EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R1079-20171211

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1079/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единното европейско небе (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1079/2017-12-11

02012R1079 — BG — 11.12.2017 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1079/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2012 година

за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 320, 17.11.2012 г., стp. 14)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 657/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година

  L 190

37

11.7.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2345 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2016 година

  L 348

11

21.12.2016

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2160 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2017 година

  L 304

47

21.11.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1079/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2012 година

за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява изискванията за съгласуваното въвеждане на гласови комуникации въздух-земя, използващи канално отстояние от 8,33 kHz.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за всички радиотелефони, функциониращи в определената за въздушна подвижна радиослужба честотна лента 117,975—137 MHz („лентата от УКВ обхвата“), включително системите, техните съставни части и свързаните с тях процедури.

2.  Настоящият регламент се прилага за системите за обработка на полетни данни, обслужващи органи за контрол на въздушното движение, предоставящи услуги на общия въздушен трафик, техните съставни части и свързаните с тях процедури.

3.  Настоящият регламент се прилага за всички полети, изпълнявани като общ въздушен трафик във въздушното пространство на региона EUR по Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), където държавите-членки са отговорни за осигуряването на обслужване на въздушното движение в съответствие с Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

4.  Изискванията за конвертиране не се прилагат спрямо предоставянията на радиочестоти:

а) за които се запазва канално отстояние от 25 kHz за следните честоти:

i) аварийната честота (121,5 MHz);

ii) допълнителната честота за операции по издирване и спасяване (123,1 MHz);

iii) честотите на цифровата УКВ връзка (VDL) (136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz и 136,975 MHz); и

iv) честотите, на които работи системата ACARS за комуникации с въздухоплавателни средства (131,525 MHz, 131,725 MHz и 131,825 MHz);

б) когато се използва изместване на носещата честота в рамките на каналното отстояние от 25 kHz.

5.  Не се изисква пригодност за канално отстояние от 8,33 kHz на радиотелефони, предвидени за експлоатация изключително на една или няколко предоставени честоти, за които ще се запази канално отстояние от 25 kHz.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004. Прилагат се и следните определения:

1. „канал“ означава цифрово обозначение, използвано при настройката на радиотехническо оборудване за гласова комуникация, което позволява еднозначно разпознаване на приложимата честота за радиовръзка и на съответното канално отстояние;

2. „канално отстояние от 8,33 kHz“ означава отстояние между канали, при което номиналните централни честоти на каналите са разделени с 8,33 kHz една от друга;

3. „радиотелефон“ означава всяко вградено, преносимо или държано в ръка устройство, предназначено за радиопредаване и/или радиоприемане в лентата от УКВ обхвата;

4. „централен регистър“ означава регистър, в който националният орган за управление на радиочестотите вписва за всяко предоставяне на радиочестота необходимите оперативни, технически и административни данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 677/2011;

5. „конвертиране към 8,33 kHz“ означава подмяна на вписано в централния регистър предоставяне на радиочестота, за която се използва канално отстояние от 25 kHz, с предоставяне на радиочестота, за която се използва канално отстояние от 8,33 kHz;

6. „предоставяне на честота“ означава разрешението, дадено от държава-членка за използване на радиочестота или радиочестотен канал при точно определени условия с цел експлоатация на радиооборудване;

7. „оператор“ означава лице, организация или предприятие, осъществяващо или предлагащо услуги по експлоатация на въздухоплавателни средства;

8. „полети по правилата за визуални полети“ означава всички полети по правилата за осъществяване на визуални полети, определени в приложение 2 към Чикагската конвенция за международното гражданско въздухоплаване от 1944 г. („Чикагската конвенция“);

9. „държавно въздухоплавателно средство“ означава всяко въздухоплавателно средство, което се използва от военни структури, митнически органи или полицията;

10. „функциониране с изместена носеща честота“ означава случай, в който зададеното работно покритие не може да бъде осигурено от един-единствен наземен радиопредавател и, с цел да се сведат до минимум проблемите с радиосмущенията, сигналите от два или повече наземни радиопредавателя се изместват спрямо номиналната централна честота на канала;

11. „радиооборудване на въздухоплавателно средство“ означава един или повече радиотелефони, които се намират на борда на въздухоплавателното средство и се използват от упълномощен за това член на екипажа по време на полет;

12. „подновяване на радиотелефон“ означава подмяната на радиотелефон с друг от различен модел или с различен каталожен номер;

13. „зададено работно покритие означава частта от въздушното пространство, в която се предоставя определена радиоуслуга и за нея се осигурява защита на съответната честота;

14. „орган за контрол на въздушното движение“ („орган за КВД“) означава според случая районен контролен център, орган за контрол на подхода или летищна контролна кула;

15. „работна позиция“ означава обзавеждането и техническото оборудване, на които член на персонала за обслужване на въздушното движение („ОВД“) изпълнява задачи във връзка с оперативните си задължения;

16. „радиотелефония“ означава форма на радиовръзка, която е предназначена главно за обмен на информация в речева форма;

17. „писмо за споразумение“ означава споразумение между два съседни органа за ОВД, в което се уточнява как да се съгласуват техните съответни отговорности по отношение на ОВД;

18. „интегрирана система за първоначална обработка на полетни планове“ (IFPS) означава система в състава на Европейската мрежа за управление на въздушното движение, посредством която във въздушното пространство, попадащо в обхвата на настоящия регламент, се предоставя услуга за централизирана обработка и разпределение на полетни планове, включваща приемането, утвърждаването и разпределението на полетни планове;

19. „държавно въздухоплавателно средство от транспортен тип“ означава държавно въздухоплавателно средство с неподвижно крило, предназначено за превоза на хора и/или товари.

20. „оператор на летище“ означава ръководният орган на летище съгласно определението в Регламент (ЕИО) № 95/93 ( 2 );

21. „комуникация за оперативно управление“ означава комуникацията, осъществявана от операторите на въздухоплавателни средства, която също така влияе върху безопасността на въздушния транспорт, редовността и ефикасността на полетите.

Член 4

Изисквания по отношение на оперативната съвместимост и експлоатационните характеристики на радиооборудването

1.  Производителите на радиотелефони, предвидени за експлоатация в лентата от УКВ обхвата, или техните упълномощени представители, установен в Съюза, гарантират, че от 17 ноември 2013 г. всички радиотелефони, пускани на пазара, са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, операторите и другите ползватели или собственици на радиотелефони гарантират, че цялото радиооборудване, въведено в експлоатация от 17 ноември 2013 г., е пригодено за канално отстояние от 8,33 kHz.

3.  Държавите-членки гарантират, че въздухоплавателните средства, за които първоначален индивидуален сертификат за летателна годност или разрешение за отделен полет е издаден(о) за първи път в Съюза от 17 ноември 2013 г. и за които се изисква радиооборудване, са съоръжени с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

4.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, операторите и другите ползватели или собственици на радиотелефони гарантират, че от 17 ноември 2013 г. техните радиотелефони в случаите, когато подлежат на подновяване, са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

5.  Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 31 декември 2017 г. всички радиотелефони са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz с изключение на наземните радиотелефони, експлоатирани от доставчиците на аеронавигационно обслужване.

6.  В допълнение към пригодността за канално отстояние от 8,33 kHz, оборудването, посочено в параграфи 1-5, трябва да може да се настройва на канали с честотно отстояние 25 kHz между тях.

7.  Ползвателите или собствениците на наземни радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz, гарантират, че експлоатационните характеристики на тези радиотелефони, както и на наземната съставна част на предавателя/приемника, са в съответствие със стандартите на ИКАО, посочени в точка 1 от приложение II.

8.  Ползвателите или собствениците на пригодено за канално отстояние от 8,33 kHz радиооборудване на въздухоплавателни средства гарантират, че експлоатационните характеристики на тези радиотелефони са в съответствие със стандартите на ИКАО, посочени в точка 2 от приложение II.

Член 5

Задължения на операторите

1.  Операторът на дадено въздухоплавателно средство не го експлоатира над полетно ниво 195, ако радиооборудването на въздухоплавателното средство не е пригодено за канално отстояние от 8,33 kHz.

2.  От 1 януари 2014 г. операторът на дадено въздухоплавателно средство него експлоатира по правилата за полети по прибори във въздушното пространство клас A, B или C на държавите-членки, посочени в приложение I, ако радиооборудването на въздухоплавателното средство не е пригодено за канално отстояние от 8,33 kHz.

3.  По отношение на изискванията за канално отстояние от 8,33 kHz на радиооборудването на въздухоплавателното средство, посочени в параграф 2, операторът на дадено въздухоплавателно средство не го експлоатира по правилата за визуални полети в зони, за радиокомуникациите в които се прилага канално отстояние 8,33 kHz, ако радиооборудването на въздухоплавателното средство не е пригодено за канално отстояние от 8,33 kHz.

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 5, от 1 януари 2018 г. операторът на дадено въздухоплавателно средство не го експлоатира във въздушно пространство, за което се изисква наличието на борда на радиотелефон, ако радиооборудването на въздухоплавателното средство не е пригодено за канално отстояние от 8,33 kHz.

Член 6

Изисквания по отношение на конвертиранията към канално отстояние от 8,33 kHz

1.  Държавите-членки гарантират, че за сектори с долна граница при или над полетно ниво 195 за всички предоставени радиочестоти се преминава към канално отстояние от 8,33 kHz.

2.  Ако при извънредни обстоятелства не е възможно спазването на параграф 1, държавите-членки съобщават причините за това на Комисията.

▼M1

3.  Държавите членки, посочени в приложение I, осъществяват не по-късно от 31 декември 2014 г. определен брой конвертирания към канално отстояние от 8,33 kHz, който да е равен поне на 25 % от общия брой на предоставянията на радиочестоти при канално отстояние от 25 kHz, регистрирани в централния регистър и разпределени на конкретни районни контролни центрове (РКЦ) в дадена държава членка. Тези конвертирания не са ограничени до предоставянията на радиочестоти на РКЦ и не включват предоставянията на радиочестоти за комуникация за оперативно управление.

▼B

4.  В общия брой на държавните предоставяния на РКЦ на радиочестоти при канално отстояние от 25 kHz, посочени в параграф 3, не се вземат предвид:

а) предоставянията на радиочестоти, когато се използва изместване на носещата честота в каналното отстояние от 25 kHz;

б) предоставянията на радиочестоти, за които се запазва канално отстояние от 25 kHz поради изискване за безопасност;

в) предоставянията на радиочестоти при канално отстояние 25 kHz, използвани за нуждите на държавни въздухоплавателни средства.

5.  Държавите-членки, посочени в приложение I, съобщават не по-късно от 31 декември 2013 г. на Комисията броят на конвертиранията, които могат да бъдат осъществени съгласно параграф 3.

6.  Ако целта от 25 %, определена в параграфи 3 и 4, не може да бъде постигната, държавите-членки предоставят в съобщенията си до Комисията обосновка защо не е постигната целта от 25 % и да предложат алтернативна дата, до която да бъдат извършени посочените конвертирания.

7.  Съобщението до Комисията съдържа и предоставянията на радиочестоти, за които не е осъществимо конвертирането, и изтъква причините за неосъществимостта на конвертирането.

8.  Държавите-членки, посочени в приложение I, гарантират, че от 1 януари 2015 г. всички предоставяния на радиочестоти за комуникация за оперативно управление, публикувани в централния регистър, са при канално отстояние от 8,33 kHz.

9.  Когато поради технически причини не може да бъде гарантирано спазването на параграф 8, държавите-членки съобщават на Комисията не по-късно от 31 декември 2014 г. предоставянията на радиочестоти за комуникация за оперативно управление, за които няма да се осъществи конвертиране, и дават обосновка защо няма да се извърши конвертирането.

10.  Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 31 декември 2018 г. за всички предоставени радиочестоти е осъществено конвертиране към канално отстояние от 8,33 kHz, с изключение на:

а) предоставените радиочестоти, за които се запазва канално отстояние от 25 kHz поради изискване за безопасност;

б) предоставените радиочестоти при канално отстояние 25 kHz, използвани за нуждите на държавни въздухоплавателни средства.

Член 7

Задължения на доставчиците на аеронавигационно обслужване

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване гарантират, че техните системи за гласова комуникация, използващи канално отстояние от 8,33 kHz, позволяват приемлива от експлоатационна гледна точка гласова комуникация между ръководителите на полети и пилотите в рамките на зададеното работно покритие.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване въвеждат процесите на уведомяване и първоначално съгласуване в своите системи за обработка на полетни данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1032/2006 на Комисията ( 3 ), както следва:

а) информацията, че за даден полет се използва канално отстояние от 8,33 kHz, се предава между органите за КВД;

б) информацията, че за даден полет се използва канално отстояние от 8,33 kHz, се предоставя на съответната работна позиция;

в) ръководителят на полети разполага със средства да променя информацията за това дали за даден полет може да използва канално отстояние 8,33 kHz.

Член 8

Свързани процедури

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, операторите и другите ползватели на радиотелефони гарантират, че всичките шест цифри от цифровото обозначение се използват за разпознаването на канала на предаване за радиотелефонна комуникация, освен когато и петата, и шестата цифра са нули, като в такъв случай се използват само първите четири цифри.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, операторите и другите ползватели на радиотелефони гарантират, че техните процедури за гласова комуникация въздух-земя в съответствие с разпоредбите на ИКАО, посочени в точка 3 от приложение II.

3.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване гарантират, че процедурите, приложими за въздухоплавателни средства, оборудвани с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz, и за въздухоплавателни средства без такова оборудване, са посочени в писмата за споразумение между органите за ОВД.

4.  Всички оператори и агентите, действащи от тяхно име, гарантират, че буквата Y е вмъкната в позиция 10 на полетния план за въздухоплавателни средства, оборудвани с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

5.  Операторите и агентите, действащи от тяхно име, гарантират, че когато се планира полет във въздушно пространство, за което се изисква наличието на борда на радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz, съответно указание е включено в полетния план за въздухоплавателни средства без такова оборудване, но които са освободени от задължението за наличието му на борда.

6.  В случай на промяна в статуса на даден полет по отношение на използваемостта на канално отстояние от 8,33 kHz, операторите или агентите, действащи от тяхно име, изпращат съобщение за промяна до IFPS, като на съответната позиция се вмъква подходящо указание за това.

7.  Управителният орган на мрежата гарантира, че IFPS обработва и разпространява получената от полетните планове информация относно използваемостта на канално отстояние от 8,33 kHz.

Член 9

Разпоредби за държавните въздухоплавателни средства

1.  Държавите-членки гарантират, че държавните въздухоплавателни средства от транспортен тип, извършващи полети над полетно ниво 195, са оборудвани с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

2.  Когато ограничения по възлагането на поръчки пречат за спазване на разпоредбите на параграф 1, държавите-членки гарантират, че държавните въздухоплавателни средства от транспортен тип, извършващи полети над полетно ниво 195, са оборудвани не по-късно от 31 декември 2012 г. с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

3.  Държавите-членки гарантират, че държавните въздухоплавателни средства, които не са от транспортен тип и извършват полети над полетно ниво 195, са оборудвани с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

4.  Държавите-членки могат да позволят неспазване на параграф 3 поради:

а) непреодолими ограничения от технически или бюджетен характер;

б) ограничения по възлагането на поръчки.

5.  Когато ограничения по възлагането на поръчки пречат за спазване на разпоредбите на параграф 3, държавите-членки гарантират, че държавните въздухоплавателни средства, които не са от транспортен тип и извършват полети над полетно ниво 195, са оборудвани не по-късно от 31 декември 2015 г. с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

6.  Държавите-членки гарантират, че новите държавни въздухоплавателни средства, влезли в експлоатация от 1 януари 2014 г., са оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

7.  Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2014 г. подлежащите на подновяване радиотелефони, инсталирани на борда на държавните въздухоплавателни средства, се подновяват винаги с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

8.  Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 31 декември 2018 г. всички държавни въздухоплавателни средства са оборудвани с радиотелефони, които са пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

9.  Без да се засягат националните процедури за съобщаване на информация относно държавните въздухоплавателни средства, държавите-членки съобщават на Комисията не по-късно от 30 юни 2018 г. списъка на държавните въздухоплавателни средства, които не могат да бъдат оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz, съгласно параграф 8 поради:

а) непреодолими ограничения от технически или бюджетен характер;

б) ограничения по възлагането на поръчки.

10.  Когато ограничения по възлагането на поръчки пречат за спазване на разпоредбите на параграф 8, държавите-членки също така съобщават на Комисията не по-късно от 30 юни 2018 г. датата, до която съответните въздухоплавателни средства ще бъдат оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz. Въпросната дата не може да бъде по-късна от 31 декември 2020 г.

11.  Параграф 8 не се прилага за държавни въздухоплавателни средства, които ще бъдат извадени от експлоатация до 31 декември 2025 г.

12.  Доставчиците на ОВД гарантират, че държавните въздухоплавателни средства, които не са оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz, могат да бъдат поети за обслужване, при условие че те могат да бъдат обслужени безопасно в рамките на капацитета на системата за управление на въздушното движение за УКВ обхвата или за предоставени честоти при канално отстояние 25 kHz.

13.  Държавите-членки публикуват в своите национални сборници за аеронавигационна информация и публикация процедурите за обслужване на държавните въздухоплавателни средства, които не са оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

14.  Доставчиците на ОВД съобщават всяка година на държавата-членка, която ги е определила, своите планове за обслужване на държавни въздухоплавателни средства, които не са оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz, като в плановете вземат предвид ограниченията в капацитета, свързани с процедурите, посочени в параграф 13.

Член 10

Изисквания за безопасност

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в съществуващите системи, посочени в член 2, параграф 1, или въвеждането на нови системи, се предхождат от оценка на безопасността, включително установяване на опасностите, оценка и намаляване на риска, осъществявана от заинтересованите страни. По време на тази оценка на безопасността като минимум се вземат предвид изискванията, изложени в приложение III.

Член 11

Съответствие или годност за използване на съставните части

1.  Преди да издадат декларация за съответствие с изискванията на ЕО или за годност за използване съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 552/2004, производителите на съставни части на системите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, оценяват съответствието или годността за използване на тези съставни части в съответствие с изискванията, предвидени в част А от приложение IV към настоящия регламент.

2.  Когато сертификат, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ) се отнася до съставни части, той се счита за декларация за съответствие с изискванията на ЕО или за годност за използване, ако включва доказателство за съответствие с приложимите изисквания по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент.

Член 12

Проверка на системите

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които могат да докажат или са доказали на своя национален надзорен орган, че изпълняват условията, изложени в приложение V, извършват проверка на системите, посочени в член 2, параграф 1, в съответствие с изискванията, изложени в приложение IV, част В.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които не могат да докажат, че изпълняват условията, изложени в приложение V, възлагат на нотифициран орган проверка на системите, посочени в член 2, параграф 1. Проверката се извършва в съответствие с изискванията, изложени в приложение IV, част Г.

3.  Когато сертификат, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 се отнася до системи, той се счита за декларация на ЕО за проверка, ако включва доказателство за съответствие с приложимите изисквания по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент.

Член 13

Допълнителни изисквания

1.  Държавите-членки гарантират, че всички съответни участници са надлежно запознати с изискванията, предвидени в настоящия регламент и са подходящо обучени за служебните си функции.

2.  Управителният орган на мрежата гарантира, че работещият с IFPS персонал, който участва в планирането на полетите, е надлежно запознат с изискванията, поставени от настоящия регламент, и е подходящо обучен за служебните си функции.

3.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване:

а) изготвят и поддържат наръчници за работа, съдържащи необходимите инструкции и информация, позволяващи на всичките им съответни служители да прилагат разпоредбите на настоящия регламент;

б) гарантират, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като по отношение на актуализацията и разпространението им се прилага подходящо управление на качеството и пълнотата на документацията;

в) гарантират, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие с настоящия регламент.

4.  Управителният орган на мрежата гарантира, че службата за централизирана обработка и разпределение на полетни планове:

а) изготвя и поддържа наръчници за работа, съдържащи необходимите инструкции и информация, позволяващи на всичките съответни служители да прилагат разпоредбите на настоящия регламент;

б) гарантира, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като по отношение на актуализацията и разпространението им се прилага подходящо управление на качеството и пълнотата на документацията;

в) гарантира, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие с настоящия регламент.

5.  Операторите гарантират, че персоналът, работещ с радиотехническо оборудване, е надлежно запознат с настоящия регламент и е подходящо обучен за използване на това оборудване, както и че в пилотската кабина са на разположение инструкции, когато това е възможно.

6.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент, включително публикуването на съответната информация в националните сборници за аеронавигационна информация и публикация.

Член 14

Освобождавания

1.  В рамките на първа алинея от член 4 от Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията ( 5 ) държавите-членки могат да издават временни дерогации от предвидените в член 5, параграф 1 от настоящия регламент задължения за наличието на борда на оборудване при полети, осъществявани по правилата за визуални полети.

2.  Държавите-членки могат да предприемат мерки на местно равнище за освобождаване от спазването на член 4, параграф 5, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 10 за случаи, които оказват ограничено въздействие върху мрежата.

3.  Държавите-членки, предприемащи мерките, посочени в параграф 2, предоставят на Комисията подробна информация, която обосновава необходимостта от освобождаване, най-късно 1 година преди датите, определени в член 4, параграф 5, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 10.

4.  В срок от 6 месеца след получаването на подробна информация от държавите-членки съгласно параграф 3 и след консултация с управителния орган на мрежата, Комисията може да преразгледа освобождаването, издадено в съответствие с параграф 2, ако въздействието върху мрежата не е ограничено.

Член 15

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1265/2007 се отменя.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави-членки, за които се отнасят членове 5 и 6

Държавите-членки, за които се отнасят член 5, параграф 2, член 6, параграф 3, член 6, параграф 5 и член 6, параграф 8, са следните:

 Германия;

 Ирландия;

 Франция;

 Италия;

 Люксембург;

 Унгария;

 Нидерландия;

 Австрия;

 Обединеното кралство.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

▼M2

Разпоредби на ИКАО, посочени в членове 4 и 8

1. Глава 2 „Въздушна подвижна радиослужба“, раздел 2.1 „Характеристики на системата за комуникация въздух—земя в УКВ честотен диапазон (VHF)“ и раздел 2.2 „Системни характеристики на наземната авиационна станция“ от приложение 10 към Чикагската конвенция, том III, част 2 (второ издание — юли 2007 г., включващо Изменение № 90).

2. Глава 2 „Въздушна подвижна радиослужба“, раздел 2.1 „Характеристики на системата за комуникация въздух—земя в УКВ честотен диапазон (VHF)“, раздел 2.3.1 „Функция на предаване“ и раздел 2.3.2 „Функция на приемане“, без подраздел 2.3.2.8 „VDL — устойчивост на смущения“ от ИКАО, приложение 10 към Чикагската конвенция, том III, част 2 (второ издание — юли 2007 г., включващо Изменение № 90).

▼M3

3. Раздел 12.3.1.5 „8,33 kHz канално отстояние“ от PANS-ATM, Документ 4444 на ИКАО (16-о издание — 2016 г., включващо Изменение № 7А).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания, посочени в член 10, които да бъдат взети предвид при оценката на безопасността

1. Изложените в член 4, параграф 6, член 4, параграф 7; член 4, параграф 8, член 7, параграф 1, и член 7, параграф 2 изисквания по отношение на оперативната съвместимост и експлоатационните характеристики се вземат предвид при оценката на безопасността.

2. Изложените в член 8 изисквания по съответните процедури се вземат предвид при оценката на безопасността.

3. Изложените в член 9, параграфи 13 и 14 режими във връзка с държавни въздухоплавателни средства трябва да бъдат взети предвид при оценката на безопасността.

4. Изискванията за съответствие, изложени в член 13, параграфи 1, 2, 5 и 6, се вземат предвид при оценката на безопасността.

5. Държавите-членки гарантират, че когато за дадено предоставяне на честота се осъществи конвертиране към канално отстояние от 8,33 kHz, за новото предоставяне на честота се провежда изпитване през пробен период с подходяща продължителност, през който се проверява за безопасна експлоатация с течение на времето, преди да се направи регистриране в централния регистър.

6. Държавите-членки гарантират, че конвертиранията към канално отстояние от 8,33 kHz са извършени при съобразяване с насоките на ИКАО за критерии за планиране на използването на честоти съгласно описаното в част II — „VHF Air-Ground Communications Frequency Assignment Planning Criteria“ („Критерии за планиране на присвояването на честоти за комуникацията въздух-земя в УКВ честотен диапазон“), от EUR Frequency Management Manual („Ръководството за управление на използването на честоти“) — ICAO EUR Doc 011.

7. Доставчиците на аеронавигационно обслужване гарантират публикуването и надлежното прилагане на процедури за обслужване на въздухоплавателни средства, които не са оборудвани за използване на канално отстояние от 8,33 kHz, при експлоатацията им във въздушно пространство, за което се изисква наличието на борда на радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz.

8. Доставчиците на аеронавигационно обслужване и/или операторите на летища гарантират публикуването и надлежното прилагане на процедури за обслужване на въздухоплавателни средства, които не са оборудвани за използване на канално отстояние от 8,33 kHz, в летищни зони, в които се използва канално отстояние от 8,33 kHz.

9. Държавите-членки, които при предоставянето на радиочестоти конвертират каналното отстояние на 8,33 kHz в която и да е част от своето въздушно пространство:

а) гарантират, че операторите на въздухоплавателни средства, експлоатирани в това въздушно пространство, са информирани, че тези въздухоплавателни средства трябва да бъдат оборудвани с радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz;

б) гарантират предоставянето на подходящо обучение на членовете на полетния екипаж, използващи съгласно член 2, параграф 5 радиотелефони за канално отстояние от 25 kHz във въздушно пространство, за което се изисква наличието на борда на радиотелефони, пригодени за канално отстояние от 8,33 kHz;

в) извършват местна оценка на безопасността преди конвертирането, при която се вземат предвид цялото очаквано движение през въпросното въздушно пространство и евентуалните проблеми, породени от действащата система за гласова комуникация в цялото околно въздушно пространство.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ А

Изисквания, посочени в член 11, за оценка на съответствието или годността за използване на съставните части

1. При проверката се доказва съответствието на съставните части с изискванията на настоящия регламент към експлоатационните им характеристики, или че са годни за използване, когато тези съставни части функционират в изпитателни условия.

2. Прилагането от страна на производителя на модула, описан в част Б, се счита за подходяща процедура за оценка на съответствието, чрез която се гарантира и декларира съответствието на съставните части. Допускат се също еквивалентни или по-строги процедури.

ЧАСТ Б

Модул за вътрешен производствен контрол

1. Този модул описва процедурата, с която производителят или неговият установен в Съюза упълномощен представител, изпълняващ предвидените в точка 2 задължения, гарантира и декларира, че въпросните съставни части отговарят на изискванията на настоящия регламент. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Съюза, трябва да изготви писмена декларация за съответствие или годност за използване в съответствие с точка 3 от приложение III към Регламент (ЕО) № 552/2004.

2. Производителят трябва да изготви техническата документация, описана в точка 4. Той или неговият упълномощен представител, установен в Съюза, трябва да съхраняват документацията на разположение на съответните национални надзорни органи за целите на инспекциите и на разположение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които интегрират тези съставни части в своите системи, за период от най-малко 10 години, считано от датата на производство на последната съставна част. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в Съюза, информира държавите-членки за това къде и как може да бъде предоставена горепосочената техническа документация.

3. Ако производителят не е установен в Съюза, той определя лицето/лицата, което/които пласира/т съставните части на пазара на Съюза. Това/тези лице/лица информира/т държавите-членки за това къде и как може да бъде предоставена горепосочената техническа документация.

4. Техническата документация трябва да доказва съответствието на съставните части с изискванията на настоящия регламент. Същата трябва, доколкото това е от значение за оценката, да отразява проектирането, производството и функционирането на съставните части.

5. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие или годност за използване заедно с техническата документация.

ЧАСТ В

Изисквания относно проверката на системите съгласно член 12, параграф 1

1. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, доказва, че тези системи отговарят на изискванията по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент, в среда за оценка, която отразява особеностите на работната среда на тези системи. По-специално:

 проверката на съобщителните системи доказва, че за гласови комуникации се използва канално отстояние от 8,33 kHz в съответствие с член 4 и че експлоатационните характеристики на прилагащите 8,33 kHz системи за гласови комуникации са в съответствие с член 4, параграф 7,

 проверката на системите за обработка на полетни данни доказва, че функционалните възможности, описани в член 7, параграф 2, са осъществени правилно.

2. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за изпитване.

3. Инструментите за изпитване, които се използват при проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, притежават подходящи функционални възможности.

4. В резултат на проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, получават елементите на техническото досие, което се изисква съгласно точка 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 552/2004, включително следните елементи:

 описание на изпълнението,

 протокол от инспекциите и изпитванията, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване управлява дейностите по проверката, и по-специално:

 определя подходящата среда за оценка на работното и техническото състояние, отразяваща особеностите на работната среда,

 проверява дали планът за провеждане на изпитванията описва интегрирането на системите, посочени в член 2, параграф 1, в среда за оценка на работното и техническото състояние,

 проверява дали планът за провеждане на изпитванията осигурява пълно покриване на приложимите изисквания по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент,

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за провеждане на изпитванията,

 планира организацията на изпитанията, персонала, инсталирането и конфигурирането на изпитателната платформа,

 извършва инспекциите и изпитванията съгласно зададеното в плана за провеждане на изпитванията,

 изготвя протокола, представящ резултатите от инспекциите и изпитванията.

6. Доставчикът на аеронавигационно обслужване гарантира, че системите, посочени в член 2, параграф 1, работещи в среда за оценка на функционирането, отговарят на изискванията по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент.

7. При удовлетворително завършване на проверката за съответствие доставчиците на аеронавигационно обслужване изготвят декларация на ЕО за проверка на системата и я представят на националния надзорен орган заедно с техническото досие съгласно изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.

ЧАСТ Г

Изисквания относно проверката на системите съгласно член 12, параграф 2

1. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да докаже, че тези системи отговарят на изискванията по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент, в среда за оценка, която отразява особеностите на работната среда на тези системи. По-специално:

 проверката на съобщителните системи трябва да докаже, че за гласови комуникации се използва канално отстояние от 8,33 kHz в съответствие с член 4 и че експлоатационните характеристики на прилагащите 8,33 kHz системи за гласови комуникации са в съответствие с член 4, параграф 7,

 проверката на системите за обработка на полетни данни трябва да докаже, че функционалните възможности, описани в член 7, параграф 2, са осъществени правилно.

2. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за изпитване.

3. Инструментите за изпитване, които се използват при проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да притежават подходящи функционални възможности.

4. В резултат на проверката на системите, определени в член 2, параграф 1, трябва да се получат елементите на техническото досие, което се изисква съгласно точка 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 552/2004, включително следните елементи:

 описание на изпълнението,

 протокол от проверките и изпитванията, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя подходящата среда за оценка на работното и техническото състояние, отразяваща особеностите на работната среда, и осигурява извършването на дейностите по проверката от нотифициран орган.

6. Нотифицираният орган управлява дейностите по проверката, и по-специално:

 проверява дали планът за провеждане на изпитванията описва интегрирането на системите, посочени в член 2, параграф 1, в среда за оценка на работното и техническото състояние,

 проверява дали планът за провеждане на изпитванията осигурява пълно покриване на приложимите изисквания по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент,

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за провеждане на изпитванията,

 планира организацията на изпитванията, персонала, инсталирането и конфигурирането на изпитателната платформа,

 извършва инспекциите и изпитванията съгласно зададеното в плана за провеждане на изпитванията,

 изготвя протокола, представящ резултатите от инспекциите и изпитванията.

7. Нотифицираният орган гарантира, че системите, посочени в член 2, параграф 1, работещи в среда за оценка на функционирането, отговарят на изискванията по отношение на оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики и безопасността, предвидени в настоящия регламент.

8. При удовлетворително приключване на задачите по проверката нотифицираният орган изготвя сертификат за съответствие по отношение на задачите, които е изпълнил.

9. След това доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя декларацията на ЕО за проверка на системата и я представя на националния надзорен орган заедно с техническото досие съгласно изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Условия, за които се отнася член 12

1. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да е въвел методи за докладване в своята организация, които да осигуряват и доказват безпристрастността и независимостта на преценката по отношение на дейностите по проверката.

2. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който участва в процесите на проверката, извършва проверките с възможно най-голяма професионална почтеност и с възможно най-голяма техническа компетентност и не е подложен на каквито и да било въздействия и стимули, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от проверките му, особено от страна на лица или групи от лица, засегнати от резултатите от тези проверки.

3. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който участва в процесите на проверката, има достъп до оборудване, което му дава възможност да извършва правилно необходимите проверки.

4. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който участва в процесите на проверката, е преминал солидно техническо и професионално обучение, има задоволителни знания за изискванията за проверките, които той трябва да извършва, адекватен опит за такива операции, както и способностите, изисквани за изготвянето на декларациите, архивите и протоколите, които доказват, че проверките са били проведени.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който участва в процесите на проверката, е в състояние да извършва проверките си безпристрастно. Възнаграждението му не трябва да зависи от броя на извършените проверки или от резултатите от тези проверки.( 1 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

( 2 ) ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 27.

( 4 ) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 128, 16.5.2006 г., стр. 3.

Top