Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2597

Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан

OJ L 270, 13.11.1995, p. 1–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; отменен от 32009R0216 . Latest consolidated version: 06/09/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2597/oj

04/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31995R2597


L 270/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 1995 година

относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че Европейската общност стана член на Организацията на ООН по прехраната и земеделието (ФАО);

като има предвид, че подписаният от Съвета на Европейския съюз и от Комисията на Европейските общности протокол предвижда Комисията да предоставя на ФАО изискваните статистически данни;

като има предвид, че съгласно принципа на субсидиарност, целите на предлаганата дейност могат да се осъществят единствено на основата на юридически акт на Общността, тъй като само Комисията има възможност да координира необходимото хармонизиране на статистическите данни за цялата Общност, докато събирането на статистически данни за риболова и необходимата инфраструктура за тяхната обработка и контрола на надеждността им са задължение преди всичко на държавите-членки;

като има предвид, че специфичният метод за съставянето на статистическа информация на Общността въз основа на националните системи за статистика изисква да се поддържа тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, по-специално посредством Постоянния комитет по земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Всяка държава-членка предоставя на Комисията данни за извършения улов с кораби, регистрирани в тази държава-членка, или плаващи под нейно знаме и извършващи риболов в някои зони извън северната част на Атлантическия океан, при спазване на Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. относно предоставяне на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (4).

Данните за номиналния улов включват всички продукти от риболова, разтоварени на сушата или трансбордирани в морето под каквато и да било форма, но изключват количествата, които се изхвърлят в морето след улова, служат за консумация на борда или за стръв. Данните се вписват в тонове еквивалент на живо тегло от разтоварения на сушата или трансбордиран улов със закръгляване до един тон.

Член 2

1.   Данните, които трябва да се предоставят, се отнасят до номиналния улов във всяка от главните риболовни зони и техните подразделения, изброени в приложение 1, описани в приложение 2 и илюстрирани в приложение 3. В приложение 4 са изброени видовете, за чийто улов се изисква предоставяне на данни за всяка от главните риболовни зони.

2.   Данните, които се отнасят за календарната година, се предоставят в срок от шест месеца след изтичането на тази година.

3.   В случай че корабите на държавата-членка, посочени в член 1, не са извършвали риболов в някоя от главните риболовни зони на дадената календарна година, то държавата-членка надлежно информира Комисията. Въпреки това, ако е бил извършен риболов в такава част, се предоставят данни за улова през разглеждания годишен период в комбинации вид риба/подразделение на зоната.

4.   Данните за онези видове риба, уловена с кораби на дадена държава-членка, които са от второстепенно значение, може да не се съобщават поотделно за всеки от тях, а обобщено, при условие че теглото на продуктите не надвишава 5 % от теглото на общия годишен улов, осъществен в дадената главна риболовна част.

5.   Списъкът на статистическите риболовни зони и техните подразделения, както и списъкът на видовете, могат да бъдат изменени съгласно предвидената в член 5 процедура.

Член 3

Освен ако няма противоположни разпоредби в рамките на общата политика в областта на рибарството, всяка държава-членка има право за използва метода на извадка за получаване на данни за улова за частите от риболовния флот, за които набавянето на пълната информация би изисквало прекомерно администриране. Процедурите на използване на извадки, както и пропорционално съответстващата част на получените по този начин данни, трябва да се опишат подробно от държавата-членка в доклад, съгласно изискванията на член 6, параграф 1.

Член 4

Държавите-членки изпълняват задълженията си към Комисията съгласно членове 1 и 2, като предоставят изискваните данни на магнитен носител, чийто формат е уточнен в приложение 5.

С предварителното съгласие на Комисията държавите-членки могат да предоставят данните в друга форма и на друг носител.

Член 5

1.   В случай на позоваване на посочената в настоящия член процедура, Постоянният комитет по земеделска статистика, наричан по-долу „Комитетът“, се сезира от неговия председател или по инициатива на последния, или по молба на представител на някоя държава-членка.

2.   Представителят на Комисията внася в Комитета проект за мерките, които следва да се предприемат. Комитетът дава становището си по този проект в срок, определен от председателя, в зависимост от спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинство, съгласно член 148, параграф 2 от Договора за вземане на решения, каквито Съветът следва да взема по предложение на Комисията. При гласуването в Комитета, гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят, както е посочено в упоменатия по-горе член. Председателят не участва в гласуването.

3.

а)

Комисията одобрява предвидените мерки, ако те съответстват на становището на Комитета.

б)

Ако предвидените мерки не съответстват на становището на Комитета или при липса на становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение относно мерките, които следва да бъдат предприети. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на три месеца след сезирането на Съвета той не се е произнесъл, Комисията взема решение по предложените мерки.

Член 6

1.   В срок от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, всяка държава-членка представя на Комисията подробен доклад, в който описва методите за събиране на данните за улова и риболовната дейност, като уточнява степента на представителност и надеждност на данните. В сътрудничество с държавите-членки Комисията прави обобщение на тези доклади и го представя на компетентна работна група на Комитета по земеделска статистика.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията в срок от три месеца за всяка настъпила промяна в съобщените данни по смисъла на параграф 1.

3.   Ако от методологичните доклади съгласно параграф 1 е видно, че някоя държава-членка не е в състояние веднага да задоволи изискванията на настоящия регламент и се налагат изменения по отношение на техниките на изследването и методологията, Комисията, в сътрудничество с тази държава-членка и заедно с Постоянния комитет по земеделска статистика може да съгласува преходен период от не повече от две години, през който да бъде изпълнена програмата, която е предмет на настоящия регламент.

4.   Методологичните доклади, преходните мерки, наличността и надеждността на данните и другите въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, се разглеждат веднъж годишно от компетентна работна група на Комитета по земеделска статистика.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 23 октомври 1995 година.

За Съвета

Председател

P. SOLBES MIRA


(1)  ОВ C 329, 25.11.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 363, 19.12.1994 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ГЛАВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ ФАО И ТЕХНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ

(Описанията на тези зони и подразделения са дадени в приложение 2)

ИЗТОЧЕН ЦЕНТРАЛЕН АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН (Главна риболовна част 34)

34.1.1.

Част Марокански бряг

34.1.2.

Канарски острови и Мадейра

34.1.3.

Част Сахарски бряг

34.2.

Северна океанска подзона

34.3.1.

Част Брегове на Зелени нос

34.3.2.

Част Острови Зелени нос

34.3.3.

Част остров Шербро

34.3.4.

Западна част на Гвинейския залив

34.3.5.

Централна част на Гвинейския залив

34.3.6.

Южна част на Гвинейския залив

34.4.1.

Югозападна част на Гвинейския залив

34.4.2.

Югозападна океанска част


СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна част 37)

37.1.1.

Балеарски острови

37.1.2.

Лионски залив

37.1.3.

Сардиния

37.2.1.

Адриатическо море

37.2.2.

Йонийско море

37.3.1.

Егейско море

37.3.2.

Левант

37.4.1.

Мраморно море

37.4.2.

Черно море

37.4.3.

Азовско море


ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 41)

41.1.1.

Част Амазония

41.1.2.

Част Натал

41.1.3.

Част Салвадор

41.1.4.

Северна океанска част

41.2.1.

Част Сантос

41.2.2.

Част Рио Гранде

41.2.3.

Част Рио де ла Плата

41.2.4.

Централна океанска част

41.3.1.

Част Патагония север

41.3.2.

Част Патагония юг

41.3.3.

Южна океанска част


ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 47)

47.1.1.

Част нос Палмериняс

47.1.2.

Част нос Салинас

47.1.3.

Част Кунене

47.1.4.

Част нос Крос

47.1.5.

Част Оранжева река

47.1.6.

Част нос Добра надежда (Агуляс)

47.2.1.

Част Иглен нос (Агуляс) - център

47.2.2.

Част Иглен нос (Агуляс) - изток

47.3.

Южна океанска подзона

47.4.

Подзона Тристан да Куня

47.5.

Подзона о-в Св. Елена и о-в Възнесение


ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 51)

51.1.

Подзона Червено море

51.2.

Подзона на Персийския залив

51.3.

Западна подзона на Оманския залив

51.4.

Източна подзона – Омански залив, Лакадивско море и Шри Ланка

51.5.

Подзона Сомалия, Кения и Танзания

51.6.

Подзона Мадагаскар и Мозамбикски пролив

51.7.

Подзона Западна част на Индийския океан

51.8.1.

Част Марион-Едуард

51.8.2.

Част Замбези


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЦЕНТРАЛНОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 34)

Карта А от приложение 3 представя очертанията на подзоните, частите и подразделенията им в централно-източната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 34). По-долу следва описание на зоната, подзоните, частите и подразделенията ѝ. Централно-източната част на Атлантическия океан включва водите на Атлантическия океан, които попадат в очертаното, както следва:

От отправна точка, разположена на линията на приливната вълна в Северна Африка на 5°36′ западна дължина, с продължение в посока югозапад по протежението на тази линия, следвайки крайбрежието до нос Пунта до Падрао, разположен на 6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина, продължавайки по румба в посока северозапад до точката с координати 6°00′ южна ширина и 12°00′ източна дължина; оттам продължавайки право на запад по паралела 6°00′ южна ширина до 20°00′ западна дължина, после право на север до екватора, оттам право на запад до 30°00′ западна дължина, после право на север до 5°00′ северна ширина, оттам право на запад до 40°00′ западна дължина, после право на север до 36°00′ северна ширина, оттам право на изток до нос Пунта Мароки на 5°36′ западна дължина, после право на юг до отправната точка на африканския бряг.

Централно-източната част на Атлантическия океан се дели, както следва на:

Подзона северен бряг (Подзона 34.1)

а)

Част Марокански бряг (Част 34.1.1)

Водите, които попадат в очертанието между паралелите 36°00′ северна ширина и 26°00′ северна ширина, и на изток от линия, следваща на юг от паралела 36 °00′ северна ширина, покрай меридиана 13°00′, западна дължина до 29°00′ северна ширина и оттам в югозападна посока на румба до точка, разположена на 26°00′ северна ширина и 16°00′ западна дължина.

б)

Канарски острови и Мадейра (Част 34.1.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 36°00′ северна ширина и 26°00′ северна ширина, меридиана 20°00′ западна дължина и линия, следваща меридиана 13°00′ западна дължина, после от 36°00′ северна ширина до 29°00′ северна ширина и оттам по линията на румба до точка, разположена на 26°00′ северна ширина и 16°00′ западна дължина.

в)

Част Сахарски бряг (Част 34.1.3)

Водите между 26°00′ северна ширина и 19°00′ северна ширина, а на изток до 20°00′ западна дължина.

Северна океанска подзона (Подзона 34.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 36°00′ северна ширина и 20°00′ северна ширина и между меридианите 40°00′ западна дължина 20°00′ западна дължина.

Южнобрегова подзона (Подзона 34.3)

а)

Част Брегове на Зелени нос (Част 34.3.1)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 19°00′ северна ширина и 9°00′ северна ширина и на изток до 20°00′ западна дължина.

б)

Част Острови Зелени нос (Част 34.3.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 20°00′ северна ширина и 10°00′ северна ширина и между меридианите 30°00′ западна дължина 20°00′ западна дължина.

в)

Част остров Шербро (Част 34.3.3)

Водите, които попадат в очертаното между паралела 9°00′ северна ширина и екватора и между меридианите 20°00′ западна дължина 8°00′ западна дължина.

г)

Западна част на Гвинейския залив (Част 34.3.4)

Водите, които се простират на север от екватора и между меридианите 8°00′ западна дължина и 3°00′ източна дължина.

д)

Централна част на Гвинейския залив (Част 34.3.5)

Водите, които се простират на север от екватора и на изток от меридиана 3°00′ източна дължина.

е)

Южна част на Гвинейския залив (Част 34.3.6)

Водите, които се простират между екватора и паралела 6°00′ южна ширина и на изток до меридиана 3°00′ източна дължина. В тази част попадат и водите от устието на река Конго на юг до 6°00′ южна ширина и линия, която започва от точка на нос Пунта до Падрао с координати 6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина, като продължава в посока северозапад, следвайки румба до точка с координати 6°00′ южна ширина и 12°00′ източна дължина, оттам право на изток по протежението на паралела 6°00′ южна ширина до африканския бряг и оттам по протежение на африканския бряг до отправната точка на нос Пунта до Падрао.

Южно-океанска подзона (Подзона 34.4)

а)

Югозападна част на Гвинейския залив (Част 34.4.1)

Водите, които се простират между екватора и 6°00′ южна ширина и между 20°00′ и 3°00′ източна дължина.

б)

Югозападна океанска част (Част 34.4.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 20°00′ северна ширина и 5°00′ северна ширина и между меридианите 40°00′ западна дължина 30°00′ западна дължина; водите между 10°00′ северна ширина и екватора, както и тези между меридианите 30°00′ западна дължина и 20°00′ западна дължина.

СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна част 37)

На карта Б в приложение 3 са представени очертанията на подзоните и частите на Средиземно и Черно море (Главна риболовна част 37). По-долу следва описание на зоната и подразделенията ѝ.

Статистическата част Средиземно и Черно море включва водите а) на Средиземно море; б) на Мраморно море; в) на Черно море; г) на Азовско море. В морските води се включват лагуни със слабо солена вода и всички други зони, в които преобладават морски риби и организми. По-долу следва описание на западната и югоизточната граница на зоната.

а)

Западна граница: линия с отправна точка на нос Пунта Мароки на 5°36′ западна дължина, продължаваща право на юг до африканския бряг.

б)

Югоизточна граница: северен вход на Суецкия канал (откъм Средиземно море).

ПОДЗОНИ И ЧАСТИ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЧАСТ — СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Западен район на Средиземно море (Подзона 37.1) включва следните части:

а)

Балеарски острови (Част 37.1.1)

Водите на западния район на Средиземно море попадат в очертаното от линия с отправна точка на африканския бряг на алжирско-туниската граница, продължаваща после право на север до 38°00′ северна ширина, оттам на запад до 8°00′ източна дължина, после право на север до 41°20′ северна ширина, оттам на запад по протежение на линията на румба до най-източната точка на френско-испанската граница на брега на Европейския континент, оттам по протежение на испанското крайбрежие до нос Пунта Мароки, после право на юг по протежение на меридиана 5°36′ западна дължина до африканския бряг, оттам на изток, по протежението на африканските брегове до отправната точка.

б)

Лионски залив (Част 37.1.2)

Водите на северозападния район на Средиземно море, попадащи в очертаното от линия с отправна точка на Европейския континент, най-източната точка на френско-испанската граница, продължаваща после на изток по линията на румба до точка с координати 8°00′ източна дължина и 41°20′ северна ширина, оттам право на север по линията на румба до френско-италианската граница на брега на Европейския континент, оттам в посока югозапад по протежението на френския бряг до отправната си точка.

в)

Сардиния (Част 37.1.3)

Тиренско море и прилежащите му води, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на африканския бряг — границата между Алжир и Тунис — после продължаваща право на север до 38°00′ северна ширина, оттам право на запад до 8°00′ източна дължина, после право на север до 41°20′ северна ширина, оттам право на север по линията на румба до френско-италианската граница на брега на континента, после по протежение на италианското крайбрежие до 3800′ северна ширина, оттам право на запад по протежението на паралела 38°00′ северна ширина до бреговете на Сицилия, после по протежението на северния сицилиански бряг до Трапано, оттам по линията на румба до нос Бон, оттам право на запад по протежение на туниското крайбрежие до отправната точка.

Централно Средиземно море (Подзона 37.2) включва следните части:

а)

Адриатическо море (Част 37.2.1)

Включва водите на Адриатическо море на север от линията с отправна точка от границата между Албания и бившата Република Югославия на източното адриатическо крайбрежие, после на запад до нос Гаргано на италианския бряг.

б)

Йонийско море (Част 37.2.2)

Включва водите на централния район на Средиземно море и прилежащите им, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на източните брегове на Северна Африка на 25°00′ източна дължина, после продължаваща право на север до 34°00′ северна ширина, оттам право на запад до 23°00′ източна дължина, после право на север до гръцките брегове, оттам по протежение на западното крайбрежие на Гърция и на албанския бряг до границата между Албания и бившата Република Югославия, оттам право на запад до нос Гаргано на италианския бряг, после по протежението на италианското крайбрежие до 38°00′ северна ширина, оттам право на запад по протежение на паралела 38°00′ северна ширина до сицилианския бряг, после по протежение на северните брегове на Сицилия до Трапани, оттам по линията на румба от Трапани до нос Бон, оттам право на изток по протежението на северните брегове на Африка до отправната точка.

Източно Средиземно море (Подзона 37.3) включва следните части:

а)

Егейско море (Част 37.3.1)

Егейско море и прилежащите му води, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южния гръцки бряг на 23°00′ източна дължина, продължаваща на юг до 34°00′ северна ширина, оттам до 29°00′ източна дължина, после право на север до турския бряг, оттам по протежението на западното крайбрежие на Турция до Кум Кале, оттам по линията на румба от Кум Кале до нос Хелас, после по протежението на турския и гръцкия бряг до отправната точка.

б)

Левант (Част 37.3.2)

Водите на Средиземно море на изток от линията с отправна точка на северния африкански бряг на 25°00′ източна дължина, продължаваща в посока север до 34°00′ северна ширина, оттам право на изток до 29°00′ източна дължина, после право на север до турския бряг, оттам по протежение на турското крайбрежие и това на другите държави, граничещи с източните райони на Средиземно море, до отправната точка.

Черно море (Подзона 37.4) включва следните части:

а)

Мраморно море (Част 37.4.1)

Водите на Мраморно море, които попадат в очертаното на запад от линия с отправна точка нос Хелас, продължаваща до Кум Кале на входа на Дарданелите, а на изток от линия, пресичаща Босфора, с отправна точка Кумдере.

б)

Черно море (Част 37.4.2)

Черно море и прилежащите му води, които попадат в очертаното от линията, пресичаща Босфора, с отправна точка Кумдере, а на североизток от линия от Такил на Керченския полуостров до нос Панагия на полуостров Таман.

в)

Азовско море (Част 37.4.3)

Водите на Азовско море на север от линията очертана по протежение на входа на Керченския проток, с отправна точка от Такил с координати 45°06′ северна ширина и 36°27′ източна дължина на Керченския полуостров, пресичаща протока до нос Панагия при точката с координати 45°08′ северна ширина и 36°38′ източна дължина на полуостров Таман.

ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 41)

На картата В в приложение 3 са представени очертанията на подзоните на Югозападната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 41).

По-долу следва описание на подразделенията.

Югозападната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 41) обхваща водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на брега на Южна Америка на 5°00′ северна ширина и по същия паралел продължаваща до меридиана 30°00′ западна дължина, оттам право на юг до екватора, после право на изток до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 50°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 60°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 67°16′ западна дължина, оттам право на север до точката с координати 56°22′ южна ширина и 67°16′ западна дължина, после право на изток по протежение на линията, следваща паралела 56°22′ южна ширина до точката на 65°43′ западна дължина, оттам по линията свързваща точките с координати 55°22′ южна ширина/65°43′ западна дължина, 55°11′ южна ширина/66°04′ западна дължина, 55°07′ южна ширина/66°25′ западна дължина, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Югозападната част на Атлантическият океан включва следните подразделения:

Част Амазония (Част 41.1.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на брега на Южна Америка на 5°00′ северна ширина и следвайки този паралел до пресечната му точка с меридиана 40°00′ западна дължина, след това отиваща право на юг до пресечната точка на този меридиан с бразилския бряг, оттам в посока северозапад по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Натал (Част 41.1.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия в посока север с отправна точка на бразилския бряг, следвайки меридиана 40°00′ западна дължина до пресечната му точка с екватора, оттам право на изток по екватора до меридиана 32°00′ западна дължина, после право на юг до паралела 10°00′ южна ширина, оттам право на запад до пресечната точка на паралела 10°00′ южна ширина с южноамериканския бряг, после в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Салвадор (Част 41.1.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 10°00′ южна ширина, продължаваща на изток до пресечната точка с меридиана 35°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 20°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Северна океанска част (Част 41.1.4)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 5°00′ северна ширина и 40°00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 30°00′ западна дължина, оттам право на юг до екватора, после до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 20°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 35°00′ западна дължина, оттам право на север до паралела 10°00′ южна ширина, после право на изток до меридиана 32°00′ западна дължина, оттам право на север до екватора, после право на запад до меридиана 40°00′ западна дължина, оттам право на север до отправната точка.

Част Сантос (Част 41.2.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 20°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 39°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 29°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Рио Гранде (Част 41.2.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 29°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 45°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 34°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Рио де ла Плата (Част 41.2.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 34°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 40°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Централна океанска част (Част 41.2.4)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 20°00′ южна ширина и 39°00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 40°00′ южна ширина, оттам право на запад до меридиана 50°00′ западна дължина, после право на север до паралела 34°00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 45°00′ западна дължина, после право на север до паралела 29°00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 39°00′ западна дължина, после право на север до отправната точка.

Част Патагония север (Част 41.3.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 40°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 48°00′ южна ширина, после право на запад по протежението на този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Патагония юг (Част 41.3.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 48°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 60°00′ южна ширина, после право на запад по протежението на този паралел до меридиана 67°16′ западна дължина, оттам право на север до точката с координати 56°22′ южна ширина и 67°16′ западна дължина, после по локсодромата, която свързва точките с координати 56°22′ южна ширина и 65°43′ западна дължина, 55°22′ южна ширина и 65°43′ западна дължина, 55°11′ южна ширина и 66°04′ западна дължина, 55°07′ южна ширина и 66°25′ западна дължина, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Южна океанска част (Част 41.3.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 40°00′ южна ширина и 50°00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 50°00′ южна ширина, оттам право на север до отправната точка.

ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 47)

На картата Г в приложение 3 са представени очертанията на подразделенията на Югоизточната част на Атлантическия океан. По-долу следва описание на зоната съгласно Международната конвенция за риболова в Югоизточната част на Атлантическия океан (CIPASE).

Югоизточната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 47) обхваща водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина, продължаваща в посока северозапад по линията на румба до пресечната точка на меридиана на 12°00′ източна дължина с паралела на 6°00′ южна ширина, оттам право на запад по протежението на този паралел до меридиана на 20°00′ западна дължина, после право на юг следвайки този меридиан до паралела на 50°00′ южна ширина, оттам следвайки този паралел до меридиана на 30°00′ източна дължина, после право на север по този меридиан до африканския бряг, оттам в посока запад по протежението на този бряг до отправната точка.

Югоизточната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 47) има следните подразделения:

Подзона Западен бряг (Подзона 47.1)

а)

Част Нос Палмериняс (Част 47.1.1)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 6°00′ южна ширина и на 10°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина. От тази част се изключват водите от устието на река Конго (Заир), а именно водите на северозапад от линията с отправна точка на нос Пунта до Падрао (6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина) и крайна точка с координати 6°00′ южна ширина и 12°00′ източна дължина.

б)

Част Нос Салинас (Част 47.1.2)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 10°00′ южна ширина и на 15°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

в)

Част Кунене (Част 47.1.3)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 15°00′ южна ширина и на 20°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

г)

Част нос Крос (Част 47.1.4)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 20°00′ южна ширина и на 25°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

д)

Част Оранжева река (Част 47.1.5)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 25°00′ южна ширина и на 30°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

е)

Част нос Добра Надежда (Част 47.1.6)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 30°00′ южна ширина и на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 10°00′ източна дължина и на 20°00′ източна дължина.

Подзона Бряг на Агуляс (Подзона 47.2)

а)

Част Агуляс център (Част 47.2.1)

Водите, които попадат на север от паралела на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 20°00′ източна дължина и на 25°00′ източна дължина.

а)

Част Агуляс изток (Част 47.2.2)

Водите, които попадат на север от паралела на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 25°00′ източна дължина и на 30°00′ източна дължина.

Южна океанска подзона (Подзона 47.3)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 40°00′ южна ширина и на 50°00′ южна ширина и между меридианите на 10°00′ източна дължина и на 30°00′ източна дължина.

Подзона Тристан да Куня (Подзона 47.4)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 20°00′ южна ширина и на 50°00′ южна ширина и между меридианите на 20°00′ западна дължина и на 10°00′ източна дължина.

Подзона о-в Света Елена и о-в Възнесение (Подзона 47.5)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 6°00′ южна ширина и на 20°00′ южна ширина и между меридианите на 20°00′ западна дължина и на 10°00′ източна дължина.

ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 51)

В западната си част Индийският океан включва:

а)

Червено море

б)

Аденския залив

в)

Залива между иранския бряг и Арабския полуостров

г)

Оманския залив

д)

частта от Индийския океан, включително Мозамбикския пролив, попадаща между меридианите на 30°00′ източна дължина и на 80°00′ източна дължина и на север от допирната линия с Атлантическия океан, включително водите около Шри Ланка.

Картата Д в приложение 3 представя очертанията и подразделенията на западната част на Индийския океан (Главна риболовна част 51)

Западната част на Индийския океан има следните очертания:

Граница със Средиземно море: северния вход на Суецкия канал,

Западна морска граница: линията с отправна точка на източния бряг на Африка на 30°00′ източна дължина, продължаваща право на юг до 45°00′ южна ширина,

Западна морска граница: линията на румба с отправна точка на югоизточните брегове на Индия (н. Калимере), продължаваща в посока североизток до точката с координати 82°00′ източна дължина и 11°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 85°00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 3°00′ северна ширина, оттам право на запад до меридиана на 80°00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 45°00′ южна ширина,

Южна граница: линията, която следва паралела на 45°00′ южна ширина и очертаното между меридианите на 30°00′ източна дължина и на 80°00′ източна дължина,

Западната част на Индийския океан има следните подразделения:

Подзона Червено море (Подзона 51.1)

Северна граница: северния вход на Суецкия канал.

Южна граница: линията на румба с отправна точка между Етиопия и Република Джибути на африканския бряг, пресичаща входа на Червено море и достигаща до границата на бившата Арабска република Йемен и бившата Народно-демократична република Йемен на Арабския полуостров.

Подзона Персийски залив (Подзона 51.2)

Границата на Персийския залив се очертава от линия с отправна точка на северния бряг на полуостров Мусандам, продължаваща на изток до иранския бряг.

Западна подзона на Оманския залив (Подзона 51.3)

Нейната източна и южна граница се очертава от линия с отправна точка на иранско-пакистанската граница на азиатския бряг, продължаваща после право на юг до паралела на 20°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 65°00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 10°00′ северна ширина, оттам право на запад до африканския бряг. Останалите морски граници са общи с тези на подзони 51.1 и 51.2 (вж. по-горе).

Източна подзона — Омански залив, Лакадивско море и Шри Ланка (Подзона 51.4)

Морската ѝ граница се очертава от линия с отправна точка на азиатския бряг на иранско-пакистанската граница, продължаваща право на юг до паралела на 20°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 65°00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 10°00′ южна ширина, после право на изток до меридиана на 80°00′ източна дължина, оттам право на север до паралела 3°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 85°00′ източна дължина, после право на север до паралела на 11°00′ северна ширина, оттам право на запад до меридиана на 82°00′ източна дължина, после по линията на румба в посока югозапад до югоизточните брегове на Индия.

Подзона Сомалия, Кения и Танзания (Подзона 51.5)

Очертава се от линия с отправна точка на брега на Сомалия на 10°00′ северна ширина, продължаваща право на изток по меридиана на 65°00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 10°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 45°00′ източна дължина, оттам право на юг да паралела на 10°28′ южна ширина, после право на запад до източния бряг на Африка между Рас Муамбо (на север) и Муамбо Вилидж (на юг).

Подзона Мадагаскар и Мозамбикски пролив (Подзона 51.6)

Очертава се от линия с отправна точка на източния бряг на Африка между Рас Муамбо (на север) и Муамбо Вилидж (на юг) на 10°28′ южна ширина, продължаваща право на изток до меридиана на 45°00′ източна дължина, оттам право на север до паралела на 10°00′ южна ширина, после право на изток до меридиана на 55°00′ източна дължина, оттам право са юг до паралела на 30°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 40°00′ източна дължина, оттам право на север до източния бряг на Мозамбик.

Подзона Западна част на Индийския океан (Подзона 51.7)

Очертава се от линия с отправна точка с координати 10°00′ южна ширина и 55°00′ източна дължина, продължаваща право на изток до меридиана на 80°00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 45°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 40°00′ източна дължина, оттам право на север до паралела на 30°00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 55°00′ източна дължина, после право на север до отправната точка на паралела на 10°00′ южна ширина.

Подзона Мозамбик (Подзона 51.8)

Подзоната обхваща водите на север от паралела на 45°00′ южна ширина и между меридианите на 30°00′ източна дължина и на 40°00′ източна дължина. Освен това тя се разделя на две части.

Част Едуард и Марион (Част 51.8.1)

Водите, които попадат между паралелите на 40°00′ и на 50°00′ южна ширина и меридианите на 30°00′ и на 40°00′ източна дължина.

Част Замбези (Част 51.8.2)

Водите на север от паралела на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 30°00′ и на 40°00′ източна дължина.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

А. ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 34)

Image

Б. СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна зона 37)

Image

В. ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 41)

Image

Г. ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 47)

Image

Д. ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 51)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБЩАВАТ ДАННИ ЗА ВСЯКА ОТ ГЛАВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Списъкът включва видовете, за които има предоставени данни в официалната статистика. Държавите-членки би трябвало да предоставят данни, ако е възможно, за всеки от идентифицираните видове. Ако не е възможно да се идентифицират всички видове, данните могат да се групират и да се предоставят с възможно най-много подробности.

Забележка: Съкращенията nca и nei са съответно на френски (non compris ailleurs) и на английски (not elsewhere identified) и означават „невключен другаде“ (нд).

ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 34)

Българско име

Научно наименование

3-буквен определител

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

ELE

Карагьози n.e.i.

Alosa spp.

SHZ

Западноафриканска илиша

llisha africana

ILI

Плоски риби n.e.i.

Pleuronectiformes

FLX

Левоока камбала

Bothidae

LEF

Обикновена писия

Solea vulgaris

SOL

Морски език

Dicologoglossa cuneata

CET

Морски езици n.e.i.

Soleidae

SOX

Езичести риби n.e.i.

Cynoglossidae

TOX

Мегрим

Lepidorhombus whiffiagonis

MEG

Големоока михалца

Phycis blennoides

GFB

Малка френска треска

Trisopterus luscus

BIB

Путасу

Micromesistius poutassou

WHB

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

Сенегалска мерлуза

Merluccius senegalensis

HKM

Мерлузи n.e.i.

Merluccius spp.

HKX

Трескоподобни n.e.i.

Gadiformes

GAD

Морски котки n.e.i.

Ariidae

CAX

Морска змиорка

Conger conger

COE

Морски змиорки n.e.i.

Congridae

COX

Обикновен морски бекас

Macrorhamphosus scolopax

SNS

Берикси

Beryx spp.

ALF

Светипетрова риба

Zeus faber

JOD

Сребриста зенопси

Zenopsis conchifer

JOS

Капрови риби

Caproidae

BOR

Разред Костуроподобни n.e.i.

Perciformes

DPX

Гигантски групер

Epinephelus guaza

GPD

Бял мероу

Epinephelus aeneus

GPW

Групери n.e.i.

Epinephelus spp.

GPX

Американски бибан

Polyprion americanus

WRF

Сем. Морски костури n.e.i.

Serranidae

BSX

Лаврак

Dicentrarchus punctatus

SPU

Обикновен лаврак

Dicentrarchus labrax

BSS

Големооки костури n.e.i.

Priacanthus spp.

BIG

Риба кардинал n.e.i.

Apogonidae

APO

Риби от сем. Branchiostegidae

Branchiostegidae

TIS

Червеноглавки и др.

Emmelichthyidae

EMT

Луциани n.e.i.

Lutjanus spp.

SNA

Едри мексикански риби n.e.i.

Lutjanidae

SNX

Средизамноморски сладкогуб

Plectorhinchus mediterraneus

GBR

Боло (пристипома)

Pomadasys incisus

BGR

Дългокрила пристипома

Pomadasys jubelini

BUR

Африканска отоперка

Brachydeuterus auritus

GRB

Лъчеперести риби n.e.i.

Haemulidae (= Pomedasyidae)

GRX

Горбили

Sciaena spp.

DRU

Монокоп (= Умбрина)

Umbrina cirrosa

COB

Обикновен сребрист

Argyrosomus regius

MGR

Гвинейски горбил

Pteroscion peli

DRS

Сребрист капитански горбил

Pseudotolithus brachygnatus

CKL

Сенегалски горбил

Pseudotolithus senegalensis

PSS

Голямоопашат горбил

Pseudotolithus elongatus

PSE

Горбили

Pseudotolithus spp.

CKW

Минокопови n.e.i.

Sciaenidae

CDX

Червенопер пагел

Pagellus bogaraveo

SBR

Мерджан

Pagellus erythrinus

PAC

Сребрист пагел

Pagellus acarne

SBA

Червен пагел

Pagellus bellottii

PAR

Пагели n.e.i.

Pagellus spp.

PAX

Морски каракуди n.e.i.

Diplodus spp.

SRG

Голямоок зъбар

Dentex macrophthalmus

DEL

Зубан

Dentex dentex

DEC

Зъбар антолан

Dentex angolensis

DEA

Конгоански зъбар

Dentex congoensis

DNC

Зъбари, n.e.i.

Dentex spp.

DEX

Кантар

Spondyliosoma cantharus

BRB

Меланура

Oblada melanura

SBS

Петниста морска каракуда

Sparus caeruleostictus

BSC

Червена морска каракуда

Sparus pagrus

RPG

Чупара

Sparus auratus

SBG

Морски каракуди n.e.i.

Sparus (= Pagrus) spp.

SBP

Гопа

Boops boops

BOG

Спаридови n.e.i.

Sparidae

SBX

Смарид

Spicara spp.

PIC

Барбуни (= Червени бабуни)

Mullus spp.

MUX

Мавритански салмонети

Pseudopeneus prayensis

GOA

Барбунови n.e.i.

Mullidae

MUM

Африканска дрепана

Drepane africana

SIC

Ефипови

Ephippidae

SPA

Перкоидеи n.e.i.

Percoidei

PRC

Мустаката бротула

Brotula barbata

BRD

Хирургови

Acanthuridae

SUR

Тригли, морски лястовици n.e.i.

Triglidae

GUX

Балистови

Balistidae

TRI

Морски дявол (= Монах)

Lophius piscatorius

MON

Мосрки дяволи n.e.i.

Lophiidae

ANF

Морски игли (зарганови) n.e.i.

Belonidae

BEN

Летящи риби n.e.i.

Exocoetidee

FLY

Баракуди (морски щуки)

Sphyraena spp.

BAR

Плоскоглав сив барбун

Mugil cephalus

MUF

Африкански пръстопер

Polydactylus quadrifilis

TGA

Десетпръст пръстопер

Galeoides decadactylus

GAL

Петокръст пръстопер

Pentenemus quinquarius

PET

Пръстопери n.e.i.

Polynemidae

THF

Океански перкоморф n.e.i.

Perciformes

PPX

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

Кобия

Rachycentron canadum

CBA

Атлантическа конска скумрия

Trachurus trachurus

HOM

Конски скумрии n.e.i.

Trachurus spp.

JAX

Сафрид

Decapterus spp.

SDX

Щука кревал

Caranx hippos

CVJ

Фалшив сафрид

Decapterus rhonchus

HMV

Щуки, кревали n.e.i.

Craranx spp.

TRE

Падаща риба

Selene dorsalis

LUK

Риби помпано

Trachinotus spp.

POX

Кехлибарени n.e.i.

Seriola spp.

AMX

Гарик

Lichia amia

LEE

(Риба от сем. Сафридови)

Chloroscombrus chrysurus

BUA

Обикновена от вид делфини

Coryphaena hippurus

DOL

Синя змиевидна риба

Stromateus fiatola

BLB

Маслени риби

Stromateidae

BUX

Костни риби

Albula vulpes

BOF

Кръгла сардинела

Sardinella aurita

SAA

Мадейра сардинела

Sardinella madeirensis

SAE

Сардинели

Sardinella spp.

SIX

Бонга херинга

Ethmalosa fimbriata

BOA

Европейска сардина

Sardina pilchardus

PIL

Европйска аншоа

Engraulis encrasicolus

ANE

Клупеоди n.e.i.

Clupeoidei

CLU

Атлантически бонито

Sarda sarda

BON

Обикновен бонито

Orcynopsis unicolor

BOP

Уаху

Acanthocybium solandri

WAH

Западноафриканска испанска скумрия

Scomberomorus tritor

MAW

Малък тунец и булет

Auxis thazard, A rochei

FRZ

Червен тон

Thunnus thynnus

BFT

Дългопер тон

Thunnus alalunga

ALB

Жълтопера риба тон

Thunnus albacares

YFT

Големоока риба тон

Thunnus obesus

BET

Риби тон n.e.i.

Thunnini

TUN

Риба-ветроход

Istiophorus albicans

SAI

Атлантически син марлин

Makaira nigricans

BUM

Атлантически бял марлин

Tetrepturus albidus

WHM

Марлини, плаващаи, риби копия

Istiophoridae

BIL

Риба меч

Xiphias gladius

SWO

Риби подобни на риба тон n.e.i.

Scombroidei

TUX

Голямоглава опашата

Trichiurus lepturus

LHT

Сребриста риба нож

Lepidopus caudatus

SFS

Черна риба нож

Aphanopus carbo

BSF

Опашати риби n.e.i.

Trichiurldae

CUT

Атлантическо-средиземноморска скумрия

Scomber japonicus

MAS

Атлантическа скумрия

Scomber scombrus

MAC

Вид скумрии n.e.i.

Scomber spp.

MAZ

Вид подобни на скумрии n.e.i.

Scombroidei

MKX

Гладки хрътки

Mustelus spp.

SDV

Скатоподобни n.e.i.

Rajiformes

SRX

Акули, скат, морски лисици n.e.i.

Elasmobranchii

SKX

Костни риби n.e.i.

Osteichthyes

MZZ

Морски раци n.e.i.

Reptantia

CRA

Тропически гръбначен омар n.e.i.

Panulirus spp.

SLV

Гръбначни омари палинуриди n.e.i.

Palinurus spp.

CRW

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

NEP

Европейски омар

Homarus gammarus

LBE

Скарида карамот

Penaeus kerathurus

TGS

Южна дребна розова скарида

Penaeus notialis

SOP

Скариди пенеус n.e.i.

Penaeus spp.

PEN

Океанска розова скарида

Parapenaeus longirostris

DPS

Гвинейска дребна скарида

Parapenaeopsis atlantica

GUS

Пурпурна дребна скарида

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Скариди палемонид

Palaemonidae

PAL

Декаподи n.e.i.

Natantia

DCP

Морски ракообразни животни n.e.i.

Crustacea

CRU

Гастроподи n.e.i.

Gastropoda

GAS

Чашковидни стриди n.e.i.

Crassostrea spp.

OYC

Морски миди n.e.i.

Mytilidae

MSX

Цефалоподи n.e.i.

Cephalopoda

CEP

Обикновена сепия

Sepia officinalis

CTC

Сепии

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Обикновени калмари

Loligo spp.

SQC

Обикновен октопод

Octopus vulgaris

OCC

Октоподи

Octopodidae

OCT

Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i.

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Морски мекотели n.e.i.

Mollusca

MOL

Морски костенурки n.e.i

Testudinata

TTX


СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна част 37)

Българско име

Научно наименовани

3-буквен определителел

Есетри n.e.i.

Acipenseridae

STU

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

ELE

Херинги понтика

Alosa pontica

SHC

Херинги n.e.i.

Alosa spp.

SHD

Азовска тюлка

Clupeonella cultriventris

CLA

Калканови n.e.i.

Pleuronectiformes

FLX

Европейска камбала

Pleuronectes platessa

PLE

Европейски калкан

Platichthys flesus

FLE

Обикновена писия

Solea vulgaris

SOL

Мегрим

Lepidorhombus whiffiagonis

MEG

Калкан

Psetta maxima

TUR

Черноморски калкан

Psetta maeotica

TUB

Големоока михалца

Phycis blennoides

GFB

Бедна треска

Trisopterus minutus

POD

Малка френска треска

Trisopterus luscus

BIB

Синя северна треска

Micromesistius poutassou

WHB

Треска

Merlangius merlangus

WHG

Европейски хек

Merluccius merluccius

HKE

Трескоподобни n.e.i.

Gadiformes

GAD

Аргентини

Argentina spp.

ARG

Зъбата риба гущер

Saurida undosquamis

LIB

Риби гущер n.e.i.

Synodontidae

LIX

Европейска морска змиорка

Conger conger

COE

Морски змиорки n.e.i.

Congridae

COX

Светипетрова риба

Zeus faber

JOD

Бодлоперкоподобни n.e.i.

Perciformes

DPX

Гигантски групер

Epinephelus guaza

GPD

Бял мероу

Epinephelus aeneus

GPW

Групери n.e.i.

Epinephelus spp.

GPX

Американски полиприон

Polyprion americanus

WRF

Островърха

Serranus cabrilla

CBR

Групери, морски костури n.e.i.

Serranidae

BSX

Морски костур

Dicentrarchus labrax

BSS

Морски костури

Dicentrarchus spp.

BSE

Средизменоморски сладкогуб

Plectorhinchus mediterraneus

GBR

Горбили

Sciaena spp.

DRU

Минокоп (умбрина)

Umbrina cirrosa

COB

Обикновен сребрист горбил

Argyrosomus regius

MGR

Минокопови n.e.i.

Sciaenidae

CDX

Червенопер пагел

Pagellus bogaraveo

SBR

Мерджан

Pagellus erythrinus

PAC

Сребрист пагел

Pagellus acarne

SBA

Пагели n.e.i.

Pagellus spp.

PAX

Бял пагел

Diplodus sargus

SWA

Пагели сарго n.e.i.

Diplodus spp.

SRG

Голямоок зъбар

Dentex macrophthalmus

DEL

Зубан

Dentex dentex

DEC

Зъбари, n.e.i.

Dentex spp.

DEX

Кантар

Spondyliosoma cantharus

BRB

Меланура

Oblada melanura

SBS

Червена морска каракуда

Sparus pagrus

RPG

Чупара

Sparus auratus

SBG

Морски каракуди n.e.i.

Sparus (= Pagrus) spp.

SBP

Гопа

Boops boops

BOG

Дребна пясъчна риба

Lithognathus mormyrus

SSB

Салема

Sarpa salpa

SLM

Соаридови n.e.i.

Sparidae

SBX

Петнист пикарел

Spicara maena

BPI

Пикарели

Spicara spp.

PIC

Червен барбун

Mullus surmuletus

MUR

Раиран барбун

Mullus barbatus

MUT

Червени барбуни

Mullus spp.

MUX

Голям морски дракон

Trachinus draco

WEG

Перкоидеи n.e.i.

Percoidei

PRC

Пясъчни змиорки

Ammodytes spp.

SAN

Риби зайци

Siganus spp.

SPI

Атлантически гоби

Gobius spp.

GOB

Риби от род гоби n.e.i.

Gobiidae

GPA

Риби скорпион n.e.i.

Scorpaenidae

SCO

Тригла

Trigla Iyra

GUN

Тригли, морски лястовици n.e.i.

Triglidae

GUX

Морски дявол (= монах)

Lophius piscatorius

MON

Морски дяволи n.e.i.

Lophiidae

ANF

Вид морска риба

Belone belone

GAR

Морски щуки

Sphyraena spp.

BAR

Плоскоглав сив барбун

Mugil cephalus

MUF

Сребристостранна корюшка

Atherinidae

SIL

Океански перкоморфи n.e.i.

Perciformes

PPX

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

Атлантическа конска скумрия

Trachurus trachurus

HOM

Средиземноморска конска скумрия

Trachurus mediterraneus

HMM

Конски скумрии n.e.i.

Trachurus spp.

JAX

Кревали n.e.i.

Caranx spp.

TRE

Едра кехлибарена

Seriola dumerili

AMB

Кехлибарени n.e.i.

Seriola spp.

AMX

Лихия

Lichia amia

LEE

Сафридови n.e.i.

Carangidae

CGX

Атлантически помфрет

Brama brama

POA

Обикновена делфинова риба

Coryphaena hippurus

DOL

Сардинели n.e.i.

Sardinella spp.

SIX

Европейска сардина

Sardina pilchardus

PIL

Европейска хамсия

Sprattus sprattus

SPR

Европейска аншоа

Engraulis encrasicolus

ANE

Клупеиди n.e.i.

Clupeoidei

CLU

Атлантически бонито

Sarda sarda

BON

Обикновен бонито

Orcynopsis unicolor

BOP

Малък тунец и булет

Auxis thazard, A. rochei

FRZ

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

Euthynnus alletteratus

LTA

Ивичест тунец

Katsuwonus pelamis

SKJ

Червен тон

Thunnus thynnus

BFT

Дългопер тон

Thunnus alalunga

ALB

Големоока риба тон

Thunnus obesus

BET

Риби тон n.e.i.

Thunnini

TUN

Риба-ветроход

Istiophorus albicans

SAI

Платноходкови

Istiophoridae

BIL

Риби меч

Xiphias gladius

SWO

Риби подобни на риба тон n.e.i.

Scombroidei

TUX

Сребриста риба нож

Lepidopus caudatus

SFS

Атлантическо-средиземноморска скумрия

Scomber japonicus

MAS

Атлантическа скумрия

Scomber scombrus

MAC

Скумрии n.e.i.

Scomber spp.

MAZ

Риби подобни на скумрии n.e.i.

Scombroidei

MKX

Селдова акула

Lamna nasus

POR

Котешки акули

Scyliorhinus spp.

SCL

Гладки хрътки

Mustelus spp.

SDV

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

Бодливи акули n.e.i.

Squalidae

DGX

Морски ангел

Squatina squatina

AGN

Морски ангели

Squatinidae

ASK

Бодливи акули n.e.i.

Squaliformes

SHX

Риба-китара

Rhinobatidae

GTF

Морски лисици

Raja spp.

SKA

Скатоподобни n.e.i.

Rajiformes

SRX

Акули, скат и морски лисици

Elasmobranchii

SKX

Костни риби n.e.i.

Osteichthyes

MZZ

Ядивни раци

Cancer pagurus

CRE

Средизменоморски брегови рак

Carcinus aestuaria

CMR

Гърбат паяков рак

Maja squinado

SCR

Морски раци n.e.i.

Reptantia

CRA

Розов гърбат омар

Palinurus mauritanicus

PSL

Обикновен гърбат омар

Palinurus elephas

SLO

Гърбат омар палинурид n.e.i.

Palinurus spp.

CRW

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

NEP

Европейски омар

Homarus gammarus

LBE

Скарида Крамот

Penaeus kerathurus

TGS

Океанска розова скарида

Parapenaeus longirostris

DPS

Пурпурна дребна скарида

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Червена скарида

Aristeus antennatus

ARA

Обикновена едра скарида

Palaemon serratus

CPR

Обикновена дребна скарида

Crangon crangon

CSH

Декаподи n.e.i.

Natantia

DCP

Морска богомолка

Squilla mantis

MTS

Морски ракообразни n.e.i

Crustacea

CRU

Гастроподи n.e.i.

Gastropoda

GAS

Морски охлюв

Littorina littorea

PEE

Европейска плоска стрида

Ostrea edulis

OYF

Тихоокеанска чашковидна стрида

Crassostrea angulata

OYP

Черна морска мида

Mytilus galloprovincialis

MSM

Големи пектени

Pecten jacobeus

SJA

Мурекс

Murex spp.

MUE

Обикновена сърцевидна мида

Cardium edule

COC

Пясъчна (Бяла) мида

Venus (= Chamelea) gallina

SVE

Ядлива Черна морска мида

Ruditapes decussatus

CTG

Черупкови

Tapes pullastra

CTS

Черупкови n.e.i.

Tapes spp.

TPS

Мида донакс

Donax spp.

DON

Режеща мида

Solen spp.

RAZ

Миди n.e.i.

Bivalvia

CLX

Цефалоподи n.e.i.

Cephalopoda

CEP

Обикновена сепия

Sepia officinalis

CTC

Сепии

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Обикновени калмари

Loligo spp.

SQC

Европейска летяща сепия

Todarodes sagittatus sagitt.

SQE

Обикновен октопод

Octopus vulgaris

OCC

Рогов октопод

Eledone spp.

OCM

Октоподи

Octopodidae

OCZ

Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i.

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Морски мекотели n.e.i.

Mollusca

MOL

Морски костенурки n.e.i.

Testudinata

TTX

Морска хамсия

Microcosmus sulcatus

SSG

Каменисти морски водорасли

Paracentrotus lividus

URM

Медузи

Phopilema spp.

JEL


ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 41)

Българско име

Научно наименование

3-буквен определител

Карагьози n.e.i.

Alosa spp.

SHZ

Калканоподобни n.e.i.

Pleuronectiformes

FLX

Калкан боло

Paralichthys spp.

BAX

Морски езици n.e.i

Cynoglossidae

TOX

(Аржентинска скумрия)

Salilota australis

SAO

Мора

Moridae

MOR

Малка бразилска треска

Urophycis brasiliensis

HKU

Южен бял меджид

Micromesistius australis

POS

Аржентинска мерлуза

Merluccius hubbsi

HKP

Патагонска мерлуза

Merluccius polylepis

HPA

Мерлузи n.e.i.

Merluccius spp.

HKX

Патагонски гренадир

Macruronus magellanicus

GRM

Син гренадир

Macruronus spp.

GRS

Гренадири

Macrourus spp.

GRV

Трескоподобни n.e.i.

Gadiformes

GAD

Морски котки n.e.i.

Ariidae

CAX

Голяма риба гущер

Saurida tumbil

LIG

Аржентинска морска змиорка

Conger orbignyanus

COS

Бодлоперкоподобни n.e.i.

Perciformes

DPX

Дългоноси n.e.i.

Centropomus spp.

ROB

Бразилски групер

Mycteroperca spp.

GPB

Червен групер

Epinephelus morio

GPR

Групери n.e.i.

Epinephelus spp.

GPX

Аржентински костури

Acanthistius brasilianus

BSZ

Групери, костури n.e.i.

Serranidae

BSX

Южна червена риба

Lutjanus purpureus

SNC

Жълтоопашата риба

Ocyurus chrysurus

SNY

Едри мексикански риби n.e.i.

Lutjanidae

SNX

Раиран боло

Conodon nobilis

BRG

Помадазиеви n.e.i.

Haemulidae (= Pomadasyidae)

GRX

Раирана малка риба

Cynoscion striatus

SWF

Малки риби n.e.i.

Cynoscion spp.

WKX

Атлантически горбил

Micropogonias undulatus

CKA

Южен кралски горбил

Menticirrhus americanus

KGB

Аржентински горбил

Umbrina canasai

CKY

Кралска дребна риба

Macrodon ancylodon

WKK

Черен горбил

Pogonias cromis

BDM

Минокопови n.e.i.

Sciaenidae

CDX

Морска лястовица n.e.i.

Diplodus spp.

SRG

Зъбари n.e.i.

Dentex spp.

DEX

Червена морска каракуда

Sparus pagrus

RPG

Спаридови n.e.i.

Sparidae

SBX

Червени барбуни

Mullus spp.

MUX

Кастанета

Cheilodactylus bergi

CTA

Бразилски пясъчен костур

Pinguipes spp.

SPB

Бразилска плоскоглава риба

Percophis brasiliensis

FLA

Патагонска блени

Eleginops maclovinus

BLP

Патагонска зъбата

Dissostichus eleginoides

TOP

Гърбата скална треска

Notothenia gibbenfrons

NOG

Сива скална треска

Notothenia squamifrons

NOS

Патагонска скална треска

Patagonotothen brevicauda

NOT

(Дългоопашата нототения)

Patagonotothen longipes ramsai

PAT

Нототениеви n.e.i.

Nototheniidae

NOX

Чернопера ледена риба

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ледена скумрия

Champsocephalus gunnari

ANI

Ледени риби n.e.i.

Channichthyidae

ICX

Перкоиди n.e.i.

Percoidei

PRC

Розова змиорка

Genypterus blacodes

CUS

Ропец, бибан n.e.i.

Centrolophidae

CEN

Чернокоремна риба

Helicolenus dactylopterus

BRF

Риби скорпион n.e.i.

Scorpaenidae

SCO

Атлантическа червеношийка

Prionotus spp.

SRA

Балихо

Hemirhamphus brasiliensis

BAL

Летящи риби n.e.i.

Exocoetidae

FLY

Морски щуки

Sphyraena spp.

BAR

Барбуни n.e.i.

Mugilldae

MUL

Сребространни корюшки

Atherinidae

SIL

Океански перкоморфи n.e.i.

Perciformes

PPX

Лефер

Pometomus saltatrix

BLU

Синя скумрия

Trachurus picturatus

JAA

Конски скумрии n.e.i.

Trachurus spp.

JAX

Кревали n.e.i.

Caranx spp.

TRE

Кехлибарени n.e.i.

Seriola spp.

AMX

Кожена парона

Parona signata

PAO

Сафридови n.e.i.

Carangidae

CGX

Обикновена делфинова риба

Coryphaena hippurus

DOL

Заливна маслена риба

Peprilus spp.

BTG

Сребсриста маслена помфрет

Stromateidae

BUX

Риба от семейство Елопиде

Elops saurus

LAD

Едра риба от рода херинга

Tarpon (= Megelops) atlanticus

TAR

Бразилска сардинела

Sardinella brasiliensis

BSR

Сардинели n.e.i.

Sardinella spp.

SIX

Бразилска от род херинги

Brevoortia aurea

MHS

Аржентинска от род херинги

Brevoortia pectinata

MHP

Сардини

Harengula spp.

SAS

Фоклендска хамсия

Sprattus fuegensis

FAS

Аржентинска аншоита

Engraulis anchoita

ANA

Аншоа n.e.i.

Engraulidae

ANX

Клупеиди n.e.i.

Clupeoidei

CLU

Атлантически бонито

Sarda sarda

BON

Wahoo

Acanthocybium solandri

WAH

Кралска скумрия

Scomberomorus cavalla

KGM

Атлантическа испанска скумрия

Scomberomorus maculatus

SSM

(Скомбероморусови) n.e.i.

Scomberomorus spp.

KGX

Малък тунец и булет

Auxis thazard, A. rochei

FRZ

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

Euthynnus alletteratus

LTA

Ивичест тунец

Katsuwonus pelamis

SKJ

Червен тон

Thunnus thynnus

BFT

Чернопер тунец

Thunnus atlanticus

BLF

Дългопер тон

Thunnus alalunga

ALB

Южен тунец

Thunnus maccoyii

SBF

Жълтопера риба тон

Thunnus albacares

YFT

Големоока риба тон

Thunnus obesus

BET

Риби тон n.e.i.

Thunnini

TUN

Риба-ветроход

Istiophorus albicans

SAI

Атлантически син марлин

Makaira nigricans

BUM

Атлантически бял марлин

Tetrapturus albidus

WHM

Платноходкови

Istiophoridae

BIL

Риба меч

Xiphias gladius

SWO

Риби подобни на рина тон n.e.i.

Scombroidei

TUX

Бяла змиевидна скумрия

Thyrsitops lepidopodes

WSM

Голямоглава опашата

Trichiurus lepturus

LHT

Атлантическо-средиземноморска скумрия

Scomber japonicus

MAS

Патагонска гладка хрътка

Mustelus schmitti

SDP

Гладки хрътки

Mustelus spp.

SDV

Мастни акули

Galeorhinus spp.

LSK

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

Риба китара

Rhinobatos percellens

GUD

Риба трион

Pristidae

SAW

Скатоподобни n.e.i.

Rajiformes

SRX

Риба слон n.e.i.

Callorhinchus spp.

CAH

Акули, скат, морски лисици etc.

Elasmobranchii

SKX

Костни риби n.e.i.

Osteichthyes

MZZ

Плуващ рак дана

Callinectes danae

CRZ

Южен кралски рак

Lithodes antarcticus

KCR

Мек червен рак

Paralomis granulosa

PAG

Гериони n.e.i.

Geryon spp.

GER

Морски раци n.e.i.

Reptantia

CRA

Карибски гръбначни омари

Panulirus argus

SLC

Тропически гръбначни омари n.e.i.

Panulirus spp.

SLV

Северна кафява дребна скарида

Penaeus aztecus

ABS

Скарида на червени петна

Penaeus brasiliensis

PNB

Скарида пенеус n.e.i.

Penaeus spp.

PEN

Скарида атлантическа

Xiphopenaeus kroyeri

BOB

Аржентинска скарида стилето

Artemesia longinaris

ASH

Аржентинска червена скарида

Pleoticus muelleri

LAA

Декаподи n.e.i.

Natantia

DCP

Антарктически крил

Euphausia superba

KRX

Морски ракообразни n.e.i.

Crustacea

CRU

Гастроподи n.e.i.

Gastropoda

GAS

Чашковидна стрида n.e.i.

Crassostrea spp.

OYC

Морски миди n.e.i.

Mytilus platensis

MSR

Цефалоподи n.e.i.

Aulacomya ater

MSC

Обикновена сепия

Pectinidae

SCX

Сепии

Donax spp.

DON

Обикновени сепии

Bivalvia

CLX

Обикновен октопод

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Октоподи

Loligo gahi

SQP

Обикновени калмари n.e.i.

Loligo spp.

SQC

Морски мекотели n.e.i.

Illex argentinus

SQA

Морски костенурки n.e.i.

Martialia hyadesi

SQS

Гастроподи n.e.i.

Octopodidae

OCT

Чашковидна стрида n.e.i.

Loliginidee, Ommastrephidae

SQU

Морски миди n.e.i.

Mollusca

MOL

Цефалоподи n.e.i.

Testudinata

TTX


ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 47)

Българско име

Научно наименование

3-буквен определител

Калканови n.e.i.

Pleuronectiformes

FLX

Морски език от западния бряг

Austroglossus microlepis

SOW

Кална писия

Austroglossus pectoralis

SOE

Югоизточна атлантическа писия n.e.i.

Austroglossus spp.

SOA

Морски езици n.e.i.

Cynoglossidae

TOX

Бенгела хек

Merluccius polli

HKB

Плитководен Бели мерлузи

Merluccius capensis

HKK

Дълбоководен Бели мерлузи

Merluccius paradoxus

HKO

Бели мерлузи

Merluccius capensis, M. parad.

HKC

Мерлузи

Merlucciidae

HKZ

Трескоподобни n.e.i.

Gadiformes

GAD

(Заострени риби)

Sternoptychidae

HAF

Светлокожи риби n.e.i.

Maurolicus spp.

MAU

Сребристи светлокожи риби

Maurolivus muelleri

MAV

Зеленооки

Chlorophthalmidae

GRE

Бяла мряна

Galeichthyes feliceps

GAT

Морска котка

Arius heudoloti

SMC

Морски котки n.e.i.

Ariidae

CAX

Голяма риба гущер

Saurida tumbil

LIG

Риби гущер n.e.i.

Synodontidae

LIX

Морски змиорки n.e.i.

Congridae

COX

Морски бекас

Macrorhamphosus scolopax

SNS

Морски бекаси

Macroramphosidae

SNI

Берикси

Beryx spp.

ALF

Берикси n.e.i.

Berycidae

BRX

Светипетрова риба

Zeus faber

JOD

Сребриста светипетрова риба

Zenopsis conchifer

JOS

Петровки n.e.i.

Zeidae

ZEX

Капрови риби

Caproidae

BOR

Капрова риба

Capros aper

BOC

Бодлоперкоподобни n.e.i.

Perciformes

DPX

Групери n.e.i.

Epinephelus spp.

GPX

Американски полиприон

Polyprion americanus

WRF

Групери, морски костури n.e.i.

Serranidae

BSX

Големооки костури n.e.i.

Priacanthus spp.

BIG

Големооки, стъклооки, бикови очи

Priacanthidae

PRI

Риба кардинал n.e.i.

Apogonidae

APO

Двупери риби

Acropomatidae

ACR

Черноуста двупера риба

Synagrops japonicus

SYN

Двупери риби n.e.i.

Synagrops spp.

SYS

(Емелихтис нитидус)

Emmelichthys nitidus

EMM

Рубинени риби

Emmelichthyidae

EMT

Едри мексикански риби n.e.i.

Lutjanidae

SNX

Тънкопер пагел

Nemipterus spp.

THB

Тънкопери, дребнопери пагели

Nemipteridae

THD

Големоока пристипома

Brachydeuterus auratus

GRB

Средизменоморски сладкогуб

Plectorhinchus mediterraneus

BRL

Дългокрила пристипома

Pomadasys jubelini

BUR

Пристипоми n.e.i.

Haemulidae (= Pomadasyidae)

GRX

Южен горбил

Argyrosomus hololepidotus

KOB

Джилбек горбил

Atractoscion aequidens

AWE

Горбил тигров зъб

Otolithes ruber

LKR

Западноафрикаснки горбили

Pseudotolithus spp.

CKW

Минокопови n.e.i.

Sciaenidae

CDX

Канарски горбил

Umbrina canariensis

UCA

Маломерни риби n.e.i.

Cynoscion spp.

WKX

Пагел натал

Pagellus natalensis

TJO

Спаридови n.e.i.

Sparidae

SBX

Пагели n.e.i.

Pagellus spp.

PAX

Сарго каракуда n.e.i.

Diplodus spp.

SRG

Големоок зъбар

Dentex macrophthalmus

DEL

Анголски зъбар

Dentex angolensis

DEA

Канарски зъбар

Dentex canariensis

DEN

Зъбари n.e.i.

Dentex spp.

DEX

Кантар

Spondyliosoma cantharus

BRB

Дърводелска каракуда

Argyrozona argyrozona

SLF

Каракуда сантер

Cheimerius nufar

SLD

Дребна червена африканска риба

Petrus rupestris

RER

Каракуда панга

Pterogymnus laniarius

PGA

Бяла безноса

Rhabdosargus globiceps

WSN

Морски каракуди n.e.i.

Sparus (= Pagrus) spp.

SBP

Гопа

Boops boops

BOG

Безноси каракуди n.e.i.

Chrysoblephus spp.

RSX

Бели дребни африкаснки

Lithognathus lithognathus

SNW

Дребни африкански n.e.i.

Lithognathus spp.

STW

Пясъчни дребни африкански

Lithognathus mormyrus

SSB

Медни каракуди

Pachymetopon spp.

CPP

Салема

Sarpa salpa

SLM

(Зъбари) n.e.i.

Polysteganus spp.

PLY

Шотландска каракуда

Polysteganus Praeorbitalis

SCM

Каракуда 74

Polysteganus undulosus

SEV

Синьокожа каракуда

Polysteganus coeruleopunctatus

SBU

Спаридови n.e.i.

Sparidae

SBX

Смарид

Spicara spp.

PIC

Червен барбун n.e.i.

Mullidae

MUM

Червен барбун

Mullus spp.

MUX

(Корацинови) n.e.i.

Coracinidae

COT

(Корацинус капензис)

Coracinus capensis

GAJ

Лопатови риби

Ephippidae

SPA

Африканска сърбовидна риба

Drepane africana

SIC

Бротула n.e.i.

Ophidiidae

OPH

Риби от вида Genypterus capensis

Genypterus capensis

KCP

Гоби n.e.i.

Gobiidae

GPA

Заливна червена риба

Sebastes capensis

REC

Розова риба n.e.i.

Helicolenus spp.

ROK

Чернокоремна риба

Helicolenus dactylopterus

BRF

Риба скорпион n.e.i.

Scorpaenidae

SCO

Тригла

Trigla lyra

GUN

Заливна тригла

Chelidonichthys capensis

GUC

Тригли, червеношийки n.e.i.

Triglidae

GUX

Тригли

Trigla spp.

GUY

Балистови

Balistidae

TRI

Заливен мохан

Lophius upsicephalus

MOK

Морски дявол n.e.i.

Lophiidae

ANF

Риба фенер

Lampanyctodes hectoris

LAN

Светещи риби

Myctophidae

LXX

Риба игла n.e.i.

Belonidae

BEN

Риби игла

Tylosaurus spp.

NED

Сайри n.e.i.

Scomberesocidae

SAX

Атлантическа сайра

Scomberesox saurus

SAU

Морски щуки

Sphyraena spp.

BAR

Баракуди

Sphyraenidae

BAZ

Барбуни n.e.i.

Mugilidae

MUL

Тънкопери n.e.i.

Polynemidae

THF

Малка африканска тъхкопера

Galeoides dedactylus

GAL

Океански перкоморфи n.e.i.

Perciformes

PPX

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

Лефер n.e.i.

Pomatomidae

POT

Кобия

Rachycentron canadum

CBA

Кобия n.e.i.

Rachycentridae

CBX

Заливна конска скумрия

Trachurus capensis

HMC

Конска скумрия

Trachurus trecae

HMZ

Конск скумрии n.e.i.

Trachurus spp.

JAX

Сафриди

Decapterus spp.

SDX

Кревал

Caranx hippos

CVJ

Фалшив сафрид

Decapterus rhonchus

HMV

Кревал n.e.i.

Caranx spp.

TRE

(Маломерна риба)

Selene dorsalis

LUK

Помпано

Trachinotus spp.

POX

Жълтоопашата кехлибарена

Seriola lalandi

YTC

Кехлибарена n.e.i.

Seriola spp.

AMX

Гарик

Lichia amia

LEE

(Риба от сем. Сафридови)

Chloroscombrus chrysurus

BUA

Сафридови n.e.i.

Carangidae

CGX

Морски платики n.e.i.

Bramidae

BRZ

Атлантически помфрет

Brama brama

POA

Обикновена делфинова риба

Coryphaena hippurus

DOL

Делфинови риби n.e.i.

Coryphaenidae

DOX

Синя маслена риба

Stromateus fiatola

BLB

Маслени риби, сребърни помфрети

Stromateidae

BUX

Костна риба

Albulidae

ALU

Дългопера костна риба

Pterothrissus belloci

BNF

Кръгла сардинела

Sardinella aurita

SAA

Сардинела от Мадейра

Sardinella maderensis

SAE

Южна африканска сардина

Sardinops ocellatus

PIA

Белоглава кръгла херинга

Etrumeus whiteheadi

WRR

Южна африканска аншоа

Engraulis capensis

ANC

Аншоа n.e.i.

Engraulidae

ANX

Херинги, сардини n.e.i.

Clupeidae

CLP

Сардинели n.e.i.

Sardinella spp.

SIX

Клупеиди n.e.i.

Clupeoidei

CLU

Атлантически бонито

Sarde sarda

BON

Уаху

Acanthocybium solandri

WAH

Малък тунец

Auxis thazard

FRI

Малък тунец и булет

Auxis thazard, A. rochei

FRZ

Испанска скумрия на тесни ивички

Scomberomorus guttatus

COM

Кралска скумрия

Scomberomorus maculatus

SSM

Западноафриканска испанска скумрия

Scomberomorus tritor

MAW

Кралска риба канади

Scomberomorus plurilineatus

KAK

(Скомбероморусови) n.e.i.

Scomberomorus spp.

KGX

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

Euthynnus alletteratus

LTA

Кауакауа

Euthynnus affinis

KAW

Ивичест тунец

Katsuwonus pelamis

SKJ

Червен тон

Thunnus thynnus

BFT

Дългопер тон

Thunnus alalunga

ALB

Южна синьопера риба тон

Thunnus maccoyii

SBF

Жълтопера риба тон

Thunnus albacares

YFT

Големоока риба тон

Thunnus obesus

BET

Риба-ветроход

Istiophorus albicans

SAI

Атлантически син марлин

Makaira nigricans

BUM

Черен марлин

Makaira indica

BLM

Атлантически бял марлин

Tetrapturus albidus

WHM

Платноходкови

Istiophoridae

BIL

Риба меч

Xiphias gladius

SWO

Меченосци

Xiphiidae

XIP

Риби подобни на риба тон n.e.i.

Scombroidei

TUX

Змиевидна скумрия, есколар n.e.i.

Gempylidae

GEP

(Баракуда)

Thyrsites atun

SNK

Голямоглава опашата

Trichiurus lepturus

LHT

Опашата, риба сабя n.e.i.

Trichiuridae

CUT

Сребриста риба нож

Lepidopus caudatus

SFS

Атлантическо-средиземноморска скумрия

Scomber japonicus

MAS

Скмриии n.e.i.

Scombridae

MAX

Риби подобни на скумрии n.e.i.

Scombroidei

MKX

Скумриени акули, други акули

Lamnidae

MSK

Акули котки

Scyliorhinidae

SYX

Акули реквием

Carcharhinidae

RSK

Синя акула

Prionace glauca

BSH

Акули чук и боне

Sphyridae

SPY

Акула кучешка

Mustelus mustelus

SMD

Акула австралийска

Galeorhinus galeus

GAG

Бодливи акули n.e.i.

Squalidae

DGX

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

Късоносо куче

Squalus megalops

DOP

Морски ангели n.e.i.

Squatinidae

ASK

Скатоподобни n.e.i.

Rajiformes

SRX

Риба китара

Rhinobatidae

GTF

Риба трион

Pristidae

SAW

Морски лисици n.e.i.

Rajidae

RAJ

Морски лисици

Raja spp.

SKA

Скат, скат пеперуда

Dasyatididae (= Trygonidae)

STT

Скат орел

Myliobatidae

EAG

Манта

Mobulidae

MAN

Торпедо (= Електрически) скат

Torpedinidae

TOD

Заливна риба слон

Callorhinchus capensis

CHM

Риба слон n.e.i.

Callorhinchidae

CAH

Скат, морски лисици, манта n.e.i.

Batoidimorpha (Hypotremata)

BAI

Различни акули n.e.i.

Selachimorpha (Pleurotremata)

SKH

Акули, скат, морски лисици

Elasmobranchii

SKX

Хеущялни риби n.e.i.

Chondrychthyes

CAR

Химери n.e.i.

Holocephali

HOL

Костни риби n.e.i.

Osteichthyes

MZZ

Ядивни раци

Cancer pagurus

CRE

Йона раци, скални раци

Cancridae

CAD

Плуващи раци n.e.i.

Portunidae

SWM

Кралски раци n.e.i.

Lithodidae

KCX

Южни кралски раци

Lithodes antarcticus

KCR

Кралски рак

Lithodes ferox

KCA

Западноафрикански джерион

Geryon (= Chaceon) maritae

CGE

Джерион n.e.i.

Geryon spp.

GER

Дълбоководни раци, джерион

Geryonidae

GEY

Морски раци n.e.i.

Reptantia

CRA

Тропически гърбат омар n.e.i.

Panulirus spp.

SLV

Кралски гърбат омар

Panulirus regius

LOV

Раковинен гърбат омар

Panulirus homarus

LOK

Заливен скален омар

Jasus lalandii

LBC

Скален омар Тристан да Куна

Jasus tristani

LBT

Гърбат омар натан

Palinuris delagoae

SLN

Гърбат омар от южния бряг

Palinurus gilchristi

SLS

Гърбат омар n.e.i.

Palinuridae

VLO

Семейство Scyllaridae

Scyllaridae

LOS

Малък омар от Индийския океан

Nephropsis stewarti

NES

Лангустини

Nephropidae

NEX

Скарида Крамот

Penaeus kerathurus

TGS

Бяла индийска едра скарида

Penaeus indicus

PNI

Южна розова дребна скарида

Penaeus notialis

SOP

Скариди пенеус n.e.i.

Penaeus spp.

PEN

Океанска розова скарида

Parapenaeus longirostris

DPS

Бели скариди

Penaeidae

PEZ

Раирана червена скарида

Aristeus varidens

ARV

Скарида Аристид

Aristeidae

ARI

Обикновена едра скарида

Palaemon serratus

CPR

Соленосеридна скарида

Solenoceridae

SOZ

Скариди нож

Haliporoides spp.

KNI

Скариди нож

Haliporoides triarthrus

KNS

Скарида ножче

Haliporoides sibogae

JAQ

Декаподи n.e.i.

Natantia

DCP

Морски ракообразни n.e.i

Crustacea

CRU

Морски охлюв абалон

Haliotis midae

ABP

Гигантски морски охлюв

Turbo sarmaticus

GIW

Плоска стрида n.e.i.

Ostrea spp.

OYX

Скална стрида

Ostrea denticulata

ODE

Тихоокеанска чашковидна стрида

Crassostrea angulata

OYP

Чашковидна стрида n.e.i.

Crassostrea spp.

OYC

Скална мида

Perna perna

MSL

Морски миди n.e.i.

Mytilidae

MSX

(Атлантически пектен)

Pecten sulcicostatus

PSU

Раковини n.e.i.

Pectinidae

SCX

Гладка мактра

Mactra glabrata

MAG

Миди Мактра

Mactridae

MAT

Средиземноморски миди и други видове от семейство Veneridae

Veneridae

CLV

Мида от вида Dosinia orbignyi

Dosinia orbignyi

DOR

Пясъчни миди

Donax spp.

DON

Заливни режещи миди

Solen capensis

RAC

Режещи миди, миди нож

Solenidae

SOI

Миди n.e.i.

Bivalvia

CLX

Сепии

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Сепия

Loligo reynaudi

CHO

Анголска летяща сепия

Todarodes sagittatus angolen.

SQG

Обикновени калмари

Loligo spp.

SQC

Октоподи

Octopodidae

OCT

Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i.

Loliginidae, Ommastrephidee

SQU

Морски мекотели n.e.i.

Mollusca

MOL

Южноафрикански рунтав тюлен

Arctocephalus pusillus

SEK

Червена съблазън

Pyura stolonifera

SSR

Морски таралеж от вида Parechinus angulosus

Parechinus angulosus

URR

Морска краставица n.e.i.

Holothurioidea

CUX

Водни безгръбначни n.e.i.

Invertebrata

INV


ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 51)

Българско име

Научно наименование

3-буквен определител

Херинга Кели

Hilsa kelee

HIX

Херинга Хилза

Tenualosa ilisha

HIL

Млечна риба

Chanos chanos

MIL

Гигантски морски костур

Lates calcarifer

GIP

Клканоподобни n.e.i.

Pleuronectiformes

FLX

Индийски калкан

Psettodes erumei

HAI

Морски езици n.e.i.

Cynoglossidae

TOX

Треска еднорог

Bregmaceros macclellandi

UNC

Трескоподобни n.e.i.

Gadiformes

GAD

Бомбайска патица

Harpadon nehereus

BUC

Морски котки n.e.i.

Ariidae

CAX

Едри риби гущери

Saurida tumbil

LIG

Зъбати риби гущери

Saunda undosquamis

LIB

Риби гущери n.e.i.

Synodontidae

LIX

Остра морска змиорка n.e.i.

Muraenesox spp.

PCX

Морски змиорки n.e.i.

Congridae

COX

Берикси

Beryx spp.

ALF

Японска светипетрова риба

Zeus japonicus

JJD

Бодлоперкоподобна n.e.i.

Perciformes

DPX

Групери n.e.i.

Epinephelus spp.

GPX

Групери, морски костури n.e.i.

Serranidae

BSX

Големооки костури n.e.i.

Priacanthus spp.

BIG

Треска силаго

Sillaginidae

WHS

Фалшива тревали

Lactarius lactarius

TRF

Рубинени риби

Emmelichthyidae

EMT

Червен едра мангрова риба

Lutjanus argentimaculatus

RES

Едри мексикански риби n.e.i.

Lutjanus spp.

SNA

Едри мексикански риби n.e.i.

Lutjanidae

SNX

Тънкопери каракуди

Nemipterus spp.

THB

Тънкопери, дребнопери каракуди

Nemipteridae

THD

Риби пони n.e.i.

Leiognathidae

POY

Помадазиеви n.e.i.

Haemulidae (= Pomadasyidae)

GRX

Южен горбил

Argyrosomus hololepidotus

KOB

Горбил джилбек

Atractoscion aequidens

AWE

Горбили n.e.i.

Sciaenidae

CDX

Императори

Lethrinidae

EMP

Пагели n.e.i.

Pagellus spp.

PAX

Зъбари n.e.i.

Dentex spp.

DEX

Кралска войнишка каракуда

Argyrops spinifer

KBR

Морска каракуда сантер

Cheimerius nufar

SLD

Червена дребна риба

Petrus rupestris

RER

Безноса каракуда n.e.i.

Chrysoblephus spp.

RSX

Спаридови n.e.i.

Sparidae

SBX

Червен барбун

Mullus spp.

MUX

Брадати риби

Upeneus spp.

GOX

Брадати риби, червен барбун n.e.i.

Mullidae

MUM

Петниста риба сърп

Drepane punctata

SPS

Зеленушка, риба шопар

Labridae

WRA

Мохара

Gerres spp.

MOJ

Перкоиди n.e.i.

Percoidei

PRC

Риби зайци

Siganus spp.

SPI

Риби скорпион n.e.i.

Scorpaenidae

SCO

Плоскоглави

Platycephalidae

FLH

Балистови

Balistidae

TRI

Светещи риби

Myctophidae

LXX

Риба игла

Tylosurus spp.

NED

Полуклюна n.e.i.

Hemirhamphus spp.

HAX

Летяща риба n.e.i.

Exocoetidae

FLY

Морска щука

Sphyraena spp.

BAR

Плоскоглав сив барбун

Mugil cephalus

MUF

Барбуни n.e.i.

Mugilidae

MUL

Теснопери пръстови

Eleutheronema tetradactylum

FOT

Теснопери n.e.i.

Polynemidae

THF

Океански перкоморфи n.e.i.

Perciformes

PPX

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

Кобия

Rachycentron canadum

CBA

Кобия n.e.i.

Rachycentridae

CBX

Конска скумрия n.e.i.

Trachurus spp.

JAX

Индийска хамсия

Decapterus russelli

RUS

Хамсия

Decepterus spp.

SDX

Кревали n.e.i.

Caranx spp.

TRE

Помпано

Trachinotus spp.

POX

Жълтопера кехлибарена

Seriola lalandi

YTC

Кехлибарени n.e.i.

Seriola spp.

AMX

Бегач

Elagatis bipinnulata

RRU

Златен тревали

Gnatanodon speciosus

GLT

Сафрид торпедо

Megalaspis cordyla

HAS

Кралски риби

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

QUE

Големоока сафрид

Selar crumenophthalmus

BIS

Сафрид на жилти ивици

Selaroides leptolepis

TRY

Сафридови n.e.i.

Carangidae

CGX

Черен помфрет

Formio niger

POB

Обикновена делфинова риба

Coryphaene hippurus

DOL

Сребрист помфрет

Pampus argenteus

SIP

Маслени риби, сребристи помфрет

Stromateidae

BUX

Сардинела на златисто райе

Sardinella gibbosa

SAG

Индийска маслена сардина

Sardinelle longiceps

IOS

Сардинели n.e.i.

Sardinella spp.

SIX

Южноафриканска сардина

Sardinops ocellatus

PIA

Червеноока кръгла херинга

Etrumeus teres

RRH

Aншоа от вида Stolephorus spp.

Stolephorus spp.

STO

Аншоа n.e.i.

Engraulidae

ANX

Клупеиди n.e.i.

Clupeoidei

CLU

Вълча херинга дораб

Chirocentrus dorab

DOB

Вълча херинга

Chirocentrus spp.

DOS

Уаху

Acanthocybium solandri

WAH

Испанска скумрия на тесни ивички

Scomberomorus ommerson

COM

Индо-Тихоокеанска кралска скумрия

Scoberomorus guttatus

GUT

Риба от вида Scomberomorus lineolatus

Scomberomorus lineolatus

STS

(Скомбероморусови) n.e.i.

Scoberomorus spp.

KGX

Малък тунец и булет

Auxis thazard, A rochei

FRZ

Кауакауа

Euthynnus affinis

KAW

Ивичест тунец

Katsuwonus pelamis

SKJ

Дългоопашата риба тон

Thunnus tonggol

LOT

Дългопер тон

Thunnus alalunga

ALB

Южен тунец

Thunnus maccoyii

SBF

Жълтопера риба тон

Thunnus albacares

YFT

Големоока риба тон

Thunnus obesus

BET

Aтлантически ветроход

Istiophorus platypterus

SFA

Черен марлин

Makaira mazara

BLZ

Марлин на ивици

Makaira indica

BLM

Платноходкови

Tetrapturus audax

MLS

Риби подобни на риба тон n.e.i.

Istiophoridae

BIL

Риба меч

Xiphiasgladius

SWO

Подразред Scombroidei

Scombroidei

TUX

(Баракуда)

Thyrsites atun

SNK

Големоглава опашата

Trichiurus lepturus

LHT

Сребриста риба нож

Lepidopus caudatus

SFS

Опашати, риби саби n.e.i.

Trichiuridae

CUT

Атлантическо-средиземноморска скумрия

Scomber japonicus

MAS

Индийска скумрия

Rastrelliger kanagurta

RAG

Индийски скумрии n.e.i.

Rastrelliger spp.

RAX

Риби подобни на скумрия n.e.i.

Scombroidei

MKX

Копринена акула

Carcharhinus falciformis

FAL

Акула реквием n.e.i.

Carcharhinidae

RSK

Риби китара n.e.i.

Rhinobatidae

GTF

Риба трион

Pristidae

SAW

Скатоподобни n.e.i.

Rajiformes

SRX

Елазмобранхии n.e.i.

Elasmobranchii

SKX

Костни риби n.e.i.

Osteichthyes

MZZ

Плуващ рак

Portunus spp.

CRS

Кален рак

Scylla serrata

MUD

Джерион n.e.i.

Geryon spp.

GER

Морски раци n.e.i.

Reptantia

CRA

Тропически гърбат омар n.e.i.

Panulirus spp.

SLV

Гърбат омар

Palinurus delagoae

SLN

Омар от вида Scyliaridae

Scyllaridae

LOS

Омар андаман

Metanephrops andamanicus

NEA

Гигантска тигрова скарида

Penaeus monodon

GIT

Зелена тигрова скарида

Penaeus semisulcatus

TIP

Индийска бяла едра скарида

Penaeus indicus

PNI

Скариди пенеус n.e.i.

Penaeus spp.

PEN

Скарида нож

Haliporoides triarthrus

KNS

Скарида ножче

Haliporoides sibogae

JAQ

Скариди нож

Haliporoides spp.

KNI

Декаподи n.e.i.

Natantia

DCP

Морски ракообразни n.e.i.

Crustacea

CRU

Абалони n.e.i.

Haliotis spp.

ABX

Скална стрида oyster

Crassostrea cucullata

CSC

Чашкообразна стрида n.e.i.

Crassostrea spp.

OYC

Цефалоподи n.e.i.

Cephalopoda

CEP

Сепии

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Обикновени калмари

Loligo spp.

SQC

Октоподи

Octopodidae

OCT

Сепии n.e.i.

Loliginidee, Ommastrephidee

SQU

Морски мекотели n.e.i.

Mollusca

MOL

Зелена костенурка

Chelonia mydas

TUG

Морски костенурки n.e.i.

Testudinata

TTX

Морска краставица n.e.i.

Holothurioidea

CUX

Водни безгръбначни n.e.i

Invertebrata

INV


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМАТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЛЮДАВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА УЛОВА, ОСЪЩЕСТВЕН ИЗВЪН СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

Магнитни носители

Магнитни ленти: девет канални:1 600 или 6 250 BPI, с EBCDIC или ASCII кодове, за предпочитане без етикет. Ако се използва етикет, следва да бъде включен код за целите на картотеката.

Флопи дискове: форматирани на MS DOS; дискети от 3,5″ 720 К или 1,4 мегабайта; дискети от 5,25″ 360 К или 1,2 мегабайта.

Формат на записване

Брой байтове

Точка

Бележки

1—4

Страна (ISO 3-буквен код)

напр. FRA = Франция

5—6

Година

напр. 93 = 1993

7—8

Главна риболовна зона

34 = Източен централен Атлантически океан

9—15

Част

3.3 = част 3.3

16—18

Видове

3-буквен определител

19—26

Улов

Метрични тона

Забележки:

а)

Всички цифрови зони (байтове 19—26) да се подреждат вдясно с шпации на ляво. Всички буквено-цифрови зони да се подреждат вляво, с шпации на дясно.

б)

Уловът се регистрира в еквивалент в метрични тона живо тегло, закръглен до съответното цяло число.

в)

Количествата (байтове 19—26), които са по-малки от половината на използваната мерна единица, да се вписват по следния начин:

„–1“.

г)

Неопределените количества (байтове 19—26), следва да се вписват по следния начин:

„–2“.


Top