EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0443

Решение на Съвета от 13 март 2006 година за изменение на решения 2001/507/ЕО и 2001/509/ЕО с оглед придаването на задължителна сила на регламенти № 109 и № 108 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за рециклираните гуми

OJ L 181, 4.7.2006, p. 1–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 046 P. 181 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 046 P. 181 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 004 P. 232 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/443/oj

11/ 46

BG

Официален вестник на Европейския съюз

181


32006D0443


L 181/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 март 2006 година

за изменение на решения 2001/507/ЕО и 2001/509/ЕО с оглед придаването на задължителна сила на регламенти № 109 и № 108 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за рециклираните гуми

(2006/443/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимното признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания (Ревизирано споразумение от 1958 г.) (1), и по-специално член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, второ тире и член 4, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламенти № 109 и № 108 на ИКЕ/ООН въвеждат хармонизирани изисквания за рециклирането на гуми и високи нива на безопасност и защита на околната среда. Те правят възможно свободното движение на рециклирани гуми.

(2)

С Решение 97/836/ЕО Общността стана договаряща се страна по Ревизираното споразумение от 1958 г на ИКЕ/ООН. Общността се присъедини към Регламенти № 109 и № 108 на ИКЕ/ООН с Решение 2001/507/ЕО (3) и Решение 2001/509/ЕО (4). С присъединяването си към тези регламенти, Общността се ангажира да ги приеме като алтернативи на собственото си законодателство, в съответствие с разпоредбите на членове 2 и 3 от Ревизираното споразумение от 1958 г. Същевременно, за да се придаде задължителна сила на тези регламенти, в правото на Общността следва да се приеме разпоредба в съответствие с член 4, параграф 4 от Решение 97/836/ЕО.

(3)

С оглед на ограниченото приложно поле на необходимото регулативно действие, за осигуряване на задължителното приложение на двата регламента не е уместно да се приема директива, както е предвидено в Решения 2001/507/ЕО и 2001/509/ЕО.

(4)

Следователно се налага Решения 2001/507/ЕО и 2001/509/ЕО да бъдат съответно изменени,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2001/507/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член единствен се заменя със следния текст:

„Член единствен

Европейската общност се присъединява към Регламент № 109 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации, относно одобрението за производство на рециклирани пневматични гуми за търговски превозни средства и техните ремаркета.

От 13 септември 2006 г. разпоредбите на Регламент № 109, така както са изложени в приложението, се прилагат като задължителни условия за пускането на пазара в Общността на рециклирани гуми, попадащи в приложното поле на този регламент.“

2.

Текстът на Регламент № 109 на Икономическата комисия за Европа на ООН, приложен към Решение 2001/507/ЕО се замества с текста на приложение I към настоящото решение.

Член 2

Решение 2001/509/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член единствен се заменя със следния текст:

„Член единствен

Европейската общност се присъединява към Регламент № 108 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации, относно одобрението за производство на рециклирани пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета.

От 13 септември 2006 г. разпоредбите на Регламент № 108, така както са изложени в приложението, се прилагат като задължителни условия за пускането на пазара в Общността на рециклирани гуми, попадащи в приложното поле на този регламент.“

2.

Текстът на Регламент № 108 на Икономическата комисия за Европа на ООН, приложен към Решение 2001/509/ЕО се замества с текста на приложение II към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 13 март 2006 година.

За Съвета

Председател

M. BARTENSTEIN


(1)  ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

(2)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)  ОВ L 183, 6.7.2001 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 183, 6.7.2001 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕГЛАМЕНТ № 109

ЕДИННИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЦИКЛИРАНИ ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ ЗА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(Консолидиран текст)

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕГЛАМЕНТ

1.

Приложно поле

2.

Определения

3.

Маркировки

4.

Заявление за одобрение

5.

Одобрение

6.

Изисквания

7.

Спецификации

8.

Изменения на одобрението

9.

Съответствие на продукцията.

10.

Санкции за несъответствие на продукцията

11.

Окончателно прекратяване на продукция

12.

Названия и адреси на техническите служби, отговорни за провеждане на тестовете за одобрение, на лабораториите за тестване и на административните отдели

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 —

Комуникация относно одобрението или удължаването, или отказа, или оттеглянето на одобрение, или окончателно прекратяване на продукция на рециклираща производствена единица в съответствие с Регламент № 109

Приложение 2 —

Изисквания за маркировката за одобрение

Приложение 3 —

Изисквания за маркировката за рециклирани гуми

Приложение 4 —

Списък на символите за индексите за товароносимост и съответната максимална допустима маса

Приложение 5 —

Обозначения за размерите на гумите

Приложение 6 —

Метод за измерване на пневматичните гуми

Приложение 7 —

Процедура за изпитване за натоварване/скорост

Допълнение 1 —

Програма за изпитване

Допълнение 2—

Отношение между индекса за налягане и единиците за налягане

Приложение 8 —

Изменения на товароносимостта спрямо скоростта: радиални и диагонални гуми на търговски превозни средства

Приложение 9 —

Разяснителнасхема

1.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящият регламент се прилага за производството на гуми, предназначени за монтиране на търговски превозни средства и техните ремаркета, използвани на пътя. Същевременно той не се прилага за:

1.1.   Рециклирани гуми за частни (пътнически) коли и техните ремаркета.

1.2.   Рециклирани гуми с номинална конструктивна скорост под 80 km/h.

1.3.   Гуми за мотопеди и мотоциклети.

1.4.   Гуми първоначално произведени без обозначения за скорост и/или индекси за товароносимост.

1.5.   Гуми първоначално произведени без одобрение за тип и без маркировка „Е“ или „е“.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ — Виж също и схемата в приложение 9

За целите на настоящия регламент:

2.1.   „Набор от рециклирани пневматични гуми“ означава набор на рециклирани пневматични гуми, както е посочено в параграф 4.1.4.

2.2.   „Структура“ на пневматичната гума означава техническите характеристики на каркаса на гумата. По-конкретно, различават се следните структури:

2.2.1.   „Диагонална гума“ или „с наклонен слой на каркаса“ е пневматична гума, чиито нишки на корда са разположени от борт до борт и образуват ъгли, значително по-малки от 90° спрямо средната линия (равнина) на протектора.

2.2.2.   „Опоясена диагонална гума“ описва структура на пневматична гума от диагонален (с наклонен слой на каркаса) тип, чийто каркас се обгражда от брекер, състоящ се от два или повече слоя корд, разположен на срещулежащи ъгли, близки до тези на каркаса.

2.2.3.   „Радиална гума“ описва структура на пневматична гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли от 90° спрямо средната линия (равнина) на протектора, като каркасът е укрепен с периферен брекер.

„Категория на ползване“

2.3.1.   Нормалната (универсална) гума е предназначена само за обичайна употреба на пътя.

2.3.2.   Специалната гума е предназначена за смесена употреба на пътя и извън пътя и/или при ограничена скорост.

2.3.3.   Гума за сняг е гума с шарка на протектора и структура, проектирана за осигуряване на по-добра работа от нормалните гуми при кал и сняг. Шарката на протектора на гумите за сняг се състои основно от канали и големи блокови елементи, по-широко разположени от тези на нормалните гуми.

2.4.   „Борт“ означава част от пневматичната гума с форма и структура, осигуряващи закрепването на гумата върху джантата

2.5.   „Корд“ означава нишки образуващи тъканта на слоя на каркаса в пневматичната гума.

2.6.   „Слой на каркаса“ означава слой от покрити с „гума“ паралелни нишки.

2.7.   „Брекер“ се използва за гума с радиален слой на каркаса или опоясена диагонална гума и означава слой или слоеве от материал или материали, намиращи се под протектора разположени в посока на централната линия (равнина) на протектора, за да задържат каркаса в периферна посока.

2.8.   „Брекер“ се прилага за гума с диагонален слой на каркаса и означава средния слой между каркаса и протектора.

2.9.   „Предпазен брекер“ се прилага за гума с диагонален слой на каркаса и означава среден слой на каркаса между протектора и брекера, предназначен да сведе до минимум увреждането на брекера.

2.10.   „Чефер“ означава материала в областта на борта, предпазващ каркаса от протриване или абразия, причинена от джантата.

2.11.   „Каркас“ означава структурна част от пневматичната гума, различна от протектора и страницата, която носи товара в напомпано състояние на гумата.

2.12.   „Протектор“ означава частта от пневматичната гума, която осъществява контакт с пътя, предпазва каркаса от механични повреди и спомага за сцеплението.

2.13.   „Външна стена“ означава частта от пневматичната гума между протектора и областта обхваната от фланеца на джантата.

2.14.   „Долна стена на гумата“ означава зоната включена между областта под линията на максималната широчина на профила на гумата и областта обхваната от ръба на джантата.

2.15.   „Канали на протектора“ е пространството между надлъжните ребра и блоковете в шарката на протектора.

2.16.   „Широчина на профила“ означава линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, когато е монтирана към специфична измервателна джанта, без размера на издатините, получен при етикетиране (маркиране), декорации или защитни ленти и ребра.

2.17.   „Пълна широчина“ означава линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, когато е монтирана към специфична измервателна джанта, включително размера на издатините, получен при етикетиране (маркиране), декорации или защитни ленти и ребра.

2.18.   „Височина на профила“ означава разстоянието, равно на половината от разликата между външния диаметър на гумата и номиналния диаметър на джантата.

2.19.   „Коефициент на номинално отношение“ означава умноженото по сто число, получено при разделянето на числото, изразяващо номиналната височина на профила на числото изразяващо номиналната широчина на профила, като и двете величини са изразени в едни и същи единици.

2.20.   „Външен диаметър“ означава пълният диаметър на напомпана ново рециклирана гума.

2.21.   „Обозначаване на размерите на гумата“ означава обозначаване, което показва:

2.21.1.   Номиналната широчина на профила. Тя трябва да бъде изразена в милиметри, освен в случаите на гуми, при които обозначаването на размерите на гумата е посочено в първата колона на таблиците в приложение 5 на настоящия регламент.

2.21.2.   Коефициентът на номинално отношение, освен в случаите на гуми, за които обозначението за размерите е посочено в първата колона на таблиците в приложение 5 на настоящия регламент.

2.21.3.   Конвенционално число „d“ (символ „d“) показващо монтажния и съответстващия на джантата диаметър, изразен в кодове (числа под 100) или милиметри (числа над 100). При обозначаването могат да бъдат използвани числа, съответстващи на двата вида мерки.

2.21.3.1.   Стойностите на символ „d“, изразени в милиметри са показани долу:

Монтажен диаметър на джантата ( код „d“)

Стойност на символ „d“ изразен в mm

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

483

20

21

22

24

25

508

533

559

610

635

14,5

16,5

17,5

19,5

20,5

22,5

24,5

368

419

445

495

521

572

622

26

28

30

660

711

762

2.22.   „Монтажен диаметър на джантата d“ означава диаметъра на джантата, върху която е предвидено монтирането на гумата

2.23.   „Джанта“ означава съвкупност от опората на гумата и монтираната вътрешна гума или за безкамерни гуми - опората, върху която леглата на гумата са напаснати.

2.24.   „Измервателна джанта“ означава джанта, специфицирана като „широчина на измервателната джанта“ или „дизайн на измервателната джанта“, за обозначаване размера на дадена гума, в което и да е издание на един или повече Международни стандарти за гуми.

2.25.   „Изпитвателна джанта“ означава всяка джанта посочена като одобрена, препоръчана или допустима в някой от Международните стандарти за гуми.

2.26.   „Международни стандарти за гуми“ означава един от следните стандартни документи:

a)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): „Standards Manual“; (Европейска техническа организация за гуми и джанти – „Наръчник за стандарти“)

б)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): „Engineering Design Information – obsolete data“; (Европейска техническа организация за гуми и джанти – „Информация за инженерния дизайн – остарели данни“)

в)

The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): „Year Book“; (Асоциация гуми и джанти – Годишник)

г)

The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (3): „Year Book“; (Асоциация на производителите на гуми в Япония – „Годишник“)

д)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): „Standards Manual“; (Асоциация за гуми и джанти на Австралия – „Наръчник за стандарти“)

е)

The Assiciacao Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) (5): „Manual de Normal Technicas“;

ж)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): „Data Book“; (Скандинавска организация за гуми и джанти – „Наръчник с данни“).

Стандартите за гуми могат да бъдат получени от следните адреси:

(1)

ETRTO, 32 Av. Brugmann — Bte 2, B-1060 Brussels, Belgium

(2)

TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 USA

(3)

JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokyo 105, Japan

(4)

TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australia

(5)

ABPA, Avenida Paulista 244-12o Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP Brazil

(6)

STRO, Älggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, Sweden

2.27.   „Откъртване“ означава отделяне на парчета от гума от протектора.

2.28.   „Отделяне на нишките на корда“ означава отделяне на нишките на корда от гуменото им покритие.

2.29.   „Разслояване на каркаса“ означава отделянето на съседни слоеве.

2.30.   „Отлепване на протектора“ означава отделяне на протектора от каркаса.

2.31.   „Експлоатационно описание“ означава специфична комбинация от индекси за товароносимост и символи за скорост.

2.32.   „Индекс на товароносимост“ означава цифров код, който посочва товара, който може да носи гумата, при скорост, съответстваща на символа за скоростта, когато е експлоатирана в съответствие с изискванията за употреба, определени от производителя. Една пневматична гума може да има повече от един индекс на товароносимост, който да посочва максимално допустимата маса, когато тя се използва монтирана единично или сдвоено или да посочва алтернативна максимално допустима маса (уникална точка) при която не се допуска вариация, в съответствие с параграф 2.35 и приложение 8 от настоящия регламент.

Списъкът с индексите за товароносимост и съответстващите маси е поместен в приложение 4 кчм настоящня регламент.

2.33.   „Символ за скорост“ означава:

2.33.1.   Буквен символ обозначаващ скоростта, при която гумата може да носи товара посочен от съответстващия индекс на товароносимост.

2.33.2.   Символите за скорост и съответстващите им скорости са посочени в долната таблица:

Символ за категория скорост

Съответстваща скорост (km/h)

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

2.34.   „Уникална точка“ означава допълнително експлоатационно описание, поставено непосредствено до нормалното работно описание, което не трябва да се използва при изчисляване на вариациите в товароносимостта, както това е посочено в параграф 2.35 и приложение 8 на настоящия регламент.

2.35.   „Изменение на товароносимостта спрямо скоростта“ означава алтернативна товароносимост на гумата, когато се използва при скорост различна от посочената на символа за скоростта в нормалното експлоатационно описание. Допустимите изменения са посочени в таблицата в приложение 8 към настоящия регламент.

2.36.   „Рециклираща производствена единица“ означава обект или група от локализирани обекти, където се произвеждат готови, рециклирани гуми.

2.37.   „Рециклиране“ означава общ термин за ремонтиране на използвана гума чрез замяната на износения протектор с нов материал. То може да включва и обновяване на външната повърхност на стените и замяната на слоеве на каркаса или на предпазния брекер. Тук се включват следните методи на обработка:

2.37.1.   „Покриване на повърхността“ – замяна на протектора;

2.37.2.   „Повторно покриване“ – Замяна на протектора с нов материал, който покрива част от външната стена;

2.37.3.   „Борт до борт“ – замяна на протектора и обновяване на външните стени, включително на част от долната стена на гумата.

2.38.   „Външна гума“ е износена гума, състояща се от каркас, остатъците от протектора и материала на външните стени.

2.39.   „Обработка“ е процесът на премахване на стария материал от външната гума с цел подготовка на повърхността за новия материал.

2.40.   „Ремонт“ е работата по поправката на повредените външни гуми в рамките на признатите ограничения.

2.41.   „Протекторен материал“ е материал в състояние подходящо да замени износения протектор. Той може да е в различна форма, например:

2.41.1.   „Камилски гръб“ – предварително нарязани ленти от материал, който е пресован за получаване на необходимия напречен профил и след това е монтиран на приготвената външна гума. Новият материал трябва да е вулканизиран.

2.41.2.   „Намотана ивица“ – ивица от протекторен материал, който е непосредствено пресован и омотан около приготвената външна гума и изграден за да се получи необходимия контур на напречния профил. Новият материал трябва да е вулканизиран.

2.41.3.   „Пряко пресован“ — протекторен материал, пресован, за да се получи необходимия напречен профил и пряко пресован върху приготвената външна гума. Новият материал трябва да е вулканизиран.

2.41.4.   „Предварително вулканизиран“ - предварително формиран и вулканизиран протектор, приложен към приготвената външна гума. Новият материал трябва да е споен за външната гума.

2.42.   „Облицовка на външните стени“ е материал, използван, за покриване на външните стени на гумата, като по този начин става възможно формирането на маркировките.

2.43.   „Уплътнителна гума“ е материал използван за слепване на слоя между протектора и външната гума, и за поправка на дребни повреди.

2.44.   „Цимент“ е свързващ разтвор, който държи новите материали на място преди вулканизацията.

2.45.   „Вулканизация“ е термин използван за описание на промяната във физическите качества на новия материал, която обикновено се постига чрез прилагането на топлина и налягане за определен период от време при контролирани условия.

3.   МАРКИРОВКИ

3.1.   Пример за начина на маркиране на рециклирана гума е показан в приложение 3 на настоящия регламент.

3.2.   На двете външни стени при симетричните гуми и на поне едната външна стена при асиметричните гуми, рециклираните гуми имат обозначения за:

3.2.1.   Фабрична или търговска марка;

3.2.2.   Обозначаване на размерите на гумата, както това е дефинирано в параграф 2.21;

3.2.3.   Указания за структурата, както следва:

3.2.3.1.   При диагонална гума (с наклонен слой на каркаса), няма обозначение или буквата „D“, поставена пред маркировката за диаметър на джантата;

3.2.3.2.   При радиална гума, буквата „R“, поставена пред маркировката за диаметър на джантата и се допуска поставянето на думата „RADIAL“ (РАДИАЛНА);

3.2.3.3.   При опоясена диагонална гума, буквата „В“, поставена пред маркировката за диаметър на джантата и в допълнение на това думите „BIASBELTED“ (ОПОЯСЕНА ДИАГОНАЛНА);

3.2.4.   Експлоатационно описание:

3.2.4.1.   Обозначение на номиналната/ите товароносимост/и на гумата, под формата на индекса/ите за товароносимост, предписани в параграф 2.32;

3.2.4.2.   Обозначение на номиналната скорост на гумата под формата на символа, предписан в параграф 2.33;

3.2.5.   Ако това има приложение, алтернативно експлоатационно описание, уникална точка, включващо:

3.2.5.1.   Обозначение на товароносимостта/ите на гумата, под формата на индекса/ите за товароносимост, предписани в параграф 2.32;

3.2.5.2.   Обозначение на скоростта на гумата под формата на символа, предписан в параграф 2.33;

3.2.6.   Думата „TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА), ако гумата е предназначена за използване без вътрешна гума.

3.2.7.   Надпис M+S или MS или M.S. или M & S в случай на гума за сняг.

3.2.8.   Датата на рециклиране, както следва:

3.2.8.1.   До 31 декември 1999 г.: или както е предписано в параграф 3.2.8.2 или под формата на група от три цифри, като първите две обозначават номера на седмицата, а третата годината от декадата на производство. Кодът за датата може да обхваща производствен период от седмицата, обозначена с номера за седмица до и включително номера на седмицата плюс три. Например маркировката „253“ може да обозначава гума, рециклирана през седмици 25, 26, 27 или 28 на 1993 г.

Кодът за датата може да се маркира само на една външна стена.

3.2.8.2.   От 1 януари 2000 г.: под формата на група от четири цифри, като първите две обозначават номера на седмицата, а вторите две годината на рециклиране на гумата. Кодът за датата може да обхваща производствен период от седмицата, обозначена с номера за седмица до и включително номера на седмицата плюс три. Например маркировката „2503“ може да обозначава гума, рециклирана през седмици 25, 26, 27 или 28 на 2003 г.

Кодът за датата може да се маркира само на една външна стена.

3.2.9.   В случаи на гуми, в които могат да бъдат издълбани нови канали, на всяка външна стена се поставя символа „Image“ в кръг с диаметър не по-малко от 20 mm или думата „REGROOVABLE“ (РЕГЕНЕРИРУЕМА).

3.2.10.   Обозначаване чрез „PSI“ индекс на налягане, което ще се използва при изпитанията за натоварване/скорост, както е обяснено в приложение 7, допълнение 2 към настоящия регламент. Това указание може да се маркира само на една външна стена.

3.2.11.   Терминът „RETREAD“ (РЕЦИКЛИРАНА) или „REMOULD“(ПРЕОТЛЯТА) (след 1 януари 1999 г. се използва само думата „RETREAD“). По искане на осъществяващия рециклирането, може да бъде използван същия термин и на други езици.

3.2.12.   Надпис „ET“ или „ML“ или „MPT“ за „специални гуми“ (1)

3.3.   Преди одобрението, гумите следва да демонстрират наличието на достатъчно свободно място за поставянето на маркировката за одобрение, предвидена в параграф 5.8 и показана в приложение 2 към настоящия регламент.

3.4.   След одобрението, маркировката, предвидена в параграф 5.8 и показана в приложение 2 към настоящия регламент се поставят на свободното място, предвидено в параграф 3.3. Тази маркировка може да бъде поставена само на една външна стена.

3.5.   Маркировките, предвидени в параграф 3.2 и маркировката за одобрение, предписана от параграфи 3.4 и 5.8 следва да са ясно четливи и формувани върху или в гумата или трайно отбелязани върху нея.

3.6.   Доколкото след рециклирането са останали четливи спецификации на оригиналния производител на гумата, те се приемат за спецификации на осъществилия рециклирането, по отношение на рециклираната гума. Ако тези оригинални спецификации нямат приложение след рециклирането те се премахват изцяло.

3.7.   Ако нямат приложение се премахват, оригиналният знак за одобрение „E“ или „e“, номерът на одобрението и всякакви други знаци за одобрение, и номера на рециклиращата производствена единица.

4.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Следните процедури са приложими за одобряването на производствени единици за рециклиране на гуми:

4.1.   Заявлението за одобрение на рециклираща производствена единица се подава от притежателя на търговското название или марка, които ще важат по отношение на гумата или от негов надлежно упълномощен представител. Заявлението съдържа:

4.1.1.   Описание на структурата на компанията, произвеждаща рециклирани гуми.

4.1.2.   Кратко описание на системата за управление на качеството, която осигурява ефективен контрол върху процедурите по рециклиране на гуми, за да се отговори на изискванията на настоящия регламент.

4.1.3.   Търговски названия или марки, които ще важат за произведените рециклирани гуми.

4.1.4.   Следната информация по отношение на набора от гуми, подлежащи на рециклиране:

4.1.4.1.   обхват на размера на гумите;

4.1.4.2.   структура на гумите (диагонални или с наклонен слой на каркаса, опоясени диагонални или радиални);

4.1.4.3.   категорията за ползване (нормални или за сняг и т.н.);

4.1.4.4.   системата за рециклиране и метода приложим към новите материали, които ще се използват, както това е посочено в параграфи 2.37 и 2.41;

4.1.4.5.   максималният символ за скорост на гумите подлежащи на рециклиране;

4.1.4.6.   максималният индекс на товароносимост за гумите подлежащи на рециклиране;

4.1.4.7.   номинираният Международен стандарт за гуми, на който отговаря набора от гуми.

5.   ОДОБРЕНИЕ

5.1.   Рециклирането на гуми изисква одобряването на рециклираща производствена единица от страна на властите, оправомощени да дават одобрение, в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Органът, оправомощен да даде одобрение, предприема необходимите мерки, описани в настоящия регламент, за да гарантира, че гумите рециклирани в съответната рециклираща производствена единица, отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент. Рециклиращата производствена единица отговаря изцяло за гарантирането на това, че рециклираните гуми отговарят на изискванията на настоящия регламент и че се представят адекватно в условията на обичайна употреба.

5.2.   В допълнение на обичайните изисквания при първоначалната оценка на рециклиращата гуми производствена единица, органът оправомощен да издаде одобрение, се уверява, че документацията, съдържаща процедурите, операциите, инструкциите и спецификациите, предоставена от доставчиците на материали, е на език, лесно разбираем за оперативните работници на рециклиращата гуми производствена единица.

5.3.   Органът, оправомощен да издаде одобрение, се уверява че документацията за процедурите и операциите, съдържа спецификации, съответстващи на резервните материали и използваните процеси, които определят границата на подлежащите на поправка повреди или прониквания в каркаса на гумите, в зависимост дали повредите са съществуващи или причинени по време на подготовката за рециклиране.

5.4.   Преди да предостави одобрение, органът трябва да се увери, че рециклираните гуми отговарят на настоящия регламент и че изпитанията, предписани в параграфи 6.5 и 6.6 са били успешно проведени на поне пет и не непременно повече от 20 образеца на рециклирани гуми, представителни за набора от гуми, произвеждани от рециклиращата производствена единица.

5.5.   При всеки случай на неуспешно изпитание се подлагат на тест нови два образеца от гуми със същите спецификации.

Ако един или и двата нови образци не успеят да преминат изпитването, следва окончателен тест на нови два образеца.

Ако един или и двата последни образеца не успеят да преминат изпитването, заявлението за одобряване на рециклираща производствена единица се отхвърля.

5.6.   Ако са изпълнени всички изисквания на настоящия регламент, се предоставя одобрение, като на всяка одобрена рециклираща производствена единица се определя номер на одобрение. Първите две цифри от този номер посочват серията от изменения, инкорпорираща най-новите значителни технически изменения, направени в регламента към времето на издаване на одобрението. Номерът на одобрението се предхожда от „109R“, което обозначава, че одобрението се отнася за гуми, рециклирани в съответствие с предписанията на настоящия регламент.

Един и същи орган, оправомощен да издава одобрения, не може да даде един и същи номер на две или повече производствени единици, обхванати от настоящия регламент.

5.7.   Съобщенията за одобряване или за удължаване, отказ или оттегляне на одобрението, или за окончателно прекратена продукция, в съответствие с настоящия регламент, се съобщават на страните по Споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент, чрез формуляр, отговарящ на образеца в приложение 1 към настоящия регламент.

5.8.   На всяка рециклирана гума, съответстваща на настоящия регламент, в допълнение на маркировката, предписана в параграф 3.2, в пространството упоменато в параграф 3.3 се поставя ясно видим, международен знак за одобрение, който се състои от:

5.8.1.   Кръг, заобикалящ буквата „Е“, последван от номер, отличаващ страната, която е дала одобрението (2) и

5.8.2.   Номер на одобрението, както е описан в параграф 5.6.

5.9.   Приложение 2 от настоящия регламент дава пример за изискванията за знак за одобрение.

6.   ИЗИСКВАНИЯ

6.1.   Гумите не се приемат за първо рециклиране, освен ако не са одобрени по тип и не носят знака „Е“ или „е“, като това изискване не е задължително най-късно до 1 януари 2000 г.

6.2.   Условия преди рециклиране:

6.2.1.   Гумите следва да са чисти и сухи преди проверката.

6.2.2.   Преди обработка, всяка гума се проверява внимателно отвътре и отвън, за да се гарантира, че е годна за рециклиране.

6.2.3.   Не се рециклират гуми, с видими увреждания, причинени от претоварване или недостатъчно вътрешно налягане.

6.2.4.   Не се приемат за рециклиране гуми, които имат някоя от следните повреди:

6.2.4.1.   Общи:

a)

неподлежащо на поправяне напукване на гумата, достигащо до каркаса;

б)

счупване на каркаса;

в)

значителни увреждания причинени от петрол или химическо вещество;

г)

повредено или разбито ядро на борт;

д)

предишни поправки на повреди, извън специфицираните ограничения на вредите – виж параграф 5.3.

6.2.4.2.   Условия извън специфицираните ограничения на възможностите за ремонт – виж параграф 5.3:

a)

проникване или повреждане на каркаса след подготовката за ремонт;

б)

множество повреди, твърде близо една до друга;

в)

значително влошено състояние на вътрешната обшивка;

г)

повреда на борт;

д)

изложени на външно влияние нишки на каркаса;

е)

свободно висящи нишки;

ж)

разслояване на каркаса (брекера);

з)

трайно деформирани или огънати (стоманени) нишки на каркаса;

и)

периферно напукване над борта;

й)

корозирали стоманени нишки на корд или борт.

6.3.   Подготовка:

6.3.1.   След обработката и преди поставянето на новия материал, всяка гума се проверява отново внимателно, най-малкото отвътре, за да се гарантира, че тя все още е подходяща за рециклиране.

6.3.2.   Цялата повърхност, спрямо която ще се прилага нов материал се подготвя без да се прегрява. Тъканта на обработената повърхност не трябва да има разкъсвания или свободно висящи части.

6.3.3.   Когато се използва предварително вулканизиран материал, контурите на подготвената зона трябва да отговарят на изискванията на производителя на материала.

6.3.4.   Повредите, причинени по време на обработката не трябва да надвишават ограниченията на възможността за ремонт, виж параграф 5.3, и трябва да бъдат поправени.

6.3.5.   Повредите на диагоналните гуми не следва да надхвърлят най-външния слой на каркаса в зоната на челото. Приема се, че първият срещнат слой е слой на каркаса, освен ако не може със сигурност да се идентифицира брекер. Ако брекерът е монтиран се допуска локално увреждане.

6.3.6.   При радиалните гуми е допустима локална повреда на брекера. При по-големи повреди е допустима замяната на брекера или на части от него. Където предпазният брекер е монтиран и може със сигурност да бъде идентифициран като такъв, се допуска неговото демонтиране без той да бъде заменен с нов.

6.3.7.   Изложените на външно влияние стоманени части могат възможно най-бързо да бъдат третирани с подходящ материал, както това е посочено от производителя на този материал.

6.4.   Рециклиране:

6.4.1.   Извършващият рециклирането трябва де сигурен, че или производителят, или доставчикът на ремонтни материали, включително кръпки, отговарят за следното:

a)

определяне на метода/ите за приложение и съхранение, а ако това е поискано от осъществяващия рециклирането и на националния език на страната, закъдето са предназначени материалите;

б)

определяне на границите на повредите, за които са предназначени материалите, а ако това е поискано от осъществяващия рециклирането и на националния език на страната, закъдето са предназначени материалите;

в)

гарантиране, че подсилените кръпки за гуми, ако се използват правилно в ремонта на каркаса, се подходящи за целта;

г)

гарантиране, че кръпките са способни да издържат двойно по-голямо от максималното налягане при напомпване, зададено от производителя;

д)

гарантиране, че всички други ремонтни материали са подходящи за работата, за която са предназначени.

6.4.2.   Осъществяващият рециклирането отговаря за правилното използване на ремонтните материали и за гарантирането, че ремонта е без дефекти, които могат да се отразят на продължителността на полезния живот на гумата.

6.4.3.   Областта, заобикаляща ремонта за подсилване на стена на външна гума или рамо на радиална гума, може да бъде леко издадена, когато гумата е монтирана и напомпана до препоръчаното оперативно налягане. Използват се подсилени, ремонтни материали, които да ограничават височината на издатината до не повече от 4 mm.

6.4.4.   Осъществяващият рециклирането се уверява, че или производителят или доставчикът на протекторни материали или материал за стени на външна гума, издават спецификации относно условията за съхраняване и ползване на материалите, с цел да се гарантира тяхното качество. Ако това бъде поискано от осъществяващия рециклирането, информацията трябва да е на националния език на страната, закъдето са предназначени материалите.

6.4.5.   Осъществяващият рециклирането се уверява, че ремонтните материали и/или съединения са документирани в сертификата на производителя или доставчика. Съединението трябва да е подходящо за предназначението на гумата.

6.4.6.   Готовата гума се вулканизира възможно най-скоро след приключване на ремонтните работи и операциите по конструирането, най-късно към момента, посочен в спецификациите на производителя на материала.

6.4.7.   Гумата се вулканизира за период от време и при температура и налягане, съответстващи на и специфицирани за използваните материали и оборудване. Размерите на матрицата трябва да са подходящи за дебелината на новия материал и размера на гумата.

6.4.8.   Дебелината на оригиналния материал след обработка и средната дебелина на всеки нов материал по шарката на протектора след рециклиране, са дадени в параграфи 6.4.8.1 и 6.4.8.2.

6.4.8.1.   За радиални гуми (mm):

3 ≤ (A+B) ≤ 13 (минимум 3,0 mm; максимум 13,0 mm)

A ≥ 2 (минимум 2,0 mm)

B ≥ 0 (минимум 0,0 mm)

Image

P.D.

=

Дълбочина на шарката

X

=

Линия на обработка

A

=

Средна дебелина на новия материал по шарката

B

=

Минимална дебелина на оригиналния материал над брекера

6.4.8.2.   За диагонални (с наклонен слой на каркаса) гуми:

Дебелината на оригиналния материал над брекера следва да е ≥ 0,80 mm;

Средната дебелина на новия материал над линията на обработената външна гума следва да е ≥ 2,00 mm;

Комбинираната дебелина на оригиналния и новия материал под основата на каналите на шарката на протектора следва да е ≥ 3,00 mm и ≤ 13,00 mm.

6.4.9.   Експлоатационното описание на рециклираната гума не може да показва по-висок символ за скорост или по висок индекс на товароносимост от тези на оригиналната гума за първия й живот, освен ако на производителя на оригиналната гума за първия й живот, не е предоставено одобрение същият каркас да бъде използван за ревизирано експлоатационно описание.

Информацията, че оригиналният каркас за първия живот е бил подобрен по този начин, се предоставя свободно от органа, оправомощен да даде одобрение, на всяка рециклираща производствена единица, и се съобщава на другите страни по Споразумението от 1958 г. (виж член 5 от Споразумението за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимното признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания - документ E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

За съобщаване на тази информация се използва стандартен формуляр, показан в приложение 1 към Регламент № 54.

6.4.10.   Подобряването на експлоатационното описание, както е посочено в параграф 6.4.9, се допуска само за първото рециклиране на оригиналната гума за първия ѝ живот.

Гуми, които вече са били рециклирани не могат да имат символ за скорост или индекс на товароносимост по-високи от тези показани на използваната външна гума.

6.5.   Инспекция:

6.5.1.   След вулканизирането, докато рециклираните гуми са все още топли, всяка от тях се проверява, за да се гарантира, че няма видими дефекти по нея. По време или след рециклирането, гумата трябва да бъде напомпана до поне 1,5 бара за проверка. Когато в профила на гумата има видим дефект (например мехур, вдлъбнатина и т.н.) гумата се проверява специално, за да се определи причината за дефекта.

6.5.2.   Преди, по време или след рециклирането, гумата се проверява поне веднъж за цялост на структурата, като се използва подходящ метод на инспекция.

6.5.3.   За целите на контрола по качеството, част от рециклираните гуми се подлагат на тестове и проверки, част от които включват тяхното разрушаване. Качеството на проверените гуми и резултатите се записват.

6.5.4.   След рециклирането, размерите на рециклираната гума, измервана в съответствие с приложение 6 към настоящия регламент, трябва да съответстват или на размерите, изчислени в съответствие с параграф 7, или на онези, посочени в приложение 5 от настоящия регламент.

Да се отбележи, че максималният външен диаметър на една рециклирана гума може да надвишава с не повече от 1,5 % максималния външен диаметър на нова, оригинална гума, разрешен от Регламент № 54.

6.6.   Изпитване за представяне:

6.6.1.   Гумите, рециклирани по настоящия регламент следва да са способни да преминат изпитването за натоварване/скорост, както то е описано в приложение 7 на настоящия регламент.

6.6.2.   Рециклирана гума, която след подлагане на съответното изпитване за натоварване/скорост, не покаже отлепване на протектора, разслояване на каркаса/брекера, отделяне на нишките на корда, откъсване или счупване на нишките на корда, се приема за издържала изпитването.

6.6.3.   Външният диаметър на гумата, измерен шест часа след изпитването за натоварване/скорост не трябва да се различава с повече от ± 3,5 % от външния диаметър, измерен преди изпитването.

7.   СПЕЦИФИКАЦИИ

7.1.   Гумите, рециклирани, за да отговарят на настоящия регламент, следва да са съобразени със следните размери:

7.1.1.   Широчина на профила:

7.1.1.1.   Широчината на профила се изчислява по следната формула:

Formula

Където:

S

:

е действителната широчина на профила, измерена в милиметри на изпитвателната джанта;

S1

:

е стойността на широчината на профила по дизайн, посочена за измервателната джанта, както е записано в Международния стандарт за гуми, посочен от осъществяващия рециклирането за въпросния размер на гумата;

A

:

е широчината на изпитвателната джанта в милиметри;

A1

:

е широчината в милиметри на измервателната джанта, както е записано в Международния стандарт за гуми, посочен от осъществяващия рециклирането за въпросния размер на гумата;

K

:

е фактор, равен на 0,4.

7.1.2.   Външен диаметър

7.1.2.1.   Теоретичният външен диаметър на рециклираната гума се изчислява по следната формула:

Formula

където:

D

:

е теоретичният външен диаметър в милиметри;

d

:

е конвенционалното число, посочено в параграф 2.21.3, в милиметри;

H

:

е номиналната височина на профила в милиметри и е равна на Sn умножено по 0,01 Ra

където:

Sn

:

е номиналната широчина на профила в милиметри;

Ra

:

е коефициент на номинално отношение.

Всички от горните символи са както са посочени в обозначението за размерите на гумата, показани на стената на външната гума, в съответствие с изискванията на параграф 3.2.2 и както е определено в параграф 2.21.

7.1.2.2.   Същевременно, за гуми чието обозначение е дадено в първата колона на таблиците от приложение 5 към Регламент № 54 на ИКЕ, външният диаметър е посоченият в тези таблици.

7.1.3.   Метод за измерване на рециклирани гуми:

7.1.3.1.   Размерите на рециклираните гуми се определят в съответствие с процедурите, посочени в приложение 6 към настоящия регламент.

7.1.4.   Спецификации на широчината на профила:

7.1.4.1.   Действителната пълна широчина може да бъде по-малка от широчината или широчините на профила, определени в параграф 7.1.

7.1.4.2.   Действителната пълна широчина може също така да надвишава стойността или стойностите определени в параграф 7.1 с:

 

4 % в случай на радиални гуми и

 

8 % в случай на диагонални (с наклонен слой на каркаса) или опоясени диагонални гуми.

Същевременно, за гуми с широчина на профила надвишаваща 305 mm, предназначени за монтиране в сдвоена формация, номиналната/ите стойност или стойности не трябва да бъдат надвишавани с повече от:

 

2 % в случай на радиални гуми и

 

4 % в случай на диагонални (с наклонен слой на каркаса) или опоясени диагонални гуми.

7.1.5.   Спецификации на външния диаметър:

7.1.5.1.   Действителният външен диаметър на рециклираната гума не трябва да е над стойностите Dmin иDmax получени чрез следната формула:

Formula

Formula

където:

7.1.5.1.1.   За размери непосочени в приложение 5 към настоящия регламент, „H“ и „d“ са определени в параграф 7.1.2.1.

7.1.5.1.2.   за размери, упоменати в параграф 7.1.2.2 горе:

Formula

където „D“ е външният диаметър, а „d“ номиналният диаметър на джантата, записан в гореспоменатите таблици за въпросния размер.

7.1.5.1.3.   Коефициентът „a“ = 0,97

7.1.5.1.4.   Коефициентът „b“ е:

 

Радиални гуми

Диагонални (с наклонен слой на каркаса) или опоясени диагонални гуми

Нормални гуми

1,04

1,07

Специални гуми

1,06

1,09

7.1.5.2.   При гумите за сняг максималният външен диаметър (Dmax), изчислен в параграф 7.1.5.1 може да бъде надвишен с не повече от 1 %.

8.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНИЕТО

8.1.   Всяко изменение, засягащо рециклиращата производствена единици, изменящо каквато и да било информация, подадена от рециклиращата производствена единица в заявлението за одобрение, виж параграф 4, се съобщава на органа, оправомощен да издаде одобрение, който е издал такова на съответната рециклираща производствена единица. Органът може:

8.1.1.   Да приеме, че няма вероятност направените изменения да имат сериозен неблагоприятен ефект и че в такъв случай рециклиращата производствена единица продължава да отговаря на изискванията или

8.1.2.   Да поиска по-нататъшно разследване на одобрението.

8.2.   Потвърждението или отказът за одобрение, посочващи измененията, се съобщават по процедурата, описана в параграф 5.7 на страните по Споразумението, които прилагат настоящия регламент.

9.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

Съответствието на процедурите за продукцията се съобразява с онези, предвидени в допълнение 2 от споразумението (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) със следните изисквания:

9.1.   Рециклиращата производствена единица, одобрена в съответствие с настоящия регламент, се съобразява с изискванията, посочени в параграф 6.

9.2.   Притежателят на одобрението гарантира, че през всяка производствена година и като това действие е равномерно разпределено през нея, най-малко следния брой гуми, представителни за произвеждания набор, се проверява и изпитва, както е предписано от настоящия регламент:

9.2.1.   0,01 % от общата годишна продукция, но във всички случаи не по-малко от две и не непременно повече от десет.

9.3.   Ако изискванията на параграф 9.2 се изпълняват от или осъществяват под контрола на органа, оправомощен да издаде одобрение, резултатите могат да бъдат използвани като част от или вместо онези, предписани в параграф 9.4.

9.4.   Органът, одобрил рециклиращата производствена единица, може по всяко време да провери методите за контрол на съответствието, прилагани във всяко производствено съоръжение. За всяко производствено съоръжение, органът, оправомощен да издава одобрение по тип, взима образци на случаен принцип през всяка една производствена година и най-малкото следния брой гуми, представителни за произвеждания набор се проверява и изпитва, както е предписано от настоящия регламент:

9.4.1.   0,01 % от общата годишна продукция, но във всички случаи не по-малко от две и не непременно повече от десет.

9.5.   Изпитванията и проверките по параграф 9.4 могат да заместят онези, изисквани по параграф 9.2.

10.   САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

10.1.   Одобрението, предоставено по отношение на рециклиращата производствена единица, в съответствие с настоящия регламент, може да бъде оттеглено, ако не са изпълнени изискванията на параграф 9 или ако рециклиращата производствена единица или рециклираните гуми, произведени от рециклиращата производствена единица, не отговарят на изискванията, предвидени в параграф 9.

10.2.   Ако договаряща се страна по споразумението, която прилага настоящия регламент, оттегли одобрение, което е дала, тя незабавно уведомява другите договарящи се страни по Споразумението от 1958 г., прилагащи настоящия регламент, като използва формуляр, съответстващ на образеца в приложение 1 към настоящия регламент.

11.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

Органът, който е предоставил одобрение на рециклиращата производствена единица, се информира,а ако бъде прекратено производството на рециклирани гуми, одобрено в рамките на настоящия регламент. При получаване на тази информация, органът съобщава това на другите страни по споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент, като използва формуляр, съответстващ на образеца в приложение 1 към настоящия регламент.

12.   НАЗВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ, НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТДЕЛИ

12.1.   Страните по споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент, информират секретариата на Обединените нации за названията и адресите на техническите служби, отговорни за провеждане на тестовете за одобрение, на одобрените лаборатории за тестване и на административните отдели, които предоставят одобрения и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрението, отказа или оттеглянето на одобрение, или окончателното прекратяване на продукция, издадени в други страни.

12.2.   Страните по споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент могат да използват лабораториите на производителите на гуми или на рециклиращите производствени единици, и могат да посочват като одобрени лаборатории за тестване, онези които са разположени или на територията на съответната Договаряща се страна или на територията на друга Договаряща се страна по споразумението от 1958 г., при условие, че е налице предварително приемане на настоящата процедура от компетентния административен отдел на последната.

12.3.   Когато Страна по споразумението от 1958 г. прилага параграф 12.2, тя може да присъства на изпитванията, ако желае това.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОМУНИКАЦИЯ

(Максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАКА ЗА ОДОБРЕНИЕ

Image

а = 12 mm (минимум)

Горният знак за одобрение, прикрепен към рециклирана гума, показва че съответната рециклираща производствена единица е одобрена в Нидерландия (E4), с одобрение номер 109R002439, като отговаряща на изискванията на настоящия регламент в неговата оригинална форма (00).

Номерът на одобрението трябва да бъде поставен близо до кръга, над или под и в ляво или дясно на буквата „Е“. Цифрите на номера на одобрението трябва да са от една и съща страна на буквата „Е“ и да гледат в една посока. Следва да се избягва ползването на римски числа в номера на одобрението, за да се предотврати объркването им с други символи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРОВКАТА НА РЕЦИКЛИРАНИ ГУМИ

Image

b: 6 mm (мин.)

c: 4 mm (мин.)

d: 3 mm (мин.)

и от 1998 г.: 4 mm (мин.)

 

МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА НА МАРКИРОВКАТА (mm)

Гуми с

диаметър на джантата ≤ код 20 или

≤ от 508 mm

или с широчина на профила

≤ 235 mm или ≤ 9

Гуми с диаметър на джантата

> код 20 или

> от 508 mm

или с широчина на профила

> 235 mm или > 9

b

6

9

с

4

d

6

Горният пример дефинира рециклирана пневматична гума:

С номинална широчина на профила от 295;

С коефициента на номинално отношение от 80;

С радиална структура (R);

С номинален диаметър на джантата от 572 mm, кодът за което е 22.5;

С капацитет на натоварване от 3 550 kg (монтирана единично) и 3 150 kg (монтирана сдвоено), съответстващ съответно на индекс на товароносимост 152 и 148, както е показано в приложение 4 към настоящия регламент;

С номинален символ за скорост K (референтна скорост от 110 km/h);

Способна да бъде използвана при уникална точка, символ за скорост L (референтна скорост от 120 km/h); с капацитет натоварване от 3 350 kg (монтирана единично) и 3 000 kg (монтирана сдвоено или двойна), съответстващ съответно на индекс на товароносимост 150 и 146, както е показано в приложение 4 към настоящия регламент;

Предназначена за ползване без вътрешна гума (TUBELESS (БЕЗКАМЕРНА) и от типа за сняг (M+S);

Рециклирана през седмици 25, 26, 27 или 28 на 2003 г.

Изискваща напомпване от 620 kPa за изпитването натоварване/скорост, за което символът PSI е 90.

Разположението и редът на маркировките, съставящи обозначението на гумата са следните:

a)

Обозначението на размера, включващо номинална широчина на профила, коефициент на номинално отношение, символ за тип на структурата (където това има приложение) и номиналния диаметър на джантата, се групира както е показано в примера и е: 295/80 R 22,5;

б)

Експлоатационното описание, включващо индексите на товароносимост и символите за скорост, се поставя заедно, близо до обозначението за размер. То може да е пред, зад, над или под обозначението за размер;

в)

Символът „TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА) и „M+S“ може да се намира на разстояние от символа, обозначаващ размерите.

г)

Думата „RETREAD“ (РЕЦИКЛИРАНА) може да се намира на разстояние от символа, обозначаващ размерите.

д)

Ако се прилага параграф 3.2.5 от настоящия регламент, допълнителното експлоатационно описание (уникална точка), състоящо се от индекси на товароносимост и символ за скоростта, трябва да бъде показано вътре в кръг, близо до номиналното експлоатационно описание, намиращо се на стената на външната гума.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСЪК НА СИМВОЛИТЕ ЗА ИНДЕКСИТЕ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ И СЪОТВЕТНАТА МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА МАСА

Индекс на товароносимост (LI) и капацитет на натоварване — kg

LI

Kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46,2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47,5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48,7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51,5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54,5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61,5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77,5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82,5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87,5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92,5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97,5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

28

100

68

315

108

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

103 000

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ГУМИТЕ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ № 54 НА ИКЕ/ООН)

За тази информация се използва Регламент № 54 на ИКЕ/ООН

Да се отбележи, че във връзка с параграф 6.5.4 от настоящия регламент, външният диаметър на рециклираната гума може във всички случаи да е по-голям от този показан в таблиците на приложение 5 към Регламент № 54, но с не повече от 1,5 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИТЕ ГУМИ

1.   Гумата се монтира на изпитвателната джанта, посочена от осъществяващия рециклирането и се напомпва до номиналното налягане, посочено в номинирания Международен стандарт за гуми (виж параграф 4.1.4.7 от настоящия регламент) във връзка с максималната допустима маса за този размер и индекс на товароносимост.

2.   Гумата, монтирана към съответната джанта се адаптира към температурата в лабораторията поне 24 часа, освен ако не се изисква друго по параграф 6.6.3 от настоящия регламент.

3.   Налягането се регулира до стойността по параграф 1 от настоящото приложение.

4.   Пълната широчина се измерва в шест, равномерно разпределени точки около гумата, като се взима предвид дебелината на предпазните ребра или ленти. За пълна широчина се приема най-високото показание.

5.   Външният диаметър се изчислява от максималната обиколка на напомпаната гума.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ ЗА НАТОВАРВАНЕ/СКОРОСТ

(по принцип се осъществява в съответствие с Регламент № 54)

1.   Подготовка на гумата

1.1.   Рециклираната гума се монтира на изпитвателна джанта, определена от осъществяващия рециклирането.

1.2.   При изпитване на гуми с вътрешна гума се използва нова вътрешна гума или комбинация от вътрешна гума, вентил или колан (според изискванията).

1.3.   Гумата се напомпва до налягане съответстващо на индекса за налягане, определен в параграф 3.2.10 от настоящия регламент.

1.4.   Комплектованата гума с джанта се поставя при температурни условия като на помещението за изпитване в продължение на най-малко три часа.

1.5.   Налягането се регулира до посоченото параграф 1.3 от настоящото приложение.

2.   Провеждане на изпитването

2.1.   Комплектованата гума с джанта се монтира на оста за изпитване и се притиска до външната част на гладък задвижван изпитвателен барабан с диаметър 1,70 m ± 1 % с широчина поне колкото на протектора на гумата. В някои случаи може да бъде използван барабан с диаметър 2,00 m ± 1 %.

2.2.   Върху оста за изпитване се прилага серия от натоварвания, изразени в процент от натоварването, посочено в приложение 4 към настоящия регламент, съответстващи на индекса за натоварване, отбелязан върху гумата, в съответствие с програмата за изпитване за показана по-долу. Когато гумата има индекси за товароносимост както за единична така и за двойна в секция, за изпитването се използва налягането съответстващо за употреба за единична в секция.

2.2.1.   В случай на гума с индекс на товароносимост ≤ 121 и символ за скорост ≥ Q (160 km/h), изпитването се провежда, както е описано в параграф 3 от настоящото приложение.

2.2.2.   За всички останали гуми изпитвателната процедура е тази, показана в допълнение 1 към настоящото приложение.

2.3.   Програма за изпитване – виж също допълнение 1 към настоящото приложение.

2.3.1.   Налягането на гумата не се коригира по време на изпитването, а изпитвателното натоварване се поддържа стабилно в рамките на трите етапа от изпитването.

2.3.2.   По време на изпитването температурата в изпитвателното помещение се поддържа между 20 и 30 °C, освен ако производителят на гумата или осъществяващият рециклирането не се съгласят да се прилага по-висока температура.

2.4.   Програмата на изпитването се осъществява без прекъсване.

3.   Процедура за изпитване за натоварване/скорост за гуми с индекс на товароносимост ≤ 121 и символ за скорост ≥ Q (160 km/h):

3.1.   Товарът върху колелото и гумата е следния процент от този съответстващ на индекса за товароносимост на гумата:

3.1.1.   90 % при изпитване на барабан с диаметър 1,70 m ± 1 %;

3.1.2.   92 % при изпитване на барабан с диаметър 2,00 m ± 1 %.

3.2.   В началната фаза изпитвателната скорост е с 20 km/h по-малко от тази посочена от символа за скорост на гумата.

3.2.1.   Необходимото време за достигане до първоначалната скорост на изпитването е 10 минути.

3.2.2.   Времетраенето на първата фаза е 10 минути.

3.3.   Във втората фаза изпитвателната скорост е с 10 km/h по-малко от тази посочена от символа за скорост на гумата.

3.3.1.   Времетраенето на втората фаза е 10 минути

3.4.   В последната фаза изпитвателната скорост е тази, съответстваща на посочената от символа за скорост на гумата.

3.4.1.   Времетраенето на последната фаза е 30 минути.

3.5.   Времетраенето на цялата процедура по изпитването е 1 час.

4.   Еквивалентни методи за изпитване:

Ако се използва метод, различен от описания в параграфи 2 и 3 от настоящото приложение, неговата еквивалентност трябва да се докаже.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТВАНЕ

Индекс за товароносимост

Символ за категория скорост

Скорост на тестовия барабан (минимум–1)

Товарът, поставен върху колелото като процент от товара отговарящ на индекса за натоварване

Радиални гуми

Диагонални гуми

7 часа

16 часа

24 часа

122 или повече

F

100

100

66 %

84 %

101 %

G

125

100

J

150

125

K

175

150

L

200

M

225

121 или по малко

F

100

100

G

125

125

J

150

150

K

175

175

L

200

175

70 %

88 %

106 %

 

 

 

4 часа

6 часа

 

M

250

200

75 %

97 %

114 %

N

275

75 %

97 %

114 %

P

300

75 %

97 %

114 %

Гумите със специално предназначение (виж параграф 2.3.2 от настоящия регламент) се изпитват при скорост равна на 85 % от определената скорост за нормални гуми.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Допълнение 2

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДЕКСА ЗА НАЛЯГАНЕ И ЕДИНИЦИТЕ ЗА НАЛЯГАНЕ

Индекс за налягане

(PSI)

Бар

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,1

410

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1 000

150

10,3

1 030

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОВАРОНОСИМОСТТА СПРЯМО СКОРОСТТА: РАДИАЛНИ И ДИАГОНАЛНИ ГУМИ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН)

Изменение на товароносимостта (%)

Скорост

(km/h)

Всички индекси за натоварване

Индекси за натоварване ≤121 (3)

Индекси за натоварване ≥122 (3)

Символ за категория скорост

Символ за категория скорост

Символ за категория скорост

 

F

G

J

K

L

M

L

M

N

P (4)

0

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 150

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

5

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 110

+ 90

+ 90

+ 90

+ 90

10

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 75

+ 75

+ 75

+ 75

15

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 60

+ 60

+ 60

+ 60

20

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

25

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 42

+ 42

+ 42

+ 42

30

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

35

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 29

+ 29

+ 29

+ 29

40

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

45

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 22

+ 22

+ 22

+ 22

50

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 20

+ 20

+ 20

+ 20

55

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 17,5

+ 17,5

+ 17,5

+ 17,5

60

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 15,0

+ 15,0

+ 15,0

+ 15,0

65

+ 7,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 13,5

+ 13,5

+ 13,5

+ 13,5

70

+ 5,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 12,5

+ 12,5

+ 12,5

+ 12,5

75

+ 2,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 11,0

+ 11,0

+ 11,0

+ 11,0

80

0

+ 4,0

+ 4,0

+ 4,0

+ 4,0

+ 4,0

+ 10,0

+ 10,0

+ 10,0

+ 10,0

85

– 3

+ 2,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

90

– 6

0

+ 2,0

+ 2,0

+ 2,0

+ 2,0

+ 7,5

+ 7,5

+ 7,5

+ 7,5

95

– 10

– 2,5

+ 1,0

+ 1,0

+ 1,0

+ 1,0

+ 6,5

+ 6,5

+ 6,5

+ 6,5

100

– 15

– 5

0

0

0

0

+ 5,0

+ 5,0

+ 5,0

+ 5,0

105

 

– 8

– 2

0

0

0

+ 3,75

+ 3,75

+ 3,75

+ 3,75

110

 

– 13

– 4

0

0

0

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

115

 

 

– 7

– 3

0

0

+ 1,25

+ 1,25

+ 1,25

+ 1,25

120

 

 

– 12

– 7

0

0

0

0

0

0

125

 

 

 

 

 

0

– 2,5

0

0

0

130

 

 

 

 

 

0

– 5,0

0

0

0

135

 

 

 

 

 

 

– 7,5

– 2,5

0

0

140

 

 

 

 

 

 

– 10

– 5

0

0

145

 

 

 

 

 

 

 

– 7,5

– 2,5

0

150

 

 

 

 

 

 

 

– 10,0

– 5,0

0

155

 

 

 

 

 

 

 

 

– 7,5

– 2,5

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– 10,0

– 5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

РАЗЯСНИТЕЛНА СХЕМА

Виж параграф 2 от настоящия регламент

Image


(1)  Тази маркировка е задължителна само за типовете гуми, произведени по настоящия регламент, след влизането в сила на допълнение 1 към него.

(2)  1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Чешката република, 9 за Испания, 10 за Югославия, 11 за Обединеното кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за Швейцария, 15 (свободно), 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Русия, 23 за Гърция, 24 за Ирландия, 25 за Хърватия, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободно), 31 за Босна и Херцеговина, 32 за Латвия, 33 (свободно), 34 за България, 35 (свободно), 36 за Литва, 37 за Турция, 38 (свободно), 39 за Азербайджан, 40 за бившата Югославска република Македония, 41 (свободно), 42 за Европейската общност (одобренията се предоставят от нейните държави – членки, които използват своите ИКЕ символи), 43 за Япония, 44 (свободно), 45 за Австралия, 46 за Украйна, 47 за Южна Африка и 48 за Нова Зеландия. Последващи номера се дават на други страни в хронологичен ред, по който те ратифицират или се присъединяват към Споразумението относно приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимното признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания, като така разпределените номера се съобщават от генералния секретар на Обединените нации на Договарящите се страни по споразумението

(3)  Индексите за товароносимост се отнасят за работа поединично.

(4)  Изменения на натоварването не се разрешават над 160 km/h. За символите за категория скорост „Q“ и нагоре, категорията скорост, отговаряща на символа за категория скорост, определя максималната допустима скорост за гумата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Регламент № 108

ЕДИННИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЦИКЛИРАНИ ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(Консолидиран текст)

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕГЛАМЕНТ

1.

Приложно поле

2.

Определения

3.

Маркировки

4.

Заявление за одобрение

5.

Одобрение

6.

Изисквания

7.

Спецификации

8.

Изменения на одобрението

9.

Съответствие на продукцията

10.

Санкции за несъответствие на продукцията

11.

Окончателно прекратяване на продукция

12.

Названия и адреси на техническите служби, отговорни за провеждане на тестовете заодобрение, на лабораториите за тестване и на административните отдели

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 —

Комуникация относно одобрението или удължаването, или отказа, или оттеглянето на одобрение, или окончателно прекратяване на продукция на рециклираща производствена единица в съответствие с Регламент № 108

Приложение 2 —

Изисквания за маркировката за одобрение

Приложение 3 —

Изисквания за маркировката за рециклирани гуми

Приложение 4—

Списък на символите за индексите за товароносимост и съответната максимална допустима маса

Приложение 5—

Обозначения за размерите на гумите

Приложение 6—

Метод за измерване на пневматичните гуми

Приложение 7 —

Процедура за изпитване за натоварване/скорост

Приложение 8 —

Разяснителна схема

1.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящият регламент се прилага за производството на рециклирани гуми, предназначени за монтиране на частни (пътнически) превозни средства и техните ремаркета, използвани на пътя. Същевременно той не се прилага за:

1.1.   Рециклирани гуми за търговски превозни средства и техните ремаркета

1.2.   Рециклирани гуми с номинална конструктивна скорост под 120 km/h или над 300 km/h.

1.3.   Гуми за мотопеди и мотоциклети.

1.4.   Гуми първоначално произведени без обозначения за скорост и/или индекси за товароносимост.

1.5.   Гуми първоначално произведени без одобрение за тип и без маркировка „Е“ или „е“.

1.6.   Гуми предназначени за оборудване на коли, произведени преди 1939 г.

1.7.   Гуми предназначени изключително за състезания или оф-роуд употреба, които са съответно маркирани.

1.8.   Гуми обозначени като „Т-тип“ резервна гума за временно ползване.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ — Виж също и схемата в приложение 8

За целите на настоящия регламент:

2.1.   „Набор от рециклирани пневматични гуми“ означава набор на рециклирани пневматични гуми, както е посочено в параграф 4.1.4.

2.2.   „Структура“ на пневматичната гума означава техническите характеристики на каркаса на гумата. По-конкретно, различават се следните структури:

2.2.1.   „Диагонална гума“ или „с наклонен слой на каркаса“ е пневматична гума, чиито нишки на корда са разположени от борт до борт и образуват ъгли, значително по-малки от 90° спрямо средната линия (равнина) на протектора.

2.2.2.   „Опоясена диагонална гума“ описва структура на пневматична гума от диагонален (с наклонен слой на каркаса) тип, чийто каркас се обгражда от брекер, състоящ се от два или повече слоя корд, разположен на срещулежащи ъгли, близки до тези на каркаса

2.2.3.   „Радиална гума“ описва структура на пневматична гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли от 90° спрямо средната линия (равнина) на протектора, като каркасът е укрепен с периферен брекер.

„Категория на ползване“

2.3.1.   Нормалната (универсална) гума е предназначена само за обичайна употреба на пътя.

2.3.2.   Гума за сняг е гума с шарка на протектора и структура, проектирана за осигуряване на по-добра работа от нормалните гуми при кал и сняг. Шарката на протектора на гумите за сняг се състои основно от канали и големи блокови елементи, по-широко разположени от тези на нормалните гуми.

2.3.3.   „Резервна гума за временно ползване“ е гума, различна от гумата, предназначена за оборудване на превозно средство при нормални условия на управление, предвидена само за временно ползване при спазване на определени ограничения при управление.

2.3.4.   „Т-тип резервна гума за временно ползване“ е тип резервна гума за временно ползване, проектирана за употреба, напомпана до налягане, по-високо от определеното за стандартни и подсилени гуми

2.4.   „Борт“ означава част от пневматичната гума с форма и структура, осигуряващи закрепването на гумата върху джантата

2.5.   „Корд“ означава нишки образуващи тъканта на слоя на каркаса в пневматичната гума.

2.6.   „Слой на каркаса“ означава слой от покрити с „гума“ паралелни нишки.

2.7.   „Брекер“ се използва за гума с радиален слой на каркаса или опоясена диагонална гума и означава слой или слоеве от материал или материали, намиращи се под протектора разположени в посока на централната линия (равнина) на протектора, за да задържат каркаса в периферна посока.

2.8.   „Брекер“ се използва за гума с диагонален слой на каркаса и означава средния слой между каркаса и протектора.

2.9.   „Чефер“ означава материала в областта на борта, предпазващ каркаса от протриване или абразия, причинена от джантата.

2.10.   „Каркас“ означава структурна част от пневматичната гума, различна от протектора и страницата, която носи товара в напомпано състояние на гумата.

2.11.   „Протектор“ означава частта от пневматичната гума, която осъществява контакт с пътя, предпазва каркаса от механични повреди и спомага за сцеплението.

2.12.   „Външна стена“ означава частта от пневматичната гума между протектора и областта обхваната от фланеца на джантата.

2.13.   „Долна стена на гумата“ означава зоната включена между областта под линията на максималната широчина на профила на гумата и областта обхваната от ръба на джантата.

2.14.   „Канали на протектора“ е пространството между надлъжните ребра и блоковете в шарката на протектора.

2.15.   „Основни канали“ означава широките канали, разположени в централната част на протектора, които покриват приблизително три-четвърти от широчината на протектора.

2.16.   „Широчина на профила“ означава линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, когато е монтирана към специфична измервателна джанта, без размера на издатините, получен при етикетиране (маркиране), декорации или защитни ленти и ребра.

2.17.   „Пълна широчина“ означава линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана пневматична гума, когато е монтирана към специфична измервателна джанта, включително размера на издатините, получен при етикетиране (маркиране), декорации или защитни ленти и ребра.

2.18.   „Височина на профила“ означава разстоянието, равно на половината от разликата между външния диаметър на гумата и номиналния диаметър на джантата.

2.19.   „Коефициент на номинално отношение“ означава умноженото по сто число, получено при разделянето на числото, изразяващо номиналната височина на профила на числото изразяващо номиналната широчина на профила, като и двете величини са изразени в едни и същи единици.

2.20.   „Външен диаметър“ означава пълният диаметър на напомпана ново рециклирана гума.

2.21.   „Обозначаване на размерите на гумата“ означава обозначаване, което показва:

2.21.1.   Номиналната широчина на профила. Тя трябва да бъде изразена в милиметри, освен в случаите на гуми, при които обозначаването е посочено в първата колона на таблиците в приложение 5 към настоящия регламент.

2.21.2.   Коефициентът на номинално отношение, освен в случаите на гуми, за които обозначението за размерите е посочено в първата колона на таблиците в приложение 5 към настоящия регламент.

2.21.3.   Конвенционално число „d“ (символ „d“) показващо монтажния и съответстващия на джантата диаметър, изразен в кодове (числа под 100) или милиметри (числа над 100). При обозначаването могат да бъдат използвани числа, съответстващи на двата вида мерки.

2.21.3.1.   Стойностите на символ „d“, изразени в милиметри са показани долу.

Монтажен диаметър на джантата (код „d“)

Стойност на символ „d“ изразен в mm

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

483

20

21

508

533

2.22.   „Монтажен диаметър на джантата d“ означава диаметъра на джантата, върху която е предвидено монтирането на гумата.

2.23.   „Джанта“ означава съвкупност от опората на гумата и монтираната вътрешна гума или за безкамерни гуми - опората, върху която леглата на гумата са напаснати.

2.24.   „Измервателна джанта“ означава джанта, специфицирана като „широчина на измервателната джанта“ или „дизайн на измервателната джанта“, за обозначаване размера на дадена гума, в което и да е издание на един или повече Международни стандарти за гуми.

2.25.   „Изпитвателна джанта“ означава всяка джанта посочена като одобрена, препоръчана или допустима в някой от Международните стандарти за гуми, за гуми от този размер или тип.

2.26.   „Международни стандарти за гуми“ означава един от следните стандартни документи:

a)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1)  (2): „Standards Manual“; (Европейска техническа организация за гуми и джанти — „Наръчник за стандарти“)

б)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (2): „Engineering Design Information — obsolete data“; (Европейска техническа организация за гуми и джанти – „Информация за инженерния дизайн – остарели данни“)

в)

The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (3): „Year Book“; (Асоциация гуми и джанти – „Годишник)“

г)

The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (4): „Year Book“; (Асоциация на производителите на гуми в Япония – „Годишник“)

д)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (5): „Standards Manual“; (Асоциация за гуми и джанти на Австралия – „Наръчник за стандарти“)

е)

The Associaзiao Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) (6): „Manual de Normal Technicas“;

ж)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (7): „Data Book“; (Скандинавска организация за гуми и джанти – „Наръчник с данни“)

2.27.   „Откъртване“ означава отделяне на парчета от гума от протектора.

2.28.   „Отделяне на нишките на корда“ означава отделяне на нишките на корда от гуменото им покритие.

2.29.   „Разслояване на каркаса“ означава отделянето на съседни слоеве.

2.30.   „Отлепване на протектора“ означава отделяне на протектора от каркаса.

2.31.   „Индикатори за износване на протектора“ означава издатини в рамките на каналите на протектора, предназначени за визуално определяне на степента на износване на протектора.

2.32.   „Експлоатационно описание“ означава специфична комбинация от индекси за товароносимост и символи за скорост.

2.33.   „Индекс на товароносимост“ означава цифров код, който посочва максималния товар, който може да носи гумата. Списъкът на индексите на товароносимост и съответстващото им допустимо натоварване е показан в приложение 4 на настоящия регламент.

2.34.   „Символ за скорост“ означава:

2.34.1.   Буквен символ обозначаващ скоростта, при която гумата може да носи товара посочен от съответстващия индекс на товароносимост.

2.34.2.   Символите за скорост и съответстващите им скорости са посочени в долната таблица:

Символ за категория скорост

Съответстваща скорост (km/h)

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

2.35.   „Максимално ниво на натоварване“ е максималната маса, предвидена за товароносимост от гумата.

2.35.1.   За скорости под 210 km/h максималното ниво на натоварване не надвишава стойността, съответстваща на индекса за товароносимост на гумата.

2.35.2.   За скорости над 210 km/h и под 300 km/h максималното ниво на натоварване не надвишава стойността, свързана с индекса за товароносимост на гумата, дадени в долната таблица, по отношение на конструктивната скорост на превозното средство, за което е предназначена гумата.

Тип символ за скорост

Максимална скорост (km/h)

Максимално ниво на натоварване (%)

V

210

100,0

215

98,5

220

97,0

225

95,5

230

94,0

235

92,5

240

91,0

W

240

100

250

95

260

90

270

85

Y

270

100

280

95

290

90

300

85

За средните максимални скорости е допустима линейна интерполация на максималното ниво на натоварване.

2.36.   „Рециклираща производствена единица“ означава обект или група от локализирани обекти, където се произвеждат готови, рециклирани гуми.

2.37.   „Рециклиране“ означава общ термин за ремонтиране на използвана гума чрез замяната на износения протектор с нов материал. То може да включва и обновяване на външната повърхност на стените и замяната на слоеве на каркаса или на предпазния брекер. Тук се включват следните методи на обработка:

2.37.1.   „Покриване на повърхността“ – замяна на протектора;

2.37.2.   „Повторно покриване“ – Замяна на протектора с нов материал, който покрива част от външната стена;

2.37.3.   „Борт до борт“ – замяна на протектора и обновяване на външните стени, включително на част от долната стена на гумата.

2.38.   „Външна гума“ е износена гума, състояща се от каркас, остатъците от протектора и материала на външните стени.

2.39.   „Обработка“ е процесът на премахване на стария материал от външната гума с цел подготовка на повърхността за новия материал.

2.40.   „Ремонт“ е работата по поправката на повредените външни гуми в рамките на признатите ограничения.

2.41.   „Протекторен материал“ е материал в състояние подходящо да замени износен протектор. Той може да е в различна форма, например:

2.41.1.   „Камилски гръб“ – предварително нарязани ленти от материал, който е пресован за получаване на необходимия напречен профил и след това е монтиран на приготвената външна гума. Новият материал трябва да е вулканизиран.

2.41.2.   „Намотана ивица“ – ивица от протекторен материал, който е непосредствено пресован и омотан около приготвената външна гума и изграден за да се получи необходимия контур на напречния профил. Новият материал трябва да е вулканизиран.

2.41.3.   „Пряко пресован“ – протекторен материал, пресован, за да се получи необходимия напречен профил и пряко пресован върху приготвената външна гума. Новият материал трябва да е вулканизиран.

2.41.4.   „Предварително вулканизиран“ – предварително формиран и вулканизиран протектор, приложен към приготвената външна гума. Новият материал трябва да е споен за външната гума.

2.42.   „Облицовка на външните стени“ е материал, използван, за покриване на външните стени на гумата, като по този начин става възможно формирането на маркировките.

2.43.   „Уплътнителна гума“ е материал използван за слепване на слоя между протектора и външната гума, и за поправка на дребни повреди.

2.44.   „Цимент“ е свързващ разтвор, който държи новите материали на място преди вулканизацията.

2.45.   „Вулканизация“ е термин използван за описание на промяната във физическите качества на новия материал, която обикновено се постига чрез прилагането на топлина и налягане за определен период от време при контролирани условия.

2.46.   „Радиална издатина“ означава вариация в радиуса на гумата, измерена около външната периферия на повърхността на протектора.

2.47.   „Дисбаланс“ означава измерване на вариацията в разпределението на масата около централната ос на гумата. Дисбалансът може да бъде измерван като „статичен“ или „динамичен“.

3.   МАРКИРОВКИ

3.1.   Пример за начина на маркиране на рециклирана гума е показан в приложение 3 на настоящия регламент.

3.2.   На двете външни стени при симетричните гуми и поне на външната стена при асиметричните гуми, рециклираните гуми имат обозначения за:

3.2.1.   Търговско наименование или търговска марка.

3.2.2.   Обозначаване на размерите на гумата, както това е дефинирано в параграф 2.21;

3.2.3.   Указания за структурата, както следва:

3.2.3.1.   При диагонална гума (с наклонен слой на каркаса), няма обозначение или буквата „D“, поставена пред маркировката за диаметър на джантата;

3.2.3.2.   При радиална гума, буквата „R“, поставена пред маркировката за диаметър на джантата и се допуска поставянето на думата „RADIAL“ (РАДИАЛНИ);

3.2.3.3.   При опоясена диагонална гума, буквата „В“, поставена пред маркировката за диаметър на джантата и в допълнение на това думите „BIASBELTED“ (ОПОЯСЕНА ДИАГОНАЛНА);

3.2.4.   Експлоатационно описание, съдържащо:

3.2.4.1.   Обозначение на номиналната товароносимост на гумата, под формата на индекса за товароносимост, предписан в параграф 2.33.

3.2.4.2.   Обозначение на номиналната скорост на гумата под формата на символа, предписан в параграф 2.34.

3.2.5.   Думата „TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА), ако гумата е предназначена за използване без вътрешна гума.

3.2.6.   Надпис M+S или MS или M.S. или M & S в случай на гума за сняг.

3.2.7.   Датата на рециклиране, както следва:

3.2.7.1.   До 31 декември 1999 г.: или както е предписано в параграф 3.2.7.2 или под формата на група от три цифри, като първите две обозначават номера на седмицата, а третата годината от декадата на производство. Кодът за датата може да обхваща производствен период от седмицата, обозначена с номера за седмица, до и включително номера на седмицата плюс три. Например, маркировката „253“ може да обозначава гума, рециклирана през седмици 25, 26, 27 или 28 на 1993 г.

Кодът за датата може да се маркира само на една външна стена.

3.2.7.2.   От 1 януари 2000 г.: под формата на група от четири цифри, като първите две обозначават номера на седмицата, а вторите две годината на рециклиране на гумата. Кодът за датата може да обхваща производствен период от седмицата, обозначена с номера за седмица, до и включително номера на седмицата плюс три. Например, маркировката „2503“ може да обозначава гума, рециклирана през седмици 25, 26, 27 или 28 на 2003 г.

Кодът за датата може да се маркира само на една външна стена.

3.2.8.   Терминът „RETREAD“ (РЕЦИКЛИРАНА) или „REMOULD“(ПРЕОТЛЯТА) (след 1 януари 1999 г. се използва само думата „RETREAD“). По искане на осъществяващия рециклирането, може да бъде добавен същия термин и на други езици.

3.3.   Преди одобрението, гумите следва да демонстрират наличието на достатъчно свободно място за поставянето на маркировката за одобрение, предвидена в параграф 5.8 и показана в приложение 2 към настоящия регламент.

3.4.   След одобрението, маркировката, предвидена в параграф 5.8 и показана в приложение 2 към настоящия регламент се поставят на свободното място, предвидено в параграф 3.3. Тази маркировка може да бъде поставена само на една външна стена.

3.5.   Маркировките, предвидени в параграф 3.2 и маркировката за одобрение, предписана от параграфи 3.4 и 5.8 са ясно четивни и формувани върху или в гумата, или трайно отбелязани върху нея.

3.6.   Доколкото след рециклирането са останали четливи спецификации на оригиналния производител на гумата, те се приемат за спецификации на осъществилия рециклирането, по отношение на рециклираната гума. Ако тези оригинални спецификации нямат приложение след рециклирането те се премахват изцяло.

3.7.   Премахват се оригиналния знак за одобрение „E“ или „e“ и номера на одобрението.

4.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Следните процедури са приложими за одобряването на рециклиращи производствени единици за гуми.

4.1.   Заявлението за одобрение на рециклираща производствена единица се подава от притежателя на търговското название или марка, които ще важат по отношение на гумата или от негов надлежно упълномощен представител. Заявлението съдържа:

4.1.1.   Описание на структурата на компанията, произвеждаща рециклирани гуми.

4.1.2.   Кратко описание на системата за управление на качеството, която осигурява ефективен контрол върху процедурите по рециклиране на гуми, за да се отговори на изискванията на настоящия регламент.

4.1.3.   Търговски названия или марки, които ще важат за произведените рециклирани гуми.

4.1.4.   Следната информация по отношение на набора от гуми, подлежащи на рециклиране:

4.1.4.1.   обхват на размера на гумите;

4.1.4.2   структура на гумите (диагонални или с наклонен слой на каркаса, опоясени диагонални или радиални);

4.1.4.3.   категорията на ползване (нормални или за сняг и т.н.);

4.1.4.4.   системата за рециклиране и метода приложим към новите материали, които ще се използват, както това е посочено в параграфи 2.37 и 2.41;

4.1.4.5.   максималният символ за скорост на гумите подлежащи на рециклиране;

4.1.4.6.   максималният индекс на товароносимост за гумите подлежащи на рециклиране;

4.1.4.7.   номинираният Международен стандарт за гуми, на който отговаря набора от гуми.

5.   ОДОБРЕНИЕ

5.1.   Рециклирането на гуми изисква одобряването на рециклираща производствена единица от страна на отговорните власти, в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Отговорният орган, предприема необходимите мерки, описани в настоящия регламент, за да гарантира, че гумите рециклирани в съответната производствена единица, отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент. Рециклиращата производствена единица отговаря изцяло за гарантирането на това, че рециклираните гуми отговарят на изискванията на настоящия регламент и че се представят адекватно в условията на обичайна употреба.

5.2.   В допълнение на обичайните изисквания при първоначалната оценка на рециклиращата гуми производствена единица, органът оправомощен да издаде одобрение, се уверява, че документацията, съдържаща процедурите, операциите, инструкциите и спецификациите, предоставена от доставчиците на материали, е на език, лесно разбираем за оперативните работници на рециклиращата гуми производствена единица.

5.3.   Органът, оправомощен да издаде одобрение, се уверява че по отношение на всяка производствена единица, документацията за процедурите и операциите, съдържа спецификации, подходящи за резервните материали и използваните процеси, които определят границата на подлежащите на поправка повреди или прониквания в каркаса на гумите, в зависимост дали повредите са съществуващи или причинени по време на подготовката за рециклиране.

5.4.   Преди да предостави одобрение, органът трябва да се увери, че рециклираните гуми отговарят на настоящия регламент и че изпитанията, предписани в параграфи 6.7 и 6.8 са били успешно проведени на най-малко пет и не непременно повече от 20 образеца на рециклирани гуми, представителни за набора от гуми, произвеждани от рециклиращата производствена единица.

5.5.   При всеки случай на неуспешно изпитание се подлагат на тест нови два образеца от гуми със същите спецификации.

Ако един или и двата нови образци не успеят да преминат изпитването, следва окончателен тест на нови два образеца.

Ако един или и двата последни образеца не успеят да преминат изпитването, заявлението за одобряване на рециклираща производствена единица се отхвърля.

5.6.   Ако са изпълнени всички изисквания на настоящия регламент, се предоставя одобрение, като на всяка одобрена рециклираща производствена единица се определя номер на одобрение. Първите две цифри от този номер посочват серията от изменения, инкорпорираща най-новите значителни технически изменения, направени в регламента към времето на издаване на одобрението. Номерът на одобрението се предхожда от „108R“, което обозначава, че одобрението се отнася за гуми, рециклирани в съответствие с предписанията на настоящия регламент. Един и същи орган, оправомощен да издава одобрения, не може да даде един и същи номер на две или повече производствени единици, обхванати от настоящия регламент.

5.7.   Съобщенията за одобряване или за удължаване, отказ или оттегляне на одобрението, или за окончателно прекратена продукция, в съответствие с настоящия регламент, се съобщават на страните по Споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент, чрез формуляр, отговарящ на образеца в приложение 1 към настоящия регламент.

5.8.   На всяка рециклирана гума, съответстваща на настоящия регламент, в допълнение на маркировката, предписана в параграф 3.2, в пространството упоменато в параграф 3.3 се поставя ясно видим международен знак за одобрение, който се състои от:

5.8.1.   Кръг, заобикалящ буквата „Е“, последван от номер, отличаващ страната, която е дала одобрението (8); и

5.8.2.   Номер на одобрението, както е описан в параграф 5.6.

5.9.   Приложение 2 от настоящия регламент дава пример за изискванията за знак за одобрение.

6.   ИЗИСКВАНИЯ

6.1.   Гумите не се приемат за рециклиране, освен ако не са одобрени по тип и не носят знака „Е“ или „е“, като това изискване не е задължително най-късно до 1 януари 2000 г.

6.1.1.   Гуми за високи скорости, които имат само обозначението „ZR“ в рамките на маркировката за размер на гумата и не носят експлоатационно описание, не подлежат на рециклиране.

6.2.   Гуми, които са били рециклирани, не се приемат за по-нататъшно рециклиране.

6.3.   Възрастта на външната гума, приета за рециклиране не следва да надвишава седем години, на основата на цифрите, указващи годината на производство на оригиналната гума; т.е. гумата, маркирана с код за дата „253“ може да бъде приета за рециклиране до 2000 г.

6.4.   Условия преди рециклиране:

6.4.1.   Гумите следва да са чисти и сухи преди проверката.

6.4.2.   Преди обработка, всяка гума се проверява внимателно отвътре и отвън, за да се гарантира, че е годна за рециклиране.

6.4.3.   Не се рециклират гуми, с видими увреждания, причинени от претоварване или недостатъчно вътрешно налягане.

6.4.4.   Не се приемат за рециклиране гуми, които имат някоя от следните повреди:

a)

значително напукване на гумата, достигащо до каркаса;

б)

проникване в каркаса или увреждане на външната гума със символ за скорост над „Н“, освен в случаите, когато такива външни гуми ще бъдат обозначени със символ за по-ниска категория скорост;

в)

предишни поправки на повреди, извън специфицираните ограничения на вредите – виж параграф 5.3;

г)

счупване на каркаса;

д)

значителни увреждания причинени от петрол или химическо вещество;

е)

множество повреди, твърде близо една до друга;

ж)

повреден или счупен борт;

з)

неподлежащо на ремонт влошаване на състоянието или увреждане на вътрешното уплътнение;

и)

увреждане на борта, което не се свежда до увреждания само по гумата;

й)

изложени на външно влияние нишки, в резултат на износване на протектора или протриване на стените на външната гума;

к)

неподлежащо на ремонт отделяне на материала на протектора или на стените на външната гума от каркаса;

л)

структурни увреждания в областта на стените на външната гума.

6.4.5.   Не се приемат за рециклиране каркаси на радиални гуми с отделяне в брекера, различно от леко разхлабване в ъгъла на брекера.

6.5.   Подготовка:

6.5.1.   След обработката и преди поставянето на новия материал, всяка гума се проверява отново внимателно, най-малкото отвътре, за да се гарантира, че тя все още е подходяща за рециклиране.

6.5.2.   Цялата повърхност, спрямо която ще се прилага нов материал се подготвя без да се прегрява. Тъканта на полираната повърхност не трябва да има разкъсвания или свободно висящи части.

6.5.3.   Когато се използва предварително вулканизиран материал, контурите на подготвената зона трябва да отговарят на изискванията на производителя на материала.

6.5.4.   Не са допустими свободно висящи краища на нишки.

6.5.5.   Нишките на външната гума не трябва да бъдат повреждани по време на подготовката.

6.5.6.   Повредите причинени от полировката върху брекера на радиалните гуми следва да бъдат ограничени до локализирани увреждания само върху най-външния слой.

6.5.7.   Ограниченията за повредите, причинени от обработката върху диагоналните гуми са както следва:

6.5.7.1.   При конструкции с два слоя не следва да има никакви увреждания на каркаса, с изключение на леки, локализирани увреждания на съединението на външната гума.

6.5.7.2.   При конструкция от два слоя плюс брекер при безкамерните гуми, не трябва да има никакви увреждания по каркаса или брекера.

6.5.7.3.   При конструкция от два слоя плюс брекер при гумите с вътрешна гума, е допустимо локализирано увреждане на брекера.

6.5.7.4.   При конструкция от четири или повече слоя не трябва да има никакви увреждания в каркаса или брекера.

6.5.7.5.   При конструкция от четири или повече слоя за гуми с вътрешна гума, повредите следва да са ограничени до най-външния слой в областта на короната.

6.5.8.   Изложените на външно влияние стоманени части се третират възможно най-бързо с подходящ материал, както това е посочено от производителя на този материал.

6.6.   Рециклиране:

6.6.1.   Извършващият рециклирането, трябва да е сигурен, че или производителя, или доставчика на ремонтни материали, включително кръпки, отговарят за следното:

a)

определяне на метода/ите за приложение и съхранение, а ако това е поискано от осъществяващия рециклирането и на националния език на страната, закъдето са предназначени материалите;

б)

определяне на границите на повредите, за които са предназначени материалите, а ако това е поискано от осъществяващия рециклирането и на националния език на страната, закъдето са предназначени материалите;

в)

гарантиране, че подсилените кръпки за гуми, ако се използват правилно в ремонта на каркаса, се подходящи за целта;

г)

гарантиране, че кръпките са способни да издържат двойно по-голямо от максималното налягане при напомпване, зададено от производителя;

д)

гарантиране, че всички други ремонтни материали са подходящи за работата, за която са предназначени.

6.6.2.   Осъществяващият рециклирането отговаря за правилното използване на ремонтните материали и за гарантирането, че ремонта е без дефекти, които могат да се отразят на продължителността на полезния живот на гумата.

6.6.3.   Осъществяващият рециклирането се уверява, че или производителят или доставчикът на протекторни материали или материал за стени на външна гума, издават спецификации относно условията за съхраняване и ползване на материалите, с цел да се гарантира тяхното качество. Ако това бъде поискано от осъществяващия рециклирането, информацията трябва да е на националния език на страната, закъдето са предназначени материалите.

6.6.4.   Осъществяващият рециклирането се уверява, че ремонтните материали и/или съединения са документирани в сертификата на производителя или доставчика. Съединението трябва да е подходящо за предназначението на гумата.

6.6.5.   Обработената гума се вулканизира възможно най-скоро след приключване на ремонтните работи и операциите по конструирането, най-късно към момента, посочен в спецификациите на производителя на материала.

6.6.6.   Гумата се вулканизира за период от време и при температура, и налягане, съответстващи на и специфицирани за, използваните материали и оборудване.

6.6.7.   Размерите на матрицата трябва да са подходящи за дебелината на новия материал и размера на гумата. При подновяване, радиалните гуми се вулканизират само в радиални или радиално разделени матрици.

6.6.8.   Дебелината на оригиналния материал след обработка и средната дебелина на всеки нов материал по шарката на протектора след рециклиране, са дадени в параграфи 6.6.8.1 и 6.6.8.2. Дебелината на материала във всяка точка по ширината на протектора или около периферията на гумата се контролира по такъв начин, че да се спазят изискванията на разпоредбите на параграфи 6.7.5 и 6.7.6.

6.6.8.1.   За радиални и опоясени диагонални гуми (mm):

1,5 ≤ (A+B) ≤ 5 (минимум 1,5 mm; максимум 5,0 mm)

A ≥ 1A 1A 1A 1A 1 (минимум 1,0 mm)

B ≥ 0.5B 0.5B 0.5B 0.5B 0.5 (минимум 0,5 mm)

Image

P.D. = Дълбочина на шарката

X = Линия на обработка

A = Средна дебелина на новия материал по шарката

B = Минимална дебелина на оригиналния материал над брекера

6.6.8.2   За диагонални (с наклонен слой на каркаса) гуми:

Дебелината на оригиналния материал над брекера следва да е ≥ 0,00 mm.

Средната дебелина на новия материал над линията на обработената външна гума следва да е ≥ 2,00 mm.

Комбинираната дебелина на оригиналния и новия материал под основата на каналите на шарката на протектора следва да е ≥ 2,00 и ≤ 5,00 mm.

6.6.9.   Експлоатационното описание на рециклираната гума не може да показва по-висок символ за скорост или по висок индекс на товароносимост от тези на оригиналната гума за първия й живот.

6.6.10.   Минималната конструктивна скорост на рециклираната гума следва да е 120 km/h (символ за скорост „L“), а максималната 300 km/h (символ за скорост „Y“).

6.6.11.   Индикаторите за износване на протектора се инкорпорират както следва:

6.6.11.1.   Рециклираната, пневматична гума притежава не по-малко от шест напречни реда от индикатори за износване, разположени приблизително равномерно и намиращи се в основните канали на протектора. Индикаторите за износване на протектора следва да са такива, че да не могат да бъдат объркани с издатини между ребрата или блоковете на протектора.

6.6.11.2.   Същевременно, за гуми, предназначени за монтиране на джанти с номинален диаметър от код 12 или по-малко, се допуска наличието на четири реда от индикатори.

6.6.11.3.   Индикаторите за износване на протектора предоставят средство за обозначаване в рамките на толеранс от + 0,60/ – 0,00 mm, когато каналите на протектора вече нямат дълбочина по-голяма от 1,6 mm.

6.6.11.4.   Височината на индикаторите за износване на протектора се определя чрез измерването на разликата между дълбочината от повърхността на протектора до индикаторите за неговото износване и основата на каналите му, близо до склона в основата на индикаторите за износване.

6.7.   Инспекция:

6.7.1.   След вулканизирането, докато рециклираните гуми са все още топли, всяка от тях се проверява, за да се гарантира, че няма видими дефекти по нея. По време или след рециклирането, гумата трябва да бъде напомпана до поне 1,5 бара за проверка. Когато в профила на гумата има видим дефект (например мехур, вдлъбнатина и т.н.) гумата се проверява специално, за да се определи причината за дефекта.

6.7.2.   Преди, по време или след рециклирането, гумата се проверява поне веднъж за цялост на структурата, като се използва подходящ метод на инспекция.

6.7.3.   За целите на контрола по качеството, част от рециклираните гуми се подлагат на тестове и проверки, част от които включват тяхното разрушаване. Качеството на проверените гуми и резултатите се записват.

6.7.4.   След рециклирането, размерите на рециклираната гума, измервана в съответствие с приложение 6 към настоящия регламент, трябва да съответства или на размерите, изчислени в съответствие с параграф 7, или на онези, посочени в приложение 5 от настоящия регламент.

6.7.5.   Радиалната издатина на рециклираната гума не трябва да надвишава 1,5 mm (+0,4 mm толеранс при измерването).

6.7.6.   Максималният статичен дисбаланс на рециклираната гума, измерен при диаметъра на джантата, следва да не надвишава 1,5 % от масата на гумата.

6.7.7.   Индикаторите за износване на протектора следва да отговарят на изискванията на параграф 6.6.11.

6.8.   Изпитване за представяне:

6.8.1.   Гумите, рециклирани по настоящия регламент следва да са способни да преминат изпитването за натоварване/скорост, както то е описано в приложение 7 към настоящия регламент.

6.8.2.   Рециклирана гума, която след подлагане на съответното изпитване за натоварване/скорост, не покаже никакво отлепване на протектора, разслояване на каркаса/брекера, отделяне на нишките на корда, откъсване или счупване на нишките на корда, се приема за издържала изпитването.

6.8.3.   Външният диаметър на гумата, измерен шест часа след изпитването за натоварване/скорост не трябва да се различава с повече от ± 3,5 % от външния диаметър, измерен преди изпитването

7.   СПЕЦИФИКАЦИИ

7.1.   Гумите, рециклирани, за да отговарят на настоящия регламент, следва да са съобразени със следните размери:

7.1.1.   Широчина на профила:

7.1.1.1.   Широчината на профила се изчислява по следната формула:

Formula

Където:

S: е действителната широчина на профила, измерена в милиметри на изпитвателната джанта;

S1: е стойността на широчината на профила по дизайн, посочена за измервателната джанта, както е записано в Международния стандарт за гуми, посочен от осъществяващия рециклирането за въпросния размер на гумата;

A: е широчината на изпитвателната джанта в милиметри;

A1: е широчината в милиметри на измервателната джанта, както е записано в Международния стандарт за гуми, посочен от осъществяващия рециклирането за въпросния размер на гумата;

K: е фактор, равен на 0,4.

7.1.2.   Външен диаметър

7.1.2.1.   Теоретичният външен диаметър на рециклираната гума се изчислява по следната формула:

Formula

където:

D: е теоретичният външен диаметър в милиметри;

d: е конвенционалното число, посочено в параграф 2.21.3 в милиметри;

H: е номиналната височина на профила в милиметри и е равна на Sn умножено по 0,01 Ra

където:

Sn: е номиналната широчина на профила в милиметри;

Ra: е коефициент на номинално отношение

Всички от горните символи са както са посочени в обозначението за размерите на гумата, показани на стената на външната гума, в съответствие с изискванията на параграф 3.2.2 и както е определено в параграф 2.21.

7.1.2.2.   Същевременно, за гуми чието обозначение е дадено в първата колона на таблиците от приложение 5 към Регламент № 30 на ИКЕ, външният диаметър е посоченият в тези таблици.

7.1.3.   Метод за измерване на рециклирани гуми:

7.1.3.1.   Размерите на рециклираните гуми се определят в съответствие с процедурите, посочени в приложение 6 към настоящия регламент.

7.1.4.   Спецификации на широчината на профила:

7.1.4.1.   Действителната пълна широчина може да бъде по-малка от широчината или широчините на профила, определени в параграф 7.1.

7.1.4.2.   Действителната пълна широчина може също така да надвишава стойността или стойностите определени в параграф 7.1 с:

7.1.4.2.1. 4   % в случай на радиални гуми и

7.1.4.2.2. 6   % в случай на диагонални (с наклонен слой на каркаса) или опоясени диагонални гуми.

7.1.4.2.3.   в допълнение на това, ако гумата разполага със специална протекторна лента, широчината може да надвишава толерансите, зададени в параграфи 7.1.4.2.1 и 7.1.4.2.2 с до 8 mm.

7.1.5.   Спецификации на външния диаметър:

7.1.5.1   Действителният външен диаметър на рециклираната гума не трябва да е над стойностите Dmin и Dmax получени чрез следната формула:

Formula

Formula

където:

7.1.5.1.1.   За размери непосочени в приложение 5 към настоящия регламент, „H“ и „d“ са определени в параграф 7.1.2.1.

7.1.5.1.2.   за размери, упоменати в параграф 7.1.2.2 горе:

Formula

където „D“ е външният диаметър, а „d“ номиналният диаметър на джантата, записан в гореспоменатите таблици за въпросния размер.

7.1.5.1.3.   Коефициентът „a“ = 0,97

7.1.5.1.4.   Коефициентът „b“ е:

 

Радиални гуми

Диагонални (с наклонен слой на каркаса) или опоясени диагонални гуми

Нормални гуми

1,04

1,08

7.1.5.2.   При гумите за сняг максималният външен диаметър (Dmax), изчислен в параграф 7.1.5.1 може да бъде надвишен с не повече от 1 %.

8.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНИЕТО

8.1.   Всяко изменение, засягащо рециклиращата производствена единици, изменящо, каквато и да било информация, подадена от рециклиращата производствена единица в заявлението за одобрение (виж параграф 4), се съобщава на органа, оправомощен да издаде одобрение, който е издал такова на съответната рециклираща производствена единица. Органът може:

8.1.1.   Да приеме, че няма вероятност направените изменения да имат сериозен неблагоприятен ефект и че в такъв случай рециклиращата производствена единица продължава да отговаря на изискванията или

8.1.2.   Да поиска по-нататъшно разследване на одобрението.

8.2.   Потвърждението или отказът за одобрение, посочващи измененията, се съобщават по процедурата, описана в параграф 5.7 на страните по споразумението, които прилагат настоящия регламент.

9.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

Съответствието на процедурите за продукцията се съобразява с онези, предвидени в допълнение 2 от Споразумението (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), със следните изисквания:

9.1.   Рециклиращата производствена единица, одобрена в съответствие с настоящия регламент се съобразява с изискванията, посочени в параграф 6.

9.2.   Притежателят на одобрението гарантира, че през всяка производствена година и като това действие е равномерно разпределено през нея, най-малко следният брой гуми, представителни за произвеждания набор, се проверява и изпитва, както е предписано от настоящия регламент:

9.2.1.   0,01 % от общата годишна продукция, но във всички случаи не по-малко от пет и не непременно повече от 20.

9.3.   Ако изискванията на параграф 9.2 се изпълняват от или осъществяват под контрола на органа, оправомощен да издаде одобрение, резултатите могат да бъдат използвани като част от или вместо онези, предписани в параграф 9.4.

9.4.   Органът, одобрил рециклиращата производствена единица може по всяко време да провери методите за контрол на съответствието, прилагани във всяко производствено съоръжение. За всяко производствено съоръжение, органът, оправомощен да издава одобрение по тип, взима образци на случаен принцип през всяка една производствена година и най-малкото следния брой гуми, представителни за произвеждания набор се проверява и изпитва, както е предписано от настоящия регламент:

9.4.1.   0,01 % от общата годишна продукция, но във всички случаи не по-малко от пет и не непременно повече от двадесет.

9.5.   Изпитванията и проверките по параграф 9.4 могат да заместят онези, изисквани по параграф 9.2.

10.   САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

10.1.   Одобрението, предоставено по отношение на рециклиращата производствена единица, в съответствие с настоящия регламент, може да бъде оттеглено, ако не са изпълнени изискванията на параграф 9 или ако рециклиращата производствена единица или рециклираните гуми, произведени от рециклиращата производствена единица, не отговарят на изискванията, предвидени в този параграф.

10.2.   Ако договаряща се страна по споразумението, която прилага настоящия регламент, оттегли одобрение, което е дала, тя незабавно уведомява другите договарящи се страни по Споразумението от 1958 г., прилагащи настоящия регламент, като използва формуляр, съответстващ на образеца в приложение 1 към настоящия регламент.

11.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

Органът, който е предоставил одобрение на рециклиращата производствена единица, се информира, ако бъде прекратено производството на рециклирани гуми, одобрено в рамките на настоящия регламент. При получаване на тази информация, органът съобщава това на другите страни по споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент, като използва формуляр, съответстващ на образеца в приложение 1 към настоящия регламент.

12.   НАЗВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ, НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТДЕЛИ

12.1.   Страните по споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент, информират секретариата на Обединените нации за названията и адресите на техническите служби, отговорни за провеждане на тестовете за одобрение, където това има приложение и на одобрените лаборатории за тестване, и на административните отдели, които предоставят одобрения и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрението, отказа или оттеглянето на одобрение, или окончателното прекратяване на продукция, издадени в други страни.

12.2.   Страните по споразумението от 1958 г., които прилагат настоящия регламент могат да използват лабораториите на производителите на гуми или на рециклиращите производствени единици, и могат да посочват като одобрени лаборатории за тестване, онези които са разположени или на територията на съответната Договаряща се страна или на територията на друга Договаряща се страна по споразумението от 1958 г., при условие, че е налице предварително приемане на настоящата процедура от компетентния административен отдел на последната.

12.3.   Когато страна по споразумението от 1958 г. прилага параграф 12.2, тя може да присъства на изпитванията, ако желае това.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОМУНИКАЦИЯ

(максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАКА ЗА ОДОБРЕНИЕ

Image

а = 12 mm (минимум)

Горният знак за одобрение, прикрепен към рециклирана гума, показва че съответната рециклираща производствена единица е одобрена в Нидерландия (E4), с одобрение номер 108R002439, като отговаряща на изискванията на настоящия регламент в неговата оригинална форма (00).

Номерът на одобрението трябва да бъде поставен близо до кръга, над или под и в ляво или дясно на буквата „Е“. Цифрите на номера на одобрението трябва да са от една и съща страна на буквата „Е“ и да гледат в една посока. Следва да се избягва ползването на римски числа в номера на одобрението, за да се предотврати объркването им с други символи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРОВКАТА НА РЕЦИКЛИРАНИ ГУМИ

Пример за маркировката, която трябва да носят рециклираните гуми, пуснати на пазара след влизането в сила на настоящия регламент

Image

Тази маркировка дефинира рециклирана гума:

С номинална широчина на профила от 185;

С коефициента на номинално отношение от 70;

С радиална структура (R);

С номинален диаметър на джантата код 14;

С експлоатационно описание „89T“ обозначаващо капацитет на натоварване от 580 kg, съответстващ на индекс за товароносимост „89“ и максимална конструктивна скорост от 190 km/h, съответстваща на символ за скорост „T“;

за монтаж без вътрешна гума („TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА);

за сняг (M+S);

Рециклирана през седмици 25, 26, 27 или 28 на 2003 г.

Разположението и редът на маркировките, съставящи обозначението на гумата са следните:

a)

Обозначението на размера, включващо номинална широчина на профила, коефициент на номинално отношение, символ за тип на структурата (където това има приложение) и номиналния диаметър на джантата, се групира както е показано в примера и е: 185/70 R 14;

б)

Експлоатационното описание, включващо индексите на товароносимост и символите за скорост, се поставя заедно, близо до обозначението за размер. То може да е пред, зад, над или под обозначението за размер;

в)

Символите „TUBELESS“ (БЕЗКАМЕРНА) „REINFORCED“ (ПОДСИЛЕНА) и „M+S“ могат да се намират на разстояние от символа, обозначаващ размерите;

г)

Думата „RETREAD“ (РЕЦИКЛИРАНА) може да се намира на разстояние от символа, обозначаващ размерите.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСЪК НА СИМВОЛИТЕ ЗА ИНДЕКСИТЕ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТ И СЪОТВЕТНАТА МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА МАСА

Индекс на товароносимост (LI) и капацитет на натоварване — kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46,2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47,5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48,7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51,5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54,5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61,5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77,5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82,5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87,5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92,5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97,5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

28

100

68

315

108

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

103 000

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ГУМИТЕ

(в съответствие с Регламент № 30 на ИКЕ)

За тази информация се използва приложение 5 към Регламент № 30 на ИКЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИТЕ ГУМИ

1.   Подготовка на гумата

1.1.   Гумата се монтира на изпитателната джанта, посочена от осъществяващия рециклирането и се напомпва до номиналното налягане, от 3 до 3,5 бара.

1.2.   Налягането на гумата се регулира, както следва:

1.2.1.   за стандартни диагонални опоясени гуми — до 1,7 бара;

1.2.2   за диагонални гуми — до

 

Налягане (бар) за символ на скоростта

Индекс за налягане

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3.   за стандартни радиални гуми — до 1,8 бара;

1.2.4.   за подсилени гуми — до 2,3 бара.

2.   Процедура на измерването

2.1.   Гумата, монтирана към съответната джанта се адаптира към температурата в помещението поне 24 часа, освен ако не се изисква друго по параграф 6.8.3 от настоящия регламент.

2.2.   Налягането се регулира до стойността по параграф 1.2 от настоящото приложение.

2.3.   Пълната широчина се измерва в шест, равномерно разпределени точки около гумата, като се взима предвид дебелината на предпазните ребра или ленти. За пълна широчина се приема най-високото показание.

2.4.   Външният диаметър се изчислява от максималната обиколка на напомпаната гума.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ ЗА НАТОВАРВАНЕ/СКОРОСТ

(по принцип се осъществява в съответствие с приложение 7 на Регламент № 30)

1.   Подготовка на гумата

1.1.   Рециклираната гума се монтира на изпитвателна джанта, определена от осъществяващия рециклирането

1.2.   Гумата се напомпва до подходящо налягане (в бара), както е посочено в таблицата долу:

Категория скорост

Диагонални гуми

Радиални гуми

Опоясени диагонални гуми

Индекс за налягане

Стандартни

Подсилени

Стандартни

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4

P,Q,R,S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T,U,H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

W и Y

3,2

3,6

1.3.   Рециклиращата производствена единица, като посочи основанията си, може да изиска използване на налягане за помпане, различно от това по параграф 1.2. В такъв случай, гумата се напомпва до исканото налягане.

1.4.   Комплектованата гума с джанта се поставя при температурни условия като на помещението за изпитване в продължение на най-малко три часа

1.5.   Налягането на гумата се регулира до това, посочено в параграф 1.2 или 1.3 от настоящото приложение

2.   Провеждане на изпитването

2.1.   Комплектованата гума с джанта се монтира на оста за изпитване и се притиска до външната част на гладък задвижван изпитвателен барабан с диаметър 1,70 м ± 1 % или 2,00 м ± 1 %.

2.2.   Върху оста за изпитване се прилага се прилага товар, равняващ се на 80 % от:

2.2.1.   максималното ниво на натоварване, съответстващо на индекса за товароносимост за гуми със символи за скорост от L до H включително,

2.2.2.   максималното ниво на натоварване, свързано с максимална скорост (виж параграф 2.35.2 от настоящия регламент) от:

240 km/h при гуми със символ за скорост „V“,

270 km/h при гуми със символ за скорост „W“,

300 km/h при гуми със символ за скорост „Y“.

2.3.   По време на изпитването налягането на гумите не се коригира, а натоварването се поддържа постоянно.

2.4.   По време на изпитването температурата в изпитвателното помещение се поддържа между 20 и 30 °C, освен ако производителят на гумата или осъществяващия рециклирането не се съгласят да се прилага по-висока температура.

2.5.   Програмата на изпитването се осъществява без прекъсване, както следва:

2.5.1.   необходимото време за достигане от скорост 0 до първоначалната скорост на изпитването е 10 минути;

2.5.2.   първоначалната скорост на изпитване е предписаната максимална скорост за типа гума, намалена с 40 km/h при използване на барабан с диаметър 1,70 м ± 1 % или с 30 km/h – при използване на барабан с диаметър 2 м ± 1 %;

2.5.3.   последващи увеличавания на скоростта – с по 10 km/h до максималната скорост на изпитване;

2.5.4.   времетраене на теста за всяка стъпка на увеличение на скоростта без последната –10 минути;

2.5.5.   времетраене на стъпката при последното увеличение на скоростта –20 минути;

2.5.6.   максималната скорост на изпитване: определената максимална скорост за типа гума, намалена с 10 km/h при използване на барабан с диаметър 1,70 м ± 1 % или равна на определената при използване на барабан с диаметър 2 м ± 1 %.

3.   Еквивалентни методи за изпитване

Ако се използва метод, различен от описания в параграф 2 от настоящото приложение, неговата еквивалентност трябва да се докаже.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РАЗЯСНИТЕЛНА СХЕМА

Виж параграф 2 от настоящия регламент

Image


(1)  Стандартите за гуми могат да бъдат получени от следните адреси:

(2)  ETRTO, 32 Av. Brugmann — Bte 2, B-1060 Brussels, Belgium

(3)  TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 USA

(4)  JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokyo 105, Japan

(5)  TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australia

(6)  ALAPA, Avenida Paulista 2444-12o Andar, conj. 124, 01310 Sao Paulo, SP Brazil

(7)  STRO, Älggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, Sweden

(8)  1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Нидерландия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Чешката република, 9 за Испания, 10 за Югославия, 11 за Обединеното кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за Швейцария, 15 (свободно), 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Руската федерация, 23 за Гърция, 24 за Ирландия, 25 за Хърватия, 26 за Словения, 27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободно), 31 за Босна и Херцеговина, 32 - 36 (свободни), 37 за Турция, 38-39 (свободни), 40 за бившата Югославска република Македония, 41 (свободно), 42 за Европейската общност (одобренията се предоставят от нейните държави – членки, които използват своите ИКЕ символи) и 43 за Япония. Последващи номера се дават на други страни в хронологичен ред, по който те ратифицират или се присъединяват към Споразумението относно приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимното признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания, като така разпределените номера се съобщават от генералния секретар на Обединените нации на договарящите се страни по споразумението.


Top