EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1178-20210112

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2021-01-12

02011R1178 — BG — 12.01.2021 — 015.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2011 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 311, 25.11.2011 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 290/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2012 година

  L 100

1

5.4.2012

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 70/2014 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2014 година

  L 23

25

28.1.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 245/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2014 година

  L 74

33

14.3.2014

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/445 НА КОМИСИЯТА от 17 март 2015 година

  L 74

1

18.3.2015

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/539 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2016 година

  L 91

1

7.4.2016

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1065 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2018 година

  L 192

31

30.7.2018

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1119 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2018 година

  L 204

13

13.8.2018

►M8

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1974 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2018 година

  L 326

1

20.12.2018

►M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/27 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2018 година

  L 8

1

10.1.2019

►M10

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/430 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2019 година

  L 75

66

19.3.2019

►M11

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1747 НА КОМИСИЯТА от 15 октомври 2019 година

  L 268

23

22.10.2019

►M12

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/359 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 година

  L 67

82

5.3.2020

►M13

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/723 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 година

  L 170

1

2.6.2020

►M14

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2193 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2020 година

  L 434

13

23.12.2020




▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2011 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)



▼M12

Член 1

Предмет

1.  

С настоящия регламент се определят подробни правила за:

а) 

различните квалификации за свидетелствата за летателна правоспособност, условията за тяхното издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане, правата и отговорностите на притежателите им, както и условията за преобразуването на вече действащи национални свидетелства за правоспособност на пилоти и на бордни инженери в свидетелства за правоспособност на пилоти;

б) 

сертифицирането на лицата, които отговарят за предоставяне на летателно обучение или обучение на летателни тренажори и за оценката на пилотските умения;

в) 

различните свидетелства за медицинска годност на пилоти, условията за тяхното издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане, правата и отговорностите на притежателите им, както и условията за преобразуването на националните свидетелства за медицинска годност във взаимнопризнати такива;

г) 

сертифицирането на упълномощените преглеждащи лекари, както и условията, при които общопрактикуващи лекари могат да изпълняват функциите на упълномощени преглеждащи лекари;

д) 

периодичната авиомедицинска оценка на членове на кабинния екипаж, както и професионалните квалификации на лицата, които отговарят за тази оценка;

е) 

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на атестации на кабинния екипаж, както и правата и отговорностите на притежателите на атестации на членове на кабинния екипаж;

ж) 

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификатите на организации за обучение на пилоти и на авиомедицински центрове, които участват в квалификацията и авиомедицинската оценка на екипажите в гражданското въздухоплаване;

з) 

изискванията относно сертифицирането на летателни тренажори и относно организациите, които експлоатират и използват такива тренажори;

и) 

изискванията относно системата за администриране и управление, на които трябва да отговарят държавите членки, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („ЕААБ“) и организациите във връзка с правилата, посочени в букви а)—з).

2.  
Членове 11б и 11в от настоящия регламент, както и приложение IV (Част MED), приложение VI (Част ARA), приложение VII (Част ORA) и приложение VIII (Част DTO) към същия регламент се прилагат за свидетелствата за летателна правоспособност за аеростати и планери.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. 

„свидетелство за летателна правоспособност по Част-FCL“ означава свидетелство за правоспособност на летателния екипаж, което е в съответствие с изискванията на приложение I;

2. 

„JAR“ означава общите авиационни изисквания (joint aviation requirements), приети от Обединените авиационни власти, които са били приложими към 30 юни 2009 г.;

3. 

„свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (LAPL)“ означава свидетелство за правоспособност на любител пилот в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008;

▼M11 —————

▼B

5. 

„свидетелство за летателна правоспособност, неотговарящо на JAR“ означава свидетелството за летателна правоспособност, издадено или признато съгласно националното законодателство от държава-членка, която не е препоръчана за взаимно признаване по отношение на съответните общи авиационни изисквания;

6. 

„признаване“ означава признаване на предходен опит или квалификации;

7. 

„доклад за признаване“ означава доклад, въз основа на който могат да бъдат признати предходен опит или квалификации;

8. 

„доклад за преобразуване“ означава доклад, въз основа на който дадено свидетелство за летателна правоспособност може да бъде превърнато в свидетелство за правоспособност по Част-FCL;

▼M11 —————

▼M1

11. 

„член на кабинния екипаж“ означава подходящо квалифициран член на екипажа, различен от член на полетния или техническия екипаж, на който операторът възлага задължения, свързани безопасността на пътниците и полета по време на операциите;

12. 

„екипаж“ означава полетен екипаж и кабинен екипаж;

▼M11 —————

▼M7

14. 

„приемливи средства за съответствие (AMC)“ означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на средствата за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

15. 

„алтернативни средства за съответствие (AltMOC)“ означава средства, които представляват алтернатива на съществуващи приемливи средства за съответствие или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които Агенцията не е приела приемливи средства за съответствие;

16. 

„одобрена организация за обучение (ATO)“ означава организация, която има право да предоставя обучение на пилоти въз основа на одобрение, което е издадено в съответствие с член 10а, параграф 1, първа алинея;

17. 

„базов тренажор за полети по прибори (BITD)“ означава наземно тренировъчно средство за обучение на пилоти, пресъздаващо работното място на обучаемия пилот за клас самолети, в което може да са използвани приборни табла, изобразени върху екрани, и органи за управление, свързани с пружини, и което осигурява обучаваща платформа най-малко по процедурните аспекти на полетите по прибори;

18. 

„сертификационни спецификации (CS)“ означават технически стандарти, приети от Агенцията и посочващи средствата, които да се използват от дадена организация за целите на сертифицирането;

▼M12

19. 

„полетен инструктор (FI)“ означава инструктор с права да провежда обучение във въздухоплавателно средство в съответствие с подчаст Й от приложение I (Част FCL) към настоящия регламент, подчаст FI от приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 ( 1 ) или подчаст FI от приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 ( 2 );

▼M7

20. 

„тренировъчно средство за симулиране на полет (FSTD)“ означава устройство за обучение на пилоти, което е:

а) 

в случая на самолети — пълен полетен симулатор (FFS), средство за полетно обучение (FTD), тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT) или базов тренажор за полети по прибори (BITD);

б) 

в случая на хеликоптери — пълен полетен симулатор (FFS), средство за полетно обучение (FTD) и тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT);

21. 

„квалификация на тренировъчно средство за симулиране на полет“ означава нивото на техническа способност на тренировъчното средство за симулиране на полет, както е посочено в сертификационните спецификации, свързани с въпросното тренировъчно средство за симулиране на полет;

22. 

„основно място на стопанска дейност“ на дадена организация означава мястото на главното управление или седалището на организацията, откъдето се упражняват основните финансови функции и оперативен контрол на дейностите, посочени в настоящия регламент;

▼M9

22а. 

„ARO.RAMP“ означава подчаст RAMP от приложение II към Регламента относно въздушните операции;

22б. 

„автоматично потвърждаване на валидността“ означава приемането, без да са необходими формалности, от държава — договаряща страна по ICAO, включена в съответното приложение по ICAO (ICAO attachment), на свидетелство за летателна правоспособност, издадено от дадена държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

22в. 

„приложение по ICAO“ означава приложение към автоматично потвърдено свидетелство за летателна правоспособност, издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, което е посочено в точка XIII от свидетелството за летателна правоспособност;

▼M7

23. 

„ръководство за изпитване на квалификация (QTG)“ означава документ, изготвен с цел да се покаже, че характеристиките и качеството на боравене с дадено тренировъчно средство за симулиране на полет представляват характеристиките и качеството на боравене на въздухоплавателното средство, на класа самолет или типа хеликоптер, симулирани в предписаните граници, и че са изпълнени всички приложими изисквания. Ръководството за изпитване на квалификация включва както данните на въздухоплавателното средство, класа самолет или типа хеликоптер, така и данните на тренировъчното средство за симулиране на полет, използвани в подкрепа на валидирането;

24. 

„декларирана организация за обучение (DTO)“ означава организация, която има право да предоставя обучение на пилоти на базата на декларация, направена в съответствие с член 10а, параграф 1, втора алинея;

25. 

„програма на DTO за обучение“ означава документ, изготвен от декларирана организация за обучение, в който подробно е описан курсът на обучение, предоставян от декларираната организация за обучение.

▼M3

Член 3

Издаване на свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност за пилоти

1.  
Без да се засягат разпоредбите на член 8 от настоящия регламент, пилотите на въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) и член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложение I и приложение IV към настоящия регламент.
2.  
Независимо от правата на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност, определени в приложение I към настоящия регламент, притежателите на такива свидетелства, издадени в съответствие с подчаст Б или В на приложение I към настоящия регламент могат да извършват полетите, посочени в член 6, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) №965/2012. Това не засяга спазването на всякакви допълнителни изисквания за превоз на пътници или извършването на търговски операции, определени в подчасти Б или В от приложение I към настоящия регламент.

▼B

Член 4

Съществуващи национални свидетелства за летателна правоспособност за пилоти

▼M11 —————

▼B

2.  
Свидетелства за летателна правоспособност, неотговарящи на JAR, включително всички свързани с тях квалификации, сертификати и разрешителни, издадени или признати от държава-членка преди влизането в сила на настоящия регламент, се преобразуват в свидетелства по Част-FCL от държавата-членка, издала свидетелството.
3.  

Свидетелствата за летателна правоспособност, които не отговарят на JAR, се преобразуват в свидетелства по Част-FCL и съответни квалификации или сертификати в съответствие с:

а) 

разпоредбите на приложение II; или

б) 

елементите, определени в доклада за преобразуване.

4.  

Докладът за преобразуване:

а) 

се изготвя от държавата-членка, издала свидетелството за летателна правоспособност, след консултация с Европейската агенция за авиационна безопасност („агенцията“);

б) 

съдържа описание на националните изисквания, въз основа на които са били издадени свидетелствата за летателна правоспособност;

в) 

съдържа описание на обхвата на правата, предоставени на пилотите;

г) 

посочва за кои от изискванията в приложение I трябва да се признае предишен опит;

д) 

посочва всички ограничения, които е необходимо да бъдат включени в свидетелствата за летателна правоспособност по Част-FCL, и всички изисквания, на които трябва да отговаря пилотът, за да бъдат премахнати тези ограничения.

5.  
Докладът за преобразуване съдържа копия на всички документи, необходими за доказване на елементите, определени в параграф 4, букви а)—д), включително копия на съответните национални изисквания и процедури. При изготвянето на доклада за преобразуване държавите-членки се стремят да позволят на пилотите да запазят, доколкото е възможно, обхвата на дейности, с който разполагат към момента.

▼M11

6.  
Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, сертификатите за инструктори за квалификация за клас или сертификатите за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни сложни въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, се преобразуват в сертификати за инструктори за квалификация за тип или за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни самолети.

▼M10

7.  

Държавите членки могат да разрешат на обучаеми пилоти, които следват курс на обучение за LAPL, да упражняват ограничени права без наблюдение, преди тези пилоти да са изпълнили всички изисквания за издаването на LAPL, при следните условия:

а) 

обхватът на правата се основава на оценка на риска за безопасността, извършена от държавата членка, като се вземе под внимание степента на обучение, необходима за постигане на планираното равнище на компетентност на пилота;

б) 

правата са ограничени до следното:

i) 

цялата или част от националната територия на държавата членка, която издава разрешението;

ii) 

въздухоплавателни средства, регистрирани в държавата членка, която издава разрешението;

iii) 

самолети и вертолети — като еднодвигателни въздухоплаватели средства с бутален двигател с максимална излетна маса до 2000 kg, планери и аеростати;

в) 

на притежателя на такова разрешение, който е подал заявление за издаването на LAPL, обучението, проведено в рамките на разрешението, се признава в степента, определена от държавата членка, въз основа на препоръка от одобрена организация за обучение (ATO) или декларирана организация за обучение (DTO);

г) 

на всеки 3 години държавите членки представят на Комисията и Агенцията периодични доклади и оценки на риска за безопасността;

д) 

държавите членки наблюдават използването на разрешенията, издадени по силата на настоящия параграф, за да се гарантира приемливо равнище на авиационна безопасност, както и предприемат подходящи действия в случай, че се установи повишен риск за безопасността или каквито и да било други опасения във връзка с безопасността.

▼M3

8.  

До ►M12  8 септември 2021 г. ◄ държавата членка може да издаде разрешение на пилот да упражнява определени ограничени права да лети на самолет по правилата за полети по прибори, преди пилотът да отговаря на всички изисквания, необходими за издаване на квалификация за полет по прибори в съответствие с настоящия регламент, при спазване на следните условия:

a) 

държавата членка издава тези разрешения единствено когато това е оправдано от специфичните местни нужди, които не могат да бъдат удовлетворени от квалификациите, установени по силата на настоящия регламент;

б) 

обхватът на правата, предоставени от разрешението, се основава на оценка на риска за безопасност, извършена от държава членка, като се вземе под внимание степента на обучение, необходима за постигане на планираното равнище на компетентност на пилота;

в) 

правата на разрешението са ограничени и обхващат само въздушното пространство на националната територия на съответната държава членка, или на части от нея;

г) 

разрешението се издава за кандидати, които са завършили подходящо обучение с квалифицирани инструктори и са доказали пред квалифицирано изпитващо лице, че са придобили необходимите способности, определени от държавата членка;

д) 

държавата членка уведомява Комисията, ЕААБ и другите държави членки за особеностите на въпросното разрешение, включително неговата обосновка и оценката на риска за безопасност;

е) 

държавата членка наблюдава дейностите, свързани с разрешението, за да осигури приемливо ниво на безопасност и да предприеме подходящи действия в случай, че се установи повишен риск или каквито и да е опасения по отношение на безопасността;

ж) 

държавата членка извършва преглед на въпросите, свързани с безопасността при прилагането на разрешението, и представя доклад на Комисията най-късно до 8 април 2017 г.

▼M6

9.  
За свидетелства, издадени преди 19 август 2018 г., държавите членки трябва най-късно до 31 декември 2022 г. да спазят изискванията, формулирани във втората алинея от буква а) от ARA.FCL.200, изменена с Регламент (ЕС) 2018/1065 на Комисията ( 3 ).

▼M5

Член 4а

Права по квалификацията за полети по прибори при навигация, основана на летателните характеристики

1.  
Пилотите могат да изпълняват полети в съответствие с процедури за навигация, основана на летателните характеристики (PBN), само след като са получили права за PBN, отбелязани в тяхната квалификация за полети по прибори (IR).
2.  

Даден пилот получава права за PBN, когато отговаря на всички от следните изисквания:

а) 

пилотът е преминал успешно курс за теоретични познания, включително по PBN, в съответствие с FCL.615 от приложение I („Част FCL“);

б) 

пилотът е преминал успешно летателно обучение, включително по PBN, в съответствие с FCL.615 от приложение I („Част FCL“);

в) 

пилотът е преминал успешно било проверка на уменията в съответствие с допълнение 7 към приложение I („Част FCL“), било проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към приложение I („Част FCL“).

3.  
Изискванията по параграф 2, букви а) и б) се считат за изпълнени, когато компетентният орган смята, че компетентността, придобита чрез обучение или запознаване с операциите при PBN, е равностойна на компетентността, придобита чрез курсовете, посочени в параграф 2, букви а) и б), и пилотът докаже такава компетентност по удовлетворителен начин пред проверяващия при посочената в параграф 2, буква в) проверка на професионалната подготовка или проверка на уменията.
4.  
Успешното доказване на компетентност по PBN се отбелязва в летателната книжка или еквивалентен документ след завършване на посочената в параграф 2, буква в) проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка и се удостоверява с подпис на проверяващия, който е извършил проверката.
5.  
Пилоти, притежаващи квалификация IR без права за PBN, могат да летят само по маршрути и подходи, за които не са необходими права за PBN, каквито няма да се изискват за подновяването на тяхната квалификация IR до 25 август 2020 г.; след тази дата права за PBN ще се изискват за всяка квалификация IR.

▼M8

Член 4б

Обучение за предотвратяване на загубата на управление и за възстановяване на управлението на самолета

1.  

Обучението за предотвратяване на загубата на управление и за възстановяване на управлението на самолета става задължителна част от курсовете за обучение за свидетелство за пилот в многочислен екипаж (MPL), интегрирания курс за обучение на транспортни пилоти на самолет (ATP(A)), курса на обучение за свидетелство за правоспособност на професионален пилот (CPL(A)) и курсовете за обучение за квалификация за клас или тип за:

а) 

еднопилотни самолети в многопилотна експлоатация,

б) 

еднопилотни сложни самолети с невисоки летателни характеристики,

в) 

еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, или

г) 

многопилотни самолети,

съгласно приложение I (част FCL).

2.  

За курсовете за обучение, посочени в параграф 1, които започват преди 20 декември 2019 г. в одобрена организация за обучение (ATO), обучението за предотвратяване на загуба на управление и за възстановяване на управлението не е задължително, ако:

а) 

курсът на обучение за CPL(A), ATP(A) или MPL е завършен в съответствие с приложение I (част FCL) и проверката на уменията е завършена в съответствие с точки FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) или FCL.415.A (MPL) от приложение I (част FCL) най-късно до 20 декември 2021 г.; или

б) 

курсът на обучение за квалификация за клас или тип за самолети е завършен в съответствие с приложение I (част FCL) и проверката на уменията е завършена в съответствие с точка FCL.725, буква в) втора алинея от приложение I (част FCL) към настоящия регламент най-късно до 20 декември 2021 г.

За целите на параграф 1 компетентният орган може по собствена преценка и в съответствие с препоръката на ATO да признае обучение за предотвратяване на загубата на управление и възстановяване на управлението, завършено преди 20 декември 2019 г. съгласно националните изисквания за обучение.

▼M12

Член 4в

Преходни мерки за притежателите на квалификация за полети по прибори по маршрут

1.  

До 8 септември 2022 г. включително притежателите на квалификация за полети по прибори по маршрут („EIR“), посочена в точка FCL.825 от приложение I (Част FCL):

а) 

имат право да продължат да упражняват правата, предоставени от техните EIR;

б) 

получават потвърждение на валидността на техните EIR или същите биват подновени в съответствие с точка FCL.825, буква ж) от Делегиран регламент (ЕС) на Комисията ( 4 );

в) 

имат право да им се признае изцяло покриването на изискванията за обучение по точка FCL.835, буква в), подточка 2, i) и ii) от приложение I (Част FCL), когато кандидатстват за основна квалификация за полети по прибори („BIR“) в съответствие с точка FCL.835 от приложение I (Част FCL); и

г) 

получават пълно признаване, както е предвидено за притежателите на EIR в приложение I (Част FCL).

2.  
След 8 септември 2021 г. курсовете на обучение за EIR, посочени в параграф 1, започнали преди посочената дата, ще могат да бъдат продължени, като ще се считат за курсове на обучение за BIR. Въз основа на оценка на кандидата одобрената организация за обучение, която отговоря за курса за BIR, определя частта от обучението за EIR, която да бъде призната при издаване на BIR.
3.  
На кандидатите за BIR, които притежават EIR или са преминали изпита за теоретична подготовка за EIR в съответствие с точка FCL.825, буква г) преди 8 септември 2021 г., се признава изцяло покриването на изискванията за теоретичната подготовка и изпит за BIR.

▼M11 —————

▼B

Член 6

Преобразуване на квалификациите за летателни изпитания

1.  
Квалификациите за летателни изпитания на пилоти, които преди прилагането на настоящия регламент са извършвали летателни изпитания от категории 1 и 2 съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията ( 5 ), или на инструктори, които са обучавали пилоти, извършващи летателни изпитания, се преобразуват в квалификации за летателни изпитания в съответствие с приложение I към настоящия регламент и съответно, когато това е приложимо — в сертификати за инструктори от държавите-членки, в които са издадени квалификациите за летателни изпитания.
2.  
Това преобразуване се извършва в съответствие с установените елементи в доклада за преобразуване, който е съобразен с изискванията, посочени в член 4, параграфи 4 и 5.

Член 7

Съществуващи национални свидетелства за правоспособност за бордни инженери

1.  
Притежателите на свидетелства за правоспособност за бордни инженери, издадени съгласно изискванията на приложение 1 към Чикагската конвенция, кандидатстват за преобразуване на тези свидетелства в такива по Част-FCL в държавата-членка, която е издала свидетелствата за правоспособност.
2.  
Свидетелствата за правоспособност за бордни инженери се преобразуват в свидетелства по Част-FCL в съответствие с доклада за преобразуване, който е съобразен с изискванията, посочени в член 4, параграфи 4 и 5.
3.  
При кандидатстване за свидетелство за правоспособност на транспортен пилот (ATPL) се спазват разпоредбите за признаване на предишен опит от FCL.510.A(c)(2) от приложение I.

▼M13 —————

▼B

Член 9

Признаване на обучение, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент

▼M11

1.  
По отношение на издаването на свидетелства за летателна правоспособност по Част FCL в съответствие с приложение I се признава изцяло обучение, започнало преди началото на прилагането на настоящия регламент, което отговаря на изискванията и процедурите на JAR и е под регулаторния надзор на държава членка, препоръчана за взаимно признаване в системата на JAR по отношение на общите авиационни изисквания, при условие че обучението и проверките са приключили най-късно до 8 април 2016 г., а свидетелството по Част FCL е издадено най-късно до 1 април 2020 г.

▼B

2.  
Признаването на обучения, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, с цел издаване на свидетелство за летателна правоспособност по Част-FCL става въз основа на доклад за признаване, изготвен от държавата-членка след консултации с агенцията.
3.  
Докладът за признаване описва обхвата на обучението, посочва за кои изисквания на свидетелства за летателна правоспособност по Част-FCL се признава обучението и, ако е приложимо, на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите, за да получат свидетелства за правоспособност по Част-FCL. Той включва копия на всички документи, необходими за доказване на обхвата на обучението и на националните разпоредби и процедури, на които е отговаряло при започването си.

▼M2

Член 9а

Обучение за квалификационен клас за тип и данни за експлоатационна годност

1.  
Когато в приложенията към настоящия регламент има позоваване на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, и тези данни не са налични за съответния тип въздухоплавателно средство, кандидатът за курс за обучение за придобиване на квалификационен клас за тип спазва само разпоредбите, съдържащи се в приложенията към Регламент (ЕС) № 1178/2011.
2.  
В курсовете за обучение за придобиване на квалификационен клас за тип, одобрени преди одобрението на минималната програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас за тип в данните за експлоатационна годност за съответния тип въздухоплавателно средство съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012, се включват задължителните дисциплини не по-късно от 18 декември 2017 г. или в срок от две години след одобряването на данните за експлоатационна годност, ако той изтича на по-късна дата.

▼B

Член 10

Признаване по отношение на свидетелства за летателна правоспособност, придобити в рамките на военна служба

1.  
Притежателите на военни свидетелства за летателна правоспособност за летателен екипаж кандидатстват за получаване на свидетелства за летателна правоспособност по Част-FCL в държавата-членка, в която са отбили военната си служба.
2.  
Знания, опит и умения, придобити в рамките на военната служба, се признават по смисъла на съответните изисквания на приложение I в съответствие с елементите на доклад за признаване, изготвен от държавата-членка въз основа на консултации с агенцията.
3.  

Докладът за признаване:

а) 

съдържа описание на националните изисквания, въз основа на които са били издадени военните свидетелства за летателна правоспособност, квалификациите, сертификатите и разрешителните;

б) 

съдържа описание на обхвата на правата, предоставени на пилотите;

в) 

посочва за кои от изискванията в приложение I трябва да се признае предишен опит;

г) 

посочва всички ограничения, които е необходимо да бъдат включени в свидетелствата за летателна правоспособност по Част-FCL, и всички изисквания, на които трябва да отговарят пилотите, за да бъдат премахнати тези ограничения;

д) 

съдържа копия на всички документи, необходими за доказване на горепосочените елементи, както и копия на съответните национални изисквания и процедури.

▼M1

Член 10а

Организации за обучение на пилоти

▼M11

1.  

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139 организациите имат право да предоставят обучение на пилоти, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139, само когато на тези организации е издадено одобрение от компетентния орган, което потвърждава, че отговарят на съществените изисквания, определени в приложение IV към Регламент (ЕС) 2018/1139, и на изискванията в приложение VII към настоящия регламент.

Въпреки това, като се има предвид член 24, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/1139, организациите с основно място на стопанска дейност в държава членка имат право да предоставят обучението, посочено в точка DTO.GEN.110 от приложение VIII към настоящия регламент, без такова одобрение, на територията, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, когато тези организации са подали декларация пред компетентния орган в съответствие с изискванията, предвидени в точка DTO.GEN.115 от същото приложение, и когато съгласно изискванията от точка DTO.GEN.230, буква в) от същото приложение компетентният орган е одобрил програмата за обучение.

▼M11 —————

▼M5

5.  
Организациите за обучение на пилоти гарантират, че най-късно от 25 август 2020 г. предлаганите от тях курсове за обучение за квалификация IR включват обучение за придобиване на права за PBN в съответствие с изискванията по приложение I („Част FCL“).

▼M1

Член 10б

Летателни тренажори

1.  
Летателни тренажори (FSTD), които се използват за обучение, изпитване и проверка на пилоти, с изключение на тренажори за разработка, използвани за полетни изпитания, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на квалификация.

▼M11 —————

▼M1

Член 10в

Авиомедицински центрове

1.  
Авиомедицинските центрове отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на сертифициране.

▼M11 —————

▼B

Член 11

Медицинска годност на кабинния екипаж

1.  
Членовете на кабинния екипаж, участващи в експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, трябва да отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложение IV.

▼M11 —————

▼M1

Член 11а

Квалификации на кабинния екипаж и съответни атестации

1.  
Членовете на кабинен екипаж, участващи в търговска експлоатация на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, се квалифицират и притежават съответна атестация съгласно техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения V и VI.

▼M11 —————

▼M1

4.  

Членове на кабинни екипажи, участващи в търговска експлоатация на хеликоптери към момента на влизане в сила на настоящия регламент:

а) 

се считат за отговарящи на изискванията на приложение V за първоначално обучение, ако отговарят на приложимите разпоредби за обучение, проверка и актуална професионална практика на Общите авиационни изисквания (JAR) за търговския въздушен транспорт с хеликоптери; или

б) 

ако не отговарят на приложимите изисквания за обучение, проверка и актуална професионална практика на Общите авиационни изисквания (JAR) за търговския въздушен транспорт с хеликоптери, те завършват цялото съответно обучение и преминават всички съответни проверки, необходими за експлоатация на хеликоптери, с изключение на първоначалното обучение, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент; или

в) 

ако не са участвали в търговски операции с хеликоптери повече от 5 години, те завършват първоначалния курс на обучение и преминават съответния изпит съгласно изискванията, посочени в приложение V, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент.

5.  
Без да се накърнява член 2, атестации на кабинен екипаж, съответстващи на формата, определен в приложение VI, се издават на всички членове на кабинен екипаж, участващи в търговска експлоатация на хеликоптери, най-късно до 8 април 2013 г.

Член 11б

Капацитет за осъществяване на надзор

1.  
Всяка държава-членка определя една или повече административни единици като свой компетентен орган, притежаващ правомощията и отговорностите за сертифициране и надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.
2.  

Ако държава-членка определи повече от една административна единица за компетентен орган:

а) 

областите на компетентност на всеки компетентен орган се определят ясно по отношение на отговорностите и географските граници;

б) 

между тези административни единици се установява координация, за да се гарантира ефективен надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, в рамките на техните съответни области на компетентност.

3.  
Държавите-членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет, за да се гарантира надзорът на всички лица и организации, обхванати от техните програми за надзор, включително достатъчно ресурси за изпълнение на изискванията на настоящия регламент.
4.  
Държавите-членки гарантират, че персоналът на компетентните органи не извършва контролни дейности, когато има доказателства, че това може да доведе пряко или непряко до конфликт на интереси, по-специално когато става въпрос за семейни или финансови интереси.
5.  

Персоналът, упълномощен от компетентния орган да изпълнява задачи, свързани със сертифицирането и/или надзора, има право да изпълнява най-малко следните задачи:

а) 

да проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

б) 

да прави преписи или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) 

да изисква устни обяснения на място;

г) 

да влиза в съответните помещения, площадки или средства за транспорт;

д) 

да извършва проверки, разследвания, оценки, инспекции, включително наземни инспекции и внезапни проверки; и

е) 

да предприема или предлага мерки за изпълнение, ако това е необходимо.

6.  
Задачите съгласно параграф 5 се изпълняват в съответствие с правните разпоредби на съответната държава-членка.

▼M12

Член 11в

Преходни мерки

Държавите членки:

а) 

най-късно до 8 април 2021 г. предават на ЕААБ всички записи, свързани с надзора върху организациите, които провеждат обучения за свидетелства за летателна правоспособност в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/395 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 и за които ЕААБ е компетентен орган в съответствие с член 78 от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 );

б) 

в сътрудничество с ЕААБ приключват процедурите по сертифициране, започнали преди 8 април 2020 г., и издават съответните сертификати, като след това ЕААБ поема всички свои отговорности като компетентен орган за тези сертифицирани организации.

▼B

Член 12

Влизане в сила и прилагане

1.  
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2012 г.

▼M11 —————

▼M12 —————

▼M11 —————

▼M8

4.  
Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат до ►M14  20 юни 2022 г. ◄ разпоредбите на настоящия регламент по отношение на пилоти, притежаващи свидетелство за летателна правоспособност и съответното свидетелство за медицинска годност, издадени от трета държава, които участват в нетърговската експлоатация на въздухоплавателни средства, според посоченото в член 2, параграф 1, буква б), подточка i) или ii) от Регламент (ЕС) 2018/1139. Държавите членки оповестяват публично тези решения.

▼M11 —————

▼M11

7.  
Когато държава членка се възползва от изискванията по параграфи 2а и 4, тя уведомява Комисията и Агенцията. В уведомлението се посочват причините за такава дерогация, както и програмата за прилагане, която съдържа планираните дейности и свързаните с тях срокове.

▼M8

8.  
Чрез дерогация от параграф 1, точка FCL.315.A, второто изречение на буква а) от точка FCL.410.A и буква в) от точка FCL.725.A от приложение I (част FCL) се прилагат от 20 декември 2019 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.




ПРИЛОЖЕНИЕ I

[ЧАСТ-FCL]

ПОДЧАСТ A

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

FCL.001    Компетентен орган

За целите на тази част компетентен орган е определеният от държавата-членка орган, пред който лицата кандидатстват за издаване на свидетелства за летателна правоспособност или свързаните с тях квалификации или сертификати.

FCL.005    Приложно поле

В настоящата част се определят изискванията за издаването на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации или сертификати, както и условията за тяхната валидност и използване.

FCL.010    Определения

▼M8

За целите на настоящото приложение (част FCL) се прилагат следните определения:

▼M8

„Достъпно“ означава, че средството може да се използва от:
— 
одобрената организация за обучение (ATO), с чието одобрение се провежда курс на обучение за квалификация за клас или тип ВС, или
— 
проверяващия, който провежда оценката на компетентността, проверката на уменията или проверката на професионалната подготовка за целите на оценяването, изпитването или проверката.

▼M8

„Фигурен пилотаж“ означава целенасочено изпълнявани маневри, включващи внезапни изменения на пространствената позиция на въздухоплавателното средство, неестествена пространствена позиция или неестествено изменение на скоростта, които не са необходими за нормален полет или за обучение за свидетелства или сертификати за правоспособност или квалификации, различни от тези за фигурен пилотаж.

▼B

„Самолет“ означава задвижвано от силова установка, по-тежко от въздуха въздухоплавателно средство с фиксирано крило, поддържано във въздуха от динамичната реакция на въздуха върху неговото крило.
„Самолет, в екипажа на който се изисква втори пилот“ означава тип самолет, в екипажа на който е необходим втори пилот, съгласно изискванията на ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) или свидетелството за авиационен оператор.

▼M8

„Обучение за предотвратяване на загуба на управление и за възстановяване на управлението на самолета“ (UPRT) означава обучение, което се състои от:
— 
обучение за предотвратяване на загуба на управление на самолета: комбинация от теоретични знания и летателно обучение, която има за цел да осигури на полетните екипажи необходимите умения за предотвратяване на загубата на управление на самолета, както и
— 
обучение за възстановяване на управлението на самолета: комбинация от теоретични знания и летателно обучение, която има за цел да осигури на полетните екипажи необходимите умения за възстановяване на управлението на самолета.

▼B

„Въздухоплавателно средство (ВС)“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност.
„Летателен професионализъм“ означава последователно прилагане на правилна оценка и добри познания, умения и подход за постигане на целите на полета.

▼M12

„Дирижабъл“ означава силово задвижвано, по-леко от въздуха ВС, с изключение на дирижаблите с горещ въздух, които се считат за аеростати в съответствие с член 2, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията.

▼M8

„Наличен летателен тренажор“ означава всеки летателен тренажор, който е свободен за употреба от оператора на летателни тренажори или клиента, независимо от фактора време.

▼M5

„Операция според ъгловото отклонение“ (angular operation) означава операция за подход по прибори, при която максималната допустима грешка/отклонение от планираната пътна линия се изразява чрез отклонението на стрелките на индикатора за отклонение от курса (CDI) или съответно показание на екран в пилотската кабина.

▼M11

Оценка на компетентността означава демонстрирането на умения, знания и подход за първоначално издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за правоспособност на инструктор или на проверяващ.

▼B

„Балон“ означава по-леко от въздуха ВС, което не е задвижвано силово и поддържа полета чрез използване или на газ, или на борден нагревател. За целите на тази част дирижаблите с горещ въздух, въпреки че са силово задвижвани, също се разглеждат като балони.

▼M7 —————

▼B

„Категория на ВС“ означава категоризация на ВС според конкретни основни характеристики, напр. самолет; ВС, задвижвано от силова установка; вертолет; дирижабъл; планер; свободен балон.
„Клас самолет“ означава категоризация на еднопилотни самолети, която не изисква квалификация за тип самолет.

▼M12 —————

▼B

„Търговски въздушен транспорт“ означава транспортиране на пътници, товар или поща срещу заплащане или под наем.
„Компетентност“ означава комбинация от умения, знания и подход, необходими за изпълнение на задача според предписани стандарти.
„Елемент на компетентността“ означава действие, съставляващо задача, която има начало и край, ясно определящи нейните граници, и видим резултат.
„Част от компетентността“ означава отделна функция, състояща се от определен брой елементи на компетентност.
„Втори пилот“ означава пилот, неизпълняващ функциите на командир на полет, на ВС, за което се изисква да има повече от един пилот, но не включва пилот, който се намира на борда на ВС с цел обучение за придобиване на свидетелство или квалификация.
„Маршрутен полет“ означава полет между точка на излитане и точка на кацане, следващ предварително планиран маршрут, с използването на стандартни навигационни процедури.
„Заместващ втори пилот в полет“ означава пилот, който замества втория пилот на органите за управление по време на хоризонтален полет, на полет в многопилотна експлоатация над FL 200.
„Полетно време с инструктор“ означава полетно време или време на тренажорна подготовка на земята, през което лицето се обучава от упълномощен инструктор.
„Грешка“ означава действие или бездействие на екипажа, което води до отклонения от организационни или полетни намерения или очаквания.
„Справяне с грешките“ означава процесът на откриване и реагиране на грешките с контрадействия, които намаляват или премахват последствията от грешките и намаляват вероятността от грешки или нежелани състояния на ВС.
„Пълен полетен симулатор (FFS)“ означава точна реплика в пълен размер на специфична по тип, марка, модел или серия пилотска кабина на ВС, включително монтажа на цялостното оборудване и компютърните програми, необходими за представяне на наземната и летателната експлоатация на ВС, визуалната система, осигуряваща наблюдение извън пилотската кабина, и система за движение, имитираща сили.

▼M12

„Полетно време“:
за самолети, туристически мотопланери и ВС, задвижвани от силова установка, означава цялото време от момента, в който ВС започне да се движи, за да изпълни излитане, до момента, в който то спре в края на полета;
за вертолети означава цялото време от момента, в който започнат да се въртят лопатките на ротора на вертолета, до момента, в който той окончателно спре в края на полета и лопатките на ротора спрат да се движат;
за дирижабли означава цялото време от момента, в който дирижабълът бива освободен от мачтата, за да изпълни излитане, до момента, в който той спре в края на полета и бива завързан за мачтата.

▼B

„Полетно време по правилата за полети по прибори (IFR)“ означава цялото полетно време, през което ВС се експлоатира съгласно правилата за полети по прибори.
„Средство за летателно обучение (FTD)“ означава точна реплика в пълни размери на самолетни прибори, оборудване, табла и органи за управление в отворена пилотска кабина или затворена пилотска кабина, включително монтажа на оборудването и компютърните програми, необходими за представяне на наземната и полетната експлоатация на ВС до степента, осигурявана от монтираните в техническото средство системи. Това оборудване не се нуждае от визуална система или система за движение, имитираща сили, освен в случай на нива 2 и 3 на средства за летателно обучение за вертолети, когато се изисква визуална система.
„Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)“ означава фиксирано наземно тренажорно средство, което пресъздава пилотската кабина или средата в пилотската кабина, включително монтажа на оборудването и компютърните програми, необходими за представяне на тип или клас ВС в летателна експлоатация, до степента, в която системите функционират във ВС.

▼M11

Полет само по прибори означава, че пилотите пилотират въздухоплавателното средство без външни визуални ориентири, в симулирани или реални метеорологични условия за полети по прибори („IMC“).

▼M12 —————

▼B

„Вертолет“ означава въздухоплавателно средство, по-тежко от въздуха, което се поддържа в полет основно чрез реакцията на въздуха върху един или няколко ротора, завъртани от силова установка около оси, намиращи се в приблизително вертикално положение.
„Полетно време по прибори“ означава времето, през което пилотът пилотира ВС в полет, разчитайки само на показанията на приборите.
„Време на наземна тренировка по прибори“ означава време, през което пилотът се обучава в симулиран полет по прибори на тренировъчни средства за полетна симулация (FSTD).
„Време по прибори“ означава време на полет по прибори или време на наземна тренировка по прибори.

▼M5

„Операция според линейното отклонение“ (linear operation) означава операция за подход по прибори, при която максималната допустима грешка/отклонение от планираната пътна линия се изразява в единици за дължина, например морски мили за страничното отклонение cross-track.

▼M11

Полет в рейсови условия под наблюдение („LIFUS)“ означава полет в рейсови условия след одобрен курс на обучение за квалификация за тип с нулево полетно време или обучение в рейсови условия, изисквано съгласно доклад за данните за експлоатационна годност („OSD“).

▼M5

„LNAV“ (Lateral Navigation) означава странична навигация.
„LPV“ (Localiser Performance with Vertical Guidance) означава точен подход със странична и вертикална навигация.

▼B

„Многопилотна експлоатация“:
за самолети означава експлоатация, изискваща най-малко двама пилоти, използващи взаимодействието в многочленен екипаж на многопилотни или еднопилотни самолети;
за вертолети означава експлоатация, изискваща най-малко двама пилоти, използващи взаимодействието в многочленен екипаж на многопилотни вертолети.
„Взаимодействие в многочленен екипаж (МСС)“ означава функционирането на летателния екипаж като екип от взаимодействащи си членове, водени от командир на полет.
„Многопилотно ВС“:
за самолети означава самолети, сертифицирани за експлоатация с минимален екипаж, състоящ се поне от двама пилоти;
за вертолет, дирижабъл и ВС, задвижвано от силова установка, означава тип ВС, в екипажа на което е необходим втори пилот, съгласно изискванията на ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) или свидетелството за авиационен оператор или на еквивалентен документ.

▼M11

Нощ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак или друг период между залеза и изгрева на слънцето, който може да бъде определен от съответния орган.

▼M11

OSD означава данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (Част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.

▼M11

Други средства за обучение („OTD)“ означава средства за обучение, различни от FSTD, които предоставят възможности за обучение, без да е необходимо цялостно симулиране на пилотската кабина.

▼M5

Навигация, основана на летателните характеристики (PBN) (Performance-Based Navigation) означава зонална навигация въз основа на летателните характеристики на въздухоплавателни средства, експлоатирани по трасе на ОВД, по процедура за подход по прибори или в определено за целта въздушно пространство.

▼B

„Критерии за ефективност“ означава просто оценъчно изложение на изисквания резултат по елемент на компетентността и описание на критериите, използвани за оценка дали е постигнато необходимото ниво на ефективност.
„Командир на полет (PIC)“ означава пилот, определен за командир на полета и натоварен с безопасното провеждане на полета.
„Командир на полет под наблюдение (PICUS)“ означава втори пилот, изпълняващ задълженията и функциите на командир на полет под наблюдение от командира на полета.
„ВС, задвижвано от силова установка“ означава всяко ВС, получаващо вертикална подемна сила и тяга/подемна сила по време на полет от ротори с изменяема геометрия или моторни/тягови устройства, прикрепени към или съдържащи се в корпуса или крилото на ВС.

▼M12

„Мотопланер“ означава планер, оборудван с един или няколко двигателя, който при неработещи двигатели има характеристиките на планер.

▼B

„Любител пилот“ означава пилот, притежаващ свидетелство, което забранява извършването на полети срещу заплащане, с изключение на дейности по обучение или изпитване, както е определено в настоящата част.

▼M11

Проверка на професионалната подготовка означава демонстрация на умения с цел потвърждаване на валидността или подновяване на квалификации или права, включваща и устен изпит, ако е необходимо.

▼B

„Подновяване“ (например на квалификация или свидетелство) означава административно действие, предприето след като дадена квалификация или свидетелство са изтекли, което подновява правата по квалификацията или свидетелството за определен период, след удовлетворяването на конкретни изисквания.
„Потвърждаване на валидността“ (например на квалификация или свидетелство) означава административно действие, предприето в периода на действие на дадена квалификация или свидетелство, което позволява на притежателя им да продължи да упражнява правата, произтичащи от квалификацията или свидетелството, за определен период, след удовлетворяването на конкретни изисквания.

▼M5

„RNP APCH“ означава PBN спецификация, използвана за операции за подход по прибори.
„Операция RNP APCH до минимумите за LNAV“ означава операция за подход по прибори по две измерения (2D), при която страничното насочване е въз основа на установяване на местоположението чрез GNSS.
„Операция RNP APCH до минимумите за LNAV/VNAV“ означава операция за подход по прибори по три измерения (3D), за която страничното насочване е въз основа на установяване на местоположението чрез GNSS, а вертикалното насочване се осигурява или от функцията Baro VNAV (барометрична вертикална навигация), или от установяването на местоположението чрез GNSS, включително спътникова система за повишаване на точността (SBAS).
„Операция RNP APCH до минимумите за LPV“ означава операция за подход по прибори по три измерения (3D), при която както страничното, така и вертикалното насочване са въз основа на установяване на местоположението чрез GNSS, включително спътникова система за повишаване на точността (SBAS).
„RNP AR APCH“ означава навигационна спецификация, използвана за операции за подход по прибори, за чието използване се изисква специално одобрение.

▼B

„Маршрутен сектор“ означава полет, включващ излитане, отлитане, крейсерски полет не по-малко от 15 минути, подход и кацане.
„Планер“ означава ВС, по-тежко от въздуха, което се поддържа във въздуха от динамичната реакция на въздуха върху неговите повърхности, които остават неподвижни при полета, чийто свободен полет не зависи от двигател.
„Еднопилотно ВС“ означава ВС, сертифицирано за експлоатация от един пилот.
„Проверка на уменията“ означава демонстрирането на умения, необходими за издаването на свидетелство или квалификация, включително и устен изпит, ако е необходимо.
„Самостоятелно полетно време“ означава полетно време, през което обучаемият пилот е сам във ВС.
„Обучаем командир на полет (SPIC)“ означава обучаем пилот, действащ като командир на полет при полет с инструктор, когато инструкторът само наблюдава обучаемия пилот и не участва в пилотирането на ВС.
„Заплаха“ означава събития или грешки, случващи се извън контрола на летателния екипаж, засилващи сложността на ситуацията, които трябва да бъдат овладени за поддържане на безопасността.
„Справяне със заплаха“ означава процес на откриване и реагиране на заплахите с контрадействия, които намаляват или премахват последствията от тях и намаляват вероятността от грешки или нежелани състояния на ВС.

▼M5

„Операция за подход по прибори по три измерения (3D операция)“ означава операция за подход по прибори, при която за насочване се използва както странична, така и вертикална навигация.

▼M12

Освен ако не е посочено друго след процеса на сертифициране в съответствие с приложение I (Част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, „туристически мотопланер (TMG)“ означава конкретен клас мотопланер, снабден с вграден неприбираем двигател и неприбираемо витло. Той трябва да може да излита и да набира височина, използвайки тягата на двигателя си, в съответствие с неговото ръководство за летателна експлоатация.

▼M5

„Операция за подход по прибори по две измерения (2D операция)“ означава операция за подход по прибори, при която за насочване се използва само странична навигация.

▼B

„Тип ВС“ означава категоризация на въздухоплавателни средства, изискваща квалификация за тип, определена в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, и която включва всички ВС със сходна основна конструкция, включително всички модификации, с изключение на тези, които водят до промяна в начина на управление или летателните характеристики.

▼M11

Списък на квалификациите за тип и заверките в свидетелството за летателна правоспособност означава списък, публикуван от Агенцията въз основа на резултатите от оценката на OSD и съдържащ класове самолети и типове въздухоплавателни средства за целите на лицензирането на летателните екипажи.

▼M5

„VNAV“ (Vertical Navigation) означава вертикална навигация.

▼M14

„оператор на обучение, основано на факти (EBT)“ означава организация, която притежава свидетелство за авиационен оператор (САО) в съответствие с приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012 и която е въвела програма за EBT, одобрена от компетентния орган, в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.
„практическо оценяване по EBT“ означава метод за оценка на ефективността, който служи за проверка на цялостната ефективност на компетентностите. Извършва се в симулирана или в оперативна среда.
„програма за EBT“ означава програма за оценка и обучение на пилоти в съответствие с точка ORO.FC.231 от приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012.
„смесена програма за EBT“ означава програма на оператора за периодично обучение и проверка, предвидена в точка ORO.FC.230 от приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012, част от която е посветена на прилагането на EBT, но не заменя проверките на професионалната подготовка, предвидени в допълнение 9 към настоящото приложение.

▼M3

FCL.015Кандидатстване и издаване    потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификации и сертификати

▼M12

а)

Заявление за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации и сертификати, както и за всякакви изменения по тях, се подава до компетентния орган под форма и по начин, установени от този орган. Към заявлението се прилагат доказателства, че кандидатите отговарят на изискванията за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелството за летателна правоспособност или сертификата и свързаните с него квалификации или заверки, предвидени в настоящото приложение (Част FCL) и в приложение IV (Част MED).

б)

Освен ако е посочено друго в настоящото приложение, всички ограничения или разширения на правата, предоставени от свидетелството за летателна правоспособност, квалификацията или сертификата, се заверяват от компетентния орган в свидетелството за летателна правоспособност или сертификата.

▼B

в)

Никое лице не може да притежава повече от едно свидетелство за правоспособност за категория въздухоплавателно средство, издадено в съответствие с настоящата част.

▼M12

г)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност подават заявления съгласно буква а) до компетентния орган, определен от държавата членка, в която са били издадени техните свидетелства за летателна правоспособност в съответствие с настоящото приложение (Част FCL), приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията или приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията, според случая.

▼M12

д)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност, издадено в съответствие с настоящото приложение (Част FCL), могат да подадат заявление до компетентния орган, определен от друга държава членка, за смяна на компетентния орган за всички притежавани свидетелства за летателна правоспособност, както е посочено в буква г).

е)

Кандидатът подава заявление за издаване на свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат не по-късно от 6 месеца след успешното преминаване на проверка на уменията или оценка на компетентността.

▼M14

ж)

Обучението, завършено във въздухоплавателно средство или FSTD в съответствие с приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012, се взема предвид по отношение на изискванията за опит и потвърждаване на валидността, определени в настоящото приложение (част FCL).

▼M3

FCL.020    Обучаем пилот

а) 

Обучаемият пилот не лети сам, освен ако има разрешение за това и е наблюдаван от инструктор.

▼M12

б) 

Преди първия си самостоятелен полет обучаемият пилот трябва да е навършил поне 16 години.

▼M3

FCL.025    Изпити за проверка на теоретичните познания за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификации

▼B

а)    Задължения на кандидата

▼M11

(1) Кандидатите трябва да издържат пълния набор от изпити за теоретични познания за конкретно свидетелство или квалификация пред компетентния орган на същата държава членка.

▼M7

(2) Кандидатите се явяват на изпит по теоретична подготовка, само когато бъдат препоръчани от декларираната организация за обучение (DTO) или одобрената организация за обучение (ATO), отговорни за тяхното обучение, единствено след като са завършили на удовлетворително ниво съответните дисциплини, включени в курса за теоретична подготовка.

(3) Препоръката от DTO или ATO е валидна 12 месеца. Ако кандидатът не се яви поне веднъж на изпит по теоретична подготовка в рамките на този срок на валидност, DTO или ATO определя въз основа на нуждите на кандидата дали е необходимо допълнително обучение.

▼M11

б)    Стандарти за успешно преминаване

1) 

Успешното преминаване на изпита за теоретични познания се зачита, ако кандидатът е посочил поне 75 % от възможните верни отговори на изпитния формуляр. Не се отнемат точки за грешни отговори.

2) 

Освен ако в настоящата част не е предвидено друго, кандидатът е положил успешно задължителния изпит за теоретичните познания за съответното свидетелство за летателна правоспособност или квалификация, ако успешно е преминал всички задължителни изпити за теоретични познания в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.

3) 

Ако кандидатът за преминаване на изпит за теоретични познания за ATPL, за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален пилот („CPL“), за квалификация за полети по прибори („IR“) или за квалификация за полети по прибори по маршрут („EIR“) не е преминал успешно един от изпитите за теоретични познания в рамките на четири опита или ако не премине успешно всички изпити в рамките на шест изпитни сесии или в рамките на периода, посочен в буква б), подточка 2, той трябва да се яви отново на пълния набор от изпити за теоретични познания.

▼M14

4) 

Ако кандидатът за издаване на свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства („LAPL“) или за издаване на свидетелство за летателна правоспособност на любител пилот („PPL“) не е преминал успешно един от изпитите за теоретични познания след четири опита или ако не премине успешно всички изпити в рамките на периода, посочен в буква б), подточка 2, той трябва да се яви отново на пълния набор от изпити за теоретични познания.

▼M11

5) 

Преди да се явят отново на изпитите по теоретични познания, кандидатите преминават допълнително обучение в DTO или ATO. Степента и обхватът на необходимото обучение се определят от DTO или ATO въз основа на нуждите на кандидатите.

▼B

в)    Срок на валидност

(1) Успешното преминаване на изпитите за проверка на теоретичните познания е валидно:

▼M12

i) 

за издаването на свидетелство за летателна правоспособност за леки ВС или на любител пилот — за период от 24 месеца;

▼M3

ii) 

за издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот, квалификация за полети по прибори (IR) или квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR) — за период от 36 месеца;

▼B

iii) 

сроковете, предвидени в подточки i) и ii), започват да текат от деня, в който пилотът премине успешно теоретичния изпит в съответствие с буква б), точка 2.

(2) Успешното преминаване на изпитите за проверка на теоретичните познания за свидетелство за правоспособност на транспортен пилот (ATPL) остава валидно за издаването на ATPL за период от 7 години от последната дата на валидност на:

i) 

IR, вписана в свидетелството, или

ii) 

в случая на вертолети — квалификацията за тип вертолет, вписана във въпросното свидетелство.

FCL.030    Практическа проверка на уменията

а)

Преди явяването на проверка на уменията за издаване на свидетелство, квалификация или сертификат, кандидатът трябва да е преминал съответната проверка на теоретичните познания, освен в случаите на кандидати, преминаващи интегриран курс за летателно обучение.

Във всички случаи теоретичното обучение задължително трябва да е приключило преди проверката на уменията.

б)

С изключение на случаите, свързани с издаване на свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, кандидатът трябва да бъде препоръчан за преминаване на проверка на уменията от организацията/лицето, отговарящи за обучението, след приключване на обучението. Документите за обучението се предават на проверяващия.

FCL.035    Признаване на полетно време и теоретични познания

а)    Признаване на полетно време

▼M3

(1) Освен ако в настоящата част е предвидено друго, полетното време, което ще бъде признато за свидетелство, квалификация или сертификат, е било пролетяно на въздухоплавателно средство от същата категория, за която се иска свидетелство, квалификация или сертификат.

(2) Командир на полет или обучаем командир на полет.

▼B

i) 

При покриването на общото полетно време, необходимо за издаване на свидетелство, квалификация или сертификат, на кандидата за съответното свидетелство, квалификация или сертификат се признава цялото самостоятелно полетно време, полетното време с инструктор и полетното време като командир на полет.

ii) 

Завършен интегриран курс за летателно обучение за ATP дава право на признаване на до 50 часа от полетното време по прибори като обучаем командир на полет при покриването на изискваното полетно време като командир на полет за издаване на свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, на професионален пилот и квалификация за многодвигателен тип или клас.

iii) 

Завършен интегриран курс за летателно обучение за CPL/IR дава право на признаване на до 50 часа от полетното време по прибори като обучаем командир на полет при покриването на изискваното полетно време като командир на полет за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален пилот и квалификация за многодвигателен тип или клас.

▼M3

(3) Полетно време като втори пилот или командир на полет под наблюдение (PICUS). Освен ако в настоящата част е предвидено друго, притежател на свидетелство за летателна правоспособност, действащ като втори пилот или командир на полет под наблюдение (PICUS), има право на признаване на цялото полетно време като втори пилот при покриването на изискваното общо полетно време за издаване на свидетелство за летателна правоспособност от по-висока степен.

▼M14

4) Цялото полетно време на самолети или TMG, които са предмет на решение на държава членка, взето в съответствие с член 2, параграф 8, буква а) или в) от Регламент (ЕС) 2018/1139, или които попадат в обхвата на приложение I към посочения регламент, се признава изцяло за целите на покриване на изискванията за полетно време от точка FCL.140.A, буква а), подточка 1 и точка FCL.740.A, буква б), подточка 1, ii) от настоящото приложение, ако са изпълнени следните условия:

i) 

съответният самолет или TMG е от същата категория и клас като въздухоплавателното средство по част FCL, по отношение на което се признава полетното време;

ii) 

при учебни полети с инструктор използваният самолет или TMG подлежи на разрешение, както е посочено в точка ORA.ATO.135 от приложение VII (част ORA) или точка DTO.GEN.240 от приложение VIII (част DTO).

▼B

б)    Признаване на теоретични познания

▼M3

(1) На кандидат, преминал успешно теоретичния изпит за свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, се признават теоретичните познания за свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства, на любител пилот, на професионален пилот и, с изключение на случая с вертолети, IR и EIR в същата категория въздухоплавателни средства.

▼B

(2) На кандидат, преминал успешно теоретичния изпит за свидетелство за правоспособност на професионален пилот, се признават теоретичните познания за свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства и на любител пилот в същата категория въздухоплавателни средства.

(3) На притежател на IR или кандидат, преминал успешно теоретичния изпит за полети по прибори за категория въздухоплавателно средство, се признават изцяло теоретичното обучение и изпитът за IR в друга категория въздухоплавателни средства.

(4) На притежател на свидетелство за летателна правоспособност се признават теоретичното обучение и изпитът за свидетелство в друга категория въздухоплавателно средство в съответствие с допълнение 1 към настоящата част.

▼M3

(5) Независимо от разпоредбите на буква б), точка (3), на притежателя на IR(A), който е завършил основан на компетентност модулен курс за IR(A), или на притежателя на EIR се признават изцяло теоретичното обучение и изпитът за IR в друга категория въздухоплавателни средства, само когато е преминал успешно и теоретичното обучение, и изпита за частта от курса за IFR, съгласно изискванията на ►M14  FCL.720.A, буква а), подточка 2, точка ii), буква а) ◄ .

▼B

Това признаване също се прилага за кандидати за свидетелство за летателна правоспособност, преминали успешно теоретичните изпити, изисквани за издаването на това свидетелство в друга категория въздухоплавателни средства, при условие че е спазен срокът на валидност, посочен във FCL.025, буква в).

▼M11

FCL.040    Упражняване на правата, произтичащи от свидетелствата за летателна правоспособност

Упражняването на правата, предоставени от дадено свидетелство за летателна правоспособност, се определя от валидността на квалификациите, които то съдържа, ако е приложимо, и свидетелството за медицинска годност, съобразно упражняваните права.

▼B

FCL.045    Задължение за носене и представяне на документи

а)

Пилотите трябва винаги да носят валидно свидетелство за летателна правоспособност и валидно свидетелство за медицинска годност, когато упражняват правата, произтичащи от свидетелството за летателна правоспособност.

б)

Пилотите трябва да носят също така документ за самоличност със снимка.

в)

Пилотите и обучаемите пилоти трябва незабавно да представят записите на своето полетно време за проверка при поискване от упълномощен представител на компетентния орган.

г)

На всички самостоятелни маршрутни полети обучаемите пилоти носят доказателство за разрешението, изисквано от FCL.020, буква а).

▼M6

д)

Пилот, който възнамерява да пилотира извън територията на ЕС въздухоплавателно средство, регистрирано в държава членка, която е различна от държавата членка, издала свидетелството за летателна правоспособност, трябва да носи със себе си, на печатен носител или в електронен формат, най-новото издадено приложение по ICAO (ICAO attachment), което включва позоваване на регистрационния номер в ICAO на споразумението за признаване на автоматично потвърждаване на валидността на свидетелства за летателна правоспособност, както и списък на държавите, които са страни по това споразумение.

▼B

FCL.050    Записване на полетно време

Пилотите записват достоверни данни за всички изпълнени полети във форма и по начин, установени от компетентния орган.

▼M11

FCL.055    Езикова компетентност

а) 

Общи положения. Пилотите на самолети, вертолети, ВС, задвижвани от силова установка, и дирижабли, от които се изисква да използват радиовръзка, не могат да упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност и квалификации, ако нямат заверка за езикова компетентност в свидетелството — за английски или друг език, използван при поддържането на радиовръзка по време на полета. Заверката посочва езика, степента на владеенето му и дата на валидност и тя се получава в съответствие с процедура, установена от компетентен орган. Минималното приемливо ниво на владеене на езика е оперативното (ниво 4) в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение.

б) 

Кандидатите за заверка за езикова компетентност демонстрират в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение поне оперативно ниво на владеене на езика, както при използване на радиотелефонна фразеология, така и на обикновения език, пред оценител, сертифициран от компетентен орган, или пред орган за проверка на езиковите умения, одобрен от компетентен орган, според случая. За тази цел кандидатите демонстрират способност да:

1) 

комуникират ефективно в ситуации, в които събеседникът не се вижда, и в такива, в които се вижда;

2) 

разговарят по общи и професионални теми с точност и яснота;

3) 

използват подходящи комуникативни стратегии, за да обменят съобщения и да разпознават и коригират недоразумения в общ или професионален контекст;

4) 

се справят успешно с езикови усложнения, появили се от усложнен или неочакван обрат на събитията, произтичащи в контекста на обичайна работна ситуация или комуникативна задача, с която те иначе са запознати; както и

5) 

използват диалект или акцент, който е разбираем за авиационната общност.

в) 

С изключение на пилотите, които са демонстрирали владеене на езика на експертно ниво (ниво 6) в съответствие с допълнение 2 към настоящото приложение, заверката за езикова компетентност се преразглежда на всеки:

1) 

4 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е оперативно (ниво 4); или

2) 

6 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е разширено (ниво 5).

г) 

Специални изисквания за притежателите на квалификации за полети по прибори („IR“) или за полети по прибори по маршрут („EIR“). Без да се засягат разпоредбите от буквите по-горе, притежателите на IR или на EIR трябва да покажат способност да използват английски език на подходящо ниво на езикова компетентност, както е определено в допълнение 2 към настоящото приложение.

д) 

Демонстрирането на езиковата компетентност и способността за използване на английски език за притежателите на IR или EIR се извършва чрез метод на оценка, определен от компетентен орган.

▼B

FCL.060    Скорошен опит

б)

▼M12

Самолети, вертолети, ВС, задвижвани от силова установка и дирижабли. Пилот не може да експлоатира ВС в търговския въздушен транспорт или за превоз на пътници:

▼B

(1) 

като командир на полет или втори пилот, освен ако през последните 90 дни не е извършил поне 3 излитания, подхода и кацания с въздухоплавателно средство от същия тип или клас или на FFS, представящ този тип или клас. Трите излитания и кацания се извършват при многопилотна или еднопилотна експлоатация, в зависимост от правата, които притежава пилотът; и

(2) 

като командир на полет през нощта, освен ако пилотът:

i) 

през последните 90 дни е изпълнил поне 1 излитане, подход и кацане през нощта като пилот на въздухоплавателно средство от същия тип или клас или на FFS, представящ този тип или клас; или

ii) 

притежава IR;

▼M3

(3) 

като заместващ втори пилот в полет, освен ако пилотът:

i) 

отговаря на изискванията, посочени в буква б), точка 1; или

ii) 

през последните 90 дни е изпълнил поне 3 сектора като заместващ пилот в полет на същия тип или клас въздухоплавателно средство; или

iii) 

е преминал опреснително обучение за летателни умения на FFS на интервали не повече от 90 дни. Това опреснително обучение може да се съчетае с опреснително обучение на оператор, предвидено в съответните изисквания от Част ORO.

▼B

(4) 

Ако пилотът притежава права да пилотира повече от един тип самолет със сходни характеристики на управление и експлоатация, трите излитания, подхода и кацания, изисквани в точка 1, могат да бъдат извършени, както е определено в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21.

(5) 

Ако пилотът притежава права да пилотира повече от един тип несложен вертолет със сходни характеристики на управление и експлоатация, както е определено в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, трите излитания, подхода и кацания, изисквани в точка 1, могат да бъдат извършени само с един от типовете, при условие че пилотът е изпълнил полет от поне 2 часа на всеки от типовете вертолети през последните 6 месеца.

в)

Специални изисквания за търговския въздушен транспорт:

(1) 

В случая на търговски въздушен транспорт 90-дневният срок, предвиден в буква б), точки 1 и 2 по-горе, може да бъде удължен до максимум 120 дни, при условие че пилотът изпълни полети в рейсови условия под наблюдението на инструктор за обучение за квалификация за тип или проверяващ за тип.

▼M11

(2) 

Ако пилотът не отговаря на изискването, предвидено в подточка 1, той преминава обучителен полет с инструктор, квалифициран в съответствие с подчаст Й да обучава за този тип въздухоплавателно средство. Обучителният полет се изпълнява на въздухоплавателно средство или на FFS на типа въздухоплавателно средство, който ще се използва, и включва поне изискванията, описани в буква б), подточки 1 и 2, преди пилотът да може да упражнява своите права.

▼M4

FCL.065    Редуциране на правата на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност на възраст над 60 години в търговския въздушен транспорт

а)

Възраст 60—64 години. Самолети и вертолети. Притежател на свидетелство за летателна правоспособност, който е навършил 60 години, не може да действа като пилот на въздухоплавателно средство в търговския въздушен транспорт, освен като член на многопилотен екипаж.

▼M12

б)

Възраст 65 години. Притежатели на свидетелство за летателна правоспособност, които са навършили 65 години, не могат да действат като пилоти на ВС в търговския въздушен транспорт.

▼M12 —————

▼B

FCL.070    Отнемане, временно прекратяване и ограничения на свидетелства за летателна правоспособност, квалификации и сертификати

а)

Свидетелствата за летателна правоспособност, квалификациите и сертификатите, издадени в съответствие с настоящата част, могат да бъдат ограничавани, временно прекратявани или отнемани от компетентния орган, ако пилотът не отговаря на изискванията на настоящата част, Част-Медицински изисквания или приложимите функционални изисквания, в съответствие с условията и процедурите, предвидени в Част-ARА.

б)

Ако свидетелството за летателна правоспособност е временно прекратено или отнето, пилотът незабавно връща свидетелството или сертификата на компетентния орган.

ПОДЧАСТ Б

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА — LAPL

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

▼M12

FCL.100    LAPL — Минимална възраст

Кандидатите за LAPL за самолети или вертолети трябва да са навършили поне 17 години.

▼B

FCL.105    LAPL — Права и условия

а)

Общи положения. Правата на притежателя на LAPL са да действа без възнаграждение като командир на полет на въздухоплавателно средство от съответната категория, използвано в нетърговски операции.

б)

Условия. Кандидатите за LAPL трябва да отговарят на изискванията за съответната категория въздухоплавателно средство и, ако е приложимо, за класа или типа ВС, използвано при проверката на уменията.

FCL.110    LAPL — Признаване за същата категория въздухоплавателно средство

а)

На кандидатите за LAPL, които са притежавали друго свидетелство за летателна правоспособност в същата категория ВС, се признава изцяло покриването на изискванията за LAPL в тази категория ВС.

б)

Без да се засягат разпоредбите на горния параграф, ако срокът на свидетелството е изтекъл, кандидатът трябва да премине проверка на уменията в съответствие с FCL.125 за издаване на LAPL в съответната категория ВС.

▼M7

FCL.115    LAPL — Курс на обучение

а) 

Кандидатите за LAPL завършват курс на обучение в DTO или ATO.

б) 

Курсът включва теоретична подготовка и летателно обучение, подходящи за правата по LAPL, за което се кандидатства.

в) 

Теоретичната подготовка и летателното обучение могат да бъдат проведени в DTO или ATO, различни от тези, в които кандидатите са започнали обучението си.

▼M11

г) 

За обучението за придобиване на права за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност, се разглеждат елементите от допълнение 9 към настоящото приложение, точка 7 (Квалификация за клас — ВС, кацащи на водна повърхност) от раздел Б (Специални изисквания за категорията самолети).

▼M12

FCL.120    LAPL — Изпити по теоретична подготовка

Кандидатите за LAPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

а) 

общи дисциплини:

— 
въздушно право,
— 
човешки възможности,
— 
метеорология,
— 
комуникации, както и
— 
навигация.
б) 

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

— 
принципи на полета,
— 
експлоатационни процедури,
— 
характеристики на полета и планиране, както и
— 
общи познания за въздухоплавателните средства.

▼B

FCL.125    LAPL — Проверка на уменията

а)

При преминаване на проверка на уменията кандидатите за LAPL демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на съответната категория ВС съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

б)

Кандидатите за проверка на уменията трябва да са обучавани на същия клас или тип ВС, на който ще се проведе проверката. Правата се ограничават до класа или типа, на който е проведена проверката на уменията, до вписването на други разширения в свидетелството в съответствие с настоящата подчаст.

в)

Положителни оценки

(1) Проверката на уменията се разделя на различни раздели, които представляват различните етапи на полета, съответстващи на категорията ВС, с което се извършва полетът.

(2) Ако кандидатът не успее да премине някой елемент от даден раздел означава, че кандидатът не е преминал целия раздел. Ако кандидатът не успее да премине само 1 раздел, той се явява отново само на този раздел. Ако той не успее да премине повече от 1 раздел означава, че кандидатът не е преминал успешно проверката.

(3) Когато е необходимо проверката да бъде повторена съгласно точка 2, неуспешното преминаване на който и да е раздел, включително на раздели, взети успешно предишния път, означава, че кандидатът не е преминал успешно проверката.

(4) При неуспешно преминаване на всички раздели на проверката от 2 опита се изисква допълнителна практическа подготовка.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за LAPL за самолети — LAPL(A)

▼M11

FCL.105.A    LAPL(A) — Права и условия

а) Права

Правата на притежателя на LAPL за самолети са да действа като командир на еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на твърда повърхност („SEP (ВС, кацащи на твърда повърхност“), на еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност („SEP (ВС, кацащи на водна повърхност“) или на TMG с максимална сертифицирана излетна маса, по-малка или равна на 2000 kg, превозващи максимум 3 пътници, така че на борда на въздухоплавателното средство никога да няма повече от 4 лица.

б) Условия

1) 

Притежателите на LAPL(A) превозват пътници само ако след издаването на свидетелството за летателна правоспособност имат 10 часа полетно време като командир на самолет или на TMG.

2) 

Притежателите на LAPL(А), които преди това са притежавали ATPL(A), MPL(A), CPL(A) или PPL(A), са освободени от изискванията, определени в буква б), подточка 1.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за LAPL(А) трябва да имат най-малко 30 часа летателно обучение на самолети или TMG, в т. ч. поне:

(1) 

15 часа полетно време с инструктор на класа самолет, на който ще се проведе проверката на уменията;

(2) 

6 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, в т. ч. поне 3 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 150 km (80 морски мили), по време на който е направено едно кацане до пълно спиране на ВС на летище, различно от летището на излитане.

▼M12

б)

Специфични изисквания към кандидатите, които притежават SPL, издадено в съответствие с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията, в това число права за управление на TMG. Кандидатите за LAPL(A), които притежават SPL с права за управление на TMG, трябва да имат минимум 21 часа полетно време на TMG след вписването на правата за TMG и да отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.135.A, буква а) за самолети.

▼M7

в)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет, този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от DTO или ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1) 

не надвишава общото полетно време като командир на полет;

(2) 

не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3) 

не включва изискванията, предвидени в буква а), точка (2).

▼B

FCL.135.A    LAPL(А) — Разширяване на правата за друг клас или вариант самолет

а)

Правата по LAPL(А) са ограничени до класа и варианта самолет или TMG, на който е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът е изпълнил на друг клас самолет следните изисквания:

(1) 

3 часа летателно обучение, в т.ч.:

i) 

10 излитания и кацания с инструктор, и

ii) 

10 самостоятелни излитания и кацания под наблюдение.

(2) 

проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения на новия клас самолет. По време на проверката на уменията кандидатът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за другия клас по следните дисциплини:

i) 

оперативни процедури;

ii) 

характеристики на полета и планиране;

iii) 

общи познания за ВС.

▼M11

б)

С цел разширяване на правата за друг вариант на даден клас ВС пилотът преминава обучение за разликите между вариантите на тип ВС или преминава запознаване. Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.

▼M12

в)

На кандидатите за разширяване на правата по LAPL(A) за TMG, които притежават и SPL в съответствие с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията, в това число права за управление на TMG, се признава изцяло покриването на изискванията от буква а).

▼M11

FCL.140.A    LAPL(A) — Изисквания за скорошен опит

а) Притежателите на LAPL(А) упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност, само ако през последните 2 години са изпълнили някое от следните условия като пилоти на самолети или на TMG:

1) 

да имат поне 12 часа полетно време като командир на полет или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, в т.ч.:

— 
12 излитания и кацания;
— 
опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор;
2) 

да са преминали проверка на професионалната подготовка с проверяващ за LAPL(A). Програмата за проверка на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за LAPL(A);

б) Ако притежателите на LAPL(A) притежават права както за SEP(ВС, кацащи на твърда повърхност), така и за SEP(ВС, кацащи на водна повърхност), те може да отговарят на изискванията от буква а), подточка 1 за един от двата класа или за комбинация от тях, която е валидна и за двата вида права. За тази цел поне 1 час от изискваното полетно време и 6 от изискваните 12 излитания и кацания трябва да бъдат изпълнени за всеки клас.

▼B

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за LAPL за вертолети — LAPL(Н)

FCL.105.H    LAPL(Н) — Права

Правата на притежателя на LAPL за вертолети са да действа като командир на полет на еднодвигателни вертолети с максимална сертифицирана излетна маса от 2 000 kg или по-малка, превозващи максимум 3-ма пътници, така че на борда никога да няма повече от 4 лица.

FCL.110.H    LAPL(Н) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за LAPL(Н) трябва да имат 40 часа летателно обучение на вертолети. Поне 35 часа от тях трябва да бъдат извършени на типа вертолет, на който ще се проведе проверката на уменията. Летателното обучение включва поне:

(1) 

20 часа полетно време с инструктор; и

(2) 

10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, в т. ч. поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 150 km (80 морски мили), по време на който е направено едно кацане до пълно спиране на ВС на летище, различно от летището на излитане.

▼M7

б)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от DTO или ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1) 

не надвишава общото полетно време като командир на полет;

(2) 

не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3) 

не включва изискванията, предвидени в буква а), точка (2).

▼B

FCL.135.H    LAPL(Н) — Разширяване на правата за друг тип или вариант вертолет

а)

Правата по LAPL(Н) са ограничени до конкретния тип и вариант вертолет, на който е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, когато пилотът е изпълнил:

(1) 

5 часа летателно обучение, в т. ч.:

i) 

15 излитания, подхода и кацания с инструктор;

ii) 

15 самостоятелни излитания, подхода и кацания под наблюдение;

(2) 

проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения на новия тип вертолет. По време на проверката на уменията кандидатът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за другия тип по следните дисциплини:

— 
оперативни процедури,
— 
характеристики на полета и планиране,
— 
общи познания за ВС.

б)

За да може притежателят на LAPL(H) да упражнява правата, дадени му съгласно свидетелството за правоспособност, на вариант вертолет, различен от този, на който е проведена проверката на уменията, пилотът преминава обучение за разликите и за запознаване, определено в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21. Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.

▼M11

FCL.140.H    LAPL(H) — Изисквания за скорошен опит

Притежателите на LAPL(Н) упражняват правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност за конкретен тип само ако през последните 12 месеца:

а) 

имат поне шест часа полетно време на вертолети като командир на полет на същия тип или летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, в т.ч. шест излитания, подхода и кацания и опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор; или

б) 

преминали са проверка на професионалната подготовка с проверяващ на конкретния тип вертолет, преди да възобновят упражняването на правата, предоставени им съгласно техните свидетелства за летателна правоспособност. Програмата за проверка на професионалната подготовка се основава на проверката на уменията за LAPL(H).

▼M12 —————

▼B

ПОДЧАСТ В

▼M12

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ (PPL)

▼B

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

▼M12

FCL.200    Минимална възраст

Кандидатите за PPL трябва да са навършили поне 17 години.

▼B

FCL.205    Условия

Кандидатите за издаване на PPL трябва да са изпълнили изискванията за квалификация за класа или типа въздухоплавателно средство, на който се провежда проверката на уменията, както е предвидено в Подчаст З.

▼M7

FCL.210    Курс на обучение

▼M12

а) 

Кандидатите за PPL завършват курс на обучение в ATO или DTO.

б) 

Курсът включва теоретична подготовка и летателно обучение, подходящи за правата по PPL, за което се кандидатства.

▼M7

в) 

Теоретичната подготовка и летателното обучение могат да бъдат проведени в DTO или ATO, различни от тези, в които кандидатите са започнали обучението си.

▼M12

FCL.215    Изпити по теоретична подготовка

Кандидатите за PPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

а) 

общи дисциплини:

— 
въздушно право,
— 
човешки възможности,
— 
метеорология,
— 
комуникации, и
— 
навигация.
б) 

специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

— 
принципи на полета,
— 
експлоатационни процедури,
— 
характеристики на полета и планиране, както и
— 
общи познания за въздухоплавателните средства.

▼B

FCL.235    Проверка на уменията

▼M14

а)

При преминаване на проверка на уменията кандидатите за PPL демонстрират способност да прилагат в ролята си на командир на полет (PIC) на съответната категория ВС съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

▼M12

б)

Кандидатите за проверка на уменията трябва да са преминали обучение на същия клас или тип ВС, което ще се използва при проверката.

▼B

в)

Положителни оценки

(1) Проверката на уменията се разделя на различни раздели, които представляват различните етапи на полета, съответстващи на категорията ВС, с което се извършва полетът.

▼M3

(2) Ако кандидатът не успее да премине някой елемент от даден раздел се смята, че не е преминал целия раздел. Ако кандидатът не успее да премине само 1 раздел, той се явява отново само на този раздел. Ако той не успее да премине повече от 1 раздел се смята, че не е преминал успешно проверката.

▼B

(3) Когато е необходимо проверката да бъде повторена съгласно точка 2, неуспешното преминаване на който и да е раздел, включително на раздели, взети успешно предишния път, означава, че кандидатът не е преминал успешно проверката.

(4) При неуспешно преминаване на всички раздели на проверката от 2 опита се изисква допълнително обучение.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за PPL за самолети — PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) — Права

▼M11

а)

Правата на притежателя на PPL(A) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на самолети или TMG, използвани в нетърговски операции, както и да упражнява всички права на притежател на LAPL(A).

▼B

б)

Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(A), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) 

предоставянето на летателно обучение за LAPL(A) или PPL(A);

(2) 

провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

▼M3

(3) 

обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с това свидетелство за правоспособност.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) — Изисквания за опит и признаване

▼M4

а)

Кандидатите за PPL(А) трябва да имат поне 45 часа летателна подготовка на самолет или туристически мотопланер (TMG), 5 от които може да са на летателен тренажор (FSTD), в т. ч. поне:

(1) 

25 часа летателна подготовка с инструктор; и

(2) 

10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един маршрутен полет с дължина поне 270 км (150 морски мили), по време на който се правят две кацания до пълно спиране на въздухоплавателното средство на летища, различни от летището на излитане.

▼M7

б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(А). Кандидати за PPL(А), които притежават LAPL(А), трябва да имат поне 15 часа полетно време на самолети след издаването на LAPL(А), от които поне 10 часа летателно обучение под формата на курс на обучение в DTO или ATO. Този курс на обучение включва поне четири часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително най-малко два часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един е с дължина най-малко 270 km (150 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане.

в)

▼M12

Специфични изисквания към кандидатите, които притежават SPL, издадено в съответствие с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията, в това число права за управление на TMG. Кандидатите за PPL(A), които притежават SPL с права за управление на TMG, трябва да имат:

(1) 

минимум 24 часа полетно време на TMG след вписването на правата за TMG; както и

▼M7

(2) 

поне 15 часа летателно обучение на самолети под формата на курс на обучение в DTO или ATO, включително най-малко изискванията, предвидени в буква а), точка (2).

▼B

г)

Признаване. На кандидати, които притежават свидетелство за правоспособност за друга категория ВС, с изключение на балони, се признават 10 % от общото полетно време като командир на полет на такова ВС, но не повече от 10 часа. Във всички случаи признаването не включва изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за PPL за вертолети — PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) — Права

▼M11

а)

Правата на притежателя на PPL(H) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на вертолети, използвани в нетърговски операции, както и да упражнява всички права на притежател на LAPL(H).

▼B

б)

Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(H), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) 

предоставянето на летателно обучение за LAPL(H) или PPL(H);

(2) 

провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

▼M3

(3) 

обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с това свидетелство за правоспособност.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за PPL(H) трябва да имат поне 45 часа летателно обучение на вертолети, 5 от които може да са на FNPT или на FFS, в т. ч. поне:

(1) 

25 часа полетно време с инструктор; и

(2) 

10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 185 km (100 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане;

(3) 

35 от 45-те часа летателно обучение трябва да са на същия тип вертолет, като използвания при проверката на уменията.

▼M7

б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(H). Кандидатите за PPL(H), които притежават LAPL(H), завършват курс на обучение в DTO или ATO. Този курс на обучение включва поне пет часа полетно време с инструктор и поне един самостоятелен маршрутен полет под наблюдение от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане.

▼B

в)

На кандидати, които притежават свидетелство за правоспособност за друга категория ВС, с изключение на балони, се признават 10 % от общото полетно време като командир на полет на такова ВС, но не повече от 6 часа. Във всички случаи признаването не включва изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за PPL за дирижабли — PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) — Права

а)

Правата на притежателя на PPL(As) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на дирижабли, използвани в нетърговски операции.

б)

Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(As), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) 

предоставянето на летателно обучение за PPL(As);

(2) 

провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за това свидетелство за правоспособност;

▼M3

(3) 

обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с това свидетелство за правоспособност.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за PPL(As) трябва да имат най-малко 35 часа летателно обучение на дирижабли, 5 от които може да са на FSTD, в т. ч. поне:

(1) 

25 часа летателно обучение с инструктор, в т.ч.:

i) 

3 часа летателно обучение по маршрути, от които един маршрутен полет да е с дължина поне 65 km (35 морски мили);

ii) 

3 часа обучение за полети по прибори.

(2) 

8 излитания и кацания на летище, включително процедури по завързване и отвързване от мачта;

(3) 

8 часа самостоятелно полетно време под наблюдение.

▼M12

б)

На кандидати, които притежават BPL, издадено в съответствие с приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията, и имат квалификация за управление на дирижабли с горещ въздух, се признават 10 % от общото им полетно време като командир на такива дирижабли или максимум 5 часа.

▼M12 —————

▼B

ПОДЧАСТ Г

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ — CPL

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.300    CPL — Минимална възраст

Кандидатът за CPL трябва да е навършил поне 18 години.

FCL.305    CPL — Права и условия

а)

Права. Правата на притежателя на CPL в рамките на съответната категория ВС са:

(1) 

да упражнява всички права на притежател на LAPL и PPL;

(2) 

да действа като командир на полет или втори пилот на всяко ВС в операции, различни от търговски въздушен транспорт;

(3) 

да действа като командир на полет на всички еднопилотни ВС при търговски въздушен транспорт, при ограниченията, посочени в FCL.060 и в настоящата подчаст;

(4) 

да действа като втори пилот при търговски въздушен транспорт при ограниченията, посочени в FCL.060.

б)

Условия. Кандидатът за издаване на CPL трябва да е изпълнил изискванията за квалификация за клас или тип ВС, използвано при проверката на уменията.

FCL.310    CPL — Теоретични изпити

Кандидатът за CPL демонстрира ниво на знания, съответстващо на даваните права, по следните дисциплини:

— 
въздушно право,
— 
общи познания за ВС — конструкция/системи/двигатели,
— 
общи познания за ВС — прибори,
— 
маса и центровка,
— 
характеристики,
— 
полетно планиране и контрол върху протичането на полета,
— 
човешки възможности,
— 
метеорология,
— 
обща навигация,
— 
радионавигация,
— 
оперативни процедури,
— 
принципи на полета,
— 
комуникации по правилата за визуални полети (VFR).

FCL.315    CPL — Курс на обучение

Кандидатът за CPL трябва да е завършил теоретично и летателно обучение в ATO в съответствие с допълнение 3 към настоящата част.

FCL.320    CPL — Проверка на уменията

Кандидатът за CPL преминава проверка на уменията в съответствие с допълнение 4 към настоящата част, за да демонстрира способност да изпълнява като командир на полет на съответната категория ВС съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията самолети — CPL(A)

▼M4

FCL.315.A    CPL — „Курс на обучение“

Теоретичната и летателната подготовка за издаване на CPL(A) включват обучение за предотвратяване на загуба на управление и за възстановяване на управлението.

▼B

FCL.325.A    CPL(A) — Специални условия за притежателите на MPL

За да упражнява правата на CPL(A), притежателят на MPL трябва:

а) 

да е пролетял на самолети 70 часа:

(1) 

като командир на полет; или

(2) 

поне 10 часа като командир на полет, а останалото полетно време като командир на полет под наблюдение (PICUS).

От тези 70 часа 20 часа трябва да са полетно време като командир на полет при маршрутен полет, изпълняван по правилата за визуални полети (VFR), или маршрутно полетно време, състоящо се от поне 10 часа като командир на полет и 10 часа като командир на полет под наблюдение (PICUS). Това включва VFR полет като командир на полет по маршрутен полет с дължина най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който има кацания до пълно спиране на ВС на две различни летища;

б) 

да е завършил компонентите на модулния курс за CPL(A), както е посочено в параграф 10, буква а) и параграф 11 от допълнение 3, Д към настоящата част; и

в) 

да е преминал проверка на уменията за CPL(A) в съответствие с FCL.320.

ПОДЧАСТ Д

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ В МНОГОПИЛОТЕН ЕКИПАЖ — MPL

FCL.400.A    MPL — Минимална възраст

Кандидатът за MPL трябва да е навършил поне 18 години.

FCL.405.A    MPL — Права

а)

Правата на притежателя на MPL са да действа като втори пилот на самолет, за който се изисква да бъде управляван с втори пилот.

б)

Притежателят на MPL може да получи допълните права на:

(1) 

притежател на PPL(A), при условие че са покрити изискванията за PPL(A), описани в Подчаст В;

(2) 

притежател на CPL(A), при условие че са покрити изискванията, описани в FCL.325.A.

в)

Правата за IR(A) на притежателя на MPL са ограничени до самолети, за които се изисква да бъдат управлявани с втори пилот. Правата за IR(A) могат да бъдат разширени за еднопилотна експлоатация на самолети, при условие че притежателят на свидетелството за правоспособност е завършил необходимото обучение, за да действа като командир на полет при еднопилотна експлоатация, изпълнявана само по прибори, и е преминал проверка на уменията за IR(A) като един пилот.

▼M8

FCL.410.A    MPL — Курс на обучение и теоретични изпити

а)   Курс

Кандидатите за издаване на MPL трябва да са завършили обучителен курс за теоретична и летателна подготовка в одобрена организация за обучение (ATO) в съответствие с допълнение 5 към настоящото приложение (част FCL).

б)   Разглеждане

Кандидатите за издаване на MPL трябва да демонстрират ниво на знанията, съответстващо на правата на притежатели на ATPL(A), в съответствие с FCL.515, и на квалификация за многопилотен тип.

▼B

FCL.415.A    MPL — Практически умения

а)

Кандидатът за MPL трябва да е демонстрирал чрез непрекъснато оценяване уменията, покриващи всички части от компетентността, описани в допълнение 5 към настоящата част, като пилотиращ и непилотиращ пилот на многодвигателен многопилотен самолет с турбинни двигатели, при условията на VFR и IFR.

б)

След завършване курса на обучение кандидатът преминава проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да демонстрира способност да изпълнява съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права. Проверката на уменията се провежда на типа самолет, използван за обучение в напредналата фаза на интегрирания курс на обучение за MPL или на FFS, представящ този тип.

ПОДЧАСТ Е

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ — ATPL

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.500    ATPL — Минимална възраст

Кандидатите за ATPL трябва да са навършили поне 21 години.

FCL.505    ATPL — Права

а)

Правата на притежателя на ATPL в рамките на съответната категория ВС са:

(1) 

да упражнява всички права на притежател на LAPL, PPL и CPL;

(2) 

да действа като командир на полет на ВС в търговския въздушен транспорт.

б)

Кандидатите за издаване на ATPL трябва да са изпълнили изискванията за квалификация за типа ВС, използван при проверката на уменията.

FCL.515    ATPL — Курс на обучение и теоретични изпити

а)

Курс. Кандидатите за ATPL трябва да са завършили курс на обучение в ATO. Курсът трябва да е интегриран или модулен в съответствие с допълнение 3 към настоящата част.

б)

Изпит. Кандидатите за ATPL демонстрират ниво на знания, съответстващо на даваните права, по следните дисциплини:

— 
въздушно право,
— 
общи познания за ВС — конструкция/системи/двигатели,
— 
общи познания за ВС — прибори,
— 
маса и центровка,
— 
характеристики,
— 
полетно планиране и контрол върху протичането на полета,
— 
човешки възможности,
— 
метеорология,
— 
обща навигация,
— 
радионавигация,
— 
оперативни процедури,
— 
принципи на полета,
— 
комуникации по правилата за визуални полети (VFR),
— 
комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията самолети — ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) — Ограничение на правата за пилоти, които преди това са притежавали MPL

Когато притежател на ATPL(A) преди е притежавал само MPL, правата по новото свидетелство за правоспособност са също с многопилотно ограничение, освен ако притежателят отговаря на условията на FCL.405.A, буква б), точка (2) и буква в) за еднопилотна експлоатация.

FCL.510.A    ATPL(A) — Предварителни условия, опит и признаване

а)

Предварителни условия. Кандидатите за ATPL(А) трябва да притежават:

(1) 

MPL; или

(2) 

CPL(A) и квалификация IR за многодвигателни самолети. В този случай кандидатът трябва да е завършил и курс по MCC.

б)

Опит. Кандидатите за ATPL(А) трябва да имат най-малко 1 500 часа полетно време на самолети, в т. ч. поне:

(1) 

500 часа многопилотна експлоатация на самолети;

(2) 
i) 

500 часа като командир на полет под наблюдение; или

ii) 

250 часа като командир на полет; или

iii) 

250 часа, състоящи се от поне 70 часа като командир на полет и останалите като командир на полет под наблюдение;

(3) 

200 часа маршрутно полетно време, от които поне 100 часа трябва да са като командир на полет или като командир на полет под наблюдение;

(4) 

75 часа полетно време по прибори, от които не повече от 30 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори; и

(5) 

100 часа нощни полети като командир на полет или втори пилот.

От 1 500 -те часа полетно време до 100 часа полетно време могат да бъдат изпълнени на FFS и FNPT. От тези 100 часа максимум 25 часа могат да бъдат изпълнени на FNPT.

в)

Признаване.

(1) 

На притежателите на свидетелство за правоспособност за друга категория ВС се признава полетно време максимум от:

i) 

за TMG или планери — 30 часа като командир на полет;

ii) 

за вертолети — 50 % от всички изисквания за полетно време, описани в буква б).

▼M3

(2) 

На притежателите на свидетелство за правоспособност за бордни инженери, издадено в съответствие с приложимите национални правила, се признава 50 % от полетното време като бордни инженери, но максимум 250 часа. Тези 250 часа могат да бъдат признати при изпълнение на изискването за 1 500 часа, посочено в буква б), и изискването за 500 часа, посочено в буква б), точка 1, при условие че общо признатите часове по който и да е от тези параграфи не надвишават 250 часа.

▼B

г)

Опитът, изискван съгласно буква б), трябва да е придобит преди да бъде проведена проверката на уменията за ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) — Проверка на уменията

Кандидатите за ATPL(A) преминават проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на многопилотен самолет съгласно IFR съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

Проверката на уменията се провежда на самолета или на подходящо квалифициран FFS, представящ същия тип.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за категорията вертолети — ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) — Предварителни условия, опит и признаване

Кандидатите за ATPL(H) трябва:

а) 

да притежават CPL(H) и квалификация за многопилотни вертолети и да са завършили курс по MCC;

б) 

да имат като пилот на вертолети най-малко 1 000 часа полетно време, в т. ч. поне:

(1) 

350 часа на многопилотни вертолети;

(2) 
i) 

250 часа като командир на полет; или

ii) 

100 часа като командир на полет и 150 часа като командир на полет под наблюдение; или

iii) 

250 часа като командир на полет под наблюдение на многопилотни вертолети. В този случай правата по ATPL(H) са с многопилотно ограничение, докато не бъдат изпълнени 100 часа като командир на полет.

(3) 

200 часа маршрутно полетно време, от които поне 100 часа трябва да са като командир на полет или като командир на полет под наблюдение;

(4) 

30 часа полетно време по прибори, от които не повече от 10 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори; и

(5) 

100 часа нощни полети като командир на полет или втори пилот.

От тези 1 000 часа полетно време до 100 часа могат да бъдат изпълнени на FSTD, от които максимум 25 часа могат да бъдат изпълнени на FNPT.

в) 

Полетното време на самолети се признава до 50 % при изпълнение на изискванията за полетно време, посочени в буква б).

г) 

Опитът, изискван съгласно буква б), трябва да е придобит преди да бъде проведена проверката на уменията за ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) — Проверка на уменията

Кандидатите за ATPL(H) преминават проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на многопилотен вертолет съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

Проверката на уменията се провежда на вертолета или на подходящо квалифициран FFS, представящ същия тип.

ПОДЧАСТ Ж

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ — IR

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

▼M12

FCL.600    IR — Общи положения

С изключение на случаите, посочени в точка FCL.835, операции по IFR на самолети, вертолети, дирижабли или ВС, задвижвани от силова установка, се извършват само от притежатели на PPL, CPL, MPL и ATPL, които имат IR за съответната категория ВС, или ако нямат такава квалификация, само при преминаване на проверка на уменията или при полет с инструктор.

▼B

FCL.605    IR — Права

▼M5

а)

Правата на притежателя на IR са да пилотира ВС съгласно IFR, включително операции при PBN, с височина за вземане на решение не по-малка от 200 фута (60 m).

▼B

б)

В случай на IR за многодвигателни ВС, тези права могат да бъдат разширени за височини за вземане на решение под 200 фута (60 m), когато кандидатът е преминал специално обучение в ATO и раздел 6 от проверката на уменията, предвидена в допълнение 9 към настоящата част за многопилотно ВС.

в)

Притежателите на IR упражняват своите права в съответствие с условията, предвидени в допълнение 8 към настоящата част.

г)

Само за вертолети. За да упражнява права съгласно IFR като командир на полет на многопилотни вертолети, притежателят на IR(H) трябва да има най-малко 70 часа полетно време по прибори, от които не повече от 30 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори.

FCL.610    IR — Предварителни условия и признаване

Кандидатите за IR трябва:

а) 

да притежават:

(1) 

поне PPL за съответната категория ВС и:

▼M3

i) 

права да летят през нощта в съответствие с FCL.810, ако правата за IR ще се използват през нощта; или

▼B

ii) 

ATPL за друга категория ВС; или

(2) 

CPL за съответната категория ВС.

▼M3

б) 

да имат най-малко 50 часа маршрутно полетно време като командир на полет на самолети, TMG, вертолети или дирижабли, от които най-малко 10 часа, или 20 часа за дирижабли, са на съответната категория ВС.

▼B

в) 

Само за вертолети. Кандидати, които са завършили интегриран курс на обучение за ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR или CPL(H), се освобождават от изискванията, описани в буква б).

FCL.615    IR — Теоретични познания и летателно обучение

а)

Курс. Кандидатите за IR трябва да са получили теоретични познания и летателно обучение в ATO. Курсът трябва да бъде:

(1) 

интегриран курс на обучение, който включва обучение за IR в съответствие с допълнение 3 към настоящата част; или

(2) 

модулен курс в съответствие с допълнение 6 към настоящата част.

▼M3

б)

Изпит. Кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, по следните дисциплини:

— 
въздушно право,
— 
общи познания за ВС — прибори,
— 
полетно планиране и контрол върху протичането на полета,
— 
човешки възможности,
— 
метеорология,
— 
радионавигация,
— 
комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).

▼B

FCL.620    IR — Проверка на уменията

а)

Кандидатите за IR преминават проверка на уменията в съответствие с допълнение 7 към настоящата част, за да демонстрират способност да изпълняват съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

б)

Проверката на уменията за IR за многодвигателни ВС се провежда на такъв тип ВС. Проверката за IR за еднодвигателни ВС се провежда на такъв тип ВС. За целите на този параграф многодвигателните самолети с тяга, съвпадаща с надлъжната ос на самолета, се считат за еднодвигателни самолети.

▼M12

в)

На кандидати, които са преминали проверка на уменията за IR за многодвигателен самолет на еднопилотен многодвигателен самолет, за който се изисква квалификация за клас, се издава и IR за еднодвигателен самолет за квалификациите за клас или тип еднодвигателен самолет, които притежават.

▼M11

FCL.625    IR — Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване

а) Валидност

IR е с валидност 1 година.

б) Потвърждаване на валидността

1) 

Валидността на IR се потвърждава в рамките на 3 месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност чрез спазване на критериите за потвърждаване на валидността за съответната категория въздухоплавателно средство.

2) 

Ако кандидатът реши да изпълни изискванията за потвърждаване на валидността по-рано от предвиденото в подточка 1, новият период на валидност започва да тече от датата на проверката на професионалната подготовка.

3) 

Кандидати, които не преминат успешно съответния раздел от проверката на професионалната подготовка за IR преди датата на изтичане на валидността на IR, не могат да упражняват правата, предоставени от IR, докато не преминат проверката на професионалната подготовка за IR.

▼M14

4) 

На кандидатите за потвърждаване на валидността на IR се признава изцяло покриването на изискванията за професионална подготовка съгласно настоящата подчаст, ако са преминали практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10, свързано с IR, на оператор на EBT.

▼M14

в) Подновяване

Ако срокът на валидност на IR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1) 

с цел да се определи дали е необходимо опреснително обучение, за да може кандидатите да достигнат нивото на професионална подготовка, необходимо за преминаване на частта с прибори от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9, те трябва да преминат оценка в една от следните организации:

i) 

в ATO;

ii) 

при оператор на EBT, който е специално одобрен за такова опреснително обучение;

2) 

ако организацията, извършваща оценката в съответствие с подточка 1, счете за необходимо, кандидатите преминават опреснително обучение в тази организация;

3) 

ако са изпълнили изискванията по подточка 1 и, според случая, подточка 2, кандидатите преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 или цялостно практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10 за съответната категория въздухоплавателно средство. Това практическо оценяване по EBT може да се съчетае с опреснителното обучение, посочено в подточка 2;

4) 

кандидатите притежават съответната квалификация за клас или тип, освен ако не е посочено друго в настоящото приложение.

▼M11

г) Ако валидността на IR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, кандидатът за IR трябва отново да премине успешно изпит за теоретични познания и проверка на уменията за IR.

▼M14

д) Притежателите на валидна квалификация за IR в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, се освобождават от спазването на изискванията от буква в), подточки 1 и 2, и буква г) при подновяване на правата за IR, съдържащи се в свидетелства за летателна правоспособност, издадени в съответствие с настоящото приложение.

е) Проверката на професионалната подготовка, посочена в буква в), подточка 3, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за подновяване на съответната квалификация за клас или тип.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията на самолетите

FCL.625.A    IR(A) — Потвърждаване на валидността

▼M11

а)

Потвърждаване на валидността.

За потвърждаване на валидността на квалификация за IR(A) кандидатите трябва:

1) 

да притежават съответната квалификация за клас или тип, освен ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с подновяване на съответната квалификация за клас или тип;

▼M14

2) 

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 или цялостно практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10, ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип;

▼M11

3) 

ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR не е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип:

i) 

за еднопилотни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 3б и тези части от раздел 1, които имат отношение към планирания полет за проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение;

ii) 

за многодвигателни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 6 от проверката на професионалната подготовка за еднопилотни самолети в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, изпълнена като полети по прибори.

▼M14

4) 

В случая на потвърждаване на валидността съгласно подточка 3 може да се използва FNPT II или FFS, представящ съответния клас или тип самолет, при условие че поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификацията за IR(A) се изпълнява на самолет.

▼B

б)

В съответствие с допълнение 8 към настоящата част могат да бъдат признати за изпълнени определени изисквания за потвърждаване на валидността.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за категорията на вертолетите

▼M11

FCL.625.H    IR(H) — Потвърждаване на валидността

а) За потвърждаване на валидността на квалификация за IR(H) кандидатите трябва:

1) 

да притежават съответната квалификация за тип, освен ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с подновяване на съответната квалификация за тип;

2) 

да преминат проверка на професионалната подготовка за съответния тип вертолет в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение, ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за тип;

3) 

ако потвърждаването на валидността на квалификацията за IR не е съчетано с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, трябва да изпълнят изискванията на раздел 5 и съответните части от раздел 1 от проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящото приложение за съответния тип вертолет.

б) В случая на проверка на професионалната подготовка съгласно буква а), подточка 3 може да се използва FTD 2/3 или FFS, представящ съответния тип вертолет, при условие че поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификацията за IR(H) се изпълнява на вертолет.

в) В съответствие с допълнение 8 към настоящото приложение могат да бъдат признати за изпълнени определени изисквания за потвърждаване на валидността.

▼B

FCL.630.H    IR(H) — Разширяване на правата от еднодвигателни за многодвигателни вертолети

Притежателите на IR(H) за еднодвигателни вертолети, които искат за първи път да разширят правата по квалификацията за многодвигателни вертолети, трябва да преминат:

а) 

курс на обучение в ATO, състоящ се от минимум 5 часа обучение с инструктор за полети по прибори, от които 3 часа могат да бъдат на FFS или FTD 2/3, или FNPT II/III; и

б) 

раздел 5 от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част на многодвигателни вертолети.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за категорията на дирижаблите

FCL.625.As    IR(As) — Потвърждаване на валидността

Кандидатите за потвърждаване на валидността на IR(As):

а) 

когато се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответния тип дирижабъл;

б) 

когато не се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, трябва да изпълнят изискванията на раздел 5 и всички части от раздел 1, които имат отношение към планирания полет, от проверката на професионалната подготовка за дирижабли в съответствие с допълнение 9 към настоящата част. В този случай може да се използва FTD 2/3 или FFS, представящ съответния тип, но поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на IR(As) при тези обстоятелства трябва да се изпълни на дирижабъл.

ПОДЧАСТ З

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КЛАС И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ТИП

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.700    Обстоятелства, при които се изисква квалификация за клас или тип

▼M12

а)

На притежателите на свидетелство за летателна правоспособност е позволено да управляват ВС само ако имат валидна и подходяща квалификация за клас или тип, освен ако е изпълнено някое от следните условия:

1) 

ако упражняват правата по LAPL;

2) 

ако преминат проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка за подновяване на квалификация за клас или тип;

3) 

ако преминат летателно обучение;

4) 

ако притежават квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с точка FCL.820.

▼B

б)

Независимо от разпоредбите на буква а), в случай на полети, свързани с въвеждането или модификацията на типове ВС, пилотите могат да притежават специален сертификат, издаден от компетентния орган, с който им се разрешава да изпълняват полетите. Валидността на това разрешение трябва да е ограничена за конкретните полети.

▼M5 —————

▼B

FCL.705    Права на притежателя на квалификация за клас или тип

Правата на притежател на квалификация за тип или клас са да лети като пилот на ВС от същия тип или клас като определените от тази квалификация.

▼M11

FCL.710    Квалификация за клас и тип — варианти

а) Пилотите преминават обучение за разликите между вариантите на тип ВС или за запознаване, за да разширят своите права за друг вариант на ВС в рамките на квалификация за един клас или тип. В случая на варианти в рамките на квалификация за клас или тип обучението за разликите между вариантите на тип ВС или за запознаване включва съответните дисциплини, определени в OSD, според случая.

б) Обучението за разликите между вариантите на тип ВС се провежда от някой от следните субекти:

1) 

ATO;

2) 

DTO — в случая на въздухоплавателни средства, посочени в буква а), подточка 1, буква в) и буква а), подточка 2, буква в) от точка DTO.GEN.110 от приложение VIII;

3) 

притежател на САО, който разполага с одобрена програма за обучение за разликите между вариантите на тип ВС за съответния клас или тип.

в) Независимо от изискването на буква б), обучението за разликите между вариантите на тип ВС за TMG, еднодвигателни самолети с бутален двигател („SEP“), еднодвигателни самолети с турбинен двигател („SET“) и многодвигателни самолети с бутални двигатели („MEP“) може да бъде проведено от подходящо квалифициран инструктор, освен ако не е предвидено друго в OSD.

г) Ако пилотите не са пилотирали конкретния вариант в рамките на 2 години след обучението, посочено в буква б), те преминават допълнително обучение за разликите между вариантите на тип ВС или проверка на професионалната подготовка на същия вариант, освен за типове или варианти в рамките на квалификация за клас за SEP и TMG.

д) Обучението за разликите между вариантите на тип ВС или проверката на професионалната подготовка на съответния вариант трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора или проверяващия, според случая.

▼B

FCL.725    Изисквания за издаване на квалификация за клас и тип

▼M7

а)

Курс на обучение. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да завърши курс на обучение в ATO. Кандидатът за квалификация за клас еднодвигателни, бутални ВС с невисоки летателни характеристики, квалификация за клас TMG или квалификация за тип еднодвигателни вертолети, посочен в точка DTO.GEN.110, буква а), точка (2), буква в) от приложение VIII (част DTO), може да завърши курс на обучение в DTO. Курсът на обучение за квалификация за тип включва задължителните дисциплини за съответния тип, определени в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията.

▼B

б)

Теоретичен изпит. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да премине теоретичен изпит, организиран от ATO, за да покаже ниво на теоретични познания, необходимо за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС.

(1) 

За многопилотни ВС теоретичният изпит е писмен и се състои от най-малко 100 въпроса с възможност за избор на правилен отговор, подходящо разпределени между основните дисциплини от учебната програма.

(2) 

За еднопилотни многодвигателни ВС теоретичният изпит е писмен и броят на въпросите с възможност за избор на правилен отговор зависи от сложността на ВС.

(3) 

За еднодвигателни ВС теоретичният изпит се провежда устно от проверяващия по време на проверката на уменията, за да се определи дали кандидатът притежава задоволителни познания.

▼M3

(4) 

За еднопилотни самолети, класифицирани като самолети с високи летателни характеристики, изпитът е писмен и се състои от най-малко 100 въпроса с възможност за избор на правилен отговор, подходящо разпределени между дисциплини от учебната програма.

▼M11

(5) 

За еднопилотни еднодвигателни и еднопилотни многодвигателни самолети (ВС, кацащи на водна повърхност) изпитът трябва да бъде в писмена форма и да се състои от най-малко 30 въпроса с възможност за избор на правилен отговор.

▼B

в)

Проверка на уменията. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да премине проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да покаже уменията, необходими за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС.

Кандидатът трябва да премине проверката на уменията в срок от 6 месеца след започване на обучението за квалификация за клас или тип и в срок от 6 месеца преди кандидатстването за издаване на квалификация за клас или тип.

▼M8

г)

Кандидат, който вече притежава квалификация за даден тип ВС, с права за еднопилотна или многопилотна експлоатация, се счита за изпълнил теоретичните изисквания, когато кандидатства за добавяне на право за другата форма на експлоатация на същия тип ВС. Такъв кандидат завършва допълнително летателно обучение за другата форма на експлоатация при АТО или притежател на САО, който е изрично оправомощен от компетентния орган да провежда подобно обучение. Формата на експлоатация се вписва в свидетелството.

▼B

д)

Независимо от разпоредбите на горните параграфи, пилоти, притежаващи квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с FCL.820, които са участвали в разработването, сертифицирането и произвеждането на летателни изпитания за даден тип ВС, и имат 50 часа общо полетно време или 10 часа полетно време като командир на полет на изпитателни полети на този тип, имат право да кандидатстват за издаването на квалификация за съответния тип, при условие че отговарят на изискванията за опит и предварителните условия за издаване на квалификация за този тип, установени в настоящата подчаст за съответната категория ВС.

▼M12

е)

На кандидатите за квалификация за клас TMG, които притежават и SPL в съответствие с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията, в това число права за управление на TMG, се признава изцяло покриването на изискванията от букви а), б) и в).

▼M14

FCL.740    Валидност и подновяване на квалификация за клас и тип

а) 

Валидност

1) 

Валидността на квалификацията за клас и тип е 1 година, с изключение на тази за клас еднопилотни еднодвигателни ВС, за която тя е 2 години, освен ако не е определено друго в OSD. Ако пилотът реши да изпълни изискванията за потвърждаване на валидността по-рано от предвиденото в точки FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL и FCL.740.As, новият период на валидност започва да тече от датата на проверката на професионалната подготовка.

2) 

На кандидатите за потвърждаване на валидността на IR се признава изцяло покриването на изискванията за професионална подготовка съгласно настоящата подчаст, ако са преминали практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10 при оператор, който е въвел EBT за съответната квалификация за клас или тип.

б) 

Подновяване

За подновяване на квалификация за клас или тип кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

1) 

с цел да се определи дали е необходимо опреснително обучение, за да може кандидатите да достигнат нивото на професионална подготовка, необходимо да експлоатират безопасно въздухоплавателните средства, те трябва да преминат оценка в една от следните организации:

i) 

в ATO;

ii) 

в DTO или в ATO, ако квалификацията с изтекъл срок на валидност е била квалификация за клас еднодвигателни ВС с бутален двигател, с невисоки летателни характеристики, квалификация за клас TMG или квалификация за тип еднодвигателни вертолети, посочена в точка DTO.GEN.110, буква а), подточка 2, буква в) от приложение VIII;

iii) 

в DTO, в ATO или с инструктор, ако срокът на валидност на квалификацията е изтекъл преди не повече от 3 години и квалификацията е била за клас еднодвигателни ВС с бутален двигател, с невисоки летателни характеристики, или за клас TMG;

iv) 

при оператор на EBT, който е специално одобрен за такова опреснително обучение;

2) 

ако организацията или инструкторът, извършващи оценката в съответствие с подточка 1, счетат за необходимо, кандидатите преминават опреснително обучение в тази организация или с този инструктор;

3) 

ако са изпълнили изискванията по подточка 1 и, според случая, подточка 2, кандидатите преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 или цялостно практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10. Това практическо оценяване по EBT може да се съчетае с опреснителното обучение, посочено в подточка 2.

Чрез дерогация от буква б), подточки 1, 2 и 3, пилотите, които притежават квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с точка FCL.820, които са участвали в летателни изпитания във фазата на разработването, на сертифицирането или на производството на даден тип ВС и имат 50 часа общо полетно време или 10 часа полетно време като командир на полет на изпитателни полети на същия тип през годината преди датата на подаване на заявлението, имат право да кандидатстват за потвърждаване на валидността или за подновяване на съответната квалификация за тип.

Кандидатите се освобождават от изискването по буква б), подточки 1 и 2, ако притежават валидна квалификация за същия клас или тип ВС в свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, и ако са оправомощени да упражняват правата по тази квалификация.

в) 

Пилотите, които напускат програма на оператор за EBT, след като не са успели да демонстрират приемливо ниво на компетентност в съответствие с тази програма за EBT, не могат да упражняват правата по тази квалификация за тип, докато не изпълнят някое от следните условия:

1) 

да са преминали практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10;

2) 

да са преминали проверка на професионалната подготовка в съответствие с точка FCL.625, буква в), подточка 3 или точка FCL.740, буква б), подточка 3, според случая. В този случай точка FCL.625, буква б), подточка 4 и точка FCL.740, буква а), подточка 2 не се прилагат.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията на самолетите

▼M8

FCL.720.A    Изисквания за опит и предварителни условия за издаване на квалификация за клас и тип — самолети

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, кандидатите за издаване на квалификация за клас или тип трябва да отговарят на следните изисквания за опит и предварителни условия за издаване на съответната квалификация:

а)   Еднопилотни самолети

▼M14

При кандидатстване за придобиване на квалификация за клас или тип или когато разширяват правата по квалификация за клас или тип, вече притежавани за многопилотна експлоатация, кандидатите за първоначално издаване на права за експлоатация на еднопилотни самолети при многопилотна експлоатация, трябва да отговарят на изискванията от буква б), подточка 4, и, преди започване на съответния курс на обучение — на изискванията от буква б), подточка 5.

▼M8

В допълнение, за:

(1)   Еднопилотни многодвигателни самолети

Кандидатите за издаване на първа квалификация за клас или тип на еднопилотен многодвигателен самолет трябва да имат най-малко 70 часа като командири на полет (PIC) на самолети.

(2)   Еднопилотни несложни самолети с високи летателни характеристики

Преди да започнат летателно обучение кандидатите за издаване на първа квалификация за клас или тип за еднопилотен самолет, класифициран като самолет с високи характеристики, трябва:

i) 

да имат общ летателен опит най-малко 200 часа, от които 70 часа като командири на полет на самолети; както и

ii) 

да отговарят на едно от следните изисквания:

А) 

да притежават сертификат за успешно завършен курс за допълнителни теоретични познания, преминат в ATO; или

Б) 

да са преминали теоретичните изпити за ATPL(A), в съответствие с изискванията на настоящото приложение (част FCL); или

В) 

освен свидетелството, издадено в съответствие с изискванията на настоящото приложение (част FCL), да притежават ATPL(A) или CPL(A)/IR с покрити изисквания за теоретична подготовка за ATPL(A), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция.

▼M14

3)

Еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики

Кандидатите за придобиване на квалификация за тип за сложен еднопилотен самолет, класифициран като самолет с високи летателни характеристики, освен на изискванията от подточка 2, трябва да отговарят на всички посочени по-долу условия:

i) 

да притежават или да са притежавали IR(A) за еднодвигателни или многодвигателни самолети, според случая и както е определено в подчаст Ж;

ii) 

за издаване на първа квалификация за тип, преди да започнат курса на обучение за придобиване на квалификацията за тип, те трябва да отговарят на изискванията от буква б), подточка 5.

▼M8

б)   Многопилотни самолети

▼M14

Кандидатите за придобиване на първа квалификация за тип за многопилотен самолет са обучаеми пилоти, които понастоящем преминават обучение за MPL или преди започване на курса за квалификация за тип отговарят на следните изисквания:

▼M8

(1) 

имат най-малко 70 часа летателен опит като командири на полет на самолети;

(2) 

притежават или са притежавали IR(A) за многодвигателни самолети;

(3) 

преминали са теоретичните изпити за ATPL(A), в съответствие с изискванията на настоящото приложение (част FCL);

(4) 

освен когато курсът за придобиване на квалификация за тип е съчетан с курс по MCC:

i) 

имат сертификат за успешно завършен курс по MCC на самолети; или

ii) 

имат сертификат за успешно завършен курс по MCC на вертолети и повече от 100 часа летателен опит като пилоти на многопилотни вертолети; или

iii) 

имат най-малко 500 часа като пилоти на многопилотни вертолети; или

iv) 

имат най-малко 500 часа като пилоти в многопилотна експлоатация на еднопилотни многодвигателни самолети в търговския въздушен транспорт в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация; както и

▼M14

5) 

са завършили курс на обучение, посочен в точка FCL.745.A, освен ако не отговарят на някое от следните условия:

i) 

през предходните 3 години са преминали обучение и проверка в съответствие с точки ORO.FC.220 и ORO.FC.230 от приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012;

ii) 

преминали са обучението, посочено в точка FCL.915, буква д), подточка 1, ii).

▼M8

в)

Независимо от буква б), държава членка може да издаде квалификация за тип с ограничени права за многопилотен самолет, която позволява на притежателите ѝ да действат като заместващи втори пилоти в полет над ешелон 200, при условие че двама други членове на екипажа притежават квалификация за тип в съответствие с буква б).

г)

Когато в данните за експлоатационна годност е предвидено, упражняването на правата по квалификация за тип първоначално може да е ограничено до полети под наблюдението на инструктор. Полетното време под наблюдение трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора. Ограничението отпада, когато пилотите докажат, че полетното време под наблюдение, изисквано съгласно данните за експлоатационна годност, е изпълнено.

FCL.725.A    Теоретични познания и летателно обучение за издаване на квалификация за клас и тип — самолети

Освен ако е предвидено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012:

а) 

за еднопилотни многодвигателни самолети:

(1) 

теоретичното обучение за квалификация за клас еднопилотни многодвигателни самолети включва не по-малко от 7 часа обучение за полети на многодвигателни самолети; както и

(2) 

курсът летателно обучение за квалификация за клас или тип еднопилотни многодвигателни самолети включва най-малко 2 часа и 30 мин. летателно обучение с инструктор на многодвигателни самолети в нормални условия и не по-малко от 3 часа и 30 мин. летателно обучение с инструктор за действия при отказ на двигател и техника на пилотиране при полет с несиметрична тяга.

б) 

за еднопилотни самолети, кацащи на водна повърхност:

(1) 

курсът за квалификации за еднопилотни самолети, кацащи на водна повърхност, включва теоретични познания и летателно обучение; както и

(2) 

летателното обучение за квалификация за клас или тип за еднопилотни самолети, кацащи на водна повърхност, включва най-малко 8 часа летателно обучение с инструктор, ако кандидатите притежават съответната квалификация за клас или тип за ВС, кацащи на твърда повърхност, или 10 часа, ако не притежават такава квалификация; както и

в) 

за сложни еднопилотни самолети с невисоки летателни характеристики, сложни еднопилотни самолети с високи летателни характеристики и многопилотни самолети курсовете за обучение включват теоретични познания за UPRT и летателно обучение, свързано със спецификата на съответния клас или тип.

▼B

FCL.730.A    Специални изисквания за пилоти, които преминават курс за придобиване на квалификация за тип с нулево полетно време (ZFTT) — самолети

а)

Пилот, преминаващ обучение със ZFTT, трябва да е изпълнил на многопилотен турбореактивен транспортен самолет, сертифициран по стандартите на CS-25 или друг еквивалентен код за летателна годност, или на многопилотен турбовитлов самолет с максимална сертифицирана излетна маса не по-малка от 10 тона, или със сертифицирана конфигурация от седалки за повече от 19 пътници, минимум:

(1) 

1 500 часа полетно време или 250 маршрутни сектора, ако по време на курса се използва FFS, ниво CG, C или междинно C;

(2) 

500 часа полетно време или 100 маршрутни сектора, ако по време на курса се използва FFS, ниво DG или D.

б)

Когато пилотът преминава от турбовитлов на турбореактивен самолет, или от турбореактивен на турбовитлов самолет, се изисква допълнително обучение на симулатор.

FCL.735.A    Курс по взаимодействие в многочленен екипаж (МСС) — самолети

а)

Курсът по MCC се състои най-малко от:

(1) 

25 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

(2) 

20 часа практическо обучение по MCC или 15 часа в случая на обучаеми пилоти, посещаващи интегриран курс за ATP.

Използва се FNPT II MCC или FFS. Когато обучението по MCC се съчетае с първоначалното обучение за придобиване на квалификация за тип, практическото обучение по MCC може да се съкрати до не по-малко от 10 часа, ако се използва един и същ FFS за обучение по MCC и обучение за придобиване на квалификация за тип.

б)

Курсът по MCC трябва да се завърши в рамките на 6 месеца в ATO.

в)

Освен ако курсът по MCC е съчетан с обучение за придобиване на квалификация за тип, след завършването му кандидатът получава сертификат за завършен курс по MCC.

г)

Кандидат, преминал обучение по MCC за която и да е друга категория ВС, се освобождава от изискванията, предвидени в буква а), точка 1.

FCL.740.A    Потвърждаване на валидността на квалификация за клас и тип — самолети

а)

Потвърждаване на валидността на квалификации за клас многодвигателни самолети и квалификации за тип. За потвърждаване на валидността на квалификации за клас многодвигателни самолети и квалификации за тип кандидатът трябва:

▼M14

(1) 

да премине проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 или цялостно практическо оценяване по EBT в съответствие с допълнение 10 — на съответния клас или тип самолет или FSTD, представящo този клас или тип, в рамките на 3 месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на квалификацията; както и

▼B

(2) 

да изпълни по време на срока на валидност на квалификацията поне:

i) 

10 маршрутни сектора като пилот на съответния клас или тип самолет; или

ii) 

1 маршрутен сектор като пилот на съответния клас или тип самолет или на FFS, изпълнен с проверяващ. Този маршрутен сектор може да бъде изпълнен по време на проверката на професионалната подготовка.

(3) 

Пилот, работещ за оператор на търговски транспортни полети, одобрен в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация, който е преминал проверката на професионалната подготовка на оператора, съчетана с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип, се освобождава от изискванията, описани в точка 2.

▼M12

(4) 

Потвърждаването на валидността на BIR или IR(A), ако се притежава такава квалификация, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип.

▼M4

б)

Потвърждаването на валидността на квалификационни класове за клас еднопилотни еднодвигателни въздухоплавателни средства.

(1) 

▼M12

Квалификации за клас еднодвигателен самолет с бутален двигател и квалификации за клас TMG. За потвърждаване на валидността на квалификации за клас еднопилотен еднодвигателен самолет с бутален двигател или квалификации за клас TMG кандидатите трябва:

▼M4

i) 

в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на съответния квалификационен клас, да премине проверка на професионалната подготовка с изпитващ на съответния клас, съгласно допълнение 9 към настоящата част; или

ii) 

в рамките на 12 месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на съответния квалификационен клас, да пролети 12 часа полетно време на съответния клас, в т.ч.:

— 
6 часа като командир на полет,
— 
12 излитания и 12 кацания, и
— 
опреснително обучение с продължителност поне 1 час полетно време с полетен инструктор (FI) или инструктор за обучение за квалификационен клас за клас (CRI). Кандидатите могат да бъдат освободени от това опреснително обучение, ако са преминали проверка на професионалната подготовка за квалификационен клас за клас или тип, проверка на уменията или оценка на компетентността за който и да е друг клас или тип самолет.
(2) 

Когато кандидатите притежават квалификационен клас едновременно и за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на твърда повърхност, и за клас TMG, те могат да изпълнят изискванията, посочени в точка 1, за един от двата класа или за съчетание от тях и да получат потвърждаване на валидността на квалификационните класове за двата класа.

(3) 

Еднопилотни еднодвигателни турбовитлови самолети. За потвърждаване на валидността на квалификационни класове за клас еднодвигателни турбовитлови самолети кандидатите трябва да преминат проверка на професионалната подготовка с изпитващ на съответния клас, съгласно допълнение 9 към настоящата част, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на съответния квалификационен клас.

(4) 

Когато кандидатите притежават квалификационен клас едновременно и за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност, и за клас TMG, те могат да изпълнят изискванията, посочени в точка 1, подточка ii) за един от двата класа или за съчетание от тях и да получат потвърждаване на валидността на квалификационните класове за двата класа. Поне 1 час от изискваното полетно време като командир на полет и поне 6 от изискваните 12 излитания и кацания трябва да бъдат изпълнени за всеки клас.

▼M12

(5) 

Проверката на уменията за потвърждаване на валидността на квалификация за клас еднопилотен еднодвигателен самолет може да се съчетае с проверката на уменията за потвърждаване на валидността на BIR в съответствие с точка FCL.835, буква ж), подточка 8.

▼B

в)

Кандидатите, които не успеят да преминат успешно всички части на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане срока на валидност на квалификацията за клас или тип, не могат да упражняват правата си до успешното преминаване на проверката.

▼M8

FCL.745.A Курс UPRT за напреднали — самолети

а) 

Курсът UPRT за напреднали се провежда в ATO и включва поне:

(1) 

5 часа теоретична подготовка;

(2) 

предполетни и следполетни разбори; както и

(3) 

3 часа летателно обучение с инструктор за самолети FI(A), квалифициран съгласно точка FCL.915, буква д), състоящо се от курс UPRT за напреднали в самолет, отговарящ на задачата на обучението.

б) 

При завършване на курса UPRT, ATO издава на кандидатите сертификат за завършен курс.

▼B

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за категорията на вертолетите

FCL.720.H    Изисквания за опит и предварителни условия за издаване на квалификация за тип — вертолети

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип вертолет трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия за издаване на съответната квалификация:

а) 

Многопилотни вертолети. Кандидатът за курс за придобиване на първа квалификация за тип многопилотен вертолет трябва:

(1) 

да има най-малко 70 часа като командир на полет на вертолети;

(2) 

освен когато курсът за придобиване на квалификация за тип е съчетан с курс по MCC:

i) 

да има сертификат за успешно завършен курс по MCC на вертолети; или

ii) 

да има най-малко 500 часа като пилот на многопилотни вертолети; или

iii) 

да има най-малко 500 часа като пилот в многопилотна експлоатация на многодвигателни вертолети.

(3) 

да е преминал теоретичните изпити за ATPL(H).

б) 

На кандидат за курс за придобиване на първа квалификация за тип многопилотен вертолет, който е завършил интегриран курс за ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR или CPL(H) и който не отговаря на изискването, описано в буква а), точка 1, се издава квалификация за тип с ограничение на правата до изпълнение на полети само като втори пилот. Това ограничение отпада, когато пилотът:

(1) 

има най-малко 70 часа като командир на полет или командир на полет под наблюдение на вертолети;

(2) 

премине проверка на уменията като командир на полет в многопилотен екипаж на съответния тип вертолет.

в) 

Еднопилотни многодвигателни вертолети. Кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип еднопилотен многодвигателен вертолет трябва:

(1) 

преди да започне летателно обучение:

i) 

да е преминал теоретичните изпити за ATPL(H); или

ii) 

да притежава сертификат за завършен предварителен курс, проведен от ATO. Курсът трябва да обхваща следните дисциплини от теоретичния курс за ATPL(H):

— 
общи познания за ВС: конструкция/системи/двигатели и прибори/електроника,
— 
характеристики на полета и планиране: маса и центровка, характеристики.
(2) 

в случая на кандидати, които не са завършили интегриран курс на обучение за ATP(H)/IR, ATP(H) или CPL(H)/IR — трябва да имат най-малко 70 часа като командир на полет на вертолети.

FCL.735.H    Курс за взаимодействие в многочленен екипаж — вертолети

а)

Курсът по MCC се състои най-малко от:

(1) 

за MCC/IR:

i) 

25 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

ii) 

20 часа практическо обучение по MCC или 15 часа в случая на обучаеми пилоти, посещаващи интегриран курс за ATP(H)/IR. Когато обучението по MCC се съчетае с първоначалното обучение за придобиване на квалификация за тип многопилотен вертолет, практическото обучение по MCC може да се съкрати до не по-малко от 10 часа, ако се използва един и същ FSTD за обучение по MCC и обучение за придобиване на квалификация за тип;

(2) 

за MCC/VFR:

i) 

25 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

ii) 

15 часа практическо обучение по MCC или 10 часа в случая на обучаеми пилоти, посещаващи интегриран курс за ATP(H)/IR. Когато обучението по MCC се съчетае с първоначалното обучение за придобиване на квалификация за тип многопилотен вертолет, практическото обучение по MCC може да се съкрати до не по-малко от 7 часа, ако се използва един и същ FSTD за обучение по MCC и обучение за придобиване на квалификация за тип.

б)

Курсът по MCC трябва да се завърши в рамките на 6 месеца в ATO.

Използват се FNPT II или III, квалифицирани за MCC, FTD 2/3 или FFS.

в)

Освен ако курсът по MCC не е съчетан с обучение за придобиване на квалификация за многопилотен тип вертолет, след завършването му кандидатът получава сертификат за завършен курс по MCC.

г)

Кандидат, преминал обучение по MCC за която и да е друга категория ВС, се освобождава от изискванията, предвидени в буква а), точка 1, подточка i) или буква а), точка 2, подточка i), според случая.

д)

Кандидат за обучение по MCC/IR, който е завършил курс по MCC/VFR, се освобождава от изискването, предвидено в буква а), точка 1, подточка i), и трябва да завърши 5 часа практическо обучение по MCC/IR.

FCL.740.H    Потвърждаване на валидността на квалификация за тип — вертолети

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификации за тип за вертолети кандидатът трябва:

(1) 

да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния тип вертолет или FSTD, представящ този тип, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; и

(2) 

да има най-малко 2 часа като пилот на съответния тип вертолет в рамките на срока на валидност на квалификацията. Продължителността на проверката на професионалната подготовка може да се включи към посочените два часа.

(3) 

Когато кандидатите притежават повече от 1 квалификация за тип еднодвигателни, бутални вертолети, те могат да получат потвърждаване на валидността на всички съответни квалификации за тип, като преминат проверка на професионалната подготовка само на 1 от типовете, при условие че имат най-малко 2 часа полетно време като командир на полет на останалите типове по време на срока на валидност.

Всеки път проверката на професионалната подготовка се провежда на различен тип.

(4) 

Когато кандидатите притежават повече от 1 квалификация за тип еднодвигателни турбинни вертолети с максимална сертифицирана излетна маса до 3 175 kg, те могат да получат потвърждаване на валидността на всички съответни квалификации за тип, като преминат проверка на професионалната подготовка само на 1 от типовете, при условие че имат:

i) 

300 часа като командир на полет на вертолети;

ii) 

15 часа на всеки от типовете, за които имат квалификация; и

iii) 

най-малко 2 часа полетно време като командир на полет на всеки от останалите типове по време на срока на валидност.

Всеки път проверката на професионалната подготовка се провежда на различен тип.

(5) 

Пилот, който премине успешно проверката на уменията за придобиване на допълнителна квалификация за тип, получава потвърждаване на валидността за съответните квалификации за тип в общите групи, в съответствие с точки 3 и 4.

(6) 

Потвърждаването на валидността на IR(H), ако се притежава такава квалификация, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за квалификация за тип.

б)

Кандидат, който не успее да премине успешно всички раздели на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане на срока на валидност на квалификацията за тип, не може да упражнява правата си до успешното завършване на проверката. В случая на буква а), точки 3 и 4 кандидатът не може да упражнява правата си на никой от типовете вертолети.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за категорията на въздухоплавателните средства, задвижвани от силова установка

FCL.720.PL    Изисквания за опит и предварителни условия за издаване на квалификация за тип — въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия:

а) 

за пилоти на самолети:

(1) 

да притежава CPL/IR(A) с покрити изисквания за теоретична подготовка за ATPL или ATPL(A);

(2) 

да притежава сертификат за завършен курс по MCC;

(3) 

да има повече от 100 часа като пилот на многопилотни самолети;

(4) 

да има 40 часа летателно обучение на вертолети;

б) 

за пилоти на вертолети:

(1) 

да притежава CPL/IR(H) с покрити изисквания за теоретична подготовка за ATPL или ATPL/IR(H);

(2) 

да притежава сертификат за завършен курс по MCC;

(3) 

да има повече от 100 часа като пилот на многопилотни вертолети;

(4) 

да има 40 часа летателно обучение на самолети;

в) 

за пилоти, квалифицирани да летят на самолети и вертолети:

(1) 

да притежава поне CPL(H);

(2) 

да притежава IR и теоретична подготовка за ATPL или ATPL за самолети или за вертолети;

(3) 

да притежава сертификат за завършен курс по MCC на вертолети или самолети;

(4) 

да има най-малко 100 часа като пилот на многопилотни вертолети или самолети;

(5) 

да има 40 часа летателно обучение на самолети или вертолети, според случая, ако пилотът няма опит като ATPL или на многопилотни ВС.

FCL.725.PL    Летателно обучение за издаване на квалификация за тип — въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка

Летателното обучение като част от курса за квалификация за тип въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, трябва да се извърши на ВС и на FSTD, представящ въздухоплавателното средство и подходящо квалифициран за тази цел.

FCL.740.PL    Потвърждаване на валидността на квалификация за тип — въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификации за тип за въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, кандидатът трябва:

(1) 

да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация;

(2) 

да изпълни по време на срока на валидност на квалификацията поне:

i) 

10 маршрутни сектора като пилот на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка; или

ii) 

1 маршрутен сектор като пилот на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка, или на FFS, изпълнен с проверяващ. Този маршрутен сектор може да бъде изпълнен по време на проверката на професионалната подготовка.

(3) 

Пилот, работещ за оператор на търговски транспортни полети, одобрен в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация, който е преминал проверката на професионалната подготовка на оператора, съчетана с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за тип, се освобождава от изискванията, описани в точка 2.

б)

Кандидат, който не успее да премине успешно всички раздели на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане срока на валидност на квалификация за тип, не може да упражнява правата си до успешното завършване на проверката.

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за категорията на дирижаблите

FCL.720.As    Предварителни условия за издаване на квалификация за тип — дирижабли

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип дирижабли трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия:

а) 

за многопилотни дирижабли:

(1) 

да има 70 часа полетно време като командир на полет на дирижабли;

(2) 

да притежава сертификат за успешно завършен курс по MCC на дирижабли.

(3) 

На кандидат, който не отговаря на изискването, описано в точка 2, се издава квалификация за тип с ограничение на правата за полети само като втори пилот. Това ограничение отпада, когато пилотът има 100 часа полетно време като командир на полет или като командир на полет под наблюдение на дирижабли.

FCL.735.As    Курс за взаимодействие в многочленен екипаж — дирижабли

▼M3

а)

Курсът по MCC се състои най-малко от:

1) 

12 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

2) 

5 часа практическо обучение по MCC;

Използват се FNPT II или III, квалифицирани за MCC, FTD 2/3 или FFS.

▼B

б)

Курсът по MCC трябва да се завърши в рамките на 6 месеца в ATO.

в)

Освен ако курсът по MCC не е съчетан с обучение за придобиване на квалификация за многопилотен тип, след завършването му кандидатът получава сертификат за завършен курс по MCC.

г)

Кандидат, преминал обучение по MCC за която и да е друга категория ВС, се освобождава от изискванията, предвидени в буква а).

FCL.740.As    Потвърждаване на валидността на квалификация за тип — дирижабли

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификации за тип за дирижабли кандидатът трябва:

(1) 

да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния тип дирижабъл в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; и

(2) 

да има най-малко 2 часа като пилот на съответния тип дирижабъл в рамките на срока на валидност на квалификацията. Продължителността на проверката на професионалната подготовка може да се включи към посочените два часа.

(3) 

Потвърждаване на валидността на IR(As), ако се притежава такава квалификация, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип.

б)

Кандидат, който не успее да премине успешно всички раздели на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане срока на валидност на квалификацията за тип, не може да упражнява правата си до успешното завършване на проверката.

ПОДЧАСТ И

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

FCL.800    Квалификация за фигурен пилотаж

▼M12

а)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност с права за управление на самолети или TMG извършват фигурен пилотаж само ако притежават квалификация за фигурен пилотаж в съответствие с настоящата точка.

▼B

б)

Кандидатите за квалификация за фигурен пилотаж трябва да имат:

▼M12

(1) 

след издаването на свидетелството за летателна правоспособност минимум 30 часа полетно време като командир на самолети или TMG;

(2) 

▼M7

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:

▼B

i) 

теоретична подготовка, подходяща за квалификацията;

▼M12

ii) 

минимум 5 часа обучение по фигурен пилотаж със самолети или TMG, които летят с тяга на двигател.

в)

Правата, предоставени от квалификацията за фигурен пилотаж, са ограничени до фигурен пилотаж със самолети или TMG, които летят с тяга на двигател, в зависимост от това за кое ВС са спазени изискванията от буква б), подточка 1 и буква б), подточка 2, ii). Това ограничение се отменя при подаване на заявление, ако пилотът е изпълнил успешно минимум 3 обучителни полета с инструктор на самолети или TMG, които летят с тяга на двигател, според случая, като е покрил пълния учебен план за фигурен пилотаж.

▼M12

г)

Кандидати за квалификация за фигурен пилотаж, които имат и квалификация за клас TMG, както и разширени права за фигурен пилотаж за планери с правата, посочени в точка SFCL.200, буква г) от приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията:

1) 

са освободени от ограничаване на квалификацията за фигурен пилотаж до самолети, както е посочено в буква в), ако отговарят на изискванията от буква б), подточка 1 и буква б), подточка 2, ii) за самолети, или

2) 

признава им се изцяло покриването на изискванията от буква б) за издаване на квалификация за фигурен пилотаж, ограничена до TMG, които летят с тяга на двигател. Това ограничение се отменя при подаване на заявление, ако пилотът е преминал обучението, посочено в буква в).

▼B

FCL.805    Квалификации за теглене на планери и теглене на рекламни плакати

а)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност с права да летят на самолети или TMG могат да теглят планери или рекламни плакати, само ако притежават съответната квалификация за теглене на планери или рекламни плакати.

б)

Кандидатите за квалификация за теглене на планери трябва да имат:

(1) 

най-малко 30 часа полетно време като командир на полет и 60 излитания и кацания на самолети, ако дейността ще се извършва със самолети, или на TMG, ако дейността ще се извършва с TMG, изпълнени след издаването на свидетелството за правоспособност.

(2) 

▼M7

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:

▼B

i) 

теоретична подготовка относно операциите и процедурите по теглене;

ii) 

най-малко 10 полета за обучение по теглене на планер, включително най-малко 5 полета с инструктор; и

▼M12

iii) 

с изключение на притежателите на SPL в съответствие с приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията — 5 полета за запознаване със спецификата на планер, излитащ с ВС.

▼B

в)

Кандидатите за квалификация за теглене на рекламни плакати трябва да имат:

(1) 

най-малко 100 часа полетно време и 200 излитания и кацания като командир на полет на самолети или TMG след издаването на свидетелството за правоспособност. Най-малко 30 от тези часове трябва да са на самолети, ако дейността ще се извършва със самолети, или на TMG, ако дейността ще се извършва с TMG.

(2) 

▼M7

курс на обучение в DTO или в ATO, включващ:

▼B

i) 

теоретична подготовка относно операциите и процедурите по теглене;

ii) 

най-малко 10 полета за обучение по теглене на рекламен плакат, включително най-малко 5 полета с инструктор.

▼M11

г)

Правата по квалификациите за теглене на планери и теглене на рекламни плакати са ограничени до самолети или TMG, в съответствие с това на кое ВС е проведено летателното обучение. Правата за теглене на рекламни плакати са ограничени до метода на теглене, използван при летателното обучение. Правата се разширяват, ако пилотите изпълнят успешно поне три обучителни полета с инструктор, които покриват цялата учебна програма за теглене, на другия вид въздухоплавателно средство и по съответния метод за теглене на рекламни плакати.

▼B

д)

За може да упражнява правата, дадени му съгласно квалификацията за теглене на планери или теглене на рекламни плакати, притежателят на квалификацията трябва да има най-малко 5 тегления през последните 24 месеца.

е)

Ако пилотът не отговаря на изискването, описано в буква д), преди да възобнови упражняването на своите права той трябва да изпълни недостигащите тегления с инструктор или под наблюдението на инструктор.

▼M12

ж)

На кандидатите за квалификация за теглене на планери или теглене на рекламни плакати с TMG в съответствие с настоящата точка се признава изцяло покриването на изискванията от буква б) или буква в), според случая, ако притежават квалификация за теглене на планери или теглене на рекламни плакати в съответствие с точка SFCL.205 от приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията, според случая, или ако отговарят на всички изисквания за издаването на такава квалификация.

▼B

FCL.810    Квалификация за нощни полети

а)

Самолети, TMG, дирижабли.

(1) 

▼M12

Кандидатите трябва да са завършили курс на обучение в рамките на срок до 6 месеца от неговото начало в DTO или в ATO, за да упражняват правата по LAPL или PPL за самолети, TMG или дирижабли при условия на VFR през нощта. Курсът се състои от:

▼B

i) 

теоретична подготовка;

▼M3

ii) 

най-малко 5 часа полетно време на съответната категория ВС през нощта, което включва поне 3 часа полетно време с инструктор, в т. ч. най-малко 1 час маршрутни полети с поне един маршрутен полет с инструктор от минимум 50 km (27 морски мили) и 5 самостоятелни излитания и 5 кацания до пълно спиране на ВС.

▼B

(2) 

Преди да преминат обучението през нощта притежателите на LAPL трябва да са преминали основното обучение за полети по прибори, необходимо за издаване на PPL.

(3) 

Ако кандидатите притежават квалификация за клас еднодвигателни, бутални самолети, кацащи на твърда повърхност, и клас TMG, те могат да изпълнят изискванията на точка 1 по-горе за един от класовете или за двата класа.

▼M12

(4) 

На кандидатите за квалификация за нощни полети със самолети или TMG в съответствие с настоящата подточка се признава изцяло покриването на изискванията съгласно подточки 1 и 2, ако имат квалификация за нощни полети с TMG в съответствие с точка SFCL.210 от приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията или ако отговарят на всички изисквания за издаването на такава квалификация.

▼B

б)

Вертолети. Ако правата по PPL за вертолети ще се упражняват при условия на VFR през нощта, кандидатът трябва:

(1) 

да има най-малко 100 часа полетно време като пилот на вертолети след издаването на свидетелството за правоспособност, включително най-малко 60 часа като командир на полет на вертолети и 20 часа маршрутни полети;

(2) 

▼M7

да е завършил курс на обучение в DTO или в ATO. Курсът трябва да се завърши в рамките на шест месеца и се състои от:

▼B

i) 

5 часа теоретична подготовка;

ii) 

10 часа обучение с инструктор за пилотиране на вертолет по прибори; и

iii) 

5 часа полетно време през нощта, което включва най-малко 3 часа полетно време с инструктор, в т. ч. поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане.

(3) 

На кандидат, който притежава или е притежавал IR за самолет или TMG, се признават 5 часа за покриване на изискванията, посочени в точка 2, подточка ii) по-горе.

▼M12 —————

▼B

FCL.815    Квалификация за планински терени

а)

▼M12

Права. Правата на притежател на квалификация за планински терени са да изпълнява полети със самолети или TMG към и от повърхности, за които се изисква такава квалификация от съответните органи, определени от държавите членки.

Притежателите на LAPL или PPL с права за управление на самолети или TMG могат да придобият първоначалната квалификация за планински терени на:

▼B

(1) 

колела, за да се получи право за летене до и от такива повърхности, когато не са покрити със сняг; или

(2) 

ски, за да се получи право за летене до и от такива повърхности, когато са покрити със сняг.

(3) 

Правата по първоначалната квалификация могат да бъдат разширени за права на колела или на ски, когато пилотът е преминал съответен допълнителен курс за запознаване, включващ теоретична подготовка и летателно обучение с инструктор за планински терени.

▼M7

б)

Курс на обучение. Кандидатите за квалификация за планински терени трябва в рамките на 24 месеца да са завършили курс по теоретична подготовка и летателно обучение в DTO или в ATO. Съдържанието на курса трябва да е съобразено с правата на квалификацията за планински терени, за която се кандидатства.

▼B

в)

Проверка на уменията. След завършване на обучението кандидатът преминава проверка на уменията с FE, квалифициран за тази цел. Проверката на уменията включва:

(1) 

устен теоретичен изпит;

(2) 

6 кацания на поне 2 различни повърхности, определени като изискващи квалификация за планински терени, различни от повърхността на излитане.

г)

Валидност. Квалификацията за планински терени е валидна за срок от 24 месеца.

▼M11

д)

Потвърждаване на валидността

За потвърждаване на валидността на квалификация за планински терени кандидатите трябва:

1) 

през предходните 2 години да са изпълнили поне шест кацания на повърхност, определена като изискваща квалификация за планински терени;

2) 

да преминат проверка на професионалната подготовка в съответствие с изискванията от буква в).

▼B

е)

Подновяване. Ако срокът на валидност на квалификацията е изтекъл, кандидатът трябва да отговаря на изискването, посочено в буква д), точка 2.

FCL.820    Квалификация за летателни изпитания

а)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за самолети или вертолети могат да работят като командир на полет в летателни изпитания категория 1 и 2, посочени в Част-21, само ако притежават квалификация за летателни изпитания.

б)

Задължението за притежаване на квалификация за летателни изпитания, установено в буква а), се прилага единствено за летателни изпитания, провеждани на:

(1) 

вертолети, сертифицирани или които предстои да бъдат сертифицирани в съответствие със стандартите на CS-27 или CS-29, или еквивалентни кодове за летателна годност; или

(2) 

самолети, сертифицирани или които предстои да бъдат сертифицирани в съответствие със:

i) 

стандартите на CS-25 или еквивалентни кодове за летателна годност; или

ii) 

стандартите на CS-23 или еквивалентни кодове за летателна годност, с изключение на самолети с максимална излетна маса до 2 000 kg.

в)

Правата на притежателя на квалификация за летателни изпитания, в рамките на съответната категория ВС, са следните:

(1) 

в случая на квалификация за летателни изпитания от категория 1— да провежда всички категории летателни изпитания, определени в Част-21, като командир на полет или като втори пилот;

(2) 

в случая на квалификация за летателни изпитания от категория 2:

i) 

да провежда летателни изпитания от категория 1, определени в Част-21:

— 
като втори пилот; или
— 
като командир на полет, в случая със самолетите, посочени в буква б), точка 2, подточка ii), с изключение на ВС за къси разстояния или тези с проектна скорост на пикиране над 0,6 Мах или максимален таван над 25 000 фута;
ii) 

да провежда всички останали категории летателни изпитания, определени в Част-21, като командир на полет или като втори пилот;

▼M5

(3) 

да изпълнява полети без квалификация за тип или клас, както е определено в подчаст З, с изключение на това, че квалификацията за полетни изпитания не може да се използва за операции за търговски въздушен транспорт.

▼B

г)

Кандидатите за първо придобиване на квалификация за летателни изпитания трябва:

(1) 

да притежават най-малко CPL и IR в съответната категория ВС;

(2) 

да имат най-малко 1 000 часа полетно време в съответната категория ВС, от които поне 400 часа като командир на полет;

(3) 

да са завършили курс на обучение в ATO, подходящ за съответното ВС и категория полети. Обучението трябва да обхваща най-малко следните дисциплини:

— 
характеристики,
— 
стабилност и управление/характеристики на управление,
— 
системи,
— 
управление на изпитанието,
— 
управление на риска/безопасността.

д)

Правата на притежателите на квалификация за летателни изпитания могат да бъдат разширени за друга категория летателни изпитания и друга категория ВС, ако кандидатите са завършили допълнителен курс на обучение в ATO.

▼M3

FCL.825    Квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR)

a) 

Права и условия

(1) 

Правата на притежателя на квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR) са да изпълнява полети през деня съгласно IFR по време на маршрутната фаза на полета със самолет, за който притежава квалификация за клас или тип. Правата могат да бъдат разширени да включват изпълнение на полети през нощта съгласно IFR по време на маршрутната фаза на полета, ако пилотът притежава квалификация за пилотиране в нощни условия в съответствие с FCL.810.

(2) 

Притежателят на EIR започва и продължава полет, на който възнамерява да упражни правата на своята квалификация, само ако последната налична метеорологична информация показва, че:

i) 

метеорологичните условия при излитане са такива, че позволяват частта от полета от излитането до планиран преход от VFR-към-IFR да се изпълни съгласно VFR; и

ii) 

в планираното време за пристигане на планираното летище на местоназначение метеорологичните условия ще бъдат такива, че да позволяват частта от полета от преход IFR към VFR към кацане да се изпълни съгласно VFR.

б) 

Предварителни условия. Кандидатите за EIR притежават най-малко PPL(A) и имат най-малко 20 часа маршрутно полетно време като командир на полет на самолети.

в) 

Курс на обучениe. Кандидатите за EIR трябва да са завършили в рамките на период от 36 месеца в ATO:

(1) 

най-малко 80 часа теоретична подготовка съгласно FCL.615; и

(2) 

обучение за полет по прибори, по време на което:

i) 

летателното обучение за EIR за еднодвигателни самолети включва най-малко 15 часа полетно време по прибори с инструктор; и

ii) 

летателното обучение за EIR за многодвигателни самолети включва най-малко 16 часа полетно време по прибори с инструктор, от които най-малко 4 часа на многодвигателен самолет.

г) 

Теоретични знания. Преди преминаване на проверка на уменията кандидатът демонстрира ниво на теоретични знания, съответстващо на даваните права, по дисциплините, посочени в FCL.615, буква б).

д) 

Проверка на уменията. След завършване на обучението кандидатът преминава проверка на уменията на самолет с IRE. Проверката на уменията за EIR за многодвигателен самолет се провежда на такъв тип самолет. Проверката за EIR за еднодвигателен самолет се провежда на такъв тип самолет.

е) 

Чрез дерогация от букви в) и г) притежателят на EIR за еднодвигателен самолет, който притежава и квалификация за тип или за клас многодвигателни и желае да получи EIR за многодвигателен самолет за първи път, трябва успешно да премине курс в АТО, включващ най-малко 2 часа полетно време по прибори с инструктор на многодвигателни самолети по време на маршрутната фаза на полета и да премине проверката на уменията, посочена в буква д).

ж) 

Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване.

(1) 

EIR е с валидност 1 година.

(2) 

Кандидатите за потвърждаване на валидността на EIR:

i) 

преминават проверка на професионалната подготовка на самолет в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; или

ii) 

в рамките на 12-те месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация, изпълняват 6 часа като командир на полет съгласно IFR и най-малко 1 час летателно обучение с инструктор, притежаващ права да обучава за IR(A) или EIR.

(3) 

За всяко второ последващо потвърждаване на валидността притежателят на EIR преминава проверка на професионалната подготовка в съответствие с буква ж), точка (2), точка i).

(4) 

Ако срокът на валидност на EIR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите:

i) 

преминават опреснително обучение с инструктор, притежаващ права да обучава за IR(A) или EIR, за да достигнат необходимото ниво на професионална подготовка; и

ii) 

преминават проверка на професионалната подготовка.

(5) 

Ако валидността на EIR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години от последната дата на валидност, притежателят трябва отново да премине успешно теоретични изпити за EIR в съответствие с FCL.615, буква б).

▼M4

(6) 

Проверката на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или подновяване на EIR за многодвигателен самолет, както и изискваният в буква ж), точка 2, подточка ii) обучителен полет се извършват с многодвигателен самолет. Ако пилотът притежава и EIR за еднодвигателен самолет, въпросната проверка на професионалната подготовка води също и до потвърждаване на валидността или подновяване на EIR за еднодвигателен самолет. Обучителният полет на многодвигателен самолет трябва да отговаря също и на изискването за обучителен полет за EIR за еднодвигателен самолет.

▼M3

з) 

Когато кандидатът за EIR е преминал полетно време по прибори с инструктор IRI(A) или FI(A), притежаващ права да обучава за IR или EIR, тези часове могат да бъдат признати като част от изискваното в буква в), точка (2), подточки i) и ii) полетно време, но не повече от съответно 5 или 6 часа. 4-те часа обучение за полет по прибори на многодвигателни самолети, изисквани в буква в), точка (2), точка ii), не се вземат предвид за това признаване.

(1) 

За да се определи броят на часовете, които ще се признават, и за да се установят нуждите от обучение, кандидатът преминава предварителна оценка в ATO.

(2) 

Преминаването на обучението за полети по прибори, предоставяно от инструктор IRI(A) или FI(A), се документира в специален документ за обучение, който се подписва от инструктора.

и) 

На кандидатите за EIR, притежаващи PPL или CPL по Част FCL и валидна IR(A), издадени от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, може да се признае изцяло покриването на изискванията за преминаване на курс за обучение, посочени в буква в). За да му бъде издадена EIR, кандидатът:

(1) 

преминава успешно проверка на уменията за EIR;

(2) 

чрез дерогация от буква г) демонстрира пред проверяващия по време на проверката на уменията, че е придобил адекватно ниво на теоретични познания по въздушно право, метеорология, полетно планиране и летателни характеристики (IR);

(3) 

притежава опит от минимум 25 часа полетно време по прибори като командир на полет на самолети.

▼M12 —————

▼B

ПОДЧАСТ Й

ИНСТРУКТОРИ

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.900    Сертификат за инструктор

а)

Общи положения. Лице може да провежда:

(1) 

летателно обучение на ВС, само ако притежава:

i) 

свидетелство за летателна правоспособност, издадено или признато съгласно настоящия регламент;

ii) 

сертификат за инструктор, издаден съгласно настоящата подчаст, съответстващ на провежданото обучение;

(2) 

летателно обучение на симулатор или обучение по MCC, само ако притежава сертификат за инструктор, издаден съгласно настоящата подчаст, съответстващ на провежданото обучение.

б)

Специални условия:

▼M8

(1) 

Компетентният орган може да издаде специален сертификат, даващ правото на инструктор да провежда летателно обучение, когато съответствието с изискванията, определени в настоящата подчаст, е невъзможно в случай на въвеждане на:

i) 

ново въздухоплавателно средство в авиопарка на държавата членка или превозвача; или

ii) 

нови курсове на обучение в настоящото приложение (част FCL).

Този сертификат трябва да е ограничен до полетите за обучение, необходими за въвеждането на новия тип ВС или новия курс на обучение, и неговата валидност във всички случаи не може да е повече от 1 година.

▼B

(2) 

Притежателите на сертификат, издаден в съответствие с буква б), точка 1, които искат да кандидатстват за издаване на сертификат за инструктор, трябва да отговарят на предварителните условия и изискванията за потвърждаване на валидността, установени за тази категория инструктор. Независимо от разпоредбите на FCL.905.TRI, буква б), сертификатът за TRI, издаден съгласно настоящата/ия алинея/параграф, включва правото да се обучава за придобиване на сертификат за TRI или SFI за съответния тип ВС.

▼M11

в)

Обучение, предоставено извън територията на държавите членки

1) 

Чрез дерогация от буква а), в случая на летателно обучение, предоставено в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, компетентният орган издава сертификат за инструктор на кандидат, който:

i) 

притежава свидетелство за летателна правоспособност, което отговаря на всички посочени по-долу критерии:

A) 

в съответствие е с приложение 1 към Чикагската конвенция;

Б) 

при всички случаи е поне CPL за съответната категория ВС, със съответната квалификация или сертификат;

ii) 

отговаря на изискванията за издаване на съответния сертификат за инструктор, установени в настоящата подчаст;

iii) 

демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на инструктор съгласно настоящото приложение.

2) 

Сертификатът е ограничен до провеждане на летателно обучение в рамките на курс на обучение, одобрен в съответствие с настоящото приложение, който отговаря на всички посочени по-долу условия:

i) 

предоставя се извън територията, за която носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция;

ii) 

предоставя се на обучаеми пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се провежда летателното обучение.

▼M8

FCL.915    Общи предварителни условия и изисквания за инструктори

а)   Общи положения

Кандидатите за издаване на сертификат за инструктор трябва да са навършили поне 18 години.

б)   Допълнителни изисквания за инструкторите, провеждащи летателно обучение на ВС

Кандидатите за издаване или притежателите на сертификат за инструктор с права за провеждане на летателно обучение на ВС трябва:

(1) 

за целите на обучението за свидетелство — да притежават поне свидетелството, или в случая по точка FCL.900, буква в), равностойното свидетелство, за което провеждат летателно обучение;

(2) 

за целите на обучението за квалификация — да притежават съответната квалификация, или в случая по точка FCL.900, буква в), равностойната квалификация, за която провеждат летателно обучение;

(3) 

с изключение на инструкторите за летателни изпитания (FTI), да:

i) 

имат най-малко 15 часа полетно време като пилоти на класа или типа ВС, на който ще се провежда летателното обучение, от които най-много 7 часа може да са на летателен тренажор, представящ класа или типа ВС, ако е приложимо; или

ii) 

са преминали оценка на компетентността за съответната категория инструктор на този клас или тип ВС; както и

(4) 

имат право да действат като командири на полет на ВС по време на такова летателно обучение.

▼M12

в)   Признаване с оглед на допълнителни сертификати за инструктор и за целите на потвърждаване на валидността

(1) 

Може да се признаят изцяло уменията за преподаване и обучение на:

i) 

притежатели на сертификат за инструктор, които кандидатстват за допълнителни сертификати на инструктор; и

ii) 

кандидати за сертификат за инструктор, които вече притежават такъв, издаден в съответствие с приложение III (Част BFCL) към Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията или приложение III (Част SFCL) към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията.

▼M8

(2) 

Часовете, пролетяни като проверяващ по време на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, се признават изцяло при изпълнение на изискванията за потвърждаване на валидността за всички притежавани сертификати за инструктор.

г)

Признаването към разширяване с допълнителни типове ще взема предвид съответните елементи съгласно данните за експлоатационна годност, определени съгласно приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.

д)

Допълнителни изисквания към инструкторите в курсове за обучение съгласно FCL.745.A:

(1) 

В допълнение към буква б), преди да могат да работят като инструктори в курсове за обучение съгласно FCL.745.A, притежателите на сертификат за инструктор трябва да:

i) 

имат поне 500 часа полетно време като пилоти на самолети, включително 200 часа летателно обучение;

ii) 

след като са спазили изискванията за опит в буква д), точка 1), подточка i), са завършили обучение за инструктори по UPRT, проведен в ATO, по време на който компетентността на кандидатите е била непрекъснато оценявана; както и

iii) 

при завършването на курса ATO им е издала сертификат за завършен курс, а началникът по обучението е вписал правата, посочени в буква д), точка 1 в летателната книжка на кандидатите.

(2) 

Правата, посочени в буква д), точка 1, се упражняват само ако през последната година инструкторите са участвали в опреснително обучение, проведено в ATO, по време на което тяхната компетентност да провеждат курс за обучение съгласно FCL.745.A е била оценена на удовлетворително за началника по обучението равнище.

(3) 

Инструкторите, които имат правата, посочени в буква д), точка 1, могат да работят като инструктори на курс за обучение, както е посочено в буква д), точка 1), подточка ii), ако:

i) 

имат 25 часа опит като полетни инструктори по време на обучение съгласно FCL.45.A;

ii) 

са преминали оценка на компетентността си за това право; както и

iii) 

отговарят на изискванията за скорошен опит в буква д), точка 2.

(4) 

Тези права се вписват в летателната книжка на инструкторите и се подписват от проверяващия.

▼B

FCL.920    Компетентност на инструкторите и оценка

Всички инструктори трябва да бъдат обучени за постигане на следната компетентност:

— 
подготвяне на средства за обучение,
— 
създаване на подходящ климат за обучение,
— 
предаване на знания,
— 
обвързване на управлението на опасностите и грешките (TEM) с управлението на ресурсите на екипажа,
— 
планиране на времето с оглед постигане на целите на обучението,
— 
улесняване на ученето,
— 
оценяване на резултатите на обучаемите,
— 
следене и преглед на напредъка,
— 
оценяване на етапите на обучението,
— 
докладване на крайните резултати.

FCL.925    Допълнителни изисквания за инструктори за MPL

а)

Инструкторите, които провеждат обучение за MPL, трябва:

(1) 

успешно да са завършили курс за обучение на инструктори за MPL в ATO; и

(2) 

допълнително, за основните, междинните и напредналите фази на интегрирания курс за обучение за MPL:

i) 

да имат опит в многопилотна експлоатация; и

ii) 

да са завършили първоначален курс по управление на ресурсите на екипажа с оператор на търговски транспортни полети, одобрен в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация.

б)

Курс за обучение на инструктори МРL

(1) Курсът за обучение на инструктори МРL трябва да включва не по-малко от 14 часа на обучение.

След завършване курса на обучение кандидатът преминава оценка на компетентността на инструктора и на познания за подхода на обучение, който се основава на компетентност.

(2) Оценката се състои от практическа демонстрация на летателно обучение в съответния етап от курса на обучението за MPL. Тя се провежда от проверяващ, квалифициран съгласно подчаст К.

(3) След успешното завършване на курса на обучението за MPL, ATO издава на кандидата сертификат за квалификация на инструктор.

в)

За да запази правата, в рамките на последните 12 месеца инструкторът трябва да изпълни в рамките на курс за MPL обучение:

(1) 

1 сесия на симулатор с продължителност най-малко 3 часа; или

(2) 

1 въздушно упражнение от поне 1 час, съдържащо минимум 2 излитания и кацания.

г)

Ако инструкторът не отговаря на изискванията, посочени в буква в), преди да започне да упражнява правата за провеждане на летателно обучение за MPL трябва:

(1) 

да премине опреснително (refresher) обучение в ATO, за да достигне нивото на компетентност, необходимо за успешно преминаване на оценката за компетентността на инструктора; и

(2) 

успешно да премине оценката за компетентността на инструктора, както е посочено в буква б), точка 2.

▼M7

FCL.930    Курс на обучение

а) 

Кандидатът за сертификат за инструктор трябва да е завършил курс по теоретична подготовка и летателно обучение в ATO. Кандидатът за сертификат за инструктор за планери или балони може да е завършил курс по теоретична подготовка и летателно обучение в DTO.

б) 

Освен конкретните дисциплини, определени в настоящото приложение (част FCL) за всяка категория инструктор, курсът на обучение трябва да съдържа дисциплините, изисквани в точка FCL.920.

▼B

FCL.935    Оценка на компетентността

▼M11

а)

С изключение на инструктор за обучение по взаимодействие в многочленен екипаж („MCCI“), инструктор за обучение в симулатор („STI“), инструктор за квалификация за планински терени („MI“) и инструктор за летателни изпитания („FTI“), кандидатът за сертификат за инструктор трябва да премине оценка на компетентността в съответната категория ВС, на съответния клас или тип или на подходящ FSTD, за да демонстрира на проверяващ, квалифициран съгласно подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава един обучаем пилот до ниво за придобиване на съответното свидетелство за летателна правоспособност, квалификация или сертификат.

▼B

б)

Тази оценка трябва да включва:

(1) 

демонстриране на компетентността, описана в FCL.920, по време на подготовката на полета, дейностите след полета и теоретичното обучение;

(2) 

устни теоретични изпити на земята, разбори преди и след полет и демонстрации в полет на съответния клас/тип ВС или FSTD;

(3) 

упражнения, подходящи за оценка на компетентността на инструктора.

в)

Оценката се провежда на същия клас или тип ВС или FSTD, използван за летателното обучение.

г)

Когато за потвърждаване на валидността на сертификата за инструктор се изисква оценка на компетентността, кандидат, който не премине успешно оценката преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за инструктор, не може да упражнява правата си до успешното завършване на оценката.

▼M11

FCL.940    Срок на валидност на сертификата за инструктор

С изключение на MI и без да се засягат разпоредбите на точка FCL.900, буква б), подточка 1 и точка FCL.915, буква д), подточка 2, сертификатите за инструктори са валидни за срок от 3 години.

▼M4

FCL.945    Задължения за инструкторите

След изпълнение на обучителен полет за потвърждаване на валидността на квалификационен клас за клас SEP или TMG в съответствие с FCL.740.A, буква б), точка 1 и само в случай на удовлетворяване на всички останали критерии за потвърждаване на валидността, посочени във FCL. 740.A, буква б), точка 1, инструкторът заверява свидетелството за правоспособност на кандидата с новата дата на изтичане на срока на валидност на квалификационния клас или сертификата, ако е специално упълномощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за свидетелството за правоспособност на кандидата.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за полетен инструктор — FI

▼M11

FCL.905.FI    FI — Права и условия

Правата на FI са да провежда летателно обучение за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на:

▼M12

а) 

PPL и LAPL за съответната категория ВС;

б) 

квалификация за клас и тип за еднопилотни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики;

▼M11

в) 

квалификация за клас и тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че FI отговаря на някое от следните условия:

1) 

притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети;

2) 

отговаря на всички посочени по-долу условия:

i) 

има поне 500 часа като пилот при многопилотна експлоатация на самолети;

ii) 

преминал е курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

г) 

квалификация за тип за еднопилотни или многопилотни дирижабли;

д) 

CPL за съответната категория ВС, при условие че FI има поне 200 часа летателно обучение на същата категория въздухоплавателно средство;

е) 

квалификация за нощни полети, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1) 

квалифициран е да лети през нощта на съответната категория ВС;

2) 

демонстрирал е на FI, квалифициран в съответствие с буква й), способността да обучава през нощта;

3) 

отговаря на изискването за опит при нощни полети, посочено в точка FCL.060, буква б), подточка 2;

▼M12

ж) 

квалификация за теглене или фигурен пилотаж, при условие че FI притежава тези права и че е демонстрирал пред FI, квалифициран в съответствие с буква й), способността си да обучава за тази квалификация;

▼M11

з) 

квалификация за EIR или IR за съответната категория ВС, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1) 

има поне 200 часа полетно време в съответствие с IFR, от които най-много 50 часа могат да са време на наземна тренировка по прибори на FFS, FTD 2/3 или FNPT II;

2) 

завършил е като обучаем пилот курс на обучение за IRI и е преминал оценка на компетентността за сертификат за IRI;

3) 

изпълнява изискванията от точки FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935 за многодвигателни самолети и от точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 1 и точка FCL.915.TRI, буква г), подточка 2 за многодвигателни вертолети;

и) 

квалификация за клас или тип еднопилотни многодвигателни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че FI отговаря на посочените по-долу условия:

1) 

в случая на самолети — да отговаря на изискванията от точки FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935;

2) 

в случая на вертолети — да отговаря на изискванията от точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 1 и точка FCL.915.TRI, буква г) подточка 2;

й) 

сертификат за FI, IRI, CRI, STI или MI, при условие че отговаря на всички посочени по-долу условия:

▼M12

1) 

преминали са минимум 500 часа летателно обучение на съответната категория ВС;

▼M11

2) 

преминал е оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 за съответната категория ВС, за да демонстрира на проверяващ на полетен инструктор („FIE“) способност да обучава за съответния сертификат;

к) 

MPL, при условие че FI отговаря на всички посочени по-долу условия:

1) 

за основната полетна фаза на обучението е изпълнил поне 500 часа полетно време като пилот на самолети, включително поне 200 часа летателно обучение;

2) 

за основната фаза на обучението:

i) 

притежава IR за многодвигателен самолет и правото да обучава за IR;

ii) 

има поне 1 500 часа полетно време при експлоатация в многочленен екипаж;

3) 

в случая на FI, вече квалифициран да обучава по интегрирани курсове за ATP(A) или CPL(A)/IR, изискването, посочено в подточка 2, ii), може да бъде заменено със завършването на структуриран курс на обучение, състоящ се от следното:

i) 

квалификация за МСС;

ii) 

наблюдаване на пет сесии на летателно обучение във фаза 3 на курс MPL;

iii) 

наблюдаване на пет сесии на летателно обучение във фаза 4 на курс MPL;

iv) 

наблюдаване на пет сесии на оператора за периодично обучение с имитация на реални рейсови полети;

v) 

съдържанието на курса по МССI.

В този случай FI провежда първите си пет инструкторски сесии под наблюдението на TRI(A), MCCI(A) или SFI(A), квалифицирани за летателно обучение MPL.

▼B

FCL.910.FI    FI — Ограничени права

а)

▼M7

Правата на FI са ограничени до провеждането на летателно обучение под наблюдението на FI за същата категория ВС, определен за целта от DTO или от ATO в следните случаи:

▼M12

(1) 

за издаване на PPL и LAPL;

▼B

(2) 

във всички интегрирани курсове на ниво PPL, в случая на самолети и вертолети;

▼M12

(3) 

за квалификация за клас и тип за еднопилотни, еднодвигателни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики;

▼B

(4) 

за квалификации за нощни полети, за теглене или за фигурен пилотаж.

б)

Докато провежда обучение под наблюдение в съответствие с буква а), FI няма право да разрешава на обучаемите пилоти да извършват първи самостоятелни полети и първи самостоятелни маршрутни полети.

в)

Ограниченията, посочени в букви а) и б), отпадат от сертификата за FI, когато FI е изпълнил поне:

(1) 

за FI(A) — 100 часа летателно обучение на самолети или TMG и освен това е наблюдавал най-малко 25 самостоятелни полета на обучаеми;

(2) 

за FI(H) — 100 часа летателно обучение на вертолети и освен това е наблюдавал най-малко 25 самостоятелни въздушни упражнения на обучаеми;

▼M12

(3) 

за FI(As) — 15 часа или 50 излитания летателно обучение, които покриват цялата учебна програма за издаване на PPL(As).

▼B

FCL.915.FI    FI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за FI трябва:

а) 

в случая на FI(A) и FI(H):

(1) 

да е преминал поне 10 часа обучение за полет по прибори на съответната категория ВС, от които не повече от 5 часа могат да са време на наземна тренировка по прибори на FSTD;

(2) 

да има 20 часа маршрутни полети като командир на полет при условията на VFR, на съответната категория ВС; и

б) 

допълнително за FI(A):

(1) 

да притежава поне CPL(А); или

(2) 

да притежава поне PPL(A) и:

▼M11

i) 

с изключение на FI(A), който провежда обучение само за LAPL(A) — да е преминал изпит за теоретични познания за CPL, който може да бъде взет, без да е завършен теоретичен курс на обучение за CPL, и който не е валиден за издаване на CPL; както и

▼B

ii) 

да има най-малко 200 часа полетно време на самолети или TMG, от които 150 часа като командир на полет.

(3) 

да има най-малко 30 часа на еднодвигателни самолети с бутален двигател, от които поне 5 часа трябва да са изпълнени през последните 6 месеца, предхождащи предварителната летателна проверка, посочена в FCL.930.FI, буква а);

(4) 

да има VFR маршрутен полет като командир на полет, включително полет с дължина най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който да има кацания до пълно спиране на ВС на две различни летища;

в) 

допълнително за FI(H) да има 250 часа общо полетно време като пилот на вертолети, от които:

(1) 

най-малко 100 часа като командир на полет, ако кандидатът притежава поне CPL(H); или

▼M11

(2) 

поне 200 часа като командир на полет, ако кандидатът притежава поне PPL(H) и е преминал изпит за теоретични познания за CPL, който може да бъде взет, без да е завършен теоретичен курс на обучение за CPL, и който не е валиден за издаване на CPL;

▼B

г) 

за FI(As), да има 500 часа полетно време като командир на полет на дирижабли, от които 400 часа трябва да са като командир на полет, притежаващ CPL(As);

▼M12 —————

▼B

FCL.930.FI    FI — Курс на обучение

а)

Кандидатите за сертификат за FI в рамките на 6-те месеца, предхождащи началото на курса, трябва да са минали специална предварителна летателна проверка с FI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и), чиято цел е да се оцени способността им да преминат курса. Тази предварителна летателна проверка се основава на проверката на професионалната подготовка за квалификации за клас и тип, както е посочено в допълнение 9 към настоящата част.

б)

Курсът на обучение за FI трябва да включва:

(1) 

25 часа преподаване и обучение;

▼M12

(2) 

поне 100 часа теоретична подготовка, в това число проверки на напредъка;

▼B

(3) 
i) 

в случая на FI (A) и (H), най-малко 30 часа летателно обучение, от които 25 часа трябва да са с инструктор, от които 5 часа могат да бъдат проведени на FFS, FNPT I или II, или FTD 2/3;

▼M12

ii) 

в случая на FI(As) — минимум 20 часа летателно обучение, от които 15 часа трябва да са с инструктор;

▼M12 —————

▼M12

(4) 

На кандидатите за сертификат за FI за друга категория ВС, които притежават или са притежавали FI(A), (H) или (As), се признават 55 часа за покриване на изискването, посочено в буква б), подточка 2.

▼M11

в)

Кандидатите за сертификат за FI, които притежават или са притежавали друг сертификат за инструктор, издаден в съответствие с настоящото приложение, се счита, че отговарят на изискванията, предвидени в буква б), подточка 1.

▼M11

FCL.940.FI    FI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а) Потвърждаване на валидността

1) 

За потвърждаване на валидността на сертификат за FI притежателят трябва да отговаря на поне две от следните три изисквания преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за FI:

i) 

той има:

A) 

в случая на FI(A) и FI(H) — поне 50 часа летателно обучение на съответната категория ВС като FI, TRI, CRI, IRI, MI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, поне 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI;

Б) 

в случая на FI(As) — поне 20 часа летателно обучение на дирижабли като FI, IRI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за FI;

▼M12 —————

▼M11

ii) 

той е преминал опреснителен курс на обучение за инструктор като FI в АTO или организиран от компетентния орган. FI(B) и FI(S) могат да преминат този опреснителен курс на обучение за инструктор в DTO;

iii) 

преминал е оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI.

▼M12

2) 

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността в случая на FI(A) или FI(H) или всяко трето потвърждаване на валидността в случая на FI(As) притежателите на съответния сертификат за FI преминават оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

▼M11

б) Подновяване.

Ако срокът на валидност на сертификата за FI е изтекъл, кандидатите трябва в срок от 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за подновяване да преминат пълен опреснителен курс на обучение за инструктор FI в ATO или организиран от компетентен орган или, в случая на FI(B) или FI(S) в ATO, в DTO или организиран от компетентен орган, както и да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

▼B

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за инструктор за квалификация за тип — TRI

▼M14

FCL.905.TRI   TRI – Права и условия

а) 

Правата на TRI са да обучава за:

1) 

потвърждаване на валидността и подновяване на IR, при условие че TRI притежава валидна IR;

2) 

издаване на сертификат за TRI или SFI, при условие че притежателят отговаря на всички посочени по-долу условия:

i) 

има поне 50 часа инструкторски опит като TRI или SFI в съответствие с настоящия регламент или Регламент (ЕС) № 965/2012;

ii) 

провел е учебната програма за летателно обучение за съответната част от курса за TRI в съответствие с точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 3 по удовлетворителен за началника по обучението на ATO начин;

3) 

в случая на TRI за еднопилотни самолети:

i) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация.

Правата на TRI(SPA) могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики за многопилотна експлоатация, при условие че TRI отговаря на някое от посочените по-долу условия:

A) 

притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети;

Б) 

има поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

ii) 

курса за MPL за основната фаза, при условие че правата му са разширени за многопилотна експлоатация и притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A);

4) 

в случая на TRI за многопилотни самолети:

i) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за:

A) 

многопилотни самолети;

Б) 

еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за многопилотна експлоатация;

ii) 

обучение по MCC;

iii) 

курса за MPL за основната, междинната и напредналата фаза, при условие че за основната фаза притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A);

5) 

в случая на TRI за вертолети:

i) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип вертолети;

ii) 

обучение по MCC, при условие че притежава квалификация за тип многопилотни вертолети;

iii) 

разширяване на правата на IR(H) еднодвигателни вертолети за IR(H) многодвигателни вертолети;

6) 

в случая на TRI за ВС, задвижвани от силова установка:

i) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип ВС, задвижвани от силова установка;

ii) 

обучение по MCC.

б) 

Правата на TRI включват права за провеждане на практическо оценяване по EBT при оператор на EBT, при условие че инструкторът отговаря на изискванията от приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012 за стандартизация на инструктори за EBT при този оператор на EBT.

▼M11

FCL.910.TRI    TRI — Ограничени права

а) Общи положения. Ако обучението за TRI се провежда само на FSTD, правата на TRI са ограничени до обучение на FSTD. Това ограничение трябва все пак да включва следните права за провеждане на въздухоплавателното средство на:

1) 

LIFUS, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 4, i);

2) 

обучение за кацане, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в точка FCL.930.TRI, буква а), подточка 4, ii); или

3) 

обучителния полет, посочен в точка FCL.060, буква в), подточка 2, при условие че курсът за TRI е включвал обучението, посочено в буква а), подточка 1 или 2.

Ограничението за FSTD се премахва, ако TRI е преминал оценка на компетентността във въздухоплавателно средство.

б) TRI за самолети и за ВС, задвижвани от силова установка — TRI(A) и TRI(PL). Правата на TRI са ограничени до типа самолет или ВС, задвижвано от силова установка, на който са проведени обучението и оценката на компетентността. Освен ако не е определено друго в OSD, за разширяване на правата на TRI за допълнителни типове, TRI трябва:

1) 

през последните 12 месеца преди подаването на заявлението да е изпълнил поне 15 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип въздухоплавателно средство, от които най-много 7 сектора могат да бъдат изпълнени на FSTD;

2) 

да е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI;

3) 

да е преминал съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификация за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

Правата на TRI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако TRI е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI.

в) TRI за вертолети — TRI(H).

1) 

Правата на TRI(H) са ограничени до типа вертолет, на който е проведена оценката на компетентността за издаване на сертификат за TRI. Освен ако не е определено друго в OSD, правата на TRI се разширяват за допълнителни типове, ако TRI отговаря на следните условия:

i) 

завършил е относимите части от техническото и летателното обучение на курса за TRI;

ii) 

през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението има поне 10 часа на съответния тип вертолет, от които най-много 5 часа могат да бъдат изпълнени на FFS или FTD 2/3; както и

iii) 

преминал е съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с точка FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К от настоящото приложение, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификация за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

Правата на TRI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако TRI е завършил относимите части от техническото и летателното обучение на съответния курс за TRI.

2) 

Преди разширяването на правата на TRI(H) от еднопилотни на многопилотни на същия тип вертолети, притежателят трябва да има поне 100 часа многопилотна експлоатация на този тип.

г) Независимо от разпоредбите на горните букви, притежателите на сертификат за TRI, които са придобили квалификация за тип съгласно точка FCL.725, буква д), имат право техните права на TRI да бъдат разширени за този нов тип ВС.

▼B

FCL.915.TRI    TRI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за TRI трябва:

а) 

да притежава CPL, MPL или ATPL свидетелство за летателна правоспособност на съответната категория ВС;

б) 

за сертификат TRI(MPA):

(1) 

да има 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети; и

(2) 

през последните 12 месеца преди датата на кандидатстване да е изпълнил 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет или втори пилот на съответния тип самолет, от които 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS, представящ този тип;

в) 

▼M11

за сертификат TRI(SPA):

(1) 

през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението да е изпълнил поне 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет на съответния тип самолет, от които най-много 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FSTD, представящ този тип; както и

▼B

(2) 
i) 

да има най-малко 500 часа полетно време като пилот на самолети, включително 30 часа като командир на полет на съответния тип самолет; или

ii) 

да притежава или да е притежавал сертификат за FI за многодвигателни самолети с права за IR(A);

г) 

за TRI(H):

(1) 

за сертификат за TRI(H) за еднопилотни еднодвигателни вертолети — да има 250 часа като пилот на вертолети;

(2) 

за сертификат за TRI(H) за еднопилотни многодвигателни вертолети — да има 500 часа като пилот на вертолети, включително 100 часа като командир на полет на еднопилотни многодвигателни вертолети;

(3) 

за сертификат за TRI(H) за многопилотни вертолети — да има 1 000 часа полетно време като пилот на вертолети, в т. ч.:

i) 

350 часа като пилот на многопилотни вертолети; или

ii) 

за кандидати, които вече притежават сертификат за TRI(H) за еднопилотни многодвигателни вертолети — 100 часа като пилот на този тип при многопилотна експлоатация.

(4) 

На притежателите на сертификат за FI(H) се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в точки 1 и 2, за съответния еднопилотен вертолет;

д) 

за TRI(PL):

(1) 

да има 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети, ВС, задвижвани от силова установка, или многопилотни вертолети; и

(2) 

през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет или втори пилот на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка, от които 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS, представящ този тип.

FCL.930.TRI    TRI — Курс на обучение

а)

▼M11

Курсът на обучение за TRI се провежда във въздухоплавателно средство само ако не е наличен и достъпен FSTD и включва:

▼B

(1) 

25 часа преподаване и обучение;

(2) 

10 часа техническа подготовка, включително преговор на техническите познания, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая/на симулатор;

▼M11

(3) 

5 часа летателно обучение на съответното ВС или FSTD, представящ това ВС, за еднопилотни ВС, и 10 часа за многопилотни ВС или FSTD, представящ това ВС;

▼M11

(4) 

следното обучение, според случая:

i) 

допълнително специално обучение преди провеждане на LIFUS;

ii) 

допълнително специално обучение преди провеждане на обучение за кацане. Обучението на FSTD включва обучение по аварийни процедури, свързани с въздухоплавателното средство.

▼B

б)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

в)

На кандидат за сертификат за TRI, който притежава сертификат за SFI за съответния тип, се признава изцяло покриването на изискванията на настоящия параграф за издаване на сертификат за TRI, ограничен до летателно обучение на симулатори.

▼M11

FCL.935.TRI    TRI — Оценка на компетентността

а) Оценката на компетентността на TRI за MPA и PL се провежда на FFS. Ако FFS не е наличен или достъпен, се използва въздухоплавателно средство.

б) Оценката на компетентността на TRI за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики и вертолети се провежда на някой от следните обекти:

1) 

наличен и достъпен FFS;

2) 

ако FFS не е наличен или достъпен — комбинация от FSTD и въздухоплавателно средство;

3) 

ако FSTD не е наличен или достъпен — на въздухоплавателно средство.

FCL.940.TRI    TRI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а) Потвърждаване на валидността

1) 

Самолети

За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(A) кандидатите трябва да изпълнят в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата, поне две от следните три изисквания:

i) 

да са провели една от следните части от пълен курс на обучение или периодично обучение за квалификация за тип: сесия на симулатор с продължителност най-малко 3 часа или едно въздушно упражнение от поне 1 час, съдържащо минимум две излитания и кацания;

ii) 

да преминат опреснително обучение за инструктор като TRI(A) в ATO;

iii) 

да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935. Кандидати, които отговарят на изискванията от точка FCL.910.TRI буква б), подточка 3, се счита, че отговарят на това изискване.

2) 

Вертолети и ВС, задвижвани от силова установка

За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(H) или TRI(PL) кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за TRI:

i) 

да имат поне 50 часа летателно обучение на всеки един от типовете ВС, за които притежават права на инструктор, или на FSTD, представящ тези типове, от които поне 15 часа трябва да са в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за TRI. В случая на TRI(PL) тези часове трябва да са изпълнени като TRI или като проверяващ за квалификация за тип („TRE“), или като SFI или като проверяващ на полетен симулатор („SFE“). В случая на TRI(H) полетното време като FI, като инструктор за полети по прибори („IRI“), като инструктор за обучение в симулатор („STI“) или като какъвто и да е проверяващ се признава за тази цел;

ii) 

да преминат опреснително обучение за инструктор като TRI(H) или TRI(PL), според случая, в ATO;

iii) 

в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата, да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935, точка FCL.910.TRI, буква б), подточка 3 или точка FCL.910.TRI, буква в), подточка 3, според случая.

3) 

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за ТRI притежателите трябва да преминат оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935.

4) 

Ако TRI притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове ВС, потвърждава валидността на сертификата за TRI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.

5) 

Специални изисквания за потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(H)

TRI(H), които притежават сертификат за FI(H) за съответния тип, се счита, че отговарят на изискванията, предвидени в буква а). В този случай сертификатът за TRI(H) е валиден до датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI(H).

б) Подновяване

За потвърждаване на валидността на сертификата за TRI кандидатите трябва в рамките на 12-те месеца, непосредствено предшестващи датата на подаване на заявлението, да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 и да са изпълнили следното:

1) 

за самолети:

i) 

поне 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип самолет, от които най-много 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS;

ii) 

опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, което покрива съответните дисциплини от курса за TRI;

2) 

за вертолети и ВС, задвижвани от силова установка:

i) 

поне 10 часа полетно време, включително излитания и кацания на съответния тип ВС, от които най-много 5 часа могат да бъдат изпълнени на FFS или на FTD 2/3;

ii) 

опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, което покрива съответните дисциплини от курса за TRI.

3) 

Ако кандидатите притежават сертификат за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове ВС, служи за подновяване на сертификата за TRI за останалите типове, за които кандидатите притежават квалификация в рамките на същата категория ВС, освен ако не е определено друго в OSD.

▼B

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за инструктор за квалификация за клас — CRI

FCL.905.CRI    CRI — Права и условия

а)

Правата на CRI са да обучава за:

▼M3

(1) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за клас или тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотните сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация;

▼B

(2) 

квалификация за теглене или фигурен пилотаж за категория самолети, при условие че CRI притежава съответната квалификация и е демонстрирал на FI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и), способността да обучава за тази квалификация;

▼M4

(3) 

LAPL(А) — Разширяване на правата за друг клас или вариант самолет

▼B

б)

Правата на CRI са ограничени до класа или типа самолет, на който е проведена оценката на компетентността на инструктора. Правата на CRI се разширяват за други класове или типове, когато през последните 12 месеца CRI е изпълнил:

(1) 

15 часа полетно време като командир на полет на самолети от съответния клас или тип;

(2) 

един тренировъчен полет от дясната седалка под наблюдението на друг CRI или FI, квалифициран за този клас или тип, който заема другата пилотска седалка.

▼M11

бa)

Правата на CRI са да обучават за придобиване на квалификация за клас и тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че CRI отговарят на някое от следните условия:

1) 

притежават или са притежавали сертификат за TRI за многопилотни самолети;

2) 

имат поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI.

▼M3

в)

Кандидатите за CRI на многодвигателни самолети, които притежават сертификат за CRI на еднодвигателни самолети, трябва да са изпълнили предварителните условия за CRI, установени в FCL.915.CRI, буква а), и изискванията, посочени в FCL.930.CRI, буква а), параграф 3 и FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за CRI трябва да има най-малко:

а) 

за многодвигателни самолети:

(1) 

500 часа полетно време като пилот на самолети;

(2) 

30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет;

б) 

за еднодвигателни самолети:

(1) 

300 часа полетно време като пилот на самолети;

(2) 

30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет.

FCL.930.CRI    CRI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за CRI включва поне:

(1) 

25 часа преподаване и обучение;

(2) 

10 часа техническа подготовка, включително преговор на техническите познания, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая/на симулатор;

▼M11

(3) 

5 часа летателно обучение на многодвигателни самолети или на FSTD, представящ този клас или тип самолет, включително поне 3 часа на летателно обучение на самолет или поне 3 часа летателно обучение на еднодвигателни самолети, проведено от FI(A), квалифициран в съответствие с точка FCL.905.FI, буква й).

▼B

б)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

▼M11

FCL.940.CRI    TRI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а) За потвърждаване на валидността на сертификат за CRI кандидатите трябва да са изпълнили поне две от следните три изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за CRI:

1) 

да са провели поне 10 часа летателно обучение като CRI. Ако кандидатите имат права за CRI на еднодвигателни и на многодвигателни самолети, тези часове летателно обучение се разделят поравно между еднодвигателни и многодвигателни самолети;

2) 

да са преминали опреснителен курс на обучение за инструктори като CRI в АTO или организиран от компетентния орган;

3) 

да са преминали оценка на компетентността в съответствие с точка FCL.935 за многодвигателни или еднодвигателни самолети, според случая.

б) За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за CRI притежателите трябва да отговарят на изискването, посочено в буква а), подточка 3.

в) Подновяване

Ако срокът на валидност на сертификата за CRI е изтекъл, той се подновява, ако в рамките на 12-те месеца, непосредствено предхождащи подаването на заявлението за подновяване, кандидатите:

1) 

са преминали опреснителен курс на обучение като CRI в АTO или организиран от компетентния орган;

2) 

са преминали оценка на компетентността съгласно изискванията от точка FCL.935.

▼B

РАЗДЕЛ 6

Специални изисквания за инструктор за полети по прибори — IRI

FCL.905.IRI    IRI — Права и условия

▼M3

а)

Правата на IRI са да обучава за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на EIR или IR на съответната категория ВС.

▼B

б)

Специални изисквания за курса за MPL. За да обучава за основната фаза на обучението на курс за MPL, IRI(A) трябва:

(1) 

да притежава IR за многодвигателни самолети; и

(2) 

да има най-малко 1 500 часа полетно време при експлоатация в многочленен екипаж.

(3) 

В случая на IRI, вече квалифициран да обучава по интегрирани курсове за ATP(A) или CPL(A)/IR, изискването, посочено в буква б), точка 2, може да бъде заменено със завършването на курса, предвиден в FCL.905.FI, буква й), точка 3.

▼M12

FCL.915.IRI    IRI — Предварителни условия

Кандидатите за сертификат за IRI трябва:

а) 

за IRI(A):

1) 

за да провеждат обучение на FSTD по време на одобрен курс за обучение в ATO — да имат минимум 200 часа полетно време по IFR след издаването на BIR или IR, от които поне 50 часа на самолети;

2) 

за да провеждат обучение на самолет — да имат минимум 800 часа полетно време по IFR, от които поне 400 часа на самолети;

3) 

за да кандидатстват за IRI(A) за многодвигателни самолети — да отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.915.CRI, буква а), точка FCL.930.CRI и точка FCL.935;

б) 

за IRI(H):

1) 

за да провеждат обучение на FSTD в рамките на одобрен курс за обучение в ATO — да имат минимум 125 часа полетно време по IFR след издаването на IR, от които поне 65 часа полети по прибори на вертолети;

2) 

за да провеждат обучение на вертолет — да имат минимум 500 часа полетно време по IFR, от които поне 250 часа полети по прибори на вертолети; и

3) 

за да кандидатстват за IR(H) за многодвигателни вертолети — да отговарят на изискванията, предвидени в точка FCL.905.FI, буква з), подточка 2;

в) 

Кандидатите за сертификат IRI(As) трябва да имат минимум 300 часа полетно време по IFR, от които поне 100 часа полети по прибори на дирижабли.

▼B

FCL.930.IRI    IRI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за IRI включва поне:

(1) 

25 часа преподаване и обучение;

(2) 

10 часа техническа подготовка, включително преговор на теоретичните познания за полети по прибори, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая;

(3) 
i) 

за IRI(A) — най-малко 10 часа летателно обучение на самолет, FFS, FTD 2/3 или FPNT II. В случая на кандидати, които притежават сертификат за FI(A), тези часове са намалени на 5;

▼M11

ii) 

за IRI(H) — поне 10 часа летателно обучение на вертолет, FFS, FTD 2/3 или FPNT II/III. В случая на кандидати, които притежават сертификат за FI(H), тези часове са намалени на поне 5;

▼B

iii) 

за IRI(As) — най-малко 10 часа летателно обучение на дирижабъл, FFS, FTD 2/3 или FNPT II.

б)

Летателното обучение се провежда от FI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и).

в)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

FCL.940.IRI    IRI — Потвърждаване на валидността и подновяване

За потвърждаване на валидността и подновяване на сертификат за IRI притежателят трябва да отговаря на изискванията за потвърждаване на валидността и подновяване на сертификат за FI в съответствие с FCL.940.FI.

РАЗДЕЛ 7

Специални изисквания за инструктор за летателно обучение в симулатор — SFI

▼M11

FCL.905.SFI    SFI — Права и условия

а) Правата на SFI са да провеждат летателно обучение на симулатор в рамките на съответната категория ВС за:

1) 

потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за IR, при условие че притежават или са притежавали квалификация за IR за съответната категория ВС;

2) 

издаване на IR, при условие че притежават или са притежавали IR за съответната категория ВС и са завършили курс на обучение за IRI.

б) Правата на SFI за еднопилотни самолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатите искат права за еднопилотна експлоатация.

Правата на SFI за еднопилотни самолети могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики при многопилотна експлоатация, при условие че TRI отговарят на някое от посочените по-долу условия:

i) 

притежават или са притежавали сертификат за TRI за многопилотни самолети;

ii) 

имат поне 500 часа на самолети при многопилотна експлоатация и завършен курс на обучение за MCCI в съответствие с точка FCL.930.MCCI;

2) 

курсове на обучение за MCC и MPL за основната фаза на обучението, при условие че правата на SFI(SPA) са разширени за многопилотна експлоатация в съответствие с подточка 1.

в) Правата на SFI за многопилотни самолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за многопилотни самолети, а ако кандидатите искат права за многопилотна експлоатация — за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики;

2) 

курс на обучение за MCC;

3) 

курс на обучение за MPL за основната, междинната и напредналата фаза, при условие че за основната фаза притежават или са притежавали сертификат за FI(A) или за IRI(A);

г) Правата на SFI за вертолети са да провеждат летателно обучение на симулатор за:

1) 

издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип вертолети;

2) 

обучение за MCC, ако SFI имат права да обучават за многопилотни вертолети.

▼M14

д) Правата на SFI включват права за провеждане на практическо оценяване по EBT при оператор на EBT, при условие че инструкторът отговаря на изискванията от приложение III (част ORO) към Регламент (ЕС) № 965/2012 за стандартизация на инструктори за EBT при този оператор на EBT.

▼M11

FCL.910.SFI    SFI — Ограничени права

Правата на SFI са ограничени за FTD 2/3 или FFS на типа ВС, на който е проведен курсът на обучение за SFI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове от същата категория ВС, ако притежателите:

а) 

са завършили успешно частта за симулатор от съответния курс за квалификация за тип;

б) 

са завършили относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс за TRI;

в) 

са провели като част от пълен курс за квалификация за тип поне 3 часа летателно обучение за функциите на SFI на съответния тип ВС под наблюдението и одобрението на TRE или SFE, квалифициран за тази цел.

Правата на SFI се разширяват за допълнителни варианти в съответствие с OSD, ако SFI е завършил относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма за летателното обучение на съответния курс за TRI за съответния тип ВС.

▼B

FCL.915.SFI    SFI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за SFI трябва:

а) 

да притежава или да е притежавал CPL, MPL или ATPL за съответната категория ВС;

б) 

през последните 12 месеца преди кандидатстването да е преминал проверка на професионалната подготовка за придобиване на квалификация за конкретния тип ВС на FFS, представящ съответния тип; и

в) 

допълнително за SFI(A) за многопилотни самолети или SFI(PL):

(1) 

да има най-малко 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети или ВС, задвижвани от силова установка, според случая;

(2) 

през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил като пилот или наблюдател (observer) най-малко:

i) 

3 маршрутни сектора в пилотската кабина на съответния тип ВС; или

ii) 

2 сесии обучение на симулатор за изпълнение на полети, симулиращи рейсови условия, проведени от квалифициран летателен екипаж в пилотската кабина на съответния тип ВС. Тези сесии на симулатор трябва да включват 2 полета от поне 2 часа всеки между 2 различни летища и свързаните с тях предполетно планиране и разбор на полета.

г) 

допълнително за SFI(A) за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики:

(1) 

да има най-малко 500 часа полетно време като командир на полет на еднопилотни самолети;

(2) 

да притежава или да е притежавал квалификация IR(A) за многодвигателни самолети; и

(3) 

да отговаря на изискванията, предвидени в буква в), точка 2.

д) 

допълнително за SFI(H):

(1) 

през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил като пилот или наблюдател (observer) най-малко 1 час полетно време в пилотската кабина на съответния тип; и

(2) 

в случая на многопилотни вертолети, най-малко 1 000 часа летателен опит като пилот на вертолети, включително поне 350 часа като пилот на многопилотни вертолети;

(3) 

в случая на еднопилотни многодвигателни вертолети да има 500 часа като пилот на вертолети, включително 100 часа като командир на полет на еднопилотни многодвигателни вертолети;

(4) 

в случая на еднопилотни еднодвигателни вертолети да има 250 часа като пилот на вертолети.

FCL.930.SFI    SFI — Курс на обучение

▼M14

а)

Курсът на обучение за SFI включва:

1) 

частта за FSTD от приложимия курс за квалификация за тип;

2) 

относимите части от техническото обучение и частта за FSTD от учебната програма з