EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0272-20130321

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/2013-03-21

2009R0272 — BG — 21.03.2013 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 272/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2009 година

за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 091, 3.4.2009, p.7)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 297/2010 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2010 година

  L 90

1

10.4.2010

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 720/2011 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2011 година

  L 193

19

23.7.2011

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1141/2011 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2011 година

  L 293

22

11.11.2011

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 245/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 март 2013 година

  L 77

5

20.3.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 272/2009 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2009 година

за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на СъветаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 ( 1 ), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 300/2008 Комисията е задължена да приеме общи мерки за изменение на несъществени елементи на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към посочения регламент, чрез допълването на тези стандарти.

(2)

Освен това член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008 изисква от Комисията да приеме подробни мерки за прилагане на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 и допълнени от общите мерки, приети от Комисията на базата на член 4, параграф 2.

(3)

Поради това следва да бъдат приети общи мерки, допълващи общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, в областта на проверката, контрола на достъп и другите видове контрол по сигурността, както и в областта на забранените предмети, признаването на равностойността от трети страни, набирането на персонал, обучението, специалните процедури за сигурност и освобождаването от контрола за сигурност.

(4)

Тези общи мерки са необходими за постигане на ниво на сигурност на въздухоплаването в пределите на Европейския съюз, съответстващо на стандартите, изисквани от Регламент (ЕО) № 2320/2002 ( 2 ), отменен с Регламент (ЕО) № 300/2008.

(5)

В съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 300/2008 приложението към посочения регламент започва да се прилага от датата, определена в правилата за прилагане, но не по-късно от 24 месеца след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 300/2008. Поради това прилагането на общите мерки, приети съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 300/2008, следва да бъде отложено до приемането на правила за прилагане съгласно член 4, параграф 3, но не по-късно от 29 април 2010 г.

(6)

На летищата в целия Европейски съюз възможно най-бързо и не по-късно от 29 април 2010 г. следва да се въведат методи, включително технологии, за откриване на течни експлозиви, като по този начин се позволи на пътниците да носят безопасни течности без ограничения. Ако няма възможност за навременно въвеждане на методи, включително технологии, за откриване на течни експлозиви на летищата в целия Европейски съюз, Комисията ще предложи необходимото допълнение към категориите предмети, които могат да бъдат забранени (раздел Б от приложението). Ако въвеждането на методи, включително технологии, не е възможно на някои летища по обективни причини, Комисията ще посочи в мерки за прилагане реда за допускане на преноса на течности, без да се нарушават стандартите за сигурност.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Настоящият регламент определя общи мерки за допълване на общите основни стандарти, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008, с цел да се:

а) позволи прилагането на методи за проверка в съответствие с раздел А от приложението;

б) забранят някои категории предмети в съответствие с раздел Б от приложението;

в) създадат основания за разрешаване на достъп до съоръженията за излитане и кацане и до зоните с ограничен достъп в съответствие с раздел В от приложението;

г) позволят методи за проверка на превозни средства и за проверка и претърсване на въздухоплавателни средства от съображения за сигурност в съответствие с раздел Г от приложението;

д) установят критерии за признаване на равностойността на стандартите за сигурност на трети страни в съответствие с раздел Д от приложението;

е) определят условията, при които товарите и пощата се подлагат на проверка или друг вид контрол за сигурност, както и процеса на одобряване или определяне на пълноправните контрольори, познатите изпращачи и регистрираните изпращачи в съответствие с раздел Е от приложението;

ж) определят условията, при които пощата и материалите на въздушните превозвачи се подлагат на проверка или друг вид контрол за сигурност в съответствие с раздел Ж от приложението;

з) определят условията, при които доставките на стоки, предназначени за полета и за летището, се подлагат на проверка или друг вид контрол за сигурност, както и процеса на одобряване или определяне на пълноправните доставчици и познатите доставчици в съответствие с раздел З от приложението;

и) установят критерии за определяне на критичните части от зоните с ограничен достъп в съответствие с раздел И от приложението;

й) установят критерии, намиращи приложение при набирането на персонал, който ще извършва или ще отговаря за извършването на проверката, контрола на достъп или друг вид контрол за сигурност, както и на инструктори и методи за обучение на този персонал и на лицата, които ще получат летищна карта за самоличност или карта за самоличност на член на екипажа в съответствие с раздел Й от приложението; и

к) определят условията, при които се допускат специални процедури за сигурност или освобождаване от контрола за сигурност в съответствие с раздел К от приложението.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. Под „стоки, предназначени за летището“ се разбират всички предмети, предвидени за продажба, употреба или поддържане в наличност в зоните с ограничен достъп на летищата.

2. Под „стоки, предназначени за полета“ се разбират всички предмети, различни от:

а) ръчен багаж,

б) вещи, пренасяни от лица, които не са пътници, и

в) поща и материали на въздушния превозвач,

предназначени да бъдат взети на борда на въздухоплавателно средство с цел употреба, консумация или покупка от пътници или екипаж по време на полета.

3. Под „пълноправен доставчик на стоки, предназначени за полета“ се разбира доставчик, чиито процедури съответстват на общите правила и стандарти за сигурност, достатъчни за извършването на доставки на стоки, предназначени за полета, директно на борда на въздухоплавателно средство.

4. Под „познат доставчик на стоки, предназначени за полета“ се разбира доставчик, чиито процедури съответстват на общите правила и стандарти за сигурност, достатъчни за извършването на доставки на стоки, предназначени за полета, за въздушен превозвач или за пълноправен доставчик, но не директно на борда на въздухоплавателно средство.

5. Под „познат доставчик на стоки, предназначени за летището“ се разбира доставчик, чиито процедури съответстват на общите правила и стандарти за сигурност, достатъчни за извършването на доставки за летището в зоните с ограничен достъп.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата, определена в правилата за прилагане, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, но не по-късно от 29 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ А

Допустими методи за проверка

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, може да разрешат прилагането на следните методи за проверка, поединично или в комбинация, като основно или второстепенно средство и при определени условия:

1. За проверката на хора:

а) ръчно претърсване;

б) стационарни детектори за метал (WTMD);

в) ръчни детектори за метал (HHMD);

г) кучета за откриване на експлозив; и

д) оборудване за откриване на следи от експлозив (ООЕ);

▼M3

е) скенери за целите на сигурността, които не използват йонизиращо лъчение.

▼M4

2. За проверката на ръчен багаж, предмети, превозвани от лица, които не са пътници, поща и материали на въздушния превозвач, освен ако се превозват в багажното помещение на въздухоплавателното средство, доставки на стоки, предназначени за полета и за летището:

а) ръчно претърсване;

б) оглед;

в) рентгеново оборудване;

г) системи за откриване на експлозив (СОЕ);

д) кучета за откриване на експлозив;

е) оборудване за откриване на следи от експлозив (ООЕ); и

ж) оборудване със системи за откриване на течни експлозиви (LEDS).

▼B

3. За проверката на багаж, превозван в багажното отделение, на товари и поща, както и на поща и материали на въздушния превозвач, превозвани в багажното помещение на въздухоплавателното средство:

а) ръчно претърсване;

б) оглед;

в) рентгеново оборудване;

г) системи за откриване на експлозив (СОЕ);

д) кучета за откриване на експлозив;

▼M1

е) оборудване за откриване на следи от експлозив (ООЕ);

ж) симулационна камера; както и

▼M1

з) оборудване за откриване на метал.

▼B

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, може да разрешат използването на други методи в рамките на пробен период с ограничена продължителност, с цел изпробване на методи за проверка, използващи нови технологии, които не са били предвидени по времето на приемането на настоящия регламент, при условие че тези действия не накърняват общото ниво на сигурност.

РАЗДЕЛ Б

Категории предмети, които може да бъдат забранени

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, може да забранят при определени условия внасянето на предмети от всяка или всички от следните категории в зоните с ограничен достъп или на борда на въздухоплавателните средства:

а)  пушки, огнестрелни оръжия и други устройства, изстрелващи твърди предмети — устройства, които могат или се предполага, че могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания чрез изстрелване на твърди предмети;

б)  парализиращи устройства — устройства, предназначени специално за парализиране и обездвижване;

в)  предмети с остър връх или остър ръб — предмети с остър връх или остър ръб, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване;

г)  работни инструменти — инструменти, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване или могат да застрашат безопасността на въздухоплавателното средство;

д)  тъпи инструменти — предмети, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване при нанасяне на удар с тях; и

е)  експлозиви и запалителни вещества и устройства — експлозиви и запалителни вещества и устройства, които могат или се предполага, че могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания или представляват заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство.

▼M4

РАЗДЕЛ Б1

Течности, аерозоли и гелове

Позволява се внасянето на течности, аерозоли и гелове в зони с ограничен достъп, при условие че те са преминали проверка или са освободени от проверка в съответствие с изискванията на правилата за прилагане, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

▼B

РАЗДЕЛ В

Контрол на достъпа: основания за разрешаване на достъп до съоръженията за излитане и кацане и до зоните с ограничен достъп

Достъпът до съоръженията за излитане и кацане и до зоните с ограничен достъп следва да се разрешава на базата на следните критерии:

1. Достъпът до съоръженията за излитане и кацане може да бъде разрешен само на лица и превозни средства, които имат основателна причина да се намират там.

За да бъде допуснато до съоръженията за излитане и кацане, всяко лице носи със себе си разрешително.

За да бъде допуснато до съоръженията за излитане и кацане, всяко превозно средство притежава пропуск.

2. Достъпът до зоните с ограничен достъп може да бъде разрешен само на лица и превозни средства, които имат основателна причина да се намират там.

За да бъде допуснато до зоните с ограничен достъп, всяко лице представя разрешително.

За да бъде допуснато до зоните с ограничен достъп, всяко превозно средство притежава пропуск.

РАЗДЕЛ Г

Допустими методи за проверка на превозни средства и проверка и претърсване на въздухоплавателни средства от съображения за сигурност

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, може да разрешат прилагането на следните методи за проверка на превозни средства и проверка и претърсване на въздухоплавателни средства от съображения за сигурност, поединично или в комбинация, като основно или второстепенно средство и при определени условия:

а) ръчно претърсване;

б) оглед;

в) кучета за откриване на експлозив; и

г) оборудване за откриване на следи от експлозив (ООЕ).

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, може да разрешат използването на други методи в рамките на пробен период с ограничена продължителност, с цел изпробване на методи за проверка, използващи нови технологии, които не са били предвидени по времето на приемането на настоящия регламент, при условие че тези действия не накърняват общото ниво на сигурност.

РАЗДЕЛ Д

Критерии за признаване на равностойността на стандартите за сигурност на трети страни

Комисията признава равностойността на стандартите за сигурност на трети страни на базата на следните критерии:

а) съществуват добри традиции на сътрудничество между третата страна и Общността и нейните държави-членки;

б) Комисията се е уверила, че в третата страна се прилагат задоволителни стандарти за сигурност на въздухоплаването, в това число и контрол на качеството; и

в) Комисията се е уверила, че:

 по отношение на пътниците и на ръчния багаж се прилагат мерки за сигурност, равностойни на посочените в раздели 1, 3, 11 и 12 и точки 4.1 и 4.2 от приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 и в свързаните с него изпълнителни актове,

 по отношение на багажа в багажното помещение се прилагат мерки за сигурност, равностойни на посочените в раздели 1, 3, 5, 11 и 12 от приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 и в свързаните с него изпълнителни актове,

 по отношение на товарите и пощата се прилагат мерки за сигурност, равностойни на посочените в раздели 1, 3, 6, 11 и 12 от приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 и в свързаните с него изпълнителни актове, и/или

 по отношение на сигурността на въздухоплавателното средство се прилагат мерки за сигурност, равностойни на посочените в раздели 1, 3, 11 и 12 и точки 4.1 и 4.2 от приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 и в свързаните с него изпълнителни актове.

РАЗДЕЛ Е

Товари и поща

1.    Товари и поща: условия, при които те се подлагат на проверка или друг вид контрол за сигурност

Товарите и пощата, превозвани с въздухоплавателно средство, се подлагат на проверка, освен ако:

а) е извършен контрол за сигурност на пратката от пълноправен контрольор и пратката е била защитена от неправомерни действия след провеждането на контрола; или

б) пратката е била подложена на проверки за сигурност от страна на познат агент и е била защитена от неразрешена намеса за времето след извършването на тези проверки; или

в) е извършен контрол за сигурност на пратката от регистриран изпращач и пратката е била защитена от неправомерни действия след провеждането на този контрол, като товарите се превозват с товарно, а пощата с пощенско въздухоплавателно средство; или

г) е извършен контрол за сигурност на трансферни товари и поща в съответствие с точка 6.1.2 от приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008.

2.    Товари и поща: процес на одобряване или определяне на пълноправните контрольори, познатите изпращачи и регистрираните изпращачи

Прилага се следният процес на одобряване или определяне на пълноправните контрольори, познатите изпращачи и регистрираните изпращачи:

1. Пълноправните контрольори се одобряват от компетентен орган.

За да бъде одобрен като пълноправен контрольор, кандидатът представя документи относно стандартите за сигурност на въздухоплаването и се подлага впоследствие на проверка на място, която установява дали той отговаря на необходимите изисквания на стандартите.

2. Познатите изпращачи се одобряват от компетентен орган.

За да бъде одобрен като познат изпращач, кандидатът представя документи относно стандартите за сигурност на въздухоплаването и се подлага впоследствие на проверка на място, която установява дали той отговаря на необходимите изисквания на стандартите.

Като алтернатива на процедурата за одобрение компетентният орган може да разреши на един пълноправен контрольор да определи познат изпращач до дата, която ще бъде посочена в правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

3. Регистрираните изпращачи се определят от пълноправните контрольори.

За да бъде одобрен един регистриран изпращач, пълноправният контрольор трябва да се увери, че потенциалният регистриран изпращач предоставя информация относно стандартите за сигурност на въздухоплаването, и да извърши проверка.

РАЗДЕЛ Ж

Поща и материали на въздушния превозвач: условия, при които те подлежат на проверка или друг вид контрол за сигурност

Пощата и материалите на въздушния превозвач, превозвани в багажното помещение на въздухоплавателното средство, подлежат на процедурите за контрол по сигурността на обикновен багаж или на товари и поща.

Пощата и материалите на въздушния превозвач, превозвани в друга част на въздухоплавателното средство, подлежат на процедурите за проверка на ръчен багаж.

РАЗДЕЛ З

Доставки на стоки, предназначени за полета и за летището

1.    Доставки на стоки, предназначени за полета и за летището: условия, при които те подлежат на проверка или друг вид контрол за сигурност

1. Подлежащите на внасяне във въздухоплавателно средство стоки, предназначени за полета, се подлагат на проверка, освен ако:

а) е извършен контрол за сигурност на доставката от въздушния превозвач, който я доставя до собственото си въздухоплавателно средство, и доставката е била защитена от неправомерни действия в периода между извършването на контрола и доставянето ѝ на борда на въздухоплавателното средство; или

б) е извършен контрол за сигурност на доставката от пълноправен доставчик и доставката е била защитена от неправомерни действия в периода между извършването на контрола и доставянето ѝ на борда на въздухоплавателното средство или приемането ѝ от въздушния превозвач или друг пълноправен доставчик; или

в) е извършен контрол за сигурност на доставката от познат доставчик и доставката е била защитена от неправомерни действия в периода между извършването на контрола и приемането ѝ от въздушния превозвач или пълноправния доставчик.

2. Доставките за летището се подлагат на проверка, преди да бъдат допуснати до зоните с ограничен достъп, освен ако е извършен контрол за сигурност на доставката от познат доставчик и доставката е била защитена от неправомерни действия в периода между извършването на контрола и внасянето ѝ в зоната с ограничен достъп.

2.    Доставки на стоки, предназначени за полета и за летището: процес на одобряване или определяне на пълноправните и познатите доставчици

1. Пълноправните доставчици на стоки, предназначени за полета, се одобряват от компетентен орган към дата, която ще бъде посочена в правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

За да бъде одобрен като пълноправен доставчик на стоки, предназначени за полета, кандидатът представя документи относно стандартите за сигурност на въздухоплаването и се подлага впоследствие на проверка на място, която установява дали той отговаря на необходимите изисквания на стандартите.

2. Познатите доставчици на стоки, предназначени за полета, се определят от оператора или от получателя на доставката.

За да бъде одобрен един познат доставчик на стоки, предназначени за полета, операторът или получателят на доставката трябва да се уверят, че потенциалният познат доставчик предоставя информация относно стандартите за сигурност на въздухоплаването, и да извършат проверка.

3. Познатите доставчици на стоки, предназначени за летището, се определят от оператора на летището.

За да бъде одобрен един познат доставчик на стоки, предназначени за летището, операторът на летището трябва да се увери, че потенциалният познат доставчик предоставя информация относно стандартите за сигурност на въздухоплаването, и да извърши проверка.

РАЗДЕЛ И

Критерии за определяне на критичните части на зоните с ограничен достъп

Определянето на критичните части на зоните с ограничен достъп гарантира, че не е възможен контакт на проверените заминаващи пътници (включително и пътниците от трансферни полети) и на техния ръчен багаж, както и на проверения багаж за багажното помещение (включително и багажа от трансферни полети) с непроверена среда.

РАЗДЕЛ Й

Набиране на персонал и методи на обучение

1.    Критерии за набиране на персонал

Следните критерии се прилагат при набирането на лица, които ще извършват или ще отговарят за извършването на проверката, контрола на достъп или друг вид контрол за сигурност, както и при набирането на инструктори:

a) те са преминали успешно проверка за благонадеждност или проверка на предишните дейности в съответствие с националните правила; и

б) разполагат с качествата, необходими за изпълнението на задълженията, които им се възлагат.

2.    Методи на обучение

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, могат да изискват за:

а) лицата, извършващи или отговарящи за извършването на проверката, контрола на достъп или друг вид контрол за сигурност,

б) инструкторите, и

в) лицата, които ще получат летищна карта за самоличност или карта за самоличност на член на екипажа,

да бъде организирано теоретично обучение, практика и/или обучение в процеса на работа.

РАЗДЕЛ К

Условия, при които се допускат специални процедури за сигурност или освобождаване от контрола за сигурност

Правилата за прилагане, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, може да позволят прилагането на специални процедури за сигурност или освобождаване от контрола за сигурност, при условие че:

а) процедурата или освобождаването са установени от Комисията или компетентния орган; и

б) съществуват обективни причини, налагащи процедурата или освобождаването.( 1 ) ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

( 2 ) ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.

Top