EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0104

Регламент (ЕО) № 104/2004 на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност

OJ L 16, 23.1.2004, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 69 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/104/oj

01/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


32004R0104


L 016/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 104/2004 НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2004 година

за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (2), и по-специално член 31, параграф 3 и член 32, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1592/2002 дава правомощия на Европейската агенция за авиационна безопасност(агенцията) да приема индивидуални решения в областите на летателната годност и екологичното сертифициране, разследването, плащането на приложимите налози и такси и учредява също така апелативен орган, пред който такива индивидуални решения на Агенцията могат да бъдат обжалвани.

(2)

Членове 31 и 32 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 оправомощават Комисията да приеме подробни правила относно броя на апелативните органи, разпределението на работата, изискващата се квалификация за членовете на всеки орган и правомощията на отделните членове в подготвителната фаза на решенията, както и относно условията на гласуване.

(3)

Очаква се, че броят на жалбите ще бъде доста ограничен, поне докато Регламент (ЕО) № 1592/2002 не бъде изменен, за да се разшири обхватът му за полетни операции и лицензирането на екипажите.

(4)

Органът ще разглежда въпроси, по които се изисква главно високо ниво на общ технически опит в областта на сертифицирането; въпреки това е необходимо органът да се председателства от юридически квалифициран член с признат опит в правото на общността и международното право. Този член следва да бъде председателят.

(5)

За да се улесни разглеждането и решаването на жалбите, за всеки отделен случай следва да бъде назначаван докладчик, който да отговаря inter alia за подготвянето на връзките със страните и за изготвянето на проектите на решенията.

(6)

За гарантирането на гладко и ефективно функциониране на апелативния орган към него следва да бъде създаден регистратура, чийто персонал ще отговаря за всички функции на подкрепа, които не предполагат правна или техническа оценка.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1592/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Брой на апелативните органи

За целта на произнасянето по жалби от решенията, посочени в член 35 от Регламент (ЕО) № 1592/2002, се създава апелативен орган.

Член 2

Квалификация на членовете

1.   Апелативният орган се състои от двама членове с техническа квалификация и едни член с юридическа квалификация, който е и председател на Съвета.

2.   Членовете с техническа квалификация и техните заместници притежават университетска степен или еквивалентна квалификация и следва да имат съществен професионален опит в областта на сертифицирането в една или повече дисциплини, установени в приложението към настоящия регламент.

3.   Членът с юридическа квалификация и неговият заместник са завършили право и притежават квалификация от признат опит в областта на правото на общността и международното право.

Член 3

Правомощия на председателя

1.   Апелативният орган се свиква от неговия председател. Председателят гарантира качеството и последователността на решенията на органа.

2.   Председателят възлага разглеждането на дадена жалба на един от членовете на органа в качеството му на докладчик.

Член 4

Роля на докладчиците

1.   Докладчикът извършва предварително проучване на жалбата.

2.   Докладчикът гарантира тясна консултация и обмен на информация със страните по процедурата. За тази цел докладчикът:

а)

под ръководството от страна на председателя на органа изготвя съобщения до страните;

б)

съобщава за недостатъци, които следва да бъдат отстранени от страните по процедурата;

в)

определя подходящи процедурни срокове в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1592/2002; и

г)

подписва всички съобщения от името на органа.

3.   Докладчикът подготвя вътрешните заседания на органа и устните процедури.

4.   Докладчикът изготвя проекта на решението.

Член 5

Регистратура към апелативния орган

1.   Изпълнителният директор назначава регистратор към апелативния орган. Персоналът на регистратурата, не участва в каквито и да е процедури на агенцията, свързани с решения, които могат да бъдат предмет на обжалване.

2.   Персоналът на регистратурата по-специално е отговорен за:

а)

поддържането на регистратурата, създадена от председателя, в която се депозират в хронологичен ред всички жалби и придружаващи ги документи;

б)

приемането, предаването и съхраняването на документите;

в)

извършването на други подкрепящи функции за апелативния орган, които не предполагат правна или техническа оценка, особено по отношение на представянето, предоставянето на преводи и нотификации;

г)

предоставянето на доклад на председателя на органа относно формалната допустимост на всяка подадена жалба;

д)

когато е необходимо, изготвяне на протоколите от устните процедури.

Член 6

Заседания

1.   Само членовете на органа участват в заседанията; председателят на органа може, въпреки това, да оправомощи други длъжностни лица, като например персонала на регистратурата или преводачи, да присъстват. Заседанията са тайни.

2.   По време на заседанията между членовете на органа първо се изслушва становището на докладчика, а това на председателя се изслушва последно.

Член 7

Условия и ред за гласуване

1.   Решенията на апелативния орган се вземат с мнозинство на членовете му. В случай на равен брой гласове гласът на председателя е решаващ.

2.   Ако е необходимо гласуване, гласуванията се извършват по реда, предвиден в член 6, параграф 2. Въздържане от гласуване не се позволява.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2004 година.

За Комисията

Loyola DE PALACIO

Заместник-председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИТЕ

1.

Следните технически дисциплини:

i)

летене/извършване на полети;

ii)

структура;

iii)

хидромеханични системи;

iv)

роторни/трансмисионни системи;

v)

електрически/високоинтензивни радиационни полета/светкавица;

vi)

авионика/софтуер;

vii)

инсталиране на електрически/горивни системи;

viii)

безопасност на кабината/системи за опазване на околната среда;

ix)

шум/емисии;

x)

продължаваща летателна годност/директиви за летателна годност, както се прилагат за следните продукти, техните части и уреди:

а)

големи самолети;

б)

вертолети;

в)

малки самолети;

г)

балони/дирижабли/безмоторни самолети/безпилотни въздушни съдове;

д)

мотори/спомагателни енергийни агрегати/пропелери.

2.

Одобрение на и системи за качество, свързани със:

i)

проектантски организации;

ii)

производствени организации;

iii)

поддържащи организации.


Top