EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1554

Регламент (ЕО) № 1554/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общи правила за разпределение на слотове на летищата в Общността

OJ L 221, 4.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 71 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1554/oj

07/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

85


32003R1554


L 221/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1554/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общи правила за разпределение на слотове на летищата в Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, постановена в член 251 от Договора (3)

като имат предвид, че:

(1)

Войната, започнала през март 2003 г. срещу Ирак, и политическите събития, които последваха, както и появата на тежкия остър респираторен синдром (ТОРС), оказаха сериозно въздействие върху въздушните транспортни операции на въздушните превозвачи и предизвикаха сериозно намаляване на търсенето в началото на летателен сезон лято 2003 г.

(2)

За да се гарантира, че неизползването на слотовете, разпределени за сезона 2003 г., не води до изгубването на тези слотове от въздушните превозвачи, е необходимо да се предвиди ясно и недвусмислено, че сезони 2003 и 2004 са негативно повлияни от войната и избухването на тежкия остър респираторен синдром (ТОРС).

(3)

Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета (4) би следвало да се измени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следният член 10б се добавя в Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета:

„Член 10б

За целите на член 10, параграф 3 координаторите приемат, че въздушните превозвачи имат право на същите серии слотове през лятото на летателен сезон 2004, както са били разпределени на тях през лятото на летателен сезон 2003.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

Р. COX

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ С 270 Е, 25.9.2001 г., стр. 131.

(2)  ОВ С 125, 27.5.2002 г., стр. 8.

(3)  Становище на Европейския парламент от 19 юни 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 15 юли 2003 г.

(4)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 894/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 142, 31.5.2002 г., стр. 3).


Top