EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0847

Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни

OJ L 157, 30.4.2004, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 28 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/847/oj

07/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


32004R0847


L 157/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 847/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Международните отношения между държавите-членки и трети страни в областта на въздушния транспорт по традиция се определят от двустранни споразумения за въздухоплавателните услуги и техните приложения, както и от други сходни двустранни или многостранни спогодби.

(2)

Вследствие решенията на Съда на Европейските общности по дела C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 и C-476/98, Общността има изключителните компетенции относно различните аспекти на тези споразумения.

(3)

Съдът също потвърди правото на въздушните превозвачите от Общността да се възползват от свободата на установяване в рамките на Общността, както и от правото на недискриминационен достъп до пазара.

(4)

Когато се окаже, че предметът на дадено споразумение попада отчасти в сферата на компетенциите на Общността и отчасти на тези на държавите-членки, е важно да се гарантира тясно сътрудничество между последните и институциите на Общността, както в преговорния процес и сключването, така и в изпълнението на поетите ангажименти. Това задължение за сътрудничество произтича от изискването за единство на международното представителство на Общността. Институциите на Общността и на държавите-членки би следвало да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират по-доброто сътрудничество в това отношение.

(5)

Процедурата на сътрудничество между държавите-членки и Комисията, установена от настоящия регламент, не би следвало да накърнява разпределението на компетенциите между Общността и държавите-членки съгласно правото на Общността така, както е тълкувано от Европейския съд.

(6)

Всички съществуващи двустранни споразумения между държавите-членки и трети страни, съдържащи разпоредби, които противоречат на правото на Общността, би следвало да бъдат изменени или заменени от нови споразумения, напълно съвместими с правото на Общността.

(7)

Без да се засягат разпоредбите на Договора и по-специално член 300 от него, държавите-членки могат да пожелаят да внесат изменения в съществуващите споразумения и да предвидят тяхното прилагане до влизането в сила на споразумение, сключено от Общността;

(8)

Съществено е да се гарантира, че когато дадена държава-членка води преговори, тя взима предвид правото на Общността, общите интереси на Общността и текущите преговори на равнище Общност.

(9)

Ако дадена държава-членка желае да привлече въздушни превозвачи в процеса на преговори, всички тези, които са регистрирани на територията на съответната държава-членка, следва да се ползват от равноправно отношение.

(10)

Установяването на територията на някоя държава-членка означава ефикасното и действително упражняване на дейности по стабилно регламентиран въздушен транспорт. Юридическата форма на това установяване, независимо дали става дума за клон или дъщерно дружество като юридическо лице, не би следвало да представлява решаващият фактор в това отношение. Когато едно предприятие е установено на територията на повече от една държава-членка, съгласно определението в Договора, то не трябва да допуска заобикалянето на националното законодателство и всяко от седалищата трябва да изпълнява евентуално наложените, в съответствие с правото на Общността, задължения от националното право, което се прилага за осъществяваните от него дейности.

(11)

За да се гарантира, че правата на въздушните превозвачи на Общността не са неоправдано ограничени, не би следвало да се приемат нови договорености в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, намаляващи броя на въздушните превозвачи на Общността, които може да бъдат определени за извършване на услуги на даден пазар.

(12)

Държавите-членки би следвало да въведат недискриминационни и прозрачни процедури за разпределението на правата за трафик между въздушните превозвачи от Общността. В рамките на прилагането на тези процедури, държавите-членки би следвало да взимат надлежно предвид необходимостта да се гарантира приемствеността във въздухоплавателните услуги.

(13)

Би следвало да се постановят необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент съобразно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителските правомощия, предоставени на Комисията (3).

(14)

Всяка държава-членка може да се позове на поверителността на разпоредбите на договорените от нея двустранни споразумения и да поиска от Комисията да не съобщава тези сведения на другите държави-членки.

(15)

Кралство Испания и Обединеното кралство се договориха в Лондон на 2 декември 1987 г. в съвместна декларация на министрите на външните работи на двете държави за по-тясно сътрудничеството при използването на летището в Гибралтар. Тези споразумения предстои да влязат в сила.

(16)

Тъй като целите, които си поставя настоящият регламент, а именно координацията при преговорите, водени с трети страни за сключване на споразумения за въздухоплавателните услуги, необходимостта от гарантиране на хармонизиран подход при влизането в сила и при прилагането на тези споразумения, и проверката на тяхното съответствие с правото на Общността, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки, и при това положение могат, с оглед обхвата на настоящия регламент, да бъдат по-добре осъществени на равнище Общност. Общността може да предприеме мерки съгласно принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалността така, както е определен във въпросния член, настоящият регламент не надвишава необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомяване на Комисията

1.   Държава-членка може, без да се засягат съответните правомощия на Общността и на нейните държави-членки, да започне преговори с трета страна относно ново споразумение или за изменение и допълнение на съществуващо споразумение за въздухоплавателни услуги, на неговите приложения или на всяка друга свързана с това двустранна или многостранна спогодба, чийто предмет зависи отчасти от компетенциите на Общността, при условие, че:

всяка съответна типова клауза, изработена и постановена съвместно от държавите-членки и Комисията е включена във въпросните преговори,

и че

процедурата по уведомяване, предвидена в параграфи 2, 3 и 4 е спазена.

Ако е уместно, Комисията се поканва да участва в тези преговори като наблюдател.

2.   Ако държава-членка има намерението да започне такива преговори, тя уведомява за това Комисията в писмена форма. Това уведомление включва, в краен случай, копие от съществуващото споразумение, всеки друг съответен документ и бележка за разпоредбите, които ще се договарят, целите на преговорите и всяка друга полезна информация. Комисията уведомява и, при поискване предоставя, съпровождащите го документи на разположение на другите държави-членки, при спазване на изискванията за поверителност.

Сведенията се предават най-късно един календарен месец преди предвиденото начало на официалните разговори със съответната трета държава. Ако, поради изключителни обстоятелства, началото на официалните разговори е предвидено за след по-малко от един месец, държавата-членка предава сведенията възможно най-скоро.

3.   Държавите-членки могат да отправят коментари на държавата-членка, известила за намерението си да започне преговори съгласно параграф 2. В течение на тези преговори, тази държава-членка взима предвид извършените коментари, доколкото е възможно.

4.   Ако, в рамките на петнадесет работни дни, следващи приемането на уведомлението, посочено в параграф 2, Комисията заключи, че преговорите са в състояние да:

компрометират целите на текущите преговори между Комисията и съответната трета страна,

и/или

да доведат до споразумение, несъвместимо с правото на Общността,

тя уведомява държавата-членка за това.

Член 2

Консултации на заинтересованите страни и участие в преговорите

В степента, в която въздушните превозвачи и други заинтересовани страни трябва да бъдат привличани към преговорите, посочени в член 1, държавите-членки гарантират равноправното третиране на всички въздушни превозвачи от Общността, регистрирани на съответните техни територии, за които Договорът е приложим.

Член 3

Забрана за въвеждане на по-ограничителни мерки

Държава-членка не сключва никакво ново споразумение с трета страна, което води до намаляването на броя на въздушните превозвачи на Общността, които съгласно съществуващите разпоредби, могат да бъдат определени да осигуряват услуги между тяхната територия и тази трета страна, независимо дали става дума за целия пазар на въздушни превози между двете страни или въз основа на конкретни двойки градове.

Член 4

Сключване на споразумения

1.   В момента на сключването на споразумение, съответната държава-членка уведомява Комисията за резултата от преговорите; уведомлението се придружава от всички необходими документи.

2.   Ако преговорите завършат със сключване на споразумение, съдържащо съответните типови клаузи, посочени в член 1, параграф 1, съответната държава-членка бива оправомощена да сключи споразумението.

3.   Ако преговорите завършат със споразумение, което не съдържа съответните типови клаузи, посочени в член 1, параграф 1, съответната държава-членка се оправомощава, в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2, да сключи въпросното споразумение, доколкото това не засяга целите на общата политика в областта на транспорта в Общността. В очакване на изхода от процедурата по консултиране, държавата-членка може временно да прилага въпросното споразумение.

4.   Независимо от разпоредбите съгласно параграфи 2 и 3, когато Комисията води активни преговори със същата трета страна, въз основа на мандат, отнасящ се специфично до въпросната държава, или въз основа на решение на Съвета, което дава правомощие на Комисията да открие преговори с трети страни относно замяната на някои разпоредби в двустранните споразумения, сключени по смисъла на споразумение на Общността, съответната държава-членка може да бъде оправомощена, съгласно процедурата, предвидена в член 7, параграф 2 да прилага временно споразумението и/или да го сключи.

Член 5

Разпределение на права на трафик

Когато държава-членка сключва споразумение или прави изменения в споразумение, или в неговите приложения, предвиждащи ограничение в използването на правата на трафик, или на броя въздушни превозвачи на Общността, приемливи да се възползват от правата на трафик, въпросната държава-членка осигурява разпределяне на правата на трафик между съответните въздушни превозвачи от Общността въз основа на недискриминационна и прозрачна процедура.

Член 6

Публикуване на процедурите

Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за процедурите, които ще прилагат по смисъла на член 5, и където е уместно, на член 2. За целите на информацията, Комисията гарантира публикуването на тези процедури в Официален вестник на Европейските общности в срок от осем седмици след тяхното приемане. Всяка нова процедура и всяко последващо изменение на процедурите се предоставят на вниманието на Комисията най-късно осем седмици преди тяхното влизане в сила, за да може Комисията да осигури тяхното публикуване в Официален вестник на Европейските общности в горепосочения осемседмичен срок.

Член 7

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет, създаден по силата на член 11 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г., относно достъпа на въздушните превозвачи на Общността до вътрешните въздушни маршрути на Общността (4).

2.   В случай, че е извършено позоваване на настоящия параграф, членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3.   Комитетът изработва свой процедурен правилник.

Член 8

Поверителност

Когато държавите-членки отправят до Комисията уведомления за преговорите и техните резултати съгласно членове 1 и 4, те посочват ясно дали тези уведомления съдържат сведения, които трябва да бъдат считани за поверителни и дали същите могат да бъдат споделяни с другите държави-членки. Комисията и държавите-членки се грижат за това всяка информация, посочена като поверителна, да бъде обработвана съгласно член 4, параграф 1, буква а) на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г., относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5).

Член 9

Гибралтар

1.   Прилагането на настоящия регламент за летището в Гибралтар не засяга правните позиции съответно на Кралство Испания и на Обединеното кралство във връзка с разногласията относно суверенитета над територията, където е разположено това летище.

2.   Приложението на настоящия регламент за летището в Гибралтар е временно преустановено, докато бъде приложен режимът, предвиден в съвместната декларация, съставена на 2 декември 1987 г. от министрите на външните работи на Кралство Испания и на Обединеното кралство. Правителствата на Кралство Испания и на Обединеното кралство ще уведомят Съвета за датата на това приложение.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на тридесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  ОВ C 234, 30.9.2003 г., стр. 21.

(2)  Становище на Европейския парламент от 2 септември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник), съвместна позиция на Съвета от 5 декември 2003 г. (ОВ C 54 E от 2.3.2004 г., стр. 33), позиция на Европейския парламент от 30 март 2004 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2004 г.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1822/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284 от 31.10.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 145 , 31.5.2001 г., стр. 43.


Top