EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0411

Регламент (ЕО) № 411/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3975/87 и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3976/87 и (ЕО) № 1/2003 относно въздушния транспорт между Общността и трети държави (текст от значение за ЕИП)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/411/oj

07/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

225


32004R0411


L 068/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 411/2004 НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2004 година

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3975/87 и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3976/87 и (ЕО) № 1/2003 относно въздушния транспорт между Общността и трети държави

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскaтa Общност и по-специално член 83 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Нито Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета от 14 декември 1987 г. за установяване на процедура за прилагане на правилата за конкуренция на предприятията в сектора на въздушния транспорт (3), нито самият Регламент (ЕО) № 1/2003 се прилагат относно въздушния транспорт между Общността и трети държави.

(2)

Следователно Комисията нe разполага с правомощия при разследването и принудителното изпълнение при нарушения на членове 81 и 82 от Договора по отношение на въздушния транспорт между общността и трети държави, каквито правомощия има при въздушния транспорт в Общността. По-специално, на Комисията ѝ липсват необходимия инструмент за разследване на нарушенията и правомощия да налага необходимите мерки, за да се прекратят нарушенията или да наложи наказания за доказани нарушения. Освен това специфичните права, правомощия и задължения, възложени на националните съдилища и компетентните органи на държавите членки с Регламент (ЕО) № 1/2003 не се отнасят за въздушния транспорт между Общността и трети държави; същото важи за механизма за сътрудничество между Комисията и органите по конкуренция на държавите членки, предвиден в Регламент (ЕО) № 1/2003.

(3)

Антиконкурентните практики при въздушния транспорт между Общността и трети държави могат да засегнат търговията между държавите-членки. Тъй като механизмите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1/2003, които имат функцията да прилагат правилата за конкуренцията съгласно членове 81 и 82 от Договора, са еднакво подходящи за прилагане като правила за конкуренция при въздушния транспорт между Общността и трети държави, областта на действие на този регламент следва да се разшири, за да обхване такъв транспорт.

(4)

Когато се прилагат членове 81 и 82 от Договора при производство на базата на Регламент (ЕО) № 1/2003 и в съответствие с юриспруденцията на Съда, споразуменията за въздушни услуги, сключени между държавите членки и/или Европейската общност от една страна и трети държави от друга страна би трябвало да бъдат надлежно обсъдени, по-специално с цел оценяване степента на конкуренция в съответните пазари за въздушен транспорт. Все пак настоящият регламент не засяга правата и задълженията на държавите членки по Договора по отношение на сключване и прилагане на такива споразумения.

(5)

Член 2 от Регламент (ЕИО) № 3975/87 е от чисто декларативен характер и затова би трябвало да бъде отменен. С изключение на член 6, параграф 3 който би трябвало да продължи да се прилага за решения, приети съгласно член 81, параграф 3 от Договора преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) №1/2003, до датата на изтичане на срока на тези решения, като Регламент (ЕИО) № 3975/87, вследствие отмяната на повечето от неговите изисквания от Регламент № 1/2003 ще престане да служи за бъдещи цели, би следвало да се отмени.

(6)

По същия признак би трябвало да се направи равностойно изменение в Регламент (ЕИО) № 3976/87 на Съвета от 14 декември 1987 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора към определени категории споразумения и съгласувани процедури в сектора на въздушния транспорт (4). Този регламент, който упълномощава Комисията да обявява чрез регламент, че разпоредбите на член 81, параграф 1 не се прилагат по отношение на определени категории споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласуваните процедури е изключително ограничен до въздушния транспорт между летищата на Общността.

(7)

Комисията би следвало да се упълномощи да предостави освобождавания по категории в сектора на въздушния транспорт по отношение на трафика между Общността и трети държави, както и по отношение на трафика в Общността. Следователно приложното поле на Регламент (ЕИО) № 3976/87 би трябвало да се разшири и той да не се прилага единствено за въздушния транспорт между летищата на Общността.

(8)

Следователно Регламент (ЕИО) № 3975/87 би следвало да бъде отменен и Регламенти (ЕИО) № 3976/87 и (ЕО) № 1/2003 би следвало да се изменят съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 3975/87 се отменя, с изключение на член 6, параграф 3, който ще продължи да се прилага за решения, приети съгласно член 81, параграф 3 от Договора преди датата на прилагане на Регламент № 1/2003 до датата на изтичане на срока на действие на тези решения.

Член 2

В член 1 от Регламент (ЕИО) № 3976/87 се заличават „между летищата на Общността“.

Член 3

В член 32 от Регламент (ЕО) № 1/2003 се заличава буква в).

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2004 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2004 година.

За Съвета

Председател

N. DEMPSEY


(1)  Предложение от 24 февруари 2003 г.

(2)  Становище от 23 септември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр.1).

(4)  ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1/2003.


Top