EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0090

Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 година за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването

OJ L 328, 5.12.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 101 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj

19/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

33


32002L0090


L 328/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/90/ЕО НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2002 година

за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква а) и член 63, параграф 3, буква б) от него,

като взе предвид инициативата на Френската република (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид че:

(1)

Една от целите на Европейския съюз е постепенно създаване на зона на свобода, сигурност и правосъдие, което, inter alia, означава премахване на незаконната имиграция.

(2)

Следователно следва да се предприемат мерки за борба с дейности подпомагане на незаконната имиграция, както във връзка с преминаването без разрешение на граници в строгия смисъл на думата, така и с поддържането на мрежи за експлоатация на хора.

(3)

За тази цел от основно значение е съгласуването на съществуващите законови разпоредби, и по-специално, точното определение на тези нарушения и заключенията от тях, от една страна, каквато е задачата на настоящата директива, а от друга страна, минимален брой норми, които предвиждат наказания, отговорност на юридическите лица и държави, каквато е задачата на Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой (3).

(4)

Целта на настоящата директива е да даде определение на подпомагането на незаконната имиграция и по този начин да направи по-ефективно изпълнението на Рамково решение 2002/946/ПВР с оглед предотвратяване на това престъпление.

(5)

Настоящата директива допълва други актове, приети с цел борба срещу незаконната имиграция, незаконното полагане на труд, трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца.

(6)

По отношение на Република Исландия и Норвегия, настоящата директива представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, по смисъла на Споразумението между Съвета на Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия за присъединяването на тези две държави към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (4), които попадат в обхвата на член 1, буква Д от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно някои условия за прилагането на посоченото споразумение (5).

(7)

Обединеното кралство и Ирландия взимат участие в приемането и прилагането на настоящата директива съгласно съответните разпоредби на Договорите.

(8)

Съгласно членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и няма задължение да го прилага. Тъй като настоящият акт цели доизграждане на достиженията на правото от Шенген, съгласно разпоредбите на част три, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, в съответствие с член 5 от посочения протокол, Дания ще реши в срок от шест месеца след приемането от Съвета на настоящата директива, дали да я транспонира във националното си право,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Основен състав на престъплението

1.   Всяка държава-членка следва да приеме подходящи санкции по отношение на:

а)

всяко лице, което умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава-членка, да влезе или премине транзитно през територията ѝ в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява влизане или транзитно преминаване на чужденци;

б)

всяко лице, което с цел финансова облага умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава-членка, да пребивава на нейна територия в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява пребиваването на чужденци.

2.   Всяка държава-членка взима решение дали да наложи санкции за деянието по в параграф 1, буква а) чрез прилагане националните си закони и практика в случаите, в които целта на деянието е осигуряване на хуманитарна помощ на въпросното лице.

Член 2

Подбудителство, съучастие и опит

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира прилагането на посочените в член 1 санкции по отношение на лице, което:

а)

е подбудител, или

б)

е съучастник във, или

в)

извърши опит

в нарушение, определено в член 1, параграф 1, буква а) или б).

Член 3

Санкции

Всяка държава-членка трябва да вземе необходимите мерки, за да гарантира, че фактическите състави по членове 1 и 2 са обект на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции.

Член 4

Прилагане

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 5 декември 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, заедно с таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива. Комисията информира останалите държави-членки за тези разпоредби.

Член 5

Отмяна

Член 27, параграф 1 от Шенгенската конвенция от 1990 г. се отменя след 5 декември 2004 г. Когато държава-членка приложи настоящата директива в съответствие с член 4, параграф 1 преди тази дата, посочената разпоредба няма да се прилага по отношение на нея от датата на изпълнение.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставена в Брюксел на 28 ноември 2002 година.

За Съвета

Председател

B. HAARDER


(1)  ОВ C 253, 4.9.2000, стр. 1.

(2)  ОВ C 276, 1.10.2001, стр. 244.

(3)  ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.


Top