EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0945-20200809

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 година относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/2020-08-09

02019R0945 — BG — 09.08.2020 — 001.004


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/945 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи

(ОВ L 152, 11.6.2019 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1058 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2020 година

  L 232

1

20.7.2020

 M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/851 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2022 година

  L 150

21

1.6.2022
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/945 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системиГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.  
С настоящия регламент се установяват изискванията за проектирането и производството на безпилотни летателни системи (БЛС), предназначени за експлоатация съгласно правилата и условията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, и на допълнителни модули за идентификация от разстояние. С него се определят и типовете БЛС, чието проектиране, производство и техническо обслужване подлежи на сертифициране.

▼M1

2.  
С него също така се установяват правила за предоставянето на пазара и за свободното движение в Съюза на БЛС, на комплекти от принадлежности и на допълнителните модули за идентификация от разстояние.

▼B

3.  
С настоящия регламент се определят също правила за операторите на БЛС от трети държави, когато те експлоатират БЛС в рамките на въздушното пространство на Единното европейско небе съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

Член 2

Приложно поле

▼M1

1.  

Глава II от настоящия регламент се прилага по отношение на следните продукти:

а) 

БЛС, предназначени за експлоатация съгласно правилата и условията, приложими към неограничената категория експлоатация на БЛС, или по силата на декларация за експлоатация за специфичната категория експлоатация съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, с изключение на частно сглобени БЛС, с идентификационен етикет за клас, както е посочено в части 1—5, 16 и 17 от приложението към настоящия регламент, като се посочва към кой от седемте класа БЛС, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, принадлежат те;

б) 

комплекти от принадлежности за клас С5, както е посочено в част 16;

в) 

допълнителни модули за идентификация от разстояние, както е посочено в част 6 от приложението към настоящия регламент.

2.  
Глава III от настоящия регламент се прилага по отношение на БЛС, експлоатирани съгласно правилата и условията, приложими към сертифицираната и специфичната категория експлоатация на БЛС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, освен в случаите, когато експлоатацията се извършва по силата на декларация.

▼B

3.  
Глава IV от настоящия регламент се прилага по отношение на оператори на БЛС, които имат основно място на стопанска дейност, установени са или пребивават в трета държава, ако БЛС се експлоатират в Съюза.
4.  
Настоящият регламент не се прилага за БЛС, предназначени да се експлоатират изключително в затворени помещения.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„безпилотно въздухоплавателно средство (БВС)“ означава всяко въздухоплавателно средство, което се експлоатира или е предназначено да се експлоатира самостоятелно, или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот;

2) 

„оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства“ означава всеки прибор, оборудване, механизъм, апарат, допълнителен прибор, софтуер или спомагателен прибор, който е необходим за безопасната експлоатация на БВС, но който не е част от БВС и не се носи на борда;

3) 

„безпилотна летателна система (БЛС)“ означава безпилотно въздухоплавателно средство и оборудването за неговото дистанционно управление;

4) 

„оператор на безпилотна летателна система (оператор на БЛС)“ означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или възнамерява да експлоатира една или повече БЛС;

5) 

„неограничена категория“ означава категория експлоатация на БЛС, определена в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

6) 

„специфична категория“ означава категория експлоатация на БЛС, определена в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

7) 

„сертифицирана категория“ означава категория експлоатация на БЛС, определена в член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

8) 

„законодателство на Съюза за хармонизация“ означава законодателството на Съюза, което хармонизира условията за пускане на продукти на пазара;

9) 

„акредитация“ означава акредитация съгласно определението от член 2, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

10) 

„оценяване на съответствието“ означава процес, който доказва дали са изпълнени определените изисквания, свързани с даден продукт;

11) 

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

12) 

„маркировка „CE“ означава маркировка, чрез която производителят указва, че продуктът е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Съюза за хармонизация, предвиждащо нейното полагане;

13) 

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или възлага неговото проектиране или производство и което предлага този продукт на пазара със своето име или своята търговска марка;

14) 

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

15) 

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

16) 

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставки, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

17) 

„стопански субекти“ означава производителят, упълномощеният представител на производителя, вносителят и дистрибуторът на БЛС;

18) 

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

19) 

„пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на пазара на Съюза;

20) 

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

21) 

„техническа спецификация“ означава документ, определящ техническите изисквания, на които трябва да отговаря определен продукт, процес или услуга;

22) 

„частно сглобена БЛС“ означава БЛС, сглобена или произведена за собствена употреба на лицето, сглобило БЛС, с изключение на БЛС, сглобени от набор от части, пуснати на пазара от производителя като комплект за самостоятелно сглобяване;

23) 

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка, отговорен за извършването на надзор на пазара на нейната територия;

24) 

„изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

25) 

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на даден продукт, който е във веригата на доставки;

26) 

„въздушно пространство на Единното европейско небе“ означава въздушното пространство над територията, към която се прилагат Договорите, както и всяко друго въздушно пространство, в което държавите членки прилагат Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), в съответствие с член 1, параграф 3 от посочения регламент;

27) 

„дистанционно управляващ пилот“ означава физическо лице, отговарящо за безопасното провеждане на полета на БВС, като управлява ръчно неговите органи за управление или — когато БВС лети в автоматичен режим — като следи неговия курс и по всяко време е в състояние да се намеси и да промени курса;

28) 

„максимална излетна маса (МТОМ)“ означава максималната маса на БВС, включително полезният товар и горивото, както е определена от производителя или от лицето, сглобило БВС, при която БВС може да се експлоатира;

29) 

„полезен товар“ означава всеки прибор, механизъм, оборудване, част, апарат, допълнителен прибор или спомагателен прибор, включително комуникационно оборудване, което е инсталирано или прикрепено към въздухоплавателното средство и не се използва или не се предвижда да се използва при експлоатацията или управлението на въздухоплавателно средство в полет, и не е част от корпуса, двигателя или витлото;

30) 

„режим „следвай ме“ означава режим на експлоатация на БЛС, при който безпилотното въздухоплавателно средство постоянно следва дистанционно управляващия пилот в предварително определен радиус;

31) 

„пряка идентификация от разстояние“ означава система, която осигурява локално предаване на информация относно експлоатирано БВС, включително неговата маркировка, така че тази информация да може да бъде получена без физически достъп до БВС;

32) 

„геопространствено ориентиране“ означава функция, с помощта на която, въз основа на данните, предоставени от държавите членки, се установява потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство и се сигнализира на дистанционно управляващите пилоти, така че те да могат да предприемат ефективни и незабавни действия за предотвратяване на нарушението;

33) 

„ниво на звуковата мощност LWA “ означава нивото на звуковата мощност по крива А, измерено в dB спрямо 1 pW, така както е посочено в EN ISO 3744:2010;

34) 

„измерено ниво на звуковата мощност“ означава ниво на звукова мощност, определено според измерванията, посочени в част 13 от приложението; измерените стойности могат да бъдат определени или на базата на едно-единствено БВС, представително за този тип оборудване, или на базата на средните стойности за няколко БВС;

35) 

„гарантирано ниво на звукова мощност“ означава ниво на звукова мощност, определено съгласно изискванията, посочени в част 13 от приложението, които включват неопределеностите, свързани с промените в производството и с процедурите на измерване, и за което производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, потвърди, че не е превишено според техническите инструменти, използвани и посочени в техническата документация;

36) 

„висене“ означава престой в едно и също географско положение във въздуха;

37) 

„места, на които се събират множество хора“ означава места, на които се събира такъв брой хора, че тяхното отдалечаване от мястото да е невъзможно;

▼M1

38) 

„пулт за управление (ПУ)“ означава оборудването или системата от оборудване за контрол на безпилотни въздухоплавателни средства от разстояние съгласно определението в член 3, точка 32 от Регламент (ЕС) 2018/1139, което подпомага контрола или наблюдението на безпилотните въздухоплавателни средства по време на всяка фаза на полета, с изключение на инфраструктурата, подпомагаща линията за управление и контрол (C2);

39) 

„линия за управление и контрол C2“ означава комуникационна услуга, предоставяна от трета страна, която осигурява управление и контрол между безпилотното въздухоплавателно средство и ПУ;

40) 

„нощ“ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак, както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 ( 2 ).

▼BГЛАВА II

▼M1

БЛС, предназначени за експлоатация в неограничената категория или в специфичната категория по силата на декларация за експлоатация, комплекти от принадлежности с идентификационен етикет за клас и допълнителни модули за идентификация от разстояние

▼BРАЗДЕЛ 1

Изисквания към продуктите

Член 4

Изисквания

▼M1

1.  
Продуктите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да отговарят на изискванията, посочени в части 1—6, 16 и 17 от приложението.

▼B

2.  
БЛС, които не са играчки по смисъла на Директива 2009/48/ЕО, трябва да отговарят на съответните изисквания за безопасност и опазване на здравето, предвидени в Директива 2006/42/ЕО, само по отношение на рискове, различни от свързаните с безопасността на полета на БВС.
3.  
Всяка актуализация на софтуера на продукти, които вече са били предоставени на пазара, може да бъде направена само ако тя не засяга съответствието на продукта.

Член 5

Предоставяне на пазара и свободно движение на продуктите

1.  
Продуктите се предоставят на пазара само ако отговарят на изискванията от настоящата глава и не застрашават здравето или безопасността на хора, животни или собственост.
2.  
Държавите членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват по отношение на аспектите, обхванати от настоящата глава, предоставянето на пазара на продукти, които отговарят на изискванията на настоящата глава.

▼M1

3.  
Параграфи 1—4 от член 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета се прилагат от 16 юли 2021 г.

▼BРАЗДЕЛ 2

Задължения на стопанските субекти

Член 6

Задължения на производителите

▼M1

1.  
Когато пускат своя продукт на пазара на Съюза, производителите гарантират, че той е проектиран и произведен в съответствие с изискванията, посочени в части 1—6, 16 и 17 от приложението.
2.  
Производителите изготвят техническата документация, предвидена в член 17, и изпълняват съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 13, или възлагат нейното провеждане на външни изпълнители.

Когато съответствието на продукта с изискванията, посочени в части 1—6, 16 и 17 от приложението, е доказано чрез такава процедура за оценяване на съответствието, производителите изготвят декларация за съответствие с изискванията на ЕС и полагат маркировката „СЕ“.

▼B

3.  
Производителите съхраняват техническата документация и декларацията за съответствие с изискванията на ЕС в продължение на 10 години, след като продуктът е бил пуснат на пазара.
4.  
Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящата глава. Промените в проекта, характеристиките или софтуера на продукта и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на продукта, трябва да бъдат взети предвид по подходящ начин.

Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява даден продукт, с цел да осигурят защитата на здравето и безопасността на потребителите, производителите провеждат изпитвания на проби от предлаганите на пазара продукти, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията продукти и за изземвания на продукти, както и информират дистрибуторите за такова наблюдение.

▼M1

5.  
Производителите на БЛС гарантират, че БВС има нанесен тип по смисъла на Решение № 768/2008/ЕО и уникален сериен номер, които позволяват идентификацията му, и, ако е приложимо, то отговаря на изискванията, определени в съответните части 2—4, 16 и 17 от приложението. Производителите на комплекти от принадлежности за клас С5 гарантират, че комплектите имат нанесен тип и уникален сериен номер, които позволяват тяхната идентификация. Производителите на допълнителни модули за идентификация от разстояние гарантират, че допълнителните модули за идентификация от разстояние има нанесен тип и уникален сериен номер, които позволяват идентификация им и са в съответствие с изискванията, определени в част 6 от приложението. Във всички случаи производителите гарантират, че се поставя уникален сериен номер и върху декларацията за съответствие с изискванията на ЕС или опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, както е посочено в член 14.

▼B

6.  
Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, уебсайт и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху продукта или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава продукта. Адресът трябва да посочва единна точка за контакт, чрез която може да се осъществи контакт с производителя. Данните за връзка се посочват на език, лесноразбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

▼M1

7.  
Производителите гарантират, че продуктът е придружен от инструкциите, дадени от производителя, и информационната бележка, изисквани съгласно части 1—6, 16 и 17 от приложението, на език, лесноразбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка. Тези инструкции, дадени от производителя, и информационната бележка, както и етикетирането трябва да са ясни, разбираеми и четливи.

▼B

8.  
Производителите гарантират, че всеки отделен продукт е придружен от копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС или от опростена декларация за съответствие с изискванията на ЕС. Когато се представя опростена декларация за съответствие с изискванията на ЕС, тя трябва да съдържа точния интернет адрес, от който може да се получи пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.
9.  
Производители, които считат или имат основание да смятат, че продукти, които са пуснали на пазара, не съответстват на настоящата глава, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продуктите в съответствие, да ги изтеглят или да ги изземат, ако това е целесъобразно. Ако продуктът представлява риск, производителите информират незабавно за това органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.
10.  
При обосновано искане от компетентен национален орган производителите му предоставят на хартиен или електронен носител цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта с настоящата глава, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукта, който са пуснали на пазара.

▼M1

11.  
Когато пускат на пазара БЛС от клас C5 или C6 или допълнителни модули от клас C5, производителите информират за това органите за надзор на пазара на държавата членка, в която се намира основното им място на стопанска дейност.

▼B

Член 7

Упълномощени представители

1.  
Производителят може да определи писмено упълномощен представител.

Задълженията, определени в член 6, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническата документация, посочено в член 6, параграф 2, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.  

Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени от производителя в пълномощието. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:

а) 

да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕС и техническата документация на разположение на националните органи за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на продукта на пазара на Съюза;

б) 

при обосновано искане от страна на орган за надзор на пазара или орган за граничен контрол да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден продукт;

в) 

да сътрудничи на органите за надзор на пазара или органите за граничен контрол, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на несъответствието на продуктите, обхванати от пълномощието на упълномощения представител, или на рисковете за безопасността, породени от него.

Член 8

Задължения на вносителите

1.  
Вносителите пускат на пазара на Съюза само продукти, които отговарят на изискванията, определени в настоящата глава.
2.  

Преди да пуснат един продукт на пазара на Съюза, вносителите гарантират, че:

а) 

съответната процедура за оценяване на съответствието, посочена в член 13, е била проведена от производителя;

б) 

производителят е изготвил техническата документация, посочена в член 17;

в) 

на продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и, когато е необходимо, идентификационният етикет за класа на БВС, както и обозначение на нивото на звуковата мощност;

г) 

продуктът е придружен от документите по член 6, параграфи 7 и 8;

д) 

производителят е спазил изискванията, посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

▼M1

Когато вносител счита или има основания да счита, че даден продукт не съответства на изискванията, посочени в части 1—6, 16 и 17 от приложението, той не пуска продукта на пазара, докато той не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск за здравето и безопасността на потребителите и на трети страни, вносителят информира за това производителя и компетентните национални органи.

▼B

3.  
Вносителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, уебсайт и пощенски адрес, на който може да се осъществи връзка с тях, върху продукта или когато това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава продукта. Данните за връзка са на език, лесноразбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

▼M1

4.  
Вносителите гарантират, че продуктът е придружен от инструкциите, дадени от производителя, и информационната бележка, изисквани съгласно части 1—6, 16 и 17 от приложението, на език, лесноразбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка. Тези инструкции, дадени от производителя, и информационната бележка, както и етикетирането трябва да са ясни, разбираеми и четливи.

▼B

5.  
Вносителите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в член 4.
6.  
Когато се счита за целесъобразно предвид рисковете, които представлява даден продукт, с цел да осигурят защитата на здравето и безопасността на крайните потребители и трети страни, вносителите провеждат изпитвания на образци от предоставените на пазара продукти, провеждат разследвания и, ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, несъответстващи на изискванията продукти и иззети продукти, както и информират дистрибуторите за всякакво такова наблюдение.
7.  
Вносители, които считат или имат основание да смятат, че даден продукт, който са пуснали на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, вносителите информират незабавно за това органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.
8.  
В продължение на 10 години след пускането на пазара на продукта, вносителите съхраняват копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на разположение на органите за надзор на пазара и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на тези органи.
9.  
При обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му предоставят на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта, на език, лесноразбираем за този орган. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукта, който са пуснали на пазара.

▼M1

10.  
Когато пускат на пазара БЛС от клас C5 или C6 или допълнителни модули от клас C5, вносителите информират за това органите за надзор на пазара на държавата членка, в която се намира основното им място на стопанска дейност.

▼B

Член 9

Задължения на дистрибуторите

1.  
Когато предоставят продукт на пазара на Съюза, дистрибуторите действат с дължимата грижа по отношение на изискванията, определени в настоящата глава.

▼M1

2.  
Преди да предоставят продукт на пазара, дистрибуторите се уверяват, че върху продукта е нанесена маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, идентификационният етикет за класа на БВС, както и обозначение на нивото на звуковата мощност, че продуктът се придружава от документите, посочени в член 6, параграфи 7 и 8, както и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, определени в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Дистрибуторите гарантират, че продуктът е придружен от инструкциите, дадени от производителя, и информационната бележка, изисквани съгласно части 1—6, 16 и 17 от приложението, на език, лесноразбираем от потребителите и другите крайни ползватели, както е определен от съответната държава членка. Тези инструкции, дадени от производителя, и информационната бележка, както и етикетирането трябва да са ясни, разбираеми и четливи.

▼B

Когато дистрибутор счита или има основание да смята, че даден продукт не съответства на изискванията, посочени в член 4, той не предоставя продукта на пазара, докато продуктът не бъде приведен в съответствие. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и компетентните органи за надзор на пазара.

3.  
Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за даден продукт, условията на неговото съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие с изискванията, посочени в член 4.
4.  
Дистрибутори, които считат или имат основание да смятат, че даден продукт, който са предоставили на пазара, не съответства на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, гарантират, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат продукта в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако това е целесъобразно. Освен това, когато продуктът представлява риск, дистрибуторите информират незабавно за това органите за надзор на пазара на държавите членки, в които са предоставили продукта на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.
5.  
При обосновано искане от компетентен национален орган, дистрибуторите му предоставят на хартиен или електронен носител цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на продукта. По искане на органа те си сътрудничат с него при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с продукта, който са предоставили на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и спрямо вносителите и дистрибуторите

Вносител или дистрибутор се счита за производител за целите на настоящата глава и е носител на задълженията на производителите съгласно член 6, когато пуска на пазара продукт със своето име или търговска марка или променя продукт, който е вече пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с настоящата глава може да бъде засегнато.

Член 11

Идентификация на стопанските субекти

1.  

По искане на органите за надзор на пазара стопанските субекти посочват:

а) 

всеки стопански субект, който им е доставил даден продукт;

б) 

всеки стопански субект, на когото са доставили даден продукт.

2.  

Стопанските субекти трябва да могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1:

а) 

в продължение на 10 години след като продуктът им е бил доставен;

б) 

в продължение на 10 години след като те са доставили продукта.РАЗДЕЛ 3

Съответствие на продукта

Член 12

Презумпция за съответствие

▼M1

Счита се, че продукт, който съответства на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за който са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответства на изискванията, обхванати от тези стандарти или части от тях, определени в части 1—6, 16 и 17 от приложението.

▼B

Член 13

Процедури за оценяване на съответствието

▼M1

1.  
Производителят извършва оценяване на съответствието на продукта, като използва една от следните процедури за установяване на неговото съответствие с изискванията, определени в части 1—6, 16 и 17 от приложението. При оценяването на съответствието се вземат предвид всички предвидени и предвидими условия на експлоатация.

▼B

2.  

Наличните процедури за оценяване на съответствието са следните:

▼M1

а) 

вътрешен производствен контрол, определен в част 7 от приложението, при оценяване на съответствието на даден продукт с изискванията, определени в части 1, 5, 6, 16 или 17 от приложението, при условие че производителят е приложил хармонизирани стандарти, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, по отношение на всички изисквания, за които са налице такива стандарти;

▼B

б) 

ЕС изследване на типа, следвано от съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол, както е определено в част 8 от приложението;

в) 

съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството, както е определено в част 9 от приложението, освен при оценяване на съответствието на продукт, който представлява играчка по смисъла на Директива 2009/48/ЕО.

Член 14

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

▼M1

1.  
В декларацията за съответствие с изискванията на ЕС, предвидена в член 6, параграф 8, се посочва, че съответствието на продукта с изискванията, посочени в части 1—6, 16 и 17 от приложението, е доказано, а когато става въпрос за БЛС, се посочва и нейният клас.

▼B

2.  
Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се съставя по образеца, посочен в част 11 от приложението; тя съдържа елементите, посочени в същата част, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която продуктът се пуска или се предоставя на пазара.
3.  
Опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, посочена в член 6, параграф 8, съдържа елементите, определени в част 12 от приложението, и се актуализира редовно. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която продуктът се пуска или се предоставя на пазара. Цялостният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на интернет адреса, посочен в опростената декларация за съответствие с изискванията на ЕС, и се предоставя на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която продуктът се пуска или се предоставя на пазара.
4.  
Когато приложимите към продукта актове на Съюза, които изискват декларация за съответствие с изискванията на ЕС, са повече от един, се изготвя само една декларация за съответствие с изискванията на ЕС във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за тяхното публикуване.
5.  
Като съставя декларацията за съответствие с изискванията на ЕС, производителят поема отговорността за съответствието на продукта с изискванията, определени в настоящата глава.

Член 15

Основни принципи за маркировката „СЕ“

За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 16

Правила и условия за полагане на маркировката „CE“, идентификационния номер на нотифицирания орган, идентификационния етикет за класа на БВС и обозначението на нивото на звуковата мощност

1.  
Маркировката „СЕ“ се полага върху самия продукт или върху табелата с данни, прикрепена към него, така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради размера на продукта, тя се полага върху опаковката.

▼M1

2.  
Идентификационният етикет за класа на БВС се полага върху БВС или, когато е приложимо, върху всеки спомагателен прибор от комплект от принадлежности за клас С5 и неговата опаковка така, че да бъде видим, четлив и незаличим, и трябва да има височина най-малко 5 mm. Забранява се полагането върху продукт на маркировки, знаци или надписи, които биха могли да подведат трети лица относно значението или формата на идентификационния етикет за класа.

▼B

3.  
Обозначението на нивото на звуковата мощност, предвидено в част 14 от приложението, когато е приложимо, се полага така, че да бъде видимо, четливо и незаличимо, върху БВС, освен ако това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради размера на продукта, и върху опаковката.
4.  
Маркировката „СЕ“ и, когато е приложимо, обозначението на нивото на звуковата мощност и идентификационният етикет за класа на БВС се полагат преди продуктът да бъде пуснат на пазара.
5.  
Маркировката „CE“ е следвана от идентификационния номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в част 9 от приложението.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се полага от самия орган или по негови указания — от производителя или от негов упълномощен представител.

6.  
Държавите членки се основават на съществуващите механизми, за да гарантират правилното прилагане на режима, уреждащ маркировката „СЕ“, и предприемат подходящи действия в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

Член 17

Техническа документация

▼M1

1.  
Техническата документация трябва да включва всички подходящи данни и подробности за средствата, използвани от производителя, за да се гарантира, че продуктът съответства на изискванията, определени в части 1—6, 16 и 17 от приложението. Тя съдържа най-малко елементите, определени в част 10 от приложението.

▼B

2.  
Техническата документация се изготвя преди продуктът да бъде пуснат на пазара и се актуализира редовно.
3.  
Техническата документация и кореспонденцията относно процедурата за „ЕС изследване на типа“ или оценката на системата по качеството на производителя се съставят на официалния език на държавата членка, в която е установен нотифицираният орган, или на език, приемлив за този орган.

▼M1

4.  
Когато техническата документация не съответства на параграфи 1, 2 или 3 от настоящия член, органът за надзор на пазара може да изиска от производителя или вносителя да организират провеждането на съответния тест от орган, който е приемлив за органа за надзор на пазара, за сметка на производителя или вносителя и в рамките на определен срок, с цел да се провери съответствието на продукта с изискванията, определени в части 1—6, 16 и 17 от приложението, приложими към него.

▼BРАЗДЕЛ 4

Нотифициране на органите за оценяване на съответствието

Член 18

Нотифициране

Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки за органите, оправомощени да изпълняват задачи по оценяване на съответствието като трети страни, съгласно настоящата глава.

Член 19

Нотифициращи органи

1.  
Държавите членки трябва да определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, както и за наблюдението на тези нотифицирани органи, включително на тяхното съответствие с посоченото в член 24.
2.  
Държавите членки могат да решат оценката и наблюдението по параграф 1 да се провеждат от национален орган по акредитация, по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.  
Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на оценяването, нотификацията или наблюдението, посочени в параграф 1, на орган, който не е правителствена структура, този орган е юридическо лице и отговаря mutatis mutandis на изискванията, определени в член 20. Освен това този орган разполага с механизми за покриване на отговорностите, произтичащи от неговата дейност.
4.  
Нотифициращият орган поема пълна отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 20

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.  

Нотифициращият орган:

а) 

се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с органите за оценяване на съответствието;

б) 

се организира и функционира така, че да гарантира обективността и безпристрастността на дейностите си;

в) 

се организира по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на орган за оценяване на съответствието, да се взема от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценяването;

г) 

не предлага и не извършва дейности, осъществявани от органите за оценяване на съответствието, нито консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа;

д) 

запазва поверителността на информацията, която получава;

е) 

разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.

Член 21

Задължение за предоставяне на информация относно нотифициращите органи

1.  
Държавите членки трябва да информират Комисията за своите процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието и за наблюдението на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.
2.  
Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 22

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.  
За целите на нотификацията органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в параграфи 2—11.
2.  
Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.
3.  
Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима спрямо организацията, която оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или техническото обслужване на продукта, който този орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4.  
Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, монтажно предприятие, купувач, собственик, ползвател или предприятие по техническото обслужване на продукта, който се оценява, нито представител на някое от тези лица. Това не изключва използването на оценявания продукт, необходимо за дейностите на органа за оценяване на съответствието, или използването на такъв продукт за лични цели.

Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или техническото обслужване на продукта, нито представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не участват в никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за консултантските услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейностите на техните поделения или подизпълнители не влияят върху поверителността, обективността или безпристрастността на техните дейности по оценяване на съответствието.

5.  
Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, най-вече финансови, които биха могли да повлияят на тяхната преценка или на резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези дейности.
6.  
Органът за оценяване на съответствието е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно части 8 или 9 от приложението и по отношение на които органът е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието, или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за оценяване на съответствието, и за всеки вид или категория продукти, за които органът за оценяване на съответствието е нотифициран, той трябва да разполага с необходимите:

а) 

персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б) 

описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и способността за повтаряне на тези процедури; той прилага подходящите политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;

в) 

процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, отрасъла, в който осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответния продукт и масовия или сериен характер на производството.

Органът за оценяване на съответствието трябва да разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието по подходящ начин, както и с достъп до цялото необходимо оборудване или съоръжения.

7.  

Персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

а) 

добро техническо и професионално обучение, обхващащо всички дейности по оценяване на съответствието, във връзка с които е нотифициран органът за оценяване на съответствието;

б) 

задоволително познаване на изискванията за оценяването, което извършва, както и подходящи правомощия за извършването на такова оценяване;

в) 

подходящи познания и разбиране на изискванията, приложимите хармонизирани стандарти и съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация;

г) 

способност да изготвя сертификати за „ЕС изследване на типа“ или одобрения на системи по качеството, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени.

8.  
Гарантира се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, на органа за оценяване на съответствието не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

9.  
Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата членка съгласно националното право или държавата членка е пряко отговорна за оценяване на съответствието.
10.  
Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на своите задачи съгласно части 8 и 9 от приложението или съгласно разпоредба от националното законодателство по прилагането им, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. Осигурява се защита на правата на собственост.
11.  
Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че техният персонал, отговорен за извършването на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация, регулаторните дейности в областта на БЛС и планирането на радиочестоти и в дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилагат като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Член 23

Презумпция за съответствие на нотифицираните органи

Когато органът за оценяване на съответствието докаже своето съответствие с критериите, определени в съответните хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита, че той отговаря на изискванията, определени в член 22, доколкото приложимите хармонизирани стандарти обхващат тези изисквания.

Член 24

Поделения и възлагане на подизпълнители от страна на нотифицираните органи

1.  
Когато нотифициран орган възлага определени задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, определени в член 22, и информира за това нотифициращия орган.
2.  
Нотифицираните органи поемат пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, независимо от това къде са установени те.
3.  
Дейностите могат да бъдат възлагани на подизпълнители или да бъдат изпълнявани от поделения само със съгласието на клиента.
4.  
Нотифицираните органи съхраняват на разположение на нотифициращия орган съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и работата, извършена от тях съгласно части 8 и 9 от приложението.

Член 25

Заявление за нотифициране

1.  
Органът за оценяване на съответствието подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата членка, в която е установен.
2.  
Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието и на продукта, за който този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 22.

Член 26

Процедура по нотифициране

1.  
Нотифициращите органи могат да нотифицират само органи за оценяване на съответствието, които отговарят на изискванията, определени в член 22.
2.  
Те нотифицират Комисията и другите държави членки за органите за оценяване на съответствието, като използват електронно средство за нотифициране, създадено и поддържано от Комисията.
3.  
Нотифицирането включва всички подробности за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите за оценяване на съответствието и съответния продукт, както и съответния сертификат за акредитация.
4.  
Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в срок от 2 седмици след нотифицирането не са направени възражения от Комисията или от другите държави членки.
5.  
Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата глава.
6.  
Нотифициращият орган нотифицира Комисията и другите държави членки за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

Член 27

Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.  
Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.
2.  
Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.
3.  
Комисията прави обществено достояние списъка на нотифицираните съгласно настоящия регламент органи, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които те са били нотифицирани.

Комисията поддържа този списък актуален.

Член 28

Промени в нотификациите

1.  
Когато нотифициращият орган е констатирал или е бил информиран, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, определени в член 22, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на изискванията или на неизпълнението на задълженията. Съответно той незабавно информира за това Комисията и останалите държави членки.
2.  
В случай на ограничаване, спиране на действието или оттегляне на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава членка предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, по тяхно искане.

Член 29

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.  
В случаи, когато Комисията се съмнява в компетентността на нотифициран орган или в това, че този орган продължава да изпълнява изискванията и отговорностите, на които подлежи, или когато пред Комисията бъдат представени подобни съмнения, тя извършва разследване.
2.  
Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или поддържането на компетентността на съответния нотифициран орган.
3.  
Комисията гарантира, че всяка чувствителна информация, получена в хода на разследването, се третира като поверителна.
4.  
Когато Комисията констатира, че нотифициран орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифициране, тя информира нотифициращата държава членка за това и отправя искане държавата членка да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, и отмяна на нотификацията.

Член 30

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.  
Нотифицираните органи осъществяват оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в части 8 и 9 от приложението.
2.  
Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за стопанските субекти. Органите за оценяване на съответствието осъществяват своите дейности, като надлежно отчитат размера на дадено предприятие, отрасъла, в който осъществява дейността си, неговата структура, степента на сложност на съответния продукт и масовия или сериен характер на производството.

Като правят това, те все пак спазват степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за съответствието на БВС или БЛС с настоящата глава.

▼M1

3.  
Когато нотифициран орган прецени, че определен производител не е изпълнил изискванията, определени в части 1—6, 16 и 17 от приложението или в съответстващите им хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи мерки и не издава сертификат за „ЕС изследване на типа“ или одобрение на система по качеството.

▼B

4.  
Когато в процеса на наблюдение за съответствие след издаването на сертификата за „ЕС изследване на типа“ или на одобрение на система по качеството нотифицираният орган установи, че даден продукт вече не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи мерки и спира действието или отнема сертификата за „ЕС изследване на типа“ или одобрението на система по качеството, ако това се налага.
5.  
Когато не са предприети коригиращи мерки или те не дават необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема всякакви сертификати за „ЕС изследване на типа“ или одобрения на системи по качеството, в зависимост от случая.

Член 31

Обжалване на решенията на нотифицираните органи

Нотифицираните органи осигуряват наличието на прозрачна и достъпна процедура за обжалване на техните решения.

Член 32

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.  

Нотифицираният орган информира нотифициращите органи за:

а) 

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификата за „ЕС изследване на типа“ или одобрението на система по качеството съгласно изискванията на части 8 и 9 от приложението;

б) 

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

в) 

всякакви искания за информация, получени от органите за надзор на пазара, във връзка с дейности за оценяване на съответствието;

г) 

при поискване — дейностите по оценяване на съответствието, извършени в обхвата на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително презгранични, и възлагане на подизпълнители.

2.  
В съответствие с изискванията на части 8 и 9 от приложението, нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата глава и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите категории БВС или БЛС, съответна информация по проблеми, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.
3.  
Нотифицираните органи изпълняват задълженията за предоставяне на информация съгласно части 8 и 9 от приложението.

Член 33

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговорни за политиката по нотификация.

Член 34

Координация на нотифицираните органи

1.  
Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата глава, под формата на секторна група на нотифицирани органи.
2.  
Нотифицираните органи участват в работата на тази група пряко или чрез определени представители.РАЗДЕЛ 5

Надзор на пазара на Съюза, контрол върху продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза, и предпазна процедура на Съюза

Член 35

Надзор на пазара и контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза

1.  
Държавите членки организират и провеждат надзор на продуктите, които се пускат на пазара на Съюза, в съответствие с член 15, параграф 3 и членове 16—26 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
2.  
Държавите членки организират и провеждат контрол на продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза, в съответствие с член 15, параграф 5 и членове 27, 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.  
Държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара и техните органи за граничен контрол си сътрудничат с компетентните органи, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, по въпроси на безопасността и създават подходящи механизми за комуникация и координация помежду си, като се възползват максимално от информацията, съдържаща се в системата за докладване на събития, определена в Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), и информационните системи съгласно определението в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 36

Процедура при продукти, представляващи риск на национално равнище

▼M1

1.  
Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателна причина да считат, че даден продукт представлява риск за здравето или безопасността на лица или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящата глава, те извършат оценка по отношение на съответния продукт, която обхваща всички приложими изисквания, определени в настоящата глава. За тази цел съответните стопански субекти сътрудничат на органите за надзор на пазара, когато това е необходимо.

▼B

Когато в процеса на оценката, посочена в първа алинея, органите за надзор на пазара открият, че за продукта не са спазени изискванията, определени в настоящата глава, те незабавно изискват от съответния стопански субект да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе продукта в съответствие с тези изисквания, да изтегли продукта от пазара или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо мерките, посочени във втора алинея от настоящия параграф.

2.  
Когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната им територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от стопанския субект.
3.  
Стопанският субект гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички съответни продукти, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.
4.  
Когато съответният стопански субект не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на продукта на националния им пазар или за изтеглянето на продукта от този пазар, или за неговото изземване.

Органите за надзор на пазара незабавно информират Комисията и другите държави членки за тези мерки.

5.  

Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващия продукт, произхода на продукта, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

а) 

продуктът не отговаря на изискванията, определени в член 4;

б) 

недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 12.

6.  
Държавите членки, различни от започналата процедурата по настоящия член държава членка, информират незабавно Комисията и другите държави членки за всички приети мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответния продукт, и — в случай на несъгласие с приетата национална мярка — за своите възражения.
7.  
Когато в срок от три месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 5, не е повдигнато възражение нито от държава членка, нито от Комисията във връзка с временна мярка, предприета от държава членка, тази мярка се счита за обоснована.
8.  
Държавите членки гарантират, че по отношение на съответния продукт са предприети незабавно подходящи ограничителни мерки, като например изтегляне на продукта от пазара.

Член 37

Предпазна процедура на Съюза

1.  
Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 36, параграфи 3 и 4, срещу мярка, предприета от държава членка, са повдигнати възражения или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно започва консултации с държавите членки и със съответния(те) стопански субект(и) и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от това оценяване Комисията взема решение дали националната мярка е обоснована или не.

Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

2.  
Ако се прецени, че националната мярка е обоснована, всички държави членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че несъответстващият продукт е изтеглен или иззет от техния пазар и информират Комисията за това. Ако се прецени, че националната мярка не е обоснована, съответната държава членка оттегля тази мярка.
3.  
Когато се прецени, че националната мярка е обоснована и несъответствието на продукта се дължи на недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 36, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, Комисията прилага процедурата, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Член 38

Съответстващ продукт, който представлява риск

1.  
Когато държава членка, след като извърши оценката съгласно член 36, параграф 1, установи, че въпреки че даден продукт е в съответствие с настоящата глава, той представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, обхванати от настоящата глава, тя изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответният продукт бъде пуснат на пазара, той вече няма да представлява такъв риск, да изтегли продукта от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.
2.  
Стопанският субект гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на всички съответни продукти, които той е предоставил на пазара в целия Съюз.
3.  
Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответния продукт, произхода и веригата на доставка на продукта, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище мерки.
4.  
Комисията незабавно започва консултации с държавите членки и съответния(те) стопански субект(и) и оценява предприетите на национално равнище мерки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е обоснована или не и когато е необходимо, предлага подходящи мерки.
5.  
Комисията адресира решението си до всички държави членки, като го съобщава незабавно на тях и на съответния(те) стопански субект(и).

Член 39

Формално несъответствие

1.  

Без да се засяга член 36, когато държава членка направи една от следните констатации относно продукти, обхванати от настоящата глава, тя изисква от съответния стопански субект да отстрани въпросното несъответствие:

а) 

маркировката „СЕ“ е положена в нарушение на член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или на член 15 или член 16 от настоящия регламент;

б) 

маркировката „CE“ или типът не са положени;

в) 

идентификационният номер на нотифицирания орган, когато се прилага процедурата за оценяване на съответствието, посочена в част 9 от приложението, е положен в нарушение на член 16 или не е положен;

г) 

не е положен идентификационният етикет за класа на БВС;

д) 

обозначението на нивото на звуковата мощност, ако се изисква, не е положено;

е) 

не е положен серийният номер или той не е в правилния формат;

ж) 

липсват наръчникът или информационната бележка;

з) 

декларацията за съответствие с изискванията на ЕС липсва или не е съставена;

и) 

декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е съставена неправилно;

й) 

техническата документация не е налице или не е пълна;

к) 

наименованието на производителя или вносителя, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка, уебсайтът или пощенският адрес липсват.

2.  
Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава членка предприема всички подходящи мерки да ограничи или да забрани предоставянето на продукта на пазара, или да осигури неговото изтегляне или изземване от пазара.ГЛАВА III

▼M1

Изисквания към БЛС, експлоатирани в сертифицираната и специфичната категория, освен в случаите, когато експлоатацията се извършва по силата на декларация

Член 40

Изисквания към БЛС, експлоатирани в сертифицираната и специфичната категория, освен в случаите, когато експлоатацията се извършва по силата на декларация

1. 

Проектирането, производство и техническото обслужване на БЛС се сертифицират, при условие че БЛС отговаря на някое от следните условия:

а) 

има характерен размер от 3 m или повече и е проектирана да бъде експлоатирана над места, на които се събират множество хора;

б) 

проектирана е за превоз на хора;

в) 

проектирана е за целите на превоза на опасни товари и изисква засилена стабилност с оглед намаляване на рисковете за трети страни в случай на произшествие;

г) 

предназначена е да се използва в специфичната категория експлоатация, определена в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, както и в разрешението за експлоатация, издадено след направена от компетентния орган оценка на риска, предвидена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, която показва, че рискът при експлоатацията не може да бъде намален в достатъчна степен без сертифициране на БЛС.

2. 

Подлежащите на сертифициране БЛС трябва да отговарят на приложимите изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията, Регламент (ЕС) 2015/640 на Комисията и Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията.

3. 

Освен ако не е необходимо да се сертифицира в съответствие с параграф 1, БЛС, използвана в специфичната категория експлоатация, трябва да разполага с техническите възможности, предвидени в разрешението за експлоатация, издадено от компетентния орган, или съгласно определеното в удостоверението за оператор на лека БЛС (LUC) по силата на част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

4. 

Освен ако са частно сглобени, всички БЛС, които не подлежат на регистрация съгласно член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, трябва да имат уникален сериен номер, който да е в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063-A-2019 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи, 2019.

5. 

Всяко БВС, предназначено за експлоатация в специфичната категория и на височина под 120 метра, трябва да бъде оборудвано със система за идентификацията от разстояние, която позволява:

а) 

качване на регистрационния номер на оператора на БЛС, както се изисква в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и на всеки допълнителен номер, осигурен от системата за регистрация. Системата извършва проверка за съответствие, за да провери целостта на пълния низ, предоставен на оператора на БЛС по време на регистрацията. В случай на несъответствие БЛС издава съобщение за грешка до оператора на БЛС;

б) 

периодичното предаване в реално време и през цялото времетраене на полета поне на следните данни, по такъв начин, че те да може да бъдат приемани от съществуващи мобилни устройства:

i) 

регистрационния номер на оператора на БЛС и кода за проверка, предоставен от държавата членка по време на процеса на регистрация, освен ако е била неуспешна проверката за съответствие, посочена в буква а);

ii) 

уникалния сериен номер на БВС, който отговаря на изискванията от параграф 4, или, ако БВС са частно сглобени, уникалния сериен номер на допълнителните модули, както е определено в част 6 от приложението;

iii) 

електронния времеви печат, географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv) 

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС;

v) 

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот;

vi) 

посочване на аварийния статус на БЛС.

в) 

намаляване на възможността за манипулиране на функционалните възможности на системата за пряка идентификация от разстояние.

▼BГЛАВА IV

Оператори на БЛС от трети държави

Член 41

Оператори на БЛС от трети държави

1.  
Оператори на БЛС, които имат основно място на стопанска дейност, установени са или пребивават в трета държава, трябва да спазват Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 за целите на експлоатацията на БЛС в рамките на въздушното пространство на Единното европейско небе.
2.  
Компетентният орган за оператора на БЛС от трета държава е компетентният орган на първата държава членка, в която операторът на БЛС възнамерява да извършва дейност.
3.  

Чрез дерогация от параграф 1, свидетелството за правоспособност на дистанционно управляващия пилот или свидетелството на оператора на БЛС в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, или равностоен документ може да бъде признат от компетентния орган за целите на експлоатацията в рамките на, от и за Съюза, при условие че:

а) 

третата държава отправи искане за такова признаване;

б) 

свидетелството за правоспособност на дистанционно управляващия пилот или свидетелството на оператора на БЛС са валидни документи на държавата на издаване; както и

в) 

Комисията, след консултация с EASA, гарантира, че изискванията, въз основа на които са издадени подобни удостоверения, предоставят същото равнище на безопасност, както и настоящият регламент.ГЛАВА V

Заключителни разпоредби

Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C0

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C0:

image

БЛС от клас C0 трябва да отговарят на следните изисквания:

1) 

да имат MTOM, по-малка от 250 g, включително полезния товар;

2) 

да имат максимална скорост в хоризонтален полет 19 m/s;

3) 

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m;

4) 

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, както и функционирането на линията за управление и контрол — от дистанционно управляващия пилот, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, на няколко системи;

5) 

да са проектирани и конструирани по такъв начин, че нараняванията за хората по време на експлоатация да са сведени до минимум, острите ръбове трябва да се избягват, освен ако те са технически неизбежни съгласно добрата практика на проектиране и производство. Ако са оборудвани с витла, БВС трябва да са проектирани по такъв начин, че да се ограничат нараняванията, които могат да бъдат нанесени от лопатките на витлото;

6) 

да се захранват единствено с електричество;

7) 

ако разполагат с режим „следвай ме“ и когато тази функция е активирана, да бъдат в обхват, непревишаващ 50 m от дистанционно управляващия пилот, и да дават възможност пилотът да си възвърне контрола върху БВС;

8) 

да са пуснати на пазара с инструкции, дадени от производителя, които съдържат следната информация:

а) 

характеристиките на БВС, включително, но не само:

— 
класа на БВС,
— 
масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),
— 
общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,
— 
оборудването и софтуера за дистанционно управление на БВС, както и
— 
описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за управление и контрол;
б) 

ясни инструкции за експлоатация;

в) 

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

г) 

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС, съобразено с възрастта на потребителя;

9) 

да включват информационно известие, публикувано от Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (EASA), предоставящо приложимите ограничения и задължения в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

10) 

точки 4, 5 и 6 не се прилагат по отношение на БЛС, които представляват играчки по смисъла на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки.

ЧАСТ 2

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C1

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C1:

image

БЛС от клас C1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1) 

да са направени от такива материали и да имат такива експлоатационни показатели и физически характеристики, които гарантират, че в случай на удар в човешка глава при крайната скорост на падане, енергията, предавана към човешката глава, е по-малка от 80 J, или, като алтернатива, трябва да имат MTOM под 900 g, включително полезния товар;

2) 

да имат максимална скорост в хоризонтален полет 19 m/s;

3) 

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m или да са оборудвани със система, която ограничава височината над повърхността или над точката на излитане до 120 m, или до стойност, зададена от дистанционно управляващия пилот; ако стойността може да се задава, на дистанционно управляващия пилот по време на полета се предоставя ясна информация за височината на БВС над повърхността или над точката на излитане;

4) 

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, както и функционирането на линията за управление и контрол — от дистанционно управляващия пилот, който притежава подходяща правоспособност според определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, на няколко системи;

5) 

да притежават нужната механична якост за БВС, включително необходимия коефициент на безопасност и, при необходимост, устойчивост на натиск, за да издържат напрежението, на което са подложени по време на употреба, без счупване или деформация, които биха могли да попречат на безопасния им полет;

6) 

да са проектирани и конструирани по такъв начин, че нараняванията за хората по време на експлоатация да са сведени до минимум, острите ръбове на БВС трябва да се избягват, освен ако те са технически неизбежни съгласно добрата практика на проектиране и производство; ако са оборудвани с витла, БВС трябва да са проектирани по такъв начин, че да се ограничат нараняванията, които могат да бъдат нанесени от лопатките на витлото;

7) 

в случай на загуба на линията за управление и контрол, да разполагат с надежден и предвидим метод за възстановяването ѝ от страна на БВС или, ако това не може да се осъществи, за прекратяване на полета по начин, който намалява последствията върху трети страни във въздуха или на земята;

8) 

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да имат гарантирано ниво на звуковата мощност по крива А L WA , определено съгласно част 13, което не превишава нивата, установени в част 15;

9) 

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с обозначение на гарантираното ниво на звуковата мощност по крива А, положено върху БВС и/или върху неговата опаковка, както е посочено в част 14;

10) 

да се захранват единствено с електричество;

11) 

да имат уникален сериен номер в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063-A-2019 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи, 2019;

12) 

да разполагат с пряка идентификация от разстояние, която:

а) 

дава възможност за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС, както се изисква в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и на всеки допълнителен номер, осигурен от системата за регистрация; системата извършва проверка за съответствие, за да провери целостта на пълния низ, предоставен на оператора на БЛС по време на регистрацията; в случай на несъответствие БЛС издава съобщение за грешка до оператора на БЛС;

б) 

гарантира прякото периодично излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат приемани пряко от съществуващи мобилни устройства, попадащи в обхвата на разпространение, поне на следните данни:

i) 

регистрационния номер на оператора на БЛС и кода за проверка, предоставен от държавата членка на регистрация по време на процеса на регистрация, освен ако е била неуспешна проверката за съответствие, посочена в буква а);

ii) 

уникалния физически сериен номер на БВС в съответствие с точка 11;

iii) 

електронния времеви печат, географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv) 

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС;

v) 

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот или, ако няма информация, точката на излитане; както и

vi) 

индикация за аварийния статус на БЛС;

в) 

намалява възможността за манипулиране на функционалните възможности на системата за пряка идентификация от разстояние;

13) 

да са оборудвани с функция за геопространствено ориентиране, която осигурява:

а) 

интерфейс за качване и актуализиране на данни, съдържащи информация за ограниченията на въздушното пространство, свързани с местоположението и височината на БВС, наложени от географските зони на БЛС, както са определени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който интерфейс гарантира, че процесът на качване или актуализиране на тези данни не влошава тяхната надеждност и валидност;

б) 

предупредителен сигнал към дистанционно управляващия пилот при установено потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство; както и

в) 

информация за дистанционно управляващия пилот относно статуса на БВС, както и предупредителен сигнал, когато неговите системи за определяне на местоположението и за навигация не могат да гарантират правилното функциониране на функцията за геопространствено ориентиране;

14) 

ако БВС има функция, която ограничава достъпа му до определени зони или обеми въздушно пространство, тази функция се осъществява така, че да взаимодейства безпроблемно със системата за управление на полета на БВС, без да оказва отрицателно въздействие върху безопасността на полета; в допълнение, на дистанционно управляващия пилот се предоставя ясна информация, когато тази функция не позволява на БВС да навлиза във въпросните зони или обеми;

15) 

да отправят ясно предупреждение към дистанционно управляващия пилот, когато зарядът на батерията на БВС или на неговия пулт за управление спадне до ниско ниво, така че дистанционно управляващият пилот да разполага с достатъчно време да приземи безопасно БВС;

16) 

да са оборудвани със следното:

а) 

светлини за целите на управляемостта на БВС; както и

б) 

най-малко една зелена мигаща светлина за целите на ясната разпознавемост на БВС през нощта, която да позволява на лице, намиращо се на земята, да направи разграничение между БВС и пилотирани въздухоплавателни средства;

17) 

ако разполагат с режим „следвай ме“ и когато тази функция е активирана, да бъдат в обхват, непревишаващ 50 m от дистанционно управляващия пилот, и да дават възможност пилотът да си възвърне контрола върху БВС;

18) 

да са пуснати на пазара с инструкции, дадени от производителя, които съдържат следната информация:

а) 

характеристиките на БВС, включително, но не само:

— 
класа на БВС,
— 
масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),
— 
общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,
— 
оборудването и софтуера за дистанционно управление на БВС,
— 
процедурите за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС в системата за идентификация от разстояние,
— 
обозначението на протокола на предаване на данни, използван от системата за пряко предаване на данни за идентификация от разстояние,
— 
нивото на звуковата мощност, както и
— 
описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за предаване на данни; и метода за възстановяване на линията за управление и контрол на БВС.

б) 

ясни инструкции за експлоатация;

в) 

процедурата за качване на данни относно ограниченията на въздушното пространство към функцията за геопространствено ориентиране;

г) 

инструкции за техническо обслужване;

д) 

процедури за отстраняване на неизправности;

е) 

оперативни ограничения (включително, но не само, метеорологични условия и експлоатация през деня/нощта); както и

ж) 

подходящо описание на всички рискове, свързани с експлоатацията на БЛС.

19) 

да включват информационно известие, публикувано от EASA, предоставящо приложимите ограничения и задължения в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

20) 

ако са оборудвани с мрежова система за идентификация от разстояние, тя трябва да:

а) 

дава възможност за излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат получени чрез мрежа, поне на следните данни:

i) 

регистрационния номер на оператора на БЛС и кода за проверка, предоставен от държавата членка на регистрация по време на процеса на регистрация, освен ако е била неуспешна проверката за съответствие, посочена в буква а);

ii) 

уникалния сериен номер на БВС в съответствие с точка 11;

iii) 

електронния времеви печат, географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv) 

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС;

v) 

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот или, ако няма информация, точката на излитане; както и

vi) 

индикация за аварийния статус на БЛС;

б) 

намалява възможността за манипулиране на функционалните възможности на системата за пряка идентификация от разстояние.

ЧАСТ 3

Изисквания за безпилотните летателни системи (БЛС) от клас C2

Върху БВС се полага следният идентификационен етикет за клас при БЛС от клас C2:

image

БЛС от клас C2 трябва да отговарят на следните изисквания:

1) 

да имат MTOM, по-малка от 4 kg, включително полезния товар;

2) 

да имат максимално достижима височина над точката на излитане до 120 m или да са оборудвани със система, която ограничава височината над повърхността или над точката на излитане до 120 m, или до стойност, зададена от дистанционно управляващия пилот. Ако стойността може да се задава, на дистанционно управляващия пилот по време на полета се предоставя ясна информация за височината на БВС над повърхността или над точката на излитане;

3) 

да се управляват безопасно — по отношение на стабилността, маневреността, както и функционирането на линията за управление и контрол — от дистанционно управляващия пилот, който притежава подходяща правоспособност според определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, съгласно инструкциите, дадени от производителя, според необходимото при всички очаквани условия на експлоатация, включително след отказ на една или, според случая, на няколко системи;

4) 

да притежават нужната механична якост за БВС, включително необходимия коефициент на безопасност и, при необходимост, устойчивост на натиск, за да издържат напрежението, на което са подложени по време на употреба, без счупване или деформация, които биха могли да попречат на безопасния им полет;

5) 

в случай на привързани БВС, да имат максимална дължина на привързващата лента, по-малка от 50 m, и механична якост, която е не по-малко от:

а) 

за въздухоплавателни средства, по-тежки от въздуха — 10 пъти теглото на въздухоплавателното средство при максимална маса;

б) 

за въздухоплавателни средства, по-леки от въздуха — 4 пъти силата, упражнявана от комбинацията от максималната статична тяга и аеродинамичната сила на максимално допустимата скорост на вятъра по време на полет;

6) 

да са проектирани и конструирани по такъв начин, че нараняванията за хората по време на експлоатация да са сведени до минимум, острите ръбове на БВС трябва да се избягват, освен ако те са технически неизбежни съгласно добрата практика на проектиране и производство; ако са оборудвани с витла, БВС трябва да са проектирани по такъв начин, че да се ограничат нараняванията, които могат да бъдат нанесени от лопатките на витлото;

7) 

освен ако не са привързани, в случай на загуба на линията за управление и контрол, да разполагат с надежден и предвидим метод за възстановяването ѝ от страна на БВС или, ако това не може да се осъществи, за прекратяване на полета по начин, който намалява последствията върху трети страни във въздуха или на земята;

8) 

освен ако не са привързани, да са оборудвани с линия за управление и контрол, която да е защитена срещу неправомерен достъп по отношение на функциите по управление и контрол;

9) 

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с режим за ниска скорост, който може да бъде зададен от дистанционно управляващия пилот, който режим ограничава пътната скорост до не повече от 3 m/s;

10) 

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да имат гарантирано ниво на звуковата мощност по крива А L WA , определено съгласно част 13, което не превишава нивата, установени в част 15;

11) 

освен ако не става въпрос за БВС с постоянна геометрия на крилото, да разполагат с обозначение на гарантираното ниво на звуковата мощност по крива А, положено върху БВС и/или върху неговата опаковка, както е посочено в част 14;

12) 

да се захранват единствено с електричество;

13) 

да имат уникален сериен номер в съответствие със стандарт ANSI/CTA-2063-A-2019 Серийни номера на малки безпилотни летателни системи, 2019;

14) 

да разполагат с пряка идентификация от разстояние, която:

а) 

дава възможност за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС, както се изисква в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и на всеки допълнителен номер, осигурен от системата за регистрация. Системата извършва проверка за съответствие, за да провери целостта на пълния низ, предоставен на оператора на БЛС по време на регистрацията. В случай на несъответствие БЛС издава съобщение за грешка до оператора на БЛС;

б) 

гарантира прякото периодично излъчване от БВС, в реално време и за цялата продължителност на полета, чрез използване на открит и документиран протокол за предаване на данни, по начин, по който те могат да бъдат приемани пряко от съществуващи мобилни устройства, попадащи в обхвата на разпространение, поне на следните данни:

i) 

регистрационния номер на оператора на БЛС и кода за проверка, предоставен от държавата членка по време на процеса на регистрация, освен ако е била неуспешна проверката за съответствие, посочена в буква а);

ii) 

уникалния сериен номер на БВС в съответствие с точка 13;

iii) 

електронния времеви печат, географското местоположение на БВС и неговата височина над повърхността или над точката на излитане;

iv) 

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БВС;

v) 

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот или, ако няма информация, точката на излитане; както и

vi) 

индикация за аварийния статус на БЛС;

в) 

намалява възможността за манипулиране на функционалните възможности на системата за пряка идентификация от разстояние.

15) 

да са оборудвани с функция за геопространствено ориентиране, която осигурява:

а) 

интерфейс за качване и актуализиране на данни, съдържащи информация за ограниченията на въздушното пространство, свързани с местоположението и височината на БВС, наложени от географските зони на БЛС, както са определени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който интерфейс гарантира, че процесът на качване или актуализиране на тези данни не влошава тяхната надеждност и валидност;

б) 

предупредителен сигнал към дистанционно управляващия пилот при установено потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство; както и

в) 

информация за дистанционно управляващия пилот относно статуса на БВС, както и предупредителен сигнал, когато неговите системи за определяне на местоположението и за навигация не могат да гарантират правилното функциониране на функцията за геопространствено ориентиране;

16) 

ако БВС има функция, която ограничава достъпа му до определени зони или обеми въздушно пространство, тази функция се осъществява така, че да взаимодейства безпроблемно със системата за управление на полета на БВС, без да оказва отрицателно въздействие върху безопасността на полета; в допълнение, на дистанционно управляващия пилот се предоставя ясна информация, когато тази функция не позволява на БВС да навлиза във въпросните зони или обеми;

17) 

да отправят ясно предупреждение към дистанционно управляващия пилот, когато зарядът на батерията на БВС или на неговия пулт за управление спадне до ниско ниво, така че дистанционно управляващият пилот да разполага с достатъчно време да приземи безопасно БВС;

18) 

да са оборудвани със следното:

а) 

светлини за целите на управляемостта на БВС; както и

б) 

най-малко една зелена мигаща светлина за целите на ясната разпознавемост на БВС през нощта, която да позволява на лице, намиращо се на земята, да направи разграничение между БВС и пилотирани въздухоплавателни средства;

19) 

да са пуснати на пазара с инструкции, дадени от производителя, които съдържат следната информация:

а) 

характеристиките на БВС, включително, но не само:

— 
класа на БВС,
— 
масата на БВС (с описание на референтната конфигурация) и максималната излетна маса (MTOM),
— 
общите характеристики на разрешения полезен товар по отношение на масата, размерите, интерфейси с БВС и други възможни ограничения,
— 
оборудване и софтуер за дистанционно управление на БВС,
— 
процедурите за качване на регистрационния номер на оператора на БЛС в системата за идентификация от разстояние,
— 
обозначението на протокола на предаване на данни, използван от системата за пряко предаване на данни за идентификация от разстояние,
— 
нивото на звуковата мощност, както и
— 
описание на поведението на БВС в случай на загуба на линията за управление и контрол и метода за възстановяване на линията за управление и контрол на БВС, както и

б) 

ясни инструкции за експлоатация;

в) 

процедурата за качване на данни относно ограниченията на въздушното пространство към функцията за геопространствено ориентиране;

г) 

инструкции за техническо обслужване;

д) 

процедури за отстраняване на неизправности;

е)