EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0073-20141020

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/73(1)/2014-10-20

2010R0073 — BG — 20.10.2014 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 73/2010 НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2010 година

за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 023, 27.1.2010, p.6)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1029/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2014 година

  L 284

9

30.9.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 73/2010 НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2010 година

за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативна съвместимост) ( 1 ), и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на единно европейско небе (Рамковия регламент) ( 2 ), и по-специално член 8, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел гарантиране на безопасността и в подкрепа на новите концепции за опериране в рамките на европейската мрежа за управление на въздушното движение (наричана по-нататък „EATMN“) са необходими аеронавигационни данни и аеронавигационна информация с подходящо качество.

(2)

Международната организация за гражданско въздухоплаване (наричана по-нататък „ИКАО“) е определила изискванията за качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет, които трябва да бъдат постигнати и поддържани в рамките на EATMN при обработване на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация.

(3)

Счита се, че тези изисквания на ИКАО осигуряват изходни параметри, които са достатъчни за настоящите изисквания за качество на данните, но съществуват известни недостатъци, които следва да бъдат разгледани, особено по отношение на поддържането на бъдещи приложения.

(4)

Приложение 15 към Конвенцията за международната гражданска авиация (наричана по-нататък „Чикагската конвенция“) би следвало да предостави основните изходни параметри за изискванията за качество на данните. Позоваването на разпоредбите на приложение 15 към Чикагската конвенция не следва автоматично да се разглежда като позоваване на приложение 4 към Чикагската конвенция или на други приложения към Чикагската конвенция.

(5)

Прегледът на сегашната ситуация показва, че изискванията за качество, свързани с аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, невинаги се спазват в рамките на EATMN, по-специално изискванията за точност и интегритет.

(6)

Често все още се наблюдава използване на хартиен носител и човешка намеса във веригата от аеронавигационни данни, което води до увеличаване на възможността за въвеждане на грешки и влошаване на качеството на данните. По тази причина следва да бъдат предприети мерки за подобряване на ситуацията.

(7)

На Евроконтрол бе даден мандат съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 549/2004 да разработи изисквания за допълване и засилване на приложение 15 към Чикагската конвенция с цел получаване на аеронавигационна информация с достатъчно добро качество. Настоящият регламент се основава на съответния мандатен доклад от 16 октомври 2007 г.

(8)

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 552/2004 аеронавигационната информация следва да бъде предоставяна постепенно в електронен вид въз основа на общо съгласувано и стандартизирано множество от данни. Тези изисквания следва в крайна сметка да се прилагат за всички аеронавигационни данни и за аеронавигационната информация, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.

(9)

Настоящият регламент следва да не обхваща военните операции и учения, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

(10)

Военните организации, които предоставят аеронавигационна информация за ползване при полети в рамките на общия въздушен трафик, са важно звено при обработката на аеронавигационните данни и държавите-членки следва да гарантират, че качеството на тези данни е достатъчно добро за използването им по предназначение.

(11)

Навременното предоставяне и публикуване на нови или изменени аеронавигационни данни и аеронавигационна информация в съответствие с измененията и изискванията за циклите на актуализиране на ИКАО и държавите-членки се считат за важни при осигуряване на качество на данните.

(12)

Държавите-членки следва да упражняват ефективно управление и контрол върху всички дейности по изготвяне на първични аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, за да се гарантира, че качеството на предоставените данни е достатъчно добро за използването им по предназначение.

(13)

Съставните части и процедурите, използвани от субектите, изготвящи първичните данни, трябва да бъдат оперативно съвместими със системите, съставните им части и процедурите, използвани от доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване, за да се осигури безопасно, непрекъснато и ефикасно функциониране на EATMN.

(14)

С оглед на поддържането или повишаването на съществуващите равнища на безопасност на операциите от държавите-членки следва да се изисква да гарантират, че заинтересованите страни правят оценка на безопасността, включваща процеси за определяне на опасностите и за оценка и намаляване на риска. Хармонизираното осъществяване на тези процеси по отношение на системите, обхванати от настоящия регламент, налага да бъдат определени конкретни изисквания за безопасност за всяко от изискванията за оперативна съвместимост и за всяка от експлоатационните характеристики.

(15)

В съответствие с член 3, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 552/2004 правилата за прилагане за оперативната съвместимост следва да описват специфичните процедури за оценка на съответствието, които се използват за оценка на съответствието или на годността за използване на съставните части, както и за проверка на системите.

(16)

Настоящият регламент засяга широк кръг от заинтересовани страни. Следователно той следва да отчете индивидуалните възможности и нива на ангажираност във веригата от данни на тези страни, за да се гарантира, че разпоредбите се прилагат постепенно с цел постигане на изискваното качество на данните.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя изискванията относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за системите на Европейската мрежа за управление на въздушното движение („EATMN“), техните съставни части и свързаните с тях процедури, които са включени в изготвянето на първични данни, съставянето, съхранението, манипулацията, обработката, преноса и разпространението на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация.

Той се прилага за следните аеронавигационни данни и аеронавигационна информация:

а) интегриран аеронавигационен информационен пакет (IAIP), определен в член 3, точка 7, предоставен от държавите-членки, с изключение на циркулярите за аеронавигационна информация;

б) електронни данни за препятствия или техни елементи, ако те се предоставят от държавите-членки;

в) електронни данни за терена или техни елементи, ако те се предоставят от държавите-членки;

г) картографски данни за летищата, ако се предоставят от държавите-членки.

2.  Настоящият регламент се прилага за следните страни:

а) доставчици на аеронавигационно обслужване;

б) операторите на тези летища и вертолетни площадки, за които в националните сборници за аеронавигационна информация и публикация (instrument flight rules (IFR) или Special-visual flight rules (VFR) са публикувани процедури по правилата за полети по прибори или специални правила за визуални полети;

в) публичноправни или частноправни организации, които предоставят, за целите на настоящия регламент:

i) обслужване по изготвяне и предоставяне на първични данни от наблюдение;

ii) обслужване по изработване на процедури;

iii) електронни данни за терена;

iv) електронни данни за препятствия.

3.  Настоящият регламент се прилага до момента на предоставяне на аеронавигационните данни и/или аеронавигационната информация от доставчика на аеронавигационно информационно обслужване на следващия целеви потребител.

При разпространение, осъществявано по неелектронен път, настоящият регламент се прилага до момента, в който аеронавигационните данни и/или аеронавигационната информация бъдат предоставени на организацията, отговорна за предоставяне на физическото разпространение.

При автоматично разпространение чрез използване на пряка електронна връзка между доставчика на аеронавигационно информационно обслужване и организацията, която получава аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация, настоящият регламент се прилага:

а) до момента, в който следващият целеви потребител получи достъп и извлече аеронавигационните данни и/или аеронавигационната информация от доставчика на аеронавигационно информационно обслужване, или

б) до момента, в който аеронавигационните данни и/или аеронавигационната информация бъдат доставени от доставчика на аеронавигационно информационно обслужване в системата на следващия целеви потребител.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004. Прилагат се и следните определения:

1. „аеронавигационни данни“ са сбор от аеронавигационни факти, понятия или инструкции във формализиран вид, подходящ за съобщаване, интерпретиране или обработка;

2. „аеронавигационна информация“ е информация, получена в резултат на събиране, анализ и форматиране на аеронавигационни данни;

3. „качество на данните“ е степента или нивото на увереност, че предоставените данни отговарят на изискванията на потребителите на данните по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет;

4. „точност“ е степента на съответствие между прогнозната или измерената стойност и действителната стойност;

5. „разрешаваща способност“ е броят единици или цифри, чрез които е изразена и използвана измерена или изчислена стойност;

6. „интегритет“ е степента на увереност, че даден елемент от данни и неговата стойност не са били изгубени или изменени от момента на изготвяне на първичните данни или на разрешена промяна на същите;

▼M1

7. „интегриран аеронавигационен информационен пакет“ (наричан по-нататък „IAIP“) е пакет на хартиен или електронен носител, който се състои от следните елементи:

а) сборник за аеронавигационна информация и публикация (наричан по-нататък „AIP“), включително измененията;

б) АIP добавка;

в) NOTAM, както е определен в точка 17 и предполетните информационни бюлетини;

г) циркуляри за аеронавигационна информация; и

д) контролен лист и списъци на валидните съобщения NOTAM;

8. „данни за препятствия“ са данни относно всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които се намират в зоната, предназначена за наземно движение на въздухоплавателните средства, или които се намират над определена повърхност, предназначена да осигури защита на въздухоплавателните средства в полет, или които се намират извън тези определени повърхности и са преценени като заплаха за въздухоплаването;

▼B

9. „данни за терена“ са данни за земната повърхност, включващи естествени характеристики, като планини, хълмове, ридове, долини, водни басейни, постоянно ледено или снежно покритие, с изключение на препятствията;

▼M1

10. „картографски данни за летищата“ означава данните, събрани за целите на съставянето на картографската информация за летищата;

▼B

11. „данни от наблюдение“ са геопространствени данни, определени чрез измерване или наблюдение;

12. „изработване на процедури“ е комбинация от аеронавигационни данни с конкретни полетни инструкции за определяне на процедури за долитане и/или процедури за отлитане по правилата за полети по прибори, които гарантират адекватно ниво на безопасност на полетите;

▼M1

13. „доставчик на аеронавигационно информационно обслужване“ е организация, отговорна за предоставянето на аеронавигационно информационно обслужване, сертифицирана в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията;

▼B

14. „следващ целеви потребител“ е организацията, която получава аеронавигационната информация от доставчика на аеронавигационно информационно обслужване;

15. „пряка електронна връзка“ е цифрова връзка между компютърни системи, която позволява пренос на данни между тях без човешка намеса;

16. „елемент от данни“ е отделен атрибут на цялостно множество от данни, на който се дава стойност, определяща неговия настоящ статус;

17. „NOTAM“ е съобщение, разпространявано по телекомуникационен път, което съдържа информация за въвеждането в действие, състоянието или промяната на всяко аеронавигационно оборудване, обслужване, процедура или опасност, навременното познаване на които има важно значение за персонала, който работи в областта на летателната експлоатация;

18. „цифрово съобщение NOTAM“ е множество от данни, съдържащо информацията, включена в NOTAM в структуриран формат, който може да бъде разбран напълно от автоматизирана компютърна система без човешка намеса;

19. „субект, изготвящ първични данни“ е организация, отговорна за изготвяне на първични данни;

20. „изготвяне на първични данни“ е създаване на нов елемент от данни с неговата съответна стойност, модификация на стойността на съществуващ елемент от данни или заличаване на съществуващ елемент от данни;

21. „период на валидност“ е периодът между датата и часа на публикуване на аеронавигационната информация и датата и часа, когато аеронавигационната информация престава да бъде ефективна;

22. „валидиране на данни“ е процесът, който гарантира, че данните отговарят на изискванията за съответното приложение или използване по предназначение;

23. „проверка на данни“ е оценката на изходните данни от обработката на аеронавигационни данни с цел да се гарантира точност и последователност по отношение на входящите данни и приложимите за данните стандарти, правила и конвенции, използвани в този процес;

▼M1

24. „критични данни“ са данни, класифицирани под буква в) от класификацията на интегритета, определена в глава 1, раздел 1.1 от приложение 15 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „Чикагската конвенция“);

25. „съществени данни“ са данни, класифицирани под буква б) от класификацията на интегритета, определена в глава 1, раздел 1.1 от приложение 15 към Чикагската конвенция;

▼BГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Член 4

Множество от данни

Страните, посочени в член 2, параграф 2, предоставят аеронавигационни данни и аеронавигационна информация в съответствие със спецификациите за множествата от данни, описани в приложение I.

Член 5

Обмен на данни

1.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, се обменят между тях с помощта на пряка електронна връзка.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване гарантират, че аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, се обменят между тях в съответствие с изискванията към формата за обмен на данни, предвидени в приложение II.

3.  Държавите-членки могат да изключат цифровите съобщения NOTAM от формата за обмен на данни, посочен в параграф 2.

4.  Доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване гарантират, че всички аеронавигационни данни и аеронавигационна информация в AIP, AIP поправките и AIP добавките, предоставени от държава-членка, се предоставят на следващия целеви потребител при спазване на поне следните условия:

а) те са в съответствие с изискванията за публикуване, определени в стандартите на ИКАО, посочени в точки 4 и 8 от приложение III;

б) те се предоставят по начин, позволяващ съдържанието и форматът на документа да могат да бъдат прочетени директно върху компютърния монитор; и

в) те са в съответствие с изискванията към формата за обмен на данни, предвидени в приложение II.

Член 6

Качество на данните

1.  Държавите-членки гарантират, че доставчиците на аеронавигационно обслужване спазват изискванията за качество на данните, предвидени в приложение IV, част А.

2.  При предоставяне на аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация страните, посочени в член 2, параграф 2, спазват изискванията за доказателствата, предвидени в приложение IV, част Б.

3.  При обмен на аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация между тях, страните, посочени в член 2, параграф 2, постигат организационни договорености в съответствие с изискванията, предвидени в приложение IV, част В.

4.  Когато изпълняват ролята на субекти, изготвящи първични данни, страните, посочени в член 2, параграф 2, спазват изискванията за изготвяне на първични данни, предвидени в приложение IV, част Г.

5.  Доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване гарантират, че качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, предоставени на следващия целеви потребител от субектите, изготвящи първични данни, които не са посочени в член 2, параграф 2, е достатъчно добро за използването им по предназначение.

6.  Когато изпълняват ролята на организация, отговорна за отправяне на официално искане за изготвяне на първични данни, страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че:

а) данните се създават, модифицират или заличават в съответствие с техните инструкции;

б) без да се засяга приложение IV, част В, техните инструкции за изготвяне на първични данни съдържат поне следното:

i) недвусмислено описание на данните, които трябва да бъдат създадени, модифицирани или заличени;

ii) потвърждение на организацията, на която ще бъдат предоставени данните;

iii) датата и часа на предоставяне на данните;

iv) формата за докладване на изготвянето на първичните данни, който трябва да бъде използван от субекта, изготвящ първичните данни.

7.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, спазват изискванията за обработка на данни, предвидени в приложение IV, част Д.

8.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че са създадени и се прилагат механизми за докладване на грешки, получаване на обратна информация и отстраняване на грешки в съответствие с изискванията, предвидени в приложение IV, част Е.

Член 7

Последователност, навременност и работа на персонала

1.  Ако аеронавигационните данни или аеронавигационната информация се дублират в AIP на повече от една държава-членка, доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване, които отговарят за посочените AIP, създават механизми, за да гарантират последователност между дублираната информация.

2.  Доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване гарантират, че аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, публикувани в AIP на тяхната държава-членка, са анотирани, така че да се отбележат тези, които не отговарят на изискванията за качество на данните, предвидени в настоящия регламент.

3.  Доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване гарантират, че последните цикли на актуализиране, приложими за AIP поправките и AIP добавките, са обществено достъпни.

4.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че техният персонал, изпълняващ задачи по предоставяне на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, е запознат със следното и го прилага:

а) изискванията за AIP поправките, AIP добавките и съобщенията NOTAM, определени в стандартите на ИКАО, посочени в точки 5, 6 и 7 от приложение III;

б) циклите на актуализиране, приложими за издаването на AIP поправки и добавки, посочени в буква а) от настоящия параграф, за районите, за които те предоставят аеронавигационни данни или аеронавигационна информация.

▼M1

5.  Без да се засяга Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че техният персонал, изпълняващ задачи по предоставяне на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, е адекватно обучен, компетентен и оправомощен да изпълнява задачите, които се изискват от него.

▼B

Член 8

Изисквания към инструментите и софтуера

Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че всички инструменти и софтуер, използвани при изготвянето на първични данни, съставянето, съхранението, манипулацията, обработката и преноса на аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация, отговарят на изискванията, предвидени в приложение V.

Член 9

Защита на данните

1.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че аеронавигационните данни и аеронавигационната информация са защитени в съответствие с изискванията, предвидени в приложение VI.

2.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че съществува възможност за проследяване на всеки елемент от данни по време на неговия период на валидност и поне 5 години след края на този период или до 5 години след края на периода на валидност на всеки елемент от данни, изчислен или изведен от него, в рамките на по-късно изтичащия срок.ГЛАВА III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА

Член 10

Изисквания към управлението

▼M1

1.  Без да се засяга Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, страните, посочени в член 2, параграф 2, въвеждат и поддържат система за управление на качеството, която обхваща техните дейности по предоставяне на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, съгласно изискванията, предвидени в приложение VII, част А.

▼B

2.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че системата за управление на качеството, посочена в параграф 1 от настоящия член, определя процедури за спазване на целите на управлението на безопасността, предвидени в приложение VII, част Б, и целите на управлението на сигурността, предвидени в приложение VII, част В.

3.  Страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че всички промени в съществуващите системи, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, или въвеждането на нови системи се предхождат от оценка на безопасността, включително определяне на опасностите и процес за оценка на риска и намаляването му, осъществявани от съответните страни.

4.  По време на оценката на безопасността изискванията, посочени в член 7, параграф 3, приложение I, приложение II и приложение IV, част А, точки 1 и 2, се считат за изисквания за безопасност и се вземат предвид като минимум.ГЛАВА IV

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 11

Съответствие или годност за използване на съставните части

Преди издаването на декларациите на ЕО за съответствие или годност за използване, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 552/2004, производителите на съставни части на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея от настоящия регламент, или техните упълномощени представители, установени в Съюза, оценяват съответствието или годността за използване на тези съставни части в съответствие с изискванията, предвидени в приложение VIII.

Член 12

Проверка на системите

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които могат да докажат или са доказали, че изпълняват условията, предвидени в приложение IX, провеждат проверка на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, в съответствие с изискванията, предвидени в приложение X, част А.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които не могат да докажат, че изпълняват условията, предвидени в приложение IX, възлагат на нотифициран орган проверка на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея. Тази проверка се провежда в съответствие с изискванията, предвидени в приложение X, част Б.

Член 13

Допълнителни изисквания

Страните, посочени в член 2, параграф 2, букви б) и в):

а) гарантират, че техният персонал, който изпълнява задачи по изготвяне на първични данни, съставяне, съхранение, манипулация, обработка, пренос или разпространение на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, притежава разрешенията, свързани със сигурността, според случая;

б) гарантират, че техният персонал, който изпълнява задачи по предоставяне на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, е надлежно информиран относно изискванията, предвидени в настоящия регламент;

в) изготвят и поддържат ръководства за опериране (operations manuals), съдържащи необходимите инструкции и информация, за да дадат възможност на техния персонал, който изпълнява задачи по предоставяне на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, да прилага настоящия регламент;

г) гарантират, че ръководствата, посочени в буква в), са достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са обект на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

д) гарантират, че техните работни методи и оперативни процедури са в съответствие с настоящия регламент.ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Преходни разпоредби

1.  Държавите-членки, които преди влизането в сила на настоящия регламент са уведомили ИКАО относно съответно различие съгласно член 38 от Чикагската конвенция, могат да запазят своите национални разпоредби по въпросите, изброени в приложение XI към настоящия регламент, най-късно до 30 юни 2014 г.

2.  Аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, публикувани преди 1 януари 2013 г. и неизменяни, се привеждат в съответствие с настоящия регламент най-късно до 30 юни 2017 г.

Член 15

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея член 4, член 5, параграфи 1, 2 и 3 и параграф 4, буква в) се прилагат от 1 юли 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА МНОЖЕСТВАТА ОТ ДАННИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

ЧАСТ А

IAIP, картографски данни за летищата и електронни данни за препятствията

1. Аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, букви а), б) и г), се предоставят съгласно общи спецификации за множествата от данни, които:

а) се документират:

 чрез използване на унифицирания език за моделиране (UML), определен в документа, посочен в приложение III, точка 13, под формата на диаграми на класовете и свързаните определения за класове, атрибути, асоциации и списъци със стойности, или

 чрез използване на каталог на характеристиките, определен в съответствие със стандарта ISO, посочен в приложение III, точка 25;

б) определят като отделни елементи от данни всяка аеронавигационна характеристика, за която се изисква да се публикува информация в съответствие със стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точка 10, и документа на Eurocae, посочен в приложение III, точка 24;

в) предоставят за всеки атрибут определение на неговите позволени стойности под формата на вид данни, обхват от стойности или номериран списък;

г) включват определянето на времеви модел по универсалното координирано време (UTC), който може да изрази пълния жизнен цикъл на една аеронавигационна характеристика:

 от датата и часа на създаване до датата и часа на окончателно оттегляне;

 включително постоянните промени, които създават нови изходни параметри за съответната характеристика.

д) включват определяне на правилата, които могат да ограничат възможните стойности на свойствата на характеристиката или варирането във времето на тези стойности. Това включва като минимум:

 

ограничения, които налагат точност, разрешаваща способност и интегритет за данните за позицията (хоризонтална и вертикална);

 ограничения, които налагат навременност за данните;

е) прилагат конвенция за наименуване за характеристиките, атрибутите и асоциациите, която избягва използването на съкращения;

ж) основават описанието на геометрични елементи (точка, крива, повърхност) на стандарта ISO, посочен в приложение III, точка 14;

з) основават описанието на информацията от метаданни на стандарта ISO, посочен в приложение III, точка 15;

и) включват елементите от метаданни, изброени в приложение I, част В.

2. По отношение на стандартите ISO, съответният сертификат, издаден от надлежно акредитирана организация, се счита за достатъчно доказателство за съответствие. Страните, посочени в член 2, параграф 2, приемат да предоставят документация, свързана със сертифицирането, на националния орган за надзор при поискване.

ЧАСТ Б

Множества от електронни данни за терена

Електронните данни за терена, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, буква в):

▼M1

а) се предоставят в цифров формат в съответствие със стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 9, 9а и 12;

▼B

б) включват елементите от метаданни, изброени в приложение I, част В.

ЧАСТ В

Метаданни

Метаданните за спецификациите за множествата от данни, определени в части А и Б, включват като минимум следните елементи:

а) субекта, изготвил първичните данни;

б) поправките на данните;

в) лицата или организациите, които са имали достъп до данните, както и периода, през който те са имали достъп;

г) подробности за всяко валидиране и всяка проверка на данните, които са били извършени;

д) дата и час, в които данните стават приложими;

е) за геопространствени данни:

 използвания земен референтен модел (earth reference model);

 използваната координатна система;

ж) за цифрови данни:

 статистическата точност на използваната техника за измерване или изчисление;

 разрешаваща способност;

 нивото на увереност съгласно изискванията на стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 1 и 12, и в други стандарти на ИКАО в тази област;

з) подробности за всички приложени функции, ако данните са били предмет на приспособяване/трансформиране;

и) подробности за всички ограничения по отношение на използването на данните.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТА НА ОБМЕН НА АЕРОНАВИГАЦИОННИ ДАННИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 5

ЧАСТ А

IAIP, картографски данни за летищата и електронни данни за препятствията

1. Аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, букви а), б) и г), се форматират съгласно общи спецификации, които:

 използват спецификациите за езика XML (extensible markup language), както са определени в стандарта ISO, посочен в приложение III, точка 17, за кодиране на данни;

 са изразени под формата на XML схема; освен това за изразяване на правилата за осъществяване на дейност може да се използва схематрон съгласно определението в стандарта ISO, посочен в приложение III, точка 19;

 правят възможен обмена на данни както по отношение на отделни характеристики, така и за набори от характеристики;

 правят възможен обмена на информация относно изходните параметри в резултат на постоянните промени;

 са структурирани в съответствие с характеристиките, атрибутите и асоциациите по отношение на определението за множество от данни, описано в приложение I, част А; правилата за картографиране се документират;

 прилагат стриктно номерираните списъци със стойности и обхвата от стойности, определени за всеки атрибут от множеството от данни;

 спазват спецификациите за езика GML (geography markup language), както са определени в позоваването, направено в приложение III, точка 18, за кодиране на географска информация.

2. По отношение на стандартите ISO, съответният сертификат, издаден от надлежно акредитирана организация, се счита за достатъчно доказателство за съответствие. Страните, посочени в член 2, параграф 2, приемат да предоставят документация, свързана със сертифицирането, на националния орган за надзор при поискване.

ЧАСТ Б

Електронни данни за терена

1. Електронните данни за терена, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, буква в), се предоставят в общ формат, който е в съответствие със стандартите ISO, посочени в точки 14—18 от приложение III.

2. По отношение на стандартите ISO, съответният сертификат, издаден от надлежно акредитирана организация, се счита за достатъчно доказателство за съответствие. Страните, посочени в член 2, параграф 2, приемат да предоставят документация, свързана със сертифицирането, на националния орган за надзор при поискване.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА

1. Глава 3, раздел 3.7 (Система за управление на качеството) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

2. Глава 3, раздел 1.2.1 (Хоризонтална отправна система) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

3. Глава 3, раздел 1.2.2 (Вертикална отправна система) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

4. Глава 4 (Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ — AIP) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

5. Глава 4, раздел 4.3 (Спецификации за AIP изменения) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

6. Глава 4, раздел 4.4 (Спецификации за AIP допълнения) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

7. Глава 5 (NOTAM) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

8. Глава 6, раздел 6.2 (Предоставяне на информация на хартиен носител) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

9. Глава 10, раздел 10.1 (Райони на покритие и изисквания за предоставяне на данни) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

9 a Глава 10, раздел 10.2 (Набор от данни за терена — съдържание, числова спецификация и структура) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

10. Допълнение 1 (Съдържание на сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ — AIP) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

11. Допълнение 7 (Разделителна способност за публикуването на аеронавигационни данни и класификация на тяхната пълнота) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

12. Допълнение 8 (Изисквания към данните за терена и препятствията) към приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

13. Спецификация за езика UML на OMG (Object Management Group), версия 2.1.1.

14. Международна организация по стандартизация, ISO 19107:2003 — Географска информация — пространствена схема (издание 1 —8.5.2003 г.).

15. Международна организация по стандартизация, ISO 19115:2003 — Географска информация — метаданни (издание 1 — 8.5.2003 г., [поправка Cor 1:2006 5.7.2006 г.]).

16. Международна организация по стандартизация, ISO 19139:2007 — Географска информация — метаданни — прилагане на XML схема (издание 1 —17.4.2007 г.).

17. Международна организация по стандартизация, ISO 19118:2011 — Географска информация — кодиране (издание 2 — 10.10.2011 г.).

18. Международна организация по стандартизация, ISO 19136:2007 — Географска информация — GML-език (издание 1 — 23.8.2007 г.).

19. Международна организация по стандартизация, ISO/IEC 19757-3:2006 — Информационни технологии — DSDL-езици — част 3: Валидиране въз основа на правилата — схематрон (издание 1 — 24.5.2006 г.).

20. Документ 9674-AN/946 на ИКАО — Световна геодезична система — ръководство от 1984 г. (второ издание — 2002 г.).

21. Глава 7, раздел 7.3.2 (Алгоритъм за циклична контролна сума от Документ 9674-AN/946 на ИКАО — Световна геодезична система — ръководство от 1984 г. (WGS-84) (второ издание — 2002 г.).

22. Международна организация по стандартизация, ISO/IEC 27002:2005 — Информационни технологии — техники за сигурност — кодекс на добри практики за управление на сигурността на информацията (издание 1 — 15.6.2005 г.).

23. Международна организация по стандартизация, ISO 28000:2007: — Спецификация за системите за управление на сигурността по веригата на доставки (издание 1 — 21.9.2007 г., в процес на преразглеждане, ще бъде заменено от издание 2, заплануван срок 31.1.2008 г. [на етап проучване]).

24. Eurocae ED-99A, Изисквания към потребителите относно картографската информация за летищата (октомври 2005 г.).

25. Международна организация по стандартизация, ISO 19110:2005 — Географска информация — методология за каталогизиране по признаци (издание 1).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 6 И 7

ЧАСТ А

Изисквания за качество на данните

1. Изискванията за качество на данните за всеки елемент от данни, който попада в обхвата на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, са тези, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точка 11, и в други стандарти на ИКАО в тази област, без да се засяга точка 2 от настоящото приложение.

2. Изискванията за качество на данните за всеки елемент от данни, който попада в обхвата на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, се определят въз основа на оценка на безопасността на използването по предназначение на елемента от данни, когато:

а) елементът от данни не е определен съгласно стандартите за качество на данните на ИКАО, посочени в приложение III, точка 11, и други стандарти на ИКАО в тази област; или

б) не са спазени изискванията за качество на данните съгласно стандартите за качество на данните на ИКАО, посочени в приложение III, точка 11, и други стандарти на ИКАО в тази област.

3. Изискванията за качество на данните за елементите от данни, посочени в точка 2, се разработват в съответствие със стандартизиран процес, описващ методологията за извеждане и валидиране на тези изисквания преди публикуване, като се отчете надлежно възможното въздействие върху съответните разпоредби на ИКАО.

4. Когато елемент от данни има повече от една целева употреба, към него се прилагат само най-строгите изисквания за качество на данните, произтичащи от оценката на безопасността, посочена в точка 2.

5. Изискванията за качество на данните се определят така че да обхващат следното за всеки елемент от данни, който попада в обхвата на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея:

а) точност и разрешаваща способност на данните;

б) ниво на интегритет на данните;

в) възможност за определяне на произхода на данните;

г) нивото на увереност, че данните се предоставят на следващия целеви потребител преди датата/часа на тяхното влизане в сила, и че те не се изтриват преди крайната дата/крайния час на валидност.

6. Определят се всички елементи от данни, необходими за поддържане на всяко софтуерно приложение за множество от данни и/или валидно подмножество от данни.

ЧАСТ Б

Изисквания за доказателства

Създават се аргументи и доказателства, които показват, че:

а) са спазени изискванията по отношение на точност и разрешаваща способност при изготвянето на първичните данни и те продължават да се спазват до публикуването и предаването на следващия целеви потребител, включително, когато разрешаващата способност на един елемент от данни е намалена или променена, или данните са прехвърлени в различна координатна система или са изразени в различна мерна единица;

б) произходът и историята на промяната на всеки елемент от данни се записват и са налице при извършване на одит;

в) аеронавигационните данни или аеронавигационната информация са пълни, ако има липсващи елементи, те се обявяват;

г) всички процеси по изготвяне на първични данни, съставяне, съхранение, манипулация, обработка, пренос или разпространение, прилагани за всеки елемент от данни, са определени и адекватни за определеното ниво на интегритет за елемента от данни;

д) процесите за валидиране и проверка на данните са адекватни за определеното ниво на интегритет за елемента от данни;

е) ръчна или полуавтоматизирана обработка на данни се извършва от обучен и квалифициран персонал, който има ясно определени функции и отговорности, отбелязани в системата за качество на организацията;

ж) всички инструменти и/или софтуер, използвани за поддържане или прилагане на процесите, се валидират като подходящи за целта в съответствие с приложение V;

з) прилага се ефективен процес за докладване, измерване и отстраняване на грешки в съответствие с част Е.

ЧАСТ В

Организационни договорености

Организационните договорености включват поне следното:

а) обхват на аеронавигационните данни или аеронавигационната информация, които се предоставят;

б) изисквания за точност, разрешаваща способност и интегритет за всеки предоставен елемент от данни;

в) методите, с които се доказва, че предоставените данни отговарят на определените изисквания;

г) естеството на действието, което се предприема при откриване на грешки или несъответствия в предоставените данни;

д) следните минимални критерии за уведомяване относно промени в данните:

 критерии за определяне на навременността на предоставяне на данните въз основа на значимостта на промяната за експлоатацията или безопасността;

 предизвестия относно очаквана промяна;

 средствата за извършване на уведомяването;

е) отговорникът за документиране на промени в данните;

ж) средствата за отстраняване на всички възможни двусмислия, породени от използването на различни формати при обмена на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация;

з) всички ограничения при използването на данните;

и) изисквания за предоставяне на доклади относно качеството от доставчиците на данни с оглед улесняване на проверката на качеството на данните от потребителите на данните;

й) изисквания за метаданните;

к) изисквания по отношение на непредвидени ситуации във връзка с непрекъснатото предоставяне на данни.

ЧАСТ Г

Изготвяне на първични данни

1. Наблюдаването на радионавигационните средства и изготвянето на изчислени или изведени данни, чиито координати се публикуват в AIP, се извършва в съответствие със съответните стандарти и поне съгласно съответните разпоредби на ИКАО, посочени в приложение III, точка 20.

2. За всички данни от наблюдение се прави препратка към WGS-84, както е предвидено в разпоредбите на ИКАО, посочени в приложение III, точка 2.

3. За изразяването на всички вертикални данни (получени чрез наблюдение, изчислени или изведени) спрямо средното морско ниво посредством „Гравитационния модел на Земята — 1996 г.“ се използва модел на геоид, който отговаря на разпоредбите на ИКАО, предвидени в приложение III, точка 3, както и изискванията за качество на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, посочени в приложение IV. Геоид е повърхност с един и същи потенциал на гравитационното поле на Земята, съвпадаща с несмутеното средно морско ниво и неговото продължение под материците.

4. Данните, получени чрез наблюдение, изчисление или изведените данни се запазват през целия жизнен цикъл на всеки елемент от данни.

5. Данните, получени чрез наблюдение, които са категоризирани като критични или съществени, се подлагат на цялостно първоначално наблюдение, а след това се следят за промени поне веднъж годишно. В случай че бъдат регистрирани промени, се извършва повторно наблюдение на съответните данни.

6. Използват се следните техники за събиране и съхранение на електронни данни, получени чрез наблюдение:

а) в оборудването, използвано за наблюдение, се въвеждат координатите на отправните точки посредством цифров пренос на данни;

б) полевите измервания се съхраняват в цифров формат;

в) необработените данни се пренасят по цифров път и се въвеждат в софтуера за обработка.

7. Всички данни, получени чрез наблюдение, които са категоризирани като критични, се подлагат на достатъчно допълнителни измервания с цел да бъдат открити грешки при наблюдението, които не могат да бъдат регистрирани чрез единично измерване.

8. Аеронавигационните данни и аеронавигационната информация се валидират и проверяват преди да бъдат използвани за извличане или изчисляване на други данни.

ЧАСТ Д

Изисквания за обработка на данни

1. Когато процеси или части от процеси, използвани при изготвяне на първични данни, съставяне, съхранение, манипулация, обработка, пренос или разпространение на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация са автоматизирани, те:

а) са автоматизирани до ниво, което е съизмеримо с контекста на обработка на данните;

б) са автоматизирани за оптимизиране на разпределението и взаимодействието между човека и машината с цел постигане на високо ниво на безопасност и качество на обработката;

в) са проектирани така, че да се предотврати въвеждането на грешни данни;

г) са проектирани така, че да се откриват грешките в получените/входящите данни.

2. Когато аеронавигационните данни и аеронавигационната информация се въвеждат ръчно, се извършва независима проверка с цел да се открият грешките, които е възможно да са били въведени.

ЧАСТ Е

Изисквания за докладване и отстраняване на грешки

Механизмите за докладване, измерване и отстраняване на грешките гарантират, че:

а) проблемите, открити по време на изготвяне на първични данни, съставяне, съхранение, манипулация и обработка на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, или такива, открити от потребителите след публикуване, се записват и се докладват на доставчика на аеронавигационно информационно обслужване;

б) всички докладвани проблеми с аеронавигационните данни и аеронавигационната информация се анализират от доставчика на аеронавигационно информационно обслужване и се определят съответните корективни действия;

в) всички открити грешки, несъответствия и аномалии в критичните и съществените аеронавигационни данни и аеронавигационната информация се отстраняват незабавно;

г) доставчикът на аеронавигационно информационно обслужване предупреждава засегнатите потребители на данни относно наличието на грешки по най-ефективния начин, като бъде отчетено нивото на интегритет на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация, както и чрез прилагане на критериите за уведомяване, приети в официалните договорености в съответствие с приложение IV, част В, буква г);

д) се улеснява и насърчава обратната информация от страна на потребителите на данни и от други доставчици на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация относно грешките;

е) процентът на грешките при аеронавигационните данни и аеронавигационната информация се записва при всеки случай на пренос на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация между страните, посочени в член 2, параграф 2;

ж) процентът на грешките, открити преди преноса, и този на грешките, открити след преноса, могат да бъдат отразени поотделно.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТРУМЕНТИТЕ И СОФТУЕРА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8

1. Инструментите, използвани за поддържане или автоматизиране на обработката на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, отговарят на изискванията от точки 2 и 3, когато те:

 могат да доведат до грешки в критични или съществени данни;

 са единственото средство за откриване на грешки в критични или съществени данни;

 са единственото средство за откриване на несъответствия между няколко версии на ръчно въведени данни.

2. За инструментите, посочени в точка 1, изискванията по отношение на техните експлоатационни характеристики, функционалност и ниво на интегритет се определят така, че да се гарантира, че те изпълняват своята функция с оглед обработката на данни, без да оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация.

3. Инструментите, посочени в точка 1, се валидират и проверяват съгласно изискванията от точка 2.

4. Инструментите, посочени в точка 1, които изцяло или частично се използват в софтуер, отговарят на следните допълнителни изисквания:

 в изискванията към софтуера се посочва точно какво се изисква от софтуера, за да бъдат спазени изискванията към инструментите;

 всички изисквания към софтуера трябва да може да бъдат проследени до изискванията към инструментите, посочени в точка 2;

 валидирането и проверката на софтуера, определени съответно в точки 5 и 6, се извършват на позната изпълнима версия на софтуера в неговата целева работна среда.

5. Валидирането на софтуера е процесът, който гарантира, че софтуерът отговаря на изискванията за съответното приложение или използване по предназначение на аеронавигационните данни или аеронавигационната информация.

6. Проверката на софтуера е оценката на резултата от процеса на разработване на софтуер за аеронавигационни данни и/или аеронавигационна информация с цел да се гарантира точност и последователност по отношение на входящите данни и приложимите за софтуера стандарти, правила и конвенции, използвани в посочения процес.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9

1. Всички данни, пренасяни по електронен път, са защитени срещу загуба или промяна посредством прилагане на алгоритъма CRC32Q, посочен в приложение III, точка 21. Стойността на цикличната контролна сума (по-долу „CRC“) се прилага преди окончателната проверка на данните, предшестваща тяхното съхранение или пренос.

2. Когато физическият обем на данните надвишава този, който би могъл да бъде защитен на изискваното ниво на интегритет от една CRC, се използват няколко стойности на CRC.

3. На аеронавигационните данни и аеронавигационната информация се предоставя подходящо ниво на защита във връзка със сигурността по време на съхранение и при обмен между страните, посочени в член 2, параграф 2, за да се гарантира, че данните не могат да бъдат случайно променени или да станат предмет на неразрешен достъп и/или да бъдат изменени на който е да е етап.

4. Съхранението и прехвърлянето на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация са защитени посредством подходящ процес за проверка на автентичността, така че получателите да могат да потвърдят, че данните или информацията са предадени от автентичен източник.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО, БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10

ЧАСТ А

Системи за управление на качеството

1. Системата за управление на качеството, която поддържа изготвянето на първични данни, съставянето, съхранението, манипулацията, обработката, преноса и разпространението на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация:

 определя политиката за качество по такъв начин, че да отговаря на нуждите на различните потребители във възможно най-висока степен;

 установява програма за осигуряване на качество, която съдържа процедури, предназначени да се провери, че всички операции се извършват в съответствие с приложимите изисквания, стандарти и процедури, включително съответните изисквания на настоящия регламент;

 представя доказателства за функционирането на системата за качество чрез наръчници и документи за наблюдение;

 определя представители на ръководството, които да наблюдават съответствието с процедурите и адекватността на самите процедури с цел осигуряване на безопасни и ефикасни оперативни практики;

 извършва на място проверки на системата за качество и при необходимост предприема коригиращи действия.

2. Сертификатът EN ISO 9001, издаден от надлежно акредитирана организация, се счита за достатъчно доказателство за съответствие с изискванията на точка 1. Страните, посочени в член 2, параграф 2, приемат да предоставят документация, свързана със сертифицирането, на националния орган за надзор при поискване.

ЧАСТ Б

Цели на управлението на безопасността

1. Целите на управлението на безопасността са следните:

 минимизиране на възможността за риск от произшествие с въздухоплавателно средство, дължащо се на грешки в данните, доколкото това е разумно възможно;

 насърчаване на осведоменост относно въпросите на безопасността в организацията чрез споделяне на поуки от дейности във връзка с безопасността и чрез ангажиране на целия персонал с предложения за разрешаване на набелязани проблеми по отношение на безопасността и подобрения с оглед подпомагане на ефективността и ефикасността на процесите;

 гарантиране, че е определена функция в рамките на организацията с отговорност за разработване и поддържане на целите на управлението на безопасността;

 гарантиране, че се поддържат записи и се извършва наблюдение с цел да се осигури безопасност на дейностите;

 гарантиране, че се препоръчват подобрения, когато това е необходимо, с цел осигуряване на безопасност на дейностите.

2. Постигането на целите на управлението на безопасността се ползва с най-висок приоритет над търговските, оперативните, екологичните или социалните фактори.

ЧАСТ В

Цели на управлението на сигурността

1. Целите на управлението на сигурността са следните:

 гарантиране на сигурността на получените, съставени или използвани по друг начин аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, така че те да бъдат защитени от намеса, а достъпът до тях да бъде ограничен само за упълномощени лица;

 гарантиране, че мерките за управление на сигурността на организацията отговарят на съответните национални или международни изисквания за критична инфраструктура и осигуряване на непрекъснатост на дейностите, както и на международните стандарти за управление на сигурността, включително стандартите ISO, посочени в приложение III, точки 22 и 23.

2. По отношение на стандартите ISO, съответният сертификат, издаден от надлежно акредитирана организация, се счита за достатъчно доказателство за съответствие. Страните, посочени в член 2, параграф 2, приемат да предоставят документация, свързана със сертифицирането, на националния орган за надзор при поискване.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изисквания за оценка на съответствието или годността за използване на съставните части, посочени в член 11

1. Дейностите по проверката доказват съответствието на съставните части с изискванията на настоящия регламент за оперативна съвместимост и експлоатационни характеристики, за качество, за безопасност или за годността им за използване, докато тези съставни части са в действие в средата на тестване.

2. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в Съюза, управлява дейностите по оценка на съответствието, и по-специално:

 определя подходящата среда за тестване;

 удостоверява, че планът на теста описва съставните части в средата на тестване;

 удостоверява, че планът на теста осигурява пълно покриване на приложимите изисквания;

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за тестване;

 планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;

 извършва проверките и тестването, както е посочено в плана за тестване;

 изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и тестването.

3. Производителят или неговият упълномощен представител, установен в Съюза, гарантира, че съставните части, използвани при изготвянето на първични данни, съставянето, съхранението, манипулацията, обработката, преноса и разпространението на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, интегрирани в средата за тестване, отговарят на изискванията на настоящият регламент относно оперативната съвместимост, експлоатационните характеристики, качеството и безопасността.

4. При удовлетворително приключване на проверката за съответствие или годност за използване производителят или неговият упълномощен представител, установен в Съюза, на своя отговорност изготвя декларацията на ЕО за съответствие или годност за използване, като посочва изрично изискванията на настоящия регламент, които са удовлетворени от съставната част и свързаните с нея условия за използване в съответствие с точка 3 от приложение III към Регламент (ЕО) № 552/2004.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

УСЛОВИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 12

1. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да разполага в организацията с методи за докладване, които осигуряват и доказват безпристрастност и независимост на преценката по отношение на дейностите по проверката.

2. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, извършва проверките с възможно най-голяма професионална почтеност и с възможно най-голяма техническа компетентност и че не е подложен на какъвто и да било натиск и стимули, по-специално от финансов характер, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от проверките му, в частност от лица или групи от лица, засегнати от резултатите от тези проверки.

3. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, има достъп до оборудване, което му дава възможност да извършва правилно необходимите проверки.

4. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е преминал солидно техническо и професионално обучение, има задоволителни знания за изискванията за проверките, които той трябва да провежда, адекватен опит за такива операции, както и способностите, изисквани за изготвянето на декларациите, архивите и протоколите, които доказват, че проверките са били проведени.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е в състояние да провежда проверките си безпристрастно. Възнаграждението му не трябва да зависи от броя на извършените проверки или от резултатите от тези проверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ X

ЧАСТ А

Изисквания за проверката на системите, посочена в член 12, параграф 1

1. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, доказва, че тези системи отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, експлоатационни характеристики и безопасност, предвидени в настоящия регламент, в среда за изпитване, която отразява особеностите на работната среда на тези системи.

2. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за тестване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, трябва да притежават подходящи функционални възможности.

4. В резултат на проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, възникват елементите на техническото досие, което се изисква в точка 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 552/2004, а така също и следните елементи:

 описание на изпълнението;

 протокол от проверките и тестването, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване управлява дейностите по проверката, и по-специално:

 определя подходящата симулирана работна и техническа среда, отразяваща особеностите на работната среда;

 проверява дали планът за тестване описва интегрирането на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, в работната среда и средата за техническа оценка;

 проверява дали планът за тестване осигурява пълно покриване на приложимите изисквания за оперативна съвместимост, експлоатационни характеристики и безопасност на настоящия регламент;

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за тестване;

 планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;

 извършва проверките и тестването, както е посочено в плана за тестване;

 изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и тестването.

6. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, под негова отговорност, отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, експлоатационни характеристики и безопасност на настоящия регламент.

7. При удовлетворително приключване на проверката за съответствие, доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване изготвят декларацията на ЕО за проверка на системата и я представят на националния орган за надзор заедно с техническото досие в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.

ЧАСТ Б

Изисквания за проверката на системите, посочена в член 12, параграф 2

1. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, доказва, че тези системи отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, експлоатационни характеристики и безопасност, предвидени в настоящия регламент, в среда за изпитване, която отразява особеностите на работната среда на тези системи.

2. Проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за тестване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, трябва да притежават подходящи функционални възможности.

4. В резултат на проверката на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, възникват елементите на техническото досие, което се изисква в точка 3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 552/2004, а също така и следните елементи:

 описание на изпълнението;

 протокол от проверките и тестването, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя подходящата среда за оценка на работното и техническото състояние, отразяваща особеностите на работната среда, и осигурява извършването на дейностите по проверката от нотифициран орган.

6. Нотифицираният орган управлява дейностите по проверката, и по-специално:

 проверява дали планът за тестване описва интегрирането на системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, в работната среда и средата за техническа оценка;

 проверява дали планът за тестване осигурява пълно покриване на приложимите изисквания за оперативна съвместимост, експлоатационни характеристики и безопасност на настоящия регламент;

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за тестване;

 планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;

 извършва проверките и тестването, както е посочено в плана за тестване;

 изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и тестването.

7. Нотифицираният орган гарантира, че системите, посочени в член 2, параграф 1, първа алинея, работещи в среда за оценка на работата, отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, експлоатационни характеристики и безопасност от настоящия регламент.

8. При удовлетворително приключване на задачите по проверката нотифицираният орган изготвя сертификат за съответствие по отношение на задачите, които е изпълнил.

9. След това доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя декларацията на ЕО за проверка на системата и я представя на националния орган за надзор заедно с техническото досие в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

РАЗЛИЧИЯ С ИКАО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 14

Глава 3, раздел 3.5.2 (Циклична контролна сума) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване. (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).( 1 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

( 2 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

Top