EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0290-20150408

Consolidated text: Регламент (ЕC) № 290/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/290/2015-04-08

2012R0290 — BG — 08.04.2015 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 290/2012 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2012 година

за изменение на Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 100, 5.4.2012, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/445 НА КОМИСИЯТА от 17 март 2015 година

  L 74

1

18.3.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 290/2012 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2012 година

за изменение на Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на СъветаЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО ( 1 ), и по-специално член 7, параграф 6, член 8, параграф 5 и член 10, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1178/2011 на Комисията ( 2 ) се определят подробни правила за някои свидетелства за правоспособност на пилоти и за преобразуването на национални свидетелства за правоспособност за пилоти и бордни инженерни в свидетелства за правоспособност на пилоти, както и условията за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени от трети държави. Със същия регламент се определят и правилата за свидетелства за медицинска годност на пилоти, условията за преобразуване на национални свидетелства за медицинска годност и за сертифициране на авиомедицински експерти. Освен това в Регламент (ЕО) № 1178/2011 са включени разпоредби за медицинската годност на кабинния екипаж.

(2)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 организациите за обучение на пилоти трябва да притежават сертификат. Сертификатът се издава, ако бъдат изпълнени определени технически и административни изисквания. Поради това следва да бъдат предвидени правила за функционирането на системата за управление и администриране на тези организации.

(3)

Летателните тренажори, използвани за обучение, изпитване и проверка на пилоти, трябва да бъдат сертифицирани спрямо набор от технически изисквания. Поради това следва да бъдат предвидени такива технически изисквания и административни процедури.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 кабинният екипаж трябва да бъде медицински годен и компетентен, за да изпълнява задълженията си, свързани с безопасността. Лицата, участващи в търговски операции, следва да притежават атестация съгласно установеното в приложение III, подчаст O, буква г) на OPS 1.1005, към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване ( 3 ). Следователно трябва да бъдат предвидени правила за квалификациите и свързаните с това атестации на кабинния екипаж.

(5)

В Регламент (ЕО) № 1178/2011 не са предвидени възможности на компетентните органи за надзор. Поради това Регламент (ЕО) № 1178/2011 се изменя с настоящия регламент така, че да включва системата за управление и администриране на компетентните органи и организации. В съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 в Регламент (ЕО) № 1178/2011 следва да бъдат включени също правила за информационната мрежа между държавите-членки, Комисията и Агенцията.

(6)

Необходимо е да се осигури достатъчно време на авиационната промишленост и администрациите на държавите-членки за приспособяване към тази нова регулаторна рамка и да се признае при определени условия валидността на сертификати, включително на атестации за обучение по безопасност, издадени преди влизането в сила на настоящия регламент.

(7)

За да се гарантира плавен преход и високо унифицирано ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европейския съюз, мерките за прилагане следва да отразяват най-модерните достижения, включително най-добрите практики, и научно-техническия прогрес в областта на обучението на екипажи. В съответствие с това следва да се вземат предвид Регламент (ЕИО) № 3922/91, както и техническите изисквания и административните процедури, одобрени от Международната организация за гражданска авиация (наричана по-долу „ИКАО“) и Европейските обединени авиационни власти до 30 юни 2009 г., както и съществуващото законодателство, отнасящо се до специфична национална среда.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1178/2011 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, посочени в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 за атестацията на обучението по безопасност на кабинния екипаж, се заличават съгласно член 69, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Мерките, приети с настоящия регламент, следва да се считат за съответстващи мерки.

(10)

Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) подготви проект на правила за прилагане и го представи под формата на становище на Комисията съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Регламент (ЕО) № 1178/2011 се изменя, както следва:

1. В член 1 се добавят следните точки:

„6. условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на атестации на кабинни екипажи, както и правата и отговорностите на притежателите на атестации на кабинни екипажи;

7. условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификатите на организации за обучение на пилоти и на авиомедицински центрове, които участват в квалификацията и авиомедицинската оценка на екипажите в гражданското въздухоплаване;

8. изискванията относно сертифицирането на летателни тренажори и относно организациите, които експлоатират и използват такива тренажори;

9. изискванията към системата за администриране и управление, които трябва да бъдат изпълнени от държавите-членки, Агенцията и организациите във връзка с правилата, посочени в точки 1—8.“

2. В член 2 се добавят следните точки 11, 12 и 13:

„11. „член на кабинния екипаж“ означава подходящо квалифициран член на екипажа, различен от член на полетния или техническия екипаж, на който операторът възлага задължения, свързани безопасността на пътниците и полета по време на операциите;

12. „екипаж“ означава полетен екипаж и кабинен екипаж;

13. „съответстващ/о/а на JAR сертификат/одобрение/организация“ означава сертификат или одобрение, издадени или признати, или организация, сертифицирана, одобрена, регистрирана или призната съгласно националното законодателство, което отразява JAR и процедурите, от държава-членка, която отговаря на съответните JAR и е препоръчана за взаимно признаване в рамките на системата на Обединените авиационни органи във връзка с тези JAR.“

3. В член 4, параграф 1:

 текстът „8 април 2012 г.“ се заменя с „да започне да се прилага настоящият регламент“;

 текстът „8 април 2017 г.“ се заменя с „8 април 2018 г.“

4. Добавят се следните членове 10а, 10б и 10в:

„Член 10а

Организации за обучение на пилоти

1.  Организациите за обучение на пилоти отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на сертифициране.

2.  Организации за обучение на пилоти, които притежават съответстващ на JAR сертификат, издаден или признат от държава-членка преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за притежатели на сертификат, издаден в съответствие с настоящия регламент.

В този случай правата на тези организации са ограничени до правата, включени в одобрението, издадено от държавата-членка.

Без да се накърнява член 2, организациите за обучение на пилоти привеждат своите системи за управление, програми за обучение, процедури и ръководства в съответствие с приложение VII най-късно до 8 април 2014 г.

3.  Съответстващи на JAR организации за обучение, регистрирани в държава-членка преди да започне да се прилага настоящият регламент, получават разрешение за обучение за лиценз на любител пилот (PPL).

4.  Държавите-членки заменят сертификатите, посочени в първа алинея на параграф 2, със сертификати, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

Член 10б

Летателни тренажори

1.  Летателни тренажори (FSTD), които се използват за обучение, изпитване и проверка на пилоти, с изключение на тренажори за разработка, използвани за полетни изпитания, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на квалификация.

2.  Съответстващи на JAR сертификати за квалификация на FSTD, издадени или признати преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

3.  Държавите-членки заменят сертификатите, посочени в параграф 2, със сертификати, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

Член 10в

Авиомедицински центрове

1.  Авиомедицинските центрове отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на сертифициране.

2.  Съответстващи на JAR одобрения на авиомедицински центрове, които са издадени или признати от държава-членка преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

Авиомедицинските центрове привеждат своите системи за управление, програми за обучение, процедури и ръководства в съответствие с приложение VII най-късно до 8 април 2014 г.

3.  Държавите-членки заменят одобренията на авиомедицински центрове, посочени в първа алинея на параграф 2, с удостоверения, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.“

5. Вмъкват се следните членове 11а, 11б и 11в:

„Член 11а

Квалификации на кабинния екипаж и съответни атестации

1.  Членовете на кабинен екипаж, участващи в търговска експлоатация на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, се квалифицират и притежават съответна атестация съгласно техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения V и VI.

2.  Членове на кабинен екипаж, притежаващи атестация за обучение по безопасност, издадена съгласно Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (наричан по-долу „EU-OPS“) преди да започне да се прилага настоящият регламент:

а) се считат за отговарящи на изискванията на настоящия регламент, ако отговарят на приложимите изисквания на EU-OPS за обучение, проверка и актуална професионална практика; или

б) ако не отговарят на приложимите изисквания на EU-OPS за обучение, проверка и актуална професионална практика, те завършват цялото необходимо обучение и преминават всички необходими проверки преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент; или

в) ако не са участвали в търговски операции със самолети повече от 5 години, те завършват първоначалния курс на обучение и преминават съответния изпит съгласно изискванията в приложение V, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент.

3.  Атестациите за обучение по безопасност, издадени в съответствие с EU-OPS, се заменят с атестации на кабинен екипаж, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

4.  Членове на кабинни екипажи, участващи в търговска експлоатация на хеликоптери към момента на влизане в сила на настоящия регламент:

а) се считат за отговарящи на изискванията на приложение V за първоначално обучение, ако отговарят на приложимите разпоредби за обучение, проверка и актуална професионална практика на Общите авиационни изисквания (JAR) за търговския въздушен транспорт с хеликоптери; или

б) ако не отговарят на приложимите изисквания за обучение, проверка и актуална професионална практика на Общите авиационни изисквания (JAR) за търговския въздушен транспорт с хеликоптери, те завършват цялото съответно обучение и преминават всички съответни проверки, необходими за експлоатация на хеликоптери, с изключение на първоначалното обучение, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент; или

в) ако не са участвали в търговски операции с хеликоптери повече от 5 години, те завършват първоначалния курс на обучение и преминават съответния изпит съгласно изискванията, посочени в приложение V, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент.

5.  Без да се накърнява член 2, атестации на кабинен екипаж, съответстващи на формата, определен в приложение VI, се издават на всички членове на кабинен екипаж, участващи в търговска експлоатация на хеликоптери, най-късно до 8 април 2013 г.

Член 11б

Капацитет за осъществяване на надзор

1.  Всяка държава-членка определя една или повече административни единици като свой компетентен орган, притежаващ правомощията и отговорностите за сертифициране и надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

2.  Ако държава-членка определи повече от една административна единица за компетентен орган:

а) областите на компетентност на всеки компетентен орган се определят ясно по отношение на отговорностите и географските граници;

б) между тези административни единици се установява координация, за да се гарантира ефективен надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, в рамките на техните съответни области на компетентност.

3.  Държавите-членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет, за да се гарантира надзорът на всички лица и организации, обхванати от техните програми за надзор, включително достатъчно ресурси за изпълнение на изискванията на настоящия регламент.

4.  Държавите-членки гарантират, че персоналът на компетентните органи не извършва контролни дейности, когато има доказателства, че това може да доведе пряко или непряко до конфликт на интереси, по-специално когато става въпрос за семейни или финансови интереси.

5.  Персоналът, упълномощен от компетентния орган да изпълнява задачи, свързани със сертифицирането и/или надзора, има право да изпълнява най-малко следните задачи:

а) да проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

б) да прави преписи или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) да изисква устни обяснения на място;

г) да влиза в съответните помещения, площадки или средства за транспорт;

д) да извършва проверки, разследвания, оценки, инспекции, включително наземни инспекции и внезапни проверки; и

е) да предприема или предлага мерки за изпълнение, ако това е необходимо.

6.  Задачите съгласно параграф 5 се изпълняват в съответствие с правните разпоредби на съответната държава-членка.

Член 11в

Преходни мерки

Що се отнася до организациите, за които Агенцията се явява компетентният орган в съответствие с член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 216/2008:

а) държавите-членки предават на Агенцията всички записи, свързани с надзора на такива организации най-късно до 8 април 2013 г.;

б) процедури за сертифициране, започнали преди 8 април 2012 г., се приключват от съответната държава-членка в сътрудничество с Агенцията. Агенцията поема всички свои отговорности като компетентен орган относно такава организация след издаването на сертификата от държавата-членка.“

6. В член 12 се добавя следната точка:

„1б.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да не прилагат до 8 април 2013 г. разпоредбите на приложения I—IV;“.

7. В член 12, параграф 7 текстът „параграфи 2—6“ се заменя с „параграфи 1б—6“.

8. Добавят се нови приложения V, VI, и VII, чието съдържание е дадено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2012 г.

2.  Чрез дерогация от втора алинея на параграф 1 държавите-членки могат да решат да не прилагат следните разпоредби:

а) разпоредбите на приложения V—VII до 8 април 2013 г.;

б) разпоредбите на ORА.GEN.200 буква а), точка 3 от приложение VII спрямо притежатели на сертификати за квалификация на FSTD, които не са одобрени организации за обучение и не притежават свидетелство на авиационен оператор до 8 април 2014 г.;

в) разпоредбите на приложения VI и VII спрямо одобрени организации за обучение, които не съответстват на JAR, до 8 април 2014 г.;

г) разпоредбите на CC.GEN.030 от приложение V до 8 април 2015 г.;

д) разпоредбите на приложение V спрямо членове на кабинен екипаж, които участват в търговски операции с хеликоптери, до 8 април 2015 г.

▼M1 —————

▼B

ж) разпоредбите на приложения VI и VII спрямо организации за обучение, които предоставят обучение за квалификации за полетни изпитания съгласно FCL.820 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1178/2011 до 8 април 2015 г.;

3.  Когато държава-членка се възползва от разпоредбите на параграф 2, тя уведомява Комисията и Агенцията. В уведомлението се описват продължителността и причините на тази дерогация, както и програмата за изпълнение, която съдържа предвидените действия и техните срокове.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.
ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ V

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАБИНЕН ЕКИПАЖ, УЧАСТВАЩ В ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИЯ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

[ЧАСТ CC]

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

CC.GEN.001 Компетентен орган

За целите на настоящата част компетентен орган е органът, определен от държавата-членка, в която лицата кандидатстват за атестация на кабинен екипаж.

CC.GEN.005 Обхват

С настоящата част се определят изискванията за издаване на атестация на кабинен екипаж и условията за тяхната валидност и използване от притежателите им.

CC.GEN.015 Кандидатстване за атестация на кабинен екипаж

Кандидатстването за атестация на кабинен екипаж се извършва във форма и по начин, определени от компетентния орган.

CC.GEN.020 Минимална възраст

Кандидатите за атестация на кабинен екипаж са на възраст най-малко 18 години.

CC.GEN.025 Права и условия

а) Притежателите на атестация на кабинен екипаж имат право да работят като членове на кабинен екипаж при експлоатацията на въздухоплавателни средства по смисъла на член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008 в търговския въздушен транспорт.

б) Членовете на кабинен екипаж могат да упражняват посочените в буква а) права единствено ако:

(1) притежават валидна атестация на кабинен екипаж, както е посочено в CC.CCA.105; и

(2) отговарят на изискванията на CC.GEN.030, CC.TRA.225 и приложимите изисквания от част MED.

CC.GEN.030 Документи и водене на отчетност

С цел да докаже съответствие с приложимите изисквания, посочени в CC.GEN.025 буква б), всеки притежател съхранява и представя при поискване атестацията на кабинен екипаж, списъка и документите, свързани с обучението и проверката, съответстващи на неговите квалификации за тип или вариант въздухоплавателно средство, освен ако тези документи се съхраняват от оператора, наел неговите услуги, и могат лесно да бъдат представени при поискване от страна на компетентния орган или на притежателя.

ПОДЧАСТ CCA

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АТЕСТАЦИЯ НА КАБИНЕН ЕКИПАЖ

CC.CCA.100 Издаване на атестация на кабинен екипаж

а) Атестация на кабинен екипаж се издава само на кандидати, които са преминали изпит след завършване на първоначален курс на обучение в съответствие с настоящата част.

б) Атестации на кабинен екипаж се издават:

(1) от компетентния орган и/или

(2) от организация, одобрена от компетентния орган за тази цел.

CC.CCA.105 Валидност на атестацията на кабинен екипаж

Атестацията на кабинен екипаж се издава за неопределен срок и остава валидна, освен ако:

а) бъде временно прекратена или отменена от компетентния орган; или

б) нейният притежател не е упражнявал съответните права през последните 60 месеца поне на един тип въздухоплавателно средство.

CC.CCA.110 Временно прекратяване и отмяна на атестация на кабинен екипаж

а) Ако притежателите не отговарят на изискванията на настоящата част, тяхната атестация на кабинен екипаж може да бъде временно прекратена или отнета от компетентния орган.

б) В случай на временно прекратяване или отнемане на атестация на кабинен екипаж от компетентния орган, притежателите:

(1) се информират писмено за това решение и за правото им да обжалват съгласно националното законодателство;

(2) не упражняват правата, предоставени с атестацията на кабинен екипаж;

(3) информират незабавно операторите, наели техните услуги; и

(4) връщат атестацията в съответствие с приложимата процедура, установена от компетентния орган.

ПОДЧАСТ TRA

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА АТЕСТАЦИЯ НА КАБИНЕН ЕКИПАЖ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ТАКАВА АТЕСТАЦИЯ

CC.TRA.215 Предоставяне на обучение

Обучението, изисквано в настоящата част, се:

а) предоставя от организации за обучение или оператори в търговския въздушен транспорт, одобрени за тази цел от компетентния орган;

б) извършва от персонал с подходящ опит и квалификация по отношение на елементите, които трябва да бъдат обхванати в обучението; и

в) провежда съгласно програма за обучение и учебна програма, документирани в одобрението на организацията.

CC.TRA.220 Първоначален курс на обучение и изпит

а) Кандидатите за атестация на кабинен екипаж завършват първоначален курс на обучение, за да се запознаят с авиационната среда и да придобият достатъчно общи познания и основни умения, необходими за изпълнение на задълженията и отговорностите им, свързани с безопасността на пътниците и полета при нормални, извънредни и аварийни ситуации.

б) Програмата за първоначалното обучение обхваща най-малко елементите, посочени в допълнение 1 към настоящата част. Тя включва теоретично и практическо обучение.

в) Кандидатите за атестация на кабинен екипаж преминават изпит, който обхваща всички елементи на програмата за обучение, посочена в буква б), с изключение на обучението по CRM (управление на ресурсите на екипажа), за да покажат, че са постигнали нивото на знания и умения, изисквано съгласно буква а).

CC.TRA.225 Квалификации за типове или варианти на въздухоплавателни средства

а) Притежателите на валидна атестация на кабинен екипаж работят на борда на въздухоплавателно средство единствено ако са квалифицирани съгласно приложимите изисквания на Част ORO.

б) За да бъде квалифициран за даден тип или вариант въздухоплавателно средство, притежателят:

(1) отговаря на приложимите изисквания за обучение, проверка и валидност, обхващащи в зависимост въздухоплавателното средство, което ще се експлоатира:

i) специфични за въпросния типа въздухоплавателно средство обучение, преподготовка и опознаване;

ii) подготовка, засягаща разликите;

iii) периодично обучение; и

(2) е експлоатирал през последните 6 месеца този тип въздухоплавателно средство или е преминал съответната опреснителна подготовка и проверка, преди отново да се включи в експлоатацията на този тип въздухоплавателно средство.
Допълнение 1 към Част CC

Първоначален курс на обучение и изпит

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Програмата за обучение за курса на първоначално обучение включва най-малко следното:

1.    Общи теоретични познания за авиацията и авиационните нормативни документи, които обхващат всички елементи, свързани със задълженията и отговорностите, изисквани от кабинния екипаж:

1.1. авиационна терминология, теория на полета, разпределяне на пътниците, зони на експлоатация, метеорология и ефекти от замърсяването на повърхността на въздухоплавателното средство;

1.2. авиационни нормативни документи от значение за кабинния екипаж и ролята на компетентния орган;

1.3. задължения и отговорности на кабинния екипаж по време на операциите и необходимост от предприемане на бързи и ефективни действия при аварийни ситуации;

1.4. продължаваща компетентност и годност за изпълнение на задълженията на член на кабинния екипаж, включително по отношение на ограниченията на времето за полети и дежурства и изискванията за почивка;

1.5. значение на поддържането на съответните документи и ръководства в актуално състояние, включително с измененията, предвидени от оператора, когато е приложимо;

1.6. значение на спазването от кабинния екипаж на ръководството за експлоатация, предоставено от оператора, при изпълнение на неговите задължения;

1.7. значение на предполетния инструктаж на кабинния екипаж и на осигуряването на необходимата информация за безопасност с оглед на съответните специфични задължения; и

1.8. значение на определянето на ситуациите, в които членовете на кабинния екипаж имат правото и отговорността да започнат евакуация или други аварийно-спасителни процедури.

2.    Комуникации:

По време на обучението се набляга на значението на ефективната комуникация между кабинния и полетния екипаж, включително техники на комуникация, общ език и терминология.

3.    Уводен курс относно човешкия фактор (ЧФ) в авиацията и обучение по управление на ресурсите на екипажа (CRM)

Този курс се провежда от най-малко един инструктор за обучение по CRM на кабинния екипаж. Елементите на подготовката са обхванати задълбочено и включват най-малко следното:

3.1.  Общи положения: човешки фактор в авиацията, общи инструкции за принципите и целите на CRM, възможности и граници на човека;

3.2.  От значение за отделния член на кабинния екипаж: познаване на личността, човешки грешки и надеждност, отношения и видове поведение, самооценка; стрес и управление на стреса; умора и бдителност; увереност; познаване на ситуацията, набавяне и обработване на информация.

4.    Обслужване на пътниците и наблюдение на кабината:

4.1. значение на правилното разпределяне на местата на борда на самолета във връзка с масата и центровката на самолета, специални категории пътници и необходимост от настаняване на подходящи пътници в близост до ненаблюдавани изходи;

4.2. правила, които обхващат безопасното съхраняване на багаж в кабината и оборудването за обслужване в кабината, и рискът той да се превърне в опасност за пътниците на борда или да възпрепятства или повреди аварийно-спасителното оборудване или изходите;

4.3. съвети за разпознаване и третиране на пътници, които са под влиянието на алкохол или наркотици или са агресивни;

4.4. предпазни мерки, които се взимат при превозването на живи животни в пътническата кабина;

4.5. задължения при възникване на турбуленции, включително осигуряване на пътническата кабина; и

4.6. методи за мотивиране на пътниците и контрол на струпванията на хора, необходими за бърза евакуация.

5.    Авиомедицински аспекти и оказване на първа помощ:

5.1. общи инструкции относно авиомедицински аспекти и оцеляване;

5.2. физиологични ефекти на летенето, като специално внимание е отделено на хипоксията, изискванията за кислород, функцията на слуховата тръба и баротравмите;

5.3. основна първа помощ, включително грижи при:

а) прилошаване;

б) стомашно-чревни разстройства;

в) хипервентилация;

г) изгаряния;

д) рани;

е) безсъзнание; и

ж) фрактури и наранявания на меките тъкани;

5.4. спешни медицински ситуации по време на полет и свързаната с тях първа помощ, засягащи най-малко:

а) астма;

б) стресови и алергични реакции;

в) шок;

г) диабет;

д) задушаване;

е) епилепсия;

ж) раждане на дете;

з) инсулт; и

и) инфаркт на миокарда;

5.5. използване на подходящо оборудване, включително кислородно оборудване за първа помощ, комплекти за оказване на първа помощ и аварийни медицински комплекти и тяхното съдържание;

5.6. практическо обучение по кардио-пулмонарна реанимация за всеки член на кабинния екипаж, при което се използва специално проектиран манекен и се отчитат характеристиките на условията във въздухоплавателното средство; и

5.7. опазване на здравето и хигиена по време на пътуване, включително:

а) хигиена на борда;

б) риск от контакт със заразни болести и средства за намаляване на такива рискове;

в) третиране на отпадъци от медицински дейности;

г) дезинфекция на въздухоплавателно средство;

д) действия при смъртен случай на борда; и

е) управление на бдителността, физиологични ефекти на умората, физиология на съня, дневен ритъм и промени на часовите зони.

6.    Опасни товари съгласно приложимите технически указания на ИКАО.

7.    Основни аспекти на сигурността в авиацията, включително информираност за разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 300/2008

8.    Обучение за действия при възникване на дим и пожар:

8.1. подчертаване на отговорността на кабинния екипаж за предприемане на бързи действия при аварийни ситуации, включително при възникване на пожар и дим, и по-специално наблягане на значението на локализирането на източника на пожара;

8.2. значение на незабавното информиране на полетния екипаж, както и специфичните действия за координация и съдействие при наличието на пожар или дим;

8.3. необходимост от периодично проверяване на зоните на потенциален риск от възникване на пожар, включително тоалетните, и съответните детектори за дим;

8.4. класификация на пожарите и на подходящите пожарогасителни средства и процедури в различните ситуации;

8.5. техника на използване на пожарогасителни средства, последици от неправилно прилагане и използване в ограничено пространство, включително практическо обучение за гасене на пожари и поставяне и използване на противодимната екипировка, използвана във въздухоплаването; и

8.6. общите процедури за действие при наземни аварийни ситуации на летищата.

9.    Подготовка по оцеляване:

9.1. принципи на оцеляване във враждебна среда (напр. полярни зони, пустиня, джунгла, морска среда); и

9.2. обучение за оцеляване във водна среда, включително практическо обучение за поставяне и използване на лична спасителна екипировка във вода и използване на спасителни салове или друго подобно оборудване, както и практически упражнения във вода за използването на това оборудване.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗИСКВАНИЯ НА ОРГАНИТЕ ОТНОСНО ЕКИПАЖА

[ЧАСТ-ARA]

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARA.GEN.105    Определения

За целите на настоящата част и Част ORA се прилагат следните определения:

1. „Приемливи средства за съответствие (AMC)“ са незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на средствата за постигане на съответствие с Основния регламент и правилата за неговото прилагане.

2. „Алтернативни средства за съответствие“ са тези, които предлагат алтернативни AMC или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които няма установени от Агенцията приемливи средства за съответствие.

3. „Одобрена организация за обучение (ATO)“ означава организация, квалифицирана за издаването или продължаването на одобрение за предоставяне на обучение за свидетелства за правоспособност на пилот и свързаните с тях квалификации и удостоверения.

4. „Тренажор за основна подготовка за полет по прибори (модел BITD)“ означава комбинация от определен хардуер и софтуер, която е получила квалификация за тренажор за основна подготовка за полет по прибори.

5. „Сертификационни спецификации (CS)“ са технически стандарти, приети от Агенцията и посочващи средства за доказване на съответствие с Основния регламент и правилата за неговото прилагане, които могат да се използват от дадена организация за целите на сертифицирането.

6. „Полетен инструктор (FI)“ означава инструктор, имащ право да провежда обучение във въздухоплавателно средство в съответствие с Част FCL.

7. „Летателен тренажор (FSTD)“ означава средство за обучение, което:

а) в случая на самолети е тренажор за пълна имитация на полета (FFS), средство за летателно обучение (FTD), тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT) или тренажор за основна подготовка за полети по прибори (BITD);

б) в случая на хеликоптери е тренажор за пълна имитация на полета (FFS), средство за летателно обучение (FTD) и тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT).

8. „Квалификация на FSTD“ означава нивото на техническите възможности на FSTD, както е определено в документа за съответствие с изискванията.

9. „Потребител на FSTD“ означава организацията или лицето, заявило обучение, проверка и изпитване чрез използване на FSTD в АТО.

10. „Спиране от експлоатация“ означава официална забрана за излитане на дадено въздухоплавателно средство и предприемане на необходимите стъпки за задържането му.

11. „Материали за ръководство (GM)“ означава незадължителни материали, разработени от Агенцията, помагащи за разбиране на значението на изискванията или спецификациите, които се използват за поясняване на тълкуванията на Основния регламент и правилата за неговото прилагане, както и на приемливите средства за съответствие.

12. „ARO.RAMP“ означава Подчаст RAMP от приложение II към регламента относно въздушните операции.

13. „Други средства за обучение (OTD)“ означава средства за обучение на пилоти, различни от FSTD, които предоставят възможности за обучение, без да е необходимо цялостно симулиране на кабината на въздухоплавателно средство.

14. „Част ARA“ означава приложение VI към регламента относно екипажите в гражданското въздухоплаване.

15. „Част ORO“ означава приложение III към регламента относно въздушните операции.

16. „Част CC“ означава приложение V към регламента относно екипажите в гражданското въздухоплаване.

17. „Част FCL“ означава приложение I към регламента относно екипажите в гражданското въздухоплаване.

18. „Част MED“ означава приложение IV към регламента относно екипажите в гражданското въздухоплаване.

19. „Част ORA“ означава приложение VII към регламента относно екипажите в гражданското въздухоплаване.

20. „Основно място на дейност“ означава мястото на централата или седалището на организацията, където се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол на дейностите, посочени в настоящия регламент.

21. „Ръководство за тестване и експертна оценка (QTG)“ означава документ, изготвен, за да се докаже, че характеристиките и възможностите за действие на тренажора (FSTD) съответстват на тези на въздухоплавателното средство, на класа самолет, на типа хеликоптер, имитирани в предписаните граници, и отговарят на всички изисквания. Ръководството включва както данните за въздухоплавателно средство, класа самолет, типа хеликоптер, така и данните, използвани от тренажора, необходими за потвърждение на валидността.

ARA.GEN.115    Документи, свързани с надзора

Компетентният орган предоставя на съответния персонал всички законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи, за да им даде възможност да изпълняват своите задачи и отговорности.

ARA.GEN.120    Средства за съответствие

а) Агенцията разработва приемливи средства за съответствие (AMC), които могат да бъдат използвани за установяване на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Когато AMC бъдат спазени, съответните изисквания на правилата за прилагане са изпълнени.

б) За установяване на съответствие с правилата за прилагане могат да се използват алтернативни средства за съответствие.

в) Компетентният орган създава система за непрекъснато оценяване на пригодността на алтернативните средства за съответствие, използвани от него или от организациите и лицата под негов надзор, за установяването на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

г) Компетентният орган прави оценка на всички алтернативни средства за съответствие, предложени от дадена организация в съответствие с ORA.GEN.120, като анализира представената документация и, ако счете за необходимо, извършва проверка на организацията.

Когато компетентният орган констатира, че алтернативните средства за съответствие са съобразени с правилата за прилагане, той незабавно:

(1) уведомява заявителя, че алтернативните средства за съответствие могат да бъдат прилагани и, ако е приложимо, изменя съответно одобрението или сертификата на заявителя, и

(2) уведомява Агенцията за тяхното съдържание, като включва копия от всички съответни документи,

(3) информира други държави-членки за алтернативните средства за съответствие, които са били приети.

д) Когато самият компетентен орган използва алтернативни средства за съответствие за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, той:

(1) ги предоставя на всички организации и лица под негов надзор, и

(2) незабавно уведомява Агенцията.

Компетентният орган представя на Агенцията пълно описание на алтернативните средства за съответствие, включително всички редакции на процедурите, които могат да са от значение, както и оценка, която показва, че са спазени правилата за прилагане.

ARA.GEN.125    Информация за Агенцията

а) Компетентният орган незабавно уведомява Агенцията, ако възникнат значителни проблеми с изпълнението на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Компетентният орган представя на Агенцията информация от значение за безопасността, извлечена от докладите за събитията, които е получил.

ARA.GEN.135    Незабавна реакция по проблем на сигурността

а) Без да се накърняват разпоредбите на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), компетентният орган въвежда система за подходящо събиране, анализиране и разпространение на информация, свързана с безопасността.

б) Агенцията въвежда система за подходящо анализиране на всяка получена информация, засягаща безопасността, и незабавно предоставя на държавите-членки и на Комисията информация, включително препоръки или предложения за коригиращи действия, която им е необходима, за да реагират своевременно по проблем на безопасността, който включва продукти, части, прибори, лица или организации, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

в) След получаване на информацията, посочена в букви а) и б), компетентният орган предприема подходящи мерки за справяне с проблема на безопасността.

г) За мерките, предприети по буква в), се съобщава незабавно на всички лица и организации, които трябва да ги изпълнят съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Компетентният орган съобщава тези мерки и на Агенцията, а когато са необходими съвместни действия, на останалите засегнати държави-членки.

РАЗДЕЛ II

Управление

ARA.GEN.200    Система за управление

а) Компетентният орган установява и поддържа система за управление, включваща най-малко:

(1) документирани правила и процедури, които описват неговата организация, начини и методи за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Процедурите се поддържат актуални и служат като основни работни документи в рамките на компетентния орган за всички свързани задачи;

(2) достатъчно персонал за изпълнение на неговите задачи и отговорности. Този персонал е квалифициран за изпълнение на възложените задачи и разполага с необходимите знания, опит, първоначално и периодично обучение, с цел поддържане на компетентността. Трябва да съществува система за планиране на наличието на персонал, за да се гарантира правилното изпълнение на всички задачи;

(3) подходящи съоръжения и помещения за служебно ползване за изпълнение на възложените задачи;

(4) функция за наблюдение на съответствието на системата за управление на съответните изисквания и адекватност на процедурите, включително създаването на процес за вътрешен одит, както и на процес за управление на риска за безопасността. Наблюдението на съответствието включва система за представяне на констатациите от одита на висшето ръководство на компетентния орган, за да се гарантира предприемането на коригиращи действия, когато е необходимо, и

(5) лице или група от лица, които отговарят пред висшето ръководство на компетентния орган за функцията по наблюдение на съответствието.

б) За всяка област на дейност, включително системата за управление, компетентният орган назначава едно или повече лица, които носят цялата отговорност за управлението на съответните задачи.

в) Компетентният орган установява процедури за участие във взаимен обмен на цялата необходима информация и подпомагане на други засегнати компетентни органи по отношение на всички направени констатации и последващи действия, предприети в резултат на надзора върху лица и организации, упражняващи дейност на територията на държава-членка, но сертифицирани от компетентен орган на друга държава-членка или от Агенцията.

г) Копие от процедурите, свързани със системата за управление и нейните изменения, се предоставя на Агенцията за целите на стандартизацията.

ARA.GEN.205    Възлагане на задачи на квалифицирани единици

а) Задачи, свързани с първоначалното сертифициране или продължаващия надзор на лица или организации, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, се възлагат от държавите-членки само на квалифицирани единици. При разпределението на задачите компетентният орган гарантира, че:

(1) разполага с функционираща система за първоначално и периодично оценяване на съответствието на квалифицираната единица с приложение V към Регламент (ЕО) № 216/2008.

Тази система и резултатите от оценките се документират;

(2) е установил документирано споразумение с квалифицираната единица, одобрено и от двете страни на подходящо управленско равнище, което ясно определя:

i) задачите, които ще се изпълняват,

ii) декларациите, докладите и отчетите, които ще се представят,

iii) техническите условия, които ще се спазват при изпълнение на тези задачи,

iv) съответната застраховка на отговорността, и

v) защитата на данните, събрани при изпълнението на тези задачи;

б) Компетентният орган гарантира, че процесът на вътрешен одит и процесът за управление на риска за безопасността, изисквани от ARA.GEN.200 буква а), точка 4, обхващат всички задачи относно сертифицирането и продължаващия надзор, изпълнявани от негово име.

ARA.GEN.210    Промени в системата за управление

а) Компетентният орган разполага с функционираща система за откриване на промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и отговорности, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази система позволява да се предприемат подходящи действия за запазване на адекватността и ефективността на неговата система за управление.

б) Компетентният орган актуализира своята система за управление, за да отрази своевременно всяка промяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, така че да гарантира ефективно изпълнение.

в) Компетентният орган уведомява Агенцията за промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и отговорности, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

ARA.GEN.220    Водене на отчетност

а) Компетентният орган създава система за водене на отчетност, която осигурява подходящо съхранение, достъп и надеждно проследяване на:

(1) документираните правила и процедури на системата за управление;

(2) обучението, квалификацията и упълномощаването на неговия персонал;

(3) разпределението на задачите, които обхващат елементите, изисквани от ARA.GEN.205, както и подробна информация за разпределените задачи;

(4) процесите на сертифициране и продължаващ надзор на сертифицираните организации;

(5) процесите за издаване на свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации на персонала и за продължаващ надзор на притежателите на такива свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации.

(6) процесите за издаване на сертификати за квалификация на FSTD и за продължаващ надзор на FSTD и на организацията, която го експлоатира;

(7) надзора на лицата и организациите, които упражняват дейност на територията на държавата-членка, но контролирани или сертифицирани от компетентния орган на друга държава-членка или от Агенцията, както е договорено между тези органи;

(8) оценката и уведомяването на Агенцията относно алтернативни средства за съответствие, предложени от организациите, и оценката на алтернативни средства за съответствие, използвани от самия компетентен орган;

(9) констатациите, коригиращите действия и датата на приключване на действията;

(10) предприетите мерки за изпълнение;

(11) информацията за безопасността и последващи мерки; и

(12) използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Компетентният орган поддържа списък на всички сертификати на организации, сертификати за квалификация на FSTD и свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации, които е издал.

в) Всички данни се съхраняват за минималния срок, посочен в настоящия регламент. Ако няма посочен такъв срок, данните се съхраняват минимум 5 години и в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ III

Надзор, сертифициране и изпълнение

ARA.GEN.300    Надзор

а) Компетентният орган проверява:

(1) съответствието с изискванията, приложими за организациите или лицата, преди да издаде сертификати на организации, одобрения, сертификати за квалификация на FSTD и свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации на персонал, когато е приложимо;

(2) продължаващото съответствие с приложимите изисквания на организациите, които е сертифицирал, на лицата и на притежателите на сертификати за квалификация на FSTD;

(3) изпълнението на подходящи мерки за безопасност, изисквани от компетентния орган, както е определено в ARA.GEN.135, букви в) и г).

б) Тази проверка:

(1) се подкрепя от документация, специално предназначена да осигури на персонала, който отговаря за контрола на безопасността, насоки за изпълнение на неговите функции;

(2) предоставя на засегнатите лица и организации резултатите от дейността по надзор на безопасността;

(3) се основава на проверки и инспекции, включително наземни и внезапни инспекции; и

(4) осигурява на компетентния орган необходимите доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия, включително мерките, предвидени в ARA.GEN.350 и ARA.GEN.355.

в) Обхватът на надзора, определен в букви а) и б), е съобразен с резултатите от предишни надзорни дейности и с приоритетите по отношение на безопасността.

г) Без да се накърнява компетентността на държавите-членки и техните задължения, определени в ARO.RAMP, обхватът на надзора на дейностите, извършвани на територията на държава-членка от лица или организации, установени в друга държава-членка, се определя въз основа на приоритетите по отношение на безопасността, както и въз основа на предишни надзорни дейности.

д) Когато дейността на лице или организация включва повече от една държава-членка или Агенцията, компетентният орган, който отговаря за надзора по буква а), може да се споразумее някои надзорни дейности да се осъществяват от компетентните органи на държавите-членки, където се осъществява дейността, или от Агенцията. Всяко лице или организация, предмет на такова споразумение, се информира за неговото съществуване и за неговия обхват.

е) Компетентният орган събира и обработва всяка информация, която се счита за полезна от гледна точка на надзора, включително за наземни и внезапни инспекции.

ARA.GEN.305    Програма за надзор

а) Компетентният орган изготвя и поддържа програма за надзор, която обхваща дейностите по надзора, изисквани съгласно ARA.GEN.300 и ARО.RAMP.

б) За организации, сертифицирани от компетентния орган, и за притежатели на сертификати за квалификация на FSTD програмата за надзор се изготвя, като се вземат предвид специфичното естество на организацията, сложността на дейностите ѝ и резултатите от предишни дейности по сертифициране и/или надзор, и се основава на оценката на свързаните рискове. В рамките на всеки цикъл на планиране на надзора тя включва:

(1) проверки и инспекции, включително наземни и внезапни инспекции, когато е приложимо; и

(2) срещи между отговорния ръководител и компетентния орган, за да се гарантира, че и двете страни са информирани по съществените въпроси.

в) За организации, сертифицирани от компетентния орган, и притежатели на сертификати за квалификация на FSTD се прилага цикъл на планиране на надзора не по-дълъг от 24 месеца.

Този цикъл може да бъде намален, ако има доказателства, че показателите за безопасност на организацията или притежателя на сертификат за квалификация на FSTD са се влошили.

Цикълът на планиране на надзора може да бъде удължен до максимум 36 месеца, ако упълномощеният орган е установил, че през предходните 24 месеца:

(1) организацията е показала, че може да открива ефективно заплахи за авиационната безопасност и да управлява свързаните рискове;

(2) организацията непрекъснато е показвала съгласно ORA.GEN.130, че държи под контрол всички промени;

(3) не са направени констатации от ниво 1; и

(4) всички коригиращи действия са изпълнени в рамките на приетия или удължен от компетентния орган срок, определен в ARA.GEN.350, буква г), точка 2.

Цикълът на планиране на надзора може допълнително да бъде удължен до максимум 48 месеца, ако в допълнение към горепосоченото организацията е създала и компетентният орган е одобрил система за непрекъснато докладване на компетентния орган относно показателите за безопасност и спазването на регулаторните разпоредби от самата организация.

г) За лицата, притежаващи свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации, издадени от компетентния орган, програмата за надзор включва инспекции, включително внезапни инспекции, когато е приложимо.

д) Програмата за надзор включва записи на датите, на които следва да се проведат (и са проведени) проверки, инспекции и срещи.

ARА.GEN.310    Процедура на първоначално сертифициране – организации

а) След получаване на заявление за първоначално издаване на сертификат за организация компетентният орган проверява съответствието на организацията с приложимите изисквания.

б) Когато прецени, че организацията отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган издава сертификатите, както е предвидено в допълнение III и допълнение V към настоящата част. Сертификатите се издават за неопределен срок. Правата и обхватът на дейностите, за които организацията е получила одобрение, се уточняват в условията на одобрението, приложено към сертификатите.

в) За да се даде възможност на организациите да въвеждат промени без предварително одобрение от компетентния орган съгласно ORA.GEN.130, компетентният орган одобрява представената от организацията процедура, която определя обхвата на такива промени и описва как те ще се управляват и съобщават.

ARA.GEN.315    Процедура за издаване, потвърждаване на валидността, подновяване или изменяне на свидетелства за правоспособност, квалификации, удостоверения и атестации — лица

а) След получаване на заявление за издаване, потвърждаване на валидността, подновяване или изменяне на свидетелство за правоспособност, квалификация, удостоверение и атестация на лица и придружаващата документация компетентният орган проверява дали кандидатът отговаря на приложимите изисквания.

б) Когато прецени, че кандидатът отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган издава, потвърждава валидността, подновява или изменя свидетелството за правоспособност, квалификацията, удостоверението или атестацията.

ARA.GEN.330    Промени — организации

а) След получаване на заявление за промяна, която изисква предварително одобрение, и преди да издаде одобрението, компетентният орган проверява съответствието на организацията с приложимите изисквания.

Компетентният орган предписва условията, при които организацията може да функционира по време на промяната, освен ако не определи, че действието на сертификата на организацията трябва да бъде временно прекратено.

Когато прецени, че организацията отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган одобрява промяната.

б) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато организацията въведе промени, които изискват предварително одобрение, без да е получила такова от компетентния орган, както е посочено в буква а), компетентният орган временно прекратява действието, ограничава или отнема сертификата на организацията.

в) За промени, които не изискват предварително одобрение, компетентният орган извършва оценка на информацията, представена в уведомлението, изпратено от организацията в съответствие с ORА.GEN.130, с цел да провери съответствието с приложимите изисквания. В случай на несъответствие компетентният орган:

(1) уведомява организацията за несъответствието и изисква допълнителни промени, и

(2) в случай на констатации от ниво 1 или ниво 2, действа съгласно ARА.GEN.350.

ARA.GEN.350    Констатации и коригиращи действия — организации

а) Компетентният орган за надзора съгласно ARА.GEN.300 буква а) разполага със система за анализ на значението на констатациите за безопасността.

б) Констатации от ниво 1 се издават от компетентния орган, когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и наръчниците на организацията или на условията на одобрението или сертификата, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите.

Констатациите от ниво 1 включват:

(1) непредоставяне на достъп на компетентния орган до помещенията на организацията, както е посочено в ORА.GEN.140, по време на нормалното работно време, след като компетентният орган е направил две писмени заявки за достъп;

(2) получаване на сертификата на организацията или запазване на неговата валидност чрез фалшифициране на представените документни доказателства;

(3) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на сертификата на организацията; и

(4) липса на отговорен ръководител.

в) Констатации от ниво 2 се издават от компетентния орган, когато се установи несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и наръчниците на организацията или на условията на одобрението или сертификата, което би довело до намаляване на безопасността или би застрашило безопасността на полетите.

г) Когато бъде направена констатация в рамките на надзора или с каквито и да било други средства, компетентният орган, без да се накърняват допълните действия, изисквани от Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, съобщава в писмена форма констатацията на организацията и изисква коригиращи действия за справяне с установените несъответствия. Когато е необходимо, компетентният орган информира държавата, в която е регистрирано въздухоплавателното средство.

(1) В случай на констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни и подходящи действия да забрани или ограничи дейността и, ако е необходимо, предприема действия за отнемане на сертификата или специалното одобрение, или за ограничаване или временно прекратяване на действието му изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатацията от ниво 1, до успешното приключване на коригиращите действия от организацията.

(2) В случай на констатации от ниво 2 компетентният орган:

i) предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията, който във всеки случай първоначално не е по-дълъг от 3 месеца. В края на този период и в зависимост от същността на констатацията компетентният орган може да удължи 3-месечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия, одобрен от компетентния орган; и

ii) оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предложен от организацията, и приема тези действия, ако оценката стигне до заключение, че те са достатъчни за справяне с несъответствията.

(3) Когато дадена организация не представи план с коригиращи действия или не извърши коригиращи действия в рамките на срока, одобрен или удължен от компетентния орган, нивото на констатацията се повишава на ниво 1 и се предприемат действията, предвидени в буква г), точка 1.

(4) Компетентният орган записва констатациите, които е направил или които са му съобщени, и, когато е приложимо, мерките за изпълнение, които е приложил, както и всички коригиращи действия, произтичащи от констатациите, и датата на тяхното приключване.

д) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато органът на държава-членка, действащ съгласно разпоредбите на ARА.GEN.300, буква г), установи несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане от страна на организация, сертифицирана от компетентния орган на друга държава-членка или от Агенцията, той информира този компетентен орган и посочва нивото на констатацията.

ARA.GEN.355    Констатации и мерки за изпълнение — лица

а) Ако в рамките на надзора или с всякакви други средства компетентният орган, отговарящ за надзора съгласно ARА.GEN.300, буква а), открие доказателства, че лице, което притежава свидетелство за правоспособност, квалификация, удостоверение или атестация, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, не отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган прави констатация, записва я и я съобщава в писмена форма на притежателя на свидетелството за правоспособност, квалификацията, удостоверението или атестацията.

б) Когато се направи такава констатация, компетентният орган извършва инспекция. Ако констатацията се потвърди, той:

(1) ограничава, временно прекратява действието или отнема свидетелството за правоспособност, квалификацията, удостоверението или атестацията, когато е приложимо, ако се установи проблем с безопасността; и

(2) предприема всякакви допълнителни мерки за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието.

в) Когато е приложимо, компетентният орган информира лицето или организацията, издали медицинското свидетелство или атестацията.

г) Без да се накърняват допълнителните мерки за изпълнение, когато органът на държава-членка, действащ съгласно разпоредбите на ARА.GEN.300, буква г), открие доказателства, че лице, което притежава свидетелство за правоспособност, квалификация, удостоверение или атестация, издадени от компетентния орган на която и да било друга държава-членка, не отговаря на приложимите изисквания, той информира този компетентен орган.

д) Ако в рамките на надзора или с всякакви други средства се констатират доказателства, които показват несъответствие с приложимите изисквания от страна на лице, предмет на изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, което не притежава свидетелство за правоспособност, квалификация, удостоверение или атестация, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, компетентният орган, установил несъответствието, предприема всякакви допълнителни мерки за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието.

ПОДЧАСТ FCL

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА ПОЛЕТНИТЕ ЕКИПАЖИ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARA.FCL.120    Водене на отчетност

Освен отчетите, изисквани в ARА.GEN.220, буква а), компетентният орган включва в системата си за водене на отчетност резултати от теоретичните изпити и оценките на уменията на пилотите.

РАЗДЕЛ II

Свидетелства за правоспособност, квалификации и удостоверения

ARA.FCL.200    Процедура за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификации и удостоверения

а) Издаване на свидетелства за правоспособност и квалификации. Компетентният орган издава свидетелства за правоспособност на пилоти и свързаните с тях квалификации, като използва формата, установена в допълнение I към настоящата част.

б) Издаване на свидетелства за правоспособност на инструктори и проверяващи. Компетентният орган издава свидетелства за правоспособност на инструктори или проверяващи, под формата на:

(1) заверка на съответните права в свидетелството за правоспособност на пилот, както е установено в допълнение I към настоящата част; или

(2) отделен документ, във форма и по начин, уточнени от компетентния орган.

в) Заверка на свидетелство за правоспособност от проверяващи. Преди специално да упълномощи определени проверяващи да потвърждават валидността или да подновяват квалификации или свидетелства за правоспособност, компетентният орган разработва съответни процедури.

ARA.FCL.205    Наблюдение на проверяващи

а) Компетентният орган изготвя програма за надзор, за да наблюдава поведението и работата на проверяващи, като отчита:

(1) броя на проверяващите, които е сертифицирал, и

(2) броя на проверяващите, сертифицирани от други компетентни органи, които упражняват своите права на територията, на която компетентният орган осъществява надзор.

б) Компетентният орган води списък на проверяващите, които е сертифицирал, и на проверяващите, сертифицирани от други компетентни органи, които упражняват своите права на негова територия и които са получили инструктаж от компетентния орган съгласно FCL.1015, буква в), точка 2. В този списък се посочват правата на проверяващите и той се публикува и актуализира от компетентния орган.

в) Компетентният орган разработва процедури за определяне на проверяващи за провеждане на проверки на уменията.

ARA.FCL.210    Информация за проверяващи

Компетентният орган може да предостави на проверяващите, които е сертифицирал, и на проверяващите, сертифицирани от други компетентни органи, които упражняват своите права на тяхна територия, критерии за безопасност, които трябва да се спазват при провеждането на проверки на уменията и на професионалната подготовка във въздухоплавателно средство.

ARA.FCL.215    Срок на валидност

а) Когато издава или подновява квалификация или свидетелство за правоспособност, компетентният орган или, в случай на подновяване, специално упълномощеният от него проверяващ, удължава срока на валидност до края на съответния месец.

б) Когато потвърждава валидността на квалификация, свидетелство за правоспособност на инструктор или проверяващ, компетентният орган или специално упълномощеният от него проверяващ, удължава срока на валидност на квалификацията или свидетелството за правоспособност до края на съответния месец.

в) Компетентният орган, или специално упълномощеният от него за тази цел проверяващ, вписва датата на изтичане на срока на валидност в свидетелството за правоспособност.

г) Компетентният орган може да разработи процедури, за да даде възможност на притежателите на свидетелство за правоспособност да упражняват своите права за максимален срок от 8 седмици след успешното приключване на приложимите изпити преди заверката в свидетелството за правоспособност.

ARA.FCL.220    Процедура за преиздаване на свидетелство за правоспособност на пилот

а) Компетентният орган преиздава свидетелство за правоспособност, когато това се налага по административни причини, и:

(1) след първоначално издаване на квалификация, или

(2) когато параграф ХII от свидетелството за правоспособност, установено в допълнение I към настоящата част, е попълнен и не остава свободно място.

б) В новия документ за правоспособност се включват само валидни квалификации и свидетелства за правоспособност.

ARA.FCL.250    Ограничаване, временно прекратяване или отнемане на свидетелства за правоспособност, квалификации и удостоверения

а) Компетентният орган ограничава, временно прекратява или отнема, когато е приложимо, свидетелство за правоспособност на пилот и свързаните с него квалификации или удостоверения съгласно ARА.GEN.355 при следните обстоятелства, но не само при тях:

(1) получаване на свидетелство за правоспособност на пилот чрез фалшифициране на представените документи;

(2) фалшифициране на дневника и записите на свидетелството за правоспособност или удостоверението;

(3) притежателят на свидетелството за правоспособност вече не отговаря на приложимите изисквания на Част FCL;

(4) упражняване на правата, които предоставя свидетелство за правоспособност, квалификация или удостоверение под неблагоприятното въздействие на алкохол или наркотици;

(5) несъответствие с приложимите експлоатационни изисквания;

(6) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на сертификата; или

(7) неприемливо изпълнение на някой от етапите на задълженията и отговорностите на проверяващия полети.

б) Компетентният орган може също така да ограничи, временно да прекрати или да отнеме свидетелство за правоспособност, квалификация или удостоверение след писмено искане на притежателя на свидетелството или удостоверението.

в) Всички летателни проверки, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, проведени по време на временното прекратяване или след отнемането на свидетелството за правоспособност на проверяващ, ще бъдат невалидни.

РАЗДЕЛ III

Теоретични изпити

ARA.FCL.300    Изпитни процедури

а) Компетентният орган въвежда необходимите правила и процедури, за да даде възможност на кандидатите да преминат теоретични изпити съгласно приложимите изисквания на Част FCL.

б) В случай на ATPL, MPL, свидетелство за правоспособност на професионален пилот (CPL) и квалификации за полети по прибори, тези процедури трябва да отговарят на следните условия:

(1) Изпитите се провеждат в писмена форма или с помощта на компютър.

(2) Въпросите за изпита се подбират от компетентния орган от Европейската централна база въпроси (ECQB) съгласно общ метод, който позволява да се обхване цялата учебна програма по всеки предмет. ECQB е база данни от въпроси с възможност за избор на правилен отговор, поддържана от Агенцията.

(3) Изпитът по комуникации може да се провежда отделно от изпитите по други предмети. Кандидат, който е взел един или и двата изпита по комуникации по правилата за визуални полети (VFR) и по правилата за полети по прибори (IFR), не се подлага отново на изпит по съответните раздели.

в) Компетентният орган информира кандидатите за езиците, на които ще се провеждат изпитите.

г) Компетентният орган установява подходящи процедури, за да гарантира честното провеждане на изпитите.

д) Ако компетентният орган констатира, че кандидатът не спазва изпитните процедури по време на провеждането на изпита, това се оценява като непреминал успешно изпита по един предмет или изпита като цяло.

е) Компетентният орган забранява на кандидати, за които е доказано, че си служат с измама, да се явяват на други изпити за срок най-малко 12 месеца след датата на изпита, на който е констатирано, че си служат с измама.

ПОДЧАСТ CC

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КАБИННИЯ ЕКИПАЖ

РАЗДЕЛ I

Атестации на кабинния екипаж

ARA.CC.100    Процедури за атестиране на кабинния екипаж

а) Компетентният орган установява процедури за издаване, водене на отчетност и надзор на атестациите на кабинните екипажи съответно съгласно ARА.GEN.315, ARА.GEN.220 и ARА.GEN.300.

б) Атестациите на кабинните екипажи се издават, като се използват формата и спецификациите, установени в приложение II към настоящата част,

или

(1) от компетентния орган

и/или, ако е решено от държава-членка,

(2) от организация, одобрена от компетентния орган за тази цел.

в) Компетентният орган оповестява публично:

(1) кои органи издават атестации на кабинния екипаж на своята съответна територия; и

(2) списъка на организациите, ако има такива, одобрени за тази цел.

ARA.CC.105    Временно прекратяване или отнемане на атестации на кабинни екипажи

Компетентният орган предприема мерки съгласно ARА.GEN.355, включително временно прекратяване или отнемане на атестация на кабинен екипаж, най-малко в следните случаи:

а) несъответствие с Част CC или с приложимите изисквания на Част ORO и Част CAT, ако е установен проблем с безопасността;

б) получаване или запазване на валидността на атестацията на кабинния екипаж чрез фалшифициране на представените документи;

в) упражняване на правата съгласно атестацията на кабинния екипаж под неблагоприятното въздействие на алкохол или наркотици; и

г) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на атестацията на кабинния екипаж.

РАЗДЕЛ II

Организации, които предоставят обучение на кабинни екипажи или издават атестации на кабинни екипажи

ARA.CC.200    Одобрение на организации да предоставят обучение на кабинни екипажи или да издават атестации на кабинни екипажи

а) Преди да издаде одобрение на организация за обучение или оператор в търговския въздушен транспорт да предоставя обучение на кабинни екипажи, компетентният орган проверява дали:

(1) провеждането, учебните планове и свързаните с тях програми на курсовете за обучение, предоставяни от организацията, съответстват на съответните изисквания на Част CC;

(2) тренажорите, използвани от организацията, пресъздават реалистично условията в пътническата кабина на типовете въздухоплавателни средства и техническите характеристики на оборудването, което ще се експлоатира от кабинния екипаж; и

(3) обучаващите и инструкторите, които провеждат обучението, са с подходящ опит и квалификация по обхванатия предмет на обучение.

б) Ако в дадена държава-членка е възможно да бъдат одобрявани организации, които да издават атестации на кабинни екипажи, компетентният орган дава такива одобрения само на организации, които са изпълнили изискванията по буква а). Преди даването на такова одобрение компетентният орган:

(1) прави оценка на способността и отговорността на организацията да изпълнява свързаните с това задачи;

(2) гарантира, че организацията е установила документирани процедури за изпълнението на свързаните задачи, включително за провеждането на изпити от персонал, който е квалифициран за тази цел и няма конфликт на интереси, и за издаването на атестации на кабинни екипажи съгласно ARА.GEN.315 и ARА.CC. 100, буква б); и

(3) изисква организацията да представи информация и документация, свързана с атестациите на кабинни екипажи, които издава, и техните притежатели, която е от значение за компетентния орган във връзка с воденето на отчетност, и задачите по надзора и изпълнението.

ПОДЧАСТ ATO

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (ATO)

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARA.ATO.105    Програма за надзор

Програмата за надзор на АТО включва наблюдение на стандартите на курса, включително подбора на учебните полети, ако това е уместно с оглед на използваното въздухоплавателно средство.

ARA.ATO.120    Водене на отчетност

Освен отчетите, изисквани в ARА.GEN.220, компетентният орган включва в системата си за водене на отчетност подробна информация за курсовете, предоставяни от АТО, и ако е приложимо, отчети, свързани с използваните за обучението FSTD.

ПОДЧАСТ FSTD

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КВАЛИФИЦИРАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ ТРЕНАЖОРИ (FSTD)

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARА.FSTD.100    Процедура за първоначална оценка

а) След като получи заявление за сертификат за квалификация на FSTD, компетентният орган:

(1) прави оценка на представения за първоначална оценка или за повишаване на квалификацията FSTD спрямо приложимата основа за квалификация;

(2) оценява FSTD в онези области, които са съществени за завършване процеса на обучение, изпитване и проверка на членове на полетния екипаж, когато е приложимо;

(3) провежда обективни, субективни и функционални тестове съгласно основата за квалификация и преглежда резултатите от тези тестове, за да изготви ръководство за тестване и експертна оценка (QTG); и

(4) проверява дали организацията, която експлоатира FSTD, е в съответствие с приложимите изисквания. Това не се прилага за първоначална оценка на тренажори за основна подготовка за полети по прибори (BITD).

б) Компетентният орган одобрява QTG само след приключване на първоначалната оценка на FSTD и когато всички несъответствия в QTG са отстранени по удовлетворителен за органа начин. QTG, което се получава в резултат на процедурата на първоначална проверка, става главно QTG (MQTG), което е основа за квалификацията на FSTD и последващите периодични оценки на FSTD.

в) Основа за квалификация и специални условия.

(1) Компетентният орган може да предпише специални условия за основата за квалификация на FSTD, когато са изпълнени изискванията на ORА.FSTD.210, буква а) и когато е доказано, че специалните условия гарантират ниво на безопасност, еквивалентно на определеното в приложимата сертификационна спецификация.

(2) Когато компетентният орган, ако е различен от Агенцията, определи специални условия за основата за квалификация на FSTD, той незабавно уведомява Агенцията за това. Уведомлението се придружава от пълно описание на предписаните специални условия и оценка на безопасността, която доказва, че е постигнато ниво на безопасност, еквивалентно на определеното в приложимата сертификационна спецификация.

ARА.FSTD.110    Издаване на сертификат за квалификация на FSTD

а) След приключване на оценката, при положение че FSTD отговаря на приложимата основа за квалификация съгласно ORА.FSTD.210 и организацията, която го експлоатира, отговаря на приложимите изисквания за поддържане на квалификацията на FSTD съгласно ORА.FSTD.100, компетентният орган издава сертификат за квалификация на FSTD с неограничен срок, като използва формата, установена в допълнение IV към настоящата част.

ARA.FSTD.115    Временна квалификация на FSTD

а) В случай на въвеждане на програми за нови въздухоплавателни средства, когато не е възможно съответствие с изискванията, установени в настоящата подчаст за квалификация на FSTD, компетентният орган може да издаде на FSTD междинно ниво на квалификация.

б) За тренажори за пълна имитация на полета (FFS) междинното ниво на квалификация може да бъде само A, Б или В.

в) Това междинно ниво на квалификация е валидно до момента, когато може да се издаде окончателно ниво на квалификация, но при всички случаи не повече от три години.

ARА.FSTD.120    Продължаване на квалификация на FSTD

а) Компетентният орган непрекъснато наблюдава организацията, която експлоатира FSTD, за да се увери, че:

(1) пълният набор от тестове в MQTG се повтаря последователно в рамките на 12-месечен период;

(2) резултатите от периодичната оценка продължават да съответстват на квалификационните стандарти и са датирани и запазени; и

(3) съществува система за контрол на конфигурацията, гарантираща трайната цялост на хардуера и софтуера на квалифицирания FSTD.

б) Компетентният орган провежда периодични оценки на FSTD в съответствие с процедурите, описани в ARА.FSTD.100. Тези оценки се извършват:

(1) всяка година в случай на тренажор за пълна имитация на полета (FFS), средство за летателно обучение (FTD) и тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT); началото за всеки 12-месечен период е датата на първоначалната квалификация. Периодичната оценка на FSTD се извършва в срок от 60 дни преди изтичане на този 12-месечен период за периодична оценка,

(2) на всеки три години за BITD.

ARA.FSTD.130    Промени

а) След получаване на заявление за промяна на сертификата за квалификация на FSTD, компетентният орган спазва приложимите елементи на изискванията на процедурата за първоначална оценка, описани в ARА.FSTD.100, букви а) и б).

б) Компетентният орган може да извърши специална оценка след големи промени или когато изглежда, че FSTD не работи на първоначалното си ниво на квалификация.

в) Компетентният орган винаги провежда специална оценка преди да даде по-високо ниво на квалификация на FSTD.

ARА.FSTD.135    Констатации и коригиращи действия — сертификат за квалификация на FSTD

Компетентният орган ограничава, временно прекратява или отнема, когато е приложимо, сертификат за квалификация на FSTD съгласно ARА.GEN.350, наред с другото, в следните случаи:

а) получаване сертификат за квалификация на FSTD чрез фалшифициране на представените документи;

б) организацията, която експлоатира FSTD, вече не може да докаже, че FSTD съответства на притежаваното от нея ниво на квалификация; или

в) организацията, която експлоатира FSTD, вече не съответства на приложимите изисквания на Част ORA.

ARA.FSTD.140    Водене на отчетност

В допълнение към записите, изисквани по ARA.GEN.220, компетентният орган води и актуализира списък на квалифицираните FSTD под негов надзор, датите на които следва да се извършат оценки, и датите, на които са извършени оценките.

ПОДЧАСТ AeMC

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С АВИОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ (AeMC)

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARА.AeMC.110    Процедура на първоначално сертифициране

Процедурата на сертифициране за AeMC следва разпоредбите, предвидени в ARA.GEN.310.

ARА.AeMC.150    Констатации и коригиращи действия — AeMC

Без да се накърнява ARА.GEN.350, констатациите от ниво 1 включват, наред с другото, следните случаи:

а) неопределяне на ръководител на AeMC;

б) неосигуряване на медицинска поверителност на авиомедицинската документация; и

в) непредставяне на компетентния орган на медицински и статистически данни за целите на надзора.

ПОДЧАСТ MED

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С АВИОМЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ARA.MED.120    Медицински оценители

Компетентният орган назначава един или повече медицински оценители за изпълнение на задачите, описани в настоящия раздел. Медицинският оценител притежава необходимата квалификация и правоспособност за упражняване на медицинска професия и разполага със:

а) професионален медицински опит след дипломирането най-малко 5 години;

б) специални познания и опит в авиационната медицина; и

в) специално обучение по медицинско сертифициране.

ARA.MED.125    Отнасяне до лицензиращия орган

Когато AeMC или авиомедицински експерт (AME) отнесе решението относно годността на даден заявител до лицензиращия орган:

а) медицинският оценител или медицинският персонал, определен от компетентния орган, прави оценка на съответната медицинска документация и изисква допълнителна документация, прегледи или изследвания, когато е необходимо; и

б) медицинският оценител определя годността на заявителя за издаване на медицинско свидетелство с едно или повече ограничения, ако е необходимо.

ARА.MED.130    Формат на медицинското свидетелство

Форматът на медицинското свидетелство е съгласно допълнение VI към настоящата част.

ARA.MED.135    Авиомедицински формуляри

Компетентният орган използва формуляри за:

а) заявление за медицинско свидетелство;

б) доклад от медицински преглед за кандидати за клас 1 и клас 2; и

в) доклад от медицински преглед за кандидати за свидетелство за правоспособност на пилот на леки въздухоплавателни средства (LAPL).

ARA.MED.145    Уведомяване на компетентния орган от общопрактикуващите лекари

Когато е приложимо, компетентният орган установява процес на уведомяване за общопрактикуващи лекари (GMP), за да гарантира, че са им известни медицинските изисквания, посочени в MED.B.095.

ARA.MED.150    Водене на отчетност

а) Освен отчетите, изисквани в ARА.GEN.220, компетентният орган включва в системата си за водене на отчетност подробна информация за авиомедицинските прегледи и оценки, представени от AME, AeMC или GMP.

б) Цялата авиомедицинска документация за притежателите на свидетелства за правоспособност се пази най-малко 10 години след изтичането на последното им медицинско свидетелство.

в) За целите на авиомедицинските оценки и стандартизирането авиомедицинската документация се предоставя след писмено съгласие на кандидата/притежателя на свидетелство за правоспособност на:

(1) AeMC, AME или GMP с цел извършване на авиомедицинска оценка;

(2) медицинска комисия, която може да бъде създадена от компетентния орган за втори преглед на съмнителните случаи;

(3) съответни медицински специалисти с цел извършване на авиомедицинска оценка;

(4) медицинския оценител на компетентния орган на друга държава-членка за целите на съвместен надзор;

(5) кандидата/притежателя на свидетелство за правоспособност, в отговор на писмена молба; и

(6) Агенцията, за целите на стандартизирането, след като информацията, позволяваща идентифициране на кандидата/притежателя на свидетелство за правоспособност, бъде отстранена от документацията.

г) Компетентният орган може да предостави достъп до авиомедицинската документация за цели, различни от посочените в буква в), в съответствие с националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

д) Компетентният орган поддържа списъци:

(1) на всички авиомедицински експерти (АМЕ), притежаващи валиден сертификат, издаден от този орган; и

(2) на всички общопрактикуващи лекари, изпълняващи функциите на АМЕ на тяхната територия.

Тези списъци се предоставят при поискване на други държави-членки и на Агенцията.

РАЗДЕЛ II

Авиомедицински експерти (AME)

ARА.MED.200    Процедура за издаване, потвърждаване на валидността, подновяване или променяне на сертификат за AME

а) Процедурата на сертифициране за AME следва разпоредбите, предвидени в ARА.GEN.315. Преди да издаде сертификат, компетентният орган разполага с доказателства, че кабинетът на AME е напълно оборудван за осъществяване на авиомедицински прегледи в рамките на обхвата на сертификата за AME, за който се кандидатства.

б) Ако АМЕ отговаря на приложимите изисквания, компетентният орган издава, потвърждава валидността, подновява или променя сертификата за AME за период от три години, като използва формата, установена в допълнение VII към настоящата част.

ARA.MED.240    Общопрактикуващи лекари (GMP), които действат като AME

Компетентният орган на държава-членка уведомява Агенцията и компетентните органи на други държави-членки дали авиомедицинските прегледи на LAPL могат да се извършват на неговата територия от GMP.

ARА.MED.245    Продължаващ надзор на AME и GMP

При разработването на програмата за продължаващ надзор, посочена в ARА.GEN.305, компетентният орган взема предвид броя на AME и GMP, които упражняват своите права на територията, където компетентният орган осъществява надзор.

ARА.MED.250    Ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификат за AME

а) Компетентният орган ограничава, временно прекратява или отнема сертификат за AME в следните случаи:

(1) AME вече не отговаря на приложимите изисквания;

(2) не са изпълнени критериите за сертифициране или продължаване на сертифицирането;

(3) пропуски във воденето на авиомедицинска отчетност или представяне на неточни данни или информация;

(4) фалшифициране на медицинска документация, свидетелства или документи;

(5) укриване на факти, засягащи кандидат за медицинско свидетелство или притежател на такова, или представяне на фалшиви или подправени отчети и декларации на компетентния орган;

(6) некоригиране на констатации от проверка на кабинета на AME; и

(7) по искане на сертифицирания AME.

б) Сертификатът на AME автоматично се отнема в един от следните два случая:

(1) отнемане на разрешителното за практикуване на медицинската професия; или

(2) отписване от медицинския регистър.

ARA.MED.255    Мерки за изпълнение

Ако по време на надзора или чрез каквито и да било други средства се констатират доказателства, които показват несъответствие на AeMC, AME или GMP, лицензиращият орган разполага с процес за преглед на медицинските свидетелства, издадени от AeMC, AME или GMP, и може да ги обяви за невалидни, когато е необходимо, за да гарантира безопасността на полетите.

РАЗДЕЛ III

Медицинско освидетелстване

ARA.MED.315    Преглед на докладите от медицински прегледи

Лицензиращият орган трябва да разполага с процес за:

а) извършване на преглед на докладите от медицински прегледи и оценки, получени от AeMC, AME и GMP, както и за информирането им за каквито и да било несъответствия, грешки или отклонения; и

б) подпомагане на AME и AeMC по тяхна молба във връзка с вземането на решение относно авиомедицинската годност при спорни случаи.

ARА.MED.325    Процедура на втори преглед

Компетентният орган установява процедура за преглед на съмнителните и спорни случаи с участието на независими медицински консултанти с опит в практикуването на авиационна медицина, които да разгледат и дадат становище относно годността на даден кандидат за медицинско сертифициране.
Допълнение I към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

Свидетелство за летателна правоспособност на полетния екипаж

Свидетелството за летателна правоспособност на полетния екипаж, издадено от държава-членка съгласно Част FCL, трябва да отговаря на следните спецификации:

а) Съдържание. Показаният номер на позицията винаги се отпечатва във връзка със заглавието на позицията. Позиции от I до ХI са „постоянни“, а от ХII до ХIV са „променливи“ позиции, които могат да бъдат на отделна или подвижна част на основния формуляр. Всяка отделна или подвижна част трябва ясно да може да се определи като част от свидетелството за правоспособност.

(1) Постоянни позиции:

(I) държава, която издава свидетелството за правоспособност;

(II) заглавие на свидетелството;

(III) сериен номер на свидетелството, който започва с кода на ООН за страната на държавата, която издава свидетелството за правоспособност, последван от „FCL“ и код от арабски цифри и/или латински букви;

(IV) име на притежателя (с латински букви, дори и ако азбуката на националните езици е различна от латинската);

(IVa) дата на раждане;

(V) адрес на притежателя;

(VI) гражданство на притежателя;

(VII) подпис на притежателя;

(VIII) компетентен орган и, когато е необходимо, условията, при които се издава свидетелството за правоспособност;

(IX) сертифициране на валидността и разрешение за даваните права;

(X) подпис на служителя, който издава свидетелството и дата на издаване; и

(XI) печат на компетентния орган.

(2) Променливи позиции:

(XII) квалификации и удостоверения: клас, тип, свидетелство за правоспособност на инструктор и др., както и дата на изтичане на валидността. Права за радиотелефония (R/T) могат да бъдат включени във формуляра на свидетелството или в отделно удостоверение;

(XIII) забележки: т.е. специални заверки, свързани с ограничения, и заверки за права, включително заверки за езикови умения и квалификации за въздухоплавателно средство съгласно приложение II, когато то се използва за въздушни превози с търговска цел; и

(XIV) всяка друга информация, изисквана от компетентния орган (напр. място на раждане/място на произход).

б) Материал. Хартията или друг използван материал следва да предотвратява или ясно да показва всякакви изменения или заличавания. Всякакви вписвания или заличавания във формуляра се одобряват от компетентния орган.

в) Език. Свидетелствата се печатат на националните езици и на английски език, както и на всички други езици, които компетентният орган счете за необходими.

image

image

image
Допълнение II към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

Стандартен формат на EASA за атестации на кабинния екипаж

Атестациите на кабинния екипаж, издадени от държава-членка съгласно Част CC, трябва да отговарят на следните спецификации:

image

Указания:

а) Атестацията на кабинен екипаж включва всички позиции, посочени във формуляр 142 на EASA, съгласно позиции 1—12 по-долу.

б) Размерът е една осма от формат А4 и използваният материал предотвратява или ясно показва всякакви изменения или заличавания.

в) Документът е отпечатан на английски език и на всички други езици, които компетентният орган счита за необходими.

г) Документът се издава от компетентния орган или от организация, одобрена да издава атестации на кабинни екипажи. Във втория случай се посочва одобрението от компетентния орган на държавата-членка.

д) Атестацията на кабинни екипажи се признава във всички държави-членки и не е необходимо да се подменя документът при работа в друга държава-членка.

Позиция 1

:

Заглавието „АТЕСТАЦИЯ НА КАБИНЕН ЕКИПАЖ“ и позоваване на Част СС

Позиция 2

:

Референтният номер на атестацията започва с кода на ООН за държавата, последван от най-малко двете последни цифри на годината на издаване и индивидуален референтен номер съгласно код, установен от компетентния орган (например BE-08-xxxx).

Позиция 3

:

Държава-членка, в която е издадена атестацията:

Позиция 4

:

Име и фамилия, посочени в официалния документ за самоличност на притежателя.

Позиции 5 и 6

:

Дата и място на раждане, както и гражданство, посочени в официалния документ за самоличност на притежателя.

Позиция 7

:

Подпис на притежателя.

Позиция 8

:

Попълват се данни, идентифициращи компетентния орган на държавата-членка, в която е издадена атестацията, сред които пълното наименование на компетентния орган, пощенски адрес, официален печат и лого, ако е приложимо.

Позиция 9

:

Ако компетентният орган е издаващият орган, се вписва терминът „компетентен орган“ и се поставя официален печат или щемпел.

В случай на одобрена организация се попълва идентифицираща информация, която включва най-малко пълното наименование на организацията, пощенски адрес, официален печат и лого, ако е приложимо, и:

а) в случай на оператор в търговския въздушен транспорт, номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) и подробна референтна информация за одобренията, получени от компетентния орган, за предоставяне на обучение на кабинни екипажи и издаване на атестации; или

б) в случай на одобрена организация за обучение, референтен номер на съответното одобрение от компетентния орган.

Позиция 10

:

Подпис на служителя, който действа от името на издаващия орган.

Позиция 11

:

Използва се стандартен формат на датата: т.е. ден/месец/година, написана изцяло (например 22/02/2008).

Позиция 12

:

Същото изречение на английски език и точен превод на други езици, които компетентният орган счете за необходими.
Допълнение III към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

image

image
Допълнение IV към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛЕТАТЕЛЕН ТРЕНАЖОР

Въведение

За сертификат за квалификация на FSTD се използва формуляр 145 на EASA. Този документ съдържа спецификацията на FSTD, включително всякакви ограничения и специални разрешения или одобрения, когато е приложимо, за въпросния FSTD. Сертификатът за квалификация е отпечатан на английски език и на всички други езици, определени от компетентния орган.

Конвертируемите FSTD имат отделен сертификат за всеки тип въздухоплавателно средство. Различните двигатели и оборудване, монтирани на един FSTD, не изискват отделни сертификати за квалификация. Всички сертификати за квалификация носят сериен номер, пред който има код от букви, които са специфични за този FSTD. Буквеният код е специфичен за компетентния орган, който издава сертификата.

image

image
Допълнение V към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

image
Допълнение VI към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

СТАНДАРТЕН ФОРМАТ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО НА EASA

Медицинското свидетелство съответства на следните спецификации:

а) Съдържание

(1) Държава, където е издадено свидетелството за правоспособност на пилот (I),

(2) Клас медицинско свидетелство (II),

(3) Номер на свидетелството, който започва с кода на ООН за държавата, в която е издадено свидетелството за правоспособност на пилота или е подадено заявлението за него, последван от код от арабски цифри и/или латински букви (III),

(4) Име на притежателя (IV),

(5) Гражданство на притежателя (VI),

(6) Дата на раждане на притежателя: (дд/мм/гггг) (XIV),

(7) Подпис на притежателя (VII),

(8) Ограничения(я) (XIII),

(9) Дата на изтичане на валидността на медицинското свидетелство (IX) за:

Клас 1 еднопилотни търговски операции за превоз на пътници,

Клас 1 други търговски операции,

Клас 2,

LAPL,

(10) Дата на медицинския преглед,

(11) Дата на последната електрокардиограма,

(12) Дата на последната аудиограма,

(13) Дата на издаване и подпис на АМЕ или медицинския оценител, издал свидетелството (X). Към това поле може да се добавят общопрактикуващи лекари, ако имат правомощия да издават медицински свидетелства съгласно националното законодателство на държавата-членка, в която е издадено свидетелството,

(14) Печат или щемпел (XI).

б) Материал: Освен в случаите на издадени от общопрактикуващи лекари LAPL, хартията или използваният материал от друг вид трябва да предотвратява или ясно да показва всякакви изменения или заличавания. Всякакви вписвания или заличавания във формуляра ясно се одобряват от лицензиращия орган.

в) Език: Свидетелствата са написани на националните езици и на английски език, както и на всички други езици, които лицензиращият орган счете за необходими.

г) Всички дати в медицинското свидетелство се изписват във формат дд/мм/гггг.

д) В това допълнение е показан стандартен формат на медицинско свидетелство.

image

image

image
Допълнение VII към ПРИЛОЖЕНИЕ VI ЧАСТ-ARA

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЕКИПАЖА

[ЧАСТ-ORA]

ПОДЧАСТ GEN

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ORA.GEN.105    Компетентен орган

а) За целите на настоящата част, компетентният орган, който осъществява надзор върху:

(1) организации, подлежащи на задължение за сертифициране, е:

i) за организации с основно място на стопанска дейност в държава-членка — органът, определен от тази държава-членка;

ii) за организации с основно място на стопанска дейност в трета държава — Агенцията;

(2) FSTD е:

i) Агенцията за:

 FSTD, разположени извън територията на държавите-членки; или

 FSTD, разположени на територията на държавите-членки и експлоатирани от организации с основно място на стопанска дейност в трета държава;

ii) за FSTD, които са разположени на територията на държавите-членки и се експлоатират от организации с основно място на стопанска дейност в държава-членка — органът, определен от държавата-членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на организацията, която експлоатира летателния тренажор, или Агенцията, ако това бъде поискано от въпросната държава-членка.

б) Ако FSTD, разположен извън територията на държава-членка, се експлоатира от организация, която е сертифицирана от държава-членка, Агенцията квалифицира този летателен тренажор съвместно с държавата-членка, която е сертифицирала организацията, експлоатираща въпросния FSTD.

ORA.GEN.115    Кандидатстване за сертификат на организация

а) Кандидатстването за сертификат на организация или изменение на съществуващ сертификат става във форма и по начин, установени от компетентния орган, като се отчитат приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

б) Кандидатите за първоначален сертификат представят на компетентния орган документация, която показва как спазват изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане. Тази документация включва процедура, която описва как промените, които не изискват предварително одобрение, ще се управляват и съобщават на компетентния орган.

ORA.GEN.120    Средства за съответствие

а) В допълнение към приетите от Агенцията АМС за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане от организациите могат да се използват алтернативни средства за съответствие.

б) Ако дадена организация желае да използва дадено алтернативно средство за съответствие, тя предоставя на компетентния орган неговото пълно описание преди да го приложи. Описанието включва всички преработки на наръчници или процедури, които могат да бъдат от значение, както и оценка, доказваща изпълнението на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

Организацията може да въведе тези алтернативни средства за съответствие след предварително одобрение от компетентния орган и след получаване на уведомлението, предвидено в ARА.GEN.120, буква г).

ORA.GEN.125    Условия на одобрението и права на организацията

Сертифицираната организация спазва обхвата и правата, определени в условията на одобрението, приложени към сертификата на организацията.

ORA.GEN.130    Промени на организации

а) Всяка промяна, която влияе на:

(1) обхвата на сертификата или условията на одобрение на организацията, или

(2) някои от елементите на системата за управление на организацията, изисквани в ORА.GEN.200, буква а), точки 1 и 2,

предварително се одобрява от компетентния орган.

б) За всички промени, които изискват предварително одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, организацията кандидатства и получава одобрение от компетентния орган. Заявлението се подава преди осъществяването на такава промяна, за да се даде възможност на компетентния орган да установи продължаващото съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане и да измени, ако е необходимо, сертификата на организацията и съответните приложени към него условия.

Организацията представя на компетентния орган всички съответни документи.

Промяната се въвежда единствено след получаване на официално одобрение от компетентния орган съгласно ARА.GEN.330.

Организацията работи при условията, предписани от компетентния орган за периода на такива промени, когато е приложимо.

в) Всички промени, които не изискват предварително одобрение, се управляват и съобщават на компетентния орган съгласно процедурата, одобрена от компетентния орган съгласно ARА.GEN.310, буква в).

ORA.GEN.135    Продължаваща валидност

а) Сертификатът на организацията остава валиден, при условие че:

(1) организацията продължава да отговаря на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с обработката на констатациите, както е посочено в ORА.GEN.150;

(2) на компетентния орган е предоставен достъп до организацията, както е посочено в ORА.GEN.140, за да определи продължаващото съответствие със съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане; и

(3) сертификатът не е върнат или отнет.

б) След отнемане или връщане сертификатът незабавно се предава на компетентния орган.

ORA.GEN.140    Достъп

С цел определяне на съответствието със съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане организацията предоставя достъп до всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността ѝ, предмет на сертифицирането, независимо дали са договорени или не, на всяко лице, упълномощено от:

а) компетентния орган, определен в ORА.GEN.105; или

б) органа, действащ съгласно разпоредбите на ARА.GEN.300, букви г) и д) или ARО.RAMP.

ORA.GEN.150    Констатации

След получаване на уведомление за констатациите организацията:

а) определя основната причина за несъответствието;

б) съставя план с коригиращи действия; и

в) доказва изпълнението на плана с коригиращи действия по удовлетворителен за компетентния орган начин в рамките на срока, договорен с този орган, както е посочено в ARА.GEN.350, буква г).

ORА.GEN.155    Незабавна реакция по проблем на сигурността

Организацията изпълнява:

а) всички мерки за безопасност, изисквани от компетентния орган, както е определено в ARА.GEN.135, буква в); и

б) всяка съответна задължителна информация за безопасността, издадена от Агенцията, включително указания за летателна годност.

ORA.GEN.160    Доклади за събития

а) Организацията докладва на компетентния орган и на която и да било друга организация, която държавата на оператора изисква да бъде информирана, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, както е посочено в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ) и Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).

б) Без да се накърнява предвиденото в буква а), организацията докладва на компетентния органи и на организацията, отговорна за проектирането на въздухоплавателното средство, всеки инцидент, неизправност, технически дефект, надвишаване на техническите ограничения, събитие, което може да изтъкне неточна, непълна или неясна информация, съдържаща се в данни, събрани в съответствие с Част 21, или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или може да застраши безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, без да доведе до произшествие или сериозен инцидент.

в) Без да се накърняват разпоредбите на Регламент (ЕС) № 996/2010, Директива 2003/42/ЕО, Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията ( 7 ) и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията ( 8 ), посочените в букви а) и б) доклади се изготвят във форма и по начин, определени от компетентния орган, и съдържат цялата необходима информация относно състоянието, известно на организацията.

г) Докладите се изготвят възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на 72 часа, след като организацията определи установи, за което се отнася докладът, освен ако извънредни обстоятелства не попречат на това.

д) Когато е уместно, организацията представя последващ доклад за действията, които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага след като определи тези действия. Този доклад се изготвя във форма и по начин, определени от компетентния орган.

РАЗДЕЛ II

Управление

ORA.GEN.200    Система за управление

а) Организацията установява, въвежда и поддържа система за управление, която включва:

(1) ясно определени области на отговорност и отчетност в цялата организация, включително пряка отговорност за безопасността на отговорния ръководител;

(2) описание на всички правила и принципи на организацията по отношение на безопасността, наричани политика за безопасност;

(3) определяне на заплахите за авиационната безопасност, произтичащи от дейността на организацията, тяхната оценка и управлението на свързаните рискове, включително предприемане на действия за намаляване на риска и проверка на тяхната ефективност;

(4) поддържане на персонал, обучен и квалифициран за изпълнение на задачите;

(5) документация за всички основни процеси на системата за управление, включително процес за уведомяване на персонала за неговите отговорности и процедурата за изменение на тази документация;

(6) функция за наблюдение на съответствието на организацията със съответните изисквания. Наблюдението на съответствието включва система за последваща информация на констатациите на отговорния ръководител, за да се осигури ефективно изпълнение на коригиращи действия, когато е необходимо; и

(7) всички допълнителни изисквания, които са предвидени в съответните подчасти на настоящата част или други приложими части.

б) Системата за управление трябва да съответства на размера на организацията и на естеството и сложността на нейната дейност, като се вземат предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тази дейност.

ORA.GEN.205    Договорени дейности

а) Договорените дейности включват всички дейности в рамките на обхвата на одобрението на организацията, които се изпълняват от друга организация, която е сертифицирана да извършва такива дейности или, ако не е сертифицирана, работи съгласно одобрението на организацията възложител. Организацията гарантира, че когато договаря или купува каквато и да било част от своята дейност, договорената или закупена услуга или продукт съответстват на приложимите изисквания.

б) Когато сертифицираната организация възложи с договор част от своята дейност на организация, която не е сертифицирана съгласно тази част да извършва такава дейност, организацията изпълнител работи съгласно одобрението на организацията възложител. Организацията възложител осигурява достъп на компетентния орган до организацията изпълнител, за да определи продължаващото съответствие с приложимите изисквания.

ORA.GEN.210    Изисквания към персонала

а) Организацията определя отговорен ръководител, който има пълномощия да гарантира, че всички дейности могат да бъдат финансирани и извършвани съгласно приложимите изисквания. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.

б) Организацията определя лице или група от лица, които носят отговорност организацията да продължи да съответства на приложимите изисквания. Тези лица са подчинени на отговорния ръководител.

в) Организацията разполага с достатъчно квалифициран персонал за изпълнение на планираните задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

г) Организацията води подходяща отчетност за опита, квалификациите и обучението, за да покаже съответствие с буква в).

д) Организацията гарантира, че целият персонал е информиран за правилата и процедурите, отнасящи до изпълнението на техните задължения.

ORA.GEN.215    Изисквания към съоръженията

Организацията разполага със съоръжения, които позволяват изпълнението и управлението на всички планирани задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

ORA.GEN.220    Водене на отчетност

а) Организацията създава система за водене на отчетност, която осигурява подходящо съхранение и надеждно проследяване на всички разработени дейности, като обхваща по-специално всички елементи, посочени в ORА.GEN.200.

б) Форматът на отчетите се уточнява в процедурите на организацията.

в) Отчетите се съхраняват по начин, който гарантира защита от повреда, промяна или кражба.

ПОДЧАСТ ATO

ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ORA.ATO.100    Обхват

Настоящата подчаст определя изискванията, на които трябва да отговарят организациите, които предоставят обучение за свидетелства за правоспособност на пилот, и свързаните с тях квалификации и удостоверения.

ORA.ATO.105    Кандидатстване

а) Кандидатите за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение (АТО) представят на компетентния орган:

(1) следната информация:

i) наименование и адрес на организацията за обучение;

ii) дата, на която възнамеряват да започнат дейността;

iii) лични данни и квалификации на началника по обучението (НО), полетните инструктори, инструкторите за обучение на полетен симулатор и инструкторите за теоретично обучение;

iv) наименования и адреси на летищата и/или експлоатационните площадки, на които ще се провежда обучението;

v) списък на въздухоплавателните средства, които ще се използват за обучението, включително тяхната група, клас или тип, регистрация, собственици и категория на сертификата за летателна годност, ако е приложимо;

vi) списък на летателните тренажори (FSTD), които организацията за обучение възнамерява да използва, ако е приложимо;

vii) вид обучение, който организацията желае да предоставя, и съответната програма на обучение; и

(2) ръководствата за експлоатация и обучение.

б) Организации за полетни изпитания. Независимо от разпоредбите на буква а), точка 1, подточки iv) и v), организации за обучение, които осигуряват подготовка на лица за полетни изпитания трябва да представят:

(1) наименования и адреси на основните летища и/или експлоатационни площадки, на които ще се провежда обучението; и

(2) списък на типовете или категориите въздухоплавателни средства, които ще се използват за полетни изпитания.

в) В случай на промяна на сертификата кандидатите представят на компетентния орган съответните части от информацията и документацията, посочени в буква а).

ORA.ATO.110    Изисквания към персонала

а) Определя се НО. НО трябва да притежава богат опит като инструктор в областите, необходими за обучението, осигурявано от АТО, и да притежава добри управленски способности.

б) Отговорностите на НО включват:

(1) осигуряване на съответствие на предоставяното обучение с Част FCL и в случай на подготовка за полетни изпитания — установяване на съответните изисквания на Част 21 и учебната програма;

(2) осигуряване на задоволително интегриране на летателно обучение на въздухоплавателно средство или летателен тренажор (FSTD) и теоретично обучение; и

(3) следене на развитието на всеки отделен обучаем.

в) Инструкторите за теоретично обучение трябва да имат:

(1) практически опит в авиацията в областта, засягаща обучението, и да са преминали курс на обучение за инструктори; или

(2) предишен опит като преподаватели и подходящи теоретични познания по предмета, който ще преподават.

г) Полетните инструктори или инструкторите за обучение на полетен симулатор трябва да притежават квалификации в съответствие с Част FCL за типа обучение, който провеждат.

ORA.ATO.120    Водене на отчетност

Следните данни трябва да се съхраняват за период от минимум 3 години след завършване на обучението:

а) подробна информация за наземно, летателно и симулирано летателно обучение, което е получил всеки обучаем;

б) подробни и редовни доклади за напредъка от инструкторите, включващи оценки и редовни полетни проверки и наземни изпити; и

в) информация относно свидетелствата за правоспособност и свързаните с тях квалификации и удостоверения на обучаемите, включително дати на изтичане валидността на медицински свидетелства и квалификации.

ORA.ATO.125    Програма за обучението

а) За всеки предлаган вид курс се изготвя програма за обучението.

б) Програмата трябва да отговаря на изискванията на Част FCL, а в случай на подготовка за полетни изпитания — на съответните изисквания на Част 21.

ORA.ATO.130    Ръководство за обучение и експлоатация

а) АТО изготвя и поддържа ръководство за обучение и ръководство за експлоатация, съдържащи информация и инструкции, които дават възможност на персонала да изпълнява своите задължения и дават насоки на обучаемите как да изпълняват изискванията на курса.

б) АТО предоставя на персонала и, когато е уместно, на обучаемите информацията, която се съдържа в ръководството за обучение, ръководството за експлоатация и документацията за одобрение на АТО.

в) Ако АТО осигурява подготовка на лица за полетни изпитания, ръководството за експлоатация трябва да отговаря на изискванията за ръководство за експлоатация при полетни изпитания, както е предвидено в Част 21.

г) Ръководството за експлоатация установява схеми за ограничаване на полетното време за полетните инструктори, включително максималните летателни часове, максималното работно време и минималното време за почивка между изпълнение на задълженията като инструктор съгласно Част ORO.

ORA.ATO.135    Въздухоплавателни средства за обучение и FSTD

а) АТО трябва да разполага с подходящ парк от тренировъчни въздухоплавателни средства или FSTD, пригодни за предлаганите курсове на обучение.

б) АТО предоставя обучение на FSTD само, когато докаже на компетентния орган:

(1) че спецификациите на FSTD отговарят на съответната програма за обучение;

(2) че използваните FSTD удовлетворяват съответните изисквания на Част FCL;

(3) че тренажорът отговаря с точност на съответния тип въздухоплавателно средство, когато става въпрос за тренажор за пълна имитация на полета (FFS); и

(4) че е въвела система за наблюдение на промените в FSTD и гарантиране, че тези промени не засягат съответствието на програмата за обучение.

в) Ако въздухоплавателното средство, използвано за летателната проверка, е от тип, различен от типа на FFS, използван за обучението за визуални полети, максимално признатите точки се ограничават до предвиденото за тренажор за полетни и навигационни процедури II (FNPT II) за самолети и FNPT II/III за хеликоптери в съответната програма за летателно обучение.

г) Организации за полетни изпитания. Въздухоплавателното средство, използвано за подготовка на лица за полетни изпитания, трябва да е подходящо оборудвано с прибори за полетни изпитания съгласно целите на обучението.

ORА.ATO.140    Летища и експлоатационни площадки

Когато предоставя летателно обучение на въздухоплавателно средство, АТО използва летища или експлоатационни площадки, които имат подходящи съоръжения и характеристики, позволяващи обучение по съответните маневри, като взема предвид обучението и категорията и типа използвано въздухоплавателно средство.

ORA.ATO.145    Предварителни условия за обучението

а) АТО гарантира, че обучаемите отговарят на всички предварителни условия за обучение, определени в Част MED, Част FCL и, ако е приложимо, както е предвидено в данните, определени съгласно Част 21.

б) В случай че АТО осигурява подготовката на лица за полетни изпитания, обучаемите трябва да отговарят на всички предварителни условия за обучение, установени в Част 21.

ORА.ATO.150    Обучение в трети държави

Когато АТО е одобрена да предоставя обучение за квалификация за полети по прибори (IR) в трети държави:

a) програмата за обучение включва адаптиращи полети в държавите-членки преди летателната проверка за IR; и

б) летателната проверка за IR се провежда в една от държавите-членки.

РАЗДЕЛ II

Допълнителни изисквания за ATO,осигуряващи обучение за CPL, MPL и ATPL и свързаните с тях квалификации и удостоверения

ORA.ATO.210    Изисквания към персонала

а)  Началник по обучението (НО). С изключение на АТО, осигуряващи подготовка за полетни изпитания, определеният НО трябва да притежава богат опит като инструктор за обучение за свидетелства за правоспособност за професионални пилоти и свързаните с тях квалификации и удостоверения.

б)  Главен полетен инструктор (CFI). АТО, която предоставя летателно обучение определя главен полетен инструктор, който отговаря за наблюдението на полетните инструктори и инструкторите за обучение на полетен симулатор и за стандартизирането на цялото летателно обучение и симулаторно обучение. Този инструктор притежава свидетелство за професионален пилот от най-висока степен и свързаните с него квалификации по отношение на провежданото летателно обучение и свидетелство за правоспособност на инструктор с право да обучава поне по един от предоставяните курсове на обучение.

в)  Главен инструктор за теоретично обучение (CTKI). Одобрената организация за теоретично обучение определя главен инструктор за теоретично обучение, който е отговорен за надзора на теоретичното обучение и за стандартизационните изисквания. Този инструктор притежава богат опит като инструктор в областта, която се отнася за обучението, осигурявано от АТО.

ORA.ATO.225    Програма за обучението

а) Програмата за обучение включва детайлно описание на летателното и теоретичното обучение по седмици или по фази, списък от стандартни упражнения и резюме на учебната програма.

б) Съдържанието и подредбата на програмата за обучение се уточнява в ръководството за обучение.

ORA.ATO.230    Ръководство за обучение и експлоатация

а) Ръководството за обучение описва стандартите, темите и целите на обучението за всеки етап от обучението, които обучаемите трябва да спазват, и трябва да включва следното:

 план на обучение,

 инструктаж и летателни упражнения,

 летателно обучение на FSTD, ако е приложимо,

 теоретично обучение.

б) Ръководството за експлоатация съдържа съответна информация за отделни групи персонал, като например полетни инструктори, инструктори за обучение на полетен симулатор, инструктори за теоретично обучение, експлоатационен и технически персонал, и съдържа обща, техническа, маршрутна информация и информация за обучение на персонала.

РАЗДЕЛ III

Допълнителни изисквания за АТО, осигуряващи специфични типове обучение

Глава 1

Дистанционно обучение

ORA.ATO.300    Общи разпоредби

АТО може да бъде одобрена за провеждане на обучение по програми за модулни курсове, като използва дистанционно обучение в следните случаи:

а) модулни курсове за теоретично обучение;

б) курсове за допълнителни знания за квалификация за клас или тип; или

в) курсове за одобрено предварително теоретично обучение за квалификация за първи тип многодвигателен хеликоптер.

ORA.ATO.305    Обучение в класна стая

а) При всички модулни курсове на дистанционно обучение е включено обучение в класна стая.

б) Времето на обучение в класна стая не е по-малко от 10 % от общата продължителност на курса.

в) В тази връзка класна стая е налична или в основното място на стопанска дейност на АТО, или в рамките на подходящо помещение на друго място.

ORA.ATO.310    Инструктори

Всички инструктори са напълно запознати с изискванията за програмите за дистанционно обучение.

Глава 2

Летателно обучение само на земя

ORA.ATO.330    Общи разпоредби

а) Одобрение за летателно обучение само на земя (ZFTT), както е посочено в Част FCL, се дава само на АТО, които имат и права да провеждат операции на търговския въздушен транспорт, или АТО, които имат специални споразумения с оператори в търговския въздушен транспорт.

б) Одобрение за ZFTT може да бъде дадено единствено ако операторът има опит в експлоатацията на типа самолет от не по-малко от 90 дни.

в) Когато ZFTT се предлага от АТО, която има специално споразумение с оператор, изискването за 90 дни експлоатационен опит не се прилага, ако инструкторът за квалификация за тип TRI(A), ангажиран с изпълнението на изискването на Част ORO за допълнителни излитания и кацания, притежава опит в експлоатацията на типа самолет.

ORA.ATO.335    Тренажор за пълна имитация на полета

а) Одобреният за ZFTT FFS е изправен по критериите на системата за управление на ATO.

б) Имитацията на движение и визуализацията на FFS са напълно изправни в съответствие с приложимите сертификационни спецификации за FSTD, както е посочено в ORА.FSTD.205.

Глава 3

Курсове за свидетелство за правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (MPL)

ORA.ATO.350    Общи разпоредби

Права да провежда интегрирани курсове на обучение за MPL и курсове за инструктори за MPL се дават на АТО единствено ако има правото да провежда операции на търговския въздушен транспорт или има специално споразумение с оператор в търговския въздушен транспорт.

Глава 4

Подготовка на лица за полетни изпитания

ORA.ATO.355    Организации за полетни изпитания

а) АТО, която е одобрена за провеждане на подготовка на лица за полетни изпитания за издаване на категория 1 или 2 квалификации за полетни изпитания съгласно Част FCL, може да има допълнителни права за провеждане на обучение за други категории от полетните изпитания и други категории лица за тази дейност, при условие че:

(1) са изпълнени съответните изисквания на Част 21; и

(2) съществуват точно определени договорености между ATO и организацията, одобрена по Част 21, която назначава или има намерение да назначи такъв персонал.

б) Отчетите за обучението включват писмени доклади от обучаемите съгласно изискванията на програмата за обучение, включително, когато е приложимо, обработка на данни и анализ на отчетените параметри, отнасящи се до типа полетно изпитание.

ПОДЧАСТ FSTD

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ЕКСПЛОАТИРАТ ЛЕТАТЕЛНИ ТРЕНАЖОРИ (FSTD), И КВАЛИФИКАЦИЯ НА FSTD

РАЗДЕЛ I

Изисквания за организациите, които експлоатират FSTD

ORA.FSTD.100    Общи разпоредби

а) Кандидатът за сертификат за квалификация на FSTD доказва на компетентния орган, че е въвел система за управление съгласно раздел II от ORА.GEN.200. По този начин кандидатът показва, че пряко или чрез договор има капацитет да поддържа ефективността, функциите и други характеристики, определени за квалификационното ниво на FSTD, и да контролира инсталацията на FSTD.

б) Когато кандидатът е притежател на сертификат за квалификация, издаден в съответствие с настоящата част, спецификациите на FSTD са описани:

(1) в условията на сертификата на АТО; или

(2) в ръководството за обучение, когато става въпрос за притежател на свидетелство за авиационен оператор.

ORА.FSTD.105    Поддържане на квалификацията на FSTD

а) С цел поддържане на квалификацията на FSTD, притежателят на такъв сертификат се подлага на пълния набор от тестове, който се съдържа в главното ръководство за тестване и експертна оценка (MQTG), както и на функционални и субективни тестове в продължение на 12-месечен период.

б) Резултатите се датират, маркират като анализирани и оценени, и запазват съгласно ORА.FSTD.240, за да се докаже, че стандартите на FSTD се поддържат.

в) Въвежда се система за контрол на конфигурацията за гарантиране на непрекъснатата цялост на хардуера и софтуера на квалифицирания FSTD.

ORA.FSTD.110    Модификации

а) Притежателят на сертификат за квалификация на FSTD въвежда и поддържа система за идентифициране, оценка и включване на всички важни модификации във FSTD, който експлоатира, особено:

(1) всякакви модификации на въздухоплавателни средства, които са от съществено значение за обучението, изпитването и проверката, независимо дали са наложени от директива за летателна годност; и

(2) всяка модификация на FSTD, включително имитацията на движение и визуализацията, когато е от съществено значение за обучението, изпитването и проверката, като в случая с корекции на данните.

б) Модификации на хардуера и софтуера на FSTD, които засягат характеристиките, възможностите за действие и функционирането на системите, или каквито и да било важни модификации на имитацията на движение и визуализацията се оценяват, за да се определи въздействието върху първоначалните критерии за квалификация. Организацията изготвя изменения за всяка от засегнатите проверки на съответствие. Тя изпитва FSTD спрямо новите критерии.

в) Организацията предварително информира компетентния орган за всички основни промени, с цел да определи дали извършените тестове са задоволителни. Компетентният орган решава дали е необходима специална оценка на FSTD преди използването му отново за обучение след модификацията.

ORA.FSTD.115    Инсталации

а) Притежателят на сертификат за квалификация на FSTD гарантира, че:

(1) FSTD е инсталиран в подходящи условия, които подпомагат безопасна и надеждна експлоатация;

(2) всички лица на борда на FSTD и техническият персонал са инструктирани относно безопасността в FSTD, за да гарантира, че са информирани за цялото оборудване, осигуряващо безопасност, и всички процедури за безопасност на FSTD в случай на аварийна ситуация; и

(3) FSTD и неговите инсталации съответстват на местното законодателство в областта на здравето и безопасността.

б) Характеристиките за безопасност на FSTD, като аварийно спиране и аварийно осветление, се проверяват поне веднъж годишно и се записват.

ORA.FSTD.120    Допълнително оборудване

Когато към FSTD е добавено допълнително оборудване, въпреки че не е необходимо за квалификацията, компетентният орган му прави оценка, за да гарантира, че то няма неблагоприятно въздействие върху качеството на обучението.

РАЗДЕЛ II

Изисквания за квалификацията на FSTD

ORA.FSTD.200    Кандидатстване за квалификация на FSTD

а) Кандидатстването за сертификат за квалификация на FSTD се извършва във форма и по начин, определени от компетентния орган:

(1) в случая на тренажори за основна подготовка за полети по прибори (BITD) — от производителя на BITD;

(2) във всички останали случаи — от организацията, която възнамерява да експлоатира FSTD.

б) Кандидатите за първоначална квалификация представят на компетентния орган документация, която показва как са спазени изискванията, установени в настоящия регламент. Тази документация включва процедурата, установена с цел да се гарантира съответствие с ORА.GEN.130 и ORА.FSTD.230.

ORА.FSTD.205    Сертификационни спецификации за FSTD

а) Съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 216/2008 Агенцията разработва сертификационни спецификации като стандартно средство за доказване на съответствие на FSTD със съществените изисквания на приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Тези сертификационни спецификации са достатъчно подробни и конкретни, за да информират кандидатите за условията, при които ще бъдат издадени квалификации.

ORA.FSTD.210    Основа за квалификация

а) Сертификат за квалификация на FSTD се издава на основата на:

(1) приложимите сертификационни спецификации, установени от Агенцията, които са в сила към датата на заявлението за първоначална квалификация;

(2) данните за съответствие на въздухоплавателното средство, определени от данните, одобрени съгласно Част 21, ако е приложимо; и

(3) всички специални условия, предписани от компетентния орган, ако съответните сертификационни спецификации не съдържат подходящи стандарти за FSTD, тъй като FSTD има нови или различни характеристики от тези, на които се основават приложимите сертификационни спецификации.

б) Основата за квалификация е приложима за бъдещи периодични квалификации на FSTD, освен ако не бъде категоризирана наново.

ORА.FSTD.225    Срок на действие и продължаваща валидност

а) Квалификацията за тренажор за пълна имитация на полета (FFS), средство за летателно обучение (FTD), тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT) остава валидна, при положение че:

(1) FSTD и експлоатиращата го организация продължават да отговарят на приложимите изисквания;

(2) на компетентния орган е предоставен достъп до организацията, както е посочено в ORА.GEN.140, за да определи продължаващото съответствие със съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане; и

(3) сертификатът за квалификация не е върнат или отнет.

б) Периодът от 12 месеца, установен в ARA.FSTD.120, буква б), точка 1, може да бъде удължен до максимум 36 месеца при следните обстоятелства:

(1) FSTD е бил предмет на първоначална и най-малко на една периодична оценка, която е установила неговото съответствие с основата за квалификация;

(2) притежателят на сертификат за квалификация на FSTD е получил положителни регулаторни оценки на FSTD през предходните 36 месеца;

(3) компетентният орган извършва всеки 12 месеца официална проверка на системата на организацията за наблюдение на съответствието, посочена в ORА.GEN.200 буква а), точка 6; и

(4) определено лице от организацията с подходящ опит прави преглед на редовното провеждане на тестовете от ръководството за тестване и експертна оценка (QTG) и провежда съответните функционални и субективни тестове на всеки 12 месеца и изпраща доклад с резултатите на компетентния орган.

в) Квалификацията за тренажор за основна подготовка за полети по прибори (BITD) остава валидна, при положение че се провеждат редовни оценки на съответствието спрямо съответната основа за квалификация съгласно ARA.FSTD.120.

г) След връщане или отнемане сертификатът за квалификацията на FSTD се предава на компетентния орган.

ORА.FSTD.230    Промени на квалифициран FSTD

а) Притежателят на сертификат за квалификация на FSTD информира компетентния орган за всички предлагани промени на FSTD като:

(1) важни модификации;

(2) преместване на FSTD; и

(3) деактивиране на FSTD.

б) В случай на повишаване на квалификационното ниво на FSTD, организацията се обръща към компетентния орган за оценка с цел повишаване на нивото. Организацията провежда всички проверки за съответствие за исканото квалификационно ниво. Резултати от предишни оценки не се използват за проверка на съответствието на характеристиките на FSTD за настоящото повишаване.

в) Когато FSTD се премества, организацията уведомява компетентния орган преди започване на планираната дейност и предоставя график на съответните събития.

Преди пускането на FSTD в експлоатация на новото място, организацията извършва минимум една трета от проверките за съответствие и функционалните и субективните тестове, за да гарантира, че функционирането на FSTD отговаря на първоначалния му квалификационен стандарт. Копие от документацията за тестовете се съхранява заедно с отчетите за FSTD за преглед от компетентния орган.

Компетентният орган може да извърши оценка на FSTD след преместването. Оценката е в съответствие с първоначалната основа за квалификация на FSTD.

г) Ако организацията планира да деактивира FSTD за продължителни периоди от време, компетентният орган трябва да бъде уведомен и да бъдат създадени подходящи мерки за контрол за периода, през който FSTD не е активен.

Организацията съгласува с компетентния орган план за деактивиране, съхранение и повторно активиране, за да гарантира, че FSTD може да бъде активиран на неговото първоначално квалификационно ниво.

ORА.FSTD.235    Прехвърляне на квалификация на FSTD

а) Когато има промяна на организацията, която експлоатира FSTD, новата организация информира предварително компетентния орган, за да съгласува план за прехвърлянето на FSTD.

б) Компетентният орган може да извърши оценка в съответствие с първоначалната основа за квалификация на FSTD.

в) Когато FSTD престане да отговаря на своята първоначална основа за квалификация, организацията кандидатства за нов сертификат за квалификация на FSTD.

ОRA.FSTD.240    Водене на отчетност

Притежателят на сертификат за квалификация на FSTD съхранява:

а) всички документи, които описват и доказват първоначалната основа за квалификация и квалификационно ниво на FSTD за срока на жизнения цикъл на FSTD; и

б) всички периодични документи и доклади за всеки FSTD и дейностите по наблюдение на съответствието за срок от минимум 5 години.

ПОДЧАСТ AeMC

АВИОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

ORA.AeMC.105    Обхват

Настоящата подчаст установява допълнителните изисквания, на които трябва да отговаря дадена организация, за да бъде квалифицирана за получаването или продължаването на одобрение за работа като авиомедицински център (AeMC) за издаване на медицински свидетелства, включително начални медицински свидетелства клас 1.

ORA.AeMC.115    Кандидатстване

Кандидатите за сертификат за AeMC:

а) отговарят на условията на MED.D.005; и

б) представят, в допълнение към документацията за одобрение на организация, изискваните съгласно ORА.GEN.115 данни за клинични връзки с болници или медицински институти с цел извършване на прегледи от специалисти.

ORA.AeMC.135    Продължаваща валидност

Сертификатът за AeMC се издава за неопределен срок. Той остава валиден, при условие че притежателят и авиомедицинските експерти на организацията:

а) отговарят на условията на MED.D.030; и

б) гарантират, че продължават да разполагат с необходимия опит, като извършват подходящ брой медицински прегледи клас 1 всяка година.

РАЗДЕЛ II

Управление

ORA.AeMC.200    Система за управление

AeMC установява и поддържа система за управление, която включва позициите, споменати в ORА.GEN.200, и освен това процеси за:

а) медицинско сертифициране в съответствие с Част MED; и

б) гарантиране по всяко време на медицинска поверителност.

ORA.AeMC.210    Изисквания към персонала

а) AeMC:

(1) разполага с авиомедицински експерт (AME), определен за ръководител на AeMC, с права да издава медицински свидетелства клас 1 и достатъчно опит по авиационна медицина, за да изпълнява своите задължения; и

(2) има на щат подходящ брой напълно квалифицирани AME и друг технически персонал и експерти.

б) Ръководителят на AeMC отговаря за координиране на оценката на резултатите от прегледите и за подписване на доклади, удостоверения и начални медицински свидетелства клас 1.

ORA.AeMC.215    Изисквания към съоръженията

AeMC е оборудван с медицинска техника, подходяща за извършване на авиомедицински прегледи, необходими за упражняване на правата, включени в обхвата на разрешението.

ORA.AeMC.220    Водене на отчетност

Освен документите, изисквани в ORА.GEN.220, AeMC:

а) съхранява отчети с подробна информация за медицинските прегледи и оценки, извършени за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на медицински свидетелства и техните резултати за срок от минимум 10 години след датата на последния преглед; и

б) съхранява цялата медицинска документация по начин, който гарантира по всяко време медицинската поверителност.“( 1 ) ОВ L 79, 13.3.2008 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

( 4 ) ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.

( 5 ) ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35.

( 6 ) ОВ L 167, 4.7.2003 г., стр. 23.

( 7 ) ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 3.

( 8 ) ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 7.

Top