EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0409-20210222

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/2021-02-22

02013R0409 — BG — 22.02.2021 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 409/2013 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2013 година

за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 123, 4.5.2013 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/116 НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2021 година

  L 36

10

2.2.2021
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 409/2013 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2013 година

за определянето на съвместни проекти, изграждането на структури за управление и определянето на стимули в подкрепа на изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.  
С настоящия регламент се определят съвместните проекти, посочени в член 15а от Регламент (ЕО) № 550/2004, обяснява се как да се управляват те и се определят стимули за тяхното разгръщане.
2.  
Настоящият регламент се прилага по отношение на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (ЕМУВД).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и в член 2 от Регламент (ЕС) № 677/2011.

Освен това се прилагат и следните определения:

▼M1

1. 

„съвместно предприятие SESAR“ означава органът, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета ( 1 ), или негов правоприемник, на който е възложена задачата да управлява и координира развойния етап на програмата SESAR;

2. 

„схема за таксуване“ означава схемата, установена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията ( 2 );

3. 

„функции за УВД“ означава група от оперативно съвместими оперативни функции или услуги за УВД, свързани с управлението на траекторията и въздушното пространство и наземното управление или за обмен на информация в работната среда при прелитане, в зоната на летището, на летището или в мрежата;

▼M1

3а. 

„подфункция за УВД“ означава неразделна част от функциите за УВД, която се състои от оперативна функция или услуга, допринасяща за целия обхват на функцията;

3б. 

„решение по SESAR“ означава резултат от етапа на разработване на SESAR, при който са въведени нови или подобрени стандартизирани и оперативно съвместими технологии и хармонизирани експлоатационни процедури, подпомагащи изпълнението на Европейския генерален план за УВД;

▼B

4. 

„разгръщане на програмата SESAR“ означава дейностите и процесите, свързани с промишленото производство и внедряването на функционалните възможности за УВД, определени в Генералния план за УВД;

▼M1

4а. 

„синхронизирано въвеждане“ означава въвеждане на функциите за УВД по синхронизиран начин в определен географски район, който включва най-малко две държави членки в рамките на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (ЕМУВД) или между въздушни и наземни оперативни заинтересовани страни, на базата на общо планиране, включващо целеви дати за въвеждането и съответните преходни мерки за постепенното внедряване, както и множество оперативни заинтересовани страни;

▼B

5. 

„промишлено производство“ по отношение на функционалните възможности за УВД означава дейностите и процесите след тяхното утвърждаване, които включват стандартизация, сертифициране и производство от производствения сектор (производители на наземно и бордово оборудване);

▼M1

6. 

„въвеждане“ означава, във връзка с функциите за УВД, възлагането на поръчки, монтажа, тестването и пускането в действие на оборудването и системите, както и обучението, включително свързаните с това експлоатационни процедури, извършвани от оперативните заинтересовани страни;

▼M1

6а. 

„целева дата за въвеждане“ означава дата, до която трябва да бъде завършено въвеждането на функцията или подфункцията за УВД;

6б. 

„целева дата за промишлено производство“ означава дата, до която трябва да са налични стандартите и спецификациите за функцията за УВД или подфункцията за УВД, за да се даде възможност за нейното въвеждане;

▼B

7. 

„важна оперативна промяна“ означава оперативна промяна в управлението на въздушното движение (УВД), която осигурява значителни подобрения на ефективността на мрежата за оперативните заинтересовани страни, посочени в Генералния план за УВД;

▼M1

8. 

„схема за ефективност“ означава схема, установена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317;

9. 

„валидни за целия Европейския съюз цели за ефективност“ означава целите, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/317;

10. 

„оперативни заинтересовани страни“ означава управителният орган на мрежата и цивилните и военните: ползватели на въздушното пространство, доставчици на аеронавигационно обслужване, летищни оператори;

▼M1

11. 

„програма SESAR“ означава иновативен цикъл, осигуряващ на Съюза високоефективна, стандартизирана и оперативносъвместима система за наблюдение на въздушното движение, която обхваща определянето, разработването и разгръщането на етапите на SESAR.

▼B

Член 3

Генерален план за УВД

1.  
Генералният план за УВД е пътната карта за модернизирането на европейската система за УВД, както и за свързване на научноизследователската и развойната дейност във връзка със SESAR с внедряването. Той е основно средство на ЕЕН за осигуряване на непрекъснатото функциониране на европейската мрежа за управление на въздушното движение и навременното, координирано и синхронизирано разгръщане на програмата SESAR.
2.  
Актуализирането на Генералния план за УВД допринася за постигането на валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност и поддържа съгласуваността между тези цели, разгръщането на програмата SESAR и свързаните с нея научни изследвания, развойна дейност, иновации и дейности по валидиране. За тази цел при актуализацията на Генералния план за УВД се вземат предвид стратегическият план за мрежата и плана за управление на мрежата.ГЛАВА II

СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

▼M1

Член 4

Цел и съдържание

1.  
Със съвместните проекти се определят функциите за УВД и техните подфункции. Тези функции и подфункции се основават на решения по SESAR за преодоляване на основните оперативни предизвикателства, определени в Европейския генерален план за УВД; те са готови за въвеждане и изискват синхронизирано въвеждане.

Готовността за въвеждане се оценява, наред с другото, въз основа на резултатите от извършеното валидиране по време на етапа на разработване, производствения етап и оценка на оперативната съвместимост, както и във връзка с глобалния аеронавигационен план на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и нейните документи в тази област.

2.  

За всяка функция и подфункция за УВД в съвместните проекти се определят следните характеристики:

а) 

основните оперативни промени, за които допринасят;

б) 

оперативният и техническият обхват;

в) 

географският обхват;

г) 

оперативните заинтересовани страни, които трябва да ги изпълнят;

д) 

изискванията за синхронизиране;

е) 

целевите дати за въвеждането;

ж) 

взаимозависимостите с други функции или подфункции.

3.  
Чрез дерогация от параграф 1 съвместните проекти може да включват също функции или подфункции за УВД, които не са готови за въвеждане, но са основен компонент на съответния съвместен проект и при условие че тяхното промишлено производство се счита за завършено в рамките на три години от приемането на съответния съвместен проект. За тази цел целевата дата за промишлено производство за тези функции или подфункции за УВД също се определя в съвместния проект.
4.  
При изтичане на целевата дата за промишлено производство Комисията, с подкрепата на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, проверява дали функциите или подфункциите за УВД, посочени в параграф 3, са стандартизирани и дали са готови за въвеждане. Ако е установено, че те не са готови за въвеждане, се оттеглят от регулирането на съвместния проект.
5.  
Управителният орган за разгръщането, съвместното предприятие SESAR, европейските организации за стандартизация, Eurocae и съответният производствен сектор си сътрудничат, под координацията на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, за да гарантират, че ще бъде спазена целевата дата за промишлено производство.
6.  

Съвместните проекти също така:

а) 

са в съответствие с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност и допринасят за тях;

б) 

доказват икономическата полза от ЕМУВД въз основа на анализ на разходите и ползите и посочват всякакви потенциални отрицателни последствия на местно или регионално равнище за всяка конкретна категория оперативни заинтересовани страни;

в) 

вземат предвид съответните елементи на разгръщането, определени в стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата, изготвен от управителния орган на мрежата;

г) 

показват подобрени екологични характеристики.

▼B

Член 5

Изготвяне, приемане и изпълнение

1.  
Комисията изготвя предложения за съвместни проекти в съответствие с изискванията по член 4.

▼M1

2.  
Комисията се подпомага от управителния орган на мрежата, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и органа за преглед на ефективността, в рамките на техните съответни роли и правомощия, а също и от съвместното предприятие SESAR, Евроконтрол, европейските организации за стандартизация, Eurocae и управителния орган за разгръщането. Тези органи гарантират участието на оперативните заинтересовани страни и производствения сектор.

▼M1

2а.  
Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, при поискване от Комисията, предоставя становище относно техническата готовност за въвеждане на функциите за УВД и техните подфункции, предложени за съвместен проект.

▼M1

3.  
Комисията се консултира относно своите предложения за съвместни проекти със заинтересованите страни в съответствие с членове 6 и 10 от Регламент (ЕО) № 549/2004, включително чрез Европейската агенция по отбрана в рамките на нейните компетентности, за да се улесни координирането на становищата на военните органи, както и с консултативната експертна група относно социалното измерение на Единното европейско небе.

Комисията проверява дали предложенията за съвместни проекти се подкрепят от ползвателите на въздушното пространство и от извършващите наземни дейности оперативни заинтересовани страни, от които се изисква да изпълнят конкретния съвместен проект.

▼M1 —————

▼B

5.  
Комисията приема съвместните проекти и измененията по тях в съответствие с процедурата, посочена в член 15а, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004.
6.  
Съвместните проекти се изпълняват чрез проекти за внедряване и в съответствие с програмата за разгръщане, определена в глава III, раздел 2.

▼M1

7.  
Държавите членки и управителният орган на мрежата включват инвестициите, свързани с изпълнението на съвместните проекти, в плановете за ефективност и в плана за ефективност на мрежата.

▼B

Член 6

Наблюдение

1.  
Комисията наблюдава изпълнението на съвместните проекти и техните последствия за ефективността на ЕМУВД чрез конкретни изисквания за докладване. Тези изисквания се определят от Комисията в рамковото партньорство, посочено в член 9, параграф 5.
2.  
При наблюдението на ефективността на съвместните проекти по отношение на ефективността на ЕМУВД Комисията се възползва по най-добрия начин от съществуващите инструменти за наблюдение и докладване и се подпомага, по-специално, от управителния орган на мрежата и органа за преглед на ефективността в съответствие с регламенти (ЕС) № 677/2011 и (ЕС) № 691/2010 и от Европейската агенция за авиационна безопасност по отношение на аспектите, свързани с безопасността.
3.  
Комитетът за единно небе се информира за изпълнението на съвместните проекти.ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗГРЪЩАНЕТО И СТИМУЛИРАЗДЕЛ 1

Управление на разгръщането

Член 7

Общи принципи

1.  
Управлението на разгръщането трябва да осигури навременно, координирано и синхронизирано изпълнение на съвместните проекти, като същевременно осъществява връзка с промишленото производство и го улеснява.
2.  
Управлението на разгръщането се състои от три равнища: политическо равнище, управленско равнище и изпълнително равнище.

Член 8

Политическо равнище

1.  
Политическото равнище отговаря за надзора върху разгръщането на SESAR, като се гарантира, че то съответства на регулаторната рамка за единното европейско небе и защитава обществения интерес.
2.  

Комисията отговаря за политическото равнище и по-специално за:

а) 

разработването и приемането на съвместни проекти в съответствие с член 5;

б) 

подбора на състава на управителния орган за разгръщането, одобряването на програмата за разгръщане и подбора на проектите за внедряване;

в) 

управлението на средствата на Съюза, предназначени за управителния орган за разгръщането и за проектите за внедряване;

г) 

определянето на стимули за разгръщането на SESAR и изпълнението на рамковото споразумение за партньорство, сключено с управителния орган за разгръщането в съответствие с член 9, параграф 5, и всички споразумения в тази област за проекти за внедряване;

д) 

насърчаването на участието на граждански и военни заинтересовани страни;

е) 

разширяването на сътрудничеството и координацията с трети държави;

▼M1

ж) 

установяването на координация с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и с европейските организации за стандартизация с цел да се улесни промишленото производство и да се насърчи оперативната съвместимост на функциите и подфункциите за УВД;

▼B

з) 

наблюдението на разгръщането на съвместни проекти и техния принос за постигането на общите за Европейския съюз цели за ефективност;

и) 

издаването на препоръки за оперативните заинтересовани страни и държавите членки.

3.  
Комисията се подпомага от Комитета за единно небе, отрасловия консултативен орган, консултативната експертна група относно социалното измерение на единното европейско небе, националните надзорни органи и органа за преглед на ефективността в рамките на техните съответни роли и правомощия, както е определено в регулаторната рамка за единното европейско небе. Комисията може да се консултира с Комитета за единно небе по всеки въпрос, отнасящ се до прилагането на настоящия регламент.
4.  

Комисията осигурява участието също така, в рамките на съответните им правомощия и функции, на:

а) 

Евроконтрол, чрез договорености за сътрудничество между Евроконтрол и Съюза, с цел да се използват изцяло предимствата на експертния опит и гражданско-военната и общоевропейска компетентност на Евроконтрол;

б) 

Европейската агенция по отбрана, с цел улесняване на координацията на становищата на военните органи в държавите членки и съответните международни военни организации относно разгръщането на SESAR и получаването на тяхната подкрепа, както и информиране на военните механизми за планиране относно изискванията, произтичащи от разгръщането на SESAR;

▼M1

в) 

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, за да се гарантира, че изискванията и стандартите, свързани с безопасността, оперативната съвместимост и екологосъобразността за съвместните проекти се установяват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) и неговите правила за изпълнение, и с Европейския план за авиационна безопасност, установен в съответствие с член 6 от него;

▼B

г) 

Съвместното предприятие SESAR, за да се осигури непрекъсната връзка между дейностите по научни изследвания, разработване, иновации и валидиране, свързани със SESAR, и разгръщането на програмата SESAR и за да се гарантира, че съвместните проекти и програмата за разгръщане са в съответствие с Генералния план за УВД;

▼M1

д) 

Европейските организации за стандартизация и Eurocae — с цел да улесняват и наблюдават промишлените процеси на стандартизация и използването на разработените стандарти в резултат от тях.

▼B

Член 9

Управленско равнище

1.  
Управителният орган за разгръщането е отговорен за управленското равнище.
2.  

Управителният орган за разгръщането отговаря по-специално за:

а) 

разработването, предлагането, поддържането и изпълнението на програмата за разгръщане в съответствие с разпоредбите на раздел 2;

б) 

привличането за участие на оперативните заинтересовани страни, които са необходими за изпълнението на съвместните проекти;

в) 

установяването на механизми и процеси за вземане на решения, с които се гарантира ефективното синхронизиране и цялостната координация на проектите за внедряване и свързаните с това инвестиции в съответствие с програмата за разгръщане;

г) 

осигуряването на ефективно управление на рисковете и конфликтите на интереси;

д) 

консултирането на Комисията по въпроси, свързани с изпълнението на съвместните проекти и разработването на нови съвместни проекти;

е) 

изпълнението на решенията на Комисията, както и гарантирането и наблюдението на тяхното изпълнение от изпълнителното равнище;

ж) 

определянето на най-подходящите механизми за финансиране, съчетаващи публично и частно финансиране;

з) 

наблюдението на изпълнението на програмата за разгръщане;

и) 

отчитането пред Комисията;

▼M1

й) 

гарантирането на подходяща координация с националните надзорни органи;

▼M1

к) 

гарантирането на подходяща координация с Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.

▼B

3.  
Управителният орган за разгръщането се състои от представители на сдружения на оперативни заинтересовани страни или отделни оперативни заинтересовани страни, включително от трети държави, при условията, определени в съответните програми за финансиране от Съюза. Оперативните заинтересовани страни могат да участват в управителния орган за разгръщането чрез структурите на ФБВП.
4.  

Управителният орган за разгръщането следва да докаже, inter alia, своята способност да:

а) 

представлява оперативните заинтересовани страни, които са необходими за изпълнението на съвместните проекти;

б) 

управлява многонационалните програми за изпълнение;

в) 

разбира механизмите за финансиране и финансово управление на програмите; както и

г) 

да използва съществуващите структури, за да привлече за участие всички оперативни заинтересовани страни.

5.  
Подборът от Комисията на членовете на управителния орган за разгръщането е под формата на възлагане на рамково партньорство след покана за представяне на предложения в съответствие с член 178 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза ( 4 ) („правила за прилагане“). В поканата за представяне на предложения се определят целите, изискванията и критериите за подбор на членовете на управителния орган за разгръщането в съответствие с правилата за прилагане. Комитетът за единно небе трябва да бъде информиран относно процеса на подбор на състава на управителния орган за разгръщането.
6.  
На членовете на управителния орган за разгръщането се възлага поне един проект за изпълнение или част от него.
7.  

Управителният орган за разгръщането договаря целесъобразно сътрудничество с управителния орган на мрежата, съвместното предприятие SESAR и военните органи. Съответните договорености за сътрудничество се представят пред Комисията за одобрение. Сътрудничеството се осъществява, както следва:

а) 

управителните органи за разгръщането и на мрежата си сътрудничат, за да гарантират, че техните задачи се изпълняват без каквото и да било дублиране или конкуренция, по-специално за аспектите на разгръщането, които оказват въздействие върху мрежовата инфраструктура, организацията и ефективността на използване на въздушното пространство, както и върху съгласуваността със стратегическия план за мрежата и плана за управление на мрежата; управителният орган на мрежата също така подкрепя, в рамките на своя мандат, членовете на управителния орган за разгръщането в съответствие с член 4, параграф 1, буква и) и член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 677/2011;

б) 

управителният орган за разгръщането си сътрудничи със съвместното предприятие SESAR, за да осигури необходимите връзки между дейностите за научни изследвания, разработване, иновации и валидиране във връзка със SESAR и разгръщането на SESAR, и се консултира със съвместното предприятие SESAR относно приоритетите и постигнатия напредък през развойния етап по въпроси, свързани с промишленото производство, за да се осигури съгласуваност с Генералния план за УВД;

в) 

управителният орган за разгръщането се координира с военните органи, за да се избегнат неблагоприятни последствия за националните и колективните отбранителни способности.

8.  
Управителният орган за разгръщането надлежно отчита становището на субектите, посочени в параграф 7, в своите решения, които могат да имат последствия за дейностите на тези субекти.
9.  
В случай на несъгласие между управителния орган за разгръщането и субектите, посочени в параграф 7, управителният орган за разгръщането отнася въпроса до Комисията, която взема решение по него. Управителният орган за разгръщането изпълнява решението на Комисията.
10.  
Управителният орган за разгръщането търси съдействието на производствения сектор чрез договорености за сътрудничество, които се съобщават на Комисията, за да получи тя, inter alia, информация за промишленото производство на съответните продукти.
11.  
Ако са налице необходимите средства и при условията, определени в съответната програма за финансиране от Съюза, Комисията предоставя финансова подкрепа за управителния орган за разгръщането единствено за изпълнението на неговите задачи, посочени в параграф 2.

Член 10

Изпълнително равнище

1.  
Изпълнителното равнище се състои от проектите за внедряване, избрани от Комисията за изпълнението на съвместните проекти в съответствие с програмата за разгръщане.
2.  
Проектите за внедряване се избират от Комисията чрез покани за представяне на предложения за изпълнение на програмата за разгръщане и в съответствие с правилата и процедурите на съответните програми за финансиране от Съюза.
3.  
В предложенията за проекти за внедряване се взема предвид готовността за промишлено производство по тези проекти въз основа на информацията, предоставена от производствения сектор, по-специално по отношение на въздействието на проектите за внедряване върху съществуващите системи за УВД, техническата осъществимост, оценките на разходите и пътните карти за техническите решения.
4.  
Проектите за внедряване и тяхното изпълнение трябва да отговарят на условията, договорени с Комисията.РАЗДЕЛ 2

Програма за разгръщане

▼M1

Член 11

Цел и съдържание

1.  
Програмата за разгръщане осигурява подробен и структуриран работен план за всички дейности, необходими за въвеждането на технологиите, процедурите и най-добрите практики, изисквани за изпълнението на съвместните проекти. Програмата за разгръщане определя технологичните фактори за изпълнение на съвместните проекти.
2.  
Програмата за разгръщане определя по какъв начин изпълнението на съвместните проекти е синхронизирано в рамките на ЕМУВД, като се вземат под внимание местните оперативни изисквания и ограничения.
3.  
Програмата за разгръщане представлява базата за сравнение за всички оперативни заинтересовани страни, които трябва да изпълняват съвместните проекти, както и за управленското и изпълнителното равнище. Оперативните заинтересовани страни предоставят на управителния орган за разгръщането съответната информация относно изпълнението на програмата за разгръщане. Програмата за разгръщане е част от рамковото споразумение за партньорство и като такава всички бенефициери поемат ангажимент за изпълнението ѝ.

▼B

Член 12

Създаване и изпълнение

1.  
Управителният орган за разгръщането представя предложението за програмата за разгръщане и всякакви предложения за изменения на Комисията за одобрение.
2.  
При изготвянето на предложението за програмата за разгръщане или на предложения за нейното изменение управителният орган за разгръщането координира действията си с управителния орган на мрежата, съвместното предприятие SESAR и военните органи в съответствие с член 9, параграф 7.
3.  
При приемането на всеки съвместен проект Комисията отправя искане до управителния орган за разгръщането да адаптира програмата за разгръщане.РАЗДЕЛ 3

Стимули

Член 13

Финансиране от Съюза

1.  
Финансирането от Съюза с цел подпомагане на разгръщането на SESAR се съсредоточава върху проектите за внедряване, предвидени в член 10, които са подбрани за финансиране от Съюза в съответствие с правилата и процедурите на съответните програми за финансиране от Съюза.
2.  
Комисията сключва договорни споразумения, които обхващат проектите за внедряване, подбрани да получават финансиране от Съюза. В тези споразумения се определят санкции за неизпълнение на програмата за разгръщане и неизпълнение на проектите за внедряване.

Член 14

Други стимули

1.  
Стимули за разгръщането на SESAR в съответствие с Регламент (ЕО) № 1794/2006 и Регламент (ЕС) № 691/2010 могат да бъдат определени при установяването на съвместни проекти.
2.  
Финансирането от Съюза в съответствие с член 13 се счита за „други приходи“ в съответствие с член 2, буква к) от Регламент (ЕО) № 1794/2006.ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Преглед

Комисията прави преглед на изпълнението на съвместните проекти до края на втория референтен период, определен в член 7 от Регламент (ЕС) № 691/2010.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията от 11 февруари 2019 г. за определяне на схема за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (ОВ L 56, 25.2.2019 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

( 4 ) ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

Top