EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1938-20220701

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/2022-07-01

02017R1938 — BG — 01.07.2022 — 002.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1938 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2017 година

относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 280, 28.10.2017 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/517 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2021 година

  L 104

53

1.4.2022

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1032 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 юни 2022 година

  L 173

17

30.6.2022


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 245, 22.9.2022, стp.  70 (2022/1032)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1938 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2017 година

относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват разпоредби, чиято цел е да се гарантира сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ („газ“), като се даде възможност за прилагане на извънредни мерки, когато пазарът вече не е в състояние да осигури изискваните доставки на газ, включително мерки за солидарност като крайно решение, и като се определят ясно отговорностите и тяхното разпределение между предприятията за природен газ, държавите членки и Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията на конкретни прекъсвания на доставките на газ. Настоящият регламент предвижда също прозрачни механизми, в дух на солидарност, относно координиране на планирането и реакцията при извънредна ситуация на национално, регионално равнище или на равнището на Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„сигурност“ означава сигурност съгласно определението в член 2, точка 32 от Директива 2009/73/ЕО;

2) 

„клиент“ означава клиент съгласно определението в член 2, точка 24 от Директива 2009/73/ЕО;

3) 

„битов клиент“ означава битов клиент съгласно определението в член 2, точка 25 от Директива 2009/73/ЕО;

4) 

„важна социална служба“ означава служба, свързана със здравеопазване, основни социални грижи, спешно реагиране, сигурността, образование или публичната администрация;

5) 

„защитен клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това, когато съответната държава членка реши, може също да означава едно или няколко от следните, при условие че предприятията или службите, посочени в букви а) и б), не съставляват повече от 20 % от общото годишно крайно потребление на газ в съответната държава членка:

а) 

малко или средно предприятие, при условие че е свързано към газоразпределителна мрежа;

б) 

важна социална служба, при условие че е свързана към газоразпределителна или газопреносна мрежа;

в) 

инсталация за централизирано топлоснабдяване, доколкото тя доставя отопление на битови потребители, малки или средни предприятия, или важни социални служби, при условие че тази инсталация не е в състояние да премине на други горива, различни от газ.

6) 

„защитен по линия на солидарността клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това може да включва едно от следните или двете заедно:

а) 

инсталация за централизирано топлоснабдяване, ако това е „защитен клиент“ в съответната държава членка и само доколкото тя доставя топлинна енергия на домакинства или важни социални служби, различни от учебни заведения и служби на публичната администрация;

б) 

важна социална служба, ако това е „защитен клиент“ в съответната държава членка, различен от учебни заведения и служби на публичната администрация;

7) 

„компетентен орган“ означава определен от държава членка национален правителствен орган или национален регулаторен орган, който осигурява изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент;

8) 

„национален регулаторен орган“ означава национален регулаторен орган, определен в съответствие с член 39, параграф 1 от Директива 2009/73/ЕО;

9) 

„предприятие за природен газ“ означава предприятие за природен газ съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 2009/73/ЕО;

10) 

„договор за доставка на газ“ означава договор за доставка на газ съгласно определението в член 2, точка 34 от Директива 2009/73/ЕО;

11) 

„пренос“ означава пренос съгласно определението в член 2, точка 3 от Директива 2009/73/ЕО;

12) 

„оператор на газопреносна система“ означава оператор на газопреносна система съгласно определението в член 2, точка 4 от Директива 2009/73/ЕО;

13) 

„разпределение“ означава разпределение съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2009/73/ЕО;

14) 

„оператор на газоразпределителна система“ означава оператор на газоразпределителна система съгласно определението в член 2, точка 6 от Директива 2009/73/ЕО;

15) 

„междусистемен газопровод“ означава междусистемен газопровод съгласно определението в член 2, точка 17 от Директива 2009/73/ЕО;

16) 

„коридори за спешно снабдяване“ означава пътищата на Съюза за доставка на газ, които подпомагат държавите членки за по-добро смекчаване на последиците от възможно прекъсване на доставките или инфраструктурата;

17) 

„капацитет за съхранение“ означава капацитет за съхранение съгласно определението в член 2, точка 28 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

18) 

„технически капацитет“ означава технически капацитет съгласно определението в член 2, точка 18 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

19) 

„гарантиран капацитет“ означава гарантиран капацитет съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

20) 

„прекъсваем капацитет“ означава прекъсваем капацитет съгласно определението в член 2, точка 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

21) 

„капацитет на съоръжение за ВПГ“ означава капацитет на съоръжение за ВПГ съгласно определението в член 2, точка 24 от Регламент (ЕО) № 715/2009;

22) 

„оператор на система за съхранение“ означава оператор на система за съхранение съгласно определението в член 2, точка 11 от Директива 2009/73/ЕО;

23) 

„съоръжение за съхранение“ означава съоръжение за съхранение съгласно определението в член 2, точка 9 от Директива 2009/73/ЕО;

24) 

„система“ означава система съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 2009/73/ЕО;

25) 

„ползвател на системата“ означава ползвател на системата съгласно определението в член 2, точка 23 от Директива 2009/73/ЕО;

26) 

„спомагателни услуги“ означава спомагателни услуги съгласно определението в член 2, точка 14 от Директива 2009/73/ЕО;

▼M2

27) 

„график на запълване“ означава поредица от междинни цели за подземни съоръжения за съхранение на газ за всяка държава членка, както са включени в приложение Ia, за 2022 г. и за следващите години, определени в съответствие с член 6а;

28) 

„цел за запълване“ означава обвързваща цел за степента на запълване на общия капацитет на подземните съоръжения за съхранение на газ;

29) 

„стратегически резерв“ означава подземно съхранение или част от подземно съхранение на невтечнен природен газ, който е закупен, управляван и съхраняван от операторите на преносни системи, от образувание, определено от държавите членки, или от предприятие, и който може да бъде освободен само след предварително уведомление или разрешение на публичен орган, и като цяло се освобождава в случай на:

а) 

сериозен недостиг на доставките;

б) 

прекъсване на доставките: или

в) 

обявяване на извънредна ситуация съгласно посоченото в член 11, параграф 1, буква в);

30) 

„балансиращ запас“ означава невтечнен природен газ, който е:

а) 

закупен, управляван и съхраняван подземно от оператори на газопреносни системи или от образувание, определено от държавата членка, изключително за изпълнение на функциите на оператори на газопреносни системи и за целите на сигурността на доставките на газ; и

б) 

освобождаван само когато е необходим за поддържане на експлоатацията на системата при сигурни и надеждни условия в съответствие с член 13 от Директива 2009/73/ЕО и с членове 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 312/2014;

31) 

„подземно съоръжение за съхранение на газ“ означава съоръжение за съхранение съгласно определението в член 2, точка 9 от Директива 2009/73/ЕО, което се използва за съхранение на природен газ, включително балансиращ запас, и което е свързано към преносна или разпределителна система, с изключение на съхранение в надземни сферични съоръжения или съхранение в тръбопроводи.

▼B

Член 3

Отговорност за сигурността на доставките на газ

1.  
Сигурността на доставките на газ е споделена отговорност на предприятията за природен газ, държавите членки, по-специално чрез техните компетентни органи, и Комисията, в рамките на съответните им сфери на дейност и компетентност.
2.  
Всяка държава членка определя компетентен орган. Компетентните органи си сътрудничат помежду си при изпълнението на настоящия регламент. Държавите членки могат да разрешат на компетентния орган да делегира конкретни задачи, определени в настоящия регламент, на други органи. Когато компетентните органи делегират задачата за обявяване на което и да е от нивата за опасност, посочени в член 11, параграф 1, те делегират тази задача единствено на публичен орган, на оператор на газопреносна система или оператор на газоразпределителна система. Делегираните задачи се изпълняват под надзора на компетентния орган и се определят в превантивния план за действие и в плана за действие при извънредни ситуации.
3.  
Всяка държава членка незабавно съобщава на Комисията наименованието на своя компетентен орган, оповестява го и съобщава за всички промени в него.
4.  
При изпълнение на мерките, предвидени в настоящия регламент, компетентният орган определя ролите и отговорностите на отделните участници по начин, с който да се гарантира спазването на подход на три нива, като на първо място се ангажират предприятията за природен газ, когато е целесъобразно — електроенергийните предприятия, и отрасълът, на второ място държавите членки на национално или регионално равнище, и на трето място Съюзът.
5.  
Комисията координира действията на компетентните органи на регионално равнище и на равнището на Съюза съгласно настоящия регламент, inter alia, чрез КГПГ или, по-специално в случай на извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза съгласно член 12, параграф 1, чрез групата за управление на кризи, посочена в член 12, параграф 4.
6.  
В случай на извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза, операторите на газопреносни системи си сътрудничат и обменят информация чрез РСК за газ, създадена от ЕМОПС за газ. ЕМОПС за газ, информират съответно Комисията и компетентните органи на съответната държава членка.
7.  
В съответствие с член 7, параграф 2 се посочват основните транснационални рискове за сигурността на доставките на газ за Съюза и на тази основа се определят рискови групи. Тези рискови групи представляват основа за засилено регионално сътрудничество с цел повишаване на сигурността на доставките на газ и дават възможност за договаряне на подходящи и ефективни трансгранични мерки по коридорите за спешно снабдяване за всички засегнати държави членки в рисковите групи и извън тях.

Списъкът на тези рискови групи и техният състав са определени в приложение I. Съставът на рисковите групи не представлява пречка за каквато и да е друга форма на регионално сътрудничество в полза на сигурността на доставките.

8.  
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 с цел актуализиране на посочения в приложение I състав на рисковите групи, чрез изменения на това приложение, с оглед да се отрази развитието на големите транснационални рискове за сигурността на доставките на газ в Съюза и тяхното въздействие върху държавите членки и които вземат предвид резултатите от провежданата от ЕМОПС за газ симулация в рамките на Съюза на сценариите за прекъсване на доставките на газ и инфраструктурата в съответствие с член 7, параграф 1. Преди да пристъпи към актуализиране, Комисията провежда консултации с КГПГ в състав, посочен в член 4, параграф 4, относно предвидената актуализация.

Член 4

Координационна група по природния газ

1.  
Създава се Координационна група по природния газ (КГПГ), която да улеснява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. КГПГ е съставена от представители на държавите членки, по-специално представители на техните компетентни органи, както и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на КГПГ, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства КГПГ. КГПГ приема свой процедурен правилник.
2.  

С КГПГ се провежда консултация и тя подпомага Комисията по-специално по следните въпроси:

а) 

сигурността на доставките на газ в който и да е момент, и по-специално в случай на извънредна ситуация;

б) 

цялата информация, имаща отношение към сигурността на доставките на газ на национално, регионално равнище и на равнището на Съюза;

в) 

добрите практики и евентуалните насоки за всички заинтересовани страни;

г) 

нивото на сигурност на доставките на газ, целевите показатели и методологиите за оценка;

д) 

сценарии на национално, регионално равнище и на равнището на Съюза, и проверка на равнищата на готовност;

е) 

оценката на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, съгласуваността между различните планове и изпълнението на предвидените в тях мерки;

ж) 

координация на мерките за справяне с извънредни ситуации в Съюза, с договарящите се страни от Енергийната общност, и с други трети държави;

з) 

помощта, необходима на най-засегнатите държави членки.

3.  
Комисията свиква редовно заседания на КГПГ и споделя информацията, получена от компетентните органи, като опазва поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация.
4.  
Комисията може да свика КГПГ в състав, ограничен до представителите на държавите членки, и по-специално на техните компетентни органи. Комисията свиква КГПГ в ограничения състав по искане на един или повече представители на държавите членки, и по-специално на техните компетентни органи. В този случай член 16, параграф 2 не се прилага.

Член 5

Стандарт за инфраструктура

1.  
Всяка държава членка или — когато държавата членка предвижда това — компетентният ѝ орган гарантират вземането на необходимите мерки, така че в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура техническият капацитет на останалата инфраструктура, определен по формулата N – 1, както е посочено в точка 2 от приложение II, да е в състояние, без да се засяга параграф 2 от настоящия член, да доставя необходимите количества газ за задоволяване на общото търсене на газ в района на изчислението за един ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. Това се прави въз основа на тенденциите в потреблението на газ, дългосрочното въздействие на мерките за енергийна ефективност и равнищата на използване на съществуващата инфраструктура.

Посоченото в първата алинея от настоящия параграф задължение не засяга отговорността на системните оператори да направят съответните инвестиции и задълженията на операторите на газопреносни системи, предвидени в Регламент (ЕО) № 715/2009 и в Директива 2009/73/ЕО.

2.  
Задължението да се гарантира, че останалата инфраструктура има технически капацитет да задоволи общото търсене на газ, посочено в параграф 1 от настоящия член, се счита за изпълнено и когато компетентният орган докаже в превантивния план за действие, че едно прекъсване на доставките на газ може да бъде навреме и в достатъчна степен компенсирано от подходящи пазарни мерки от страна на търсенето. За тази цел формулата N – 1 се изчислява, както е посочено в приложение II, точка 4.
3.  
Когато е целесъобразно в съответствие с оценките на риска, посочени в член 7, компетентните органи на съседни държави членки могат да се договорят да изпълняват съвместно задължението, посочено в параграф 1 от настоящия член. В такъв случай компетентните органи представят изчислението на формулата N – 1 в оценката на риска, както и обяснение, в регионалните раздели на превантивните планове за действие, за начина, по който това задължение се изпълнява чрез постигнатите договорености. Прилага се точка 5 от приложение II.
4.  

Операторите на газопреносни системи позволяват постоянен физически капацитет за пренос на газ в двете посоки („двупосочен капацитет“) по всички междусистемни връзки между държавите членки, освен:

а) 

в случай на връзки с производствени съоръжения, съоръжения за ВПГ и газоразпределителни мрежи; или

б) 

когато е предоставено освобождаване от посоченото задължение, след извършване на подробна оценка и консултации с други държави членки и Комисията в съответствие с приложение III.

По отношение на процедурата за осигуряване или повишаване на двупосочния капацитет по дадена междусистемна връзка или за освобождаване или удължаване на срока на освобождаването от посоченото задължение се прилага приложение III. Комисията оповестява и актуализира списъка на освобождаванията.

5.  

Предложение за осигуряване или повишаване на двупосочния капацитет или искане за освобождаване или удължаване на срока на освобождаването включват анализ на разходите и ползите, изготвен въз основа на методологията съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ) и се основават на следните елементи:

а) 

оценка на пазарното търсене;

б) 

прогнози за търсенето и предлагането;

в) 

евентуалното икономическо въздействие върху съществуващата инфраструктура;

г) 

проучване за осъществимост;

д) 

разходите за двупосочен капацитет, включително необходимото укрепване на газопреносната система; и

е) 

ползите за сигурността на доставките на газ при отчитане на евентуалния принос на двупосочния капацитет за спазване на стандарта за инфраструктура, посочен в настоящия член.

6.  
Националните регулаторни органи отчитат ефективно извършените разходи за изпълнение на задължението, посочено в параграф 1 от настоящия член, и разходите за осигуряване на двупосочен капацитет, така че да предоставят подходящи стимули, когато определят или одобряват по прозрачен и подробен начин тарифите или методологиите в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009 и член 41, параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО.
7.  
Доколкото дадена инвестиция за осигуряване или повишаване на двупосочен капацитет не се налага от пазара, но се смята за необходима за целите на сигурността на доставките на газ и когато тази инвестиция води до разходи в повече от една държава членка или в една държава членка в полза на друга държава членка, националните регулаторни органи на всички засегнати държави членки вземат съгласувано решение за разпределението на разходите, преди да се вземе инвестиционно решение. При разпределението на разходите се вземат предвид принципите и елементите, посочени в член 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 347/2013, и по-специално съотношението на ползите от инфраструктурните инвестиции за увеличаване на сигурността на доставките на газ на засегнатите държави членки, както и вече направените инвестиции във въпросната инфраструктура. Разпределението на разходите не води до ненужно нарушаване на конкуренцията и на ефективното функциониране на вътрешния пазар и не причинява неблагоприятно въздействие върху пазара.
8.  
Компетентният орган гарантира, че всяка нова газопреносна инфраструктура допринася за сигурността на доставките на газ чрез разработването на добре свързана мрежа, включително, по целесъобразност, чрез достатъчен брой трансгранични входни и изходни точки във връзка с търсенето на пазара и установените рискове.

В оценката на риска компетентният орган извършва оценка с интегрирана перспектива относно газовите и електроенергийните системи дали съществуват вътрешни ограничаващи фактори и дали националният капацитет и инфраструктура за приемане на газ, по-специално преносните мрежи, са в състояние да адаптират националните и трансграничните потоци газ към сценария на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура на национално равнище и най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за рисковата група, посочена в оценката на риска.

(9)  
Като изключение от параграф 1 от настоящия член и при спазване на установените в настоящия параграф условия Люксембург, Словения и Швеция не са обвързани със задължението, установено в посочения параграф, но се стремят да го изпълнят, като същевременно гарантират доставките на газ за защитените клиенти в съответствие с член 6.

Изключението се прилага за Люксембург, при условие че Люксембург:

а) 

има най-малко два междусистемни газопровода с други държави членки;

б) 

има най-малко два различни източника на доставки на газ; и

в) 

няма съоръжения за съхранение на територията си.

Изключението се прилага за Словения, при условие че Словения:

а) 

има най-малко два междусистемни газопровода с други държави членки;

б) 

има най-малко два различни източника на доставки на газ; и

в) 

няма съоръжения за съхранение или съоръжение за ВПГ на територията си.

Изключението се прилага за Швеция, при условие че Швеция:

а) 

не осъществява транзит на газ за други държави членки през територията си;

б) 

има годишно брутно вътрешно потребление на газ, по-малко от 2 млн. тона нефтен еквивалент; и

в) 

има по-малко от 5 % от общото първично потребление на енергия от газ.

Люксембург, Словения и Швеция информират Комисията за всяка промяна, засягаща условията, установени в настоящия параграф. Предвиденото в настоящия параграф изключение престава да се прилага, ако дори едно от посочените условия вече не е изпълнено.

Като част от националната оценка на риска, която се извършва в съответствие с член 7, параграф 3, Люксембург, Словения и Швеция описват състоянието по отношение на съответните условия, установени в настоящия параграф, и перспективите да изпълнят задължението по параграф 1 от настоящия член, като вземат предвид икономическия ефект от спазването на стандарта за инфраструктура, развитието на пазара на газ и проектите за газова инфраструктура в рисковата група. Въз основа на предоставената в националната оценка на риска информация и ако съответните условия, установени в настоящия параграф, са все още изпълнени, Комисията може да реши, че изключението може да продължи да се прилага за още четири години. В случай на положително решение установената в настоящата алинея процедура се повтаря след четири години.

Член 6

Стандарт за доставки на газ

1.  

Компетентният орган изисква от определени от него предприятия за природен газ да предприемат мерки, за да гарантират доставките на газ на защитените клиенти в държавата членка във всеки един от следните случаи:

а) 

екстремни температури в продължение на 7-дневен пиков период, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години;

б) 

всеки период от 30 дни на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години;

в) 

за период от 30 дни в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура при средностатистически зимни условия.

До 2 февруари 2018 г. всяка държава членка уведомява Комисията за своето определение за защитени клиенти, за годишни количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в съответната държава членка, който тези количества на потребление представляват. Когато държава членка включи в своето определение за защитени клиенти категориите, посочени в член 2, точка 5, букви а) или б), тя посочва количествата потребление на газ от клиентите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи клиенти представлява в общото годишно крайно потребление на газ.

Компетентният орган определя предприятията за природен газ, посочени в първа алинея от настоящия параграф, и ги посочва в превантивния план за действие.

Всички нови непазарни мерки, предвидени да гарантират стандарта за доставки на газ, трябва да са в съответствие с процедурата, определена в член 9, параграфи 4—9.

Държавите членки могат да изпълнят задължението по първа алинея, като въведат мерки за енергийна ефективност или заменят газа с други енергийни източници, inter alia, възобновяеми енергийни източници, доколкото се постига същото ниво на защита.

2.  

Всеки стандарт за увеличени доставки на газ, надхвърлящ периода от 30 дни, посочен в параграф 1, букви б) и в), или всяко допълнително задължение, наложено от съображения за сигурност на доставките на газ, се основават на оценката на риска, отразяват се в превантивния план за действие и:

а) 

отговарят на изискванията на член 8, параграф 1;

б) 

не оказват отрицателно въздействие върху способността на никоя друга държава членка да извършва доставки на газ за своите защитени клиенти в съответствие с настоящия член в случай на извънредна ситуация на национално, регионално равнище или на равнището на Съюза; и

в) 

отговарят на изискванията, посочени в член 12, параграф 5, в случай на извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза.

Комисията може да изиска обосновка, показваща съответствието на всяка мярка, посочена в първа алинея, с условията, установени в нея. Тази обосновка се оповестява от компетентния орган на държавата членка, която въвежда мярката.

Всяка нова непазарна мярка, съгласно първа алинея от настоящия параграф, приета на или след 1 ноември 2017 г., трябва да съответства на процедурата, установена в член 9, параграфи 4—9.

3.  
След края на периодите, установени от компетентния орган в съответствие с параграфи 1 и 2, или при по-тежки условия от тези, установени в параграф 1, компетентният орган и предприятията за природен газ се стремят да запазят, доколкото е възможно, доставките на газ, по-специално за защитените клиенти.
4.  
Наложените на предприятията за природен газ задължения за изпълнение на стандартите за доставки на газ, определени в настоящия член, се прилагат без дискриминация и не трябва да създават ненужна тежест за тези предприятия.
5.  
Предприятията за природен газ могат по целесъобразност да изберат да изпълняват своите задължения, основани на настоящия член, на регионално равнище или на равнището на Съюза. Компетентните органи нямат право да изискват определените в настоящия член стандарти за доставка на газ да бъдат изпълнявани въз основа на инфраструктура, намираща се само на тяхна територия.
6.  
Компетентните органи гарантират, че са създадени условия за доставки към защитените клиенти, без това да засяга правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар и на цена, отчитаща пазарната стойност на доставките.

▼M2

Член 6а

Цели за запълване и графици на запълване

1.  

При спазване на параграфи 2—5 държавите членки трябва да постигнат до 1 ноември всяка година следните цели за запълване на общия капацитет на всички подземни съоръжения за съхранение на газ, които са разположени на тяхна територия и са пряко свързани с пазарна зона на тяхна територия, както и на съоръженията за съхранение, изброени в приложение Iб:

а) 

за 2022 г.: 80 %;

б) 

от 2023 г.: 90 %.

За спазване на настоящия параграф държавите членки вземат предвид целта за гарантиране на сигурността на доставките на газ в Съюза в съответствие с член 1.

2.  
Независимо от параграф 1 и без да се засягат задълженията на други държави членки за запълване на съответните подземни съоръжения за съхранение на газ, целта за запълване на всяка държава членка, в която са разположени подземни съоръжения за съхранение на газ, се ограничава до обем, съответстващ на 35 % от средното годишно потребление на газ през предходните пет години за посочената държава членка.
3.  
Независимо от параграф 1 и без да се засягат задълженията на други държави членки за запълване на съответните подземни съоръжения за съхранение на газ, целта за запълване на всяка държава членка, в която са разположени подземните съоръжения за съхранение на газ, се намалява с обема, доставен на трети държави през референтния период 2016–2021 г., ако средният доставен обем е бил над 15 TWh годишно по време на периода за изтегляне на газ от съоръжението за съхранение (октомври — април).
4.  
За подземните съоръжения за съхранение на газ, изброени в приложение Iб, се прилагат целите запълване съгласно параграф 1 и графиците на запълване съгласно параграф 7. Подробностите за задълженията за всяка държава членка ще бъдат определени в двустранно споразумение в съответствие с приложение Iб.
5.  

Държава членка може частично да постигне целта за запълване, като се отчита ВПГ, физически съхраняван и наличен в съоръжения за ВПГ, ако е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) 

газовата система включва значителен капацитет за съхранение на ВПГ, който годишно представлява повече от 4 % от средното национално потребление за предходните пет години;

б) 

държавата членка е наложила задължение на доставчиците на газ да съхраняват минимални количества газ в подземни съоръжения за съхранение на газ и/или съоръжения за ВПГ в съответствие с член 6б, параграф 1, буква а).

6.  

Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане или за гарантиране на постигането на междинните цели, както следва:

а) 

за 2022 г.: както са посочени в приложение Ia и,

б) 

от 2023 г.: в съответствие с параграф 7.

7.  
За 2023 г. и следващите години всяка държава членка с подземни съоръжения за съхранение на газ подава на Комисията до 15 септември на предходната година проект на график на запълване с междинни цели за февруари, май, юли и септември, включително техническа информация в обобщен вид за подземните съоръжения за съхранение на газ на нейна територия, пряко свързани с нейната пазарна зона. Графикът на запълване и междинните цели се основават на средния процент на запълване през предходните пет години.

За държавите членки, за които целта за запълване е намалена до 35 % от тяхното средно годишно потребление на газ съгласно параграф 2, междинните цели на графика на запълване се намаляват съответно.

Въз основа на техническата информация, предоставена от всяка държава членка, и като взема предвид оценката на КГПГ, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на графика на запълване на всяка държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18а, параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат до 15 ноември на предходната година, когато е необходимо и включително когато дадена държава членка е представила актуализиран проект на график на запълване. Те се основават на оценка на общата ситуация по отношение на сигурността на доставките на газ и развитието на търсенето и предлагането на газ в Съюза и в отделните държави членки, като се определят по начин, който гарантира сигурност на доставките на газ, като същевременно се избягва ненужната тежест за държавите членки, участниците на газовия пазар, операторите на системи за съхранение или клиентите и не се нарушава неоправдано конкуренцията между съоръженията за съхранение, разположени в съседни държави членки.

8.  
Когато, през която и да е година, дадена държава членка не може да постигне до 1 ноември своята цел за запълване поради специфични технически характеристики на едно или повече подземни съоръжения за съхранение на газ на нейна територия, като например изключително ниски нива на нагнетяване, на тази държава членка се разрешава да постигне целта си за запълване до 1 декември. Държавата членка информира Комисията до 1 ноември, като посочи причините за забавянето.
9.  
Целта за запълване не се прилага, когато и докато Комисията е обявила извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза съгласно член 12 по искане, в зависимост от случая, на една или повече държави членки, които са обявили извънредна ситуация на национално равнище.
10.  
Компетентният орган на всяка държава членка извършва непрекъснат мониторинг за спазване на графика на запълване и докладва редовно на КГПГ. Ако степента на запълване на дадена държава членка е с повече от пет процентни пункта по-ниска от равнището в графика на запълване, компетентният орган незабавно предприема ефективни мерки за увеличаване на степента на запълване. Държавите членки информират Комисията и КГПГ относно предприетите мерки.
11.  
В случай на значително и устойчиво отклонение от страна на държава членка от графика на запълване, което застрашава постигането на целта за запълване или в случай на отклонение от целта за запълване, Комисията, след като се консултира с КГПГ и съответните държави членки, издава препоръка до съответната държава членка или до съответните други държави членки относно мерките, които трябва да бъдат предприети незабавно.

Когато един месец след получаването на препоръката на Комисията отклонението не е намалено значително, Комисията, след консултация с КГПГ и със съответните държави членки, взема решение като крайна мярка да изиска от съответната държава членка да предприеме мерки, с които ефективно да се преодолее отклонението, включително, когато е целесъобразно, една или повече от мерките, предвидени в член 6б, параграф 1, или всяка друга мярка за осигуряване на постигане на целта за запълване съгласно настоящия член.

При вземането на решение кои мерки да предприеме съгласно втора алинея Комисията взема предвид специфичното положение на съответните държави членки, като например размера на подземните съоръжения за съхранение на газ спрямо вътрешното потребление на газ, значението на подземните съоръжения за съхранение на газ за сигурността на доставките на газ в региона и всички съществуващи съоръжения за съхранение на ВПГ.

Всички мерки, предприети от Комисията по отношение на отклонения от графика за запълване или целта за запълване за 2022 г., трябва да вземат предвид краткия срок за изпълнение на настоящия член на национално равнище, който може да е допринесъл за отклонението от графика за запълване или целта за запълване за 2022 г.;

Комисията гарантира, че мерките, предприети съгласно настоящия параграф:

а) 

не надхвърлят необходимото за гарантиране на сигурността на доставките на газ;

б) 

не създават непропорционална тежест за държавите членки, участниците на газовия пазар, операторите на системи за съхранение или клиентите.

Член 6б

Изпълнение на целите за запълване:

1.  
Държавите членки предприемат всички необходими мерки, включително предвиждане на финансови стимули или компенсации за участниците на пазара, с цел постигане на целите за запълване, определени съгласно член 6а. При осигуряване на постигането на целите за запълване държавите членки дават приоритет, когато е възможно, на пазарните мерки.

Доколкото всяка от мерките, предвидени в настоящия член, са задължения и правомощия на националния регулаторен орган, съгласно член 41 от Директива 2009/73/ЕО, националните регулаторни органи отговарят за предприемането на тези мерки.

Мерките, предприети съгласно настоящия параграф, по-специално, могат да включват:

a) 

изискване от доставчиците на газ да съхраняват минимални количества газ в съоръжения за съхранение, включително подземни съоръжения за съхранение на газ и/или съоръжения за съхранение на ВПГ, като обемът на тези количества да бъде определен въз основа на количеството газ, доставяно от доставчиците на газ на защитени клиенти;

б) 

изискване от операторите на системи за съхранение да предлагат чрез тръжна процедура капацитета си на участниците на пазара;

в) 

изискване от операторите на газопреносни системи или образуванията, определени от държавата членка, да закупуват и управляват балансиращи запаси изключително за изпълнение на функциите си като оператори на газопреносни системи и, когато е необходимо, да налагат задължение на други определени образувания за целите на гарантиране на сигурността на доставките на газ в случай на извънредна ситуация, съгласно посоченото в член 11, параграф 1, буква в);

г) 

използване на координирани инструменти като платформи за закупуване на ВПГ с други държави членки, за да се увеличи максимално използването на ВПГ и да се намалят инфраструктурните и регулаторните пречки пред споделеното използване на ВПГ за запълване на подземните съоръжения за съхранение на газ;

д) 

използване на доброволен механизъм за съвместно възлагане на обществени поръчки за природен газ, като за изпълнението на този механизъм Комисията може, ако е необходимо, да издаде до 1 август 2022 г., насоки за прилагането му;

е) 

предоставяне на финансови стимули за участниците на пазара, включително операторите на системи за съхранение, като например, договори за разлика, или предоставяне на компенсации за участниците на пазара за недостига на приходи или за разходите, понесени от тях вследствие на задължения на участниците на пазара, включително операторите на системи за съхранение, които не могат да бъдат покрити от приходите;

ж) 

изискване притежателите на капацитет за съхранение да използват или да освобождават неизползвани резервирани капацитети, докато притежателят на капацитет за съхранение, който не използва капацитета за съхранение, продължава да бъде задължен да заплати договорената цена за целия срок на договора за съхранение;

з) 

приемане на ефективни инструменти за закупуване и управление на стратегически резерв от публични или частни образувания, при условие, че такива инструменти не нарушават конкуренцията или правилното функциониране на вътрешния пазар;

и) 

назначаване на специално образувание със задача да постигне целта за запълване, в случай че целта за запълване не бъде постигната по друг начин;

й) 

предоставяне на отстъпки от тарифите за съхранение;

к) 

събиране на приходите, необходими за възстановяване на капиталовите и оперативните разходи, свързани с регулираните съоръжения за съхранение, като тарифи за съхранение и като специална такса, включена в тарифите за пренос, събирани само от изходните точки до крайните клиенти, намиращи се в същите държави членки, при условие, че приходите, събирани чрез тарифите, не са по-големи от разрешените приходи;

2.  
Мерките, предприети от държавите членки съгласно параграф 1, се ограничават до това, което е необходимо за изпълнение на графиците на запълване и за постигане на целите за запълване. Тези мерки са ясно дефинирани, прозрачни, пропорционални, недискриминационни и проверими. Те не трябва да нарушават неоправдано конкуренцията или правилното функциониране на вътрешния газов пазар, нито да застрашават сигурността на доставките на газ за други държави членки или за Съюза.
3.  
Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират използването по ефективен начин на съществуващата инфраструктура на национално и регионално равнище за целите на сигурността на доставките на газ. Тези мерки при никакви обстоятелства не блокират или ограничават трансграничното използване на съоръженията за съхранение или съоръженията за ВПГ и не ограничават капацитета за трансграничен пренос, разпределен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията ( 2 ).
4.  
Когато предприемат мерки съгласно настоящия член, държавите членки прилагат принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място, като същевременно постигат целите на съответните си мерки в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

Член 6в

Договорености за съхранение и механизъм за споделяне на тежестта

1.  
Държава членка без подземни съоръжения за съхранение на газ гарантира, че участниците на пазара в рамките на тази държава членка разполагат с договорености с операторите на подземни системи за съхранение или с други участници на пазара в държавите членки, които имат подземни съоръжения за съхранение на газ. Тези договорености предвиждат използването, до 1 ноември, на обеми за съхранение, съответстващи на най-малко 15 % от средното годишно потребление на газ през предходните пет години на държавата членка без подземни съоръжения за съхранение на газ. Въпреки това, когато капацитетът за трансграничен пренос или други технически ограничения не позволяват на държава членка без подземни съоръжения за съхранение на газ да използва напълно 15 % от тези обеми за съхранение, тази държава членка съхранява само технически възможните обеми.

В случай че техническите ограничения не позволяват на държава членка да изпълни задължението по първа алинея и същата държава членка е въвела задължение да съхранява други горива, за да замени газа, задължението по първа алинея може по изключение да бъде изпълнено чрез еквивалентно задължение за съхранение на горива, различни от газ. Техническите ограничения и еквивалентността на мярката се доказват от въпросната държава членка.

2.  
Чрез дерогация от параграф 1 държава членка без подземни съоръжения за съхранение на газ може да разработи механизъм за споделяне на тежестта с една или повече държави членки с подземни съоръжения за съхранение на газ („механизъм за споделяне на тежестта“).

Механизмът за споделяне на тежестта се основава на съответните данни от последната оценка на риска съгласно член 7 и взема предвид всеки един от следни параметри:

a) 

разходите за финансова подкрепа за постигане на целите за запълване, с изключение на разходите за изпълнение на задълженията по отношение на стратегическия резерв;

б) 

количествата газ, необходими за задоволяване на търсенето на защитените клиенти в съответствие с член 6, параграф 1;

в) 

техническите ограничения, включително разполагаемия капацитет за съхранение под земята, техническия капацитет за трансграничен пренос и дебита на изтегляне на газ от съоръженията за съхранение.

Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за споделяне на тежестта до 2 септември 2022 г. При липса на споразумение относно механизма за споделяне на тежестта държавите членки без подземни съоръжения за съхранение на газ доказват, че изпълняват изискванията по параграф 1, и уведомяват Комисията за това.

3.  
Като преходна мярка, държави членки без подземни съоръжения за съхранение на газ, които имат подземни съоръжения за съхранение на газ, включени в последния списък на проекти от общ интерес, посочен в Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), могат частично да изпълнят изискванията по параграф 1, като отчитат запасите от ВПГ в съществуващите плаващи складови съоръжения, докато не започнат да функционират подземните съоръжения за съхранение на газ.
4.  
Държавите членки без подземни съоръжения за съхранение на газ могат да предоставя стимули или финансова компенсация на участниците на пазара или на операторите на газопреносни системи според случая, за недостига на приходи или за разходите, понесени от тях, вследствие на изпълнението на техните задължения за съхранение съгласно настоящия член, когато такъв недостиг или такива разходи не могат да бъдат покрити от приходи, за гарантиране на изпълнението на задължението за съхранение на газ в други държави членки съгласно параграф 1 или с цел изпълнение на механизма за споделяне на тежестта. Ако стимулът или финансовата компенсация се финансират чрез налог, този налог не се прилага за трансгранични точки за междусистемно свързване.
5.  

Независимо т параграф 1, когато държава членка има подземни съоръжения за съхранение на газ на собствена територия, чийто общ капацитет е по-голям от годишното потребление на газ в същата държава членка, държавите членки без подземни съоръжения за съхранение на газ, които имат достъп до тези съоръжения:

а) 

гарантират, че обемите за съхранение до 1 ноември съответстват най-малко на средната стойност на използвания капацитет за съхранение за предходните пет години, определен, наред с другото, като се вземат предвид потоците по време на сезона на изтегляне на газ през предходните пет години от държавите членки, в които се намират съоръженията за съхранение; или

б) 

доказват, че е бил резервиран капацитет за съхранение, еквивалентен на обема, обхванат от задължението по буква а).

Ако държавата членка без подземни съоръжения за съхранение на газ може да докаже, че е резервиран капацитет за съхранение, еквивалентен на обема, обхванат от задължението по буква а) от първа алинея, се прилага параграф 1.

Задължението по настоящия параграф се ограничава до 15 % от средното годишно потребление на газ през предходните пет години в съответната държава членка.

6.  
Освен ако не е посочено друго в приложение Iб, в случай на подземни съоръжения за съхранение на газ, разположени в една държава членка, които не са обхванати от параграф 5, но са пряко свързани с пазарната зона на друга държава членка, тази друга държава членка гарантира, че до 1 ноември обемите за съхранение съответстват най-малко на средната стойност на капацитета за съхранение, резервиран в съответната трансгранична точка през предходните пет години.

Член 6г

Мониторинг и прилагане

1.  

Операторите на системи за съхранение докладват степента на запълване на компетентния орган във всяка държава членка, в които се намира съответното подземно съоръжение за съхранение на газ и, ако е приложимо, на образувание, определено от тази държава членка („определеното образувание“), както следва:

а) 

за 2022 г.: за всяка от междинните цели, посочени в приложение Ia; и

▼C1

б) 

от 2023 г.: както е определено съгласно член 6а, параграф 7.

▼M2

2.  
Компетентният орган и, ако е приложимо, определеното образувание на всяка държава членка, провеждат мониторинг на степента на запълване на подземните подземни съоръжения за съхранение на газ на своя територия в края на всеки месец и докладват резултатите на Комисията без излишно забавяне.

Комисията може, когато е целесъобразно, да покани Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) да окаже съдействие при такъв мониторинг.

3.  
Въз основа на информацията, предоставена от компетентния орган и, ако е приложимо, от определения орган на всяка държава членка, Комисията докладва редовно на КГПГ.
4.  
КГПГ подпомага Комисията при мониторинга на графиците на запълване и целите на запълване и разработва насоки за Комисията относно подходящи мерки за осигуряване на изпълнение в случаите, когато държавите членки се отклоняват от графика на запълване или не постигат целите за запълване.
5.  
Държавите членки предприемат необходимите мерки за изпълнение на графика на запълване и постигане на целите за запълване, както и за осигуряване на изпълнението на задълженията за съхранение от страна на участниците на пазара, от които се изисква изпълнение, включително като налагат достатъчно възпиращи санкции и глоби на тези участници на пазара.

Държавите членки без забавяне информират Комисията за мерките за прилагане, предприети съгласно настоящия параграф.

6.  
Когато трябва да бъде обменена чувствителна търговска информация, Комисията може да свиква заседания на КГПГ, които са ограничени до държавите членки и Комисията.
7.  
Обменяната информация се ограничава до това, което е необходимо за целите на мониторинга на спазването на настоящия регламент.

Комисията, националните регулаторни органи и държавите членки запазват поверителността на чувствителната търговска информация, получена за целите на изпълнение на задълженията им.

▼B

Член 7

Оценка на риска

▼M2

1.  
До 1 септември 2022 г. ЕМОПС за газ провежда симулация в рамките на целия Съюз на сценариите за прекъсване на доставките на газ и инфраструктурата, включително на сценариите за продължително прекъсване на работата на единствен източник на доставка. В симулацията се включват определяне и оценка на коридорите за спешно снабдяване с газ и се определят също така държавите членки, които могат да предприемат действия за справяне с установените рискове, включително във връзка със съхранението и ВПГ. Сценариите за прекъсване на доставките на газ и инфраструктурата и методологията за симулацията се определят от ЕМОПС за газ в сътрудничество с КГПГ. ЕМОПС за газ гарантира подходящо равнище на прозрачност и достъп до допусканията си за моделиране, използвани в сценариите ѝ. Симулацията в рамките на целия Съюз на сценариите за прекъсване на доставките на газ и инфраструктурата се повтаря на всеки четири години освен ако обстоятелствата не изискват по-често актуализации.

▼B

2.  
Компетентните органи в рамките на всяка рискова група, посочена в списъка в приложение I, изготвят обща оценка на равнище рискова група („обща оценка на риска“) на всички имащи отношение рискови фактори, напр. природни бедствия, технологични, търговски, социални, политически и други рискове, които биха могли да доведат до реализиране на големия транснационален риск за сигурността на доставките на газ, за който е създадена рисковата група. При изготвяне на оценките на риска, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации компетентните органи вземат предвид резултатите от симулациите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Компетентните органи в рамките на всяка рискова група постигат съгласие по механизъм за сътрудничество за провеждане на общата оценка на риска и да докладват на КГПГ единадесет месеца преди крайния срок за уведомяване на тази оценка и нейните актуализации. По искане на компетентен орган Комисията може да има подпомагаща роля при подготовката на общата оценка на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в рамките на рискова група не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията предлага механизъм за сътрудничество за тази рискова група, след като проведе консултация със съответните компетентни органи. Съответните компетентни органи постигат съгласие по механизъм за сътрудничество за тази рискова група, като отчитат в максимална степен предложението на Комисията.

Десет месеца преди крайния срок за съобщаване на общата оценка на риска или нейните актуализации всеки компетентен орган споделя и актуализира в рамките на съгласувания механизъм за сътрудничество всички национални данни, необходими за подготовката на тази оценка, по-специално за проиграване на различните сценарии, посочени в параграф 4, буква в).

3.  
Компетентният орган на всяка държава членка извършва национална оценка на риска („национална оценка на риска“) на всички съответни рискове, засягащи сигурността на доставките на газ. Тази оценка е в пълно съответствие с допусканията и резултатите на общата(-ите) оценка(-и) на риска, извършена(-и) на равнище група.
4.  

Оценките на риска, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, се извършват, според случая:

а) 

чрез използване на стандартите, посочени в членове 5 и 6. В оценката на риска се описва изчислението на формулата N – 1 на национално равнище и по целесъобразност се включва изчисление на формулата N – 1 на регионално равнище. В оценката на риска се включват също така използваните допускания, включително, където е приложимо, тези за изчисляване на формулата N – 1 на регионално равнище, както и необходимите за това изчисление данни. Изчислението на формулата N – 1 на национално равнище се придружава от симулация на прекъсването на най-голямата единична газова инфраструктура, като се използва хидравличен модел за територията на дадената държава, както и от изчисление на формулата N – 1 при ниво на газа в съоръженията за съхранение, равно на 30 % и 100 % от максималния работен обем;

б) 

като се отчитат всички имащи отношение национални и транснационални обстоятелства, по-специално размерът на пазара, конфигурацията на мрежата, действителните потоци, включително изходящите потоци от съответните държави членки, възможността за физически газови потоци в двете посоки, включително евентуалната необходимост от последващо подсилване на газопреносната система, наличието на производство и съхранение и ролята на газа в енергийните миксове, по-специално по отношение на централизираното топлоснабдяване и производството на електроенергия и за работата на промишлеността, както и съображенията за безопасността и качеството на газа;

в) 

като се разглеждат различни сценарии за изключително голямо търсене на газ и прекъсване на доставките на газ, като се вземат предвид историята, вероятността, сезонът, честотата и продължителността на тяхното възникване и се оценяват вероятните последици от тези сценарии, като например:

i) 

прекъсване на инфраструктурата, имаща значение за сигурността на доставките на газ, по-специално преносната инфраструктура, съоръженията за съхранение или терминалите за ВПГ, включително най-голямата газова инфраструктура, идентифицирана за изчислението на формулата N – 1; и

ii) 

прекъсване на доставките от страна на доставчици от трети държави, както и, по целесъобразност, геополитическите рискове;

г) 

като се отчитат взаимодействието и връзката на рисковете между държавите членки в рисковата група с други държави членки или други рискови групи, според случая, включително по отношение на междусистемните връзки, трансграничните доставки, трансграничния достъп до съоръжения за съхранение и двупосочния капацитет;

д) 

като се вземат предвид рисковете, свързани с контрола върху инфраструктурата, която е от значение за сигурността на доставките на газ, доколкото могат да включват, inter alia, риск от недостатъчни инвестиции, подкопаване на диверсификацията, неправилно използване на съществуващата инфраструктура или нарушение на правото на Съюза;

е) 

като се отчитат максималният капацитет на взаимно свързване на всяка гранична входна и изходна точка и различните нива на пълнене за съхранение;

▼M2

ж) 

като се вземат предвид сценариите за продължително прекъсване на работата на единствен източник на доставки.

▼B

5.  
Общите и националните оценки на риска се изготвят съгласно съответния образец, предвиден в приложение IV или приложение V. При необходимост държавите членки могат да включват допълнителна информация. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 с цел изменение на образците, посочени в приложения IV и V, след като проведе консултация с КГПГ, за да бъде отразен опитът, придобит при прилагането на настоящия регламент, и да се намали административната тежест за държавите членки.
6.  
Предприятията за природен газ, промишлените клиенти, снабдявани с газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и промишлените клиенти, снабдявани с газ, както и държавите членки и националните регулаторни органи, когато те са различни от компетентните органи, си сътрудничат с компетентните органи и им предоставят при поискване цялата необходима информация за общите и националните оценки на риска.
7.  
До 1 октомври 2018 г. държавите членки съобщават на Комисията първата обща оценка на риска, след като бъде съгласувана между всички държави членки в рисковата група, и националните оценки на риска. Оценките на риска се актуализират на всеки четири години след това освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценките на риска отчитат постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 5, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения. В тях се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочени в член 10, параграф 3.

Член 8

Изготвяне на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации

1.  
Мерките, с които се гарантира сигурността на доставките на газ и които се съдържат в превантивния план за действие и в плана за действие при извънредни ситуации, са ясно определени, прозрачни, пропорционални, недискриминационни и проверими, не нарушават ненужно конкуренцията или ефективното функциониране на вътрешния пазар на газ и не излагат на опасност сигурността на доставките на газ на други държави членки или на Съюза.
2.  

Компетентният орган на всяка държава членка, след като се консултира с предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и промишлените клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, операторите на електропреносни системи и националния регулаторен орган, когато той е различен от компетентния орган, изготвя:

а) 

превантивен план за действие, изготвен съгласно член 9, в който се съдържат мерките, необходими за отстраняване или намаляване на рисковете, установени в общите и националните оценки на риска, включително въздействието на мерките за енергийна ефективност и мерките от страна на търсенето;

б) 

план за действие при извънредни ситуации, съдържащ мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсването на доставките на газ в съответствие с член 10.

3.  
Превантивният план за действие и планът за действие при извънредни ситуации включват регионален раздел или няколко регионални раздела, когато дадена държава членка принадлежи към различни рискови групи съгласно определението в приложение I.

Тези регионални раздели се разработват съвместно от всички държави членки в рисковата група преди включването в съответните национални планове. Комисията има подпомагаща роля, за да направи така, че регионалните раздели да водят до колективно повишаване на сигурността на доставките на газ в Съюза и не се стига да противоречия, като се преодоляват всички пречки пред сътрудничеството.

Регионалните раздели съдържат подходящи и ефективни трансгранични мерки, включително във връзка с ВПГ, при условие че бъдат договорени от прилагащите и засегнати от мерките държави членки от една и съща или различни рискови групи, въз основа на симулацията, посочена в член 7, параграф 1, и общата оценка на риска.

4.  
Компетентните органи докладват редовно на КГПГ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, и по-специално на регионалните раздели. По-специално, компетентните органи постигат съгласие по механизъм за сътрудничество за подготовката на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации, включително обменят проекти за планове. Те докладват на КГПГ за този договорен механизъм за сътрудничество 16 месеца преди крайния срок за постигане на споразумение по тези планове и актуализациите на тези планове.

Комисията може да има подкрепяща и насочваща роля при подготовката на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации, и по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в дадена рискова група не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията предлага механизъм за сътрудничество за тази рискова група. Съответните компетентни органи постигат съгласие по механизма за сътрудничество за тази рискова група, като отчитат предложението на Комисията. Компетентните органи гарантират редовното наблюдение на изпълнението на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации.

5.  
Превантивният план за действие и планът за действие при извънредни ситуации се разработват в съответствие с образците, съдържащи се в приложения VI и VII. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 с цел изменение на образците, посочени в приложения VI и VII, след като проведе консултация с КГПГ, за да бъде отразен опитът, придобит при прилагането на настоящия регламент, и да се намали административната тежест за държавите членки.
6.  
Компетентните органи на съседни държави членки своевременно се консултират взаимно с оглед да се гарантира съгласуваност между техните превантивни планове за действие и техните планове за действие при извънредни ситуации.

Компетентните органи във всяка рискова група обменят проекти за превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации с предложения за сътрудничество най-късно пет месеца преди крайния срок за представяне на плановете.

Всички държави членки в рисковата група постигат съгласие по окончателните варианти на регионалните раздели, посочени в параграф 3. Превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации съдържат също така националните мерки, необходими за изпълнение и прилагане на трансграничните мерки в регионалните раздели.

7.  
Превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации се оповестяват публично и Комисията се уведомява за тях до 1 март 2019 г. Комисията информира КГПГ за извършеното уведомяване относно плановете и ги публикува на своя уебсайт.

В срок от четири месеца от датата на уведомяване от компетентните органи Комисията извършва оценка на плановете, като взема предвид вижданията, изразени в рамките на КГПГ.

8.  

Комисията издава до съответния компетентен орган становище с препоръка да преразгледа даден превантивен план за действие или план за действие при извънредни ситуации, ако е налице едно или повече от следните:

а) 

планът не е ефективен по отношение на намаляване на рисковете, установени в оценката на риска;

б) 

планът не е съгласуван с оценените сценарии на риска или с плановете на друга държава членка или рискова група;

в) 

планът не е съобразен с изискването, установено в параграф 1, за ненужното нарушаване на конкуренцията или ефективното функциониране на вътрешния пазар;

г) 

планът не отговаря на разпоредбите на настоящия регламент или на други разпоредби на правото на Съюза.

9.  
В тримесечен срок след уведомяването му за становището на Комисията, посочено в параграф 8, съответният компетентен орган уведомява Комисията за изменения превантивен план за действие или план за действие при извънредни ситуации или я информира за причините, поради които не е съгласен с препоръките.

В случай на несъгласие, свързано с елементите, посочени в параграф 8, Комисията може в срок от четири месеца от отговора на компетентния орган да оттегли искането си или да свика заседание за обсъждане на въпроса с компетентния орган и, ако счете за необходимо, с КГПГ. Комисията излага подробно основанията си да поиска превантивният план за действие или планът за действие при извънредни ситуации да бъде изменен. Съответният компетентен орган взема изцяло предвид подробните основания на Комисията.

Ако е приложимо, съответният компетентен орган незабавно изменя и оповестява изменения превантивен план за действие или план за действие при извънредни ситуации.

Ако окончателното становище на съответния компетентен орган се отклонява от подробните основания на Комисията, този компетентен орган осигурява и оповестява, заедно със становището си и с подробните основания на Комисията, обосновката на своето становище в рамките на два месеца от получаването на подробните основания на Комисията.

10.  
За непазарни мерки, приети на или след 1 ноември 2017 г., се прилага процедурата, предвидена в член 9, параграфи 4, 6, 8 и 9.
11.  
Запазва се поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация.
12.  
Превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, разработени съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010, актуализирани в съответствие с настоящия регламент, остават в сила до първото създаване на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 9

Съдържание на превантивните планове за действие

1.  

Превантивният план за действие съдържа:

а) 

резултатите от оценката на риска и обобщение на сценариите, съгласно посоченото в член 7, параграф 4, буква в).;

б) 

определението за защитени клиенти и информацията, описана в член 6, параграф 1, втора алинея;

в) 

мерките, обемите и капацитетите, необходими за изпълнение на установените в членове 5 и 6 стандарти за инфраструктурата и за доставките на газ, включително, когато е приложимо, степента, в която някои мерки от страна на търсенето могат в достатъчна степен и своевременно да компенсират прекъсване на доставките на газ, посочено в член 5, параграф 2, установяването на най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес в случай на прилагане на член 5, параграф 3, необходимите обеми газ за всяка категория защитени клиенти и всеки сценарий, посочени в член 6, параграф 1, и всеки стандарт за увеличени доставки на газ, включително всяка обосновка, показваща спазването на условията, установени в член 6, параграф 2, и описание на механизъм за временно понижаване на всеки стандарт за увеличени доставки на газ или допълнително задължение в съответствие с член 11, параграф 3;

г) 

задълженията, наложени на предприятията за природен газ, когато е целесъобразно — на електроенергийните предприятия, и на други съответни органи, които има вероятност да окажат въздействие върху сигурността на доставките на газ, като например задължения за безопасна експлоатация на газовата система;

д) 

другите превантивни мерки, насочени към преодоляване на рисковете, установени в оценката на риска, например рисковете, свързани с необходимостта от засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност, за намаляване на търсенето на газ, и на възможностите за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки на газ, както и на регионалното използване на съществуващите съоръжения за съхранение и за ВПГ, по целесъобразност, с цел да се поддържа доставката на газ за всички клиенти, доколкото е възможно;

е) 

информация относно икономическото въздействие, резултатността и ефикасността на съдържащите се в плана мерки, включително задълженията, посочени в буква к);

ж) 

описание на ефектите от съдържащите се в плана мерки върху функционирането на вътрешния енергиен пазар, както и на националните пазари, включително задълженията, посочени в буква к);

з) 

описание на въздействието на мерките върху околната среда и върху клиентите;

и) 

механизмите, които да бъдат използвани за сътрудничество с други държави членки, включително механизмите за изготвяне и изпълнение на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации;

й) 

информация за съществуващите и бъдещите междусистемни връзки и инфраструктура, включително тези, които предоставят достъп до вътрешния пазар, трансграничните потоци, трансграничния достъп до съоръжения за съхранение и съоръжения за ВПГ и двупосочния капацитет, по-специално в случай на извънредна ситуация;

к) 

информация относно всички задължения за обществени услуги, свързани със сигурността на доставките на газ.

Критичната информация от оценките на риска във връзка с първа алинея, букви а), в) и г), която при евентуално разкриване би могла да застраши сигурността на доставките на газ, може да бъде изключена.

2.  
В превантивния план за действие, и по-специално в действията за изпълнение на стандарта за инфраструктура, предвиден в член 5, се взема предвид десетгодишният план за развитие на мрежата в рамките на целия Съюз, който се разработва от ЕМОПС за газ съгласно член 8, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009.
3.  
Превантивният план за действие се основава главно на пазарни мерки и не налага неоправдана тежест на предприятията за природен газ, нито въздейства отрицателно върху функционирането на вътрешния пазар на газ.
4.  
Държавите членки, и по-специално техните компетентни органи, гарантират, че всички превантивни непазарни мерки, например посочените в приложение VIII, приети на или след 1 ноември 2017 г., независимо дали са част от превантивния план за действие или са приети впоследствие, отговарят на критериите, посочени член 6, параграф 2, първа алинея.
5.  
Компетентният орган оповестява всяка мярка, посочена в параграф 4, която все още не е включена в превантивния план за действие, и уведомява Комисията за описанието на всяка такава мярка и нейното въздействие върху националния пазар на газ и, доколкото е възможно, пазарите на газ на другите държави членки.
6.  
Ако Комисията се съмнява дали дадена мярка, посочена в параграф 4 от настоящия член, отговаря на критериите, посочени в член 6, параграф 2, първа алинея, тя изисква от въпросната държава членка да я уведоми за наличието на оценка на въздействието.
7.  

Оценката на въздействието по параграф 6 обхваща най-малко следното:

а) 

потенциалното въздействие върху развитието на националния пазар на газ и конкуренцията на национално равнище;

б) 

потенциалното въздействие върху вътрешния пазар на газ;

в) 

потенциалното въздействие върху сигурността на доставките на газ за съседните държави членки, по-специално за мерките, които биха могли да намалят ликвидността на регионалните пазари или да ограничат потоците към съседните държави членки;

г) 

разходите и ползите, преценени в сравнение с алтернативни пазарни мерки;

д) 

оценка на необходимостта и пропорционалността в сравнение с възможните пазарни мерки;

е) 

оценка на това дали мярката осигурява равни възможности за всички участници на пазара;

ж) 

стратегия за постепенно премахване, очаквана продължителност на предвижданата мярка и подходящ график за преразглеждане.

Анализът, посочен в букви а) и б), се извършва от националния регулаторен орган. Оценката на въздействието се оповестява от компетентния орган и се съобщава на Комисията.

8.  
Когато Комисията счита въз основа на оценката на въздействието, че има вероятност мярката да застраши сигурността на доставките на газ на други държави членки или на Съюза, тя взема решение в рамките на четири месеца от уведомяването за оценката на въздействието, с което изисква, в необходимата степен, изменението или оттеглянето на мярката.

Приетата мярка влиза в сила едва след като бъде одобрена от Комисията или бъде изменена в съответствие с решението на Комисията.

Срокът от четири месеца започва да тече от деня, следващ получаването на пълно уведомление. Срокът от четири месеца може да се удължава по взаимно съгласие на Комисията и компетентния орган.

9.  
Когато Комисията счита въз основа на оценката на въздействието, че мярката не съответства на останалите критерии, посочени в член 6, параграф 2, първа алинея, тя може да излезе със становище в срок от четири месеца от уведомяването за оценката на въздействието. Прилага се процедурата, установена в член 8, параграфи 8 и 9.

Срокът от четири месеца започва да тече от деня, следващ получаването на пълно уведомление. Срокът от четири месеца може да се удължава по взаимно съгласие на Комисията и компетентния орган.

10.  
Член 8, параграф 9 се прилага за всяка мярка по параграфи 6—9 от настоящия член.
11.  
Превантивният план за действие се актуализира на всеки четири години след 1 март 2019 г., или по-често, ако обстоятелствата го изискват,или по искане на Комисията. Актуализираният план отразява актуализираната оценка на риска и резултатите от тестовете, извършени в съответствие с член 10, параграф 3. По отношение на актуализирания план се прилага член 8.

Член 10

Съдържание на плановете за действие при извънредни ситуации

1.  

В плана за действие при извънредни ситуации:

а) 

се доразвиват нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1;

б) 

се определят ролята и отговорностите на предприятията за природен газ, по целесъобразност на операторите на преносни системи за електроенергия, и на промишлените клиенти, снабдявани с газ, включително съответните производители на електроенергия, като се вземат предвид различната степен, в която те са засегнати от евентуално прекъсване на доставките на газ, както и тяхното взаимодействие с компетентните органи и когато е целесъобразно — с националните регулаторни органи на всяко от нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1;

в) 

се определят ролята и отговорностите на компетентните органи и на другите органи, на които са делегирани задачи, както е посочено в член 3, параграф 2, на всяко от нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1;

г) 

се гарантира, че на предприятията за природен газ и на промишлените клиенти, снабдявани с газ, включително на съответните производители на електроенергия, са дадени достатъчно възможности да реагират на нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1;

д) 

се определят, ако е необходимо, мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху централизираното топлоснабдяване и снабдяването с електроенергия, произвеждана от газ, включително чрез интегрирано схващане за операциите в енергийните системи, обхващащи електроенергията и газа, ако е целесъобразно;

е) 

се изготвят подробни процедури и мерки, които да се следват при нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1, включително и съответстващите схеми, представящи движението на информационните потоци;

ж) 

се определя лице за управление в условия на криза и се определя неговата роля;

з) 

се определя приносът на пазарните мерки за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

и) 

се определя приносът на непазарните мерки, планирани или с предстоящо изпълнение при ниво „Извънредна ситуация“, и се оценява степента, в която за справяне с кризата е необходимо използването на такива непазарни мерки. Оценяват се ефектите от непазарните мерки и се определят процедури за изпълнението им. Непазарните мерки следва да се използват единствено когато пазарните механизми сами не могат вече да гарантират доставките, по-специално за защитените клиенти, или за прилагането на член 13;

й) 

се описват механизмите, използвани за сътрудничество с другите държави членки за нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1, както и редът и условията за обмен на информация между компетентните органи;

к) 

се описват подробно задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ и когато е целесъобразно — на електроенергийните предприятия, при ниво на опасност „Тревога“ и „Извънредна ситуация“;

л) 

се описват техническите или правни договорености, въведени с цел да се предотврати неоснователно потребление на газ от клиенти, които са свързани към газоразпределителна или газопреносна мрежа, но не са защитени клиенти;

м) 

се описват техническите, правните и финансовите договорености, въведени с цел да се приложат задълженията за солидарност, предвидени в член 13;

н) 

се включва оценка на обемите газ, които биха могли да бъдат консумирани от защитените по линия на солидарността клиенти, с посочване най-малко на случаите, описани в член 6, параграф 1;

о) 

се съставя списък на предварително определени действия за осигуряване на газ в случай на извънредна ситуация, включително търговските споразумения между страните, участващи в такива действия, и компенсаторните механизми за предприятията за природен газ, по целесъобразност, при надлежно отчитане на поверителността на чувствителните данни. Тези действия могат да включват трансгранични споразумения между държавите членки и/или предприятията за природен газ.

За да се предотврати неоснователно потребление на газ при извънредна ситуация, както е посочено в първа алинея, буква л), или по време на прилагането на мерките, посочени в член 11, параграф 3 и член 13, компетентният орган на съответната държава членка информира клиентите, които не са защитени клиенти, че от тях се изисква да преустановят или да намалят консумацията си на газ, без да създават технически опасни ситуации.

2.  
Планът за действие при извънредни ситуации се актуализира на всеки четири години след 1 март 2019 г., или по-често, ако обстоятелствата го изискват, или по искане на Комисията. Актуализираният план отразява актуализираната оценка на риска и резултатите от тестовете, извършени в съответствие с параграф 3 от настоящия член. По отношение на актуализирания план се прилага член 8, параграфи 4—11.
3.  
Мерките, действията и процедурите, съдържащи се в плана за действие при извънредни ситуации, се подлагат на тестове поне един път между неговите актуализации, провеждани веднъж на четири години, както е посочено в параграф 2. С цел подлагане на тест на плана за действие при извънредни ситуации компетентният орган провежда симулация на сценарии със силно и средно въздействие и на реакции в реално време в съответствие с плана за действие при извънредни ситуации. Резултатите от тестовете се представят от компетентния орган на КГПГ.
4.  
Планът за действие при извънредни ситуации гарантира поддържането, доколкото е възможно технически и от гледна точка на безопасността, на трансграничен достъп до инфраструктурата съгласно Регламент (ЕО) № 715/2009 в случай на извънредна ситуация и не трябва да въвежда мярка, с която неоправдано се ограничава трансграничният газов поток.

Член 11

Обявяване на опасност

1.  

Съществуват следните три нива на опасност:

а) 

ниво на ранно предупреждение („ранно предупреждение“): когато е налице конкретна, сериозна и надеждна информация, че може да настъпи събитие, което има вероятност да доведе до значително влошаване на положението с доставките на газ и до задействане на ниво на тревога или на извънредна ситуация; нивото за ранно предупреждение може да бъде задействано от механизъм за ранно предупреждение;

б) 

ниво на тревога („тревога“): когато е настъпило прекъсване на доставките на газ или изключително голямо търсене на газ, водещи до значително влошаване на положението с доставките на газ, но пазарът все още е в състояние да се справи с прекъсването или търсенето, без да е необходимо да се прибягва до непазарни мерки;

в) 

ниво на извънредна ситуация („извънредна ситуация“): когато има изключително голямо търсене на газ или значително прекъсване на доставките на газ или друго значително влошаване на положението с доставките на газ и когато са приложени всички съответни пазарни мерки, но доставките на газ са недостатъчни за задоволяване на продължаващото търсене на газ, така че трябва да бъдат допълнително въведени непазарни мерки с цел, по-специално, гарантиране на доставките на газ за защитените клиенти в съответствие с член 6.

2.  
Когато компетентният орган обявява едно от нивата на опасност, посочени в параграф 1, той незабавно уведомява за това Комисията, както и компетентните органи на държавите членки, с които държавата членка на този компетентен орган е пряко свързана, и им предоставя цялата необходима информация, и по-конкретно информацията за действията, които възнамерява да предприеме. В случай на извънредна ситуация, която може да доведе до искане за помощ от Съюза и неговите държави членки, компетентният орган на съответната държава членка уведомява незабавно Координационния център за реагиране при извънредни ситуации към Комисията.
3.  
Когато държава членка е обявила ниво на опасност „Извънредна ситуация“ и е посочила, че е необходимо трансгранично действие, всеки стандарт за увеличени доставки или всяко допълнително задължение по член 6, параграф 2, наложено на предприятията за природен газ в други държави членки в същата рискова група, се понижава временно до нивото, определено в член 6, параграф 1.

Задълженията, предвидени в първа алинея от настоящия член, престават да се прилагат веднага след като компетентният орган обяви край на извънредна ситуация или Комисията стигне до заключението, в съответствие с параграф 8, първа алинея, че обявяването на извънредна ситуация не е или вече не е оправдано.

4.  
Когато компетентният орган обяви извънредна ситуация, той следва предварително определените действия, установени в неговия план за действие при извънредни ситуации, и незабавно информира Комисията и компетентните органи в рисковата група, както и компетентните органи на държавите членки, с които държавата членка на този компетентен орган е пряко свързана, по-специално за действията, които възнамерява да предприеме. При надлежно обосновани изключителни обстоятелства компетентният орган може да предприема действия, които се отклоняват от плана за действие при извънредни ситуации. Компетентният орган незабавно информира Комисията и компетентните органи в своята рискова група, посочени в приложение I, както и компетентните органи на държавите членки, с които държавата членка на този компетентен орган е пряко свързана, за всяко такова действие и представя основанията за отклоняването.
5.  
Операторът на газопреносна система гарантира, че когато в съседна държава членка се обяви извънредна ситуация, капацитетът в точките на междусистемно свързване в тази държава членка, независимо от това дали е гарантиран или прекъсваем и дали е бил запазен преди или по време на извънредната ситуация, има приоритет пред конкурентния капацитет в изходните точки към съоръженията за съхранение. Ползвателите на системата с приоритетен капацитет незабавно заплащат справедливо обезщетение на ползвателите на системата с гарантиран капацитет за финансовата загуба, понесена в резултат на даването на приоритет, включително пропорционално възстановяване на разходите за прекъсване на гарантирания капацитет. Процесът на определяне и изплащане на обезщетението не засягат прилагането на правилото за приоритетност.
6.  

Държавите членки и по-специално компетентните органи гарантират, че:

а) 

не се въвеждат мерки, които неоправдано ограничават потока на газ в рамките на вътрешния пазар в който и да е момент;

б) 

не се въвеждат мерки, които могат сериозно да застрашат положението с доставките на газ в друга държава членка, и

в) 

трансграничният достъп до инфраструктурата в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2009 се поддържа, доколкото е възможно технически и от гледна точка на безопасността, съгласно плана за действие при извънредни ситуации.

7.  

При извънредна ситуация и при наличието на разумни основания, по искане на съответния оператор на преносна система за електроенергия или оператор на газопреносна система, държава членка може да вземе решение за даване на приоритет на доставките на газ за някои критични газови електроцентрали пред снабдяването на определени категории защитени клиенти, ако липсата на доставки на газ за тези критични газови електроцентрали би могло да:

а) 

доведе до сериозно увреждане на функционирането на електроенергийната система; или

б) 

би попречило на производството и/или преноса на газ.

Държавите членки основават тази мярка на оценката на риска.

Критичните газови електроцентрали, посочени в първа алинея, са ясно определени, заедно с възможните обеми газ, което биха били предмет на такава мярка, и включени в регионалните раздели от превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. Установяването на електроцентралите се извършва в тясно сътрудничество с операторите на преносни системи на електроенергийната система и операторите на газопреносната система на съответната държава членка.

8.  
Комисията проверява, възможно най-скоро, но при всички случаи в рамките на пет дни след получаване от компетентния орган на посочената в параграф 2 информация, дали обявяването на извънредна ситуация е оправдано в съответствие с параграф 1, буква в) и дали предприетите мерки следват във възможно най-голяма степен действията, изброени в плана за действие при извънредни ситуации, не създават ненужна тежест за предприятията за природен газ и са в съответствие с параграф 6. Комисията може, по искане на друг компетентен орган, на предприятия за природен газ или по собствена инициатива, да поиска от компетентния орган да измени мерките, когато те противоречат на условията, установени в първото изречение от настоящия параграф. Комисията може също да поиска от компетентния орган да обяви край на извънредната ситуация, когато заключи, че обявяването на извънредна ситуация не е или вече не е оправдано в съответствие с параграф 1, буква в).

В срок от три дни след уведомяването за искането на Комисията компетентният орган изменя мерките и уведомява за това Комисията или информира Комисията за причините, поради които не е съгласен с искането. В последния случай Комисията може, в срок от три дни след като е била информирана, да измени или оттегли искането си, или да свика среща за обсъждане на въпроса с компетентния орган или, по целесъобразност, със съответните компетентни органи и, когато Комисията счита, че това е необходимо, с КГПГ. Комисията излага подробно основанията си да поиска действието да бъде изменено. Компетентният орган взема изцяло предвид позицията на Комисията. Когато окончателното решение на компетентния орган се отклонява от позицията на Комисията, компетентният орган излага основанията си за това решение.

9.  
Когато компетентният орган обяви края наедно от нивата на опасност, посочени в параграф 1, той уведомява Комисията и компетентните органи на държавите членки, с които държавата членка на този компетентен орган е пряко свързана.

Член 12

Реагиране при извънредни ситуации на регионално равнище и на равнището на Съюза

1.  
Комисията може да обяви извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза по искане на компетентен орган, който е обявил извънредна ситуация, и след като извърши проверка съгласно член 11, параграф 8.

Комисията обявява, по целесъобразност, извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза по искане на най-малко два компетентни органа, които са обявили извънредна ситуация, и след като извърши проверка съгласно член 11, параграф 8, и когато има връзка между причините за такива извънредни ситуации.

Във всички случаи, когато обяви извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза, Комисията, като използва най-подходящи за ситуацията средства за комуникация, събира становища и взема под внимание цялата съответна информация, предоставена от другите компетентни органи. Когато, след провеждане на оценка, Комисията реши, че на регионално равнище или на равнището на Съюза вече не съществуват достатъчно основания за обявяване на извънредна ситуация, тя обявява край на извънредната ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза, обосновава решението си и информира Съвета за него.

2.  
Веднага след като обяви извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза, Комисията свиква КГПГ.
3.  

При извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза Комисията координира действията на компетентните органи, като изцяло отчита съответната информация от консултацията с КГПГ и резултатите от тази консултация. Комисията по-специално:

а) 

осигурява обмена на информация;

б) 

гарантира съгласуваността и резултатността от действията на равнището на държавите членки и на регионално равнище по отношение на равнището на Съюза;

в) 

координира действията по отношение на трети държави.

4.  
Комисията може да свика група за управление на кризи, съставена от отговорниците за управлението на кризи, посочени в член 10, параграф 1, буква ж), от държавите членки, засегнати от извънредната ситуация. Комисията, със съгласието на отговорниците за управление на кризи, може да покани да участват други заинтересовани страни. Комисията гарантира, че КГПГ редовно е осведомявана за работата, извършвана от групата за управление на кризи.
5.  

Държавите членки и по-специално компетентните органи гарантират, че:

а) 

не се въвеждат мерки, които неоправдано ограничават потока на газ в рамките на вътрешния пазар в който и да е момент, и по-конкретно потока на газ към засегнатите пазари;

б) 

не се въвеждат мерки, които могат да застрашат сериозно положението с доставките на газ в друга държава членка; и

в) 

трансграничният достъп до инфраструктурата в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2009 се поддържа, доколкото е възможно технически и от гледна точка на безопасността, в съответствие с плана за действие при извънредни ситуации.

6.  
Когато по искане на даден компетентен орган или предприятие за природен газ или по своя собствена инициатива Комисията счита, че при извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза дадено действие, предприето от държава членка или компетентен орган, или поведението на предприятие за природен газ е в противоречие с параграф 5, Комисията изисква от държавата членка или от компетентния орган да промени своето действие или да предприеме действия, за да се гарантира спазването на параграф 5, като ги информира за основанията за това. Надлежно се отчита необходимостта газовата система да работи безопасно по всяко време.

В тридневен срок след уведомяването си за искането на Комисията държавата членка или компетентният орган изменят своето действие и уведомяват за това Комисията или информират Комисията за причините, поради които не са съгласни с искането. В последния случай Комисията може, в тридневен срок след уведомяването си, да измени или оттегли искането си, или да свика заседание за обсъждане на въпроса със съответната държава членка или компетентен орган и, когато Комисията прецени, че това е необходимо, с КГПГ. Комисията излага подробно основанията си да поиска действието да бъде изменено. Държавата членка или компетентният орган вземат изцяло предвид позицията на Комисията. Когато окончателното решение на компетентния орган или на държавата членка се отклонява от позицията на Комисията, компетентният орган или държавата членка излагат основанията си за това решение.

7.  
Комисията, след консултация с КГПГ, изготвя постоянен резервен списък за подбор на участници в работна група за мониторинг, който е съставен от експерти от отрасъла и представители на Комисията. Работната група за мониторинг може да бъде използвана при нужда извън Съюза и следи и докладва относно газовите потоци към Съюза в сътрудничество с третите държави, които доставят газ, и третите държави, през които се извършва транзит на газ.
8.  
Компетентният орган предоставя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации към Комисията информация за евентуална нужда от помощ. Координационния център за реагиране при извънредни ситуации прави оценка на цялостната ситуация и дава препоръки относно помощта, която следва да бъде предоставена на най-засегнатите държави членки, а когато е уместно — и на трети държави.

Член 13

Солидарност

1.  
Ако държава членка поиска прилагането на мярката за солидарност съгласно настоящия член, съответната държава членка, която е пряко свързана с отправилата искането държава членка или, ако държавата членка предвижда това, нейният компетентен орган или оператор на газопреносна система или оператор на газоразпределителна система предприема необходимите мерки, доколкото това е възможно, без да води до опасни ситуации, за да гарантира, че доставките на газ на клиентите на нейна територия, различни от защитените по линия на солидарността клиенти, се намалява или няма да продължи, доколкото и докато доставките на газ на защитените по линия на солидарността клиенти в отправилата искането държава членка, не са изпълнени. Отправилата искането държава членка гарантира, че съответният обем газ действително се предоставя на защитените по линия на солидарността клиенти на нейна територия.

При изключителни обстоятелства и при надлежно обосновано искане от страна на съответния оператор на преносна система за електроенергия или оператор на газопреносна система до неговия компетентен орган, доставките на газ може да продължат и за някои критични газови електроцентрали, посочени в член 11, параграф 7, в държавата членка, предоставяща солидарност, ако липсата на доставки на газ към такива електроцентрали би довела до сериозно увреждане на функционирането на електроенергийната система или би попречило на производството и/или преноса на газ.

2.  
Дадена държава членка предоставя мярката за солидарност и на друга държава членка, с която е свързана през трета държава, освен ако потоците са ограничени в третата държава. Това удължаване на мярката подлежи на договаряне от съответните държави членки, които включват за участие, когато това е целесъобразно, третата държава, през която те са свързани.
3.  

Към мярка за солидарност се прибягва в краен случай и тя се прилага само ако отправилата искането държава членка:

а) 

не е била в състояние да покрие недостига в доставките на газ за своите защитени по линия на солидарността клиенти, въпреки прилагането на мярката, посочена в член 11, параграф 3;

б) 

е изчерпила всички пазарни мерки и всички мерки, предвидени в нейния план за действие при извънредни ситуации;

в) 

е изпратила изрично искане до Комисията и компетентните органи на всички държави членки, с които е свързана или пряко, или, съгласно параграф 2, през трета държава, придружено от описание на приложените мерки, посочени в буква б) от настоящия параграф;

г) 

поеме задължение да изплати справедливо и своевременно обезщетение на предоставящата солидарност държава членка, в съответствие с параграф 8.

4.  
Ако повече от една държави членки могат да предоставят солидарност към отправила искане държава членка, отправилата искането държава членка, след като се консултира с всички държави членки, от които се иска да предоставят солидарност, търси най-изгодната оферта въз основа на разходи, бързина на доставката, надеждност и диверсификация на доставките на газ. Засегнатите държави членки предоставят такива оферти въз основа на доброволни мерки от страна на търсенето, доколкото и докогато е възможно, преди да прибягнат до непазарни мерки.
5.  
Когато за предоставящата солидарност държава членка пазарните мерки се окажат недостатъчни за справяне с дефицит в доставките на газ за защитени по линия на солидарността клиенти в отправилата искането държава членка, предоставящата солидарност държава членка може да въведе непазарни мерки, за да изпълни задълженията, предвидени в параграфи 1 и 2.
6.  
Компетентният орган на отправилата искането държава членка информира незабавно Комисията и компетентните органи на предоставящите солидарност държави членки, когато доставките на газ за защитени по линия на солидарността клиенти на нейна територия са изпълнени или когато задълженията по параграфи 1 и 2, въз основа на нейните потребности, са ограничени или когато изпълнението им е спряно по искане на получаващата солидарност държава членка.
7.  
Задълженията, предвидени в параграфи 1 и 2, се прилагат при спазване на технически безопасната и надеждна експлоатация на газовата система на предоставящата солидарност държава а членка и ограничението за максимална междусистемна преносна способност на инфраструктурата на съответната държава членка към отправилата искането държава членка. Технически, правни и финансови договорености могат да отразяват тези обстоятелства, и по-специално обстоятелствата, при които пазарът ще осигури максимална междусистемна преносна способност.
8.  

Солидарност по настоящия регламент се предоставя само въз основа на обезщетение. Държавата членка, която търси солидарност, плаща незабавно или осигурява бързо плащане на справедливо обезщетение на държавата членка, предоставила солидарност. Това справедливо обезщетение покрива най-малко:

а) 

газа, доставен на територията на отправила искането държава членка;

б) 

всички други подходящи и разумни разходи, възникнали при предоставянето на солидарност, включително, ако е приложимо, разходите за мерките, които може да са били взети предварително;

в) 

възстановяването на разходите за всички обезщетения, произтичащи от съдебни производства, арбитражни производства или сходни производства и спогодби, и разходите, свързани с тези производства, в които участва държавата членка, предоставяща солидарност, спрямо образуванията, участващи в предоставянето на такава солидарност.

Справедливото обезщетение съгласно първа алинея включва, наред с другото, всички разумни разходи, които държавата членка, предоставяща солидарност, е направила в рамките на задължението за изплащане на обезщетение по силата на основните права, гарантирани от правото на Съюза, и по силата на приложимите международни задължения при прилагането на настоящия член, както и други разумни разходи, направени за плащане на обезщетения съгласно националните правила за обезщетения.

До 1 декември 2018 г. държавите членки приемат необходимите мерки, по-специално техническите, правните и финансовите договорености съгласно параграф 10 с оглед на прилагането на първа и втора алинея от настоящия параграф. Тези мерки могат да предвиждат практическите условия и реда за бързото плащане.

9.  
Държавите членки гарантират, че разпоредбите на настоящия член се прилагат в съответствие с Договорите, Хартата на основните права на Европейския съюз и приложимите международни задължения. За тази цел те вземат необходимите мерки.
10.  

До 1 декември 2018 г. държавите членки приемат необходимите мерки, включително тези, договорени в технически, правни и финансови договорености, за да се гарантира, че се доставя газ за защитени по линия на солидарността клиенти, в отправилата искането държава членка в съответствие с параграфи 1 и 2. Техническите, правните и финансовите договорености се договарят между държавите членки, които са свързани пряко, или в съответствие с параграф 2 — през трета държава, и се описват в техните съответни плановете за действие при извънредни ситуации. Тези договорености могат да обхващат, наред с другото, следните елементи:

а) 

експлоатационната безопасност на мрежите;

б) 

цени на газа, които да бъдат прилагани, и/или методологията за тяхното определяне, като се има предвид въздействието върху функционирането на пазара;

в) 

използването на междусистемни връзки, включително двупосочен капацитет и подземни съоръжения за съхранение на газ;

г) 

газови обеми или методология за тяхното определяне;

д) 

категориите разходи, които ще трябва да бъдат покрити чрез справедливо и бързо обезщетение, което може да включва покриване на вреди за ограничената промишленост;

е) 

посочване на метода, по който би могло да се изчисли справедливото обезщетение.

Финансовата договореност, за която държавите членки са постигнали споразумение преди отправянето на искане за солидарност съдържа разпоредби, които позволяват изчисляването на справедливото обезщетение за поне всички имащи отношение и разумни разходи, направени при предоставянето на солидарност, както и ангажимент, че това обезщетение ще бъде изплатено.

Всеки механизъм за обезщетение предоставя стимули за участие в пазарни решения, като търгове и механизми за отговор от страна на търсенето. Той не създава нездрави стимули, включително от финансово естество, за участниците на пазара, които да отлагат действията си, докато бъдат приложени непазарни мерки. Плановете за действие при извънредни ситуации включват всички механизми за обезщетение или поне тяхно резюме.

11.  
Доколкото държава членка е в състояние да осигурява със собствено производство потреблението на газ за защитени по линия на солидарността клиенти, тя се освобождава от задължението да сключва технически, правни и финансови договорености с държавите членки, с които е пряко свързана, или в съответствие с параграф 2 — през трета държава, за целите на получаване на солидарност. Това освобождаване не засяга задължението на съответната държава членка да предоставя солидарност спрямо други държави членки съгласно настоящия член.
12.  
До 1 декември 2017 г., след консултация с КГПГ, Комисията предоставя правно необвързващи насоки за основните елементи на техническите, правните и финансовите договорености, по-специално как да се прилагат на практика елементите, описани в параграфи 8 и 10.
13.  
Ако до 1 октомври 2018 г. държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни и финансови договорености, Комисията може след консултация със съответните компетентни органи да предложи рамка за тези мерки, в която се определят принципите, необходими за функционирането на договореностите, и която се основава на насоките на Комисията, посочени в параграф 12. Държавите членки финализират своите договорености до 1 декември 2018 г., като отчитат в максимална степен предложението на Комисията.
14.  
Прилагането на настоящия член не се засяга, ако държавите членки не успеят да постигнат споразумение или да финализират своите технически, правни и финансови договорености. В такъв случай съответните държави членки се споразумяват относно необходимите ad hoc мерки, а държавата членка, поискала солидарност, поема ангажимент в съответствие с параграф 3, буква г).
15.  
Задълженията, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, престават да се прилагат веднага след обявяването на края на извънредна ситуация или когато Комисията стигне до заключението, в съответствие с член 11, параграф 8, първа алинея, че обявяването на извънредна ситуация не е или вече не е оправдано.
16.  
Когато Съюзът направи разходи по силата на отговорност, различна от тази за незаконни действия или незаконно поведение, съгласно член 340, втора алинея от ДФЕС, по отношение на мерки, които държавите членки са длъжни да вземат съгласно настоящия член, тези разходи му се възстановяват от получаващата солидарност държава членка.

Член 14

Обмен на информация

1.  

Когато държава членка е обявила едно от нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1, съответните предприятия за природен газ ежедневно предоставят по-специално следната информация на компетентния орган на засегнатата държава членка:

а) 

ежедневни прогнози за търсенето и предлагането на газ през следващите три дни в милиони кубически метри на ден (млн. куб. метри на ден);

б) 

дневният дебит на газоподаването във всички трансгранични входни и изходни точки, както и във всички точки, свързващи производствени съоръжения, съоръжения за съхранение или терминали за ВПГ към мрежата, в милиони кубически метри на денонощие (млн. куб. метри на ден);

в) 

срокът, изразен в дни, за който се очаква доставките на газ към защитените клиенти да могат да бъдат гарантирани.

2.  

При извънредна ситуация на регионално равнище или на равнището на Съюза Комисията може да изиска от компетентния орган, посочен в параграф 1, да ѝ предостави незабавно най-малко:

а) 

информацията, предвидена в параграф 1;

б) 

информация за планираните за осъществяване мерки и за вече осъществените от компетентния орган мерки с цел облекчаване на извънредната ситуация, и информация за тяхната ефективност;

в) 

отправените искания за допълнителни мерки, които да бъдат предприети от други компетентни органи;

г) 

мерките, осъществени по искане на други компетентни органи.

3.  
След преодоляването на извънредната ситуация компетентният орган, посочен в параграф 1, възможно най-скоро и не по-късно от шест седмици след отменянето на извънредната ситуация, предоставя на Комисията подробна оценка на извънредната ситуация и на ефективността на приложените мерки, включително оценка на икономическото въздействие на извънредната ситуация, въздействието върху електроенергийния сектор и предоставената на Съюза и неговите държави членки или получената от Съюза и неговите държави членки помощ. Тази оценка се предоставя на КГПГ и се отразява в актуализациите на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации.

Комисията прави анализ на оценките от компетентните органи и информира в обобщен вид държавите членки, Европейския парламент и КГПГ за резултатите от своя анализ.

4.  
При надлежно обосновани обстоятелства, независимо от обявяването на извънредна ситуация, компетентният орган на най-засегнатата държава членка може да изиска от предприятията за природен газ да представят информацията, посочена в параграф 1, или допълнителна информация, необходима за оценяване на общото положение с доставките на газ в държавата членка или други държави членки, включително договорна информация, различна от информацията за цените. Комисията може да поиска от компетентните органи информацията, предоставена от предприятията за природен газ съгласно настоящия параграф, при условие че същата информация вече не е била предадена на Комисията.
5.  
Когато Комисията счита, че доставките на газ в Съюза или в част от Съюза са изложени на риск или е вероятно да бъдат изложени на риск, който би могъл да доведе до обявяването на някое от нивата на опасност, посочени в член 11, параграф 1, тя може да поиска от съответните компетентни органи да съберат и да ѝ представят информацията, необходима за оценяване на положението с доставките на газ. Комисията споделя оценката си с КГПГ.
6.  

За да могат компетентните органи и Комисията да извършат оценка на сигурността на доставките на газ на национално равнище, на регионално равнище или на равнището на Съюза, всяко предприятие за природен газ уведомява:

а) 

съответния компетентен орган за следните данни по договорите за доставка на газ с трансгранично измерение и със срок, по-дълъг от една година, които съответното предприятие е сключило за осигуряване на газ:

i) 

срок на договора;

ii) 

договорените годишни обеми;

iii) 

договорени максимални дневни обеми в случай на ниво на опасност „тревога“ или „извънредна ситуация“;

iv) 

договорени точки на доставка;

v) 

минимални дневни и месечни обеми газ;

vi) 

условия за спиране на доставките на газ;

vii) 

индикация дали договорът сам по себе си или заедно с договорите му със същия доставчик или с негови свързани дружества, достига или надвишава прага от 28 %, както е посочено в параграф 6, буква б), в най-засегнатата държави членка.

б) 

компетентния орган на най-засегнатата държава членка, веднага след тяхното сключване или изменение, за своите договори за доставка на газ със срок, по-дълъг от една година, сключени или изменени на или след 1 ноември 2017 г., които поотделно или заедно с договорите му със същия доставчик или с негови свързани дружества се равняват на 28 % или повече от годишното потребление на газ във въпросната държава членка, което се изчислява въз основа на най-новите налични данни. Освен това, до 2 ноември 2018 г. предприятията за природен газ уведомяват компетентния орган за всички съществуващи договори, които отговарят на същите условия. Задължението за уведомяване не се отнася за информацията за цените и не се прилага за измененията, свързани единствено с цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички търговски споразумения, които са от значение за изпълнението на договора за доставка на газ, с изключение на информацията за цените.

Компетентният орган съобщава на Комисията в анонимизиран вид данните, изброени в първа алинея, буква а). В случай на сключване на нови договори или изменения на съществуващите договори целият набор от данни се съобщава до края на месец септември от съответната година. Когато компетентният орган има съмнения дали даден договор, получен съгласно първа алинея, буква б), представлява риск за сигурността на доставките на газ в дадена държава членка или регион, той уведомява Комисията за този договор.

7.  
При обстоятелства, надлежно обосновани от необходимостта да се гарантира прозрачността на ключовите договори за доставка на газ, имащи отношение към сигурността на доставките на газ, и когато компетентният орган на най-засегнатата държава членка или Комисията сметне, че даден договор за доставка на газ може да изложи на опасност сигурността на доставките в държава членка, регион или Съюза, компетентният орган на държавата членка или Комисията може да поиска от предприятието за природен газ да предостави договора, без информацията за цените, за оценка на въздействието му върху сигурността на доставките на газ. Искането се обосновава и може да обхваща също така подробностите за всякакви други търговски споразумения, които са от значение за изпълнението на договора за доставка на газ, без информацията за цените. Обосновката включва пропорционалността на свързаната с това административна тежест.
8.  
Компетентните органи, които получават информация въз основа на параграф 6, буква б) или параграф 7 от настоящия член, оценяват получената информация за цели, свързани със сигурността на доставките на газ, в рамките на три месеца и представят резултатите от оценката си на Комисията.
9.  
При изготвяне на оценката на риска, превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации или на съответните им актуализации компетентният орган взема предвид получената по настоящия член информация. Комисията може да приеме становище, с което да предложи на компетентния орган да измени оценките на риска или плановете въз основа на получената по настоящия член информация. Съответният компетентен орган преразглежда оценката на риска и плановете, за които се отнася искането, в съответствие с процедурата, посочена в член 8, параграф 9.
10.  
До 2 май 2019 г. държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушаване от страна на предприятията за природен газ на параграф 6 или 7 от настоящия член, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
11.  
За целите на настоящия член „най-засегната държава членка“ означава държавата членка, в която страна по даден договор има най-голяма част от продажбите си на газ или най-голям брой клиенти.
12.  
Всички договори или договорна информация, получени въз основа на параграфи 6 и 7, както и съответните оценки, извършени от компетентните органи или Комисията, остават поверителни. Компетентните органи и Комисията гарантират пълна поверителност.

Член 15

Професионална тайна

1.  
Всяка чувствителна търговска информация, получена, обменена или предадена съгласно член 14, параграфи 4, 5, 6, 7 и 8 и член 18, с изключение на резултатите от оценките, посочени в член 14, параграфи 3 и 5, е поверителна и се подчинява на условията за професионална тайна, установени в настоящия член.
2.  

Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на следните лица, които получават поверителна информация в съответствие с настоящия регламент:

а) 

лицата, които работят или са работили за Комисията;

б) 

одиторите и експертите, инструктирани от Комисията;

в) 

лицата, които работят или са работили за компетентните органи и за националните регулаторни органи или за други имащи отношение органи;

г) 

одиторите и експертите, инструктирани от компетентните органи и националните регулаторни органи или от други имащи отношение органи.

3.  
Без да се засягат случаите в обхвата на наказателното право, другите разпоредби на настоящия регламент или други имащи отношение правни актове на Съюза, поверителната информация, получавана от посочените в параграф 2 лица в хода на изпълнение на техните задължения, не може да се разкрива на никакво друго лице или орган, освен в съкратена или обобщена форма, така че отделните пазарни участници или пазари да не могат да бъдат идентифицирани.
4.  
Без да се засягат случаите в обхвата на наказателното право, Комисията, компетентните органи и националните регулаторни органи, служби или лицата, които получават поверителна информация съгласно настоящия регламент, могат да използват поверителната информация единствено при изпълнението на задълженията си и за упражняването на функциите си. Други органи, служби или лица могат да използват тази информация за целта, за която им е била предоставена, или в контекста на административни или съдебни производства, конкретно свързани с упражняването на техните функции.

Член 16

Сътрудничество с договарящите се страни от Енергийната общност

1.  
Когато държавите членки и договарящите се страни от Енергийната общност си сътрудничат в процеса на изготвянето на оценките на риска, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, това сътрудничество може да включва, по-специално, установяване на взаимодействието и връзката между рисковете и консултации с оглед да се осигури трансгранична съгласуваност на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации.
2.  
Във връзка с параграф 1 договарящите се страни от Енергийната общност могат да участват в КГПГ по покана на Комисията по всички въпроси от взаимен интерес.

▼M2

3.  
Държавите членки гарантират, че задълженията за съхранение съгласно настоящия регламент се изпълняват чрез използване на съоръжения за съхранение в Съюза. Въпреки това сътрудничеството между държавите членки и договарящите се страни от Енергийната общност може да включва доброволни договорености за използване на капацитета за съхранение, предоставен от договарящите се страни от Енергийната общност, за съхраняване на допълнителни количества газ за държавите членки.

▼B

Член 17

Мониторинг от Комисията

Комисията извършва постоянен мониторинг на мерките, свързани със сигурността на доставките на газ, и докладва редовно на КГПГ.

Въз основа на оценките, посочени в член 8, параграф 7, до 1 септември 2023 г. Комисията изготвя заключения относно възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на газ на равнището на Съюза и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, включително когато е необходимо, законодателни препоръки за изменение на настоящия регламент.

▼M2

Член 17а

Докладване от Комисията

1.  

До 28 февруари 2023 г. и веднъж годишно след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ:

a) 

преглед на мерките, предприети от държавите членки за изпълнение на задълженията за съхранение,

б) 

преглед на времето, необходимо за процедурата по сертифициране, предвидена в член 3а от Регламент (ЕО) № 715/2009;

в) 

преглед на мерките, поискани от Комисията, за да се гарантира спазването на графиците на запълване и на целите за запълване.

г) 

анализ на потенциалното въздействие на настоящия регламент върху цените на газа и потенциалните икономии на газ във връзка с член 6б, параграф 4.

▼B

Член 18

Уведомяване

Оценката на риска, превантивните планове за действие, плановете за действие при извънредни ситуации и всички други документи се съобщават на Комисията по електронен път чрез платформата CIRCABC.

Цялата кореспонденция във връзка с уведомленията се изпраща по електронен път.

▼M2

Член 18а

Процедура на комитет

1.  
Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ).
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 19

Упражняване на делегирането

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 3, параграф 8, член 7, параграф 5 и член 8, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 ноември 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 8, член 7, параграф 5 и член 8, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
6.  
Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 8, член 7, параграф 5 и член 8, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 20

Дерогация

1.  

Настоящият регламент не се прилага по отношение на Малта и Кипър, доколкото на техните съответни територии не се доставя газ. По отношение на Малта и Кипър предвидените в следващите разпоредби задължения се изпълняват и изборът, който посочените държави членки имат право да направят съгласно следващите разпоредби, се прави в рамките на посочения период от време, изчислен от датата, на която започнат доставките на газ на техните съответни територии:

а) 

за член 2, точка 5, член 3, параграф 2, член 7, параграф 5 и член 14, параграф 6, буква а): 12 месеца;

б) 

за член 6, параграф 1: 18 месеца;

в) 

за член 8, параграф 7: 24 месеца;

г) 

за член 5, параграф 4: 36 месеца;

д) 

за член 5, параграф 1: 48 месеца.

За да изпълнят задължението, съдържащо се в член 5, параграф 1, Малта и Кипър могат да прилагат разпоредбите, съдържащи се в член 5, параграф 2, включително като използват напазарни мерки от страна на търсенето.

2.  
Задълженията, свързани с работата на рисковите групи, предвидени в членове 7 и 8, с оглед на рисковите групи от южния газов коридор и Източното Средиземноморие, започват да се прилагат от датата, на която основната инфраструктура/основният тръбопровод започне да функционира изпитателно.
3.  
Докато Швеция има достъп до газ чрез междусистемни връзки изключително от Дания като единствен източник на газ и единствена възможна държава, предоставяща солидарност, Дания и Швеция са освободени от задължението по член 13, параграф 10 за сключване на технически, правни и финансови договорености за целите на предоставянето от страна на Швеция на солидарност за Дания. Това не засяга задължението на Дания да предоставя солидарност и да сключва необходимите технически, правни и финансови договорености за тази цел в съответствие с член 13.

▼M2

4.  
Членове 6а — 6г не се прилагат за Ирландия, Кипър и Малта, доколкото те не са пряко свързани с взаимосвързаната газова система на която и да е друга държава членка.

▼B

Член 21

Отмяна

Регламент (ЕС) № 994/2010 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на четвъртия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 ноември 2017 г.

Член 13, параграфи 1—6, член 13, параграф 8, първа и втора алинея и член 13, параграфи 14 и 15 обаче се прилагат от 1 декември 2018 г.

▼M2

Член 2, точки 27–31, членове 6а — 6г, член 16, параграф 3, член 17а, член 18а, член 20, параграф 4 и приложения Ia и Iб се прилагат до 31 декември 2025 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Регионално сътрудничество

Рисковите групи държави членки, които служат за основа на сътрудничеството, свързано с риска, както е посочено в член 3, параграф 7, са следните:

1. 

Рискови групи, свързани с доставките на газ от изток:

а) 

Украйна: България, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Хърватия, Италия, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Швеция;

б) 

Беларус: Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия, Финландия, Швеция;

в) 

Балтийско море: Белгия, Чехия, Дания, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Словакия, Швеция;

г) 

Североизточна: Чехия, Дания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Финландия, Швеция;

д) 

Трансбалканска: България, Гърция, Унгария, Румъния.

2. 

Рискови групи, свързани с доставките на газ от Северно море:

а) 

Норвегия: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция;

б) 

Нискокалоричен газ: Белгия, Германия, Франция, Нидерландия;

в) 

Дания: Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Швеция;

г) 

Обединеното кралство: Белгия, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия.

3. 

Рискови групи, свързани с доставките на газ от Северна Африка:

а) 

Алжир: Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Малта, Австрия, Португалия, Словения;

б) 

Либия: Хърватия, Италия, Малта, Австрия, Словения.

4. 

Рискови групи, свързани с доставките на газ от югоизток:

а) 

Южен газов коридор — Каспийско море: България, Гърция, Хърватия, Италия, Унгария, Малта, Австрия, Румъния, Словения, Словакия;

б) 

Източно Средиземноморие: Гърция, Италия, Кипър, Малта.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ Ia ( 6 )

Графици на запълване с междинни цели за запълване за 2022 г. за държавите членки с подземни съоръжения за съхранение на газДържава членка

1 август — междинна цел

1 септември — междинна цел

1 октомври — междинна цел

1 ноември — цел за запълване

AT

49 %

60 %

70 %

80 %

BE

49 %

62 %

75 %

80 %

BG

49 %

61 %

75 %

80 %

CZ

60 %

67 %

74 %

80 %

DE

45 %

53 %

80 %

80 %

DK

61 %

68 %

74 %

80 %

ES

71 %

74 %

77 %

80 %

FR

52 %

65 %

72 %

80 %

HR

49 %

60 %

70 %

80 %

HU

51 %

60 %

70 %

80 %

IT

58 %

66 %

73 %

80 %

LV

57 %

65 %

72 %

80 %

NL

54 %

62 %

71 %

80 %

PL

80 %

80 %

80 %

80 %

PT

72 %

75 %

77 %

80 %

RO

46 %

57 %

66 %

80 %

SE

40 %

53 %

67 %

80 %

SK

49 %

60 %

70 %

80 %
ПРИЛОЖЕНИЕ Iб

Споделена отговорност за цел за запълване и на график на запълване

Що се отнася до целта за запълване и графика на запълване съгласно член 6а Федерална република Германия и Република Австрия споделят отговорността по отношение на съоръженията за съхранение Haidach и 7Fields. Точното съотношение и обхват на тази отговорност както на Федерална република Германия, така и на Република Австрия, е предмет на двустранно споразумение между тези държави членки..

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изчисляване на формулата N – 1

1.    Определение на формулата N – 1

Формулата N – 1 описва способността на техническия капацитет на газовата инфраструктура да задоволи цялото търсене на газ в района на изчислението в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура в ден с изключително високо търсене, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години.

Газовата инфраструктура обхваща газопреносната мрежа, включваща междусистемните връзки, както и съоръженията за добив, ВПГ и съхранение, свързани с района на изчислението.

Техническият капацитет на всички останали налични газови инфраструктури в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура е равен най-малко на сумата на общото дневно търсене на газ в района на изчислението в ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години.

Резултатите от формулата N – 1, изчислени, както е показано по-долу, са равни най-малко на 100 %.

2.    Метод за изчисляване на формулата N – 1

image

, N – 1 ≥ 100 %

Използваните за изчислението параметри се описват ясно и обосновано.

За изчислението на EPm се предоставя подробен списък на входните точки и на техния индивидуален капацитет.

3.    Определения на параметрите на формулата N – 1

„Район на изчислението“ означава географския район, за който се изчислява формулата N – 1, определен от компетентния орган.

Определение на „свързано с търсенето“

„Dmax“ означава общото дневно търсене на газ (в млн. куб. метри на денонощие) в района на изчислението за ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години.

Определения на „свързани с предлагането“

„EPm“: технически капацитет на входните точки (в млн. куб. метри на денонощие), различен от този на съоръженията за добив, ВПГ и съхранение, обхванати от дефинициите за Pm, LNGm и Sm, означава сборът от техническите капацитети на всички гранични входни точки, които могат да доставят газ до района на изчислението.
„Pm“: максимален технически производствен капацитет (в млн. куб. метри на денонощие) означава сборът от максималния технически дневен производствен капацитет на всички съоръжения за добив на газ, който може да бъде доставен на входните точки в района на изчислението.
„Sm“: максимална техническа подаваща способност на съоръженията за съхранение (в млн. куб. метри за денонощие) означава сборът от максималния технически дневен капацитет на изтегляне от всички съоръжения за съхранение, който може да бъде доставен на входните точки в района на изчислението, като се вземат предвид съответните им физически характеристики.
„LNGm“: максимален технически капацитет на съоръженията за ВПГ (в млн. куб. метри на денонощие) означава сборът от максималния дневен технически възможен капацитет за изпращане към системата на всички съоръжения за ВПГ в района на изчислението, като се отчитат критичните елементи, като разтоварване, спомагателни услуги, временно съхранение и регазификация на ВПГ, както и техническият капацитет за изпращане към системата.
„Im“ означава техническият капацитет на най-голямата единична газова инфраструктура (в млн. куб. метри на денонощие), с най-голям капацитет да снабдява района на изчислението. Когато няколко газови инфраструктури са свързани към обща газова инфраструктура нагоре или надолу по веригата и не могат да бъдат експлоатирани поотделно, те се разглеждат като една единична газова инфраструктура.

4.    Изчисляване на формулата N – 1 чрез използване на мерки от страна на търсенето

image

, N – 1 ≥ 100 %

Определение, свързано с търсенето

„Deff“ означава тази част от Dmax (в млн. куб. метри на денонощие), която в случай на прекъсване на доставките на газ може в достатъчна степен и навреме да бъде компенсирана от пазарни мерки от страна на търсенето съгласно член 9, параграф 1, буква в) и член 5, параграф 2.

5.    Изчисляване на формулата N – 1 на регионално равнище

Районът на изчислението, посочен в точка 3, се разширява до съответното регионално равнище, ако е приложимо, както е определено от компетентните органи на заинтересованите държави членки. Изчислението може да се разшири, така че да включва регионалното ниво на рисковата група, ако това е договорено с компетентните органи от рисковата група. За изчисляване на формулата N – 1 на регионално равнище се използва най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес. Най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за региона е най-голямата газова инфраструктура в региона, която пряко или непряко допринася за доставките на газ за държавите членки от този регион, и се определя в оценката на риска.

Изчисляването на N – 1 формулата на регионално равнище може да замени изчисляването на N – 1 формулата на национално равнище само когато най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес е от основно значение за доставките на газ на всички заинтересовани държави членки в съответствие с общата оценка на риска.

На ниво рискова група за изчисленията, посочени в член 7, параграф 4, се използва най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за рисковите групи, изброени в приложение I.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Постоянен двупосочен капацитет

1. За изпълнението на разпоредбите, предвидени в настоящото приложение, националният регулаторен орган може да действа като компетентен орган, ако държавата членка е взела такова решение.

2. С цел създаване или увеличаване на двупосочния капацитет по дадена междусистемна връзка или с цел освобождаване или удължаване на срока на освобождаването от посоченото задължение, операторите на газопреносни системи от двете страни на междусистемната връзка представят на своите компетентни органи („съответните компетентни органи“) и на своите регулаторни органи („съответните регулаторни органи“), след като се консултират с всички потенциално заинтересовани оператори на газопреносни системи:

а) 

предложение за създаване на постоянен физически капацитет за двупосочен пренос на газ за постоянен двупосочен капацитет по отношение на обратната посока („физически капацитет за обратен поток“); или

б) 

искане за освобождаване от задължението за създаване на двупосочен капацитет.

Операторите на газопреносни системи се стремят да подадат съвместно предложение или искане за освобождаване. В случай на предложение за създаване на двупосочен капацитет, операторите на газопреносни системи могат да представят обосновано предложение за трансгранично разпределение на разходите. Това подаване се прави не по-късно от 1 декември 2018 г. за всички междусистемни връзки, които са съществували на 1 ноември 2017 г., а за новите междусистемни връзки — след приключването на етапа на проучването за осъществимост, но преди началото на етапа на подробното техническо проектиране.

3. При получаване на предложението или на искането за освобождаване съответните компетентни органи незабавно се консултират с компетентните органи, а когато те са различни от компетентните органи — с националните регулаторни органи, на държавата членка, която — в съответствие с оценката на риска — би могла да се възползва от капацитета за обратен поток, с Агенцията и с Комисията във връзка с предложението или искането за освобождаване. Консултираните органи могат да излязат със становище в срок от четири месеца от получаването на молбата за консултация.

4. В срок от шест месеца след получаване на съвместното предложение, съответните регулаторни органи, съгласно член 5, параграфи 6 и 7 и след консултация със съответните организатори на проектите, вземат координирани решения относно трансграничното разпределяне на инвестиционните разходи, които да бъдат поети от всеки оператор на преносни системи на проекта. Ако съответните регулаторни органи не постигнат споразумение в рамките на този срок, те информират незабавно съответните компетентни органи.

5. Съответните компетентни органи, въз основа на оценката на риска, информацията, посочена в член 5, параграф 5 от настоящия регламент, становищата, получени в резултат на консултацията в съответствие с точка 3 от настоящото приложение и като отчитат сигурността на доставките на газ и приноса към вътрешния газов пазар, вземат координирано решение. Това координирано решение се взема в срок от два месеца. Срокът от два месеца започва да тече след изтичането на четиримесечния срок, предвиден за становищата, посочени в точка 3 от настоящото приложение, освен ако всички становища не бъдат получени преди този срок, или след изтичането на шестмесечния срок, посочен в точка 4 от настоящото приложение за приемане на координирано решение от съответните регулаторни органи. С координираното решение:

а) 

се приема предложението за двупосочен капацитет. Това решение съдържа анализ на икономическата ефективност, график за изпълнението и разпоредби за неговото последващо използване; то се придружава от координираното решение за трансграничното разпределяне на разходите, посочено в точка 4 и изготвено от съответните регулаторни органи;

б) 

се предоставя временно освобождаване или се удължава неговия срок за максимален срок от четири години, ако от включения в решението анализ на икономическата ефективност е видно, че капацитетът за обратен поток няма да повиши сигурността на доставките на газ на нито една заинтересована държава членка или ако се очаква инвестиционните разходи да надхвърлят значително очакваните ползи за сигурността на доставките на газ; или

в) 

се изисква от операторите на газопреносни системи да преработят и да представят отново своето предложение или искане за освобождаване в максимален срок от четири месеца.

6. Съответните компетентни органи незабавно предават координираното решение на компетентните органи и националните регулаторни органи, които са представили становище в съответствие с точка 3, на съответните регулаторни органи, на Агенцията и Комисията, включително становищата, получени в резултат на консултацията в съответствие с точка 3.

7. В двумесечен срок от получаването на координираното решение съответните компетентните органи, посочени в точка 6, могат да направят възражения по координираното решение и да ги представят на съответните компетентни органи, които са го приели, на Агенцията и на Комисията. Възраженията се ограничават до фактите и оценката, в частност по отношение на трансграничното разпределение на разходите, което не е било подложено на консултация в съответствие с точка 3.

8. В тримесечен срок от получаването на координираното решение в съответствие с точка 6 Агенцията излиза със становище по елементите на координираното решение, като взема под внимание всяко евентуално възражение и представя това становище на всички съответни компетентни органи, на съответните компетентни органи, посочени в точка 6, и на Комисията.

9. В рамките на четири месеца от получаването на становището на Агенцията в съответствие с точка 8, Комисията може да приеме решение, изискващо да бъдат направени промени в координираното решение. Всяко такова решение на Комисията се взема въз основа на критериите, посочени в точка 5, мотивите за решенията на съответните органи и становището на Агенцията. Съответните компетентни органи се съобразяват с искането на Комисията, като изменят решението си в четириседмичен срок.

В случай че Комисията не предприеме действия в рамките на горепосочения четиримесечен срок, се счита, че тя не е повдигнала възражения срещу решението на съответните компетентни органи.

10. Ако съответните компетентни органи не са били в състояние да приемат координирано решение в рамките на срока, посочен в точка 5, или ако съответните регулаторни органи не са успели да се споразумеят за разпределението на разходите в рамките на срока, посочен в точка 4, съответните компетентни органи информират Агенцията и Комисията най-късно в деня на изтичане на крайния срок. В четиримесечен срок след получаването на тази информация Комисията — след евентуални консултации с Агенцията — приема решение, притежаващо всички посочени в точка 5 елементи на координирано решение, с изключение на трансграничното разпределение на разходите, и представя това решение на съответните компетентни органи и на Агенцията.

11. Ако решението на Комисията съгласно точка 10 от настоящото приложение изисква създаването на двупосочен капацитет, Агенцията приема решение, съдържащо трансгранично разпределение на разходите в съответствие с член 5, параграф 7 от настоящия регламент, в рамките на три месеца от получаването на решението на Комисията. Преди да вземе такова решение, Агенцията се консултира със съответните регулаторни органи и с операторите на газопреносните системи. Тримесечният срок може да бъде удължен с допълнителен срок от два месеца, в случай че Агенцията има нужда да поиска допълнителна информация. Този допълнителен срок започва да тече от деня, следващ получаването на пълната информация.

12. Комисията, Агенцията, компетентните органи, националните регулаторни органи и операторите на газопреносни системи опазват поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация.

13. Освобождаването от задължението за създаване на двупосочен капацитет, предоставено съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010, остава валидно, освен ако Комисията или другите заинтересовани държави членки не поискат преразглеждане или ако срокът му не изтече.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец за общата оценка на риска

Следният образец се попълва на език, договорен в рамките на рисковата група.

Обща информация

— 
Държави членки в рисковата група
— 
Названия на компетентните органи, които отговарят за изготвянето на настоящата оценка на риска ( 7 )

1.    Описание на системата

Опишете накратко газовата система на рисковата група, като включите:

а) 

основните данни за потреблението на газ ( 8 ): годишно крайно потребление на газ (в млрд. куб. метри) и разбивка по видове клиенти ( 9 ), върхово търсене (общо и разбивка по категории потребители в млн. куб. метри на денонощие);

б) 

описание на функционирането на газовата система в рисковата група: основните потоци (влизане/излизане/транзит), капацитета на входните/изходните точки на инфраструктурата в посока към и от региона и за всяка държава членка, включително равнището на използване, съоръженията за втечнен природен газ (ВПГ) (максимален дневен капацитет, процент на използване и режим на достъп) и т.н.;

в) 

възможно най-подробна разбивка на източниците за внос на газ по държави на произход ( 10 );

г) 

описание на ролята на съоръженията за съхранение, които са от значение за рисковата група, включително трансграничния достъп:

i) 

капацитет за съхранение (общ и полезен обем на газа) в сравнение с търсенето през отоплителния сезон;

ii) 

максимален дневен капацитет на изтегляне при различни нива на напълване (в идеалния случай с пълни хранилища и при нива в края на сезона);

д) 

описание на ролята на местния добив в рисковата група:

i) 

обем на добива спрямо годишното крайно потребление на газ;

ii) 

максимален дневен производствен капацитет;

е) 

описание на ролята на газа за производството на електроенергия (напр. значение, роля на резервно гориво за възобновяемите енергийни източници), включително капацитета за производство на електроенергия от газ (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност) и комбинираното производство на енергия (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност).

2.    Стандарт за инфраструктура (член 5)

Опишете изчислението на формулата(-ите) N – 1 на регионално равнище за рисковата група, ако е договорено с компетентните органи от рисковата група, както и съществуващите двупосочни капацитети, както следва:

а) 

дормула N – 1

i) 

идентифициране на най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за рисковата група;

ii) 

изчисляване на формулата N – 1 на регионално равнище;

iii) 

описание на използваните стойности за всички елементи на формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани изчисляването (напр. за EPm посочете капацитета на всички входни точки, взети предвид в рамките на този параметър);

iv) 

посочете използваните методологии и допускания, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения).

б) 

двупосочен капацитет

i) 

посочете точките на междусистемно свързване, снабдени с двупосочен капацитет, и максималния капацитет на двупосочните потоци;

ii) 

посочете режима на използване на този капацитет за обратен поток (напр. прекъсваем капацитет);

iii) 

посочете точките на междусистемно свързване, за които е предоставено освобождаване в съответствие с член 5, параграф 4, за какъв срок е освобождаването и какви са мотивите за неговото предоставяне.

3.    Идентифициране на рисковете

Опишете основния транснационален риск, заради който тази група е създадена, както и рисковите фактори в различни случаи, които биха могли да накарат този риск да се прояви, вероятността за възникването им и последиците от тях.

Отворен списък на рисковите фактори, които трябва да бъдат включени в оценката, само ако е приложимо според съответния компетентен орган:

а) 

политически

— 
прекъсване на доставките от трети държави по различни причини,
— 
политически размирици (в държавата на произход или в държавата, през която се извършва транзит на газ),
— 
война/гражданска война (в държавата на произход или в държавата, през която се извършва транзит на газ),
— 
тероризъм;
б) 

технологични

— 
експлозии/пожари,
— 
пожари (вътрешни за дадено съоръжение),
— 
течове,
— 
липса на адекватна поддръжка,
— 
неизправност на оборудването (отказ при пуск, повреда по време на работа и др.),
— 
липса на електроенергия (или на друг източник на енергия),
— 
неизправност на ИКТ (хардуер или софтуер, интернет, проблеми със системата за събиране и контрол на данни и др.),
— 
кибератаки,
— 
нанесени поражения в резултат на изкопни работи (копане, набиване на пилоти), наземни работи и т.н.
в) 

търговски/пазарни/финансови

— 
споразумения с доставчици от трети държави,
— 
търговски спорове,
— 
контрол върху инфраструктура, която е от значение за сигурността на доставките на газ, от субекти от трета държава, което може да доведе, наред с другото, до риск от недостатъчни инвестиции, препятстване на диверсификацията или неспазване на правото на Съюза,
— 
нестабилност на цените,
— 
недостатъчни инвестиции,
— 
внезапно, неочаквано върхово потребление,
— 
други рискове, които биха могли да доведат до недобро структурно функциониране;
г) 

социални

— 
стачки (в различни свързани сектори, като газовия сектор, пристанищата, транспорта и др.),
— 
саботажи,
— 
вандализъм,
— 
кражби;
д) 

природни

— 
земетресения,
— 
свлачища,
— 
наводнения (проливни дъждове, преливане на речни корита);
— 
бури (морски),
— 
лавини,
— 
екстремни метеорологични условия,
— 
пожари (външни за съоръжението, като например в близки гори, пасища и др.).

Анализ

а) 

опишете основния транснационален риск и всички други имащи отношение рискови фактори за рисковата група, включително вероятността за тяхното възникване и последиците от тях, както и взаимодействието и взаимовръзката на рисковете между държавите членки, ако е приложимо;

б) 

опишете критериите, използвани за определяне на това дали дадена система е изложена на високи/неприемливи рискове;

в) 

съставете списък на съответните сценарии на риска в съответствие с източниците на рискове и опишете по какъв начин е направен подборът;

г) 

посочете в каква степен са били взети предвид сценариите, изготвени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“).

4.    Анализ и оценка на риска

Анализирайте набора от съответни рискови сценарии, идентифицирани в точка 3. При симулацията на рискови сценарии включете съществуващите мерки за сигурност на доставките на газ, като например, стандарта за инфраструктура, изчислен като се използва формулата N – 1, посочена в точка 2 от приложение II, ако е приложимо, както и стандарта за доставки на газ. За всеки рисков сценарий:

а) 

подробно опишете рисковия сценарий, като посочите всички допускания и, ако е приложимо, основните методологии за изчисляването им;

б) 

опишете подробно резултатите от проведената симулация, включително количественото определяне на въздействието (напр. количеството недоставен газ, социално-икономическите последици, както и въздействието върху централизираното топлоснабдяване, въздействието върху производството на електроенергия).

5.    Заключения

Опишете основните резултати от общата оценка на риска, като посочите рисковите сценарии, които изискват по-нататъшно действие.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец за националната оценка на риска

Обща информация

Название на компетентния орган, който отговаря за изготвянето на настоящата оценка на риска ( 11 ).

1.    Описание на системата

1.1.

Направете кратко консолидирано описание на регионалната газова система за всяка рискова група ( 12 ), в която държавата членка участва, което да включва:

а) 

основните данни за потреблението на газ ( 13 ): годишно крайно потребление на газ (в млрд. куб. метри и MWh) и разбивка по видове клиенти ( 14 ), върхово търсене (общо и разбивка по категории потребители в млн. куб. метри на денонощие);

б) 

описание на функционирането на газовата(-ите) система(-и) в съответните рискови групи: основните потоци (влизане/излизане/транзит), капацитета на входните/изходните точки на инфраструктурата в посока към и от региона(-ите) на рисковите групи и за всяка държава членка, включително равнището на използване, съоръженията за втечнен природен газ (ВПГ) (максимален дневен капацитет, процент на използване и режим на достъп) и т.н.;

в) 

възможно най-подробна разбивка в проценти на източниците за внос на газ по държави на произход ( 15 );

г) 

описание на ролята на съоръженията за съхранение, които са от значение за рисковата група, включително трансграничния достъп:

i) 

капацитета за съхранение (общ и полезен обем на газа) в сравнение с търсенето през отоплителния сезон;

ii) 

максималния дневен капацитет на изтегляне при различни нива на напълване (в идеалния случай с пълни хранилища и при нива в края на сезона);

д) 

описание на ролята на местния добив в рисковата(ите) група(и):

i) 

обема на добива спрямо годишното крайно потребление на газ;

ii) 

максималния дневен производствен капацитет и описание на начина, по който той може да покрие максималното дневно потребление;

е) 

описание на ролята на газа за производството на електроенергия (напр. значение, роля на резервно гориво за възобновяемите енергийни източници), включително капацитета за производство на електроенергия от газ (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност) и комбинираното производство на енергия (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност).

1.2.

Опишете накратко газовата система на държавата членка, като включите:

а) 

основните данни за потреблението на газ: годишно крайно потребление на газ (в млрд. куб. метри) и разбивка по видове клиенти, върхово потребление (в млн. куб. метри на денонощие);

б) 

описание на функционирането на газовата система на национално равнище, включително инфраструктурата (доколкото не са обхванати от точка 1.1.б). Ако е приложимо, добавете системата за нискокалоричен газ;

в) 

идентифициране на инфраструктурата, която е от ключово значение за сигурността на доставките на газ;

г) 

възможно най-подробна разбивка на национално равнище на източниците за внос на газ по държави на произход;

д) 

описание на ролята на съхранението и включете следните данни:

i) 

капацитета за съхранение (общ и полезен), сравнен с търсенето през отоплителния сезон;

ii) 

максималния дневен капацитет на изтегляне при различни нива на напълване (в идеалния случай с пълни хранилища и при нива в края на сезона);

е) 

описание на ролята на местния добив и включете следните данни:

i) 

обема на добива спрямо годишното крайно потребление на газ;

ii) 

максималния дневен производствен капацитет;

ж) 

описание на ролята на газа за производството на електроенергия (напр. значение, роля на резервно гориво за възобновяемите енергийни източници), включително капацитета за производство на електроенергия от газ (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност) и комбинираното производство на енергия (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност).

2.    Стандарт за инфраструктура (член 5)

Опишете как се спазва стандартът за инфраструктура, включително основните стойности, използвани за формулата N – 1, и другите възможни варианти за неговото спазване (с пряко свързаните държави членки, мерки от страна на търсенето), а също съществуващите двупосочни капацитети, както следва:

а) 

формула N – 1

i) 

идентифициране на най-голямата единична газова инфраструктура;

ii) 

изчисляване на формулата N – 1 на национално равнище;

iii) 

описание на използваните стойности за всички елементи на формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за тяхното изчисляване (напр. за EPm посочете капацитета на всички входни точки, взети предвид в рамките на този параметър);

iv) 

идентифициране на използваните методологии, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения);

v) 

обяснение на резултатите от изчислението на формулата N – 1 при нива на съхранение в хранилищата от 30 % и 100 % от максималния работен обем;

vi) 

обяснение на основните резултати от симулацията на изчисляване на формулата N – 1 с използване на хидравличен модел;

vii) 

ако държавата членка е взела такова решение, изчисление на формулата N – 1 чрез използване на мерки от страна на търсенето:

— 
изчисление на формулата N – 1 в съответствие с точка 2 от приложение II,
— 
описание на използваните стойности за всички елементи във формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за изчисляването (ако се различават от стойностите, описани по-горе в точка 2.а.iii),
— 
посочете използваните методологии, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения),
— 
обяснете приетите/планираните пазарни мерки от страна на търсенето за компенсиране на прекъсване на доставките на газ и очакваното въздействие от него (Deff);
viii) 

ако това е договорено с компетентните органи на съответната(-ите) рискова(-и) група(-и) или с пряко свързаните държави членки, съвместното(-ите) изчисление(-я) на формулата N – 1:

— 
изчисление на формулата N – 1 в съответствие с точка 5 от приложение II,
— 
описание на използваните стойности за всички елементи във формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за изчисляването им (ако се различават от стойностите, описани по-горе в точка 2.а.iii),
— 
посочете използваните методологии и допускания, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения),
— 
обяснете постигнатите договорености за осигуряване на изпълнението на формулата N – 1;
б) 

двупосочен капацитет

i) 

посочете точките на междусистемно свързване, снабдени с двупосочен капацитет, и максималния капацитет на двупосочните потоци;

ii) 

посочете режима на използване на този капацитет за обратен поток (напр. прекъсваем капацитет);

iii) 

посочете точките на междусистемно свързване, за които е предоставено освобождаване в съответствие с член 5, параграф 4, за какъв срок е освобождаването и какви са мотивите за неговото предоставяне.

3.    Идентифициране на рисковете

Опишете рисковите фактори, които могат да се отразят неблагоприятно на сигурността на доставките на газ в държавата членка, вероятността за появата им и последиците от тях.

Отворен списък на видовете рискови фактори, които трябва да бъдат включени в оценката, само ако е приложимо според съответния компетентен орган:

а) 

политически

— 
прекъсване на доставките от трети държави по различни причини,
— 
политически размирици (в държавата на произход или в държавата, през която се извършва транзит на газ),
— 
война/гражданска война (в държавата на произход или в държавата, през която се извършва транзит на газ),
— 
тероризъм;
б) 

технологични

— 
експлозии/пожари,
— 
пожари (вътрешни за дадено съоръжение),
— 
течове,
— 
липса на адекватна поддръжка,
— 
неизправност на оборудването (отказ при пуск, повреда по време на работа и др.),
— 
липса на електроенергия (или на друг източник на енергия),
— 
неизправност на ИКТ (хардуер или софтуер, интернет, проблеми със системата за събиране и контрол на данни и др.),
— 
кибератаки,
— 
нанесени поражения в резултат на изкопни работи (копане, набиване на пилоти), наземни работи и т.н.
в) 

търговски/пазарни/финансови

— 
споразумения с доставчици от трети държави,
— 
търговски спорове,
— 
контрол върху инфраструктура, която е от значение за сигурността на доставките, от субекти от трета държава, което може да доведе, наред с другото, до риск от недостатъчни инвестиции, препятстване на диверсификацията или неспазване на правото на Съюза,
— 
нестабилност на цените,
— 
недостатъчни инвестиции,
— 
внезапно, неочаквано върхово потребление,
— 
други рискове, които биха могли да доведат до недобро структурно функциониране;
г) 

социални

— 
стачки (в различни свързани сектори, като газовия сектор, пристанищата, транспорта и др.),
— 
саботажи,
— 
вандализъм,
— 
кражби;
д) 

природни

— 
земетресения,
— 
свлачища,
— 
наводнения (проливни дъждове, преливане на реки),
— 
бури (морски),
— 
лавини,
— 
екстремни метеорологични условия,
— 
пожари (външни за съоръжението, като например в близки гори, пасища и др.).

Анализ

а) 

посочете съответните рискови фактори за държавата членка, включително вероятността за появата им и последиците от тях;

б) 

опишете критериите, използвани за определяне на това дали дадена система е изложена на високи/неприемливи рискове;

в) 

съставете списък на съответните сценарии на риска в съответствие с рисковите фактори и вероятността за тяхната поява и опишете по какъв начин е направен подборът.

4.    Анализ и оценка на риска

Анализирайте набора от съответни рискови сценарии, идентифицирани в точка 3. При симулацията на сценарии на риска включете съществуващите мерки за сигурност на доставките на газ, като например, стандарта за инфраструктура, изчислен като се използва формулата N – 1, посочена в точка 2 от Приложение II и стандарта за доставки на газ. За всеки рисков сценарий:

а) 

подробно опишете рисковия сценарий, като посочите всички допускания и, ако е приложимо, основните методологии за изчисляването им;

б) 

опишете подробно резултатите от проведените симулации, включително количественото определяне на въздействието (напр. количеството недоставен газ, социално-икономическите последици, както и въздействието върху централизираното топлоснабдяване, въздействието върху производството на електроенергия).

5.    Заключения

Опишете основните резултати от общата оценка на риска, в която държавата членка е участвала, като посочите сценариите на риска, които изискват по-нататъшно действие.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Образец на превантивен план за действие

Обща информация

— 
Държави членки в рисковата група
— 
Наименование на компетентния орган, който отговаря за изготвянето на плана ( 16 )

1.    Описание на системата

1.1.

Направете кратко консолидирано описание на регионалната газова система за всяка рискова група ( 17 ), в която държавата членка участва, което да включва:

а) 

основни данни за потреблението на газ ( 18 ): годишно крайно потребление на газ (в млрд. куб. метри) и разбивка по видове клиенти ( 19 ), върхово търсене (общо и разбивка по категории потребители в млн. куб. метри на денонощие);

б) 

описание на функционирането на газовата система в рисковите групи: основните потоци (влизане/излизане/транзит), капацитета на входните/изходните точки на инфраструктурата в посока към и от региона(ите) на рисковата група и за всяка държава членка, включително равнището на използване, съоръженията за втечнен природен газ (ВПГ) (максимален дневен капацитет, процент на използване и режим на достъп) и т.н.;

в) 

възможно най-подробна разбивка на източниците за внос на газ по държави на произход ( 20 );

г) 

описание на ролята на съоръженията за съхранение, които са от значение за съответния регион, включително трансграничния достъп:

i) 

капацитета за съхранение (общ и полезен обем на газа) в сравнение с търсенето през отоплителния сезон;

ii) 

максималния дневен капацитет на изтегляне при различни нива на напълване (в идеалния случай с пълни хранилища и при нива в края на сезона);

д) 

описание на ролята на местния добив в региона:

i) 

обема на добива спрямо годишното крайно потребление на газ;

ii) 

максималния дневен производствен капацитет;

е) 

описание на ролята на газа за производството на електроенергия (напр. значение, роля на резервно гориво за възобновяемите енергийни източници), включително капацитета за производство на електроенергия от газ (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност) и комбинираното производство на енергия (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност);

ж) 

описание на ролята на мерките за енергийна ефективност и тяхното въздействие върху годишното крайно потребление на газ.

1.2.

Опишете накратко газовата система на всяка държава членка, като включите:

а) 

основните данни за потреблението на газ: годишно крайно потребление на газ (в млрд. куб. метри) и разбивка по видове клиенти, върхово потребление (в млн. куб. метри на денонощие);

б) 

описание на функционирането на газовата система на национално равнище, включително инфраструктурите (доколкото не са обхванати от точка 1.1.б).;

в) 

идентифициране на инфраструктурата, която е от ключово значение за сигурността на доставките;

г) 

възможно най-подробна разбивка на национално равнище на източниците за внос на газ по държави на произход;

д) 

описание на ролята на съхранението в държавата членка и включете:

i) 

капацитета за съхранение (общ и полезен), сравнен с търсенето през отоплителния сезон;

ii) 

максималния дневен капацитет на изтегляне при различни нива на напълване (в идеалния случай с пълни хранилища и при нива в края на сезона);

е) 

описание на ролята на местния добив и включете следните данни:

i) 

обема на добива спрямо годишното крайно потребление на газ;

ii) 

максималния дневен производствен капацитет;

ж) 

описание на ролята на газа за производството на електроенергия (напр. значение, роля на резервно гориво за възобновяемите енергийни източници), включително капацитета за производство на електроенергия от газ (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност) и комбинираното производство на енергия (общо (в МВт) и като процент от общата производствена мощност);

з) 

описание на ролята на мерките за енергийна ефективност и тяхното въздействие върху годишното крайно потребление на газ.

2.    Обобщение на оценката на риска

Опишете накратко резултатите от съответната обща и национална оценка на риска, извършени в съответствие с член 7, като включите следната информация:

а) 

списък на оценените сценарии и кратко описание на допусканията, направени при всеки от тях, както и установените рискове/недостатъци;

б) 

основните заключения от оценката на риска.

3.    Стандарт за инфраструктура (член 5)

Опишете как се спазва стандартът за инфраструктура, включително основните стойности, използвани за формулата N – 1, и алтернативните варианти за неговото спазване (със съседните държави членки, посредством мерки от страна на търсенето), а също съществуващите двупосочни капацитети, както следва:

3.1.   Формула N – 1

i) 

идентифициране на най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за региона;

ii) 

изчисляване на формулата N – 1 на регионално равнище;

iii) 

описание на използваните стойности за всички елементи на формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за изчисляването (напр. за EPm посочете капацитета на всички входни точки, взети предвид в рамките на този параметър);

iv) 

посочете използваните методологии и допускания, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения).

3.2.   Национално равнище

а) 

Формула N – 1

i) 

идентифициране на най-голямата единична газова инфраструктура;

ii) 

изчисляване на формулата N – 1 на национално равнище;

iii) 

описание на използваните стойности за всички елементи на формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за тяхното изчисляване (напр. за EPm посочете капацитета на всички входни точки, взети предвид в рамките на този параметър);

iv) 

посочете използваните методологии, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения);

v) 

ако държавата членка е взела такова решение, изчисление на формулата N – 1 чрез използване на мерки от страна на търсенето:

— 
изчисляване на формулата N – 1 в съответствие с точка 2 от приложение II,
— 
описание на използваните стойности за всички елементи във формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за изчисляването (ако се различават от стойностите, описани в точка 3.а.iii) от настоящото приложение),
— 
посочете използваните методологии, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения),
— 
обяснете приетите/планираните пазарни мерки от страна на търсенето за компенсиране на прекъсване на доставките на газ и очакваното въздействие от него (Deff);
vi) 

ако това е договорено с компетентните органи на съответната(-ите) рискова(-и) група(-и) или с пряко свързаните държави членки, съвместното(ите) изчисление(я) на формулата N – 1:

— 
изчисляване на формулата N – 1 в съответствие с точка 5 от приложение II,
— 
описание на използваните стойности за всички елементи във формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за изчисляването им (ако се различават от стойностите, описани в точка 3.а.iii) от настоящото приложение),
— 
посочете използваните методологии и допускания, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения),
— 
обяснете постигнатите договорености за осигуряване на изпълнението на формулата N – 1;
б) 

двупосочен капацитет

i) 

Посочете точките на междусистемно свързване, снабдени с двупосочен капацитет, и максималния капацитет на двупосочните потоци;

ii) 

Посочете режима на използване на този капацитет за обратен поток (напр. прекъсваем капацитет);

iii) 

Посочете точките на междусистемно свързване, за които е предоставено освобождаване в съответствие с член 5, параграф 4, за какъв срок е освобождаването и какви са мотивите за неговото предоставяне.

4.    Спазване на стандарта за доставки (член 6)

Опишете мерките, приети за спазването на стандарта за доставки, както и на всеки стандарт за увеличени доставки или всяко допълнително задължение, наложено от съображения за сигурност на доставките на газ:

а) 

прилаганото определение за защитени клиенти, включително обхванатите категории клиенти и годишното им потребление на газ (за всяка категория — нетна стойност и процент от националното годишно крайно потребление на газ);

б) 

обемите газ, необходими за спазване на стандарта за доставки в съответствие със сценариите, описани в член 6, параграф 1, първа алинея;

в) 

капацитета, необходим за спазване на стандарта за доставки в съответствие със сценариите, описани в член 6, параграф 1, първа алинея;

г) 

съществуващата(-ите) мярка(-и) за спазване на стандарта за доставки:

i) 

описание на мярката(-ите);

ii) 

адресати;

iii) 

опишете системата за предварителен контрол на спазването на стандарта за доставки, ако съществува такава;

iv) 

режим на санкции, ако съществува такъв;

v) 

опишете за всяка мярка:

— 
Икономическото въздействие, ефективността и ефикасността на мярката,
— 
Въздействието на мярката върху околната среда,
— 
Въздействието на мярката върху потребителите,
vi) 

когато се прилагат непазарни мерки (за всяка мярка):

— 
Обосновете необходимостта от мярката (т.е. защо не може да бъде постигната сигурност на доставките само с пазарни мерки),
— 
Посочете защо мярката е пропорционална (т.е. защо непазарната мярка е най-слабо ограничителното средство за постигане на желания резултат),
— 
Направете анализ на въздействието на мярката:
1) 

върху сигурността на доставките на други държави членки;

2) 

върху националния пазар;

3) 

върху вътрешния пазар;

vii) 

когато мерки, въведени на или след 1 ноември 2017 г., поместете кратко резюме на оценката на въздействието или линк към публичната оценка на въздействието на мярката(ите), извършена в съответствие с член 9, параграф 4;

д) 

ако е приложимо, опишете всеки стандарт за увеличени доставки или допълнително задължение, наложено от съображения за сигурност на доставките на газ:

i) 

описание на мярката(-ите);

ii) 

механизма за намаляването му до обичайните стойности в дух на солидарност и в съответствие с член 13;

iii) 

ако е приложимо, опишете всеки нов стандарт за увеличени доставки или всяко ново допълнително задължение, наложено от съображения за сигурност на доставките на газ, приети на или след 1 ноември 2017 г.;

iv) 

адресати;

v) 

засегнатите газови обеми и капацитети;

vi) 

посочете по какъв начин тази мярка отговаря на условията, посочени в член 6, параграф 2.

5.    Превантивни мерки

Опишете превантивните мерки, които вече съществуват или предстои да бъдат приети:

а) 

опишете всяка една от приетите превантивни мерки за всеки риск, в съответствие с оценката на риска, като включите описание на нейното:

i) 

национално или регионално измерение;

ii) 

икономическо въздействие, ефективност и ефикасност;

iii) 

въздействие върху клиентите.

Ако е целесъобразно, включете:

— 
мерките за засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки,
— 
мерките за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки,
— 
мерките за защита на инфраструктурата, която е от ключово значение за сигурността на доставките, във връзка с упражнявания контрол от субекти от трети държави (включително, когато е приложимо, общото или специфичното за сектора законодателство в областта на прединвестиционните проучвания, специалните права за определени акционери, и др.);
б) 

опишете другите мерки, приети по причини, различни от оценката на риска, но с положително въздействие върху сигурността на доставките на държавата членка от съответната(-ите) рискова(-и) група(-и).

в) 

когато се прилагат непазарни мерки (за всяка мярка):

i) 

обосновете необходимостта от мярката (т.е. защо сигурността на доставките не може да бъде постигната само с пазарни мерки);

ii) 

посочете защо мярката е пропорционална (т.е. защо непазарната мярка е най-слабо ограничителното средство за постигане на желания резултат);

iii) 

направете анализ на въздействието на мярката:

— 
Обосновете необходимостта от мярката (т.е. защо сигурността на доставките не може да бъде постигната само с пазарни мерки);
— 
посочете защо мярката е пропорционална (т.е. защо непазарната мярка е най-слабо ограничителното средство за постигане на желания резултат);
— 
направете анализ на въздействието на мярката:
1) 

върху сигурността на доставките на други държави членки;

2) 

върху националния пазар;

3) 

върху вътрешния пазар;

4) 

обяснете в каква степен са взети под внимание мерките в подкрепа на ефикасността, включително мерките от страна на търсенето, за увеличаване на сигурността на доставките;

5) 

обяснете в каква степен са взети под внимание възобновяемите енергийни източници за увеличаване на сигурността на доставките.

6.    Други мерки и задължения (напр. във връзка с безопасната работа на системата)

Опишете другите мерки и задължения, наложени на предприятията за природен газ и други съответни органи, които е вероятно да окажат въздействие върху сигурността на доставките на газ, като например задълженията във връзка с безопасната работа на системата, като посочите кой ще бъде засегнат от това задължение, както и обхванатите газови обеми. Обяснете точно кога и как ще се прилагат тези мерки.

7.    Инфраструктурни проекти

а) 

опишете бъдещите инфраструктурни проекти, включително проектите от общ интерес в съответните рискови групи, като посочите прогнозен график за тяхното осъществяване, капацитета и очакваното въздействие върху сигурността на доставките на газ в рисковата група.

б) 

посочете по какъв начин инфраструктурните проекти са съобразени с десетгодишния план за развитие на мрежата в Съюза, разработен от ЕМОПС за газ съгласно член 8, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

8.    Задължения за обществени услуги, свързани със сигурността на доставките

Посочете съществуващите задължения за обществени услуги, свързани със сигурността на доставките, и ги опишете накратко (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробна информация). Посочете ясно кой и по какъв начин трябва да изпълнява тези задължения Ако е приложимо, опишете по какъв начин и кога се задействат тези задължения за обществена услуга.

9.    Консултации със заинтересованите страни

В съответствие с член 8, параграф 2 от настоящия регламент, опишете използвания механизъм за проведените консултации във връзка с разработването на плана, както и на плана за действие при извънредни ситуации, и резултатите от тези консултации със следните заинтересовани страни:

а) 

предприятията за природен газ;

б) 

съответните организации, представляващи интересите на битовите потребители;

в) 

съответните организации, представляващи интересите на промишлените клиенти на природен газ, включително производителите на електроенергия;

г) 

националния регулаторен орган.

10.    Регионалното измерение

Посочете всички национални условия и мерки във връзка със сигурността на доставките, които не са обхванати в предходните раздели на плана.

Посочете по какъв начин са взети под внимание евентуалните коментари, получени след консултацията, описана в член 8, параграф 2.

11.1.   Изчисление на формулата N – 1 на равнище рискова група, ако това е договорено между компетентните органи от рисковата група.

Формула N – 1

а) 

идентифициране на най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за рисковата група;

б) 

изчисление на формулата N – 1 на ниво рискова група;

в) 

описание на използваните стойности за всички елементи на формулата N – 1, включително междинните стойности, използвани за изчисляването (напр. за EPm посочете капацитета на всички входни точки, взети предвид в рамките на този параметър);

г) 

посочете използваните методологии и допускания, ако има такива, за изчисляване на параметрите във формулата N – 1 (напр. Dmax) (използвайте приложения с цел предоставяне на по-подробни разяснения).

11.2.   Разработени механизми за сътрудничество

Опишете използваните механизми за сътрудничество между държавите членки в съответните рискови групи, включително за изготвянето на трансгранични мерки в превантивния план за действие и в плана за действие при извънредни ситуации.

Опишете използваните механизми за сътрудничество с други държави членки за изготвянето и приемането на разпоредбите, необходими за прилагането на член 13.

11.3.   Превантивни мерки

Опишете превантивните мерки, които съществуват или предстои да бъдат приети в рисковата група, или които са резултат от регионални споразумения:

а) 

опишете всяка една от приетите превантивни мерки за всеки риск, в съответствие с оценката на риска, като включите описание на нейното:

i) 

въздействие върху държавите членки на рисковата група;

ii) 

икономическо въздействие, ефективност и ефикасност;

iii) 

въздействие върху околната среда;

iv) 

въздействие върху клиентите.

Ако е целесъобразно, включете:

— 
мерките за засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки,
— 
мерките за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки,
— 
мерките за защита на инфраструктурата, която е от ключово значение за сигурността на доставките, във връзка с упражнявания контрол от субекти от трети държави (включително, когато е приложимо, общото или специфичното за сектора законодателство в областта на прединвестиционните проучвания, специалните права за определени акционери, и др.);
б) 

опишете другите мерки, приети по причини, различни от оценката на риска, но с положително въздействие върху сигурността на доставките на рисковата група;

в) 

когато се прилагат непазарни мерки (за всяка мярка):

i) 

обосновете необходимостта от мярката (т.е. защо сигурността на доставките не може да бъде постигната само с пазарни мерки);

ii) 

посочете защо мярката е пропорционална (т.е. защо непазарната мярка е най-слабо ограничителното средство за постигане на желания резултат);

iii) 

направете анализ на въздействието на мярката:

— 
обосновете необходимостта от мярката (т.е. защо сигурността на доставките не може да бъде постигната само с пазарни мерки);
— 
посочете защо мярката е пропорционална (т.е. защо непазарната мярка е най-слабо ограничителното средство за постигане на желания резултат);
— 
направете анализ на въздействието на мярката:
1) 

върху сигурността на доставките на други държави членки;

2) 

върху националния пазар;

3) 

върху вътрешния пазар;

г) 

обяснете в каква степен са взети под внимание мерките в подкрепа на ефикасността, включително мерките от страна на търсенето, за увеличаване на сигурността на доставките;

д) 

обяснете в каква степен са взети под внимание възобновяемите енергийни източници за увеличаване на сигурността на доставките.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец на план за действие при извънредни ситуации

Обща информация

Наименование на компетентния орган, отговарящ за изготвянето на настоящия план ( 21 )

1.    Определяне на нивата на опасност

а) 

посочете органа, отговарящ за обявяването на всяко ниво на опасност, и процедурите, които да бъдат следвани във всеки отделен случай на обявяване на опасност;

б) 

когато съществуват такива, тук посочете използваните показатели или параметри за проверка на това дали дадено събитие може да доведе до значително влошаване на положението с доставките и за вземане на решение във връзка с обявяването на определено ниво на опасност.

2.    Мерки, които да бъдат приети в зависимост от нивото на опасност ( 22 )

2.1.   „Ранно предупреждение“

Опишете мерките, които да се прилагат на този етап, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

описание на процедурата, която да бъде следвана, ако е приложимо;

iii) 

очаквания принос на мярката за справяне с последиците от съответното събитие или за предварителна подготовка преди настъпването му;

iv) 

описание на информационните потоци между отделните участници.

2.2.   „Тревога“

а) 

Опишете мерките, които да се прилагат на този етап, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

описание на процедурата, която да бъде следвана, ако е приложимо;

iii) 

очаквания принос на мярката за справяне със ситуацията при ниво на опасност „Тревога“;

iv) 

описание на информационните потоци между отделните участници.

б) 

опишете задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ при ниво на опасност „Тревога“.

2.3.   „Извънредна ситуация“

а) 

съставете списък от предварително определени действия, свързани с предлагането и търсенето, за осигуряване на газ в случай на извънредна ситуация, включително търговските споразумения между страните, участващи в тези действия, и компенсаторните механизми за предприятията за природен газ, по целесъобразност;

б) 

опишете пазарните мерки, които да се прилагат на този етап, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

описание на процедурата, която да бъде следвана;

iii) 

очаквания принос на мярката за облекчаване на ситуацията при ниво на опасност „Извънредна ситуация“;

iv) 

описание на информационните потоци между отделните участници;

в) 

опишете непазарните мерки, планирани или с предстоящо изпълнение при ниво на опасност „Извънредна ситуация“, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

оценка на необходимостта от мярката за справяне с кризисната ситуация, включително степента на нейното използване;

iii) 

подробно описание на процедурата за изпълнение на мярката (напр. какво би задействало въвеждането на тази мярка и кой взема решението за това);

iv) 

очаквания принос на мярката за облекчаване на ситуацията при ниво на опасност „Извънредна ситуация“, в допълнение към пазарните мерки;

v) 

оценка на останалите резултати от мярката;

vi) 

обосновка на съответствието на мярката с условията, установени в член 11, параграф 6;

vii) 

описание на информационните потоци между отделните участници;

г) 

опишете задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ.

3.    Специфични мерки във връзка с електроснабдяването и централизираното топлоснабдяване

а) 

Ц = централизирано топлоснабдяване

i) 

посочете накратко вероятните последици от прекъсването на доставките на газ в сектора на централизираното топлоснабдяване;

ii) 

посочете мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху централизираното топлоснабдяване В противен случай посочете защо е нецелесъобразно приемането на специфични мерки;

б) 

снабдяване с електроенергия, произведена от газ

i) 

посочете накратко вероятните последици от прекъсването на доставките на газ в електроенергийния сектор;

ii) 

посочете мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху електроенергийния сектор В противен случай посочете защо е нецелесъобразно приемането на специфични мерки;

iii) 

посочете механизмите/съществуващите разпоредби за гарантиране на необходимата координация, включително обмена на информация, между основните участници в газовия и електроенергийния сектор, по-специално операторите на газопреносни системи при различните нива на опасност.

4.    Лице или екип за управление в условия на криза

Посочете лицето или екипа за управление в условия на криза и определете неговата роля.

5.    Роли и отговорности на различните участници

а) 

определете за всяко ниво на опасност ролята и отговорностите, включително взаимодействието с компетентните органи, а когато е целесъобразно — с националния регулаторен орган, на:

i) 

предприятията за природен газ;

ii) 

промишлените клиенти;

iii) 

съответните производители на електроенергия;

б) 

определете за всяко ниво на опасност ролята и отговорностите на компетентните органи, както и на организациите, на които са делегирани задачи.

6.    Мерки по отношение на неоснователното потребление от страна на клиенти, които не са защитени клиенти

Опишете въведените мерки за предотвратяване — доколкото е възможно и без да се застрашава безопасната и надеждна експлоатация на газовата система или без да се създават опасни ситуации — на потреблението при извънредна ситуация на газ, предназначен за защитени клиенти, от страна на клиенти, които не са защитени клиенти. Посочете естеството на мярката (административна, техническа и др.), основните участници и процедурите, които да бъдат следвани.

7.    Учения за реагиране при извънредни ситуации

а) 

посочете графика на симулациите за реагиране в реално време при извънредни ситуации;

б) 

посочете съответните участници и процедури и конкретните сценарии с високо и средно въздействие, които са били предмет на симулациите.

За актуализациите на плана при извънредни ситуации: опишете накратко проведените тестове след представянето на последния план за действие при извънредни ситуации и основните резултати. Посочете какви мерки са били приети в резултат на тези тестове.

8.    Регионално измерение

8.1.   Мерки, които да бъдат взети в зависимост от нивото на опасност:

8.1.1.   „Ранно предупреждение“:

Опишете мерките, които да се прилагат на този етап, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

описание на процедурата, която да бъде следвана, ако е приложимо;

iii) 

очаквания принос на мярката за справяне с последиците от съответното събитие или за предварителна подготовка преди настъпването му;

iv) 

описание на информационните потоци между отделните участници.

8.1.2.   „Тревога“

а) 

опишете мерките, които да се прилагат на този етап, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

описание на процедурата, която да бъде следвана, ако е приложимо;

iii) 

очаквания принос на мярката за справяне с последиците от съответното събитие или за предварителна подготовка преди настъпването му;

iv) 

описание на информационните потоци между отделните участници;

б) 

опишете задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ при ниво на опасност „Тревога“.

8.1.3.   „Извънредна ситуация“

а) 

съставете списък от предварително определени действия, свързани с предлагането и търсенето, за осигуряване на газ в случай на извънредна ситуация, включително търговските споразумения между страните, участващи в тези действия, и компенсаторните механизми за предприятията за природен газ, по целесъобразност;

б) 

опишете пазарните мерки, които да се прилагат на този етап, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

описание на процедурата, която да бъде следвана;

iii) 

очаквания принос на мярката за облекчаване на ситуацията при ниво на опасност „Извънредна ситуация“;

iv) 

описание на информационните потоци между отделните участници;

в) 

опишете непазарните мерки, планирани или с предстоящо изпълнение при ниво на опасност „Извънредна ситуация“, като посочите за всяка мярка:

i) 

кратко описание на мярката и на основните участници;

ii) 

оценка на необходимостта от мярката за справяне с кризисната ситуация, включително степента на нейното използване;

iii) 

подробно описание на процедурата за изпълнение на мярката (напр. какво би задействало въвеждането на мярката и кой взема решението за това);

iv) 

очаквания принос на мярката за облекчаване на ситуацията при ниво на опасност „Извънредна ситуация“, в допълнение към пазарните мерки;

v) 

оценка на останалите резултати от мярката;

vi) 

обосновка на съответствието на мярката с условията, установени в член 11, параграф 6;

vii) 

описание на информационните потоци между отделните участници;

г) 

опишете задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ.

8.2.   Механизми за сътрудничество

а) 

опишете съществуващите механизми за сътрудничество във всяка от съответните рискови групи и за осигуряване на необходимата координация при всяко ниво на опасност. Опишете, доколкото съществуват и не са обхванати от точка 2, процедурите за вземане на решения във връзка с подходящи ответни мерки на регионално равнище за всяко ниво на опасност;

б) 

опишете съществуващите механизми за сътрудничество с други държави членки извън рисковите групи и за координиране на действията за всяко ниво на опасност.

8.3.   Солидарност между държавите членки

а) 

опишете постигнатите договорености между пряко свързаните държави членки, насочени към гарантиране прилагането на принципа на солидарност, посочен в член 13;

б) 

ако е приложимо, опишете постигнатите договорености между държавите членки, които са свързани помежду им през трета държава, насочени към гарантиране прилагането на принципа на солидарност, посочен в член 13.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Списък на непазарните мерки за сигурността на доставките на газ

При разработката на превантивния план за действие и на плана за действие при извънредни ситуации компетентният орган отчита приноса на мерките от следния индикативен и отворен списък само в случай на извънредна ситуация:

а) 

мерки, свързани с предлагането:

— 
използване на стратегически запаси от газ,
— 
принудително използване на запаси от алтернативни горива (напр. в съответствие с Директива 2009/119/ЕО на Съвета ( 23 )),
— 
принудително използване на електричество, произведено от други източници, различни от газ,
— 
принудително увеличаване на нивата на добив на газ,
— 
принудително изтегляне от хранилищата;
б) 

Мерки от страна на търсенето:

— 
различни стъпки за принудително намаляване на търсенето, включващи:
— 
принудително преминаване на друго гориво,
— 
принудително използване на договори с възможност за прекъсване, ако не са използвани пълноценно като част от пазарните мерки,
— 
принудително изключване на част от натоварването от страна на дружествата.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Таблица на съответствиетоРегламент (ЕС) № 994/2010

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 6

Член 5

Член 8

Член 6

Член 9

Член 7

Член 4

Член 8

Член 5

Член 9

Член 10

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 12

Член 4

Член 15

Член 16

Член 14

Член 17

Член 18

Член 19

Член 16

Член 20

Член 15

Член 21

Член 17

Член 22

Приложение I

Приложение II

Член 7

Приложение III

Приложение IV

Приложение I

Приложение IV

Приложение V

Приложениe VI

Приложение VII

Приложение II

Приложение III

Приложение VIII

Приложение IX( 1 ) Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).

( 2 ) Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (ОВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

( 4 ) Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и на директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 (OB L 152, 3.6.2022 г., стр. 45).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 6 ) Настоящото приложение подлежи на пропорционалните задължения на всяка държава членка съгласно настоящия регламент, по-специално членове 6а, 6б и 6в.

За държавите членки, попадащи в обхвата на член 6а, параграф 2, пропорционалната междинна цел се изчислява, като стойността, посочена в таблицата, се умножи по границата от 35 % и резултатът се раздели на 80 %.

( 7 ) Когато тази задача е била делегирана от компетентен орган, да се посочи наименованието на организацията(ите), която(които) отговаря(т) за изготвянето на настоящата оценка на риска от негово име.

( 8 ) При първоначалната оценка включете данните от последните две години. При последващо актуализиране на информацията включете данните от последните четири години.

( 9 ) Включващи промишлените клиенти, производството на електроенергия, централизираното топлоснабдяване, жилищния сектор, услугите и други (моля пояснете вида на клиентите, включени в тази разбивка). Посочете също така обема на потреблението на защитените клиенти.

( 10 ) Опишете използваната методология.

( 11 ) Когато тази задача е била делегирана от компетентния орган, да се посочи наименованието на организацията(ите), която(които) отговаря(т) за изготвянето на настоящата оценка на риска от негово име.

( 12 ) С цел опростяване представете информацията на възможно най-високото ниво на рисковите групи и, ако е необходимо, обединявайте данните.

( 13 ) При първата оценка включете данните от последните две години. При последващо актуализиране на информацията включете данните от последните четири години.

( 14 ) Включващи промишлените клиенти, производството на електроенергия, централизираното топлоснабдяване, жилищния сектор, услугите и други (пояснете вида на клиентите, включени в тази разбивка). Посочете също така обема на потреблението на защитените клиенти.

( 15 ) Опишете използваната методология.

( 16 ) Когато тази задача е била делегирана от компетентен орган, да се посочи наименованието на организацията(ите), (които) отговаря(т) за изготвянето на настоящия план от негово име в.

( 17 ) С цел опростяване представете информацията на възможно най-високото ниво на рискови групи и, ако е необходимо, обединявайте данни.

( 18 ) В първия план включете данните от последните две години. При последващо актуализиране на информацията включете данните от последните четири години.

( 19 ) Включващи промишлените клиенти, производството на електроенергия, централизираното топлоснабдяване, жилищния сектор, услугите и други (моля пояснете вида на клиентите, включени в тази разбивка).

( 20 ) Опишете използваната методология.

( 21 ) Когато тази задача е била делегирана от компетентен орган, да се посочи наименованието на организацията(-ите), отговаряща(-и) за изготвянето на настоящия план от негово име.

( 22 ) Включете регионалните и националните мерки.

( 23 ) Директива 2009/119/ЕО на Съвета от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ L 265, 9.10.2009 г., стр. 9).

Top