EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0629

Директива на Съвета от 4 декември 1989 година относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети

OJ L 363, 13.12.1989, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/629/oj

07/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

37


31989L0629


L 363/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 4 декември 1989 година

относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети

(89/629/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че прилагането на стандартите за шумови емисии към граждански дозвукови реактивни самолети има значителни последици за разпоредбата относно услугите във въздушния транспорт, и по-специално, където тези стандарти налагат ограничения върху типа самолети, които могат да бъдат в експлоатация от автолиниите, окуражават инвестициите в последните по-безшумни модели и дават възможност за по-добро използване на капацитета, включително този на летищата; като има предвид, че Директива 80/51/ЕИО (4), изменена с Директива 83/206/ЕИО (5), поставя ограничения върху шумовите емисии;

като има предвид, че програмата от приоритети на Съвета относно проучването на въпроси, касаещи въздушния транспорт, посочва емисиите от самолети, включително шум;

като има предвид, че програмата за действия на Европейските общности по околната среда (6) показва ясно важността на проблема с шума и, по-специално, необходимостта да се предприемат действия срещу шума от въздушния трафик;

като има предвид, че шумът от самолетните двигатели би следвало да бъде намален до по-ниски стойности, като се вземат предвид факторите на околната среда, техническата пригодност и икономическите последици;

като има предвид, че, следователно, е подходящо да се ограничи добавянето на граждански дозвукови реактивни самолети към регистрите на държавите-членки само до тези, които съответстват на стандартите, посочени в приложениe 16, част II, глава 3, том 1 от Конвенцията за международната гражданска авиация, второ издание, 1988 г.; като има предвид, че едновременно със създаването на зона без вътрешни граници е разумно да се изключат от това правило за недобавяне самолетите, заведени в националните регистри на държавите-членки на 1 ноември 1990 г.; като има предвид, че поради свободата на движението, която това правило позволява, е важно изключенията от него да бъдат ограничени и тези, които се направят, да бъдат стриктно наблюдавани и ограничени във времето;

като има предвид, че общи правила с тази цел би следвало да се въведат в разумни срокове, за да се осигури хармонизиран подход в рамките на Общността, който да допълва съществуващите правила; като има предвид, че това е особено важно от гледна точка на последните тенденции за ускорение на либерализацията на европейския въздушен трафик;

като има предвид, че работата, извършена от Общността в сътрудничество с други международни органи, е показала, че ограничаването на добавянето към регистрите на държавите-членки на самолети, които не са в състояние да изпълнят изискванията на стандартите за шум, посочени в глава 3 на гореспоменатото приложениe 16, е по своя характер с ограничена полза за околната среда и следователно трябва да се счита само за първи етап, който ще бъде последван от мерки за ограничаването на експлоатацията на самолети, които не съответстват на стандартите според глава 3 на посоченото приложениe 16,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Целта на настоящата директива е да формулира по-строги правила относно ограничаването на емисиите от шум от граждански дозвукови реактивни самолети.

2.   Настоящата директива не се прилага за самолети с максимална излетна маса от 34 000 кг или по-малко и капацитет от 19 или по-малко места.

Член 2

1.   Държавите-членки гарантират, че, считано от 1 ноември 1990 г., граждански дозвукови реактивни самолети, регистрирани след тази дата на тяхна територия, не могат да бъдат експлоатирани на тяхна територия или на територията на друга държава-членка, освен в случаите, когато имат издадени сертификати за шум съгласно стандартите, най-малко равностойни на тези, посочени в приложениe 16, част II, глава 3, том 1 от Конвенцията за международна гражданска авиация, второ издание, 1988 г.

2.   Параграф 1 не се прилага за самолети, въведени в националните регистри на държавите-членки на 1 ноември 1990 г.

3.   Територията, спомената в параграф 1, не включва отвъдморските департаменти, посочени в член 227, параграф 2 от Договора.

Член 3

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да се гарантира, че целта, изложена в член 1, параграф 1, не се заобикаля чрез, например, някаква форма на споразумение за лизинг.

Член 4

Държавите-членки могат да предоставят освобождавания от член 2 за:

а)

самолети с историческа стойност;

б)

самолети, използвани от оператор на държава-членка преди 1 ноември 1989 г. по силата на договор за лизинг с опция за закупуване или договор за лизинг, който още е в сила, и които в настоящия контекст са регистрирани в държава, която не е членка;

в)

самолети, отдадени на лизинг на оператор от държава, която не е членка, които по тази причина са временно отписани от регистъра на държава-членка;

г)

самолет за замяната на друг, който по непредвидени обстоятелства е бил унищожен и който операторът не е в състояние да замени със съпоставим самолет на пазара, притежаващ сертификация за шум според член 2, параграф 1, при условие че регистрацията на самолета за замяна е извършена през годината, последваща въпросното унищожаване;

д)

самолети, задвижвани от двигатели с паралелно отношение 2 или повече.

Член 5

Държавите-членки могат да предоставят дерогация от член 2 за първоначален период от не повече от три години, които да се подновяват за периоди от до две години, при условие тези изключения да изтичат до 31 декември 1995 г., за:

самолети, които са взети на лизинг от държава-членка на краткосрочна основа, при условие че операторът демонстрира, че това е нормална практика в неговия отрасъл на промишлеността и че в противен случай изпълнението на неговата операторска дейност ще бъде неблагоприятно засегнато,

самолети, за които операторът демонстрира, че в противен случай изпълнението на неговата операторска дейност ще бъде неблагоприятно засегнато до неприемлива степен.

Член 6

1.   Държава-членка, която предоставя освобождаване, информира компетентните органи на държавите-членки и Комисията за това.

2.   Държавите-членки признават освобождаванията, предоставени от други държави-членки съгласно членове 4 и 5.

Член 7

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 септември 1990 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 1989 година.

За Съвета

Председател

M. DELEBARRE


(1)  ОВ C 37, 14.2.1989 г., стр. 6.

(2)  ОВ C 158, 26.6.1989 г., стр. 492.

(3)  ОВ C 221, 28.8.1989 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 18, 24.1.1980 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 117, 4.5.1983 г., стр. 15.

(6)  ОВ C 328, 7.12.1987 г., стр. 1.


Top