EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20220316

Consolidated text: Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-03-16

02014R0833 — BG — 16.03.2022 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014

от 31 юли 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

(ОВ L 229, 31.7.2014 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 960/2014 НА СЪВЕТА от 8 септември 2014 година

  L 271

3

12.9.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1290/2014 НА СЪВЕТА от 4 декември 2014 година

  L 349

20

5.12.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1797 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2015 година

  L 263

10

8.10.2015

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2212 НА СЪВЕТА от 30 ноември 2017 година

  L 316

15

1.12.2017

 M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1163 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2019 година

  L 182

33

8.7.2019

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/262 НА СЪВЕТА от 23 февруари 2022 година

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/328 НА СЪВЕТА от 25 февруари 2022 година

  L 49

1

25.2.2022

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/334 НА СЪВЕТА от 28 февруари 2022 година

  L 57

1

28.2.2022

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/345 НА СЪВЕТА от 1 март 2022 година

  L 63

1

2.3.2022

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/350 НА СЪВЕТА от 1 март 2022 година

  L 65

1

2.3.2022

►M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/394 НА СЪВЕТА от 9 март 2022 година

  L 81

1

9.3.2022

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/428 НА СЪВЕТА от 15 март 2022 година

  L 87I

13

15.3.2022


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 246, 21.8.2014, стp.  59 (833/2014)
▼B

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014

от 31 юли 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна▼M7

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

„стоки и технологии с двойна употреба“ означава изделията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

б) 

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение I;

в) 

„техническа помощ“ означава всякаква техническа помощ, свързана с поправянето, разработката, производството, монтирането, тестването, поддръжката или всякакво друго техническо обслужване, която може да приема форми на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги; включително оказване на помощ в устна форма;

г) 

„брокерски услуги“ означава:

i) 

договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава, или

ii) 

продажбата или покупката на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави, с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

д) 

„инвестиционни услуги“ означава следните услуги и дейности:

i) 

приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

ii) 

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

iii) 

търгуване за собствена сметка;

iv) 

управление на портфейл;

v) 

инвестиционни консултантски услуги;

vi) 

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти въз основа на твърд ангажимент;

vii) 

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

viii) 

всяка услуга във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар или до търговия в многостранна система за търговия;

е) 

▼M11

„прехвърлими ценни книжа“ означава следните класове ценни книжа, включително под формата на криптоактиви, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежни инструменти:

▼M7

i) 

акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки във връзка с акции;

ii) 

облигации или други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки във връзка с тези ценни книжа;

iii) 

всички други ценни книжа, които дават право на придобиване или продажба на такива прехвърлими ценни книжа или които водят до паричен сетълмент, определен по отношение на прехвърлими ценни книжа;

ж) 

„инструменти на паричния пазар“ означава тези класове инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар, като съкровищни бонове, депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти;

з) 

„кредитна институция“ означава дружество, чийто предмет на дейност е да извършва публично набиране на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити за своя сметка;

и) 

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

й) 

„централен депозитар на ценни книжа“ означава юридическо лице по смисъла на член 2, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

к) 

„депозит“ означава кредитно салдо, което се получава в резултат на средства, оставени по сметка, или от временни положения, произтичащи от обичайни банкови трансакции, и което дадена кредитна институция трябва да изплати съгласно приложимите законови и договорни условия, включително срочен депозит и спестовен депозит, с изключение на кредитно салдо, като:

i) 

съществуването му може да се докаже само с финансов инструмент, както е определен в член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), освен ако не е спестовен продукт, удостоверен с депозитен сертификат, издаден на поименно посочено лице, и съществуващ в държава членка към 2 юли 2014 г.;

ii) 

главницата му не подлежи на изплащане по номинална стойност;

iii) 

главницата му подлежи на изплащане по номинална стойност само съгласно специална гаранция, предоставена от кредитната институция или трето лице, или съгласно споразумение с кредитната институция или трето лице;

л) 

„схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции“ („златни паспорти“) означава процедурите, въведени от държава членка, които позволяват на граждани на трети държави да придобият нейно гражданство в замяна на предварително определени плащания и инвестиции;

м) 

„схеми за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции“ („златни визи“) означава процедурите, въведени от държава членка, които позволяват на граждани на трети държави да получат разрешение за пребиваване в нея в замяна на предварително определени плащания и инвестиции;

н) 

„място на търговия“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС означава регулиран пазар, многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ);

о) 

„финансиране или финансова помощ“ означава всяко действие, независимо от конкретно избраните средства, чрез което съответно лице, образувание или орган – условно или безусловно – отпуска или поемa ангажимент да отпусне свои собствени средства или икономически ресурси, включително но не само грантове, заеми, гаранции, обезпечения, облигации, акредитиви, кредити от доставчика, кредити за купувача, свързани с вноса или износа авансови средства и всички видове застраховане и презастраховане, включително застраховане на експортно кредитиране; плащанията, както и редът и условията за плащане на договорената цена на стока или услуга, осъществени съгласно нормалната бизнес практика, не представляват финансиране или финансова помощ;

п) 

„партньорска държава“ означава посочена в приложение VIII държава, която прилага набор от мерки за контролиране на износа, които по същество са равностойни на определените в настоящия регламент;

р) 

„потребителски комуникационни устройства“ означава устройствата, използвани от частни лица, като например персонални компютри и периферни устройства (включително твърди дискове и принтери), мобилни телефони, интелигентни телевизори, запаметяващи устройства (USB устройства) и потребителски софтуер за всички тези изделия;

▼M8

с) 

„руски въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен превоз, притежаващо валиден оперативен лиценз или еквивалентен документ, издаден от компетентните органи на Руската федерация;

▼M12

т) 

„кредитен рейтинг“ означава мнение относно кредитоспособността на дадено лице, дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, или на емитент на такъв дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, изразено чрез установена и определена система за класиране в рейтингови категории;

у) 

„дейности по определяне на кредитен рейтинг“ означава анализ на данни и информация и оценка, одобряване, присъждане и преразглеждане на кредитни рейтинги;

ф) 

„енергиен сектор“ означава сектор, който обхваща следните дейности, с изключение на дейностите, свързани с ядрената енергия за граждански цели:

i) 

проучването, производството, разпространението в рамките на Русия или добива на суров нефт, природен газ или твърди изкопаеми горива, рафинирането на горива, втечняването на природен газ или регазификацията;

ii) 

производството или разпространението в рамките на Русия на продукти от твърди изкопаеми горива, рафинирани нефтени продукти или газ; или

iii) 

изграждането на съоръжения или инсталирането на оборудване за дейности, свързани с производството на енергия или електроенергия, или предоставянето на услуги, оборудване или технологии за такива дейности.

▼M7

Член 2

1.  
Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки и технологии с двойна употреба, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.
2.  

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и във връзка с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия;

б) 

предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.

3.  

Без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, забраните в параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба, както и за предоставянето, във връзка с тях, на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а) 

хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б) 

медицински или фармацевтични цели;

в) 

временен износ на изделия за използване от новинарските медии;

г) 

актуализации на софтуер;

д) 

използване като потребителски комуникационни устройства;

е) 

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически и юридически лица, образувания или органи в Русия, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него дружества; или

ж) 

лично ползване от пътуващите за Русия физически лица или от пътуващите с тях членове на непосредствените им семейства, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на букви е) и ж) от настоящия параграф, износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят по силата на съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от датата на първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

4.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са:

а) 

предназначени за сътрудничеството между Съюза, правителствата на държавите членки и правителството на Русия по чисто граждански въпроси;

б) 

предназначени за междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в) 

предназначени за експлоатацията, поддръжката, преработването на горивото и осигуряването на безопасността на ядрения капацитет за граждански цели, както и за сътрудничеството, в частност научноизследователско, в областта на ядрената енергия за граждански цели;

г) 

предназначени за осигуряването на морската безопасност;

д) 

предназначени за гражданските телекомуникационни мрежи, включително предоставянето на интернет услуги;

е) 

предназначени за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран или учреден съгласно правото на държава членка или на партньорска държава;

ж) 

предназначени за дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии.

5.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 26 февруари 2022 г. или по допълнителен договор, необходим за изпълнението на такъв договор, стига разрешението да е поискано преди 1 май 2022 г.
6.  
Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи съобразно разпоредбите и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, който се прилага mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.
7.  

Когато взимат решение по исканията за разрешение, посочени в параграфи 4 и 5, компетентните органи не издават разрешение, ако имат основателни причини да смятат:

i) 

че крайният потребител може да е военен, да е посочено в приложение IV физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна; или

ii) 

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързаната техническа или финансова помощ са предназначени за авиацията или космическата промишленост; или

▼M12

iii) 

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, са предназначени за енергийния сектор, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или свързаната с тях техническа или финансова помощ са разрешени съгласно изключенията, посочени в член 3, параграфи 3—6.

▼M7

8.  
Компетентните органи могат да отменят, спрат действието, изменят или отнемат разрешение, което са предоставили съгласно параграфи 4 и 5, ако сметнат, че тази отмяна, спиране на действието, изменение или отнемане са необходими за ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 2а

1.  
Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброени в приложение VII стоки и технологии, които биха могли да благоприятстват военния и технологичен напредък на Русия или развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.
2.  

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и във връзка с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия;

б) 

предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.

3.  

Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и за предоставянето, във връзка с тях, на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а) 

хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б) 

медицински или фармацевтични цели;

в) 

временен износ на изделия за използване от новинарските медии;

г) 

актуализации на софтуер;

д) 

използване като потребителски комуникационни устройства;

е) 

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически и юридически лица, образувания или органи в Русия, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него дружества; или

ж) 

лично ползване от пътуващите за Русия физически лица или от пътуващите с тях членове на непосредствените им семейства, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на букви е) и ж) от настоящия параграф, износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят по силата на съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от датата на първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

4.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са:

а) 

предназначени за сътрудничеството между Съюза,

правителствата на държавите членки и правителството на Русия по чисто граждански въпроси;

б) 

предназначени за междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в) 

предназначени за експлоатацията, поддръжката, преработването на горивото и осигуряването на безопасността на ядрения капацитет за граждански цели, както и за сътрудничеството, в частност научноизследователско, в областта на ядрената енергия за граждански цели;

г) 

предназначени за осигуряването на морската безопасност;

д) 

предназначени за гражданските телекомуникационни мрежи, включително предоставянето на интернет услуги;

е) 

предназначени за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран или учреден съгласно правото на държава членка или на партньорска държава; или

ж) 

предназначени за дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии.

5.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 26 февруари 2022 г., или по допълнителен договор, необходим за изпълнението на такъв договор, стига разрешението да е поискано преди 1 май 2022 г.
6.  
Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи съобразно разпоредбите и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, който се прилага mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.
7.  

Когато взимат решение по исканията за разрешение, посочени в параграфи 4 и 5, компетентните органи не издават разрешение, ако имат основателни причини да смятат:

i) 

че крайният потребител може да е военен, да е посочено в приложение IV физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна; или

ii) 

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързаната техническа или финансова помощ са предназначени за авиацията или космическата промишленост; или

▼M12

iii) 

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, са предназначени за енергийния сектор, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или свързаната с тях техническа или финансова помощ са разрешени съгласно изключенията, посочени в член 3, параграфи 3—6.

▼M7

8.  
Компетентните органи могат да отменят, спрат действието, изменят или отнемат разрешение, което са предоставили съгласно параграфи 4 и 5, ако сметнат, че тази отмяна, спиране на действието, изменение или отнемане са необходими за ефективното прилагане на настоящия регламент.

▼M7

Член 2б

▼M12

1.  

По отношение на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение IV, чрез дерогация от член 2, параграфи 1 и 2 и член 2а, параграфи 1 и 2 и без да се засягат изискванията за разрешение съгласно Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба и на стоки и технологии, изброени в приложение VII, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, само след като са установили, че:

▼M7

а) 

тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са необходими за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда; или

б) 

тези стоки или технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 26 февруари 2022 г., или по допълнителен договор, необходим за изпълнението на такъв договор, стига разрешението да е поискано преди 1 май 2022 г.

2.  
Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи на държавата членка съобразно разпоредбите и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, който се прилага mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.
3.  
Компетентните органи могат да отменят, спрат действието, изменят или отнемат разрешение, което са предоставили съгласно параграф 1, ако сметнат, че тази отмяна, спиране на действието, изменение или отнемане са необходими за ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 2в

1.  
Уведомлението до компетентния орган, посочено в член 2, параграф 3 и член 2а, параграф 3, се подава, когато е възможно, по електронен път, като се използват формуляри, съдържащи най-малко всички елементи на образците в приложение IX, при това в предвидения в тези образци ред.
2.  
Всички разрешения по членове 2, 2а и 2б се издават, когато е възможно, по електронен път, като се използват формуляри, съдържащи най-малко всички елементи на образците в приложение IX, при това в предвидения в тези образци ред.

Член 2г

▼M9

1.  
Компетентните органи обменят информация с другите държави членки и Комисията за издадените разрешения и откази съгласно членове 2, 2а и 2б. Обменът на информация се извършва чрез електронната система, предоставена в изпълнение на член 23, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/821.

▼M7

2.  
Информацията, получена в резултат от прилагането на настоящия член, в т.ч. посоченият в параграф 4 обмен на информация, се използва само за обявените цели.

Държавите членки и Комисията осигуряват в съответствие с правото на Съюза и приложимото национално право защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия член.

Държавите членки и Комисията се уверяват, че нивото на поверителност на предоставената или обменена съгласно настоящия член класифицирана информация не се понижава, нито се премахва, без предварителното писмено съгласие на източника ѝ.

3.  
Преди държава членка да разреши съгласно членове 2, 2а и 2б трансакция, която по същество е същата като такава, която една или повече държави членки са отказали, като този отказ е все още в сила, тя се консултира първо с държавата членка или държавите членки, отправили отказа. Ако след тези консултации държавата членка реши да издаде разрешение, тя уведомява за това останалите държави членки и Комисията, като предоставя в обяснение на решението си цялата съответна информация.

▼M11

3a.  
Когато държава членка разрешава в съответствие с член 2, параграф 4, буква г), член 2а, параграф 4, буква г) и член 3е, параграф 4 продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, предназначени за осигуряването на морска безопасност, тя информира другите държави членки и Комисията в рамките на две седмици от разрешението.

▼M9

4.  
Комисията, като се консултира с държавите членки, обменя информация с партньорските държави, когато е целесъобразно и при условията на реципрочност, с цел засилване на ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки за контролиране на износа и на последователното прилагане на тези мерки от партньорските държави.

▼M7

Член 2д

1.  
Забранява се предоставянето на публично финансиране или финансова помощ за търговия или инвестиции в Русия.
2.  

Забраната по параграф 1 не се прилага за:

а) 

обвързващите задължения за финансиране или финансова помощ, поети преди 26 февруари 2022 г.;

▼M11

б) 

предоставянето на публично финансиране или финансова помощ на обща стойност до 10 000 000  евро на проект в полза на установени в Съюза малки и средни предприятия; или

▼M7

в) 

предоставянето на публично финансиране или публична финансова помощ за търговия с храни, за селскостопански стоки или медицински изделия, или за хуманитарни цели.

▼M9

3.  
Забранява се инвестирането и участието в проекти, съфинансирани от Руския фонд за преки инвестиции, или допринасянето по друг начин за такива проекти.
4.  
Чрез дерогация от параграф 3 компетентните органи могат да разрешат при условията, които сметнат за уместни, инвестиционно участие в, или принос към проекти, съфинансирани от Руския фонд за преки инвестиции, след като установят, че такова инвестиционно участие или принос се дължат по силата на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или по силата на акцесорни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

▼M10

Член 2е

1.  
На операторите се забранява излъчването или предоставянето на възможност, улесняването или допринасяне по друг начин за излъчването на каквото и да е съдържание от юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, включително чрез предаване или разпространение чрез какъвто и да е способ, като кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения за споделяне на видеоклипове в интернет, независимо дали са нови или вече инсталирани.
2.  
Спира се срокът на действие на всички лицензии или разрешения за телевизионно и радиоразпръскване, издадени на юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, както и на всички споразумения за пренос и разпространение, сключени с посочените лица, образувания или органи.

▼M12

Член 3

1.  
Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки или технологии, изброени в приложение II, независимо дали те са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или във всяка друга държава, или за използване в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф.
2.  

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия;

б) 

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажба, доставка, трансфер и износ на тези стоки и технологии или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания и органи в Русия или за използване в Русия.

3.  

Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки или технологии, или за предоставянето на техническа или финансова помощ, необходима за:

а) 

транспортирането на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, от и през Русия към Съюза; или

б) 

спешното предотвратяване или ограничаването на последиците от събитие, което е вероятно да засегне тежко и значително човешкото здраве и безопасност или околната среда.

4.  
Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 17 септември 2022 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие че компетентният орган е бил информиран най-малко пет работни дни предварително.
5.  
Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на застраховане и презастраховане на всяко юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка по отношение на дейностите му извън енергийния сектор в Русия.
6.  

Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа и предоставянето на техническа или финансова помощ, след като установят, че:

а) 

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза; или

б) 

това е предназначено за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

7.  
Съответната държава членка или държави членки уведомява(т) другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 6 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.

Член 3а

1.  

Забранява се:

а) 

придобиването на ново или разширяването на съществуващо участие в юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или друга трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

б) 

предоставянето или участието в споразумения за отпускането на нови заеми или кредити или предоставянето на финансиране по друг начин, в т.ч. собствен капитал, на юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или друга трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия, или за документираните цели на финансирането на такова юридическо лице, образувание или орган;

в) 

създаването на нови съвместни предприятия с юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или друга трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

г) 

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а), б) и в).

2.  

Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат дейност, посочена в параграф 1, след като установят, че:

а) 

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза, както и транспорта на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, от или през Русия в Съюза; или

б) 

това засяга изключително юридическо лице, образувание или орган, извършващ(о) дейност в енергийния сектор в Русия, притежаван(о) от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

3.  
Съответната държава членка или държави членки уведомява(т) другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 2 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.

▼M7

Член 3б

1.  
Забраняват се пряката и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на изброените в приложение X стоки и технологии, подходящи за рафинирането на нефт, независимо дали произхождат от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.
2.  

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и във връзка с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия;

б) 

предоставянето на финансиране или на финансова помощ за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.

3.  
Забраните по параграфи 1 и 2 не се отнасят за изпълнението до 27 май 2022 г. на договорите, сключени преди 26 февруари 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.
4.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на изброени в приложение X стоки и технологии, или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ, след като установят, че въпросните стоки или технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ са необходими за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда.

В надлежно обосновани извънредни ситуации продажбата, доставката, трансферът или износът могат да бъдат направени без предварително разрешение, стига износителят да уведоми компетентния орган в срок от пет работни дни, след като направи тази продажба, доставка, трансфер или износ, като представи съответната обосновка за продажбата, доставката, трансфера или износа без предварително разрешение.

Член 3в

1.  
Забраняват се пряката и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на изброените в приложение XI стоки и технологии, подходящи за използване в авиацията или космическата промишленост, независимо дали произхождат от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.
2.  
Забранява се прякото и непрякото застраховане и презастраховане на изброените в приложение XI стоки и технологии в полза на лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.
3.  
Забранява се предоставянето на една или повече от следните дейности: основен ремонт, поправка, инспекция, замяна, модификация или отстраняване на дефект на въздухоплавателно средство или на негов компонент, с изключение на предполетния преглед, във връзка с изброените в приложение XI стоки и технологии – пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.
4.  

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и във връзка с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия;

б) 

предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия – или за използване в Русия.

5.  
По отношение на стоките, изброени в приложение XI, забраните в параграфи 1 и 4 не засягат изпълнението до 28 март 2022 г. на договорите, сключени преди 26 февруари 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на тези договори.

▼M8

Член 3г

1.  
На въздухоплавателните средства, експлоатирани от руски въздушни превозвачи, включително като търговски превозвачи при споразумения за съвместно използване на кодове или осигуряване на блок-места, или регистрираните в Русия въздухоплавателни средства, или регистрираните извън Русия въздухоплавателни средства, които са притежавани или чартирани, или по друг начин контролирани от руски физически или юридически лица, образувания или органи, се забранява да се приземяват на територията на Съюза, да излитат от нея или да прелитат над нея.
2.  
Параграф 1 не се прилага в случай на аварийно кацане или аварийно прелитане.
3.  
Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат на въздухоплавателно средство да се приземи на територията на Съюза, да излети от нея или да прелети над нея, ако са констатирали, че това приземяване, излитане или прелитане е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.
4.  
Съответната държава членка или държави членки уведомяват другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 3 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.

Член 3д

▼M12

1.  
Управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе подпомага Комисията и държавите членки при осигуряването на прилагането и спазването на член 3г. Управителният орган на мрежата отхвърля по-специално всички полетни планове, попълнени от оператори на въздухоплавателни средства, в които се посочва намерение за извършване на дейности над територията на Съюза, които представляват нарушение на настоящия регламент, така че на пилота да не се дава разрешение за полет.

▼M8

2.  
Управителният орган на мрежата редовно предоставя на Комисията и на държавите членки доклади относно прилагането на член 3г въз основа на анализ на полетните планове.

▼M11

Член 3е

1.  
Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки и технологии за морско корабоплаване, изброени в приложение XVI, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, за употребата им в Русия или за поставянето им на борда на плаващ под знамето на Русия плавателен съд.
2.  

Забранява се:

а) 

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, както и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употребата им в Русия;

б) 

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на тези стоки и технологии, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употребата им в Русия.

3.  
Забраните в параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии, както и за предоставянето във връзка с тях на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, с предназначение за хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия.
4.  
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за осигуряване на морската безопасност.

▼M12

Член 3ж

1.  

Забранява се:

а) 

прекият или непрекият внос на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII, в Съюза, ако те:

i) 

са с произход от Русия; или

ii) 

са изнесени от Русия;

б) 

прякото или непряко закупуване на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII, които се намират в Русия или са с произход от Русия;

в) 

транспортирането на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия за която и да е друга държава;

г) 

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по букви а), б) и в).

2.  
Забраните в параграф 1 не се прилагат по отношение на изпълнението до 17 юни 2022 г. на договори, сключени преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори.

Член 3з

1.  
Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на луксозните стоки, изброени в приложение XVIII, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.
2.  
Забраната, посочена в параграф 1, се прилага за луксозните стоки, изброени в приложение XVIII, доколкото тяхната стойност надвишава 300 EUR за артикул, освен ако в приложението е посочено друго.
3.  
Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатическите представителства и консулствата на държавите членки или държави партньори в Русия или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.

▼B

Член 4

1.  

Забранява се:

а) 

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ, свързана със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията ( 4 ), или свързана с предоставянето, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в този списък, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;

▼M1

б) 

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане или гаранции по експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;

▼B

в) 

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, свързани със стоки и технологии с двойна употреба, или свързани с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки или технологии, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако тези изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или отчасти, за военна употреба или за военен краен потребител;

г) 

прякото или непряко предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоки и технологии с двойна употреба, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако тези изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или отчасти, за военна употреба или за военен краен потребител.

▼M2

2.  
Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението на договори, сключени преди 1 август 2014 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, както и предоставянето на помощ, която е необходима за поддръжката и безопасността на съществуващите способности в ►M7  Съюза ◄ .

▼M3

2а.  

Забраните в параграф 1, букви а) и б) не се прилагат към предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани със следните операции:

а) 

продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспорта на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече, при условие че тази техническа помощ, финансиране или финансова помощ се отнася към количество хидразин, изчислено в съответствие с изстрелването на ракети или спътниците, за които е произведен, и не надвишава общо количество от 800 kg за всяко отделно изстрелване или сателит;

б) 

вноса, закупуването или транспорта на несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);

в) 

продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспорта на монометил хидразин (CAS 60-34-4), при условие че тази техническа помощ, финансиране или финансова помощ се отнася към количество монометил хидразин, изчислено в съответствие с изстрелването на ракети или спътниците, за които е произведен,

доколкото посочените в букви а), б) и в) от настоящия параграф вещества са предназначени за използване на съоръжения за изстрелване на ракети, експлоатирани от европейски доставчици на услуги, или за използване при стартирането на европейски космически програми, или за захранване с гориво на спътници от европейски производители на спътници.

▼M4

2aa.  

Забраните в параграф 1, букви а) и б) не се прилагат към предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспорта на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече, при условие че посочените техническа помощ, финансиране или финансова помощ се отнасят до хидразин, предназначен за:

а) 

изпитванията и полета на спускателния модул на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 в количество, изчислено в съответствие с нуждите на всеки етап на тази мисия, което не надвишава общо 5 000  kg за целия срок на мисията; или

б) 

полета на модула носител на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 в количество, изчислено в съответствие с нуждите на полета, което не надвишава общо 300 kg.

▼M4

2б.  
Предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с операциите, посочени в параграфи 2а и 2аа, подлежи на предварително разрешение от страна на компетентните органи.

Заявителите за разрешение предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква.

Компетентните органи информират Комисията за всички предоставени разрешения.

▼M2

3.  

От съответния компетентен орган се изисква разрешение за предоставянето на:

а) 

техническа помощ или брокерски услуги, свързани с изделията, изброени в приложение II, и с прякото или непрякото предоставяне, производство, поддръжка и използване на тези изделия, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или, ако помощта е свързана с използването на тези изделия в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, на лица, образувания или органи във всяка друга държава;

б) 

прякото или непрякото финансиране или финансова помощ във връзка с изделията, изброени в приложение II, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на тези изделия, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ на физически или юридически лица, образувания и органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или, ако помощта е свързана с използването на тези изделия в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, на лица, образувания или органи във всяка друга държава.

В надлежно обосновани случаи на извънредна ситуация, посочени в член 3, параграф 5, предоставянето на услугите, посочени в настоящия параграф, може да се осъществи без предварително разрешение, при условие че доставчикът уведоми компетентния орган в срок от пет работни дни след предоставянето на услугите.

▼C1

4.  
Когато се изискват разрешения в съответствие с параграф 3 от настоящия член, член 3, и по-специално параграфи 2 и 5 от него, се прилага mutatis mutandis.

▼M7

Член 5

1.  

Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или съдействие при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 90 дни, емитирани след 1 август 2014 г. до 12 септември 2014 г., с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г. до 12 април 2022 г., или емитирани след 12 април 2022 г., от:

а) 

посочена в приложение III значима кредитна институция или друга значима институция, на която изрично са възложени задачи по насърчаване на конкурентоспособността на руската икономика, нейното диверсифициране и поощряване на инвестициите, която е установена в Русия и в която има над 50 % публична собственост или контрол към 1 август 2014 г.; или

б) 

юридически лица, образувания или органи, установени извън Съюза, над 50 % от правата на собственост в които се притежават пряко или непряко от субект, посочен в приложение III; или

в) 

юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на субект, посочен в буква б) от настоящия параграф или включен в списъка в приложение III.

2.  

Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или съдействие при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани след 12 април 2022 г., от:

а) 

посочена в приложение XII и установена в Русия значима кредитна институция или друга институция с над 50 % публична собственост или контрол към 26 февруари 2022 г., или друга кредитна институция, която има значителна роля в подпомагането на дейността на Русия, нейното правителство или централна банка; или

б) 

юридически лица, образувания или органи, установени извън Съюза, над 50 % от правата на собственост в които се притежават пряко или непряко от субект, посочен в приложение XII; или

в) 

юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект по буква а) или б) от настоящия параграф.

3.  

Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или съдействие при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г. до 12 април 2022 г., или емитирани след 12 април 2022 г., от:

а) 

посочени в списъка в приложение V и установени в Русия юридически лица, образувания или органи, предимно ангажирани и с основна дейност в областта на проектирането, производството, продажбата или износа на военно оборудване или услуги – като се изключат юридическите лица, образуванията или органите с дейност в областта на космическата индустрия или ядрената енергетика;

б) 

посочени в списъка в приложение VI и установени в Русия юридически лица, образувания или органи с публичен контрол или с над 50 % публична собственост, с активи, оценени общо на над 1 трилион рубли, и с оценен дял на генерираните от продажбата или транспорта на суров нефт или нефтопродукти приходи най-малко 50 %;

в) 

юридически лица, образувания или органи, установени извън Съюза, над 50 % от чиито права на собственост се притежават пряко или непряко от субект по буква а) или б) от настоящия параграф; или

г) 

юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект по буква а), б) или в) от настоящия параграф.

4.  

Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или съдействие при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани след 12 април 2022 г., от:

а) 

посочени в списъка в приложение XIII и установени в Русия юридически лица, образувания или органи с публичен контрол или с над 50 % публична собственост, в които Русия, нейното правителство или нейната централна банка имат право на дял от печалбата или спрямо които Русия, нейното правителство или нейната централна банка поддържа друго съществено икономическо отношение; или

б) 

юридически лица, образувания или органи, установени извън Съюза, над 50 % от чиито права на собственост се притежават пряко или непряко от субект, посочен в приложение XIII; или

в) 

юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект по буква а) или б) от настоящия параграф.

5.  
Считано от 12 април 2022 г. се забранява на регистрираните или признатите в Съюза места на търговия да се регистрират – или да се предоставят услуги във връзка с – прехвърлими ценни книжа на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия и с над 50 % публична собственост.
6.  

Забранява се пряко или косвено да се отпускат или да се включват в каквито и да било договорености:

i) 

от 12 септември 2014 г. до 26 февруари 2022 г. – нови заеми или кредити с падеж над 30 дни на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1 или 3; или

ii) 

след 26 февруари 2022 г. – нови заеми или кредити на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1, 2, 3 или 4.

Забраната не се прилага за:

а) 

заеми или кредити със специалната и обоснована цел за финансиране на разрешен внос или износ на стоки и нефинансови услуги между Съюза и трета държава, включително разходите за стоки и услуги от друга трета държава, необходими за изпълнението на договори за износ или внос; или

б) 

заеми със специалната и обоснована цел за спешно финансиране с оглед удовлетворяване на критериите за платежоспособност и ликвидност от установено в Съюза юридическо лице, над 50 % от чиито права на собственост се притежават от субект, посочен в приложение III.

7.  

Забраната в параграф 6 не се отнася за усвоените суми или плащанията по силата на сключен преди 26 февруари 2022 г. договор, стига да са спазени следните условия:

а) 

всички условия за тези усвоени суми или плащания:

i) 

са били договорени преди 26 февруари 2022 г.; както и

ii) 

не са били променяни на тази дата или след това; както и

б) 

преди 26 февруари 2022 г. в договора е бил определен падеж за пълното възстановяване на всички отпуснати средства и за прекратяването на всички ангажименти, права и задължения по договора; както и

в) 

към момента на сключването му договорът не е бил в нарушение на забраните на действащия към момента вариант на настоящия регламент.

В посочените в буква а) условия за усвоените суми или плащанията са включени разпоредби за продължителността на погасителния период за всяка усвоена сума или плащане, приложения лихвен процент или метода за изчисляване на лихвения процент, както и максималната сума.

▼M6

Член 5a

1.  

Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или съдействие при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани след 9 март 2022 г., от:

а) 

Русия и нейното правителство; или

б) 

Централната банка на Русия; или

в) 

юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на субекта по буква б).

2.  
Забранява се прякото или непрякото сключване или участие в каквито и да било договорености за отпускане на нови заеми или кредит на юридически лица, образувания или органи, посочени в параграф 1, след 23 февруари 2022 г.

Забраната не се прилага за заеми или кредит, които имат конкретна и документирана цел да предоставят финансиране за незабранен внос или износ на стоки и нефинансови услуги между Съюза и трета държава, включително разходите за стоки и услуги от друга трета държава, необходими за изпълнението на договори за износ или внос.

3.  

Забраната в параграф 2 не се отнася за усвоените суми или плащанията по силата на сключен преди 23 февруари 2022 г. договор, стига да са спазени следните условия:

а) 

всички условия за тези усвоени суми или плащания:

i) 

са били договорени преди 23 февруари 2022 г.; както и

ii) 

не са били променяни на тази дата или след това; както и

б) 

преди 23 февруари 2022 г. в договора е бил определен падеж за пълното възстановяване на всички отпуснати средства и за прекратяването на всички ангажименти, права и задължения по договора.

В посочените в буква а) условия за усвоените суми или плащанията са включени разпоредби за продължителността на погасителния период за всяка усвоена сума или плащане, приложения лихвен процент или метода за изчисляване на лихвения процент, както и максималната сума.

▼M11

4.  
Забраняват се трансакции, свързани с управлението на резервите, както и с управлението на активите на Централната банка на Русия, включително трансакции с юридически лица, образувания или органи, които действат от името на или по указание на Централната банка на Русия, както и на Националния инвестиционен фонд на Русия.

▼M8

5.  
Чрез дерогация от параграф 4 компетентните органи могат да разрешат дадена трансакция, при условие че тя е строго необходима за осигуряване на финансовата стабилност на Съюза като цяло или на съответната държава членка.
6.  
Съответната държава членка незабавно информира останалите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение съгласно параграф 5.

▼M12

Член 5aa

1.  

Забранява се прякото или непряко участие в трансакции с:

а) 

юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, които са публично контролирани или с над 50% публична собственост, или в които Русия, нейното правителство или нейната централна банка имат право да участват в печалбите, или с които Русия, нейното правителство или нейната централна банка имат други съществени икономически отношения, както е посочено в приложение XIX;

б) 

юридическо лице, образувание или орган, установени извън Съюза, в които над 50% от правата на собственост се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение XIX; или

в) 

юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф.

2.  
Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на изпълнението до 15 май 2022 г. на договори, сключени преди 16 март 2022 г. или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.
3.  

Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на:

а) 

трансакции, които са строго необходими за закупуване, внос или транспорт на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда, от или през Русия в Съюза;

б) 

трансакции, свързани с енергийни проекти извън Русия, в които юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение XIX, е миноритарен акционер.

▼M7

Член 5б

1.  
Забранява се приемането на депозити от руски граждани или пребиваващи в Русия физически лица, или от установени в Русия юридически лица, образувания или органи, ако общата стойност на депозитите на физическото или юридическото лице, образуванието или органа надхвърля 100 000 евро при дадена кредитна институция.

▼M11

2.  
Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка, на държава — членка на Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка, в държава — членка на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария.

▼M7

3.  
Параграф 1 не се прилага за депозитите за нуждите на незабранен трансграничен обмен на стоки и услуги между Съюза и Русия.

Член 5в

1.  

Чрез дерогация от член 5б, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат приемането на такъв депозит при условия, които сметнат за уместни, след като установят, че приемането му е:

а) 

необходимо за задоволяване на основните нужди на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в член 5б, параграф 1, както и на член на семейството на негова издръжка, включително за хранителни продукти, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) 

предназначено изключително за плащането на непрекомерни хонорари за професионални услуги или за възстановяването на направени разходи за предоставени правни услуги;

в) 

необходимо за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено въпросното разрешение;

или

г) 

необходимо за официални нужди на дипломатическа мисия, консулска служба или международна организация.

2.  
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение съгласно параграф 1, букви а), б) и г), предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Член 5г

1.  

Чрез дерогация от член 5б, параграф 1 компетентните органи могат да разрешат приемането на такъв депозит при условия, които сметнат за уместни, след като установят, че приемането му е:

а) 

необходимо за хуманитарни цели – оказване или улесняване оказването на помощ, в т.ч. медицински материали, храна, превоз на хуманитарни работници и свързаната с това помощ, или евакуиране; или

б) 

необходимо за граждански действия, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на правовата държава в Русия.

2.  
В двуседмичен срок от предоставянето на разрешение съгласно параграф 1, предоставилата го държава членка уведомява другите държави членки и Комисията.

Член 5д

1.  
На централните депозитари на ценни книжа от Съюза се забранява да предоставят на руски граждани или на пребиваващи в Русия физически лица, както и на установени в Русия юридически лица, образувания или органи, услугите, посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, за емитирани след 12 април 2022 г. прехвърлими ценни книжа.
2.  
Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.

Член 5е

1.  
Забранява се да се продават на руски граждани или на пребиваващи в Русия физически лица, както и на установени в Русия юридически лица, образувания или органи, емитирани след 12 април 2022 г. прехвърлими ценни книжа в евро или дялове в предприятия за колективно инвестиране,

предлагащи експозиция към прехвърлими ценни книжа в евро.

2.  
Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.

Член 5ж

1.  

Без да се засягат приложимите разпоредби относно докладването, поверителността и служебната тайна, кредитните институции:

а) 

не по-късно от 27 май 2022 г. предоставят на националния компетентен орган на държавата членка, в която се намират, или на Комисията списък на депозитите над 100 000 евро, държани от руски граждани или пребиваващи в Русия физически лица, или от установени в Русия юридически лица, образувания или органи. На всеки 12 месеца те съобщават актуализирани данни за размера на тези депозити;

б) 

предоставят на националния компетентен орган на държавата членка, в която се намират, информация за депозитите над 100 000 евро, държани от руски граждани или пребиваващи в Русия физически лица, които са придобили гражданство на държава членка или права на пребиваване в държава членка чрез схема за предоставяне на гражданство срещу инвестиции или схема за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции.

▼M9

Член 5з

Считано от 12 март 2022 г. се забранява предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, които се използват за обмен на финансови данни, на юридическите лица, образуванията или органите, посочени в приложение XIV, или на което и да било юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, над 50 % от правата на собственост в които се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение XIV.

Член 5и

1.  
Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът на деноминирани в евро банкноти за Русия или за всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия, включително за правителството и Централната банка на Русия, или за използване в Русия.
2.  

Забраната в параграф 1 не се прилага за продажбата, доставката, трансфера или износа на деноминирани в евро банкноти, ако тези продажба, доставка, трансфер или износ са необходими за:

а) 

лично ползване от пътуващите за Русия физически лица или от пътуващите с тях близки членове на семействата им; или

б) 

официални нужди на дипломатически мисии, консулски служби или международни организации в Русия, които се ползват с имунитет в съответствие с международното право.

▼M12

Член 5й

1.  
Забранява се от 15 април 2022 г. предоставянето на услуги по определяне на кредитен рейтинг на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.
2.  
Забранява се от 15 април 2022 г. предоставянето на достъп до абонаментни услуги във връзка с дейности по определяне на кредитен рейтинг на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.
3.  
Параграфи 1 и 2 не се прилагат за граждани на държава членка или за физически лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.

▼M7

Член 6

1.  

Държавите членки и Комисията се уведомяват взаимно за предприетите съгласно настоящия регламент мерки и обменят всяка информация от значение, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, и по- специално информация:

а) 

за издадените съгласно настоящия регламент разрешения;

б) 

във връзка с получената съгласно член 5ж информация;

в) 

за нарушенията, проблемите с правоприлагането и постановените от национални съдилища съдебни решения.

2.  
Държавите членки незабавно се уведомяват взаимно и съобщават на Комисията всяка друга информация от значение, с която разполагат, която би могла да засегне ефективното прилагане на настоящия регламент.
3.  
Всяка информация, предоставена или получена съгласно настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена, в т.ч. за осигуряване ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 7

На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложения I и IX въз основа на предоставяната от държавите членки информация.

▼B

Член 8

1.  
Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
2.  
Държавите членки уведомяват Комисията за правилата, посочени в параграф 1, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 9

1.  
Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на интернет страниците, изброени в приложение I. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на своите интернет страници, изброени в приложение I.
2.  
Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.
3.  
Когато в настоящия регламент е предвидено изискване за уведомяване, информиране или предаване на съобщения на Комисията по друг начин, за целите на тези съобщения се използват адресът и другите данни за връзка, посочени в приложение I.

Член 10

Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

▼M7

Член 11

1.  

Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или операции, чието изпълнение е било засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от същия вид, като претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

▼M12

a) 

юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложения III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV или XIX, или посочени в член 5, параграф 1, буква б) или в), член 5, параграф 2, буква б) или в), член 5, параграф 3, буква в) или г), член 5, параграф 4, буква б) или в), член 5а, буква а), б) или в), член 5аа, буква б) или в), член 5з или член 5й.

▼M7

б) 

всяко друго лице, образувание или орган от Русия;

в) 

всяко лице, образувание или орган, действащо чрез или за сметка на някое от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а) или буква б) от настоящия параграф.

2.  
Във всяко производство за удовлетворяване на претенция, тежестта на доказване, че удовлетворяването ѝ не е забранено съгласно параграф 1, се носи от лицето, което търси това удовлетворяване.
3.  
Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението, в изпълнение на настоящия регламент, на договорни задължения.

▼M12

Член 12

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забрани в настоящия регламент.

▼M7

Член 12a

1.  
Комисията обработва лични данни в изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент. Тези задачи включват обработка на информация за депозитите и за разрешенията, издадени от компетентните органи.
2.  
За целите на настоящия регламент посочената в приложение I служба на Комисията се определя за „администратор“ за Комисията по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ) за дейностите по обработване, необходими за изпълнението на задачите, посочени в параграф 1.

▼B

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а) 

на територията на Съюза;

б) 

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в) 

спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г) 

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д) 

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ І

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

БЪЛГАРИЯ

https://www.mfa.bg/en/101

ЧЕХИЯ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRi esgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations- economiques-int/mesures-restrictives.html

УНГАРИЯ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

МАЛТА

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restriti vas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:

Еuropean Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

▼M2

Списък на изделията, посочени в член 3

▼BКод по КН

Описание

7304 11 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана

7304 19 10

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 19 30

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 19 90

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 22 00

Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или газ

7304 23 00

Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или газ, от желязо или стомана (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7304 29 10

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 168,3 mm (без продукти от чугун)

7304 29 30

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm (без продукти от чугун)

7304 29 90

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, безшевни, от желязо или стомана, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm (без продукти от чугун)

7305 11 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или стомана, надлъжно заварени с подфлюсова дъга

7305 12 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или стомана, надлъжно заварени (без продукти, надлъжно заварени с подфлюсова дъга)

7305 19 00

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана (без надлъжно заварени продукти)

7305 20 00

Обсадни тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, с кръгло сечение и външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана

7306 11

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцувани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm

7306 19

Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

7306 21 00

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, заварени, от плосковалцувани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm

7306 29 00

Обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или газ, заварени, от плосковалцувани продукти от желязо или стомана, с външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm (без продукти от неръждаема стомана или чугун)

8207 13 00

Инструменти за пробиване на почвата, на камъни и за сондиране, сменяеми, с работна част от синтеровани метални карбиди или металокерамики

8207 19 10

Инструменти за пробиване на почвата, на камъни и за сондиране, сменяеми, с работна част от диаманти или агломерирани диаманти

▼M2

ex 8413 50

Електрически обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно действие с максимална пропускателна способност над 18 м3/час и максимално налягане при изхода на помпата по-голямо от 40 бара, специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

ex 8413 60

Електрически обемни ротационни помпи за течности с максимална пропускателна способност над 18 м3/час и максимално налягане при изхода на помпата по-голямо от 40 бара, специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

▼B

8413 82 00

Елеватори за течности (без помпи)

8413 92 00

Части за елеватори за течности, неупоменати другаде

8430 49 00

Машини за пробиване или сондиране за пробиване на почвата или за извличане на полезните изкопаеми или рудите, несамоходни и нехидравлични (без машини за копаене на тунели или галерии и ръчни инструменти)

▼M2

ex 8431 39 00

Части, изключително или главно предназначени за машини, използвани в нефтени находища от позиция 8428

ex 8431 43 00

Части, изключително или главно предназначени за машини, използвани в нефтени находища от подпозиции 8430 41 или 8430 49

ex 8431 49

Части, изключително или главно предназначени за машини, използвани в нефтени находища от позиции 8426 , 8429 и 8430

▼B

8705 20 00

Автомобилни дериккранове за сондиране или пробиване

8905 20 00

Сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми

8905 90 10

Предназначени за морско корабоплаване кораби-фарове, кораби-помпи, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение (без кораби-драги, сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми; риболовни кораби и бойни плавателни съдове)
▼M7

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 1, буква а)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на физическите или юридическите лица, образувания или органи, посочени в член 2, параграф 7, член 2а, параграф 7 и член 2б, параграф 1

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Научно-изследователски технологичен институт „Александров“ НИТИ
Argut OOO
Комуникационен център на Министерство на отбраната
Федерален изследователски център Институт по катализа „Боресков“
Федерално държавно бюджетно учреждение на Администрацията на президента на Русия
Федерално държавно бюджетно учреждение „Специален летателен отряд „Русия“ на Администрацията на президента на Русия
Федерално държавно единно предприятие Научноизследователски институт по автоматика „Духлов“ (ВНИИА)
Служба за външно разузнаване (СВР)
Център по криминалистика към Главна дирекция на Министерството на вътрешните работи, регион Нижни Новгород
Международен център за квантова оптика и квантови технологии (Руски квантов център)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Акционерно дружество Научноизследователски институт по компютърна техника
АД Централен научноизследователски институт по машиностроене (АД ЦНИИмаш)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Министерство на отбраната на РФ
Московски физико-технически институт
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Съвместно предприятие „Квантови технологии“)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repair JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
ELara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”
United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”
United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”
United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”
United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”
United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.
▼M7

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 3,буква а)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 3, буква б)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ VІI

Списък на стоките и технологиите, посочени в член 2а, параграф 1 и член 2б, параграф 1

Общите бележки, акронимите и съкращенията, и дефинициите в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 се прилагат към настоящото приложение, с изключение на „Част — Общи бележки, акроними и съкращения, и дефиниции, Общи бележки към приложение I, точка 2.“.

Дефинициите на термините, използвани в Общия списък на оръжията (ОСО) на Европейския съюз (2020/C 85/01), се прилагат към настоящото приложение.

▼M11

Без да се засяга член 12 от настоящия регламент, неконтролираните изделия, съдържащи един или повече от изброените в настоящото приложение компоненти, не подлежат на контрола съгласно членове 2а и 2б от настоящия регламент.

▼M7

Категория I — Електроника

X.A.I.001 Електронни устройства и компоненти.

а. 

„Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“ и микроконтролерни микросхеми, имащи някоя от следните характеристики:

1. 

Работна скорост 5 Gflops или повече и аритметично логическо устройство с ширина на достъпа 32 bit или повече;

2. 

Тактова честота над 25 MHz; или

3. 

Повече от една шина за данни или команди или сериен комуникационен порт, който осигурява пряка външна връзка между паралелни „микропроцесорни микросхеми“ със скорост на предаване 2,5 Mbyte/s;

б. 

Интегрални схеми с памет, както следва:

1. 

Електрически изтриваеми програмируеми памети само за четене (EEPROM) с капацитет за запаметяване;

а. 

Над 16 Mbits на корпус за флаш памети; или

б. 

Превишаващи една от следните пределни стойности за всички останали видове EEPROM:

1. 

Над 1 Mbit на корпус; или

2. 

Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по- малко от 80 ns;

2. 

Статични памети с произволен достъп (SRAM) с капацитет за запаметяване:

а. 

Над 1 Mbit на корпус; или

б. 

Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 25 ns;

в. 

Аналогово-цифрови преобразуватели, имащи някоя от следните характеристики:

1. 

Разделителна способност 8 bit или повече, но по-малка от 12 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 200 милиона дискрети в секунда (MSPS);

▼M11

2. 

Разделителна способност 12 bit с изходяща скорост, по-голяма от 105 милиона дискрети в секунда (MSPS);

▼M7

3. 

Разделителна способност над 12 bit, но по-малка или равна на 14 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 10 милиона дискрети в секунда (MSPS); или

4. 

Разделителна способност над 14 bit с изходяща скорост, по-голяма от 2,5 милиона дискрети в секунда (MSPS);

г. 

Програмируеми (от потребителя) логически матрици, имащи максимален брой едностранни цифрови входове/изходи между 200 и 700;

д. 

Процесори, използващи бързо преобразуване на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение за 1 024 -точково комплексно БПФ/FFT, по- малко от 1 ms;

е. 

Поръчкови интегрални схеми, за които на производителя е неизвестна функцията им или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, имащи някоя от следните характеристики:

1. 

Повече от 144 извода; или

2. 

Нормално „време на задържане на основния логически елемент“, по- малко от 0,4 ns;

ж. 

„Вакуумни електронни устройства“ с бягаща вълна, импулсна или непрекъсната, както следва:

1. 

Устройства със свързани резонатори или техни производни;

2. 

Устройства на базата на вълноводи по винтова линия, прегънати вълноводи, змиевидни вълноводи или техни производни, имащи някоя от следните характеристики:

a. 

„Моментна широчина на честотната лента“ от половин октава или повече и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz), над 0,2; или

b. 

„Моментна широчина на честотната лента“, по-малка от половин октава; и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz), над 0,4;

з. 

Гъвкави вълноводи, проектирани за използване при честоти над 40 GHz;

и. 

Устройства за повърхностни акустични вълни и за плъзгащи се по повърхността (в плитка дълбочина) акустични вълни, имащи някоя от следните характеристики:

1. 

Носеща честота над 1 GHz; или

2. 

Носеща честота от 1 GHz или по-малка; и

а. 

„Потискане на честотите от страничния лист на диаграмата на излъчване“ над 55 dB;

б. 

Произведение на максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в микросекунди, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100; или

в. 

Дисперсно забавяне над 10 микросекунди;

Техническа бележка: За целите на X.A.I.001.i ‘Потискане на честотите от страничния лист на диаграмата на излъчване’ е максималната стойност на потискане, посочена в информационния лист.

й. 

‘Елементи’, както следва:

1. 

‘Първични елементи’ с ‘енергийна плътност’ от 550 Wh/kg или по-малка при 293 K (20 oC);

2. 

‘Вторични елементи’ с ‘енергийна плътност’ от 350 Wh/kg или по-малка при 293 K (20 oC);

Бележка: X.A.I.001.j не контролира батерии, в това число батерии от един елемент.

Технически бележки:

1. За целите на X.A.I.001.j енергийната плътност (Wh/kg) се изчислява чрез номиналното напрежение, умножено по номиналния капацитет в амперчасове (Ah), разделено на масата в килограми. Ако номиналният капацитет не е указан, енергийната плътност се изчислява от номиналното напрежение на квадрат, умножено по продължителността на разреждане в часове, разделено на натоварването (товара) при разреждане в омове и масата в килограми.

2. За целите на X.A.I.001.j ‘елемент’ се определя като електрохимично устройство с положителни и отрицателни електроди и електролит, което е източник на електроенергия. Това е основният градивен елемент на батерията.

3. За целите на X.A.I.001.j.1 ‘първичен елемент’ е ‘елемент’, който не е проектиран да се зарежда от друг източник.

4. За целите на X.A.I.001.j.2 ‘вторичен елемент’ е ‘елемент’, който е проектиран да се зарежда от външен източник на електроенергия.

к. 

„Свръхпроводящи“ електромагнити или намотки, специално проектирани да се зареждат и разреждат изцяло за по-малко от 1 минута и имащи всички изброени по-долу характеристики:

Бележка: X.A.I.001.k не контролира „свръхпроводящи“ електромагнити или намотки, проектирани за медицинско оборудване за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР/MRI).

1. 

Максимална енергия, отдадена при разреждане, разделена на продължителността на разреждането, по-голяма от 500 kJ в минута;

2. 

Вътрешен диаметър на тоководящите намотки, по-голям от 250 mm; и

3. 

Номинална магнитна индукция над 8 Т или „обща плътност на тока“ в намотката над 300 A/mm2;

л. 

Вериги или системи за запасяване на електромагнитна енергия, съдържащи компоненти, произведени от „свръхпроводящи“ материали, специално проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от техните „свръхпроводящи“ съставки, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. 

Резонансни работни честоти над 1 MHz;

2. 

Плътност на акумулираната енергия от 1 MJ/m3 или повече; и

3. 

Време за разреждане, по-малко от 1 ms;

м. 

Водородни/водородно-изотопни тиратрони с керамично-метална конструкция и максимален ток от 500 A или повече;

н. 

Не се използва;

о. 

Слънчеви клетки, сглобки от CIC (cell-interconnect-coverglass), слънчеви панели и слънчеви матрици, които са „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ и не се контролират от 3A001.e.4 ( 6 ).

X.A.I.002 „Електронни модули“, агрегати и оборудване с общо предназначение.

а. 

Електронно оборудване за изпитвания, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

б. 

Цифрови инструментални устройства за запис на данни с магнитна лента, имащи някоя от следните характеристики;

1. 

Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 60 Mbit/s и използване на методи на спирално сканиране;

2. 

Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 120 Mbit/s и използване на методи с фиксирана глава; или

3. 

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“;

в. 

Оборудване с максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 60 Мbit/s, проектирано да преобразува цифрови видеозаписващи устройства с магнитна лента в цифрови инструментални устройства за запис на данни;

г. 

Немодулни аналогови осцилоскопи с широчина на честотната лента от 1 GHz или повече;

д. 

Модулни системи с аналогов осцилоскоп, имащи някоя от следните характеристики:

1. 

Основен блок с широчина на честотната лента от 1 GHz или повече; или

2. 

Сменяеми модули с индивидуална широчина на честотната лента от 4 GHz или повече;

е. 

Аналогови стробиращи осцилоскопи за анализ на повтарящи се явления с ефективна широчина на честотната лента, по-голяма от 4 GHz;

ж. 

Цифрови осцилоскопи и записващи устройства за преходни процеси, използващи аналогово-цифрови методи на преобразуване, способни да запаметяват преходни процеси чрез последователно снемане на отчети на импулсни входове на интервали, по-малки от 1 ns (повече от 1 милиард дискрети в секунда, GSPS), с 8 битово преобразуване в цифров вид или по- голяма разделителна способност и запаметяване на 256 или повече отчети.

Бележка: X.A.I.002 контролира следните специално проектирани компоненти за аналогови осцилоскопи:

1. 

Сменяеми агрегати;

2. 

Външни усилватели;

3. 

Предусилватели;

4. 

Дискретизатори;

5. 

Електроннолъчеви тръби.

X.A.I.003 Оборудване за специфична обработка, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва:

а. 

Честотни преобразуватели, способни да работят в честотния диапазон от 300 до 600 Hz, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

б. 

Масспектрометри, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

в. 

Всички импулсни рентгенови устройства или компоненти на системи за импулсна мощност, проектирани за тях, включително генератори на Маркс, схеми за формиране на мощни импулси, високоволтови кондензатори и тригери;

г. 

Импулсни усилватели, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

д. 

Електронно оборудване за предизвикване на забавяне във времето или за измерване на времеви интервали, както следва:

1. 

Цифрови апарати за забавяне във времето с разделителна способност от 50 наносекунди или по-малка за времеви интервали от една микросекунда или по-дълги; или

2. 

Многоканални (т.е. с три или повече канала) или модулни апарати за измерване на времеви интервали и хронометрично оборудване с разделителна способност от 50 наносекунди или по-малка за времеви интервали от една микросекунда или по-дълги;

е. 

Аналитична апаратура за хроматография и спектрометрия.

X.B.I.001 Оборудване за производство на електронни компоненти или материали, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.

а. 

Оборудване, специално проектирано за производство на електроннолъчеви тръби, оптични елементи и специално проектирани компоненти за тях, контролирани от 3A001 ( 7 ) или X.A.I.001;

б. 

Оборудване, специално проектирано за производство на полупроводникови устройства, интегрални схеми и „електронни модули“, както следва, и системи, включващи или имащи характеристиките на такова оборудване:

Бележка: X.B.I.001.b контролира и оборудване, използвано или модифицирано за използване в производството на други устройства, като например устройства за формиране на изображение, електрооптични устройства, устройства с акустични вълни.

1. 

Оборудване за обработка на материали за производството на устройства и компоненти, посочено в позиция X.B.I.001.b, както следва:

Бележка: X.B.I.001 не контролира кварцови тръби за пещи, обшивки за пещи, гребла, лодки (с изключение на специално проектирани лодки, поставени в клетки), барботьори, касети или тигли, специално проектирани за оборудването за обработка, контролирано от X.B.I.001.b.1.

а. 

Оборудване за производство на поликристален силиций и материали, контролирани от 3C001 ( 8 );

б. 

Оборудване, специално проектирано за пречистване или преработка на полупроводникови материали от III/V и II/VI, контролирани от 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 или 3C005 ( 9 ), с изключение на устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, за които вж. X.B.I.001.b.1.c по-долу;

в. 

Устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето и пещи, както следва:

Бележка: X.B.I.001.b.1.c не контролира дифузионните и окислителните пещи.

1. 

Оборудване за отгряване или рекристализиране, различно от пещи с постоянна температура, използващи високи скорости на пренос на енергия, способни да преработват полупроводникови пластини със скорост над 0,005 m2 в минута;

▼M11

2. 

„Контролирани от записана програма“ устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, имащи някоя от следните характеристики:

а) 

възможност за презареждане без замяна на контейнера на тигела;

б) 

възможност за работа при налягания над 2,5 × 105 Pa; или

в) 

възможност за изтегляне на кристали с диаметър над 100 mm;

▼M7

г. 

„Контролирано от записана програма“ оборудване за епитаксиално нарастване, имащо някоя от следните характеристики:

1. 

Възможност за производство на слой от силиций с дебелина при равномерност с допуск, равен на или по-малък от ± 2,5 % на разстояния от 200 mm или по-големи;

2. 

Възможност за производство на слой от материал, различен от силиций, с дебелина за цялата полупроводникова пластина при равномерност с допуск, равен на или по-малък от ± 3,5 %; или

3. 

Въртене на отделните полупроводникови пластини по време на преработката;

д. 

Оборудване за молекулярно-лъчево епитаксиално нарастване;

е. 

Магнитно стимулирано оборудване за ‘разпрашване’ със специално проектирани интегрални шлюзове за зареждане, които могат да прехвърлят полупроводникови пластини в изолирана вакуумна среда;

ж. 

Оборудване, специално проектирано за йонна имплантация, йонно стимулирана или фотостимулирана дифузия, имащо някоя от следните характеристики:

1. 

Възможност за формиране на релеф;

2. 

Енергия на снопа (ускоряващо напрежение) над 200 keV;

3. 

Оптимизирани да работят при максимална енергия на снопа (ускоряващо напрежение), по-малка от 10 keV; или

4. 

Възможност за имплантиране на кислород с висока енергия в нагрята „подложка“;

з. 

‘Контролирано от записана програма’ оборудване за избирателно отнемане (ецване) посредством анизотропни сухи методи (напр. плазма), както следва:

1. 

‘Партидни типове’, имащи някоя от следните характеристики:

а. 

Откриване на крайна точка, различно от видовете за оптична емисионна спектроскопия; или

б. 

Работно (при ецване) налягане на реактора от 26,66 Pa или по-малко;

2. 

‘Типове с единична полупроводникова пластина’, имащи някоя от следните характеристики:

а. 

Откриване на крайна точка, различно от видовете за оптична емисионна спектроскопия;

б. 

Работно (при ецване) налягане на реактора от 26,66 Pa или по-малко; или

в. 

Обработка на полупроводникови пластини между касети и шлюзове за зареждане;

Бележки:

1. ‘Партидни типове’ се отнася за машини, които не са специално проектирани за обработка при производството на единични полупроводникови пластини. Тези машини могат да обработват две или повече полупроводникови пластини едновременно с общи параметри на процеса, напр. ВЧ мощност, температура, видове ецващ газ, дебити.

2. ‘Типове с единична полупроводникова пластина’ се отнася за машини, специално проектирани за обработка при производството на единични полупроводникови пластини. Тези машини могат да използват техники за автоматично зареждане на една полупроводникова пластина в оборудването за обработка. Дефиницията включва оборудване, което може да зарежда и обработва няколко полупроводникови пластини, но параметрите на ецване, напр. ВЧ мощността или откриването на крайна точка, могат да бъдат определяни самостоятелно за всяка отделна полупроводникова пластина.

и. 

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“ (CVD), напр. стимулирано чрез плазма CVD (PECVD) или фотостимулирано CVD, за производство на полупроводникови устройства, имащи някоя от следните възможности, за отлагане на оксиди, нитриди, метали или полисилиций:

▼M11

1. 

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“, работещо при налягане под 105 Pa; или

или

▼M7

2. 

Оборудване за PECVD с възможност или за работа при налягане под 60 Pa, или за обработка на полупроводникови пластини между касети и шлюзове за зареждане;

Бележка: X.B.I.001.b.1.i не контролира системи за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“ с ниско налягане (LPCVD) или оборудване за реактивно „разпрашване“.

й. 

Електроннолъчеви системи, специално проектирани или модифицирани за изработване на маски или обработка на полупроводникови устройства, имащи някоя от следните характеристики:

1. 

Електростатично отклонение на снопа;

2. 

Профил на снопа, различен от гаусов профил;

3. 

Скорост на цифрово-аналогово преобразуване над 3 MHz;

4. 

Точност на цифрово-аналогово преобразуване над 12 bit; или

5. 

Точност на регулатора с обратна връзка за положението на мишената спрямо снопа от 1 микрометър или по-добра;

Бележка: X.B.I.001.b.1.j не контролира системи за отлагане по електроннолъчев метод или сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение.

к. 

Оборудване за повърхностна обработка на полупроводникови пластини, както следва:

1. 

Специално проектирано оборудване за обработка на обратната страна на полупроводникови пластини, по-тънки от 100 микрометра, и последващото отделяне; или

2. 

Специално проектирано оборудване за постигане на грапавост на активната повърхност на обработена полупроводникова пластина с 2-пъти средноквадратично отклонение от 2 микрометра или по-малко, максимално показание на индикатора (TIR);

Бележка: X.B.I.001.b.1.k не контролира оборудване за едностранно притриване и полиране на повърхността на полупроводникови пластини.

л. 

Свързващо оборудване, което включва обикновени единични или множество вакуумни камери, специално проектирани да позволяват интегрирането на контролирано от X.B.I.001 оборудване в цялостна система;

м. 

‘Контролирано от записана програма’ оборудване, използващо „лазери“ за поправка или зачистване на „монолитни интегрални схеми“, имащо някоя от следните характеристики:

1. 

Точност на позициониране под ± 1 микрометър; или

2. 

Размер на светлинното петно (широчина на прореза) под 3 микрометра.

Техническа бележка: За целите на X.B.I.001.b.1 ‘разпрашване’ е процес на нанасяне на покрития чрез наслояване от парова фаза, при който положително заредените йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материала за нанасяне на покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до освобождаване на атоми и отлагането им върху подложката. (Бележка: Триодното, магнетронното или радиочестотното разпрашване за подобряване на адхезията на покритието и скоростта на отлагане са обикновени видоизменения на процеса.).

2. 

Маски, подложки за маски, оборудване за изработване на маски и оборудване за прехвърляне на изображение за производството на устройства и компоненти, посочени в позиция X.B.I.001, както следва:

Бележка: Терминът маски се отнася за използваните в електроннолъчевата, рентгеновата и ултравиолетовата литография, както и в обичайната фотолитография с ултравиолетова и с видима светлина.

a. 

Готови маски, междинни фотошаблони и структури за тях, с изключение на:

1. 

Готови маски или междинни фотошаблони за производство на интегрални схеми, неконтролирани от 3A001 ( 10 ); или

2. 

Маски или междинни фотошаблони, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

а. 

Тяхната структура се основава на геометрични форми с размер от 2,5 микрометра или повече; и

б. 

Структурата не включва специални характеристики за промяна на предназначението чрез производствено оборудване или „софтуер“;

б. 

Подложки за маски, както следва:

1. 

„Подложки“ (напр. от стъкло, кварц, сапфир) с твърдо покритие (напр. от хром, силиций, молибден) за приготвяне на маски с размери над 125 mm x 125 mm; или

2. 

Подложки, специално проектирани за рентгенови маски;

в. 

Оборудване, различно от компютри с общо предназначение, специално проектирано за автоматизирано проектиране (CAD) на полупроводникови устройства или интегрални схеми;

г. 

Оборудване или машини за производство на маски или междинни фотошаблони, както следва:

1. 

Фотооптични камери за последователно стъпково експониране, способни да произвеждат матрици, по-големи от 100 mm x 100 mm, или способни да извършват еднократно експониране с размери, по-големи от 6 mm x 6 mm, в равнината на изображението (т.е. фокалната равнина), или способни да произвеждат широчина на линията, по-малка от 2,5 микрометра, във фоторезиста върху „подложката“;

2. 

Оборудване за производство на маски или междинни фотошаблони, използващо йоннолъчева или „лазерна“ литография, способно да произведе широчина на линията, по- малка от 2,5 микрометра; или

3. 

Оборудване или държачи за промяна на маски или междинни фотошаблони или за добавяне на мембрани за отстраняване на дефекти;

Бележка: X.B.I.001.b.2.d.1 и b.2.d.2 не контролират оборудване за производство на маски с използване на фотооптични методи, което или е било достъпно в търговската мрежа преди 1 януари 1980 г., или е с експлоатационни показатели, не по-добри от тези на такова оборудване.

д. 

‘Контролирано от записана програма’ оборудване за проверка на маски, междинни фотошаблони или мембрани с:

1. 

Разделителна способност от 0,25 микрометра или по-добра; и

2. 

Точност от 0,75 микрометра или по-добра за разстояние по една или две координатни оси от 63,5 mm или повече;

Бележка: X.B.I.001.b.2.e не контролира сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за автоматична проверка на релефа.

е. 

Оборудване за подравняване и експониране за производство на полупроводникови пластини с използване на фотооптични или рентгенови методи, напр. литографско оборудване, включително оборудване за прехвърляне на изображение чрез прожектиране и за последователно стъпково експониране (директно върху полупроводниковата пластина) или сканиращо оборудване (скенери), способно да изпълнява някоя от следните функции:

Бележка: X.B.I.001.b.2.f не контролира оборудване за фотооптично подравняване и експониране на контактни и безконтактни маски или оборудването за контактно прехвърляне на изображения.

1. 

Производство с размер на релефа, по-малък от 2,5 микрометра;

2. 

Подравняване с точност, по-добра от ± 0,25 микрометра (3 пъти средноквадратичната стойност);

3. 

Полагане на слой машина—машина, не по-добро от ± 0,3 микрометра; или

4. 

Дължина на вълната на светлинния източник, по-малка от 400 nm;

ж. 

Електроннолъчево, йоннолъчево и рентгеново оборудване за прехвърляне на изображение чрез прожектиране, способно да произвежда релефи с размер, по-малък от 2,5 микрометра;

Бележка: За системи с фокусиран отклоняван сноп (системи за директен запис) вж. X.B.I.001.b.1.j.

з. 

Оборудване, използващо „лазери“ за директен запис върху полупроводникови пластини, способно да произвежда релефи с размер, по-малък от 2,5 микрометра.

3. 

Оборудване за сглобяване на интегрални схеми, както следва:

а. 

‘Контролирани от записана програма’ устройства за бондиране на кристали, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. 

Специално проектирани за „хибридни интегрални схеми“;

2. 

Ход на позициониране в равнината Х-Y над 37,5 x 37,5 mm; и

3. 

Точност на позициониране в равнината Х-Y, по-добра от ± 10 микрометра;

б. 

‘Контролирано от записана програма’ оборудване за производство на множество проводящи връзки в една операция (напр. устройства за бондиране на конструктивно носещи изводи, устройства за бондиране на кристалодържатели на интегрални схеми, устройства за бондиране на кристали върху лентови носители);

в. 

Полуавтоматични или автоматични устройства за горещо херметизиране с капачка, при които капачката се загрява локално до по-висока температура от тази на тялото на корпуса, специално проектирани за корпуси на керамични микросхеми, контролирани от 3A001 ( 11 ), и имащи производителност, равна на или по-голяма от един корпус в минута.

Бележка: X.B.I.001.b.3 не контролира машини за електросъпротивително точково заваряване с общо предназначение.

4. 

Филтри за чисти стаи, способни да осигуряват чистота на въздушната среда от 10 или по-малко частици с размер от 0,3 микрометра или по-малък на 0,02832 m3, и филтриращи материали за тях.

Техническа бележка: За целите на X.B.I.001 'контролиран от записана програма’ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Дадено оборудване може да бъде 'контролирано от записана програма’ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.B.I.002 Оборудване за проверка или изпитване на електронни компоненти и материали и на специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.

а. 

Оборудване, специално проектирано за проверка или изпитване на електроннолъчеви тръби, оптични елементи и специално проектирани части и компоненти за тях, контролирани от 3A001 ( 12 ) или X.A.I.001;

б. 

Оборудване, специално проектирано за проверка или изпитване на полупроводникови устройства, интегрални схеми и „електронни модули“, както следва и системи, включващи или притежаващи характеристиките на такова оборудване:

Бележка: X.B.I.002.b също контролира оборудване, използвано или модифицирано за използване при проверката или изпитването на други устройства, като изобразителни устройства, електрооптични устройства, устройства за акустични вълни.

1. 

'Контролирано от записана програма' оборудване за проверка за автоматично откриване на дефекти, грешки или замърсители с размер 0,6 микрометра или по-малки във или върху обработени пластини, субстрати, различни от печатни платки или интегрални схеми, при които се използват техники за генериране на оптично изображение за сравнение с модела;

Бележка: X.B.I.002.b.1 не контролира сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за автоматична проверка на релефа.

2. 

Специално проектирано 'контролирано от записана програма' оборудване за измервания и анализ, както следва:

а. 

Специално проектирано за измерване на съдържанието на кислород или въглерод в полупроводникови материали;

б. 

Оборудване за измерване на широчината на линии с резолюция 1 микрометър или по-добра;

в. 

Специално проектирани инструменти за измерване на равнинност, способни да измерват отклонения на равнинността от 10 микрометра или по-малко с резолюция от 1 микрометър или по- добра.

3. 

'Контролирано от записана програма' оборудване за дълбочинен анализ на полупроводникови пластини с която и да е от следните характеристики:

а. 

Точност на позициониране, по-добра от 3,5 микрометра;

б. 

Способно да изпитва устройства с повече от 68 извода; или

в. 

Способно да изпитва при честота, надвишаваща 1 GHz;

4. 

Изпитвателно оборудване, както следва:

а. 

'Контролирано от записана програма' оборудване, специално проектирано за изпитване на дискретни полупроводникови устройства и некорпусирани кристали, способно на изпитвания при честоти, по-големи от 18 GHz;

Техническа бележка: Дискретните полупроводникови устройства включват фотоклетки и соларни клетки.

б. 

'Контролирано от записана програма' оборудване, специално проектирано за изпитване на интегрални схеми и „електронни модули“ от тях, способно на функционални изпитвания:

1. 

При ‘скорост на предаване’, превишаваща 20 MHz; или

2. 

При ‘скорост на предаване’, превишаваща 10 MHz, но по- малка от 20 MHz, и способно да изпитва пакети с повече от 68 извода.

Бележки: X.B.I.002.b.4.b не контролира изпитвателно оборудване, специално проектирано за изпитване на:

1. 

Памети;

2. 

„Модули“ или клас „електронни модули“ за домашни и увеселителни приложения; и

3. 

Електронни компоненти, „електронни модули“ и интегрални схеми, които не се контролират от 3A001 ( 13 ) или X.A.I.001, при условие че това изпитвателно оборудване не включва изчислителни системи с „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“.

Техническа бележка: За целите на X.B.I.002.b.4.b ‘скорост на предаване’ се дефинира като максималната честота на цифрова експлоатация на изпитвателя. Следователно тя е равна на най- високата скорост на данните, която изпитвателят може да осигури в немултиплексен режим. Известна е също като изпитвателна скорост, максимална цифрова честота или максимална цифрова скорост.

в. 

Оборудване, специално проектирано за определяне на характеристиките на фокални плоски решетки при дължини на вълната над 1 200  nm, като се използват 'контролирани от записана програма' измервания или подпомогната от компютър оценка, и с която и да е от следните характеристики:

1. 

Използващо спот диаметри на сканиращата светлина, по- малки от 0,12 mm;

2. 

Проектирано за измерване на параметрите на фоточуствителните характеристики и за оценка на честотния отговор, кривата на модулационното предаване, еднаквостта на отговора или шума; или

3. 

Проектирано за оценка на решетки, способни да създават изображения с повече от 32 x 32 линейни елемента;

5. 

Системи за изпитване с електронен сноп, проектирани за експлоатация при 3 keV или по-малко, или системи с „лазерен“ лъч за безконтактен дълбочинен анализ на полупроводникови устройства със захранване с която и да е от следните характеристики:

а. 

Стобоскопска способност или с угасване на лъча, или със стробиране на детектора;

б. 

Електронен спектрометър за измервания на напрежението с резолюция под 0,5 V; или

в. 

Установки за електрически изпитвания за анализ на характеристиките на интегрални схеми;

Бележка: X.B.I.002.b.5 не контролира сканиращи електронни микроскопи, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за безконтактен дълбочинен анализ на полупроводникови устройства със захранване.

6. 

'Контролирани от записана програма' мултифункционални системи с фокусиран йоннен сноп, специално проектирани за производство, ремонт, анализ и изпитване на физическата конфигурация на маски или полупроводникови устройства с която и да е от следните характеристики:

а. 

Точност на контрола на обратната връзка за положението цел—сноп 1 микрометър или по-добра; или

б. 

Точност на цифрово-аналоговото преобразуване, превишаваща 12 бита;

7. 

Системи за измерване на частици, използващи „лазери“, проектирани за измерване на размера и концентрацията на частици във въздуха с двете изброени по-долу характеристики:

а. 

Способност за измерване на размер на частици 0,2 микрометра или по-малко при скорост на потока 0,02832 m3 на минута или по- голяма; и

б. 

Способност за характеризиране на чист въздух клас 10 или по- добър.

Техническа бележка: За целите на X.B.I.002 'контролиран от записана програма' е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Дадено оборудване може да бъде 'контролирано от записана програма’ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.C.I.001 Позитивни резисти, проектирани за полупроводникова литография, специално приспособени (оптимизирани) за използване при дължини на вълната между 370 и 193 nm;

X.D.I.001 „Софтуер“, „специално проектиран“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на електронни устройства или компоненти, контролирани от X.A.I.001, електронно оборудване с общо предназначение, контролирано от X.A.I.002, или производствено и изпитвателно оборудване, контролирано от X.B.I.001 и X.B.I.002; или „софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, контролирано от 3B001.g и 3B001.h ( 14 ).

X.E.I.001 „Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на електронни устройства или компоненти, контролирани от X.A.I.001, електронно оборудване с общо предназначение, контролирано от X.A.I.002, или производствено и изпитвателно оборудване, контролирано от X.B.I.001 или X.B.I.002, или материали, контролирани от X.C.I.001.

Категория ІІ — Компютри

Бележка: Категория ІІ не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.II.001 Компютри, „електронни модули“ и свързано с тях оборудване, което не се контролира от 4A001 или 4A003 ( 15 ), и специално проектирани компоненти за тях.

Бележка: Доколко „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване, описано в X.A.II.001, подлежат на контрол, се определя от това доколко подлежат на контрол другото оборудване или системи, при условие че:

а. 

„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване са от съществено значение за експлоатацията на другото оборудване или системи;

б. 

„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване не са „основен елемент“ от другото оборудване или системи; и

N.B.1: Доколко подлежи на контрол оборудването за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображенията“, специално проектирано за друго оборудване с функции, ограничени до изискващите се за другото оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол, дори и ако надхвърля критерия за „основен елемент“.

N.B.2: Доколко подлежат на контрол „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване за телекомуникационно оборудване, вж. категория 5, част 1 (Телекомуникации) ( 16 ).

в. 

„Технологиите“ за „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване се определят от 4Е ( 17 ).

а. 

Електронни компютри и свързано с тях оборудване и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, разчетени за работа при околна температура над 343 K (70oC);

б. 

„Цифрови компютри“, включително оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ ( („АРР/НПП“), равна на или по-голяма от 0,0128 претеглени TeraFLOPS (WT);

в. 

„Електронни модули“, специално проектирани или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори, както следва:

1. 

Проектирани със способност за агрегиране в конфигурации от 16 или повече процесора;

2. 

Не се използва;

Бележка 1: X.A.II.001.c се отнася само за „електронни модули“ и програмируеми връзки с „APP“, която не надхвърля ограничението от X.A.II.001.b, когато се експедират като неинтегрални „електронни модули“. Не се прилага за „електронни модули“, изначално ограничени от естеството на проектирането си за използване като свързано оборудване, контролирано от X.A.II.001.k.

Бележка 2: X.A.II.001.c не контролира „електронни модули“, специално проектирани за продукт или семейство продукти, чиято максимална конфигурация не надхвърля ограничението от X.A.II.001.b.

г. 

Не се използва;

д. 

Не се използва;

е. 

Оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ („АРР/НПП“), равна на или по- голяма от 0,0128 претеглени TeraFLOPS (WT);

ж. 

Не се използва;

з. 

Не се използва;

и. 

Оборудване, съдържащо 'оборудване за терминален интерфейс', излизащо извън границите по X.A.III.101;

й. Техническа бележка: За целите на X.A.II.001.i 'оборудване за терминален интерфейс' означава оборудване, в което информацията влиза или излиза от телекомуникационната система, например телефон, устройство за данни, компютър и др.

й. 

Оборудване, специално проектирано за осигуряване на външна връзка за „цифрови компютри“ или свързано с тях оборудване, която позволява комуникация при скорост на данните над 80 Mbyte/s.

Бележка: X.A.II.001.j. не контролира оборудване за вътрешна връзка (напр. задни панели, шини), оборудване за пасивна връзка, „контролери за достъп до мрежи“ или 'контролери за достъп до комуникационни канали'.

Техническа бележка: За целите на X.A.II.001.j ‘контролери за достъп до комуникационен канал’ e физическият интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

к. 

„Хибридни компютри“ и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, съдържащи аналогово-цифрови преобразуватели с всички изброени по-долу характеристики:

1. 

32 или повече канала; и

2. 

Разделителна способност 14 бита (плюс знаков бит) или повече със скорост на преобразуване 200 000  Hz или повече.

X.D.II.001 „Софтуер“ за изпитване и валидиране на „програма“, „софтуер“, даващ възможност за автоматично генериране на „изходен код“ и „софтуер“ за операционна система, които са специално проектирани за оборудване за „обработка в реално време“.

а. 

„Софтуер“ за изпитване и валидиране на „програма“, използващ математически и аналитични методи и проектиран или модифициран за „програми“ с повече от 500 000 инструкции в „изходния код“;

б. 

„Софтуер“, даващ възможност за автоматично генериране на „изходен код“ от данни, получени онлайн от външни сензори, описани в Регламент (ЕС) 2021/821; или

в. 

„Софтуер“ за операционна система, специално проектиран за оборудване за „обработка в реално време“, което гарантира „време на закъснение на глобалното прекъсване“, по-малко от 20 микросекунди.

Техническа бележка: За целите на X.D.II.001 „време на закъснение на глобалното прекъсване“ е времето, необходимо на компютърната система да разпознае прекъсване, дължащо се на събитие, да обслужи прекъсването и да извърши контекстуално превключване към алтернативна резидентна в паметта задача, докато изчаква прекъсването.

X.D.II.002 „Софтуер“, различен от контролирания от 4D001 ( 18 ), специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от 4A101 ( 19 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 „Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.II.001, или на „софтуер“, контролиран от X.D.II.001 или X.D.II.002.

X.E.II.001 „Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на оборудване, проектирано за 'обработване на множество потоци данни'.

Техническа бележка: За целите на X.E.II.001 'обработване на множество потоци данни' е микропрограма или техника във връзка с архитектурата на оборудването, която дава възможност за едновременно обработване на две или повече поредици от данни под управлението на една или повече поредици от команди със средства като:

1. 

Архитектура на единична команда за множество данни (ЕКМД/SIMD), каквито са векторните или матричните процесори;

2. 

Архитектура на множество единични команди за множество данни (МЕКМД/MSIMD);

3. 

Архитектура на множествена команда за множество данни (МКМД/MIMD), включително тези, които са плътно свързани, близко свързани или свободно свързани; или

4. 

Структурирани матрици от процесорни елементи, включително систолични матрици.

Категория III. Част 1 — Телекомуникации

Бележка: Категория ІІІ, част 1 не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.III.101 Далекосъобщително оборудване.

а. 

Всеки вид телекомуникационно оборудване, който не се контролира от 5A001.a ( 20 ), специално проектиран за работа извън температурния диапазон от 219 K (-54 oC) до 397 K (124 oC).

б. 

Телекомуникационно предавателно оборудване и системи, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат която и да е от следните характеристики, функции или особености:

Бележка: Далекосъобщително предавателно оборудване.

а. 

Категоризирано както следва или комбинации от него:

1. 

Радиообрудване (напр. предаватели, приемници и приемопредаватели);

2. 

Крайно оборудване на линията;

3. 

Междинно усилвателно оборудване;

4. 

Повторително оборудване;

5. 

Регенериращо оборудване;

6. 

Преобразуващи кодиращи устройства (транскодери);

7. 

Мултиплексно оборудване (вкл. статистическо мултиплексиране);

8. 

Модулатори/демодулатори (модеми);

9. 

Трансмултиплексно оборудване (вж. Препоръка G701 на CCITT);

10. 

'Контролирано от записана програма' оборудване за цифрова кръстосана връзка;

11. 

‘Шлюзове’ и мостове;

12. 

'Устройства за достъп до съобщителната среда'; и

б. 

Проектирани за използване в едно- или многоканална комуникация чрез което и да е от следните:

1. 

Проводник (линия);

2. 

Коаксиален кабел;

3. 

Влакнестооптичен кабел;

4. 

Електромагнитно излъчване; или

5. 

Подводно разпространение на акустични вълни.

1. 

Използващи цифрови техники, включително цифрова обработка на аналогови сигнали, и проектирани да работят при „скорост на предаване на цифрова информация“ на най-високо ниво на мултиплексиране, превишаваща 45 Mbit/s или при „обща скорост на предаване на цифрова информация“, превишаваща 90 Mbit/s;

Бележка: X.A.III.101.b.1 не контролира оборудване специално проектирано за интегриране и експлоатация в каквито и да било спътникови системи за гражданска употреба.

2. 

Модеми, използващи ‘широчина на лентата на един гласов канал’ със 'скорост на преминаване на сигналната информация’ над 9 600 бита за секунда;

3. 

Представляващи 'контролирано от записана програма' оборудване за цифрова кръстосана връзка със „скорост на предаване на цифровите данни“ над 8,5 Mbit/s за един порт.

4. 

Оборудване, съдържащо някое от изброените:

а. 

„Контролери за достъп до мрежата“ и свързаната с тях обща среда със „скорост на предаване на цифрови данни“ над 33 Mbit/s; или

б. 

„Контролери на комуникационния канал“ с цифров изход със 'скорост на предаване на цифрова информация' над 64 000 bit/s за един канал;

Бележка: Ако неконтролирано оборудване съдържа „контролер за достъп до мрежата“, то не може да има какъвто и да е вид телекомуникационен интерфейс, с изключение на описания, но неконтролиран от X.A.III.101.b.4.

5. 

Използващо „лазер“ и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:

а. 

Дължина на вълната на предаване над 1 000  nm; или

б. 

Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 45 MHz;

в. 

Използване на техники на кохерентно оптично предаване или кохерентно оптично приемане (наричани още оптични хетеродинни или хомодинни техники);

г. 

Използващи техники на уплътняване по дължините на вълната; или д. Извършващи „оптично усилване“;

6. 

Радиообрудване, работещо при входни или изходни честоти над:

а. 

31 GHz за приложения спътник—земя; или

б. 

26,5 GHz за други приложения;

Бележка: X.A.III.101.b.6. не контролира оборудване за гражданска употреба, когато съответства на честота, разпределена от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) между 26,5 GHz и 31 GHz.

7. 

Радиооборудване, използващо някое от следните:

а. 

Техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 4, ако „общата скорост на предаване на цифрови данни“ превишава 8,5 Mbit/s;

б. 

Техники използващи QAM над ниво 16, ако „общата скорост на предаване на цифрови данни“ е равна на или по-малка от 8,5 Mbit/s;

в. 

Други техники на цифрова модулация със 'спектрална ефективност' над 3 bit/s/Hz; или

г. 

Работещо в обхвата от 1,5 MHz до 87,5 MHz и включващо адаптивни техники, които осигуряват повече от 15 dB потискане на смущаващи сигнали;

Бележки:

1. X.A.III.101.b.7 не контролира оборудване специално проектирано за интегриране и експлоатация в каквито и да било спътникови системи за гражданска употреба.

2. X.A.III.101.b.7 не контролира радиорелейно оборудване за експлоатация в разпределена от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) честота:

а. 

С която и да е от следните характеристики:

1. 

Непревишаваща 960 MHz; или

2. 

С „обща скорост на предаване на цифрови данни“, непревишаваща 8,5 Mbit/s; и

б. 

Със „спектрална ефективност“, непревишаваща 4 bit/s/Hz.

в. 

'Контролирано от записана програма' комутационно оборудване и свързани с него сигнални системи, с която и да е от следните характеристики, функции или особености и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

Бележка: Статистическите мултиплексори с цифров вход и изход, които осигуряват комутиране, се разглеждат като 'контролирани от записана програма' комутатори.

1. 

Оборудване за „комутиране на данни (съобщения)“ или системи, проектирани за „експлоатация в пакетен режим“ и електронни модули и компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

2. 

Не се използва;

3. 

Маршрутизиране или комутиране на пакети ‘дейтаграми’;

Бележка: X.A.III.101.c.3 не контролира мрежи, ограничени до използване само на ‘контролери за достъп до мрежа’ или до самите ‘контролери за достъп до мрежа’.

4. 

Не се използва;

5. 

Многостепенен приоритет и приоритизиране при превключването на схемите;

Бележка: X.A.III.101.c.5 не контролира едностепенно приоритизиране на повикване.

6. 

Проектирани за автоматично преадресиране на повиквания при клетъчна радиовръзка към други клетъчни комутатори или автоматична връзка към централизирана база данни на абонатите, обща за повече от един комутатор;

7. 

Съдържащи „контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка със „скорост на предаване на цифрови данни“ над 8,5 Mbit/s за един порт.

8. 

'Сигнали на общия канал', работещи или в неасоцииран, или в квазиасоцииран режим;

9. 

‘Динамично адаптивно маршрутизиране’;

10. 

Представляващо пакетни комутатори, комутатори за електрически вериги и маршрутизатори с портове или линии, надвишаващи което и да е от следните:

а. 

„Скорост на предаване на цифрова информация“64 000 bit/s за канал за 'контролери на комуникационен канал'; или

Бележка: X.A.III.101.c.10.a не контролира мултиплексирани композитни връзки, съставени само от комуникационни канали, които не се контролират индивидуално от X.A.III.101.b.1.

б. 

„Скорост на предаване на цифрови данни“ 33 Mbit/s за ‘контролер за достъп до мрежата’ и съответни общи съобщителни среди;

Бележка: X.A.III.101.c.10 не контролира пакетни комутатори или маршрутизатори с портове или линии, непревишаващи ограниченията по X.A.III.101.c.10.

11. 

„Оптична комутация“;

12. 

Използващи техники за ‘асинхронен метод на пренасяне’ (‘ATM’).

г. 

Оптични влакна и влакнестооптични кабели с дължина над 50 m, проектирани за работа в един режим;

д. 

Контролер за централизирана мрежа, притежаващ всички изброени по-долу характеристики:

1. 

Получава данни от възлите; и

2. 

Обработва тези данни с цел да осигури контрол на трафика, без да се изисква решение на оператора, и по този начин извършва ‘динамично адаптивно маршрутизиране’;

Бележка 1: X.A.III.101.e не включва случаите, когато решенията за маршрутизиране се вземат по предварително определена информация.

Бележка 2: X.A.III.101.e не изключва контрол на трафика като функция на предсказуеми статистически условия на трафика.

f. 

С фазирани антенни решетки, работещи над 10,5 GHz, съдържащи активни елементи и разпределени компоненти и проектирани да дават възможност за електронен контрол на формата и насочването на снопа, с изключение на системи за кацане с уреди, отговарящи на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) (микровълнови системи за насочване при кацане (МСНК).

g. 

Оборудване за мобилни комуникации, различно от посоченото в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821, електронни модули и компоненти за него; или

h. 

Радиорелейно комуникационно оборудване, проектирано за използване на честоти, равни на или по-големи от 19,7 GHz, и компоненти за него, различни от посочените в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821.

Техническа бележка:

За целите на X.A.III.101:

1) 

‘Асинхронен метод на пренасяне’ (‘ATM’) е метод на пренасяне, при който информацията е организирана в клетки; той е асинхронен в смисъл, че повторяемостта на клетките зависи от изискваната или моментната скорост в битове.

2) 

‘Широчина на лентата на един гласов канал’ е оборудване за предаване на данни, проектирано да работи в един гласов канал от 3 100  Hz, както е определено в Препоръка G.151 на CCITT.

3) 

‘Контролер за достъп до комуникационен канал’ e физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

4) 

‘Дейтаграма’ е самостоятелен, независим обект от данни, който носи достатъчно информация, за да бъде маршрутизиран от информационното терминално устройство в източника до това на местоназначението, без да се разчита на по-ранни обмени между информационното терминално устройство в източника и това на местоназначението и транспортиращата мрежа.

5) 

‘Бърз избор’ е възможност, приложима за виртуални повиквания, която позволява на информационно терминално устройство да разшири възможността за предаване на данни при ‘пакети’ за активиране и изчистване на повикването отвъд основните способности на виртуалното повикване.

6) 

‘Шлюз’ е функция, реализирана чрез каквато и да е комбинация между оборудване и „софтуер“ с цел извършване на преобразуванията на конвенциите за представяне, обработка или съобщаване на информация, използвани в една система, в съответстващите им, но различни конвенции, използвани в друга система.

7) 

‘Цифрова мрежа с интегрирани услуги’ (ISDN) е единна цифрова мрежа от край до край, в която данни, произхождащи от всички видове комуникация (напр. глас, текст, данни, неподвижни и движещи се изображения) се предават от един порт (терминал) в точката за обмен (комутатор) по една линия за достъп до и от абоната.

8) 

‘Пакет’ е група двоични цифри, включително данни и сигнали за управление на повикването, която се комутира като съставно цяло. Данните, сигналите за управление на повикването и евентуалната информация за контрол на грешката са подредени по определен формат.

9) 

'Сигнали на общия канал’ означава предаването на контролна информация (сигнали) по канал, отделен от използвания за съобщенията. Каналът за сигналите обикновено контролира множество канали за съобщения.

10) 

'Скорост на предаване на цифрова информация' означава скорост, определена в Препоръка 53-36 на МСД, като се им предвид, че при недвоична модулация бодове и битове за секунда не са равни. Битовете за функциите кодиране, проверка и синхронизация се включват.

11) 

'Динамично адаптивно маршрутизиране' означава автоматично премаршрутизиране на трафик въз основа на регистриране и анализ на настоящите условия по мрежата

12) 

'Устройство за достъп до съобщителната среда' означава оборудване, което съдържа един или повече комуникационни интерфейса („контролер за достъп до мрежата“, „контролер на комуникационен канал“, модем или компютърна шина) за свързване на терминално оборудване към мрежа.

13) 

'Спектрална ефективност’ е „скорост на предаване на цифрови данни“ [bits/s] / 6 dB широчина на спектъра в Hz.

14) 

'Контролиран от записана програма' е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Бележка: Дадено оборудване може да бъде 'контролирано от записана програма’ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.B.III.101 Далекосъобщително изпитвателно оборудване, различно от посоченото в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821.

X.C.III.101 Формовани заготовки от стъкло или какъвто и да е друг материал, оптимизиран за производството на оптични влакна, контролиран от X.A.III.101.

X.D.III.101 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.III.101 и X.B.III.101, и софтуер за динамично адаптивно маршрутизиране, описан както следва:

a. 

„Софтуер“, различен от такъв в машинноизпълнима форма, специално проектиран за „динамично адаптивно маршрутизиране“.

b. 

Не се използва;

X.E.III.101 „Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.III.101 или X.B.III.101, или „софтуер“, контролиран от X.D.III.101, и други „технологии“, както следва:

a. 

Специфични „технологии“, както следва:

1. 

„Технологии“ за обработка и нанасяне на покрития върху оптични влакна, „специално проектирани“, за да ги направят подходящи за подводна употреба;

2. 

„Технологии“ за „разработване“ на оборудване, използващо техниките ‘синхронна цифрова йерархия’ (‘SDH’) или ‘синхронна оптична мрежа’ (‘SONET’).

Техническа бележка: За целите на X.E.III.101:

1) 

‘Синхронна цифрова йерархия’ (SDH) е цифрова йерархия, осигуряваща средство за управление, мултиплексиране и достъп до различни форми на цифров трафик, която използва синхронен формат на предаване по различни видове съобщителна среда. Форматът е въз основа на синхронния транспортен модул (STM), определен в Препоръки G.703, G.707, G.708, G.709 и други, още непубликувани, на CCITT. Скоростта на първото ниво на ‘SDH’ е 155,52 Mbits/s.

2) 

‘Синхронна оптична мрежа’ (SONET) е мрежа, осигуряваща средство за управление, мултиплексиране и достъп до различни форми на цифров трафик, като използва синхронен формат на предаване по влакнеста оптика. Форматът е северноамериканската версия на ‘SDH’ и също използва синхронния транспортен модул (STM). Той обаче използва синхронния транспортен сигнал (STS) като основен транспортен модул със скорост на първото ниво 51,81 Mbits/s. Стандартите SONET понастоящем се интегрират в ‘SDH’.

Категория III. Част 2 — Информационна сигурност

Бележка: Категория ІІІ, част 2 не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.III.201 Оборудване, както следва:

a. 

Не се използва;

b. 

Не се използва;

c. 

Стоки, класифицирани като криптиране за масовия пазар в съответствие с Бележка относно криптографията — бележка 3 към категория 5, част 2 ( 21 ).

X.D.III.201 „Софтуер“ за „информационна сигурност“, както следва:

Бележка: Това вписване не контролира „софтуер“, проектиран или модифициран за защита от злонамерена повреда на компютъра, напр. вируси, при който използването на „криптография“ е ограничено до удостоверяване ва автентичността, цифров подпис и/или декриптиране на данни/файлове.

a. 

Не се използва;

b. 

Не се използва;

c. 

„Софтуер“, класифициран като криптиране за масовия пазар в съответствие с Бележка относно криптографията — бележка 3 към категория 5, част 2 ( 22 ).

X.E.III.201 „Технологии“ за „информационна сигурност“ съгласно Общата бележка за технологиите, както следва:

a. 

Не се използва;

b. 

„Технологии“, различни от посочените в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821, за „използване“ на стоки за масовия пазар, контролирани от X.A.III.201.c или „софтуер“ за масовия пазар, контролиран от X.D.III.201.c.

Категория IV — Сензори и лазери

X.A.IV.001 Морско или наземно акустично оборудване, способно да открива или локализира подводни обекти или устройства или да позиционира надводни плавателни съдове или подводни съдове; и специално проектирани компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

X.A.IV.002 Оптични сензори, както следва:

a. 

Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

1. 

Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи всички посочени по-долу характеристики:

a. 

Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 400 nm, но ненадхвърлящ 1 050  nm;

b. 

Микроканална платка за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) по-малко от 25 μm; и

c. 

С която и да е от следните характеристики:

1. 

S-20, S-25 или многоалкален фотокатод; или

2. 

Фотокатод от GaAs или GaInAs;

2. 

Специално проектирани микроканални платки, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a. 

15 000 или повече кухи тръбички на платка; и

b. 

стъпка между отворите (разстояние от център до център) по-малко от 25 μm.

b. 

Оборудване за изображения с пряка видимост, работещо във видимия или инфрачервения спектър, включващо електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи характеристиките, изброени в X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Камери, както следва:

a. 

Камери, които отговарят на критериите в бележка 3 към 6A003.b.4 ( 23 ).

b. 

Не се използва;

X.A.IV.004 Оптични системи, както следва:

a. 

Оптични филтри:

1. 

За дължини на вълните над 250 nm, състоящи се от многослойни оптични покрития и имащи една от двете изброени по-долу характеристики:

a. 

Честотна лента, по-малка или равна на 1 nm пълна широчина при половината от максимума (Full Width Half Intensity — FWHI) и максимум на предаване 90 % или повече; или

b. 

Честотна лента, по-малка или равна на 0,1 nm FWHI и максимум на предаване 50 % или повече;

Бележка: X.A.IV.004 не контролира оптични филтри с фиксирани въздушни междини или филтри тип Lyot.

2. 

За дължина на вълната, по-голяма от 250 nm, и имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. 

Регулируеми в спектрален диапазон 500 nm или повече;

b. 

Оптична лента на моментно пропускане 1,25 nm или по-малко;

c. 

Инициализируема дължина на вълната в рамките на 0,1 ms с точност от 1 nm или по-добра в рамките на регулируемия спектрален диапазон; и

d. 

Единичен максимум на предаване 91 % или повече;

3. 

Оптични комутатори за непрозрачност (филтри) с обсег 30o или по-широк и с време на реакция равно или под 1 ns;

b. 

Кабел с ‘флуоридни влакна’ или оптични влакна за него, със затихване по- малко от 4 dB/km в обхвата на дължините на вълната над 1 000  nm, но не надхвърлящ 3 000  nm.

Техническа бележка: За целите на X.A.IV.004.b ‘флуоридни влакна’ са влакна, произведени от флуоридни съединения в насипно състояние.

X.A.IV.005 „Лазери“, както следва:

a. 

„Лазери“ с въглероден диоксид (СО2), имащи някоя от следните характеристики:

1. 

CW/НВ изходна мощност над 10 kW;

2. 

Импулс на изход с „продължителност на импулса“ над 10 μѕ; и

a. 

Средна изходна мощност над 10 kW; или

b. 

Импулсна „върхова мощност“ над 100 kW; или

3. 

Импулс на изход с „продължителност на импулса“ равна или под 10 μѕ; и

a. 

Импулсна енергия над 5 J на импулс и „върхова мощност“ над 2,5 kW; или

b. 

Средна изходна мощност над 2,5 kW;

b. 

Полупроводникови лазери, както следва:

1. 

Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, със следните характеристики:

a. 

Средна изходна мощност над 100 mW; или

b. 

Дължина на вълната над 1 050  nm;

2. 

Отделни полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен режим, или решетки от отделни полупроводникови „лазери“, със дължина на вълната над 1 050  nm;

c. 

Рубинни „лазери“ с енергия на изход, по-голяма от 20 J на импулс;

d. 

Не-„регулируеми“„импулсни лазери“ с дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1 150  nm, и с някоя от следните характеристики:

1. 

„Продължителност на импулса“, равно на 1 ns или по-голяма, но не по- голяма от 1 μѕ, и с някоя от следните характеристики:

a. 

Отдадена енергия в едномодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1. 

‘Ефективност при източника’ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 10 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или

2. 

„Средна изходна мощност“ над 20 W; или

b. 

Отдадена енергия в многомодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1. 

‘Ефективност при източника’ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 30 W;

2. 

„Върхова мощност“ над 200 MW; или

3. 

„Средна изходна мощност“ над 50 W; или

2. 

„Продължителност на импулса“ над 1 μѕ и с някоя от следните характеристики:

a. 

Отдадена енергия в едномодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1. 

‘Ефективност при източника’ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 10 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или

2. 

„Средна изходна мощност“ над 20 W; или

b. 

Отдадена енергия в многомодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1. 

‘Ефективност при източника’ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 30 W; или

2. 

„Средна изходна мощност“ над 500 W;

e. 

Не-„регулируеми“ лазери в режим на непрекъснато излъчване („CW лазери“) с дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1 150  nm, и притежаващи някоя от следните характеристики:

1. 

Отдадена енергия в едномодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

a. 

‘Ефективност при източника’ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 10 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или

b. 

„Средна изходна мощност“ над 50 W; или

2. 

Отдадена енергия в многомодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

a. 

‘Ефективност при източника’ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 30 W; или

b. 

„Средна изходна мощност“ над 500 W;

Бележка: X.A.IV.005.e.2.b. не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим с изходна мощност под или равна на 2 kW, с обща маса над 1 200  kg. За целите на настоящата бележка общата маса включва всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр. „лазер“, източник на захранване, топлообменник, но изключва външни оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.

f. 

Не-„регулируеми“„лазери“ с дължина на вълната над 1 400  nm, но не по- голяма от 1 555  nm, и притежаващи някоя от следните характеристики:

1. 

Енергия на изход над 100 mJ на импулс и импулсна „върхова мощност“ над 1 W; или

2. 

Средна или CW/НВ изходна мощност над 1 W;

g. 

„Лазери“ със свободни електрони.

Техническа бележка: За целите на X.A.IV.005 ‘ефективност при източника’ се определя като съотношението между изходната мощност на „лазера“ (или „средната изходна мощност“) към общата електрическа входна мощност, необходима за задействането на „лазера“, включително източника на захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.

X.A.IV.006 „Магнитометри“, „свърхпроводящи“ електромагнитни сензори и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a. 

„Магнитометри“, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, с ‘чувствителност’, по-ниска (по-добра) от 1,0 nT (еф. ст.) на квадратен корен от Hz.

Техническа бележка: За целите на X.A.IV.006.a ‘чувствителност’ (ниво на шума) е средната квадратична стойност на минималното ниво на шум само от устройството, което е най-ниският сигнал, който може да бъде измерен.

b. 

„Свръхпроводящи“ електромагнитни сензори, компоненти, произведени от „свърхпроводящи“ материали:

1. 

Проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от „свръхпроводящите“ съставки (включително уреди с ефект на Джоузефсън или „свръхпроводящи“ квантови интерферентни уреди (SQUID));

2. 

Проектирани за детекция на промени на електромагнитното поле с честоти 1 KHz или по-малко; и

3. 

Притежаващи някоя от следните характеристики:

a. 

Включващи тънкослойни SQUID с минимален топологичен размер под 2 μm и със съответните входни и изходни свързващи схеми;

b. 

Проектирани за работа със скорост на нарастване на магнитното поле над 1 x 106 кванти магнитен поток в секунда;

c. 

Проектирани за действие без магнитно екраниране в земното магнитно поле; или

d. 

С температурен коефициент под (по-малък) от 0,1 кванта магнитен поток/K.

X.A.IV.007 Измерватели на земното притегляне (гравиметри) за наземно използване, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва:

a. 

Със статична точност, по-малка (по-добра) от 100 μGal; или

b. 

Които са от типа с кварцов елементен (Wordеn).

X.A.IV.008 Радарни системи, оборудване и основни компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a. 

Въздушно радарно оборудване, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, и специално проектирани компоненти за него.

b. 

„Предназначен за използване в Космоса“„лазарен“ радар или оборудване за светлинно откриване и измерване на разстояние (ОСОИР), специално проектирани за геодезия или за метеорологични наблюдения.

c. 

Усъвършенствани радиолокационни системи за формиране на изображение за милиметровия обхват, специално проектирани за витлокрили и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1. 

Работи при честота 94 GHz;

2. 

Средна изходна мощност, по-малка от 20 mW;

3. 

Ширина на снопа на радара 1 градус; и

4. 

Радиус на действие равен или по-голям от 1 500  m.

X.A.IV.009 Оборудване за специфична обработка, както следва:

a. 

Сеизмични детектори, които не се контролират от X.A.IV.009.c.

b. 

Радиационноустойчиви телевизионни камери, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

c. 

Разузнавателно-сигнализационни сеизмични системи, които откриват, класифицират и определят пеленга на източника на открития сигнал.

X.B.IV.001 Оборудване, включително инструменти, матрици (щанци), закрепващи устройства или измервателни инструменти и други специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, специално проектирани или модифицирани за някоя от следните цели:

a. 

За производство или контрол на:

1. 

Магнитни ондулатори на „лазери“ със свободни електрони;

2. 

Фотоинжектори на „лазери“ със свободни електрони;

b. 

За корекцията, до изискуемите допуски, на успоредното на снопа магнитно поле на „лазери“ със свободни електрони.

X.C.IV.001 Оптични измерителни влакна, които са структурно модифицирани, за да имат ‘дължина на биене’ под 500 mm (високо двойно лъчепречупване), или материали за оптични датчици, неописани в 6C002.b ( 24 ) и със съдържание на цинк равно или по- голямо от 6 % от ‘моларната част’

Техническа бележка: За целите на X.C.IV.001:

1) 

‘Моларната част’ се определя като отношението на моловете ZnТЕ към сумата от моловете CdТЕ и ZnТЕ, представени в кристала.

2) 

‘Дължина на биене’ е разстоянието, което трябва да изминат два намиращи се първоначално във фаза ортогонално поляризирани сигнала, за да се постигне дефазиране от 2 Pi радиана.

X.C.IV.002 Оптични материали, както следва:

a. 

Материали с ниско оптично поглъщане, както следва:

1. 

Флуоридни съединения в насипно състояние, съдържащи съставки с чистота от 99,999 % или по-висока; или

Бележка: X.C.IV.002.a.1 контролира флуориди на цирконий или алуминий и вариантите им.

2. 

Флуоридно стъкло в насипно състояние, произведено от съединения, контролирани от 6C004.e.1 ( 25 );

b. 

‘Заготовки за оптични влакна’, произведени от флуоридни съединения в насипно състояние, съдържащи съставки с чистота от 99,999 % или по-висока, „специално проектирани“ за производството на ‘флуоридни влакна’, контролирани от X.A.IV.004.b.

Техническа бележка: За целите на X.C.IV.002:

1) 

‘Флуоридни влакна’ са влакна, произведени от флуоридни съединения в насипно състояние.

2) 

‘Заготовки за оптични влакна’ са пръти, блокове или пръчки от стъкло, пластмаса или други материали, които са специално обработени за използване в производството на оптични влакна. Характеристиките на заготовката определят основните параметри на получените изтеглени оптични влакна.

X.D.IV.001 „Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, специално проектиран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, контролирани от 6A002, 6A003 ( 26 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 или X.A.IV.008.

X.D.IV.002 „Софтуер“, специално проектиран за „разработване“ или „производство“ на оборудване, контролирано от X.A.IV.002, X.A.IV.004 или X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Друг „софтуер“, както следва:

a. 

„Програми“ за приложение на „софтуер“ за ръководство на въздушното движение (РВД), инсталирани върху универсални компютри, намиращи се в центровете за ръководство на въздушното движение и способни автоматично да предават първични радарни данни (ако не са свързани с данните от РЛС за вторична радиолокация (РВР/SSR)) от центъра за РВД, където са инсталирани програмите, до друг център за РВД.

b. 

„Софтуер“, специално проектиран за разузнавателно-сигнализационните сеизмични системи по X.A.IV.009.c.

c. 

„Първичен код“, специално проектиран за разузнавателно-сигнализационните сеизмични системи по X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 „Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 или X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 „Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на оборудване, материали или „софтуер“, контролирани от X.A.IV.002, X.A.IV.004, или X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 или X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Други „технологии“, както следва:

a. 

Технологии за оптично производство за серийно производство на оптични компоненти с темп над 10 m2 площ годишно върху който и да е единичен шпиндел и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1. 

Площ над 1 m2; и

2. 

Равнинност над λ/10 (еф. ст.) при проектната дължина на вълната;

b. 

„Технологии“ за оптични филтри с ширина на честотната лента равна или по- малка от 10 nm, полезрение (FOV) над 40o и разделителна способност над 0,75 двойки линии на милирадиан;

c. 

„Технологии“ за „разработване“ или за „производство“ на камери, контролирани от X.A.IV.003;

d. 

„Технологии“, необходими за „разработване“ или за „производство“ на нетриаксиални „магнитометри“ с индукционни датчици или системи от нетриаксиални „магнитометри“ с индукционни датчици, притежаващи някоя от следните характеристики:

1. 

‘Чувствителност’, по-ниска (по-добра) от 0,05 nT (еф. ст.)/квадратен корен от Hz при честоти, по-малки от 1 Hz; или

2. 

‘Чувствителност’, по-ниска (по-добра) от 1 x 10-3 nT (еф. ст.)/квадратен корен от Hz при честоти 1 Hz или повече.

e. 

„Технологии“, необходими за „разработване“ или за „производство“ на устройства за преобразуване на инфрачервената светлина с повишаване на честотите, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1. 

Чувствителност във вълновия диапазон над 700 nm, но не повече от 1 500 nm; и

2. 

Комбинация от инфрачервен фотодетектор, светодиод (OLED) и нанокристал за преобразуване на инфрачервената светлина във видима светлина.

Техническа бележка: За целите на X.E.IV.003 ‘чувствителност’ (или ниво на шума) е средната квадратична стойност на минималното ниво на шум само от устройството, което е най-ниският сигнал, който може да бъде измерен.

Категория V — Навигационно и авиационно оборудване

X.A.V.001 Бордово комуникационно оборудване, всички инерционни навигационни системи за „въздухоплавателни средства“ и друго авиационно оборудване, включително компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

Забележка 1: X.A.V.001. не контролира слушалки или микрофони.

Забележка 2: X.A.V.001. не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.B.V.001 Друго оборудване, специално проектирано за изпитване, контрол или „производство“ на навигационно и авиационно оборудване.

X.D.V.001 „Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, за „разработване“, „производство“ или „използване“ на навигационно, бордово комуникационно и друго авиационно оборудване.

X.E.V.001 „Технологии“, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, за „разработване“, „производство“ или „използване“ на навигационно, бордово комуникационно и друго авиационно оборудване.

Категория VI — Морски системи

X.A.VI.01 Плавателни съдове, морски системи или оборудване, и специално проектирани компоненти за тях, компоненти и принадлежности, както следва:

a. 

Системи за подводно наблюдение, както следва:

1. 

Телевизионни системи (включващи камера, светлини, оборудване за следене и предаване на сигнали) с гранична разделителна способност, измерена във въздушна среда, повече от 500 линии и специално проектирани или модифицирани за работа със спускаеми подводни апарати чрез дистанционно управление; или

2. 

Подводни телевизионни камери с гранична разделителна способност, измерена във въздушна среда, повече от 700 линии;

Техническа бележка: Гранична разделителна способност в телевизията е мярка за хоризонтална разделителна способност, обикновено изразявана чрез максималния брой линии по височина на изображението, разграничими върху контролна диаграма, с използване на стандарт IEEE 208/1960 или еквивалентен стандарт.

b. 

Неподвижни фотоапарати, специално проектирани или модифицирани за използване под вода, с филм 35 mm или по-голям, с автоматично фокусиране или дистанционно фокусиране, „специално проектирани“ за използване под вода;

c. 

Стробоскопски осветителни системи, специално проектирани или модифицирани за използване под вода, способни да подадат светлинна енергия на изход, по-голяма от 300 J на светване;

d. 

Друго подводно фотографско оборудване, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

e. 

Не се използва;

f. 

Плавателни съдове (подводни или надводни), включително надуваеми лодки, и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

Забележка: X.A.VI.001.f не контролира плавателни съдове при временен престой, които се използват за частни пътувания или за превоз на пътници или стоки от или към митническата територия на Съюза.

Корабни двигатели (както бордови, така и извънбордови) и двигатели за подводници и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

h. 

Оборудване за самостоятелно дишане под вода (леководолазни апарати) и принадлежности за него, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

i. 

Спасителни жилетки, патрони със сгъстен въздух за надуване, компаси за гмуркане и компютри за гмуркане;

Забележка: X.A.VI.001.i. не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

j. 

Подводни осветителни тела и оборудване за придвижване;

Забележка: X.A.VI.001.j. не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

k. 

Въздушни компресори и система за филтриране, специално проектирани за пълнене на бутилки за сгъстен въздух;

X.D.VI.001 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.VI.001.

X.D.VI.002 „Софтуер“, специално проектиран за управлението на безпилотни спускаеми подводни апарати, използвани в нефтената и газовата промишленост.

X.E.VI.001 „Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.VI.001.

Категория 9 — Космически апарати и силови уредби (двигателни системи)

▼M11

X.A.VII.001 Дизелови двигатели, влекачи и специално проектирани за тях компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821:

▼M7

a. 

Дизелови двигатели, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, които са предназначени за камиони, влекачи и автомобилни приложения, и чиято обща изходна мощност е 298 kW или по-голяма.

b. 

Извънпътни колесни влекачи с товароносимост 9 метрични тона или по- голяма; както и основни компоненти и принадлежности, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

c. 

Пътни влекачи за полуремаркета с единична или двойна задна ос с номинална товароносимост 9 метрични тона на ос или по-голяма, както и специално проектирани основни компоненти.

Забележка: X.A.VII.001.b и X.A.VII.001.c не контролират превозни средства при временен престой, които се използват за частни пътувания или за превоз на пътници или стоки от или към митническата територия на Съюза.

X.A.VII.002 Газотурбинни двигатели и компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

a. 

Не се използва.

b. 

Не се използва.

▼M11

в. 

Авиационни газотурбинни двигатели и компоненти, специално проектирани за тях.

▼M7

Забележка: XA.VII.002. не контролира авиационните газотурбинни двигатели, които са предназначени за използване в граждански „въздухоплавателни средства“ и които са използвани добросъвестно в граждански „въздухоплавателни средства“ в продължение на повече от осем години. Ако са били използвани добросъвестно в граждански „въздухоплавателни средства“ в продължение на повече от осем години, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ.

d. 

Не се използва.

е. 

Компоненти за оборудване под налягане за дишане във въздухоплавателни средства, специално проектирани за последните, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

X.B.VII.001 Оборудване за изпитване на вибрации и специално проектирани компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

Забележка: X.B.VII.001.контролира само оборудване за „разработване“ или „производство“. В него не се контролират системи за следене на състоянието.

X.B.VII.002 „Оборудване“, инструментална екипировка и закрепващи устройства, специално проектирани за производство или измерване на работни лопатки, направляващи лопатки и отливки за бандажни венци за газови турбини, както следва:

a. 

Автоматизирано оборудване, използващо немеханични методи за измерване на дебелината на стената на аеродинамичния профил;

b. 

Инструментална екипировка, закрепващи устройства или измервателно оборудване за процесите на пробиване на отвори с „лазерен лъч“, водна струя или електрохимична механична обработка/електроразрядна механична обработка (ECM/EDM), контролирани с 9E003.c ( 27 );

c. 

Оборудване за излугване на керамични сърца;

d. 

Оборудване или инструменти за производство на керамични сърца;

е. 

Оборудване за подготовка на восъчни модели за керамични леярски форми;

f. 

Оборудване за обгаряне или изпичане на керамични леярски форми.

X.D.VII.001 „Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, предназначен за „разработване“ или „производство“ на оборудване, контролирано от X.A.VII.001 или X.B.VII.001.

X.D.VII.002 „Софтуер“ за „разработване“ или „производство“ на оборудването, контролирано с X.A.VII.002 или X.B.VII.002

X.E.VII.001 „Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, предназначен за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на оборудване, контролирано от X.A.VII.001 или X.B.VII.001.

X.E.VII.002 „Технология“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на оборудването, контролирано с X.A.VII.002 или X.B.VII.002

X.E.VII.003 Други „технологии“, които не са описани в 9E003 ( 28 ), както следва:

a. 

Системи за контрол на хлабината при краищата на лопатките на работното колело, използващи „технологии“ за активен компенсиращ корпус, ограничени до база данни за проектиране и разработване; или

b. 

Газов лагер за роторни възли за турбинни двигатели.
ПРИЛОЖЕНИЕ VІIІ

Списък на партньорските държави, посочени в член 2, параграф 4, член 2а, параграф 4 и член 2г, параграф 4

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

А.   Образец на формуляр за уведомление, заявление и разрешение за доставка, трансфер или износ

(посочен в член 2в от настоящия регламент)

Разрешението за износ е валидно във всички държави — членки на Европейския съюз, до изтичане на срока му.