EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0539

Решение на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал)

OJ L 194, 18.7.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 5 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/539/oj

Related international agreement

07/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

112


32001D0539


L 194/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 април 2001 година

относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал)

(2001/539/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него във връзка с първото изречение от първа алинея на член 300, параграф 2 и първа алинея на член 300, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

За въздушните превозвачи на Европейската общност е полезно да извършват дейност при уеднаквени и ясни правила във връзка с тяхната отговорност за вреди, както и тези правила да бъдат същите като тези, които се прилагат за превозвачите от трети страни.

(2)

Общността взе участие в Международната дипломатическа конференция по въздушно право, проведена в Монреал от 10 до 28 май 1999 г., която доведе до приемането на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) и Общността подписа горепосочената конвенция на 9 декември 1999 г.

(3)

Организации за регионална икономическа интеграция, които имат компетенции по отношение на определени въпроси, уредени от Конвенцията от Монреал, могат да бъдат страни по нея.

(4)

Общността и нейните държави-членки си разпределят компетенциите по въпроси, уредени от Конвенцията от Монреал, и следователно е необходимо те да я ратифицират едновременно, за да се гарантира и пълно прилагане на нейните разпоредби в границите на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото, Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз („Конвенцията от Монреал“) се одобрява от името на Европейската общност.

Текстът на Конвенцията е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета депозира от името на Европейската общност акта, предвиден в член 53, параграф 3 от Конвенцията от Монреал в Международната организация на гражданската авиация, заедно с декларация за компетенции.

Актът ще бъде депозиран едновременно с ратификационните актове на всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 5 април 2001 година.

За Съвета

Председател

B. ROSENGREN


(1)  ОВ С 337 Е, 28.11.2000 г., стр. 225.

(2)  Становище от 16 януари 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


Top