EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1976-20200408

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери, както и за лицензирането на летателните екипажи на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1976/2020-04-08

02018R1976 — BG — 08.04.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1976 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2018 година

за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери, както и за лицензирането на летателните екипажи на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета

▼B

(ОВ L 326, 20.12.2018 г., стp. 64)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/358 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 година

  L 67

57

5.3.2020
▼B

▼M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1976 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2018 година

за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери, както и за лицензирането на летателните екипажи на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета

▼BЧлен 1

Предмет и обхват

▼M1

1.  В настоящия регламент се определят подробни правила за въздушните операции с планери, както и за издаването и поддържането на свидетелства за летателна правоспособност и на съответните квалификации, права и сертификати за планери, когато тези въздухоплавателни средства отговарят на условията, предвидени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139.

▼B

Член 2

Определения

▼M1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, а също така — при условие че не са посочени по друг начин в настоящия член, и определенията от член 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011:

▼B

1) 

„планер“ означава въздухоплавателно средство, по-тежко от въздуха, което се поддържа в полет от динамичната реакция на въздуха върху неговите повърхности, които остават неподвижни при полета, чийто свободен полет не зависи от двигател;

2) 

„двигател“ означава устройство, което се използва или е предназначено да се използва за задвижване на мотопланери;

3) 

„мотопланер“ означава планер, оборудван с един или няколко двигателя, който при неработещ(и) двигател(и) има характеристиките на планер;

4) 

„търговска операция“ означава всяка експлоатация на планер срещу заплащане или друго възнаграждение, която е достъпна за обществеността, или, когато не е достъпна за обществеността, която се изпълнява по силата на договор между оператор и клиент, без да е налице контрол от страна на клиента над оператора;

5) 

„състезателен полет“ означава всяка въздушна операция с планер с цел участие във въздушни състезания или надпревари, включително тренировките за подобни участия и прелитането до и от мястото на въздушните състезания или надпревари;

6) 

„демонстрационен полет“ означава всяка въздушна операция с планер, извършвана специално на изложения или за забавление в рамките на обявено събитие пред публика, включително тренировките за подобни участия и прелитането до и от мястото на обявеното събитие;

7) 

„въвеждащ полет“ означава всяка въздушна операция с планер срещу заплащане или друго възнаграждение, състояща се от кратка въздушна обиколка за привличане на нови курсисти или членове, извършвана или от организация за обучение, посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията ( 1 ), или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушния спорт или развлекателното въздухоплаване;

8) 

„фигурен пилотаж“ означава целенасочено изпълнявани маневри, включващи внезапни изменения на положението на планера в пространството, неестествено положение в пространството или неестествено изменение на скоростта, които не са необходими за нормален полет или за обучение за свидетелства за правоспособност, сертификати или квалификации, различни от тези за фигурен пилотаж;

9) 

„основно място на стопанска дейност“ означава мястото на главното управление или седалището на оператора на планера, откъдето се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол на дейностите, посочени в настоящия регламент;

▼M1

10) 

„споразумение за сух лизинг“ означава споразумение между предприятия, съгласно което планерът се експлоатира под отговорността на лизингополучателя;

▼M1

11) 

„национално свидетелство за летателна правоспособност“ означава свидетелство за летателна правоспособност, издадено от държава членка в съответствие с нейното национално законодателство преди датата на прилагане на приложение III (част SFCL) към настоящия регламент или на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011;

12) 

„свидетелство за летателна правоспособност по част SFCL“ означава свидетелство за правоспособност на летателния екипаж, което отговаря на изискванията на приложение III (част SFCL) към настоящия регламент;

13) 

„доклад за преобразуване“ означава доклад, въз основа на който дадено свидетелство за летателна правоспособност може да бъде преобразувано в свидетелство за летателна правоспособност по част SFCL.

▼B

Член 3

Въздушни операции

1.  Операторите на планери ги експлоатират в съответствие с изискванията, посочени в приложение II.

Първа алинея не се прилага по отношение на проектантски или производствени организации, които са обхванати съответно от членове 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията ( 2 ) и които експлоатират планера в рамките на своите права, за целите на въвеждането или изменението на типове планери.

2.  В съответствие с член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1139 операторите на планери участват в търговски операции само след като са декларирали пред компетентния орган своята способност и средства за изпълнение на отговорностите, свързани с експлоатацията на планера.

Първа алинея не се прилага по отношение на следните операции с планери:

а) 

операции с поделяне на разходите, при условие че преките разходи за полета на планера и пропорционална част от годишните разходи за съхраняване, застраховка и техническо обслужване на планера се поделят между всички лица на борда;

б) 

състезателни или демонстрационни полети, при условие че заплащането или всяко друго възнаграждение за такива полети се ограничава до възстановяването на преките разходи за полета на планера и на пропорционална част от годишните разходи за съхраняване, застраховка и техническо обслужване на планера, и че получените награди не надвишават определената от компетентния орган стойност;

в) 

въвеждащи полети, полети с цел парашутни скокове, теглене на планери или фигурен пилотаж, извършвани от организация за обучение, чието основно място на стопанска дейност е в държава членка и която е посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове или развлекателното въздухоплаване, при условие че планерът се експлоатира от организацията въз основа на собствеността ѝ върху него или споразумение за сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че тези полети представляват само незначителна странична дейност за организацията;

г) 

тренировъчни полети, извършвани от организация за обучение, чието основно място на стопанска дейност е в държава членка и която е посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

▼M1

Член 3а

Издаване на свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност на пилоти

1.  Без да се засягат разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) на Комисията ( 3 ), пилотите на въздухоплавателните средства, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, предвидени в приложение III (част SFCL) към настоящия регламент и в приложение IV (част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.  Като изключение от правата на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност съгласно определеното в приложение III (част SFCL) към настоящия регламент, притежателите на такива свидетелства за летателна правоспособност могат да изпълняват полетите, посочени в член 3, параграф 2, букви а)—г), без да отговарят на изискванията на точка SFCL.115, буква а), подточка 3 от приложение III (част SFCL) към настоящия регламент.

3.  Държава членка може да разреши на обучаеми пилоти, които преминават обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност за планер (SPL), да упражняват ограничени права без наблюдение преди да са покрили всички изисквания, необходими за издаването на SPL в съответствие с приложение III (част SFCL) към настоящия регламент, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а) 

обхватът на предоставените права се основава на оценка на риска за безопасността, извършена от държавата членка, като се вземе под внимание степента на обучение, необходима за постигане на планираното равнище на компетентност на пилота;

б) 

правата са ограничени до следното:

i) 

цялата или част от националната територия на държавата членка, която издава разрешението; както и

ii) 

планери, регистрирани в държавата членка, която издава разрешението;

в) 

на притежателя на разрешение, който е подал заявление за издаването на SPL, се признава обучението, проведено въз основа на препоръка от одобрена организация за обучение (ATO) или декларирана организация за обучение (DTO);

г) 

на всеки 3 години държавата членка представя на Комисията и на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) доклади и оценки на риска за безопасността;

д) 

държавата членка наблюдава използването на разрешенията, издадени по силата на настоящия параграф, за да се гарантира приемливо равнище на авиационна безопасност, и предприема подходящи действия, в случай че се установи повишен риск за безопасността или други опасения във връзка с безопасността.

Член 3б

Съществуващи свидетелства за летателна правоспособност и национални свидетелства за медицинска годност на пилоти

1.  Свидетелствата за летателна правоспособност по част FCL за планери и съответните права, квалификации и сертификати, издадени от държава членка преди датата на прилагане на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент. При преиздаване на свидетелства за летателна правоспособност по административни причини или при поискване от страна на притежателите на свидетелствата държавите членки ги заменят със свидетелства за правоспособност, които съответстват на формата, предвиден в приложение VI (част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.  Когато държава членка преиздава свидетелства за летателна правоспособност и съответните права, квалификации и сертификати в съответствие с параграф 1, според случая тя:

а) 

прехвърля всички права, които вече са вписани в свидетелствата за летателна правоспособност по част FCL, в новия формат на свидетелството;

б) 

преобразува квалификацията за фигурен пилотаж в съответствие с точка FCL.800 от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 в разширени права за фигурен пилотаж в съответствие с точка SFCL.200, буква в) от приложение III (част SFCL) към настоящия регламент;

в) 

заверява датата на изтичане на валидността на сертификата за полетен инструктор, свързан със свидетелство за летателна правоспособност по част FCL, в летателната книжка или издава еквивалентен документ. След тази дата пилотите упражняват права на инструктор само ако отговарят на изискванията на точка SFCL.360 от приложение III (част SFCL) към настоящия регламент.

3.  На притежателите на национални свидетелства за летателна правоспособност за планери, издадени от държава членка преди датата на прилагане на приложение III (част SFCL) към настоящия регламент, се позволява да продължат да упражняват правата по своите свидетелства за летателна правоспособност до 8 април 2021 г. До посочената дата държавите членки трябва да преобразуват въпросните свидетелства за летателна правоспособност в такива по част SFCL и съответните квалификации, права и сертификати в съответствие с елементите, предвидени в доклад за преобразуване, съобразен с изискванията на член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

4.  Националните свидетелства за медицинска годност на пилоти, свързани с дадено свидетелство за летателна правоспособност, както е посочено в параграф 2 от настоящия член, и издадени от държава членка преди датата на прилагане на приложение III (част SFCL) към настоящия регламент, остават валидни до датата на следващото потвърждаване на тяхната валидност или до 8 април 2021 г. в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-рано. Потвърждаването на валидността на тези свидетелства за медицинска годност е в съответствие с изискванията на приложение IV (част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Член 3в

Признаване на обучение, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент

1.  Що се отнася до издаването на свидетелства за летателна правоспособност по част SFCL и съответните права, квалификации или сертификати в съответствие с приложение III (част SFCL) към настоящия регламент, обучението, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се счита за съобразено с изискванията на настоящия регламент.

2.  За целите на издаване на свидетелства за летателна правоспособност по част SFCL въз основа на доклад за признаване, изготвен от държавата членка в консултация с ЕААБ, в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция се признава обучението, започнало преди датата на прилагане на настоящия регламент или на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

3.  В доклада за признаване, посочен в параграф 2, се описва обхватът на обучението, посочва се за кои изисквания по част SFCL се признава обучението и, ако е приложимо, на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите, за да получат свидетелства за летателна правоспособност по част SFCL. Той включва копия на всички документи, необходими за удостоверяване на обхвата на обучението, както и копия на националните разпоредби и процедури, на които то е отговаряло при започването си.

Член 3г

Организации за обучение

1.  Организациите за обучение за придобиване на свидетелства за летателна правоспособност, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, отговарят на изискванията на член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.  Организациите за обучение, посочени в параграф 1, които притежават одобрение, издадено в съответствие с приложение VII (част ORA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, или са подали декларация в съответствие с приложение VIII (част DTO) към същия регламент преди датата на прилагане на настоящия регламент, при необходимост най-късно до 8 април 2021 г. адаптират своите програми за обучение.

▼B

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 9 юли 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

[ЧАСТ-DEF]

▼M1

За целите на настоящия регламент и при условие че термините не са определени по друг начин в настоящото приложение, се прилагат определенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, както и тези, посочени в точка FCL.010 от приложение I (Част FCL) към същия регламент:

▼B

1. 

„приемливи средства за съответствие“ (AMC) означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на средствата за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него;

2. 

„алтернативни средства за съответствие (AltMoC)“ означава средства, които представляват алтернатива на съществуващи приемливи средства за съответствие или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него, по отношение на които Агенцията не е приела приемливи средства за съответствие;

3. 

„командир на полет (PIC)“ означава пилот, определен за командир на полета и натоварен с безопасното провеждане на полета;

4. 

„ръководство за летателна експлоатация“ (AFM) означава документа, съдържащ приложимите и одобрени експлоатационни ограничения и информация по отношение на планера;

5. 

„психоактивни вещества“ означава алкохол, опиоиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, с изключение на кофеина и тютюна;

6. 

„критични фази на полета“ означава разбега при излитане, траекторията на набор след излитане, финалния подход, преминаването на втори кръг, кацането, в т.ч. пробега след кацане и всички други фази на полета, които командирът определя като имащи критично значение за безопасната експлоатация на планера;

7. 

„експлоатационна площадка“ означава площадка, различна от летище, определена от командира или оператора за кацане или излитане;

8. 

„член на екипажа“ означава лице, различно от командира, което изпълнява възложените му от оператора задължения на борда на планера, под ръководството на командира на въздухоплавателното средство;

9. 

„електронни „пилотски чанти“ (EFB)“ означава електронна информационна система, съставена от оборудване и приложения за полетния екипаж, която дава възможност за съхраняване, актуализиране, визуализиране и обработка на функциите на EFB с цел подпомагане на летателната експлоатация или задължения;

10. 

„опасни товари“ означава предмети или вещества, които могат да изложат на риск здравето, безопасността, собствеността или околната среда и които присъстват в списъка на опасните товари в техническите инструкции или които са класифицирани като такива съгласно същите инструкции;

11. 

„технически инструкции“ означава последното действащо издание на „Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха“, включително приложенията и допълненията, публикувани с решение на ICAO в документ 9284-AN/905;

12. 

„специализирана операция с планер“ означава всяка операция с планер, която може да бъде с търговско или нетърговско предназначение и чиято основна цел не е свързана с типични дейности като спорт и развлечение, а с парашутни операции, полети за нуждите на медиите, полети за нуждите на телевизията или кинематографията, демонстрационни полети или подобни специализирани дейности;

▼M1

13. 

„нощ“ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак. Гражданският полумрак завършва вечер, когато центърът на слънчевия диск достигне позиция на шест градуса под хоризонта, и започва сутрин, когато центърът на слънчевия диск достигне позиция на шест градуса под хоризонта;

▼M1

14. 

„проверка на уменията“ означава демонстрирането на умения с цел издаване на свидетелство за летателна правоспособност или квалификации, или разширяване на правата, включително устни изпити, ако е необходимо;

15. 

„оценка на компетентността“ означава демонстрирането на умения, знания и подход за първоначално издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за инструктор или за проверяващ;

16. 

„полетно време“ означава:

а) 

за планери с автономно излитане и туристически мотопланери, цялото време от момента, в който ВС започне да се движи, за да изпълни излитане, до момента, в който то спре в края на полета;

б) 

за планери, цялото време от момента, в който планерът започне разбега, за да изпълни излитане, до момента, в който той спре в края на полета;

17. 

„проверка на професионалната подготовка“ означава демонстрирането на умения с цел спазване на изискванията за скорошен опит, установени в настоящия регламент, включително и устни изпити, ако е необходимо;

18. 

„самостоятелен полет“ означава полет, по време на който обучаемият пилот е сам във ВС;

19. 

„маршрутен полет“ означава полет извън границата на пряка видимост или полет на разстояние, определено от компетентния орган в зоната на излитане при използване на стандартни навигационни процедури.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ С ПЛАНЕРИ

[ЧАСТ SAO]

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

SAO.GEN.100 Обхват

В съответствие с член 3 в настоящата подчаст се установяват изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от всеки оператор на планери, различен от проектантските или производствените организации, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея.

SAO.GEN.105 Компетентен орган

Компетентният орган е органът, определен от държавата членка, където е основното място на стопанска дейност на оператора или, ако операторът няма такова, мястото, където той е установен или пребивава. Органът е обект на изискванията по член 3 от Регламент (ЕС) № 965/2012 в съответствие с член 1, параграф 7 от посочения регламент.

SAO.GEN.110 Доказване на съответствие

а) 

При поискване от компетентния орган, проверяващ продължаващото съответствие на оператора съгласно ARO.GEN.300, буква а), параграф 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012, операторът следва да докаже, че изпълнява съществените изисквания, посочени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/1139, и изискванията от настоящия регламент.

б) 

За доказване на това съответствие операторът може да използва някое от следните средства:

(1) 

приемливи средства за съответствие (АМС);

(2) 

алтернативни средства за съответствие (AltMoC).

SAO.GEN.115 Въвеждащи полети

Въвеждащите полети:

а) 

се извършват по правилата за визуални полети (VFR) през деня; както и

б) 

са под надзор по отношение на безопасността им от лице, посочено от организацията, която отговаря за въвеждащите полети.

SAO.GEN.120 Незабавна реакция по проблем на безопасността

Операторът изпълнява:

а) 

мерките за безопасност, предписани от компетентния орган в съответствие с ARO.GEN.135, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012; както и

б) 

указанията за летателна годност и друга задължителна информация, предписани от Агенцията в съответствие с член 77, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) 2018/1139.

▼M1

Точка SAO.GEN.125 Определяне на командира

Операторът определя командир, който има квалификацията да бъде командир в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

▼B

SAO.GEN.130 Задължения на командира

Командирът:

а) 

отговаря за безопасността на планера и на всяко лице, намиращо се на борда по време на експлоатацията на планера;

б) 

отговаря за започването, поддържането или прекратяването на полета в интерес на безопасността;

в) 

гарантира, че всички оперативни процедури и проверки се изпълняват;

г) 

започва полет след като се увери, че са спазени всички експлоатационни изисквания, както следва:

(1) 

планерът е годен за полет;

(2) 

планерът е надлежно регистриран;

(3) 

съоръженията и оборудването, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани на планера и функционират;

(4) 

масата на планера и неговият център на тежестта са такива, че позволяват полетът да бъде осъществен в рамките на ограниченията, определени в ръководството за летателна експлоатация (AFM);

(5) 

цялото оборудване и багаж са правилно подредени и обезопасени, и аварийната евакуация остава възможна; както и

(6) 

експлоатационните ограничения за планера, определени в ръководството за летателна експлоатация, няма да бъдат превишени в който и да било момент от полета;

д) 

гарантира, че предполетният преглед е проведен, както е посочено в ръководството за летателна експлоатация;

е) 

командирът не изпълнява задължения на планера в една от следните ситуации:

(1) 

ако не е в състояние да изпълнява задълженията си поради каквато и да било причина, включително нараняване, болест, прием на лекарства, умора или въздействие на психоактивно вещество или ако се чувства по друг начин негоден;

(2) 

ако не са изпълнени приложимите медицински изисквания;

ж) 

има право да откаже превоз или да свали от борда всяко лице или багаж, които могат да представляват потенциална опасност за безопасността на планера или на което и да било лице, превозвано с него;

з) 

не допуска превоз в планера на лице, което изглежда под въздействието на психоактивни вещества до степен, която може да представлява заплаха за безопасността на планера или на лицата в него;

и) 

гарантира, че по време на критичните фази на полета или когато се счита за необходимо в интерес на безопасността, всички лица на борда са седнали и са със закопчан и затегнат предпазен колан;

й) 

по време на полета:

(1) 

е със закопчан и затегнат предпазен колан; както и

(2) 

управлява планера през цялото време, освен ако друг пилот поеме управлението;

к) 

предприема всички действия в аварийна ситуация, която изисква незабавно решение и реакция, които той прецени за необходими според обстоятелствата. В такива случаи командирът може да се отклони от правилата, оперативните процедури и методи в рамките на необходимото в интерес на безопасността;

л) 

ограничава полета до най-близкото подходящо по отношение на метеорологичните условия летище или експлоатационна площадка, когато неговата способност да изпълнява задълженията си е значително намалена поради болест, умора, липса на кислород или някаква друга причина;

м) 

записва данни за използването и всички известни или вероятни дефекти по планера след приключване на полета или поредица от полети в техническия борден дневник или в полетния борден дневник;

н) 

уведомява незабавно и по най-бързия възможен начин органа за разследване във връзка с безопасността на държавата, на чиято територия се е състояло събитието, и службите за спешна помощ на тази държава за всяко произшествие или сериозен инцидент, свързани с планера;

о) 

докладва незабавно на компетентния орган за всяка незаконна намеса и уведомява местния орган, определен от държавата, на чиято територия е извършена незаконната намеса; както и

п) 

докладва незабавно на съответния орган за обслужване на въздушното движение (ОВД) за всички възникнали опасни метеорологични или полетни условия, които биха могли да засегнат безопасността на други въздухоплавателни средства.

SAO.GEN.135 Отговорности на членовете на екипажа

а) 

Всеки член на екипажа е отговорен за правилното изпълнение на своите задължения по отношение на експлоатацията на планера.

б) 

Никой член на екипажа не изпълнява задълженията си на планера, когато не е в състояние да го стори поради каквато и да било причина, включително нараняване, болест, прием на лекарства, умора или въздействие на психоактивно вещество или ако се чувства по друг начин непригоден.

в) 

Всеки член на екипажа докладва на командира:

(1) 

всяка грешка, отказ, неизправност или дефект, които според него може да повлияят върху летателната годност или безопасната експлоатация на планера, включително аварийните системи;

(2) 

всеки инцидент.

SAO.GEN.140 Спазване на законовите и подзаконовите актове и процедурите

а) 

Командирът и всички други членове на екипажа спазват законовите и подзаконовите актове и процедурите на държавите, в които се осъществяват операциите.

б) 

Командирът се запознава със законовите и подзаконовите актове и процедурите, които се отнасят до изпълнението на неговите задължения, предписани за зоните, които ще бъдат пресечни, летищата или експлоатационните площадки, които трябва да бъдат използвани, и свързаните с тях аеронавигационни съоръжения.

SAO.GEN.145 Преносими електронни устройства

Командирът не допуска никой да използва преносими електронни устройства (PED) на борда на планера, включително електронна „пилотска чанта“ (EFB), които оказват неблагоприятно въздействие върху работата на системите и оборудването на планера или на неговата експлоатация.

SAO.GEN.150 Опасни товари

а) 

Командирът не допуска никой да превозва опасни товари на борда.

б) 

За разрешени се считат разумни количества предмети и вещества, които иначе биха били класифицирани като опасни товари и които се използват за повишаване на безопасността на полета, когато превозът им на борда на планера е препоръчителен, за да се гарантира своевременното им наличие за експлоатационни цели.

SAO.GEN.155 Налични на борда документи, ръководства и информация

а) 

По време на всеки полет на борда трябва да са налични оригинали или копия на всички посочени по-долу документи, ръководства и информация:

(1) 

ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (AFM) или равностойни документи;

(2) 

подробности от представения на ОВД полетен план, ако се изисква такъв в съответствие с раздел 4 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията ( 4 );

(3) 

актуални и подходящи аеронавигационни карти за зоната на планирания полет;

(4) 

всяка друга документация, която може да се отнася до полета или се изисква от държавите, за които полетът е от значение;

(5) 

информация за процедурите и визуалните сигнали, които следва да бъдат използвани от прехващач и прехващано въздухоплавателно средство;

б) 

В допълнение, когато се изисква декларация в съответствие с точка SAO.DEC.100 — копие на декларацията да е налично на борда по време на всеки полет.

в) 

Когато не са налични на борда, всички посочени по-долу документи, ръководства и информация са на разположение на летището или на експлоатационната площадка като оригинали или копия:

(1) 

удостоверението за регистрация;

(2) 

удостоверението за летателна годност, включително приложенията;

(3) 

удостоверението за преглед на летателната годност;

(4) 

сертификатът за шум, ако е издаден сертификат за шум за мотопланер;

(5) 

разрешението за използване на бордните радиостанции, когато планерът разполага с радиокомуникационно оборудване в съответствие с точка SAO.IDE.130;

(6) 

сертификат/и на застрахователна полица „Отговорност към трети лица“;

(7) 

полетен борден дневник или равностоен документ;

г) 

Чрез дерогация от букви а) и б), документите, ръководствата и информацията, посочени в тях, могат да бъдат оставени на летището или на експлоатационната площадка при полети:

(1) 

за които е планирано да останат в рамките на летището или на експлоатационната площадка; или

(2) 

които остават в рамките на разстояние или зона, определени от компетентния орган.

д) 

При поискване от компетентния орган командирът или операторът предоставя на органа оригиналните документи в срока, определен от органа, който е не по-малко от 24 часа.

SAO.GEN.160 Полетен борден дневник

За всеки полет или поредица от полети данните за планера, неговия екипаж и всяко пътуване се съхраняват под формата на полетен борден дневник или равностоен документ.

ПОДЧАСТ OP

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

SAO.OP.100 Използване на летища и експлоатационни площадки

Командирът използва само онези летища и експлоатационни площадки, които са подходящи за типа планер и естеството на експлоатация.

SAO.OP.105 Процедури за намаляване на шума — мотопланери

Командирът взема предвид експлоатационни процедури с цел да минимизира ефекта от шума на мотопланера, като същевременно гарантира, че безопасността има приоритет пред намаляването на шума.

SAO.OP.110 Инструктаж на пътниците

Командирът осигурява преди и, когато е приложимо, по време на полета инструктаж на пътниците относно нормалните процедури и процедурите при необичайни и аварийни ситуации.

SAO.OP.115 Превоз на специални категории пътници

Командирът гарантира, че лицата, които изискват специални условия, грижи или помощни средства, когато са превозвани на борда на планера, се превозват при условия, които гарантират безопасността на планера и на хората или товара, превозвани с него.

SAO.OP.120 Подготовка на полета

Преди да започне полетът, командирът се уверява, че всички условия по-долу са изпълнени:

а) 

оборудването, необходимо за безопасната експлоатация на планера, е подходящо за вида експлоатация, при който ще се осъществи полетът;

б) 

метеорологичните условия ще позволят безопасното изпълнение на полета;

в) 

в случай на мотопланер, когато двигателят е предназначен да се използва — количеството гориво или друга енергия са достатъчни, за да позволят безопасното изпълнение на полета.

SAO.OP.125 Презареждане с гориво и презареждане или смяна на акумулатор с пътници на борда — мотопланери

Ако на борда на мотопланера има пътници:

а) 

планерът не се презарежда с гориво; както и

б) 

акумулаторите, използвани за задвижване, не може да се презареждат или сменят.

SAO.OP.130 Тютюнопушене на борда

Никое лице няма право да пуши на борда на планера по време на която и да било фаза на полета.

SAO.OP.135 Метеорологични условия

Командирът започва или продължава полет само ако последната налична метеорологична информация показва, че остава на разположение вариант за безопасно кацане.

SAO.OP.140 Лед и други замърсители — наземни процедури

Командирът предприема излитане само ако външните повърхности на планера са почистени от замърсявания, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху експлоатационните характеристики или управляемостта на планера, с изключение на случаите, разрешени в ръководството за летателна експлоатация.

SAO.OP.145 Процедури за управление на разхода на гориво/енергията по време на полет — мотопланери

За мотопланери — командирът редовно проверява по време на полет дали количеството използваемо гориво или друга енергия не е по-малко от необходимото за осигуряване на безопасно кацане.

SAO.OP.150 Използване на допълнителен кислород

Командирът гарантира, че всички лица на борда използват допълнителен кислород, когато командирът прецени, че на височината на планирания полет недостигът на кислород може да доведе до влошаване на техните способности или да им се отрази неблагоприятно.

SAO.OP.155 Специализирани операции с планери

а) 

Преди започване на специализирана операция или поредица от операции с планер командирът извършва оценка на риска, преценявайки сложността на действието, за да определи опасностите и рисковете, присъщи на планираната операция, и при необходимост да набележи мерки за ограничаване на последствията.

б) 

Специализираните операции с планер се извършват съгласно контролен списък. Командирът изготвя контролния списък и се уверява, че той отговаря адекватно на специализираната операция и на използвания планер, въз основа на оценката на риска и като взема предвид всички изисквания, посочени в настоящото приложение. При всеки полет командирът и всеки друг член на екипажа трябва да имат лесен достъп до контролния списък, когато това е от значение за изпълнението на задълженията им.

в) 

Командирът редовно преразглежда и актуализира контролния списък, когато това е необходимо с оглед на надлежното съобразяване с оценката на риска.

ПОДЧАСТ POL

ЛЕТАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

SAO.POL.100 Претегляне

а) 

Претеглянето на планера се извършва от неговия производител или в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията ( 5 ).

б) 

Операторът гарантира, че масата на планера е установена чрез действително претегляне преди въвеждането му в експлоатация. Натрупаните последици от извършваните модификации и ремонти върху масата на планера се отчитат и се документират по подходящ начин. Тази информация се предоставя на командира. Освен това планерите се претеглят отново, ако последиците от модификациите или ремонтите върху масата не са известни.

SAO.POL.105 Летателни характеристики — общи разпоредби

Командирът експлоатира планера само ако летателните характеристики на планера отговарят адекватно на изискванията, посочени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012, и на всички останали ограничения, които се отнасят за съответния полет, въздушното пространство, летищата или използваните експлоатационни площадки, като се уверява, че всички използвани диаграми или карти, с които разполага, са последни издания.

ПОДЧАСТ IDE

ПРИБОРИ, ДАННИ И ОБОРУДВАНЕ

SAO.IDE.100 Прибори и оборудване — общи разпоредби

а) 

Приборите и оборудването, които се изискват по настоящата подчаст, трябва да са одобрени в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 или, ако са регистрирани в трета държава, на изискванията за летателна годност на държавата на регистрация, ако е изпълнено едно от следните условия:

(1) 

те се използват от полетния екипаж за управление на траекторията на полета;

(2) 

те се използват за съобразяване с точки SAO.IDE.130 или SAO.IDE.135;

(3) 

те са трайно монтирани на планера.

б) 

Чрез дерогация от буква а) всички изброени по-долу прибори или оборудване, когато се изискват съгласно настоящата подчаст, не се нуждаят от одобрение:

(1) 

електрически фенерчета с независимо захранване;

(2) 

точен часовник;

(3) 

авариен спасителен пакет и сигнално оборудване.

в) 

Приборите и оборудването са лесно използваеми и достъпни от работното място на командира или съответния член на екипажа, който трябва да ги използва.

SAO.IDE.105 Пилотажно-навигационни прибори

а) 

Планерите се оборудват със средства за измерване и показване на следното:

(1) 

времето в часове и минути;

(2) 

барометричната височина;

(3) 

приборната въздушна скорост;

(4) 

магнитния курс — за мотопланери.

б) 

В допълнение към буква а), когато се експлоатират при условия, в които планерите не могат да поддържат желаната траектория без използване на един или повече допълнителни прибори, при извършването на полети в облаци или при експлоатация през нощта, планерите се оборудват със средства за измерване и показване на всички от следните показатели:

(1) 

вертикалната скорост;

(2) 

положението или завоя и плъзгането;

(3) 

магнитния курс.

SAO.IDE.110 Експлоатационни светлини

Планерите, които се експлоатират през нощта, се оборудват със:

а) 

светлинна система за предпазване от сблъскване;

б) 

навигационни светлини/светлини за позициониране;

в) 

светлини за кацане;

г) 

осветление, захранвано от електрическата система на планера и осигуряващо необходимото осветяване на всички прибори и оборудване от съществена важност за безопасната експлоатация на планера;

д) 

електрически фенерчета с независимо захранване за работното място на командира и на всеки друг член на полетния екипаж.

SAO.IDE.115 Допълнителен кислород

Планери, за чиято експлоатация се изисква подаване на кислород съгласно точка SAO.OP.150, се оборудват с кислороден резервоар и подаващо устройство, чрез които се съхранява и подава необходимият кислород.

SAO.IDE.120 Авариен спасителен пакет и сигнално оборудване — полети над вода

Преди началото на полета командирът на планера, експлоатиран над вода, определя рисковете за оцеляването на лицата на борда на планера в случай на аварийно приводняване. Предвид тези рискове той определя дали е необходимо да се носи авариен спасителен пакет и сигнално оборудване.

SAO.IDE.125 Авариен спасителен пакет и сигнално оборудване — затруднения при операции по търсене и спасяване

Планери, експлоатирани при полети над зони, в които търсенето и спасяването могат да бъдат особено затруднени, се снабдяват с авариен спасителен пакет и сигнално оборудване, подходящи за прелитаната зона.

SAO.IDE.130 Радиокомуникационно оборудване

Планерите се оборудват с радиокомуникационното оборудване, необходимо за осъществяване на комуникация в съответствие с допълнение 4 към приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 и, ако полетът се извършва във въздушното пространство на трета държава, в съответствие с нейното законодателство.

SAO.IDE.135 Транспондер

Планерите се оборудват с транспондер на вторичен обзорен радиолокатор (SSR) с всички необходими функционални възможности в съответствие с буква б) от точка SERA.6005 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 и, ако полетът се извършва във въздушното пространство на трета държава, в съответствие с нейното законодателство.

ПОДЧАСТ DEC

ДЕКЛАРАЦИЯ

SAO.DEC.100 Декларация

а) 

В декларацията, посочена в член 3, параграф 2, операторът потвърждава, че отговаря и ще продължи да отговаря на съществените изисквания, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията на настоящия регламент.

б) 

Операторът включва в декларацията цялата посочена по-долу информация:

(1) 

названието на оператора;

(2) 

основното място на стопанска дейност на оператора;

(3) 

данни за връзка с оператора;

(4) 

началната дата на операцията и, когато е приложимо, датата, на която влиза в сила промяната в съществуваща декларация;

(5) 

по отношение на всички планери, използвани за търговската операция — тип на планера, регистрация, основна база, вид операция и организация за управление на поддържането на летателната годност.

в) 

Операторът е длъжен при подаване на декларацията да представи на компетентния орган списъка на алтернативните средства за съответствие (AltMoC) за доказване на съответствие, ако това му бъде поискано съгласно точка SAO.GEN.110. Посоченият списък съдържа позовавания на съответните АМС.

г) 

При подаване на декларацията операторът използва формуляра в допълнението към настоящото приложение.

SAO.DEC.105 Промени в декларацията и преустановяване на търговски операции

а) 

Операторът незабавно уведомява компетентния орган за всички промени в обстоятелствата, които имат отношение към това дали той изпълнява съществените изисквания, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139, и изискванията на настоящия регламент, съгласно декларираното пред компетентния орган, както и за всяка промяна във включената или приложената към декларацията информация по точка SAO.DEC.100, буква б) и списъка с AltМоC по точка SAO.DEC.100, буква в).

б) 

При преустановяване на търговските си операции с планери операторът незабавно уведомява компетентния орган.
Допълнение

image

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЕТАТЕЛНИЯ ЕКИПАЖ НА ПЛАНЕРИ

[ЧАСТ SFCL]

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

SFCL.001    Обхват

В настоящото приложение се определят изискванията за издаването на свидетелство за летателна правоспособност за пилот на планери („SPL“) и свързаните права, квалификации и сертификати, както и условията за тяхната валидност и използване.

SFCL.005    Компетентен орган

За целите на настоящото приложение компетентен орган е определеният от държавата членка орган, пред който лицата подават заявление за издаване на SPL или свързаните права, квалификации или сертификати.

SFCL.015    Заявление за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на SPL, както и свързаните права, квалификации и сертификати

а) 

На компетентния орган се представят следните документи, във формат и по начин, установени от този компетентен орган:

1) 

заявление за:

i) 

издаване на SPL и свързаните квалификации;

ii) 

разширяване на правата по SPL, с изключение на правата, посочени в точка SFCL.115, буква а), подточка 2 и буква а), подточка 3, и точки SFCL.155, SFCL.200 и SFCL.215;

iii) 

издаване на сертификат за полетен инструктор на планери („FI(S)“);

iv) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на сертификат за полетен проверяващ на планери („FE(S)“);

v) 

изменения на SPL и свързаните права, квалификации и сертификати, с изключение на правата, посочени в ii); и

2) 

копие от съответните записи в летателната книжка съгласно посоченото в точки SFCL.115, буква г), SFCL.155, буква б), SFCL.200, буква е) и SFCL.215, буква г), ако компетентният орган го изисква.

б) 

Заявлението съгласно буква а) следва да бъде придружено от доказателства, че кандидатът спазва съответните изисквания, установени в настоящото приложение и в приложение IV (Част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

в) 

Всички ограничения или разширения на правата, предоставени по свидетелството за летателна правоспособност, квалификацията или сертификата, се заверяват от компетентния орган в свидетелството за правоспособност или в сертификата, с изключение на получаване на правата, посочени в буква а), подточка 1, ii).

г) 

Никое лице не може да притежава в даден момент повече от едно SPL, издадено в съответствие с настоящото приложение.

д) 

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност подадат заявления, както е посочено в буква а), до компетентния орган, определен от държавата членка, в която са били издадени техните свидетелства за летателна правоспособност в съответствие с настоящото приложение (Част SFCL) или приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, или приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395, според случая.

е) 

Притежателите на SPL може да кандидатстват за смяна на компетентния орган пред компетентния орган, определен от друга държава членка, но в този случай новият компетентен орган трябва да бъде един и същ за всички притежавани свидетелства за летателна правоспособност.

ж) 

Кандидатите подават заявление за издаване на SPL и свързаните квалификации, права или сертификати не по-късно от шест месеца след успешно премината проверка на уменията или оценка на компетентността.

SFCL.030    Проверка на практическите умения

Кандидатите за проверка на практическите умения се препоръчват за такава проверка от АТО или DTO, отговаряща за обучението, преминато от кандидатите, след приключване на обучението. Организацията за обучение АТО или DTO предава на проверяващия документите за обучението.

SFCL.035    Признаване на полетно време

При покриването на общото полетно време, необходимо за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, права, квалификация или сертификат, на кандидатите за SPL или свързаните права, квалификации или сертификати се признава цялото самостоятелно полетно време, полетното време с инструктор и полетното време като командир на планер.

SFCL.045    Задължение за носене и представяне на документи

а) 

Когато упражняват правата, произтичащи от SPL, притежателите на SPL винаги носят със себе си следното:

1) 

валидно SPL;

2) 

валидно свидетелство за медицинска годност;

3) 

документ за самоличност със снимка;

4) 

достатъчно данни от летателната книжка с цел доказване на съответствие с изискванията от настоящото приложение.

б) 

На всички самостоятелни маршрутни полети обучаемите пилоти носят:

1) 

документите, посочени в буква а), подточки 2 и 3;

2) 

доказателство за разрешението, което се изисква по точка SFCL.125, буква а).

в) 

Притежателите на SPL или обучаемите пилоти трябва незабавно да представят документите, посочени в буква а), за проверка при поискване от упълномощен представител на компетентния орган.

г) 

Чрез дерогация от букви а) и б) посочените в тях документи могат да се съхраняват на летището или на експлоатационната площадка, като това важи за полети, които остават:

1) 

в полезрението на летището или експлоатационната площадка; или

2) 

в рамките на такова разстояние от летището или експлоатационната площадка, каквото е определено от компетентния орган.

SFCL.050    Записване на полетно време

Притежателите на SPL и обучаемите пилоти записват достоверни данни за всички изпълнени полети във форма и по начин, установени от компетентния орган.

SFCL.065    Ограничаване на правата на притежателите на SPL на възраст 70 години или повече при търговския превоз на пътници с планери

Притежателите на SPL, които са навършили 70-годишна възраст, не могат да действат като пилоти на планери, участващи в търговски превоз на пътници с планери.

SFCL.070    Ограничаване, временно прекратяване и отнемане на свидетелства за летателна правоспособност, права, квалификации и сертификати

а) 

SPL, както и свързаните права, квалификации и сертификати, издадени в съответствие с настоящото приложение, могат да бъдат ограничени, временно прекратени или отнети от компетентния орган в съответствие с условията и процедурите, посочени в приложение VI (Част ARA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, ако притежателят на SPL не спазва съществените изисквания, посочени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/1139, или изискванията от настоящото приложение, както и изискванията от приложение II (Част SAO) към настоящия регламент или от приложение IV (Част MED) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

б) 

Притежателите на SPL незабавно връщат свидетелството за летателна правоспособност или сертификата на компетентния орган, ако техните свидетелства за летателна правоспособност, права, квалификации или сертификати са били ограничени, временно прекратени или отнети.

ПОДЧАСТ SPL

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПИЛОТ НА ПЛАНЕРИ („SPL“)

SFCL.115    SPL — Права и условия

а) 

В съответствие с точка SFCL.150, правата на притежателите на SPL са да действат като командири на планери:

1) 

без заплащане в нетърговски операции;

2) 

с включване на превоз на пътници само ако те:

i) 

спазват точка SFCL.160, буква д); и

ii) 

или:

A) 

след издаването на SPL имат най-малко 10 часа полетно време или 30 излитания и кацания като командири на планери и в допълнение един учебен полет, по време на който притежателите трябва да демонстрират пред FI(S) компетентността, необходима за превоз на пътници; или

Б) 

притежават сертификат за FI(S) в съответствие с подчаст FI;

3) 

при операции, различни от посочените в подточка 1, само ако:

i) 

са навършили 18 години;

ii) 

след издаването на свидетелството за летателна правоспособност имат 75 часа полетно време или 200 излитания или кацания като командири на планери;

б) 

Чрез дерогация от буква а) притежателите на SPL, които имат права на инструктор или проверяващ, могат да получават възнаграждение за:

1) 

предоставянето на летателно обучение за SPL;

2) 

провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за SPL;

3) 

обучението, изпитването и проверката на правата, квалификациите и сертификатите, свързани с SPL.

в) 

Притежателите на SPL упражняват правата по SPL само ако отговарят на приложимите изисквания за скорошен опит и само ако е валидно свидетелството им за медицинска годност, подходящо за упражняваните права.

г) 

Извършването на учебния полет, както е посочено в буква а), подточка 2, ii), A), се вписва в летателната книжка на пилота и се подписва от инструктора, който отговаря за учебния полет.

SFCL.120    SPL — Минимална възраст

Кандидатите за SPL трябва да са навършили поне 16 години.

SFCL.125    SPL — Обучаем пилот

а) 

Обучаемият пилот не може да лети самостоятелно, освен ако има разрешение за това и е наблюдаван от FI(S).

б) 

Обучаемият пилот трябва да е навършил поне 14 години, за да бъде допуснат до самостоятелни полети.

SFCL.130    SPL — Изисквания за курс на обучение и опит

а) 

Кандидатите за SPL завършват курс на обучение в ATO или DTO. Курсът е съобразен с исканите права и включва:

1) 

теоретични познания, както е посочено в точка SFCL.135;

2) 

най-малко 15 часа летателно обучение на планери, в това число най-малко:

i) 

10 часа летателно обучение с инструктор, които включват летателното обучение с инструктор, съгласно посоченото в iv), A) или v), A), според случая;

ii) 

два часа самостоятелно полетно време под наблюдение;

iii) 

45 излитания и кацания;

iv) 

ако се искат права за планери, с изключение на TMG, най-малко седем часа летателно обучение на планери, с изключение на TMG, в това число най-малко:

A) 

три часа полетно време с инструктор;

Б) 

или:

а) 

един самостоятелен маршрутен полет с дължина поне 50 km (27 NM); или

б) 

един маршрутен полет с инструктор с дължина поне 100 km (55 NM), който полет, чрез дерогация от подточка 2, iv), може да бъде извършен с TMG;

v) 

ако се искат права за TMG, най-малко шест часа летателно обучение с TMG, в това число най-малко:

A) 

четири часа полетно време с инструктор;

Б) 

един самостоятелен маршрутен полет с дължина поне 150 km (80 NM) на TMG, по време на който е направено едно кацане до пълно спиране на летище, различно от летището на излитане.

б) 

На кандидати, които притежават свидетелство за летателна правоспособност за друга категория ВС, с изключение на аеростати, се признават 10 % от общото полетно време като командир на такова ВС, но не повече от седем часа. Във всички случаи признаването:

1) 

не включва изискванията, предвидени в буква а), подточка 2, ii), буква а), подточка 2, iv), Б) и буква а), подточка 2, v), Б); и

2) 

по отношение на буква а), подточка 2, iii), не надвишава 10 излитания и кацания.

SFCL.135    SPL — Изпит по теоретична подготовка

а) 

Теоретични познания

Кандидатите за SPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на исканите права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

1) 

общи дисциплини:

i) 

въздушно право;

ii) 

човешки възможности;

iii) 

метеорология;

iv) 

комуникации;

2) 

специални дисциплини по отношение на планерите:

i) 

принципи на полета;

ii) 

експлоатационни процедури;

iii) 

летателни характеристики и планиране на полета;

iv) 

общи познания за ВС, свързани с планери;

v) 

навигация.

б) 

Задължения на кандидата

1) 

Кандидатите трябва да издържат пълния набор от изпити за теоретични познания за SPL пред компетентния орган на една и съща държава членка.

2) 

Кандидатите се явяват на изпит по теоретична подготовка само ако бъдат препоръчани от ATO или DTO, отговаряща за тяхното обучение, и след като са завършили на удовлетворително ниво съответните дисциплини, включени в курса за теоретична подготовка.

3) 

Препоръката от DTO или ATO е валидна 12 месеца. Ако кандидатът не издържи поне един от изпитите по теоретични познания в рамките на този срок на валидност, DTO или ATO определя въз основа на нуждите на кандидата дали е необходимо допълнително обучение.

в) 

Стандарти за успешно преминаване

1) 

Успешното преминаване на изпита за теоретични познания се зачита, ако кандидатът е посочил поне 75 % от възможните верни отговори на изпитния формуляр. Не се отнемат точки за грешни отговори.

2) 

Освен ако в настоящото приложение не е посочено друго, се приема, че кандидатът е положил успешно задължителния изпит по теоретична подготовка за SPL, ако е положил успешно всички задължителни изпити по теоретични познания в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.

3) 

Ако кандидатът направи четири неуспешни опита да издържи един от изпитите по теоретични познания или ако не положи успешно всички изпити в рамките на периода, посочен по-горе в подточка 2, кандидатът трябва да се яви отново на всички изпити по теоретични познания.

4) 

Преди да се яви отново на изпитите по теоретични познания, кандидатът преминава допълнително обучение в ATO или DTO. ATO или DTO определят степента и обхвата на необходимото обучение въз основа на нуждите на кандидата.

г) 

Срок на валидност

Успешното полагане на изпитите по теоретични познания е валидно за срок от 24 месеца, който започва да тече от деня, в който кандидатът положи успешно изпита по теоретична подготовка в съответствие с буква в), подточка 2.

SFCL.140    SPL — Признаване на теоретични познания

На кандидатите за издаване на SPL се признават теоретичните познания по общите предмети, както е посочено в SFCL.135, буква а), подточка 1, ако те:

а) 

притежават свидетелство за летателна правоспособност в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или с приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395; или

б) 

са издържали изпитите по теоретична подготовка за свидетелство за летателна правоспособност, както е посочено в буква а), стига това да е направено в рамките на срока на валидност, посочен в точка SFCL.135, буква г).

SFCL.145    SPL — Проверка на практическите умения

а) 

При преминаване на проверка на уменията кандидатите за SPL демонстрират способност да изпълняват, като командири на планери, съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на исканите права.

б) 

Кандидатите преминават проверката на уменията с планер (с изключение на TMG) или с TMG, в зависимост от исканите права и при условие че курсът за обучение в съответствие с точка SFCL.130 включва необходимите учебни елементи за съответното въздухоплавателно средство. Кандидат, който е завършил курс на обучение, включващ необходимите учебни елементи както за планери, така и за TMG, може да премине 2 проверки на умения, една с планер (с изключение на TMG) и една с TMG, за да получи права и за двете ВС.

в) 

За да издържи проверката на умения за SPL, кандидатът първо трябва да положи успешно необходимия изпит по теоретична подготовка.

г) 

Стандарти за успешно преминаване

1) 

Проверката на уменията се разделя на различни раздели, които представляват различните фази на полета на планера.

2) 

Ако кандидатът не успее да премине някой елемент от даден раздел, това означава, че кандидатът не е преминал целия раздел. Ако кандидатът не успее да премине само един раздел, той се явява отново само на този раздел. Ако не е издържал повече от един раздел, кандидатът трябва да премине отново цялата проверка.

3) 

Ако кандидатът се нуждае от повторно изпитване в съответствие с подточка 2 и не успее да издържи който и да е раздел, включително тези раздели, които е издържал успешно при предишен опит, кандидатът трябва да премине отново цялата проверка.

д) 

Ако кандидатът не успее да издържи успешно всички раздели на проверката в рамките на два опита, той или тя трябва да получи допълнително практическо обучение.

SFCL.150    SPL — Права за планери и TMG

а) 

Ако проверката на умения, както е посочено в точка SFCL.145, премине успешно с планер (с изключение на TMG), правата по SPL се ограничават само до планери (с изключение на TMG).

б) 

В случая, посочен в буква а), правата по SPL се разширяват до TMG при кандидатстване, ако пилотът е:

1) 

завършил в ATO или DTO учебните елементи, посочени в точка SFCL.130, буква а), подточка 2, v);

2) 

издържал проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения ма TMG. По време на проверката на уменията кандидатът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за TMG по следните дисциплини:

i) 

принципи на полета;

ii) 

експлоатационни процедури;

iii) 

летателни характеристики и планиране на полета;

iv) 

общи познания за въздухоплавателните средства; и

v) 

навигация.

в) 

На притежателите на свидетелство за летателна правоспособност, издадено в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се признава изцяло покриването на изискванията съгласно буква б), при условие че:

1) 

имат квалификация за клас за TMG; или

2) 

имат права за TMG и отговарят на изискванията за скорошен опит, посочени в точка FCL.140.А от приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

г) 

Ако проверката на уменията, както е посочено в точка SFCL.145, премине успешно на TMG, правата за SPL се ограничават само до TMG.

д) 

В случая, посочен в буква г), правата по SPL се разширяват до планери при кандидатстване, ако пилотът е:

1) 

завършил в ATO или DTO учебните елементи, посочени в точка SFCL.130, буква а), подточка 2, iv), и има най-малко 15 излитания и кацания с планер (с изключение на TMG); и

2) 

издържал проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения на планер (с изключение на TMG). По време на проверката на уменията пилотът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за планери (с изключение на TMG) по следните дисциплини:

i) 

принципи на полета;

ii) 

експлоатационни процедури;

iii) 

летателни характеристики и планиране на полета;

iv) 

общи познания за въздухоплавателните средства; и

v) 

навигация.

е) 

Завършването на обучението, посочено в буква б), подточка 1 и буква д), подточка 1, се вписва в летателната книжка на пилота и се подписва от началника по обучението в ATO или DTO, отговорна за обучението.

SFCL.155    SPL — Методи на излитане

а) 

Притежателите на SPL упражняват своите права само чрез използване на тези методи на излитане, за които са завършили специално обучение по време на курса на обучение в съответствие с точка SFCL.130 или точка SFCL.150, буква д), подточка 1 или по време на допълнителното обучение, предоставено от инструктор след издаването на SPL. Това специално обучение се състои от следното:

1) 

в случая на излитане с лебедка и с автомобил — поне 10 излитания при полетно време с инструктор и пет самостоятелни излитания под наблюдение;

2) 

в случая на излитане с теглене със самолет или автономно излитане — поне пет излитания при полетно време с инструктор и пет самостоятелни излитания под наблюдение; В случая на автономно излитане полетното време с инструктор може да бъде извършено на TMG;

3) 

в случай на излитане с бънджи — поне три излитания, извършени при полетно обучение с инструктор или самостоятелно под наблюдение. и

4) 

в случай на допълнителни методи на излитане — обучение, каквото се изисква от компетентния орган.

б) 

Завършването на обучението, посочено в буква а), се вписва в летателната книжка на пилота и се подписва от началника по обучението в ATO или DTO или от инструктора, отговорни за обучението, според случая.

в) 

За да поддържат правата за всеки метод на излитане и в съответствие с изискванията от букви а) и б), притежателите на SPL трябва да са извършили минимум пет излитания за последните две години, с изключение на излитането с бънджи, в който случай те извършват само две излитания. В случай на автономно излитане, излитанията могат да се извършват чрез автономно излитане или чрез излитания с TMG или комбинация от тях.

г) 

Ако притежателите на SPL не отговарят на изискванията, предвидени в буква в), за да подновят правата си, те извършват допълнителния брой излитания, като летят с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор.

SFCL.160    SPL — Изисквания за скорошен опит

а) 

Планери, с изключение на TMG

Притежателите на SPL упражняват правата си по SPL, с изключение на TMG, само ако през последните 24 месеца преди планирания полет те:

1) 

имат най-малко пет часа полетно време с планери като командир или са летели с инструктор или самостоятелно под наблюдението на FI(S), в това число на планери (с изключение на TMG) най-малко:

i) 

15 излитания; и

ii) 

два обучителни полета с FI(S); или

2) 

са преминали проверка на професионалната подготовка с FE(S) на планер (с изключение на TMG); проверката на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за SPL;

б) 

TMG

Притежателите на SPL упражняват правата си за TMG само ако през последните 24 месеца преди планирания полет те:

1) 

имат поне 12 часа полетно време като командири или са летели с инструктор или самостоятелно под наблюдението на FI(S), включително на TMG, и имат най-малко:

i) 

шест часа полетно време;

ii) 

12 излитания и кацания; и

iii) 

обучителен полет за поне 1 час от общото полетно време с инструктор; или

2) 

са преминали проверка на професионалната подготовка с проверяващ; проверката на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията, както е посочено в точка SFCL.150, буква б), подточка 2.

в) 

Притежателите на SPL с права да летят на TMG, които притежават също и свидетелство за летателна правоспособност, включително правата да летят на TMG в съответствие с разпоредбите на приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се освобождават от спазването на буква б).

г) 

Изпълнението на полетите с инструктори, полетите под наблюдение и учебните полети, както е посочено в буква а), подточка 1 и буква б), подточка 1, както и проверките на професионалната подготовка, както е посочено в буква а), подточка 2 и буква б), подточка 2, се вписва в летателната книжка на пилота и се подписва от отговорния FI(S) в случая на буква а), подточка 1 и буква б), подточка 1 и от отговорния FE(S) в случая на буква а), подточка 2 и буква б), подточка 2.

д) 

Превоз на пътници

Притежателите на SPL могат да превозват пътници само ако през предходните 90 дни са извършили като командир най-малко:

1) 

три излитания с планери (с изключение на TMG), ако пътниците трябва да бъдат превозени с планери (с изключение на TMG); или

2) 

три излитания и кацания с TMG, ако пътниците трябва да бъдат превозени с TMG. За превоз на пътници с TMG нощем поне едно от тези излитания и кацания трябва да е извършено през нощта.

ПОДЧАСТ ADD

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРАВА

SFCL.200    Права за фигурен пилотаж

а) 

Притежателите на SPL извършват фигурен пилотаж само в планери със спрян двигател или в случая на букви г) и д) с тяга на двигател, ако притежават съответните права за фигурен пилотаж в съответствие с настоящата точка.

б) 

Основните права за фигурен пилотаж:

1) 

дават право на притежателя им да извършва фигурен пилотаж, ограничен до следните маневри:

i) 

завои при изкачване и пикиране под ъгъл 45 градуса, изпълнени като маневри от фигурен пилотаж;

ii) 

нормални лупинги с положително претоварване;

iii) 

полутонò;

iv) 

хоризонтална осморка с редуващи се издигания и спускания;

v) 

свредели;

2) 

включени са в правата за SPL, ако пилотът има:

i) 

след издаването на SPL, най-малко 30 часа полетно време или 120 излитания като командир на планери;

ii) 

курс на обучение в ATO или в DTO, включващ:

A) 

теоретична подготовка до нивото, необходимо за исканите права;

Б) 

летателно обучение по фигурен пилотаж с маневрите, посочени в подточка 1.

в) 

Разширените права за фигурен пилотаж:

1) 

дават право на притежателя им да извършва фигурен пилотаж, който не се ограничава до маневрите, посочени в буква б), подточка 1;

2) 

включени са в правата за SPL, ако пилотът:

i) 

отговаря на изискванията, посочени в буква б), подточка 2, i);

ii) 

преминал е курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:

A) 

теоретична подготовка до нивото, необходимо за исканите права;

Б) 

най-малко пет часа или 20 полета летателно обучение по фигурен пилотаж.

г) 

Основните или разширени права за фигурен пилотаж включват фигурен пилотаж с планери с тяга на двигател, ако пилотът е получил обучение по фигурен пилотаж с планери с тяга на двигател по време на курс на обучение в съответствие с буква б), подточка 2, ii) или буква в), подточка 2, ii), според случая.

д) 

Правата по SPL включват разширени права за фигурен пилотаж с TMG, които летят с тяга на двигател, ако пилотът също така има или е имал квалификации за фигурен пилотаж в съответствие с точка FCL.800 от приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 г., включително права за фигурен пилотаж с TMG.

е) 

Завършването на курса на обучение, както е посочено в буква б), подточка 2, ii) и буква в), подточка 2, ii), и, ако е приложимо, включването на обучението, посочено в буква г), се вписва в летателната книжка и се подписва от началника по обучението в АТО или DTO, отговорна за обучението.

SFCL.205    Квалификации за теглене на планери и теглене на рекламни плакати

а) 

Притежателите на SPL с права да летят на TMG могат да теглят планери или рекламни плакати само ако притежават съответните квалификации за теглене на планери или рекламни плакати в съответствие с настоящата точка.

б) 

Кандидатите за квалификации за теглене на планери трябва да имат:

1) 

най-малко 30 часа полетно време като командир и 60 излитания и кацания с TMG, след получаване на права за TMG;

2) 

курс на обучение в ATO или в DTO, включващ:

i) 

теоретична подготовка относно операциите и процедурите по теглене на планер;

ii) 

най-малко 10 обучителни полета по теглене на планери, включително най-малко 5 обучителни полета с инструктор;

iii) 

в случая на притежател на SPL с права, ограничени до TMG в съответствие с точка SFCL.150, буква г), пет полета за запознаване със спецификата на планер, излитащ с ВС.

в) 

Кандидатите за квалификация за теглене на рекламни плакати трябва да имат:

1) 

най-малко 100 часа полетно време и 200 излитания и кацания като командир на TMG, след получаване на права за TMG;

2) 

курс на обучение в ATO или в DTO, включващ:

i) 

теоретична подготовка относно операциите и процедурите по теглене на рекламни плакати;

ii) 

най-малко 10 полета за обучение по теглене на рекламни плакати, включително най-малко пет полета за обучение с инструктор.

г) 

Кандидатите за квалификация за теглене на планери или за квалификация за теглене на рекламни плакати в съответствие с настоящата точка, които вече притежават квалификации за теглене на планери или рекламни плакати в съответствие с точка FCL.805, буква б) от приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или които са изпълнили всички изисквания за издаването на тези квалификации, според случая, трябва да имат:

1) 

признаване изцяло на покриването на изискванията от буква б) или буква в) за квалификация за теглене на планери или рекламни плакати, според случая, ако съответната им квалификация за теглене, както е посочено в буква г), включва права за теглене с TMG; или

2) 

най-малко три полета за обучение с инструктор с TMG, които покриват цялата учебна програма за теглене на планери или рекламни плакати, според случая.

д) 

Завършването на курса на обучение, както е посочено в буква б), подточка 2, буква в), подточка 2 и буква г), подточка 2, се вписва в летателната книжка и се подписва от началника по обучението в ATO или DTO или от инструктора, отговорни за обучението, според случая.

е) 

За да упражнява правата за теглене на планери или рекламни плакати, притежателят на квалификацията трябва да има най-малко пет тегления през последните две години.

ж) 

Ако притежател на квалификация за теглене на планери не отговаря на изискването, описано в буква е), преди да възобнови упражняването на своите права той трябва да изпълни недостигащите тегления с инструктор или под наблюдението на инструктор.

SFCL.210    Квалификация за нощни полети с TMG

а) 

Притежателите на SPL с права да летят с TMG могат да упражняват своите права за TMG при условия на VFR през нощта само ако имат квалификация за нощни полети с TMG в съответствие с настоящата точка.

б) 

Кандидатите за квалификация за нощни полети с TMG трябва първо да завършат курс на обучение в ATO или DTO. Курсът се състои от:

1) 

теоретична подготовка за нощни полети по правилата за визуални полети (VFR);

2) 

най-малко пет часа полетно време с TMG през нощта, което включва поне три часа полетно време с инструктор, в това число най-малко:

i) 

един час маршрутни полети с поне 1 маршрутен полет с инструктор с дължина поне 50 km (27 NM);

ii) 

пет самостоятелни излитания; и

iii) 

пет самостоятелни кацания до пълно спиране.

в) 

За да премине обучението през нощта, притежателят на SPL първо трябва да премине основното обучение за полети по прибори, необходимо за издаване на свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL) в съответствие с разпоредбите от приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

г) 

На кандидатите за квалификация за нощни полети с TMG в съответствие с настоящата точка се признава изцяло покриването на изискванията съгласно букви б) и в), ако имат квалификация за нощни полети в съответствие с точка FCL.810 от приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или ако са изпълнили всички изисквания за издаването на такава квалификация.

SFCL.215    Квалификация за планери, които извършват полети в облаците

а) 

Притежателите на SPL могат да изпълняват полети с планери в облаците само ако:

1) 

всички двигатели са спрени; и

2) 

имат права да изпълняват полети с планери в облаците в съответствие с настоящата точка.

б) 

Правата по SPL включват и права за летене в облаците с планер, ако пилотът има най-малко:

1) 

30 часа като командир на планери след издаването на свидетелството за летателна правоспособност;

2) 

курс на обучение в ATO или в DTO, включващ:

i) 

теоретична подготовка;

ii) 

най-малко два часа полетно време с инструктор на планери със спрени двигатели, контролирайки планера, разчитайки единствено на показанията на приборите. Все пак, максимум 50 % от полетното време с инструктор могат да бъдат изпълнени с TMG, които летят с тяга на двигател, при условие че тези учебни полети се извършват при VMC;

в) 

За да получи права да изпълнява полети с планери в облаците, притежателят на SPL, който притежава и основна квалификация за полети по прибори (BIR) или IR(A) в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или който е изпълнил всички изисквания за издаването на една от тези квалификации, трябва да има:

1) 

признаване на покриването на изискванията, посочени в буква б), подточка 2, i);

2) 

чрез дерогация от буква б), подточка 2, i), най-малко един час полетно време с инструктор на планери, контролирайки планера, разчитайки единствено на показанията на приборите.

г) 

Завършването на курса на обучение, както е посочено в буква б), подточка 2 или буква в), подточка 2, според случая, се вписва в летателната книжка и се подписва от началника по обучението в ATO или DTO, отговорна за обучението.

д) 

Притежателите на SPL упражняват правата си за полети с планери в облаците само ако през последните две години преди планирания полет в облаците имат поне един час полетно време или пет полета, като командири, които упражняват правата си за планери, които извършват полети в облаците.

е) 

Ако притежателите на SPL с права за планери, които извършват полети в облаците, не отговарят на изискванията, посочени в буква д), но желаят да възобновят упражняването на правата си за полети с планери в облаците, те трябва да:

1) 

преминат проверка на професионалната подготовка с FE(S); или

2) 

изпълнят допълнителното полетно време или полетите, изисквани в буква д), с FE(S).

ж) 

На притежателите на SPL с права за планери, които извършват полети в облаците, които притежават също BIR или IR(A) в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква д).

ПОДЧАСТ FI

ПОЛЕТНИ ИНСТРУКТОРИ

Раздел 1

Общи изисквания

SFCL.300    Сертификат за полетен инструктор

а) 

Общи положения

Инструкторът провежда летателно обучение в планер само ако:

1) 

притежава:

i) 

SPL, включващо правата, квалификациите и сертификатите, за които трябва да се предостави летателно обучение;

ii) 

сертификат за полетен инструктор на планери (FI(S), подходящ за извършеното обучение и издаден в съответствие с настоящата подчаст;

2) 

право да действа като командир по време на летателното обучение с планер.

б) 

Обучение, предоставено извън територията на държавите членки

1) 

Чрез дерогация от буква а), подточка 1, в случая на летателно обучение, предоставено в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение (Част SFCL) извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за полетен инструктор на кандидат, който притежава свидетелство за летателна правоспособност за пилот на планери в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че кандидатът:

i) 

притежава най-малко свидетелство за летателна правоспособност, което включва, когато е целесъобразно, права, квалификации или сертификати, еквивалентни на тези, за които е оправомощен да обучава;

i) 

отговаря на изискванията, установени в настоящата подчаст, за издаването на сертификат за FI(S) със съответните права на инструктор;

iii) 

демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на инструктор съгласно настоящото приложение.

2) 

Сертификатът трябва да е ограничен до провеждането на летателно обучение:

i) 

извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция;

ii) 

за обучаеми пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се предоставя летателното обучение.

Раздел 2

Сертификат за полетен инструктор на планери — FI(S)

SFCL.315    сертификат за FI(S) — Права и условия

а) 

При условие, че кандидатите спазват разпоредбите от точка SFCL.320 и долупосочените условия, сертификат за FI(S) се издава с права за провеждане на летателно обучение за:

1) 

SPL;

2) 

допълнителни права за планери в съответствие с точка SFCL.150, буква д);

3) 

методи на излитане в съответствие с точка SFCL.155, при условие че кандидатът има като командир:

i) 

в случая на излитане с теглене със самолет — поне 30 излитания; или

ii) 

в случая на излитане с лебедка — поне 50 излитания;

4) 

допълнителни права за TMG в съответствие с точка SFCL.150, буква б), при условие че кандидатът има:

i) 

най-малко 30 часа полетно време като командир на TMG;

ii) 

завършено обучение съгласно описаното в точка SFCL.330, буква б), подточка 2;

iii) 

демонстрирал е способността да обучава на TMG пред FI(S), който е квалифициран в съответствие с подточка 7 и е определен от началника по обучението в АТО или DTO;

5) 

основни права за фигурен пилотаж, разширени права за фигурен пилотаж или права за планери, които извършват полети в облаците, или права за теглене на планери или рекламни плакати, при условие че кандидатът:

i) 

в случая на обучение за основни или разширени права за фигурен пилотаж, притежава разширени права за фигурен пилотаж в съответствие с точка SFCL.200, буква в);

ii) 

е демонстрирал способността да обучава за съответните права или квалификация пред FI(S), който е квалифициран в съответствие с буква а), подточка 7 и е определен от началника по обучението в АТО или DTO;

6) 

нощни полети с TMG, при условие че кандидатът:

i) 

отговаря на изискването за опит при нощни полети, посочено в точка SFCL.160, буква д), подточка 2;

ii) 

демонстрирал е способността да обучава на TMG нощем пред FI(S), който е квалифициран в съответствие с подточка 7 и е определен от началника по обучението в АТО или DTO;

7) 

сертификат за FI(S), при условие че кандидатът:

i) 

има най-малко 50 часа или 150 излитания летателно обучение с планери;

ii) 

в съответствие с процедурите, установени за тази цел от компетентния орган, демонстрира способността си да обучава за FI(S) сертификат пред FI(S), който е квалифициран в съответствие с настоящата буква и е определен от началника по обучението в ATO или DTO.

б) 

Правата, изброени в буква а), включват правата за провеждане на летателно обучение за:

1) 

издаването на съответното свидетелство за летателна правоспособност, права, квалификации или сертификати; и

2) 

потвърждаването на валидността, подновяването или спазването на съответните изисквания за скорошен опит, посочени в настоящото приложение, според случая.

SFCL.320    Сертификат за FI(S) — Предпоставки и изисквания

Кандидатите за сертификат за FI(S) трябва да:

а) 

са на възраст най-малко 18 години;

б) 

спазват изискванията от буква а), подточка 1, i) и подточка 2 от точка SFCL.300;

в) 

имат 100 часа полетно време и 200 излитания като командир на планери;

г) 

имат завършен курс на обучение за инструктори в съответствие с точка SFCL.330 в ATO или DTO; и

д) 

са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка SFCL.345.

SFCL.325    Компетентност и оценка на FI(S)

Кандидатите за сертификат за FI(S) се обучават за постигане на следните компетентности:

а) 

подготвяне на средства за обучение;

б) 

създаване на подходящ климат за обучение;

в) 

предаване на знания;

г) 

обвързване на управлението на опасностите и грешките (TEM) с управлението на ресурсите на екипажа;

д) 

планиране на времето с оглед постигане на целите на обучението;

е) 

улесняване на ученето;

ж) 

оценяване на резултатите на обучаемите;

з) 

следене и преглед на напредъка;

и) 

оценяване на етапите на обучението; и

й) 

докладване на крайните резултати.

SFCL.330    FI(S) — Курс на обучение

а) 

Кандидатите за сертификат за FI(S) първо преминават специфична предварителна оценка в ATO или DTO, която се провежда в рамките на 12 месеца преди началото на курса за обучение, за да се оцени способността им да преминат курса.

б) 

Курсът на обучение за FI(S) трябва да включва:

1) 

за планери, с изключение на TMG:

i) 

елементите, указани в точка SFCL.325;

ii) 

25 часа преподаване и обучение;

iii) 

30 часа обучение по теоретична подготовка, включително текущи проверки за напредъка;

iv) 

най-малко шест часа, от които максимум три часа могат да бъдат извършени с TMG, или 20 излитания летателно обучение;

2) 

освен това, ако правата по сертификата за FI(S) ще включват правата, както е посочено в точка SFCL.315, буква а), подточка 4 и буква а), подточка 6, най-малко шест часа полетно време с инструктор на TMG.

в) 

На кандидатите, които вече притежават сертификат за инструктор в съответствие с приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 или в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква б), подточка 1, ii).

г) 

Когато кандидатства за сертификат за FI(S), на пилота, който притежава или е притежавал FI(A), (H) или (As), се признават 18 часа с цел покриване на изискванията, посочени в буква б), подточка 1, iii).

SFCL.345    FI(S) — Оценка на компетентността

а) 

Кандидатите за издаване на сертификат за FI(S) трябва да преминат оценка на компетентността, за да демонстрират на проверяващия, квалифициран в съответствие с точка SFCL.415, буква в), способността си да обучават обучаем пилот до нивото, необходимо за издаването на SPL.

б) 

Тази оценка трябва да включва:

1) 

демонстриране на компетентността, описана в точка SFCL.325, по време на подготовката на полета, дейностите след полета и теоретичното обучение;

2) 

устни изпити по теоретична подготовка на земята, разбори преди и след полет и демонстрации в полет с планери;

3) 

упражнения, подходящи за оценка на компетентността на инструктора.

в) 

Оценката на компетентността за първоначалното издаване на сертификат за FI(S) се извършва на планери, с изключение на TMG.

SFCL.350    FI(S) — Ограничени права

а) 

Правата на FI(S) са ограничени до провеждането на летателно обучение под наблюдението на FI(S), чиито права не са ограничени, определен за целта от АTO или от DTO в следните случаи:

1) 

за издаването на SPL;

2) 

за разширяване на правата по SPL с допълнителни права за планер или TMG в съответствие с точка SFCL.150;

3) 

за разширяване на правата по SPL с допълнителни методи на излитане в съответствие с точка SFCL.155; и

4) 

за основни права за фигурен пилотаж, разширени права за фигурен пилотаж или права за планери, които извършват полети в облаците, или права за теглене на планери или рекламни плакати.

б) 

Докато провежда обучение под наблюдение в съответствие с буква а) FI(S) няма право да разрешава на обучаемите пилоти да извършват първи самостоятелни полети и първи самостоятелни маршрутни полети.

в) 

Ограниченията, посочени в букви а) и б), отпадат от сертификата за FI(S), когато FI(S) изпълни най-малко 15 часа или 50 излитания летателно обучение, което покрива всички фази на полета на планера. В случая на FI(S) с ограничени права, който отговаря на изискванията на точка SFCL.330, буква б), подточка 2, 5 от тези 15 часа могат да бъдат изпълнени с TMG, а 15 от тези 50 излитания могат да бъдат заменени с излитания и кацания с TMG.

SFCL.360    Сертификат за FI(S) — Изисквания за скорошен опит

а) 

Притежателят на сертификат за FI(S) упражнява правата, дадени му съгласно сертификата, само ако преди планираното упражняване на тези права той:

1) 

през последните три години e преминал:

i) 

опреснително обучение за инструктори в АТО, DTO или компетентен орган, по време на което притежателят получава теоретично обучение за опресняване и актуализиране на познанията, необходими за инструкторите на планери; и

ii) 

при провеждането на летателно обучение като FI(S), има най-малко:

A) 

30 часа; или

Б) 

60 излитания и кацания; и

2) 

в рамките на последните девет години и в съответствие с процедурите, установени за тази цел от компетентния орган, е демонстрирал способността си да обучава за летене на планери пред FI(S), който е квалифициран в съответствие с точка SFCL.315, буква а), подточка 7 и е определен от началника по обучението в ATO или DTO.

б) 

Часовете, пролетяни като FE(S) по време на проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка и оценките на компетентността, се признават изцяло за покриване на изискването от буква а), подточка 1, ii).

в) 

Ако притежателят на сертификат за FI(S) не извърши полета за обучение под наблюдение по задоволителен за FI(S) начин съгласно буква а), подточка 2, той не може да упражнява правата по сертификата за FI(S), докато не премине успешно оценката на компетентността в съответствие с точка SFCL.345.

г) 

За да възобнови упражняването на правата по сертификата за FI(S), притежателят на сертификат за FI(S), който не отговаря на всички изисквания от буква а), трябва да изпълни изискванията от буква а), подточка 1, i) и от точка SFCL.345.

ПОДЧАСТ FE

ПОЛЕТНИ ПРОВЕРЯВАЩИ

Раздел 1

Общи изисквания

SFCL.400    Сертификати за полетни проверяващи на планери

а) 

Общи положения

Проверяващите имат право да извършват проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността в съответствие с настоящото приложение, ако:

1) 

притежават:

i) 

SPL, включително права, квалификации и сертификати, съгласно които имат право да извършват проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, както и правото да обучават за същите;

ii) 

сертификат за FE(S), включително права, подходящи за извършване на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, издаден в съответствие с настоящата подчаст;

2) 

имат право да действат като командир на планер по време на проверките на уменията, проверките на професионалната подготовка или оценките на компетентността.

б) 

Проверки, извършвани извън територията на държавите членки

1) 

Чрез дерогация от буква а), подточка 1, в случая на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, провеждани извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за проверяващ на кандидати, притежаващи свидетелство за летателна правоспособност за пилот на планери, което е в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че тези кандидати:

i) 

притежават най-малко свидетелство за летателна правоспособност, което включва, когато е целесъобразно, права, квалификации или сертификати, равностойни на тези, за които са оправомощени да извършват проверки на уменията или проверки на професионалната подготовка;

ii) 

отговарят на изискванията за издаване на съответния сертификат за проверяващ, установени в настоящата подчаст;

iii) 

демонстрират пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на правилата за авиационна безопасност на Съюза, за да бъдат в състояние да упражняват правата на проверяващи съгласно настоящото приложение.

2) 

Посоченият в подточка 1 сертификат е ограничен до извършване на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка:

i) 

извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция; и

ii) 

за пилот, който владее достатъчно добре езика, на който се провежда проверката.

SFCL.405    Ограничаване на правата в случай на запазени интереси

Проверяващият на планери не трябва да провежда:

а) 

проверка на уменията или оценка на компетентността на кандидати за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат, на които е предоставил повече от 50 % от необходимото летателно обучение за свидетелството за летателна правоспособност, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията или оценката на компетентността; или

б) 

проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, когато проверяващият прецени, че неговата обективност може да бъде засегната.

SFCL.410    Провеждане на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността

а) 

Когато провежда проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността, проверяващият на планери трябва да извърши следното:

1) 

да се увери, че комуникацията с кандидата може да бъде установена без езикови бариери;

2) 

да провери дали кандидатът отговаря на всички изисквания за квалификация, обучение и опит, посочени в настоящото приложение, за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелството за летателна правоспособност, правата, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността;

3) 

да уведоми кандидата за последствията от предоставянето на непълна, неточна или невярна информация, свързана с неговото обучение и летателен опит.

б) 

След завършване на проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността, проверяващият на планери:

1) 

информира кандидата за резултатите от проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността;

2) 

в случай на успешно преминаване на оценката на компетентността с цел потвърждаване на валидността или подновяване, вписва в свидетелството за летателна правоспособност или сертификата на кандидата новата дата на изтичане на валидността, ако е специално оправомощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата;

3) 

предоставя на кандидата подписан доклад за проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността и незабавно предоставя копия от доклада на компетентния орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата, и на компетентния орган, който е издал сертификата на проверяващия. Този доклад трябва да включва:

i) 

декларация, че проверяващият на планери е получил информация от кандидата относно неговия опит и обучение и е констатирал, че опитът и обучението отговарят на приложимите изисквания, посочени в настоящото приложение;

ii) 

потвърждение, че са извършени всички необходими маневри и упражнения, както и информация относно устния изпит по теоретична подготовка, когато е приложимо. Ако кандидатът не е преминал успешно някой елемент от тези категории, проверяващият записва причините за тази оценка;

iii) 

резултата от проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността;

iv) 

декларация, че проверяващият на планери е прегледал и приложил националните процедури и изисквания на компетентния орган на кандидата, ако компетентният орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата, не е органът, издал сертификата на проверяващия;

v) 

копие от сертификата на проверяващия на планери, съдържащ обхвата на правата му в качеството му на проверяващ на планери при проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия.

в) 

Проверяващите на планери съхраняват пет години документите с подробна информация за всички извършени проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността и резултатите от тях.

г) 

При поискване от страна на компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия на планери, или на компетентния орган, който отговаря за свидетелството за летателна правоспособност на кандидата, проверяващите на планери представят всички документи и доклади и всяка друга информация, необходима за осъществяване на надзорни дейности.

Раздел 2

Сертификат за полетен проверяващ на планери — FE(S)

SFCL.415    Сертификат за FE(S) — Права и условия

При условие че кандидатът спазва разпоредбите на точка SFCL.420 и долупосочените условия, сертификат за FE(S) се издава при подаване на заявление с права за провеждане на:

а) 

проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за SPL, при условие че кандидатът има 300 часа полетно време като пилот на планери (с изключение на TMG), в това число 150 часа или 300 излитания летателно обучение;

б) 

проверки на уменията за разширяване на правата по SPL за TMG в съответствие с точка SFCL.150, буква д), при условие че кандидатът има 300 часа полетно време като пилот на планери, в това число 50 часа летателно обучение с TMG;

в) 

оценки на компетентността за издаване на сертификати за FI(S) на планери, при условие че кандидатът има:

1) 

най-малко 500 часа полетно време като пилот на планери, в това число, ако правата по сертификата за FE(S) ще бъдат упражнени на:

i) 

планери (с изключение на TMG), най-малко 10 часа или 30 излитания при обучение на кандидата за сертификат за FI(S) за планери (с изключение на TMG);

ii) 

TMG, най-малко 10 часа или 30 излитания и кацания, при обучение на кандидата за сертификат за FI(S) за TMG;

2) 

преминато специално обучение по време на стандартизационен курс за проверяващи в съответствие с точка SFCL.430.

SFCL.420    Сертификат за FE(S) — Предпоставки и изисквания

Кандидатите за сертификат за FE(S) трябва да:

а) 

спазват изискванията на буква а), подточка 1, i) и буква а), подточка 2 от точка SFCL.400;

б) 

са завършили стандартизационния курс за FE(S) в съответствие с точка SFCL.430;

в) 

имат извършена оценка на компетентността в съответствие с точка SFCL.445;

г) 

демонстрират съответен предишен опит, свързан с правата по сертификата за FE(S); и

д) 

демонстрират, че не са били подложени на никакви санкции, включително временно прекратяване, ограничаване или отнемане на някое от техните свидетелства за летателна правоспособност, квалификации или сертификати, издадени в съответствие с настоящото приложение, с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или с приложение III (Част BFCL) към Регламент 2018/395, за неспазване на Регламент (ЕС) 2018/1139 и неговите делегирани актове и актове за изпълнение през последните три години.

SFCL.430    Сертификат за FE(S) — Стандартизационен курс

а) 

Кандидатите за сертификат за FE(S) преминават стандартизационен курс, организиран от компетентния орган или от ATO или DTO и одобрен от компетентния орган.

б) 

Стандартизационният курс трябва да е съобразен с исканите права за полетен проверяващ на планери и да се състои от теоретична и практическа подготовка, в това число най-малко:

1) 

провеждането на две проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността за SPL или свързаните квалификации или сертификати;

2) 

обучение относно приложимите изисквания, предвидени в настоящото приложение, и приложимите изисквания за летателна експлоатация, провеждането на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността и тяхното документиране и докладване;

3) 

инструкции относно:

i) 

националните административни процедури;

ii) 

изискванията за защита на личните данни;

iii) 

отговорностите на проверяващия;

iv) 

застраховката срещу злополука на проверяващия;

v) 

националните такси; и

vi) 

указания за това как да получат достъп до информацията, съдържаща се в точки i)—v) при провеждането на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия.

в) 

Притежателите на сертификати за FE(S) не провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия, освен ако те са направили преглед на най-новата налична информация, съдържаща съответните национални процедури на компетентния орган на кандидата.

SFCL.445    Сертификат за FE(S) — Оценка на компетентността

Кандидатът за първоначално издаване на сертификат за FE(S) трябва да демонстрира своята компетентност като FE(S) пред инспектор от компетентния орган или пред старши проверяващ, специално оправомощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за сертификата за FE(S). По време на оценяването на компетентността кандидатът провежда проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, включително инструкции, провеждане на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, и оценка на лицето, което се проверява или оценява, разбор и документиране.

SFCL.460    Сертификат за FE(S) — Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване

а) 

Сертификатът за FE(S) е валиден за срок от пет години.

б) 

Валидността на сертификата за FE(S) се потвърждава, ако притежателят му:

1) 

по време на валидността на сертификата за FE(S) е преминал опреснителен курс за проверяващи, който е организиран от компетентния орган или от АТО или DTO и е одобрен от този компетентен орган, по време на който притежателят получава теоретична подготовка за опресняване и актуализиране на знанията, приложими за проверяващите на планери;

2) 

през последните 24 месеца, предхождащи края на срока на валидност на сертификата, демонстрира способността си да извършва проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността пред инспектор от компетентния орган или пред проверяващ, специално оправомощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за сертификата за FE(S).

в) 

Притежателят на сертификат за FE(S), който притежава също един или повече сертификати за проверяващ за други категории въздухоплавателни средства в съответствие с приложение I (Част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 или с приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395, може да получи съчетано потвърждаване на валидността на всички притежавани сертификати за проверяващ, след съгласието на компетентния орган.

г) 

Ако срокът на валидност на сертификата за FE(S) е изтекъл, неговият притежател трябва да отговори на изискванията от буква б), подточка 1 и от точка SFCL.445, преди да може да възобнови упражняването на правата си по сертификата за FE(S).

д) 

Валидността на сертификата за FE(S) се потвърждава или подновява само ако кандидатът демонстрира продължаващо съответствие с изискванията, посочени в точка SFCL.410, както и с изискванията, посочени в точка SFCL.420, букви г) и д).( 1 ) Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

( 3 ) Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 4 март 2020 година (все още непубликувано в Официален вестник).

( 4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

Top