EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0546

Регламент (ЕО) № 546/2005 на Комисията от 8 април 2005 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на ОбщносттаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 91, 9.4.2005, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 202–209 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 24 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/546/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32005R0546


L 091/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2005 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2005 година

за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. за статистическите резултати по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 437/2003, от Комисията се изисква да определи мерките за адаптиране на спецификациите в приложенията към него.

(2)

Съществува необходимост да се състави списък на летищата на Общността, различни от тези, които само периодично се използват за търговски трафик, като се предоставят дерогации за държавите-членки, които се присъединяват към Европейския съюз на 1 май 2004 г. Още повече кодовете на новите държави-членки следва да се добавят към тези, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1358/2003, който въвежда в сила Регламент (ЕО) № 437/2003 и адаптира приложения I и II към него.

(3)

Списъкът с летищата на Общността и дерогациите, предвидени в приложение I към Регламент № 1358/2003, е необходимо да се актуализира в съответствие с правилата, определени в посоченото приложение.

(4)

Регламенти (ЕО) № 437/2003 и (ЕО) № 1358/2003 следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, отговарят на представеното становище от Статистическия програмен комитет.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 437/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 1358/2003, се адаптира съгласно приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1358/2003 се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила нa двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2005 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1358/2003 (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 437/2003, изменено с приложение III към Регламент (ЕО) № 1358/2003, се адаптира, както следва:

 

Следните кодове се добавят в раздел „КОДОВЕ“, „1. Отчитаща се държава“:

Естония

EE

Кипър

LC

Латвия

EV

Литва

EY

Малта

LM

Полша

EP

Словакия

LZ

Словения

LJ

Унгария

LH

Чешка република

LK


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1358/2003 се изменя, както следва:

а)

в раздел III се добавят следните таблици:

Чешка република: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LKPR

Praha-Ruzyne

3

 

 

 

LKTB

Brno-Turany

2

 

 

 

LKMT

Ostrava-Mosnov

2

 

 

 

LKKV

Karlovy Vary

1

 

 

 

Естония: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2

 

 

 

EECL

Tallinn/City Hall

1

 

 

 

Кипър: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LCLK

Λάρνακα

3

 

 

 

LCPH

Πάφος

3

 

 

 

Латвия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EVRA

Riga International Airport

2

 

 

 

Литва: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EYVI

Vilnius

2

2005

2005

2005Р

EYKA

Kaunas

1

 

 

2005Р

EYPA

Palanga

1

 

 

2005Р

Таблица В1:„частични дерогации“ могат да се прилагат спрямо информацията за полетите

Унгария: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LHBP

Budapest/Ferihegy

3

 

 

 

Малта: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LMML

Malta/Luqa

3

 

 

 

Полша: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EPWA

Warszawa–Okęcie

3

 

 

 

EPGD

Gdańsk–Trójmiasto

2

2005

2005

2005Р

EPKK

Kraków–Balice

2

2005

2005

2005Р

EPWR

Wrocław–Strachowice

2

2005

2005

2005Р

EPPO

Poznań–Lawica

2

2005

2005

2005Р

EPKT

Katowice–Pyrzowice

2

2005

2005

2005Р

EPSC

Szczecin–Goleniów

1

 

 

2005

EPRZ

Rzeszów–Jasionka

1

 

 

2005

EPBG

Bydgoszcz

1

 

 

2005

Таблица В1:„частични дерогации“ могат да се прилагат спрямо информацията за полетите

Словения: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LJLJ

Ljubljana

2

 

 

 

Словакия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“:

За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („“ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LZIB

Bratislava/Ivanka

2

 

 

 

LZKZ

Kosice

2

 

 

 

б)

в раздел III, таблица „Германия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Augsburg (код по ICAO: EDMA) се сменя от 2 на 1;

в)

в раздел III, таблица „Франция: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Limoges (код по ICAO: LFBL) се сменя от 1 на 2;

г)

в раздел III, таблица „Франция: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се добавят следните летища от категория 1 без дерогация: Deauville St Gatien (код по ICAO: LRFG), Tours St Symphorien (код по ICAO: LFОТ) и Saint Pierre Pierrefonds (код по ICAO: FMEP);

д)

в раздел III, таблица „Италия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Forli (код по ICAO: LIPK) се сменя от 1 на 2;

е)

в раздел III, таблица „Нидерландия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се премахва следното летище: Deventer (код по ICAO: EHTE);

ж)

в раздел III, таблица „Обединено кралство: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Belfast City (код по ICAO: EGAC) се сменя от 2 на 3;

з)

в раздел III, таблица „Обединено кралство: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се изключват следните летища: Sheffield (код по ICAO: EGSY) и Cambridge (код по ICAO: EGSY);

и)

в раздел III, таблица „Обединено кралство: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се предоставя изключение за таблица В1 до 2005 г. за летище Swansea (код по ICAO: EGFH);


Top