EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0139-20210107

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/2021-01-07

02014R0139 — BG — 07.01.2021 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014 НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2014 година

за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 044, 14.2.2014 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/161 НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2017 година

  L 27

99

1.2.2017

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/401 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2018 година

  L 72

17

15.3.2018

►M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2148 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2020 година

  L 428

10

18.12.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014 НА КОМИСИЯТА

от 12 февруари 2014 година

за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  

Настоящият регламент определя подробни правила относно:

а) 

условията за определяне и уведомяване на заявителя за приложимата към летището база за сертифициране, както е посочено в приложения II и III;

б) 

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификати за летища, сертификати за организации, отговарящи за експлоатацията на летища, включително експлоатационни ограничения, свързани със специфичните конструктивни особености на летището, както е посочено в приложения II и III;

в) 

условията за експлоатация на летище в съответствие със съществените изисквания, установени в приложение Vа, и, ако е приложимо, с тези, установени в приложение Vб към Регламент (ЕО) № 216/2008, както е посочено в приложение IV;

г) 

задълженията на притежателите на сертификати, както е посочено в приложение III;

д) 

условията за приемането и за преобразуването на издадените от държавите членки сертификати на летища;

е) 

условията, при които се взема решение да не се допусне освобождаването, посочено в член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008, включително критериите за летища за превоз на товари, за нотифициране на летищата, получили освобождаване, и за преразглеждане на разрешени освобождавания;

ж) 

условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността, както е посочено в приложение III;

з) 

определени условия и процедури за деклариране от страна на доставчиците на обслужване по управление на перона, посочени в член 8а, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 216/2008, както е посочено в приложения II и III.

2.  
Компетентните органи, които се занимават със сертифицирането и надзора на летищата, летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона отговарят на изискванията, посочени в приложение II.
3.  
Летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона отговарят на изискванията, посочени в приложение III.
4.  
Летищните оператори отговарят на изискванията, предвидени в приложение IV.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„летище“ означава определена зона (включително сгради, инсталации и оборудване) на суша или по вода или на неподвижно съоръжение, неподвижно съоръжение в открито море или плаващо съоръжение, чиято повърхност е предназначена изцяло или частично за кацане, излитане и движение на въздухоплавателни средства;

2) 

„самолет“ означава задвижвано от силова установка, по-тежко от въздуха въздухоплавателно средство, получаващо подемната си сила в полет главно в резултат на аеродинамичните въздействия върху повърхности, оставащи неподвижни при определени условия на полета;

3) 

„въздухоплавателно средство“ e всяка машина, която може да се задържи в атмосферата въз основа на противодействието на въздуха, различаващо се от въздействието на въздуха върху земната повърхност;

4) 

„перон“ означава определена зона, в която се разполагат въздухоплавателни средства с цел качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на пощенски пратки или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване;

5) 

„обслужване по управление на перона“ означава обслужване, предоставено за управление на дейностите и движението на въздухоплавателни средства и наземни превозни средства на перона;

6) 

„одит“ означава систематичен, независим и документиран процес за установяване на факти и тяхното обективно оценяване с цел контролиране на правилното изпълнение на установените изисквания;

7) 

„сертификационни спецификации“ означава технически стандарти, приети от Агенцията и посочващи мерки за доказване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, които могат да се използват от дадена организация за целите на сертифицирането;

8) 

„компетентен орган“ означава орган, определен във всяка държава членка, притежаващ правомощия и задължения относно сертифицирането и надзора на летища, както и на персонала и организациите, участващи в тези дейности;

9) 

„продължаващ надзор“ означава задачи в рамките на програмата за надзор, които се изпълняват по всяко време от компетентния орган, с цел да се установи дали условията, при които е бил издаден определен сертификат, продължават да се изпълняват за срока на неговата валидност.

10) 

„документ за приемане на отклоненията и за действия“ (DAAD) означава документ, изготвен от компетентния орган, в който са обобщени доказателствата, представени като обосновка за приемането на евентуални отклонения от сертификационни спецификации, издадени от Агенцията;

11) 

„инспекция“ означава независимо оценяване посредством наблюдение и последващо решение, придружено, когато е уместно, от подходящи измервания, изпитвания или проверки, за установяване наличието на съответствие с допустимите изисквания;

12) 

„движение“ означава излитане или кацане;

13) 

„препятствие“ са всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които:

— 
са разположени в зона, предназначена за движение на въздухоплавателни средства по повърхността; или
— 
се възвишават над определена повърхност, предназначена да осигури безопасността на въздухоплавателни средства в полет; или
— 
се намират извън определените по-горе повърхности, но са оценени като опасни за въздухоплаването;
14) 

„ограничаваща повърхност на препятствие“ означава повърхност, определяща граничните размери на обекти, които не могат да бъдат надхвърляни във въздушното пространство;

15) 

„защитна повърхност на препятствие“ означава повърхност, установена за целите на индикаторната система за визуален наклон, над която не се допуска наличието на обекти или удължения на съществуващи обекти, освен в случаите, когато според мнението на компетентния орган новият обект или новото удължение се намира в обхвата на ограничаващата повърхност на даден съществуващ недвижим обект.

Член 3

Надзор на летища

1.  
Държавите членки определят една или повече административни единици като свой компетентен орган (или органи), притежаващ правомощията и задълженията за сертифициране и надзор на летищата, както и на персонала и организациите, участващи в тази дейности.
2.  
Компетентният орган е независим от летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона. Тази независимост се постига чрез разделяне, най-малкото на функционално равнище, между компетентния орган и посочените летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона. Държавите членки гарантират безпристрастното и прозрачно упражняване на пълномощия от страна на компетентните органи.
3.  

Когато държава членка определя повече от една административна единица за компетентен орган, следва да са изпълнени следните условия:

а) 

всеки компетентен орган отговаря за конкретно определени задачи и определена географска област; и

б) 

между тези органи се установява координация, за да се гарантира ефективен надзор на всички летища, летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона.

4.  
Държавите членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет и необходимите ресурси за изпълнение на изискванията на настоящия регламент.
5.  
Държавите членки гарантират, че персоналът на компетентните органи не извършва контролни дейности, когато има доказателства, че това може пряко или косвено да доведе до конфликт на интереси, по-специално когато става въпрос за семейни или финансови интереси.
6.  

Персоналът, упълномощен от компетентния орган да изпълнява задачи, свързани със сертифицирането и/или надзора, има право да изпълнява най-малко следните задачи:

а) 

да проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

б) 

да изземва преписи или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) 

да изисква устни обяснения на място;

г) 

да си осигурява достъп до летищата, съответните помещения, площадки или други съответни зони и средства за транспорт;

д) 

да провежда проверки, разследвания, изпитвания, учения, оценки, инспекции;

е) 

да предприема или предлага мерки за правоприлагане, ако това е необходимо.

7.  
Задачите съгласно параграф 6 се изпълняват в съответствие с националното законодателство на държавите членки.

Член 4

Информиране на Европейската агенция за авиационна безопасност

В срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки информират Европейската агенция за авиационна безопасност (Агенцията) за наименованията, местоположенията, кодовете на летищата по ИКАО и наименованията на летищните оператори, както и за броя на пътническите и товарните движения на летищата, за които се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008 и тези на настоящия регламент.

Член 5

Освобождавания

1.  
Държавите членки информират Агенцията за всяко свое решение да предоставят освобождаване в съответствие с член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008 в срок от един месец след вземането на това решение. Информацията, предоставена на Агенцията включва списъка на засегнатите летища, наименованието на летищния оператор и броя на пътническите и товарните движения на летището за съответната година.
2.  
Държавата членка извършва ежегоден преглед на движенията на освободеното летище. Ако броят на движенията на такова летище превишава предвиденото в член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008 за последните три последователни години, тя информира Агенцията и отменя освобождаването.
3.  

Комисията може по всяко време да реши да откаже разрешение за освобождаване, ако са налице следните случаи:

а) 

не са спазени общите цели на Регламент (ЕО) № 216/2008, свързани с безопасността;

б) 

съответните стойности за движението на пътници и товари са надвишени през последните три последователни години;

в) 

освобождаването не е съобразено с друг съответен акт от законодателството на ЕС.

4.  
Когато Комисията реши, че дадено освобождаване не е допустимо, съответната държава членка отменя освобождаването.

Член 6

Преобразуване на сертификати

1.  
Сертификатите, издадени от компетентния орган преди 31 декември 2014 г. въз основа на националните законодателства, остават валидни, докато не бъдат преиздадени в съответствие с настоящия член или, ако не бъдат преиздадени — до 31 декември 2017 г.
2.  

Преди края на периода, посочен в параграф 1, компетентният орган издава сертификати за летища и летищни оператори, ако са изпълнени следните условия:

а) 

основанието за сертифициране, посочено в приложение II, е установено, като са използвани сертификационните спецификации, издадени от Агенцията, включително всички случаи на еквивалентно равнище на безопасност и специални условия, които са установени и документирани;

б) 

притежателят на сертификата доказва съответствие със сертификационните спецификации, които са различни от националните изисквания, съгласно които е издаден съществуващият сертификат;

в) 

притежателят на сертификата доказва съответствие с онези изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и на правилата за неговото прилагане, които са приложими за неговата организация и неговата работа и са различни от националните изисквания, съгласно които е издаден съществуващият сертификат.

3.  
Чрез дерогация от параграф 2, буква б) компетентният орган може да реши да откаже установяване на съответствие, ако счете, че това установяване представлява неоправдано или непропорционално усилие.
4.  
Компетентният орган съхранява най-малко пет години архивни копия на документите, свързани с процедурата за преобразуване на сертификати.

Член 7

Отклонения от сертификационните спецификации

1.  

Компетентният орган може да приема до 31 декември 2024 г. заявления за сертификат, съдържащи отклонения от сертификационните спецификации, издадени от Агенцията, ако са изпълнени следните условия:

а) 

отклоненията не се квалифицират като случай на еквивалентно равнище на безопасност съгласно ADR.AR.C.020, нито като случай на специални условия съгласно ADR.AR.C.025 от приложение II към настоящия регламент;

б) 

отклоненията са съществували преди влизане в сила на настоящия регламент;

в) 

при тези отклонения са спазени основните изисквания, установени в приложение Vа към Регламент (ЕО) № 216/2008, допълнени с мерки за намаляване на риска и коригиращи действия, според случая;

г) 

извършена е съответната оценка на безопасността за всяко подобно отклонение.

2.  
Компетентният орган съставя от доказателствата за изпълнение на условията, посочени в параграф 1, документ за предприемане на действия и приемане на отклонения (DAAD). Този документ се прилага към сертификата. Компетентният орган определя периода на валидност на този документ.
3.  
Летищният оператор и компетентният орган проверяват дали условията, посочени в параграф 1, продължават да се спазват. Ако случаят не е такъв, документът DAAD се изменя, прекратява временно или оттегля.

Член 8

Защита на зоните в непосредствена близост до летища

1.  
Държавите членки гарантират провеждането на консултации по отношение въздействието върху безопасността на съоръженията, които се предлага да бъдат построени в рамките ограничаващата и защитната повърхности на препятствията, както и на други повърхности, свързани с летището.
2.  
Държавите членки гарантират провеждането на консултации по отношение въздействието върху безопасността на съоръженията, които се предлага да бъдат построени извън ограничаващата и защитната повърхности на препятствията, както и на други повърхности, свързани с летището, които надвишават установената от държавите членки височина.
3.  
Държавите членки осигуряват координацията на защитата на летища, намиращи се в близост до национални граници с други държави членки.

Член 9

Наблюдение на зоните в непосредствена близост до летища

Държавите членки гарантират, че се провеждат консултации с оглед на човешките дейности и използването на земята, като например:

а) 

всяко развитие или промяна в използването на земята в района около летището;

б) 

всяко развитие, което може да доведе до турбуленции, предизвикани от препятствията, които могат да се окажат опасни за експлоатацията на въздухоплавателните средства;

в) 

използването на опасни, объркващи или подвеждащи светлини;

г) 

използването на силно отразяващи повърхности, които могат да причинят заслепяване;

д) 

създаването на райони, които могат да насърчат поведение на дивите животни, застрашаващо експлоатацията на въздухоплавателните средства;

е) 

източници на невидимо излъчване или наличие на движещи се или неподвижни обекти, които могат да смутят или да засегнат неблагоприятно функционирането на системите за аеронавигационни комуникации, навигация и надзор.

Член 10

Управление на опасностите, произтичащи от диви животни

1.  

Държавите членки гарантират, че рисковете от сблъсък с диви животни се оценяват чрез:

а) 

създаването на национална процедура за записване и докладване на сблъсъци на въздухоплавателни средства с диви животни;

б) 

събиране на информация от операторите на въздухоплавателни средства, персонала на летището и други източници относно наличието на диви животни, представляващо потенциална опасност при експлоатацията на въздухоплавателни средства; и

в) 

текущо оценяване от компетентен персонал на опасностите, произтичащи от диви животни.

2.  
Държавите членки гарантират, че докладите за сблъсъци с диви животни се събират и предават на ИКАО, за да бъдат включени в базата данни IBIS (Информационна система на ИКАО за събиране на данни за сблъсъци с птици).

Член 11

Влизане в сила и прилагане

1.  
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
2.  
Компетентните органи, които се занимават със сертифицирането и надзора на летищата, летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона постигат съвместимост с изискванията, посочени в приложение II към настоящия регламент, до 31 декември 2017 г.
3.  
Приложения III и IV се прилагат по отношение на летища, одобрени в съответствие с член 6, от датата на издаване на сертификата.
4.  
Летища, за които процедурата по сертифициране е започнала преди 31 декември 2014 г., но които не са получили сертификат към тази дата, получават сертификат само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.
5.  
Точка ADR.AR.C.050 и точка ADR.OR.B.060 от приложения II и III към настоящия регламент, се прилагат от датата, на която правилата за прилагане по отношение на предоставянето на обслужване по управление на перона влизат в сила. Точка ADR.AR.A.015 от приложение II и точка ADR.OR.A.015 от приложение III се прилагат за доставчиците на обслужване по управление на перона от датата, на която правилата за прилагане по отношение на предоставянето на обслужване по управление на перона влизат в сила.

6. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения на термините, използвани в приложения II — IV

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„приемливи начини за съответствие (AMC)“ означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията като примерни начини за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

2) 

„разполагаема дистанция за прекратено излитане (ASDA)“ означава дължината на разполагаемата дистанция за разбег при излитане плюс дължината на крайния участък за спиране в края на пистата, ако има такъв;

3) 

„контрол на летищното движение“ означава обслужване по контрол на въздушното движение (КВД) по отношение на летищното движение;

4) 

„летищно оборудване“ означава оборудване, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, които се използват или които се предвижда да се използват, с цел да се подпомогне експлоатацията на въздухоплавателни средства на летището;

5) 

„аеронавигационни данни“ означава сбор от аеронавигационни факти, понятия или инструкции във формализиран вид, подходящ за съобщаване, интерпретиране или обработка;

6) 

„аеронавигационно информационно обслужване“ означава обслужване, установено в определена зона на покритие с цел предоставяне на аеронавигационна информация и данни, необходими за безопасността, редовността и ефикасността на въздухоплаването;

▼M3

6а) 

„циркуляр за аеронавигационна информация (AIC)“ означава публикация, съдържаща информация, която не отговаря на изискванията за създаване на известие за пилотите (NOTAM съобщение) или за включване в сборника „Аеронавигационна информация и публикация“, но която се отнася до безопасността на полетите, въздушната навигация, технически, административни или законодателни въпроси;

6б) 

„аеронавигационен информационен продукт“ означава аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, предоставяни под формата или на множества от цифрови данни, или на стандартизирано представяне на хартиен или на електронен носител. Аеронавигационните информационни продукти включват следните:

— 
AIP, в това число изменения и допълнения,
— 
AIC,
— 
аеронавигационни карти,
— 
NOTAM съобщения,
— 
множества от цифрови данни;
6в) 

„сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ (AIP)“ означава публикация, издавана или одобрявана от държава членка, която съдържа дългосрочна аеронавигационна информация, имаща важно значение за въздушната навигация;

▼B

7) 

„аеронавигационно обслужване“ означава различни видове обслужване на въздушното движение; комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обзор; метеорологично обслужване за въздухоплаването; аеронавигационно информационно обслужване;

8) 

„обслужване на въздушното движение“ означава различни видове полетно-информационно обслужване, аварийно-оповестително обслужване, консултантски услуги в областта на въздушното движение и КВД (обслужване за контрол на района и подхода, както и летищен контрол);

9) 

„контрол на въздушното движение (КВД)“ означава обслужване, осъществявано с цел:

1. 

предотвратяване на сблъскване:

— 
между въздухоплавателни средства, както и
— 
в рамките на маневрената площ на летището — между въздухоплавателни средства и препятствия; и
2. 

създаване и поддържане на един подреден поток на въздушното движение;

10) 

„стоянка на въздухоплавателно средство“ означава определена зона от перона, предназначена за паркиране на въздухоплавателни средства;

11) 

„пътека за рулиране на въздухоплавателното средство към стоянката“ означава част от перона, която е обозначена като път за рулиране и е предназначена единствено за осигуряване на достъпа на въздухоплавателни средства до стоянките;

12) 

„алтернативни начини за съответствие“ са тези, които представляват алтернатива на приемливите начини за постигане на съответствие, или тези, които предлагат нови възможности за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, за които липсват съответни приемливи начини за съответствие, приети от Агенцията;

13) 

„аварийно-оповестително обслужване“ означава обслужване, предоставяно с цел уведомяване и оказване на необходимото съдействие на съответните организации, за въздухоплавателни средства, нуждаещи се от помощта на службите за търсене и спасяване;

14) 

„перонен път за рулиране“ означава част от системата от пътеки за рулиране, разположена на перона и предназначена да осигури маршрута на рулиране през перона;

15) 

„участък, свободен от препятствия“ означава определен правоъгълен участък на земната или водната повърхност, намиращ се под контрола на съответната администрация, избран или подготвен като подходящ участък, над който самолет може да изпълни част от първоначалния набор на височина до установена височина;

▼M3

15a) 

„замърсена ПИК“ означава ПИК, чиято повърхност (независимо дали в отделни части или изцяло) по използваната дължина и широчина в голямата си част е покрита с едно или повече от веществата, изброени в дескрипторите на състоянието на повърхността на ПИК;

▼B

16) 

„опасни товари“ означава предмети или вещества, които могат да представляват риск за здравето, безопасността, имуществото или околната среда и които присъстват в списъка на опасните товари в техническите инструкции или които са класифицирани като такива съгласно тези технически инструкции;

17) 

„качество на данните“ означава степента или нивото на увереност, че предоставените данни отговарят на изискванията на потребителите на данните по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет;

▼M3

17а) 

„множество от данни“ означава определяем набор от данни;

▼B

18) 

„заявени разстояния“ означава:

— 
„разполагаема дистанция за разбег при излитане (TORA)“,
— 
„разполагаема дистанция за излитане (ТОDA)“,
— 
„разполагаема дистанция за прекратено излитане (ASDA)“,
— 
„разполагаема дистанция за кацане (LDA)“;

▼M3

18а) 

„суха“ по отношение на състоянието на ПИК, означава че повърхността на ПИК е без видими следи от влага и зоната, предназначена да бъде използвана, не е замърсена;

▼B

19) 

„полетно-информационно обслужване“ означава обслужване, предоставяно с цел подпомагане и даване на полезна информация за безопасно и ефикасно изпълнение на полетите;

▼M3

19а) 

„чужди предмети/отломки (FOD)“ означава неодушевен предмет в границите на работната площ, който няма оперативна или аеронавигационна функция и който потенциално може да представлява опасност за експлоатацията на въздухоплавателните средства;

▼B

20) 

„принципи на човешкия фактор“ означава принципите, които се прилагат към авиационното проектиране, сертифициране, обучение, експлоатация и техническо обслужване и чрез които се цели постигането на безопасна връзка между човека и другите компоненти на системата посредством подходящо отчитане на човешките възможности;

21) 

„човешки възможности“ означава възможностите и ограниченията на човека, които влияят на безопасността и ефикасността на изпълнение на авиационните дейности;

▼M2

22) 

„писта за излитане и кацане по прибори“ означава един от следните видове писти, предназначени за въздухоплавателни средства, изпълняващи подход за кацане по прибори:

1.

„писта, оборудвана за неточен подход за кацане“ : писта, оборудвана с визуални помощни средства и с поне едно невизуално помощно средство, предназначена за операции по кацане след операция за подход по прибори от тип А;

2.

„писта, оборудвана за точен подход за кацане, категория I“ : писта, оборудвана с визуални помощни средства и с поне едно невизуално помощно средство, предназначена за операции по кацане след операция за подход по прибори от тип Б CAT I;

3.

„писта, оборудвана за точен подход за кацане категория II“ : писта, оборудвана с визуални помощни средства и с поне едно невизуално помощно средство, предназначена за операции по кацане след операция за подход по прибори от тип Б CAT II;

4.

„писта, оборудвана за точен подход за кацане, категория III“ : писта, оборудвана с визуални помощни средства и с поне едно невизуално помощно средство, предназначена за операции по кацане след операция за подход по прибори от тип Б CAT IIIA, IIIB или IIIC към и по протежение на повърхността на пистата;

▼B

23) 

„интегритет“ означава степента на увереност, че даден елемент от данни и неговата стойност не са били изгубени или изменени от момента на възникването на данните или от момента на тяхната последна разрешена промяна;

24) 

„разполагаема дистанция за кацане (LDA)“ означава дължината на пистата за излитане и кацане, декларирана като използваема и подходяща за пробег на самолета при кацане;

▼M3

24a) 

„надеждност на светлинната система“ означава вероятността, цялото оборудване да работи в границите на установените допуски и системата е оперативно използваема;

24б) 

„индикатор за местоположение“ означава последното действащо издание на „Индикатори за местоположение“ (документ 7910), одобрено и публикувано от Международната организация за гражданско въздухоплаване;

▼B

25) 

„процедури при намалена видимост (LVP)“ означава процедури, прилагани на дадено летище за гарантирането на безопасна експлоатация при подходи под стандарта за категория I и подходи, различни от стандартните за категория II, както и за подходи от категории II и III, а също и при излитане в условия на намалена видимост;

26) 

„излитане при намалена видимост (LVTO)“ означава излитане при хоризонтална видимост на пистата (RVR) под 400 m, но не по-малко от 75 m;

27) 

„експлоатация под стандарта за категория I“ означава подход и кацане по прибори по категория I с височина на вземане на решение, приложима за категория I, и с хоризонтална видимост по пистата (RVR) по-малка от нормално свързваната с приложимата височина на вземане на решение, но не по-малка от 400 m;

28) 

„маневрена площ“ означава частта от летището, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, като тя не включва пероните;

29) 

„метеорологично обслужване“ означава онези съоръжения и услуги, които предоставят на въздухоплавателните средства метеорологични прогнози, кратки сведения и наблюдения, както и друга метеорологична информация и данни, предоставени от държавите за аеронавигационно използване;

30) 

„маркер“ означава обект, издигащ се над равнището на земната повърхност с цел обозначаване на препятствие или очертаване на граница;

31) 

„маркировъчен знак (маркировка)“ означава символ или група от символи, разположени на повърхността на работната площ с цел предоставяне на аеронавигационна информация;

32) 

„работна площ“ означава частта от летището, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, състояща се от маневрената площ и пероните;

33) 

„навигационно обслужване“ означава онези съоръжения и услуги, които предоставят на въздухоплавателното средство информация за местоположението и времето;

34) 

„необорудвана писта за излитане и кацане“ означава писта за излитане и кацане, предназначена за въздухоплавателни средства, изпълняващи процедури за визуален подход;

▼M3

34а) 

„известие за пилотите (NOTAM)“ означава съобщение, разпространявано по телекомуникационен път, което съдържа информация за въвеждането в действие, състоянието или промяната на всяко аеронавигационно съоръжение, обслужване, процедура или опасност, навременното познаване на които има важно значение за персонала, който работи в областта на летателната експлоатация;

34б) 

„NOTAM код“ означава кодът, който се съдържа в последното действащо издание на „Процедури за аеронавигационно обслужване — съкращения и кодове на ИКАО“ (PANS ABC — документ 8400), одобрено и публикувано от Международната организация за гражданско въздухоплаване;

▼B

35) 

„операция, различна от стандартните за категория II (OTS CAT II)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на ILS или MLS, при която не функционират някои или всички елементи на светлинната система за точен подход от категория II, и при:

— 
височина на вземане на решение под 200 ft, но не по-ниска от 100 ft; и
— 
хоризонтална видимост на пистата (RVR), не по-малко от 350 m;
36) 

„цикъл на планиране на надзора“ означава период от време, през който всички приложими изисквания се проверяват;

37) 

„път за рулиране за бързо излизане“ означава път за рулиране, свързан под остър ъгъл с писта за излитане и кацане и позволяващ на кацащите самолети излизане от пистата с по-голяма скорост, отколкото по други извеждащи пътеки за рулиране, като по този начин се свежда до минимум времето на заемане на пистата;

38) 

„писта за излитане и кацане (ПИК)“ е определен правоъгълен участък от наземно летище, подготвен за излитане и кацане на въздухоплавателни средства;

▼M3

38a) 

„матрица за оценка на състоянието на ПИК (RCAM)“ означава матрица, която позволява извършването на оценка на кода за състоянието на ПИК (RWYCC), като се използват свързани процедури, въз основа на набор от наблюдавани състояния на повърхността на ПИК и доклад на пилота относно спирачния ефект;

38б) 

„код за състоянието на ПИК (RWYCC)“ означава номер, който следва да се използва в доклада за състоянието на ПИК (RCR), описващ ефекта от състоянието на повърхността на ПИК върху характеристиките на самолета при намаляване на скоростта и страничен контрол;

38в) 

„доклад за състоянието на ПИК (RCR)“ означава изчерпателен стандартизиран доклад за състоянието на повърхността на ПИК и неговото въздействие върху летателните характеристики за кацане и излитане на самолета, описани посредством код за състоянието на ПИК;

38 г.) 

„краен участък за безопасност на ПИК (RESA)“ означава участък, разположен симетрично от двете страни на осовата линия на ПИК, и прилежащите към краищата ѝ участъци, предназначени преди всичко за намаляване на риска от повреждане на самолета при приземяване преди прага на ПИК или излизане на самолета след прага на ПИК;

38д) 

„място за изчакване при ПИК“ означава място, определено за защита на ПИК, повърхността за ограничение на препятствията и критичната или чувствителната зона на системата за кацане по прибори (ILS) или микровълновата система за кацане (MLS), на което рулиращите въздухоплавателни средства и превозните средства трябва да спрат и да изчакат, освен ако не е указано друго от летищната контролна кула;

38е) 

„летателна писта“ е определен участък, който включва ПИК и крайните участъци за спиране, когато има такива, който е предназначен за:

а) 

намаляване на риска от повреждане на въздухоплавателното средство, напускащо границите на ПИК;

б) 

осигуряване на безопасността на въздухоплавателните средства, прелитащи над участъка по време на излитане или кацане;

38ж) 

„състояние на повърхността на ПИК“ означава описание на състоянието на повърхността на ПИК, използвано в RCR, което представлява базата за определяне на RWYCC за целите на характеристиките на самолета;

38з) 

„дескриптори на състоянието на повърхността на ПИК“ означава едно от следните вещества по повърхността на ПИК:

а) 

отъпкан сняг: сняг, пресован в твърда маса, така че гумите на самолета, при експлоатационни налягане и натоварвания, да се движат по повърхността без значително допълнително отъпкване или набраздяване на повърхността;

б) 

сух сняг: сняг, от който не може лесно да се направи снежна топка;

в) 

скреж: ледени кристали, образувани от влага във въздуха върху повърхност, чиято температура е на или под точката на замръзване; скрежът се различава от леда по това, че кристалите на скрежа се образуват самостоятелно и поради това има по-зърнеста консистенция;

г) 

лед: вода, която е замръзнала, или отъпкан сняг, който се е превърнал в лед при студени и сухи условия;

д) 

киша: сняг, който е пропит с вода в такава голяма степен, че водата се процежда от него, ако се вземе в шепа, или се разплисква, ако се стъпи върху него енергично;

е) 

локви вода: вода с дълбочина над 3 mm;

ж) 

мокър лед: лед, покрит с вода, или лед, който се топи;

з) 

мокър сняг: сняг, който съдържа достатъчно вода, за да може да се направи добре уплътнена, твърда снежна топка, но водата не може да се изцеди;

▼B

39) 

„тип на пистата за излитане и кацане“ означава или писта за излитане и кацане по прибори или необорудвана писта за излитане и кацане;

40) 

„хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане (RVR)“ означава разстоянието, до което пилотът на въздухоплавателно средство, намиращо се на осовата линия на пистата за излитане и кацане, може да види маркировъчните знаци на повърхността на пистата или светлините, които я ограничават или маркират осовата ѝ линия;

41) 

„система за управление на безопасността“ означава систематичен подход към управлението на безопасността, включващ необходимата организационна структура, отговорности, политики и процедури;

▼M3

41а) 

„хлъзгава ПИК в мокро състояние“ означава мокра ПИК, чиито характеристики на повърхностно триене на значителна част от повърхността са определени като влошени;

41б) 

„SNOWTAM“ означава:

а) 

считано от 7 януари 2021 г. до 12 август 2021 г., специална серия NOTAM съобщения, с които се съобщава за наличието или отстраняването на опасни условия поради сняг, лед, киша или локви вода, образувани от сняг, киша и лед върху работната площ, като се използва специален формат;

б) 

считано от 12 август 2021 г., специална серия NOTAM съобщения, излъчвани в стандартен формат, предоставящ доклад за състоянието на повърхността, с които се съобщава за наличието или отстраняването на условия поради сняг, лед, киша, скреж или вода, образувана от сняг, киша, лед или скреж върху работната площ;

41в) 

„специално подготвена за зимни условия ПИК“ означава ПИК със суха замразена повърхност от отъпкан сняг или лед, или и двете, която е била обработена с пясък или чакъл или е била механично обработена с цел подобряване на сцеплението с нея;

▼B

42) 

„краен участък за спиране“ означава определена правоъгълна зона върху земната повърхност в края на разполагаемата дължина на разбега, подготвена като подходяща зона, в която въздухоплавателното средство може да спре в случай на прекратено излитане;

43) 

„разполагаема дистанция за излитане (ТОDA)“ означава дължината на разполагаемата дистанция за разбег при излитане плюс дължината на зоната, свободна от препятствия, ако е налична;

44) 

„разполагаема дистанция за разбег при излитане (TORA)“ означава дължината на пистата за излитане и кацане, обявена като разполагаема и подходяща за разбег на самолета при излитане;

45) 

„път за рулиране“ означава определен път на наземно летище, предназначен за рулиране на въздухоплавателни средства и служещ за връзка между отделните части на летището, включващ:

— 
пътя до стоянката на въздухоплавателното средство,
— 
пътя за рулиране до перона,
— 
пътя за рулиране за бързо излизане;
46) 

„технически инструкции“ означава последното действащо издание на Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздух (Doc 9284-AN/905), включително приложенията и допълненията, одобрени и публикувани от Международната организация за гражданско въздухоплаване;

▼M3

47) 

„условия на сертификата“ означава следното:

— 
индикатор на ИКАО за местоположението,
— 
условия за експлоатация (VRF/IFR, ден/нощ),
— 
експлоатация на въздухоплавателно средство по специално подготвени за зимни условия ПИК,
— 
ПИК,
— 
обявени разстояния,
— 
тип на ПИК и осигурени подходи,
— 
референтен код на летището,
— 
обхват на операциите с въздухоплавателни средства с по-висок референтен код на летището,
— 
предоставяне на обслужване по управление на перона (да/не),
— 
равнище на защита, осигурявана чрез аварийно-спасителни операции и мерки за борба с пожари;

▼M2

47а) 

„операция за подход по прибори тип А“ означава операция за подход по прибори с минимална относителна височина на снижение или височина за вземане на решение 75 m (250 ft) или по-голяма;

47б) 

„операция за подход по прибори тип Б“ означава операция за подход по прибори с височина за вземане на решение по-малка от 75 m (250 ft). Операциите за подход по прибори тип Б се категоризират както следва:

1.

Категория I (CAT I) : височина за вземане на решение не по-малка от 60 m (200 ft) и или с хоризонтална видимост не по-малка от 800 m, или с хоризонтална видимост на пистата не по-малка от 550 m;

2.

Категория II (CAT II) : височина за вземане на решение по-малка от 60 m (200 ft), но не по-малка от 30 m (100 ft), и хоризонтална видимост на пистата не по-малка от 300 m;

3.

Категория IIIA (CAT IIIA) : височина за вземане на решение по-малка от 30 m (100 ft) или без височина на вземане на решение и с хоризонтална видимост на пистата, не по-малка от 175 m;

4.

Категория IIIB (CAT IIIB) : височина за вземане на решение по-малка от 15 m (50 ft) или без височина на вземане на решение и с хоризонтална видимост на пистата по-малка от 175 m, но не по-малка от 50 m;

5.

Категория IIICB (CAT IIIC) : без височина за вземане на решение и без ограничения за хоризонталната видимост на пистата;

▼M3

48) 

„визуални средства“ означава индикатори и устройства за сигнализиране, маркировки, светлини, маркировъчни знаци и маркери или комбинации от тях;

▼M3

49) 

„мокра ПИК“ означава ПИК, по чиято повърхност, в зоната, предназначена да бъде използвана, има видими следи от влага или вода, чиято дълбочина е по-малка или равна на 3 mm.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част „Изисквания към органите — летища“ (част ADR.AR)

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Обхват

Настоящото приложение установява изискванията към компетентните органи, които се занимават със сертифицирането и надзора на летищата, летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона.

ADR.AR.A.005 Компетентен орган

Компетентният орган, определен от държавата членка, на чиято територия е разположено дадено летище, отговаря за:

а) 

сертифицирането и упражняването на надзор над летището и неговите летищни оператори;

б) 

надзора над доставчиците на обслужване по управление на перона.

ADR.AR.A.010 Документи, свързани с надзора

а) Компетентният орган предоставя на своите съответни служители необходимите законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи, за да могат те да изпълняват своите задачи и задължения.

б) Компетентният орган предоставя достъп до законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи на летищните оператори и други заинтересовани страни, за да ги улесни при изпълнението на приложимите изисквания.

ADR.AR.A.015 Начини за съответствие

а) Агенцията разработва приемливи начини за съответствие (AMC), които могат да бъдат използвани за установяване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Когато е постигнато съответствие с AMC, съответните изисквания на правилата за прилагане се приемат за изпълнени.

б) За установяване на съответствие с правилата за прилагане могат да се използват алтернативни начини за съответствие.

в) Компетентният орган установява система, чрез която оценява непрекъснато дали алтернативните начини за съответствие, използвани от него или от летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, намиращи се под негов надзор, гарантират съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

г) Компетентният орган прави оценка на всички алтернативни начини за съответствие, предложени от даден летищен оператор или доставчик на обслужване по управление на перона в съответствие с ADR.OR.A.015, като анализира представената документация и, ако счете за необходимо, извършва проверка на летищния оператор, летището или доставчика на обслужване по управление на перона.

Когато компетентният орган констатира, че алтернативните начини за съответствие, предложени от летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона, са в съответствие с правилата за прилагане, той незабавно:

1) 

уведомява заявителя, че алтернативните начини за съответствие могат да бъдат прилагани и, ако е уместно, изменя съответно сертификата или одобрението на заявителя;

2) 

информира Агенцията за тяхното съдържание, като включва копия от всички съответни документи;

3) 

информира други държави членки за алтернативните начини за съответствие, които са били приети; и

4) 

информира останалите сертифицирани летища, разположени на територията на държавата членка на компетентния орган, според случая.

д) Когато самият компетентен орган използва алтернативни начини за съответствие за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, той:

1) 

ги предоставя на летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, намиращи се под негов надзор; и

2) 

незабавно уведомява Агенцията.

Компетентният орган предоставя на Агенцията пълно описание на алтернативните начини за съответствие, включително всякакви редакции на процедурите, които могат да са от значение, както и оценка, която показва, че са спазени правилата за прилагане.

ADR.AR.A.025 Информиране на Агенцията

а) Компетентният орган незабавно уведомява Агенцията, ако са налице сериозни проблеми с изпълнението на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Компетентният орган предоставя на Агенцията информация от значение за безопасността, съдържаща се в докладите за събитията, които е получил.

ADR.AR.A.030 Незабавна реакция по проблем на безопасността

а) Без да се накърняват разпоредбите на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), компетентният орган въвежда система за подходящо събиране, анализиране и разпространение на информация, свързана с безопасността.

б) Агенцията въвежда система за подходящо анализиране на всяка получена информация, засягаща безопасността, и незабавно предоставя на държавите членки и на Комисията всяка информация, включително препоръки или предложения за коригиращи действия, която им е необходима, за да реагират своевременно по проблем на безопасността, който включва летища, летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

в) След получаване на информацията, посочена в букви а) и б), компетентният орган предприема подходящи мерки за решаване на проблема по безопасността, включително издава указания за безопасност съгласно ADR.AR.A.040.

г) За мерките, предприети по буква в), се съобщава незабавно на летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, които трябва да ги изпълнят съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Компетентният орган съобщава тези мерки и на Агенцията, а когато са необходими съвместни действия — и на останалите засегнати държави членки.

ADR.AR.A.040 Указания за безопасност

а) Компетентният орган издава указание за безопасност, когато е установил, че е налице състояние, застрашаващо безопасността, което налага незабавни действия, включително доказване на съответствие с всяка изменена или допълнителна сертификационна спецификация, установена от Агенцията, която компетентният орган счете за необходима.

б) Указанието за безопасност се изпраща на засегнатите летищни оператори или доставчици на обслужване по управление на перона, според случая, и съдържа най-малко следната информация:

1) 

състоянието, което застрашава безопасността;

2) 

конструкцията, оборудването или операцията, засегнати от състоянието;

3) 

необходимите действия и тяхната обосновка, включително изменените или допълнителни сертификационни спецификации, които трябва да спазят;

4) 

срока за изпълнение на необходимите действия; и

5) 

датата на влизането му в сила.

в) Компетентният орган изпраща копие от указанието за безопасност на Агенцията.

г) Компетентният орган проверява съответствието на летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона с приложимите указания за безопасност.

ПОДЧАСТ В — УПРАВЛЕНИЕ (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Система за управление

а) Компетентният орган установява и поддържа система за управление, включваща най-малко следното:

1) 

документирани правила и процедури, които описват неговата организация, начини и методи за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Процедурите се поддържат актуални и служат като основни работни документи в рамките на компетентния орган за всички свързани задачи;

2) 

достатъчно персонал, включително летищни инспектори, за да може да изпълнява своите задачи и задължения. Този персонал е квалифициран за изпълнението на възложените му задачи, притежава необходимите знания и опит и получава първоначално обучение, обучение в процеса на работа и периодично обучение, гарантиращо поддържането на неговата компетентност. Съществува система за планиране на наличието на персонал, за да се гарантира правилното изпълнение на всички свързани задачи;

3) 

подходящи съоръжения и помещения за служебно ползване за изпълнение на възложените задачи;

4) 

формален процес за наблюдение на съответствието на системата за управление на съответните изисквания и подходящи процедури, включително създаването на процес на вътрешен одит и процес на управление на риска в областта на безопасността.

б) За всяка област на дейност, включена в системата за управление, компетентният орган определя едно или повече лица, които носят цялата отговорност за управлението на съответните задачи.

в) Компетентният орган установява процедури за участие във взаимен обмен на цялата необходима информация и за подпомагане на други засегнати компетентни органи.

ADR.AR.B.010 Възлагане на задачи на квалифицирани органи

а) Задачи, свързани с първоначалното сертифициране или продължаващия надзор на лицата или организациите, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, се възлагат от държавите членки само на квалифицирани органи. При разпределението на задачите компетентният орган гарантира, че:

1) 

разполага с функционираща система за първоначално и периодично оценяване на съответствието на квалифицирания орган с приложение V към Регламент (ЕО) № 216/2008;

тази система и резултатите от оценките се документират;

2) 

е сключил документирано споразумение с квалифицирания орган, одобрено и от двете страни на подходящо управленско равнище, което ясно определя:

i) 

задачите, които трябва да се изпълняват;

ii) 

декларациите, докладите и отчетите, които трябва да се представят;

iii) 

техническите условия, които трябва да се спазват при изпълнението на тези задачи;

iv) 

съответната застраховка за отговорност, и

v) 

защитата на информацията, събирана при изпълнението на тези задачи.

б) Компетентният орган гарантира, че процесът на вътрешен одит и процесът за управление на риска за безопасността, изисквани съгласно ADR.AR.B.005, буква а), точка 4, обхващат всички задачи относно сертифицирането и продължаващия надзор, осъществявани от негово име.

ADR.AR.B.015 Промени в системата за управление

а) Компетентният орган разполага със система за установяване на промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази система му позволява да предприема действия според случая, за да гарантира, че системата му за управление продължава да бъде подходяща и ефективна.

б) Компетентният орган актуализира своята система за управление, за да отрази своевременно всяка промяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане с оглед да се гарантира ефективно изпълнение.

в) Компетентният орган уведомява Агенцията за промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и задължения, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

ADR.AR.B.020 Водене на отчетност

а) Компетентният орган създава система за водене на отчетност, която осигурява подходящо съхранение, достъп и възможност за надеждно проследяване на:

1) 

документираните правила и процедури на системата за управление;

2) 

обучението, квалификацията и правомощията на неговия персонал;

3) 

разпределението на задачите на квалифицирани органи, обхващащо елементите, изисквани съгласно ADR.AR.B.010, както и подробна информация за възложените задачи;

4) 

процеса на сертифициране и продължаващия надзор на летищата и летищните оператори;

5) 

процеса на деклариране и продължаващия надзор на доставчиците на обслужване по управление на перона;

6) 

документите за случаи на еквивалентно равнище на безопасност и специални условия, както и всички документи за приемане на отклонения и предприемане на действия (DAAD);

7) 

оценката и уведомяването на Агенцията относно алтернативните начини за съответствие, предложени от летищните оператори и доставчиците на обслужване по управление на перона, и оценката на алтернативни начини за съответствие, използвани от самия компетентен орган;

8) 

констатациите, коригиращите действия и датата на приключване на действията, както и направените наблюдения;

9) 

предприетите мерки за изпълнение;

10) 

информацията за безопасността и последващи мерки;

11) 

използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Компетентният орган поддържа списък на всички издадени от него сертификати и получени от него декларации.

в) Архивите, свързани със сертифицирането на летища и летищни оператори, или декларациите на доставчици на обслужване по управление на перона се съхраняват за срока на валидност на сертификатите или декларациите, според случая.

г) Архивите, свързани с буква а), точки 1 — 3 и буква а), точки 7 — 11, се съхраняват за срок от най-малко пет години в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

ПОДЧАСТ С — НАДЗОР, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Надзор

а) Компетентният орган проверява:

1) 

съответствието със сертификационното основание и всички изисквания, приложими за летищата и летищните оператори преди издаване на одобрение или сертификат;

2) 

поддържането на съответствието със сертификационното основание и приложимите изисквания за летищата и летищните оператори или доставчиците на обслужване по управление на перона, които подлежат на задължението за деклариране; както и

3) 

прилагането на подходящи мерки за безопасност, както е определено в ADR.AR.A.030,букви в) и г).

б) Тази проверка:

1) 

се подкрепя от документация, специално предназначена да осигури на персонала, който отговаря за контрола на безопасността, насоки за изпълнение на неговите функции;

2) 

предоставя на засегнатите летищни оператори и доставчици на обслужване по управление на перона резултатите от дейността по контрол на безопасността;

3) 

се основава на проверки и инспекции, включително внезапни инспекции, когато е приложимо; както и

4) 

осигурява на компетентния орган необходимите доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия, включително мерките, предвидени в ADR.AR.C.055.

в) Обхватът на надзора е съобразен с резултатите от предишни надзорни дейности и с установените приоритети по отношение на безопасността.

г) Компетентният орган събира и обработва всяка информация, която се счита за полезна от гледна точка на надзора, включително за внезапни инспекции, когато е приложимо.

д) В рамките на своите правомощия за извършване на надзор компетентният орган може да реши в съответствие с ADR.OPS.B.075 да изиска предварително одобрение за всякакви препятствия, строителство и други дейности в границите на зоната, наблюдавана от летищния оператор, които биха могли да застрашат безопасността и да засегнат неблагоприятно експлоатацията на дадено летище.

ADR.AR.C.010 Програма за надзор

а) За всеки летищен оператор и доставчик на обслужване по управление на перона, деклариращ дейността си пред компетентния орган, компетентният орган:

1) 

изготвя и поддържа програма за надзор, която обхваща дейностите по надзора, изисквани съгласно ADR.AR.C.005;

2) 

прилага подходящ цикъл на планиране на надзора, който не надвишава 48 месеца.

б) В рамките на всеки цикъл на планиране на надзора програмата за надзор включва проверки и инспекции, включително внезапни инспекции, когато е уместно.

в) Програмата за надзор и цикълът на планиране на надзора отразяват показателите за безопасност на летищния оператор и експозицията на риск на летището.

г) Програмата за надзор включва записи на датите, на които следва да се проведат проверки и инспекции, и датите, на които проверките и инспекциите се проведени.

ADR.AR.C.015 Започване на сертификационния процес

а) След като получи заявление за първоначално издаване на сертификат, компетентният орган прави оценка на заявлението и проверява съответствието с приложимите изисквания.

б) В случай на съществуващо летище компетентният орган предписва условията, при които летищният оператор ще функционира по време на периода на сертифициране, освен ако компетентният орган не реши, че експлоатацията на летището трябва временно да бъде прекратена. Компетентният орган информира летищния оператор за очаквания график на сертификационния процес и приключва сертифицирането във възможно най-кратък срок.

в) Компетентният орган установява основанието за сертифициране и уведомява заявителя за него съгласно ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Основание за сертифициране

Основанието за сертифициране се установява и съобщава на заявителя от компетентния орган и се състои от:

а) 

издадените от Агенцията сертификационни спецификации, считани от компетентния орган за приложими към проекта и вида на експлоатацията на летището, които са в сила към датата на подаване на заявлението за този сертификат, освен ако:

1) 

заявителят не избере съответствие със сертификационни спецификации на по-късно влизащи в сила изменения; или

2) 

компетентният орган не констатира, че е необходимо съответствие с такива по-късно влизащи в сила изменения;

б) 

всички разпоредби, за които е прието еквивалентно ниво на безопасност от компетентния орган, което трябва да се докаже от заявителя; както и

в) 

всички специални условия, предписани в съответствие с ADR.AR.C.025., които компетентният орган счита за необходимо да бъдат включени в основанието за сертифициране.

ADR.AR.C.025 Специални условия

а) Компетентният орган предписва специални подробни технически спецификации, наречени специални условия, за дадено летище, ако свързаните сертификационни спецификации, издадени от Агенцията и посочени в точка ADR.AR.C.020, буква а), са незадоволителни или неподходящи за осигуряване на съответствие с основните изисквания, предвидени в приложение Vа към Регламент (ЕО) № 216/2008, тъй като:

1) 

сертификационните спецификации не могат да бъдат изпълнени поради физически, топографски или други ограничения, свързани с местоположението на летището;

2) 

летището притежава нови или необичайни конструктивни характеристики; или

3) 

опитът от експлоатацията на това летище или други летища със сходни конструктивни характеристики показва, че безопасността може да бъде застрашена.

б) Специалните условия съдържат такива технически спецификации, включително ограничения и процедури, които трябва да се спазват, каквито компетентният орган счита за необходими за гарантиране на съответствие с основните изисквания, предвидени в приложение Vа към Регламент (ЕО) № 216/2008.

ADR.AR.C.035 Издаване на сертификати

а) Компетентният орган може да изиска всякакви инспекции, изпитвания, оценки на безопасността или дейности, които счита за необходими, преди да издаде сертификата.

б) Компетентният орган издава:

1) 

единен сертификат на летище; или

2) 

два отделни сертификата — един за летището и един за летищния оператор.

в) Компетентният орган издава сертификатите, предвидени в буква б), когато летищният оператор докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин съответствие с ADR.OR.B.025 и ADR.OR.E.005.

г) Сертификатът включва основанието за сертифициране на летището, ръководството за експлоатация на летището и, ако е приложимо, всички други експлоатационни условия или ограничения, предписани от компетентния орган, и всички документи за приемане на отклонения и предприемане на действия (DAAD).

д) Сертификатът се издава за неопределен срок. Правата на дейностите, които летищният оператор е одобрен да извършва, се уточняват в условията на сертификата, приложени към него.

е) Когато задължения се възлагат на други подходящи организации, те следва да бъдат ясно описани и изброени.

ж) Констатации, различни от тези на ниво 1, които не са приключени преди датата на сертифициране, се оценяват по отношение на безопасността и коригират, както е необходимо, като компетентният орган одобрява план с коригиращи действия за приключване на констатацията.

з) За да се даде възможност на летищните оператори да въвеждат промени без предварително одобрение на компетентния орган съгласно ADR.OR.B.040, буква г), компетентният орган одобрява процедура, която определя обхвата на такива промени и описва как те ще се управляват и съобщават.

ADR.АR.С.040 Промени

а) Когато получи заявление за промяна в съответствие с ADR.OR.B.40, за която е необходимо предварително одобрение, компетентният орган извършва оценка на заявлението преди да издаде одобрението и, ако е приложимо, уведомява летищния оператор за:

1) 

приложимите сертификационни спецификации, издадени от Агенцията, които са приложими за предлаганата промяна и са в сила към датата на подаване на заявлението, освен ако:

а) 

заявителят не избере съответствие със сертификационни спецификации на по-късно влизащи в сила изменения; или

б) 

компетентният орган не констатира, че е необходимо съответствие с такива по-късно влизащи в сила изменения;

2) 

всяка друга сертификационна спецификация, издадена от Агенцията, която компетентният орган счита за пряко свързана с предлаганата промяна;

3) 

всяко специално условие и изменение на специални условия, предписани от компетентния орган съгласно точка ADR.AR.C.025, които компетентният орган счете за необходими; както и

4) 

измененото основание за сертифициране, ако е засегнато от предлаганата промяна.

б) Компетентният орган одобрява промяната, когато летищният оператор е доказал по удовлетворителен за компетентния орган начин съответствие с изискванията, посочени в ADR.OR.B.040 и, ако е приложимо, с ADR.OR.E.005.

в) Ако одобрената промяна засяга условията на сертификата, компетентният орган ги изменя.

г) Компетентният орган одобрява условията, при които летищният оператор функционира по време на промяната.

д) Без да се засягат допълнителните мерки за изпълнение, когато летищният оператор въведе промени, които изискват предварително одобрение, без да е получил такова от компетентния орган, както е посочено в буква а), компетентният орган разглежда необходимостта от временно прекратяване на действието на сертификата, неговото ограничаване или отнемане.

е) За промени, които не изискват предварително одобрение, компетентният орган извършва оценка на информацията, представена в уведомлението, изпратено от летищния оператор в съответствие с ADR.OR.B.040, буква г), за да провери тяхното подходящо управление и спазването на сертификационните спецификации и други съответни приложими изисквания. В случай на несъответствие компетентният орган:

1) 

уведомява летищния оператор за несъответствието и изисква допълнителни промени; и

2) 

в случай на констатации от ниво 1 или ниво 2, действа съгласно точка ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Декларации от доставчиците на обслужване по управление на перона

а) След получаване на декларация от доставчик на обслужване по управление на перона, който има намерение да предоставя такова обслужване на летище, компетентният орган проверява дали декларацията съдържа цялата необходима информация съгласно част-ADR.OR и потвърждава получаването на декларацията пред тази организация.

б) Ако декларацията не съдържа необходимата информация или съдържа информация, която сочи несъответствие с приложимите изисквания, компетентният орган уведомява доставчика на обслужване по управление на перона и летищния оператор за несъответствието и изисква допълнителна информация. Ако е необходимо, компетентният орган извършва инспекция на доставчика на обслужване по управление на перона и летищния оператор. Ако бъде потвърдено несъответствието, компетентният орган предприема действия, както е предвидено в ADR.AR.C.055.

в) Компетентният орган води регистър на декларациите на доставчиците на обслужване по управление на перона под негов надзор.

ADR.AR.C.055 Констатации, резултати от наблюдение, коригиращи действия и мерки за изпълнение

а) Компетентният орган за надзор съгласно ADR.AR.C.005 буква а) разполага със система за анализ на значението на констатациите по отношение на безопасността.

б) Констатации от ниво 1 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие, засягащо основанието за сертифициране на летището, приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона или по отношение на условията на сертификата или самия сертификат или на съдържанието на декларацията, което води до намаляване на безопасността или сериозно застрашава безопасността.

Констатациите от ниво 1 включват:

1) 

непредоставяне на достъп на компетентния орган до летището и помещенията на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона, както е посочено в ADR.OR.C.015, по време на нормалното работно време, след като компетентният орган е направил две писмени заявки за достъп;

2) 

придобиване на сертификата или поддържане на неговата валидност чрез фалшифициране на представените писмени доказателства;

3) 

доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на сертификата; и,

4) 

липса на отговорен ръководител.

в) Констатации от ниво 2 се издават от компетентния орган, когато се установи несъответствие, засягащо основанието за сертифициране на летището, приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона или по отношение на условията на сертификата или самия сертификат или на съдържанието на декларацията, което би могло да доведе до намаляване на безопасността или евентуално да застраши безопасността.

г) Когато в рамките на надзора или чрез други средства се констатира несъответствие, компетентният орган, без да се засягат допълнителните действия, изисквани от Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, съобщава в писмена форма констатираното несъответствие на летищния оператор или на доставчика на обслужване по управление на перона и изисква коригиращи действия за справяне с установеното несъответствие.

1) 

В случай на констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни и подходящи действия да забрани или ограничи дейността и, ако е необходимо, предприема действия за отнемане на сертификата или заличаване на декларацията от регистъра, или за ограничаване или временно преустановяване на сертификата или декларацията, изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатираното несъответствие, до предприемането на коригиращи действия от страна на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона.

2) 

В случай на констатации от ниво 2 компетентният орган:

а) 

предоставя на летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона период за извършване на коригиращи действия в рамките на подходящ план за действия в зависимост от същността на констатацията; и,

б) 

оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предложен от летищния оператор или доставчика на обслужване по управление на перона, и приема тези действия, ако оценката стигне до заключение, че те са достатъчни за коригиране на несъответствията.

3) 

Когато летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона не представи приемлив план за коригиращи действия или не предприеме коригиращи действия в срока, одобрен или удължен от компетентния орган, нивото на констатацията се повишава до ниво 1 и се предприемат действия съгласно буква г), точка 1).

4) 

Компетентният орган записва констатациите, които е направил, и, когато е приложимо, мерките за изпълнение, които е приложил, както и всички коригиращи действия и датата на приключване на констатациите.

д) За случаите, които не изискват констатации от ниво 1 или ниво 2, компетентният орган може да издава забележки.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част „Изисквания към организациите — летищни оператори“ (част ADR.OR)

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ADR.ОR.A)

ADR.OR.A.005 Обхват

В настоящото приложение се установяват изискванията, които трябва да се изпълняват от:

а) 

летищен оператор, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008, по отношение на неговото сертифициране, управление, ръководства за действие и задължения; и,

б) 

доставчик на обслужване по управление на перона.

ADR.OR.A.010 Компетентен орган

За целите на настоящата част компетентен орган е органът, определен от държавата членка, на чиято територия е разположено летището.

ADR.ОR.A.015 Начини за съответствие

а) За спазване на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане летищните оператори или доставчиците на обслужване по управление на перона могат да използват алтернативни на приетите от Агенцията начини за съответствие.

б) Когато летищен оператор или доставчик на обслужване по управление на перона желае да използва алтернативен начин за съответствие на приетите от Агенцията Приемливи начини за съответствие (AMC), за да спази Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, преди да го въведе той трябва да представи на компетентния орган пълно описание на алтернативния начин за съответствие. Описанието включва всички промени в ръководствата или процедурите, които могат да бъдат от значение, както и оценка, доказваща спазването на правилата за прилагане.

Летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона може да въведе тези алтернативни начини за съответствие, при условие че е налице предварително одобрение от компетентния орган и след получаване на уведомлението, предвидено в ADR.AR.A.015, буква г).

в) Когато обслужването по управление на перона не се предоставя от самия летищен оператор, използването на алтернативни начини за съответствие от доставчиците на такова обслужване в съответствие с букви а) и б) изисква и предварителното съгласие на оператора на летището, където се предоставя това обслужване.

ПОДЧАСТ В — СЕРТИФИЦИРАНЕ (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Задължения за сертифициране на летища и летищни оператори

Преди да започне експлоатацията на дадено летище или когато е отказано изключение съгласно член 5 от настоящия регламент, летищният оператор получава приложимите сертификати, издадени от компетентния орган.

ADR.OR.B.015 Заявление за сертификат

а) Подаването на заявление за сертификат се извършва във форма и по начин, определени от компетентния орган.

б) Заявителят представя на компетентния орган следното:

1) 

своето официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция;

2) 

информация и данни относно:

i) 

местонахождението на летището;

ii) 

вида експлоатация на летището; и,

iii) 

конструкцията и съоръженията на летището в съответствие с приложимите сертификационни спецификации, установени от Агенцията;

3) 

всички предлагани отклонения от установените приложими сертификационни спецификации, установени от Агенцията;

4) 

документация, която показва как ще се спазват приложимите изисквания, установени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази документация включва процедура, съдържаща се в ръководството за експлоатация на летището, която описва как промените, които не изискват предварително одобрение, ще се управляват и съобщават на компетентния орган; последващите промени на тази процедура изискват предварително одобрение от компетентния орган;

5) 

доказателство за наличието на подходящи ресурси за експлоатация на летището в съответствие с приложимите изисквания;

6) 

писмени доказателства, които показват отношенията на заявителя със собственика на летището и/или земята;

7) 

името и съответните данни за отговорния ръководител и другите определени лица съгласно изискванията на ADR.OR.D.015; и

8) 

копие от ръководството за експлоатация на летището съгласно изискванията на ADR.OR.E.005.

в) Ако е приемливо за компетентния орган, информацията по точки 7 и 8 може да се представи на по-късен етап, определен от компетентния орган, но преди издаването на сертификата.

ADR.OR.B.025 Доказване на съответствие

а) Летищният оператор:

1) 

изпълнява и документира всички необходими действия, инспекции, изпитвания, оценки на безопасността или дейности и доказва на компетентния орган:

i) 

че спазва нотифицираното основание за сертифициране, приложимите за промяната сертификационни спецификации, всички указания за безопасност, според случая, и приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

ii) 

че летището, както и неговите повърхности за ограничаване на препятствията и защита и други зони, свързани с летището, не притежават свойства или характеристики, който правят летището опасно за експлоатация; и

iii) 

че полетните процедури на летището са одобрени.

2) 

представя на компетентния орган начините, чрез които се доказва съответствието; и

3) 

декларира на компетентния орган, че отговаря на изискванията от буква а), точка 1.

б) Съответната информация за проекта, включително чертежи, доклади за инспекции, изпитвания и други съответни доклади, се държат на разположение на компетентния орган и се съхраняват от летищния оператор в съответствие с разпоредбите на ADR.OR.D.035 и при поискване се предоставят на компетентния орган.

ADR.OR.B.030 Условия на сертификата и права на притежателя на сертификата

Летищният оператор спазва обхвата и правата, определени в условията на сертификата и приложени към него.

ADR.OR.B.035 Продължаване на валидността на сертификат

а) Сертификатът остава валиден, при условие че:

1) 

операторът продължава да спазва съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и летището продължава да спазва основанието за сертифициране, отчитайки разпоредбите, свързани с третирането на констатирани несъответствия, както е посочено в ADR.OR.C.020;

2) 

на компетентния орган е предоставен достъп до организацията на летищния оператор, както е посочено в ADR.OR.C.015, за да установи дали съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане продължават да се спазват; и

3) 

сертификатът не е върнат или отнет.

б) След отнемане или връщане сертификатът незабавно се предава на компетентния орган.

ADR.OR.B.037 Продължаване на валидността на декларация на доставчик на обслужване по управление на перона

Декларация, направена от доставчик на обслужване по управление на перона съгласно ADR.OR.B.060, остава валидна, при условие че:

а) 

доставчикът на обслужване по управление на перона и съответните съоръжения продължават да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с третирането на констатираните несъответствия, както е посочено в ADR.OR.C.020;

б) 

на компетентния орган е предоставен достъп до организацията на доставчика на обслужване по управление на перона, както е посочено в ADR.OR.C.015, за да установи дали съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане продължават да се спазват; и

в) 

декларацията не е била оттеглена от доставчика на това обслужване, нито е била заличена от регистъра от компетентния орган.

ADR.OR.B.040 Промени

а) Всяка промяна:

1) 

която засяга условията на сертификата, основанието за сертифициране и летищното оборудване с определящо значение за безопасността; или

2) 

която засяга значително елементи от системата за управление на летищния оператор съгласно изискванията на ADR.OR.D.005, буква б);

се нуждае от предварително одобрение от компетентния орган.

б) За други промени, които изискват предварително одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, летищният оператор подава заявление и получава одобрение от компетентния орган.

в) Заявлението за промяна съгласно буква а) или б) се подава преди осъществяването на такава промяна, за да се даде възможност на компетентния орган да установи дали продължава съответствието с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и да се измени, ако е необходимо, сертификатът и съответните свързани с него условия.

Промяната се въвежда единствено след получаване на официално одобрение от компетентния орган съгласно ADR.AR.C.040.

По време на промените летищният оператор работи съгласно условията, одобрени от компетентния орган.

г) Промените, които не изискват предварително одобрение, се управляват и съобщават на компетентния орган съгласно процедурата, одобрена от компетентния орган съгласно ADR.AR.C.035, буква з).

д) Летищният оператор представя на компетентния орган документацията, която е от значение, съгласно буква е) и ADR.OR.E.005.

е) В рамките на своята система за управление, определена в ADR.OR.D.005, летищният оператор, предлагащ промяна на летището, неговата експлоатация, организация или система за управление:

1) 

определя взаимозависимостта на всички засегнати страни, планира и извършва оценка на безопасността в сътрудничество с тези организации;

2) 

съгласува предположенията и смекчаващите мерки по систематичен начин с всички засегнати страни;

3) 

осигурява задълбочена оценка на промяната, включително всички необходими взаимодействия; и

4) 

осигурява установяването и документирането на пълни и убедителни аргументи, доказателства и критерии за безопасност в подкрепа на оценката за безопасност и гарантира, че промяната подпомага, когато е възможно, подобряването на безопасността.

ADR.OR.B.050 Продължаващо съответствие със сертификационните спецификации на Агенцията

След изменение на сертификационните спецификации, установени от Агенцията, летищният оператор:

а) 

прави преглед, за да установи сертификационните спецификации, които са приложими за летището; и

б) 

ако е необходимо, стартира процедурата за промени съгласно ADR.OR.B.040 и въвежда на летището необходимите промени.

ADR.OR.B.060 Декларации от доставчиците на обслужване по управление на перона

а) Доставчиците на обслужване по управление на перона, които са получили право да декларират своята способност и начини за изпълнение на задълженията, свързани с предоставянето на такова обслужване, и след споразумение с летищния оператор за предоставяне на такова обслужване на летището:

1) 

предоставя на компетентния орган цялата съответна информация и декларира съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, като използва формуляр, установен от компетентния орган;

2) 

предоставя на компетентния орган списък на използваните алтернативни начини за съответствие съгласно ADR.OR.A.015, буква б);

3) 

поддържа съответствие с приложимите изисквания и с информацията, представена в декларацията;

4) 

уведомява компетентния орган за всички промени в своята декларация или в използваните начини за съответствие чрез подаване на изменена декларация; и

5) 

предоставя обслужването съгласно ръководството за експлоатация на летището и спазва всички приложими разпоредби, съдържащи се в него.

б) Преди да прекрати предоставянето на услугите, доставчикът на обслужване по управление на перона уведомява компетентния орган и летищния оператор.

ADR.OR.B.065 Прекратяване на експлоатацията

Оператор, който има намерение да прекрати експлоатацията на летище:

а) 

уведомява възможно най-бързо компетентния орган;

б) 

информира съответния доставчик на аеронавигационно информационно обслужване;

в) 

предава сертификата на компетентния орган на датата на прекратяване на експлоатацията; и

г) 

осигурява предприемането на подходящи мерки, за да се избегне използването на летището не по предназначение от въздухоплавателни средства, освен ако компетентният орган не е одобрил използването на летището за други цели.

ПОДЧАСТ C — ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛЕТИЩНИЯ ОПЕРАТОР (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Задължения на летищния оператор

а) Летищният оператор отговаря за безопасната експлоатация и техническо обслужване на летището в съответствие със:

1) 

Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

2) 

условията на сертификата;

3) 

съдържанието на ръководството за експлоатация на летището; и

4) 

всички останали ръководства за летищното оборудване, налични на летището, ако е приложимо.

б) Летищният оператор осигурява пряко или координира, когато е необходимо, посредством договорености с отговорните субекти, следните услуги:

1) 

предоставянето на аеронавигационно обслужване, подходящо за обема на движението и експлоатационните условия на летището; и

2) 

изготвянето и поддържането на полетните процедури в съответствие с приложимите изисквания.

в) Съгласувано с компетентния орган, летищният оператор осигурява включването на съответната информация за безопасността на въздухоплавателните средства в ръководството за експлоатация на летището и оповестяването ѝ, както е уместно. Това включва:

1) 

предоставени изключения и дерогации от приложимите изисквания;

2) 

разпоредби, за които е прието еквивалентно ниво на безопасност от компетентния орган като част от основанието за сертифициране; и

3) 

специални условия и ограничения по отношение използването на летището.

г) Ако на летището възникне условие, застрашаващо безопасността, летищният оператор незабавно предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че частите от летището, за които е установено, че застрашават безопасността, няма да се използват от въздухоплавателни средства.

ADR.OR.C.015 Достъп

С цел определяне на съответствието със съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона предоставя на всяко лице, упълномощено от компетентния орган, достъп до:

а) 

всички съоръжения, документи, записи, данни, процедури или всички други материали, отнасящи се до дейността му, предмет на сертифицирането или декларирането, независимо дали това е договорено; и

б) 

изпълнява или присъства на всички действия, инспекции, изпитвания, оценки или дейности, които компетентният орган счита за необходими.

ADR.OR.C.020 Констатирани несъответствия и коригиращи действия

След като получи уведомлението за констатациите, летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона:

а) 

определя основната причина за несъответствието;

б) 

съставя план с коригиращи действия; и

в) 

доказва изпълнението на плана с коригиращи действия по удовлетворителен за компетентния орган начин в рамките на срока, договорен с този орган, както е посочено в ADR.AR.C.055, буква г).

ADR.OR.C.025 Незабавна реакция по проблем на безопасността — изпълнение на указания за безопасност

Летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона изпълнява всички мерки за безопасност, включително указания за безопасност, предписани от компетентния орган в съответствие с ADR.AR.A.030, буква в) и ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Докладване на събития

а) Летищният оператор и доставчикът на обслужване по управление на перона докладват на компетентния орган и на всяка друга организация, определена от държавата, в която е разположено летището, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, както е посочено в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ) и Директива 2003/42/ЕО.

б) Без да се засяга предвиденото в буква а), операторът докладва на компетентния орган и на организацията, отговорна за проектирането на летищното оборудване, всяка неизправност, технически дефект, нарушаване на техническите ограничения, събитие или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или може да е застрашило безопасността и не е довело до произшествие или сериозен инцидент.

в) Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 996/2010 и Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията ( 3 ) и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията ( 4 ), посочените в букви а) и б) доклади се изготвят във форма и по начин, определени от компетентния орган, и съдържат цялата необходима информация относно състоянието, известно на летищния оператор или на доставчика на обслужване по управление на перона.

г) Докладите се изготвят възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на 72 часа, след като летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона определи състоянието, за което се отнася докладът, освен ако извънредни обстоятелства не попречат на това.

д) Когато е уместно, летищният оператор или доставчикът на обслужване по управление на перона представя последващ доклад за действията, които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага след като определи тези действия. Този доклад се изготвя във форма и по начин, определени от компетентния орган.

ADR.OR.C.040 Предотвратяване на пожари

Летищният оператор установява процедури, с които се забранява:

а) 

пушенето в границите на работната площ, други експлоатационни площи на летището или в зони на летището, където се съхранява гориво или други запалими материали;

б) 

ползването на открит огън или предприемането на действия, които биха създали опасност от пожар в рамките на:

1) 

зони на летището, където се съхранява гориво или други запалими материали;

2) 

работната площ или други експлоатационни площи на летището, освен ако няма разрешение от летищния оператор.

ADR.OR.C.045 Употреба на алкохол, психоактивни вещества и лекарства

а) Летищният оператор установява политика, посочваща изискванията относно употребата на алкохол, психоактивни вещества и лекарства от:

1) 

персонала, участващ в експлоатацията, аварийно-спасителното и противопожарно обслужване и техническото обслужване на летището;

2) 

лица без придружител, работещи на работната площ или на други експлоатационни площи на летището.

б) Тези процедури включват изисквания, посочените лица да:

1) 

не консумират алкохол по време на дежурство;

2) 

не изпълняват служебни задължения, когато се намират под въздействие на:

i) 

алкохол или психоактивни вещества; или

ii) 

лекарства, които могат да повлияят на способностите им по начин, накърняващ безопасността.

ПОДЧАСТ D — УПРАВЛЕНИЕ (ADR.OR.D)

ADR.ОR.D.005 Система за управление

а) Летищният оператор установява и поддържа система за управление, която включва система за управление на безопасността.

б) Системата за управление включва:

1) 

ясно определени области на отговорност и отчетност в цялата организация на летищния оператор, включително пряка отговорност за безопасността от страна на висшето ръководство;

2) 

описание на цялостното виждане и принципите на летищния оператор по отношение на безопасността, наречено политика на безопасност и подписано от отговорния ръководител;

3) 

формален процес, който гарантира установяването на опасности, свързани с операциите;

4) 

формален процес, който гарантира анализ, оценка и намаляване на рисковете в областта на безопасността при експлоатацията на летището;

5) 

начините за проверка на осигуряването на безопасност от страна на организацията на летищния оператор спрямо показателите и целите за безопасност на системата за управление на безопасността, както и за потвърждаване ефективността на контрола на рисковете в областта на безопасността;

6) 

формален процес за:

i) 

установяване на промените в организацията на летищния оператор, системата за управление, летището или неговата експлоатация, които могат да повлияят върху установени процеси, процедури и услуги;

ii) 

описание на мерките за гарантиране на безопасността преди въвеждането на промени; и

iii) 

премахване или изменение на мерките за контрол на рисковете в областта на безопасността, които вече не са необходими или ефективни поради промени в експлоатационната среда;

7) 

формални процеси за преглед на системата за управление, посочена в буква а), за установяване на причините, поради които системата за управление на безопасността функционира под нивото на установените стандарти, за определяне на последиците от това функциониране под нивото на установените стандарти за експлоатацията и за отстраняване или смекчаване на тези причини;

8) 

програма за обучение в областта на безопасността, гарантираща, че персоналът, участващ в експлоатацията, аварийно-спасителното и противопожарно обслужване, техническото обслужване и управлението на летището, е обучен и компетентен да изпълнява задълженията, свързани със системата за управление на безопасността;

9) 

формални начини за комуникация във връзка с безопасността, с които се гарантира, че персоналът познава напълно системата за управление на безопасността, съобщава особено важна за безопасността информация и обяснява защо са предприети конкретни действия, свързани с безопасността, и защо се въвеждат или променят процедури, свързани с безопасността;

10) 

съгласуване на системата за управление на безопасността с плана на летището за реагиране в аварийни ситуации; и съгласуване на този план с плановете за реагиране в аварийни ситуации на организациите, с които трябва да се осъществи взаимодействие по време на предоставянето на летищни услуги; и

11) 

официален процес за наблюдение на съответствието на организацията със съответните изисквания.

в) Летищният оператор документира всички основни процеси на системата за управление.

г) Системата за управление трябва да е пропорционална на размера на организацията и на нейната дейност, като се вземат предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тази дейност.

д) В случай че летищният оператор притежава и сертификат за предоставяне на аеронавигационно обслужване, той гарантира, че системата за управление обхваща всички дейности в обхвата на неговите сертификати.

ADR.OR.D.007 Управление на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация

а) Като част от своята система за управление летищният оператор въвежда и поддържа система за управление на качеството, която обхваща:

1) 

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационни данни; както и

2) 

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационна информация.

б) Летищният оператор определя процедури за постигане на целите в областта на управлението на безопасността и сигурността по отношение на:

1) 

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационни данни; както и

2) 

неговите дейности по предоставяне на аеронавигационна информация.

ADR.OR.D.010 Договорени дейности

а) Договорените дейности включват всички дейности в обхвата на летищния оператор съгласно условията на сертификата, които се изпълняват от други организации, които са сертифицирани да изпълняват такива дейности или, ако не са сертифицирани, работят съгласно одобрението на летищния оператор. Летищният оператор гарантира, че когато договаря или купува каквато и да било част от своята дейност, договорената или купената услуга, оборудване или система съответстват на приложимите изисквания.

б) Когато летищният оператор възложи с договор част от своята дейност на организация, която не е сертифицирана съгласно настоящата част да извършва такава дейност, организацията изпълнител работи съгласно одобрението и под надзора на летищния оператор. Летищният оператор осигурява достъп на компетентния орган до организацията изпълнител с цел установяване на продължаващото съответствие с приложимите изисквания.

ADR.OR.D.015 Изисквания към персонала

а) Летищният оператор определя отговорен ръководител, който има пълномощия да гарантира, че всички дейности могат да бъдат финансирани и извършвани в съответствие с приложимите изисквания. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.

б) Летищният оператор определя лица, които да отговарят за управлението и надзора в следните области:

1) 

експлоатационно обслужване на летището; и

2) 

техническо обслужване на летището.

в) Летищният оператор определя лице или група лица, които да отговарят за разработването, поддържането и всекидневното управление на системата за управление на безопасността.

Тези лица действат независимо от другите ръководители в организацията, имат пряк достъп до отговорния ръководител и до съответните ръководители по въпросите на безопасността и са подчинени на отговорния ръководител.

г) Летищният оператор разполага с достатъчно квалифициран персонал за изпълнение на планираните задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

д) Летищният оператор назначава достатъчно служители, осъществяващи надзор над персонала във връзка с определените задължения и отговорности, като тяхната численост е съобразена със структурата на организацията и броя на наетия персонал.

е) Летищният оператор гарантира, че персоналът, участващ в експлоатацията, техническата поддръжка и управлението на летището, е подходящо обучен в съответствие с програмата за обучение.

▼M3

ADR.OR.D.017 Програми за обучение и проверки на професионалната подготовка

а) 

Летищният оператор определя и изпълнява програма за обучение на персонала, участващ в експлоатацията, техническото обслужване и управлението на летището, за да се гарантира поддържане на равнището на тяхната компетентност и познаване на правилата и процедурите, които са от значение за експлоатацията на летището, както и отношението на техните функции и задачи към експлоатацията на летището като цяло.

б) 

Посоченото в буква а) обучение трябва да:

(1) 

включва първоначално, периодично, опреснително и продължаващо обучение;

(2) 

съответства на функциите и задачите на персонала;

(3) 

включва приложимите оперативни процедури и изисквания на летището, както и управление на превозни средства.

в) 

Летищният оператор гарантира, че всякакъв друг персонал, включително персонал на други организации, които осъществяват дейност или предоставят услуги на летището и имат достъп без придружител до работната площ и други експлоатационни площи на летището, има подходящо обучение и квалификация за такъв достъп без придружител.

г) 

Посоченото в буква в) обучение трябва да:

(1) 

включва първоначално, периодично, опреснително и продължаващо обучение;

(2) 

включва приложимите оперативни процедури и изисквания на летището, както и управление на превозни средства.

д) 

Летищният оператор гарантира, че персоналът, посочен по-горе в букви а) и в), е преминал успешно необходимото първоначално обучение, преди да му бъде разрешено:

(1) 

да изпълнява определените му задължения без надзор;

(2) 

да получи достъп без придружител до работната площ и други експлоатационни площи на летището.

Първоначалното обучение включва теоретично и практическо обучение с подходяща продължителност и оценки на компетентността на персонала след предоставянето на обучението.

е) 

За да продължи да изпълнява определените му задължения без надзор и да получи достъп без придружител до работната площ и други експлоатационни площи на летището и освен ако не е определено друго в настоящата част и в част ADR.OPS, летищният оператор гарантира, че персоналът, посочен в букви а) и в), е бил обучен по правилата и процедурите, свързани с експлоатацията на летището, като успешно преминава през:

(1) 

периодично обучение на интервали, непревишаващи 24 месеца, считано от завършването на първоначалното обучение. Ако периодичното обучение е предоставено в рамките на последните 3 календарни месеца от интервала, новият интервал започва да тече от датата на изтичане на първоначалния интервал;

(2) 

опреснително обучение, преди задълженията да бъдат изпълнявани без надзор или да бъде получен достъп без придружител до работната площ или други експлоатационни площи на летището, когато лицата са отсъствали и не са изпълнявали задълженията си в продължение на най-малко 3 и не повече от 12 последователни месеца. В случай на отсъствие от повече от 12 последователни месеца този персонал преминава първоначално обучение в съответствие с буква в);

(3) 

продължаващо обучение, по целесъобразност, наложено от промени в работната среда или възложените задачи.

ж) 

Летищният оператор разработва и прилага програма за проверка на професионалната подготовка на персонала, посочен в буква а), и гарантира за персонала, посочен в буква в), че лицата имат доказани в достатъчна степен способности да изпълняват определените им задачи, в съответствие с програма за проверка на професионалната подготовка, което има за цел да се гарантира:

(1) 

поддържането на равнището на компетентност;

(2) 

че са запознати с правилата и процедурите, свързани с техните функции и задачи.

Освен ако не е предвидено друго в настоящата част и в част ADR.OPS, летищният оператор гарантира, че лицата, посочени в букви а) и в), преминават проверки на професионалната подготовка на интервали, непревишаващи 24 месеца след приключването на тяхното първоначално обучение.

з) 

Летищният оператор гарантира, че:

(1) 

се използват подходящо квалифицирани и опитни инструктори за предоставяне на обучението и оценители за оценяване и проверки на професионалната подготовка;

(2) 

за предоставянето на обучението и, ако е приложимо, за провеждането на проверките на професионалната подготовка, се използват подходящи съоръжения, средства и оборудване.

и) 

Летищният оператор създава и прилага процедури за изпълнението на програмите за обучение и проверка на професионалната подготовка и:

(1) 

води подходяща отчетност за квалификациите, обучението и проверките на професионалната подготовка, за да докаже съответствие с настоящото изискване;

(2) 

при поискване предоставя тези записи на засегнатите служители;

(3) 

когато дадено лице бъде наето от друг работодател, при поискване предоставя записите за това лице на новия работодател.

▼B

ADR.OR.D.020 Изисквания към съоръженията

а) Летищният оператор осигурява подходящи съоръжения на своя персонал и на персонала страните, предоставящи по договор с него експлоатационно и техническо обслужване на летището.

б) Летищният оператор определя подходящи площи на летището, които да бъдат използвани за съхранение на опасни товари, транспортирани през летището, в съответствие с техническите инструкции.

ADR.OR.D.025 Координация с други организации

Летищният оператор:

а) 

гарантира, че системата за управление на летището обхваща и координацията и взаимодействието с процедурите за безопасност на други организации, които работят или предоставят обслужване на летището; и

б) 

гарантира, че тези организации имат установени процедури за безопасност с цел спазване на приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и изискванията, установени в ръководството за експлоатация на летището.

ADR.OR.D.027 Програми за безопасност

Летищният оператор:

а) 

създава, ръководи и изпълнява програми за повишаване на безопасността и обмена на информация, свързана с безопасността; и

б) 

насърчава организациите, които работят или предоставят обслужване на летището, да участват в такива програми.

ADR.OR.D.030 Система за докладване по отношение на безопасността

а) Летищният оператор установява и въвежда система за докладване по отношение на безопасността за целия персонал и организациите, които работят или предоставят обслужване на летището, с цел повишаване на безопасността и безопасното използване на летището.

б) В съответствие с ADR.OR.D.005, буква б), точка 3 летищният оператор:

1) 

изисква от персонала и организациите, посочени в буква а), да използват системата за докладване по отношение на безопасността за задължително докладване на всички произшествия, сериозни инциденти и събития; и

2) 

осигурява възможност системата за докладване по отношение на безопасността да се използва за доброволно докладване на всички дефекти, грешки и опасности, които биха могли да повлияят на безопасността.

в) Системата за докладване по отношение на безопасността защитава самоличността на докладващото лице, насърчава доброволното докладване и включва възможността докладите да бъдат подавани анонимно.

г) Летищният оператор:

1) 

записва всички подадени доклади;

2) 

анализира и оценява докладите, когато е уместно, с цел реагиране на недостатъци, свързани с безопасността, и определяне на тенденциите;

3) 

осигурява участието на всички организации, които работят или предоставят обслужване на летището и имат отношение към конкретния проблем на безопасността, в анализа на такива доклади, както и изпълнението на всички установени коригиращи и/или превантивни мерки;

4) 

провежда разследвания на докладите, ако е необходимо; и

5) 

се въздържа от отправяне на обвинения, както се изисква от принципите на „културата на справедливост“.

ADR.OR.D.035 Водене на отчетност

а) Летищният оператор създава система за водене на отчетност, която обхваща всички негови дейности, извършвани съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Форматът на отчетите се уточнява в ръководството за експлоатация на летището.

в) Отчетите се съхраняват по начин, който гарантира защита от повреда, промяна или кражба.

г) Отчетите се съхраняват за период от най-малко пет години, с изключение на отчетите, изброени по-долу, които се съхраняват, както следва:

1) 

основанието за сертифициране на летището, алтернативните начини за съответствие, които се използват, и настоящите сертификати на летището или летищния оператор — за срока на валидност на сертификата;

2) 

споразумения с други организации — за срока на валидност на тези споразумения;

3) 

наръчници за летищното оборудване или системите, използвани на летището — докато същите се използват на летището;

4) 

доклади от оценка на безопасността — за времетраенето на жизнения цикъл на системата/процедурата/дейността;

5) 

данни за обучението, квалификацията и медицински данни за персонала, както и за проверките на професионалната им подготовка, според случая — най-малко четири години след напускането или докато компетентният орган не извърши одит на сферата на тяхната работа; и

▼M3

6) 

актуалната версия на регистъра на опасностите;

▼M3

7) 

разрешителните за управление на превозни средства и, ако е целесъобразно, сертификатите за езикови умения в продължение на най-малко четири години след прекратяването на трудовите правоотношения с лицето или отнемането или анулирането на разрешителното за управление на превозни средства или докато тази област на дейност не премине одит от компетентния орган; и

8) 

разрешителните за управление на превозни средства и водените от летищния оператор записи за техническото обслужване на превозните средства в продължение на най-малко четири години, след като превозното средство бъде изведено от експлоатация или докато тази област на дейност не премине одит от компетентния орган.

▼B

д) Данните се съхраняват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

ПОДЧАСТ E — РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕТИЩЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Ръководство за експлоатация на летището

а) Летищният оператор изготвя и поддържа ръководство за експлоатация на летището.

б) Съдържанието на ръководството за експлоатация на летището отразява основанието за сертифициране и изискванията, установени в настоящата подчаст и част-ADR.OPS, когато е приложимо, и не е в разрез с условията на сертификата. Ръководството за експлоатация на летището съдържа или се позовава на цялата необходима информация за безопасното използване, експлоатация и техническо обслужване на летището, неговото оборудване, както и неговите повърхности за ограничаване на препятствията и защита и други зони, свързани с летището.

в) Ръководството за експлоатация на летището може да бъде издадено в отделни части.

г) Летищният оператор осигурява лесен достъп за целия персонал на летището и персонала на всички други съответни организации до частите от ръководството за експлоатация на летището, които се отнасят до изпълнението на неговите задължения и отговорности.

д) Летищният оператор:

1) 

що се отнася до елементи, за които се изисква предварително одобрение съгласно ADR.OR.B.040, предоставя на компетентния орган планираните изменения и поправки на ръководството за експлоатация на летището преди датата на влизането им в сила и гарантира, че те няма да влязат в сила преди получаване на одобрението на компетентния орган; или

2) 

ако предлаганото изменение или поправка изисква само уведомяването на компетентния орган съгласно ADR.OR.B.040, буква г) и ADR.OR.B.015, буква б), предоставя на компетентния орган планираните изменения и поправки на ръководството за експлоатация на летището преди датата на влизането им в сила.

е) Независимо от буква д), когато в интерес на безопасността се изискват незабавни поправки или изменения, те могат да бъдат публикувани и приложени веднага, при условие че е подадено заявление за всяко изисквано одобрение.

ж) Летищният оператор:

1) 

прави преглед на съдържанието на ръководството за експлоатация на летището и гарантира, че то се поддържа актуално и се изменя, когато е необходимо;

2) 

включва всички изменения и поправки, изисквани от компетентния орган; и

3) 

запознава целия персонал на летището и другите съответни организации с промените, които се отнасят до неговите задължения и отговорности.

з) Летищният оператор гарантира, че информацията, извлечена от други одобрени документи и от техни изменения, е правилно отразена в ръководството за експлоатация на летището. Това не възпрепятства летищния оператор да публикува по-ограничаващи данни и процедури в ръководството за експлоатация на летището.

и) Летищният оператор гарантира, че:

1) 

ръководството за експлоатация на летището е написано на език, приемлив за компетентния орган; и

2) 

всички членове на персонала могат да четат и разбират езика, на който са написани частите от ръководството и другите документи за експлоатация, отнасящи се до изпълнението на техните задължения и отговорности.

й) Летищният оператор гарантира, че ръководството за експлоатация на летището:

1) 

е подписано от отговорния ръководител на летището;

2) 

е отпечатано или е в електронен формат и е лесно за преработка;

3) 

има система за контрол и управление на версиите, която се прилага, и съответната информация е ясно посочена в ръководството за експлоатация на летището; и

4) 

е съобразено с принципите, свързани с човешкия фактор, и е организирано по начин, който улеснява неговото изготвяне, използване и преразглеждане.

к) Летищният оператор съхранява на летището поне едно пълно и актуално копие от ръководството за експлоатация на летището и го предоставя на разположение за инспектиране от компетентния орган.

л) Съдържанието на ръководството за експлоатация на летището е следното:

1) 

Общи положения;

2) 

Система за управление на летището, изисквания за квалификация и обучение;

3) 

Особености на площадката на летището;

4) 

Особености на летището, които трябва да се докладват на аеронавигационното информационно обслужване; и

5) 

Подробности за експлоатационните процедури на летището, неговото оборудване и мерки за безопасност.

ADR.OR.E.010 Изисквания към документацията

а) Летищният оператор осигурява наличието на всяка друга необходима документация и нейните съответни изменения.

б) Летищният оператор разполага с възможности за незабавно разпространяване на оперативни инструкции и друга информация.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Част „Изисквания за експлоатация — летища“ (част ADR.OPS)

ПОДЧАСТ A — ДАННИ ЗА ЛЕТИЩАТА (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Данни за летищата

Когато е уместно, летищният оператор:

а) 

определя, документира и съхранява данни за летището и предоставяното обслужване;

б) 

предоставя данни за летището и предоставяното обслужване на ползвателите и съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване.

ADR.OPS.A.010 Изисквания за качество на данните

Летищният оператор трябва да има формални споразумения с организации, с които обменя аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация.

а) Всички данни за летището и предоставяното обслужване се предоставят от летищния оператор с необходимото качество и интегритет.

б) Когато данните за летището и предоставяното обслужване се оповестяват, летищният оператор:

1) 

наблюдава данните за летището и предоставяното обслужване, подадени от летищния оператор и оповестени от съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване;

2) 

уведомява съответните доставчици на аеронавигационно информационно обслужване за всички необходими промени с цел осигуряване на точност и пълнота на данните за летището и предоставяното обслужване, подавани от летищния оператор;

3) 

уведомява съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване, когато оповестените данни, подавани от летищния оператор, не са верни или правилни.

ADR.OPS.A.015 Координация между летищните оператори и доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване

а) С цел да се гарантира, че доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване получават необходимата информация, за да предоставят актуална предполетна информация и да удовлетворяват потребностите от информация по време на полет, летищният оператор предприема мерки да докладва с възможно най-малко забавяне на съответните доставчици на аеронавигационно информационно обслужване следното:

1) 

информация за условията на летището, за евентуални действия по преместване на въздухоплавателно средство, загубило способност да се придвижва самостоятелно, за аварийно-спасителни и противопожарни действия, и за индикаторните системи за визуален наклон;

2) 

експлоатационното състояние на свързаните съоръжения, обслужване и навигационни средства на летището;

3) 

всякаква друга информация, за която се счита, че е от значение за експлоатацията.

б) Преди въвеждане на промени в аеронавигационната система летищният оператор надлежно отчита времето, необходимо на съответните доставчици на аеронавигационно информационно обслужване за подготовката, изготвянето и издаването на съответните материали, подлежащи на разпространение.

▼M3

ADR.OPS.A.057 Изготвяне на NOTAM съобщение

а) 

Летищният оператор:

(1) 

установява и прилага процедури, в съответствие с които изготвя NOTAM съобщение, издадено от съответния доставчик на аеронавигационно обслужване:

i) 

което съдържа информация относно установяването, състоянието или промяната на аеронавигационно съоръжение, услуга, процедура или опасност, навременното знание за които е от съществено значение за персонала, който участва в изпълнението на полетите;

ii) 

което съдържа информация с временен характер и кратка продължителност или е за важни оперативни промени с постоянен характер или временни промени с дългосрочен характер, информацията за които е постъпила в кратки срокове, освен ако става въпрос за обширен текст или графики, или и двете;

(2) 

определя летищен персонал, успешно преминал съответното обучение и доказал своята компетентност, който да изготвя NOTAM съобщения и да предоставя съответната информация на доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване, с които има споразумения;

(3) 

гарантира, че целият останал летищен персонал, чиито задължения включват използването на NOTAM съобщения, успешно е преминал съответното обучение и е доказал своята компетентност за това.

б) 

Летищният оператор изготвя NOTAM съобщение, когато е необходимо да се предостави следната информация:

(1) 

откриване, закриване или значителни промени в работата на летище или вертолетно летище или писти за излитане и кацане;

(2) 

откриване, прекъсване или значителни промени в предоставянето на аеронавигационно обслужване;

(3) 

откриване, прекъсване или значителни промени в оперативната способност на радионавигационните съоръжения и комуникациите въздух—земя, за които отговаря летищният оператор;

(4) 

недостъпност на резервни и второстепенни системи с пряко въздействие върху изпълнението на полетите;

(5) 

откриване, прекъсване или значителни промени в работата на визуалните средства;

(6) 

прекъсване или възстановяване на работата на основни компоненти на летищните светлинни системи;

(7) 

въвеждане, отмяна или значителни промени в процедурите за аеронавигационно обслужване, за които отговаря летищният оператор;

(8) 

възникване или отстраняване на сериозни неизправности или препятствия по маневрената площ;

(9) 

промени и ограничения, отнасящи се до наличие на гориво, масло и кислород;

(10) 

откриване, прекъсване или възстановяване на работата на маяци, маркиращи препятствия за въздушната навигация;

(11) 

планирани лазерни емисии, лазерно излъчване и прожектори в околностите на летището, ако има вероятност да попречат на нощното виждане на пилотите;

(12) 

издигане, отстраняване или промени на съществуващи препятствия за въздушната навигация в зоните за излитане, набор, минаване на втори кръг, подход и на летателната писта;

(13) 

промяна в категорията на дадено летище или вертолетно летище по отношение на аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване;

(14) 

наличие, отстраняване или значителна промяна на опасните условия поради сняг, киша, лед, радиоактивни материали, токсични химикали, наслояване на вулканична пепел или вода по работната площ;

(15) 

наличие на ПИК или част от ПИК, която е хлъзгава в мокро състояние;

(16) 

наличие на ПИК, която не е на разположение поради работи по маркировката; или информация относно необходимото закъснение, за да бъде ПИК на разположение, ако използваното за тези работи оборудване може да бъде отстранено, когато това е необходимо;

(17) 

наличие на опасности, които засягат въздушната навигация, включително наличието на диви животни, препятствия, демонстрационни полети и сериозни събития.

в) 

За целите на буква б) летищният оператор гарантира, че:

(1) 

NOTAM съобщението се изготвя достатъчно рано, за да могат засегнатите страни да предприемат необходимите действия, освен в случай на неизправност, освобождаване на радиоактивни вещества, токсични химикали и други събития, които не могат да бъдат предвидени;

(2) 

в NOTAM съобщението, с което се известява за неизправност на съответни съоръжения, услуги и средства за навигация на летището, се указва предполагаемият период от време на тяхната неизправност или предполагаемото време на възстановяване на тяхната работа;

(3) 

в рамките на три месеца от издаването на безсрочно NOTAM съобщение информацията, съдържаща се в него, се отразява в засегнатите аеронавигационни информационни продукти;

(4) 

в рамките на три месеца от издаването на временно NOTAM съобщение с дългосрочен характер информацията, съдържаща се в него, се отразява в допълнение към AIP;

(5) 

когато NOTAM с предвиден краен срок на валидност неочаквано надхвърли периода от три месеца, се изготвя заместващо NOTAM съобщение, освен ако условието се очаква да остане в сила в продължение на допълнителен период, надхвърлящ три месеца; в такъв случай летищният оператор осигурява публикуването на информацията в допълнение към AIP.

г) 

В допълнение летищният оператор гарантира, че:

(1) 

освен предвиденото в буква г), точка 4, всяко NOTAM съобщение, което изготвя, съдържа приложимата информация в реда, указан във формуляра за NOTAM съобщение, посочен в допълнение 1 към настоящото приложение;

(2) 

при съставянето на текста на NOTAM съобщението се използват изрази или унифицирана фразеология от съкращения, определени като ИКАО NOTAM код, както и други ИКАО съкращения, индикатори, идентификатори, обозначения, позивни, честоти, числа и свободен текст;

(3) 

NOTAM съобщението се изготвя на английски език или на националния език, в зависимост от договореността със съответния доставчик на аеронавигационно информационно обслужване;

(5) 

при грешка в публикувано NOTAM съобщение се изготвя NOTAM с нов номер, което замества грешното NOTAM или грешното NOTAM се унищожава и се изготвя ново NOTAM съобщение;

(6) 

когато се изготвя NOTAM, което унищожава или замества предишно NOTAM:

а) 

се посочват серията и номерът/годината на предишното NOTAM;

б) 

индикаторите за местоположение и предметът на двете NOTAM съобщения са идентични;

(7) 

с ново NOTAM съобщение се унищожава или замества само едно NOTAM;

(8) 

всяко изготвено NOTAM съобщение се отнася само до един предмет и за едно условие на този предмет;

(9) 

всяко изготвено NOTAM е възможно най-кратко, като съдържанието му следва да е ясно и без препращане към друг документ;

(10) 

изготвено съобщение NOTAM, което съдържа информация с постоянен характер или временна информация с дългосрочен характер, включва съответните препратки към сборника AIP или съответното допълнение към AIP;

(11) 

индикаторът на ИКАО за местоположението, който се включва в текста на изготвено NOTAM за летището, се съдържа в документа с индикаторите за местоположение. Съкратена форма на такива индикатори не се използва.

д) 

Летищният оператор, след като бъде публикувано NOTAM, което той е изготвил, преглежда неговото съдържание, за да се увери в неговата точност и организира разпространението на информацията до целия съответен летищен персонал и организации на летището.

е) 

Летищният оператор води записи:

(1) 

за NOTAM съобщенията, които е изготвил и за тези, които са били издадени;

(2) 

по отношение на изпълнението на буква а), точки 2 и 3.

▼B

ПОДЧАСТ B — ЕКСПЛОАТАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЛЕТИЩАТА (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Предоставяне на експлоатационно обслужване

Експлоатационното обслужване съгласно подчаст В от настоящото приложение се предоставя на летището пряко или непряко от летищния оператор.

▼M3

ADR.OPS.B.003 Предаване на дейности — предоставяне на оперативна информация

а) 

Летищният оператор създава и прилага процедури за предаване на дейностите по експлоатацията между персонала, който се занимава с експлоатацията и техническото обслужване на летището, за да се гарантира, че всички новопристигнали членове на персонала са получили оперативна информация, касаеща съответните им задачи.

б) 

Летищният оператор създава и прилага процедури, за да предостави на организациите, които осъществяват дейност или предоставят услуги на летището, оперативна информация, свързана с летището, която може да засегне изпълнението на задачите на персонала на въпросните организации.

▼B

ADR.OPS.B.005 Авариен план на летището

Летищният оператор разработва и въвежда авариен план за летището, който:

а) 

е съобразен с експлоатацията на въздухоплавателните средства и другите дейности, извършвани на летището;

б) 

предвижда координация на съответните организации за реакция в аварийни ситуации, които могат да настъпят на територията на летището или в зоната около него; и

в) 

съдържа процедури за периодична проверка на адекватността на плана, както и за преглед на резултатите с цел подобряване на неговата ефективност.

ADR.OPS.B.010 Аварийно-спасително и противопожарно обслужване

а) Летищният оператор гарантира, че:

1) 

са осигурени аварийно-спасително и противопожарно оборудване, съоръжения и обслужване на летището;

2) 

подходящо оборудване и пожарогасителни препарати са лесно достъпни и достатъчно персонал може да бъде мобилизиран своевременно;

3) 

аварийно-спасителният и противопожарният персонал е съответно обучен и квалифициран да действа в летищна среда; и

4) 

аварийно-спасителният и противопожарният персонал, предвиден да действа в авиационни аварийни ситуации, периодично се подлага на проверки на медицинската годност, необходима за задоволителното изпълнение на неговите функции, като се отчита видът на дейността.

б) Летищният оператор определя и изпълнява програма за обучение на лицата, участващи в аварийно-спасителното и противопожарното обслужване на летището.

▼M3

в) Програмата за обучение се изпълнява в съответствие с точка ADR.OR.D.017, като се правят следните изключения:

1) 

периодичното обучение включва теоретично и продължаващо практическо обучение;

2) 

проверките на професионалната подготовка се правят на интервали, непревишаващи 12 месеца, считано от завършването на първоначалното обучение.

г) Обучението на персонала, занимаващ се с аварийно-спасителни и противопожарни дейности, се планира по такъв начин, че да включва предоставянето на основни познания и практически умения, свързани с изпълнението на неговите задължения.

д) При временно намаляване на равнището на защита на аварийно-спасителното и противопожарното обслужване на летището в резултат на непредвидени обстоятелства не се изисква предварително одобрение на компетентния орган.

▼M3 —————

▼B

ADR.OPS.B.015 Наблюдение и инспекция на работната площ и свързаните с нея съоръжения

а) Летищният оператор наблюдава състоянието на работната площ и експлоатационното състояние на свързаните с нея съоръжения и докладва по въпроси от значение за експлоатацията, независимо дали с временен или постоянен характер, на съответните доставчици на обслужване на въздушното движение и на аеронавигационно информационно обслужване;

б) Летищният оператор извършва редовни инспекции на работната площ и свързаните с нея съоръжения.

▼M3

ADR.OPS.B.016 Програма за контрол на чужди предмети/отломки

а) 

Летищният оператор създава и прилага програма за контрол на чужди предмети/отломки (FOD) и изисква организациите, които осъществяват дейност или предоставят услуги на летището да участват в тази програма.

б) 

В рамките на програмата за контрол на FOD летищният оператор:

(1) 

гарантира запознаването и участието на персонала, както и че въпросният персонал успешно е преминал съответното обучение и е демонстрирал своята компетентност;

(2) 

създава и прилага мерки за предотвратяване на образуването на FOD;

(3) 

създава и прилага процедури за:

i) 

откриване на FOD, включително мониторинг и инспектиране на работната площ или съседни площи в съответствие с графика за инспекции и когато такава инспекция е необходима поради някакви дейности, метеорологични явления или събития, които биха могли да доведат до образуването на FOD;

ii) 

незабавно отстранява, ограничава и обезврежда FOD и осигурява всички свързани средства, които са необходими;

iii) 

уведомява възможно най-бързо операторите на въздухоплавателни средства, ако бъдат открити части от въздухоплавателни средства;

в) 

събира и анализира данни и информация, за да установи източниците на FOD и тенденциите и прилага корективни или превантивни мерки, или и двата вида мерки, за да се повиши ефективността на програмата.

▼B

ADR.OPS.B.020 Намаляване на опасността от сблъсък с диви животни

Летищният оператор:

а) 

оценява опасността от сблъсък с диви животни на територията на летището и в зоната около него;

б) 

установява средства и процедури за свеждане до минимум на риска от сблъсък между диви животни и въздухоплавателни средства на летището; и

в) 

уведомява съответния орган, когато оценката на опасността от сблъсък с диви животни сочи, че в зоната около летището са налице условия, водещи до възникване на потенциални проблеми с дивите животни.

▼M3

ADR.OPS.B.024 Разрешителни на водачите на превозни средства

а) 

Освен предвиденото в буква г) за управлението на превозни средства в която и да било част от работната площ или други експлоатационни площи на летището се изисква разрешително, издадено на водача от оператора на въпросното летище. Разрешителното за управление на превозно средство се издава на лице, което:

(1) 

е натоварено със задачи, включващи управлението на превозно средство в такива площи;

(2) 

притежава валидно свидетелство за управление на МПС и всеки друг лиценз, който за изисква за експлоатацията на специализирани превозни средства;

(3) 

успешно е преминало съответната програма за обучение по управление на превозни средства и е демонстрирало своята компетентност в съответствие с буква б);

(4) 

е демонстрирало своите езикови умения в съответствие с точка ADR.OPS.B.029, ако въпросното лице възнамерява да управлява превозно средство в маневрената площ;

(5) 

е получило обучение от своя работодател по използването на превозното средство, което е предвидено да управлява на летището.

б) 

Летищният оператор създава и прилага програма за обучение по управление на превозни средства за водачите, които осъществяват дейност на перона или други експлоатационни площи, освен маневрената площ, както и за водачи, които осъществяват дейност в маневрената площ. Програмата за обучение:

(1) 

е подходяща за характеристиките и експлоатацията на летището, за функциите на водача и задачите, които трябва да се изпълняват, както и за площите от летището, в които може да се разреши на водачите да осъществяват своята дейност;

(2) 

трябва да съдържа:

i) 

теоретично и практическо обучение с подходяща продължителност най-малко в следните области:

А) 

нормативна уредба и лични отговорности;

Б) 

стандарти, свързани с превозните средства, експлоатационни изисквания и процедури на летището;

В) 

комуникации;

Г) 

радиотелефония за водачите, които работят в маневрената площ;

Д) 

човешки възможности;

Е) 

познаване на експлоатационната среда;

ii) 

оценка на компетентността на водачите.

в) 

В разрешителното за управление на превозни средства, издадено в съответствие с буква а), се посочват участъците от работната площ или другите експлоатационни площи, на които се разрешава на водача да управлява превозни средства, и то остава валидно, докато:

(1) 

са изпълнени изискванията на буква а), точки 1 и 2;

(2) 

титулярят на разрешителното за управление на превозни средства:

i) 

преминава и успешно завършва обучение и проверки на професионалната подготовка в съответствие с точка ADR.OR.D.017, букви е) и ж);

ii) 

ако е приложимо, продължава да демонстрира изискваните езикови умения в съответствие с точка ADR.OPS.B.029.

г) 

Независимо от буква а) летищният оператор може да разреши на лице временно да управлява превозно средство в работната площ или други експлоатационни площи, ако:

(1) 

въпросното лице притежава валидно свидетелство за управление на МПС и всеки друг лиценз, който се изисква за експлоатацията на специализирани превозни средства;

(2) 

въпросното превозно средство се придружава от превозно средство, управлявано от водач, който притежава разрешително в съответствие с буква а).

д) 

Летищният оператор:

(1) 

създава система и прилага процедури за:

i) 

издаване на разрешителни за управление на превозни средства и временно разрешаване на управлението на превозни средства;

ii) 

гарантиране, че водачите, на които е било издадено разрешително, продължават да отговарят на изискванията на буква в), точки 1 и 2;

iii) 

мониторинг на съответствието на водачите с всички изисквания за управлението на превозни средства, които са приложими на летището, и за предприемане на подходящи действия, включително спиране и отнемане на разрешителни за управление на превозни средства или разрешителни за временно управление на превозно средство;

(2) 

води съответните записи.

▼M3 —————

▼M3

ADR.OPS.B.026 Разрешителни на превозни средства

а) 

За експлоатацията на превозни средства в работната площ или други експлоатационни площи се изисква разрешително, издадено от летищния оператор. Разрешителното може да бъде издадено, ако превозното средство се използва за дейности, свързани с експлоатацията на летището и:

(1) 

се намира в изправно състояние и е подходящо за предвидената дейност;

(2) 

отговаря на изискванията за маркировка и осветление съгласно точка ADR.OPS.B.080;

(3) 

е оборудвано с радио, позволяващо двупосочна комуникация по съответната честота на обслужването на въздушното движение и всяка друга необходима честота, ако е предвидено да се използва в някоя от следните площи:

i) 

маневрената площ;

ii) 

други експлоатационни площи, в които е необходима комуникация със органа за обслужване на въздушното движение или други оперативни звена на летището;

(4) 

е оборудвано с транспондер или друго оборудване, позволяващо обзорно обслужване, ако е предвидено да се използва в маневрената площ и летището разполага със система за управление и контрол на наземното движение, за чието функциониране се изисква използването на транспондер или друго оборудване, поддържащо уредите за обзорно обслужване, с които е оборудвано превозното средство.

б) 

Летищният оператор ограничава броя на превозните средства, които имат разрешително да работят в работната площ и други експлоатационни площи, до минималния брой, нужен за безопасната и ефективна експлоатация на летището.

в) 

В разрешителното, издадено в съответствие с буква а):

(1) 

се посочват участъците от работната площ или другите експлоатационни площи, в които превозното средство може да се използва;

(2) 

остава валидно, докато са изпълнени изискванията по буква а).

г) 

Летищният оператор определя позивна на превозното средство, което има разрешително в съответствие с буква а) да работи на летището, ако въпросното превозно средство трябва да бъде оборудвано с радио. Позивната, която е определена за дадено превозно средство:

(1) 

не предизвиква объркване по отношение на неговата идентичност;

(2) 

е подходяща с оглед на неговата функция;

(3) 

за превозни средства, работещи в маневрената площ, се координира от органа за обслужване на въздушното движение и се разпространява до съответните организации на летището.

д) 

Чрез дерогация от буква а) летищният оператор може да разреши:

(1) 

превозно средство с разрешение в съответствие с буква а), точки 1 и 2, което не е оборудвано с радио, както се изисква съгласно буква а), точка 3, и транспондер или друго оборудване, позволяващо обзорно обслужване, което се изисква съгласно буква а), точка 4, да се използва понякога в посочените в буква а), точки 3 и 4 площи, при условие че:

i) 

въпросното превозно средство се придружава по всяко време от превозно средство, което притежава разрешително и отговаря на изискването на буква а), точка 3 и, ако е необходимо, буква а), точка 4;

ii) 

придружаващото превозно средство отговаря на изискванията за маркировка и осветление съгласно точка ADR.OPS.B.080;

iii) 

не се прилагат процедури при намалена видимост, ако е предвидено придружаващото превозно средство да се използва в маневрената площ;

(2) 

временното навлизане на превозно средство в летището и неговото използване в работната площ или други експлоатационни площи са предмет на следните условия:

а) 

визуалната проверка на това превозно средство показва, че неговото състояние не застрашава безопасността;

б) 

превозното средство се придружава през цялото време от превозно средство, притежаващо разрешително, което:

i) 

отговаря на изискването на буква а), точка 3 и, ако е необходимо, буква а), точка 4, когато осъществява своята дейност в площи, посочени в буква а), точки 3 и 4;

ii) 

отговаря на изискванията за маркировка и осветление съгласно точка ADR.OPS.B.080;

в) 

не се прилагат процедури при намалена видимост, ако е предвидено превозното средство да се използва в маневрената площ.

е) 

Летищният оператор:

(1) 

създава и прилага процедури за:

i) 

издаване на разрешителни за превозни средства и временно разрешаване на влизането в летището и експлоатацията на превозни средства;

ii) 

определяне на позивни на превозните средства;

iii) 

мониторинг на съответствието на превозните средства с точка ADR.OPS.B.026 и за предприемане на подходящи действия, включително спиране и отнемане на разрешителни на превозни средства или разрешителни за временно управление на превозно средство;

(2) 

води съответните записи.

ADR.OPS.B.027 Експлоатация на превозни средства

а) 

Водачът на превозно средство в маневрената площ управлява превозното средство:

(1) 

само в съответствие с разрешеното от органа за обслужване на въздушното движение и според издадените от този орган инструкции;

(2) 

в съответствие с всички задължителни инструкции, указани чрез маркировка и маркировъчни знаци, освен ако органът за обслужване на въздушното движение не разреши друго;

(3) 

в съответствие с всички задължителни инструкции, указани със светлини.

б) 

Водачът на превозно средство в маневрената площ управлява превозното средство в съответствие със следните правила:

(1) 

аварийните превозни средства, движещи се за оказване на помощ на въздухоплавателно средство в бедствие, имат предимство пред цялото останало движение по работната площ на летището;

(2) 

при спазване на разпоредбите на точка 1:

i) 

превозните средства, включително тези, които буксират въздухоплавателни средства, дават предимство на кацащи, излитащи или рулиращи въздухоплавателни средства;

ii) 

превозни средства, които не буксират въздухоплавателно средство, дават предимство на превозните средства, които буксират въздухоплавателно средство;

iii) 

превозни средства, които не буксират въздухоплавателно средство, дават предимство на други превозни средства, които не буксират въздухоплавателно средство, в съответствие с инструкциите на органа за обслужване на въздушното движение;

iv) 

независимо от разпоредбите по подточки i), ii) и iii), превозните средства, включително тези, които буксират въздухоплавателни средства, спазват инструкциите на органа за обслужване на въздушното движение.

в) 

Водачът на оборудвано с радио превозно средство, което е предвидено да работи или работи в маневрената площ:

(1) 

преди да навлезе в маневрената площ осъществява задоволителна двупосочна радиокомуникация с органа за обслужване на въздушното движение по съответната честота за обслужване на въздушното движение и поддържа непрекъснато прослушване на радиовръзката на определената честота;

(2) 

преди да навлезе в маневрената площ получава разрешение от органа за обслужване на въздушното движение и работи единствено в съответствие с разрешеното от органа за обслужване на въздушното движение. Независимо от това разрешение навлизането на ПИК или на летателната писта или промяна в разрешената операция се извършва само с допълнително специално разрешение от органа за обслужване на въздушното движение;

(3) 

повтаря пред персонала за обслужване на въздушното движение свързаните с безопасността части от инструкциите, които са предадени устно. Инструкциите за навлизане, изчакване на безопасно разстояние, пресичане и работа на ПИК, път за рулиране или летателна писта винаги се повтарят;

(4) 

повтаря пред персонала за обслужване на въздушното движение или потвърждава инструкции, различни от тези по точка 3, по начин, по който ясно показва, че те са били разбрани и ще бъдат спазени.

г) 

Когато водачът на превозно средство, което се използва в маневрената площ, има съмнения относно местоположението на превозното средство спрямо маневрената площ, водачът:

(1) 

уведомява органа за обслужване на въздушното движение за обстоятелствата, в това число последното му известно местоположение;

(2) 

едновременно с това, освен ако не е наредено друго от органа за обслужване на въздушното движение, освобождава ПИК, пътя за рулиране или друг участък от маневрената площ, като възможно най-експедитивно се изтегля на безопасно разстояние;

(3) 

след действията, посочени в точки 1 и 2, спира превозното средство.

д) 

Водачът на превозно средство в маневрената площ:

(1) 

когато управлява превозно средство на летателна пистата, ако въпросната писта се използва за кацане или излитане, не приближава пистата по-близо от разстоянието, на което е установено мястото за изчакване при ПИК или други позиции за изчакване на пътя за въпросната писта;

(2) 

когато една писта се използва за кацане или излитане, не управлява превозното средство по:

i) 

частта от летателната пистата, която продължава след краищата на ПИК;

ii) 

крайните участъци за безопасност на въпросната ПИК;

iii) 

участък, свободен от препятствия, ако има такъв, на разстояние, което би застрашило въздухоплавателно средство във въздуха.

е) 

Водачът на превозно средство, оборудвано с радио и намиращо се на перона, ако това се изисква на летището:

(1) 

осъществява задоволителна двупосочна радиокомуникация с отговорното звено, определено от летищния оператор преди навлизането на перона;

(2) 

поддържа непрекъснато прослушване на радиовръзката на определената честота.

ж) 

Водачът на превозно средство на перона управлява превозното средство в съответствие със следното:

(1) 

само в съответствие с разрешеното от отговорното звено, определено от летищния оператор, и съгласно издадените от това звено инструкции;

(2) 

в съответствие с всички задължителни инструкции, указани чрез маркировка и маркировъчни знаци, освен ако отговорното звено, определено от летищния оператор, не разреши друго;

(3) 

в съответствие с всички задължителни инструкции, указани чрез светлини;

(4) 

дава предимство на аварийните превозни средства, на въздухоплавателни средства, които рулират, започват да рулират или са избутвани или буксирани;

(5) 

дава предимство на други превозни средства в съответствие с местните разпоредби;

(6) 

винаги отдава приоритет на аварийните превозни средства, които се придвижват към място на авария.

з) 

Водачът на превозно средство в работната площ и други експлоатационни площи:

(1) 

управлява превозното средство в съответствие с установените ограничения на скоростта и маршрути за движение;

(2) 

не извършва дейности, които го смущават или разсейват по време на управлението на превозното средство;

(3) 

спазва изискванията за комуникация и оперативните процедури, съдържащи се в ръководството за експлоатация на летището.

и) 

Водачът на превозно средство, което придружава друго превозно средство, гарантира, че водачът на придружаваното превозно средство го управлява в съответствие с дадените инструкции.

й) 

Водачът на превозно средство паркира превозното средство единствено в площи, определени от летищния оператор.

к) 

Летищният оператор установява и прилага процедури, които гарантират, че водачите, които управляват превозни средства в работната площ и други експлоатационни площи, спазват букви а)—й).

ADR.OPS.B.028 Буксиране на въздухоплавателни средства

Летищният оператор:

а) 

установява процедури за маневриране на въздухоплавателни средства и определя маршрутите, които трябва да се използват при операциите по изтегляне или буксиране в работната площ, за да се гарантира безопасността;

б) 

осигурява предоставянето на адекватни и подходящи насоки за операциите по изтегляне или буксиране;

в) 

гарантира, че буксираното въздухоплавателно средство е с включени светлини по време на операциите по изтегляне или буксиране в съответствие с разпоредбите на точка SERA.3215 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията ( 5 );

г) 

установява и прилага процедури за осигуряване на подходяща комуникация и координация между организацията, която изпълнява буксирането, органа за обслужване по управление на перона и органа за обслужване на въздушното движение, което е приложимо за конкретната операция по буксиране;

д) 

установява и прилага процедури за гарантиране на безопасността по време на буксиране при неблагоприятни атмосферни или метеорологични условия, в това число чрез ограничаване или недопускане на такива операции.

ADR.OPS.B.029 Езикови умения

а) 

Лице, което съгласно точка ADR.OPS.B.024 трябва да демонстрира езикови умения, демонстрира умения най-малко на оперативно ниво както в използването на радиотелефонна фразеология, така и в разговорна реч в съответствие с буква б) на:

(1) 

английски език; както и

(2) 

друг език или езици, използвани на летището за целите на радиокомуникацията с органа за обслужване на въздушното движение на летището.

б) 

Кандидатът трябва да покаже способност да:

(1) 

комуникира ефективно в ситуации, в които събеседникът не се вижда, и в такива, в които се вижда;

(2) 

разговаря по общи и професионални теми с точност и яснота;

(3) 

използва подходящи комуникативни стратегии, за да обменя съобщения и да разпознава и коригира недоразумения в общ или професионален контекст;

(4) 

се справя успешно с езикови усложнения, появили се от усложнен или неочакван обрат на събитията, произтичащи в контекста на обичайна работна ситуация или комуникативна задача, с която иначе е запознат;

(5) 

използва диалект или акцент, който е разбираем за авиационната общност.

в) 

Езиковите умения се доказват със сертификат, издаден от организацията, извършила оценяването, с който се удостоверява езикът или езиците, нивото или нивата на умения и датата на оценяването.

г) 

С изключение на лицата, които са демонстрирали езикови умения на експертно ниво, езиковите умения се оценяват отново на всеки:

(1) 

четири години, считано от датата на оценката, ако демонстрираното ниво е оперативно;

(2) 

шест години, считано от датата на оценката, ако демонстрираното ниво е разширено.

д) 

Доказването на езикови умения се извършва по метод за оценяване, който съдържа:

(1) 

процеса, по който се извършва оценяването;

(2) 

квалификациите на оценителите, които извършват оценяването на езиковите умения;

(3) 

процедурата за обжалване.

е) 

Летищният оператор осигурява езиково обучение за своя персонал за поддържане на изискваното ниво на владеене на езика.

ж) 

Чрез дерогация от буква а) държавата членка може да реши, че умения по английски език не се изискват за персонала, посочен в точка ADR.OPS.B.024, за целите на радиокомуникацията с органа за обслужване на въздушното движение на летището. В такъв случай държавата членка прави оценка на безопасността, обхващаща едно или няколко летища.

з) 

Операторът на летището може да издава разрешително на лице, което не е показало съответствие с букви а) и б), до:

(1) 

7 януари 2026 г., що се отнася до английски език;

(2) 

7 януари 2023 г., що се отнася до всеки друг език, различен от английски език.

▼M3

ADR.OPS.B.030 Система за управление и контрол на наземното движение

а) 

Летищният оператор осигурява наличието на система за управление и контрол на наземното движение на летището.

б) 

Като част от системата за управление и контрол на наземното движение летищният оператор, координирано с доставчика на обслужване на въздушното движение, оценява необходимостта от определянето на стандартни маршрути за рулиране на въздухоплавателни средства на летището. Когато са предвидени стандартни маршрути, летищният оператор:

(1) 

гарантира, че те са адекватни и подходящи за движението, проектирането и предвидената експлоатация на летището и са обозначени по подходящ начин;

(2) 

предоставя съответната информация на доставчика на аеронавигационно информационно обслужване, която да бъде публикувана в AIP.

в) 

Когато за функционирането на системата за управление и контрол на наземното движение е необходимо въздухоплавателните средства в работната площ да използват транспондер, летищният оператор координира с доставчика на аеронавигационно обслужване следното:

(1) 

съответните процедури за експлоатация на транспондерите, които трябва да се спазват от операторите на въздухоплавателните средства;

(2) 

предоставянето на съответната информация на доставчика на аеронавигационно информационно обслужване за публикуване в AIP.

▼M3

ADR.OPS.B.031 Комуникации

а) 

Превозните средства и органът за обслужване на въздушното движение осъществяват комуникация в съответствие с приложимите изисквания на раздел 14 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012.

б) 

Координирано с доставчика за обслужване на въздушното движение летищният оператор установява процедури за комуникация, включващи:

(1) 

честотите и езика или езиците, които трябва да се използват за комуникация между органа за обслужване на въздушното движение и превозните средства, които се предвижда да работят или работят в маневрената площ;

(2) 

комуникация между органа за обслужване на въздушното движение и пешеходците, които се предвижда да работят или работят в маневрената площ;

(3) 

разпространение на важна информация, свързана с летището, която може да засегне безопасността на дейностите в маневрената площ, като се използват радиокомуникации;

(4) 

сигнали и други средства за комуникация, които да се използват между органа за обслужване на въздушното движение и превозните средства или пешеходците в маневрената площ при всякакви условия на видимост, ако има срив на радиокомуникациите.

ADR.OPS.B.033 Контрол на пешеходците

а) 

Летищният оператор установява и прилага процедури за:

(1) 

ограничаване на достъпа до работната площ и други експлоатационни площи само до лицата, чиито задължения налагат те да имат достъп до такива площи;

(2) 

гарантиране, че на такива лица се разрешава достъп без придружител до въпросните площи само ако те са преминали съответното обучение и са демонстрирали своята компетентност;

(3) 

контрол на движението на лица по перона и гарантиране, че пътниците, които се качват или слизат от въздухоплавателното средство или трябва да се придвижат към, от или през перона:

i) 

се придружават от обучен и компетентен персонал;

ii) 

не пречат на спрели въздухоплавателни средства и дейности по наземно обслужване;

iii) 

са защитени от въздухоплавателни средства в движение, в това число ефекта от техните двигатели, както и от превозни средства и други дейности.

б) 

Летищният оператор установява и прилага процедури, които гарантират:

(1) 

организираното и безопасно навлизане и работа в маневрената площ на персонала, чиито задачи включват достъп до тази площ без превозно средство;

(2) 

че този персонал:

i) 

е надлежно оборудван, включително с облекло, осигуряващо голяма видимост, средства за ориентиране и средства, позволяващи двупосочна комуникация с органа за обслужване на въздушното движение и съответното звено на летищния оператор по време на такива дейности;

ii) 

е получил разрешение от органа за обслужване на въздушното движение преди да навлезе в маневрената площ. Независимо от това разрешение навлизането на ПИК или на летателната писта или промяна в разрешената операция се извършва само с допълнително специално разрешение от органа за обслужване на въздушното движение;

iii) 

не навлиза в маневрената площ, когато се прилагат процедури при намалена видимост.

▼B

ADR.OPS.B.035 Експлоатация при зимни условия

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасни условия на експлоатация на летището при зимни условия.

ADR.OPS.B.040 Експлоатация през нощта

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасни условия за нощна експлоатация на летището.

ADR.OPS.B.045 Експлоатация при намалена видимост

а) Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасни условия на експлоатация на летището в условия на намалена видимост.

б) Процедурите при намалена видимост изискват предварително одобрение на компетентния орган.

ADR.OPS.B.050 Експлоатация при неблагоприятни метеорологични условия

Летищният оператор осигурява установяването и въвеждането на средства и процедури за осигуряване на безопасността на експлоатация на летището при неблагоприятни метеорологични условия.

ADR.OPS.B.055 Качество на горивото

Летищният оператор проверява дали организациите, участващи в съхраняването и подвеждането на гориво към въздухоплавателните средства, имат процедури, които гарантират снабдяване на въздухоплавателните средства с гориво, което не е замърсено и е с правилната спецификация.

ADR.OPS.B.065 Визуални помощни средства и електрически системи на летището

Летищният оператор разполага с процедури, които гарантират, че визуалните помощни средства и електрическите системи на летището функционират, както е планирано.

ADR.OPS.B.070 Безопасност на строителните работи на летището

а) Летищният оператор установява и въвежда процедури, които гарантират, че:

1) 

безопасността на въздухоплавателните средства не е застрашена от строителните работи на летището; и

2) 

безопасността на строителните работи на летището не е застрашена от дейностите по експлоатацията на летището.

ADR.OPS.B.075 Защита на летищата

а) Летищният оператор наблюдава на летището и в зоната около него:

1) 

установените съгласно основанието за сертифициране повърхности за ограничаване на препятствията и защита, както и други повърхности и зони на летището, с цел да предприеме подходящи действия в рамките на своите правомощия за намаляване на рисковете, свързани с проникването на обекти през тези повърхности и в тези зони;

2) 

маркировката и осветлението на препятствията, за да може да предприеме действия в рамките на своите правомощия при необходимост; и

3) 

опасностите, свързани с човешки дейности и ползване на земята, с цел да предприеме действия в рамките на своите правомощия при необходимост.

б) Летищният оператор разполага с процедури за свеждане до минимум на рисковете, свързани с препятствия, строителство и други дейности в границите на наблюдаваните зони, които биха могли да имат въздействие върху безопасността на експлоатацията на въздухоплавателните средства, намиращи се на, подхождащи към или напускащи летището.

▼M3

ADR.OPS.B.080 Маркировка и осветление на превозни средства и други подвижни обекти

а) 

Летищният оператор гарантира, че превозните средства и други подвижни обекти, с изключение на въздухоплавателните средства, в работната площ на летището са:

(1) 

маркирани с ярки цветове или на подходящи места по тях са изобразени знамена с подходяща големина, кариран десен и контрастни цветове;

(2) 

осветени със сигнални светлини с нисък интензитет, чиито тип и характеристики са подходящи за тяхната функция, ако превозните средства и летището се използват през нощта или в условията на намалена видимост. Цветът на светлините, които трябва да се използват, е следният:

i) 

мигаща синя светлина за превозните средства, свързани с аварийни дейности или със сигурността;

ii) 

мигаща жълта светлина за други превозни средства, включително съпровождащи превозни средства (follow-me);

iii) 

постоянна червена светлина за предмети с ограничена подвижност.

б) 

Летищният оператор може да освободи от буква а) оборудване за обслужване на въздухоплавателни средства и превозни средства, които се използват единствено на перона.

▼B

ADR.OPS.B.090 Използване на летището от въздухоплавателни средства с по-голяма разпереност на крилото

а) С изключение на аварийни ситуации с въздухоплавателни средства, летищният оператор, ако има предварително одобрение от компетентния орган, може да разреши използването на летището или части от него от въздухоплавателни средства с по-голяма разпереност на крилото от конструктивните характеристики на летището, посочени в условията на сертификата.

б) При доказването на съответствие с буква а) се прилагат разпоредбите на ADR.OR.B.040.

ПОДЧАСТ C — ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА (ADR.OPS.C)

▼M3

ADR.OPS.C.005 Техническо обслужване — общо

а) 

Летищният оператор установява и прилага програма за техническо обслужване, която включва превантивно техническо обслужване, ако е целесъобразно, за да се поддържат съоръженията, системите и оборудването на летището, необходими за неговата експлоатация, в състояние, което не нарушава безопасността, редовността или ефективността на въздушната навигация. При създаването и изпълнението на програмата за техническо обслужване се спазват принципите на човешкия фактор.

б) 

Летищният оператор гарантира, че са осигурени подходящи и адекватни средства за ефективно прилагане на програмата за техническо обслужване.

▼M3

ADR.OPS.C.007 Техническо обслужване на превозни средства

а) 

Летищният оператор:

(1) 

установява и прилага програма за техническо обслужване, която включва превантивно техническо обслужване и спазва принципите на човешкия фактор, за аварийно-спасителни и противопожарни превозни средства, за да се гарантира ефективността на превозните средства и тяхното оборудване и съответствие с указаното време за реакция през целия жизнен цикъл на превозното средство;

(2) 

осигурява прилагането на програма за техническо обслужване на останалите превозни средства, които осъществяват дейност в работната площ или други експлоатационни площи.

б) 

Летищният оператор:

(1) 

установява процедури за подпомагане на изпълнението на програмата за техническо обслужване, посочена в буква а);

(2) 

осигурява подходящи и адекватни средства и съоръжения за нейното ефективно изпълнение;

(3) 

води записи за техническото обслужване на всяко превозно средство.

в) 

Летищният оператор гарантира, че организациите, които осъществяват дейност или предоставят услуги на летището:

(1) 

осигуряват техническо обслужване за своите превозни средства, които се използват в рамките на работната площ или други експлоатационни площи, в съответствие с установената програма за техническо обслужване, включително превантивно техническо обслужване;

(2) 

водят съответните записи за техническото обслужване.

г) 

Летищният оператор гарантира, че неизправни превозни средства не се използват.

▼M3

ADR.OPS.C.010 Поддържане на настилки, други наземни повърхности и дренаж

а) 

Летищният оператор инспектира редовно повърхностите на всички работни площи, включително настилките (ПИК, пътища за рулиране и перони), прилежащите зони и дренажа с цел оценка на тяхното състояние като част от програмата за превантивно и корективно техническо обслужване.

б) 

Летищният оператор:

(1) 

поддържа повърхностите на всички работни площи с цел избягване и отстраняване на FOD, които биха могли да повредят въздухоплавателните средства или да нарушат функционирането на системите на въздухоплавателните средства;

(2) 

поддържа повърхността на ПИК, пътищата за рулиране и пероните с цел предотвратяване образуването на опасни неравности;

(3) 

поддържа ПИК в състояние, осигуряващо характеристики на триене на повърхността, което отговаря на минималните стандарти или ги надвишава;

(4) 

периодично инспектира и документира характеристиките на триене на повърхността на ПИК за целите на техническото обслужване. Честотата на провеждане на тези инспекции трябва да е достатъчна за определяне на тенденцията в характеристиките на триене на повърхността на ПИК;

(5) 

предприема дейности за корективно техническо обслужване, за да се предотврати понижаване под минималните стандарти на характеристиките на триене на повърхността на цялата ПИК или за част от нея, когато не е замърсена.

ADR.OPS.C.015 Техническо обслужване на визуални средства и електрически системи

а) 

Летищният оператор установява и прилага програма за превантивно и корективно техническо обслужване, за да се осигури изправността на електрическите системи и непрекъсваемостта на електрозахранването на всички необходими съоръжения на летището по начин, гарантиращ безопасността, редовността и ефективността на въздушната навигация.

б) 

Летищният оператор установява и прилага програма за превантивно и корективно техническо обслужване, за да се осигури изправността на отделните светлини и надеждността на светлинните системи на летището по начин, гарантиращ непрекъснатост на насочването и контрола на въздухоплавателните и превозните средства, както следва:

(1) 

За ПИК, оборудвана за точен подход за кацане по категория II или III, системата за превантивно техническо обслужване има за цел по време на всеки период от операциите по категория II или III всички подходни светлини и светлини на ПИК да са изправни и във всички случаи най-малко:

i) 

95 % от светлините да са изправни във всеки от следните елементи:

(A) 

светлинна система за точен подход за кацане по категория II и III — вътрешните 450 m;

(B) 

осовите светлини на ПИК;

(C) 

праговите светлини на ПИК;

(D) 

страничните светлини на ПИК.

ii) 

90 % от светлините в зоната за приземяване да са изправни;

iii) 

85 % от светлините на светлинната система на подхода за кацане да са изправни след 450 m;

iv) 

75 % от светлините в края на ПИК да са изправни.

(2) 

Светлините, които в съответствие с точка 1) може да са неизправни, не изменят основния модел на светлинната система.

(3) 

Не се допуска да има неизправна светлина в съседство с друга неизправна светлина, освен при линейни светлини или светлинен хоризонт, където може да се допуснат две съседни неизправни светлини.

(4) 

За стоп линия на мястото за изчакване при ПИК, използвана заедно с ПИК, която е предназначена за експлоатация при условията на хоризонтална видимост на ПИК под 550 m, системата за превантивно техническо обслужване има следните цели:

i) 

да не останат повече от две неизправни светлини;

ii) 

да не останат две съседни неизправни светлини, освен ако разстоянието между светлините е значително по-малко от изискваното.

(5) 

За път за рулиране, предназначен за използване при условията на хоризонтална видимост на ПИК под 550 m, системата за превантивно техническо обслужване има за цел да не се допускат неизправни две съседни светлини по осовата линия на пътя за рулиране.

(6) 

За писта, оборудвана за точен подход за кацане по категория I, използваната система за превантивно техническо обслужване има за цел по време на всеки период от операциите по категория I всички подходни светлини и светлини на ПИК да са изправни и във всички случаи:

i) 

най-малко 85 % от светлините да са изправни във всеки от следните:

А) 

светлинната система за точен подход за кацане по категория I;

Б) 

праговите светлини на ПИК;

В) 

страничните светлини на ПИК;

Г) 

светлините в края на ПИК;

ii) 

не се допуска да има неизправна светлина в съседство с друга неизправна светлина, освен ако разстоянието между светлините е значително по-малко от изискваното.

(7) 

За ПИК, предназначена за излитане при условията на хоризонтална видимост на ПИК под 550 m, системата за превантивно техническо обслужване има за цел по време на всеки период от операциите всички светлини на ПИК да са изправни и при всички случаи:

i) 

най-малко:

А) 

95 % от светлините да са изправни в осветлението по осовата линия на ПИК (когато има такова) и в страничните светлини на ПИК;

Б) 

75 % от светлините в края на ПИК да са изправни;

ii) 

не се допуска да има неизправна светлина в съседство с друга неизправна светлина.

(8) 

За ПИК, предназначена за излитане при условията на хоризонтална видимост на ПИК от 550 m или повече, системата за превантивно техническо обслужване има за цел по време на всеки период от операциите всички светлини на ПИК да са изправни и при всички случаи:

i) 

най-малко 85 % от светлините да са изправни в страничните светлини на ПИК и в края на ПИК;

ii) 

не се допуска да има неизправна светлина в съседство с друга неизправна светлина.

(9) 

За ПИК, оборудвана със системи за визуална индикация на глисадата, системата за превантивно техническо обслужване има за цел по време на всеки период от операциите всички модули да са изправни. Даден модул се счита за неизправен, ако броят на неизправните светлини е такъв, че модулът не предоставя насочването на въздухоплавателните средства, за което е предназначен.

в) 

За целите на буква б) светлината се счита за неизправна, ако:

(1) 

средният интензитет на главния лъч е под 50 % от стойността, която е указана в спецификациите за сертифициране, издадени от Агенцията. За осветителни модули, при които проектният среден интензитет на главния лъч е над стойността, указана в спецификациите за сертифициране, издадени от Агенцията, стойността от 50 % се отнася до посочената проектна стойност;

(2) 

цветовият филтър липсва, повреден е или не се осигурява правилният цвят на светлинния лъч.

г) 

Летищният оператор установява и прилага програма за превантивно и корективно техническо обслужване, за да се осигури изправността и надеждността на системата от маркировки и маркировъчни знаци на летището по начин, гарантиращ непрекъснатост на насочването и контрола на въздухоплавателните и превозните средства.

д) 

Дейности по строителство или техническо обслужване не се извършват в близост до летищни електрически системи, когато на летището се прилагат процедури при намалена видимост.

е) 

Летищният оператор гарантира, че:

(1) 

програмите за превантивно техническо обслужване, посочени в букви а), б) и г), включват подходящи инспекции и проверки на отделните елементи на всяка система и на системата като цяло, които се извършват в съответствие с установените процедури и на определени интервали, подходящи за планираната експлоатация и системата;

(2) 

се предприемат подходящи корективни действия за отстраняване на всички набелязани дефекти.

ж) 

Летищният оператор води записи за съответните дейности по техническо обслужване.

▼M3
Допълнение 1

ФОРМУЛЯР ЗА NOTAM