EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0965-20201231

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/2020-12-31

02012R0965 — BG — 31.12.2020 — 017.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2012 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 296, 25.10.2012 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 800/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 август 2013 година

  L 227

1

24.8.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 71/2014 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2014 година

  L 23

27

28.1.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 83/2014 НА КОМИСИЯТА от 29 януари 2014 година

  L 28

17

31.1.2014

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 379/2014 НА КОМИСИЯТА от 7 април 2014 година

  L 123

1

24.4.2014

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/140 НА КОМИСИЯТА от 29 януари 2015 година

  L 24

5

30.1.2015

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/640 НА КОМИСИЯТА от 23 април 2015 година

  L 106

18

24.4.2015

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1329 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2015 година

  L 206

21

1.8.2015

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2338 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2015 година

  L 330

1

16.12.2015

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1199 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2016 година

  L 198

13

23.7.2016

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/363 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2017 година

  L 55

1

2.3.2017

►M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/394 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2018 година

  L 71

1

14.3.2018

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1042 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2018 година

  L 188

3

25.7.2018

►M13

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1975 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2018 година

  L 326

53

20.12.2018

►M14

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1384 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2019 година

  L 228

106

4.9.2019

►M15

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1387 НА КОМИСИЯТА от 1 август 2019 година

  L 229

1

5.9.2019

►M16

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2036 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2020 година

  L 416

24

11.12.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 119, 9.5.2017, стp.  22 (2017/363)

 C2

Поправка, ОВ L 230, 6.9.2019, стp.  10 (2019/1384)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2012 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета▼M4

Член 1

Предмет и обхват

▼M13

1.  
С настоящия регламент се определят подробни правила за въздушните операции със самолети и вертолети, включително за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от страна на друга държава, когато са се приземили на летища, намиращи се на територията, която подлежи на разпоредбите на Договорите.
2.  
С настоящия регламент се определят също така подробни правила относно условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване и отнемане на сертификати на операторите на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139, с изключение на аеростатите и планерите, извършващи операции на търговския въздушен транспорт, относно правата и отговорностите на притежателите на сертификати, както и относно условията, при които операциите се забраняват, ограничават или се подчиняват на определени условия в интерес на безопасността.
3.  
С настоящия регламент се определят също така подробни правила относно условията и процедурите за декларациите от оператори, извършващи търговски специализирани операции със самолети и вертолети или нетърговски операции със сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, в които декларират, че разполагат със средствата и способностите да изпълняват отговорностите си, свързани с експлоатацията на тези въздухоплавателни средства, и относно надзора върху тези оператори.

▼M4

4.  
Настоящият регламент определя също подробни правила за условията, при които определени високорискови специализирани търговски операции подлежат на разрешение в интерес на безопасността, както и за условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване и отнемане на разрешенията.
5.  
Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

▼M11

6.  
Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции с цепелини.

▼M13

7.  
Настоящият регламент не се прилага за въздушни операции с аеростати и планери. Същевременно спрямо въздушните операции с аеростати, различни от привързаните аеростати с газ и планерите, се прилагат изискванията по отношение на надзора, изложени в член 3.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

▼M13

1. 

„Самолет“ означава задвижвано от двигател, по-тежко от въздуха въздухоплавателно средство с крило с неизменяема геометрия, поддържано във въздуха от динамичната реакция на въздуха срещу неговото крило.

1а. 

„Вертолет“ означава въздухоплавателно средство, по-тежко от въздуха, което се поддържа в полет основно чрез реакция на въздуха с един или няколко носещи винта, завъртани от силова установка около оси, намиращи се в приблизително вертикално положение.

1б. 

„Аеростат“ означава пилотирано, по-леко от въздуха въздухоплавателно средство, което не е задвижвано силово и поддържа полета чрез използване на по-лек от въздуха газ или чрез борден нагревател, включително аеростатите с газ, аеростатите с горещ въздух, смесените аеростати и цепелините с горещ въздух (макар и задвижвани силово).

▼M13

1в. 

„Планер“ означава въздухоплавателно средство, по-тежко от въздуха, което се поддържа в полет от динамичната реакция на въздуха върху неговите повърхности, които остават неподвижни при полета, чийто свободен полет не зависи от двигател.

1г. 

„Търговска операция“ означава всяка експлоатация на въздухоплавателно средство срещу заплащане или друго възнаграждение, която е достъпна за обществеността, или, когато не е достъпна за обществеността, която се изпълнява по силата на договор между оператор и клиент, без да е налице контрол от страна на клиента над оператора.

1д. 

„Привързан аеростат с газ“ означава аеростат с газ със система за привързване, която закрепва трайно аеростата към дадена неподвижна точка по време на експлоатация.

▼B

2. 

„Самолети клас В“ означава самолети задвижвани от витлови двигатели с максимална конфигурация на пътническите места от девет или по-малко места и максимална излетна маса от 5 700 kg или по-малко.

3. 

„Площадка от обществен интерес“ означава площадка, използвана изключително за дейности от обществен интерес.

4. 

„Летателни характеристики клас 1“ означава, че в случай на отказ на двигателя, който е от критично значение, вертолетът е в състояние да кацне в рамките на разполагаемото разстояние за прекратено излитане или да продължи полета безопасно до подходяща зона за кацане в зависимост от това, кога е настъпил отказът.

▼M1

5. 

„Навигация, основана на летателните характеристики и оборудването на въздухоплавателно средство (PBN)“ означава зонална навигация въз основа на летателните характеристики на въздухоплавателни средства, експлоатирани по трасе на ОВД, по процедура за подход по прибори или в определено за целта въздушно пространство.

▼M3

6. 

„Въздушни таксиметрови услуги“ означава, за целите на ограниченията на полетното време и времето за дежурства, предоставяне на търговски услуги за чартърни въздушни превози при поискване със самолет с максимална оперативна конфигурация от 19 пътнически места или по-малко.

▼M14

7. 

„Специализирана операция“ означава всяка операция, различна от операция на търговския въздушен транспорт, при която въздухоплавателното средство се използва за специализирани дейности като например дейности в селското стопанство, строителството, фотографията, картографирането, наблюдението и патрулирането, реклама от въздуха, полети за проверка на техническото обслужване.

▼M4

8. 

„Високорискова специализирана търговска операция“ означава всяка специализирана операция на търговския въздушния транспорт, извършвана над район, където е вероятно безопасността на трети страни на земята да бъде застрашена в извънредни ситуации, или както е определено от компетентния орган на мястото на извършване на операцията, всяка специализирана операция на търговския въздушен транспорт, която поради спецификата си и местната среда, в която се провежда, представлява висок риск по-специално за трети страни на земята.

▼M13

9. 

„Въвеждащ полет“ означава всяка операция срещу заплащане или друго възнаграждение, състояща се от кратка въздушна обиколка за привличане на нови курсисти или членове, извършвана или от организация за обучение, посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията ( 1 ), или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушния спорт или развлекателното въздухоплаване.

▼M4

10. 

„Състезателен полет“ е всяка полетна дейност, при която въздухоплавателното средство се използва за въздушни състезания или надпревари, както и когато то се използва за подготовка за подобни състезания или надпревари или за полет до или от мястото на провеждането им.

11. 

„Демонстрационен полет“ е всяка летателна дейност, специално извършвана с цел показване или забавление в рамките на обявено събитие, достъпно за публика, включително когато въздухоплавателното средство се използва за упражнения за демонстрационен полет или за полет до и от мястото на обявеното събитие.

▼B

Допълнителни определения са формулирани в приложение I за целите на приложения II— ►M4  VIII ◄ .

Член 3

Капацитет за осъществяване на надзор

1.  
Всяка държава-членка определя една или повече административни единици като свой компетентен орган, притежаващ правомощията и отговорностите за сертифициране и надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за прилагането му.

▼M11

Системите за администрация и управление на компетентните органи на държавите членки и на Агенцията се съобразяват с изискванията, посочени в приложение II.

▼B

2.  

Ако държава-членка определи повече от една административна единица за компетентен орган:

а) 

областите на компетентност на всеки компетентен орган се определят ясно по отношение на отговорностите и географските граници; и

б) 

между тези административни единици се установява координация, за да се гарантира ефективен надзор на лицата и организациите, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, в рамките на техните съответни области на компетентност.

3.  
Държавите-членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет, за да се гарантира надзорът на всички лица и организации, обхванати от техните програми за надзор, включително достатъчно ресурси за изпълнение на изискванията на настоящия регламент.
4.  
Държавите-членки гарантират, че персоналът на компетентните органи не извършва контролни дейности, когато има доказателства, че това може да доведе пряко или непряко до конфликт на интереси, по-специално когато става въпрос за семейни или финансови интереси.
5.  

Персоналът, упълномощен от компетентния орган да изпълнява задачи, свързани със сертифицирането и/или надзора, има право да изпълнява най-малко следните задачи:

а) 

да проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

б) 

да прави копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) 

да изисква устни обяснения на място;

г) 

да влиза в съответните помещения, площадки или средства за транспорт;

д) 

да извършва проверки, разследвания, оценки, инспекции, включително наземни инспекции и внезапни проверки;

е) 

да предприема или предлага мерки за изпълнение, ако това е необходимо.

6.  
Задачите съгласно параграф 5 се изпълняват в съответствие с правните разпоредби на съответната държава-членка.

Член 4

Наземни инспекции

Наземни инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзора на безопасността от страна на друга държава членка или на трета държава се извършват в съответствие с подчаст RAMP от приложение II.

Член 5

Въздушни операции

▼M13

1.  
Операторите експлоатират самолети или вертолети само за целите на операциите на търговския въздушен транспорт (наричан по-долу „ТВТ“), посочени в приложения III и IV.

▼M4

1а.  
Операторите, извършващи операции на ТВТ, които започват и завършват на едно и също летище/експлоатационна площадка, със самолети с летателни характеристики клас В или несложни вертолети, спазват съответните разпоредби на приложения III и IV.

▼B

2.  

Операторите за ►M1  ————— ◄ се съобразяват със съответните разпоредби от приложение V при експлоатация на:

а) 

самолети и вертолети, използвани за:

i) 

операции с използване на навигация, основаваща се на летателните характеристики и оборудването на ВС (PBN);

ii) 

операции в съответствие със спецификациите за минималните навигационни характеристики (MNPS);

iii) 

операции във въздушно пространство с намалена минимална вертикална сепарация (RVSM);

iv) 

операции при намалена видимост (LVO);

▼M13

б) 

самолети и вертолети, използвани за превоз на опасни товари (ОТ);

▼B

в) 

двумоторни самолети, използвани за полети на големи разстояния (ETOPS) в търговския въздушен транспорт;

г) 

вертолети, използвани за операции на търговския въздушен транспорт с помощта на системи за нощно виждане на пилота (NVIS);

д) 

вертолети, използвани за подемни операции в търговския въздушен транспорт (HHO); ►M9  ————— ◄

е) 

вертолети, използвани за операции на търговския въздушен транспорт за оказване на спешна медицинска помощ (HEMS); и

▼M9

ж) 

вертолети, използвани за крайбрежни операции (HOFO).

▼M4

3.  
Операторите на самолети и вертолети със сложна моторна тяга, участващи в нетърговски операции, декларират своята способност да изпълняват отговорностите си, свързани с експлоатацията на тези въздухоплавателни средства, както и средствата за това, и да експлоатират въздухоплавателните средства в съответствие с разпоредбите, определени в приложения III и VI. Когато такива оператори осъществяват специализирани нетърговски операции, те експлоатират въздухоплавателните средства не съгласно горепосочените разпоредби, а в съответствие с разпоредбите, посочени в приложения III и VIII.

▼M13

4.  
Операторите на самолети и вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, участващи в нетърговски операции, включително в нетърговски специализирани операции, експлоатират въздухоплавателното средство в съответствие с изискванията, определени в приложение VII.
5.  

Когато организациите за обучение, посочени в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с основно място на стопанска дейност в държава членка, провеждат учебни полети към, във или извън Съюза, те експлоатират:

а) 

сложни самолети и вертолети с моторна тяга — в съответствие с разпоредбите, посочени в приложение VI;

б) 

други самолети и вертолети — в съответствие с разпоредбите, посочени в приложение VII.

6.  
Операторите експлоатират самолети или вертолети за търговски специализирани операции само в съответствие с изискванията на приложения III и VIII.

▼M4

7.  
Полетите, изпълнявани непосредствено преди, по време на или непосредствено след специализирани операции и пряко свързани с тези операции, се изпълняват в съответствие с параграфи 3, 4 и 6, както е приложимо. ►M5  На борда не трябва да се намират други лица, освен членовете на екипажа и лицата, които са абсолютно необходими за изпълнението на мисията. ◄

▼B

Член 6

Дерогации

▼M4 —————

▼B

►M5

 

2.  
Чрез дерогация от член 5, параграф 1 въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008, се експлоатират, в случая на самолети, при условията, определени в Решение C(2009) 7633 на Комисията от 14 октомври 2009 г., когато се използват за операции на ТВТ. ◄ Всяка промяна в операцията, която засяга условията, определени в гореспоменатото решение, се съобщава на Комисията и на Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“), преди промяната да бъде приложена.

Държава-членка, различна от адресатите на Решение C(2009) 7633, която възнамерява да използва дерогацията, предвидена в посоченото решение, уведомява за намерението си Комисията и Агенцията, преди да започне да се прилага дерогацията. Комисията и Агенцията оценяват до каква степен промяната или планираното използване се отклоняват от условията на Решение C(2009) 7633 или се отразяват върху първоначалната оценка на безопасността, извършена в контекста на посоченото решение. Ако оценката показва, че промяната или планираната употреба не съответства на първоначалната оценка на безопасността, извършена във връзка с Решение C(2009) 7633, съответната държава-членка представя ново искане за дерогация в съответствие с член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

▼M13

3.  

Чрез дерогация от член 5 от настоящия регламент и без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1139 и на приложение I, подчаст П към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията ( 2 ), относно разрешението за полет, полетите, изброени по-долу, продължават да се извършват съгласно изискванията на националното законодателство на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора или, в случай че операторът няма основно място на стопанска дейност, на държавата, в която операторът е установен или пребивава:

а) 

полети, свързани с въвеждането или модификацията на типове самолети или вертолети, извършвани от проектантски или производствени организации в рамките на обхвата на техните права;

▼M14

б) 

полети, при които не се превозват пътници или товари, а самолетът или вертолетът се транспортира за обновяване, ремонт, инспекции, доставка, износ или други подобни цели, при условие че въздухоплавателното средство не е вписано в свидетелство за авиационен оператор или в декларация.

▼M9

4.  
Независимо от разпоредбите на член 5 държавите членки могат да продължат, до 30 юни 2018 г., да изискват специално одобрение и да поставят допълнителни изисквания по отношение на оперативните процедури, оборудването, квалификацията на екипажите и обучението за крайбрежни операции на търговския въздушен транспорт (ТВТ) с вертолети в съответствие с националното си законодателство. Държавите членки уведомяват Комисията и Агенцията за допълнителните изисквания, прилагани за такива специални одобрения. Такива изисквания трябва да са не по-малко ограничителни от тези съгласно приложения III и IV.

▼M13

4а.  

Чрез дерогация от член 5, параграфи 1 и 6 следните операции със самолети и вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, могат да бъдат извършвани в съответствие с приложение VII:

▼M4

а) 

полети, разходите по които се поделят между частни лица, при условие че преките разходи се разпределят между всички лица на борда на въздухоплавателното средство, включително пилота, а броят на лицата, между които се разпределят преките разходи, не надвишава шест;

б) 

състезателни или демонстрационни полети, при условие че даваното за такива полети заплащане или друго възнаграждение се ограничава до преките разходи и пропорционално участие в годишните разходи, както и награди, чиято стойност не надвишава определената от компетентния орган;

▼M13

в) 

въвеждащи полети, парашутни скокове, теглене на планер или фигурен пилотаж, извършвани от организация за обучение, чието основно място на стопанска дейност е в държава членка и която е посочена в член 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване, при условие че въздухоплавателното средство се експлоатира от организацията на база собственост или сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че когато са включени нечленуващи в организацията лица, тези полети представляват само незначителна странична дейност за нея.

▼M10

5.  
До 2 септември 2017 г. освобождаванията, предоставени преди 22 март 2017 г. в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3922/91, както е предвидено в член 6, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 965/2012, приложими преди 22 март 2017 г., се разглеждат като одобренията, посочени в CAT.POL.A.300, буква а) от приложение IV (част CAT). След 2 септември 2017 г. тези освобождавания вече няма да бъдат валидни за експлоатацията на едномоторни самолети.

Всяка промяна в експлоатацията на тези самолети, която засяга условията, определени в посочените изключения, и е предвидена за периода между 22 март 2017 г. и 2 септември 2017 г., следва да бъде съобщена на Комисията и на Агенцията преди нейното осъществяване. Комисията и Агенцията правят оценка на предлаганата промяна в съответствие с член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

▼B

6.  
Съществуващите операции на вертолети към/от площадка от обществен интерес могат да бъдат извършвани при дерогация от CAT.POL.H.225 от приложение IV, винаги когато размерът на площадката от обществен интерес, околните препятствия или вертолетът не позволяват спазването на изискванията за летателни характеристики клас 1. Такива операции се провеждат при условия, определени от държавите-членки. Държавите-членки съобщават на Комисията и Агенцията условията, които се прилагат.

▼M9 —————

▼M9

8.  
Чрез дерогация от първото изречение на член 5, параграф 3, оператори на сложни самолети с моторна тяга, с максимална сертифицирана излетна маса (MCTOM), равна на или под 5 700 kg, оборудвани с турбовитлови двигатели, участващи в нетърговски операции, експлоатират тези въздухоплавателни средства единствено в съответствие с приложение VII.
9.  
Чрез дерогация от член 5, параграф 5, буква а), когато организациите за обучение провеждат летателно обучение на сложни самолети с моторна тяга, с максимална сертифицирана излетна маса (MCTOM), равна на или под 5 700 kg, оборудвани с турбовитлови двигатели, те експлоатират тези въздухоплавателни средства в съответствие с приложение VII.

▼B

Член 7

Свидетелство за авиационен оператор

1.  
Свидетелствата за авиационен оператор (САО), издадени от държава-членка на оператори на самолети за ТВТ в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3922/91 преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

Не по-късно обаче от 28 октомври 2014 г.:

а) 

операторите адаптират своята система за управление, програми за обучение, процедури и ръководства, така че да са в съответствие с приложения III, IV и V, според случая;

б) 

САО се заменят със свидетелства, издадени в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

2.  
САО, издадени от държава-членка на оператори на вертолети за ТВТ преди да започне да се прилага настоящият регламент, се преобразуват в САО, които са в съответствие с настоящия регламент, съгласно доклада за преобразуване, установен от държавата-членка, издала САО, при консултации с Агенцията.

Докладът за преобразуване описва:

а) 

националните изисквания, въз основа на които са били издадени свидетелствата за авиационен оператор;

б) 

обхвата на привилегиите, които са били дадени на операторите;

в) 

разликите между националните изисквания, въз основа на които са били издадени САО, както и изискванията от приложения III, IV и V, заедно с указание как и кога от операторите ще се изисква да гарантират пълно съответствие с посочените приложения.

Докладът за преобразуване съдържа копия на всички документи, необходими за доказване на елементите, определени в букви а)—в), включително копия на съответните национални изисквания и процедури.

▼M11

Член 8

Ограничения на полетното време

1.  
Операциите на ТВТ трябва да са съобразени с изискванията на подчаст FTL от приложение III.
2.  
Чрез дерогация от параграф 1, въздухоплавателни таксиметрови услуги, спешна медицинска помощ и еднопилотни операции на ТВТ със самолети трябва да са предмет на изискванията на националните разпоредби, упоменати в член 8, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 3922/91 и в подчаст Р от приложение III към същия регламент.
3.  
Чрез дерогация от параграф 1, операциите на ТВT с вертолети и планери трябва да спазват националните изисквания на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора.
4.  
Нетърговските операции, включително специализираните такива, със самолети и вертолети със сложна моторна тяга, както и специализираните търговски операции със самолети, вертолети и планери, трябва да са съобразени по отношение на ограниченията на полетното време с изискванията на националното законодателство на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на оператора или, в случай, че операторът няма основно място на стопанска дейност, на държавата, в която операторът е установен или пребивава.

▼M2

Член 9

Списъци на минималното оборудване

Списъците на минималното оборудване (MEL), одобрени от държавата на оператора или държавата на регистрация преди да започне прилагането на настоящия регламент, се считат за одобрени в съответствие с настоящия регламент и могат да продължат да бъдат използвани от оператора.

След влизането в сила на настоящия регламент всяка промяна в MEL, посочени в първа алинея, за които е установен базов списък на минималното оборудване (MMEL) като част от данните за експлоатационна годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията ( 3 ), се извършва в съответствие с точка ORO.MLR.105 от раздел 2 от приложение III към настоящия регламент при първа възможност и не по-късно от 18 декември 2017 г. или в срок от две години след одобряването на данните за експлоатационна годност, ако той изтича на по-късна дата.

Всяка промяна в MEL, посочени в първа алинея, за които не е установен MMEL като част от данните за експлоатационна годност, продължава да се извършва в съответствие с MMEL, приет от държавата на оператора или държавата на регистрация, според случая.

▼M2

Член 9а

Обучение на полетния и кабинния екипаж

Операторите гарантират, че членовете на полетния и кабинния екипаж, които вече са в действие и са завършили обучение в съответствие с подчасти FC и CC от приложение III, което не е включвало задължителните елементи, определени в съответните данни за експлоатационна годност, преминават обучение, обхващащо тези задължителни елементи, не по-късно от 18 декември 2017 г. или в срок от две години след одобряването на данните за експлоатационна годност, ако той изтича на по-късна дата.

▼M15

Член 9aa

Изисквания към екипажа на полети за проверка на техническото обслужване

Пилот, който е действал преди 25 септември 2019 г. като командир на полет за проверка на техническото обслужване, в съответствие с определението от точка SPO.SPEC.MCF.100 от приложение VIII, категоризиран като полет за проверка на техническото обслужване от ниво А, се признава за отговарящ на условията от точка SPO.SPEC.MCF.115, буква а), подточка 1 от същото приложение. В този случай операторът гарантира, че командирът получава информация за всички разлики, установени между оперативните практики, въведени преди 25 септември 2019 г., и задълженията, предвидени в раздел 5 от подчаст Д на приложение VIII към настоящия регламент, включително тези, които са резултат от съответните процедури, установени от оператора.

▼M12

Член 9б

Преглед

1.  
Агенцията извършва непрекъснат преглед на ефективността на разпоредбите относно ограниченията на полетното време и времето за дежурства и изискванията за почивка, които се съдържат в приложения II и III. Не по-късно от 18 февруари 2019 г. Агенцията представя първи доклад за резултатите от този преглед.

Прегледът се провежда с помощта на научна експертиза и се основава на оперативни данни, събрани в продължителен период от време след датата на прилагане на настоящия регламент с помощта на държавите членки.

При прегледа се извършва оценка на въздействието върху бдителността на екипажите най-малко на следните фактори:

а) 

дежурства от повече от 13 часа през най-благоприятното време на деня;

б) 

дежурства от повече от 10 часа през по-малко благоприятно време на деня;

в) 

дежурства от повече от 11 часа за членовете на екипажа с неизвестно състояние на аклиматизация;

г) 

дежурства, включващи голям брой сектори (повече от 6);

д) 

дежурства „на повикване“, като например състояние на готовност или резерв, последвани от полетни дежурства; и

е) 

дестабилизиращи графици.

2.  
Агенцията извършва непрекъснат преглед на ефективността на разпоредбите относно помощните програми, психологическото оценяване на летателните екипажи и систематичните и случайните проверки за психоактивни вещества по приложение II и приложение IV, целящи осигуряване на медицинска годност на членовете на летателните и кабинните екипажи. Не по-късно от 14 август 2022 г. Агенцията трябва да подготви първия доклад с резултати от този преглед.

Прегледът се провежда с помощта на научна експертиза и се основава на данни, събирани с помощта на държавите членки на дългосрочна основа.

▼M9

Член 10

Влизане в сила

►M13  ————— ◄   
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M13

Той се прилага от 28 октомври 2012 г.

▼M13 —————

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M4

Определения на термините, използвани в приложения II—VIII

▼B

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. 

„Разполагаема дистанция за прекратено излитане (ASDA)“ означава дължината на разполагаемата дистанция за разбег при излитане плюс дължината на крайния участък за спиране в края на пистата, ако е обявен за наличен такъв участък от държавата, в която е летището, и е в състояние да понесе масата на самолета при преобладаващите условия на експлоатация.

2. 

„Приемливи мерки за съответствие (AMC)“ означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за илюстриране на мерките за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

3. 

„Контролна карта за проверки при приемане“ означава документ, който се използва за подпомагане на извършването на проверка на външния вид на пакетите с опасни товари и свързаните с тях документи, за да се установи дали съответните изисквания са изпълнени.

4. 

„Подходящо летище“ означава летище, на което ВС може да бъде експлоатирано, като се вземат предвид приложимите работни изисквания и характеристики на пистата.

5. 

За целите на класификацията на пътниците:

а) 

„възрастен“ означава лице на възраст на и над 12 години;

б) 

„дете/деца“ означава лицата на възраст от 2 години и повече, но по-малко от 12 години;

в) 

„бебе“ означава лице на възраст под 2 години.

▼M13 —————

▼B

7. 

„Асистиран полет по система за изобразяване при нощно виждане (NVIS)“ означава, при полети по системата NVIS, тази част от полета по правилата за визуални полети (VFR), извършена през нощта, по време на която член на екипажа използва очила за нощно виждане.

8. 

„Въздухоплавателно средство (ВС)“ означава машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност.

▼M8

8а. 

„Проследяване на въздухоплавателно средство“ означава наземно протичащ процес, чрез който се запазва и през стандартизирани интервали се актуализира запис на четириизмерното местоположение на отделно въздухоплавателно средство в полет.

8б. 

„Система за проследяване на въздухоплавателни средства“ означава система, която се основава на проследяване на въздухоплавателно средство в полет, за да се установи необичайно поведение и да се подаде предупреждение.

▼B

9. 

„Алтернативни мерки за съответствие“ означава тези мерки, които предлагат алтернатива на съществуващите приемливи мерки за съответствие или нови мерки за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които няма установени от Агенцията приемливи мерки за съответствие.

10. 

„Противообледеняване“ в случая на наземни процедури означава процедура, осигуряваща защита срещу образуване на скреж или лед и натрупване на сняг върху третираните повърхности на ВС за ограничен период от време (време за действие на противообледенителна течност).

▼M1

11. 

„Процедура за подход с вертикално насочване (APV)“ означава подход по прибори, при който се използва странично и вертикално насочване, който обаче не отговаря на изискванията, установени за точен подход и кацане, с височина на вземане на решение (DH) не по-малка от 250 ft и хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане (RVR) не по-малка от 600 m.

▼M13 —————

▼B

►M1  12. ◄  

„Член на кабинния екипаж“ означава подходящо квалифициран член на екипажа, различен от член на полетния или техническия екипаж, който изпълнява възложените му/ѝ от оператора задължения, свързани с безопасността на пътниците и полета по време на операциите.

►M1  13. ◄  

„Операция по подход категория I (CAT I)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на система за кацане по прибори (ILS), микровълнова система за кацане (MLS), GLS (глобална навигационна спътникова система за кацане (GNSS/GBAS), радиолокатор за точен подход (PAR) или GNSS, използваща спътникова система за повишаване на точността (SBAS), с височина на вземане на решение (DH) не по-малка от 200 ft и хоризонтална видимост по пистата (RVR) не по-малка от 550 m за самолети и 500 m за вертолети.

►M1  14. ◄  

„Операция категория II (CAT II)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на ILS или MLS със:

а) 

височина на вземане на решение под 200 ft, но не по-малка от 100 ft; и

б) 

хоризонтална видимост по пистата не по-малка от 300 m.

►M1  15. ◄  

„Операция категория IIIА (CAT IIIА)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на ILS или MLS със:

а) 

височина за вземане на решение по-малка от 100 ft; и

б) 

хоризонтална видимост по пистата не по-малка от 200 m.

►M1  16. ◄  

„Операция категория IIIВ (CAT IIIВ)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на ILS или MLS със:

а) 

височина за вземане на решение по-малка от 100 ft или без височина за вземане на решение; и

б) 

хоризонтална видимост по пистата под 200 m, но не по-малка от 75 m.

▼M14

17. 

„Категория А по отношение на вертолетите“ означава многомоторен вертолет, проектиран с конструктивни характеристики на независимост на двигателите и системите, определени в приложимата сертификационна спецификация, и способен да изпълнява операции, като използва данни за излитането и кацането съгласно концепцията за отказ на критичен двигател, която осигурява подходяща конструктивна площ и подходящи възможности на характеристиките за продължаване на безопасния полет или безопасно прекратено излитане в случай на отказ на двигател.

▼B

►M1  18. ◄  

„Категория Б по отношение на вертолетите“ означава едномоторен или многомоторен вертолет, който не отговаря на стандартите за категория А. Вертолетите от категория Б нямат гарантирани възможности за продължаване на безопасния полет в случай на отказ на двигател и се предполага непланирано кацане.

►M1  19. ◄  

„Сертификационни спецификации (CS)“ означават технически стандарти, приети от Агенцията и посочващи мерки за доказване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, които могат да се използват от дадена организация за целите на сертифицирането.

►M1  20. ◄  

„Визуален кръг“ означава визуален етап от подход за кацане по прибори за извеждане на самолета в позиция за кацане на пистата за излитане и кацане/зоната на крайния етап на подхода за кацане и за излитане, която не е подходящо разположена за изпълнение на подход и кацане от права.

►M1  21. ◄  

„Зона, свободна от препятствия“ означава определен правоъгълен участък на земната или водната повърхност, намиращ се под контрола на съответната администрация, избран или подготвен като подходящ участък, над който самолет може да изпълни част от първоначалния набор на височина до установена височина.

►M1  22. ◄  

„Долна граница на облаците“ означава височината на основата на най-ниските наблюдавани или прогнозирани облачни образувания в близост до летище или експлоатационна площадка, или в определен район за провеждане на полети, обичайно измервана над височината на летището или, в случай на полети над море, над средното морско равнище.

▼M15

22а. 

„Устройство за запис на разговорите в пилотската кабина („CVR“)“ означава полетно записващо устройство, което е защитено от удар и което използва комбинация от микрофони и други входни устройства за аудиосигнали и цифрови данни за следене и запис на звуковия фон в пилотската кабина и съобщенията до, от и между членовете на летателния екипаж.

▼B

►M1  23. ◄  

„Споделяне на код“ означава споразумение, съгласно което един оператор поставя обозначителния си код на полет, изпълняван от друг оператор, и продава и издава билети за този полет.

▼M16

23a. 

„Компетентност“ означава измерение на човешките възможности, което се използва за надеждно прогнозиране на успешните резултати на работното място и което се проявява и наблюдава чрез поведение, което мобилизира съответните знания, умения и нагласи за изпълнение на дейности или задачи при определени условия.

23б. 

„Обучение, основано на компетентността“ означава програми за оценка и обучение, които се характеризират с ориентираност към резултатите, акцент върху стандартите за резултатност и тяхното измерване, както и разработване на обучение в съответствие с определените стандарти за резултатност.

23в. 

„Рамка на компетентностите“ означава пълен набор от установени компетентности, които се разработват, преподават и оценяват по програмата на оператора за обучение, основано на факти, като се използват сценарии, които имат отношение към експлоатацията и които са достатъчно всеобхватни, за да подготвят пилота както за предвидени, така и за непредвидени заплахи и грешки.

▼B

►M1  24. ◄  

„Натоварена зона“ по отношение на град или селище означава всеки район, използван в съществена степен за жилищни, търговски или развлекателни цели.

▼M15

25. 

„Замърсена писта за излитане и кацане“ означава писта за излитане и кацане, значителна част от чиято повърхност (независимо дали в отделни части или изцяло), в рамките на използваната дължина и широчина, е покрита с едно или повече от веществата, изброени в дескрипторите на състоянието на повърхността на пистата за излитане и кацане.

▼B

►M1  26. ◄  

„Гориво за непредвидени отклонения“ означава необходимото гориво за компенсиране на непредвидени фактори, които могат да повлияят на разхода на гориво за достигане до летището на местоназначение.

►M1  27. ◄  

„Финален подход с непрекъснато снижение при неточен подход (CDFA)“ означава съвместима с процедурите на стабилизиран подход техника за изпълнение на сегмент от финалния подход при процедурата на неточен подход по прибори, като непрекъснато снижение без хоризонтален участък от абсолютна/относителна височина на или над абсолютната/относителната височина на точката на финалния подход до точка на приблизително 15 m (50 ft) над прага на пистата за кацане или точката, в която започва маневрата за изравняване за експлоатирания тип въздухоплавателно средство.

►M1  28. ◄  

„Конвертирана метеорологична видимост (CMV)“ означава стойност, еквивалентна на RVR, която се получава от обявената метеорологична видимост.

►M1  29. ◄  

„Член на екипажа“ означава лице, което изпълнява възложените му от оператора задължения на борда на въздухоплавателното средство.

►M1  30. ◄  

„Критични фази на полета“, когато се отнася за самолети, означава: пробегът при излитане, траекторията при излитане, крайния етап на подхода, преминаването на втори кръг, кацането, включително пробега след кацане, и всички други фази на полета, определени от командира.

►M1  31. ◄  

„Критични фази на полета“, когато се отнася за вертолети, означава: рулиране, висене, излитане, краен етап на подхода, преминаване на втори кръг, кацане и всички други фази на полета, определени от командира.

▼M15 —————

▼B

►M1  33. ◄  

„Опасни товари“ означава предмети или вещества, които могат да изложат на риск здравето, безопасността, собствеността или околната среда и които присъстват в списъка на опасните товари в техническите инструкции или които са класифицирани като такива съгласно тези инструкции.

►M1  34. ◄  

„Произшествие с опасни товари“ означава събитие, свързано с и отнасящо се до транспортирането на опасни товари по въздух, довело до фатални или сериозни наранявания на човек или значителна повреда на имущество.

►M1  35. ◄  

„Инцидент с опасни товари“ означава:

а) 

събитие, различно от произшествие с опасни товари, свързано с и отнасящо се до въздушен превоз на опасни товари и отнасящо се до превоза на опасни товари, което не възниква непременно на борда на въздухоплавателното средство, и довежда до нараняване на човек, повреда на имущество, пожар, счупване, разсипване, изтичане на течност или радиация или друго доказателство, че целостта на опаковката не е запазена;

б) 

всяко събитие, свързано с транспортирането на опасни товари, което сериозно застрашава въздухоплавателното средство или намиращите се в него.

►M1  36. ◄  

„Отстраняване на лед“ в случая на наземните процедури означава процедура, при която се отстраняват скреж, лед, сняг или киша от ВС с цел осигуряване наличието на незамърсени повърхности.

►M1  37. ◄  

„Дефинирана точка след излитането (DPATO)“ означава точката в етапа на излитане и първоначално изкачване, преди която възможността на вертолета да продължи полета безопасно с отказал критичен двигател не е гарантирана и може да се наложи аварийно кацане.

►M1  38. ◄  

„Дефинирана точка преди кацането (DPBL)“ означава точката в етапа за подход и кацане, след която възможността на вертолета да продължи полета безопасно с отказал критичен двигател не е гарантирана и може да се наложи аварийно кацане.

►M1  39. ◄  

„Разстояние DR“ означава хоризонталната дистанция, измината от вертолета от края на разполагаемата дистанция за излитане.

▼M4

40. 

„Споразумение за сух лизинг“ означава споразумение между предприятия, съгласно което въздухоплавателното средство се експлоатира при условията на свидетелството за авиационен оператор на лизингополучателя или в случай на търговски операции, различни от ТВТ, под отговорността на лизингополучателя.

▼B

►M1  41. ◄  

„Суха експлоатационна маса“ означава общата маса на самолета, готов за специфичен тип операция, изключваща използваемото гориво и полезния товар.

▼M15

42. 

„Суха писта за излитане и кацане“ означава писта за излитане и кацане, чиято повърхност е без видими следи от влага и чиято зона за използване не е замърсена.

▼M13

42а. 

„Приложение за EFB“ означава софтуер, инсталиран на приемаща платформа за EFB, който предоставя една или повече конкретни оперативни функции в помощ на летателната експлоатация.

42б. 

„Приемаща платформа за EFB“ означава хардуерно оборудване, в което са налични изчислителни мощности и базов софтуер, включително операционна система и софтуер за входящи/изходящи данни.

42в. 

„Система EFB“ означава хардуерно оборудване (включително батерии, възможности за свързване, вътрешни/външни компоненти) и софтуер (включително бази данни и операционна система), необходими за поддържане на планираното(ите) приложение(я) за EFB.

▼M16

42г. 

„Модул EBT“ означава комбинация от сесии на одобрено тренировъчно средство за полетна симулация като част от 3-годишния интервал на периодична оценка и обучение.

▼M1

43. 

„Въздухоплавателно средство от тип ELA1“ означава всяко от следните пилотирани европейски леки въздухоплавателни средства:

а) 

самолет с максимална излетна маса (MTOM) от 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;

б) 

планер или мотопланер с MTOM от 1 200 kg или по-малко;

в) 

аеростат с максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400 m3 за аеростатите с горещ въздух, 1 050 m3 за аеростатите с газ и 300 m3 за привързаните аеростати с газ.

44. 

„Въздухоплавателно средство от тип ELA2“ означава пилотирано европейско леко въздухоплавателно средство, което може да бъде:

а) 

самолет с максимална излетна маса (MTOM) от 2 000 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;

б) 

планер или мотопланер с MTOM от 2 000 kg или по-малко;

в) 

аеростат;

г) 

много лек вертолет с излетна маса (MTOM) не повече от 600 kg и проста конструкция, който е проектиран за превоз на не повече от двама пътници и не се задвижва от турбинни и/или ракетни двигатели, чиято експлоатация е ограничена до дневни полети по правилата за визуални полети.

▼M13

44а. 

„Електронна пилотска чанта“ (EFB) означава електронна информационна система, съставена от оборудването и приложенията за полетния екипаж, която дава възможност за съхраняване, актуализиране, визуализиране и обработка на функции на EFB в помощ на летателната експлоатация или на задачи, свързани с полета.

▼B

►M1  45. ◄  

„Повдигната зона на крайния етап на подхода за кацане и за излитане“ означава зона на крайния етап на подхода за кацане и за излитане, която е най-малко на 3 метра над заобикалящата повърхност.

▼M14

45a. 

„авариен изход (emergency exit)“ означава монтирана точка за излаз от въздухоплавателното средство, която предоставя максимална възможност за евакуация на пътническия салон и пилотската кабина в рамките на разумен срок и включва изходи на нивото на пода, прозорци или всеки друг вид изход, например люк в пилотската кабина и изход в конуса на опашната част.

▼B

►M1  46. ◄  

„Резервно летище по маршрута“ означава подходящо летище по маршрута, което може да бъде изисквано на етапа на планиране.

►M1  47. ◄  

„Усъвършенствана визуална система (EVS)“ означава система за показване на електронни образи в реално време от външната обстановка чрез използване на сензори за възпроизвеждане на изображения.

▼M16

47a. 

„Записване“ означава административното действие, извършвано от оператора, когато пилотът участва в програмата на оператора за EBT.

47б. 

„Записан пилот“ означава пилотът, който участва в програмата за периодично обучение EBT.

47в. 

„Еквивалентност на подходите“ означава всички подходи, които пораждат допълнително натоварване върху компетентен екипаж, независимо от това дали те се използват, или не в модулите EBT.

47г. 

„Еквивалентност на неизправностите“ означава всички неизправности, които пораждат съществено натоварване върху компетентен екипаж, независимо от това дали те се използват, или не в модулите EBT.

47д. 

„Етап на оценка“ означава един от етапите на модула EBT, който представлява сценарий за полет, ориентиран към рейсови условия, представителен за средата на оператора, по време на който има едно или повече събития за оценка на ключови елементи на определената рамка на компетентностите.

47е. 

„Обучение, основано на факти (EBT)“ означава оценка и обучение въз основа на оперативни данни, което се характеризира с изграждане и оценка на цялостния капацитет на даден пилот по отношение на редица компетентности (рамка на компетентностите), а не чрез измерване на резултатите при отделни събития или маневри.

▼B

►M1  48. ◄  

„Зона на крайния етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO)“ означава определена зона за операции на вертолети, над която се изпълнява крайният етап на маневрата на подхода за кацане до режим на висене или кацане и от която започва маневрата на излитането. Когато зоната FATO се използва от вертолети с летателни характеристики от клас 1, тази зона включва и разполагаемата зона за прекратено излитане.

▼M14

48a. 

„Член на летателния екипаж (flight crew member)“ означава правоспособен член на екипажа, на когото са възложени задължения от съществено значение за експлоатацията на дадено въздухоплавателно средство през периода на полетното дежурство.

▼B

►M1  49. ◄  

„Наблюдение на полетните данни (FDM)“ означава превантивно използване на цифровите полетни данни от рутинната експлоатация с цел повишаване на авиационната безопасност.

▼M14

49a. 

„Полетен диспечер (flight operations officer/flight dispatcher)“ означава лице, определено от оператора да участва в упражняването на контрол и надзор над летателната експлоатация, което е подходящо квалифицирано и което подпомага командира на въздухоплавателното средство чрез информиране или съдействие, или и двете, с цел безопасното провеждане на полета.

▼M15

49б. 

„Полетно записващо устройство за параметрите на полета (FDR)“ означава полетно записващо устройство, което е защитено от удар и което използва комбинация от източници на данни за събиране и запис на параметри, които отразяват състоянието и летателните характеристики на въздухоплавателното средство.

49в. 

„Полетно записващо устройство“ означава вид записващ уред, който е монтиран на борда на въздухоплавателното средство с цел улесняване на разследването във връзка с безопасността при произшествия или инциденти.

▼B

►M1  50. ◄  

„Тренировъчно средство за полетна симулация (FSTD)“ означава средство за обучение, което е:

а) 

при самолети — пълен полетен симулатор (FFS), средство за летателно обучение (FTD), тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT) или средство за основно обучение по прибори (BITD);

б) 

при вертолети — пълен полетен симулатор (FFS), средство за летателно обучение (FTD) и тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT).

►M1  51. ◄  

„Резервно летище по маршрута относно горивото“ означава резервно летище по маршрута, определено с оглед намаляване на горивото за непредвидени отклонения.

►M1  52. ◄  

„Наземно базирана спомагателна система за кацане (GLS)“ означава система за приземяване, при която се използва информация от глобалната навигационна спътникова система за кацане (GNSS/GBAS) за направляване на ВС, чрез използване на хоризонталната и вертикалната му позиция, установена чрез GNSS. Основава се на данни за геометричната височина, необходими за финалната глисада.

►M1  53. ◄  

„Наземен персонал за аварийни процедури/действия“ означава всеки наземен персонал за аварийни процедури/действия (като полицаи, пожарникари и др.), участващ в HEMS и чиито задачи в някаква степен са свързани с полетите на вертолети.

►M1  54. ◄  

„Задържане на въздухоплавателното средство на земята“ означава официална забрана за излитане на ВС и предприемане на необходимите стъпки за задържането му.

►M1  55. ◄  

„Проекционен дисплей (HUD)“ означава дисплей, който показва информация за полета във външната предна част от зрителното поле на пилота и който не ограничава в значителна степен възможността за добро наблюдение.

►M1  56. ◄  

„Проекционна система за ръководство при кацане (HUDLS)“ означава цялата бордова система, която дава възможност на пилота да използва проекционен дисплей по време на подхода, кацането и/или преминаването на втори кръг. Тя включва всички сензори, компютри, източници на енергия, показания и уреди за управление.

▼M13 —————

▼B

►M1  58. ◄  

„Член на екипажа, отговарящ за подемно-товарни операции с вертолети“ означава член на техническия екипаж, изпълняващ задачи, свързани с използване на вертолетна лебедка.

►M1  59. ◄  

„Вертолетна палуба“ означава FATO, разположена върху плаваща или неподвижна конструкция във вода.

►M1  60. ◄  

„Член на екипаж на вертолет за спешна медицинска помощ (HEMS)“ означава член на техническия екипаж, който е назначен за полет с вертолет за спешна медицинска помощ с цел съпровождане на лице, което има нужда от оказване на медицинска помощ във вертолета, и който подпомага пилота по време на мисията.

►M1  61. ◄  

„Полет с вертолет за спешна медицинска помощ“ означава полет на вертолет, който се експлоатира с разрешение за HEMS, чиято цел е да се улесни спешната медицинска помощ, когато е важно незабавното и бързо транспортиране, чрез превозване на:

а) 

медицински персонал;

б) 

медицински доставки (оборудване, кръв, органи, лекарства); или

в) 

болни или ранени лица и други пряко свързани лица.

►M1  62. ◄  

„Оперативна база за НЕМS“ означава летище, на което членовете на екипаж на вертолет за спешна медицинска помощ и вертолетите за НЕМS могат да носят дежурство за изпълнение на полети за НЕМS.

►M1  63. ◄  

„Експлоатационна площадка за НЕМS“ означава площадка, избрана от командира по време на полета за НЕМS за подемно-товарни операции с вертолет, кацане и излитане.

►M1  64. ◄  

„Полет за HHO“ означава полет с вертолет, одобрен за полети ННО, целта на който е да улесни прехвърлянето на лица и/или товари с помощта на вертолетна лебедка.

►M1  65. ◄  

„Крайбрежни ННО“ означава полет с вертолет, одобрен за полети ННО, чиято цел е да улесни прехвърлянето на лица и/или товари с помощта на вертолетна лебедка от или на кораб или съоръжение в морето, или в морето.

►M1  66. ◄  

„Пътник при ННО“ означава лице, което се прехвърля с помощта на вертолетна лебедка.

►M1  67. ◄  

„Район за ННО“ означава определен район, в който вертолетът извършва прехвърляне с вертолетната лебедка.

►M1  68. ◄  

„Време за действие на противообледенителна течност (HoT)“ означава очакваният период от време, за който се очаква противообледенителната течност да предотврати образуването на лед или скреж и натрупването на сняг върху третираните повърхности на самолета.

▼M9

69. 

„Враждебна среда“ означава:

а) 

зона, в която:

i) 

не може да се извърши безопасно принудително кацане, защото повърхността е неподходяща; или

ii) 

пътниците на вертолета не могат да бъдат адекватно защитени от природните сили; или

iii) 

капацитетът за реагиране/възможността за търсене и спасяване не са в съответствие с очакваното излагане на риск; или

iv) 

рискът от излагане на опасност на лица или имущество на земята е неприемлив;

б) 

при всички случаи, следните зони:

i) 

при експлоатация над вода — зоната в открито море северно от 45° с.ш. и южно от 45° ю.ш., освен ако някоя част е определена като невраждебна от отговорния орган на държавата, в която се извършват операциите; и

ii) 

тези части от натоварена зона, в които няма подходящ участък за безопасно принудително кацане.

▼M13

69а. 

„Интерфейс човек — машина (HMI)“ означава съставна част на някои устройства, способна да управлява взаимодействието човек — машина. Интерфейсът се състои от хардуер и софтуер, които позволяват входящите данни от потребителя да се тълкуват и обработват от машини или системи, които от своя страна предоставят изискваните резултати на потребителя.

▼M16

69б. 

„Обучение на пилотското място“ означава техника, използвана по време на етапа на обучение за маневри или етапа на обучение, основано на сценарий, при която инструкторите могат:

а) 

да дават прости указания на един пилот; или

б) 

да изпълняват предварително определени упражнения — от пилотското място, като пилотиращ пилот (PF) или като обслужващ пилот (PM) за:

1) 

демонстриране на техники; и/или

2) 

ангажиране на другия пилот да се намеси или взаимодейства.

69в. 

„Съгласуваност между инструкторите“ означава последователността или стабилността на оценките между различните инструктори на EBT, която дава оценка (или оценки) за това до каква степен има хомогенност или консенсус за квалификацията, дадена от инструкторите (оценяващите).

▼B

►M1  70. ◄  

„Точка за вземане на решение за кацане (LDP)“ означава точката, която се използва за определяне на характеристиките за кацане, от която, при установяване на отказ на двигател, кацането може да продължи безопасно или да се започне прекратяване на кацането.

▼M15

70а. 

„Дистанция за кацане към момента на пристигане (LDTA)“ означава дистанцията за кацане, която е постижима при нормална експлоатация въз основа на данните за летателните характеристики за кацане и свързаните с тях процедури, определени за преобладаващите условия към момента на кацане.

▼B

►M1  71. ◄  

„Разполагаема дистанция за кацане (LDA)“ означава дължината на пистата за излитане и кацане, декларирана като използваема от държавата, в която се намира летището, и подходяща за пробег на самолета при кацане.

►M1  72. ◄  

„Самолет, проектиран за кацане на земя“ означава ВС с крило с неизменяема геометрия, проектирано за излитане и кацане на земя, включващо самолети-амфибии, експлоатирани като самолети, проектирани за кацане на земя.

▼M16

72a. 

„Сценарий за полет, ориентиран към рейсови условия“ означава оценка и обучение, включващи реалистични сценарии с пълна симулация на мисия „в реално време“, които са представителни за експлоатацията в рейсови условия.

▼B

►M1  73. ◄  

„Местен полет с вертолет“ означава операция на търговския въздушен транспорт с вертолети, с максимална сертифицирана излетна маса (MCTOM) над 3 175 kg и максимална оперативна конфигурация на пътнически места (MOPSC) от девет или по-малко места, в дневни условия и по маршрут в съответствие с визуални ориентири, проведена в определена местна географска зона, посочена в ръководството за експлоатация.

►M1  74. ◄  

„Процедури при намалена видимост (LVP)“ означава процедури, прилагани на летище с цел осигуряване на безопасна експлоатация при подходи под стандартните за категория I, различни от стандартните за категория II, категории II и III и излитане при намалена видимост.

►M1  75. ◄  

„Излитане при намалена видимост (LVTO)“ означава излитане при хоризонтална видимост по пистата под 400 m, но не по-малка от 75 m.

►M1  76. ◄  

„Операция под стандартните за категория I (LTS CAT I)“ означава подход и кацане по прибори от категория I, с височина на вземане на решение, приложима за категория I и с хоризонтална видимост по пистата по-малка от нормално свързваната с приложимата височина на вземане на решение, но не по-малка от 400 m.

▼M14

76a. 

„Полет за проверка на техническото обслужване („MCF“)“ означава полет на въздухоплавателно средство с удостоверение за летателна годност или разрешение за полет, който се извършва с цел отстраняване на неизправности или за проверка на функционирането на една или повече системи, части или оборудване след извършено техническо обслужване, ако функционирането на системите, частите или оборудването не може да бъде проверено по време на наземни проверки, и който се извършва в някоя от следните ситуации:

а) 

съгласно изискванията от ръководството за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или всякакви други данни за техническото обслужване, издадени от притежателя на одобрението на проекта, който носи отговорност за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство;

б) 

след техническо обслужване, съгласно изискванията на оператора или по предложение на организацията, която носи отговорност за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство;

в) 

съгласно изискванията на организацията за техническо обслужване с цел проверка на успешното отстраняване на дефекти;

г) 

за подпомагане на изолирането на дефекти или отстраняването на неизправности.

▼M16

76б. 

„Етап на обучение за маневри“ означава етап от модул EBT, по време на който, в зависимост от поколението на въздухоплавателното средство, екипажите разполагат с време да практикуват и да подобряват резултатите си до голяма степен чрез упражнения, основани на психомоторни умения, като достигат предписаната траектория на полета или изпълняват предписано събитие до съответния предписан резултат.

76в. 

„Смесена програма за EBT“ означава програма на оператора за периодично обучение и проверка съгласно ORO.FC.230, част от която е предназначена за прилагането на EBT, но която не заменя проверките на професионалната подготовка съгласно допълнение 9 към приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

▼B

►M1  77. ◄  

„Максимална оперативна конфигурация на пътнически места (MOPSC)“ означава максималният пътнически седалков капацитет на отделното ВС, изключващ седалките на екипажа, установен за оперативни цели и посочен в ръководството за експлоатация. Като се вземе за основа максималната конфигурация на пътнически места, установена по време на процеса на сертифициране за типов сертификат, допълнителен типов сертификат или промяна в тези сертификати за съответното ВС, максималната оперативна конфигурация на пътнически места може да установи равен или по-малък брой места в зависимост от оперативните ограничения.

►M1  78. ◄  

„Медицинско лице на борда“ означава медицинско лице, превозвано на борда по време на полет с вертолет за спешна медицинска помощ, включително лекари, медицински сестри или парамедици.

▼M13

78а. 

„Условие на незначителна повреда“ означава условие на повреда, която не би намалила значително безопасността на въздухоплавателното средство и която включва действия на полетния екипаж, които са в рамките на техните възможности.

78б. 

„Злоупотреба с вещества“ означава употребата на едно или повече психоактивни вещества от членове на полетни екипажи, членове на кабинни екипажи и други членове на свързан с безопасността персонал по начин, при който тази употреба:

а) 

представлява пряка опасност за употребилия съответното вещество или застрашава живота, здравето или благополучието на други хора, и/или

б) 

причинява или задълбочава проблеми или разстройства от професионален, социален, психически или физически характер.

▼B

►M1  79. ◄  

„Нощ“ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак или други периоди между залеза и изгрева на слънцето, които могат да бъдат определени от съответния орган, посочен от държавата членка.

►M1  80. ◄  

„Очила за нощно виждане (NVG)“ означава бинокулярно приспособление за носене на глава, увеличаващо интензитета на светлината, което повишава способността да се поддържа визуално наблюдение на терена през нощта.

►M1  81. ◄  

„Система за изобразяване при нощно виждане (NVIS)“ означава интегрирането на всички изисквани елементи за успешно и безопасно използване на очила за нощно виждане при експлоатиране на вертолет. Минималното оборудване на системата е: очила за нощно виждане, осветление на системата за изобразяване при нощно виждане, компоненти на вертолета, обучение и продължаваща летателна годност.

►M1  82. ◄  

„Невраждебна среда“ означава среда, в която:

а) 

може да се извърши безопасно принудително кацане;

б) 

пътниците на вертолета могат да бъдат защитени от природните сили; и

в) 

капацитетът за реагиране/възможността за търсене и спасяване е в съответствие с очакваното излагане на риск.

При всички случаи тези части от натоварените зони с подходяща зона за извършване на принудително кацане се разглеждат като невраждебни.

►M1  83. ◄  

„Операция с неточен подход (NPA)“ означава подход по прибори с минимална относителна височина на снижение (MDH) или DH при CDFA не по-ниска от 250 ft и RVR/CMV не по-малко от 750 m за самолети и 600 m за вертолети.

►M1  84. ◄  

„Член на екипаж за нощно наблюдение“ означава член на техническия екипаж, определен за NVIS полет.

►M1  85. ◄  

„NVIS полет“ означава полет при нощни визуални метеорологични условия (VMC), при който полетният екипаж ползва NVG, с хеликоптер, експлоатиран с одобрение за NVIS.

▼M9

86. 

„Крайбрежна операция“ означава операция с вертолет, при която значителна част от всеки полет е над зони в открито море до или от крайбрежна площадка.

▼M9

86а. 

„Крайбрежна площадка“ означава съоръжение, предназначено за използване за операции с вертолети, върху неподвижна или плаваща конструкция във вода или плавателен съд.

86б. 

„Зона в открито море“ означава водното пространство от бреговата линия към морето.

▼B

►M1  87. ◄  

„Експлоатационна площадка“ означава площадка, различна от летище, определена от оператора или от командира за кацане, излитане и/или свързани с външен товар операции.

►M1  88. ◄  

„Летателни характеристики клас 1“ означава, че в случай на отказ на критичния двигател вертолетът е в състояние да кацне в рамките на разполагаемата дистанция за прекратено излитане или да продължи полета безопасно до подходяща зона за кацане в зависимост от това, кога е настъпил отказът.

►M1  89. ◄  

„Летателни характеристики клас 2“ означава, че, в случай на отказ на критичния двигател, вертолетът е в състояние безопасно да продължи полета, освен когато отказът се появи рано по време на маневрата за излитане, или късно при маневрата за кацане, като в тези случаи може да се изисква принудително кацане.

►M1  90. ◄  

„Летателни характеристики клас 3“ означава операция, при която в случай на отказ на двигател във всеки един момент по време на полета, може да се наложи принудително кацане при многомоторни вертолети и е наложително принудително кацане при едномоторни вертолети.

►M1  91. ◄  

„Оперативен контрол“ означава отговорността за започване, продължаване, прекратяване или отклонение на полет в интерес на безопасността.

►M1  92. ◄  

„Операция, различна от стандартните за категория II (OTS CAT II)“ означава точен подход и кацане по прибори с използване на ILS или MLS, където някои от или всички елементи на светлинната система на категория точен подход CAT II са неработещи и е със:

а) 

височина на вземане на решение под 200 ft, но не по-малка от 100 ft; и

б) 

хоризонтална видимост по пистата не по-малка от 350 m.

►M1  93. ◄  

„Самолети с летателни характеристики от клас А“ означава турбовитлови самолети с повече от един двигател, имащи максимална оперативна конфигурация на пътнически места за повече от девет места или максимална излетна маса, надвишаваща 5 700 kg, и всички самолети с повече от един турбореактивен двигател.

►M1  94. ◄  

„Самолети с летателни характеристики от клас В“ означава самолети, задвижвани от витлови двигатели с MOPSC за девет или по-малко места и максимална излетна маса от 5 700 kg или по-малко.

►M1  95. ◄  

„Самолети с летателни характеристики от клас С“ означава самолети, задвижвани от бутални двигатели, с MOPSC повече от девет места или максимална излетна маса, надвишаваща 5 700 kg.

▼M14

95a. 

„Система от устройства за пренос на хора („PCDS“)“ означава система, която включва едно или повече устройства и или се прикрепя към повдигателен механизъм или кука за товар или се монтира към корпуса на витлокрилите летателни апарати по време на операции по превоз на хора като външен товар („HEC“) или при подемно-товарни операции с вертолети („HHO“). Устройствата имат конструктивните възможности и характеристики, необходими за превоз на хора извън вертолета, например предпазна мрежа със или без бързо освобождаване и подемно въже с конектор, твърда кошница или клетка.

95б. 

„Обикновена система от устройства за пренос на хора (обикновена „PCDS“)“ означава PCDS, която отговаря на следните условия:

а) 

съответства на хармонизиран стандарт съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ) или Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );

б) 

има за цел обезопасяването на не повече от едно лице (например оператор на повдигателен механизъм или на кука за товар, специалист за изпълнение на специални задания или фотограф) във вътрешността на кабината, или обезопасяването на не повече от две лица извън кабината;

в) 

не е твърда конструкция, като например клетка, платформа или кошница.

▼B

►M1  96. ◄  

„Командир“ означава пилотът, назначен за командващ и отговарящ за безопасното провеждане на полета. За целите на операциите на търговския въздушен транспорт той се нарича „командир“.

▼M13

96а. 

„Преносима EFB“ означава преносима, използвана в пилотската кабина приемаща платформа за EFB, която не е част от конфигурацията на сертифицираните въздухоплавателни средства.

96б. 

„Преносимо електронно устройство (PED)“ означава всеки вид електронно устройство — обикновено, но не само, битова електроника — качено на борда на въздухоплавателното средство от членове на екипажа, пътници, или като част от товара, което не е включено в конфигурацията на сертифицираните въздухоплавателни средства. То включва цялото оборудване, което консумира електроенергия. Електроенергията може да бъде предоставена от вътрешни източници като батерии (презаредими или непрезаредими) или устройствата могат да бъдат свързани към конкретни захранващи източници на въздухоплавателните средства.

▼B

►M1  97. ◄  

„Основно място на стопанска дейност“ означава мястото на главното управление или седалището на организацията, откъдето се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол на дейностите, посочени в настоящия регламент.

►M1  98. ◄  

„Определяне на приоритет при провеждане на наземни инспекции“ означава определяне на подходящ дял от общия брой наземни инспекции, провеждани годишно от, или от името на, даден компетентен орган, според предвиденото в част ARO.

▼M16

98a. 

„Компетентен“ означава демонстрирал необходимите умения, знания и нагласи, изисквани за изпълнението на определени задачи в съответствие с предписаните стандарти.

▼B

►M1  99. ◄  

„Площадка от обществен интерес (PIS)“ означава площадка, използвана изключително за дейности от обществен интерес.

►M1  100. ◄  

„Наземна инспекция“ означава инспекция на ВС, на квалификацията на полетния и кабинния екипаж и на полетната документация с цел проверка на съответствието с приложимите изисквания.

►M1  101. ◄  

„Период, през който се предприемат коригиращи действия“ означава ограничение на продължителността на операциите с неизправно оборудване.

►M1  102. ◄  

„Разполагаема дистанция за прекратено излитане (RTODAH)“ означава дължината на зоната на крайния етап на подхода за кацане и за излитане, която се обявява за разполагаема и пригодна за завършване на прекъснато излитане от вертолети с летателни характеристики от клас 1.

►M1  103. ◄  

„Необходима дистанция при прекратено излитане (RTODRH)“ означава необходимото хоризонтално разстояние от започване на излитането до точката, в която вертолетът е спрял напълно в резултат от отказ на двигател и прекратяване на излитането в точката на вземане на решение за излитане.

▼M9

103а. 

„Спецификация за необходими навигационни характеристики (RNP)“ означава навигационна спецификация за операции при навигация, основана на летателните характеристики (PBN), която включва изискване за бордови мониторинг и сигнализиране на навигационните характеристики.

▼M14

103б. 

„Правила за полети“ означава правилата, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията ( 6 ).

▼M15

103в. 

„Доклад за състоянието на пистата за излитане и кацане (RCR)“ означава изчерпателен стандартизиран доклад във връзка с условията на повърхността на пистата за излитане и кацане и тяхното въздействие върху летателните характеристики за кацане и излитане на самолета, описани посредством код за състоянието на пистата за излитане и кацане.

▼B

►M1  104. ◄  

„Хоризонтална видимост по пистата за излитане и кацане (RVR)“ означава разстоянието, в границите на което пилотът на ВС на осовата линия на пистата за излитане и кацане, може да види маркировъчните знаци на повърхността на пистата за излитане и кацане или светлините, очертаващи пистата за излитане и кацане или обозначаващи осовата ѝ линия.

►M1  105. ◄  

„Безопасно принудително кацане“ означава кацане на земя или на вода, което не може да бъде избягнато и за което съществува разумно очакване, че няма да предизвика нараняване на хора във ВС или на повърхността.

▼M16

105б. 

„Етап на обучение, основано на сценарий“ означава етап от модул EBT, който е съсредоточен върху развитието на компетентности, докато пилотът се обучава да минимизира най-критичните рискове, установени за съответното поколение на въздухоплавателното средство. Той следва да включва управлението на специфични заплахи и грешки на оператора в реално време, в рейсова среда.

▼B

►M1  106. ◄  

„Хидроплан“ означава ВС с крило с неизменяема геометрия, проектирано за излитане и кацане на вода, включващо самолети-амфибии, експлоатирани като хидроплани.

►M1  107. ◄  

„Отделни писти за излитане и кацане“ означава писти за излитане и кацане на едно и също летище, които представляват отделни повърхности за кацане. Тези писти може да се припокриват или пресичат по такъв начин, че ако една от тях е блокирана, това няма да попречи на планирания тип операции на другата писта. Всяка писта има отделна процедура за подход и кацане, базирана на отделно помощно навигационно средство.

▼M15

107а. 

„Специално подготвена за зимни условия писта за излитане и кацане“ означава писта за излитане и кацане със суха замразена повърхност от уплътнен сняг или лед, която е била обработена с пясък или чакъл или е била механично обработена с цел подобряване на сцеплението с нея.

▼B

►M1  108. ◄  

„Специални полети по правилата за визуални полети“ означава полети по правилата за визуални полети, одобрени от органите за контрол на въздушното движение за изпълнение в рамките на контролирана зона при метеорологични условия под VMC.

►M1  109. ◄  

„Стабилизиран подход“ означава подход, който се изпълнява с цел самолетът да бъде с контролирана и подходяща конфигурация, енергия и контрол върху траекторията от предварително определена точка или абсолютна/относителна височина до точка на приблизително 50 ft над прага или точката, в която започва маневрата за изравняване, ако се намира по-високо.

▼M5

109а. 

„Стерилна пилотска кабина“ означава всеки период от време, през който работата на членовете на полетния екипаж не се смущава и вниманието им не се отклонява, освен по въпроси, които са от критично значение за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство или безопасността на пътниците.

▼B

►M1  110. ◄  

„Резервно летище за излитане“ означава алтернативно летище, на което въздухоплавателно средство може да извърши кацане, ако за това възникне необходимост в кратък срок след излитането и ако няма възможност да бъде използвано летището на излитане.

►M1  111. ◄  

„Точка на вземане на решение за излитане (TDP)“ означава точката, която се използва за определяне на характеристиките на излитане и в която, при установяване на отказ на двигател, може да се прекрати излитането или излитането да продължи безопасно.

►M1  112. ◄  

„Разполагаема дистанция за излитане (ТОDA)“ при самолети означава дължината на разполагаемата дистанция за разбег при излитане плюс дължината на зоната, свободна от препятствия, ако е налична.

►M1  113. ◄  

„Разполагаема дистанция за излитане при вертолети (ТОDAH)“ означава дължината на зоната на крайния етап на подхода за кацане и за излитане плюс, ако е налична, дължината на зоната за хеликоптери, свободна от препятствия, обявена за разполагаема и пригодна за завършване на излитането на вертолетите.

►M1  114. ◄  

„Необходима дистанция за излитане при вертолети (TODRH)“ означава хоризонталното разстояние, необходимо от началото на излитането до точката, в която са достигнати безопасната скорост на излитане (VTOSS), избраната височина и положителен градиент при набиране на височина, след установяване на отказ на критичния двигател в TDP, като останалите двигатели работят в одобрените експлоатационни граници.

►M1  115. ◄  

„Траектория при излитане“ означава вертикалната и хоризонталната траектория, при неработещ критичен двигател, от определена точка от излитането до 1 500 ft над земната повърхност за самолетите и до 1 000 ft над земната повърхност за вертолетите.

►M1  116. ◄  

„Излетна маса“ означава масата, включваща всичко и всички, намиращи се на борда в момента на началото на излитане за вертолетите, и в момента на началото на пробега при излитане за самолетите.

►M1  117. ◄  

„Разполагаема дистанция за разбег при излитане (TORA)“ означава дължината на пистата за излитане и кацане, декларирана като разполагаема от съответната държава, в която се намира летището, и подходяща за разбег на самолета при излитане.

▼M4

117а. 

„Специалист за изпълнение на специални задания“ означава лице, определено от оператора или от трета страна, или действащо като предприятие, което изпълнява наземни задачи, пряко свързани със специално задание, или извършва специални задания на борда или от въздухоплавателното средство.

▼B

►M1  118. ◄  

„Член на техническия екипаж“ означава член на екипажа при извършване на операции на търговския въздушен транспорт по HEMS, HHO или NVIS, различен от член на полетен или кабинен екипаж, назначен от оператора да изпълнява задълженията си в полет или на земята с цел подпомагане на пилота при извършване на операции по HEMS, HHO или NVIS, които може да изискват експлоатация на специализирана апаратура на борда.

►M1  119. ◄  

„Технически инструкции (TI)“ означава последното действащо издание на Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, включително приложенията и допълненията, одобрени и публикувани с решение на Международната организация за гражданско въздухоплаване.

▼M11

120. 

„Полезен товар“ означава общата маса на пътниците, багажа, товара и носеното специализирано оборудване, включително баласта.

▼M13

120а. 

„Приложение за EFB от тип А“ означава приложение, чиято неизправност или неправилна употреба е без последици за безопасността.

120б. 

„Приложение за EFB от тип Б“ означава приложение:

а) 

чиято неизправност или неправилна употреба се класифицира като условие на незначителна повреда или такава от по-ниска степен; както и

б) 

което не заменя, нито дублира която и да било система или функция, изисквана от наредбите за летателна годност, изискванията относно въздушното пространство или оперативните правила.

▼B

►M1  121. ◄  

„Неасистиран NVIS полет“ означава, при NVIS операции, изпълнената при нощни условия част от полет VFR, при която член на екипажа не ползва NVG.

►M1  122. ◄  

„Предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е със стопанска или с нестопанска цел, както и официален орган, независимо дали притежава правосубектност или не.

►M1  123. ◄  

„V1“ означава максималната скорост по време на излитане, при която пилотът трябва да предприеме първото действие, за да спре самолета в рамките на дистанцията за прекратено излитане. V1 означава също така минималната скорост по време на излитане, след отказ на критичния двигател при скорост VEF, при която пилотът може да продължи излитането и да достигне изискваната височина над повърхността на излитане в рамките на дистанцията за излитане.

►M1  124. ◄  

„VEF“ означава скоростта, при която се допуска, че отказът на критичния двигател е настъпил по време на излитането.

►M1  125. ◄  

„Визуален подход“ означава подход, при който не се изпълнява процедура за подход по прибори или част от нея, а се използват визуални ориентири спрямо терена.

▼M1

126. 

„Летище с подходящи метеорологични условия“ означава подходящо летище, където за предвидения период на използване метеорологичните доклади или прогнози, поотделно или в комбинация, сочат, че метеорологичните условия ще съответстват на изискваните експлоатационни минимуми на летището или ще ги надвишават, и докладите за състоянието на повърхността на пистата показват, че ще бъде възможно безопасно кацане.

▼M4

127. 

„Споразумение за мокър лизинг“ означава споразумение:

— 
при операции на ТВТ — между въздушни превозвачи, съгласно което въздухоплавателното средство се експлоатира при условията на свидетелството за авиационен оператор на лизингодателя; или
— 
при операции, различни от ТВТ — между въздушни превозвачи, съгласно което въздухоплавателното средство се експлоатира на отговорността на лизингодателя.

▼M15

128. 

„Мокра писта за излитане и кацане“ означава писта за излитане и кацане, по чиято повърхност, в зоната, предназначена да бъде използвана, има видими следи от влага или вода, чиято дълбочина е по-малка или равна на 3 mm.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИТЕ ОПЕРАЦИИ

[ЧАСТ ARO]

ARO.GEN.005    Обхват

С настоящото приложение се определят изисквания към системата за администриране и управление, които трябва да се изпълняват от Агенцията и държавите членки във връзка с прилагането и изпълнението на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на въздушните операции в гражданското въздухоплаване.

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARO.GEN.115    Документи, свързани с надзора

Компетентният орган предоставя на съответния персонал всички законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи, за да му даде възможност да изпълнява своите задачи и отговорности.

ARO.GEN.120    Мерки за съответствие

▼M14

а) Агенцията разработва приемливи средства за съответствие („AMC“), които могат да бъдат използвани за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.

б) Алтернативни средства за съответствие могат да се използват за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.

в) Компетентният орган установява система за непрекъснато оценяване дали всички алтернативни средства за съответствие, използвани от него или от организациите и лицата под негов надзор, са в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него. Тази система включва процедури за ограничаване, анулиране или изменение на одобрени алтернативни средства за съответствие, ако компетентният орган докаже, че въпросните алтернативни средства за съответствие не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

▼M13

г) Компетентният орган прави оценка на всички алтернативни средства за съответствие, предложени от дадена организация съгласно:

1) 

точка ORO.GEN.120, буква б) от приложение III (Част ORO) към настоящия регламент;

2) 

за аеростати — точка BOP.ADD.010 от приложение II (Част BOP) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията ( 7 ).

▼M14 —————

▼M13

като анализира представената документация и, ако счете за необходимо, извършва проверка на организацията.

Когато компетентният орган констатира, че алтернативните средства за съответствие отговарят на правилата за прилагане, той незабавно:

1) 

уведомява заявителя, че алтернативните средства за съответствие могат да бъдат прилагани и, ако е приложимо, изменя съответно одобрението, разрешението за специализирана операция или свидетелството на заявителя; както и

2) 

уведомява Агенцията за тяхното съдържание, като включва копия от всички съответни документи;

3) 

информира другите държави членки за алтернативните средства за съответствие, които са били приети.

▼B

д) Когато самият компетентен орган използва алтернативни мерки за съответствие, за да постигне съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, той:

1) 

ги предоставя на всички организации и лица под негов надзор; и

2) 

незабавно уведомява Агенцията.

Компетентният орган представя на Агенцията пълно описание на алтернативните мерки за съответствие, включително каквито и да било преработки на процедурите, които могат да бъдат от значение, както и оценка, която показва, че са изпълнени правилата за прилагане.

ARO.GEN.125    Информация за Агенцията

а) Компетентният орган уведомява Агенцията без излишно забавяне, в случай че възникне съществен проблем с изпълнението на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Компетентният орган представя на Агенцията информация от значение за безопасността, произтичаща от докладите за събитията, които е получил.

ARO.GEN.135    Незабавна реакция по проблем на сигурността

▼M14

а) Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ), компетентният орган въвежда система за целесъобразно събиране, анализиране и разпространение на информация, свързана с безопасността.

▼B

б) Агенцията въвежда система за подходящо анализиране на всяка получена информация, засягаща безопасността, и незабавно предоставя на държавите членки и на Комисията информация (включително препоръки или предложения за коригиращи действия), която им е необходима, за да реагират своевременно по проблем на безопасността, който включва продукти, части, прибори, лица или организации, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

в) След получаване на информацията, посочена в букви а) и б), компетентният орган предприема подходящи мерки за справяне с проблема по безопасността.

г) За мерките, предприети по буква в), се съобщава незабавно на всички лица и организации, които трябва да ги изпълнят съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Компетентният орган съобщава тези мерки и на Агенцията, а когато са необходими съвместни действия — на останалите засегнати държави членки.

РАЗДЕЛ II

Управление

ARO.GEN.200    Система за управление

а) Компетентният орган установява и поддържа система за управление, включваща най-малкото:

1) 

документирани правила и процедури, които описват неговата организация, начини и методи за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Процедурите се поддържат актуални и служат като основни работни документи в рамките на компетентния орган за всички свързани задачи;

2) 

достатъчен персонал за изпълнение на неговите задачи и отговорности. Този персонал е квалифициран за изпълнение на възложените задачи и притежава необходимите знания, опит, първоначално и периодично обучение, с цел поддържане на компетентността. Съществува система за планиране на наличността на персонал, за да се гарантира правилното изпълнение на всички задачи;

3) 

подходящи съоръжения и помещения за служебно ползване за изпълнение на възложените задачи;

4) 

функция за наблюдение на съответствието на системата за управление със съответните изисквания, както и на адекватността на процедурите, включително създаването на процес на вътрешен одит и процес за управление на риска в областта на безопасността. Наблюдението на съответствието включва система за предоставяне на висшето ръководство на компетентния орган на информация за работата по констатираните от одита нередности, за да се гарантира предприемането на коригиращи действия, когато е необходимо, и

5) 

лице или група от лица, които отговарят пред висшето ръководство на компетентния орган за функцията по наблюдение на съответствието.

б) За всяка област на дейност, включително системата за управление, компетентният орган назначава едно или повече лица, които носят цялата отговорност за управлението на съответните задачи.

в) Компетентният орган установява процедури за участие във взаимен обмен на цялата необходима информация и за подпомагане на други засегнати компетентни органи по отношение на всички направени констатации и последващи действия, предприети в резултат на надзора върху лица и организации, упражняващи дейност на територията на държава членка, но сертифицирани ►M4  или оправомощени ◄ от ►M1  или представящи декларации на ◄ компетентен орган на друга държава членка или от Агенцията.

г) Копие от процедурите, свързани със системата за управление и нейните изменения, се предоставя на Агенцията с цел стандартизиране.

ARO.GEN.205    Възлагане на задачи на квалифицирани единици

а) Задачи, свързани с първоначалното сертифициране ►M4  , разрешението за специализирана операция ◄ или продължаващия надзор на лицата или организациите, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, се възлагат от държавите членки само на квалифицирани единици. При разпределението на задачите компетентният орган гарантира, че:

1) 

разполага с функционираща система за първоначално и периодично оценяване на съответствието на квалифицираната единица с приложение V към Регламент (ЕО) № 216/2008.

Тази система и резултатите от оценките се документират;

2) 

е установил документирано споразумение с квалифицираната единица, одобрено и от двете страни на подходящо управленско равнище, което ясно определя:

i) 

задачите, които ще се изпълняват;

ii) 

декларациите, докладите и отчетите, които ще се представят;

iii) 

техническите условия, които ще се изпълняват при изпълнението на тези задачи;

iv) 

съответната застраховка на отговорността; и

v) 

защитата на информацията, получена при изпълнението на тези задачи.

б) Компетентният орган гарантира, че процесът на вътрешен одит и процесът за управление на риска за безопасността, изисквани от ARA.GEN.200, буква а), точка 4, обхващат всички задачи относно сертифицирането ►M4  , оправомощаването ◄ и продължаващия надзор, изпълнявани от негово име.

ARO.GEN.210    Промени в системата за управление

а) Компетентният орган разполага със система, която му позволява да установява промени, влияещи на способността му да изпълнява своите задачи и отговорности, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази система му дава възможност да предприема подходящи действия, за да гарантира, че системата му за управление продължава да бъде подходяща и ефективна.

б) Компетентният орган актуализира своята система за управление, за да отразява своевременно всяка промяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, така че да гарантира ефективно изпълнение.

в) Компетентният орган уведомява Агенцията за промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и отговорности, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

ARO.GEN.220    Архивиране

а) Компетентният орган създава система за водене на отчетност, която осигурява подходящо съхранение, достъп и надеждно проследяване на:

1) 

документираните правила и процедури на системата за управление;

2) 

обучението, квалификацията и упълномощаването на неговия персонал;

3) 

разпределението на задачите, които обхващат елементите, изисквани от ARO.GEN.205, както и подробна информация за възложените задачи;

4) 

процесите на сертифициране и продължаващия надзор на сертифицираните организации;

▼M4

4a) 

процеса на разрешаване на високорискова специализирана търговска операция и продължаващия надзор от страна на притежателя на дадено разрешение;

▼M1

5) 

процесите на деклариране и продължаващия надзор на декларираните организации;

▼B

►M1  6) ◄  

подробна информация за курсовете на обучение, предоставяни от сертифицираните организации, и ако е приложимо — отчети, свързани с използваните за обучението FSTD;

▼M4

7) 

надзора на лицата и организациите, упражняващи дейности на територията на държавата членка, но наблюдавани, сертифицирани или оправомощавани от компетентния орган на друга държава членка или Агенцията, както е договорено между тези органи;

▼M5

8) 

надзора на експлоатацията на въздухоплавателни средства, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, от оператори, действащи с нетърговска цел;

▼B

►M1  9) ◄  

оценката и уведомяването на Агенцията относно алтернативни мерки за съответствие, предложени от организациите, подлежащи на сертифициране ►M4  или оправомощаване ◄ , и оценката на алтернативни мерки за съответствие, използвани от самия компетентен орган;

►M1  10) ◄  

констатациите, коригиращите действия и дата на приключване на действията;

►M1  11) ◄  

предприетите мерки за изпълнение;

►M1  12) ◄  

информацията за безопасността и последващите мерки; и

►M1  13) ◄  

използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

▼M4

б) Компетентният орган поддържа списък на всички издадени от него свидетелства на организации и разрешения за специализирани операции, както и на всички получени декларации.

▼B

в) Всички данни се съхраняват за минималния срок, посочен в настоящия регламент. Ако няма посочен такъв срок, данните се съхраняват минимум 5 години и в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство за защита на данните.

РАЗДЕЛ III

Надзор, сертифициране и изпълнение

ARO.GEN.300    Надзор

▼M1

а) Компетентният орган проверява:

▼M4

1) 

съответствието с изискванията, приложими спрямо организациите или типа на операциите преди издаването на свидетелството, одобрението или разрешението, в зависимост от случая;

▼M14

2) 

продължаващото съответствие с приложимите изисквания на организациите, които е сертифицирал, специализираните операции, които е разрешил и организациите, от които е получил декларация;

▼M5

3) 

продължаващото съответствие с приложимите изисквания за нетърговските оператори на въздухоплавателни средства, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга; и

▼M1

4) 

изпълнението на подходящи мерки за безопасност, изисквани от компетентния орган, както е определено в ARO.GEN.135, букви в) и г).

▼B

б) Тази проверка:

1) 

се подпомага от документация, специално предназначена да осигури на персонала, отговарящ за контрола на безопасността, насоки за изпълнение на неговите функции;

2) 

предоставя на засегнатите лица и организации резултатите от дейността по контрол на безопасността;

3) 

се основава на проверки и инспекции, включително наземни и внезапни инспекции; и

4) 

осигурява на компетентния орган необходимите доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия, включително мерките, предвидени в ARO.GEN.350 и ARO.GEN.355.

в) Обхватът на надзора, определен в букви а) и б), е съобразен с резултатите от предишни надзорни дейности и с приоритетите по отношение на безопасността.

г) Без да се накърнява компетентността на държавите членки и техните задължения, определени в ARO.RAMP, обхватът на надзора на дейностите, извършвани на територията на държава членка от лица или организации, установени в друга държава членка, се определя въз основа на приоритетите по отношение на безопасността, както и въз основа на предишни надзорни дейности.

д) Когато дейността на лице или организация включва повече от една държава членка или Агенцията, компетентният орган, който отговаря за надзора по буква а), може да се споразумее част от надзора да се осъществява на местна почва от компетентните органи на държавите членки, където се осъществява дейността или от Агенцията. Всяко лице или организация, предмет на такова споразумение, се информира за неговото съществуване и за неговия обхват.

е) Компетентният орган събира и обработва всяка информация, която се счита за полезна от гледна точка на надзора, включително за наземни и внезапни инспекции.

ARO.GEN.305    Програма за надзор

а) Компетентният орган изготвя и поддържа програма за надзор, която обхваща дейностите по надзора, изисквани съгласно ARO.GEN.300 и ARO.RAMP.

б) За организации, сертифицирани от компетентния орган, програмата за надзор се изготвя като се вземат предвид специфичният характер на организацията, сложността на дейностите ѝ, както и резултатите от предишни дейности по сертифициране и/или надзор, изисквани съгласно ARO.GEN.300 и ARO.RAMP, и се основава на оценката на свързаните рискове. В рамките на всеки цикъл на планиране на надзора тя включва:

1) 

проверки и инспекции, включително наземни и внезапни инспекции, когато е приложимо; и

2) 

срещи между отговорния ръководител и компетентния орган, за да се гарантира, че са в течение по съществени въпроси.

в) За организации, сертифицирани от компетентния орган, се прилага цикъл на планиране на надзора, не по-дълъг от 24 месеца.

Цикълът на планиране на надзора, може да бъде съкратен, ако съществуват доказателства, че нивото на безопасност на организацията е занижено.

Цикълът на планиране на надзора може да бъде удължен до максимум 36 месеца, ако упълномощеният орган е установил, че през предходните 24 месеца:

1) 

организацията е доказала ефективност при разпознаването на заплахи за авиационната безопасност и управлението на свързаните рискове;

2) 

организацията демонстрира постоянно, съгласно ORO.GEN.130, че упражнява пълен контрол върху всички промени;

3) 

не са направени констатации от ниво 1; и

4) 

всички коригиращи действия са изпълнени в рамките на приетия или удължен от компетентния орган срок, определен в ARO.GEN.350, буква г), точка 2.

Цикълът на планиране на надзора може допълнително да бъде удължен до максимум 48 месеца, ако наред с горепосоченото организацията е установила и компетентният орган е одобрил система за непрекъснато докладване на компетентния орган относно показателите за безопасност и спазване на регулаторните разпоредби от самата организация.

▼M4

г) За организации, деклариращи своята дейност пред компетентния орган, програмата за надзор се изготвя въз основа на специфичното естество на организацията, сложността на дейностите ѝ и резултатите от предишни дейности по надзор, както и оценката на свързаните с този тип дейност рискове. Тя включва проверки и инспекции, включително наземни и внезапни инспекции при необходимост.

▼M4

г1) За организации, притежаващи разрешение за специални операции, програмата за надзор се изготвя в съответствие с разпоредбите на буква г), като също така се вземат предвид миналият и настоящият процес на издаване на разрешение и периодът на валидност на разрешението.

▼B

►M1  д) ◄  За лицата, притежаващи свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации, издадени от компетентния орган, програмата за надзор включва инспекции, включително внезапни инспекции, където е подходящо.

►M1  е) ◄  Програмата за надзор включва записи на датите, на които следва да се проведат (и са проведени) проверки, инспекции и срещи.

ARO.GEN.310    Процедура на първоначално сертифициране — организации

а) След получаване на заявление за първоначално издаване на свидетелство за организация компетентният орган проверява съответствието на организацията с приложимите изисквания. Тази проверка може да вземе предвид декларацията, посочена в ORO.AOC.100, буква б).

б) Когато прецени, че организацията отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган издава свидетелствата, както е предвидено в допълнения I и II. Свидетелствата се издават за неопределен срок. Привилегиите и обхватът на дейностите, които организацията е одобрена да извършва, се уточняват в условията на одобрението, приложено към свидетелствата.

в) За да се даде възможност на организациите да прилагат промени без предварително одобрение на компетентния орган съгласно ORO.GEN.130, компетентният орган одобрява представената от организацията процедура, която определя обхвата на такива промени и описва как те ще се управляват и съобщават.

ARO.GEN.330    Промени — организации

а) След получаване на заявление за промяна, която изисква предварително одобрение, преди да издаде одобрението, компетентният орган проверява съответствието на организацията с приложимите изисквания.

Компетентният орган предписва условията, при които организацията може да функционира по време на промяната, освен ако не определи, че действието на свидетелството на организацията трябва да бъде спряно.

Когато прецени, че организацията отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган одобрява промяната.

б) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато организацията приложи промени, които изискват предварително одобрение, без да е получила такова от компетентния орган, както е посочено в буква а), компетентният орган прекратява временно, ограничава или отнема свидетелството на организацията.

в) За промени, които не изискват предварително одобрение, компетентният орган извършва оценка на информацията, представена в уведомлението, изпратено от организацията в съответствие с ORO.GEN.130, за да провери съответствието с приложимите изисквания. В случай на несъответствие компетентният орган:

1) 

уведомява организацията за несъответствието и изисква допълнителни промени;

2) 

в случай на констатации от ниво 1 или ниво 2, действа съгласно ARO.GEN.350.

▼M1

ARO.GEN.345    Деклариране — организации

▼M13

а) След получаване на декларация от организация, която осъществява или има намерение да осъществява дейности, за които се изисква подаване на декларация, компетентният орган проверява дали декларацията съдържа цялата изисквана информация съгласно:

1) 

точка ORO.DEC.100 от приложение III (Част ORO) към настоящия регламент;

2) 

за оператори на аеростати — точка BOP.ADD.100 от приложение II (Част BOP) към Регламент (ЕС) 2018/395; или

3) 

за оператори на планери — точка SAO.DEC.100 от приложение II (Част SAO) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976.

След проверка на изискваната информация компетентният орган потвърждава получаването на декларацията пред организацията.

▼M1

б) Ако декларацията не съдържа необходимата информация или съдържа информация, която сочи несъответствие с приложимите изисквания, компетентният орган уведомява организацията за несъответствието и изисква допълнителна информация. При необходимост компетентният орган извършва инспекция на организацията. Ако бъде потвърдено несъответствието, компетентният орган предприема действия, както е предвидено в ARO.GEN.350.

▼B

ARO.GEN.350    Констатации и коригиращи действия — организации

а) Компетентният орган за надзора съгласно ARO.GEN.300, буква а) разполага със система за анализ на значението на констатациите за безопасността.

▼M4

б) Констатации от ниво 1 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, с процедурите и ръководствата на организацията или с условията на одобрението, сертификата или разрешението за специализирани операции, или със съдържанието на декларация, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите.

▼B

Констатациите от ниво 1 включват:

▼M11

1) 

непредоставяне на достъп на компетентния орган до помещенията на организацията в съответствие с точка ORO.GEN.140 от приложение III (част ORO) към настоящия регламент, или за операторите на аеростати — в съответствие с точки BOP.ADD.015 и BOP.ADD.035 от приложение II (част BOP) към Регламент (ЕС) 2018/395, по време на нормалното работно време и след като компетентният орган е отправил две писмени заявки за достъп;

▼B

2) 

получаване на свидетелството на организация ►M4  или разрешението за специализирани операции ◄ или запазване на неговата валидност чрез фалшифициране на представените документни доказателства;

3) 

доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на свидетелството на организацията ►M4  или разрешението за специализирани операции ◄ ; и

4) 

липса на отговорен ръководител.

▼M4

в) Констатации от ниво 2 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, с процедурите и ръководствата на организацията или с условията на одобрението, сертификата или разрешението за специализирани операции, или със съдържанието на декларацията, което може да доведе до намалена безопасност или сериозно да застраши безопасността на полетите.

▼B

г) Когато бъде направена констатация в рамките на надзора или с каквито и да било други средства, компетентният орган, без да се накърняват допълните действия, изисквани от Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, съобщава в писмена форма констатацията на организацията и изисква коригиращи действия за отстраняване на установените несъответствия. Когато е необходимо, компетентният орган информира държавата, в която е регистрирано въздухоплавателното средство.

1) 

В случай на констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни и подходящи действия да забрани или ограничи дейността и, ако е необходимо, предприема действия за отнемане на свидетелството ►M4  , разрешението за специализирани операции ◄ или специалното одобрение, или за ограничаване или временно прекратяване на действието му изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатацията от ниво 1, до успешното приключване на коригиращите действия от страна на организацията.

2) 

В случай на констатации от ниво 2 компетентният орган:

i) 

предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията, който във всеки случай първоначално не е по-дълъг от 3 месеца. В края на този период и в зависимост от същността на констатацията компетентният орган може да удължи 3-месечния период при наличие на задоволителен план за коригиращите действия, одобрен от компетентния орган; и

ii) 

оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предложен от организацията, и приема тези действия, ако оценката стигне до заключение, че те са достатъчни за справяне с несъответствията.

3) 

Когато дадена организация не представи план за коригиращи действия или не извърши коригиращи действия в рамките на срока, одобрен или удължен от компетентния орган, нивото на констатацията се повишава на ниво 1 и се предприемат действията, предвидени в буква г), точка 1.

▼M14

4) 

Компетентният орган записва всички констатации, които е направил или които са му съобщени в съответствие с буква д), и, когато е приложимо, мерките за изпълнение, които е приложил, както и всички коригиращи действия, произтичащи от констатациите, и датата на тяхното приключване.

▼B

д) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато органът на държава членка, действащ съгласно разпоредбите на ARO.GEN.300, буква г), установи несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане от страна на организация, сертифицирана ►M4  или оправомощена ◄ от ►M1  или представяща декларация за дейността си на ◄ компетентния орган на друга държава членка или от Агенцията, той информира този компетентен орган и посочва нивото на констатацията.

ARO.GEN.355    Констатации и мерки за изпълнение — лица

а) Ако в рамките на надзора или по всякакъв друг начин компетентният орган, отговарящ за надзора съгласно ARO.GEN.300, буква а), открие доказателства, че лице, което притежава свидетелство за правоспособност, квалификация, удостоверение или атестация, издадени съгласно на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, не отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган действа съгласно ARA.GEN.355, букви а)—г) от приложение VI (част ARA) към ►M4  Регламент (ЕС) № 1178/2011 ◄ на Комисията ( 9 ).

б) Ако в рамките на надзора или по всякакъв друг начин се открият доказателства за несъответствие с приложимите изисквания от страна на лице, предмет на изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, което не притежава свидетелство за правоспособност, квалификация, удостоверение или атестация, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, компетентният орган, установил несъответствието, предприема всякакви допълнителни мерки за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието.

▼M4

ARO.GEN.360    Констатации и мерки за изпълнение — всички оператори

Ако в рамките на надзора или по какъвто и да било друг начин бъдат открити доказателства за несъответствие с приложимите изисквания от страна на оператор, попадащ в обхвата на изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, компетентният орган, установил несъответствието, взема всички мерки за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието.

▼B

ПОДЧАСТ OPS

ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ

РАЗДЕЛ I

Сертифициране на оператори за търговски въздушен транспорт

ARO.OPS.100    Издаване на свидетелство за авиационен оператор

а) Компетентният орган издава свидетелство за авиационен оператор, когато прецени, че операторът е показал съответствие с елементите, изисквани в ORO.AOC.100.

б) Свидетелството включва свързаните спецификации на операциите.

▼M4

в) Компетентният орган може да определя специфични експлоатационни ограничения. Тези ограничения се документират в оперативните спецификации.

▼B

ARO.OPS.105    Споразумения за съвместно използване на кодове

Като отчита доколко е безопасно дадено споразумение за съвместно използване на кодове, включващо оператор от трета страна, компетентният орган:

1) 

се уверява, след провеждане на проверка на оператора, както е посочено в ORO.AOC.115, че операторът от трета страна е в съответствие с приложимите стандарти на ИКАО;

2) 

осъществява връзка с компетентния орган на държавата на оператора от трета страна, при необходимост.

▼M11

ARO.OPS.110    Споразумения за лизинг за самолети и вертолети

▼B

а) Компетентният орган одобрява споразумението за лизинг, когато прецени, че операторът, сертифициран в съответствие с приложение III (част ORO), отговаря на:

1) 

ORO.AOC.110, буква г) — за сух лизинг на въздухоплавателни средства на трети страни;

2) 

ORO.AOC.110, буква в) — за въздухоплавателни средства, взети на мокър лизинг от оператор от трета страна;

▼M14

3) 

ORO.AOC.110, буква д) — за въздухоплавателни средства, отдадени на сух лизинг, независимо на кой оператор, с изключение на случаите, посочени в точка ORO.GEN.310 от приложение III;

▼B

4) 

съответните изисквания, отнасящи се до поддържането на летателна годност и летателната експлоатация, за сух лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в ЕС и мокър лизинг на въздухоплавателно средство от оператор от ЕС.

б) Одобрението на споразумение за вземане на мокър лизинг се прекратява временно или се отнема, когато:

1) 

свидетелството за авиационен оператор на лизингодателя или лизингополучателя бъде прекратено или отнето;

▼M14

2) 

лизингодателят е предмет на оперативна забрана по силата на Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 );

▼M14

3) 

разрешението, издадено в съответствие с Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията ( 11 ), е било временно прекратено, анулирано или отказано.

▼M7

в) Одобрението на споразумение за вземане на сух лизинг се прекратява временно или се отнема, когато:

1) 

сертификатът за летателна годност на въздухоплавателното средство е временно прекратен или отнет;

2) 

въздухоплавателното средство е вписано в списъка на операторите, на които са наложени оперативни ограничения, или е регистрирано в държава, на всички оператори, намиращи се под надзора на която, е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

▼B

г) Когато му бъде поискано предварително одобрение на споразумение за отдаване на сух лизинг съгласно ORO.AOC.110, буква г), компетентният орган гарантира:

▼M14

1) 

правилната координация с компетентния орган, отговарящ за продължаващия надзор над въздухоплавателното средство, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията ( 12 ), или за експлоатацията на въздухоплавателното средство, ако органът е различен;

2) 

своевременното заличаване на въздухоплавателното средство от САО на оператора, с изключение на случаите, посочени в точка ORO.GEN.310 от приложение III.

▼M7

д) Когато от компетентния орган бъде поискано предварително одобрение на споразумение за вземане на сух лизинг съгласно ORO.AOC.110, буква г), той осигурява подходяща координация с държавата на регистрация на въздухоплавателното средство с оглед на надзора върху въздухоплавателното средство.

▼M4

РАЗДЕЛ Ia

Даване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции

ARO.OPS.150    Даване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции

а) След получаване на заявление за издаване на разрешение за високорискови специализирани търговски операции компетентният орган на оператора преглежда документацията на оператора за оценката на риска и стандартните оперативни процедури (СОП), свързани с една или повече планирани операции и разработени в съответствие с изискванията на приложение VIII (част SPO).

▼M14

б) Ако е удовлетворен от оценката на риска и СОП, компетентният орган на оператора издава разрешението, както е установено в допълнение IV. Разрешението може да бъде издадено за определен срок или да е безсрочно. В разрешението се уточняват условията, при които на оператора е разрешено да извършва една или повече високорискови специализирани търговски операции.

▼M4

в) При получаване на заявление за промяна на разрешението компетентният орган на оператора се придържа към букви а) и б). Компетентният орган предписва условията, при които операторът може да осъществява дейност по време на промяната, освен ако компетентният орган определи, че разрешението трябва да бъде временно прекратено.

г) При получаване на заявление за подновяване на разрешение компетентният орган на оператора се придържа към букви а) и б). Той може да вземе под внимание предишния процес на разрешаване и надзорните дейности.

д) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато операторът въведе промени, без да е представил изменена оценка на риска и стандартни оперативни процедури (СОП), компетентният орган на оператора временно прекратява, ограничава или отнема разрешението.

е) При получаване на заявление за издаване на разрешение за трансгранична високорискова специализирана търговска операция компетентният орган на оператора преглежда документацията за оценката на риска на оператора и стандартните оперативни процедури (СОП) в координация с компетентния орган на мястото, където е планирано да се проведе операцията. Ако и двата органа са удовлетворени от оценката на риска и стандартните оперативни процедури (СОП), компетентният орган на оператора издава разрешението.

ARO.OPS.155    Споразумения за лизинг

а) Компетентният орган одобрява споразумение за лизинг, включващо регистрирано въздухоплавателно средство на трета страна или оператор от трета страна, когато операторът, извършващ специализирани операции, е показал съответствие с ORO.SPO.100.

б) Одобрението на споразумение за сух лизинг се прекратява временно или отнема, когато удостоверението за летателна годност на въздухоплавателното средство е временно прекратено или отнето.

▼B

РАЗДЕЛ II

Одобрения

ARO.OPS.200    Процедура на специално одобрение

а) При получаване на заявление за издаване на специално одобрение или за промени в него компетентният орган оценява заявлението съобразно съответните изисквания на приложение V (част SPA) и при целесъобразност извършва подходяща инспекция на оператора.

▼M1

б) Когато прецени, че операторът е доказал съответствие с приложимите изисквания, компетентният орган издава или изменя одобрението. Одобрението се посочва в:

1) 

спецификациите на операциите, както е установено в приложение II, за търговски въздушно-транспортни операции; или

▼M14

2) 

списъка на специалните одобрения, установени в допълнение III, за нетърговски и специализирани операции.

▼B

ARO.OPS.205    Одобрение на списъка на минималното оборудване

а) При получаване на заявление за първоначално одобрение на списък на минималното оборудване (MEL) или за неговото изменение от оператор, преди да издаде одобрението компетентният орган оценява всеки засегнат елемент, за да провери дали са изпълнени приложимите изисквания.

б) Компетентният орган одобрява процедурата на оператора за удължаване на приложимите периоди B, C и D за предприемане на коригиращи действия, ако наличието на условията, посочени в ORO.MLR.105, буква е), е било доказано от оператора и проверено от компетентния орган.

в) Компетентният орган одобрява във всеки отделен случай експлоатацията на въздухоплавателното средство извън ограниченията на MEL, но в рамките на ограниченията на базовия списък на минималното оборудване (MMEL), ако наличието на условията, посочени в ORO.MLR.105, е било доказано от оператора и проверено от компетентния орган.

▼M4

ARO.OPS.210    Определяне на разстояние или площ в района

Компетентният орган може да определи разстояние или площ в района за целите на извършването на операции.

▼B

ARO.OPS.215    Одобрение на операции на вертолети над враждебна среда, разположена извън натоварени райони

а) Държавата членка определя районите, където могат да бъдат осъществявани операции на вертолети без осигурени възможности за безопасно принудително кацане, както е описано в CAT.POL.H.420.

б) Преди издаване на одобрението, посочено в CAT.POL.H.420, компетентният орган трябва да е разгледал обосновката на оператора относно невъзможността да бъдат използвани подходящи критерии за летателните характеристики.

ARO.OPS.220    Одобрение на операции на вертолети към или от площадка от обществен интерес

Одобрението, посочено в CAT.POL.H.225, включва списък на площадките от обществен интерес, определени от оператора, за които е приложимо одобрението.

ARO.OPS.225    Одобрение на операции до изолирано летище

Одобрението, посочено в CAT.OP.MPA.106, включва списък на летищата, определени от оператора, за които е приложимо одобрението.

▼M16

ARO.OPS.226    Одобряване и надзор върху програми за обучение, основано на факти

а) 

Когато компетентен орган даде одобрение за програми за EBT, инспекторите трябва да придобият квалификация и да получат обучение за принципите, изпълнението, процеса на одобрение и продължаващия надзор върху EBT.

б) 

Компетентният орган оценява и упражнява надзор върху програмата за EBT, заедно с процесите, които подпомагат нейното изпълнение и ефективност.

в) 

При получаване на заявление за одобрение на програма за EBT компетентният орган:

(1) 

гарантира отстраняването на констатациите от първо ниво в областите, които ще подпомогнат изпълнението на програмата за EBT;

(2) 

оценява способността на оператора да подпомогне изпълнението на програмата за EBT. Като минимум се разглеждат следните елементи:

(i) 

опитът и възможностите на системата за управление на оператора в областите, които ще подпомогнат изпълнението на програмата за EBT — по-специално обучението на летателния екипаж;

(ii) 

пригодността на програмата за EBT на оператора — програмата за EBT трябва да съответства на размера на оператора, както и на естеството и сложността на неговите дейности, като се вземат предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи на тези дейности;

(iii) 

адекватността на системата за водене на отчетност на оператора, по-специално по отношение на обучението на летателния екипаж, записите за проверките и квалификацията, по-специално ORO.GEN.220 и ORO.MLR.115, букви в) и г);

(iv) 

пригодността на системата на оператора за оценяване на компетентността на пилота;

(v) 

компетентността и опита на инструкторите и другия персонал, участващ в програмата за EBT, при използването на процесите и процедурите, които подпомагат изпълнението на програмата за EBT; както и

(vi) 

планът на оператора за прилагане на EBT и оценка на риска за безопасността в подкрепа на програмата за EBT, за да се покаже как може да се постигне равнище на безопасност, равностойно на това на настоящата програма за обучение.

г) 

Компетентният орган издава одобрение на програмата за EBT, ако при оценката се стигне до заключението, че е осигурено съответствие най-малко с ORO.FC.146, ORO.FC.231 и ORO.FC.232.

д) 

Без да се засяга ARO.GEN.120, букви г) и д), компетентният орган уведомява Агенцията, когато започне оценката на алтернативните средства за съответствие, свързани с EBT.

▼M3

ARO.OPS.230    Определяне на дестабилизиращи графици

За целите на ограниченията на полетното време, компетентният орган определя, в съответствие с определенията за „ранен тип“ и „късен тип“ дестабилизиращи графици в точка ORO.FTL.105 от приложение III, кой от тези два вида дестабилизиращи графици се прилага за всички оператори на ТВТ под негов надзор.

ARO.OPS.235    Одобряване на индивидуални схеми за определяне на полетното време

а) Компетентният орган одобрява схемите за специфициране на полетното време, предложени от операторите на ТВТ, ако операторът докаже съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и подчаст FTL от приложение III към настоящия регламент.

б) Когато дадена схема за специфициране на полетното време, предложена от оператор, се отклонява от приложимите сертификационни спецификации, издадени от Агенцията, компетентният орган прилага процедурата, описана в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

в) Когато дадена схема за специфициране на полетното време, предложена от оператор, се отклонява от приложимите правила за изпълнение, компетентният орган прилага процедурата, описана в член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

г) Одобрените отклонения или дерогации са обект, след прилагането им, на оценка, която има за цел да определи дали тези отклонения или дерогации следва да бъдат потвърдени или изменени. Компетентният орган и Агенцията провеждат независима оценка въз основа на информацията, предоставена от оператора. Оценката е пропорционална, прозрачна и основана на научни принципи и познания.

▼M9

ARO.OPS. 240    Специално одобрение на RNP AR APCH („Изисквания към органите за подход с необходими навигационни характеристики“)

а) 

Когато заявителят е доказал съответствие с изискванията съгласно SPA.PBN.105, компетентният орган издава общо специално одобрение или специално одобрение за процедурата за RNP AR APCH.

б) 

В случай на специално одобрение за процедурата компетентният орган:

1) 

изброява в PBN одобрението одобрените процедури за подход по прибори към определени летища;

2) 

установява координация с компетентните органи за тези летища, ако е уместно; и

3) 

взема под внимание възможните кредити, произтичащи от специални одобрения на RNP AR APCH, вече издадени на заявителя.

▼M4

РАЗДЕЛ III

Надзор на операциите

ARO.OPS.300    Въвеждащи полети

Компетентният орган може да определи допълнителни условия за въвеждащи полети, осъществявани в съответствие с част NCO на територията на държавата членка. Тези условия гарантират безопасността на операциите и са пропорционални.

▼B

ПОДЧАСТ RAMP

НАЗЕМНИ ИНСПЕКЦИИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПЕРАТОРИ, НАМИРАЩИ СЕ ПОД РЕГУЛАТОРЕН НАДЗОР НА ДРУГА ДЪРЖАВА

ARO.RAMP.005    Обхват

Настоящата подчаст установява изискванията, които компетентният орган или Агенцията трябва да следват, когато изпълняват своите задачи и отговорности относно извършването на наземни инспекции на въздухоплавателните средства, използвани от оператори от трети страни или използвани от оператори, които са под регулаторния надзор на друга държава членка, когато същите кацат на летища, разположени на територията, предмет на разпоредбите на Договора.

ARO.RAMP.100    Общи разпоредби

а) Въздухоплавателното средство, както и неговият екипаж, се подлагат на инспекция въз основа на приложимите изисквания.

б) В допълнение към извършването на наземните инспекции, включени в неговата програма за надзор, установена в съответствие с ARO.GEN.305, компетентният орган извършва наземна инспекция на въздухоплавателните средства, за които има подозрения, че не отговарят на приложимите изисквания.

в) В рамките на разработването на програмата за надзор, установена в съответствие с ARO.GEN.305, компетентният орган установява годишна програма за извършването на наземни инспекции на въздухоплавателните средства. Тази програма:

1) 

се основава на методика на изчисляване, която отчита историческа информация относно броя и естеството на операторите и броя на кацанията извършени от тях на нейните летища, както и рисковете за безопасността; и

2) 

позволява на компетентния орган да даде приоритет на инспекциите на въздухоплавателните средства въз основа на списъка, посочен в ARO.RAMP.105, буква а).

г) Когато счете за необходимо, Агенцията, в сътрудничество с държавите членки, на чиято територия ще бъде извършена инспекцията, извършва наземна инспекция на въздухоплавателното средство, за да провери съответствието с приложимите изисквания за целите на:

1) 

задачите по сертифициране, възложени на Агенцията от Регламент (ЕО) № 216/2008;

2) 

стандартизационните инспекции на държавата членка; или

3) 

инспекциите на дадена организация с цел проверка на съответствието с приложимите изисквания в потенциално опасни ситуации.

ARO.RAMP.105    Критерии за определяне на приоритет

а) За определянето на приоритетите на наземните инспекции Агенцията предоставя на компетентните органи списък на операторите или въздухоплавателните средства, определени като представляващи потенциален риск.

б) Този списък включва:

1) 

операторите на въздухоплавателните средства, определени въз основа на анализа на наличните данни в съответствие с ARO.RAMP.150, буква б), точка 4;

2) 

операторите или въздухоплавателните средства, посочени на Агенцията от Европейската комисия и определени въз основа на:

i) 

становище, изразено от Комитета за авиационна безопасност (ASC) във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 2111/2005, че е необходима допълнителна проверка на действителното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез систематични наземни инспекции; или

ii) 

получена от Европейската комисия информация от държавите членки съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005;

3) 

наличие на въздухоплавателни средства, експлоатирани на територията, обект на разпоредбите на Договора, от оператори, включени в приложение Б към списъка на операторите, обект на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005;

4) 

наличие на въздухоплавателни средства, експлоатирани от оператори, сертифицирани в държава, която упражнява регулаторен надзор над операторите, включени в списъка, посочен в точка 3;

▼M14

5) 

наличие на въздухоплавателни средства, използвани от оператор от трета държава, който за първи път оперира на или извън територията, обект на разпоредбите на Договора, или чието разрешение, издадено в съответствие с Регламент (ЕС) № 452/2014, е ограничено или възстановено след като е било временно прекратено или анулирано.

▼B

в) Списъкът се представя в съответствие с установената от Агенцията процедура след всяко актуализиране на списъка на Общността на операторите, предмет на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005, и при всички случаи поне веднъж на всеки 4 месеца.

ARO.RAMP.110    Събиране на информация

Компетентният орган събира и обработва всяка информация, считана за полезна за извършването на наземни инспекции.

ARO.RAMP.115    Квалификация на наземните инспектори

а) Компетентният орган и Агенцията разполагат с квалифицирани инспектори, които да извършват наземните инспекции.

б) Наземните инспектори:

1) 

притежават необходимото образование в областта на въздухоплаването или практически познания, свързани с областите, които те инспектират;

2) 

са преминали успешно:

i) 

подходящо специално теоретично и практическо обучение в една или повече от следните области на инспекция:

A) 

пилотска кабина;

Б) 

безопасност на кабината;

В) 

състояние на въздухоплавателното средство;

Г) 

товари;

ii) 

подходящо обучение в процеса на работа, предоставено от старши наземен инспектор, назначен от компетентния орган или Агенцията;

▼M14

3) 

поддържат валидността на своята квалификация посредством периодично преминаване на обучение и извършване на минимум 12 инспекции за една календарна година.

▼B

в) Обучението по буква б), точка 2, подточка i) се предоставя от компетентния орган или от организация за обучение, одобрена в съответствие с ARO.RAMP.120, буква а).

г) Агенцията разработва и поддържа програма за обучение и насърчава организирането на курсове за обучение и семинари за инспекторите с цел подобряване на разбирането и еднообразното прилагане на настоящата подчаст.

д) Агенцията улеснява и координира програма за обмен на инспектори, насочена към даване на възможност на инспекторите да получат практически опит и да допринасят за хармонизацията на процедурите.

ARO.RAMP.120    Одобряване на организациите за обучение

а) Компетентният орган одобрява организация за обучение, чието основно място на стопанска дейност е на територията на съответната държава членка, след като се убеди, че организацията за обучение:

1) 

е определила началник на обучението, който притежава добри управленски способности, за да гарантира, че предоставяното обучение е в съответствие с приложимите изисквания;

2) 

разполага с налични съоръжения и оборудване за провеждане на обучение, подходящи за вида предоставяно обучение;

3) 

предоставя обучение в съответствие с програмата за обучение, разработена от Агенцията в съответствие с ARO.RAMP.115, буква г);

4) 

използва квалифицирани инструктори за обучение.

б) Ако бъде поискано от компетентния орган, проверката на съответствието и постоянното спазване на изискванията, посочени в буква а), се извършва от Агенцията.

в) Организацията за обучение се одобрява за предоставянето на един или повече от следните видове обучение:

1) 

първоначално теоретично обучение;

2) 

първоначално практическо обучение;

3) 

периодично обучение.

ARO.RAMP.125    Провеждане на наземни инспекции

▼M14

а) Наземните инспекции се извършват по стандартизиран начин.

▼B

б) При извършването на наземна инспекция инспекторите полагат всички възможни усилия, за да избягнат ненужно забавяне на инспектираното въздухоплавателно средство.

▼M14

в) След завършване на наземната инспекция командирът или, в негово отсъствие, друг член на летателния екипаж или представител на оператора се уведомява за резултатите от наземната инспекция.

▼B

ARO.RAMP.130    Категоризиране на констатациите

За всеки пункт за инспекция са установени три категории на възможно неспазване на приложимите изисквания, определени като констатации. Въпросните констатации се подреждат в следните категории:

1) 

констатация от категория 3 е всяко установено значително несъответствие с приложимите изисквания или условията на свидетелството, което оказва изключително голямо въздействие върху безопасността;

2) 

констатация от категория 2 е всяко установено несъответствие с приложимите изисквания или условията на свидетелството, което оказва значително въздействие върху безопасността;

3) 

констатация от категория 1 е всяко установено несъответствие с приложимите изисквания или условията на свидетелството, което оказва незначително въздействие върху безопасността.

ARO.RAMP.135    Последващи действия по констатациите

а) За констатациите от категория 2 или 3 компетентният орган или съответно Агенцията:

1) 

съобщава в писмена форма констатацията на оператора, включително изисква доказателства за предприетите коригиращи действия; и

2) 

уведомява компетентния орган на държавата на оператора и, когато е подходящо, държавата на регистрация на въздухоплавателното средство и на издаване на свидетелството за правоспособност на полетния екипаж. Където е уместно, компетентният орган или Агенцията изискват потвърждение на приемането на коригиращите действия, предприети от оператора в съответствие с ARO.GEN.350 или ARO.GEN.355.

б) В допълнение към буква а), в случая на констатации от категория 3 компетентният орган предприема незабавни действия като:

1) 

налага оперативни ограничения на въздухоплавателното средство;

2) 

изисква да бъдат предприети незабавни коригиращи действия;

3) 

забранява извършването на летателна дейност от въздухоплавателното средство в съответствие с ARO.RAMP.140; или

4) 

налага незабавна оперативна забрана в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

в) Когато Агенцията установи констатация от категория 3, тя изисква от органа, компетентен за територията, където се е приземило въздухоплавателното средство, да предприеме подходящи мерки в съответствие с буква б).

ARO.RAMP.140    Задържане на въздухоплавателно средство на земята

а) В случая на констатации от категория 3, когато изглежда, че е предвидено или има вероятност въздухоплавателното средство да извършва летателна дейност, без операторът или собственикът да е предприел подходящо коригиращо действие, компетентният орган:

1) 

уведомява командира или оператора, че на въздухоплавателното средство не е разрешено да започне полета до получаването на допълнително уведомление; и

2) 

издава забрана за извършване на летателна дейност на това въздухоплавателно средство.

б) Компетентният орган на държавата, в която на въздухоплавателното средство е издадена забрана за извършване на летателна дейност, незабавно информира компетентния орган на държавата на оператора и държавата на регистрация на въздухоплавателното средство, ако е приложимо, както и Агенцията, в случай че забрана за извършване на летателна дейност се издава спрямо въздухоплавателно средство, използвано от оператор от трета страна.

в) В координация с държавата на оператора или държавата на регистрация компетентният орган предписва необходимите услови, при които на въздухоплавателното средство може да бъде позволено да излети.

г) Ако несъответствието засяга валидността на сертификата за летателна годност на въздухоплавателното средство, забраната за извършване на летателна дейност може да бъде вдигната от компетентния орган единствено, когато операторът представи доказателства, че:

1) 

е възстановено съответствието с приложимите изисквания;

▼M14

2) 

притежава разрешение за полет в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 за въздухоплавателните средства, регистрирани в държава членка;

▼B

3) 

притежава разрешение за полети или еквивалентен документ от държавата на регистрация или държавата на оператора за въздухоплавателните средства, регистрирани в трета страна и експлоатирани от оператор от ЕС или от трета страна; и

4) 

притежава разрешение от третите страни, над които ще прелети, ако това е приложимо.

ARO.RAMP.145    Докладване

а) Информацията, събрана в съответствие с ARO.RAMP.125, буква а), се вписва в централизираната база данни, посочена в ARO.RAMP.150, буква б), точка 2, в срок от 21 календарни дни след инспекцията.

б) Компетентният орган или Агенцията вписват в централизираната база данни всяка информация, полезна за прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, а също и за осъществяването от страна на Агенцията на възложените ѝ с настоящото приложение задачи, включително съответната информация, посочена в ARO.RAMP.110.

в) Когато информацията, посочена в ARO.RAMP.110, покаже наличие на потенциална заплаха за безопасността, тази информация незабавно се съобщава също на Агенцията и всички компетентни органи.

г) Когато определено лице предаде на компетентния орган информация относно недостатъци на въздухоплавателното средство, информацията, посочена в ARO.RAMP.110 и ARO.RAMP.125, буква а), се представя без да се разкриват данни за лицето, източник на тази информация.

ARO.RAMP.150    Задачи по координиране на агенцията

а) Агенцията управлява и използва необходимите инструменти и процедури за съхранение и обмен на:

▼M14

1) 

информацията, посочена в точка ARO.RAMP.145.

▼B

2) 

информацията, предоставена от трети страни или международни организации, с които ЕС е сключил съответни споразумения, или организации, с които Агенцията е сключила съответни споразумения в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Това управление включва следните задачи:

1) 

съхранение на данни от държавите членки, необходими за информацията, свързана с безопасността на въздухоплавателните средства, кацащи на летища, разположени на територия, предмет на разпоредбите на Договора;

2) 

създаване, поддържане и непрекъсната актуализация на централизираната база данни, съдържаща цялата информация, посочена в буква а), точки 1 и 2;

3) 

предоставяне на необходимите промени и подобрения в приложенията на базата данни;

4) 

анализ на информацията в централизираната база данни и друга уместна информация, засягаща безопасността на въздухоплавателните средства и авиационните оператори, и въз основа на това:

i) 

консултиране на Комисията и компетентните органи относно незабавни действия или политиката на последващи действия;

ii) 

докладване на потенциални проблеми относно безопасността пред Комисията и компетентните органи;

iii) 

предлагане на координирани действия на Комисията и компетентните органи, когато това е необходимо в името на безопасността, и осигуряване на координацията на техническо ниво на такива действия;

5) 

поддържане на връзка с други европейски институции и органи, международни организации и компетентни органи на трети страни с цел обмен на информация.

ARO.RAMP.155    Годишен доклад

Агенцията изготвя и представя на Комисията годишен доклад относно системата на наземни инспекции, съдържащ като минимум следната информация:

а) 

състоянието на напредъка на системата;

б) 

състоянието на инспекциите, проведени през годината;

в) 

анализ на резултатите от инспекциите с указание за категорията на констатациите;

г) 

действията, предприети през годината;

д) 

предложения за допълнително усъвършенстване на системата на наземни проверки; и

е) 

приложения, съдържащи списък на инспекциите, подредени по държава на опериране, тип на въздухоплавателното средство, оператор и процент на забележките.

ARO.RAMP.160    Информиране на обществеността и защита на информацията

а) Държавите членки използват информацията, получена от тях съгласно ARO.RAMP.105 и ARO.RAMP.145, единствено за целите, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за прилагането му, и я защитават по съответен начин.

б) Всяка година Агенцията публикува доклад с обобщена информация, който се предоставя на разположение на обществеността и съдържа анализ на получената информация в съответствие с ARO.RAMP.145. Докладът е опростен и лесен за разбиране, като източникът на информацията не се посочва.

▼M14
Допълнение IСВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

(график за одобрение на въздушни превозвачи)

Видове операции:

Търговски въздушен транспорт (ТВТ)

□Пътници; □ Товари;

□Друго (1): …

 (4)

Държава на оператора (2)

 (5)

Издаващ орган (3)

САО # (6):

Наименование на оператора (7)

Dba Търговско наименование (8)

Адрес на оператора (10):

Телефон (11):

Факс:

Електронна поща:

Оперативни звена за контакт (9):

Данните за контакт, позволяващи незабавна връзка с оперативното ръководство, са посочени в … (12).

 

 

 

Настоящото свидетелство удостоверява, че на … (13) е предоставено правото да осъществява търговски въздушни операции съгласно приложените спецификации на операциите и в съответствие с Ръководството за експлоатация, приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.

Дата на издаване (14):

Име и подпис (15):

Длъжност:

(1)   

Другите видове транспорт трябва да бъдат посочени.

(2)   

Заменя се с наименованието на държавата на оператора.

(3)   

Заменя се с идентификацията на издаващия компетентен орган.

(4)   

Попълва се от компетентния орган.

(5)   

Попълва се от компетентния орган.

(6)   

Номер на одобрението, издадено от компетентния орган.

(7)   

Заменя се от регистрираното наименование на оператора.

(8)   

Търговско наименование на оператора, ако то е различно. Впишете „Dba“ (за „извършва стопанска дейност като/Doing business as/“) преди търговското наименование.

(9)   

Данните за контакт включват номер на телефон и на факс, включително код на държавата, и адрес на електронната поща (ако има такъв), чрез които може да се осъществи незабавна връзка с оперативното ръководство по въпроси, свързани с летателната експлоатация, летателната годност, компетентността на членовете на летателния и кабинния екипаж, опасни товари и други съответни въпроси.

(10)   

Адрес на основното място на стопанска дейност на оператора.

(11)   

Номер на телефон и факс в основното място на стопанска дейност на оператора, включително код на държавата. Посочва се адрес за електронна поща, ако има такъв.

(12)   

Вписва се контролираният документ, намиращ се на борда, в който са изброени данните за контакт, като се указва съответният параграф или страница. Напр.: „Данните за контакт … са посочени в ръководството за експлоатация, общо/основно, глава 1, точка 1.1“; или „… са посочени в спецификациите на операциите, стр. 1“; или „… са посочени в допълнение към настоящия документ“.

(13)   

Регистрирано наименование на оператора.

(14)   

Дата на издаване на САО (дд-мм-гггг).

(15)   

Длъжност, наименование и подпис на представителя на компетентния орган. Освен това на САО може да се положи и официален печат.

Формуляр 138 на EASA, издание 2

▼M15
Допълнение IIСПЕЦИФИКАЦИИ НА ОПЕРАЦИИТЕ

(при спазване на одобрените условия в ръководството за експлоатация)

Данни за контакт с издаващия орган

Телефон (1): …; Факс: …;

Електронна поща: …

САО (2):

Наименование на оператора (3):

Дата (4):

Подпис:

 

Dba Търговско наименование

 

 

Спецификации на операциите #:

Модел на въздухоплавателно средство (5):

Регистрационни знаци (6):

Видове операции: Търговски операции

□Пътници

□Товари

□Други (7): …

Зона на експлоатация (8):

Специални ограничения (9):

Специални одобрения:

Да

Не

Спецификация (10)

Забележки

Опасни товари

 

 

Операции при намалена видимост

 

 

CAT (11)

 

Излитане

 

 

RVR (12): m

Подход и кацане

DA/H: ft RVR: m

RVSM (13)

□N/A

 

 

ETOPS (14)

□N/A

Максимално време за отклонение (15): min.

 

Комплексни навигационни летателно-технически характеристики за операции при PBN (16)

 

 (17)

Минимални навигационни летателно-технически характеристики

 

 

Операции с едномоторен турбинен самолет през нощта или при метеорологични условия за полети по прибори (SET-IMC)

 (18)

 

Операции на вертолети с помощта на системи за изобразяване при нощно виждане

 

 

Подемно-товарни операции с вертолет

 

 

 

Полети за спешно медицинско осигуряване с вертолет

 

 

Крайбрежни операции с вертолет

 

 

Обучение на кабинния екипаж (19)

 

 

Издаване на атестация на кабинен екипаж (20)

 

 

Използване на приложения за EFB от тип Б

 (21)

 

Поддържане на летателната годност

 (22)

 

Други (23)

 

 

 

 

(1)   

Данни за контакт по телефон и факс с компетентния орган, включително кода на държавата. Посочва се адрес за електронна поща, ако има такъв.

(2)   

Вписва се номерът на съответното свидетелство за авиационен оператор (САО).

(3)   

Вписват се регистрираното наименование на оператора и търговското му наименование, ако са различни. Впишете „Dba“ (за „извършва стопанска дейност като/Doing business as“) преди търговското наименование.

(4)   

Дата на издаване на спецификациите на операциите (дд-мм-гггг) и подпис на представителя на компетентния орган.

(5)   

Вписват се установените съгласно определението на ИКАО марка, модел и серия на въздухоплавателното средство — или основната серия, ако е определена серия (напр. Boeing-737-3K2 или Boeing-777-232).

(6)   

Регистрационните знаци са изброени в спецификациите на операциите или в ръководството за експлоатация. Във втория случай в съответните спецификации на операциите трябва да има препратка към съответната страница в ръководството за експлоатация. В случай че за модела въздухоплавателно средство не са приложими всички специални одобрения, неговите регистрационни знаци биха могли да бъдат вписани в колоната за забележки към съответното специално одобрение.

(7)   

Други видове транспорт, които трябва да бъдат посочени (например спешна медицинска помощ).

(8)   

Посочват се географските райони на разрешената операция (с географски координати или конкретни маршрути, райони за полетна информация или национални или регионални граници).

(9)   

Изброяват се приложимите специални ограничения (напр. само VFR, т.е. по правилата за визуални полети, само през деня и т.н.).

(10)   

В тази колона се посочват минималните условия за всяко одобрение или видът одобрение (със съответните критерии).

(11)   

Вписва се приложимата категория точен подход: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB или CAT IIIC. Вписват се минималната хоризонтална видимост по пистата („RVR“) в метри и височината на вземане на решение („DH“) във футове. За всяка посочена категория подход се използва по един ред.

(12)   

Вписва се одобрената минимална RVR при излитане в метри. За всяко одобрение може да се използва по един ред, ако са получени няколко одобрения.

(13)   

В полето „неприложимо“ (N/A) може да се постави отметка единствено ако максималното полетно ниво за въздухоплавателното средство е под FL290.

(14)   

Увеличеният обхват на операциите (ETOPS) в момента е приложим само за въздухоплавателни средства с два двигателя. Следователно в полето „неприложимо“ (N/A) може да се постави отметка, ако моделът въздухоплавателно средство има по-малко или повече от два двигателя.

(15)   

Може да се посочи и праговото разстояние (в NM, т.е. морски мили), както и типът двигател.

(16)   

Навигация, основана на летателните характеристики и оборудването на въздухоплавателно средство (PBN): използва се по един ред за всяко комплексно специално одобрение за PBN (напр. RNP AR APCH), със съответните ограничения, посочени в колоните „Спецификации“ или „Забележки“, или и в двете. В спецификациите на операциите или в ръководството за експлоатация могат да бъдат посочени индивидуални за всяка процедура одобрения на конкретни процедури RNP AR APCH. Във втория случай в съответните спецификации на операциите трябва да има препратка към съответната страница в ръководството за експлоатация.

(17)   

Посочете дали специалното одобрение е ограничено до определени краища на писти за излитане и кацане или летища, или и двете.

(18)   

Вписва се конкретната комбинация корпус или двигател.

(19)   

Одобрение за провеждане на обучението и изпитите, задължителни за кандидатите за атестация на кабинен екипаж, както е посочено в приложение V (Част CC) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

(20)   

Одобрение за издаване на атестации на кабинен екипаж, както е посочено в приложение V (Част CC) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

(21)   

Въвежда се списъкът на приложенията за EFB от тип Б заедно с номера на хардуера за EFB (за преносими EFB). Този списък се съдържа в спецификациите на операциите или в ръководството за експлоатация. Във втория случай в съответните спецификации на операциите трябва да има препратка към съответната страница в ръководството за експлоатация.

(22)   

Името на лицето или организацията, отговарящо/а за осигуряване на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, както и посочване на регламента, по който се изисква това — напр. подчаст Ж от приложение I (Част М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014.

(23)   

Тук могат да бъдат въведени други одобрения или данни, като се използва по един ред (или едно поле с няколко реда) за всяко разрешение (напр. кацане на скъсени дистанции, операции за стръмен подход, намалена изисквана дистанция за кацане, операции с вертолети към или от площадки от обществен интерес, операции с вертолети над враждебна среда, разположена извън натоварена зона, операции с вертолети без възможност за безопасно принудително кацане, операции с увеличени ъгли на крен, максимално разстояние от подходящо летище за самолети с два двигателя без одобрение за ETOPS).

Формуляр 139 на EASA, издание 6

▼M14
Допълнение III

Списък на специалните одобрения

Нетърговски операции

Специализирани операции

(при спазване на условията, посочени в одобрението и съдържащи се в ръководството за експлоатация или експлоатационния наръчник на пилота)Издаващ орган (1):

Списък на специалните одобрения # (2):

Наименование на оператора:

Дата (3):

Подпис:

Модел и регистрационен знак на въздухоплавателното средство (4):

Видове специализирана операция („SPO“), ако е приложимо:

□ (5)

Специални одобрения (6):

Спецификация (7)

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Вписват се наименованието и данните за контакт.

(2)   

Вписва се свързаният номер.

(3)   

Дата на издаване на специалните одобрения (дд-мм-гггг) и подпис на представителя на компетентния орган.

(4)   

Вписват се марката, моделът и серията на въздухоплавателното средство, установени съгласно определението на Екипа за безопасност на търговската авиация (CAST)/ИКАО, или основната серия, ако е определена серия (напр. Boeing-737-3K2 или Boeing-777-232). Таксономията на CAST/ИКАО е на разположение на адрес: http://www.intlaviationstandards.org/


Регистрационните знаци се посочват в списъка на специалните одобрения или в ръководството за експлоатация. Във втория случай в списъка на специалните одобрения се прави препратка към съответната страница в ръководството за експлоатация.

(5)   

Посочва се видът на операцията, напр. селско стопанство, строителство, фотография, картографиране, наблюдение и патрулиране, реклама от въздуха, полети за проверка на техническото обслужване.

(6)   

В тази колона се посочват всички одобрени операции — напр. за опасни товари, LVO, RVSM, PBN, MNPS, HOFO.

(7)   

В тази колона се посочват минималните условия за всяко одобрение, напр. височината на вземане на решение и минимумите за използваната RVR за CAT II.

Формуляр 140 на EASA, издание 2
Допълнение IVДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКОРИСКОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

Издаващ орган (1):

Разрешение № (2):

Наименование на оператора (3):

Адрес на оператора (4):

Телефон (5):

Факс:

Електронна поща:

Модел и регистрационен знак на въздухоплавателното средство (6):

Разрешена специализирана операция (7):

Разрешена зона или обект за операцията (8):

Специални ограничения (9):

С настоящото се потвърждава, че на … е предоставено правото да осъществява високорискови специализирани търговски операции в съответствие с настоящото разрешение, със стандартните оперативни процедури на оператора, с приложение V към Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.

Дата на издаване (10):

Име и подпис (11):

Длъжност:

(1)   

Име на компетентния орган и данни за контакт с него.

(2)   

Вписва се номерът на съответното разрешение.

(3)   

Вписват се регистрираното наименование на оператора и търговското му наименование, ако са различни. Впишете „Dba“ (за „извършва стопанска дейност като/Doing business as/“) преди търговското наименование.

(4)   

Адрес на основното място на стопанска дейност на оператора.

(5)   

Номер на телефон и факс в основното място на стопанска дейност на оператора, включително код на държавата. Посочва се адрес за електронна поща, ако има такъв.

(6)   

Вписват се марката, моделът и серията на въздухоплавателното средство, установени съгласно определението на Екипа за безопасност на търговската авиация (CAST)/ИКАО, или основната серия, ако е определена серия (напр. Boeing-737-3K2 или Boeing-777-232). Таксономията на CAST/ИКАО е на разположение на адрес: http://www.intlaviationstandards.org. Регистрационните знаци се посочват в списъка на специалните одобрения или в ръководството за експлоатация. Във втория случай в списъка на специалните одобрения се прави препратка към съответната страница в ръководството за експлоатация.

(7)   

Посочва се видът на операцията, напр. селско стопанство, строителство, фотография, картографиране, наблюдение и патрулиране, реклама от въздуха, полети за проверка на техническото обслужване.

(8)   

Посочват се географските райони или обекти на разрешената операция (с географски координати или райони за полетна информация, или национални или регионални граници).

(9)   

Изброяват се приложимите специални ограничения (напр. само VFR, т.е. по правилата за визуални полети, само през деня и т.н.).

(10)   

Дата на издаване на разрешението (дд-мм-гггг).

(11)   

Длъжност, наименование и подпис на представителя на компетентния орган. Освен това на разрешението може да се положи и официален печат.

Формуляр 151 на EASA, издание 2

▼M14 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИТЕ ОПЕРАЦИИ

[ЧАСТ ORO]

ORO.GEN.005    Обхват

▼M4

Настоящото приложение установява изисквания, които трябва да се спазват от въздушните оператори, извършващи:

а) 

операции на търговския въздушен транспорт (ТВТ);

б) 

специализирани търговски операции;

в) 

нетърговски операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга;

г) 

нетърговски специализирани операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга.

▼B

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ORO.GEN.105    Компетентен орган

За целите на настоящото приложение компетентният орган, който упражнява надзор върху подлежащи на задължение за сертифициране ►M1  или деклариране ◄ оператори, за оператори с основно място на стопанска дейност в дадена държава членка, е определеният от тази държава членка орган.

ORO.GEN.110    Отговорности на оператора

▼M4

а) Операторът носи отговорност за експлоатацията на въздухоплавателното средство в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, според случая, със съответните изисквания на настоящото приложение и със своето свидетелство на авиационен оператор, разрешение за специализирана операция или декларация.

▼B

б) Всеки полет се извършва в съответствие с разпоредбите на ръководството за експлоатация.

в) Операторът установява и поддържа система за упражняване на оперативен контрол върху всеки полет, извършван при условията на неговото свидетелство ►M4  или разрешението за специализирани операции ◄ ►M1  или декларация. ◄

г) Операторът гарантира, че неговите въздухоплавателни средства са оборудвани и екипажите са квалифицирани, както се изисква за зоната и типа на експлоатация.

д) Операторът гарантира, че персоналът, назначен или пряко ангажиран в наземната и полетната експлоатация, е надлежно инструктиран, показал е способност за изпълнение на специфичните си задължения и е запознат със своите отговорности и взаимовръзката на своите задължения с цялостната експлоатация.

▼M5

е) Операторът установява процедури и инструкции за безопасната експлоатация на всеки тип въздухоплавателно средство, съдържащи задълженията и отговорностите на наземния състав и на членовете на екипажа, за всички видове експлоатация на земята и по време на полет. Тези процедури и инструкции не могат да изискват член на екипажа да изпълнява други дейности по време на критични фази на полета, освен необходимите за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство. Трябва също да бъдат включени процедури и инструкции за стерилна пилотска кабина.

▼B

ж) Операторът гарантира, че целият персонал е осведомен, че трябва да спазва законовите и подзаконовите актове и процедурите на тези държави, в които се извършват операциите, и които се отнасят до изпълнението на техните задължения.

▼M14

з) С цел да се гарантира спазването на оперативните процедури от ръководството за експлоатация, операторът изготвя контролна карта за всеки тип въздухоплавателно средство, която да бъде използвана от членовете на екипажа на всички етапи от полета при нормални, извънредни и аварийни условия. При оформянето и използването на контролните карти се спазват принципите, свързани с човешкия фактор, и се взема под внимание най-актуалната съответна документация от притежателя на одобрението на проекта.

▼B

и) Операторът определя процедури за полетно планиране с цел осигуряване на безопасно извършване на полета, съобразени с характеристиките на въздухоплавателното средство, други експлоатационни ограничения и съответните очаквани условия по предвидения маршрут, както и на съответните летища или експлоатационни площадки. Тези процедури са включени в ръководството за експлоатация.

▼M10

й) Операторът създава и поддържа програми за обучение по опасни товари за персонала, както се изисква от техническите инструкции. Такива програми за обучение съответстват на отговорностите на персонала. Програмите за обучение на операторите, извършващи операции по търговски и въздушен транспорт (ТВТ), независимо дали извършват превоз на опасни товари, и на операторите, извършващи операции, различни от ТВТ, посочени в букви (б), (в) и (г) от точка ORO.GEN.005, които превозват опасни товари, подлежат на преглед и одобрение от компетентния орган.

▼M13

к) Независимо от разпоредбите на буква й), операторите, извършващи търговски операции с някое от следните въздухоплавателни средства, гарантират, че полетният екипаж е получил подходящо обучение по опасни товари или инструктаж, които им позволяват да разпознават недекларирани опасни стоки, качени на борда от пътници или като товар:

1) 

едномоторни витлови самолети с максимална сертифицирана излетна маса (MCTOM) ≤ 5 700 kg и максимална оперативна конфигурация на пътническите места (MOPSC) от ≤ 5 пътнически места, експлоатирани за полети с излитане и кацане на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по правилата за визуални полети през деня;

2) 

вертолети, различни от сложни вертолети с моторна тяга, с един двигател и MOPSC от ≤ 5 пътнически места, експлоатирани при полети, които излитат и кацат на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по правилата за визуални полети през деня.

▼B

ORO.GEN.115    ►M4  Заявление за издаване на свидетелство за авиационен оператор  ◄

а) Кандидатстването за свидетелство за ►M4  авиационен ◄ оператор или за изменение на съществуващо свидетелство се извършва във форма и по начин, установени от компетентния орган, отчитайки приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Кандидатите за първоначално свидетелство представят на компетентния орган документация, която показва как ще спазват изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази документация включва процедура, която описва как промените, които не изискват предварително одобрение, ще се управляват и съобщават на компетентния орган.

ORO.GEN.120    Мерки за съответствие

а) Алтернативни мерки за съответствие на приетите от Агенцията могат да се използват от операторите за установяване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Когато оператор, подлежащ на сертифициране, желае да използва алтернативна мярка за съответствие на приетите от Агенцията Приемливи мерки за съответствие (AMC), за да установи съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, преди да я въведе той трябва да представи на компетентния орган пълно описание на алтернативната мярка за съответствие. Описанието включва всяка преработка на ръководства или процедури, която може да е от значение, както и оценка, доказваща спазването на правилата за прилагане.

Въвеждането на тези алтернативни мерки за съответствие от оператора подлежи на предварително одобрение от компетентния орган и може да се осъществи след получаване на уведомлението, предвидено в ARO.GEN.120, буква г).

▼M1

в) Операторът, който е задължен да декларира своята дейност, уведомява компетентния орган за списъка на алтернативните мерки за съответствие, които той използва, за да постигне съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

▼M4

г) Когато оператор, подлежащ на изискването за разрешение за специализирани операции, желае да използва алтернативни средства за постигане на съответствие, той изпълнява изискванията на буква б), когато тези алтернативни средства засягат стандартните оперативни процедури, които са част от разрешението, и на буква в) за декларираната част от своята организация и дейност.

▼B

ORO.GEN.125    ►M4  Условия за одобрение и привилегии на притежателя на свидетелство за авиационен оператор  ◄

Сертифицираният оператор спазва обхвата и привилегиите, определени в спецификациите на операциите, приложени към свидетелството на оператора.

ORO.GEN.130    ►M4  Промени, свързани с притежателя на свидетелство за авиационен оператор  ◄

а) Всяка промяна, която влияе на:

1) 

обхвата на свидетелството или спецификациите на операциите на оператора; или

2) 

някой от елементите на системата за управление на оператора, изискван в ORO.GEN.200, буква а), точки 1 и 2,

изисква предварително одобрение на компетентния орган.

б) За всички промени, които изискват предварително одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, операторът кандидатства и получава одобрение от компетентния орган. Заявлението се подава преди осъществяването на такава промяна, за да се даде възможност на компетентния орган да определи продължаващо съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и да измени, ако е необходимо, свидетелството на оператора и съответните приложени към него условия на одобрението.

Операторът представя на компетентния орган всякаква съответна документация.

Промяната се прилага само след получаване на официално одобрение от компетентния орган съгласно ARO.GEN.330.

Операторът функционира при условията, предписани от компетентния орган по време на такива промени, където е приложимо.

в) Всички промени, които не изискват предварително одобрение, се управляват и съобщават на компетентния орган съгласно процедурата, одобрена от компетентния орган съгласно ARO.GEN.310, буква в).

ORO.GEN.135    ►M4  Продължаваща валидност на свидетелството за авиационен оператор  ◄

▼M14

а) Свидетелството на оператора остава валидно, при условие че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

1) 

операторът продължава да спазва съответните изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него, отчитайки разпоредбите, свързани с третирането на констатациите, както е посочено в точка ORO.GEN.150 от настоящото приложение;

2) 

на компетентния орган е предоставен достъп до оператора, както е посочено в точка ORО.GEN.140 от настоящото приложение, за да определи продължаващото съответствие със съответните изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него;

3) 

сертификатът не е отказан или анулиран.

▼B

б) След отнемане или отказ свидетелството незабавно се връща на компетентния орган.

ORO.GEN.140    Достъп

▼M14

а) С цел определяне на съответствието със съответните изисквания на Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение към него операторът предоставя достъп по всяко време до всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността му, подлежаща на сертифициране, разрешение или декларация за SPO, независимо дали е договорена или не, на всяко лице, оправомощено от някой от следните органи:

1) 

компетентния орган, определен в точка ORO.GEN.105 от приложение III към настоящия регламент;

2) 

органа, действащ съгласно разпоредбите на точка ARO.GEN.300, буква г), точка ARO.GEN.300, буква д) или подчаст RAMP от приложение II към настоящия регламент.

▼B

б) Достъпът до въздухоплавателните средства, посочен в буква а) ►M4  при извършване на търговски въздушен транспорт ◄ , включва възможността да се влиза и да се остава във въздухоплавателното средство по време на полетни дейности, освен ако не е решено друго от командира за пилотската кабина в съответствие с CAT.GEN.MPA.135 в интерес на безопасността.

ORO.GEN.150    Констатации

След получаване на уведомление за констатациите операторът:

а) 

установява първопричината за несъответствието;

б) 

съставя план за коригиращи действия; и

в) 

доказва извършването на коригиращи действия по удовлетворителен за компетентния орган начин в рамките на срок, договорен с този орган, както е посочено в ARО.GEN.350, буква г).

ORO.GEN.155    Незабавна реакция по проблем на сигурността

Операторът прилага:

а) 

всички мерки за безопасност, изисквани от компетентния орган, както е определено в ARО.GEN.135, буква в); и

б) 

всяка съответна задължителна информация за безопасността, издадена от Агенцията, включително указания за летателна годност.

ORO.GEN.160    Докладване за събития

▼M14

а) Операторът докладва на компетентния орган и на всяка друга организация, която държавата на оператора изисква да бъде информирана, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, както е посочено в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 13 ) и в Регламент (ЕС) № 376/2014.

▼M2

б) Без да се засяга буква а), операторът докладва на компетентния орган и на организацията, отговорна за проектирането на въздухоплавателното средство, всеки инцидент, неизправност, технически дефект, превишаване на техническите ограничения или събитие, което разкрива неточна, непълна или неясна информация, съдържаща се в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или е могло да застраши безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, без да е довело до произшествие или сериозен инцидент.

▼M14

в) Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 996/2010 и Регламент (ЕС) № 376/2014, посочените в букви а) и б) доклади се изготвят във форма и по начин, определени от компетентния орган, и съдържат цялата необходима информация относно състоянието, известна на оператора.

▼B

г) Докладите се изготвят възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на 72 часа, след като операторът установи състоянието, за което се отнася докладът, освен ако извънредни обстоятелства не попречат на това.

д) Когато е уместно, операторът представя последващ доклад за действията, които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага след като установи тези действия. Този доклад се изготвя във форма и по начин, определени от компетентния орган.

РАЗДЕЛ 2

Управление

ORO.GEN.200    Система за управление

а) Операторът установява, прилага и поддържа система за управление, която включва:

1) 

ясно определени области на отговорност и отчетност в цялата организация на оператора, включително пряка отговорност на отговорния ръководител за безопасността;

2) 

описание на всички правила и принципи на оператора по отношение на безопасността, наричани „политика на безопасност“;

3) 

установяване на заплахи за авиационната безопасност, свързани с дейността на оператора, тяхната оценка и управлението на свързаните рискове, включително предприемане на действия за намаляване на риска и проверка на тяхната ефективност;

4) 

поддържане на персонал, обучен и квалифициран за изпълнение на задачите;

5) 

документиране на всички основни процеси на системата за управление, включително процес за уведомяване на персонала за неговите отговорности и процедурата за изменение на тази документация;

6) 

функция за наблюдаване на съответствието на оператора със съответните изисквания. Наблюдаването на съответствието включва система за предоставяне на отговорния служител на обратна информация по констатациите, за да се осигури ефективно прилагане на коригиращи действия, когато е необходимо; и

7) 

всички допълнителни изисквания, които са предвидени в съответните подчасти на настоящото приложение или други съответни приложения.

б) Системата за управление съответства на размера на оператора и на естеството и сложността на неговата дейност, като се вземат предвид заплахите и свързаните рискове, присъщи за тази дейност.

▼M4

ORO.GEN.205    Договорени дейности

▼M14

а) Когато договаря или закупува каквито и да било услуги или продукти като част от своите дейности, операторът осигурява спазването на всички посочени по-долу изисквания:

1) 

договорените или закупените услуги или продукти са в съответствие с приложимите изисквания;

2) 

всички заплахи за авиационната безопасност, свързани с договорени или закупени услуги или продукти, са взети предвид в системата на оператора за управление.

▼M4

б) Когато сертифицираният оператор или притежателят на разрешение за специализирани операции възложи с договор част от своята дейност на организация, която не е сертифицирана или оправомощена съгласно настоящата част да извършва такава дейност, организацията изпълнител работи съгласно одобрението на оператора. Организацията възложител осигурява достъп на компетентния орган до организацията изпълнител, за да се оцени продължаващото съответствие с приложимите изисквания.

▼B

ORO.GEN.210    Изисквания към персонала

а) Операторът определя отговорен ръководител, който е оправомощен да гарантира, че всички дейности могат да бъдат финансирани и извършвани съгласно приложимите изисквания. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.

б) Операторът определя лице или група от лица, носещи отговорността за гарантиране, че операторът продължава да съответства на приложимите изисквания. Това лице/тези лица носи/носят крайната отговорност пред отговорния ръководител.

в) Операторът разполага с достатъчен квалифициран персонал за изпълнение на планираните задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

г) Операторът поддържа подходящи записи за опита, квалификациите и обучението, за да покаже съответствие с буква в).

д) Операторът гарантира, че целият персонал е информиран за правилата и процедурите, отнасящи до изпълнението на техните задължения.

ORO.GEN.215    Изисквания към съоръженията

Операторът разполага със съоръжения, които позволяват изпълнението и управлението на всички планирани задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

ORO.GEN.220    Водене на отчетност

а) Операторът създава система за водене на отчетност, която позволява подходящо съхранение и надеждно проследяване на всички разработени дейности, като обхваща по-специално всички елементи, посочени в ORО.GEN.200.

б) Формата на водената отчетност се посочва в процедурите на оператора.

в) Записите се съхраняват по начин, който гарантира защита от повреда, промяна или кражба.

▼M14

РАЗДЕЛ 3

Допълнителни организационни изисквания

ORO.GEN.310    Използване на въздухоплавателни средства, вписани в САО, за нетърговски операции и специализирани операции

а) 

Въздухоплавателните средства, вписани в САО на оператора, могат да останат вписани в САО, ако се експлоатират в някоя от следните ситуации:

1) 

от самия притежател на САО — за специализирани операции, в съответствие с изискванията от приложение VIII (част SPO);

2) 

от други оператори — за нетърговски операции с въздухоплавателни средства с моторна тяга или за специализирани операции, извършвани в съответствие с приложение VI (част NCC), приложение VII (част NCO) или приложение VIII (част SPO), при условие че въздухоплавателното средство се използва за непрекъснат период, който не надвишава 30 дни.

б) 

Когато въздухоплавателното средство се използва в съответствие с буква а), подточка 2, притежателят на САО, който предоставя въздухоплавателното средство, и операторът, който използва въздухоплавателното средство, установяват процедура, с която:

1) 

ясно се посочва кой оператор отговаря за оперативния контрол върху всеки полет и се описва как оперативният контрол се прехвърля между тях;

2) 

се описва процедурата за предаване на въздухоплавателното средство при връщането му на притежателя на САО.

Тази процедура трябва да бъде включена в ръководството за експлоатация на всеки оператор или в договор между притежателя на САО и оператора, който използва въздухоплавателно средство в съответствие с буква а), подточка 2. Притежателят на САО изготвя образец на такъв договор. При документирането на тези договори се прилага точка ORO.GEN.220.

Притежателят на САО и операторът, който използва въздухоплавателното средство в съответствие с буква а), подточка 2, гарантират, че съответният персонал е уведомен относно процедурата.

в) 

Притежателят на САО представя на компетентния орган процедурата, посочена в буква б), за предварително одобрение.

Притежателят на САО съгласува с компетентния орган средствата и честотата за предоставяне на информация относно прехвърлянето на оперативния контрол в съответствие с точка ORO.GEN.130, буква в).

г) 

Поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, използвани в съответствие с буква а), се управлява от организацията, която отговаря за поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, включени в САО, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014.

д) 

Притежателят на САО, който предоставя въздухоплавателни средства в съответствие с буква а), трябва:

1) 

да посочи в ръководството за експлоатация регистрационните знаци на предоставените въздухоплавателни средства и вида операция, изпълнявана с тези въздухоплавателни средства;

2) 

да е информиран по всяко време и да води документация за всеки оператор, което притежава оперативния контрол върху въздухоплавателните средства във всеки един момент до връщането на въздухоплавателните средства на притежателя на САО;

3) 

да гарантира, че при набелязване на опасностите, оценката на риска и определянето на мерки за смекчаване на риска, той взема предвид всички операции, изпълнявани с тези въздухоплавателни средства.

е) 

За експлоатация съгласно приложение VI (част NCC) и приложение VIII (част SPO) операторът, който използва въздухоплавателни средства в съответствие с буква а), гарантира, че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

1) 

всеки полет, изпълнен под негов оперативен контрол, е записан в техническия дневник на въздухоплавателното средство;

2) 

не са извършени промени по системите или конфигурацията на въздухоплавателното средство;

▼M15

3) 

всеки дефект или техническа неизправност, възникнали докато въздухоплавателното средство е под негов оперативен контрол, се докладва на организацията, посочена в буква г);

▼M14

4) 

притежателят на САО получава копие от всеки доклад за събития, свързани с полетите, извършвани с въздухоплавателните средства, попълнен в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1018 на Комисията ( 14 ).

▼B

ПОДЧАСТ САО

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА АВИАЦИОННИЯ ОПЕРАТОР

ORO.AOC.100    Кандидатстване за свидетелство за авиационен оператор

а) Без да се накърняват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 15 ), преди да започне да извършва търговски въздушни ►M4  транспортни ◄ операции, операторът кандидатства и получава свидетелство за авиационен оператор (САО), издадено от компетентния орган.

▼M4

б) Операторът предоставя на компетентния орган следната информация:

1) 

официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция със заявителя;

2) 

описание на предвидената експлоатация, включително типовете и броя на въздухоплавателните средства, които ще бъдат експлоатирани;

3) 

описание на системата за управление, включително организационната структура;

4) 

име на отговорния ръководител;

5) 

имената на номинираните лица съгласно изискванията на ORO.AOC.135, буква а), заедно с тяхната квалификация и опит;

6) 

копие от ръководството за експлоатация, изисквано съгласно ORO.MLR.100;

7) 

декларация, че цялата документация, изпратена на компетентния орган, е била проверена от заявителя и е установено, че отговаря на приложимите изисквания.

в) Заявителите доказват на компетентния орган, че:

▼M6

1) 

са изпълнили всички изисквания по приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, настоящото приложение (част ORO), приложение IV (част CAT) и приложение V (част SPA) към настоящия регламент и приложение I (част 26) към Регламент (ЕС) 2015/640 ( 16 );

▼M7

2) 

всички експлоатирани въздухоплавателни средства притежават сертификат за летателна годност (CofA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 или са взети на сух лизинг в съответствие с ORO.AOC.110, буква г); и

▼M4

3) 

техните организация и управление са подходящи и съответстват точно на мащаба и обхвата на експлоатацията.

▼B

ORO.AOC.105    Спецификации на операциите и привилегии на притежателя на САО

Привилегиите на оператора, включително предоставените в съответствие с приложение V (част SPA), се посочват в спецификациите на операциите към свидетелството.

ORO.AOC.110    Споразумение за лизинг

Всяко вземане на лизинг

а) Без да се накърняват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008, всички споразумения за лизинг на въздухоплавателно средство, използвано от оператор, сертифициран в съответствие с настоящата част, подлежат на предварително одобрение от компетентния орган.

▼M7

б) Сертифицираният в съответствие с настоящата част оператор не взема на лизинг въздухоплавателно средство, вписано в списъка на операторите, на които са наложени оперативни ограничения, въздухоплавателно средство, регистрирано в държава, в която на всички оператори под неин надзор е наложена оперативна забрана, или въздухоплавателно средство от оператор, на когото е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

▼M14

Вземане на мокър лизинг

в) Кандидатите за одобрение на вземане на мокър лизинг на въздухоплавателно средство на оператор от трета държава доказват пред компетентния орган, че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

1) 

операторът от трета държава притежава валидно САО, издадено в съответствие с приложение 6 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

2) 

стандартите за безопасност на оператора от трета държава по отношение на поддържането на летателната годност и експлоатацията са еквивалентни на приложимите изисквания, установени с Регламент (ЕС) № 1321/2014 и с настоящия регламент;

3) 

въздухоплавателното средство има стандартно удостоверение за летателна годност, издадено в съответствие с приложение 8 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

▼M7

Вземане на сух лизинг

г) Кандидатите за одобрение на вземане на сух лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в трета държава, доказват пред компетентния орган, че:

1) 

е установена оперативна необходимост, която не може да бъде удовлетворена чрез вземане на лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в ЕС;

2) 

продължителността на вземане на сух лизинг не надвишава седем месеца в рамките на всеки период от 12 последователни месеца;

3) 

е осигурено съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 1321/2014; и

4) 

въздухоплавателното средство е оборудвано в съответствие с регламентите на ЕС относно въздушните операции.

▼B

Отдаване на сух лизинг

д) Сертифицираният в съответствие с настоящата част оператор, който възнамерява да отдаде на сух лизинг някое от своите въздухоплавателни средства, подава заявление за предварително одобрение от компетентния орган. Заявлението е придружено от копия от споразумението за лизинг, което същият възнамерява да сключи, или от описание на клаузите на лизинга без финансовите клаузи, както и от всякаква друга съответна документация.

Отдаване на мокър лизинг

е) Преди да отдаде въздухоплавателно средство на мокър лизинг, сертифицираният в съответствие с настоящата част оператор уведомява компетентния орган.

ORO.AOC.115    Споразумения за съвместно използване на кодове

а) Без да се засягат изискванията на ЕС за безопасност по отношение на оператори и въздухоплавателни средства от трети страни, сертифицираният в съответствие с настоящата част оператор сключва споразумение за съвместно използване на кодове с оператор от трета страна само след като:

1) 

е проверил, че операторът от трета страна спазва приложимите стандарти на ИКАО; и

2) 

е предоставил на компетентния орган документирана информация, която дава възможност на този орган да спази ARO.OPS.105.

б) При прилагането на споразумението за съвместно използване на кодове операторът наблюдава и редовно оценява текущото съответствие на оператора от трета страна с приложимите стандарти на ИКАО.

в) Сертифицираният в съответствие с настоящата част оператор не продава и не издава билети за полети, управлявани от оператор от трета страна, когато операторът от трета страна е обект на оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 или не спазва приложимите стандарти на ИКАО.

ORO.AOC.120    Одобрение за предоставяне на обучение на кабинен екипаж и за издаване на атестации на кабинен екипаж

а) Когато възнамерява да предоставя курса на обучение, изискван по приложение V (част CC) към ►M4  Регламент (ЕС) № 1178/2011 ◄ , операторът подава заявление и получава одобрение, издадено от компетентния орган. За тази цел кандидатът доказва съответствие с изискванията за провеждането и съдържанието на курса на обучение, установени в CC.TRA.215 и CC.TRA.220 от посоченото приложение, и предоставя на компетентния орган:

1) 

датата, на която възнамерява да започне дейността;

2) 

личните данни и квалификации на инструкторите, имащи отношение към обхвата на обучението;

3) 

наименование(я) и адрес(и) на учебната(ите) площадка(и), на която(ито) следва да се провежда обучението;

4) 

описание на съоръженията, методите на обучение, ръководствата и примерните устройства, които ще бъдат използвани; и

5) 

програмата за обучение и свързаните програми за курса на обучение.

б) Ако държава членка реши съгласно ARA.CC.200 от приложение VI (част ARA) към ►M4  Регламент (ЕС) № 1178/2011 ◄ , че оператори могат да бъдат одобрени да издават атестации на кабинни екипажи, в допълнение към буква а) заявителят:

1) 

доказва на компетентния орган, че:

i) 

организацията притежава капацитета и отговорността да изпълни тази задача;

ii) 

персоналът, провеждащ изпитите, е подходящо квалифициран и няма конфликт на интереси; и

2) 

предоставя процедурите и посочените условия за:

i) 

провеждане на изпита, изискван по CC.TRA.220;

ii) 

издаване на атестации на кабинния екипаж; и

iii) 

представяне на компетентния орган на цялата съответна информация и документация относно атестациите, които ще издаде, и техните притежатели, за целите на воденето на отчетност, на надзора и на действията по изпълнението от страна на този орган.

в) Одобренията по букви а) и б) се посочват в спецификациите на операциите.

▼M14

ORO.AOC.125    Нетърговски операции на притежател на САО с въздухоплавателни средства, посочени в неговото САО

а) 

Притежателят на САО може да извършва нетърговски операции в съответствие с приложение VI (част NCC) или приложение VII (част NCO) с въздухоплавателни средства, посочени в спецификациите на операциите от неговото САО или в неговото ръководство за експлоатация, при условие че притежателят на САО опише тези операции подробно в ръководството за експлоатация, в т.ч.:

1) 

определяне на приложимите изисквания;

2) 

описание на всички различия между оперативните процедури, използвани при извършването на операции на ТВТ и нетърговски операции;

3) 

средства за гарантиране, че целият персонал, участващ в операциите, е напълно запознат със съответните процедури.

б) 

Притежателят на САО спазва:

1) 

приложение VIII (част SPO) при извършването на полети за проверка на техническото обслужване на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга;

2) 

приложение VII (част NCO) при извършването на полети за проверка на техническото обслужване на въздухоплавателни средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга.

в) 

От притежател на САО, провеждащ операциите, посочени в букви а) и б), не се изисква да подава декларация в съответствие с изискванията от настоящото приложение.

г) 

Притежателят на САО посочва вида на полета, както е посочен в неговото ръководство за експлоатация, в документите, свързани с полета (експлоатационен полетен план, документ за затоварването на ВС и други подобни документи).

▼M7

ORO.AOC.130    Наблюдение на параметрите на полета — самолети

а) 

Операторът установява и поддържа програма за наблюдение на параметрите на полета — която е интегрирана в неговата система за управление — за самолетите с максимална сертифицирана излетна маса, надвишаваща 27 000 kg.

б) 

Програмата за наблюдение на параметрите на полета няма наказателен характер и съдържа адекватни предпазни мерки за защита на източника/източниците на данни.

▼B

ORO.AOC.135    Изисквания към персонала

▼M14

а)

В съответствие с точка ORO.GEN.210, буква б), операторът определя лица, които да отговарят за управлението и надзора в следните области:

1) 

летателна експлоатация;

2) 

обучение на членовете на екипажа;

3) 

наземни операции;

4) 

поддържане на летателната годност или договор за управление на поддържането на летателната годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014, според случая.

▼B

б)

Достатъчност и компетентност на персонала

1) Операторът наема достатъчно персонал за планираните наземни операции и полетни дейности.

2) Целият персонал, назначен или пряко ангажиран в наземни операции и полетни дейности:

i) 

е надлежно обучен;

ii) 

показва способност за изпълнение на служебните си задължения; и

iii) 

е запознат със своите отговорности и взаимовръзката между своите задължения и цялостната експлоатация.

в)

Надзор на персонала

1) Операторът назначава достатъчен брой лица по надзора на персонала, като взема предвид структурата на организацията на оператора и броя на наетия персонал.

2) Определят се задълженията и отговорностите на тези лица по надзора и се вземат всички мерки с оглед тези лица да могат да изпълняват отговорностите си по надзора.

3) Надзорът на членовете на екипажите и на персонала, участващ в експлоатацията, се извършва от хора, които притежават подходящ опит и умения, даващи им възможност да гарантират спазване на стандартите, посочени в ръководството за експлоатация.

ORO.AOC.140    Изисквания към съоръженията

В съответствие с ORO.GEN.215 операторът:

а) 

използва подходящи съоръжения за наземно обслужване, за да гарантира безопасно обслужване на своите полети;

б) 

поддържа съоръжения за оперативна поддръжка в основната оперативна база, подходящи за зоната и типа операция; и

в) 

гарантира, че работното пространство във всяка оперативна база е достатъчно за персонала, чиито действия могат да засегнат безопасността на полетните операции. Отчитат се нуждите от наземен състав, от свързан с оперативния контрол персонал, от съхраняване и показване на важни записи и полетно планиране от екипажите.

ORO.AOC.150    Изисквания към документацията

а) Операторът предприема мерки за разработването на ръководства и всяка друга необходима документация, както и на свързаните изменения.

б) Операторът разполага с капацитет за незабавно разпространяване на оперативни инструкции и друга информация.

▼M1

ПОДЧАСТ DEC

ДЕКЛАРИРАНЕ

ORO.DEC.100 Деклариране

▼M4

Операторът на въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, извършващ нетърговски операции или специализирани нетърговски операции, както и операторът, извършващ специализирани търговски операции:

▼M1

а) 

предоставя на компетентния орган цялата свързана информация преди да започне да извършва операции, като използва образеца в допълнение I към настоящото приложение;

б) 

предоставя на компетентния орган списък на използваните алтернативни мерки за съответствие;

в) 

поддържа съответствие с приложимите изисквания и с информацията, представена в декларацията;

г) 

незабавно уведомява компетентния орган за всички промени в своята декларация или в използваните средства за съответствие посредством подаване на изменена декларация, като използва образеца в допълнение I към настоящото приложение; и

д) 

уведомява компетентния орган, когато прекрати дейността си.

▼M4

ПОДЧАСТ SPO

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

ORO.SPO.100    Общи изисквания за специализирани търговски оператори

а) В допълнение към ORO.DEC.100 специализираните търговски оператори спазват също така ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 и ORO.AOC.150.

б) Въздухоплавателните средства да притежават сертификат за летателна годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 или да са взети на лизинг в съответствие с буква в).

▼M14

в) Специализираният търговски оператор получава предварително разрешение от компетентния орган и отговаря на следните условия:

1) 

за вземане на мокър лизинг на въздухоплавателно средство на оператор от трета държава:

i) 

стандартите за безопасност на оператора от трета държава по отношение на поддържането на летателната годност и експлоатацията са еквивалентни на приложимите изисквания, установени с Регламент (ЕС) № 1321/2014 ( 17 ) и с настоящия регламент;

ii) 

въздухоплавателното средство на оператор от трета държава има стандартно удостоверение за летателна годност, издадено в съответствие с приложение 8 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

iii) 

продължителността на мокрия лизинг не надвишава седем месеца в рамките на всеки период от 12 последователни месеца;

2) 

за вземане на сух лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в трета държава:

i) 

налице е оперативна необходимост, която не може да бъде удовлетворена чрез лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в ЕС;

ii) 

продължителността на сухия лизинг не надвишава седем месеца в рамките на всеки период от 12 последователни месеца;

iii) 

стандартите за безопасност на въздухоплавателното средство от трета държава по отношение на поддържането на летателната годност са еквивалентни на приложимите изисквания, установени с Регламент (ЕС) № 1321/2014;

iv) 

въздухоплавателното средство е оборудвано в съответствие с приложение VIII (част SPO).

▼M4

ORO.SPO.110    Даване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции

а) Специализираният търговски оператор подава заявление и получава разрешение, издадено от компетентния орган на оператора, преди да предприеме високорискова специализирана търговска операция:

1) 

която се провежда над район, където безопасността на трети страни на земята вероятно ще бъде застрашена в случай на извънредна ситуация; или

2) 

която поражда висок риск, особено за трети страни на земята, както е определено от компетентния орган на мястото, където операцията се провежда, поради нейното специфично естество и местната среда, в която се провежда.

б) Операторът предоставя на компетентния орган следната информация:

1) 

официално наименование и търговско наименование, адрес и адрес за кореспонденция със заявителя;

2) 

описание на системата за управление, включително организационната структура;

3) 

описание на предвидената експлоатация, включително типовете и броят на въздухоплавателните средства, които ще бъдат експлоатирани;

4) 

документацията за оценката на риска и свързаните с него стандартни оперативни процедури, изисквани от SPO.OP.230;

5) 

декларация, че цялата документация, изпратена на компетентния орган, е била проверена от оператора и е установено, че отговаря на приложимите изисквания.

в) Кандидатстването за разрешение или за изменение на съществуващо разрешение се извършва във форма и по начин, установени от компетентния орган, отчитайки приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

ORO.SPO.115    Промени

а) За всяка промяна, която влияе на обхвата на разрешението или разрешените операции, се изисква предварително одобрение от компетентния орган. За всяка промяна, която не е обхваната от първоначалната оценка на риска, се изисква на компетентния орган да се представят изменена оценка на риска и стандартни оперативни процедури (СОП).

б) Заявлението за одобрение на промяна се подава преди осъществяването на промяната, за да се даде възможност на компетентния орган да определи дали продължава съответствието с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и да измени, ако е необходимо, разрешението. Операторът представя на компетентния орган цялата съответна документация.

в) Промяната се осъществява само след получаване на официално одобрение от компетентния орган съгласно ARO.OPS.150.

г) Операторът функционира при условията, предписани от компетентния орган по време на такива промени, където е приложимо.

ORO.SPO.120    Продължаваща валидност

а) Оператор, притежаващ разрешително за специализирана операция, спазва обхвата и правата, определени в разрешението.

б) Разрешението на оператора остава валидно, при условие че:

1) 

операторът продължи да спазва съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, отнасящи се до третирането на констатациите, както е посочено в ORO.GEN.150;

2) 

на компетентния орган се предоставя достъп до оператора, както е посочено в ORО.GEN.140, за да определи дали продължава спазването на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане; както и

3) 

разрешението не е отказано или отнето.

в) След отнемане или отказ разрешението незабавно се връща на компетентния орган.

▼B

ПОДЧАСТ MLR

РЪКОВОДСТВА, БОРДНИ ДНЕВНИЦИ И ЗАПИСИ

ORO.MLR.100    Ръководство за експлоатация — общи разпоредби

а) Операторът изготвя ръководство за експлоатация (РЕ), както е посочено в точка 8.б от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008.

▼M4

б) Съдържанието на ръководството за експлоатация отразява изискванията, посочени в настоящото приложение, приложение IV (част CAT), приложение V (част SPA), приложение VI (част NCC), и приложение VIII (част SPO), както е приложимо, и не е в разрез с условията, които се съдържат в спецификациите на операциите към свидетелството за авиационен оператор (САО), разрешението за специални операции или с декларацията и списъка със специални одобрения към нея, както е приложимо.

▼B

в) Ръководството за експлоатация може да бъде издадено в отделни части.

г) Целият експлоатационен персонал разполага с лесен достъп до частите от РЕ, които се отнасят до неговите задължения.

д) РЕ се поддържа в актуализиран вид. Целият персонал е запознат с промените, които се отнасят до неговите задължения.

е) На всеки член на екипажа се предоставя лично копие от съответните раздели на РЕ, които се отнасят до неговите задължения. Всеки, който притежава екземпляр от РЕ или от съответни части от него, носи отговорност за неговото/тяхното осъвременяване с поправките или измененията, предоставени от оператора.

ж) За притежателите на САО:

1) 

за измененията, за които се изисква уведомление съгласно ORO.GEN.115, буква б) и ORO.GEN.130, буква в), операторът предоставя на компетентния орган планираните изменения преди датата на влизането им в сила; и

2) 

за изменения на процедурите, свързани с подлежащи на предварително одобрение части съгласно ORO.GEN.130, това одобрение се получава преди датата на влизане в сила на изменението.

▼M4

ж1) Титулярите на разрешения за специални операции трябва да получат предварително одобрение за всяко изменение, свързано с утвърдените стандартни оперативни процедури, преди влизане в сила на това изменение.

▼B

з)  ►M4  Независимо от букви ж) и ж1) ◄ , когато в интерес на безопасността се изискват незабавни поправки или изменения, те могат да бъдат публикувани и приложени веднага, при условие че е подадено заявление за изискваното одобрение.

и) Операторът включва всички поправки и изменения, изисквани от компетентния орган.

й) Операторът гарантира, че информацията, взета от одобрени документи и от техни изменения, е правилно отразена в ръководството за експлоатация. Това не възпрепятства оператора да публикува по-консервативни данни и процедури в РЕ.

к) Операторът гарантира, че целият персонал е в състояние да разбира езика, на който са написани онези части от ръководството за експлоатация, които се отнасят до изпълнението на техните задължения и отговорности. Съдържанието на ръководството за експлоатация е представено във форма, която позволява използване без затруднения, като се спазват принципите, свързани с човешкия фактор.

ORO.MLR.101    Ръководство за експлоатация — структура за търговски въздушен транспорт

▼M13

С изключение на операции с витлови самолети с един двигател и MOPSC от ≤ 5 пътнически места или несложни вертолети с един двигател и MOPSC от ≤ 5 пътнически места, които излитат и кацат на едно и също летище или експлоатационна площадка, изпълнявани по VFR през деня, основната структура на ръководството за експлоатация е както следва:

▼B

а) 

Част А: Общи/основни положения, обхващаща всички несвързани с типа експлоатационни политики, инструкции и процедури;

б) 

Част Б: Експлоатация на въздухоплавателно средство, обхващаща всички свързани с типа инструкции и процедури, като се вземат под внимание различията между типовете/класовете, вариантите и индивидуалните въздухоплавателни средства, експлоатирани от оператора;

в) 

Част В: Операции на търговския въздушен транспорт, обхващаща инструкции и информация за трасета/роля/зони и летища/експлоатационни площадки;

г) 

Част Г: Обучение, обхващаща всички инструкции за обучение на персонала, които се изискват за безопасна експлоатация.

ORO.MLR.105    Списък на минималното оборудване

▼M5

а) Списъкът на минималното оборудване (MEL) се изготвя съгласно посоченото в точка 8.a.3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, въз основа на съответния базов списък на минималното оборудване (MMEL), както е определено в данните, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012. Ако не е изготвен списък MMEL като част от данните за експлоатационна годност, списъкът MEL може да се основава на съответния MMEL, одобрен от държавата на оператора или държавата на регистрация, както е приложимо.

▼B

б) MEL и всички негови изменения се одобряват от компетентния орган.

в) Операторът изменя MEL след всяка приложима промяна на MMEL в рамките на приемливи срокове.

г) В допълнение към списъка на частите MEL съдържа:

1) 

преамбюл, включително насоки и определения за полетния екипаж и техническия персонал, използващи MEL;

2) 

статуса на версията на MMEL, на която се базира MEL, и статуса на версията на MEL;

3) 

обхват и цел на MEL.

д) Операторът:

1) 

установява периоди, през които се предприемат коригиращи действия за всички неработещи прибори, части от оборудване или функции, изброени в MEL. Периодът, през който се предприемат коригиращи действия в MEL, е не по-малко ограничителен от съответния период, през който се предприемат коригиращи действия в MMEL;

2) 

установява ефективна програма за предприемане на коригиращи действия;

3) 

експлоатира въздухоплавателното средство след изтичането на периода, през който се предприемат коригиращи действия, посочен в MEL, единствено ако:

i) 

дефектът е отстранен; или

ii) 

периодът, през който се предприемат коригиращи действия, е удължен в съответствие с буква е).

е) Операторът може да използва подлежаща на одобрение от компетентния орган процедура за еднократно удължаване на периодите, през които се предприемат коригиращи действия за категории B, C и D, при условие че:

1) 

удължаването на периода, през който се предприемат коригиращи действия, е в рамките на обхвата на MMEL за типа въздухоплавателно средство;

2) 

удължаването на периода, през който се предприемат коригиращи действия, е най-много със същата продължителност като периода, през който се предприемат коригиращи действия, посочен в MEL;

3) 

удължаването на периода, през който се предприемат коригиращи действия, не се използва като обичайно средство за отстраняване на неизправност на части от MEL, а се използва единствено когато събития извън контрола на оператора са възпрепятствали отстраняването на неизправността;

4) 

операторът е изготвил описание на специфични задължения и отговорности за контролиране на удължаването;

5) 

компетентният орган е информиран за всяко удължаване на приложимия период, през който се предприемат коригиращи действия; и

6) 

е изготвен план за извършване на коригиращи действия при първа възможност.

ж) Операторът установява експлоатационните и свързаните с поддръжката процедури, посочени в MEL, като взема предвид експлоатационните и свързаните с поддръжката процедури, посочени в MMEL. Тези процедури са част от ръководствата на оператора или MEL.

з) Операторът изменя експлоатационните и свързаните с поддръжката процедури, посочени в MEL, след внасянето на приложимите промени в експлоатационните и свързаните с поддръжката процедури, посочени в MMEL.

и) Освен ако в MEL не е посочено друго, операторът извършва:

1) 

експлоатационните процедури, посочени в MEL, когато прави планове за и/или експлоатира посочената в списъка неработеща част; и

2) 

свързаните с поддръжката процедури, посочени в MEL, преди да експлоатира посочената в списъка неработеща част.

й) При условие, че има одобрение за конкретния случай от компетентния орган, операторът може да експлоатира въздухоплавателно средство с неработещи прибори, части от оборудване или функции извън ограниченията на MEL, но в рамките на ограниченията на MMEL, при условие че:

▼M2

1) 

въпросните прибори, части от оборудване или функции са в рамките на обхвата на MMEL, както е определено в буква а);

▼B

2) 

одобрението не се използва като обичайно средство за извършване на операции извън ограниченията на одобрения MEL, а се използва единствено когато събития извън контрола на оператора са възпрепятствали съответствието с MEL;

3) 

операторът е изготвил описание на специфични задължения и отговорности за контролиране на експлоатацията на въздухоплавателното средство при наличие на такова одобрение; и

4) 

е изготвен план за възможно най-бързо отстраняване на неизправностите в неработещите прибори, части от оборудване или функции или за връщане на експлоатацията на въздухоплавателното средство в рамките на ограниченията на MEL.

ORO.MLR.110    Полетен дневник

Особеностите на въздухоплавателното средство, неговия екипаж и всяко пътуване се съхраняват във връзка с всеки полет или поредица от полети под формата на полетен дневник или равностоен.

ORO.MLR.115    Водене на отчетност

▼M4

а) Посочените по-долу записи се съхраняват за период от най-малко 5 години:

1) 

за оператори на ТВТ — записи за дейностите, посочени в ORO.GEN.200;

2) 

за декларирани оператори — копие от декларацията на оператора, информация за притежаваните одобрения и ръководство за експлоатация;

3) 

за титулярите на разрешения за специални операции освен посоченото в буква а), точка 2 — също така записи, свързани с оценката на риска, извършена съгласно SPO.OP.230, и свързаните стандартни оперативни процедури.

▼B

б) Посочената по-долу информация, използвана при подготовка и изпълнение на полет, и свързаните доклади се съхраняват за период от 3 месеца:

1) 

експлоатационен полетен план, ако е приложимо;

2) 

специфични за маршрута бележки за въздухоплаватели/документи за аеронавигационното информационно обслужване (NOTAM/AIS), ако операторът е внесъл промени в тях;

3) 

документация за масата и центровката;

4) 

нотификация за специални товари, включително писмена информация до командира за опасни товари ►M4  , ако е приложимо ◄ ;

5) 

полетен дневник или равностоен; и

6) 

доклад(и) от полет за детайлите на всяко събитие или събитие, което командирът счита за нужно да бъде докладвано/записано;

в) Записите за персонала се съхраняват за посочените по-долу периоди:Свидетелство за правоспособност на полетния екипаж и атестация на кабинния екипаж

Докато членът на екипажа упражнява привилегиите по свидетелството или атестацията за оператора на въздухоплавателно средство

Обучение, проверка и квалификация на членовете на екипажа

3 години

Записи за скорошен опит на членовете на екипажа

15 месеца

Компетентност на членовете на екипажа по отношение на маршрута и летището/задачите и зоните, където е подходящо

3 години

Обучение по опасни товари, където е подходящо

3 години

Записи от обучение/квалификация за друг персонал, за когото се изисква преминаването на програма за обучение

Последните два записа от обучение

г) Операторът:

1) 

съхранява записи от всички обучения, проверки и квалификации на всички членове на екипажа съгласно част ORO; и

2) 

при поискване предоставя тези записи на съответния член на екипажа.

д) Операторът съхранява информацията, използвана при подготовката и изпълнението на полет, както и записите от обучението на персонала, дори ако престане да бъде оператор на това въздухоплавателно средство или работодател на този член на екипажа, при условие че това се извършва в рамките на сроковете по буква в).

е) Ако даден член на екипажа стане член на екипажа за друг оператор, операторът предоставя записите за члена на екипажа на новия оператор, при условие че това се извършва в рамките на сроковете по буква в).

ПОДЧАСТ SEC

СИГУРНОСТ

▼M15

ORO.SEC.100    Сигурност на пилотската кабина — самолети

а) 

В самолет, в който пилотската кабина е отделена с надеждна от гледна точка на сигурността врата, тази врата е с възможност за заключване и се осигуряват средства, чрез които кабинният екипаж да уведомява летателния екипаж в случай на подозрителни действия или нарушения на сигурността в кабината.

б) 

Всички пътнически самолети, предназначени за търговски превоз на пътници, се оборудват с одобрена, надеждна от гледна точка на сигурността врата на пилотската кабина, която е с възможност за заключване и отключване от работното място на всеки пилот и е конструирана така, че да отговаря на всички приложими изисквания за летателна годност, ако тези самолети попадат в някоя от следните категории:

1) 

самолети с MCTOM над 54 500 kg;

2) 

самолети с MCTOM над 45 500 kg и с MOPSC с повече от 19 пътнически места; или

3) 

самолети с MOPSC с повече от 60 пътнически места.

в) 

Във всички самолети, оборудвани с надеждна от гледна точка на сигурността врата на пилотската кабина в съответствие с буква б):

1) 

тази врата се затваря преди запуск на двигателите за излитане и е заключена, когато това се изисква съгласно процедурите за сигурност или от командира, до изключване на двигателите след кацане, с изключение на случаите, в които се налага упълномощени лица да получат право на достъп или изход в съответствие с националните програми за сигурност в гражданското въздухоплаване;

2) 

се осигуряват начини за наблюдаване от работното място на всеки пилот на цялата зона около вратата извън пилотската кабина, с оглед на идентифицирането на лицата, изискващи право на достъп, и на установяване на подозрително поведение или потенциална заплаха.

▼M4

ORO.SEC.105    Сигурност на обособената за полетния екипаж част — вертолети

▼B

В случай че такава е поставена, вратата на пилотската кабина на вертолетите, експлоатирани с цел превоз на пътници, трябва да може да се заключва откъм пилотската кабина с оглед на предотвратяването на неразрешен достъп.

ПОДЧАСТ FC

ПОЛЕТЕН ЕКИПАЖ

▼M4

ORO.FC.005    Обхват

Настоящата подчаст установява изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от оператора във връзка с обучението, опита и квалификацията на полетния екипаж, и се състои от:

а) 

РАЗДЕЛ 1, който определя общи изисквания, приложими както за нетърговските операции с въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, така и за всяка търговска експлоатация;

▼M13

б) 

РАЗДЕЛ 2, който определя допълнителни изисквания, приложими за операциите на търговския въздушен транспорт, с изключение на операции на търговския пътнически въздушен транспорт, извършвани по правилата за визуални полети през деня, започващи и завършващи на едно и също летище или експлоатационна площадка или в рамките на местна област, определена от компетентния орган, със:

1) 

едномоторни витлови самолети с MCTOM, по-малка или равна на 5 700 kg и MOPSC с 5 или по-малко пътнически места; или

2) 

едномоторни вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, с MOPSC по-малка или равна на 5;

▼M4

в) 

РАЗДЕЛ 3, който определя допълнителни изисквания за специализирани търговски операции и за тези, посочени в буква б), точки 1 и 2;

▼M1

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

▼B

ORO.FC.100    Състав на полетния екипаж

а) Съставът на полетния екипаж и броят на членовете на полетния екипаж на определените за екипажа работни места не е по-малък от минимума, определен в ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство или в експлоатационните ограничения, предписани за въздухоплавателното средство.

б) Полетният екипаж включва допълнителни членове, когато това се изисква от типа на операцията и не се намалява под броя, определен в ръководството за експлоатация.

в) Всички членове на полетния екипаж притежават свидетелства за правоспособност и квалификации, издадени или приети в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията ( 18 ) и съответстващи на възложените им задачи.

г) Член на полетния екипаж може да бъде освободен от неговите/нейните задължения по управление на самолета от друг подходящо квалифициран член на полетния екипаж.

д) Когато се ползват услугите на членове на полетния екипаж, които работят като нещатни сътрудници или на непълно работно време, операторът проверява дали са изпълнени всички приложими изисквания на настоящата подчаст и съответните елементи на приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, включително изискванията за скорошен опит, вземайки предвид всички услуги, предоставени от члена на полетния екипаж на друг/и оператор/и, за да се определи по-конкретно:

1) 

общият брой експлоатирани типове или варианти въздухоплавателни средства; и

2) 

приложимите ограничения на времето за полети и дежурства и изисквания за почивка.

ORO.FC.105    Определяне на командир

а) В съответствие с точка 8.д от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008 операторът ►M1  определя за командващ пилот или, при търговски въздушно-транспортни операции, за командир ◄ един пилот от полетния екипаж, квалифициран като командир съгласно приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

б) Операторът определя член на полетния екипаж за командир единствено ако същият:

1) 

притежава минималното ниво на опит, посочено в ръководството за експлоатация;

2) 

е запознат в достатъчна степен с маршрута или зоната, по които се изпълнява полетът, и с летищата, включително резервните, съоръженията и процедурите, които се използват;

3) 

в случая на операции с многочленен екипаж, е преминал курс на оператора за обучение на командири ако е втори пилот, назначен като командир.

в)  ►M4  При търговски операции със самолети и вертолети, ◄ командирът или пилотът, на когото може да бъде възложено изпълнението на полета, трябва да са преминали първоначално опознавателно обучение за маршрута или зоната, в която трябва да се изпълнява полетът, както и за летищата, съоръженията и процедурите, които се използват. Тези знания за маршрута/зоната и летищата се поддържат чрез извършване на операции по маршрута или зоната или до летището най-малко веднъж в рамките на 12-месечен период.

▼M4

г) Буква в) не се прилага:

1) 

за самолети клас В, участващи в операции на търговския въздушен транспорт по правилата за визуални полети през деня; както и

▼M5

2) 

при операции на търговския пътнически въздушен транспорт, извършвани по правилата за визуални полети през деня, започващи и завършващи на едно и също летище или оперативна площадка или в рамките на местна област, определена от компетентния орган, с вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, с един двигател и MOPSC от 5 пътнически места.

▼B

ORO.FC.110    Борден инженер

Когато конструкцията на самолета съдържа отделно работно място за бордния инженер, полетният екипаж включва един член на екипажа, който е подходящо квалифициран в съответствие с приложимите национални правила.

ORO.FC.115    Обучение по управление на ресурсите на екипажа

а) Преди експлоатация членът на полетния екипаж е преминал обучение по управление на ресурсите на екипажа, съответстващо на неговата роля, както е посочено в ръководството за експлоатация.

б) Елементи от обучението по управление на ресурсите на екипажа се включват в обучението относно типа или класа въздухоплавателно средство и периодичното обучение, както и в курса за обучение на командири.

ORO.FC.120    Обучение за преподготовка на оператора

а) При експлоатация на самолет или вертолет всеки член на полетния екипаж преминава курс на обучение на оператора по преподготовка преди да започне самостоятелни полети в рейсови условия:

1) 

когато преминава на друго въздухоплавателно средство, за което се изисква нова квалификация за тип или клас;

2) 

когато постъпва на работа при оператор.

б) Курсът по преподготовка на оператора включва обучение за инсталираното на въздухоплавателното средство оборудване, което има отношение към ролята на членовете на полетния екипаж.

ORO.FC.125    Обучение за новостите и опознавателно обучение

а) Членовете на полетния екипаж преминават обучение за новостите или опознавателно обучение, когато това се изисква от приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 и когато има промяна в оборудването или процедурите, при което се изискват допълнителни познания за типовете или вариантите, които те експлоатират в момента.

б) В ръководството за експлоатация се посочват случаите, в които се изисква обучение за новостите или опознавателно обучение.

ORO.FC.130    Периодично обучение и проверка

а) Всеки член на полетния екипаж преминава годишно периодично летателно и наземно обучение, съответстващо на типа или варианта на въздухоплавателното средство, което той експлоатира, включително обучение за разположението и използването на цялото аварийно-спасително оборудване на борда.

б) Всеки член на екипажа преминава периодични проверки, за да демонстрира компетентността си при извършване на нормални, извънредни и аварийни процедури.

ORO.FC.135    Квалификация на пилота за експлоатация на въздухоплавателното средство от всяка пилотска седалка

Членът на полетния екипаж, на когото може да бъде възложена експлоатация от всяка пилотска седалка, е преминал съответното обучение и проверка, както е посочено в ръководството за експлоатация.

ORO.FC.140    Експлоатация на повече от един тип или вариант на въздухоплавателно средство

▼M2

а) Членовете на полетния екипаж, които експлоатират повече от един тип или вариант въздухоплавателно средство, отговарят на изискванията, предвидени в настоящата подчаст за всеки тип или вариант, освен ако в задължителната част на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, са определени кредити във връзка с обучението, проверката и изискванията за скорошен опит за съответните типове или варианти.

▼B

б) В ръководството за експлоатация се посочват подходящи процедури и/или експлоатационни ограничения за всяка експлоатация на повече от един тип или вариант.

▼M16

ORO.FC.145    Предоставяне на обучение, проверка и оценка

а) 

Всички обучения, проверки и оценки, изисквани съгласно настоящата подчаст, се провеждат в съответствие с програмите за обучение и учебните планове, определени от оператора в ръководството за експлоатация.

б) 

При изготвяне на учебните програми и планове операторът взема предвид съответните елементи, определени в задължителната част на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.

в) 

При операции на ТВТ програмите за обучение и проверки, включително учебните планове и използването на индивидуални тренировъчни средства за полетна симулация (FSTD), се одобряват от компетентния орган.

г) 

FSTD е копие на въздухоплавателното средство, използвано от оператора, доколкото това е изпълнимо. Различията между FSTD и въздухоплавателното средство се описват и на тях се обръща внимание чрез инструктаж или обучение, според случая.

д) 

Операторът установява система за наблюдение на промените в FSTD и гарантиране, че тези промени не засягат адекватността на програмите за обучение.

▼M16

ORO.FC.146    Персонал, който обучава, проверява и оценява

а) 

Всички обучения, проверки и оценки, изисквани съгласно настоящата подчаст, се провеждат от подходящо квалифициран персонал.

б) 

В случая на летателно обучение и проверки, както и при обучение и проверки на тренировъчно средство за полетна симулация, персоналът, който предоставя обучението и извършва проверките, е квалифициран в съответствие с приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

в) 

Персоналът, който извършва оценяването и предоставя обучение по дадена програма за EBT:

1) 

притежава сертификат за инструктор или проверяващ по приложение I (част FCL);

2) 

завършил е стандартизационната програма на оператора за инструктори за EBT. Тя включва първоначална и периодична стандартизационна програма.

Преминаването на първоначалната стандартизационна програма за EBT на оператора дава права на инструктора да извършва практическа оценка на EBT.

г) 

Независимо от буква б) по-горе, оценката на компетентността в рейсови условия се извършва от подходящо квалифициран командир, определен от оператора, който отговаря на стандартизационните условия по отношение на концепцията за EBT и оценката на компетентностите (оценител в рейсови условия).

▼M1

РАЗДЕЛ 2

Допълнителни изисквания за операциите на търговския въздушен транспорт

▼B

ORO.FC.200    Състав на полетния екипаж

а) Във всеки полетен екипаж има не повече от един неопитен член на полетния екипаж.

б) Командирът може да делегира управлението на полета на друг пилот, подходящо квалифициран в съответствие с приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011, при условие че са изпълнени изискванията на ORO.FC.105, буква б), точки 1 и 2 и буква в).

в) Специфични изисквания за операциите със самолети по правилата за полети по прибори (IFR) или през нощта.

1) 

За всички самолети с турбовитлови двигатели с максимална оперативна конфигурация (MOPSC) с над девет пътнически места и за всички самолети с турбореактивни двигатели, минималният полетен екипаж е двама пилоти.

2) 

Самолетите, различни от посочените по буква в), точка 1, се експлоатират с минимален екипаж от двама пилоти, освен когато са изпълнени изискванията на ORO.FC.202, като в този случай те могат да бъдат експлоатирани от един пилот.

г) Специфични изисквания за операциите на вертолети.

1) 

За всички операции на вертолети с MOPSC с повече от 19 места и за операциите по IFR на вертолетите с MOPSC с повече от 9 места:

i) 

минималният полетен екипаж е двама пилоти; и

ii) 

командирът притежава свидетелство за правоспособност на транспортен пилот (вертолети) (ATPL(H) с квалификация за полети по прибори, издадено в съответствие с приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2) 

Операциите, които не са обхванати от буква г), точка 1, могат да бъдат изпълнени от един пилот по IFR или през нощта, при условие че са изпълнени изискванията на ORO.FC.202.

ORO.FC.A.201    Освобождаване на членове на полетния екипаж от задължения по време на полет

а) Командирът може да делегира управлението на полета на:

1) 

друг квалифициран командир; или

2) 

пилот, чиято квалификация отговаря на посочената по-долу минимална квалификация, само над полетно ниво (FL) 200:

i) 

ATPL;

ii) 

обучение за преподготовка и проверка, включително обучение за квалификация за тип, съгласно ORO.FC.220;

iii) 

всички периодични обучения и проверки, съгласно ORO.FC.230 и ORO.FC.240;

iv) 

компетентност по маршрута/ зоната и летището съгласно ORO.FC.105.

б) Задълженията на втория пилот могат да бъдат поети от:

1) 

друг подходящо квалифициран пилот;

2) 

друг втори пилот, който поема задълженията при крейсерски полет, чиято квалификация отговаря на посочената по-долу минимална квалификация, само при полет над FL 200:

i) 

валидно свидетелство за правоспособност на професионален пилот (CPL) с квалификация за полети по прибори;

ii) 

обучение за преподготовка и проверка, включително обучение за квалификация за тип съгласно ORO.FC.220, с изключение на изискването за обучение за излитане и кацане;

iii) 

периодично обучение и проверки съгласно ORO.FC.230, с изключение на изискването за обучение за излитане и кацане.

в) Бордният инженер може да бъде освободен от задължения по време на полет от член на екипажа, който е подходящо квалифициран в съответствие с приложимите национални правила.

ORO.FC.202    Еднопилотни операции по IFR или през нощта

За да могат въздухоплавателните средства да бъдат експлоатирани от минимален полетен екипаж от един пилот при полети по IFR или през нощта, както е предвидено в ORO.FC.200, буква в), точка 2 и буква г), точка 2, са изпълнени следните изисквания:

а) 

операторът включва в ръководството за експлоатация програмата за преподготовка и периодично обучение на пилота, която включва допълнителните изисквания за еднопилотни операции. Пилотът е преминал обучение по процедурите на оператора, по-специално що се отнася до:

1) 

управление на двигателите и аварийни действия;

2) 

използването на контролна карта при нормални, извънредни и аварийни ситуации;

3) 

комуникации с органите за контрол на въздушното движение;

4) 

процедури за излитане и подход;

5) 

управление на автопилота, ако е приложимо;

6) 

употребата на опростена документация по време на полет;

7) 

управление на ресурсите на еднопилотния екипаж.

б) 

Периодичните проверки, които се изискват съгласно ORO.FC.230, се извършват при еднопилотни полети за съответния тип или клас въздухоплавателно средство при съответстващи на операцията условия на средата.

в) 

За операциите на самолети по IFR пилотът следва:

1) 

да има най-малко 50 летателни часа при полети по IFR на съответния тип или клас самолет, от които 10 часа като командир; и

2) 

да има извършени през последните 90 дни на съответния тип или клас самолет:

i) 

пет еднопилотни полета по IFR, включително три подхода по прибори; или

ii) 

проверка на подхода при полети по IFR.

г) 

За операциите на самолети през нощта пилотът следва:

1) 

да има най-малко 15 летателни часа при полети през нощта, които могат да бъдат включени в 50-те летателни часа при полети по IFR по буква в), точка 1; и

2) 

да има извършени през последните 90 дни на съответния тип или клас самолет:

i) 

три излитания и кацания при еднопилотни полети през нощта; или

ii) 

проверка на излитането и кацането през нощта.

д) 

За операциите на вертолети по IFR пилотът следва:

1) 

да има общо 25 часа опит в полети по IFR в съответната експлоатационна среда; и

2) 

да има 25 часа летателен опит като един пилот на конкретния тип вертолет, одобрен за еднопилотни полети по IFR, от които 10 часа могат да бъдат изпълнени под контрол на инструктор, включително пет участъка на полети по IFR в рейсови условия под контрол на инструктор, като се използват процедурите за еднопилотни полети; и

3) 

да има извършени през последните 90 дни:

i) 

пет еднопилотни полета по IFR, включително три подхода по прибори; изпълнени на вертолет, одобрен за тази цел; или

ii) 

проверка на подхода по прибори при еднопилотни полети по IFR на съответния тип вертолет, средство за летателно обучение (FTD) или пълен полетен симулатор (FFS).

ORO.FC.205    Курс за обучение на командири

а) За операциите на самолет и вертолет курсът за обучение на командири включва най-малко следните елементи:

1) 

обучение на FSTD, която включва обучение за изпълнение на полети в рейсови условия, и/или летателна подготовка.

2) 

квалификационна проверка на командира от страна на оператора;

3) 

обучение за отговорностите на командира;

4) 

обучение в рейсови условия като командир под контрол на инструктор, за най-малко:

i) 

10 летателни сектора при самолети; и

ii) 

10 часа, включително най-малко 10 летателни сектора при вертолети;

5) 

извършване на проверка в рейсови условия като командир и демонстриране на запознатост в достатъчно висока степен с маршрута или зоната, по които се изпълнява полетът, и с летищата, включително резервните, съоръженията и процедурите, които се използват; и

6) 

обучение по управление на ресурсите на екипажа.

ORO.FC.215    Първоначално обучение на оператора по управление на ресурсите на екипажа (CRM)

а) Всеки член на полетния екипаж преминава първоначално обучение по управление ресурсите на екипажа на оператора преди да започне самостоятелни полети в рейсови условия.

б) Първоначалното обучение по управление на ресурсите на екипажа се провежда най-малко от един подходящо квалифициран инструктор по CRM, който може да ползва помощта на експерти, за да се обхванат специфични области.

в) В случай че член на полетния екипаж не е преминал предварително теоретично обучение по човешки фактор до нивото за ATPL, преди или по време на първоначалното обучение по управление на ресурсите на екипажа той завършва теоретичен курс, осигурен от оператора и основан на учебния план за характеристики на поведението и възможностите на човека за ATPL, както е определено в приложение I (част FCL) към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

ORO.FC.220    Преподготовка и проверка от страна на оператора

а) Обучението по управление на ресурсите на екипажа се включва в курса по преподготовка на оператора.

б) След започване на курс на оператора по преподготовка, член на полетния екипаж не може да изпълнява полети на друг тип или клас въздухоплавателно средство, докато курсът не бъде завършен или прекъснат. Членовете на екипажа, които експлоатират само самолети клас В, могат да получат задание за полети на други типове самолети клас В по време на курсовете за преподготовка, доколкото е необходимо за поддържането на експлоатацията.

в) Степента на обучение, изисквана от члена на полетния екипаж за курса на оператора за преподготовка, се определя в съответствие със стандартите за квалификация и опит, определени в ръководството за експлоатация, като се взема под внимание неговият/нейният предишен опит и обучение.

г) Всеки член на полетния екипаж преминава:

1) 

квалификационна проверка на оператора и обучение по аварийно-спасително оборудване и проверка преди да започне полети в рейсови условия под контрол на инструктор (LIFUS); и

2) 

проверка в рейсови условия след изпълнение на полети в рейсови условия под контрол на инструктор. За самолетите с летателни характеристики клас В LIFUS могат да бъдат изпълнени на всеки самолет от приложимия клас.

▼M2

д) При самолетите, пилотите, които имат квалификация за тип въз основа на курс за летателно обучение само на земя (ZFTT):

1) 

изпълняват полет в рейсови условия под контрол на инструктор не по-късно от 21 дни след приключването на проверката на уменията или след подходящо обучение, предоставено от оператора. Съдържанието на това обучение се описва в ръководството за експлоатация;

2) 

изпълняват шест излитания и кацания на FSTD не по-късно от 21 дни след приключването на проверката на уменията под надзора на инструктор за обучение за квалификационен клас за тип на самолети (TRI(A), който заема другото пилотско място. Броят на излитанията и кацанията може да бъде намален, когато в задължителната част на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, са определени кредити. Ако тези излитания и кацания не са извършени в срок от 21 дни, операторът осигурява опреснително обучение, чието съдържание се описва в ръководството за експлоатация;

3) 

изпълняват първите четири излитания и кацания по LIFUS в самолета под надзора на инструктор за обучение за квалификационен клас за тип (TRI(А), заемащ другото пилотско място. Броят на излитанията и кацанията може да бъде намален, когато в задължителната част на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, са определени кредити.

▼B

ORO.FC.230    Периодично обучение и проверка

а)

Всеки член на полетния екипаж преминава периодично обучение и проверка, съответстващи на типа или варианта на въздухоплавателното средство, което той експлоатира.

б)

Квалификационна проверка на оператора

1) Всеки член на полетния екипаж преминава квалификационни проверки на оператора като част от цялостното обучение на полетния екипаж, за да демонстрира компетентността си при извършване на нормални, извънредни и аварийни процедури.

2) Когато от член на полетния екипаж се изисква да изпълнява полет по IFR, квалификационната проверка на оператора се извършва без външни визуални ориентири, според случая.

3) Периодът на валидност на квалификационната проверка на оператора е шест календарни месеца. Що се отнася до операциите на самолети с летателни характеристики клас В по VFR през деня, когато експлоатацията се извършва през сезони, не по-дълги от осем последователни месеца, една квалификационна проверка на оператора е достатъчна. Квалификационната проверка се извършва преди започване на операции на търговския въздушен транспорт.

▼M5

4) Всеки член на полетния екипаж, който участва в операции в дневни условия, в съответствие с визуални ориентири, с вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, може да премине квалификационна проверка на оператора само за един от съответните типове. Квалификационната проверка на оператора се извършва всеки път на типа, който е използван най-отдавна за квалификационна проверка. Съответните типове вертолети, които могат да бъдат групирани за целите на квалификационната проверка на оператора, се посочват в ръководството за експлоатация.

5) Независимо от ORO.FC.145, буква а), точка 2, за операциите с вертолети, различни от сложните, задвижвани с моторна тяга, в дневни условия и по маршрути в съответствие с визуални ориентири, както и със самолети с летателни характеристики от клас В, проверката може да бъде извършена от подходящо квалифициран командир, определен от оператора, обучен за концепции по управление на ресурсите на екипажа (CRM) и оценка на уменията за управление на ресурсите на екипажа. Операторът информира компетентния орган за определените лица.

▼B

в)

Проверки в рейсови условия

1) Всеки член на полетния екипаж преминава проверка в рейсови условия на въздухоплавателното средство, за да демонстрира своята компетентност при извършване на нормалните действия, описани в ръководството за експлоатация, в рейсови условия. Периодът на валидност на проверката в рейсови условия е 12 календарни месеца.