EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0715-20181224

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/2018-12-24

02009R0715 — BG — 24.12.2018 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 36)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2010/685/ЕС от 10 ноември 2010 година

  L 293

67

11.11.2010

►M2

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2012/490/ЕС от 24 август 2012 година

  L 231

16

28.8.2012

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 година

  L 115

39

25.4.2013

►M4

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/715 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 30 април 2015 година

  L 114

9

5.5.2015

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г.

  L 328

1

21.12.2018


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 229, 1.9.2009, стp.  29 (715/2009)

►C2

Поправка, ОВ L 309, 24.11.2009, стp.  87 (715/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент цели:

а) установява недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, като се вземат предвид специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ;

б) установява недискриминационни правила за условията за достъп до съоръжения за ВПГ и до съоръжения за съхранение, като се вземат предвид специалните характеристики на националните и регионалните пазари; и

в) улеснява появата на добре функциониращ и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и предоставя механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при трансграничен обмен на газ.

Целите, посочени в първа алинея, включват определяне на хармонизирани принципи относно тарифите — или методиките за тяхното изчисляване — за достъп до мрежата, но не и до съоръженията за съхранение, за установяване на услуги за достъп на трети страни и хармонизирани принципи за разпределение на капацитет, управление на претоварването, определяне на изисквания за прозрачност, правила за балансиране, такси при дисбаланс и улесняване на търговията с капацитет.

Настоящият регламент, с изключение на член 19, параграф 4, се прилага само за съоръжения за съхранение, които попадат в обхвата на член 33, параграф 3 или 4 от Директива 2009/73/ЕО.

Държавите-членки може да създадат образувание или орган, установени в съответствие с Директива 2009/73/ЕО, с цел осъществяването на една или повече от функциите, обикновено възлагани на оператора на преносната система, които се подчиняват на изискванията на настоящия регламент. Това образувание или орган подлежи на сертифициране в съответствие с член 3 от настоящия регламент и подлежи на определяне в съответствие с член 10 от Директива 2009/73/ЕО.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „пренос“ означава транспортиране на природен газ по мрежа, съставена предимно от тръбопроводи с високо налягане, различна от добивна тръбопроводна мрежа и различна от частта от тръбопроводите с високо налягане, използвана предимно в контекста на местно разпределение на природен газ, с оглед на доставката му на клиенти, но невключващо самата доставка;

2. „договор за пренос“ означава договор, който операторът на преносна система е сключил с ползвател на мрежата с оглед извършване на пренос;

3. „капацитет“ означава максималният поток, изразен в нормални кубически метри за единица време или в енергийна единица за единица време, на който ползвателят на мрежата има право съгласно разпоредбите на договора за пренос;

4. „неизползван капацитет“ означава гарантиран капацитет, който ползвател на мрежата е добил по силата на договор за пренос, но който същият ползвател не е заявил в рамките на крайния срок, определен в договора;

5. „управление на претоварване“ означава управление на капацитетите за пренос на оператора на преносна система с оглед оптимално и максимално използване на техническия капацитет и навременно откриване на точки на бъдещо претоварване и насищане;

6. „вторичен пазар“ означава пазар на капацитет, търгуван по начин, различен от този на първичния пазар;

7. „заявка“ означава предварително докладване от ползвател на мрежата на оператора на преносна система относно действителния поток, който ползвателят на мрежата възнамерява да подаде към или да изтегли от системата;

8. „коригираща заявка“ означава последващо докладване, с което се коригира първоначалната заявка;

9. „цялостност на системата“ означава всяка ситуация по отношение на преносна система, в това число необходимите съоръжения за пренос, в които налягането и качеството на природния газ се поддържа в рамките на минимални и максимални граници, установени от оператора на преносната система, така че преносът на природен газ да бъде гарантиран от техническа гледна точка;

10. „период на балансиране“ означава период, в рамките на който изтеглянето на дадено количество природен газ, изразено в енергийни единици, трябва да бъде компенсирано от всеки ползвател на мрежата посредством подаване на същото количество природен газ към преносната мрежа в съответствие с договора за пренос или мрежовия кодекс;

11. „ползвател на мрежа“ означава клиент или потенциален клиент на оператора на преносна система, както и самите оператори на преносни системи, доколкото това им е необходимо, за да изпълняват функциите си, свързани с пренос;

12. „прекъсваеми услуги“ означава услуги, предлагани от оператора на преносната система въз основа на прекъсваем капацитет;

13. „прекъсваем капацитет“ означава газов капацитет за пренос, който може да бъде прекъсван от оператора на преносна система в съответствие с условията, залегнали в договора за пренос;

14. „дългосрочни услуги“ означава услуги, предлагани от оператора на преносна система, с продължителност една година или повече;

15. „краткосрочни услуги“ означава услуги, предлагани от оператора на преносна система, с продължителност по-малка от една година;

16. „гарантиран капацитет“ означава капацитет за пренос на газ, чиято непрекъсваемост е гарантирана от оператора на преносна система по силата на сключен договор;

17. „гарантирани услуги“ означава услуги, предоставяни от оператора на преносна система във връзка с гарантиран капацитет на пренос;

18. „технически капацитет“ означава максималния гарантиран капацитет, който операторът на преносна система може да предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание целостността на системата и експлоатационните изисквания на преносната система;

19. „договорен капацитет“ означава капацитет, който операторът на преносна система е разпределил на ползвател на мрежата съгласно договор за пренос;

20. „наличен капацитет“ означава онази част от техническия капацитет, която операторът на преносна система не е разпределил и е все още е налична за системата в дадения момент;

21. „договорно претоварване“ означава ситуация, при която нивото на търсене на гарантиран капацитет надхвърля техническия капацитет;

22. „първичен пазар“ означава пазара на капацитет, търгуван директно от оператора на преносната система;

23. „физическо претоварване“ означава ситуация, при която нивото на търсене на реални доставки в определен момент надхвърля техническия капацитет;

24. „капацитет на съоръжение за ВПГ“ означава капацитет в терминал за ВПГ, който се използва за втечняване на природен газ, или за внасяне, разтоварване, спомагателни услуги, временно съхранение и регазификация на ВПГ;

25. „пространство“ означава обем газ, който даден ползвател на съоръжение за съхранение може да използва за съхранение на газ;

26. „подаваща способност“ означава скоростта на добив, с която ползвателят на съоръжение за съхранение има право да добива газ от съоръжението за съхранение;

27. „нагнетателна способност“ означава скоростта на нагнетяване, с която ползвателят на съоръжение за съхранение има право да нагнети газ в съоръжението за съхранение;

28. „капацитет за съхранение“ означава всяко съчетание от пространство, нагнетателна способност и подаваща способност.

2.  Без да се засягат определенията в параграф 1 от настоящия член, определенията, съдържащи се в член 2 от Директива 2009/73/ЕО, които са относими към прилагането на настоящия регламент, също се прилагат, с изключение на определението за пренос в точка 3 от същия член.

Определенията в параграф 1, точки 3—23 от настоящия член във връзка с преноса се прилагат по аналогия и по отношение на съоръженията за съхранение и съоръженията за ВПГ.

Член 3

Сертифициране на оператори на преносни системи

1.  Комисията разглежда всяка нотификация за решение за сертифициране на оператор на преносна система, както е предвидено в член 10, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО, веднага щом я получи. В рамките на два месеца от деня на получаване на такава нотификация, Комисията дава становището си на съответния национален регулаторен орган относно съответствието й с член 10, параграф 2 или член 11, както и член 9 от Директива 2009/73/ЕО.

При изготвяне на посоченото в първа алинея становище, Комисията може да поиска Агенцията да предостави становище относно решението на националния регулаторен орган. В такъв случай двумесечният срок, посочен в първа алинея, се удължава с два допълнителни месеца.

При отсъствието на становище от Комисията в рамките на срока, посочен в първа и втора алинея, се приема, че Комисията не повдига възражения срещу решението на регулаторния орган.

2.  При получаване на становище на Комисията, националният регулаторен орган, в срок от два месеца, приема окончателното си решение относно сертифицирането на оператора на преносна система, като се съобразява в най-голяма степен с това становище. Решението на регулаторния орган и становището на Комисията се публикуват заедно.

3.  Във всеки един момент по време на процедурата регулаторните органи и/или Комисията могат да изискват от оператор на преносна система и/или от предприятие, извършващо някоя от функциите по производство или доставка, всяка информация, свързана с изпълнението на задачите им по настоящия член.

4.  Регулаторните органи и Комисията запазват поверителността на чувствителната търговска информация.

5.  Комисията може да приема насоки, определящи в детайли процедурата, която да се следва за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

6.  Когато Комисията получи нотификация за сертифициране на оператор на преносна система съгласно член 9, параграф 10 от Директива 2009/73/ЕО, Комисията взема решение относно сертифицирането. Регулаторният орган се съобразява с решението на Комисията.

Член 4

Европейска мрежа на операторите на преносни системи за газ

Всички оператори на преносни системи си сътрудничат на общностно ниво посредством ЕМОПС за газ, с цел да се насърчи окончателното изграждане и функционирането на вътрешния пазар на природен газ, както и трансграничната търговия, и да се гарантират оптималното управление, координираната експлоатация и стабилното техническо развитие на газопреносната мрежа.

Член 5

Създаване на ЕМОПС за газ

1.  До 3 март 2011 г. операторите на газопреносни системи внасят в Комисията и в Агенцията проекта на устав, списък на членовете и проект на процедурен правилник, включително процедурен правилник относно консултирането с други заинтересовани страни, на ЕМОПС за газ, която предстои да бъде създадена.

2.  В рамките на два месеца от деня на получаване, Агенцията, след официална консултация с организациите, които представят всички заинтересовани страни, и по-специално ползвателите на системата, в това число клиентите, предоставя на Комисията становище относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник

3.  Комисията дава становището си по проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник, като взема предвид становището на Агенцията, предвидено в параграф 2, и в срок от три месеца от деня на получаване на становището на Агенцията.

4.  В рамките на три месеца от деня на получаване на становището на Комисията операторите на преносни системи създават ЕМОПС за газ, приемат и публикуват нейния устав и процедурен правилник.

Член 6

Създаване на мрежови кодекси

1.  Комисията, след консултация с Агенцията, с ЕМОПС за газ и другите съответни заинтересовани страни, изготвя годишен списък на приоритетите, определящ областите, уредени в член 8, параграф 6, които следва да се включат при разработването на мрежовите кодекси.

2.  Комисията изисква от Агенцията да ѝ представи в разумен срок, не по-дълъг от шест месеца, необвързваща рамкова насока (рамкова насока), в която да се установят ясни и обективни принципи, в съответствие с член 8, параграф 7, за разработването на мрежови кодекси, свързани с установените области в списъка на приоритетите. Всяка необвързваща рамкова насока допринася за недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасно функциониране на пазара. При мотивирано искане от страна на Агенцията, Комисията може да удължи този срок.

3.  Агенцията провежда официална консултация с ЕМОПС за газ и с другите съответни заинтересовани страни относно рамковата насока в рамките на срок, не по-кратък от два месеца, и по открит и прозрачен начин.

4.  Ако Комисията счете, че рамковата насока не допринася за недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, тя може да изиска от Агенцията да преразгледа рамковата насока в разумен срок и да я представи повторно на Комисията.

5.  Ако Агенцията не представи или не представи повторно рамковата насока в определения от Комисията срок по параграфи 2 или 4, Комисията изготвя въпросната рамкова насока.

6.  Комисията изисква от ЕМОПС за газ да представи на Агенцията в разумен срок, който не надвишава дванадесет месеца, мрежов кодекс, който да е съобразен със съответната рамкова насока.

7.  В срок от три месеца от деня на получаване на мрежов кодекс, по време на който Агенцията може да се консултира официално със съответните заинтересовани страни, Агенцията предоставя на ЕМОПС за газ мотивирано становище относно мрежовия кодекс.

8.  ЕМОПС за газ може да измени мрежовия кодекс предвид становището на Агенцията и да го представи повторно на Агенцията.

9.  Ако Агенцията е удовлетворена, че даден мрежов кодекс е съобразен със съответните рамкови насоки, тя внася мрежовия кодекс в Комисията и може да препоръча неговото приемане в рамките на разумен срок. В случай че Комисията не приеме мрежовите кодекси, тя посочва причините за това.

10.  Ако ЕМОПС за газ не успее да разработи мрежов кодекс в рамките на определения от Комисията срок по параграф 6, Комисията може да поиска Агенцията да изготви проект на мрежов кодекс въз основа на съответната рамкова насока. Агенцията може да започне допълнителна консултация в хода на подготовката на проект на мрежов кодекс по настоящия параграф. Агенцията внася в Комисията проекта на мрежов кодекс, изготвен в съответствие с настоящия параграф, и може да препоръча неговото приемане.

11.  Комисията може да приеме по собствена инициатива един или повече мрежови кодекси в областите, изброени в член 8, параграф 6, ако ЕМОПС за газ не успее да разработи мрежов кодекс или Агенцията не успее да разработи проект на мрежов кодекс, както е посочено в параграф 10 от настоящия член, или по препоръка на Агенцията съгласно параграф 9 от настоящия член.

Когато Комисията предлага приемането на мрежов кодекс по своя собствена инициатива, тя се консултира с Агенцията, ЕМОПС за газ и всички съответни заинтересовани страни по отношение на проекта на мрежов кодекс в рамките на срок, не по-кратък от два месеца. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

12.  Настоящият член не засяга правото на Комисията да приема и изменя насоките съгласно предвиденото в член 23.

Член 7

Изменение на мрежови кодекси

1.  Проекти за изменения на мрежов кодекс, приет по силата на член 6, може да бъдат предлагани на Агенцията от лица, които е вероятно да са заинтересовани от съответния мрежов кодекс, включително ЕМОПС за газ, операторите на преносни системи, ползвателите на мрежи и потребителите. Агенцията може да предложи изменения и по собствена инициатива.

2.  Агенцията се консултира с всички заинтересовани страни в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 713/2009. Въз основа на тази процес Агенцията може да представи на Комисията мотивирани предложения за изменения, като обясни по какъв начин такива предложения съответстват на целите на мрежовите кодекси, установени в член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Като взема предвид предложенията на Агенцията, Комисията може да приема изменения на всеки мрежов кодекс, приет съгласно член 6. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

4.  Разглеждането на предложените изменения в съответствие с процедурата, посочена в член 28, параграф 2, се ограничава до разглеждане на аспектите във връзка с предложеното изменение. Тези предложени изменения не засягат други изменения, които Комисията може да предложи.

Член 8

Задачи на ЕМОПС за газ

1.  ЕМОПС за газ разработва мрежови кодекси в областите, посочени в параграф 6 от настоящия член, след отправено искане от страна на Комисията в съответствие с член 6, параграф 6.

2.  ЕМОПС за газ може да разработи мрежови кодекси в областите, уредени в параграф 6, с цел да постигне целите, определени в член 4, когато тези мрежови кодекси не са свързани с областите, включени в обхвата на отправеното от Комисията искане. Тези мрежови кодекси се представят на Агенцията за становище. Това становище се взема надлежно предвид от ЕМОПС за газ.

3.  ЕМОПС за газ приема:

а) инструменти за съвместна експлоатация на мрежата с оглед на осигуряването на координация при експлоатация на мрежата в нормални и извънредни условия, включително обща скала за класификация на авариите, и планове за научноизследователска дейност;

б) необвързващ десетгодишен план за развитите на мрежата в цялата Общност (план за развитие на мрежата в цялата Общност), включително европейска прогноза за адекватност на доставките на всеки две години;

в) препоръки относно координацията на техническото сътрудничество между оператори на преносни системи от Общността и от трети държави;

г) годишна работна програма;

д) годишен доклад;

е) годишна лятна и зимна прогноза за доставките.

4.  Европейската прогноза за адекватност на доставките, посочена в параграф 3, буква б), включва цялостната адекватност на газовата система да доставя текущото и прогнозно търсене на газ през следващите пет години, както и за периода между пет и 10 години след датата на тази прогноза. Европейската прогноза за адекватност на доставките се основава на националните прогнози за доставките, изготвяни от всички отделни оператори на преносни системи.

5.  Годишната работна програма по параграф 3, буква г) включва списък и описание на мрежовите кодекси, които да се изготвят, план за координиране на експлоатацията на мрежата и научноизследователски и развойни дейности, които да се осъществят през тази година, както и примерен график.

6.  Мрежовите кодекси, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат следните области, като при необходимост се вземат под внимание регионалните специални характеристики:

а) правила за сигурност и надеждност на мрежата;

б) правила за присъединяване към мрежата;

в) правила за достъп на трета страна;

г) правила за обмен на данни и разрешаване на спорове;

д) правила за оперативна съвместимост;

е) оперативни процедури при извънредни ситуации;

ж) правила за разпределение на капацитета и за управление на претоварването;

з) правила за търгуване, свързани с техническото и оперативно предоставяне на услуги за достъп до мрежата и балансиране на системата;

и) правила за прозрачност;

й) правила за балансиране, включително свързани с мрежата процедури за заявки, правила за такси при дисбаланс и правила за оперативно балансиране между системите на операторите на преносни системи;

к) правила относно хармонизирани тарифни структури за пренос; и

л) енергийна ефективност по отношение на мрежите на газ.

7.  Мрежовите кодекси се разработват по въпроси свързани с трансграничната мрежа и въпроси, свързани с пазарната интеграция и не засягат правото на държавите-членки да създават национални мрежови кодекси, които не засягат трансграничната търговия.

8.  ЕМОПС за газ наблюдава и анализира прилагането на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията в съответствие с член 6, параграф 11, както и влиянието, което те оказват върху хармонизирането на приложимите правила, насочени към улесняване на пазарната интеграция. ЕМОПС за газ докладва констатациите си на Агенцията и включва резултатите от анализа в годишния доклад, посочен в параграф 3, буква д) от настоящия член.

9.  ЕМОПС за газ предоставя цялата налична информация по искане на Агенцията за изпълнение на задачите си по член 9, параграф 1.

10.  ЕМОПС за газ приема и публикува плана за развитие на мрежата в цялата Общност, посочен в параграф 3, буква б), веднъж на всеки две години. Планът за развитие на мрежата в цялата Общност включва моделиране на интегрираната мрежа, разработване на сценарии, европейска прогноза за адекватността на доставките и оценка на устойчивостта на системата.

Планът за развитие на мрежата в цялата Общност по-специално:

▼M3

а) се основава на националните инвестиционни планове, като се вземат предвид регионалните инвестиционни планове, посочени в член 12, параграф 1, и ако е целесъобразно, съюзните аспекти на планирането на мрежите съгласно определеното в Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура ( 1 ); той се подлага на анализ на разходите и ползите, като се използва методологията, установена съгласно определеното в член 11 от посочения регламент;

▼B

б) по отношение на трансграничните междусистемни връзки се основава на разумните потребности на различните ползватели на мрежата и включва дългосрочните ангажименти на инвеститори, посочени в членове 14 и 22 от Директива 2009/73/ЕО; и

в) открива пропуски в инвестициите, най-вече по отношение на трансграничните капацитети.

По отношение на втора алинея, буква в), към плана за развитие на мрежата в цялата Общност може да се добави преглед на пречките пред увеличаването на трансграничния капацитет на мрежата, които произтичат от различните процедури или практики за одобрение.

11.  Агенцията преразглежда националните десетгодишни планове за развитие на мрежата, за да извърши оценка на тяхната съгласуваност с плана за развитие на мрежата в цялата Общност. Ако Агенцията установи несъответствия между национален десетгодишен план за развитие на мрежата и плана за развитие на мрежата за цялата Общност, тя препоръчва ако е целесъобразно да се измени националният десетгодишен план за развитие на мрежата или плана за развитие на мрежата за цялата Общност. Ако подобен национален десетгодишен план за развитие на мрежата е изготвен в съответствие с член 22 от Директива 2009/73/ЕО, Агенцията препоръчва на компетентния национален регулаторен орган да измени националния десетгодишен план за развитие на мрежата съгласно член 22, параграф 7 от същата директива и да информира Комисията за това.

12.  По искане на Комисията, ЕМОПС за газ предоставя становището си на Комисията относно приемането на насоките, установени в член 23.

Член 9

Наблюдение от Агенцията

1.  Агенцията наблюдава изпълнението на задачите на ЕМОПС за газ, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3 и докладва на Комисията.

Агенцията наблюдава прилагането от ЕМОПС за газ на мрежовите кодекси, разработени съгласно член 8, параграф 2, и на мрежовите кодекси, разработени в съответствие с член 6, параграфи 1—10, които не са били приети от Комисията съгласно член 6, параграф 11. В случаите, в които ЕМОПС за газ не е приложила подобни мрежови кодекси, Агенцията изисква от ЕМОПС за газ да представи надлежно мотивирано обяснение относно причините за това. Агенцията информира Комисията за обяснението и представя своето становище по него.

Агенцията наблюдава и анализира прилагането на мрежовите кодекси и насоките, приети от Комисията, както е предвидено в член 6, параграф 11, и тяхното въздействие върху хармонизирането на приложимите правила, целящи улесняване на интегрирането на пазара, както и върху недискриминацията, ефективната конкуренция и ефикасното функциониране на пазара, и докладва на Комисията.

2.  ЕМОПС за газ предава на Агенцията за становище проекта на плана за развитие на мрежата за цялата Общност, проекта на годишна работна програма, включително информацията относно процеса на консултация, и останалите документи по член 8, параграф 3.

В срок от два месеца от деня на получаване, Агенцията предоставя надлежно мотивирано становище, както и препоръки до ЕМОПС за газ и до Комисията, когато счита, че проектът на годишна работна програма или проектът на плана за развитие на мрежата за цялата Общност, предоставени от ЕМОПС за газ, не допринасят за недискриминацията, ефективната конкуренция, ефикасното функциониране на пазара или за задоволителна степен на трансгранична взаимосвързаност, отворена за достъп от трети страни.

Член 10

Консултации

1.  При изготвянето на мрежовите кодекси, проекта на план за развитие на мрежата за цялата Общност и годишната работна програма, посочена в член 8, параграфи 1, 2 и 3, ЕМОПС за газ провежда обстоен процес на консултации, на ранен етап и по открит и прозрачен начин, в която участват всички съответни участници на пазара и особено организациите, представляващи всички заинтересовани страни в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 5, параграф 1. В тези консултации участват и националните регулаторни органи и други национални органи, предприятия за доставка и производство, ползватели на мрежата включително клиенти, оператори на разпределителни системи, включително съответните промишлени асоциации, технически органи и платформи на заинтересованите страни. Тя има за цел определяне на възгледите и предложенията на всички заинтересовани страни по време на процеса на вземане на решения.

2.  Всички документи и протоколи от заседанията, свързани с консултациите, посочени в параграф 1, са публично достояние.

3.  Преди да приеме годишната работна програма и мрежовите кодекси, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3, ЕМОПС за газ посочва как забележките, отправени по време на консултациите, са били взети под внимание. Когато забележките не са взети под внимание, тя излага основанията за това.

▼M3

Член 11

Разходи

Разходите, свързани с дейностите на ЕМОПС за електроенергия, посочени в членове 4—12 от настоящия регламент и в член 11 от Регламент (ЕС) № 347/2013 се поемат от операторите на преносни системи и се вземат предвид при изчисляване на тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи единствено ако те са обосновани и пропорционални.

▼B

Член 12

Регионално сътрудничество между операторите на преносни системи

1.  Операторите на преносни системи установяват регионално сътрудничество в рамките на ЕМОПС за газ, за да допринасят за дейностите, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3. По-специално, те публикуват регионален инвестиционен план на всеки две години и може да вземат инвестиционни решения на основата на този регионален инвестиционен план.

2.  Операторите на преносни системи насърчават постигането на оперативни договорености, за да бъде осигурено оптимално управление на мрежата, и насърчават развитието на енергийния обмен, координираното разпределение на трансграничен капацитет чрез недискриминиращи пазарно обусловени решения и като отдават дължимото внимание на специфичните предимства на имплицитните търгове за краткосрочно разпределяне, и насърчават интегрирането на механизмите за балансиране.

3.  С оглед постигане на целите, определени в параграфи 1 и 2, географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, може да бъде определена от Комисията, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество Всяка държава-членка има право да насърчава сътрудничество в повече от една географска област. Мярката, посочена в първото изречение, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и с ЕМОПС за газ.

Член 13

Тарифи за достъп до мрежите

1.  Тарифите или методиките, използвани за тяхното изчисление, които операторите на преносни системи прилагат и които се одобряват от регулаторните органи съгласно член 41, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО, както и тарифите, публикувани съгласно член 32, параграф 1 от същата директива, са прозрачни, отчитат необходимостта от цялостност на системата и нейните подобрения и отразяват реално направени разходи в степента, в която те съответстват на разходи, направени от ефикасен и структурно сравним оператор на мрежа, освен това са прозрачни, като същевременно включват подобаваща възвръщаемост на инвестициите и, когато е приложимо, отчитат сравнителните тарифи по дадени показатели на регулаторните органи. Тарифите или методиките, използвани за тяхното изчисление, се прилагат по недискриминационен начин.

Държавите-членки може да решат тарифите да се определят чрез пазарно обусловени договорености, например търгове, при условие че подобни договорености и приходите от тях са одобрени от регулаторния орган.

Тарифите или методиките, използвани за тяхното изчисление, подпомагат ефикасната търговия с газ и конкуренцията, като същевременно се предотвратява кръстосаното субсидиране между ползватели на мрежата и се осигуряват стимули за инвестиции, поддържа се или се създава оперативна съвместимост на преносните мрежи.

Тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Механизмите за разпределение на разходите и методиката за определяне на тарифите по отношение на входящите и изходящите точки се одобряват от националните регулаторни органи. Държавите-членки гарантират, че след преходен период до 3 септември 2011 г. таксите за мрежата няма да се изчисляват на основата на договорни пътеки.

2.  Тарифите за достъп до мрежата не ограничават пазарната ликвидност, нито нарушават трансграничната търговия между различните преносни системи. Когато различията в тарифните структури или механизми за балансиране биха възпрепятствали търговията между преносните системи, и независимо от член 41, параграф 6 от Директива 2009/73/ЕО, операторите на преносни системи, в тясно сътрудничество със съответните национални органи, работят активно за сближаване на тарифните структури и принципите за определяне на такси, в това число и по отношение на балансирането.

Член 14

Услуги за достъп на трети страни по отношение на операторите на преносни системи

1.  Операторите на преносни системи:

а) гарантират, че предлагат услуги на всички ползватели на мрежата на недискриминационна основа;

б) предоставят на трети страни услуги за достъп както за гарантирани доставки, така и за прекъсваеми доставки при условията на цената за прекъсваеми доставки на трети страни, като се отразява вероятността от прекъсване;

в) предлагат на ползвателите на мрежата както дългосрочни, така и краткосрочни услуги.

По отношение на първа алинея, буква а), когато оператор на преносна система предлага една и съща услуга на различни клиенти, той я предлага при равностойни договорни условия, или като използва хармонизирани договори за пренос или общ мрежов кодекс, одобрен от компетентния орган в съответствие с процедурата, предвидена в член 41 от Директива 2009/73/ЕО.

2.  Договорите за пренос, подписани с начални дати, различни от стандартните, или с по-кратка продължителност от стандартните годишни договори за пренос, не водят до произволно повишаване или понижаване на тарифите, което не отразява пазарната стойност на услугата в съответствие с принципите, установени в член 13, параграф 1.

3.  Когато е уместно, услугите за достъп на трети страни може да се извършват при условията на подходящи гаранции от страна на ползватели на мрежите по отношение на тяхната кредитоспособност. Такива гаранции не представляват неоправдани бариери за навлизане на пазара и са недискриминационни, прозрачни и пропорционални.

Член 15

Услуги за достъп на трети страни по отношение на съоръжения за съхранение и за ВПГ

1.  Оператори на система за ВПГ и на система за съхранение:

а) предлагат на недискриминационна основа услуги на всички ползватели на мрежата, които отговарят на търсенето на пазара, по-специално, когато даден оператор на система за ВПГ или на система за съхранение предлага една и съща услуга на различни клиенти, той го прави при равностойни договорни условия;

б) предлагат услуги, които са съвместими с използването на взаимосвързани газопреносни системи и улеснява достъпа чрез сътрудничество с оператора на преносна система; и

в) правят публично достояние необходимата информация, по-специално данни за използването и наличието на услуги, в рамките на период, обоснован от разумните търговски нужди на ползвателите на съоръжения за ВПГ или за съхранение, при условие че националният регулаторен орган осъществява контрол върху подобно оповестяване.

2.  Всеки оператор на система за съхранение:

а) предоставят на трети страни услуги за достъп както за гарантирани доставки, така и за прекъсваеми доставки; цената за прекъсваеми доставки, отразява вероятността от прекъсване;

б) предлага на ползвателите на съоръжението за съхранение както дългосрочни, така и краткосрочни услуги; и

в) предлага на ползвателите на съоръжението за съхранение както поотделно, така и в пакет, услуги по предоставяне на пространство за съхранение, нагнетателна способност и добивна способност.

3.  Договори за съоръжения за ВПГ и за съхранение не водят до неоправдано по-високи тарифи в случаите, когато са подписани:

а) извън годината на природния газ с начални дати, различни от стандартните; или

б) с по-кратка продължителност от стандартния годишен договор за съоръжения за ВПГ и за съхранение.

4.  Когато е уместно, услугите за достъп на трети страни може да се извършват при условията на подходящи гаранции от страна на ползватели на мрежите по отношение на тяхната кредитоспособност. Такива гаранции не представляват неоправдана бариера за навлизане на пазара и са недискриминационни, прозрачни и пропорционални.

5.  Договорните ограничения за изисквания минимален размер на капацитета на съоръжението за ВПГ и на капацитета за съхранение се основават на технически ограничения и позволяват на ползватели на по-малки съоръжения за съхранение да получават достъп до услуги по съхранение.

Член 16

Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварването по отношение на операторите на преносни системи

1.  Максималният капацитет във всички важни точки, посочени в член 18, параграф 3, се предоставя на всички участници на пазара, като се отчитат целостта на системата и ефикасната експлоатация на мрежата.

2.  Оператор на преносна система прилага и публикува недискриминационни и прозрачни механизми за разпределение на капацитет, които:

а) подават подходящи икономически сигнали за ефикасното и максимално използване на техническия капацитет и улесняват инвестирането в нова инфраструктура и трансграничния обмен на природен газ;

б) са съвместими с пазарните механизми, включително спот пазари и борси, като същевременно са гъвкави и могат да се приспособяват към променящите се пазарни условия; и

в) са съвместими със системите за достъп до мрежите на държавите-членки.

3.  Операторът на преносна система прилага и публикува недискриминационни и прозрачни процедури за управление на претоварването, които улесняват трансграничния обмен на природен газ на недискриминационна основа и които се основават на следните принципи:

а) в случай на договорно претоварване операторът на преносна система предлага неизползвания капацитет на първичния пазар поне ден напред и на база прекъсваемост на доставките; и

б) ползватели на мрежата, които желаят да препродадат или преотдадат под наем неизползван договорен капацитет на вторичния пазар, имат правото да го направят.

По отношение на първа алинея, буква б), държава-членка може да изиска от ползвателите на мрежата да уведомят или да информират оператора на преносна система.

4.  В случай че е налице физическо претоварване, операторът на преносна система или, когато е уместно, регулаторните органи прилагат недискриминационни и прозрачни механизми за разпределение на капацитета.

5.  Операторите на преносни системи правят редовно оценка на пазарното търсене на нови инвестиции. При планиране на нови инвестиции операторите на преносни системи правят оценка на търсенето на пазара и вземат предвид сигурността на доставките.

Член 17

Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварване по отношение на съоръженията за съхранение и за ВПГ

1.  На участниците на пазара се предлага максималният капацитет на съоръженията за съхранение и за ВПГ, като се отчита целостта и експлоатацията на системата.

2.  Оператори на система за ВПГ и на система за съхранение прилагат и публикуват недискриминационни и прозрачни механизми за разпределение на капацитет, които:

а) подават подходящи икономически сигнали за ефикасното и максимално използване на капацитета и улесняват инвестирането в нова инфраструктура;

б) са съвместими с пазарните механизми, включително спот пазари и борси, като същевременно са гъвкави и способни за приспособяване към променящите се условия на пазара; и

в) са съвместими със свързаните системи за достъп до мрежата.

3.  Договорите за съоръжения за ВПГ и за съхранение включват мерки за предотвратяване на презапасяването с капацитет, като се вземат предвид следните принципи, които се прилагат в случай на договорно претоварване:

а) операторът на система трябва своевременно да предлага неизползвания капацитет на съоръжението за ВПГ и за съхранение на първичния пазар; по отношение на съоръженията за съхранение това трябва да се прави поне ден напред и на база прекъсваемост на доставките;

б) ползватели на съоръжения за ВПГ и за съхранение, които желаят да препродадат договорния си капацитет на вторичния пазар, трябва да имат правото да го направят.

Член 18

Изисквания за прозрачност по отношение на операторите на преносни системи

1.  Операторът на преносна система оповестява публично подробна информация относно услугите и условията, които предлага, заедно с техническата информация, необходима на ползвателите на мрежата, за да получат ефективен достъп до мрежата.

2.  С цел гарантиране на прозрачни, обективни и недискриминационни тарифи и подпомагане на ефикасното използване на газовата мрежа, операторите на преносни системи или съответните национални органи публикуват разумно и достатъчно подробна информация за тарифите, тяхното образуване, методика и структура.

3.  За предоставяните услуги всеки оператор на преносна система оповестява публично информация за техническия, договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за ползване начин.

4.  Важните точки от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от компетентните органи след консултация с ползвателите на мрежата.

5.  Операторът на преносна система винаги разкрива информацията, която се изисква съгласно настоящия регламент, по смислен, количествено ясен и лесен за използване начин и на недискриминационна основа.

6.  Операторът на преносна система оповестява публично предварителна и последваща информация за търсенето и предлагането, основаваща се на заявки, прогнози и реализирани потоци към и от системата. Националният регулаторен орган гарантира, че всяка подобна информация се оповестява. Нивото на предоставените подробности в публикуваната информация отразява информацията, която е била достъпна за оператора на преносна система.

Операторът на преносна система оповестява публично взетите мерки, както и направените разходи и генерираните приходи за балансиране на системата.

Съответните участници на пазара предоставят на оператора на преносна система данните, посочени в настоящия член.

Член 19

Изисквания за прозрачност по отношение на съоръженията за съхранение и съоръженията за ВПГ

1.  Операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение оповестяват публично подробна информация относно услугите, които предлагат, и приложимите условия, заедно с техническата информация, необходима на ползвателите на съоръжения за съхранение и съоръжения за ВПГ, за да получат ефективен достъп до тези съоръжения за ВПГ и за съхранение.

2.  За предоставените услуги операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение оповестяват публично информация за договорения и наличния капацитет на съоръжението за съхранение и на съоръжението за ВПГ в числово изражение, като това се прави редовно и периодично, по удобен за ползване и стандартизиран начин.

3.  Операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение винаги предоставят информацията, която се изисква съгласно настоящия регламент, по смислен, количествено ясен и лесен за използване начин и на недискриминационна основа.

4.  Операторите на системи за ВПГ и на системи за съхранение оповестяват публично количеството газ във всяко съоръжение за съхранение или съоръжение за ВПГ — или в група съоръжения за съхранение, ако това съответства на начина, по който се осигурява достъпът на ползвателите на системата — входящите и изходящите потоци и наличния капацитет на съоръжението за съхранение и за ВПГ, включително и за съоръжения, освободени от достъпа на трети страни. Тази информация се съобщава и на оператора на преносна система, който я оповестява публично, като я обобщава на ниво система или подсистема, определена за важните точки. Информацията се актуализира поне веднъж на ден.

В случаите, в които даден ползвател на система за съхранение е единственият ползвател на дадено съоръжение за съхранение, този ползвател на система за съхранение може да подаде мотивирано искане до националния регулаторен орган за поверително обработване на данните, посочени в първа алинея. Когато националният регулаторен орган стигне до заключението, че подобно искане е обосновано — като се има предвид по-конкретно необходимостта за баланс между правната защита на търговска тайна, разкриването на която би се отразило негативно на цялостната търговска стратегия на ползвателя на съоръжение за съхранение, и целта да се създаде конкурентен вътрешен пазар на газ — той може да разреши на оператора на система за съхранение да не оповестява посочените в първа алинея данни, в продължение на най-много една година.

Втора алинея се прилага, без да се засяга задължението за съобщаване и публикуване от оператора на преносна система, посочено в първа алинея, освен ако обобщените данни са идентични с индивидуалните данни за системата за съхранение, за които националният регулаторен орган е одобрил да не бъдат публикувани.

5.  С цел гарантиране на прозрачни, обективни и недискриминационни тарифи и улесняване на ефикасното използване на инфраструктурите, операторите на съоръжения за ВПГ и за съхранение или съответните регулаторни органи оповестяват достатъчно подробна информация относно образуването на тарифите, методиките и структурата на тарифите за инфраструктура при регулиран достъп на трети страни.

Член 20

Съхраняване на документацията от системните оператори

Операторите на преносни системи, операторите на системи за съхранение и операторите на системи за ВПГ съхраняват на разположение на националните органи — включително националният регулаторен орган, националният орган по конкуренция и Комисията — в продължение на пет години цялата информация, посочена в членове 18 и 19 и в част 3 от приложение I.

Член 21

Правила за балансиране и такси при дисбаланс

1.  Правилата за балансиране се определят по честен, недискриминационен и прозрачен начин и се основават на обективни критерии. Правилата за балансиране отразяват реалните потребности на системата, като се отчитат ресурсите, с които разполага операторът на преносна система. Правилата за балансиране са пазарно обусловени.

2.  С цел да се даде възможност на ползвателите на мрежи да предприемат навременни коригиращи действия, операторите на преносни системи предоставят достатъчна, навременна и надеждна онлайн информация по отношение на балансовия статус на ползвателите на мрежата.

Предоставената информация отразява нивото на налична информация за оператора на преносна система, както и периода на плащане, за който се изчисляват такси при дисбаланс.

Предоставянето на информация по настоящия параграф е безплатно.

3.  Таксите при дисбаланс отразяват възможно най-точно разходите, като същевременно осигуряват подходящи стимули за ползвателите на мрежата да балансират подаването и изтеглянето на газ. Таксите не допускат кръстосано субсидиране между ползватели на мрежата и не възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара.

Методиката за изчисляване на такси при дисбаланс, както и окончателните тарифи, се обявяват от компетентните органи или от оператора на преносната система, според случая.

4.  Държавите-членки гарантират, че операторите на преносни системи се стремят да хармонизират режимите на балансиране и да усъвършенстват структурите и нивата на таксите за балансиране, за да улеснят търговията с газ.

Член 22

Търговия с права върху капацитети

Всеки оператор на преносна система, на система за съхранение или на система за ВПГ предприема разумни мерки, за да даде възможност правата върху капацитета да се търгуват свободно и да се улесни тази търговия по прозрачен и недискриминационен начин. Всеки такъв оператор разработва хармонизирани договори и процедури за пренос, за съоръжения за ВПГ и за съхранение на първичния пазар, за да се улесни вторичната търговия с капацитет, и отчита прехвърлянето на първични права върху капацитет, когато получи уведомление от ползватели на мрежата.

Регулаторните органи се уведомяват за хармонизираните договори за пренос, за съоръжения за ВПГ и за съхранение.

Член 23

Насоки

1.  Когато е подходящо, насоките, предвиждащи минималната степен на необходима хармонизация за постигане целите на настоящия регламент, предвиждат:

а) подробна информация относно услугите за достъп на трети страни, включително характера, продължителността и други изисквания за тези услуги, в съответствие с членове 14 и 15;

б) подробна информация относно принципите, на които се основават механизмите за разпределение на капацитет, и относно прилагането на процедурите за управление на претоварване в случай на договорно претоварване, в съответствие с членове 16 и 17;

в) подробна информация относно предоставянето на информация, определянето на техническата информация, необходима за ползвателите на мрежа, за да получат ефективен достъп до системата, и определянето на всички важни точки по отношение на изискванията за прозрачност, включително информацията, която трябва да се публикува във всички важни точки, и графика за публикация на тази информация, в съответствие с членове 18 и 19;

г) подробности относно методиката за определяне на тарифите в областта на трансграничната търговия с природен газ, в съответствие с член 13;

д) подробности относно областите, изброени в член 8, параграф 6.

За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и ЕМОПС за газ.

2.  Насоките по въпросите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в), са установени в приложение I по отношение на операторите на преносни системи.

Комисията може да приема насоки по въпросите, изброени в параграф 1 от настоящия член, и да изменя насоките, посочени в букви а), б) и в) от него. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 2.

3.  Прилагането и изменението на насоките, приети по силата на настоящия регламент, отразяват различията между националните газови системи и поради това не изискват уеднаквени подробни условия на общностно ниво по отношение на достъпа на трети страни. Въпреки това насоките може да определят минимални изисквания, които следва да се спазват с цел установяване на недискриминационни и прозрачни условия за достъп до мрежата, необходими за вътрешния пазар на природен газ, които могат впоследствие да се прилагат с оглед на различията между националните газови системи.

Член 24

Регулаторни органи

При изпълнение на своите задължения по настоящия регламент, регулаторните органи гарантират спазването на настоящия регламент и на насоките, приети съгласно член 23.

Когато е уместно, регулаторните органи си сътрудничат един с друг, с Комисията и с Агенцията в съответствие с глава VIII от Директива 2009/73/ЕО.

Член 25

Предоставяне на информация

При поискване държавите-членки и регулаторните органи представят на Комисията цялата информация, необходима за целите на член 23.

Комисията определя разумни срокове, в рамките на които информацията да бъде представена, като взема под внимание сложността на изискваната информация и доколко нейното получаване е спешно.

Член 26

Право на държавите-членки да предвиждат по-подробни мерки

Настоящият регламент не засяга правото на държавите-членки да запазят или въвеждат мерки, които съдържат по-подробни разпоредби от тези, установени в настоящия регламент и насоките, посочени в член 23.

Член 27

Санкции

1.  Държавите-членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. До 1 юли 2006 г. Държавите-членки нотифицират на Комисията тези правила, които съответстват на разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1775/2005 и нотифицират незабавно на Комисията всички последващи изменения, които ги засягат. ►C2  Те нотифицират на Комисията тези правила, които не съответстват на разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1775/2005, до 3 март 2011 г. и нотифицират незабавно на Комисията всички последващи изменения, които ги засягат. ◄

2.  Санкциите, предвидени по силата на параграф 1, нямат наказателноправен характер.

Член 28

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден по член 51 от Директива 2009/73/ЕО.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1— 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼M5 —————

▼B

Член 30

Дерогации и освобождаване

Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а) газопреносните системи, разположени в държавите-членки за периода на дерогациите, предоставени съгласно член 49 от Директива 2009/73/ЕО;

б) значима нова инфраструктура, а именно междусистемни връзки, съоръжения за ВПГ и за съхранение, както и значителни увеличения на капацитета на съществуваща инфраструктура и промени на такава инфраструктура, които способстват за разработване на нови източници на доставка на газ, както е посочено в член 36, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/73/ЕО, които са освободени от разпоредбите на членове 9, 14, 32, 33, 34 или член 41, параграфи 6, 8 и 10 от същата директива, доколкото те са освободени от разпоредбите, посочени в настоящата алинея, с изключение на член 19, параграф 4 от настоящия регламент; или

в) газопреносни системи, на които са предоставени дерогации съгласно член 48 от Директива 2009/73/ЕО.

По отношение на първа алинея, буква а), държавите-членки, на които са предоставени дерогации съгласно член 49 от Директива 2009/73/ЕО, може да кандидатстват пред Комисията за временна дерогация от прилагането на настоящия регламент най-много за две години, считано от датата, на която изтича дерогацията, посочена в същата буква.

Член 31

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1775/2005 се отменя от 3 март 2011 г. Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствие в приложение II.

Член 32

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼C1

Той се прилага от 3 март 2011 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

НАСОКИ ОТНОСНО

1.   Услуги за достъп на трети страни по отношение на операторите на преносни системи

1.

Операторите на преносни системи предлагат услуги за пренос на гарантиран капацитет и на прекъсваемия капацитет за минимален срок от един ден.

2.

Хармонизираните договори за пренос и общите мрежови кодекси се съставят така, че да улеснят търговията и повторното използване на капацитет, договорени от ползвателите на мрежата, без да се възпрепятства освобождаването на капацитет.

3.

Операторите на преносни системи разработват мрежови кодекси и хармонизирани договори след подходяща консултация с ползвателите на мрежата.

4.

Операторите на преносни системи прилагат стандартни процедури за заявки и коригиращи заявки. Те разработват информационни системи и средства за електронна комуникация, за да осигуряват адекватна информация на ползвателите на мрежата и да опростяват сделките, такива като заявки, договаряне на капацитет и прехвърляне на права върху капацитет между ползвателите на мрежата.

5.

Операторите на преносни системи хармонизират процедурите за официални искания и сроковете за даване на отговор в съответствие с най-добрите практики в сектора с цел свеждане до минимум на времето за реагиране. След консултация със съответните ползватели на мрежа, операторите осигуряват не по-късно от 1 юли 2006 г. системи на екран за онлайн заявки на капацитет и потвърждение, както и процедури за заявки и коригиране на заявки.

6.

Операторите на преносни системи не начисляват на ползвателите на мрежа допълнителни такси за искане на информация и за свързани с договорите им за пренос сделки, които се извършват съгласно стандартни правила и процедури.

7.

Искания за информация, които изискват извънредни или прекомерни разходи, като например проучвания за осъществимост, могат да се таксуват отделно, при условие че такива такси могат да бъдат надлежно обосновани.

8.

Операторите на преносни системи си сътрудничат с други оператори на преносни системи при координиране на поддръжката на съответните мрежи с цел да сведат до минимум прекъсванията в услугите по пренос, предоставяни на ползватели на мрежа и на оператори на преносни системи в други области, и с цел да се гарантират равни изгоди по отношение на сигурността на доставките, включително по отношение на транзита.

9.

Поне веднъж годишно и в предварително определен краен срок операторите на преносни системи публикуват всички планирани периоди за профилактика, които могат да засегнат правата на ползвателите на мрежата, произтичащи от договори за пренос, както и съответната експлоатационна информация, като дават своевременно предизвестие. Това включва своевременно и недискриминационно публикуване на всички промени в планираните периоди на профилактика и известяване на непланираната профилактика, веднага щом операторът на преносна система разполага с подобна информация. По време на периодите на профилактика операторите на преносни системи редовно публикуват актуализирана информация с подробности, очаквана продължителност и ефекти от профилактиката.

10.

Операторите на преносни системи поддържат и при поискване предоставят на компетентните органи ежедневен запис на дейностите по профилактика и на възникналите прекъсвания на подавания поток. При поискване информация се предоставя и на страните, засегнати от такива прекъсвания.

2.   Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварването по отношение на операторите на преносни системи и тяхното прилагане в случай на договорно претоварване

2.1.   Принципи на механизмите за разпределение на капацитет и на процедурите за управление на претоварването по отношение на операторите на преносни системи

1.

Механизмите за разпределение на капацитет и процедурите за управление на претоварването улесняват развитието на конкуренция и ликвидна търговия с капацитет и са съвместими с пазарни механизми, в това число спот пазари и борси. Те са гъвкави и могат да се приспособяват към променящите се пазарни условия.

2.

Тези механизми и процедурите отчитат целостта на съответната система и сигурността на доставките.

3.

Тези механизми и процедури не възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара, нито създават бариери за навлизане на пазара. Те не пречат на ефективната конкуренция между пазарните участници, в това число нови участници на пазара и дружества с малък пазарен дял.

4.

Тези механизми и процедури подават подходящи икономически сигнали за ефективно и оптимално използване на техническия капацитет и улесняват инвестирането в нова инфраструктура.

5.

Ползвателите на мрежа биват информирани за обстоятелствата, които могат да повлияят върху наличността на договорения капацитет. Информацията за прекъсване следва да отразява нивото на информация, с която разполага операторът на преносната система.

6.

Ако изпълнението на договорните задължения за доставка бъде затруднено поради причини, свързани с целостта на системата, операторите на преносни системи следва да уведомят ползвателите на мрежа и да потърсят незабавно недискриминационно решение.

Операторите на преносни системи се консултират с ползвателите на мрежа относно процедурите преди тяхното прилагане и ги съгласуват с регулаторния орган.

▼M2

2.2.    Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване

2.2.1.    Общи разпоредби

1. Разпоредбите на точка 2.2 се прилагат за точките на междусистемни връзки между съседни входно-изходни системи, независимо дали те са физически или виртуални, между две или повече държави-членки или в рамките на една и съща държава-членка, доколкото точките подлежат на резервиране от ползватели. Те могат да бъдат прилагани също за входни точки от и изходни точки към трети държави според решението на съответния национален регулаторен орган. Изходните точки към крайни потребители и разпределителни мрежи, входните точки от крайни газопроводни станции за ВПГ и съоръжения за добиване, както и входно-изходните точки от и към съоръжения за съхраняване, не са предмет на разпоредбите на точка 2.2.

▼M4

2. Въз основа на информацията, публикувана от операторите на преносни системи съгласно раздел 3 от настоящото приложение и, в съответните случаи, утвърдена от националните регулаторни органи, от 2015 г. нататък Агенцията ще публикува всяка година не по-късно от 1 юни мониторингов доклад за претоварванията в точките за междусистемни връзки във връзка с продуктите с гарантиран капацитет, продадени през предходната година, като отчита, доколкото това е възможно, търгуването с капацитет на вторичния пазар и използването на прекъсваем капацитет.

▼M2

3. Всеки допълнителен капацитет, достъпен чрез прилагане на една от процедурите по управление на претоварването, както е предвидено в точки 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5, се предлага от съответния(те) оператор(и) на преносни системи при нормалния процес на разпределяне.

4. Мерките, предвидени в точки 2.2.2, 2.2.4 и 2.2.5 се прилагат считано от 1 октомври 2013 г. Точка 2.2.3, подточки от 1 до 5 се прилагат считано от 1 юли 2016 г.

2.2.2.    Увеличаване на капацитета посредством схема за свръхзаявяване и обратно изкупуване

1. Операторите на преносни системи предлагат и, след одобрение от националния регулаторен орган, прилагат схема за свръхзаявяване и обратно изкупуване, основана на стимули, с цел да предложат допълнителен гарантиран капацитет. Преди изпълнението, националният регулаторен орган се консултира с националните регулаторни органи на съседните държави членки и взема предвид мнението на тези регулаторни органи. Допълнителният капацитет се дефинира като гарантиран капацитет, предлаган допълнително към техническия капацитет в точка на междусистемна връзка, изчислен въз основа на член 16, параграф 1 от настоящия регламент.

2. Схемата за свръхзаявяване и обратно изкупуване осигурява на операторите на преносни системи стимул да предоставят допълнителен капацитет като отчитат техническите условия, като например калоричността, температурата и очакваното потребление на съответната входно-изходна система и капацитета в съседните мрежи. Операторите на преносни системи следва да прилагат динамичен подход по отношение на преизчисляването на техническия или допълнителния капацитет на входно-изходната система.

3. Схемата за свръхзаявяване и обратно изкупуване се основава на режим на стимулиране, отразяващ рисковете за операторите на преносни системи при предлагането на допълнителен капацитет. Схемата се структурира по такъв начин, че приходите от продажбата на допълнителен капацитет и разходите, произтичащи от схемата за обратно изкупуване или мерките по подточка 6, да се поделят между операторите на преносни системи и ползвателите на мрежата. Националните регулаторни органи вземат решение относно разпределението на приходите и разходите между операторите на преносни системи и от ползвателя на мрежата.

4. За целите на определяне на приходите на операторите на преносни системи техническият капацитет, по-специално върнатият (преотстъпеният) капацитет, както и, когато е приложимо, капацитетът, произтичащ от прилагането на механизми за заявяване на гарантиран капацитет на принципа „или използваш, или губиш“ за ден напред или за дългосрочен период, следва да бъдат разпределени преди всякакъв допълнителен капацитет.

5. При определяне на допълнителния капацитет, операторът на преносната мрежа взема предвид статистическите сценарии за вероятния размер на физически неизползвания капацитет във всеки един момент в точките на междусистемни връзки. Той отчита също и рисковия профил на предлагането на допълнителен капацитет, който не води до допълнително задължение за изкупуване. Схемата за свръхзаявяване и обратно изкупуване също така оценява вероятността и разходите за обратно изкупуване на капацитет на пазара и отразява това в размера на допълнителния капацитет, който ще се предоставя.

6. Когато е необходимо да се запази целостта на системата, операторите на преносни системи прилагат процедура за обратно изкупуване, основана на пазарни принципи, при която ползвателите на мрежата могат да предлагат капацитет. Ползвателите на мрежата следва да бъдат информирани относно приложимата процедура за обратно изкупуване. Прилагането на процедура за обратно изкупуване не засяга приложимите спешни мерки.

7. Преди прилагането на процедура за обратно изкупуване операторите на преносни системи проверяват дали целостта на системата не може да се поддържа по по-рентабилен начин чрез алтернативни технически и търговски мерки.

8. Когато предлага схемата за свръхзаявяване и обратно изкупуване, операторът на преносната система предоставя на националния регулаторен орган всички отнасящи се до схемата данни, оценки и модели с цел той да може да направи оценка на схемата. Операторът на преносната система е длъжен да докладва редовно на националния регулаторен орган за функционирането на схемата и, по искане на националния регулаторен орган, да предоставя всички необходими данни. Националният регулаторен орган може да изиска от оператора на преносната мрежа да преразгледа схемата.

2.2.3.    Механизъм за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“

1. При промяна на първоначалната заявка националните регулаторни органи изискват от операторите на преносни системи да прилагат за отделния ползвател на мрежата в точка на междусистемна връзка като минимум правилата, определени в подточка 3, ако въз основа на ежегодния мониторингов доклад на Агенцията в съответствие с точка 2.2.1, подточка 2 е видно, че в точките на междусистемни връзки в хода на процедурите за разпределяне на капацитет от разгледаната в мониторинговия доклад година търсенето е надвишило предлагането, на началната цена, когато са използвани търгове, за продуктите за ползване през въпросната година или през някоя от следващите две години,

а) най-малкото за три продукта с гарантиран капацитет с продължителност един месец; или

б) за най-малко два продукта с гарантиран капацитет с продължителност едно тримесечие; или

в) за най-малко един продукт с гарантиран капацитет с продължителност една година или повече; или

г) когато не е бил предложен продукт с гарантиран капацитет с продължителност един месец или повече.

2. Ако въз основа на ежегодния мониторингов доклад е видно, че ситуация като определената в подточка 1 е слабо вероятно да се случи повторно през следващите три години, например в резултат на това, че капацитет става достъпен поради физическо разширяване на мрежата или прекратяване на дългосрочни договори, съответните национални регулаторни органи могат да решат да прекратят механизма за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“.

3. Презаявяване на гарантиран капацитет от ползвателя на мрежата в точката на междусистемна връзка се разрешава до максимум 90 % и до минимум 10 % от договорения капацитет. Ако обаче заявката надхвърля 80 % от договорения капацитет, половината от незаявения обем може да бъде презаявен с нарастване. Ако заявката не надхвърля 20 % от договорения капацитет, половината от заявения обем може да бъде презаявен с намаляване. Прилагането на настоящата подточка не засяга приложимите спешни мерки.

4. Първоначалният притежател на договорения капацитет може да презаяви ограничената част от своя договорен гарантиран капацитет на прекъсваем принцип.

5. Подточка 3 не се прилага за ползватели на мрежата — лица или предприятия и предприятията, контролирани от тях съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 — държащи по-малко от 10 % от средния технически капацитет през предходната година в точката на междусистемна връзка.

6. За точки на междусистемни връзки, в които се прилага механизмът за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“ в съответствие с подточка 3, националният регулаторен орган следва да направи оценка на връзката със схемата за свръхзаявяване и обратно изкупуване съгласно точка 2.2.2, като това може да доведе до решение на националният регулаторен орган за неприлагане на разпоредбите на точка 2.2.2 за въпросните точки на междусистемни връзки. Такова решение се съобщава незабавно на Агенцията и на Комисията.

7. За дадена точка на междусистемна връзка националният регулаторен орган може да реши да прилага механизъм за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“ в съответствие с подточка 3. Преди да вземе своето решение, националният регулаторен орган се консултира с националните регулаторни органи на съседните държави-членки. При вземане на решението националният регулаторен орган взема предвид становищата на националните регулаторни органи на съседните държави.

2.2.4.    Връщане на договорен капацитет

Операторите на преносни системи приемат всяко преотстъпване на гарантиран капацитет, договорен от ползвателя на мрежата в точка на междусистемна връзка, с изключение на продукти, свързани с капацитет, имащи продължителност от един ден и по-малко. Ползвателят на мрежата запазва правата и задълженията си по договора за капацитет до момента на преразпределянето на капацитета от оператора на преносната система и доколкото капацитетът не е преразпределен от оператора на преносната система. Върнатият (преотстъпеният) капацитет следва да се разгледа за преразпределяне едва след като целият разполагаем капацитет е бил разпределен. Операторът на преносната система уведомява незабавно ползвателя на мрежата за всяко преразпределяне на върнат (преотстъпен) от него капацитет. Националният регулаторен орган одобрява специфични условия за преотстъпване на капацитет, по-специално за случаите, в които няколко ползватели на мрежата преотстъпват капацитета си.

2.2.5.    Механизъм за заявяване за дългосрочен период на принципа „или използваш, или губиш“

1. Националните регулаторни органи изискват от операторите на преносни системи да отнемат частично или в пълна степен системно недоизползвания от даден ползвател на мрежата договорен капацитет в дадена точка на междусистемна връзка, когато този ползвател не е продавал или предлагал при разумни условия своя неизползван капацитет и когато други ползватели на мрежата искат гарантиран капацитет. Договореният капацитет се счита за системно недоизползван, по-специално ако

а) ползвателят на мрежата използва средно по-малко от 80 % от своя договорен капацитет както между 1 април и 30 септември, така и между 1 октомври и 31 март, с ефективна продължителност на договора повече от една година, за което не може да посочи основателна причина; или

б) ползвателят на мрежата заявява системно близо 100 % от своя договорен капацитет и презаявява с намаляване с цел да заобиколи правилата, формулирани в точка 2.2.3, подточка 3).

2. Прилагането на механизъм за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“ не трябва да се разглежда като основание за неприлагане на подточка 1.

3. Оттеглянето следва да води до това ползвателят на мрежата да губи договорения си капацитет частично или напълно за определен период или за оставащия ефективен срок на договора. Ползвателят на мрежата запазва правата и задълженията си по договора за капацитет до момента на преразпределянето на капацитета от оператора на преносната система и доколкото капацитетът не е преразпределен от оператора на преносната система.

4. Операторите на преносни системи предоставят на националните регулаторни органи редовно всички данни, необходими за следене на степента на използване на договорените капацитети с ефективна продължителност на договора повече от една година или на периодични тримесечия, обхващащи най-малко две години.

▼M1

3.    Определение на техническата информация, необходима за получаване от страна на потребителите на газопреносни мрежи (network users) на реален достъп до системата, определение на всички важни точки във връзка с изискванията за прозрачност, както и на информацията, която трябва да се оповестява за всички важни точки, и на графика, съгласно който да се публикува тази информация

3.1.    Определение на техническата информация, необходима за получаване от страна на потребителите на газопреносни мрежи на реален достъп до системата

3.1.1.    Форма на публикациите

1. Операторите на газопреносни системи трябва да предоставят цялата информация, посочена в параграф 3.1.2 и параграф 3.3, подточки от 1 до 5, по следния начин:

а) на общественодостъпен уебсайт, с безплатен достъп и без изискване за регистрация или друг вид записване, поддържан от оператора на преносната система;

б) на периодична и текущo обновяваща се основа (regular/rolling basis); периодичността трябва да се определя в зависимост от настъпващите промени и продължителността на услугата;

в) по удобен за потребителите на информацията начин;

г) по ясен, количествено изразим, леснодостъпен начин и на недискриминационна основа;

▼M2

д) във формат, позволяващ изтегляне по мрежа, който е съгласуван между операторите на преносни системи и националните регулаторни органи — въз основа на становище относно хармонизиран формат, което се дава от Агенцията — и който позволява количествени анализи;

▼M1

е) при използване на общоприети мерни единици — по-специално kWh за енергийното съдържание (при референтна температура на охлаждане на димните газове след горенето, равна на 298,15 К) и m3 като единица за обем (при температура 273,15 K и налягане 1,01325 bar). Следва да бъде даден константният коефициент на преобразуване, използван за определяне на енергийното съдържание на газа. В допълнение към така определения формат е възможно публикуването и на данни, изразени чрез други мерни единици;

ж) информацията следва да е на официалния език (официалните езици) на държавата-членка и на английски език;

▼M2

з) всички данни се предоставят, считано от 1 октомври 2013 г., на единична обхващаща целия Европейски съюз централна платформа, установена от ENTSOG на принципа за рентабилност.

▼M1

2. Операторите на преносни системи трябва да предоставят подробни данни относно действително настъпилите промени в който и да е елемент от цялата информация, посочена в параграф 3.1.2 и параграф 3.3, подточки от 1 до 5, своевременно и веднага след като такива данни им станат известни.

3.1.2.    Съдържание на информацията, която трябва да се публикува

Операторите на преносни системи трябва да публикуват най-малко следната информация относно своите системи и услуги:

а) подробно и цялостно описание на различните предлагани услуги и на техните цени;

б) различните видове договори за пренос, които могат да бъдат сключени за тези услуги;

в) мрежовия код и/или стандартните условия, изясняващи в общ вид правата и отговорностите на всички потребители на газопреносни мрежи, включително:

1. типови (хармонизирани) договори за пренос и други съответни документи;

2. ако имат значение за достъпа до системата — спецификации за качествените характеристики на газа във всички важни точки, дефинирани в параграф 3.2 от настоящото приложение, спецификация на релевантни качествени характеристики на газа, включително, като минимум, данни за стойностите на горната топлина на изгаряне (gross calorific value) и числото на Wobbe (Wobbe index), както и отговорностите или свързаните с енергийното съдържание на газа разходи за потребителите на газопреносни мрежи, в случай че качествените характеристики на газа не съответстват на спецификациите;

3. ако има значение за достъпа до системата — информация за изискванията по отношението на налягането на газа във всички важни точки;

4. процедурата, която се изпълнява в случай на прекъсване на непрекъсваем преносен капацитет, включително в случаите, при които това е приложимо — ситуирането във времето, обсегът и приоритетното подреждане на индивидуалните прекъсвания (например пропорционално прекъсване или прекъсване в ред, обратен на реда на получаване на заявките);

г) хармонизираните процедури, прилагани при използване на преносната система, включително определения на ключови термини и условия (terms);

д) разпоредби относно: разпределението на капацитет, управлението при претоварване, процедурите за предотвратяване на спекулативно запасяване и за повторно използване;

е) приложимите правила при търгуване с капацитет на вторичния пазар спрямо оператора на преносната система;

ж) правила за балансиране и методика за изчисляване на таксите при дисбаланс;

з) ако е приложимо, нивата на гъвкавост и толеранс (flexibility and tolerance levels), включени в услуги за транспортиране и в други услуги без допълнителни такси, както и всяка допълнително предлагана гъвкавост и съответните такси за нея;

и) подробно описание на газовата система на оператора на преносна система и на важните точки на междусистемно свързване, съгласно дефиницията им в параграф 3.2 от настоящото приложение, както и наименованията на операторите на съответните свързани системи или съоръжения;

й) приложимите правила за присъединяване към системата, експлоатирана от оператора на преносната система;

к) информация за механизмите за действие при извънредни ситуации (emergency mechanisms), доколкото отговорност за тях носи операторът на преносната система, като например мерки, които могат да доведат до прекъсване на връзките към групи потребители и други общи правила за отговорност, приложими спрямо оператора на преносната система;

л) процедурите, договорени от операторите на преносни системи по отношение на точките на междусистемно свързване (interconnection points), имащи значение за достъпа на потребителите на газопреносни мрежи към съответните преносни системи и отнасящи се до оперативната съвместимост на газопреносната мрежа, договорените процедури за заявки и съгласуване на съответствието на заявките (nomination and matching procedures) и други договорени процедури, съдържащи разпоредби във връзка с разпределението на газовите дебити и балансирането, включително използваните методи за тази цел;

м) операторите на преносни системи трябва да публикуват подробно и цялостно описание на методиката и изчислителния процес, включително информация за параметрите и ключовите допускания, използвани при изчисляване на техническия капацитет.

3.2.    Определение на всички важни точки във връзка с изискванията за прозрачност

1. Важните точки следва да включват най-малко следните точки:

а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа, експлоатирана от определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни точки, които са свързани с единичен краен потребител, и също с изключение на тези входни точки, които са свързани пряко към добивна инсталация на единичен производител, която се намира в ЕС;

б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на преносни системи;

в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с терминал за втечнен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо разпределение на газ (physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство на газ, освен ако тези производствени инсталации не са изключени съгласно буква а);

г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно определението в член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО.

2. Информацията за единични крайни потребители и за добивни инсталации, която не е включена в определението за важни точки, формулирано в 3.2.1, подточка а), следва да се публикува в сумарен вид на съдържащо смисъл равнище, поне по отношение на всяка балансова зона. Това сумирано представяне на единични крайни потребители и на производствени инсталации, изключени от определението за важни точки, формулирано в 3.2.1, подточка а), се разглежда, при прилагането на настоящото приложение, като една важна точка.

3. В случаите, при които точки между газопреносните оператори на две или повече газови системи се управляват само от съответните газопреносни оператори, без никакво договорно или оперативно участие на ползвателите на тези системи, или когато точките свързват преносна система към разпределителна система, без в тези точки да има надвишаване на търсения твърд преносен капацитет над технически възможния (contractual congestion), операторите на преносни системи се освобождават от задължението да публикуват за тези точки информацията съгласно параграф 3.3 от настоящото приложение. Националният регулаторен орган може да изисква от операторите на преносни системи да публикуват информацията съгласно параграф 3.3 от настоящото приложение за отделни групи или за всички такива точки, за които по принцип има освобождаване от задължението. В такъв случай информацията (ако съответният оператор на преносна система разполага с нея) трябва да бъде публикувана в обобщен вид, на запазващо смисъла равнище — поне за всяка зона на балансиране. Обобщеното представяне на тези точки ще се счита, по смисъла на настоящото приложение, за една важна точка.

3.3.    Информация, която да се публикува за всички важни точки, и времеви график, съгласно който да се публикува тази информация

1. Операторите на преносни системи трябва да публикуват за всички важни точки информацията, посочена в букви от а) до ж) от настоящия параграф, по отношение на всички предоставяни услуги и спомагателните услуги (по-специално информация за смесване (blending), за добавяне на компоненти към газа с цел намаляване на неговата калоричност (ballasting) и за преобразуване на газа с цел получаване на друго качество (conversion). Тази информация трябва да се публикува в числово изражение, през периоди от часове или ежедневно, в зависимост от това какъв е най-малкият референтен период, за който може да се резервира и заяви (презаяви) капацитет и какъв е най-малкият период на приключване на сметките, за който се изчисляват такси при дисбаланс. Ако най-малкият период е различен от целодневен период, посочената в букви от а) до ж) информация трябва да се предоставя и за целодневен период. Тази информация и съответните ѝ актуализации трябва да се публикуват веднага след като системният оператор разполага с нея („в реално време“):

а) техническият капацитет за газов дебит в двете посоки;

б) общият договорен твърд капацитет и прекъсваем капацитет (total contracted firm and interruptible capacity) в двете посоки;

в) заявените и презаявените количества (nominations and re-nominations) в двете посоки;

г) наличният твърд и прекъсваем капацитет (available firm and interruptible capacity) в двете посоки;

д) действителните физически реализирани дебити (actual physical flows);

е) планираните и действителните прекъсвания на прекъсваем капацитет;

ж) планираните и непланираните прекъсвания на твърдите услуги, както и информация за възстановяването на твърдите услуги (по-специално във връзка с ремонта и поддръжката на системата и вероятното времетраене на всяко прекъсване, дължащо се на ремонт и поддръжка). Информация за планираните прекъсвания трябва да бъде публикувана поне 42 дни предварително;

▼M2

з) случаи на неуспешни, законосъобразни заявки за продукти с гарантиран капацитет с продължителност един месец или повече, включително броя и обема на неуспешните заявки; и

и) в случай на търгове — къде и кога продукти с гарантиран капацитет с продължителност един месец или повече са били продадени на цени, по-високи от началната цена;

й) къде и кога продукт с негарантиран капацитет с продължителност един месец или повече е бил предложен за продажба в нормалния процес на разпределяне;

к) общия капацитет, предоставен посредством прилагането на процедурите за управление на претоварването, определени в точки 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5, за всяка прилагана процедура за управление на претоварването;

л) букви от з) до к) се прилагат от 1 октомври 2013 г.

▼M4

2. За всички важни точки посочената в параграф 3.3, подточка 1, букви а), б) и г), трябва да се публикува информация за период, обхващащ поне следващите 24 месеца.

▼M1

3. Операторите на преносни системи трябва да публикуват за всички важни точки историческа информация за последните пет години съгласно изискванията в параграф 3.3, подточка 1, букви от а) до ж), на текущо обновяваща се основа (rolling basis).

4. Операторите на преносни системи трябва да публикуват ежедневно измерените във всички важни точки стойности на горната топлина на изгаряне или на числото на Wobbe. Предварителните стойности трябва да се публикуват не по-късно от три дни след съответния газов ден. Окончателните стойности трябва да се публикуват в рамките на три месеца след края на съответния месец.

5. Операторите на преносни системи трябва да публикуват за всички важни точки годишни данни за стойностите на наличните свободни капацитети (available capacities), резервираните и техническите капацитети (booked and technical capacities) за всички години, за които се договаря капацитет, и за първата следваща след тях година, като периодът, за който се публикуват тези данни, трябва да обхваща поне следващите 10 години. Тази информация трябва да се актуализира най-малкото ежемесечно или по-често, в случай че се появи нова информация. Публикацията трябва да отразява периода, за който се предлага на пазара капацитет.

3.4.    Информация, която трябва да се публикува относно преносната система, и времеви график, по който следва да се публикува тази информация

1. Операторите на преносни системи трябва да осигурят публикуването на дневни данни, които ежедневно се актуализират, относно сумарните количества на предлаганите капацитети и на договорираните капацитети на вторичния пазар (т.е. продавани от един потребител на газопреносната мрежа на друг потребител на газопреносната мрежа), когато операторите на преносни системи разполагат с тази информация. Информацията трябва да включва следните данни:

а) точка на междусистемно свързване (interconnection point), за която се продава капацитет;

б) вид на капацитета, т.е. дали е входящ или изходящ, твърд или прекъсваем;

в) количество и времетраене на правата за използване на капацитета;

г) вид на продажбата, например прехвърляне (transfer) или предоставяне (assignment);

д) общ брой на сделките/прехвърлянията;

е) всякакви други условия, известни на оператора на преносната система, съгласно посоченотов параграф 3.3.

Когато и доколкото този вид информация се предоставя от трета страна, операторите на преносни системи се освобождават от настоящото задължение.

2. Операторите на преносни системи трябва да публикуват типови (хармонизирани) условия, при които те приемат транзакциите за капацитет (например прехвърляния и предоставяния). Тези условия трябва да включват поне:

а) описание на стандартни продукти, които могат да бъдат продавани на вторичния пазар;

б) необходимото време за реализация/приемане/регистрация на сделките на вторичния пазар. В случай на закъснения трябва да се публикуват причините;

в) уведомлението до оператора на преносната система от страна на продавача или третата страна, съгласно параграф 3.4, подточка 1, относно името на продавача и купувача и относно спецификациите на капацитета, както са посочени в параграф 3.4, подточка 1.

Когато и доколкото този вид информация се предоставя от трета страна, операторите на преносни системи се освобождават от настоящото задължение.

3. По отношение на балансиращата услуга на своята система всеки оператор на преносна система трябва да предоставя на всеки ползвател на мрежата, за всеки балансов период неговите конкретни предварителни дисбалансови обеми и данни за цените за всеки отделен ползвател на мрежата не по-късно от един месец след края на балансовия период, като окончателните данни следва да се предоставят в рамките на три месеца след края на балансовия период. Окончателните данни за клиентите, обслужвани по стандартизирани товарови графици, могат да бъдат предоставяни до 14 месеца по-късно. Когато и доколкото този вид информация се предоставя от трета страна, операторите на преносни системи се освобождават от настоящото задължение. При предоставянето на тази информация трябва да се спазва конфиденциалност по отношение на чувствителната от търговска гледна точка информация.

4. В случай че се предлагат услуги за гъвкавост, различни от толеранси (flexibility services, other than tolerances), операторите на преносни системи трябва да публикуват сумарни дневни прогнози по отношение на следващия ден за максималното количество гъвкавост, резервираното равнище на гъвкавост и наличието на свободна гъвкавост на пазара за следващия газов ден. Съответният оператор на преносна система трябва да публикува също последваща (ex-post) информация за сумарното използване на всеки вид услуга за гъвкавост в края на всеки газов ден. Ако националният регулаторен орган се увери, че този вид информация би могла да послужи за възможни злоупотреби от страна на ползватели на мрежата, той може да реши да освободи оператора на преносна система от това задължение.

5. Операторите на преносни системи трябва да публикуват за всяка балансова зона количеството на газа в преносната система в началото на всеки газов ден и прогноза за количеството на газа в края на газовия ден. Прогнозата за количеството на газа в края на газовия ден трябва да се актуализира ежечасно по време на газовия ден. Ако се изчисляват такси за дисбаланс на часова основа, операторът на преносната система трябва да публикува ежечасно количеството на газа в преносната система. Като алтернативна възможност операторите на преносни системи трябва да публикуват за всяка балансова зона сумарното дисбалансово положение на всички ползватели в началото на всеки балансов период и прогнозата за сумарното дисбалансово положение на всички ползватели в края на всеки газов ден. Ако националният регулаторен орган се увери, че този вид информация би могла да послужи за възможни злоупотреби от страна на ползватели на мрежата, той може да реши да освободи оператора на преносна система от това задължение.

6. Операторите на преносни системи трябва да предоставят удобни за ползване инструменти (user-friendly instruments) за изчисляване на тарифните стойности.

7. Операторите на преносни системи трябва да поддържат на разположение на съответните национални власти за период от поне пет години реална документация (effective records) за всички договори за капацитет и всякаква друга съответна информация във връзка с изчисляването и предоставянето на достъп до налични капацитети, по-специално информация за индивидуалните заявки и прекъсвания. Операторите на преносни системи трябва да поддържат документация за всяка съответна информация по параграф 3.3, подточки 4 и 5 за период от поне 5 години и да я предоставят при поискване от регулаторния орган. И двете страни трябва да спазват поверителността на търговската информация.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРегламент (ЕО) № 1775/2005

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 4

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 3

Член 13

Член 4

Член 14

Член 15

Член 5

Член 16

Член 17

Член 6

Член 18

Член 19

Член 20

Член 7

Член 21

Член 8

Член 22

Член 9

Член 23

Член 10

Член 24

Член 11

Член 25

Член 12

Член 26

Член 13

Член 27

Член 14

Член 28

Член 15

Член 29

Член 16

Член 30

Член 31

Член 17

Член 32

Приложение

Приложение I( 1 ) ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.

Top