EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0894

Регламент (ЕО) № 894/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 май 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотове на летищата в Общността

OJ L 142, 31.5.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 252 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 150 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 21 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/894/oj

07/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

150


32002R0894


L 142/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 894/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотове на летищата в Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

след консчлтащии с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в Съединените щати и политическото развитие след тези събития оказаха сериозно влияние върху операциите на въздушния транспорт на въздушните превозвачи и доведоха до значителен спад на търсенето в остатъка на летния сезон на 2001 г. и през редовния зимен сезон на 2001—2002 г.

(2)

За да се гарантира, че въздушните превозвачи, които не са използвали слотовете, определени за тези сезони, няма да загубят правата си за тези слотове, е необходимо ясно и недвусмислено да се заяви, че тези редовни сезони бяха неблагоприятно повлияни от терористичните атаки от 11 септември 2001 г.

(3)

Следователно Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотове на летищата в Общността (4) трябва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета се добавя следният член:

„Член 10а

Събитията от 11 септември 2001 г.

За целите на член 10, параграф 3 координаторите приемат, че въздушните превозвачи имат право на същите серии слотове по време на редовния летен сезон на 2002 г. и редовния зимен сезон на 2002—2003 г., каквито са им били разпределени на 11 септември 2001 г. съответно за редовния летен сезон на 2001 г. и редовния зимен сезон на 2001—2002 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAÑETE


(1)  ОВ С 103 Е, 30.4.2002 г., стр. 350.

(2)  Становище от 20 март 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище на Европейския парламент от 6 февруари 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 25 март 2002 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Европейския парламент от 15 май 2002 г.

(4)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.


Top