EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Директива 2006/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно регулирането на експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.) (кодифицирана версия)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

07/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

26


32006L0093


L 374/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/93/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2006 година

относно регулирането на експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.)

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 92/14/ЕИО на Съвета от 2 март 1992 г. за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част II, глава 2, том 1 от приложениe 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, втора редакция (1988 г.) (3), е била същностно изменяна няколко пъти (4). За яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Прилагането на стандарти за шумовите емисии относно гражданските дозвукови реактивни самолети има значими последици за предоставянето на въздушно транспортни услуги, по-специално когато тези стандарти ограничават полезния срок на самолетите, експлоатирани от авиокомпаниите.

(3)

Директива 89/629/ЕИО на Съвета от 4 декември 1989 г. за ограничаване на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети (5) ограничава добавянето към въздухоплавателните регистри на държавите-членки на самолети, които съответстват само на стандартите, посочени в част II, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.). В споменатата директива се посочва, че ограничението за добавяне е само първа стъпка.

(4)

Поради проблема с нарасналото претоварване на летищата в Общността е съществено да се осигури използване на съществуващите съоръжения по най-добрия начин. Това ще бъде възможно само ако се използват самолети, които са приемливи от екологична гледна точка.

(5)

Дейността, предприета от Комисията в сътрудничество с други международни органи, показва, че мерките за ограничаване на експлоатацията на самолети, които не отговарят на стандартите от глава 3 от приложение 16, е трябва да следват всяко правило за недобавяне, с оглед това да е от полза екологията.

(6)

За тази цел в разумен срок следва да бъдат въведени общи правила, за да се гарантира хармонизиран подход в Общността, допълващ съществуващите правила. Това е особено важно от гледна точка на последните тенденции към увеличаваща се либерализация на въздушното движение в Европа.

(7)

Шумът от самолетите следва да бъде намален, като се отчитат екологичните фактори, техническата приложимост и икономическите последици.

(8)

Подходящо е да се регулира експлоатацията на гражданските дозвукови реактивни самолети, които са вписани в регистрите на държавите-членки и отговарят на стандартите от глава 3 от приложение 16.

(9)

Държавите-членки следва да установят правила относно глобите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Тези глоби следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(10)

Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за въвеждане в националното законодателство на директивите, посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Целта на настоящата директива е да регулира експлоатацията на граждански дозвукови реактивни самолети, както е посочено в член 2.

2.   Настоящата директива се прилага за самолети с максимална излетна маса, равна или по-голяма от 34 000 kg, или със сертифицирана максимална пътническа конфигурация за съответния тип самолет повече от деветнадесет пътнически места, като се изключват само местата за екипажа.

Член 2

1.   Държавите-членки осигуряват всички граждански дозвукови реактивни самолети, експлоатирани от летища, разположени на тяхна територия, да съответстват на стандартите, посочени в част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.).

2.   Територията, посочена в параграф 1, няма да включва отвъдморските департаменти, посочени в член 299, параграф 2 от Договора.

Член 3

1.   Държавите-членки могат да предоставят изключение от член 2 за самолети от исторически интерес.

2.   Всяка държава-членка, която предоставя изключения по параграф 1, информира компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за този факт и за основанията за своето решение.

3.   Всяка държава-членка признава изключенията, предоставени от друга държава-членка по отношение на самолети, вписани в регистъра на последната.

4.   В отделни случаи държавите-членки могат да разрешат временно използване, на летищата, разположени на тяхна територия, на самолети, които не могат да бъдат експлоатирани на основата на останалите разпоредби от настоящата директива. Това изключение следва да бъде ограничено до:

а)

самолети, чиято експлоатация е от такова изключително значение, че е неразумно да се откаже предоставянето на временно изключение;

б)

самолети, извършващи нетърговски полети за целите на подмяна, ремонт или техническо обслужване.

Член 4

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, което те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Държавите-членки установяват правила за глобите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да осигурят изпълнението на тези правила. Предвидените глоби следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията и я уведомяват незабавно за всички последващи изменения на тези разпоредби.

Член 6

1.   Директива 92/14/ЕИО се отменя, без да се нарушават задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за въвеждане в националното законодателство на директивите, посочени в приложение I, част Б.

2.   Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и следва да се четат в съответствие с таблицата за съответствие в приложение II.

Член 7

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  ОВ С 108, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 февруари 2004 г. (ОВ C 97 Е, 22.4.2004 г., стр. 67) и Решение на Съвета от 14 ноември 2006 г.

(3)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 991/2001 на Комисията (ОВ L 138, 22.5.2001 г., стр. 12).

(4)  Виж приложение I, част А.

(5)  ОВ L 363, 13.12.1989 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А

Отменена директива и последващите ѝ изменения

Директива 92/14/ЕИО на Съвета

(ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 21)

Директива 98/20/ЕО на Съвета

(ОВ L 107, 7.4.1998 г., стр. 4)

Директива 1999/28/ЕО на Комисията

(ОВ L 118, 6.5.1999 г., стр. 53)

Регламент (ЕО) № 991/2001 на Комисията

(ОВ L 138, 22.5.2001 г., стр. 12)

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното законодателство

(отнася се към член 6)

Директива

Срокове за транспониране

92/14/ЕИО

1 юли 1992 г.

98/20/ЕО

1 март 1999 г.

1999/28/ЕО

1 септември 1999 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Директива 92/14/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 4

Членове 3 и 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 3, параграф 1

Членове 6 и 7

Член 8

Член 3, параграф 4

Член 9, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 3, параграф 3

Членове 9а и 9б

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 4

Член (1) 5

Член 6

Член 7

Член 11

Член 8

приложение

приложение I

приложение II


(1)  Член 2 от Директива 98/20/ЕО на Съвета.


Top