EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0966-20170101

Consolidated text: Регламент (ЕС, Евратом ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/966/2017-01-01

02012R0966 — BG — 01.01.2017 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) № 547/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година

  L 163

18

29.5.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1142/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година

  L 317

28

4.11.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) 2015/1929 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 октомври 2015 година

  L 286

1

30.10.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Член 2

Определения

Член 3

Съответствие на вторичното законодателство с настоящия регламент

Член 4

Срокове, дати и крайни срокове

Член 5

Защита на личните данни

ДЯЛ II

БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Зачитане на бюджетните принципи

Глава 1

Принципи на единство и на точност на бюджета

Член 7

Обхват на бюджета

Член 8

Специални правила относно принципите на единство и на точност на бюджета

Глава 2

Принцип на ежегодност

Член 9

Определение

Член 10

Вид бюджетни кредити

Член 11

Счетоводни правила за приходите и бюджетните кредити

Член 12

Поемане на задължение за бюджетни кредити

Член 13

Анулиране и пренос на бюджетни кредити

Член 14

Правила за пренос на целеви приходи

Член 15

Отмяна на бюджетни кредити

Член 16

Приложими правила в случай на късно приемане на бюджета

Глава 3

Принцип на балансираност

Член 17

Определение и обхват

Член 18

Салдо от финансовата година

Глава 4

Принцип на разчетна единица

Член 19

Използване на еврото

Глава 5

Принцип на универсалност

Член 20

Определение и обхват

Член 21

Целеви приходи

Член 22

Безвъзмездни сделки

Член 23

Правила относно приспаданията и корекциите на обменните курсове

Глава 6

Принцип на специфичност

Член 24

Общи разпоредби

Член 25

Трансфери от институции, различни от Комисията

Член 26

Трансфери от Комисията

Член 27

Предложения за трансфери, представени пред Европейския парламент и Съвета от институции

Член 28

Специфични правила за трансферите

Член 29

Трансфери, за които се прилагат специални разпоредби

Глава 7

Принцип на добро финансово управление

Член 30

Принципи на икономичност, ефикасност и ефективност

Член 31

Задължителна финансова обосновка

Член 32

Вътрешен контрол на изпълнението на бюджета

Член 33

Разходно-ефективни системи за контрол

Глава 8

Принцип на прозрачност

Член 34

Публикуване на отчетите, бюджетите и докладите

Член 35

Публикуване на информация за получателите и на друга информация

ДЯЛ III

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТА

Глава 1

Съставяне на бюджета

Член 36

Прогнози за приходите и разходите

Член 37

Прогнозен бюджет на органите, посочени в член 208

Член 38

Проектобюджет

Член 39

Писмо за внасяне на корекции в проектобюджета

Член 40

Задължения на държавите-членки, произтичащи от приемането на бюджета

Член 41

Проекти на коригиращи бюджети

Член 42

Ранно предаване на прогнозите и на проектобюджетите

Глава 2

Устройство и представяне на бюджета

Член 43

Устройство на бюджета

Член 44

Бюджетна номенклатура

Член 45

Забрана за отрицателни приходи

Член 46

Провизии

Член 47

Отрицателен резерв

Член 48

Резерв за спешна помощ

Член 49

Представяне на бюджета

Член 50

Правила за щатното разписание на персонала

Глава 3

Бюджетна дисциплина

Член 51

Съответствие с многогодишната финансова рамка

Член 52

Съответствие на актовете на Съюза с бюджета

ДЯЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Глава 1

Общи разпоредби

Член 53

Изпълнение на бюджета в съответствие с принципа на доброто финансово управление

Член 54

Основен акт и изключения

Член 55

Изпълнение на бюджета от институции, различни от Комисията

Член 56

Делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета

Член 57

Конфликт на интереси

Глава 2

Методи на изпълнение

Член 58

Методи на изпълнение на бюджета

Член 59

Споделено управление с държавите-членки

Член 60

Непряко управление

Член 61

Предварителни оценки и споразумения за възлагане

Член 62

Изпълнителни агенции

Член 63

Ограничения на делегирането на правомощия

Глава 3

Финансови участници

Раздел 1

Принцип на разделяне на функциите

Член 64

Разделяне на функциите

Раздел 2

Разпоредител с бюджетни кредити

Член 65

Разпоредител с бюджетни кредити

Член 66

Правомощия и функции на разпоредителя с бюджетни кредити

Член 67

Правомощия и функции на ръководителите на делегациите на Съюза

Раздел 3

Счетоводител

Член 68

Правомощия и функции на счетоводителя

Член 69

Правомощия, които може да се делегират от счетоводителя

Раздел 4

Администратор на авансови средства

Член 70

Сметки за авансови средства

Глава 4

Отговорност на финансовите участници

Раздел 1

Общи правила

Член 71

Оттегляне на делегиране и временно прекратяване на правомощия, делегирани на финансовите участници

Член 72

Отговорност на разпоредителя с бюджетни кредити за незаконна дейност, измама или корупция

Раздел 2

Правила, приложими за оправомощените и вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити

Член 73

Правила, приложими за разпоредителите с бюджетни кредити

Раздел 3

Правила, приложими за счетоводителите и администраторите на авансови средства

Член 74

Правила, приложими за счетоводителите

Член 75

Правила, приложими за администраторите на авансови средства

Глава 5

Приходни операции

Раздел 1

Предоставяне на собствените ресурси

Член 76

Собствени ресурси

Раздел 2

Прогноза за вземанията

Член 77

Прогноза за вземанията

Раздел 3

Установяване на вземания

Член 78

Установяване на вземания

Раздел 4

Разпореждане за събиране.

Член 79

Разпореждане за събиране

Раздел 5

Събиране

Член 80

Правила относно събирането

Член 81

Давностен срок

Член 82

Национално третиране на вземанията на Съюза

Член 83

Глоби, санкции и начислени лихви, наложени от Комисията

Глава 6

Разходни операции

Член 84

Решение за финансиране

Раздел 1

Поемане на задължение за разход

Член 85

Видове поети задължения

Член 86

Правила, приложими за поемането на задължения

Член 87

Проверки, приложими за поемането на задължения

Раздел 2

Утвърждаване на разход

Член 88

Утвърждаване на разход

Раздел 3

Разрешаване на разход

Член 89

Разрешаване на разход

Раздел 4

Плащане на разход

Член 90

Видове плащания

Член 91

Плащане, ограничено до наличните средства

Раздел 5

Срокове за разходните операции

Член 92

Срокове

Глава 7

Информационни системи и електронно управление

Член 93

Електронно управление на операциите

Член 94

Предаване на документи

Член 95

Електронно управление

Глава 8

Административни принципи

Член 96

Добра администрация

Член 97

Посочване на средствата за обжалване

Глава 9

Вътрешен одитор

Член 98

Назначаване на вътрешния одитор

Член 99

Правомощия и функции на вътрешния одитор

Член 100

Независимост на вътрешния одитор

ДЯЛ V

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ

Глава 1

Общи разпоредби

Раздел 1

Обхват и принципи на възлагането

Член 101

Определения за целите на настоящия дял

Член 102

Принципи, приложими за обществените поръчки

Раздел 2

Публикуване

Член 103

Мерки за публичност

Раздел 3

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Член 104

Процедури за възлагане

Член 104a

Междуинституционални обществени поръчки и съвместни обществени поръчки

Член 105

Подготовка на процедурата за възлагане

Член 105a

Защита на финансовите интереси на Съюза чрез откриване на рисковете и налагане на административни санкции

Член 106

Критерии за отстраняване и административни санкции

Член 107

Отхвърляне при процедура за възлагане

Член 108

Система за ранно откриване и отстраняване

Член 110

Възлагане на договори

Член 111

Представяне, комуникация по електронен път и оценка

Член 112

Контакти по време на процедурата за възлагане

Член 113

Решение за възлагане и информация за кандидатите или оферентите

Член 114

Отмяна на процедурата за възлагане

Член 114a

Изпълнение и изменения на договора

Раздел 4

Гаранции и корективни мерки

Член 115

Гаранции

Член 116

Съществени грешки, нередности или измами

Глава 2

Разпоредби, приложими за поръчките, възлагани от институциите за техни нужди

Член 117

Възлагащ орган

Член 118

Приложими прагове и период на изчакване

Член 119

Правила за достъпа до процедури за възлагане

Член 120

Правила на Световната търговска организация относно обществените поръчки

ДЯЛ VI

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Глава 1

Обхват и форма на безвъзмездните средства

Член 121

Обхват на безвъзмездните средства

Член 122

Бенефициери

Член 123

Форми на безвъзмездните средства

Член 124

Еднократни суми, единични разходи и финансиране с единна ставка

Глава 2

Принципи

Член 125

Общи принципи, приложими за безвъзмездните средства

Член 126

Допустими разходи

Член 127

Съфинансиране в натура

Член 128

Прозрачност

Член 129

Принцип на некумулативно отпускане

Член 130

Принцип на забрана за отпускане със задна дата

Глава 3

Процедура за отпускане

Член 131

Заявления за безвъзмездни средства

Член 132

Критерии за подбор и за отпускане на безвъзмездни средства

Член 133

Процедура за оценяване

Глава 4

Плащане и контрол

Член 134

Гаранция за предварителното финансиране

Член 135

Плащане на безвъзмездните средства и контрол

Член 136

Срокове за съхраняване на документация

Глава 5

Изпълнение

Член 137

Договори за изпълнение и финансова подкрепа за трети лица

ДЯЛ VII

НАГРАДИ

Член 138

Общи правила

ДЯЛ VIII

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 139

Обхват

Член 140

Принципи и условия, приложими за финансовите инструменти

ДЯЛ IХ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Глава 1

Представяне на отчетите

Член 141

Устройство на отчетите

Член 142

Доклад за бюджетното и финансовото управление

Член 143

Правила относно отчетите

Член 144

Счетоводни принципи

Член 145

Финансови отчети

Член 146

Отчети за изпълнението на бюджета

Член 147

Междинни отчети

Член 148

Одобряване на окончателните консолидирани отчети

Глава 2

Информация за изпълнението на бюджета

Член 149

Отчет за бюджетните гаранции и рискове

Член 150

Информация за изпълнението на бюджета

Глава 3

Счетоводна отчетност

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 151

Счетоводна система

Член 152

Обща разпоредба за счетоводната система на институциите

Раздел 2

Общи сметки

Член 153

Общи сметки

Член 154

Записвания в общите сметки

Член 155

Счетоводни корекции

Раздел 3

Бюджетни сметки

Член 156

Бюджетно счетоводство

Глава 4

Инвентаризационни описи

Член 157

Инвентарен опис

ДЯЛ X

ВЪНШЕН ОДИТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Глава 1

Външен одит

Член 158

Външен одит от Сметната палата

Член 159

Правила и процедура по отношение на одита

Член 160

Проверки на ценни книжа и парични средства

Член 161

Право на достъп на Сметната палата

Член 162

Годишен доклад на Сметната палата

Член 163

Специални доклади на Сметната палата

Глава 2

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Член 164

График на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Член 165

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Член 166

Последващи мерки

Член 167

Специални разпоредби относно ЕСВД

ВТОРА ЧАСТ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Член 168

Специални разпоредби относно Европейския фонд за гарантиране на земеделието

Член 169

Поемане на задължения за бюджетните кредити за ЕФГЗ

Член 170

Глобални временни задължения за бюджетните кредити за ЕФГЗ

Член 171

График на бюджетните задължения за ЕФГЗ

Член 172

Осчетоводяване на разходите по ЕФГЗ

Член 173

Трансфер на бюджетни кредити по ЕФГЗ

Член 174

Целеви приходи по ЕФГЗ

ДЯЛ II

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ, КОХЕЗИОНЕН ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ФОНДОВЕ В ОБЛАСТТА НА СВОБОДАТА, СИГУРНОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ, И МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

Член 175

Специални разпоредби

Член 176

Спазване на разпределението на бюджетните кредити за поети задължения

Член 177

Плащания на финансови участия, междинни плащания и възстановявания на средства

Член 178

Отмяна на бюджетни кредити

Член 178а

Пренос на бюджетни кредити за поети задължения за Механизма за свързване на Европа

Член 179

Трансфер на бюджетни кредити

Член 180

Управление, подбор и одит

ДЯЛ III

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Член 181

Фондове за научни изследвания

Член 182

Поемане на задължения за фондовете за научни изследвания

Член 183

Съвместен изследователски център

ДЯЛ IV

ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ

Глава 1

Общи разпоредби

Член 184

Общи разпоредби

Глава 2

Изпълнение на дейностите

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 185

Осъществяване на външните дейности

Раздел 2

Бюджетна подкрепа и доверителни фондове с няколко донора

Член 186

Използване на бюджетна подкрепа

Член 187

Доверителни фондове на Съюза за външни дейности

Раздел 3

Други режими на управление

Член 188

Осъществяване на външни дейности чрез непряко управление

Член 189

Споразумения за финансиране относно осъществяването на външни дейности

Глава 3

Възлагане на обществени поръчки

Член 190

Възлагане на поръчки за външни дейности

Член 191

Правила за достъпа до обществени поръчки

Глава 4

Безвъзмездни средства

Член 192

Цялостно финансиране на външна дейност

Член 193

Правила, приложими за безвъзмездните средства за външни дейности

Глава 5

Одит на отчетите

Член 194

Одит от Съюза на външните дейности

ДЯЛ V

ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБИ

Член 195

Европейски служби

Член 196

Бюджетни кредити, отнасящи се до европейските служби

Член 197

Разпоредител с бюджетни кредити на европейските служби

Член 198

Сметки на междуинституционалните европейски служби

Член 199

Делегиране на правомощия на разпоредител с бюджетни кредити за междуинституционалните европейски служби

Член 200

Услуги, предоставяни на трети лица

ДЯЛ VI

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Член 201

Общи разпоредби

Член 202

Поети задължения

Член 203

Специални разпоредби относно бюджетните кредити за административни разходи

ДЯЛ VII

ЕКСПЕРТИ

Член 204

Външни експерти, получаващи възнаграждение

ДЯЛ VIII

ВНОСКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Член 204а

Общи разпоредби

Член 204б

Принципи

Член 204в

Бюджетни аспекти

Член 204г

Покана за вноски

Член 204д

Процедура за отпускане

Член 204e

Процедура за оценяване

Член 204ж

Форма на вноските

Член 204з

Правила относно вноските

Член 204и

Предварително финансиране

Член 204й

Гаранции

Член 204к

Използване на вноските

Член 204л

Доклад относно използването на вноските

Член 204м

Плащане на остатъка

Член 204н

Контрол и санкции

Член 204о

Съхраняване на документацията

Член 204п

Избор на външни органи или експерти по одит

ТРЕТА ЧАСТ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 205

Преходни разпоредби

Член 206

Искания за информация, отправени от Европейския парламент и Съвета

Член 207

Прагове и суми

Член 208

Рамков финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом

Член 209

Примерен финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство

Член 210

Упражняване на делегирането

Член 211

Преразглеждане

Член 212

Отменяне

Член 213

Преразглеждане относно ЕСВД

Член 214

Влизане в сила

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съвместно изявление по въпроси, свързани с МФР

Съвместно изявление относно разходите за недвижими имоти във връзка с член 203

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно член 203, параграф 3ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се установяват правилата за съставяне и изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз и за представяне и одит на отчетите.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на изпълнението на бюджета за Агенцията за снабдяване на Евратом.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а) „Съюз“ означава Европейският съюз, Европейската общност за атомна енергия или и двете в зависимост от контекста;

б) „институция“ означава Европейският парламент, Европейският съвет, Съветът, Европейската комисия, Съдът на Европейския съюз, Сметната палата, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският омбудсман, Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност („ЕСВД“); Европейската централна банка не се счита за институция на Съюза;

в) „бюджет“ означава акт, чрез който за всяка финансова година се прогнозират и одобряват всички приходи и разходи, считани за необходими за Съюза;

г) „основен акт“ означава правен акт, който дава правно основание за определено действие и за извършване на съответния разход, записан в бюджета.

Основният акт може да бъде в някоя от следните форми:

i) при прилагането на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом), във формата на регламент, директива или решение по смисъла на член 288 от ДФЕС; или

ii) при прилагането на дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС), в една от формите, посочени в член 26, параграф 2, член 28, параграф 1, член 29, член 31, параграф 2, член 33 и член 37 от ДЕС.

Препоръките и становищата не съставляват основни актове;

д) „метод на изпълнение“ означава методът на изпълнение на бюджета, описан в членове 58, 59 или 60;

е) „споразумение за възлагане“ означава споразумение, сключено със субекти и лица, на които са възложени задачи по изпълнението на бюджета съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки i)—viii);

ж) „бенефициер“ означава физическо или юридическо лице, с което е подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или което е уведомено за наличието на решение за отпускане на безвъзмездни средства;

з) „изпълнител“ означава физическо или юридическо лице, с което е сключен договор за обществена поръчка;

и) „получател“ означава бенефициер, изпълнител или всяко физическо или юридическо лице, което получава награди или средства по даден финансов инструмент;

й) „награда“ означава финансови средства, отпуснати като възнаграждение вследствие на конкурс;

к) „заем“ означава споразумение, което задължава заемодателя да предостави на заемополучателя договорена парична сума за договорения срок и според което заемополучателят е длъжен да изплати тази сума в рамките на договорения срок;

л) „гаранция“ означава писмен ангажимент за поемане на отговорност за целия или за част от дълга или задължение на трета страна или за успешното изпълнение от тази трета страна на нейните задължения, в случай, който води до подаването на иск за плащане по гаранцията, като например неизпълнението на задължението за плащане по заем;

м) „капиталова инвестиция“ означава предоставяне на капитал на дадено дружество, инвестиран пряко или непряко в замяна на собствеността на съответното дружество или част от нея, като инвеститорът на капитал може да упражнява определен управленски контрол спрямо дружеството и да участва в разпределението на неговите печалби;

н) „квазикапиталова инвестиция“ означава вид финансиране, между капитал и дълг, което носи по-висок риск от първостепенния дълг и по-нисък риск от собствения капитал. Квазикапиталовите инвестиции могат да бъдат структурирани като дълг, обикновено несекюритизиран и подчинен, а в някои случаи конвертируем в капитал, или като привилегирован капитал;

о) „инструмент за поделяне на риска“ означава финансов инструмент, който допуска поделянето на определен риск между два или повече субекта, по целесъобразност в замяна на договорено възнаграждение.

п) „финансови инструменти“ означава мерките на Съюза за финансова подкрепа, предоставяна като допълнителна подкрепа от бюджета с цел реализиране на една или повече конкретни цели на политиките на Съюза. Инструментите може да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност може да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства.

р) „Правилник за длъжностните лица“ означава Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, приет с Регламент (ЕИО, Евратом) № 259/68 на Съвета ( 1 );

с) „контрол“ означава всички мерки, предприети с цел да се осигури достатъчна увереност по отношение на ефективността, ефикасността и икономичността на операциите, надеждността на отчетността, опазването на имуществото и информацията, предотвратяването, разкриването и коригирането на измами и нередности и последващи дейности във връзка с тези измами и нередности и подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, като се взема предвид многогодишният характер на програмите, както и естеството на съответните плащания. Контролът може да включва различни проверки, както и изпълнението на всички политики и процедури за постигане на целите, описани в първото изречение;

т) „проверка“ означава проверката на специфичен аспект на определена приходна или разходна операция.

Член 3

Съответствие на вторичното законодателство с настоящия регламент

1.  Разпоредбите относно изпълнението на приходите и разходите на бюджета и които се съдържат в основен акт, зачитат бюджетните принципи, установени в дял II на първа част.

2.  Без да се засяга параграф 1, всяко предложение или изменение на предложение, представено на законодателния орган, което съдържа дерогации от разпоредби, различни от тези в дял II на първа част или от делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, ясно посочва тези дерогации и указва конкретните причини за тях в съображенията и в обяснителния меморандум на тези предложения.

Член 4

Срокове, дати и крайни срокове

Освен ако не е предвидено друго, Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове ( 2 ), се прилага за крайните срокове, определени с настоящия регламент.

Член 5

Защита на личните данни

Настоящият регламент не засяга изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 3 ) и на Регламент (ЕО) № 45/2001.ДЯЛ II

БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Зачитане на бюджетните принципи

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол, и прозрачност, изложени в настоящия регламент.ГЛАВА 1

Принципи на единство и на точност на бюджета

Член 7

Обхват на бюджета

1.  Бюджетът включва:

а) приходите и разходите на Съюза, включително административните разходи на институциите, произтичащи от разпоредбите на ДЕС във връзка с общата външна политика и политика на сигурност, и оперативните разходи, извършени при изпълнението на тези разпоредби, когато това е за сметка на бюджета;

б) приходите и разходите на Европейската общност за атомна енергия.

2.  Бюджетът отчита гаранциите за операциите по получаване и отпускане на заеми, сключени от Съюза, включително операциите на Европейския механизъм за финансово стабилизиране и финансовия механизъм за подкрепа на платежния баланс, в съответствие с член 49, параграф 1, буква г).

Член 8

Специални правила относно принципите на единство и на точност на бюджета

1.  Без да се засяга член 83, приходи се събират и разходи се извършват само ако са записани на определен бюджетен ред.

2.  Не се поема задължение за разходи, нито се разрешават разходи, които надвишават разрешените бюджетни кредити.

3.  В бюджета могат да се записват бюджетни кредити, само ако са по разходна позиция, считана за необходима.

4.  Лихви, натрупани по плащания по предварително финансиране, направени от бюджета, не се дължат на Съюза, освен ако не е предвидено друго в споразуменията за възлагане с изключение на тези споразумения, сключени с трети държави или органи, посочени от тях. В случаите, когато това е предвидено, тези лихви се използват повторно за съответното действие, приспадат се от заявките за плащане в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, буква в) или се събират.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за осчетоводяването на лихвите, натрупани по плащания по предварително финансиране.ГЛАВА 2

Принцип на ежегодност

Член 9

Определение

Бюджетните кредити, записани в бюджета, се разрешават за срок от една финансова година, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 10

Вид бюджетни кредити

1.  Бюджетът съдържа многогодишни бюджетни кредити, които се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, както и едногодишни бюджетни кредити.

2.  Бюджетните кредити за поети задължения покриват пълната стойност на правните задължения, поети през финансовата година, при спазване на член 86, параграф 4 и на член 189, параграф 2.

3.  Бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години.

4.  Параграфи 1 и 2 от настоящия член не засягат специалните разпоредби на дялове I, IV и VI на втора част и не препятстват поемането на задължения за бюджетни кредити да се извършва както глобално, така и на годишни вноски.

Член 11

Счетоводни правила за приходите и бюджетните кредити

1.  Приходите за дадена финансова година се записват в сметките за финансовата година въз основа на сумите, събрани през тази финансова година. Въпреки това собствените ресурси за месец януари на следващата финансова година могат да се предоставят авансово съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности ( 4 ).

2.  Записванията на собствени ресурси от данък добавена стойност, на основания на брутния национален доход допълнителен ресурс, както и на всички финансови вноски могат да се коригират в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

3.  Разрешените за дадена финансова година бюджетни кредити се използват единствено за покриване на разходи, поети като задължение и платени през тази финансова година, както и за покриване на дължими суми по поети през предходни финансови години задължения.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за бюджетните кредити за финансовата година.

4.  Бюджетните задължения се записват в сметките въз основа на поетите до 31 декември правни задължения. По изключение глобалните бюджетни задължения, посочени в член 86, параграф 4, както и споразуменията за финансиране, посочени в член 189, параграф 2 и сключени с трети държави, се записват в сметките въз основа на поетите до 31 декември бюджетни задължения.

5.  Плащанията се записват в сметките за определена финансова година въз основа на плащанията, извършени от счетоводителя до 31 декември същата година.

6.  Чрез дерогация от параграфи 3, 4 и 5 разходите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието се записват в сметките за определена финансова година в съответствие с правилата, определени в дял I на втора част.

Член 12

Поемане на задължение за бюджетни кредити

Задължения за записаните в бюджета кредити може да бъдат поемани, считано от 1 януари, след като бюджетът бъде окончателно приет, освен ако е предвидено друго в дялове I и VI на втора част.

Член 13

Анулиране и пренос на бюджетни кредити

1.  Бюджетните кредити, които са останали неизползвани в края на финансовата година, за която са били записани, се анулират.

Въпреки това те могат да бъдат пренесени, но само за следващата финансова година, с решение на съответната институция, взето до 15 февруари в съответствие с параграфи 2 и 3, или могат да бъдат пренесени по право в съответствие с параграф 4.

2.  Многогодишни бюджетни кредити за поети задължения, както и едногодишни бюджетни кредити, за които все още не е поето задължение в края на финансовата година, могат да се пренасят, когато се отнасят до:

а) суми, които съответстват на бюджетни кредити за поети задължения, или едногодишни бюджетни кредити, свързани с проекти за недвижими имоти, за които повечето от подготвителните етапи на процедурата по поемането на задълженията са завършени до 31 декември. Задължения за тези суми могат да бъдат поети до 31 март следващата година или до 31 декември следващата година за суми, свързани с проекти за недвижими имоти;

б) суми, които са необходими, когато законодателният орган е приел основен акт през последното тримесечие на финансовата година и до 31 декември Комисията не е могла да поеме задължение за бюджетните кредити, предвидени за тази цел;

▼M1

в) суми, които съответстват на бюджетни кредити за поети задължения за Резерва за спешна помощ.

Сумите, посочени в първа алинея, буква в), могат да се пренасят само за следващата финансова година.

▼B

3.  Бюджетни кредити за плащания могат да се пренасят по отношение на суми, необходими за покриване на съществуващи задължения или на задължения, свързани с пренесени бюджетни кредити за поети задължения, когато предвидените по съответните бюджетни редове за следващата финансова година бюджетни кредити за плащания са недостатъчни за покриване на нуждите.

Съответната институция усвоява първо бюджетните кредити, разрешени за текущата финансова година, и не може да усвоява пренесени бюджетни кредити, докато първите не бъдат изчерпани.

4.  Едногодишни бюджетни кредити, които отговарят на надлежно договорени задължения в края на финансовата година, се пренасят по право само за следващата финансова година.

5.  Съответната институция информира Европейския парламент и Съвета до 15 март за взетото решение за пренос, като за всеки бюджетен ред пояснява как са приложени критериите по параграфи 2 и 3 за всеки пренос.

▼M1

6.  Без да се засягат параграф 2, първа алинея, буква в) от настоящия член и член 14, бюджетните кредити, оставени в резерв, и бюджетните кредити за разходи за персонал не се пренасят. За целите на настоящия член, разходите за персонал включват възнагражденията и надбавките на членовете и персонала на институциите, за които се прилага Правилникът за длъжностните лица.

▼B

7.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за анулирането и преноса на бюджетни кредити.

Член 14

Правила за пренос на целеви приходи

Преносът на целевите приходи, посочени в член 21, и на неизползваните и налични към 31 декември бюджетни кредити, които произтичат от такива приходи, се извършва в съответствие със следните правила:

а) външните целеви приходи се пренасят по право и се усвояват изцяло, докато бъдат извършени всички операции във връзка с програмата или действието, за които са предназначени. Получените през последната година от програмата или действието външни целеви приходи може да се използват през първата година от следващата програма или действие;

б) вътрешните целеви приходи се пренасят само за една година, с изключение на вътрешните целеви приходи, определени в член 21, параграф 3, буква ж), които се пренасят по право.

Член 15

Отмяна на бюджетни кредити

Без да се засягат членове 178 и 182, когато се отменят бюджетни кредити през финансова година след тази, за която тези кредити са били записани в бюджета, в резултат на цялостно или частично неизпълнение на дейностите, за които са били заделени, съответните бюджетни кредити се анулират.

Член 16

Приложими правила в случай на късно приемане на бюджета

1.  В случай че в началото на финансовата година бюджетът не е окончателно приет, се прилага процедурата, предвидена в член 315, първа алинея от ДФЕС (режимът на временни суми от една дванадесета). Задълженията може да се поемат и плащанията може да се извършват в границите, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.  Задълженията може да се поемат по глави до максимален размер от една четвърт от общия размер на разрешените бюджетни кредити в съответната глава за предходната финансова година плюс една дванадесета за всеки изтекъл месец.

Не може да се надхвърля ограничението за бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета.

Плащанията може да се извършват по глави с месечна периодичност до максимален размер от една дванадесета от разрешените по съответната глава бюджетни кредити за предходната финансова година. Тази сума обаче не надвишава една дванадесета от бюджетните кредити, предвидени в същата глава от проектобюджета.

3.  Разрешените бюджетни кредити по съответната глава от предходната финансова година, посочени в параграфи 1 и 2, представляват бюджетните кредити, приети чрез гласуване по бюджета, включително чрез коригиращи бюджети, и след коригиране с оглед на направените през въпросната финансова година трансфери.

4.  В случай че съображения за непрекъснатост на дейностите на Съюза и нуждите на управлението го налагат, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да разреши разходи, които надвишават една временна сума от една дванадесета, но не надхвърлят общия размер на четири временни суми от една дванадесета, освен в надлежно обосновани случаи, както за поемане на задължения, така и за плащания в допълнение на автоматично предоставените суми от една дванадесета в съответствие с параграфи 1 и 2. Той препраща без забавяне решението за разрешаване на Европейския парламент.

Решението влиза в сила тридесет дни след приемането си, освен ако Европейският парламент:

а) като действа с мнозинство от съставляващите го членове, реши да намали тези разходи в посочения срок, като в този случай Комисията представя ново предложение или

б) информира Съвета и Комисията, че не желае да намали тези разходи, като в този случай решението влиза в сила преди изтичането на тридесетте дни.

Допълнителните суми от една дванадесета се разрешават в цялост и са неделими.

5.  В случай че за дадена глава разрешаването на четири временни суми от една дванадесета, предоставени съгласно параграф 4, е недостатъчно за покриване на разходите, необходими, за да се избегне прекъсване на дейността на Съюза в област, уредена от въпросната глава, по изключение може да се даде разрешение за надвишаване на размера на бюджетните кредити, записани в съответната бюджетна глава за предходната финансова година. Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с предвидените в параграф 4 процедури. Въпреки това общият размер на наличните бюджетни кредити в бюджета за предходната финансова година или в предложения проектобюджет не може при никакви обстоятелства да бъде надвишен.ГЛАВА 3

Принцип на балансираност

Член 17

Определение и обхват

1.  Бюджетните приходи и бюджетните кредити за плащания са балансирани.

2.  Съюзът и органите, посочени в член 208, не може да сключват заеми в рамките на бюджета.

Член 18

Салдо от финансовата година

1.  Салдото от всяка финансова година се записва в бюджета за следващата финансова година като приход в случай на излишък или като бюджетни кредити за плащания в случай на дефицит.

2.  Прогнозите за тези приходи или бюджетни кредити за плащания се записват в бюджета по време на бюджетната процедура и в писмо за внасяне на корекции, представено по реда на член 39. Прогнозите се изготвят в съответствие с Регламента (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

3.  След представяне на предварителните отчети за всяка финансова година всяко отклонение между тези отчети и прогнозите се записва в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, посветен само на това отклонение. В такъв случай Комисията представя проектът на коригиращ бюджет едновременно на Европейския парламент и на Съвета в срок от 15 дни след внасянето на междинните отчети.ГЛАВА 4

Принцип на разчетна единица

Член 19

Използване на еврото

1.  Многогодишната финансова рамка и бюджетът се съставят и изпълняват в евро и отчетите се представят в евро. Въпреки това за целите на паричните потоци, посочени в член 68, параграф 1, счетоводителят и, в случай на авансови средства, администраторите на авансови средства, и, за нуждите на административното управление на Комисията и на ЕСВД, отговорният разпоредител с бюджетни кредити са оправомощени да извършват операции в други валути, както е предвидено в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за обменния курс между еврото и други валути.ГЛАВА 5

Принцип на универсалност

Член 20

Определение и обхват

Без да се засяга член 21, общият размер на приходите покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания. Без да се засяга член 23, всички приходи и разходи се записват в пълния им размер без насрещни корекции.

Член 21

Целеви приходи

1.  Външните целеви приходи и вътрешните целеви приходи се използват за финансиране на конкретни разходни позиции.

2.  Външни целеви приходи представляват:

а) финансовите вноски от държавите-членки за определени научноизследователски програми съгласно Регламента (ЕО, Евратом) № 1150/2000;

б) финансовите вноски от държавите-членки и трети държави, включително и в двата случая техните държавни агенции, субекти или физически лица за определени проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията от тяхно име;

в) лихвите по депозитите и глобите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за ускоряване и уточняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит ( 5 );

г) приходите, предназначени за конкретна цел, като например приходите от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително специфичните за всяка институция целеви приходи;

д) финансовите участия, които не са обхванати в буква б), в дейностите на Съюза, идващи от трети държави или от организации извън Съюза;

е) целевите приходи, посочени в член 181, параграф 2 и член 183, параграф 2;

ж) вътрешните целеви приходи, посочени в параграф 3, доколкото са с допълнителен характер спрямо другите приходи по настоящия параграф.

3.  Вътрешни целеви приходи представляват:

а) приходите от трети лица във връзка със стоки, услуги или строителни работи, доставени по тяхно искане;

б) постъпленията от продажба на моторни превозни средства, оборудване, съоръжения, материали и научна и техническа апаратура, които се подменят или бракуват, когато балансовата стойност е напълно амортизирана;

в) приходите, които възникват от възстановяване, в съответствие с член 80, на недължимо платени суми;

г) приходите, които възникват от лихви от плащания по предварително финансиране, при спазване на условията на член 8, параграф 4;

д) постъпленията от доставки на стоки, услуги и строителни работи за други отдели, в рамките на дадена институция, институции или организации, включително възстановените от други институции или органи суми за командировъчни разходи, изплатени от тяхно име;

е) получените застрахователни обезщетения;

ж) приходите от наеми;

з) приходите от продажба на публикации и филми, включително такива на електронен носител;

и) възстановените средства по финансови инструменти съгласно член 140, параграф 6;

й) приходите, които възникват от последващото възстановяване на данъци съгласно член 23, параграф 3, буква б).

4.  Възможно е също така в основен акт да се разпределят приходи за специфични разходи. Освен когато е посочено друго в основния акт, тези приходи представляват вътрешни целеви приходи.

5.  В бюджета се включват редове за отразяване на външните целеви приходи и на вътрешните целеви приходи, а когато е възможно, се посочва и размерът.

Целевите приходи може да се включват в проектобюджета само за сумите, които са сигурни към датата на съставяне на проектобюджета.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 за установяване на структурата за отразяване на външните и вътрешните целеви приходи и осигуряването на съответните бюджетни кредити и за определяне на правила за вноските от държавите-членки за научноизследователски програми. Освен това на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно постъпленията от санкции, наложени съгласно член 126, параграф 11 от ДФЕС и относно целевите приходи в резултат от участието на държавите от ЕАСТ в определени програми на Съюза.

Член 22

Безвъзмездни сделки

1.  Комисията може да приема всяка безвъзмездна сделка в полза на Съюза, като например фондации, субсидии, дарения и завещания.

2.  Приемането на безвъзмездна сделка на стойност 50 000 EUR или повече, които са свързани с финансови тежести, включително последващи разходи, надвишаващи 10 % от стойността на сделката, подлежи на разрешение от Европейския парламент и Съвета, като и двете институции предприемат действия по въпроса в срок от два месеца от получаването на искането от Комисията. В случай че в рамките на този срок не е направено възражение, Комисията взема окончателно решение по отношение на приемането на безвъзмездната сделка.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за приемането на безвъзмездни сделки в полза на Съюза.

Член 23

Правила относно приспаданията и корекциите на обменните курсове

1.  Следните приспадания може да се направят от заявки за плащане, които впоследствие се предават за плащане на нетната сума:

а) санкции, наложени върху страни по договори за възлагане на обществена поръчка или бенефициери;

б) отбиви, възстановени суми и рабати по отделни фактури и отчети за разходи;

в) лихви, генерирани от плащания по предварително финансиране;

г) корекции за недължимо платени суми.

Корекциите, посочени в първа алинея, буква г), може да се извършват чрез пряко приспадане срещу ново междинно плащане или плащане на остатъка на същия получател по главата, статията и финансовата година, за които е извършено плащане, надвишаващо дължимото.

Счетоводните правила на Съюза се прилагат по отношение на приспаданията, посочени в първа алинея, букви в) и г).

2.  Стойността на продуктите или услугите, доставени на Съюза, която включва данъци, подлежащи на възстановяване от държавите-членки по силата на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, е за сметка на бюджета, след като от нея бъде приспаднат данъкът.

3.  Стойността на продуктите или услугите, доставени на Съюза, която включва данъци, подлежащи на възстановяване от трети държави въз основа на съответните спогодби, може да бъде за сметка на бюджета:

а) след като от нея бъде приспаднат данъкът, или;

б) за стойността с включен данък. В този случай впоследствие възстановените данъци се третират като вътрешен целеви приход.

4.  За курсови разлики, възникнали при изпълнение на бюджета, може да се внасят корекции. Окончателната печалба или загуба се включва в баланса за финансовата година.

5.  На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за сметките за възстановими данъци.ГЛАВА 6

Принцип на специфичност

Член 24

Общи разпоредби

Бюджетните кредити се заделят за конкретни цели по дялове и глави. Главите допълнително се подразделят на статии и позиции.

Член 25

Трансфери от институции, различни от Комисията

1.  Всяка институция, различна от Комисията, може, в рамките на своя раздел от бюджета, да извършва трансфер на бюджетни кредити:

а) от един дял в друг до не повече от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът;

б) от една глава в друга и от една статия в друга — без ограничение.

2.  Три седмици преди извършването на трансфер, посочен в параграф 1, институцията информира Европейския парламент и Съвета за своето намерение да направи това. В случай че в този срок Европейският парламент или Съветът изрази надлежно обосновани причини, се прилага процедурата, установена в член 27.

3.  Всяка институция, различна от Комисията, може да предложи на Европейския парламент и на Съвета, в рамките на своя раздел от бюджета, трансфери от един дял в друг, надвишаващи максималния общ размер от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който трябва да се направи трансферът. За тези трансфери се прилага процедурата, установена в член 27.

4.  Всяка институция, различна от Комисията, може, в рамките на своя раздел от бюджета, да извършва трансфери между статии, без да информира Европейския парламент и Съвета предварително.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 201а относно подробните правила за изчисляването на процента на трансферите от институции, различни от Комисията.

Член 26

Трансфери от Комисията

1.  Комисията може, в рамките на своя раздел от бюджета, самостоятелно:

а) да извършва трансфери на бюджетни кредити в рамките на всяка глава;

б) по отношение на разходите за персонал и административните разходи, които са общи за няколко дяла, да извършва трансфер на бюджетни кредити от един дял в друг до максимален общ размер от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът, и до не повече от 30 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, към който се прави трансферът;

в) по отношение на оперативните разходи, да извършва трансфер на бюджетни кредити между глави в рамките на един и същи дял, до максимален общ размер от 10 % от бюджетните кредити за годината, записани в реда, от който се прави трансферът.

Три седмици преди извършването на трансферите, посочени в първа алинея, буква б), Комисията информира Европейския парламент и Съвета за своето намерение да направи това. В случай че в този срок Европейският парламент или Съветът изложи надлежно обосновани причини, се прилага процедурата, установена в член 27.

По изключение от втора алинея, през последните два месеца от финансовата година Комисията може самостоятелно да извършва трансфери на бюджетни кредити във връзка с разходи за персонала, за външен персонал и други служители от един дял в друг, в рамките на общо ограничение от 5 % от бюджетните кредити за годината. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за тези трансфери в срок от две седмици след решението си.

2.  Комисията може, в рамките на своя раздел от бюджета, да взема решения за извършване на следните трансфери на бюджетни кредити от един дял в друг, при условие че информира незабавно Европейския парламент и Съвета за решението си:

а) трансфери на бюджетни кредити от посочения в член 46 дял „провизии“, когато единственото условие за освобождаване на резерва е да се приеме основен акт съгласно член 294 от ДФЕС;

б) в надлежно обосновани извънредни случаи като международни хуманитарни бедствия и кризи, настъпили след 1 декември на финансовата година, трансфери на неусвоени бюджетни кредити за същата финансова година, които все още са на разположение в дяловете на бюджета, попадащи във функция 4 на многогодишната финансова рамка, към дяловете на бюджета, отнасящи се до помощта за управление на кризи и операциите за хуманитарна помощ.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за изчисляването на процента на вътрешните трансфери от Комисията и основанията за заявки за трансфери.

Член 27

Предложения за трансфери, представени пред Европейския парламент и Съвета от институции

1.  Всяка институция представя предложенията си за трансфери едновременно пред Европейския парламент и пред Съвета.

2.  Европейският парламент и Съветът вземат решения относно трансферите на бюджетни кредити, както е предвидено в параграфи 3—6 от настоящия член, освен ако е предвидено друго в дял I на втора част.

3.  Освен при спешни случаи, Европейският парламент и Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, обсъждат всяко предложение за трансфер в срок от шест седмици от получаването му и от двете институции.

4.  Предложението за трансфер се одобрява, ако в шестседмичния срок е налице някой от следните случаи:

а) Европейският парламент и Съветът го одобрят;

б) или Европейският парламент, или Съветът го одобри и другата институция се въздържи от действие;

в) Европейският парламент и Съветът се въздържат от действие или не вземат решение за изменение или отказ на предложението за трансфер.

5.  Освен ако Европейският парламент или Съветът поиска друго, шестседмичният срок по параграф 3 се намалява на три седмици в следните случаи:

а) трансферът представлява по-малко от 10 % от бюджетните кредити по реда, от който се прави, и не надвишава 5 000 000 EUR;

б) трансферът се отнася само до бюджетни кредити за плащания и общият му размер не надвишава 100 000 000 EUR.

6.  Ако Европейският парламент или Съветът измени сумата по трансфера, а другата институция я одобри или се въздържи от действие, или ако и Европейският парламент, и Съветът изменят сумата по трансфера, за одобрена се счита по-малката от двете суми, освен ако съответната институция оттегли предложението си за трансфер.

Член 28

Специфични правила за трансферите

1.  Трансфери на бюджетни кредити може да се извършват само към бюджетни редове, за които в бюджета са разрешени бюджетни кредити или има символично записване „pro memoria“.

2.  Трансфери на бюджетни кредити, които съответстват на целеви приходи, може да се извършват само ако тези приходи се използват за целите, за които са предназначени.

Член 29

Трансфери, за които се прилагат специални разпоредби

1.  Трансферите в рамките на бюджетните дялове, отнасящи се до Европейския фонд за гарантиране на земеделието, структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския фонд за рибарство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и научни изследвания, са обект на специални разпоредби в дялове I, II и III на втора част.

2.  Решенията за извършване на трансфери, с които се дава възможност за усвояване на резерва за спешна помощ, се вземат от Европейския парламент и Съвета по предложение на Комисията. За всяко спешно действие се внася отделно предложение.

За целите на настоящия параграф се прилага процедурата, предвидена в член 27, параграфи 3 и 4. В случай че Европейският парламент и Съветът не одобрят предложението на Комисията и не могат да постигнат обща позиция по усвояването на този резерв, те се въздържат от действия по предложението на Комисията за трансфер.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за заявките за трансфери от резерва за спешна помощ.ГЛАВА 7

Принцип на добро финансово управление

Член 30

Принципи на икономичност, ефикасност и ефективност

1.  Бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление, и по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

2.  Принципът на икономичност изисква ресурсите, използвани от институцията за осъществяване на нейните дейности, да се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и при най-добра цена.

Принципът на ефикасност се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати.

Принципът на ефективност се отнася до осъществяването на набелязаните конкретни цели и постигането на планираните резултати.

3.  За всички сектори на дейност, обхванати от бюджета, се набелязват цели, които са конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове. Осъществяването на тези цели се проследява чрез показатели за постигнатото по всяка от дейностите, като органите, които администрират разходите, предоставят информацията, посочена в член 38, параграф 3, буква д), на Европейския парламент и на Съвета. Тази информация се предоставя ежегодно и най-късно в документите, придружаващи проектобюджета.

4.  С цел да се усъвършенства механизмът на вземане на решения, институциите провеждат както предварителни, така и последващи оценки съобразно насоките, предоставени от Комисията. Тези оценки се прилагат за всички програми и дейности, при които има значителни разходи, като резултатите от оценките се разпространяват до Европейския парламент, Съвета и административните органи, които извършват разходите.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за предварителните, междинните и последващите оценки.

Член 31

Задължителна финансова обосновка

1.  Всяко предложение или инициатива, внесени пред законодателния орган от Комисията, от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“) или от държава-членка, които могат да имат отражение върху бюджета, включително промени в броя на длъжностите, се придружават от предварителна финансова обосновка и от оценка съобразно член 30, параграф 4.

Всички изменения на предложение или инициатива, внесени пред законодателния орган, които могат да имат значително отражение върху бюджета, включително промени в броя на длъжностите, се придружават от финансова обосновка, изготвена от институцията, предлагаща изменението.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за изискванията за финансова обосновка.

2.  По време на бюджетната процедура Комисията осигурява необходимата информация за сравняване на промените в изискваните бюджетни кредити и първоначалните прогнози, направени във финансовата обосновка, в контекста на напредъка при обсъждането на предложението или инициативата, внесени в законодателния орган.

3.  С цел да се намали рискът от измама или нередност, финансовата обосновка, посочена в параграф 1, предоставя информация за изградената система за вътрешен контрол, прогноза за разходите и ползите от контрола, предвиден съгласно тази система, и оценка на очакваното ниво на риска от грешки, както и действащите или планираните мерки за предотвратяване и защита от измама.

Този анализ отчита вероятния мащаб и тип на грешките, както и специфичните условия в съответната област на политиката и приложимите към нея правила.

Член 32

Вътрешен контрол на изпълнението на бюджета

1.  Бюджетът се изпълнява в съответствие с принципа на ефективен и ефикасен вътрешен контрол, подходящ за всеки отделен метод на изпълнение, и в съответствие с приложимите за съответния сектор правила.

2.  За целите на изпълнението на бюджета вътрешният контрол се определя като процес, приложим на всички равнища на управлението и предназначен да осигури достатъчна увереност в постигането на следните цели:

а) ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б) надеждност на отчетността;

в) опазване на имуществото и информацията;

г) предотвратяване, разкриване, коригиране и последващи действия във връзка с измами и нередности;

д) подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, като се взема предвид многогодишният характер на програмите, както и естеството на съответните плащания.

3.  Ефективният вътрешен контрол се основава на най-добрите международни практики и включва по-специално следното:

а) разделение на задачите;

б) подходяща стратегия за контрол и управление на риска, включваща контрол на ниво получател;

в) предотвратяване на конфликти на интереси;

г) адекватни одитни следи и пълнота на данните в системите за данни;

д) процедури за наблюдение на работата и проследяване на установените слабости и изключения във вътрешния контрол;

е) периодична оценка на доброто функциониране на системата за вътрешен контрол.

4.  Ефикасният вътрешен контрол се основава на следните елементи:

а) прилагане на подходяща стратегия за контрол и управление на риска, съгласувана между съответните участници във веригата за контрол;

б) достъпност на резултатите от извършения контрол за всички съответни участници във веригата за контрол;

в) опиране, когато това е целесъобразно, на декларациите за управлението на партньорите по изпълнението и на независимите одиторски становища, при условие че качеството на свързаните дейности е съответстващо и приемливо и че те са извършени в съответствие с договорените стандарти;

г) навременно прилагане на корективни мерки, включително, при необходимост, санкции с възпиращ ефект;

д) ясно и недвусмислено законодателство, на което се основават политиките;

е) елиминиране на многократния контрол;

ж) подобряване на съотношението между разходите и ползите от контрола.

5.  Ако при изпълнението нивото на грешките постоянно се запазва високо, Комисията открива слабостите в системите за контрол, анализира разходите и ползите от евентуални корективни мерки и предприема или предлага целесъобразни действия, като опростяване на приложимите разпоредби, подобряване на системите за контрол и повторно планиране на програмата или системите за постигане на резултати.

Член 33

Разходно-ефективни системи за контрол

При представянето на преразгледани или нови предложения за разходи Комисията оценява разходите и ползите от системите за контрол, както и нивото на риска от грешки, както е посочено в член 31, параграф 3.ГЛАВА 8

Принцип на прозрачност

Член 34

Публикуване на отчетите, бюджетите и докладите

1.  Бюджетът се съставя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.  Председателят на Европейския парламент предоставя бюджета и коригиращите бюджети във вида на окончателното им приемане за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Публикуването на бюджетите се извършва в срок от три месеца от датата, на която са обявени за окончателно приети.

Консолидираните годишни отчети и докладът за бюджетното и финансовото управление, изготвен от всяка институция, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за публикуването на бюджета преди окончателното му приемане.

Член 35

Публикуване на информация за получателите и на друга информация

1.  В приложение към бюджета се дава информация за операциите по получаване и отпускане на заеми, сключени от Съюза в полза на трети лица.

2.  Комисията предоставя по подходящ начин и своевременно информацията, с която разполага относно получателите, както и относно естеството и целта на мерките, финансирани от бюджета, когато последният се изпълнява пряко в съответствие с член 58, параграф 1, буква а), и информацията относно получателите, предоставена от субектите, лицата или държавите-членки на които са възложени задачи по изпълнението на бюджета при други методи на изпълнение.

Задължението, установено в първата алинея се прилага също и за другите институции по отношение на техните получатели.

3.  Тази информация се предоставя при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, и по-специално за защита на личните данни.

Когато става въпрос за физически лица, се публикуват единствено името и местоположението на получателя, отпуснатата сума и предназначението й. Оповестяването на тази информация се основава на подходящи критерии като периодичност на отпускането на сумата или типа или значението на отпуснатата сума. Критериите за оповестяване и степента на подробност на публикуваната информация са съобразени с характерните особености на сектора и на всеки метод на изпълнение.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно установяването на подробни правила за публикуването на информация за получателите. По целесъобразност, степента на подробност и критериите се определят в съответните специфични за отделните сектори правила.ДЯЛ III

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТАГЛАВА 1

Съставяне на бюджета

Член 36

Прогнози за приходите и разходите

1.  Всяка институция освен Комисията изготвя прогноза за своите приходи и разходи, която изпраща на Комисията и едновременно с това, за сведение, на Европейския парламент и на Съвета, преди 1 юли всяка година.

2.  Върховният представител провежда консултации с членовете на Комисията, отговарящи за политиката на развитие, политиката на съседство и международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, във връзка със съответните им отговорности.

3.  Комисията изготвя собствени прогнози, които също изпраща на Европейския парламент и на Съвета веднага след приемането им.

При изготвянето на своите прогнози Комисията използва информацията, посочена в член 37.

Член 37

Прогнозен бюджет на органите, посочени в член 208

Всяка година до 31 март всеки орган, посочен в член208, в съответствие с акта за неговото учредяване, изпраща на Комисията, Европейския парламент и на Съвета прогноза за своите приходи и разходи, включително своето щатно разписание, и своя проект на работна програма.

Член 38

Проектобюджет

1.  Комисията внася предложение, съдържащо проектобюджета, в Европейския парламент и Съвета до 1 септември на годината, която предхожда годината на изпълнение на бюджета. Комисията изпраща предложението и на националните парламенти за сведение.

В проектобюджета се включва обобщен разчет за приходите и разходите на Съюза и се обединяват прогнозите, посочени в член 36. Той може също така да съдържа различни прогнози от тези, които са изготвени от институциите.

Проектобюджетът следва устройството и представянето, установени в членове 44—49.

Всеки раздел от проектобюджета се предшества от въведение, съставено от съответната институция.

Комисията съставя общото въведение в проектобюджета. Общото въведение включва финансови таблици с основните данни по дялове и обосновка на промените в бюджетните кредити от една финансова година до следващата по категории разходи от многогодишната финансова рамка.

2.  За да осигури по-точни и надеждни прогнози за отражението на действащото законодателство върху бюджета и предстоящите законодателни предложения, Комисията прилага към проектобюджета финансово програмиране за следващите години.

Финансовото програмиране се актуализира след приемането на бюджета, за да се включат в него резултатите от бюджетната процедура и всички други приложими решения.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за финансовото програмиране.

3.  Комисията прилага към проектобюджета:

а) по целесъобразност, причините, поради които проектобюджетът съдържа различни прогнози от тези, които са изготвени от другите институции;

б) всеки работен документ, който счита за полезен във връзка с щатното разписание на институциите и средствата, които Комисията отпуска на органите, посочени в член 208, и на европейските училища. Всеки работен документ, показващ последното одобрено щатно разписание, представя:

i) всички служители на Съюза, включително неговите правно обособени субекти, представени отделно по вид на договора,

ii) декларация за политиката относно щатните длъжности и външния персонал и относно съотношението между мъжете и жените,

iii) броя на щатните длъжности, които са били действително заети в началото на годината, в рамките на която е представен проектобюджетът, като се посочва тяхното разпределение по степени и административни звена,

iv) списък на щатните длъжности по области на политиката,

v) за всяка категория външен персонал — първоначалните прогнози за броя на еквивалентите на пълно работно време въз основа на разрешените бюджетни кредити, както и броя на действително назначените лица в началото на годината, в рамките на която е представен проектобюджетът, като се посочва тяхното разпределение по функционални групи и, ако е приложимо, по степени.

в) работен документ относно планираното изпълнение на бюджетните кредити за финансовата година и на неизпълнените поети задължения, относно органите, посочени в член 208, и Европейските училища, както и относно пилотните проекти и подготвителните действия;

г) по отношение на финансирането на международни организации, работен документ, който съдържа:

i) обобщение на всички вноски, с разбивка по програма или фонд на Съюза и по международни организации,

ii) изложение на мотивите с обяснение защо е било по-ефикасно за Съюза да финансира тези международни организации, вместо да предприеме преки действия;

д) справки за дейността или всякакви други приложими документи, които съдържат следното:

i) информация за осъществяването на всички предварително набелязани конкретни, измерими, постижими, относими и срочни цели за различните дейности, както и нови цели, измервани чрез показатели,

ii) пълна обосновка, включително анализ „разходи – ползи“ за предложените промени в нивото на бюджетните кредити,

iii) ясна обосновка за интервенцията на равнището на Съюза в съответствие, наред с другото, с принципа на субсидиарност,

iv) информация за степента на изпълнение на дейностите от предходната година и степента на изпълнение за текущата година,

v) обобщение на резултатите от оценката, когато са от значение за промените в бюджета,

vi) информация за наградите с единична стойност 1 000 000 EUR или повече;

е) обобщен разчет за графика на плащанията, дължими през следващите финансови години за изпълнение на поети през предходни финансови години бюджетни задължения.

4.  Когато Комисията възлага изпълнението на бюджета на публично-частни партньорства (ПЧП), тя прилага към проектобюджета работен документ, в който се представят:

а) годишен доклад относно резултатите от дейността на съществуващите ПЧП за изпълнение на бюджета през предходната финансова година, включително информация относно правната форма и акционерите на субектите, на които е възложено изпълнението, съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка vii);

б) целите, поставени за финансовата година, с която е свързан проектобюджетът, като се посочват всички специфични бюджетни потребности във връзка с постигането на тази цел;

в) административните разходи и изпълнения бюджет като цяло и по орган, както е посочено в член 209, и по ПЧП през предходната финансова година;

г) размерът на финансовите вноски от бюджета, стойността на финансовите вноски и стойността на вноските в натура, направени от други партньори, за всяко ПЧП;

При все това когато ПЧП използват финансови инструменти, информацията, отнасяща се до тези инструменти се включва в работния документ, посочен в параграф 5.

5.  Когато Комисията използва финансови инструменти, тя прилага към проектобюджета работен документ, в който се представя следното:

а) общият размер на бюджетните задължения и плащания от бюджета за всеки финансов инструмент;

б) приходите и възстановяванията на средства съгласно член 140, параграф6, и начисляването на допълнителни ресурси за финансовата година;

в) общият размер на провизиите за рискове и задължения, както и всяка информация относно експозицията на финансов риск на Съюза;

г) обезценката на активите на инструменти за дялово участие или за поделяне на риска и на гаранциите, по които са подадени искания за плащане по линия на инструментите с гаранция, както за предходната година, така и по отношение на съответните общи цифри;

д) средната продължителност на периода между поемането на бюджетно задължение по финансовите инструменти и поемането на правните задължения за индивидуални проекти под формата на капитал или дълг, когато тяхната продължителност надвишава три години. В отчета по член 140, параграф 8 Комисията обяснява причините и по целесъобразност предоставя план за действие за намаляването на периода в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

е) административните разходи, произтичащи от такси за управление и други финансови и оперативни разходи, платени за управлението на финансови инструменти, когато това управление е било възложено на трети лица, общо и разбити по управляващи лица и управлявани финансови инструменти.

6.  Към проектобюджета Комисията прилага също всеки друг работен документ, който счита за полезен, за да подкрепи бюджетните си искания.

7.  В съответствие с член 8, параграф 5 от Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност ( 6 ) и с цел да се гарантира бюджетната прозрачност в областта на външната дейност на Съюза, заедно с проектобюджета Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета работен документ, в който са представени изчерпателно:

а) всички административни и оперативни разходи, свързани с външната дейност на Съюза, включително задачите по общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана, и финансирани от бюджета;

б) общите административни разходи на ЕСВД за предходната година с разбивка по разходи за отделните делегации на Съюза и разходи за централната администрация на ЕСВД; заедно с оперативните разходи, с разбивка по географски области (региони, държави), тематични области, делегации на Съюза и мисии.

8.  В работния документ, посочен в параграф 7, се посочват също:

а) броят на длъжностите за всяка степен във всяка категория, както и броят на постоянните и временните длъжности, включително договорно наетия и местния персонал, разрешени в рамките на бюджетните кредити във всяка делегация на Съюза, както и в централната администрация на ЕСВД;

б) всяко увеличаване или намаляване на броя на длъжностите по степени и категории в централната администрация на ЕСВД и във всички делегации на Съюза в сравнение с предходната финансова година;

в) броят на разрешените за финансовата година длъжности, броят на разрешените за предходната година длъжности, както и броят на длъжностите, заемани от командировани дипломати от държавите-членки и от служители на Съвета и Комисията;

г) подробни данни за всички заети служители в делегациите на Съюза към момента на представяне на проектобюджета, включително разбивка по географски области, пол, отделни държави и мисии, като се посочват поотделно длъжностите в щатното разписание, договорно наетите лица, местните служители и командированите национални експерти, както и бюджетните кредити, поискани в проектобюджета за тези други видове персонал, със съответните прогнози по отношение на еквивалентите на пълно работно време, които могат да бъдат наети в рамките на поисканите бюджетни кредити.

Член 39

Писмо за внасяне на корекции в проектобюджета

Въз основа на нова информация, която не е била известна към момента на съставяне на проектобюджета, Комисията може по собствена инициатива или по искане на една от другите институции, относно нейния съответен раздел, да представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета писма за внасяне на корекции в проектобюджета преди свикването на помирителния комитет, посочен в член 314 от ДФЕС. Писмата може да включват писмо за внасяне на корекции, с което се актуализират, по-специално, прогнозните разходи за селско стопанство.

Член 40

Задължения на държавите-членки, произтичащи от приемането на бюджета

1.  Председателят на Европейския парламент обявява бюджета за окончателно приет в съответствие с процедурата по член 314, параграф 9 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом.

2.  След като бюджетът бъде обявен за окончателно приет, всяка държава-членка, от 1 януари на следващата финансова година или от датата на обявяване на окончателното приемане на бюджета, ако това настъпи след 1 януари, е длъжна да извърши дължимите на Съюза плащания, както е установено в Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

Член 41

Проекти на коригиращи бюджети

1.  Комисията може да представи проекти на коригиращи бюджети, които са главно ориентирани към приходите, при следните обстоятелства:

 да запише салдото от предходната финансова година в бюджета, в съответствие с процедурата, установена в член 18,

 да преразгледа прогнозата за собствените ресурси въз основа на актуализираните икономически прогнози, и

 да актуализира преразгледаната прогноза за собствените ресурси и други приходи, както и да направи преглед на наличността на и на нуждите от бюджетни кредити за плащания.

В случай че са налице неизбежни, извънредни и непредвидени обстоятелства и по-конкретно с оглед на мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Комисията може да представи проекти на коригиращи бюджети, които са главно ориентирани към разходите.

2.  Исканията за коригиращи бюджети при същите обстоятелства, както са посочени в параграф 1, от институции, различни от Комисията, се изпращат на Комисията.

Преди да представят проект на коригиращ бюджет, Комисията и другите институции проучват възможностите за преразпределение на съответните бюджетни кредити, по-специално във връзка с всяко очаквано непълно изпълнение на бюджетните кредити.

Член 40 се прилага за коригиращите бюджети. Основанията за коригиращите бюджети се излагат чрез позоваване на бюджета, чиито прогнозни параметри те изменят.

3.  Освен ако са налице надлежно обосновани извънредни обстоятелства или в случай на мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за който може да бъде представен проект на коригиращ бюджет по всяко време на годината, Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета своите проекти на коригиращи бюджети до 1 септември на всяка финансова година. Комисията може да прилага становище към исканията на останалите институции за коригиращи бюджети.

4.  Европейският парламент и Съветът обсъждат проектите на коригиращи бюджети, като вземат надлежно предвид тяхната неотложност.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за проектите на коригиращи бюджети.

Член 42

Ранно предаване на прогнозите и на проектобюджетите

Комисията, Европейският парламент и Съветът може да се договорят да посочат по-ранни дати за предаването на прогнозите и за приемането и предаването на проектобюджета. Тази договореност обаче не може да води до съкращаване или удължаване на сроковете, които са предвидени за разглеждане на тези текстове съгласно член 314 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом.ГЛАВА 2

Устройство и представяне на бюджета

Член 43

Устройство на бюджета

Бюджетът се състои от:

а) общ разчет за приходната и разходната част на бюджета;

б) отделни раздели за всяка институция, с изключение на Европейския съвет и Съвета, които споделят един и същи раздел от бюджета, в които са групирани приходната и разходната част на бюджета за всяка институция.

Член 44

Бюджетна номенклатура

1.  Приходите на Комисията и приходите и разходите на останалите институции се класифицират от Европейския парламент и Съвета според техния вид или предназначение по дялове, глави, статии и позиции.

2.  Разходната част на бюджетния раздел за Комисията се съставя въз основа на номенклатура, приета от Европейския парламент и Съвета и класифицирана според предназначението.

Всеки дял съответства на област на политиката, а всяка глава, по правило, съответства на определена дейност.

Всеки дял може да включва бюджетни кредити за оперативни разходи и бюджетни кредити за административни разходи.

Бюджетните кредити за административни разходи за даден дял се групират в една единствена глава.

3.  Когато са представени според предназначението, бюджетните кредити за административни разходи за отделните дялове се класифицират, както следва:

а) разходи за персонал според утвърденото щатно разписание: включват се размерът на кредитите и броят на длъжностите според щатното разписание, които съответстват на тези разходи;

б) разходи за външен персонал и други разходи, посочени в член 26, параграф 1, първа алинея, буква б), финансирани по функция „Администрация“ на многогодишната финансова рамка;

в) разходи за недвижими имоти и други свързани с тях разходи, включително за почистване и поддържане, отдаване и вземане под наем, далекосъобщения, вода, газ и електроенергия;

г) външен персонал и техническа помощ, пряко свързани с изпълнението на програмите.

Всеки административен разход на Комисията от тип, който е общ за няколко дяла, се представя в отделен обобщен разчет с класификация по тип.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за класификацията на бюджета.

Член 45

Забрана за отрицателни приходи

1.  Бюджетът не съдържа отрицателни приходи.

2.  Собствените ресурси, внесени по силата на Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности ( 7 ), представляват нетни суми и се посочват като такива в обобщения разчет на приходната част на бюджета.

Член 46

Провизии

1.  Всеки раздел от бюджета може да съдържа дял „провизии“. Бюджетни кредити се записват в този дял, когато:

а) към момента на съставяне на бюджета няма основен акт за съответното действие; или

б) има сериозни основания за поставяне под съмнение на достатъчността на бюджетните кредити или на възможността за изпълнение, в съответствие с принципа на доброто финансово управление, на бюджетните кредити, записани в съответните редове.

Бюджетните кредити в този дял може да се използват единствено след трансфер в съответствие с процедурата, предвидена в член 26, параграф 1, първа алинея, буква в) от настоящия регламент, когато основният акт се приема съгласно процедурата, установена в член 294 от ДФЕС, и в съответствие с процедурата, установена в член 27 от настоящия регламент, във всички останали случаи.

2.  В случай на сериозни затруднения при изпълнението, Комисията може да предложи, в хода на финансовата година, трансфери на бюджетни кредити в дял „провизии“. Европейският парламент и Съветът вземат решение за тези трансфери съгласно предвиденото в член 27.

Член 47

Отрицателен резерв

Бюджетният раздел за Комисията може да включва „отрицателен резерв“, ограничен до максимален размер от 200 000 000 EUR. Този резерв, който се записва в отделен дял, включва единствено бюджетни кредити за плащания.

Отрицателният резерв се усвоява преди края на финансовата година посредством трансфер в съответствие с процедурата, предвидена в членове 26 и 27.

Член 48

Резерв за спешна помощ

1.  Бюджетният раздел за Комисията включва резерв за спешна помощ за трети държави.

2.  Резервът, посочен в параграф 1, се усвоява преди края на финансовата година посредством трансфер в съответствие с процедурата, предвидена в членове 27 и 29.

Член 49

Представяне на бюджета

1.  В бюджета се посочват:

а) в общия разчет за приходната и разходната част на бюджета:

i) прогнозните приходи на Съюза за съответната финансова година "година n";

ii) прогнозните приходи за предходната финансова година и приходите за година n – 2;

iii) бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за годината n;

iv) бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за предходната финансова година;

v) поетите задължения за разходи и платените разходи през година n – 2, като последните се изразяват и като процент от бюджета за годината n;

vi) подходящи забележки за всяка подгрупа, посочена в член 44, параграф 1;

б) във всеки раздел, приходите и разходите със същата структура като тази по буква а);

в) по отношение на персонала:

i) за всеки раздел, щатно разписание, с което се определя броят на длъжностите за всяка степен във всяка категория и за всяка служба, както и броят на постоянните и временните длъжности, разрешени в рамките на бюджетните кредити;

ii) щатно разписание относно персонала, получаващ възнаграждение от бюджетните кредити за научни изследвания и технологично развитие за осъществяване на преки дейности, и щатно разписание относно персонала, получаващ възнаграждение от същите бюджетни кредити за непреки дейности; щатните разписания се групират по категории и степени и в тях се прави разграничение между постоянни и временни длъжности, разрешени в рамките на бюджетните кредити;

iii) по отношение на научния и техническия персонал подреждането може да се основава на групиране по степени в съответствие с условията, залегнали във всеки бюджет; в щатното разписание се посочва броят на висококвалифицираните научни или технически служители, на които са предоставени специални предимства съгласно специалните разпоредби на Правилника за длъжностните лица;

iv) щатно разписание, с което се определя броят на длъжностите по степени и категории за всеки орган, посочен в член 208, който получава вноска за сметка на бюджета. В щатните разписания, до броя на длъжностите, разрешени за финансовата година, се посочва и броят, разрешен за предходната година;

г) по отношение на операциите по получаване и отпускане на заеми:

i) в общия разчет за приходната част на бюджета бюджетните редове, отговарящи на съответните операции и предназначени да отразяват всички възстановени суми, постъпили от получатели, които първоначално са допуснали просрочване, довело от своя страна до усвояване на гаранциите за изпълнение. Тези редове съдържат символичен запис „pro memoria“ и се придружават от необходимите забележки;

ii) в раздела за Комисията:

 бюджетните редове, които съдържат гаранции от Съюза за изпълнение във връзка със съответните операции. В тези редове се съдържа символичен запис „pro memoria“, при условие че не възникне действителен разход, който трябва да се покрие от окончателни ресурси,

 забележки с посочване на основния акт и обема на предвидените операции, времетраенето и финансовите гаранции, предоставени от Съюза по тези операции,

iii) в документ, приложен към раздела за Комисията, с указателен характер:

 текущите капиталови операции и управление на дълга,

 капиталовите операции и управлението на дълга за годината n;

д) по отношение на финансовите инструменти съгласно дял VIII на първа част:

i) посочване на основния акт;

ii) бюджетните редове, отговарящи на съответните операции;

iii) общо описание на финансовите инструменти, включително срока и отражението им върху бюджета;

iv) предвидените операции, включително целевите обеми въз основа на ефекта на лоста, произтичащ от съществуващите финансови инструменти;

е) по отношение на финансирането на субекти, на които е възложено изпълнението, съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка vii):

i) посочване на основния акт на съответната програма;

ii) съответните бюджетни редове;

iii) общо описание на възложените задачи, включително срока и отражението им върху бюджета;

ж) общият размер на разходите за ОВППС записан в глава, озаглавена „ОВППС“ и включваща специфични статии. Тези статии покриват разходите за ОВППС и съдържат специфични редове, посочващи най-малко отделните основни мисии.

2.  Освен документите, посочени в параграф 1, Европейският парламент и Съветът може да приложат към бюджета всякакви други свързани с него документи.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно представянето на бюджета, включително определяне на фактическите разходи през последната приключена финансова година, забележките към бюджета и щатните разписания.

Член 50

Правила за щатното разписание на персонала

1.  Щатното разписание, описано в член 49, параграф 1, буква в), представлява задължително ограничение за всяка институция или орган; не може да се извършват назначения, с които се надхвърля установеното ограничение.

Въпреки това, с изключение на степени AD 16, AD 15 и AD 14, всяка институция или орган може да изменя своето щатно разписание в рамките до 10 % от разрешените длъжности при следните условия:

а) да не се отразява на размера на бюджетните кредити за персонала, които съответстват на пълната финансова година;

б) да не се надхвърля ограничението за общия брой на длъжностите, разрешени с всяко щатно разписание; и

в) институцията или органът да са участвали в съпоставителна оценка с други институции и органи на Съюза, инициирана в рамките на процедурата по аналитичен преглед на персонала на Комисията.

Три седмици преди внасяне на промените, посочени във втора алинея, институцията информира Европейския парламент и Съвета за своето намерение да направи това. В случай че в този срок Европейският парламент или Съветът изложи надлежно обосновани причини, институцията се въздържа от извършване на промените и се прилага процедурата, посочена в член 41.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея работата на непълно работно време, разрешена от органа по назначаването в съответствие с Правилника за длъжностните лица, може да се компенсира с други назначения.ГЛАВА 3

Бюджетна дисциплина

Член 51

Съответствие с многогодишната финансова рамка

Бюджетът е в съответствие с многогодишната финансова рамка.

Член 52

Съответствие на актовете на Съюза с бюджета

Когато изпълнението на акт на Съюза води до надвишаване на бюджетните кредити, налични в бюджета, този акт може да бъде изпълнен финансово само след като бюджетът бъде коригиран по съответен начин.ДЯЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 53

Изпълнение на бюджета в съответствие с принципа на доброто финансово управление

1.  Комисията изпълнява приходите и разходите на бюджета в съответствие с настоящия регламент на собствена отговорност и в рамките на разрешените бюджетни кредити.

2.  Държавите-членки сътрудничат на Комисията за усвояване на бюджетните кредити в съответствие с принципа на доброто финансово управление.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за изпълнението на бюджета в съответствие с принципа на доброто финансово управление и за информацията във връзка с предаването на лични данни за одитни цели.

Член 54

Основен акт и изключения

1.  За да могат да се използват бюджетните кредити, записани в бюджета за която и да е дейност на Съюза, първо трябва да се приеме основен акт.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 може да бъдат изпълнявани без основен акт, при условие че дейностите, за чието финансиране са предназначени, са от компетентността на Съюза:

а) бюджетни кредити за пилотни проекти с експериментален характер, предназначени за изпитване на възможността за осъществяване на определена дейност и нейната целесъобразност. Съответните бюджетни кредити за поети задължения може да се запишат в бюджета за не повече от две поредни финансови години.

Общият размер на бюджетните кредити за пилотни проекти не може да надхвърля 40 000 000 EUR за всяка финансова година.

б) бюджетни кредити за подготвителни действия в областта на прилагането на ДФЕС и Договора за Евратом, предназначени за подготовка на предложения с оглед на приемането на бъдещи действия. При подготвителните действия се съблюдава последователен подход, като те може да бъдат под различна форма. Съответните бюджетни кредити за поети задължения може да бъдат записани в бюджета за не повече от три поредни финансови години. Процедурата за приемането на съответния основен акт трябва да бъде приключена преди края на третата финансова година. В хода на тази процедура, поетите задължения съответстват на конкретните характеристики на подготвителните действия във връзка с предвидените дейности, преследваните цели и получателите. Следователно използваните средства не съответстват по обем на средствата, предвидени за финансиране на крайната дейност.

Общият размер на бюджетните кредити за нови подготвителни действия по тази точка не може да надхвърля 50 000 000 EUR за всяка финансова година, а бюджетните кредити за подготвителни действия, за които действително е поето задължение, не може да надхвърлят 100 000 000 EUR;

в) бюджетни кредити за подготвителни мерки в областта на дял V на ДЕС. Тези мерки се ограничават до един кратък период и са предназначени да създадат условия за дейности на Съюза в изпълнение на целите на ОВППС и за приемането на необходимите правни инструменти.

За целите на операциите на Съюза за управление на кризи подготвителните мерки са предназначени, наред с другото, за изготвяне на оценка на оперативните нужди, за осигуряване на бързо първоначално разгръщане на ресурсите или за създаване на място на условия за започване на операцията.

Подготвителните мерки се одобряват от Съвета по предложение на върховния представител.

С цел да се осигури бързо изпълнение на подготвителните мерки, върховният представител информира Европейския парламент и Комисията, колкото е възможно по-рано, за намерението на Съвета да предприеме подготвителна мярка, и по-специално за предварителната оценка на ресурсите, необходими за тази цел. Комисията взема всички необходими мерки за осигуряване на бързото изплащане на средствата.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за финансирането на подготвителните мерки в областта на ОВППС;

г) бюджетни кредити за еднократни дейности или дори за дейности за неопределен срок, провеждани от Комисията като задачи, произтичащи от нейните правомощия на институционално равнище съгласно ДФЕС и Договора за Евратом, различни от правото й на законодателна инициатива, посочено в буква б), и по силата на конкретни правомощия, предоставени й пряко от тези Договори, чийто списък трябва да бъде включен в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент;

д) бюджетни кредити за работата на всяка институция в рамките на нейната административна автономия.

С представянето на проектобюджета Комисията внася доклад в Европейския парламент и Съвета за дейностите, посочени в първа алинея, букви а) и б), който съдържа също оценка на резултатите и планираните по-нататъшни стъпки.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за основния акт и изключенията, изброени в параграф 5 от настоящия член.

Член 55

Изпълнение на бюджета от институции, различни от Комисията

Комисията предоставя на останалите институции необходимите правомощия за изпълнение на разделите от бюджета, които се отнасят до тях.

Между ЕСВД и Комисията може да се приемат подробни договорености с цел да се улесни изпълнението на бюджетните кредити за административни разходи на делегациите на Съюза. Тези договорености не включват каквито и да са дерогации от настоящия регламент или делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

Член 56

Делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета

1.  Комисията и всяка от останалите институции може, в рамките на своите служби, да делегират правомощията си по изпълнението на бюджета в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент и в собствените им вътрешни правилници, както и при ограниченията, определени от тях в акта за делегиране. Така оправомощените лица действат в границите на изрично предоставените им правомощия.

2.  Въпреки това Комисията може да делегира на ръководителите на делегациите на Съюза правомощията си по изпълнението на бюджета по отношение на бюджетните кредити за оперативни разходи в нейния раздел. Едновременно с това Комисията информира върховния представител за делегирането. Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията, те прилагат правилата на Комисията за изпълнението на бюджета и подлежат на същите отговорности, задължения и отчетност като всички други вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити на Комисията.

Комисията може да оттегля делегирането в съответствие със своите собствени правила.

За целите на първа алинея върховният представител взема необходимите мерки за улесняване на сътрудничеството между делегациите на Съюза и отделите на Комисията.

Член 57

Конфликт на интереси

1.  Финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола, не предприемат каквито и да са дейности, които може да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Съюза.

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и отнася въпроса до оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, който потвърждава в писмен вид дали съществува конфликт на интереси. Въпросното лице информира също така своя пряк ръководител. Ако бъде установен конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои дейности по случая. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити лично предприема по-нататъшни подходящи действия.

2.  За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210, с които се определя какво представлява конфликт на интереси, заедно с процедурата, която трябва да се следва в тези случаи.ГЛАВА 2

Методи на изпълнение

Член 58

Методи на изпълнение на бюджета

1.  Комисията изпълнява бюджета по следните начини:

а) пряко („пряко управление“), чрез службите си, включително персонала си в делегациите на Съюза под контрола на съответния ръководител на делегация, в съответствие с член 56, параграф 2 или чрез изпълнителните агенции, посочени в член 62;

б) чрез споделено управление с държавите-членки („споделено управление“); или

в) непряко („непряко управление“), когато това е предвидено в основния акт или в случаите, посочени в член 54, параграф 2, първа алинея, букви а)—г), като възлага задачи по изпълнението на бюджета на:

i) трети държави или определените от тях органи;

ii) международни организации и агенциите им;

iii) ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

iv) органи, посочени в членове 208 и 209;

v) публичноправни органи;

vi) частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото тези органи предоставят подходящи финансови гаранции;

vii) органи, уредени в частното право на държава-членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

viii) лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V на ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

2.  Комисията остава отговорна за изпълнението на бюджета в съответствие с член 317 от ДФЕС и информира Европейския парламент и Съвета за операциите, извършени от субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно параграф 1, буква в) от настоящия член. Когато субектът или лицето, на които е възложено изпълнението, е посочено в основен акт, във финансовата обосновка, предвидена в член 31, се включва пълна обосновка за избора на този конкретен субект или лице.

3.  Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението в съответствие с параграф 1, буква в) от настоящия член, изцяло сътрудничат при защитата на финансовите интереси на Съюза. Споразуменията за възлагане, сключени с такива субекти, предвиждат правото на Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на цялостно упражняване на техните компетенции съгласно ДФЕС при одита на средствата.

Комисията възлага задачи по изпълнението на бюджета на субектите и лицата по параграф 1, буква в) от настоящия член при наличието на прозрачни, недискриминационни, ефикасни и ефективни процедури за преглед във връзка с действителното изпълнение на тези задачи.

4.  Всички споразумения за възлагане се предоставят на Европейския парламент и на Съвета при поискване.

5.  Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно параграф 1, буква в) от настоящия член, осигуряват в съответствие с член 35, параграф 2 подходящо годишно последващо публикуване на информация относно получателите. Комисията се уведомява за предприетите мерки в това отношение.

6.  Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно параграф 1, буква в), нямат статут на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

7.  Комисията не може да възлага на трети лица изпълнителни правомощия,, когато тези правомощия включват висока степен на преценка, предполагаща политически избор.

▼M3

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за методите на изпълнение на бюджета, включително прякото управление, упражняването на правомощията, делегирани на изпълнителните агенции, и специалните разпоредби за непряко управление с международни организации, с органи, посочени в членове 208 и 209, с публичноправни органи или частноправни органи със задължение за обществена услуга, с органи, уредени от частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, и с лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС. На Комисията се предоставя и правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно критериите за приравняване на организация с нестопанска цел към международна организация.

▼B

Член 59

Споделено управление с държавите-членки

1.  Когато Комисията изпълнява бюджета в режим на споделено управление, задачите по изпълнението се делегират на държавите-членки. Комисията и държавите-членки спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и осигуряват публичността на дейността на Съюза, когато управляват средствата на Съюза. За тази цел Комисията и държавите-членки изпълняват своите съответни задължения за контрол и одит и поемат произтичащите от тях отговорности, посочени в настоящия регламент. В специфичните за отделните сектори правила се установяват допълнителни разпоредби.

2.  При извършването на задачи по изпълнението на бюджета държавите-членки вземат всички необходими мерки, в това число законодателни, регулаторни и административни мерки, за да защитят финансовите интереси на Съюза, и по-специално:

а) гарантират, че финансираните от бюджета дейности са правилно и действително осъществени и в съответствие с приложимите специфични за отделните сектори правила и за тази цел определят в съответствие с параграф 3 органи, отговорни за управлението и контрола на средствата на Съюза, и осъществяват надзор върху тяхната дейност;

б) предотвратяват, откриват и коригират нередностите и измамите.

С цел защита на финансовите интереси на Съюза държавите-членки извършват, при спазване на принципа на пропорционалност и в съответствие с настоящия член, както и в съответствие със съответните специфични за отделните сектори правила, предварителен и последващ контрол, включително, когато е целесъобразно, проверки на място на представителни и/или основани на оценка на риска извадки от операции. Наред с това те събират недължимо платените средства и образуват съдебни производства, ако е необходимо.

Държавите-членки налагат на получателите ефективни, възпиращи и пропорционални санкции съгласно предвиденото в специфичните за отделните сектори правила и в конкретни разпоредби на националното законодателство.

Като част от оценката на риска, която извършва, и в съответствие със специфичните за отделните сектори правила Комисията наблюдава системите за управление и контрол, създадени в държавите-членки. В своята одитна дейност Комисията спазва принципа на пропорционалност и взема предвид нивото на оценения риск в съответствие със специфичните за отделните сектори правила.

3.  В съответствие с критериите и процедурите, установени в специфичните за отделните сектори правила, държавите-членки на подходящо равнище определят органи, отговорни за управлението и контрола на средствата на Съюза. Тези органи може също така да изпълняват задачи, които не са свързани с управлението на средства на Съюза и може да възлагат някои от задачите си на други органи.

Когато вземат решение относно определянето на органи, държавите-членки може да основат своето решение на това дали системите за управление и контрол са по същество същите като тези от предходния период и дали те са функционирали ефективно.

Ако резултатите от одити и контрол показват, че определените органи са престанали да отговарят на критериите, съдържащи се в специфичните за отделните сектори правила, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че слабостите при изпълнението на задачите на тези органи са отстранени, включително чрез прекратяване на определянето в съответствие със специфичните за отделните сектори правила.

Специфичните за отделните сектори правила определят ролята на Комисията в процеса, посочен в настоящия параграф.

4.  Определените съгласно параграф 3 органи:

а) създават ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и осигуряват функционирането й;

б) използват счетоводна система, която предоставя своевременно точна, пълна и надеждна информация;

в) предоставят информацията, изисквана съгласно параграф 5;

г) осигуряват последващо публикуване в съответствие с член 35, параграф 2. Всяко обработване на лични данни е съобразено с националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

5.  Определените съгласно параграф 3 органи предоставят на Комисията до 15 февруари на следващата финансова година:

а) своите отчети за разходите, които са направени през съответния референтен период, както е посочено в специфичните за отделните сектори правила, при изпълнение на техните задачи и които са представени за възстановяване на Комисията. Тези отчети включват предварителното финансиране, както и суми, за които са в ход или са приключили процедури по възстановяването им. Те се придружават от декларация за управлението, чрез която се удостоверява, че според отговарящите за управлението на средствата:

i) информацията е подходящо представена, пълна и точна,

ii) разходите са били усвоени за планираната цел, определена в специфичните за сектора правила,

iii) въведените системи за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции;

б) годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на осъществения контрол, включително анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите, както и коригиращите действия, които са предприети или планирани.

Отчетите, посочени в първа алинея, буква а), и обобщението, посочено в първа алинея, буква б), се придружават от становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно възприетите одиторски стандарти. Това становище определя дали отчетите дават вярна и точна представа, дали разходите, за които е изискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни и дали въведените системи за контрол функционират правилно. В становището се заявява също така дали одитната дейност поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението, посочена в първа алинея, буква а).

По искане от съответната държава-членка Комисията може по изключение да удължи крайния срок 15 февруари до 1 март.

Държавите-членки може да публикуват на подходящо равнище информацията, посочена в настоящия параграф.

Освен това държавите-членки може да предоставят декларации, подписани на подходящото равнище и основани на информацията, посочена в настоящия параграф.

6.  За да се гарантира, че средствата на Съюза са усвоени в съответствие с приложимите правила, Комисията:

а) прилага процедури за проверка и приемане на отчетите на определените органи, които процедури гарантират, че отчетите са изчерпателни, точни и достоверни;

б) изключва от финансиране от Съюза разходите, за които са правени плащания в нарушение на приложимото право;

в) прекъсва крайните срокове за плащане или временно преустановява плащанията, когато това е предвидено в специфичните за отделните сектори правила.

Комисията прекратява изцяло или частично прекъсването на течението на крайните срокове за плащане или спирането на плащанията, след като съответната държава-членка е представила своите забележки и когато е предприела всички необходими мерки. Годишния отчет за дейността, посочен в член 66, параграф 9 обхваща всички задължения по настоящата алинея.

7.  В специфичните за отделните сектори правила се вземат предвид нуждите, свързани с програмите за европейско териториално сътрудничество, по-специално по отношение на съдържанието на декларацията за управлението, процеса, посочен в параграф 3 и одитната функция.

8.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за споделеното управление с държавите-членки, включително съставянето на регистър на органите, отговорни за управлението и контрола на средствата на Съюза, и мерките за насърчаване на най-добрите практики.

Член 60

Непряко управление

1.  Когато управляват средствата на Съюза, субектите и лицата, на които са възложени задачи по изпълнението на бюджета съгласно член 58, параграф 1, буква в), спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и осигуряват публичността на дейността на Съюза. Те гарантират ниво на защита на финансовите интереси на Съюза, равностойно на това, което се изисква съгласно настоящия регламент, когато управляват средствата на Съюза, и вземат надлежно предвид:

а) естеството на възложените им задачи и съответните суми;

б) съответните финансови рискове;

в) степента на увереност, произтичаща от техните системи, правила и процедури, както и от взетите от Комисията мерки за надзор и подпомагане на изпълнението на възложените им задачи.

2.  С цел защита на финансовите интереси на Съюза субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), като спазват принципа на пропорционалност:

а) създават ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и осигуряват функционирането й;

б) използват счетоводна система, предоставяща своевременно точна, пълна и надеждна информация;

в) подлежат на независим външен одит, извършван в съответствие с международно възприетите одиторски стандарти от одиторска организация, която е функционално независима от съответния субект или лице;

▼M3

г) прилагат подходящи правила и процедури за предоставяне на финансиране със средствата на Съюза посредством обществени поръчки, безвъзмездни средства, награди и финансови инструменти, включително задълженията, определени в член 108, параграф 12;

▼B

д) осигуряват в съответствие с член 35, параграф 2 последващо публикуване на информация относно получателите;

е) осигуряват разумна степен на защита на личните данни, както е установено в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка viii), приемат своите финансови правила, след като получат предварително съгласието на Комисията. Те изпълняват изискванията, установени в букви а) – д) от настоящия параграф, не по-късно от шест месеца след началото на мандата им. Когато в края на този период те са изпълнили само частично тези изисквания, Комисията предприема подходящи коригиращи мерки за надзор и подпомагане на изпълнението на възложените им задачи.

▼M3

3.  Субектите и лицата, на които е възложено изпълнението на бюджета съгласно член 58, параграф 1, буква в), предотвратяват, откриват и коригират нередностите и измамите при извършването на задачи по изпълнението на бюджета и уведомяват Комисията за тях. За тази цел те извършват, в съответствие с принципа на пропорционалност, предварителен и последващ контрол, включително, когато е целесъобразно, проверки на място на представителни и/или основани на оценка на риска извадки от сделки, с цел да се гарантира, че финансираните от бюджета дейности са действително и правилно осъществени. Наред с това те събират неправомерно платените средства, отказват достъп до средства на Съюза или налагат финансови санкции и образуват съдебни производства, ако е необходимо в тази връзка.

▼B

4.  Комисията може да преустановява временно плащанията за субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), по-специално в случаите, когато са открити системни грешки, поставящи под съмнение надеждността на системите за вътрешен контрол на съответния субект или лице или законосъобразността и редовността на операциите.

Независимо от член 92 отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да прекъсва напълно или частично плащанията за тези субекти или лица с цел извършване на допълнителни проверки, ако:

i) му стане известна информация, която сочи съществена слабост във функционирането на системата за вътрешен контрол или че заверените от съответния субект или лице разходи са свързани със сериозна нередност и не са били коригирани;

ii) това прекъсване е необходимо, за да се предотврати значително увреждане на финансовите интереси на Съюза.

5.  Без да се засяга параграф 7, субектите и лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), предоставят на Комисията:

а) доклад за изпълнението на възложените им задачи;

б) своите отчети за разходите, направени при изпълнението на възложените им задачи. Тези отчети се придружават от декларация за управлението, в която се потвърждава, че според отговарящите за управлението на средствата:

i) информацията е подходящо представена, пълна и точна,

ii) разходите са били усвоени за планираната цел, определена в споразуменията за делегиране, или, по целесъобразност, в специфичните за сектора правила,

iii) въведените системи за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции;

в) обобщение на окончателните одиторски доклади и на осъществения контрол, включително анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите, както и коригиращите действия, които са предприети или планирани.

Документите, посочени в първата алинея, са придружени от становище на независим одитен орган, изготвено в съответствие с международно възприетите одиторски стандарти. Това становище определя дали отчетите дават вярна и точна представа, дали въведените системи за контрол функционират правилно и дали свързаните с отчетите операции са законосъобразни и редовни. В становището се заявява също така дали одитната дейност поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението съгласно буква б) от първата алинея.

Документите, посочени в първата алинея, се предоставят на Комисията до 15 февруари на следващата финансова година. Становището, посочено във втората алинея, се предоставя на Комисията най-късно до 15 март.

Задълженията, установени в настоящия параграф, не засягат споразуменията, сключени с международни организации и трети държави. Тези споразумения включват най-малко задължението тези международни организации и трети държави да предоставят ежегодно на Комисията декларация, че през съответната финансова година вноската на Съюза е използвана и отчетена в съответствие с изискванията, определени в параграф 2 и задълженията, установени в тези споразумение.

6.  Без да се засяга параграф 7, Комисията:

а) контролира изпълнението от тези лица и субекти на техните отговорности, по-специално чрез провеждане на одити и извършване на оценки относно изпълнението на програмата;

б) прилага процедури за проверка и приемане на отчетите на субектите и лицата, но които е възложено изпълнението, които процедури гарантират, че отчетите са изчерпателни, точни и достоверни;

в) изключва от разходите на Съюза за финансиране плащанията, направени в нарушение на приложимите правила.

▼M3

7.  Параграфи 5 и 6 не се прилагат към вноските на Съюза за субектите, по отношение на които се прилага отделна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 208 и 209.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за непрякото управление, включително установяването на условията при непрякото управление, според които системите, правилата и процедурите на субектите и лицата са еквивалентни на тези на Комисията, декларациите за управлението и декларациите за съответствието, както и процедурите за проверка и приемане на отчетите, задължението за уведомяване на Комисията при установени измами и нередности, изключването от финансиране от Съюза на разходите, направени в нарушение на приложимите правила, и налагането на финансови санкции.

▼B

Член 61

Предварителни оценки и споразумения за възлагане

1.  Преди да възложи задачи по изпълнението на бюджета на субектите или лицата, съгласно член 58, параграф 1, буква в), Комисията получава доказателства, че изискванията по член 60, параграф 2, първа алинея, букви а)—г) са изпълнени.

Съответният субект или лице, на което е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), уведомява незабавно Комисията за всяка съществена промяна в своите системи или правила или в процедурите, които се отнасят до управлението на средствата на Съюза, поверени на този субект или лице. Комисията преразглежда сключените със съответния субект или лице споразумения за възлагане, за да гарантира, че изискванията по член 60, параграф 2, първа алинея букви а)—г) продължават да се изпълняват.

2.  Освен в случаите, когато субектът, на който е възложено изпълнението, е посочен в основния акт, Комисията избира субект от една от категориите, посочени в член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), v), vi) и vii), като взема надлежно предвид естеството на задачите, които ще бъдат възложени на субекта, както и опита и оперативния и финансовия капацитет на съответните субекти. Изборът е прозрачен, почива на обективни основания и не може да поражда конфликт на интереси.

3.  Споразуменията за възлагане съдържат изискванията, установени в член 60, параграф 2, първа алинея, букви а)—г). Те определят ясно задачите, възложени на субекта, и съдържат ангажимент за съответните субекти или лица да изпълнят задълженията, установени в член 60, параграф 2, първа алинея, букви д) и е), и да се въздържат от каквито и да са действия, които може да породят конфликт на интереси.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за предварителната оценка на правилата и процедурите при непряко управление и съдържанието на споразуменията за възлагане.

Член 62

Изпълнителни агенции

1.  Комисията може да делегира правомощия на изпълнителните агенции за цялостно или частично изпълнение на програма или проект на Съюза от нейно име и на нейна отговорност в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността ( 8 ). Изпълнителните агенции се създават с решение на Комисията и са юридически лица съгласно правото на Съюза.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за упражняването на правомощията, делегирани на изпълнителните агенции.

2.  Директорът на изпълнителната агенция изпълнява съответните бюджетни кредити за оперативни разходи чрез пряко управление.

Член 63

Ограничения на делегирането на правомощия

1.  Комисията не възлага задачи, свързани с изпълнението на средства на Съюза, включително плащане и събиране, на външни частноправни субекти или органи, освен в случая, посочен в член 58, параграф 1, буква в), подточки v), vi) и vii), или в конкретни случаи, когато съответните плащания:

i) са за получатели, определени от Комисията;

ii) са подчинени на условия и размери, определени от Комисията; и

iii) не предполагат извършващият ги субект или орган да действа по своя преценка.

2.  Комисията може да възлага чрез договор следните задачи на външни частноправни субекти или органи, които нямат задължение за обществена услуга: задачи от експертно-технически характер, както и административни, подготвителни или помощни задачи, които не предполагат упражняване на публична власт, нито на правомощие за вземане на решения по собствена преценка.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за възлагането на задачи на определени външни субекти или лица от частния сектор в съответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, установени в дял V на първа част.ГЛАВА 3

Финансови участнициРаздел 1

Принцип на разделяне на функциите

Член 64

Разделяне на функциите

1.  Функциите на разпоредител с бюджетни кредити и на счетоводител са разделени и са несъвместими.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за правата и задълженията на всички финансовите участници.Раздел 2

Разпоредител с бюджетни кредити

Член 65

Разпоредител с бюджетни кредити

1.  Всяка институция изпълнява функциите на разпоредител с бюджетни кредити.

2.  За целите на настоящия дял понятието „персонал“ се отнася до лицата, обхванати от Правилника за длъжностните лица.

3.  Всяка институция делегира в съответствие с условията на своя процедурен правилник функциите на разпоредител с бюджетни кредити на служители от подходящо равнище. Тя определя в своя вътрешен административен правилник служителите, на които делегира тези функции, обхвата на делегираните правомощия и дали лицата, на които са делегирани тези правомощия, могат да ги делегират вторично.

4.  Правомощията на разпоредител с бюджетни кредити се делегират първично или вторично само на служители.

5.  Отговорните разпоредители с бюджетни кредити действат единствено в рамките на ограниченията, установени в акта на първично или вторично делегиране. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да бъде подпомаган в изпълнението на своите задачи от един или повече служители, на които е възложено да извършват под негова отговорност определени действия, необходими за изпълнението на бюджета и за представянето на отчетите.

6.  Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 56, параграф 2, те са подчинени на Комисията като институцията, отговаряща за определянето, изпълнението, наблюдението и оценяването на техните функции и отговорности като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити. Същевременно Комисията информира върховния представител за това.

7.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да бъде подпомаган при изпълнението на своите функции от служители, на които са възложени под негова отговорност определени задачи, необходими за изпълнението на бюджета и изготвянето на финансова и управленска информация. По отношение на служителите, подпомагащи отговорните разпоредители с бюджетни кредити, се прилагат разпоредбите на член 57.

8.  Всяка институция информира Сметната палата, Европейския парламент и Съвета за назначаването и освобождаването на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, вътрешните одитори и счетоводителите, както и за всички вътрешни правила, които приема по финансови въпроси.

9.  Всяка институция информира Сметната палата за назначаването на администраторите на авансови средства и за решенията за делегиране съгласно член 69, параграф 1 и член 70.

10.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за подпомагането на отговорните разпоредители с бюджетни кредити и вътрешните разпоредби, регламентиращи оправомощаването.

Член 66

Правомощия и функции на разпоредителя с бюджетни кредити

1.  Във всяка институция разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнението на приходите и разходите в съответствие с принципа на добро финансово управление и следи за спазването на изискванията за законосъобразност и редовност.

2.  За целите на параграф 1 оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити въвежда, в съответствие с член 32 и приетите от всяка институция минимални стандарти и след надлежно отчитане на рисковете, свързани с управленската среда и естеството на финансираните дейности, подходящите за изпълнението на функциите му организационна структура и системи за вътрешен контрол. Създаването на тази структура и на тези системи се основава на пълен анализ на риска, в който се отчита тяхната разходоефективност.

3.  За изпълнение на разходите отговорният разпоредител с бюджетни кредити поемат бюджетни и правни задължения, утвърждават разходите и разрешават плащанията, както и извършват подготовката за изпълнението на бюджетните кредити.

4.  Изпълнението на приходите се състои в изготвяне на прогнозите за вземанията, установяване на подлежащите на събиране вземания и издаване на нарежданията за събиране. Това включва отказ от установени вземания по целесъобразност.

5.  Всяка операция се подлага поне на предварителен контрол, основан на документна проверка и на наличните резултати от вече извършения контрол, по отношение на оперативните и финансовите аспекти на операцията.

Предварителният контрол включва инициирането и проверката на дадена операция.

Проверката за дадена операция се извършва от служители, различни от тези, които са инициирали операцията. Служителите, извършващи проверката, не може да са подчинени на служителите, инициирали операцията.

6.  Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да въведе последващ контрол за проверяване на операциите, които вече са одобрени след извършване на предварителния контрол. Този контрол може да бъде организиран на извадков принцип съобразно риска.

Предварителният контрол се извършва от служители, различни от тези, които отговарят за последващия контрол. Служителите, които отговарят за последващия контрол, не са подчинени на служителите, отговарящи за предварителния контрол.

Когато оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити извършва финансови одити на бенефициери под формата на последващ контрол, съответните правила за извършване на одит са ясни, последователни и прозрачни и зачитат както правата на Комисията, така и тези на одитираните лица.

7.  Служителите, отговорни за упражняване на контрол върху управлението на финансовите операции, притежават необходимите професионални умения. Те се придържат към въведен от всяка институция конкретен кодекс с професионални стандарти.

8.  Ако служител, участващ във финансовото управление и контрола на операциите, счита, че решение, което неговият ръководител му налага да изпълни или да одобри, е неправомерно или противоречи на принципите на добро финансово управление или на професионалните правила, които същият служител е длъжен да съблюдава, той информира съответно своя пряк ръководител. Ако служителят подаде информацията в писмен вид, прекият ръководител отговаря в писмен вид. Ако прекият ръководител не предприеме действия или потвърди първоначалното решение или указание и служителят счита, че това потвърждение не представлява разумен отговор на неговата загриженост, служителят информира писмено оправомощения разпоредител с бюджетни кредити. В случай на бездействие от страна на този разпоредител, служителят информира релевантният орган, посочена в член 73, параграф 6.

В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на Съюза, служителят информира властите и органите, определени от приложимото законодателство. Договорите с външни одитори, извършващи одит на финансовото управление на Съюза, предвиждат задължение на външния одитор да информира оправомощения разпоредител с бюджетни кредити относно всяко съмнение за незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на Съюза.

9.  Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити се отчита пред своята институция относно изпълнението на своите задължения под формата на годишен отчет за дейността, съдържащ финансова информация и информация за управлението, включително резултатите от контрола, като декларира, че, освен ако е посочено друго в изразена резерва относно определени приходни и разходни области, има достатъчна увереност, че:

а) информацията в отчета дава вярна и точна представа;

б) ресурсите, предназначени за описаните в отчета дейности, са използвани по предназначение и в съответствие с принципа на добро финансово управление;

в) въведените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции.

▼M3

В отчета за дейността се посочват резултатите от действията по отношение на определените цели, рисковете, свързани с тези действия, използването на предоставените ресурси и ефективността и ефикасността на системите за вътрешен контрол, включително цялостна оценка на разходите, свързани с контрола, и ползите от него. Той включва също така информация относно цялостния резултат от тези действия, както и оценка на това до каква степен разрешените оперативни разходи са допринесли за постиженията на политиките и са генерирали добавена стойност за Съюза.

▼B

Не по-късно от 15 юни всяка година Комисията изпраща до Европейския парламент и до Съвета обобщение на годишните отчети за дейността за предходната година. На Европейския парламент и на Съвета се предоставя и годишният отчет за дейността на всеки оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

▼M3

Годишните отчети за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити и, когато е целесъобразно, оправомощените от институциите разпоредители с бюджетни кредити, службите, органите и агенциите, се публикуват на уебсайтовете на съответните институции, служби, органи или агенции в леснодостъпен формат, не по-късно от 1 юли всяка година за предходната година, при спазване на надлежно обосновани съображения, отнасящи се до поверителността и сигурността.

▼B

10.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за предварителния и последващия контрол, съхранението на оправдателни документи, за кодекса с професионални стандарти, бездействието на разпоредителя с бюджетни кредити, предаването на информация на счетоводителя и докладите относно процедурите на договаряне.

Член 67

Правомощия и функции на ръководителите на делегациите на Съюза

1.  Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 56, параграф 2, те си сътрудничат тясно с Комисията по отношение на правилното изпълнение на средствата, с цел да се осигурят по-специално законосъобразността и редовността на финансовите операции, спазването на принципа на добро финансово управление при управлението на средствата и ефективната защита на финансовите интереси на Съюза.

За тази цел те вземат съответно необходимите мерки за предотвратяване на каквато и да е ситуация, при която е възможно да застраши отговорността на Комисията за изпълнението на вторично делегирания им бюджет, както и на какъвто и да е конфликт на приоритети с възможно отражение върху изпълнението на вторично делегираните им задачи по финансовото управление.

При възникване на посочените във втората алинея ситуации или конфликти ръководителите на делегациите на Съюза незабавно уведомяват за това отговорните генерални директори на Комисията и на ЕСВД. Тези генерални директори предприемат подходящи коригиращи мерки.

2.  Ако ръководителите на делегациите на Съюза се намират в някоя от посочените в член 66, параграф 8 ситуации, те препращат случая към специалният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден съгласно член 73, параграф 6. В случаи на незаконосъобразна дейност, измама или корупция, които може да навредят на интересите на Съюза, те информират за това властите и органите, определени от приложимото законодателство.

3.  Ръководителите на делегациите на Съюза, действащи като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 56, параграф 2, докладват на своя оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, за да може той да включи докладите им в своя годишен отчет за дейността, посочен в член 66, параграф 7. Докладите на ръководителите на делегациите на Съюза съдържат информация за ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол, въведени в делегациите им, както и за управлението на вторично делегираните им операции, и представят декларацията за достоверност, посочена в член 73, параграф 5, трета алинея. Докладите се прилагат към годишния отчет за дейността на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити и се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета, като съответно се взема предвид тяхната поверителност.

Ръководителите на делегации на Съюза сътрудничат изцяло с институциите, участващи в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и по целесъобразност предоставят всяка необходима допълнителна информация. В този контекст може да им бъде поискано да присъстват на заседания на съответните органи и да подпомагат оправомощения разпоредител с бюджетни кредити.

4.  Ръководителите на делегациите на Съюза, действащи като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 56, параграф 2, отговарят на всички искания на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на Комисията, отправени по искане на Комисията или, в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, по искане на Европейския парламент.

5.  Комисията прави необходимото, така че вторичното делегиране на правомощия да не възпрепятства процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 319 от ДФЕС.Раздел 3

Счетоводител

Член 68

Правомощия и функции на счетоводителя

1.  Всяка институция назначава счетоводител, който във всяка институция отговаря за:

а) правилното извършване на плащанията, на събирането на приходите и на събирането на установените вземания;

б) подготвянето и представянето на отчетите в съответствие с дял IX на първа част;

в) воденето на счетоводството в съответствие с дял IX на първа част;

г) определянето на счетоводните процедури и сметкоплана в съответствие с дял IХ на първа част;

д) определянето и утвърждаването на системите за счетоводна отчетност, а когато е необходимо — утвърждаването на системите за предоставяне или обосноваване на счетоводната информация, определени от разпоредителя с бюджетни кредити; в тази връзка счетоводителят се упълномощава да проверява по всяко време спазването на критериите за утвърждаване;

е) управлението на касата.

Отговорностите на счетоводителя на ЕСВД се отнасят само до бюджетния раздел за ЕСВД, изпълняван от ЕСВД. Счетоводителят на Комисията остава отговорен за целия бюджетен раздел за Комисията, включително за счетоводните операции, отнасящи се до вторично делегираните на ръководителите на делегациите на Съюза бюджетни кредити.

При условията на член 213 счетоводителят на Комисията действа и като счетоводител на ЕСВД по отношение на изпълнението на бюджетния раздел за ЕСВД.

2.  Счетоводителят на Комисията отговаря за определянето на счетоводните правила и на хармонизираните сметкопланове в съответствие с дял IX на първа част.

3.  За изготвянето на отчети, които дават вярна и точна представа за финансовото състояние на институциите и за изпълнението на бюджета, счетоводителят получава цялата необходима информация от разпоредителите с бюджетни кредити. Разпоредителите с бюджетни кредити гарантират надеждността на тази информация.

4.  Преди приемането на отчетите от институцията или от органа, посочен в член 208, счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че има достатъчна увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на институцията или на органа, посочен в член 208.

За тази цел счетоводителят проверява дали отчетите са изготвени в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 143 и в процедурите за отчетност, посочени в параграф 1, буква г) от настоящия член и дали всички приходи и разходи са записани в сметките.

Оправомощените разпоредители с бюджетни кредити изпращат цялата информация, която е необходима на счетоводителя за изпълнението на задълженията му.

Разпоредителите с бюджетни кредити остават изцяло отговорни за правилното използване на средствата, които управляват, за законосъобразността и редовността на разходите под техен контрол и за изчерпателността и точността на изпратената на счетоводителя информация.

5.  Счетоводителят има право да проверява получената информация, както и да извършва всякакви допълнителни проверки, които счита за необходими, за да подпише отчетите.

Счетоводителят въвежда резерви, ако е необходимо, обяснявайки точно характера и обхвата на тези резерви.

6.  Освен ако в настоящия регламент е посочено друго, единствено счетоводителят е оправомощен да управлява парите и паричните еквиваленти. Счетоводителят отговаря за тяхното пазене.

7.  В рамките на изпълнението на програма или на дейност може да се откриват доверителни сметки на името на Комисията и от нейно име с цел да може да се управляват от субект, на който е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка ii),iii), v) или vi).

Такива сметки се откриват под отговорността на разпоредителя с бюджетни кредити, който отговаря за изпълнението на програмата или на дейността, със съгласието на счетоводителя на Комисията.

Управлението на такива сметки се извършва под отговорността на разпоредителя с бюджетни кредити.

8.  Счетоводителят на Комисията определя правила за откриването, управлението и закриването на доверителните сметки и тяхното използване.

9.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 201а относно подробните правила за правомощията и функциите на счетоводителя, включително назначаването му и отстраняването му от длъжност, становището относно системите за счетоводна отчетност и инвентаризация, управлението на касата и на банковите сметки, подписването на сметките, управлението на салдата по сметките, операциите за извършване на преводи и обмяна на валута, методите на плащане, досиетата на юридически лица и съхранението на оправдателна документация.

Член 69

Правомощия, които може да се делегират от счетоводителя

1.  При изпълнението на своите задължения счетоводителят може да делегира на своите подчинени определени задачи.

Инструментът за делегиране определя тези задачи.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за лицата, оправомощени да администрират сметки в местна структурна единица.Раздел 4

Администратор на авансови средства

Член 70

Сметки за авансови средства

1.  За събирането на приходи, различни от собствените ресурси, и за плащането на малки суми може да се откриват сметки за авансови средства в съответствие с делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

Въпреки това, в областта на помощта за управление на кризи и операции за хуманитарна помощ по смисъла на член 128, сметките за авансови средства може да се използват без ограничение по отношение на сумите, при спазване на размера на бюджетните кредити, определен от Европейския парламент и Съвета за съответния бюджетен ред за текущата финансова година.

2.  Сметките за авансови средства се захранват от счетоводителя на институцията и се поставят под отговорността на администраторите на авансови средства, назначени от него.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно условията за сметките за авансови средства, включително максималните суми, които може да плащат администраторите на авансови средства, както и правилата за външните дейности, включително правилата за избор на администратори на авансови средства, захранването на сметките за авансови средства, проверките от разпоредителите с бюджетни кредити и счетоводителите, както и спазването на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Освен това на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за създаването на сметки за авансови средства и администраторите на авансови средства в делегациите на Съюза.ГЛАВА 4

Отговорност на финансовите участнициРаздел 1

Общи правила

Член 71

Оттегляне на делегиране и временно прекратяване на правомощия, делегирани на финансовите участници

1.  Оправомощаването и вторичното оправомощаване на отговорните разпоредители с бюджетни кредити може по всяко време да бъдат оттегляни временно или окончателно от органа, който ги е назначил.

2.  Счетоводителят или администраторът на авансови средства може по всяко време да бъде отстранен временно или окончателно от длъжност от органа, който е назначил счетоводителя.

3.  Настоящият член не засяга дисциплинарните мерки, взети по отношение на финансовите участници, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 72

Отговорност на разпоредителя с бюджетни кредити за незаконна дейност, измама или корупция

1.  Настоящата глава не засяга възможността за търсене на наказателна отговорност от финансовите участници, посочени в член 71, съгласно приложимото национално право и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с корупцията с участие на длъжностни лица на Съюза или длъжностни лица на държавите-членки.

2.  Всеки отговорен разпоредител с бюджетни кредити, счетоводител или администратор на авансови средства носи дисциплинарна отговорност и дължи обезщетение, както е указано в Правилника за длъжностните лица, без да се засягат членове 73, 74 и 75 от настоящия регламент. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които може да увредят интересите на Съюза, случаят се предава на властите и органите, определени от приложимото законодателство, и по-специално на OLAF.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за отговорността на разпоредителя с бюджетни кредити, счетоводителя и администратора на авансови средства в случай на незаконна дейност, измама или корупция.Раздел 2

Правила, приложими за разпоредителите с бюджетни кредити

Член 73

Правила, приложими за разпоредителите с бюджетни кредити

1.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити носи имуществена отговорност съгласно предвиденото в Правилника за длъжностните лица.

2.  Имуществената отговорност възниква по-специално, ако отговорният разпоредител с бюджетни кредити, умишлено или поради груба небрежност от негова страна:

а) установи подлежащи на събиране вземания или издаде нареждания за събиране, поеме задължение за разходи или подпише платежно нареждане, без да съблюдава настоящия регламент или делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент;

б) пропусне да изготви документ, с който се установява вземане, пропусне или забави издаването на нареждане за събиране или забави издаването на платежно нареждане, което води до възникването на гражданска отговорност на институцията спрямо трети лица.

3.  Оправомощен или вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, който прецени, че определено решение, за чието вземане отговаря, е неправомерно или противоречи на принципите на добро финансово управление, информира писмено делегиращия орган. В случай че след това делегиращият орган даде на оправомощения или вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити мотивирано указание в писмен вид за вземане на това решение, този разпоредител с бюджетни кредити бива освободен от отговорност.

4.  В случай на вторично оправомощаване в рамките на службата му оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити продължава да бъде отговорен за ефикасността и ефективността на въведените системи за вътрешно управление и контрол и за избора на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

5.  В случай на вторично оправомощаване на ръководителите на делегациите на Съюза оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити отговаря за определянето на въведените системи за вътрешно управление и контрол, както и за тяхната ефикасност и ефективност. Ръководителите на делегациите на Съюза отговарят за адекватното създаване и функциониране на тези системи в съответствие с инструкциите на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити и за управлението на средствата и на операциите, осъществявани в делегациите на Съюза под тяхна отговорност. Преди да поемат функциите си, те трябва да завършат специфичните курсове на обучение относно задачите и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити и изпълнението на бюджета.

Ръководителите на делегациите на Съюза докладват в съответствие с член 67, параграф 3 за отговорностите си съгласно първата алинея от настоящия параграф.

Всяка година ръководителите на делегациите на Съюза предоставят на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на Комисията декларация за достоверност относно въведените в делегациите им системи за вътрешно управление и контрол, както и относно управлението на вторично делегираните им операции и резултатите от тях, за да може разпоредителят с бюджетни кредити да направи декларацията за достоверност, предвидена в член 66, параграф 9.

6.  Всяка институция създава специален орган за разглеждане на финансови нередности или участва в съвместен орган, създаден от няколко институции. Органите действат независимо и се произнасят по наличието на финансова нередност и естеството на последиците, ако има такива.

Въз основа на становището на този орган институцията решава дали да образува производство за подвеждане под дисциплинарна или имуществена отговорност. Ако открие системни проблеми, органът изпраща доклад с препоръки до разпоредителя с бюджетни кредити и до оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, освен ако последният е замесен, както и до вътрешния одитор.

7.  Когато ръководителите на делегациите на Съюза действат като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 56, параграф 2, специалният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията съгласно параграф 6 от настоящия член, е компетентен да разглежда случаите, посочени в член 56, параграф 2.

Ако открие системни проблеми, органът изпраща доклад с препоръки до разпоредителя с бюджетни кредити, до върховния представител и до първично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на Комисията, освен ако последният е замесен, както и до вътрешния одитор.

Въз основа на становището на този орган Комисията може да поиска от върховния представител да образува в качеството си на орган по назначаването дисциплинарно производство или производство за подвеждане под имуществена отговорност срещу вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, ако нередностите се отнасят до вторично делегираните им правомощия на Комисията. В такива случаи върховният представител предприема подходящи действия съгласно Правилника за длъжностните лица с цел да приложи решенията за дисциплинарни или парични санкции според препоръките на Комисията.

Държавите-членки подпомагат изцяло Съюза при реализирането на отговорност по член 22 от Правилника за длъжностните лица по отношение на срочно наетите служители, за които се прилага член 2, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

8.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила, приложими за оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, включително потвърждаването на нарежданията и ролята на специалния орган за разглеждане на финансови нередности.Раздел 3

Правила, приложими за счетоводителите и администраторите на авансови средства

Член 74

Правила, приложими за счетоводителите

1.  Счетоводителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност по реда и при условията на Правилника за длъжностните лица. По-специално счетоводителят може да бъде подведен под отговорност в резултат на всяко едно от следните неправомерни деяния:

а) изгубване или повреждане на средства, активи или документи, поверени му за съхранение;

б) неправомерна промяна на банкови сметки или сметки, открити в пощенските служби;

в) събиране или изплащане на суми, които не отговарят на съответните нареждания за събиране или платежни нареждания;

г) несъбиране на дължими приходи.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за отговорността на счетоводителите в случай на други неправомерни действия.

Член 75

Правила, приложими за администраторите на авансови средства

1.  Администраторът на авансови средства носи дисциплинарна и имуществена отговорност, както е указано в Правилника за длъжностните лица. По-специално администраторът на авансови средства може да бъде подведен под отговорност в резултат на всяко едно от следните неправомерни деяния:

а) изгубване или повреждане на средства, активи или документи, поверени му за съхранение;

б) непредставяне на необходимите оправдателни документи за плащанията, които е извършил;

в) извършване на плащания в полза на лица, различни от лицата, които имат право на тях;

г) несъбиране на дължими приходи.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за отговорността на администраторите на авансови средства в случай на други неправомерни действия.ГЛАВА 5

Приходни операцииРаздел 1

Предоставяне на собствените ресурси

Член 76

Собствени ресурси

1.  В бюджета се записва в евро прогноза за приходите, формирани от собствените ресурси, посочени в Решение 2007/436/ЕО, Евратом. Тези средства се предоставят в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила, приложими за собствените ресурси.Раздел 2

Прогноза за вземанията

Член 77

Прогноза за вземанията

1.  Когато отговорният разпоредител с бюджетни кредити разполага с достатъчна и надеждна информация относно каквато и да е мярка или ситуация, която може да е основание за възникване на вземане на Съюза, отговорният разпоредител с бюджетни кредити прави прогноза за вземането.

2.  Прогнозата за вземането се коригира от отговорния разпоредител с бюджетни кредити веднага след като той узнае за събитие, което променя мярката или ситуацията, довела до изготвянето на прогнозата.

При изготвяне на нареждането за събиране относно мярка или ситуация, която е била основание да бъде направена по-рано прогноза за вземане, отговорният разпоредител с бюджетни кредити коригира съответно прогнозата.

Ако нареждането за събиране е съставено за сума, която е равна на първоначалната прогноза за вземането, тази прогноза се намалява до нула.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 не се прави прогноза за вземането, преди държавите-членки да предоставят на Комисията сумите от собствени ресурси, определени в Решение 2007/436/ЕО, Евратом, които се внасят от държавите-членки на определени периоди. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити издава нареждане за събиране на тези суми.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за прогнозата за вземанията.Раздел 3

Установяване на вземания

Член 78

Установяване на вземания

1.  Установяването на вземане представлява действие, чрез което отговорният разпоредител с бюджетни кредити:

а) проверява наличието на задължението;

б) определя или проверява действителността и размера на задължението;

в) проверява условията, съгласно които задължението е изискуемо.

2.  Собствените ресурси, предоставени на Комисията, както и всички вземания, които са определени като безспорни, ликвидни и изискуеми, се установяват чрез нареждане за събиране до счетоводителя, последвано от дебитно известие, изпратено на длъжника, като и двете се съставят от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

3.  Недължимо платените суми се събират.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за установяването на вземанията, включително процедурата и оправдателните документи, както и на лихвата за забава.Раздел 4

Разпореждане за събиране

Член 79

Разпореждане за събиране

1.  Разпореждането за събиране представлява действие, с което отговорният разпоредител с бюджетни кредити дава указание на счетоводителя чрез издаване на нареждане за събиране да събере вземане, което е установено от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

2.  Институцията може официално да установи вземане по отношение на лица, различни от държавите-членки, чрез решение, което представлява изпълнително основание по смисъла на член 299 от ДФЕС.

Ако ефикасната и навременна защита на финансовите интереси на Съюза го налага, Комисията може също така, при извънредни обстоятелства, да приеме такова решение, което представлява изпълнително основание, в полза на други институции, по тяхно искане, по отношение на вземания, възникнали във връзка със служители, за които се прилага Правилникът за длъжностните лица.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно съставянето на нареждането за събиране.Раздел 5

Събиране

Член 80

Правила относно събирането

1.  Счетоводителят предприема действия по нарежданията за събиране на вземания, надлежно съставени от отговорния разпоредител с бюджетни кредити. Счетоводителят полага необходимата грижа, за да гарантира, че Съюзът получава своите приходи, и следи за гарантиране на правата на Съюза.

Счетоводителят пристъпва към събиране на вземанията на Съюза чрез прихващане с насрещно вземане на всеки длъжник, който от своя страна има вземане към Съюза. Тези вземания трябва да бъдат безспорни, ликвидни и изискуеми.

2.  Когато оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити възнамерява да се откаже изцяло или частично от събирането на установено вземане, той гарантира, че отказът е правомерен и съответства на принципите на добро финансово управление и на пропорционалност. Решението за отказ се мотивира. Разпоредителят с бюджетни кредити може да делегира правото за вземане на решението за отказ.

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да отмени установено вземане изцяло или частично. Частичното отменяне на установено вземане не предполага отказ от установено вземане на Съюза.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за начина на събиране на вземания, включително събиране чрез прихващане, процедура за събиране при отказ от доброволно плащане, удължаване на срока за плащане, събиране на глоби и други санкции, отказ от събиране на установено вземане и отмяна на установено вземане.

3.  Държавите-членки носят отговорност на първо място за извършване на контрол и одити и за събиране на недължимо платени суми съгласно предвиденото в специфичните за отделните сектори правила. Доколкото държавите-членки откриват и коригират нередности по своя сметка, те се освобождават от финансови корекции от Комисията във връзка с тези нередности.

4.  Комисията предприема финансови корекции по отношение на държавите-членки с цел изключване от финансиране от Съюза на разходите, които са в нарушение на приложимото право. Комисията определя финансовите корекции, които предприема, въз основа на установяването на сумите, които са изплатени недължимо, както и на финансовите последици за бюджета. Когато такива суми не може да бъдат установени точно, Комисията може да приложи корекции, основани на екстраполация, или корекции с фиксирани суми в съответствие със специфичните за отделните сектори правила.

При определяне на размера на финансовата корекция Комисията взема предвид естеството на нарушението на приложимото право и доколко е сериозно то, както и финансовите последици за бюджета, включително в случай на недостатъци в системите за управление и контрол.

Критериите за установяване на финансовите корекции и приложимата процедура може да бъдат определени в специфичните за отделните сектори правила.

5.  Методологията за прилагане на корекции, основани на екстраполация, или корекции с фиксирани суми се установява в съответствие със специфичните за отделните сектори правила с оглед да се даде възможност на Комисията да защити финансовите интереси на Съюза.

Член 81

Давностен срок

1.  Без да се засягат разпоредбите на специалните актове и прилагането на Решение 2007/436/ЕО, Евратом, вземанията на Съюза към трети лица и вземанията на трети лица към Съюза подлежат на давностен срок от пет години.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за давностния срок.

Член 82

Национално третиране на вземанията на Съюза

При откриване на процедура по несъстоятелност вземанията на Съюза се ползват със същото преференциално третиране като вземания от същото естество, дължими на публични органи в държавите-членки, където се провеждат процедурите по събиране.

Член 83

Глоби, санкции и начислени лихви, наложени от Комисията

1.  Сумите, постъпили от глоби, финансови санкции и други санкции, както и всички начислени лихви или други генерирани от тях приходи не се записват като бюджетни приходи, докато решенията за тяхното налагане може да бъдат отменени от Съда на Европейския съюз.

2.  Посочените в параграф 1 суми се записват като бюджетни приходи във възможно най-кратък срок и най-късно през годината след изчерпването на всички правни средства за защита. Сумите, които трябва да бъдат възстановени на субекта, който ги е платил, след произнасяне на решение на Съда на Европейския съюз, не се записват като бюджетни приходи.

3.  Параграф 1 не се прилага за решения по уравняване на сметки или финансови корекции.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за сумите, получени под формата на глоби, санкции и начислени лихви.ГЛАВА 6

Разходни операции

Член 84

Решение за финансиране

1.  Всеки разход се поема като задължение, утвърждава се, разрешава се и се изплаща.

2.  Освен в случаите на бюджетни кредити, които може да бъдат изпълнени без основен акт в съответствие с член 54, параграф 2, първа алинея, буква д), поемането на задължение за разходи се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

3.  В решението за финансиране, посочено в параграф 2, се определят преследваната цел, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата сума. То съдържа също така описание на дейностите, които ще се финансират, размера на сумата, разпределена за всяка дейност, и примерен график на изпълнението.

В случай на непряко управление, в решението за финансиране се посочват също така субектът или лицето, на което е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), критериите, използвани при избора на субекта или лицето и възложените му задачи.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за решенията за финансиране.Раздел 1

Поемане на задължение за разход

Член 85

Видове поети задължения

1.  Поемането на бюджетно задължение представлява операцията по заделяне на бюджетните кредити, необходими за покриване на последващи плащания в изпълнение на правни задължения.

Правното задължение представлява действие, чрез което разпоредителят с бюджетни кредити поема или установява задължение за извършване на разход.

Бюджетните и правните задължения се приемат от един и същ разпоредител с бюджетни кредити, с изключение на надлежно обоснованите случаи, предвидени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за видовете поети задължения, приемането на глобални задължения, правилото за един подпис и административните разходи, покривани с временни задължения.

3.  Бюджетните задължения попадат в една от следните категории:

а) индивидуални: бюджетното задължение е индивидуално, когато бенефициерът и размерът на разхода са известни;

б) глобални: бюджетното задължение е глобално, когато най-малко един от елементите, необходими за установяване на индивидуалното задължение, е все още неизвестен;

в) временни: бюджетното задължение е временно, когато е предназначено за покриване на разходите, посочени в член 170, или на обичайните административни разходи, при които размерът или крайните получатели на сумите не са окончателно известни.

4.  Бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, може да се разпределят за няколко години под формата на годишни вноски единствено когато това е предвидено в основния акт или когато се отнасят до административни разходи.

Член 86

Правила, приложими за поемането на задължения

1.  По отношение на всички мерки, които може да доведат до разходи за сметка на бюджета, отговорният разпоредител с бюджетни кредити първо поема бюджетно задължение, преди да сключи правно задължение с трети лица или да прехвърли средства към доверителен фонд въз основа на член 187.

2.  Предвиденото в параграф 1 задължение за поемане на бюджетно задължение, преди да се поеме правно задължение, не се прилага по отношение на правните задължения, сключени вследствие на обявяване на кризисно положение в рамките на плана за непрекъснатост на дейността, в съответствие с процедурите, приети от Комисията или от всяка друга институция съгласно административната й автономия.

3.  При операции за хуманитарна помощ, операции за гражданска защита и помощ за управление на кризи задължението, установено в параграф 1, не се прилага, ако ефикасното осъществяване на намесата на Съюза прави необходимо незабавното поемане от Съюза на правно задължение към трети лица и не е възможно предварително записване на конкретно бюджетно задължение. Бюджетното задължение се записва незабавно след поемането на правно задължение към трети лица.

4.  При спазване на специалните разпоредби на дял IV на втора част, глобалните бюджетни задължения покриват всички разходи по съответните индивидуални правни задължения, сключени до 31 декември на година n + 1.

При спазване на член 85, параграф 4 и член 203, параграф 2, индивидуалните правни задължения, свързани с индивидуални или временни бюджетни задължения, се сключват до 31 декември на година n.

В края на периодите, посочени в първа и втора алинея, неусвоеният остатък по такива бюджетни задължения се отменя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

Преди подписването му размерът на всяко индивидуално правно задължение, прието вследствие на глобално бюджетно задължение, се записва от отговорния разпоредител с бюджетни кредити в бюджетните сметки и се осчетоводява към глобалното бюджетно задължение.

5.  С изключение на случаите на разходи за персонала бюджетните и правните задължения, поети за дейности, които надхвърлят една финансова година, имат крайна дата на изпълнение, определена в съответствие с принципа на добро финансово управление.

Всички части от такива задължения, които не са били изпълнени шест месеца след тази дата, се отменят в съответствие с член 15.

Размерът на бюджетно задължение, отговарящо на правно задължение, за което не е извършено плащане по смисъла на член 90 в срок от две години след датата на подписването на правното задължение, се отменя освен когато сумата е свързана със случай, който е предмет на спор пред съд или арбитражен орган, или когато съществуват специални разпоредби, определени в специфични за сектора правила.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за бюджетните и правните задължения, включително записването на индивидуални задължения.

Член 87

Проверки, приложими за поемането на задължения

1.  Когато приема бюджетно задължение, отговорният разпоредител с бюджетни кредити гарантира, че:

а) разходът е начислен в правилната бюджетна позиция;

б) бюджетните кредити са налични;

в) разходът е в съответствие с разпоредбите на Договорите, бюджета, настоящия регламент, делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, и всички актове, приети съгласно Договорите и всеки друг регламент;

г) е спазен принципът на добро финансово управление. Уместността на плащанията по предварително финансиране, техният размер и общият график на плащанията са пропорционални на планираната продължителност, напредъка по изпълнението и финансовите рискове във връзка с това предварително финансиране.

2.  Когато регистрира правно задължение посредством физически или електронен подпис, разпоредителят с бюджетни кредити гарантира, че:

а) задължението е обезпечено със съответно поето бюджетно задължение;

б) разходът е редовен и е в съответствие с разпоредбите на Договорите, бюджета, настоящия регламент, делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, и с всички актове, приети в съответствие с Договорите и всеки друг регламент;

в) е спазен принципът на добро финансово управление.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 201а относно подробните правила за проверките, приложими за поемането на задължения.Раздел 2

Утвърждаване на разход

Член 88

Утвърждаване на разход

1.  Утвърждаване на разходи представлява действието, чрез което отговорният разпоредител с бюджетни кредити:

а) потвърждава наличието на право на кредитора;

б) определя или проверява действителността и размера на вземането;

в) проверява условията, съгласно които плащането е дължимо.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно установяването на подробни правила за утвърждаването на разходи, включително предаване за плащане на разходи за персонал и за междинно плащане и плащане на остатъка по договори за възлагане на обществени поръчки и по безвъзмездни средства, резолюция „удостоверено вярно“ за плащания по предварително финансиране и формулярите на резолюциите „прието за плащане“ и „удостоверено вярно“.Раздел 3

Разрешаване на разход

Член 89

Разрешаване на разход

1.  Разрешаването на разход представлява действието, с което отговорният разпоредител с бюджетни кредити, след като провери наличността на бюджетните кредити, дава указание на счетоводителя, посредством издаване на платежно нареждане, да плати утвърдения от отговорния разпоредител с бюджетни кредити разход.

Когато се извършват периодични плащания във връзка с извършени услуги, включително наем, или доставка на стоки, и в зависимост от извършената от разпоредителя с бюджетни кредити оценка на риска, разпоредителят с бюджетни кредити може да нареди използването на системата за плащания незабавно инкасо.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за разрешаването на разходи, включително установяването на задължителните реквизити на платежните нареждания и проверката на платежните нареждания от разпоредителя с бюджетни кредити.Раздел 4

Плащане на разход

Член 90

Видове плащания

1.  Плащането се извършва при представяне на доказателство, че съответната дейност отговаря на разпоредбите на основния акт или на договора, и обхваща една или повече от следните операции:

а) плащане на цялата дължима сума;

б) плащане на дължимата сума по един от следните начини:

i) предварително финансиране, което може да се раздели на няколко плащания след подписване на споразумението за делегиране, договора или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или след съобщаване на решението за отпускане на безвъзмездни средства;

ii) едно или повече междинни плащания в замяна на частично изпълнение на дейността;

iii) плащане на остатъка по дължимите суми, когато дейността е изпълнена изцяло.

2.  В бюджетното счетоводство се прави разграничение между различните видове плащания, посочени в параграф 1, към момента на извършване на всяко плащане.

3.  Счетоводните правила, посочени в член 152, включват правилата за изчистване на предварителното финансиране по сметките и за потвърждаване на допустимостта на разходите.

4.  Плащанията по предварителното финансиране се изчистват редовно от отговорния разпоредител с бюджетни кредити съобразно икономическото естество и графика на съответния проект.

Когато отговорният разпоредител с бюджетни кредити счита, че е неефикасно да изисква финансови отчети от бенефициерите и изпълнителите, той получава от тях във връзка с безвъзмездни средства или договори на стойност над 5 000 000 EUR информация относно кумулативните разходи поне веднъж годишно.

За целите на втора алинея се включват подходящи разпоредби в договорите, решенията за отпускане на безвъзмездни средства и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, както и в споразуменията за делегиране.

Настоящият параграф не засяга специалните правила, установени в дял IV на втора част.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за видовете плащания и оправдателните документи.

Член 91

Плащане, ограничено до наличните средства

Плащането на разхода се извършва от счетоводителя в рамките на наличните средства.Раздел 5

Срокове за разходните операции

Член 92

Срокове

1.  Плащанията се извършват в следните срокове:

а) 90 календарни дни за споразумения за възлагане, договори, споразумения и решения за отпускане на безвъзмездни средства, които включват технически услуги или дейности, които са особено сложни за оценяване и по които плащането зависи от одобрението на отчет или удостоверение;

б) 60 календарни дни за всички други споразумения за възлагане, договори, споразумения и решения за отпускане на безвъзмездни средства, по които плащането зависи от одобрението на отчет или удостоверение;

в) 30 календарни дни за всички други споразумения за възлагане, договори, споразумения и решения за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може временно да спира срока за плащане, когато:

а) сумата по заявката за плащане не е дължима; или

б) не са представени подходящите оправдателни документи.

Ако до знанието на отговорния разпоредител с бюджетни кредити достигне информация, която поставя под съмнение допустимостта на разхода, съдържащ се в заявка за плащане, той може временно да спре срока за плащането за да провери, включително чрез проверки на място,, че разходът наистина е допустим.

3.  Съответните кредитори се уведомяват писмено за причините за спирането.

4.  Когато продължителността на спирането надхвърля два месеца, кредиторът може да поиска решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити относно продължителността на спирането.

5.  При изтичане на сроковете, определени в параграф 1, кредиторът има право на лихва освен по отношение на държавите-членки.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за сроковете за плащания и относно определянето на обстоятелствата, при които кредиторите, които са получили плащане със закъснение, имат право да получат лихва за забава за сметка на реда, от който е платена главницата.ГЛАВА 7

Информационни системи и електронно управление

Член 93

Електронно управление на операциите

1.  Когато приходните и разходните операции се управляват чрез компютърни системи, документите може да се подписват посредством компютъризирана или електронна процедура.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за електронното управление на операциите.

Член 94

Предаване на документи

При условие че съответните институции и държави-членки дадат предварителното си съгласие за това, предаването на документи между тях може да се извършва по електронен път.

Член 95

Електронно управление

1.  При споделено управление целият официален обмен на информация между държавите-членки и Комисията се извършва чрез средства, посочени в специфичните за отделните сектори правила. Тези правила предвиждат оперативна съвместимост на данните, които са събрани или получени и са предадени при управлението на бюджета.

2.  Институциите и изпълнителните агенции, както и органите, посочени в член 208, установяват и прилагат единни стандарти за обмен на информация по електронен път с трети лица, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки и отпускане на безвъзмездни средства. В частност те изготвят и изпълняват във възможно най-голяма степен решения за предаване, съхранение и обработка на данни, предавани при процедури за отпускане на безвъзмездни средства и възлагане на обществени поръчки, като за тази цел въвеждат единна „зона за електронен обмен на данни“ за заявители, кандидати и оференти.

3.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета на редовни интервали за напредъка по прилагането на електронното управление.ГЛАВА 8

Административни принципи

Член 96

Добра администрация

1.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити обявява баз забавяне необходимостта да се представят доказателства и/или документация, тяхната форма и предварително определеното съдържание, както и, по целесъобразност, примерният график за приключване на процедурите за възлагане.

2.  Когато поради явна техническа грешка от страна на заявителя или оферента или когато заявителят или оферентът не предаде доказателство или не даде декларация, комисията за оценка или, по целесъобразност, отговорният разпоредител с бюджетни кредити приканва, освен в надлежно обосновани случаи, заявителя или оферента да предостави липсващата информация или да изясни оправдателните документи. Информация или разяснения от този тип не може да изменят в значителна степен предложението или условията на офертата.

Член 97

Посочване на средствата за обжалване

Когато процедурен акт на разпоредител с бюджетни кредити засяга неблагоприятно правата на заявител или оферент, бенефициер или изпълнител, в него се посочват наличните средства за административно и/или съдебно обжалване на този акт.

По-конкретно се посочват естеството на средството за обжалване, органът или органите, пред които то може да бъде извършено, както и сроковете за упражняване на това право.ГЛАВА 9

Вътрешен одитор

Член 98

Назначаване на вътрешния одитор

1.  Във всяка институция се въвежда функция по вътрешен одит, която се изпълнява в съответствие с приложимите международни стандарти. Вътрешният одитор, назначен от институцията, се отчита пред нея за проверката на правилното действие на системите и процедурите за изпълнение на бюджета. Вътрешният одитор не може да действа като разпоредител с бюджетни кредити, нито като счетоводител.

2.  За целите на вътрешния одит на ЕСВД ръководителите на делегациите на Съюза, действащи като вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с член 56, параграф 2, подлежат на правомощията за проверка на вътрешния одитор на Комисията по отношение на вторично делегираното им финансово управление.

Вътрешният одитор на Комисията действа и като вътрешен одитор на ЕСВД по отношение на изпълнението на бюджетния раздел за ЕСВД, при спазване на член 213.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за назначаването на вътрешния одитор.

Член 99

Правомощия и функции на вътрешния одитор

1.  Вътрешният одитор съветва своята институция относно справянето с рисковете, като издава независими становища относно качеството на системите за управление и контрол и като отправя препоръки за подобряване на условията за изпълнение на операциите и насърчаване на доброто финансово управление.

По-специално вътрешният одитор отговаря за:

а) оценяване на пригодността и ефективността на системите за вътрешно управление и на работата на службите при осъществяването на политиките, програмите и дейностите в зависимост от свързаните с тях рискове;

б) оценяване на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и одит, приложими за всяка операция по изпълнението на бюджета.

2.  Вътрешният одитор изпълнява своите функции по отношение на всички дейности и служби на институцията. Той разполага с пълен и неограничен достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задължения, а ако е необходимо — и на място, включително в държавите-членки и в трети държави.

Вътрешният одитор взема предвид годишния отчет на разпоредителите с бюджетни кредити и всяка друга налична информация.

3.  Вътрешният одитор докладва пред институцията за своите констатации и препоръки. Институцията осигурява предприемането на действия по препоръките от одитите. Вътрешният одитор също така представя на институцията годишен отчет за вътрешния одит, в който се посочват броят и видът на проведените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по отношение на тях.

▼M3

3а.  В контекста на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 319 от ДФЕС Комисията ежегодно представя при поискване своя годишен отчет за вътрешния одит по смисъла на параграф 3 от настоящия член при надлежно спазване на изискванията за поверителност.

▼B

4.  Координатите за връзка с вътрешния одитор се предоставят на разположение на всяко физическо или юридическо лице, което участва в разходни операции, с цел поверително свързване с вътрешния одитор.

5.  Всяка година институцията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ обобщение на броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по тях.

6.  Докладите и констатациите на вътрешния одитор, както и докладът на институцията, са достъпни за обществеността едва след като вътрешният одитор удостовери действията, предприети за тяхното изпълнение.

7.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за правомощията и функциите на вътрешния одитор.

Член 100

Независимост на вътрешния одитор

1.  Институцията определя специални правила, приложими за вътрешния одитор, с които се гарантира пълната му независимост при изпълнение на неговите задължения и се регламентира неговата отговорност.

Ако вътрешният одитор е член на персонала, той упражнява при пълна независимост изключителните си функции за осъществяване на одит и носи отговорността, предвидена в Правилника за длъжностните лица и в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за независимостта и отговорността на вътрешния одитор, включително правото на вътрешния одитор да сезира Съда на Европейския съюз.▼M3

ДЯЛ V

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ

▼BГЛАВА 1

Общи разпоредбиРаздел 1

Обхват и принципи на възлагането

▼M3

Член 101

Определения за целите на настоящия дял

1.  За целите на настоящия дял:

а) „обществена поръчка“ означава придобиването посредством договор за строителство, доставки или услуги, и придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или друга недвижима собственост от страна на един или няколко възлагащи органа от икономически оператори, избрани от тези възлагащи органи;

б) „договор за обществена поръчка“ означава писмен договор с определен паричен интерес, сключен между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи по смисъла на членове 117 и 190, с цел да се получи срещу заплащане на цена, заплащана изцяло или частично от бюджета, доставката на движимо или недвижимо имущество, изпълнението на строителство или предоставянето на услуги.

Договорите за обществени поръчки обхващат:

i) договори за недвижими имоти;

ii) договори за доставки;

iii) договори за строителство;

iv) договори за услуги;

в) „договор за концесия“ означава писмен договор с определен паричен интерес, сключен между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи по смисъла на членове 117 и 190, с цел да се възложи изпълнението на строителство или предоставянето и управлението на услуги на даден икономически оператор („концесия“). Възнаграждението се състои или единствено от правото на експлоатация на строителството или услугите, или от това право в съчетание с плащане. Възлагането на договор за концесия включва прехвърлянето върху концесионера на оперативен риск при експлоатирането на това строителство или услуги, включващ риск, свързан с търсенето, или риск, свързан с предлагането, или и двата вида риск. Счита се, че концесионерът е поел оперативен риск, когато при нормални условия на експлоатация не му е гарантирано, че ще си възвърне направените инвестиции или разходи по експлоатацията на съответното строителство или услуги;

г) „договор“ означава договор за обществена поръчка или договор за концесия;

д) „рамково споразумение“ означава договор за обществена поръчка, сключен между един или повече икономически оператори и един или повече възлагащи органи, чиято цел е да се определят условията на конкретни договори, основани на този договор, които ще бъдат сключени през даден период, по-специално относно цените и, когато е целесъобразно, относно предвидените количества;

е) „динамична система за покупки“ означава изцяло електронен процес за извършване на често осъществявани покупки;

ж) „икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, включително публично образувание, или група от такива лица, което предлага доставка на продукти, изпълнение на строителство или предоставяне на услуги, или недвижима собственост;

з) „документация за обществената поръчка“ означава всеки документ, представен от възлагащия орган, или такъв, на който той се позовава, с цел описание или определяне на елементите на процедурата за възлагане, включително:

i) мерките за публичност, определени в член 103;

ii) поканата за подаване на оферти;

iii) тръжните спецификации, които съдържат техническите спецификации и съответните критерии, или описателните документи в случай на състезателен диалог;

iv) проекта на договор;

и) „окончателно административно решение“ означава решение на административен орган с окончателен и обвързващ характер в съответствие с правото на държавата, в която икономическият оператор е установен или в която се намира възлагащият орган, или в съответствие с приложимото право на Съюза;

й) „централен орган за покупки“ означава възлагащ орган, осъществяващ централизирани дейности по закупуване и, когато е приложимо, подпомагащи дейности по закупуване;

к) „оферент“ означава икономически оператор, който е представил оферта;

л) „кандидат“ означава икономически оператор, който е поискал да получи покана или е поканен за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, конкурс за проект или процедура на договаряне;

м) „потенциален оферент“ означава икономически оператор, включен в списък с потенциални оференти, които ще бъдат поканени да подадат заявления за участие или оферти;

н) „подизпълнител“ означава икономически оператор, предложен от кандидат, оферент или изпълнител с цел да изпълни част от договор. Подизпълнителят няма преки задължения към възлагащия орган.

2.  Смесен договор, който обхваща два или повече вида обществени поръчки (за строителство, доставки или услуги) или концесии (строителство или услуги) или и двете, се възлага в съответствие с разпоредбите, приложими към вида обществена поръчка, характеризиращ основния предмет на съответния договор.

3.  С изключение на членове 105а—108, настоящият дял не се прилага за безвъзмездните средства, нито за договорите за техническа помощ, както е определено в съответствие с член 125, параграф 8, сключени с ЕИБ или с Европейския инвестиционен фонд.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за допълнителното определяне и обхвата на договорите за обществени поръчки и на договорите за концесия, за приложимата номенклатура чрез позоваване на „Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки“, за смесените договори, за икономическите оператори, както и за,рамковите споразумения и основаните на тях конкретни договори, които правила обхващат максималния срок на рамковите споразумения и възлагането и методите на изпълнение на конкретните договори на база рамкови споразумения, сключени с един-единствен икономически оператор или съответно с няколко икономически оператори.

▼B

Член 102

Принципи, приложими за обществените поръчки

1.  Всички обществени поръчки, финансирани изцяло или частично от бюджета, са в съответствие с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недопускане на дискриминация.

▼M3

2.  При всички договори се осигурява конкуренция на възможно най-широка основа, освен когато се използва процедурата, посочена в член 104, параграф 1, буква г).

Прогнозната стойност на даден договор не може да се определя с цел заобикаляне на приложимите правила, нито той да се разделя със същата цел.

Ако е целесъобразно, възлагащият орган разделя договора на обособени позиции, като отделя нужното внимание за осигуряване на конкуренция на широка основа.

▼M3

3.  Възлагащите органи не използват рамковите споразумения неправомерно или по начин, при който споразуменията имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

▼BРаздел 2

Публикуване

▼M3

Член 103

Мерки за публичност

1.  При процедури, които са на стойност, равна или по-висока от праговете, посочени в член 118, параграф 1 или в член 190, възлагащият орган публикува в Официален вестник на Европейския съюз:

а) обявление за започване на процедура, освен за процедурата, посочена в член 104, параграф 1, буква г);

б) обявление за възложен договор, съдържащо резултатите от процедурата.

2.  Процедурите на стойност под праговете, посочени в член 118, параграф 1 или член 190, се обявяват по подходящ начин.

3.  Определена информация за възлагането на договорите може да не бъде публикувана, ако разкриването ѝ би попречило на правоприлагането или би било в противоречие с обществения интерес поради други причини, би увредило законните търговски интереси на икономическите оператори или би могло да накърни лоялната конкуренция между тях.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за изискванията, приложими към обявяването на процедури, въз основа на тяхната стойност спрямо праговете, посочени в член 118, параграф 1, относно обявяването на информация, което възлагащият орган може да предприеме при пълно зачитане на принципа на недискриминация, и относно съдържанието и публикуването на обявления.

▼BРаздел 3

Процедури за възлагане на обществени поръчки

▼M3

Член 104

Процедури за възлагане

1.  Процедурите за възлагане на договори за концесия или на договори за обществени поръчки, включително на рамкови споразумения, се провеждат под една от следните форми:

а) открита процедура;

б) ограничена процедура, включително чрез динамична система за покупки;

в) конкурс за проект;

г) процедура на договаряне, включително без предварително обявление;

д) състезателен диалог;

е) състезателна процедура с договаряне;

ж) партньорство за иновации;

з) процедури с покана за изразяване на интерес.

2.  При открита процедура всеки заинтересован икономически оператор може да представи оферта.

3.  При ограничените процедури, състезателния диалог, състезателните процедури с договаряне и партньорствата за иновации всеки икономически оператор може да подаде заявление за участие чрез предоставяне на информацията, поискана от възлагащия орган. Възлагащият орган кани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, и които не се намират в някое от положенията, посочени в членове 106 и 107, да представят оферта.

Независимо от първа алинея, възлагащият орган може да ограничи броя на кандидатите, които да бъдат поканени за участие в процедурата, въз основа на обективни и недискриминационни критерии за подбор, които се посочват в обявлението във връзка с договора или в поканата за изразяване на интерес. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

4.  При всички процедури, включващи договаряне, възлагащите органи договарят с оферентите първоначалните и всички последващи оферти или части от тях, с изключение на окончателните им оферти, за да подобрят тяхното съдържание. Минималните изисквания и критериите, посочени в документацията за обществената поръчка, не подлежат на договаряне.

Възлагащият орган може да възложи договор въз основа на първоначалните оферти без договаряне, ако е посочил в документацията за обществената поръчка, че си запазва възможността да направи това.

5.  Възлагащият орган може да използва:

a) открита или ограничена процедура, за всякакви случаи на закупуване;

б) процедури с покана за изразяване на интерес за договори на стойност под прага, посочен в член 118, параграф 1, за да направи предварителен подбор на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти в отговор на бъдещи покани за участие в ограничени тръжни процедури, или за да състави списък с потенциални оференти, които да бъдат поканени да подадат заявления за участие или оферти;

в) конкурс за проект, за да получи план или проект, подбран от жури след провеждане на конкурс;

г) партньорство за иновации за разработване на новаторски продукт, услуга или новаторско строителство и за последващото закупуване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство;

д) състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог за договори за концесия, за договори за услуги, посочени в приложение XIV към Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ), в случаи на подадени само нередовни или неприемливи оферти в отговор на открита или ограничена процедура след приключването на първоначалната процедура, и в случаи, когато това е обосновано от конкретните обстоятелства, свързани, наред с другото, с естеството или сложността на предмета на договора или на конкретния вид договор, както е описано подробно в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент;

е) процедура на договаряне за договори на стойност под праговете, посочени в член 118, параграф 1, или процедура на договаряне без предварително обявяване, само за специфични видове покупки, попадащи извън обхвата на Директива 2014/24/ЕС, и при ясно определени изключителни обстоятелства, посочени в делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент.

6.  Динамичната система за покупки е открита по време на срока си на действие за всеки икономически оператор, който отговаря на критериите за подбор.

Възлагащият орган следва правилата на ограничената процедура за възлагане чрез динамична система за покупки.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за видовете и допълнителните подробни условия за процедурите за възлагане на договори, посочени в параграф 1, по отношение на тяхната стойност спрямо праговете, посочени в член 118, параграф 1, относно минималния брой кандидати, които да бъдат поканени за всеки вид процедура, относно допълнителните условия за използване на различните процедури, относно динамичната система за покупки, както и относно нередовни или неприемливи оферти.

▼M3

Член 104а

Междуинституционални обществени поръчки и съвместни обществени поръчки

1.  Когато договор или рамково споразумение представляват интерес за две или повече институции, изпълнителни агенции или органи, посочени в членове 208 и 209, и когато има възможност за постигане на по-голяма ефективност, съответните възлагащи органи могат да проведат процедурата и управлението на последващия договор или на последващото рамково споразумение на междуинституционална основа под ръководството на един от възлагащите органи.

Органите, създадени от Съвета в рамките на ОВППС съгласно дял V от ДЕС, също могат да участват в междуинституционалните процедури.

Условията на рамковото споразумение могат да се прилагат само между онези възлагащи органи, които са определени за тази цел от самото начало на процедурата за възлагане, и онези икономически оператори, които са страни по рамковото споразумение.

2.  Когато договор или рамково споразумение са необходими за осъществяването на съвместно действие между институция и един или повече възлагащи органи от държавите членки, процедурата за възлагане може да бъде проведена съвместно от институцията и възлагащите органи.

Съвместните обществени поръчки може да бъдат проведени с държави от ЕАСТ и със страни — кандидатки за членство в Съюза, при условие че тази възможност е била изрично предвидена в двустранен или многостранен договор.

При процедурите за съвместно възлагане н се прилагат процедурните разпоредби, приложими за институцията.

Когато делът, принадлежащ на възлагащия орган на държавата членка или управляван от него, от общата прогнозна стойност на договора се равнява или надвишава 50 % или в други надлежно обосновани случаи, институцията може да реши при съвместните обществени поръчки да прилага процедурните правила, приложими за възлагащия орган на държавата членка, при условие че същите правила могат да се приемат за еквивалентни на тези на институцията.

Институцията и възлагащият орган от държавите членки, държавите от ЕАСТ или страните — кандидатки за членство в Съюза, заинтересовани от съвместните обществени поръчки, се споразумяват по-специално за подробните практически условия за оценката на заявленията за участие или на офертите, за възлагането на договора, за приложимото към договора право и за компетентния съд за разглеждане на спорове.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за междуинституционално възлагане.

▼M3

Член 105

Подготовка на процедурата за възлагане

1.  Преди започването на процедура за възлагане възлагащият орган може да проведе предварителна пазарна консултация с цел подготовка на процедурата.

2.  В документацията за обществената поръчка възлагащият орган определя предмета на обществената поръчка, като описва своите потребности и характеристиките, изисквани по отношение на строителството, доставките или услугите, които ще бъдат придобити, и посочва приложимите критерии за отстраняване, подбор и възлагане. Възлагащият орган посочва също така кои елементи определят минималните изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Минималните изисквания включват спазване на приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени в правото на Съюза, националното законодателство, колективните договори или приложимите международни конвенции в социалната област и в областта на околната среда, изброени в приложение Х към Директива 2014/24/ЕС.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за съдържанието на документацията за обществената поръчка, по-специално за проектите за договори, за характеристиките на екологичните, социалните и останалите маркировки, норми и стандарти и за предварителните пазарни консултации.

▼M3

Член 105а

Защита на финансовите интереси на Съюза чрез откриване на рисковете и налагане на административни санкции

1.  С оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза Комисията създава и управлява система за ранно откриване и отстраняване.

Тази система има за цел да улесни:

a) ранното откриване на рискове, които застрашават финансовите интереси на Съюза;

б) отстраняването на икономически оператор, който се намира в някое от положенията, налагащи отстраняване, изброени в член 106, параграф 1;

в) налагането на финансова санкция на икономически оператор съгласно член 106, параграф 13.

2.  Решението за отстраняване и/или за налагане на финансова санкция се взема от възлагащия орган. Това решение се основава на окончателно съдебно решение или на окончателно административно решение.

При наличие на положенията, посочени в член 106, параграф 2, обаче възлагащият орган отнася случая до експертната комисия, посочена в член 108, за да се осигури централизирана оценка на тези положения. В тези случаи възлагащият орган взема решението си въз основа на първоначална правна квалификация, като има предвид препоръката на експертната комисия.

Когато възлагащият орган реши да се отклони от препоръката на експертната комисия, той обосновава решението си пред експертната комисия.

3.  В случаите, посочени в член 107, възлагащият орган отхвърля участието на икономически оператор в дадена процедура.

▼M3

Член 106

Критерии за отстраняване и административни санкции

1.  Възлагащите органи отстраняват икономически оператор от участие в процедури за възлагане, уредени с настоящия регламент, когато:

а) икономическият оператор е обявен в несъстоятелност, обект е на процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато активите му се управляват от ликвидатор или синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите си, когато стопанската му дейност е прекратена или когато е в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови разпоредби;

б) е установено с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски в съответствие с правото на държавата, в която е установен, с това на държавата, в която се намира възлагащият орган, или това на държавата на изпълнение на договора;

в) е установено с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е виновен за тежко професионално нарушение, като е нарушил приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, или като е имал неправомерно поведение, което се отразява върху професионалната му благонадеждност, ако това поведение показва умисъл или груба небрежност, и се изразява по-специално в едно от следните действия:

i) чрез измама или по небрежност предоставя невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор, или при изпълнението на договор;

ii) договаря се с други икономически оператори с цел нарушаване на конкуренцията;

iii) нарушава правата на интелектуална собственост;

iv) прави опити за повлияване на процеса на вземане на решение на възлагащия орган по време на процедурата за възлагане;

v) прави опити да получи поверителна информация, която може да му осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане;

г) е установено с окончателно съдебно решение, че икономическият оператор е виновен за което и да е от следните деяния:

i) измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета с акт на Съвета от 26 юли 1995 г. ( 10 );

ii) корупция съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, приета с акт на Съвета от 26 май 1997 г. ( 11 ), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета ( 12 ), както и корупция съгласно определението в правото на държавата, в която се намира възлагащият орган, или на държавата, в която икономическият оператор е установен, или на държавата на изпълнение на договора;

iii) участие в престъпна организация по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета ( 13 );

iv) изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 14 );

v) терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета ( 15 ), или подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на такива престъпления, както са посочени в член 4 от същото решение;

vi) детски труд и други форми на трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 16 );

д) икономическият оператор е показал значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнението на договор, финансиран от бюджета, което е довело до преждевременното му прекратяване или до прилагането на обезщетения за загуби и пропуснати ползи или други договорни санкции, или което е било разкрито вследствие на проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната палата;

е) е установено с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е извършил нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета ( 17 ).

2.  При липса на окончателно съдебно решение или, когато е приложимо, на окончателно административно решение в случаите по параграф 1, букви в), г) и е), или в случая по параграф 1, буква д), възлагащият орган отстранява икономическия оператор въз основа на първоначална правна квалификация на поведението, посочено в тези букви, като се вземат предвид установените факти или други констатации, съдържащи се в препоръката на експертната комисия, посочена в член 108.

Първоначалната квалификация, посочена в първа алинея, не предопределя оценката на поведението на икономическия оператор, извършена от компетентните органи на държавите членки съгласно националното им право. Възлагащият орган преразглежда своето решение да отстрани икономически оператор и/или да му наложи финансова санкция незабавно след съобщаването на окончателно съдебно решение или окончателно административно решение. Когато окончателното съдебно решение или окончателното административно решение не определя продължителността на отстраняването, възлагащият орган определя този срок въз основа на установени факти и констатации и като взема предвид препоръката на експертната комисия, посочена в член 108.

Когато според окончателното съдебно решение или окончателното административно решение икономическият оператор не е признат за виновен за поведението, предмет на първоначалната правна квалификация, въз основа на която той е бил отстранен, възлагащият орган незабавно прекратява отстраняването и/или — в зависимост от случая — възстановява наложената финансова санкция.

Фактите и констатациите, посочени в първа алинея, включват по-специално:

a) факти, установени по време на одити или разследвания, извършени от Сметната палата, OLAF или при вътрешен одит, или всяка друга проверка, одит или контрол, за чието извършване отговаря разпоредителят с бюджетни кредити;

б) неокончателни административни решения, които могат да включват дисциплинарни мерки, предприети от компетентния надзорен орган, който отговаря за проверката на прилагането на стандартите за професионална етика;

в) решения на ЕЦБ, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд или международни организации;

г) решения на Комисията във връзка с нарушаването на правилата на Съюза относно конкуренцията или на национален компетентен орган във връзка с нарушаването на правото на Съюза или националното право относно конкуренцията.

3.  Всяко решение на възлагащия орган, взето съгласно членове 106—108, или, когато е приложимо, всяка препоръка на експертната комисия, посочена в член 108, се взема в съответствие с принципа на пропорционалност, и по-специално като се отчита сериозността на положението, включително въздействието върху финансовите интереси и авторитета на Съюза, колко време е изминало от съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, наличието на умисъл или степента на небрежност, малкият размер на сумата, за която се отнася параграф 1, буква б) от настоящия член, или всякакви други смекчаващи обстоятелства, като например степента на съдействие, оказано от икономическия оператор на съответния компетентен орган, и неговият принос към разследването, признат от възлагащия орган, или оповестяване на положението, налагащо отстраняване посредством декларацията по параграф 10 от настоящия член.

4.  Възлагащият орган отстранява икономическия оператор, когато лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на този икономически оператор или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на същия икономически оператор, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)—е). Възлагащият орган отстранява икономическия оператор, когато физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за дълговете на същия икономически оператор, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, буква а) или б).

5.  Когато бюджетът се изпълнява чрез непряко управление с трети държави, Комисията може — като взема предвид, когато е приложимо, препоръката на експертната комисия, посочена в член 108 — да вземе решение за отстраняване и/или да наложи финансова санкция при условията, посочени в настоящия член, ако третата държава, на която е възложено изпълнението на бюджета съгласно член 58, параграф 1, буква в), не е направила това. Това не засяга отговорността по член 60, параграф 3 на третата държава да предотвратява, открива, коригира и уведомява за нередности и измами, да взема решения за отстраняване или да налага финансови санкции.

6.  В случаите по параграф 2 от настоящия член, възлагащият орган може да отстрани даден икономически оператор временно без предварителната препоръка на експертната комисия, посочена в член 108, когато участието на съответния икономически оператор в процедури за възлагане би представлявало сериозна и непосредствена заплаха за финансовите интереси на Съюза. В такива случаи възлагащият орган незабавно отнася случая до експертната комисия и взема окончателно решение не по-късно от 14 дни след получаване на препоръката на експертната комисия.

7.  Възлагащият орган — като взема предвид, когато е приложимо, препоръката на експертната комисия, посочена в член 108 — не отстранява икономически оператор от участие в процедури за възлагане, когато:

a) икономическият оператор е взел коригиращи мерки, посочени в параграф 8 от настоящия член, с което доказва своята надеждност. Настоящата буква не се прилага в случая, посочен в параграф 1, буква г) от настоящия член;

б) това е наложително, за да се осигури непрекъснатостта на услугата, за ограничен срок и до приемането на коригиращите мерки, посочени в параграф 8 от настоящия член;

в) такова отстраняване би било непропорционално въз основа на критериите, посочени в параграф 3 от настоящия член.

Наред с това, параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага в случай на закупуване при особено изгодни условия от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност, или от ликвидатори или синдици при производство по несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура съгласно националното право.

В случаите на неотстраняване, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф, възлагащият орган уточнява причините за неотстраняването на икономическия оператор и информира за тях експертната комисия, посочена в член 108.

8.  Мерките, посочени в параграф 7, чрез които се коригира положението, налагащо отстраняване, могат да включват по-специално:

a) мерки за идентифициране на първопричините на положенията, налагащи отстраняване, и конкретни технически, организационни и свързани с персонала мерки в рамките на съответната стопанска дейност на икономическия оператор, подходящи за коригиране на поведението и предотвратяването му в бъдеще;

б) доказателства, че икономическият оператор е предприел мерки за поправяне или отстраняване на вредите, причинени на финансовите интереси на Съюза, във връзка с фактите, довели до положението, налагащо отстраняване;

в) доказателства, че икономическият оператор е платил или обезпечил плащането на всякакви глоби, наложени от компетентен орган, или на всякакви данъци или социални осигуровки, посочени в параграф 1, буква б).

9.  Възлагащият орган — като взема предвид, когато е приложимо, преразгледаната препоръка на експертната комисия, посочена в член 108, незабавно преразглежда своето решение за отстраняване на икономически оператор, като действа служебно или по искане на същия икономически оператор, когато последният е предприел достатъчни коригиращи мерки, за да докаже своята надеждност, или е предоставил нови елементи, доказващи, че положението, налагащо отстраняване, посочено в член 106, параграф 1, вече не съществува.

10.  Кандидатът или оферентът декларира към момента на подаване на заявлението за участие или офертата дали е в някое от положенията, посочени в параграф 1 от настоящия член или в член 107, параграф 1 и, когато е приложимо, дали е предприел коригиращи мерки, посочени в параграф 7, буква а) от настоящия член. Ако е целесъобразно, кандидатът или оферентът предоставя същата декларация, подписана от субект, чийто капацитет възнамерява да използва. Независимо от това, възлагащият орган може да не прилага тези изисквания за договори с много ниска стойност, които ще бъдат определени в делегираните актове, приети съгласно член 210.

11.  При поискване от възлагащия орган и когато това е необходимо за осигуряване на правилното провеждане на процедурата, кандидатът или оферентът, както и субектът, чийто капацитет кандидатът или оферентът възнамерява да използва, предоставя:

а) подходящи доказателства, че кандидатът, оферентът или субектът не е в нито едно от положенията, налагащи отстраняване, посочени в параграф 1;

б) информация за лицата, които са членове на административния, управителния или надзорния орган на кандидата, оферента или субекта или които имат правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на същия кандидат, оферент или субект, и подходящи доказателства за това, че едно или няколко от тези лица не се намират в някое от положенията, налагащи отстраняване, посочени в параграф 1, букви в)—е);

в) подходящи доказателства, че юридическите или физическите лица, които поемат неограничена отговорност за дълговете на същия кандидат, оферент или субект, не се намират в някое от положенията, налагащи отстраняване, посочени в параграф 1, буква а) или б).

12.  Възлагащият орган може да прилага параграфи 1—11 и по отношение на подизпълнители. В този случай възлагащият орган изисква от кандидата или оферента да замени подизпълнител или субект, чийто капацитет кандидатът или оферентът възнамерява да използва и който се намира в положение, налагащо отстраняване.

13.  С цел да се осигури възпиращ ефект, възлагащият орган може — като взема предвид, когато е приложимо, препоръката на експертната комисия, посочена в член 108 — да наложи финансова санкция на икономически оператор, който се е опитал да получи достъп до средствата на Съюза чрез участие или подаване на заявление за участие в процедура за възлагане, но същевременно се е намирал в едно от следните положения, налагащи отстраняване и не е декларирал това в съответствие с параграф 10:

a) за положенията, посочени в параграф 1, букви в), г), д) и е) от настоящия член — вместо решение за отстраняване на икономически оператор, когато такова отстраняване би било непропорционално въз основа на критериите, посочени в параграф 3 от настоящия член;

б) за положенията, посочени в параграф 1, букви в), г) и д) от настоящия член — в допълнение към отстраняването, което е необходимо, за да се защитят финансовите интереси на Съюза, когато икономическият оператор е възприел системно и повтарящо се поведение с намерение неправомерно да получи средства на Съюза.

Размерът на финансовата санкция представлява между 2 % и 10 % от общата стойност на договора.

14.  Продължителността на отстраняването не може да надхвърля който и да е от следните срокове:

a) срока, ако има такъв, определен в окончателното съдебно решение или окончателното административно решение на държава членка;

б) пет години за случаите по параграф 1, буква г);

в) три години за случаите по параграф 1, букви в), д) и е).

Икономически оператор се отстранява, ако е в някое от положенията, посочени в параграф 1, букви а) и б).

15.  Давностният срок за отстраняването и/или налагането на финансови санкции на икономически оператор е пет години, считано от една от следните дати:

a) датата на поведението, налагащо отстраняване, или — при продължаващи или повтарящи се деяния — от датата на прекратяване на поведението, за случаите, посочени в параграф 1, букви б), в), г) и д) от настоящия член;

б) датата на окончателното съдебно решение на национална юрисдикция или окончателното административно решение — за случаите, посочени в параграф 1, букви б), в) и г) от настоящия член.

Давностният срок се прекъсва с акт на Комисията, OLAF, експертната комисия, посочена в член 108, или на който и да е субект, участващ в изпълнението на бюджета, за който икономическият оператор е бил уведомен и който е свързан с разследвания или съдебни производства. От деня след прекъсването започва да тече нов давностен срок.

За целите на параграф 1, буква е) от настоящия член се прилага давностният срок за отстраняване и/или налагане на финансови санкции на икономически оператор, предвиден в член 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95.

Когато поведението на съответния икономически оператор отговаря на няколко от основанията, изброени в параграф 1 от настоящия член, се прилага давностният срок за най-сериозното основание.

16.  За да се засили при необходимост възпиращият ефект на отстраняването и/или финансовата санкция, Комисията, при наличие на решение на възлагащия орган, публикува на уебсайта си следната информация, свързана с отстраняването, и, ако е приложимо, финансовата санкция за случаите по параграф 1, букви в), г), д) и е) от настоящия член:

a) наименованието на засегнатия икономически оператор;

б) положението, налагащо отстраняване, чрез позоваване на, параграф 1 от настоящия член;

в) срокът на отстраняването и/или размерът на финансовата санкция.

Когато решението за отстраняване и/или финансова санкция се взема въз основа на първоначалната правна квалификация, посочена в параграф 2 от настоящия член, в обявлението се посочва, че не е постановено окончателно съдебно решение или, ако е приложимо, окончателно административно решение. В тези случаи незабавно се публикува информация за всяко евентуално обжалване, неговия ход и резултат, както и за всяко изменено решение на възлагащия орган. Когато е наложена финансова санкция, в обявлението се посочва също дали тази санкция е била платена.

Решението за публикуване на информацията се взема от възлагащия орган след постановяване на съответното окончателно съдебно решение или, ако е приложимо, окончателно административно решение, или вследствие на препоръката на експертната комисия, посочена в член 108 — в зависимост от случая. Решението поражда действие три месеца след съобщаването си на икономическия оператор.

Публикуваната информация се заличава веднага след прекратяване на отстраняването. В случай на финансова санкция публикацията се заличава шест месеца след плащането на посочената санкция.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, когато става въпрос за лични данни, възлагащият орган информира икономическия оператор относно правата му съгласно приложимите правила за защита на данните и относно процедурите, прилагани за упражняване на тези права.

17.  Информацията по параграф 16 от настоящия член не се публикува при някое от следните обстоятелства:

a) когато е необходимо да се запази поверителността на разследване или на национално съдебно производство;

б) когато публикуването би причинило непропорционални вреди на съответния икономически оператор или по някакъв друг начин би било непропорционално, въз основа на критериите за пропорционалност, посочени в параграф 3 от настоящия член, и за размера на финансовата санкция;

в) когато е засегнато физическо лице, освен когато публикуването на лични данни е оправдано, наред с друго, например поради тежестта на поведението или неговото въздействие върху финансовите интереси на Съюза. В тези случаи решението за публикуване на информацията се съобразява надлежно с правото на неприкосновеност на личния живот и други права, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001.

18.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за съдържанието на декларацията по параграф 10 от настоящия член и доказателствата по параграф 11, буква а) от настоящия член за това, че икономически оператор не се намира в някое от положенията, налагащи отстраняване, включително по отношение на единния европейски документ за обществени поръчки, както е посочено в член 59, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС, и за положенията, при които възлагащият орган може да изисква или да не изисква представянето на такава декларация или доказателства.

Член 107

Отхвърляне при процедура за възлагане

1.  Възлагащият орган не възлага договор по дадена процедура за възлагане на икономически оператор, който:

а) се намира в положение, налагащо отстраняване, установено в съответствие с член 106;

б) е представил невярна информация, която се изисква като условие за участие в процедурата, или не е представил тази информация;

в) вече е участвал в изготвянето на документация за обществени поръчки, когато това води до нарушаване на конкуренцията, което не може да бъде поправено по друг начин.

2.  Преди да вземе решение за отхвърляне на икономически оператор при процедура за възлагане, възлагащият орган дава на икономическия оператор възможност да представи своите забележки, освен ако отхвърлянето не е било оправдано, в съответствие с параграф 1, буква а) от решение за отстраняване, взето по отношение на икономическия оператор, след разглеждане на неговите забележки.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за мерките, с които да се избегне нарушаване на конкуренцията, и за декларирането и доказателствата за това, че икономически оператор не се намира в някое от положенията, изброени в параграф 1 от настоящия член.

Член 108

Система за ранно откриване и отстраняване

1.  Информацията, която се обменя в рамките на системата за ранно откриване и отстраняване, посочена в член 105а от настоящия регламент, се централизира в създадена от Комисията база данни и се управлява при пълно спазване на правото на личен живот и на други права, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001 („базата данни“).

Информацията се въвежда в базата данни от съответния възлагащ орган в контекста на текущи процедури за възлагане и съществуващи договори след уведомяване на съответния икономически оператор. Това уведомяване може по изключение да бъде отложено, когато има императивни законни основания да се запази поверителността на разследването или на националното съдебно производство, до момента, в който тези императивни законни основания за запазване на поверителността отпаднат.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 всеки икономически оператор, който е включен в системата за ранно откриване и отстраняване, има право да получи информация за данните, които се съхраняват в базата данни, като отправи искане до Комисията.

Информацията, която се съдържа в базата данни, се актуализира, когато е целесъобразно, след нанасяне на поправка, заличаване или каквато и да е корекция на данните. Тя се публикува в съответствие с член 106, параграфи 16 и 17 от настоящия регламент.

2.  Ранното откриване на рисковете, които застрашават финансовите интереси на Съюза, посочено в член 105а, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, се основава на подаването на информация до Комисията от някой от следните:

а) OLAF в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 18 ), когато текущо разследване, провеждано от OLAF, сочи, че може да е целесъобразно да се предприемат предпазни мерки с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза, като се обръща надлежно внимание на зачитането на процесуалните и основните права и на защитата на лицата, подаващи сигнали;

б) разпоредител с бюджетни кредити на Комисията, на европейска служба, създадена от Комисията, или на изпълнителна агенция в случай на предполагаемо тежко професионално нарушение, нередност, измама, корупция или сериозно нарушение на договор;

в) друга институция, друга европейска служба, орган или агенция в случай на предполагаемо тежко професионално нарушение, нередност, измама, корупция или сериозно нарушение на договор;

г) субектите, изпълняващи бюджета в съответствие с член 59 от настоящия регламент, в случаи на установени измами и/или нередности, когато това се изисква съгласно специфични за съответния сектор правила;

д) субектите, изпълняващи бюджета в съответствие с член 60 от настоящия регламент, в случаи на установени измами и/или нередности.

3.  Освен когато информацията трябва да бъде предоставена в съответствие със специалните правила за съответния сектор, информацията, която трябва да бъде подадена съгласно параграф 2 от настоящия член, включва:

а) идентификационни данни на съответния икономически оператор;

б) обобщение на откритите рискове или установените факти;

в) информация, която може да помогне на разпоредителя с бюджетни кредити при извършването на проверката съгласно параграф 4 от настоящия член, или при вземането на решение за отстраняване по член 106, параграф 1 или 2, или на решение за налагане на финансова санкция по член 106, параграф 13;

г) когато е приложимо — каквито и да е специални мерки, необходими за осигуряване на поверителността на предаваната информация, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал с цел защита на разследването или на националното съдебно производство.

4.  Комисията предава незабавно информацията по параграф 3 от настоящия член на своите разпоредители с бюджетни кредити и на разпоредителите с бюджетни кредити на своите изпълнителни агенции, както и на всички останали институции, органи, европейски служби и агенции, за да могат те да извършат необходимата проверка във връзка с текущите процедури за възлагане и съществуващите договори.

При извършването на тази проверка разпоредителят с бюджетни кредити упражнява правомощията си, посочени в член 66, и не излиза извън рамките на предвиденото в условията на документацията за обществената поръчка и договорните разпоредби.

Срокът на съхранение на информацията, предадена в съответствие с параграф 3 от настоящия член, не превишава една година. Ако по време на този срок възлагащият орган поиска от експертната комисия да издаде препоръка във връзка със случай на отстраняване, срокът на съхранение може да бъде удължен до момента на вземане на решение от възлагащия орган.

5.  Възлагащият орган може да вземе решение за отстраняване и/или за налагане на финансова санкция, както и решение за публикуване на свързаната с тях информация, само след получаване на препоръка от експертната комисия, когато такова решение се основава на предварителна класификация съгласно член 106, параграф 2.

6.  Експертната комисия се свиква по искане на който и да е възлагащ орган, както е посочено в член 117.

7.  Експертната комисия се състои от:

а) постоянен независим председател на високо равнище;

б) двама представители на Комисията в качеството й на собственик на системата, които изразяват съвместна позиция; и

в) представител на подалия искането възлагащ орган.

Съставът на експертната комисия гарантира наличието на подходящ правен и технически експертен опит.

Експертната комисия се подпомага от постоянен, осигурен от Комисията секретариат, който обезпечава текущата администрация на експертната комисия.

8.  Пред експертната комисия се прилага следната процедура:

а) подалият искането възлагащ орган отнася случая към експертната комисия заедно с необходимата информация съгласно параграф 3 от настоящия член, фактите и констатациите съгласно член 106, параграф 2 и предполагаемото положение, налагащо отстраняване;

б) експертната комисия незабавно уведомява икономическия оператор за съответните факти и тяхната първоначална правна квалификация, които могат да отговарят на критериите за положение, налагащо отстраняване, посочено в член 106, параграф 1, букви в), г), д) и е), и/или могат да доведат до налагането на финансова санкция. Едновременно с това експертната комисия уведомява и останалите възлагащи органи;

в) преди да приеме препоръка, експертната комисия дава на икономическия оператор и на уведомените възлагащи органи възможност да представят забележки. Икономическият оператор и уведомените възлагащи органи разполагат с най-малко 15 дни да представят своите забележки;

г) в случаите, посочени в член 106, параграф 1, букви г) и е), уведомлението по буква б) от настоящия параграф и възможността по буква в) от настоящия параграф може по изключение да бъдат отложени, когато има императивни законни основания да се запази поверителността на разследването или на националното съдебно производство, до момента, в който тези императивни законни основания да се запази поверителността вече не са налице;

д) когато искането на възлагащия орган се основава, наред с останалото, на информацията, предоставена от OLAF, OLAF си сътрудничи с експертната комисия в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, като обръща надлежно внимание на зачитането на процесуалните и основните права и на защитата на лицата, подаващи сигнали;

е) експертната комисия приема препоръката си в срок от 45 дни от получаване на искането на възлагащия орган. Когато експертната комисия поиска допълнителна информация от икономическия оператор, този срок се удължава с не повече от 15 дни. В изключителни и надлежно обосновани случаи експертната комисия може да удължи допълнително срока за приемане на препоръката си с не повече от един месец. Когато икономическият оператор не представи забележките си или не подаде исканата информация в определения срок, експертната комисия може да пристъпи към приемането на препоръката си.

9.  Препоръката на експертната комисия за отстраняване и/или налагане на финансова санкция съдържа, когато е приложимо, следните елементи:

а) факти или констатации по член 106, параграф 2 и тяхната предварителна правна класификация;

б) оценка на необходимостта да се наложи финансова санкция и нейния размер;

в) оценка на необходимостта от отстраняване на съответния икономически оператор и, в такъв случай, предложения срок за това отстраняване;

г) оценка на необходимостта от публикуване на информацията, свързана с икономическия оператор, който е отстранен и/или на когото е наложена финансова санкция;

д) оценка на коригиращите мерки, предприети от икономическия оператор, ако има такива.

Когато възлагащият орган възнамерява да вземе по-строго решение от препоръчаното от експертната комисия, той прави необходимото това решение да бъде взето при надлежно зачитане на правото на изслушване и правилата за защита на личните данни.

10.  Експертната комисия преразглежда препоръката си по време на срока на отстраняване — по искане на възлагащия орган в случаите по член 106, параграф 9 или след уведомяването за окончателно съдебно решение или окончателно административно решение за установяване на основанията за отстраняване, когато такова съдебно решение или решение не определя продължителността на отстраняването, както е посочено в член 106, параграф 2, втора алинея.

Експертната комисия незабавно уведомява подалия искането възлагащ орган за своята преразгледана препоръка, след което възлагащият орган преразглежда решението си.

11.  Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена юрисдикция за преразглеждане на решение, чрез което възлагащият орган отстранява икономически оператор и/или му налага финансова санкция, включително намаляване или увеличаване на продължителността на отстраняването и/или отменяне, намаляване или увеличаване на наложената финансова санкция.

12.  Комисията предоставя на всички субекти, участващи в изпълнението на бюджета в съответствие с член 58, достъп до информацията относно решенията за отстраняване съгласно член 106, за да им осигури възможност да проверяват дали в системата е отразено отстраняване с оглед да се съобразят с тази информация, в зависимост от случая и на своя отговорност, при случаите на възлагане на договори във връзка с изпълнението на бюджета.

13.  Като част от годишния доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, посочен в член 325, параграф 5 от ДФЕС, Комисията предоставя обобщена информация за взетите от възлагащите органи решения съгласно членове 105а—108 от настоящия регламент. В този доклад се предоставя и допълнителна информация за взетите от възлагащите органи решения съгласно член 106, параграф 7, буква б) от настоящия регламент и член 106, параграф 17 от настоящия регламент, както и за решенията на възлагащите органи да се отклонят от препоръката на експертната комисия съгласно член 105а, параграф 2, трета алинея от настоящия регламент.

Информацията по първа алинея от настоящия параграф се предоставя при надлежно зачитане на изискванията за поверителност, и по-специално не дава възможност за идентифициране на съответния икономически оператор.

14.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за системата на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза, включително нейната база данни и стандартни процедури, за организацията и състава на експертната комисия, за назначаването и независимостта на председателя, както и за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси на председателя и на членовете на експертната комисия.

▼M3 —————

▼M3

Член 110

Възлагане на договори

1.  Договорите се възлагат въз основа на критерии за възлагане, при условие че възлагащият орган е проверил изпълнението на следните условия:

а) офертата е в съответствие с минималните изисквания, определени в документацията за обществената поръчка;

б) кандидатът или оферентът не е отстранен съгласно член 106 или отхвърлен съгласно член 107; и

в) кандидатът или оферентът отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка, и няма конфликтни интереси, които може да повлияят неблагоприятно върху изпълнението на договора.

2.  Възлагащият орган прилага критериите за подбор, за да оцени способността на кандидата или оферента. Критериите за подбор могат да се отнасят само до правоспособността и регулаторния капацитет за упражняване на професионалната дейност, икономическия и финансов капацитет, както и до техническия и професионален капацитет.

3.  Възлагащият орган прилага критериите за възлагане за оценяване на офертите.

4.  Възлагащият орган възлага договора въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя по един от следните три метода за възлагане: най-ниска цена, най-ниски разходи или най-добро съотношение между цена и качество.

За метода за най-ниската цена възлагащият орган използва подход на ефективност на разходите, включително оценка на разходите за целия жизнен цикъл.

За най-добро съотношение между цена и качество възлагащият орган взема под внимание цената или разходите и други критерии за качество, свързани с предмета на договора.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните условия относно критериите за подбор, критериите за възлагане, включително критериите за качество и икономически най-изгодната оферта, както и методите, използвани за оценка на разходите по покупката в рамките на целия жизнен цикъл. На Комисията се предоставя и правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с документите, доказващи правоспособността, икономическия и финансовия капацитет, техническия и професионалния капацитет, както и подробните правила относно електронните търгове и необичайно ниските оферти.

Член 111

Представяне, комуникация по електронен път и оценка

1.  Организацията на представянето на офертите гарантира наличието на реална конкуренция, както и поверителността на съдържанието на офертите до едновременното им отваряне.

2.  Комисията гарантира чрез подходящи средства и при условията на член 95, че оферентите могат да въвеждат съдържанието на офертите и евентуални подкрепящи доказателства в електронен формат („електронни обществени поръчки“), освен в надлежно обосновани случаи, определени в делегираните актове, приети в съответствие с член 210. Всяка електронна комуникационна система, използвана за подпомагане на комуникацията и обмена на информация, трябва да е недискриминационна, общодостъпна и оперативно съвместима с широко използваните продукти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и да не ограничава достъпа на икономическите оператори до процедурата за възлагане.

Комисията докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета за напредъка по прилагането на настоящия параграф.

3.  Ако бъде счетено за уместно и пропорционално, възлагащият орган може да изиска от оферентите да представят предварително обезпечение, за да се гарантира, че представените оферти няма да бъдат оттеглени. Необходимото обезпечение трябва да е пропорционално на очакваната стойност на договора и да се определя на подходящо равнище, за да се предотврати дискриминация на различни икономически оператори.

4.  Възлагащият орган отваря всички заявления за участие и оферти. При все това, той отхвърля:

а) заявления за участие и оферти, при които не е спазен срокът за получаване, без да ги отваря;

б) оферти, които са получени вече отворени, без да разглежда съдържанието им.

5.  Възлагащият орган оценява всички заявления за участие или оферти, които не са отхвърлени във фазата на отваряне, предвидена в параграф 4, въз основа на критериите, посочени в документацията, с цел възлагане на договора или организиране на електронен търг.

6.  Заявленията за участие и офертите, които не отговарят на всички минимални изисквания, определени в документацията за обществената поръчка, се отхвърлят.

Освен в надлежно обосновани случаи комисията за оценка или възлагащият орган изискват от кандидатите или оферентите да представят допълнителни материали или липсващи документи, да дадат пояснения към документите, които се отнасят до критериите за отстраняване и подбор, или да обяснят оферта с необичайно ниска стойност, в рамките на определения от тях срок.

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за сроковете за получаване на оферти и заявления за участие, достъпа до документацията за обществената поръчка, сроковете за предоставяне на допълнителна информация, сроковете при спешни случаи, както и за комуникационните средства за представяне на оферти и електронните каталози, подробните правила за техническите и правните изисквания към системите за електронен обмен и относно изключенията от представянето на оферти по електронен път в надлежно обосновани случаи. Освен това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила във връзка с възможността да изисква тръжна гаранция и условията за реализиране и освобождаване на гаранцията, отварянето и оценката на офертите и заявленията за участие, както и създаването и състава на комисиите за отваряне и за оценка.

Член 112

Контакти по време на процедурата за възлагане

1.  Докато процедурата за възлагане е в ход, всички контакти между възлагащия орган и кандидатите или оферентите отговарят на условия, които гарантират прозрачност, равно третиране и добро администриране в съответствие с член 96. След изтичането на срока за получаване на офертите, освен в надлежно обосновани случаи, възлагащият орган се свързва с оферента, за да поправи явни технически грешки или да поиска потвърждение за конкретен или технически елемент. Горепосочените контакти и всякакви други контакти не водят до промени в документацията за обществената поръчка или до съществени промени в условията на представената оферта, освен в случаите, когато тези възможности са предвидени изрично в процедура за възлагане, определена в член 104, параграф 1.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с контактите, които са разрешени, и контактите, които се изискват, между възлагащия орган и кандидатите или оферентите по време на процедурата за възлагане.

Член 113

Решение за възлагане и информация за кандидатите или оферентите

1.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити решава на кого да се възложи договорът съгласно критериите за подбор и възлагане, посочени в документацията за обществената поръчка.

2.  Възлагащият орган уведомява всички кандидати или оференти, чиито заявления за участие или оферти са отхвърлени, за основанията, на които е взето решението, както и за продължителността на периода на изчакване, посочен в член 118, параграф 2.

За възлагането на конкретни договори по рамково споразумение с подновяване на състезателната процедура възлагащият орган уведомява оферентите за резултата от оценката.

3.  Възлагащият орган уведомява всеки оферент, който не е в положение, налагащо отстраняване, чиято оферта отговаря на документацията за обществената поръчка и който подава писмено запитване, за:

а) името на оферента или на оферентите, в случай на рамково споразумение, на които се възлага договорът, и, освен в случаите на конкретен договор по рамково споразумение с подновяване на състезателна процедура, характеристиките и сравнителните предимства на спечелилата оферта, платената цена или стойността на договора — според това кое е целесъобразно;

б) напредъка на преговорите и на диалога с оферентите.

При все това възлагащият орган може да реши да не предостави определена информация, когато разкриването ѝ би попречило на правоприлагането, би било в противоречие с обществения интерес, би увредило законните търговски интереси на икономическите оператори или би могло да наруши лоялната конкуренция между тях.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила относно изискванията и съдържанието на доклада за оценка и решението за възлагане и относно информацията за кандидатите и оферентите.

Член 114

Отмяна на процедурата за възлагане

Преди да се подпише договорът, възлагащият орган може да отмени процедурата за възлагане, без кандидатите или оферентите да имат право на обезщетение.

Решението се мотивира и се свежда до знанието на кандидатите или оферентите възможно най-бързо.

▼M3

Член 114а

Изпълнение и изменения на договора

1.  Изпълнението на договора не започва преди подписването на договора.

2.  Възлагащият орган може да изменя договор или рамково споразумение без процедура за възлагане само в случаите, предвидени в параграф 3, и при положение че изменението не променя предмета на договора или рамковото споразумение.

3.  Договор или конкретен договор по рамково споразумение могат да бъдат изменени без нова процедура за възлагане във всеки от следните случаи:

а) за допълнително строителство, доставки или услуги от страна на първоначалния изпълнител, които са се оказали необходими, но не са били включени при първоначалното възлагане, и когато са изпълнени следните условия:

i) смяна на изпълнителя не може да се извърши по технически причини, свързани с изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващото оборудване, услуги или инсталации;

ii) смяна на изпълнителя би предизвикала съществено дублиране на разходите на възлагащия орган; и

iii) възможната промяна в цената, включително нетната обща стойност на последващите изменения, не надвишава 50 % от първоначалната стойност на договора;

б) когато са изпълнени следните условия:

i) необходимостта от изменение е предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган не би могъл да предвиди; и

ii) промяната в цената не надвишава 50 % от първоначалната стойност на договора;

в) когато стойността на изменението е по-ниска от следните прагове:

i) праговете, определени в член 118, параграф 1 и делегираните актове, приети съгласно член 190, параграф 2, за външни дейности към момента на изменението; и

ii) 10 % от първоначалната стойност на договори за услуги и договори за доставки или договори за концесии за строителство или услуги и 15 % от първоначалната стойност на договори за строителство;

г) когато минималните изисквания на първоначалната процедура за възлагане не са променени.В посочения случай всяка последваща промяна на стойността е съобразена с условията по буква в) от настоящата алинея, освен ако тази промяна на стойността не произтича от стриктното прилагане на предвиденото в документацията за обществената поръчка или в договорните разпоредби.

Букви а), в) и г) от първа алинея от настоящия параграф могат да се прилагат и към рамковите споразумения.

Първоначалната стойност на договора не отчита преразглеждания на цените.

Нетната обща стойност на няколко последващи изменения съгласно първа алинея, буква в) от настоящия параграф не надвишава определен в нея праг.

Възлагащият орган прилага последващите мерки за публичност, предвидени в член 103.

▼BРаздел 4

Гаранции и корективни мерки

▼M3

Член 115

Гаранции

1.  С изключение на договорите с ниска стойност, ако счете за уместно и пропорционално, възлагащият орган може, за всеки отделен случай и при условие че е извършен анализ на риска, да изисква от изпълнителите да предоставят гаранция с някоя от следните цели:

а) да се ограничат финансовите рискове, свързани с плащането на предварително финансиране;

б) да се гарантира спазване на съществените договорни задължения в случай на строителство, доставки или комплексни услуги;

в) да се гарантира пълно изпълнение на договора в рамките на срока на отговорност по договора.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила относно видовете гаранции, които могат да бъдат изисквани от изпълнителите, включително критериите за анализ на риска, и относно максималната сума за всеки вид гаранция като процент от общата стойност на договора.

Член 116

Съществени грешки, нередности или измами

1.  За целите на настоящия член „съществена грешка“ означава всяко нарушение на договорна разпоредба в резултат на действие или бездействие, което причинява или би могло да причини загуби за бюджета.

2.  Когато се установи, че процедурата е опорочена поради съществени грешки, нередности или измами, възлагащият орган спира процедурата и може да предприеме всички необходими мерки, включително да отмени процедурата.

3.  Когато след подписването на договора се окаже, че процедурата или изпълнението на договора са опорочени поради съществени грешки, нередности или измами, възлагащият орган може да спре изпълнението на договора или при необходимост да го прекрати.

Изпълнението на договорите може също да бъде спряно с цел да се провери дали са допуснати предполагаеми съществени грешки, нередности или измами.

Когато съществените грешки, нередности или измами се дължат на изпълнителя, възлагащият орган може също така да откаже да извърши плащанията или да събере неправомерно изплатените суми в размер, който е пропорционален на сериозността на съществените грешки, нередности или измами.

4.  OLAF упражнява правомощията, възложени на Комисията с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета ( 19 ), за осъществяване на контрол и проверки на място в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, които са в сила — в трети държави и в помещенията на международни организации.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за спиране на изпълнението на договора в случай на съществени грешки, нередности или измами.

▼BГЛАВА 2

Разпоредби, приложими за поръчките, възлагани от институциите за техни нужди

▼M3

Член 117

Възлагащ орган

1.  Институциите на Съюза по смисъла на член 2, изпълнителните агенции и органите по смисъла на членове 208 и 209 се считат за възлагащи органи, когато възлагат договори за своя сметка, освен в случаите, когато извършват покупки от централен орган за покупки. Отделите на тези институции не се считат за възлагащи органи, когато сключват административни договорености помежду си.

Тези институции делегират в съответствие с член 65 правомощията, необходими за упражняване на функциите на възлагащ орган.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за делегирането на функциите на възлагащ орган и за централните органи за покупки.

Член 118

Приложими прагове и период на изчакване

1.  При избора на процедура, предвидена в член 104, параграф 1 от настоящия регламент, за да възложи договори за обществени поръчки и договори за концесия, възлагащият орган съблюдава праговете, установени в член 4, букви а) и б) от Директива 2014/24/ЕС. Тези прагове определят мерките за публичност, посочени в член 103, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.

2.  При спазване на изключенията и условията, определени в приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове, ако стойността на договора надхвърля праговете, определени в параграф 1, възлагащият орган не подписва договора или рамковото споразумение със спечелилия оферент до изтичането на период на изчакване.

3.  Периодът на изчакване е с продължителност 10 дни, когато се използват електронни средства за комуникация, и 15 дни, когато се използват други средства.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за отделните договори и договорите, включващи обособени позиции, оценката на стойността на договорите за обществени поръчки и договорите за концесия и периода на изчакване преди подписването на договора.

Член 119

Правила за достъпа до процедури за възлагане

В процедурите за възлагане могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, попадащи в обхвата на Договорите, и всички физически и юридически лица, установени в трета държава, която е сключила със Съюза специално споразумение по въпросите на обществените поръчки, при условията, предвидени в това споразумение. В тези процедури може да участват и международни организации.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 във връзка с подробните правила за доказателствата, които трябва да се предоставят във връзка с достъпа до обществени поръчки.

Член 120

Правила на Световната търговска организация относно обществените поръчки

Когато се прилага Многостранното споразумение за държавните поръчки, сключено в рамките на Световната търговска организация, в процедурите за възлагане може да участват и икономически оператори, установени в държавите, които са ратифицирали посоченото споразумение, при предвидените в него условия.

▼BДЯЛ VI

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВАГЛАВА 1

Обхват и форма на безвъзмездните средства

Член 121

Обхват на безвъзмездните средства

1.  Безвъзмездните средства представляват преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от бюджета, с цел финансиране на:

а) дейност, предназначена да подпомогне постигането на цел на политиката на Съюза;

б) функционирането на орган, който преследва цел от общ интерес на Съюза или има цел, съставляваща част от политика на Съюза и подкрепяща такава политика („безвъзмездни средства за оперативни разходи“).

Безвъзмездните средства се предвиждат или в писмено споразумение, или в решение на Комисията, за което бенефициерът на безвъзмездни средства се уведомява.

Комисията може да установи защитена електронна система за връзка с бенефициерите.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробното уточняване на обхвата на безвъзмездните средства и относно правилата, определящи дали трябва да се използват споразумения или решения за отпускане на безвъзмездни средства. Освен това на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробностите по отношение на електронната система за връзка, включително условията, при които да се считат за оригинали и да бъдат подписани документи, представени с помощта на тези системи, включително споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, и използването на рамкови партньорства.

2.  Не представляват безвъзмездни средства по смисъла на настоящия дял:

а) разходите за членовете и служителите на институциите и вноските за Европейските училища;

б) обществените поръчки, посочени в член 101, помощите, изплатени като макрофинансово подпомагане, и бюджетното подпомагане;

в) финансовите инструменти, както и акционерните или дяловите участия в международни финансови институции, като например Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), или специализираните органи на Съюза, като например Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ);

г) вноските, изплащани от Съюза за участие в органи, в които той членува;

д) разходите, изпълнявани в режим на споделено управление и непряко управление по смисъла на членове 58, 59 и 60, освен ако не е предвидено друго във финансовите правила, приложими за бюджета на субектите или лицата, на които е възложено изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в) или в споразуменията за възлагане;

е) вноските за изпълнителните агенции, посочени в член 62, изплащани по силата на акта за учредяването на всяка от агенциите;

ж) разходите във връзка с риболовните пазари, посочени в член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика ( 20 );

з) възстановяването на пътни и дневни разходи, направени от лица, поканени или упълномощени от институциите, или, когато е уместно, всякакви други обезщетения, изплатени на тези лица;

и) присъдените на конкурси награди, по отношение на които се прилага дял VII на първа част;

▼M2

й) вноските за европейските политически партии, посочени във втора част, дял VIII.

▼B

3.  Отстъпките по лихвените проценти и субсидиите за гаранционни такси се считат за безвъзмездни средства, ако не са комбинирани в една-единствена мярка с финансовите инструменти, посочени в дял VIII на първа част.

Разпоредбите на настоящия дял се прилагат към тези отстъпки и субсидии, с изключение на:

а) принципа на съфинансиране, установен в член 125, параграф 3;

б) принципа на недопускане на печалба, установен в член 125, параграф 4;

в) за дейности, чиято цел е засилване на финансовия капацитет на бенефициера или генерирането на приход, оценката на финансовия капацитет на заявителя, посочена в член 132, параграф 1;

4.  Всяка институция може да предоставя безвъзмездни средства за комуникационни дейности, когато, поради надлежно обосновани причини, използването на процедури за възлагане на обществени поръчки не е подходящо.

Член 122

Бенефициери

1.  Когато няколко субекта отговарят на критериите за получаване на безвъзмездни средства и заедно формират един субект, този субект може да бъде третиран като единствен бенефициер, включително когато субектът е създаден специално за целите на изпълнение на дейността, която подлежи на финансиране с безвъзмездните средства.

2.  За целите на настоящия дял следните субекти се считат за субекти, свързани с бенефициера:

а) субекти, формиращи бенефициера в съответствие с параграф 1;

б) субекти, които отговарят на критериите за допустимост и които не са в никое от положенията, посочени в член 131, параграф 4, и които имат връзка с бенефициера, по-специално правна връзка или връзка посредством собствения капитал, която не е ограничена нито до дейността, нито е създадена с единствената цел на нейното изпълнение.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно минималното съдържание на споразуменията или решенията за отпускане на безвъзмездни средства, в частност, когато безвъзмездните средства се отпускат на няколко субекта, конкретните задължения на координатора, по целесъобразност, и на другите бенефициери, приложимият режим на отговорност и условията за добавяне или отстраняване на бенефициер.

Член 123

Форми на безвъзмездните средства

1.  Безвъзмездните средства може да бъдат отпуснати под формата на:

а) възстановяване на определена част от действително направените допустими разходи, посочени в член 126;

б) възстановяване въз основа на единичните разходи;

в) еднократни суми;

г) финансиране с единна ставка;

д) комбинация от формите, посочени в букви а)—г).

2.  При определяне на подходящата форма на безвъзмездни средства се отчитат в максимално възможна степен интересите и счетоводните методи на потенциалните бенефициери.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно правилата за различните форми на безвъзмездните средства, включително безвъзмездните средства с ниска стойност.

Член 124

Еднократни суми, единични разходи и финансиране с единна ставка

1.  Без да се засягат разпоредбите на основния акт, използването на еднократни суми, единични разходи или финансиране с единна ставка се разрешава с решение на Комисията, гарантиращо зачитане на принципа на равно третиране на бенефициерите за една и съща категория дейности или работни програми.

Когато максималната сума на безвъзмездните средства не надвишава сумата на безвъзмездни средства с ниска стойност, разрешението може да бъде дадено от компетентния разпоредител с бюджетни кредити.

2.  Разрешението е подкрепено най-малко от следното:

а) обосновка на уместността на тези форми на финансиране с оглед на естеството на подкрепяните дейности или работни програми, както и с оглед на рисковете от нередности и измами и разходите за контрол;

б) посочване на разходите или категориите разходи, обхванати от еднократни суми, единични разходи или финансиране с единна ставка, които не включват недопустими съгласно приложимите правила на Съюза разходи;

в) описание на методите за определяне на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка, както и на условията за гарантиране в разумна степен на спазване на принципите за недопускане на печалба и за съфинансиране и за избягване на двойно финансиране на разходи. Тези методи се основават на:

i) статистически данни или подобни обективни средства; или

ii) подход, специфичен за всеки бенефициер, чрез използване на заверени или подлежащи на одит ретроспективни данни на бенефициера или на обичайните му практики за определяне и анализ на разходите.

3.  Когато бъде разрешено използване на обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да оцени съответствието на тези практики с посочените в параграф 2 условия предварително или чрез подходяща стратегия за последващ контрол.

Ако съответствието на обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите с условията, посочени в параграф 2, е установено предварително, размерът на еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка, определен чрез прилагане на тези практики, не се подлага на последващи проверки.

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да счете, че обичайните практики на бенефициера за определяне и анализ на разходите съответстват на условията, посочени в параграф 2, ако те се приемат от националните органи по сравними схеми за финансиране.

4.  В решението или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се разреши или да се наложи финансиране под формата на единни ставки на косвените разходи на бенефициера в размер до 7 % от общите допустими преки разходи за дейността, освен когато бенефициерът получава безвъзмездни средства за оперативни разходи, финансирани от бюджета. Максималният размер от 7 % може да бъде надвишен въз основа на мотивирано решение на Комисията.

5.  Собствениците на МСП и други физически лица, които не получават заплата, може да обявят допустими разходи за персонал за работата, извършена по дейност или работна програма, въз основа на единични разходи, определени посредством решение на Комисията.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за еднократните суми, единичните разходи или финансирането с единна ставка.ГЛАВА 2

Принципи

Член 125

Общи принципи, приложими за безвъзмездните средства

1.  Безвъзмездните средства се отпускат съобразно принципите на прозрачност и на равно третиране.

2.  Без да се засяга член 130, не се допуска кумулиране или отпускане със задна дата на безвъзмездните средства.

3.  Безвъзмездните средства включват съфинансиране, без да се засягат специалните правила, определени в дял IV на втора част.

▼M2 —————

▼B

4.  Безвъзмездните средства не може да имат за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на дейността или на работната програма на бенефициера („принцип на недопускане на печалба“).

Първата алинея не се прилага по отношение на:

а) дейностите, чиято цел е засилване на финансовия капацитет на бенефициера или дейностите, които генерират приход, за да се гарантира тяхната непрекъснатост след периода на финансиране от Съюза, предвиден в решението или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

б) стипендиите за образование, изследователска дейност или професионално обучение, отпуснати на физически лица.

в) друга пряка помощ, изплатена на най-нуждаещи се физически лица, като безработни лица и бежанци;

г) безвъзмездните средства въз основа на единна ставка и/или еднократни суми и/ или единични разходи, когато те отговарят на условията по член 124, параграф 2;

д) безвъзмездните средства с ниска стойност.

Когато се реализира печалба, Комисията има право да извърши събиране на процент от печалбата, който отговаря на вноската на Съюза за допустимите разходи, действително извършени от бенефициера за изпълнение на дейността или работната програма.

5.  За целите на настоящия дял печалбата се определя като излишъкът на приходите спрямо допустимите разходи, направени от бенефициера, когато се прави заявката за плащане на остатъка.

Приходите, посочени в първа алинея, се ограничават до дохода, генериран от дейността или работната програма, както и целевите финансови вноски от донори за финансирането на допустимите разходи.

В случай на безвъзмездни средства за оперативни разходи, сумите, предвидени за натрупване на резерви, не се вземат предвид за целите на проверката на спазването на принципа за недопускане на печалба.

▼M2

6.  Ако европейска политическа фондация по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 21 ) реализира излишък на приходите спрямо разходите в края на финансова година, за която е получила безвъзмездни средства за оперативни разходи, чрез дерогация от установения в параграф 4 от настоящия член принцип за недопускане на печалба част от този излишък в размер до 25 % от общите приходи за посочената година може да бъде пренесена за следващата година, при условие че се използва преди края на първото тримесечие на тази следваща година.

▼B

7.  На Европейската инвестиционна банка или ЕИБ може да бъдат отпуснати, без покани за представяне на предложения, безвъзмездни средства за дейности, свързани с предоставянето на техническа помощ. В такива случаи член 131, параграфи 2–5 и член 132, параграф 1 не се прилагат.

8.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210за допълване на общите принципи, приложими за безвъзмездните средства, включително принципа за недопускане на печалба и принципа на съфинансиране. Освен това на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно определението за техническа помощ.

Член 126

Допустими разходи

1.  Безвъзмездните средства не надвишават общ таван, изразен като абсолютна стойност, който се определя въз основа на прогнозните допустими разходи.

Безвъзмездните средства не надвишават допустимите разходи.

2.  Допустимите разходи са действително направени от бенефициера на безвъзмездни средства разходи, които отговарят на всички изброени по-долу критерии:

а) направени са през периода на осъществяване на дейността или работната програма, с изключение на разходите във връзка с окончателните отчети и одиторските заверки;

б) посочени са в прогнозния общ бюджет за дейността или работната програма;

в) необходими са за изпълнението на дейността или работната програма, за които се отпускат безвъзмездните средства;

г) възможно е да бъдат установени и проверени, по-специално като се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за определяне и анализ на разходите;

д) отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство;

е) те са приемливи, обосновани и отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.

3.  Поканите за представяне на предложения посочват категориите разходи, считани за допустими за финансиране от Съюза.

Без да се засяга основният акт и в допълнение към параграф 2, следните категории разходи се считат за допустими, ако отговорния разпоредител с бюджетни кредити ги е посочил като такива в поканата за представяне на предложения:

а) разходи за гаранция за предварителното финансиране, представена от бенефициера на безвъзмездните средства, когато такава гаранция е изискана от отговорния разпоредител с бюджетни кредити съгласно член 134, параграф 1;

б) разходи за външни одити, когато такива одити са изискани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити в подкрепа на исканията за плащане;

в) данък добавена стойност („ДДС“), когато не е възстановим по приложимото национално законодателство за ДДС и е платен от бенефициер, различен от данъчно незадължено лице, както е определено в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност ( 22 );

г) разходи за амортизация, при условие че те са действително направени от бенефициера;

д) разходи за заплати на персонала от националните администрации, до размера, в който те съответстват на разходите за дейности, които съответните обществени органи не биха извършили, ако въпросният проект не е бил започнат.

4.  Разходите, направени от субекти, свързани с бенефициера, както е описано в член 122, може да се приемат за допустими от отговорния разпоредител с бюджетни кредити по поканата за представяне на предложения. В този случай се прилагат едновременно следните условия:

а) съответните субекти са посочени в споразумението или решението за отпускане на безвъзмездни средства;

б) съответните субекти изпълняват правилата, приложими за бенефициера съгласно споразумението или решението за отпускане на безвъзмездни средства по отношение на допустимостта на разходите и правата на Комисията, OLAF и Сметната палата за провеждане на проверки и одити.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно допълнителни уточнения във връзка с допустимите разходи.

Член 127

Съфинансиране в натура

1.  Съфинансирането под формата на вноски в натура не се взема предвид за целите на изчисляването на печалбата, генерирана от безвъзмездните средства.

2.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да приеме вноски в натура като съфинансиране, ако прецени, че е необходимо или целесъобразно. Когато съфинансирането в натура се предлага в подкрепа на безвъзмездни средства с ниска стойност и отговорният разпоредител с бюджетни кредити е решил да го откаже, той обосновава защо това е ненужно или нецелесъобразно.

Тези вноски не надвишават:

а) размера на фактически извършените разходи от трети лица, надлежно удостоверени от счетоводна документация;

б) или, при липса на подобни документи, разходите, които съответстват на общоприетите разходи на въпросния пазар.

Вноските в натура се представят отделно в прогнозния бюджет, така че да се отразят общите средства, заделени за тази дейност. Единичната стойност на тези вноски се оценява в предварителния бюджет и не подлежи на по-нататъшна промяна.

Вноските в натура зачитат националните правила в данъчната област и в областта на социалната сигурност.

Член 128

Прозрачност

1.  Безвъзмездните средства са предмет на работна програма, която се публикува, преди да започне изпълнението й.

Тази работна програма се изпълнява чрез публикуването на покани за представяне на предложения, освен в надлежно обосновани извънредни случаи на спешност или когато характеристиките на бенефициера или на дейността го налагат като единствена възможност за определена дейност, или когато бенефициерът е посочен в основен акт.

Първата алинея не се прилага за помощ за управление на кризи, операции за гражданска защита или операции за предоставяне на хуманитарна помощ.

2.  В поканите за представяне на предложения се посочва планираната дата, до която всички заявители ще бъдат информирани за резултатите от оценката на техните заявления и индикативната дата за подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства или уведомяване за решенията за отпускане на безвъзмездни средства.

Тези дати се определят въз основа на следните периоди:

а) за информиране на всички заявители за резултатите от оценката на техните заявления - максимум шест месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения;

б) за подписване със заявителите на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства или за уведомяването им за такива решения - максимум три месеца, считано от датата на информиране на успешните заявители.

Тези срокове може да бъдат адаптирани, за да се вземе предвид времето, необходимо за съобразяване със специфичните процедури, които могат да бъдат изисквани в основния акт в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 23 ) и може да бъдат надхвърлени в изключителни, надлежно обосновани случаи, по-специално за сложни дейности, когато е налице голям брой предложения или закъснения по вина на заявителите.

Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити докладва в годишния си отчет за дейността за средната продължителност на сроковете, използвани за информиране на заявителите, за подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства или за уведомяване за решенията за отпускане на безвъзмездни средства. В случай на надхвърляне на сроковете, посочени във втората алинея, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити посочва причините за това и ако липсва надлежна обосновка в съответствие с трета алинея, предлага коригиращо действие.

3.  Всички безвъзмездни средства, отпуснати през финансовата година, се публикуват ежегодно в съответствие с член 35, параграфи 2 и 3.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за изискванията за работната програма, съдържанието на поканите за представяне на предложения, изключенията от тези покани, информацията за заявителите и последващото публикуване.

Член 129

Принцип на некумулативно отпускане

1.  Всяка дейност може да води до отпускането само на една сума безвъзмездни средства от бюджета за един бенефициер, освен ако е разрешено друго в съответните основни актове.

На един бенефициер може да бъде отпусната само една сума безвъзмездни средства за оперативни разходи от бюджета за финансовата година.

Заявителят незабавно информира разпоредителите с бюджетни кредити за всякакви многократни заявления и многократни плащания на безвъзмездни средства, свързани с една и съща дейност или с една и съща работна програма.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не може да се финансират два пъти от бюджета.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за принципа на некумулативно отпускане на безвъзмездни средства.

Член 130

Принцип на забрана за отпускане със задна дата

1.  Безвъзмездни средства може да бъдат отпуснати за дейност, която вече е започнала, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на дейността преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или преди уведомлението за решението за отпускане на безвъзмездни средства.

В такива случаи допустимите за финансиране разходи не предхождат датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, освен в надлежно обосновани извънредни случаи, предвидени в основния акт, или в случай на изключителна спешност за помощ за управление на кризи, операции за гражданска защита и операции за хуманитарна помощ или в ситуации на предстояща или непосредствена опасност, която заплашва да ескалира във въоръжен конфликт или да дестабилизира дадена държава, когато включването на Съюза на ранен етап би било от голямо значение за предотвратяване на конфликта.

Безвъзмездни средства не може да бъдат отпускани със задна дата за вече приключени дейности.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила относно принципа за неотпускането на безвъзмездни средства със задна дата.

2.  В случай на безвъзмездни средства за оперативни разходи, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се подписва или решението за отпускане на безвъзмездни средства се обявява в срок от шест месеца след началото на бюджетната година на бенефициера. Допустимите за финансиране разходи не може да бъдат направени преди подаването на заявлението или преди началото на финансовата година на бенефициера.ГЛАВА 3

Процедура за отпускане

Член 131

Заявления за безвъзмездни средства

1.  Заявленията за безвъзмездни средства се представят в писмена форма, включително, по целесъобразност, в защитен електронен формат.

Когато счита това за осъществимо, Комисията предоставя възможността за подаване на заявления за безвъзмездни средства онлайн.

2.  Заявленията за безвъзмездни средства са допустими, ако са подадени от следните лица:

а) юридически лица; или

б) физически лица, доколкото това се изисква от естеството или характеристиките на дейността или целта, преследвана от заявителя.

За целите на първа алинея, буква а) заявленията за безвъзмездни средства може да бъдат допустими, ако са подадени от субекти, които нямат правосубектност съгласно приложимото национално право, при условие че техните представители имат способността да поемат правни задължения от името на субекта и предоставят гаранции за защитата на финансовите интереси на Съюза, които са равностойни на гаранциите, предоставени от юридическите лица.

3.  В заявлението се посочва правният статут на заявителя и се показва неговият финансов и оперативен капацитет да изпълни предложената дейност или работна програма.

За целта заявителят подава клетвена декларация и – освен ако безвъзмездните средства не са с ниска стойност, всички оправдателни документи, изисквани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на оценка на риска. Предварително изискуемите документи се посочват в поканата за представяне на предложения.

Проверката на финансовия капацитет не се прилага към физически лица стипендианти, към физически лица, които са сред най-нуждаещите се и получават пряка помощ, към публични органи или към международни организации. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в зависимост от оценка на риска, да отмени задължението за проверка на оперативния капацитет на публични органи или международни организации.

▼M3

4.  Член 105а, член 106, параграфи 1—4, 6 и 7, без буква б) от първа алинея и втора алинея от същия параграф, член 106, параграфи 8, 9, 11 и 13—17 и член 108 се прилагат за заявителите за безвъзмездни средства и бенефициерите. Член 107 се прилага по отношение на заявителите. Заявителите декларират дали се намират в едно от положенията, посочени в член 106, параграф 1 или член 107, и, ако е приложимо, дали са предприели коригиращи мерки, както е посочено в член 106, параграф 7, буква а).

Когато извърша необходимата проверка във връзка с текущи процедури за възлагане и съществуващи договори в съответствие с член 108, параграф 4, разпоредителят с бюджетни кредити гарантира, че на заявителя или бенефициера е предоставена възможност да представят забележките си преди приемането на мярка, засягаща неблагоприятно правата им.

▼M3 —————

▼M3

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за организацията, свързана със заявленията за безвъзмездни средства, доказателствата за отсъствие на положение, налагащо отстраняване, заявителите без юридическа правосубектност, юридическите лица, съставляващи един заявител, критериите за допустимост и безвъзмездните средства с ниска стойност.

▼B

Член 132

Критерии за подбор и за отпускане на безвъзмездни средства

1.  Критериите за подбор, обявени предварително в поканата за оферти трябва да дават възможност за оценка на способността на заявителя да осъществи предложената дейност или работна програма.

2.  Критериите за отпускане на безвъзмездни средства, обявени предварително в поканата за представяне на предложения, дават възможност да се оцени качеството на представените предложения спрямо набелязаните цели и приоритети.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за критериите за подбор и за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 133

Процедура за оценяване

1.  Предложенията се оценяват въз основа на предварително обявени критерии за подбор и за отпускане на средствата, за да се определят предложенията, които може да бъдат финансирани.

2.  След това въз основа на оценката, предвидена в параграф 1, отговорният разпоредител с бюджетни кредити съставя списък на одобрените бенефициери и суми.

3.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити информира писмено заявителите за решенията по техните заявления. В случай че заявената сума не е отпусната, съответната институция посочва основанията за отхвърляне на заявлението, с конкретно позоваване на критериите за подбор и отпускане на средствата.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за оценката и отпускането на безвъзмездните средства и информирането на заявителите.ГЛАВА 4

Плащане и контрол

Член 134

Гаранция за предварителното финансиране

1.  Ако счете за уместно и пропорционално, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, индивидуално за всеки отделен случай и при извършен анализ на риска, да изиска от бенефициера да предостави предварително гаранция с цел да се ограничат финансовите рискове, свързани с плащането на предварителното финансиране.

2.  Независимо от параграф 1 не се изискват гаранции в случай на безвъзмездни средства с ниска стойност.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за гаранцията за предварителното финансиране.

Член 135

Плащане на безвъзмездните средства и контрол

1.  Размерът на безвъзмездните средства става окончателен едва след като отговорният разпоредител с бюджетни кредити приеме окончателните доклади и отчети, без това да засяга последващите проверки от съответната институция, които се извършват своевременно.

2.  Ако се установи, че процедурата за отпускане на безвъзмездните средства е опорочена поради съществени грешки, нередности или измами, отговорният разпоредител с бюджетни кредити спира временно процедурата и може да предприеме всички необходими мерки, включително отмяна на процедурата. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити информира незабавно OLAF за предполагаемите случаи на измама.

3.  Ако след отпускане на безвъзмездните средства бъде установено, че процедурата по отпускането или усвояването на безвъзмездните средства са опорочени от съществени грешки, нередности, измами или неизпълнение на задължения, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в зависимост от достигнатия етап в процедурата и при условия че на заявителя или бенефициера е дадена възможност да представи своите забележки:

а) да откаже да сключи споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или да откаже да изпрати уведомление за решението за отпускане на безвъзмездни средства;

б) да спре временно изпълнението на безвъзмездните средства; или

в) по целесъобразност да прекрати споразумението или решението за отпускане на безвъзмездни средства.

4.  Когато такива грешки, нередности или измами се дължат на бенефициера или бенефициерът не изпълни задълженията си по споразумение или решение за отпускане на безвъзмездни средства, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в допълнение, да намали безвъзмездните средства или да събере суми, изплатени недължимо съгласно споразумението или решението за отпускане на безвъзмездни средства, пропорционално на тежестта на грешките, нередностите или измамите или на неизпълнението на задълженията, при условие че на бенефициера е дадена възможност да представи своите забележки.

5.  Когато при контрола или одитите се установят системни или повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задълженията, които се дължат на бенефициера и имат съществени последици за повече от една безвъзмездна помощ, отпусната на този бенефициер при сходни условия, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да преустанови временно изпълнението на всички засегнати безвъзмездни средства или по целесъобразност да прекрати съответните споразумения или решения за отпускане на безвъзмездни средства с въпросния бенефициер, пропорционално на тежестта на грешките, нередностите, измамите или неизпълнението на задълженията, след като на бенефициера е дадена възможност да представи своите забележки.

След провеждане на процедура по преглед на доказателствата отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, в допълнение, да намали безвъзмездните средства или да събере сумите, изплатени недължимо по всички безвъзмездни средства, засегнати от посочените в първата алинея системни или повтарящи се грешки, нередности, измами или неизпълнение на задълженията, които може да бъдат одитирани съгласно споразуменията или решенията за отпускане на безвъзмездни средства.

6.  Отговорният разпоредител с бюджетни кредити определя сумите, които да бъдат приспаднати или събрани, когато е възможно и практически осъществимо, на основата на разходите, които са недължимо декларирани като допустими за всяка съответна безвъзмездна помощ, след приемане на преразгледаните финансови обосновки, представени от бенефициера.

7.  Когато не е възможно или практически осъществимо да се определи точно размерът на недопустимите разходи за всяка съответна безвъзмездна помощ, сумите, които трябва да бъдат приспаднати или събрани, може да се определят чрез екстраполиране на процента намаление или събиране, който се прилага по отношение на безвъзмездни средства, за които е било доказано наличието на системни или повтарящи се грешки или нередности, а когато недопустимите разходи не може да служат като основа за определяне на сумите, които да бъдат приспаднати или събрани, чрез прилагането на единна ставка, при спазване на принципа на пропорционалност. На бенефициера се дава възможност да представи своите забележки относно метода на екстраполиране или приложимата единна ставка и да предложи надлежно обоснован алтернативен метод или ставка преди намалението или събирането.

8.  Комисията гарантира равно третиране на бенефициерите по дадена програма, по-специално когато тя се изпълнява от няколко отговорни разпоредители с бюджетни кредити.

На бенефициерите се предоставя информация за начините на оспорване на решенията, взети съгласно параграфи 3, 4, 5, 6 и б7 от настоящия член, в съответствие с член 97.

9.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила за плащането на безвъзмездните средства и контрола, включително правила относно оправдателните документи и спирането и намаляването на безвъзмездните средства.

Член 136

Срокове за съхраняване на документация

1.  Бенефициерите съхраняват документация, оправдателни документи, статистически данни и други записи във връзка с отпуснати безвъзмездни средства за период от пет години след плащането на остатъка и за период от три години в случай на безвъзмездни средства с ниска стойност.

2.  Документация във връзка с одити, обжалвания, съдебни дела или подадени искове за вземания, възникнали от изпълнението на проекта, се съхранява до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни дела или искове.ГЛАВА 5

Изпълнение

Член 137

Договори за изпълнение и финансова подкрепа за трети лица

1.  Когато изпълнението на дейност или на работна програма изисква предоставянето на финансова подкрепа на трети лица, бенефициерът може да предостави такава финансова подкрепа, при условие че са спазени следните условия:

а) преди да отпусне безвъзмездните средства, отговорният разпоредител с бюджетни кредити е проверил, че бенефициерът дава адекватни гаранции по отношение на събирането на сумите, дължими на Комисията;

б) условията за предоставяне на такава подкрепа са строго определени в решението за отпускане на безвъзмездни средства или в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства между бенефициера и Комисията, за да се избегне възможността бенефициерът да действа по своя преценка;

в) съответните суми са малки, с изключение на случаите, когато финансовата подкрепа е основна цел на дейността.

2.  Във всяко решение или споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се предвижда изрично правото на Комисията и на Сметната палата да упражняват правомощията си на контрол по отношение на документи, помещения и информация, включително съхраняваната на електронни носители, спрямо всички трети лица, които са получили средства на Съюза.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210относно подробните правила във връзка с договорите за изпълнение и финансовата подкрепа за трети лица.ДЯЛ VII

НАГРАДИ

Член 138

Общи правила

1.  Наградите се дават при спазване на принципите на прозрачност и равно третиране. Наградите насърчават постигането на целите на политиките на Съюза.

2.  За тази цел наградите са предмет на работна програма, която се публикува преди да започне нейното изпълнение. Работната програма се изпълнява чрез обявяване на конкурси.

Конкурсите за награди с единична стойност 1 000 000 EUR или повече може да се публикуват само ако са предвидени в справките или друг съответен документ, посочен в член 38, параграф 3, буква д).

▼M3

В правилата на конкурса се определят най-малко условията за участие, в това число критериите за отстраняване, критериите за присъждане на награда, размерът на наградата и условията на плащане. Член 105а, параграфи 1—4, 6 и 7, без буква б) от първа алинея и втора алинея от същия параграф, член 106, параграфи 8, 9, 11 и 13—17 и член 108 се прилагат за участниците и победителите. Член 107 се прилага по отношение на участниците.

▼B

Наградите не може да се присъждат пряко без конкурс и се публикуват ежегодно в съответствие с член 35, параграфи 2 и 3.

3.  Участията в конкурси се оценяват от орган от експерти въз основа на публикуваните конкурсни правила.

Наградите се присъждат след това от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на оценката на органа от експерти, които имат свободата да решат дали да препоръчат присъждането на награди в зависимост от направената от тях оценка на качеството на участващите проекти.

4.  Размерът на наградата не се обвързва с извършените от победителя разходи.

5.  Когато изпълнението на дадено действие или работна програма изисква присъждането на награди на трети лица от бенефициер на безвъзмездни средства на Съюза, бенефициерът може да присъжда такива награди, при условие че минималното съдържание на правилата на конкурса, посочени в параграф 2, е строго определено в решението за отпускане на безвъзмездни средства или в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства между бенефициера и Комисията, без възможности за действия по собствена преценка.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за наградите, включително програмиране, правила на конкурса, последващо публикуване, оценка, информация и уведомяване на победителите.ДЯЛ VIII

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 139

Обхват

1.  Финансовите инструменти се разрешават с основен акт.

Без да се засяга първата алинея, финансови инструменти може да бъдат създавани, в надлежно обосновани случаи, без да се разрешават с основен акт, при условие че тези инструменти са включени в бюджета в съответствие с член 49, параграф 1, буква д).

2.  Когато помощта на Съюза се предоставя чрез финансови инструменти и комбинирано в една единна мярка с елементите, които са пряко свързани с финансовите инструменти, насочени към същите крайни получатели, включително техническата помощ, отстъпките по лихвените проценти и субсидиите за гаранционни такси, за всички елементи на тази мярка се прилага настоящият дял.

3.  Когато финансовите инструменти са комбинирани с безвъзмездни средства, които се финансират от бюджета по дял VI на първа част за елементи, които не са пряко свързани с финансовите инструменти, се водят отделни записи за всеки източник на финансиране.

4.  Комисията може да изпълнява финансовите инструменти чрез пряко управление или чрез непряко управление, според предвиденото в основния акт, чрез възлагане на задачи по изпълнението на субектите съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi).

Когато изпълняват финансови инструменти, субектите, на които са възложени задачи по изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi), може допълнително да възложат, на своя отговорност, част от изпълнението на финансови посредници, при условие че тези субекти гарантират, че финансовите посредници отговарят на критериите, посочени в член 140, параграфи 1, 3 и 5. Финансовите посредници се избират въз основа на открити, прозрачни, пропорционални и недискриминационни процедури, като се избягват конфликти на интереси.

Комисията продължава да носи отговорност за съответствието на рамката за изпълнение за финансовите инструменти с принципа на доброто финансово управление и подкрепя постигането в срок на определените цели на политиките, с измерими постижения и резултати. Комисията носи отговорност за изпълнението на финансовите инструменти, без да се засяга правната и договорната отговорност на субектите, на които е възложено изпълнението, в съответствие с приложимото право.

5.  Когато финансовите инструменти се изпълняват чрез споделено управление с държавите-членки, приложимите спрямо тези инструменти разпоредби, включително правилата за вноските за финансовите инструменти, управлявани пряко или непряко в съответствие с настоящия дял, се определят в регламентите, посочени в член 175.

▼M3

5а.  Член 105а, параграф 1, без букви д) и е) от същия параграф, член 106, параграфи 2—4, 6—9 и 13—17 и членове 107 и 108 се прилагат за специални инвестиционни механизми или финансови посредници. Крайните получатели представят на финансовите посредници подписана клетвена декларация, в която потвърждават, че не се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви а), б), в) и г) или в член 107, параграф 1, букви б) и в).

▼B

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за финансовите инструменти, включително избора на субектите, на които е възложено изпълнението на финансовите инструменти, съдържанието на споразуменията за възлагане, разноските и таксите за управление, специфичните правила за доверителните сметки, прякото изпълнение на финансовите инструменти и избора на ръководство, на финансови посредници и на крайни получатели.

Член 140

Принципи и условия, приложими за финансовите инструменти

1.  Финансовите инструменти се използват в съответствие с принципите на добро финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация, равно третиране и субсидиарност и съгласно техните цели и по целесъобразност, срок, определени в основния акт относно тези финансови инструменти.

2.  Финансовите инструменти отговарят на следното:

а) служат за преодоляване на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които са доказано жизнеспособни, но не могат да привлекат достатъчно финансиране от пазарни източници;

б) допълняемост: финансовите инструменти нямат за цел да бъдат заместител на финансовите инструменти на дадена държава-членка, на частното финансиране или друга финансова намеса на Съюза;

в) ненарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар и съвместимост с правилата за държавна помощ;

г) ефект на лоста: участието на Съюза във финансов инструмент има за цел мобилизирането на обща инвестиция, чийто размер е по-голям от участието на Съюза съобразно предварително определените показатели;

д) хармонизиране на интересите: при изпълнението на финансови инструменти Комисията гарантира, че съществува общ интерес от постигане на целите на политиките, определени за даден финансов инструмент, който може да бъде подкрепен с разпоредби, като например изисквания за съвместни инвестиции и поделяне на риска или финансови стимули, като същевременно се предотвратяват конфликти на интереси с други дейности на субектите, на които е възложено изпълнението;

е) финансовите инструменти се създават въз основа на предварителна оценка, в това число оценка на възможното повторно усвояване на допълнителните ресурси, посочени в параграф 8, буква е).

3.  Бюджетните разходи, свързани с даден финансов инструмент, и финансовата отговорност на Съюза в никакъв случай не надвишават размера на съответното бюджетно задължение, поето за този финансов инструмент, като по този начин се изключва възможността за генериране на условни пасиви за бюджета.

4.  Субектите, на които са възложени задачи по изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v)и vi) и всички финансови посредници, които са избрани да участват в извършването на финансови операции по даден финансов инструмент, спазват приложимите стандарти и законодателство относно предотвратяването на изпирането на пари, борбата с тероризма и данъчните измами. За изпълнението на финансовите инструменти в съответствие с настоящия дял, субектите, на които са възложени задачи по изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi) не може да бъдат установени на територия, чиито съдебни органи не си сътрудничат със Съюза по отношение на прилагането на международно възприетите данъчни стандарти, нито може да поддържат делови взаимоотношения със субекти, регистрирани на такава територия, като транспонират тези изисквания в своите договори с избраните финансови посредници.

5.  Субектите, на които са възложени задачи по изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v)и vi), финансовите посредници, посочени в параграф 3 от настоящия член, които участват в управлението на финансови инструменти на Съюза, и крайните получатели на помощ от Съюза съгласно настоящия дял осигуряват на Сметната палата всички условия и й предоставят цялата информация, която Сметната палата счита за необходима за изпълнение на задачата си съгласно член 161.

По отношение на помощта от Съюза съгласно настоящия дял се прилагат Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ( 24 ).

6.  Сумите, които са поне в същия размер като вноската на Съюза или, където това е приложимо, са нейни кратни, се използват за постигането на конкретните цели на политиките, преследвани чрез финансовия инструмент, и не пораждат неправомерни предимства, по-специално под формата на неправомерни дивиденти или печалби за трети лица.

Без да се засягат специфичните за сектора правила относно споделеното управление, приходите, в това число дивиденти, прираст на капитала, гаранционни такси и лихви по заеми и върху суми по доверителни сметки, изплащани на Комисията или доверителни сметки, които са открити за финансовите инструменти и могат да бъдат отнесени към подкрепата от бюджета в рамките на финансов инструмент, се записват в бюджета след приспадане на разноските и таксите за управление.

Годишните вноски за изплащане, в това число капиталови изплащания, освободени гаранции и погашения на главницата, изплатени на Комисията или по доверителните сметки, които са открити за финансовите инструменти и могат да бъдат отнесени към подкрепата от бюджета в рамките на финансов инструмент, са вътрешен целеви приход в съответствие с член 21 и се използват за същия финансов инструмент, без да се засяга параграф 9 от настоящия член, за период не по-дълъг от периода, за който са разпределени бюджетните кредити плюс две години, освен ако е посочено друго в основния акт.

7.  Плащанията към доверителни сметки се изпълняват от Комисията въз основа на заявки за плащане, които са надлежно обосновани с прогнози за отпусканите суми, като се взема предвид наличното салдо по доверителните сметки и необходимостта да се избягват прекомерно големите салда по такива сметки. В случай че сумите по доверителните сметки са достатъчни, за да покрият определения по договор минимален резерв по доверителните сметки, към който е прибавена прогнозата за отпусканите суми за текущата финансова година и да покрият сумите, които са необходими, за да се изключат условните пасиви във връзка със задълженията за плащане във валути различни от еврото, не се изпълняват други плащания към доверителните сметки. Прогнозите за отпусканите суми следва да се осигуряват за годината или по целесъобразност, за шестмесечие.

8.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите, които са свързани с финансовите инструменти. За всеки получаващ подкрепа финансов инструмент докладът включва:

а) посочване на финансовия инструмент и основния акт;

б) описание на финансовия инструмент, реда и условията за неговото изпълнение и добавената стойност на участието на Съюза;

в) участващите в изпълнението финансови институции, в това число всички въпроси, свързани с прилагането на параграф 5;

г) общия размер на бюджетните задължения и плащания от бюджета за всеки финансов инструмент;

д) резултатите от изпълнението на финансовия инструмент, включително извършените инвестиции;

е) оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент под формата на вътрешни целеви приходи по параграф 6;

ж) салдото по доверителната сметка;

з) приходи и плащания по параграф 6;

и) стойността на инвестициите в собствен капитал спрямо предходни години;

й) общите цифри за обезценката на активите на инструменти за дялово участие или за поделяне на риска и гаранциите, по които са подадени искания за плащане по линия на инструментите с гаранция;

к) целевия ефект на лоста и постигнатия ефект на лоста;

л) приноса му за постигането на целите на съответната програма, измерен чрез установените показатели, включително, когато е приложимо, географската диверсификация.

9.  Когато Европейският парламент или Съветът считат, че даден финансов инструмент не е постигнал ефективно своите цели, те може да поискат от Комисията да внесе предложение за преразгледан основен акт с цел постепенно приключване на инструмента. В случай на постепенно приключване на финансов инструмент всички нови плащания по този инструмент по параграф 6, трета алинея се считат за общ приход.

10.  Целите на финансовите инструменти и по целесъобразност, тяхната специфична правна форма и място на регистрация се публикуват на уебсайта на Комисията.

11.  За финансовите инструменти отговорният разпоредител с бюджетни кредити гарантира, че финансовите отчети за периода от 1 януари до 31 декември и в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 143 и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSAS), както и всяка информация, която е необходима за изготвянето на финансовите отчети съгласно член 68, параграф 3, се предоставят от субектите, на които са възложени задачи по изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi) до 15 февруари следващата година. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити гарантира също, че одитираните финансови отчети за финансовите инструменти се предоставят от тези субектите до 15 май следващата година.

12.  Комисията гарантира хармонизирано управление на финансовите инструменти, по-специално в областта на счетоводството, отчетността, наблюдението и управлението на финансовия риск.

13.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за изпълнението на финансовите инструменти, в това число условията за тяхното използване, ефекта на лоста, предварителната оценка, наблюдението и обработката на вноските от фондовете, посочени в член 175.ДЯЛ IX

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТГЛАВА 1

Представяне на отчетите

Член 141

Устройство на отчетите

Отчетите включват:

а) консолидираните финансови отчети, в които се представя консолидирането на финансовата информация, съдържаща се във финансовите отчети на институциите, финансирани от бюджета, тези на органите, посочени в член 208, и на други органи, чиито отчети се изисква да бъдат консолидирани съгласно счетоводните правила, посочени в член 143;

б) агрегираните бюджетни отчети, в които се представя информацията, съдържаща се в бюджетните отчети на институциите.

Член 142

Доклад за бюджетното и финансовото управление

1.  Всяка институция и орган, посочени в член 141, изготвят доклад за бюджетното и финансовото управление през финансовата година.

Те изпращат доклада на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март, следващ финансовата година.

2.  Докладът, посочен в параграф 1, отчита както в абсолютно, така и в процентно изражение най-малко степента на изпълнение на бюджетните кредити и дава обобщена информация относно трансфера на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции.

3.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за доклада за бюджетното и финансовото управление.

Член 143

Правила относно отчетите

1.  Счетоводителят на Комисията приема правилата, въз основа на международно възприетите счетоводни стандарти в публичния сектор. Счетоводителят може да се отклони от тези стандарти, ако според него това е необходимо, за да се даде вярна и точна представа за активите и пасивите, разходите, приходите и паричните потоци. Когато дадено счетоводно правило се отклонява съществено от тези стандарти, това следва да бъде отразено в бележките към финансовите отчети, наред с основанията за отклонението.

2.  Бюджетните отчети, посочени в член 141, спазват бюджетните принципи, определени в настоящия регламент. Те дават вярна и точна представа за бюджетните приходни и разходни операции.

Член 144

Счетоводни принципи

1.  Финансовите отчети, посочени в член 141, представят информацията, включително информацията относно счетоводните политики, по начин, който гарантира, че тя е релевантна, надеждна, сравнима и разбираема. Финансовите отчети се съставят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, изложени в счетоводните правила, посочени в член 143.

2.  На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове относно определянето на рамката за изпълнението от страна на счетоводителя на неговите задачи съгласно настоящия член и членове 145, 146, 148, 151, 154, 156 и 157.

Член 145

Финансови отчети

1.  Финансовите отчети се представят в милиони евро и се състоят от:

а) счетоводния баланс и отчета за финансовия резултат, които представят всички активи и пасиви, финансовото състояние и финансовия резултат към 31 декември на предходната година; те се представят в съответствие със счетоводните правила, посочени в член 143;

б) отчета за паричните потоци, в който се посочват събраните и отпуснатите суми през годината и крайното салдо на касата;

в) отчета за промените в нетните активи, в който се представя общ преглед на движенията през годината в резервите и натрупаните резултати.

2.  Чрез бележките към финансовите отчети се допълва и пояснява информацията, представена в посочените в параграф 1 отчети, и се предоставя цялата допълнителна информация, утвърдена от международно възприетата счетоводна практика, когато тази информация има отношение към дейностите на Съюза.

Член 146

Отчети за изпълнението на бюджета

1.  Отчетите за изпълнението на бюджета се представят в милиони евро. Те се състоят от:

а) отчетите, в които се агрегират всички бюджетни операции за годината като приходи и разходи;

б) бележките, с които се допълва и пояснява информацията, представена в отчетите.

2.  Отчетите за изпълнението на бюджета имат същото устройство като това на самия бюджет.

Член 147

Междинни отчети

1.  Счетоводителите на другите институции и на органите, посочени в член 141, изпращат своите междинни отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата година.

2.  Счетоводителите на другите институции и на органите, посочени в член 141, изпращат на счетоводителя на Комисията също така пакет от отчети в стандартен формат, определен от счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането, до 1 март на следващата година.

3.  Счетоводителят на Комисията консолидира тези междинни отчети с междинните отчети на Комисията и до 31 март на следващата година изпраща на Сметната палата междинните отчети на Комисията и консолидираните междинни отчети на Съюза.

Член 148

Одобряване на окончателните консолидирани отчети

1.  До 1 юни Сметната палата представя своите забележки по междинните отчети на другите институции и на всеки орган, посочени в член 141, а до 15 юни представя своите забележки по междинните отчети на Комисията и консолидираните междинни отчети.

2.  Институциите, различни от Комисията, и всеки от органите, посочени в член 141, изготвят своите окончателни отчети и ги изпращат до 1 юли на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета с оглед на изготвянето на окончателните консолидирани отчети.

Счетоводителите на другите институции и на органите, посочени в член 141, изпращат на счетоводителя на Комисията също така пакет от отчети в стандартен формат, определен от счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането, до 1 юли.

3.  На същата дата, на която предава своите окончателни отчети, счетоводителят на всяка институция и на всеки орган, посочени в член 141, изпраща на Сметната палата с копие до счетоводителя на Комисията също така представително писмо относно тези окончателни отчети.

Окончателните отчети се придружават от бележка, съставена от счетоводителя, в която той декларира, че окончателните отчети са изготвени в съответствие с настоящия дял и приложимите счетоводни принципи, правила и методи.

4.  Счетоводителят на Комисията изготвя окончателните консолидирани отчети въз основа на информацията, представена съгласно параграф 2 от настоящия член от институциите различни от Комисията и органите, посочени в член 141. Окончателните консолидирани отчети се придружават от бележка, съставена от счетоводителя на Комисията, в която той декларира, че окончателните консолидирани отчети са изготвени в съответствие с настоящия дял и със счетоводните принципи, правила и методи, изложени в бележките към финансовите отчети.

5.  След като одобри окончателните консолидирани отчети и своите собствени окончателни отчети, Комисията ги изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 юли.

До същата дата счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата представително писмо относно окончателните консолидирани отчети.

6.  В срок до 15 ноември окончателните консолидирани отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз заедно с декларацията за достоверност, предоставена от Сметната палата в съответствие с член 287 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом.ГЛАВА 2

Информация за изпълнението на бюджета

Член 149

Отчет за бюджетните гаранции и рискове

В допълнение към отчетите и докладите, предвидени в членове 145 и 146, Комисията се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета веднъж годишно за бюджетните гаранции, посочени в член 49, параграф 1, буква г), и съответните рискове.

Тази информация се изпраща същевременно и на Сметната палата.

Член 150

Информация за изпълнението на бюджета

1.  Освен отчетите и докладите, предвидени в членове 145 и 146, счетоводителят на Комисията изпраща веднъж месечно на Европейския парламент и на Съвета цифрите, агрегирани най-малко на ниво глави, за изпълнението на бюджета както за приходите, така и за разходите спрямо всички бюджетни кредити.

С тези данни се дават и подробности за усвояването на пренесените бюджетни кредити.

Данните се изпращат в срок от десет дни от края на всеки месец.

2.  Три пъти годишно в рамките на 30 работни дни, считано от 31 май, 31 август и 31 декември счетоводителят на Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета отчет за изпълнението на бюджета, който обхваща както приходите, така и разходите, разбити по глави, статии и позиции.

В тези отчети се дават и подробности за усвояването на бюджетните кредити, пренесени от предходни финансови години.

3.  Едновременно с това цифрите и отчетът за изпълнението на бюджета се изпращат на Сметната палата и се публикуват на уебсайта на Комисията.

4.  До 15 септември всяка година счетоводителят изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад с информация относно забелязаните текущи рискове, наблюдаваните общи тенденции, срещнатите нови счетоводни проблеми, напредъка по въпросите в областта на счетоводството, в това число повдигнатите от Сметната палата, и информация за събирането на вземания.ГЛАВА 3

Счетоводна отчетностРаздел 1

Общи разпоредби

Член 151

Счетоводна система

1.  Счетоводната система на институциите служи за организиране на бюджетната и финансовата информация така, че цифрите да могат да се записват, архивират и регистрират.

2.  Счетоводната система включва общи сметки и бюджетни сметки. Сметките се водят в евро на база календарна година.

3.  Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да води и аналитични сметки.

Член 152

Обща разпоредба за счетоводната система на институциите

След съгласуване със счетоводителите на останалите институции и на органите, посочени в член 141, счетоводителят на Комисията приема в съответствие с член 143 счетоводните правила и хармонизирания сметкоплан, които ще се прилагат от всички институции, от службите, посочени в дял V на втора част, и от всички органи, посочени в член 141.Раздел 2

Общи сметки

Член 153

Общи сметки

В общите сметки се записват в хронологичен ред чрез прилагане на метода на двустранно записване всички събития и операции, които влияят на икономическото и финансовото състояние, както и на активите и пасивите на институциите и органите, посочени в член 141.

Член 154

Записвания в общите сметки

1.  Салдата и движенията по общите сметки се записват в счетоводните книги.

2.  Всички счетоводни записвания, включително корекциите по сметките, се основават на оправдателни документи, на които записванията се позовават.

3.  Счетоводната система е такава, че оставя ясна одитна следа за всички счетоводни записвания.

Член 155

Счетоводни корекции

След приключване на финансовата година и до датата на представяне на общите сметки счетоводителят извършва корекции, които, без да водят до отпускане или събиране на суми за тази година, са необходими за вярното и точно представяне на тези сметки. Корекциите спазват правилата за счетоводна отчетност, посочени в член 143.Раздел 3

Бюджетни сметки

Член 156

Бюджетно счетоводство

1.  В бюджетните сметки се отразява подробно изпълнението на бюджета.

2.  За целите на параграф 1 в бюджетните сметки се записват всички бюджетни приходни и разходни операции, предвидени в дял IV на първа част.ГЛАВА 4

Инвентаризационни описи

Член 157

Инвентарен опис

1.  Всяка институция и орган, посочени в член 141, водят инвентарен опис, в който се отразяват количеството и стойността на всички материални, нематериални и финансови активи на Съюза в съответствие с образец, изготвен от счетоводителя на Комисията.

Всяка институция и орган, посочени в член 141, проверяват дали записванията в инвентарния опис отговарят на действителното състояние.

2.  Продажбата на материални активи на Съюза се обявява по подходящ начин.ДЯЛ X

ВЪНШЕН ОДИТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТАГЛАВА 1

Външен одит

Член 158

Външен одит от Сметната палата

Европейският парламент, Съветът и Комисията информират Сметната палата във възможно най-кратки срокове за всички решения и правила, приети съгласно членове 13, 16, 21, 25, 26, 29 и 40.

Член 159

Правила и процедура по отношение на одита

1.  Проверката на Сметната палата за това дали всички приходи са постъпили и всички разходи са извършени по законосъобразен и редовен начин се извършва по отношение на Договорите, бюджета, настоящия регламент, делегираните актове, приети съгласно настоящия регламент, и всички останали актове, приети съгласно Договорите.

2.  При изпълнението на своята задача Сметната палата има право да разглежда, по начина, указан в член 161, всички документи и информация, свързани с финансовото управление на службите или органите по отношение на операциите, финансирани или съфинансирани от Съюза. Сметната палата има право да разпитва всички длъжностни лица, отговорни за определена приходна или разходна операция, както и да използва всички приложими за горепосочените служби или органи процедури за одит. Одитът в държавите-членки се извършва във връзка с националните институции за одит или, когато те не разполагат с необходимите правомощия, с компетентните национални служби. Сметната палата и националните одитни институции на държавите-членки си сътрудничат в дух на доверие, като запазват своята независимост.

За да получи цялата необходима информация за изпълнение на задачата, поверена й по силата на Договорите или на актовете, приети съгласно тях, Сметната палата може да присъства, по свое искане, по време на одита, извършван в рамките на изпълнението на бюджета от или от името на която и да е институция.

По искане на Сметната палата, всяка институция издава разрешение на финансовите институции, които държат депозити на Съюза, да дадат възможност на Сметната палата да се увери, че външните данни съответстват на счетоводните сметки.

3.  За да изпълни своята задача, Сметната палата уведомява институциите и органите, за които се прилага настоящият регламент, за имената на своите служители, които са оправомощени да ги одитират.

Член 160

Проверки на ценни книжа и парични средства

Сметната палата гарантира, че всички ценни книжа и парични средства по депозити или в наличност са сверени с подписани от депозитарите бордера или с официални удостоверения за държаните парични средства и ценни книжа. Сметната палата може да извършва такива проверки.

Член 161

Право на достъп на Сметната палата

1.  Комисията, останалите институции, органите, които се разпореждат с приходи и разходи от името на Съюза, както и получателите осигуряват на Сметната палата всички материални условия и й предоставят цялата информация, която Сметната палата счита за необходима за изпълнение на своята задача. Те предоставят на разположение на Сметната палата всички документи, които се отнасят до възлагането и изпълнението на финансирани от бюджета поръчки, всички отчети за парични средства или материали, цялата счетоводна документация или оправдателни документи, както и свързаните с това административни документи, всички документи за приходи и разходи, всички инвентарни описи, всички органиграми на отдели, които Сметната палата счита за необходими за извършване на одит, по документи или на място, на отчета за бюджетния и финансовия резултат, и за същите цели — всички документи и данни, създадени или съхранявани на електронен носител.

Органите за вътрешен одит и другите служби на съответните национални администрации осигуряват на Сметната палата всички материални условия, които тя прецени за необходими за изпълнение на своята задача.

2.  Служителите, чиято работа се проверява от Сметната палата, са длъжни:

а) да покажат своята документация за паричните средства в наличност, за всички останали парични средства, за всички ценни книжа и материали от всякакъв вид, както и оправдателните документи за тяхното разпореждане с поверените им средства, а също и всички свързани с тях счетоводни книги, регистри и други документи;

б) да представят кореспонденцията и всички останали документи, необходими за цялостното извършване на одита, посочен в член 159, параграф 1.

Информацията, предоставена съгласно първа алинея, буква б), може да бъде поискана единствено от Сметната палата.

3.  Сметната палата се оправомощава да извършва одит на документите за приходите и разходите на Съюза, които се държат от службите на институциите, и по-специално от службите, отговорни за решенията за тези приходи и разходи, от органите, които се разпореждат с приходите и разходите от името на Съюза, както и от физическите или юридически лица, които получават плащания от бюджета.

4.  Задачата по проверката на законосъобразното и редовно постъпване на приходите и извършване на разходите, както и на доброто финансово управление обхваща и усвояването на средства на Съюза от органи извън институциите, които са получили тези вноски.

5.  Финансирането от Съюза, изплатено на получатели извън институциите, подлежи на даването на писмено съгласие от тези получатели, а при липса на такова съгласие от тяхна страна — на писмено съгласие от изпълнителите или подизпълнителите, за извършване на одит от Сметната палата относно използването на предоставеното финансиране.

6.  Комисията предоставя на Сметната палата, по нейно искане, всякаква информация за операциите по получаване и отпускане на заеми.

7.  Използването на интегрирани компютърни системи не води до ограничаване на достъпа на Сметната палата до оправдателните документи.

Член 162

Годишен доклад на Сметната палата

1.  До 30 юни Сметната палата предава на Комисията и на съответните институции всички забележки, които по нейно мнение са от такова естество, че следва да бъдат включени в годишния доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и подлежат на състезателна процедура. До 15 октомври всяка институция изпраща своя отговор на Сметната палата. Отговорите на останалите институции, различни от Комисията, се изпращат същевременно и на Комисията.

2.  Годишният доклад съдържа оценка на доброто финансово управление.

3.  Годишният доклад съдържа раздел за всяка институция. Сметната палата може да добави всякакви кратки отчети или общи забележки, каквито прецени за уместни.

Сметната палата предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че отговорите от всички институции на нейните забележки се публикуват до или след всяка забележка, за която се отнасят.

4.  Сметната палата предава до 15 ноември на органите, отговарящи за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и на другите институции своя годишен доклад, придружен от отговорите на институциите, и осигурява публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  След като Сметната палата предаде годишния доклад, Комисията информира незабавно съответните държави-членки за подробностите от този доклад, касаещи управлението на средствата, за които те отговарят съгласно приложимите правила.

След получаване на тази информация, държавите-членки отговарят на Комисията в срок от 60 дни. Комисията предава обобщение на тази информация на Сметната палата, Европейския парламент и Съвета до 28 февруари.

Член 163

Специални доклади на Сметната палата

▼M3

1.  Сметната палата предава на съответната институция или орган всички забележки, които по нейно мнение следва да бъдат включени в специален доклад. Тези забележки запазват поверителния си характер и по отношение на тях се прилага състезателна процедура.

Съответната институция или орган информира Сметната палата по принцип в срок от шест седмици от предаването на забележките за всички отговори, които желае да направи във връзка с тези забележки. Този срок спира да тече в надлежно обосновани случаи, по-специално когато по време на състезателната процедура е необходимо съответната институция или орган да получат обратна информация от държавите членки, за да изготвят окончателния си отговор.

Отговорите на съответната институция или орган са свързани пряко и изключително със забележките на Сметната палата.

Сметната палата гарантира изготвянето и приемането на специални доклади в рамките на подходящ срок, който по принцип не надхвърля 13 месеца.

Специалните доклади, заедно с отговорите на съответните институции или органи, се предават незабавно на Европейския парламент и на Съвета, като всеки от тях решава, при необходимост съгласувано с Комисията, какви последващи действия да предприеме във връзка с тях.

Сметната палата предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че отговорите на нейните забележки от всяка съответна институция или орган, както и графикът за изготвяне на специалния доклад, се публикуват заедно със специалния доклад.

▼B

2.  Становищата, посочени в член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС, които не се отнасят до предложения или проекти, попадащи в обхвата на процедурата по законодателни консултации, може да се публикуват от Сметната палата в Официален вестник на Европейския съюз. Сметната палата взема решението си за публикуване след консултация с институцията, която е поискала становището или която има отношение към него. Към публикуваните становища се прилагат всички пояснения от съответните институции.ГЛАВА 2

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Член 164

График на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  Преди 15 май на година n + 2 по препоръка на Съвета и с квалифицирано мнозинство Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година n.

2.  В случай че датата, посочена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информират Комисията за причините за отлагането.

3.  В случай че Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Комисията полага всички усилия за възможно най-бързо предприемане на мерки за отстраняване или улесняване на отстраняването на препятствията пред това решение.

Член 165

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  Решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета обхваща отчетите за всички приходи и разходи на Съюза, крайното салдо по тях, както и активите и пасивите на Съюза, отразени в счетоводния баланс.

2.  С оглед на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Европейският парламент, след като Съветът е извършил същото, проверява отчетите, финансовите отчети и доклада за оценка, посочени в член 318 от ДФЕС. Той проверява и изготвения от Сметната палата годишен доклад заедно с отговорите на институциите, предмет на одит, всички съществени специални доклади на Сметната палата във връзка със съответната финансова година, както и декларацията за достоверност на Сметната палата относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

3.  Комисията представя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 319 от ДФЕС.

▼M3

Член 166

Последващи мерки

1.  В съответствие с член 319 от ДФЕС и член 106а от Договора за Евратом Комисията, останалите институции и органите, посочени в членове 208 и 209 от настоящия регламент, правят всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и по коментарите, придружаващи препоръката за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, приета от Съвета.

2.  По искане на Европейския парламент или на Съвета институциите и органите, посочени в параграф 1, докладват за мерките, предприети с оглед на тези забележки и коментари, и по-специално за указанията, които са дали на своите служби, отговарящи за изпълнението на бюджета. Държавите членки сътрудничат на Комисията, като я информират за мерките, които са предприели по тези забележки, така че Комисията да може да ги вземе предвид при изготвянето на собствения си отчет. Отчетите на институциите се предават и на Сметната палата.

▼B

Член 167

Специални разпоредби относно ЕСВД

Спрямо ЕСВД се прилагат процедурите, предвидени в член 319 от ДФЕС и в членове 164, 165 и 166 от настоящия регламент. ЕСВД сътрудничи изцяло с институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и осигурява, по целесъобразност, всяка необходима допълнителна информация, включително чрез присъствие на заседания на съответните органи.ВТОРА ЧАСТ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИДЯЛ I

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Член 168

Специални разпоредби относно Европейския фонд за гарантиране на земеделието

1.  Първа и трета част се прилагат за разходите, направени от органите и структурите, посочени в правилата относно Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), както и за приходите, освен ако в настоящия дял е предвидено друго.

2.  Управляваните пряко от Комисията дейности се изпълняват в съответствие с правилата, предвидени в първа и трета част.

Член 169

Поемане на задължения за бюджетните кредити за ЕФГЗ

1.  За всяка финансова година бюджетните кредити за ЕФГЗ включват едногодишни бюджетни кредити, с изключение на разходите, свързани с мерките, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, които се покриват с многогодишни бюджетни кредити.

2.  Пренесените, но неусвоени до края на финансовата година бюджетни кредити за плащания се анулират.

3.  Бюджетните кредити, които се отнасят до дейностите, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, и за които няма поети задължения, може да се пренасят само за следващата финансова година.

Като се спазва ограничение от 2 % от първоначалните бюджетни кредити, такъв пренос не надвишава размера на корекцията на преките плащания, посочена в член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани ( 25 ) и който се прилага през предходната финансова година.

Пренесените бюджетни кредити се включват изключително в бюджетните редове, обхващащи посочените в член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 дейности.

Такъв пренос може да доведе до допълнителни плащания само за крайните получатели, по отношение на които през предходната финансова година е била направена корекцията на преките плащания, посочена в член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Решението за пренос се взема до 15 февруари през годината, към която се прави преносът, от Комисията, която информира Европейския парламент и Съвета за това.

Член 170

Глобални временни задължения за бюджетните кредити за ЕФГЗ

1.  Комисията възстановява разходите за ЕФГЗ, извършени от държавите-членки.

2.  Решенията на Комисията, с които се определя размерът на възстановяване на такива разходи, представляват глобални временни задължения, които не може да надвишават общия размер на бюджетните кредити, записани за ЕФГЗ.

3.  Считано от 15 ноември на финансовата година задължения за обичайните разходи за управление на ЕФГЗ може да се поемат авансово за сметка на бюджетните кредити, предвидени за следващата финансова година. Независимо от това тези задължения не може да надвишават три четвърти от съответните общи бюджетни кредити за финансова година. Те се прилагат единствено за разходи, принципът за които е установен в действащ основен акт.

Член 171

График на бюджетните задължения за ЕФГЗ

1.  В срок от два месеца от получаване на отчетите, подадени от държавите-членки, разходите, направени от органите и структурите, посочени в правилата относно ЕФГЗ, са предмет на поемане на задължение по глави, статии и позиции. Такива задължения може да се поемат след изтичането на този двумесечен срок когато е необходима процедура за трансфер на бюджетни кредити по отношение на съответните бюджетни редове. Освен когато плащането още не е извършено от държавите-членки или когато е поставена под въпрос допустимостта, сумите се начисляват като плащания в същия двумесечен срок.

Задълженията, посочени в първата алинея, се приспадат от глобалното временно бюджетно задължение, посочено в член 170.

2.  Глобалните временни задължения, които са поети за дадена финансова година и които до 1 февруари на следващата финансова година не са довели до задължение по конкретни редове в бюджетната номенклатура, се анулират за съответната финансова година.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат при спазване на процедурата за проверката и приемането на отчетите.

Член 172

Осчетоводяване на разходите по ЕФГЗ

При бюджетното счетоводство разходите се отразяват за определена финансова година въз основа на средствата, възстановени на държавите-членки от Комисията, до 31 декември на същата финансова година, при условие че платежното нареждане е получено от счетоводителя до 31 януари на следващата финансова година.

Член 173

Трансфер на бюджетни кредити по ЕФГЗ

1.  Когато Комисията трансферира бюджетни кредити съгласно член 26, параграф 1, тя взема решението си до 31 януари на следващата финансова година и информира Европейския парламент и Съвета в съответствие с член 26, параграф 1.

2.  В случаите, различни от посочените в параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложения за трансфери най-късно до 10 януари на следващата финансова година.

Европейският парламент и Съветът вземат решения по тези трансфери в съответствие с процедурата по член 27, но за целите на настоящия член приложимият срок е три седмици.

Член 174

Целеви приходи по ЕФГЗ

1.  Предназначението на целевите приходи по настоящия дял се определя в зависимост от произхода на приходите в съответствие с член 21, параграф 3.

2.  Резултатът от решенията, посочени в член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, се записва в една статия.▼M1

ДЯЛ II

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ, КОХЕЗИОНЕН ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ФОНДОВЕ В ОБЛАСТТА НА СВОБОДАТА, СИГУРНОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ, И МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

▼B

Член 175

Специални разпоредби

1.  Първа и трета част се прилагат за разходите, направени от органите и структурите, посочени в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ( 26 ), Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие ( 27 ), Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд ( 28 ), Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд ( 29 ), Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за създаване на Кохезионен фонд ( 30 ), Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство ( 31 ), и фондовете в областта на свободата, сигурността и правосъдието, включително фондовете в рамките на програмата „Солидарност и управление на миграционните потоци“, които се управляват чрез споделено управление съгласно член 59 („фондовете“), както и за техните приходи, освен ако в настоящия дял е предвидено друго.

2.  Управляваните пряко от Комисията дейности се изпълняват и в съответствие с правилата, предвидени в първа и трета част.

Член 176

Спазване на разпределението на бюджетните кредити за поети задължения

Европейският парламент и Съветът спазват разпределението на бюджетните кредити за поети задължения, предвидени в съответните основни актове за структурни операции, развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.

Член 177

Плащания на финансови участия, междинни плащания и възстановявания на средства

1.  Плащането от Комисията на финансовите участия по фондовете се извършва в съответствие с регламентите, посочени в член 175.

2.  Срокът за междинните плащания от Комисията се установява в съответствие с регламентите, посочени в член 175.

3.  В съответствие с регламентите, посочени в член 175, пълното или частично възстановяване на плащания по предварително финансиране във връзка с дадена операция не може да води до намаляване на финансовото участие по фондовете в съответната операция.

Възстановените суми представляват вътрешни целеви приходи съгласно член 21, параграф 3, буква в).

Третирането на възстановяванията на средства от държавите-членки и отраженията на това третиране върху размера на финансовите участия по фондовете се уреждат от регламентите, посочени в член 175.

4.  Чрез дерогация от член 14 наличните на 31 декември бюджетни кредити за поети задължения, които произтичат от възстановявания на плащания по предварително финансиране, може да се пренасят до приключването на програмата и да се използват, когато това е необходимо, при условие че вече не са налични други бюджетни кредити за поети задължения.

5.  При бюджетното счетоводство разходите се отразяват за определена финансова година въз основа на средствата, възстановени на държавите-членки от Комисията до 31 декември на тази година, включително разходите, които до 31 януари на следващата финансова година са отнесени към бюджетните кредити, предоставени през месеца след извършване на трансферите, посочени в член 179.

Член 178

Отмяна на бюджетни кредити

1.  Комисията служебно отменя бюджетните кредити, за които е поето задължение, в съответствие с регламентите, посочени в член 175.

2.  Отменените бюджетни кредити може да се предоставят отново в случай на явна грешка, която се дължи изцяло на Комисията.

За тази цел, до 15 февруари на текущата финансова година, Комисията проверява отменените бюджетни кредити през предходната финансова година, за да установи, въз основа на потребностите, дали е необходимо отново да се предоставят съответните бюджетни кредити.

▼M1

3.  Отменените бюджетни кредити се предоставят отново в случай на:

а) отменяне на бюджетни кредити по програма съгласно правилата за използване на резерва за изпълнение, определен в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 32 );

б) отменяне на бюджетни кредити по програма, насочена към специален финансов инструмент в полза на МСП, след прекратяване на участието на държава членка във финансовия инструмент, както е посочено в член 39, параграф 2, седма алинея от Регламент № 1303/2013.

Член 178а

Пренос на бюджетни кредити за поети задължения за Механизма за свързване на Европа

1.  За финансовата 2014, 2015 и 2016 година бюджетните кредити за поети задължения за проектите, финансирани по създадения с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 33 ) Механизъм за свързване на Европа, за които все още не е поето задължение в края на финансовата година, могат да се пренасят само за следващата финансова година.

2.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложения за преноси във връзка с предходната финансова година до 15 февруари на текущата финансова година.

3.  Европейският парламент и Съветът, който действа с квалифицирано мнозинство, обсъждат всяко предложение за пренос до 31 март на текущата финансова година.

4.  Предложението за пренос се одобрява, ако в определения в параграф 3 срок възникне някой от следните случаи:

а) Европейският парламент и Съветът го одобрят;

б) Европейският парламент или Съветът го одобри и другата институция се въздържи от действие;

в) Европейският парламент и Съветът се въздържат от действие или не вземат решение за отхвърлянето му.

▼B

Член 179

Трансфер на бюджетни кредити

1.  По отношение на оперативните разходи, посочени в настоящия дял, Комисията може, освен по отношение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, да извършва трансфери от един бюджетен дял в друг, при условие че съответните бюджетни кредити са предназначени за същата цел по смисъла на регламентите, посочени в член 175, или са за разходи за техническа помощ. Комисията взема решенията си до 31 януари на следващата финансова година.

2.  В случаите, различни от посочените в параграф 1, Комисията може да представи на Европейския парламент и на Съвета предложения за трансфери на бюджетни кредити за плащания към фондовете най-късно до 10 януари на следващата финансова година. Трансферът на бюджетни кредити за плащания може да бъде извършен от всяка позиция в бюджета. Европейският парламент и Съветът вземат решения по тези трансфери в съответствие с процедурата по член 27, но за целите на настоящия член приложимият срок е три седмици.

3.  Ако трансферът не бъде одобрен или бъде одобрен само частично от Европейския парламент и Съвета, съответната част от разходите, посочени в член 177, параграф 5, се отнася към бюджетните кредити за следващата финансова година.

Член 180

Управление, подбор и одит

Управлението и подбора на проекти и техния одит, се уреждат от регламентите, посочени в член 175.ДЯЛ III

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Член 181

Фондове за научни изследвания

1.  Първа и трета част се прилагат за бюджетните кредити за научни изследвания и технологично развитие, освен ако в настоящия дял е предвидено друго.

Тези бюджетни кредити се записват или в един от дяловете на бюджета относно областите на политиката свързани с „Непреки научни изследвания“ или „Преки научни изследвания“, или в глава, касаеща научноизследователските дейности, от друг дял.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за видовете операции в рамките на научните изследвания.

2.  Бюджетните кредити, свързани с приходите, генерирани от Изследователския фонд за въглища и стомана, създаден с Протокол № 37 относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана, приложен към ДЕС и ДФЕС се третират като целеви приходи по смисъла на член 21. Бюджетните кредити за поети задължения, породени от тези приходи, възникват с изчисляване на размера на вземането, а бюджетните кредити за плащания – с получаване на прихода.

3.  По отношение на оперативните разходи, посочени в настоящия дял, Комисията може да извършва трансфер на бюджетни кредити от един дял в друг, при условие че бюджетните кредити се използват за същата цел.

4.  Експертите, на които се заплаща възнаграждение от бюджетните кредити за научни изследвания и технологично развитие, се наемат в съответствие с процедурите, установени от Европейския парламент и от Съвета, когато те приемат всяка рамкова програма за научни изследвания или в съответствие със съответните правила за участие на предприятия, изследователски центрове и университети.

Член 182

Поемане на задължения за фондовете за научни изследвания

1.  Бюджетните кредити за поети задължения, отговарящи на размера на поето задължение, отменено в резултат на пълно или частично неизпълнение на научноизследователските проекти, за които са били заделени, може по изключение и в надлежно обосновани случаи да бъдат предоставени отново, когато това е от основно значение за осъществяването на първоначално планираната програма, освен ако в бюджета за съответната финансова година (година n) има средства, предвидени за тази цел.

2.  За целите на параграф 1 в началото на всяка финансова година Комисията проучва отменянията на бюджетни кредити, извършени през предходната финансова година (година n - 1), и преценява въз основа на потребностите дали е необходимо бюджетните кредити да се предоставят отново.

Въз основа на тази преценка до 15 февруари на всяка финансова година Комисията може да представи на Европейския парламент и на Съвета подходящи предложения, в които посочва за всяка бюджетна позиция причините за повторното предоставяне на тези бюджетни кредити.

3.  Европейският парламент и Съветът вземат решение по предложенията на Комисията в срок от шест седмици. Когато не бъде взето решение в този срок, предложенията се считат за одобрени.

Размерът на бюджетните кредити за поети задължения, които се предоставят отново през година n, в никакъв случай не надвишава 25 % от общата сума на отменените кредити по същия бюджетен ред през година n - 1.

4.  Предоставените отново бюджетни кредити за поети задължения не се пренасят.

Правните задължения, отнасящи се до предоставените отново бюджетни кредити за поети задължения, се сключват до 31 декември на година n.

В края на година n неизползваният остатък от предоставените отново бюджетни кредити за поети задължения се отменя окончателно от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

Член 183

Съвместен изследователски център

1.  Съвместният изследователски център (СИЦ) може да получава финансиране за сметка на бюджетни кредити, записани извън дяловете и главите, посочени в член 181, параграф 1, за своето участие в процедурите за възлагане на поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства съгласно дялове V и VI на първа част, финансирани изцяло или частично от бюджета.

За целите на участието в процедурите за възлагане на поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства СИЦ се разглежда като юридическо лице, установено в държава-членка.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за СИЦ.

2.  Бюджетните кредити, свързани със следното се третират като целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2:

а) процедурите за възлагане на поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства, в които СИЦ участва,

б) дейностите на СИЦ от името на трети лица, или

в) дейностите, предприети съгласно административно споразумение с други институции или други служби на Комисията за предоставяне на научно-технически услуги.

Бюджетните кредити за поети задължения, генерирани от посочените в първа алинея, букви а) и в) приходи, се предоставят в момента на изготвяне на прогнозата за вземането.

По отношение на дейностите, посочени в първа алинея, буква в), неизползваните в срок от пет години бюджетни кредити се анулират.

3.  Използването на бюджетни кредити се отразява в набор от аналитични сметки в отчета за изпълнението на бюджета за всяка категория дейности, за които се отнася; то е отделено от приходите, възникнали от финансиране от трети лица (публични или частни), и от приходите от други услуги, извършени от Комисията за трети лица.

▼M3

4.  При участие в процедури за предоставяне на безвъзмездни средства или за възлагане в съответствие с параграф 1 от настоящия член, за СИЦ не се прилагат условията, определени в член 105а, член 106, член 107, параграф 1, букви а) и б), член 108 и член 131, параграф 4, по отношение на разпоредбите за отстраняването и за санкциите във връзка с обществените поръчки и предоставянето на безвъзмездни средства.

▼B

Освен това се приема по презумпция, че СИЦ отговаря на изискванията за икономически и финансов капацитет.

СИЦ се освобождава от изискването за внасяне на гаранции, посочено в членове 115 и 134.

5.  Правилата за възлагане на поръчки по дял V на първа част, не се прилагат за дейностите на СИЦ от името на трети лица.

6.  Чрез дерогация от член 26 Комисията може, в рамките на дела на бюджета, свързан с областта от политиката „Преки научни изследвания“, да извършва трансфери между главите в размер до 15 % от бюджетните кредити в реда, от който се извършва трансферът.ДЯЛ IV

ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 184

Външни дейности

1.  Първа и трета част се прилагат за външните дейности, финансирани от бюджета, освен ако в настоящия дял е предвидено друго.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за дейностите, които може да бъдат финансирани в рамките на външните дейности.

2.  Бюджетните кредити за дейностите, посочени в параграф 1, се използват от Комисията:

а) в рамките на помощи, предоставени на автономни начала; или

б) в партньорство с трета държава, посочена в член 55, параграф 1, буква в), подточка i), чрез подписване на споразумение за финансиране.

3.  Когато външните дейности се съфинансират посредством бюджетни кредити от бюджета и посредством външни целеви приходи, посочени в член 21, параграф 2, буква б), средствата, които не са разпределени след изтичането на определения срок, посочен в член 189, параграф 2, за съответната дейност се възстановяват пропорционално след приспадане на еднократна сума за одит, оценка и непредвидени разходи, които може да възникнат в по-късен момент.

4.  За дейностите, посочени в настоящия дял, не се прилага член 90, параграф 4, втора алинея.

За безвъзмездните средства в режим на пряко управление за сума над 5 000 000 EUR, финансиращи външни дейности, за целия срок на изпълнение на дейността може да останат неизравнени не повече от две плащания по предварително финансиране.ГЛАВА 2

Изпълнение на дейноститеРаздел 1

Общи разпоредби

Член 185

Осъществяване на външните дейности

Дейностите, посочени в настоящия дял, може да се осъществяват пряко от Комисията съгласно член 58, параграф 1, буква а), в режим на споделено управление съгласно член 58, параграф 1, буква б) или непряко от който и да е субект или лице, на което са възложени задачи по изпълнението съгласно член 58, параграф 1, буква в), в съответствие с приложимите разпоредби на членове 58—63. Бюджетните кредити за външни дейности може да се съчетават със средства от други източници за постигане на дадена съвместна цел.Раздел 2

Бюджетна подкрепа и доверителни фондове с няколко донора

Член 186

Използване на бюджетна подкрепа

1.  Когато това е предвидено в съответните основни актове, Комисията може да предостави бюджетна подкрепа на трета държава бенефициер, ако управлението на публичните финанси в същата държава е достатъчно прозрачно, надеждно и ефективно.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за използването на бюджетна подкрепа и за задълженията на получателите.

2.  Решението за финансиране, посочено в член 84, посочва целите и очакваните резултати от предоставената на трета държава бенефициер бюджетна подкрепа. Вноската на Съюза се плаща въз основа на изпълнението на условията, посочени в параграф 1, включително подобряването на управлението на публичните финанси, както и на ясни и обективни показатели за изпълнението, съставляващи основата за измерване на напредъка във времето в съответния сектор.

3.  Комисията включва в съответното споразумение за финансиране, сключено в съответствие с член 184, параграф 2, буква б), целесъобразни разпоредби, съгласно които засегнатата трета държава бенефициер се задължава незабавно да възстанови изцяло или частично финансирането на съответната операция, ако бъде установено, че плащането на съответните средства на Съюза е било опорочено от сериозни нередности, дължащи се на тази държава.

За обработката на възстановяването, посочено в първа алинея, може да се приложи член 80, параграф 1, втора алинея.

4.  Комисията подкрепя в трети държави бенефициери развитието на парламентарния контрол и капацитета за одит, както и повишаването на прозрачността и достъпа на широката общественост до информация.

Член 187

Доверителни фондове на Съюза за външни дейности

1.  За спешните ситуации, действията след спешна ситуация или тематичните действия Комисията може да създава доверителни фондове съобразно сключено с други донори споразумение. В акта за учредяване на всеки доверителен фонд се определят целите на този фонд.

2.  Доверителните фондове на Съюза се изпълняват в съответствие с принципите на добро финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране, както и съобразно специфичните цели, определени във всеки отделен акт за учредяване.

Доверителните фондове на Съюза се изпълняват пряко от Комисията съгласно член 58, параграф 1, буква а), с изключение на доверителните фондове на Съюза за спешна ситуация или действие след спешна ситуация, които може също да се прилагат непряко чрез възлагане на задачите по изпълнението на бюджета на субекти съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки i), ii), v) и vi).

3.  Доверителните фондове на Съюза отговарят на следните условия:

а) намесата на Съюза да има добавена стойност: доверителните фондове се създават и изпълняват на равнището на Съюза само когато техните цели, по-специално поради своя обхват и потенциални последици, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, отколкото на национално равнище;

б) доверителните фондове на Съюза носят ясна политическа видимост на Съюза и управленски преимущества, както и по-добър контрол от страна на Съюза върху рисковете и плащанията на вноските на Съюза и на другите донори. Те не следва да се създават, ако само дублират други действащи канали за финансиране или сходни инструменти, без да добавят нищо ново.

4.  За всеки доверителен фонд на Съюза се създава управителен съвет, председателстван от Комисията, с цел да се осигури представителството на донорите и — в качеството на наблюдатели — на неучастващите държави-членки, както и с цел да се вземат решения за използването на средствата.

5.  Доверителните фондове на Съюза се създават за ограничен срок на съществуване, определен в акта за тяхното учредяване. Този срок може да бъде удължен с решение на Комисията по искане на управителния съвет на съответния доверителен фонд.

Европейският парламент и/или Съветът може да изискат от Комисията да спре бюджетните кредити за въпросния доверителен фонд или да преразгледа акта за учредяване с цел ликвидация на доверителния фонд, по целесъобразност. В такъв случай неусвоените средства се възстановяват пропорционално в бюджета като общ приход и на участващите държави-членки и другите донори.

6.  Вноските на Съюза и на донорите постъпват в специална банкова сметка. Вноските на Съюза се прехвърлят по тази сметка въз основа на заявките за плащане, които са надлежно обосновани с прогнози за отпусканите суми, като се взема предвид наличното салдо по сметката и произтичащата необходимост от допълнителни плащания. Прогнозите за отпусканите суми се осигуряват за годината или по целесъобразност, за шестмесечие.

Вноските не се включват в бюджета и се управляват от Комисията под отговорността на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити.

Счетоводителят на доверителен фонд на Съюза е счетоводителят на Комисията. Той отговаря за съставяне на счетоводните процедури и сметкоплана, които да се спазват от всички доверителни фондове на Съюза.

Вътрешният одитор на Комисията и Сметната палата упражняват спрямо доверителния фонд същите правомощия като правомощията, които упражняват спрямо останалите извършвани от Комисията дейности.

Специалната банкова сметка на доверителния фонд се открива и закрива от счетоводителя.

Комисията осигурява строго разделение на функциите между счетоводителя и разпоредителите с бюджетни кредити.

Поемането на задължения за средствата и плащането на средствата се извършват от финансовите участници от Комисията , както е посочено в глава 3 на дял IV на първа част .

7.  Комисията се оправомощава да изтегля до 5 % от сумите в доверителния фонд, за да покрие разходите си за управление през годините, в които е започнато използването на вноските, посочени в параграф 6 . За срока на съществуване на доверителния фонд тези такси за управлението се приравняват на целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2, буква б).

Счетоводителят предприема действия по нарежданията за събиране, които се отнасят до дейностите, финансирани от доверителния фонд. Приходите от възстановяванията по тези нареждания за събиране се връщат в специалната банкова сметка на доверителния фонд. Отменянето на нареждания за събиране и отказът от тях се извършват съгласно правилата, посочени в член 80.

8.  Комисията представя своите проекторешения относно създаването, продължаването и ликвидацията на доверителен фонд на Съюза на компетентния комитет, предвиден в основния акт, съгласно който вноската от Съюза се предоставя на доверителния фонд на Съюза.

9.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за управлението, отчетната дейност и ръководството на доверителните фондове за външни дейности.

10.  Всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета всеобхватен и подробен доклад относно дейностите, подкрепяни чрез доверителни фондове на Съюза, относно тяхното изпълнение и резултати, както и относно тяхното счетоводно отчитане. Комисията прилага своя доклад към обобщението на годишните отчети, посочено в член 66, параграф 9, трета алинея.Раздел 3

Други режими на управление

Член 188

Осъществяване на външни дейности чрез непряко управление

1.  Осъществяването на дейности чрез непряко управление, съгласно член 58, параграф 1, буква в) подлежи на контрол от Комисията и от делегациите на Съюза в съответствие с член 56, параграф 2. Този контрол се извършва чрез предварително одобряване, последващи проверки или комбинирана процедура.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за осъществяването на външните дейности чрез непряко управление.

Член 189

Споразумения за финансиране относно осъществяването на външни дейности

1.  Осъществяваните външни дейности водят до създаването на един или повече от следните инструменти:

а) споразумение за финансиране между Комисията и субект или лице, посочено в член 185;

б) договор или споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Комисията и физически или юридически лица, отговарящи за осъществяването на дейностите.

Условията, при които се предоставя външната помощ, се определят в инструмента, съгласно който се управляват споразуменията за финансиране, договорите или споразуменията за безвъзмездните средства, предвидени в първа алинея, букви а) и б).

2.  Споразуменията за финансиране със субектите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), се сключват до 31 декември на година n + 1, като година n е годината, през която е поето бюджетното задължение.

В споразуменията за финансиране се определя срокът, в рамките на който посочените в параграф 1, първа алинея, буква а) субекти сключват всички отделни договори и споразумения за безвъзмездни средства, с които се осъществява дейността. Този срок не надхвърля три години след датата на сключване на споразумението за финансиране, с изключение на:

а) дейности с няколко донора;

б) отделни договори, свързани с одит и оценка;

в) при следните извънредни обстоятелства:

i) допълнителни клаузи се добавят към вече сключени договори;

ii) отделни договори, които трябва да се сключат след предсрочно прекратяване на действащ договор;

iii) промени на субект с възложени задачи.

3.  Параграф 2 не се прилага по отношение на многогодишните програми, изпълнявани чрез разделени на части поети задължения, в следните случаи:

а) Инструмента за предприсъединителна помощ,

б) Инструмента за европейско съседство и партньорство.

В тези случаи бюджетните кредити се отменят автоматично от Комисията в съответствие със специфичните за отделните сектори правила.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за споразуменията за финансиране относно осъществяването на външни дейности.ГЛАВА 3

Възлагане на обществени поръчки

Член 190

Възлагане на поръчки за външни дейности

1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за възлагането на поръчки за външни дейности.

▼M3

2.  Разпоредбите на първа част, дял V, глава 1, свързани с общите разпоредби за обществените поръчки, се прилагат за договорите, обхванати от настоящия дял, при спазване на специалните разпоредби за праговете и условията за възлагане на външни договори, установени в приетите съгласно настоящия регламент делегирани актове. Членове 117 и 120 не се прилагат за обществените поръчки по настоящата глава.

Настоящата глава се прилага за:

а) обществени поръчки, когато Комисията не възлага договори за собствена сметка;

б) обществени поръчки от субектите или лицата, на които е възложено изпълнението на бюджета съгласно член 58, параграф 1, буква в), когато това е предвидено в споразумението за финансиране, посочено в член 189.

▼B

3.  Процедурите за възлагане на поръчки се установяват в споразуменията за финансиране, предвидени в член 189.

▼M3

4.  Настоящата глава не се прилага за дейностите, извършвани съгласно специалните основни актове за отделните сектори, които се отнасят до помощта за управление на хуманитарни кризи, операциите за гражданска защита и операциите за хуманитарна помощ.

Член 191

Правила за достъпа до обществени поръчки

1.  В процедурите за възлагане може да участват при равни условия всички лица, които попадат в обхвата на Договорите, както и всяко друго физическо или юридическо лице в съответствие с конкретните разпоредби на основните актове, уреждащи съответния сектор на сътрудничество. В тези процедури може да участват и международни организации.

2.  В случаите, посочени в член 54, параграф 2, при изключителни обстоятелства, надлежно обосновани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, може да бъде решено да бъдат допуснати граждани на трети държави, различни от посочените в параграф 1 от настоящия член, да представят оферти за възлагане на договори.

3.  Когато се прилага споразумение за отваряне на пазара за обществени поръчки за стоки или услуги, по което Съюзът е страна, в процедурите за възлагане, свързани с договори, финансирани от бюджета, може да участват и физически и юридически лица, установени в трета държава, различни от посочените в параграфи 1 и 2, при условията, определени в това споразумение.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 210 за подробните правила за достъп до процедури за възлагане.

▼BГЛАВА 4

Безвъзмездни средства

Член 192

Цялостно финансиране на външна дейност

Определена дейност може да бъде финансирана изцяло от бюджета само ако това се окаже от съществено значение за нейното осъществяване.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за цялостното финансиране на външна дейност.

Член 193

Правила, приложими за безвъзмездните средства за външни дейности

Процедурите относно безвъзмездните средства, които се прилагат при непряко управление от субектите, посочени в член 185, се определят в споразуменията, сключени между Комисията и тези субекти.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 210 относно подробните правила за процедурите за отпускане на безвъзмездни средства, приложими в режим на непряко управление.ГЛАВА 5

Одит на отчети

Член 194

Одит от Съюза на външните дейности

Всяко споразумение между Комисията и посочен в член 185 субект или споразумение или решение за отпускане на безвъзмездни средства изрично предвижда правото на Комисията и на Сметната палата да извършват одит по документи и на място на всички изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза.ДЯЛ V

ЕВРОПЕЙСКИ СЛУЖБИ

Член 195

Европейски служби

1.  За целите на настоящия дял „европейски служби“ са административните струк