EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0452-20160805

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/2016-08-05

2014R0452 — BG — 05.08.2016 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 452/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 133, 6.5.2014 г., стp. 12)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1158 НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2016 година

  L 192

21

16.7.2016
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 452/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2014 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент определя подробни правила за оператори от трети държави на въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 216/2008, участващи в операции на търговския въздушен транспорт в посока към, в границите на или извън територията, която е обект на разпоредбите на Договора, включително условия за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно спиране или отмяна на разрешенията им, правата и отговорностите на притежателите на разрешения, както и условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. „Алтернативни начини за съответствие“ са тези, които предлагат алтернативни на съществуващите приемливи начини за съответствие (AMC) или нови начини за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които няма установени от Агенцията приемливи начини за съответствие.

2. „Търговски въздушен транспорт“ (ТВТ) означава въздухоплавателна дейност за транспортиране на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение.

3. „Полет“ означава заминаване от определено летище към друго определено като местоназначение летище.

4. „Оператор от трета държава“ означава всеки оператор, притежаващ свидетелство за авиационен оператор, издадено от трета държава.

Член 3

Разрешения

Операторите от трети държави осъществяват операции на търговския въздушен транспорт на, към или извън територията, обект на разпоредбите на Договора, само ако отговарят на разпоредбите на приложение 1 и притежават разрешение, издадено от Агенцията в съответствие с приложение 2 към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея държавите членки, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент издават разрешения за експлоатация или равностойни документи на оператори от трети държави съгласно националното си законодателство, продължават да правят това. Операторите от трети държави спазват обхвата и правата, определени в разрешението или еквивалентния документ, издаден от държавата членка, докато Агенцията вземе решение в съответствие с приложение 2 към настоящия регламент. Държавите членки информират Агенцията за издаването на такива разрешения или равностойни документи.

След датата на вземане на решение от Агенцията за съответния оператор от трета държава или след максимум 30 месеца след влизане в сила на настоящия регламент, във всеки случай до изтичане на по-късия от тези срокове, държавата членка вече не извършва оценка на безопасността на оператора от трета държава съгласно националното си законодателство, когато издава разрешения.

3.  Оператори от трети държави, които към датата на влизане в сила притежават разрешение или равностоен документ, подават заявление за разрешение до Агенцията не по-късно от 6 месеца след влизане в сила на настоящия регламент. Заявлението съдържа информация относно всички разрешения, издадени от дадена държава членка.

4.  След получаване на заявление Агенцията оценява доколко операторът от трета държава спазва приложимите изисквания. Оценката завършва не по-късно от 30 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЧАСТ TCO

ОПЕРАТОРИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

РАЗДЕЛ I

Общи изисквания

TCO.100    Обхват

С настоящото приложение (по-долу наричано „част TCO“) се установяват изисквания, които трябва да се спазват от операторите от трети държави, извършващи операции на търговския въздушен транспорт към, на или извън територията, обект на разпоредбите на Договора.

TCO.105    Начини за съответствие

а) В допълнение към приетите от Агенцията приемливи начини за постигане на съответствие (АМС) с Регламент (ЕО) № 216/2008 ( 1 ) и част TCO от операторите на трети държави могат да се използват алтернативни начини за съответствие.

б) Когато оператор от трета държава, подлежащ на разрешителен режим, желае да използва алтернативен начин за съответствие, различен от приетите от Агенцията приемливи начини за съответствие (AMC), за да установи съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и част TCO, преди да го въведе, той уведомява Агенцията, като представя пълно описание на алтернативния начин за съответствие. Описанието включва всяка преработка на ръководства или процедури, която може да е от значение, както и оценка, доказваща спазването на правилата за прилагане.

Въвеждането на тези алтернативни начини за съответствие от оператора от трета държава подлежи на предварително одобрение от Агенцията и може да се осъществи след получаване на уведомлението, предвидено в ART.105 в приложение 2 (наричано по-долу „част ART“).

TCO.110    Мерки за намаляване на въздействието

а) Когато държавата на оператора или държавата на регистрация са съобщили за различия спрямо стандартите на ИКАО, които са посочени от Агенцията в съответствие с ART.200, буква г), операторът от трета държава може да предложи коригиращи мерки за постигане на съответствие с част TCO.

б) Операторът от трета държава доказва на Агенцията, че тези мерки осигуряват еквивалентно равнище на безопасност на постигнатото от стандартите, спрямо които са съобщени различия.

TCO.115    Достъп

а) Операторът от трета държава гарантира, че на всяко лице, упълномощено от Агенцията или държавата членка, на чиято територия е кацнало едно от неговите въздухоплавателни средства, ще бъде позволено да се качи на борда на това въздухоплавателно средство по всяко време и без предварително уведомление, за да:

1) провери документите и ръководствата, намиращи се на борда, и да извърши проверки с цел гарантиране на съответствие с част TCO; или

2) извърши наземни инспекции, както е посочено в приложение II към Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията ( 2 ).

б) Операторът от трета държава гарантира, че на всяко лице, упълномощено от Агенцията, се предоставя достъп до всички негови съоръжения и документи, свързани с дейността му, включително всички дейности, възложени на подизпълнител, с цел определяне на съответствие с част TCO.

РАЗДЕЛ II

Въздушни операции

TCO.200    Общи изисквания

а) Операторът от трета държава спазва:

1) приложимите стандарти, съдържащи се в приложенията към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и по-специално приложения 1 (Лицензиране на авиационния персонал), 2 (Правила за полети), 6 (Експлоатация на въздухоплавателните средства, част I (Международен търговски въздушен транспорт — самолети) или част III (Международни операции — вертолети), според случая), 8 (Летателна годност на въздухоплавателните средства), 18 (Опасни товари) и 19 (Управление на безопасността);

2) коригиращите мерки, приети от Агенцията в съответствие с ART.200, буква г);

3) съответните изисквания на част TCO; и

4) приложимите правила за полети на ЕС.

б) Операторът от трета държава гарантира, че въздухоплавателно средство, което се експлоатира към, на или извън територията, обект на разпоредбите на Договора, се експлоатира съгласно:

1) неговото свидетелство за авиационен оператор (САО) и свързаните спецификации на операциите; и

2) разрешението, издадено в съответствие с настоящия регламент, и обхвата и правата, определени в приложените към него спецификации.

в) Операторът от трета държава гарантира, че въздухоплавателно средство, което се експлоатира към, на или извън територията на ЕС, притежава сертификат за летателна годност (CofA), издаден или валидиран от:

1) държавата на регистрация; или

2) държавата на оператора, при условие че държавата на оператора и държавата на регистрация са сключили споразумение съгласно член 83а от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, което прехвърля отговорността за издаването на сертификата за летателна годност (CofA) на въздухоплавателното средство.

г) При поискване операторът от трета държава предоставя на Агенцията всякаква информация, свързана с проверка на съответствието с част TCO.

д) Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), операторът от трета държава незабавно докладва на Агенцията за всяко произшествие, както е посочено в приложение 13 на ИКАО, с въздухоплавателно средство, експлоатирано съгласно неговото САО.

TCO.205    Средства за навигация, комуникация и обзор

При извършване на полети във въздушното пространство над територията, на която се прилага Договорът, операторът от трета държава оборудва своите въздухоплавателни средства със средствата за навигация, комуникация и обзор, изисквани в това въздушно пространство.

TCO.210    Налични на борда документи, ръководства и записи

Операторът от трета държава гарантира, че задължителните документи, намиращи се на борда, са валидни и актуални.

TCO.215    Предоставяне на документи, ръководства и записи

Командирът предоставя задължителните документи, ръководства и записи, намиращи се на борда, в разумен срок след поискването им от лице, упълномощено от Агенцията или компетентния орган на държавата членка, където е кацнало въздухоплавателното средство.

РАЗДЕЛ III

Издаване на разрешения на оператори от трети държави

TCO.300    Заявление за разрешение

а) Преди започване на операции на търговския въздушен транспорт съгласно част ТСО операторът от трета държава трябва да подаде заявление и да получи разрешение, издадено от Агенцията.

б) Заявлението за разрешение се:

1) подава най-малко 30 дни преди планираната дата на започване на операцията; и

2) изготвя във форма и по начин, определени от Агенцията.

в) Без да се засягат приложимите двустранни споразумения, кандидатът предоставя на Агенцията цялата информация, необходима за преценка дали планираната операция ще се извършва в съответствие с приложимите изисквания на TCO.200, буква а). Тази информация включва:

1) надлежно попълненото заявление;

2) официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция на заявителя;

3) копие от свидетелството за авиационен оператор (САО) на заявителя и свързаните спецификации на операциите или еквивалентен документ, който доказва капацитета на притежателя да извършва планираните операции, издадено от държавата на оператора;

4) актуално свидетелство за учредяване или регистрация на заявителя или подобен документ, издаден от регистъра на компаниите в държавата на основното място на стопанска дейност;

5) предложената начална дата, вида и географските райони на експлоатацията.

г) Когато е необходимо, Агенцията може да поиска други съответни допълнителни документи, ръководства или специални одобрения, издадени или одобрени от държавата на оператора или държавата на регистрация.

д) За въздухоплавателни средства, които не са регистрирани в държавата на оператора, Агенцията може да поиска:

1) информация за лизинговото споразумение за всяко така експлоатирано въздухоплавателно средство; и

2) ако е приложимо, копие от споразумението между държавата на оператора и държавата на регистрация съгласно член 83а от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, което обхваща въздухоплавателното средство.

TCO.305    Извънредни полети — еднократно уведомление

а) Чрез дерогация от TCO.300, буква а), оператор от трета държава може да извършва санитарен полет, извънреден полет или поредица от извънредни полети за преодоляване на непредвидена, непосредствена и спешна оперативна нужда, без първо да е получил разрешение, при условие че операторът:

1) уведоми Агенцията преди възнамеряваната дата на първия полет във форма и по начин, установени от Агенцията;

2) не е обект на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ); и

3) подаде искане за разрешение в срок от 10 работни дни след датата на уведомяване на Агенцията съгласно TCO.300.

б) Полетите, посочени в уведомлението, предвидено в буква а), точка 1, може да се осъществяват за максимален период от шест последователни седмици след датата на уведомлението или до момента, в който Агенцията вземе решение относно молбата в съответствие с част ART, което от двете настъпи по-рано.

в) Операторът може да регистрира уведомление само веднъж на всеки 24 месеца.

TCO.310    Права на притежателя на разрешение

Правата на оператора са посочени в спецификациите към разрешението и не надхвърлят правата, предоставени от държавата на оператора.

TCO.315    Промени

а) За всяка промяна, различна от договорените съгласно ART.210, буква в), която засяга условията на дадено разрешение или свързаните с него спецификации, се изисква предварително разрешение от Агенцията.

б) Заявлението за предварително разрешение от Агенцията се подава от оператора от трета държава най-малко 30 дни преди датата на въвеждане на планираната промяна.

Операторът от трета държава предоставя на Агенцията информацията, посочена в TCO.300, ограничена до степента на промяната.

След подаването на заявлението за промяна операторът от трета държава работи при условията, предписани от Агенцията съгласно ART.225, буква б).

в) Всички промени, които не изискват предварително разрешение, както е договорено съгласно ART.210, буква в), се съобщават на Агенцията преди въвеждането им.

TCO.320    Продължаваща валидност

а) Разрешението остава валидно, при условие че:

1) операторът от трета държава продължи да изпълнява съответните изисквания на част TCO. Отчитат се и разпоредбите, свързани с третирането на констатациите, както е посочено в TCO.325;

2) валидността на САО или еквивалентен документ, издаден от държавата на оператора, и свързаните спецификации за операциите, ако е приложимо;

3) на Агенцията е предоставен достъп до оператора от трета държава, както е посочено в TCO.115;

4) операторът от трета държава не е обект на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005;

5) разрешението не е върнато, спряно или отнето;

6) операторът от трета държава е извършил поне един полет на всеки 24 календарни месеца на или извън територията, обект на разпоредбите на Договора, съгласно разрешението.

б) При връщане или отнемане разрешението се връща на Агенцията.

TCO.325    Констатации

След получаване на уведомление за констатациите, направени от Агенцията съгласно ART.230, операторът от трета държава:

а) установява първопричината за несъответствието;

б) изготвя план за коригиращи действия за справяне с първопричината за несъответствието в рамките на приемлив срок и го представя на Агенцията;

в) доказва извършването на коригиращи действия по удовлетворителен за Агенцията начин в рамките на срок, договорен с нея, както е посочено в ART.230, буква д), точка 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧАСТ ART

ИЗИСКВАНИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ОПЕРАТОРИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ART.100    Обхват

Настоящото приложение („част ART“) установява изискванията, които държавите членки и Агенцията трябва да следват, по-конкретно по отношение на:

а) издаване, поддръжка, промяна, ограничаване, спиране на действието или отнемане на разрешения на оператори от трети държави, извършващи операции на търговския въздушен транспорт; и

б) наблюдението на тези оператори.

ART.105    Алтернативни начини за съответствие

Агенцията прави оценка на всички алтернативни начини за съответствие, предложени от оператори на трети държави в съответствие с TCO.105, буква б), като анализира представената документация и, ако счете за необходимо, извършва проверка на оператора от трета държава.

Когато Агенцията констатира, че алтернативните начини за съответствие отговарят на част TCO, тя незабавно уведомява заявителя, че тези начини за съответствие могат да бъдат прилагани и, ако е уместно, изменя съответно разрешението на заявителя.

ART.110    Обмен на информация

а) Агенцията информира Комисията и държавите членки, когато:

1) отхвърли заявление за разрешение;

2) наложи ограничение поради опасения за безопасността, спре действието на разрешение или го отмени.

б) Агенцията информира държавите членки за уведомленията, които е получила съгласно TCO.305, в рамките на един работен ден след получаването им.

в) Агенцията редовно изпраща на държавите членки актуален списък на разрешенията, които е издала, ограничила, променила, отнела или чието действие е спряла.

г) Държавите членки информират Агенцията, когато възнамеряват да предприемат мерки съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

ART.115    Съхраняване на данни

а) Агенцията създава система за съхраняване на данни, която осигурява подходящо съхранение, достъп и надеждно проследяване на:

1) обучението, квалификацията и упълномощаването на нейния персонал;

2) издадените разрешения на оператори от трети държави и получените уведомления;

3) процеса на издаване на разрешения и непрекъснатото наблюдение на операторите от трети държави, на които са издадени разрешения;

4) констатациите, съгласуваните коригиращи действия и датата на приключване на действията;

5) предприетите мерки за изпълнение, включително глоби, поискани от Агенцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008;

6) прилагането на коригиращи действия, разрешени от Агенцията в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008; и

7) използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 18, буква г) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Всички документи се съхраняват за минимален срок от 5 години, като се спазва приложимото законодателство за защита на данните.

РАЗДЕЛ II

Издаване на разрешение, наблюдение и изпълнение

ART.200    Процедура за първоначална оценка — общи разпоредби

а) След получаване на заявление за разрешение в съответствие с TCO.300 Агенцията извършва оценка на съответствието на оператора от трета държава с част TCO.

б) Първоначалната оценка се извършва в рамките на 30 дни след получаване на заявлението или 30 дни преди планираната дата на започване на експлоатацията, която от двете дати е по-късна.

Когато първоначалната оценка включва допълнителна оценка или одит, срокът се удължава с продължителността на допълнителната оценка или одита, според случая.

в) Първоначалната оценка се основава на:

1) документи и информация, предоставени от оператора от трета държава;

2) съответната информация относно показателите за безопасност на оператора от трета държава, включително доклади за наземни инспекции, информация, докладвана съгласно ARO.RAMP.145, буква в), признати промишлени стандарти, данни за инциденти и мерки за изпълнение, предприети от трета държава;

3) съответна информация относно възможностите за надзор на държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая, включително резултатите от проверки, извършени съгласно международни конвенции или национални програми за оценка на безопасността; и

4) решения, разследвания съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 или съвместни консултации съгласно Регламент (ЕО) № 473/2006 ( 5 ).

г) След консултация с държавите членки Агенцията посочва онези стандарти на ИКАО, за които може да приеме коригиращи мерки, в случай че държавата на оператора или държавата на регистрация е съобщила за различия спрямо стандартите на ИКАО. Агенцията приема коригиращите мерки, когато счита, че тези мерки осигуряват удовлетворително равнище на безопасност, еквивалентно на постиганото по стандартите, спрямо които са съобщени различия.

д) Когато по време на първоначалната оценка Агенцията не може да установи достатъчно равнище на надеждност на оператора от трета държава и/или държавата на оператора, тя:

1) отхвърля заявлението, когато резултатът от проверката показва, че допълнителна оценка няма да доведе до издаване на разрешение; или

2) извършва допълнителни оценки до степента, необходима за установяване, че планираната експлоатация ще се осъществи в съответствие с приложимите изисквания на част TCO.

ART.205    Процедура за първоначална оценка — оператори от трети държави, които са обект на оперативна забрана

а) След получаване на заявление за разрешение от оператор, обект на оперативна забрана или оперативно ограничение съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005, Агенцията прилага съответната процедура за оценка, описана в ART.200.

б) Когато операторът е обект на оперативна забрана поради това, че държавата на оператора не осъществява подходящ надзор, Агенцията информира Комисията за допълнителна оценка на оператора и държавата на оператора съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

в) Агенцията извършва одит, когато:

1) операторът от трета държава се съгласи да бъде проверен;

2) резултатът от оценките, посочени в букви а) и б), показва, че съществува възможност одитът да има положителен резултат; и

3) одитът може да се извърши в помещенията на оператора от трета държава, без да се подлага на риск сигурността на персонала на Агенцията.

г) Одитът на оператора от трета държава може да включва оценка на надзора, осъществяван от държавата на оператора, когато има доказателства за големи пропуски в надзора на заявителя.

д) Агенцията информира Комисията за резултатите от одита.

ART.210    Издаване на разрешение

▼M1

а) Агенцията издава разрешение, включително свързаните спецификации, когато:

1) счита, че операторът от трета държава притежава валидно САО или еквивалентен документ и свързани спецификации на операциите, издадени от държавата на оператора;

2) счита, че операторът от трета държава има разрешение от държавата на оператора да извършва операции в ЕС;

3) счита, че операторът от трета държава е установил:

i) съответствие с приложимите изисквания на част TCO;

ii) прозрачна, адекватна и навременна реакция в отговор на допълнителна оценка и/или одит на Агенцията, ако е приложимо; и

iii) своевременно и успешно приключване на коригиращите действия, предприети в отговор на установено несъответствие, ако има такова;

4) няма доказателства за големи недостатъци в способността на държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая, да сертифицира и надзирава оператора и/или въздухоплавателното средство в съответствие с приложимите стандарти на ИКАО; и

5) заявителят не е обект на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

▼B

б) Разрешението се издава за неопределен срок.

Правата и обхватът на дейностите, които операторът от трета държава получава разрешение да извършва, се уточняват в спецификациите, приложени към разрешението.

в) Агенцията съгласува с оператора от трета държава обхвата на промените на същия, които не изискват предварително разрешение.

ART.215    Наблюдение

а) Агенцията прави оценка на:

1) продължаващото съответствие на операторите от трети държави, на които е издала разрешение, с приложимите изисквания на част TCO;

2) ако е приложимо, прилагането на коригиращи действия, разрешени от Агенцията в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Тази оценка:

1) взема предвид свързани с безопасността документи и информация, предоставени от оператора от трета държава;

2) взема предвид съответната информация относно показателите за безопасност на оператора от трета държава, включително доклади за наземни инспекции, информация, докладвана съгласно ARO.RAMP.145, буква в), признати промишлени стандарти, данни за инциденти и мерки за изпълнение, предприети от трета държава;

3) взема предвид съответна информация относно възможностите за надзор на държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая, включително резултатите от одити, извършени съгласно международни конвенции или национални програми за оценка на безопасността;

4) взема предвид решения и разследвания съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 или съвместни консултации съгласно Регламент (ЕО) № 473/2006;

5) взема предвид предишни оценки и одити, ако са извършени такива; и

6) осигурява на Агенцията необходимите доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия, включително мерките, предвидени в ART.235.

в) Обхватът на наблюдението, предвидено в букви а) и б), се определя въз основа на резултатите от предишни дейности по издаване на разрешения и/или наблюдение.

г) Когато въз основа на налична информация има съмнения, че показателите за безопасност на оператора от трета държава и/или възможностите за надзор на държавата на оператора са занижени под приложимите стандарти, съдържащи се в приложенията към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, Агенцията извършва допълнителни оценки до степента, необходима за установяване, че планираната експлоатация ще се осъществи в съответствие с приложимите изисквания на част TCO.

д) Агенцията събира и обработва всяка информация относно безопасността, която се счита за необходима за наблюдението.

ART.220    Програма за наблюдение

а) Агенцията създава и поддържа програма за наблюдение, обхващаща дейностите, изисквани от ART.215 и, ако е приложимо, от подчаст ARO.RAMP.

б) Програмата за наблюдение се изготвя, отчитайки резултатите от предишни дейности по издаване на разрешения и/или наблюдение.

в) Агенцията извършва преглед на операторите от трети държави на интервали не по-дълги от 24 месеца.

Интервалът може да бъде намален, ако са налице признаци, че показателите за безопасност на оператора от трета държава и/или възможностите за надзор на държавата на оператора са занижени под приложимите стандарти, съдържащи се в приложенията към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

Агенцията може да удължи интервала до максимум 48 месеца, ако е установила, че по време на предишния период на наблюдение:

1) няма признаци, че надзорният орган на държавата на оператора не осъществява ефективен надзор върху операторите под негов надзор;

2) операторът от трета държава постоянно и навременно е докладвал промените, посочени в TCO.315;

3) няма съобщени констатации от ниво 1, посочени в ART.230, буква б); и

4) всички коригиращи действия са изпълнени в рамките на приетия или удължен от Агенцията срок, определен в ART.230, буква д), точка 1).

г) Програмата за наблюдение включва записи на датите на дейностите по наблюдение, включително заседанията.

ART.225    Промени

а) След получаване на заявление за промяна, която изисква предварително разрешение, Агенцията прилага съответната процедура, предвидена в ART.200, ограничена до степента на промяната.

б) Агенцията предписва условията, при които операторът от трета държава може да функционира в рамките на обхвата на неговото разрешение по време на промяната, освен ако определи, че действието на разрешението трябва да бъде спряно.

в) За промени, които не изискват предварително разрешение, Агенцията извършва оценка на информацията, представена в уведомлението, изпратено от оператора от трета държава в съответствие с TCO.315, за да провери съответствието с приложимите изисквания. В случай на несъответствие Агенцията:

1) уведомява оператора от трета държава за несъответствието и изисква коригирано предложение за постигане на съответствие; и

2) в случай на констатации от ниво 1 или ниво 2 действа съгласно ART.230 и ART.235, според случая.

ART.230    Констатации и коригиращи действия

а) Агенцията разполага със система за анализ на значението на констатациите за безопасността.

б) Констатации от ниво 1 се издават от Агенцията, когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и част TCO или на условията на разрешението, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите.

Констатациите от ниво 1 включват, наред с другото:

1) непредоставяне на достъп на Агенцията до помещенията на оператора от трета държава, както е посочено в TCO.115, буква б), по време на нормалното работно време, след като Агенцията е направила писмена заявка за достъп;

2) прилагане на промени, които изискват предварително разрешение, без да е получено такова, както е посочено в ART.210;

3) получаване на разрешение или запазване на неговата валидност чрез фалшифициране на представените документни доказателства;

4) доказателства за злоупотреба с разрешението или неговото използване с цел измама.

в) Констатации от ниво 2 се издават от Агенцията, когато се установи несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и част TCO или на условията на разрешението, което би могло да доведе до намалена безопасност или да застраши безопасността на полетите.

г) Когато бъде направена констатация в рамките на наблюдението, Агенцията, без да се накърняват допълнителните действия, изисквани от Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, съобщава в писмена форма констатацията на оператора от трета държава и изисква коригиращи действия за отстраняване или смекчаване на първопричината, за да се предотврати повторната поява на установените несъответствия.

д) В случай на констатации от ниво 2 Агенцията:

1) определя на оператора от трета държава срок за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията. В края на този срок и в зависимост от същността на констатацията Агенцията може да удължи периода при наличие на задоволителен план за коригиращите действия, одобрен от Агенцията; и

2) оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предложен от оператора от трета държава. Ако оценката заключи, че той съдържа анализ на първопричините и съответни действия за тяхното ефективно отстраняване или смекчаване, за да се предотврати повторната поява на несъответствията, планът се приема.

Когато даден оператор от трета държава не представи план за коригиращи действия, посочени в ART.230, буква д), параграф 1), или не извърши коригиращи действия в рамките на срока, одобрен или удължен от Агенцията, нивото на констатацията се повишава до ниво 1 и се предприемат действията, предвидени в ART.235, буква а).

е) Агенцията записва и уведомява държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая, за всички установени от нея констатации.

ART.235    Ограничаване, спиране на действието и отнемане на разрешения

а) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, Агенцията предприема действия за ограничаване или спиране на действието на разрешението в случай:

1) на констатации от ниво 1;

2) на проверими доказателства, че държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая, не е в състояние да сертифицира и надзирава оператора и/или въздухоплавателното средство в съответствие с приложимия стандарт на ИКАО; или

3) че операторът от трета държава е обект на мярка съгласно член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

б) Действието на разрешението се спира за период от максимум 6 месеца. В края на 6-месечния период Агенцията може да удължи периода на спирането на действието с още 3 месеца.

в) Ограничението или спирането на действието се отменя, когато Агенцията е счела, че операторът от трета държава и/или държавата на оператора са предприели успешни коригиращи действия.

г) При разглеждане на отмяната на спирането на действието Агенцията извършва одит на оператора от трета държава, когато са изпълнени условията, определени в ART.205, буква в). Ако спирането на действието се дължи на големи недостатъци при надзора на заявителя от страна на държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая, проверката може да включва оценка с цел да се установи дали тези недостатъци на надзора са коригирани.

д) Агенцията отнема разрешението, когато:

1) посоченият в буква б) период е изтекъл; или

2) операторът от трета държава е обект на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

е) Ако след ограничението, посочено в буква а), на оператора от трета държава бъде наложено оперативно ограничение съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005, Агенцията запазва това ограничение до оттегляне на оперативното ограничение.

▼M1 —————( 1 ) Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 6/2013 на Комисията от 8 януари 2013 г. (ОВ L 4, 9.1.2013 г., стр. 34).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35).

( 4 ) Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стp. 15).

( 5 ) Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 година за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стp. 8).

Top