EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0262-20161221

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 262/2009 на Комисията от 30 март 2009 година за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/262/2016-12-21

02009R0262 — BG — 21.12.2016 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 262/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2009 година

за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 084, 31.3.2009 г., стp. 20)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2345 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2016 година

  L 348

11

21.12.2016
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 262/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2009 година

за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящият регламент определя изискванията за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S (наричани по-долу „кодове за запитване“) с цел постигане на безопасно и ефективно функциониране на наблюдението на въздушното движение и координация между гражданската и военната авиация.

2.  Настоящият регламент се прилага за приемливи устройства за запитване в режим S и свързаните с тях системи за наблюдение, техните компоненти и свързаните с тях процедури, когато те поддържат координираното разпределение или използване на приемливи кодове за запитване.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Прилагат се и следните определения:

1. „устройство за запитване в режим S“ е система, съставена от антена и електроника, която поддържа възможност за запитване на отделни въздухоплавателни средства посредством режима на селекция, познат като режим S;

2. „код за запитване“ е идентифициращ код за запитване или идентифициращ код за наблюдение, използван за многостранна блокировка, а евентуално и за протоколи за комуникация;

3. „идентифициращ код за запитване“ (наричан по-долу „код II“) е код за запитване в режим S, чиято стойност варира между 0 и 15, който може да бъде използван както за многостранна блокировка, така и за протоколи за комуникация;

4. „идентифициращ код за наблюдение“ (наричан по-долу „код SI“) е код за запитване в режим S, чиято стойност варира между 1 и 63, който може да бъде използван за протоколи за многостранна блокировка, но не може да бъде използван за многостранни протоколи за комуникация;

5. „многостранна блокировка“ е протоколът, който позволява прехващане на целеви устройства в режим S и блокировка от няколко запитващи устройства в режим S, които имат припокриващ се обхват;

6. „многостранни протоколи за комуникация“ са протоколите, използвани за координация в зоните на припокриване на обхвата на устройствата за запитване в режим S, като контролът на комуникациите се извършва чрез многократен обмен;

7. „целево устройство в режим S“ е платформа, оборудвана с транспондер, работещ в режим S;

8. „блокировка“ е протоколът, който позволява потискане на отговори на общо повикване в режим S от вече прехванати целеви устройства в режим S;

9. „оператор в режим S“ е лице, организация или предприятие, които експлоатират или предлагат да експлоатират устройство за запитване в режим S, включително:

а) доставчици на аеронавигационно обслужване;

б) производителни на устройства за запитване в режим S;

в) летищни оператори;

г) изследователски организации;

д) всяка друга организация, която има право да експлоатира устройства за запитване в режим S;

10. „разпределение на кодовете за запитване“ представлява определяне на стойности поне за всички ключови елементи при разпределението на кодовете за запитване, изброени в приложение II, част Б;

11. „система за разпределение на кодовете за запитване“ е система в рамките на Европейската мрежа за управление на въздушното движение и свързаните с нея процедури, чрез която на операторите в режим S от държавите-членки се осигурява служба за централизирано разпределение на кодове за запитване (наричана по-долу „служба за разпределение на кодове за запитване“), която обработва заявленията за кодове за запитване и разпространява предложение за план за разпределение на кодовете за запитване;

12. „заявление за код за запитване“ е заявление от оператор в режим S за разпределение на код за запитване;

13. „предложение за план за разпределение на кодовете за запитване“ е предложение на пълен набор от разпределения на IC (кодове за запитване), представено за одобрение на държавите-членки от службата за разпределение на кодовете за запитване;

14. „план за разпределение на кодовете за запитване“ е последният одобрен пълен набор от разпределения на кодове за запитване;

15. „приемливо устройство за запитване в режим S“ е устройство за запитване в режим S, за което е изпълнено поне едно от следните условия:

а) устройството за запитване разчита поне частично на запитвания за общо повикване и отговори в режим S за прехващане на целеви устройства в режим S; или

б) устройството за запитване блокира прехванатите целеви устройства в режим S в отговор на запитвания за общо повикване в режим S, постоянно или периодично, частично или цялостно по отношение на покритието; или

в) устройството за запитване използва многостранни протоколи за комуникация за приложения за линия за предаване на данни;

16. „приемлив код за запитване“ означава всеки от кодовете II и SI, освен:

а) код II 0;

б) кодовете за запитване, запазени за управление и разпределение от военни формирования, включително междуправителствени организации, по-конкретно Организацията на Северноатлантическия договор;

17. „запитвания за общо повикване в режим S“ са съобщенията, които обикновено се използват от устройствата за запитване в режим S за прехващане на целеви устройства, които навлизат в тяхната зона на покритие;

18. „оперативен код за запитване“ е всеки приемлив код за запитване, различен от код II 14;

19. „компетентна държава-членка“ е:

а) за доставчиците на аеронавигационно обслужване — държавата-членка, която е сертифицирала доставчика съгласно Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията ( 1 );

б) в останалите случаи — държавата-членка, в чиято зона на отговорност операторът в режим S експлоатира или възнамерява да експлоатира приемливо устройство за запитване в режим S;

20. „конфликт между кодовете за запитване“ е некоординирано припокриване на две или повече устройства за запитване в режим S, които функционират в рамките на един и същ код за запитване, което означава, че дадено въздухоплавателно средство би могло да остане нерегистрирано от нито едно от устройствата за запитване в режим S;

21. „мониторинг на конфликтите между кодовете за запитване“ е прилагане на технически или процедурни средства от страна на оператора в режим S с цел установяване на въздействието на конфликтите между кодовете за запитване с тези на други устройства за запитване в режим S върху данните от наблюдението, предоставяни от собствените устройства за запитване в режим S;

22. „последователност на прилагане“ е обвързана с времето последователност на прилагане на разпределението на кодовете за запитване, с която операторите в режим S трябва да се съобразяват, за да бъдат избегнати временни конфликти между кодовете за запитване;

23. „съответстващ код II“ е код, който е декодиран от транспондер, работещ в режим S, който не поддържа кодове SI, при запитване за общо повикване в режим S, съдържащо код SI, който се използва от този транспондер за закодиране на отговора на общото повикване;

24. „карта на блокировка“ е набор от данни за конфигурацията на устройства за запитване, който определя къде и как да бъде приложена блокировка на целеви устройства в режим S.

Член 3

Изисквания по отношение на оперативната съвместимост и работата

Операторите в режим S гарантират, че електронният компонент, изпълняващ функцията на радарна глава на техните устройства за запитване в режим S, които използват оперативен код за запитване:

1. поддържа използването на кодове SI и II в съответствие с разпоредбите на Международната организация за гражданска авиация, посочени в приложение I, точка 1;

2. поддържа използването на код II/SI в съответствие с разпоредбите, посочени в приложение III.

Член 4

Свързани процедури за операторите в режим S

1.  Операторите в режим S експлоатират само приемливи устройства за запитване в режим S, като използват приемливи кодове за запитване, ако за целта на тях са разпределени кодове за запитване от компетентната държава-членка.

2.  Операторите в режим S, които възнамеряват да експлоатират или експлоатират приемливо устройство за запитване в режим S, за което не е извършено разпределение на кодове за запитване, подават заявление за код за запитване до компетентната държава-членка съгласно изискванията, посочени в приложение II, част A.

3.  Операторите в режим S спазват ключовите елементи от разпределението на кодовете за запитване, което са получили, както е описано в приложение II, част Б.

4.  Операторите в режим S информират компетентната държава-членка поне веднъж на всеки 6 месеца относно всяка промяна в планирането на инсталацията или в работното състояние на приемливите устройства за запитване в режим S във връзка с който и да било от ключовите елементи при разпределянето на кодовете за запитване, изброени в приложение II, част Б.

5.  Операторите в режим S гарантират, че всяко от техните устройства за запитване в режим S използва изключително кодовете за запитване, които са разпределени за него.

Член 5

Свързани процедури за държавите-членки

1.  Държавите-членки проверяват валидността на получените от операторите в режим S заявления, преди да ги предоставят за координиране посредством системата за разпределение на кодовете за запитване. Проверката на валидността обхваща ключовите елементи, описани в приложение II, част A.

2.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че системата за разпределение на кодовете за запитване:

а) проверява дали заявленията за кодове за запитване отговарят на изискванията относно формата и данните;

б) проверява заявленията за кодове за запитване за цялостност, точност и навременност;

в) в рамките на максимум 6 календарни месеца от подаване на заявлението:

i) извършва симулации на актуализиране на плана за разпределение на кодове за запитване въз основа на подадените заявления;

ii) изготвя предложение за актуализиране на плана за разпределение на кодовете за запитване, което да бъде одобрено от засегнатите от него държави-членки;

iii) гарантира, че предложеното актуализиране на плана за разпределение на кодовете за запитване изпълнява във възможно най-голяма степен оперативните изисквания от заявленията за кодове за запитване, както те са описани от ключови елементи ж), з) и и), изброени в приложение II, част A;

iv) актуализира и предоставя на държавите-членки плана за разпределение на кодовете за запитване непосредствено след неговото одобрение, без да се засягат националните процедури за предоставяне на информация относно устройствата за запитване в режим S, експлоатирани от военните.

3.  Промените в плана за разпределение на кодовете за запитване подлежат на одобрение от всички държави-членки, които са засегнати от актуализирането на плана.

4.  В случай на разногласие относно посочените в параграф 3 от настоящия член промени засегнатите държави-членки повдигат въпроса пред Комисията с цел предприемане на действия. Комисията действа в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

5.  Посочените в параграф 3 държави-членки гарантират, че останалите държави-членки са уведомени относно одобренията на техните планове за разпределение на кодовете за запитване посредством системата за разпределение на кодовете за запитване.

6.  Посочените в параграф 3 държави-членки гарантират, че в рамките на 14 календарни дни от получаването на актуализирания план за разпределение промените в разпределението на кодовете за запитване, които произтичат от актуализирането на плана за разпределение на кодовете за запитване, се съобщават на съответните оператори в режим S, които оперират под техния контрол.

7.  Поне веднъж на всеки 6 месеца посредством системата за разпределение на кодове за запитване държавите-членки предоставят на другите държави-членки актуализирана информация относно разпределението и използването на кодовете за запитване от приемливите устройства за запитване в режим S в рамите на тяхната зона на отговорност.

8.  Когато има припокриване между обхвата на устройство за запитване в режим S, намиращо се в зоната на отговорност на една държава-членка, и обхвата на устройство за запитване в режим S, намиращо се в зоната на отговорност на трета страна, съответната държава-членка:

а) гарантира, че въпросната трета страна е информирана относно изискванията за безопасност, свързани с разпределението и използването на кодовете за запитване;

б) предприема необходимите мерки за координиране с третата страна на използването на кодовете за запитване.

Член 6

Свързани процедури за доставчиците на обслужване на въздушното движение

Доставчиците на обслужване на въздушното движение не могат да използват данни от устройствата за запитване в режим S, които функционират под отговорността на трета страна, ако разпределението на кодовете за запитване не е било координирано.

Член 7

Изисквания във връзка с извънредни ситуации

1.  Доставчиците на обслужване на въздушното движение оценяват възможното въздействие на конфликти между кодовете за запитване върху обслужването на въздушното движение, както и съответстващата потенциална загуба на данни от наблюдението на целевите устройства в режим S от засегнатите устройства за запитване в режим S, като бъдат взети предвид техните оперативни изисквания и наличното дублиране.

2.  Освен ако оценката покаже, че потенциалната загуба на данни от наблюдението на целевите устройства в режим S няма отражение върху безопасността, операторите в режим S:

а) прилагат средства за наблюдение с цел разкриване на конфликти между кодовете на запитване, предизвикани от други устройства за запитване в режим S, които оказват въздействие върху приемливите устройства за запитване в режим S, които те експлоатират с който и да било оперативен код за запитване;

б) гарантират, че разкриването на конфликти между кодовете за запитване, постигнато чрез прилагане на средства за наблюдение, се извършва своевременно и в рамките на покритие, което е в съответствие с техните изисквания за безопасност;

в) определят и прилагат според случая авариен режим на работа с цел смекчаване на въздействието на възможните опасности от конфликти между кодовете за запитване върху който и да било оперативен код, определен в оценката, посочена в параграф 1;

г) гарантират, че приложеният авариен режим на работа не създава конфликти между кодовете за запитване с други устройства за запитване в режим S, посочени в плана за разпределение на кодовете.

3.  Операторите в режим S докладват на компетентната държава-членка всеки конфликт между кодовете за запитване, който засяга приемливи устройства в режим S, които те експлоатират с който и да било оперативен код за запитване, както и предоставят свързаната информация на другите оператори в режим S посредством системата за разпределение на IC.

Член 8

Гражданско-военна координация

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че военните единици, експлоатиращи приемливи устройства за запитване в режим S с който и да било код за запитване с изключение на код II 0 и други кодове, които са запазени за управление от военни формирования, отговарят на разпоредбите на членове от 3 до 7 и член 12.

2.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че военните единици, експлоатиращи устройства за запитване в режим S с код II 0 или други кодове за запитване, които са запазени за управление от военни формирования, наблюдават изключителното използване на тези кодове за запитване, за да бъде избегнато некоординираното използване на който и да било приемлив код за запитване.

3.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че разпределението и използването на кодове за запитване от военни единици не оказва отрицателно въздействие върху безопасността на общото въздушно движение.

Член 9

Изисквания за безопасност

1.  Операторите в режим S гарантират, че възможните опасности от конфликти между кодовете за запитване, които засягат техните устройства за запитване в режим S, се оценяват по подходящ начин и тяхното въздействие се смекчава.

2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в съществуващите системи и свързаните процедури, посочени в член 1, параграф 2, или въвеждането на подобни нови системи и процедури се предхождат от оценка на безопасността, включително определяне на опасностите и процес за оценка на риска и намаляването му, осъществявани от заинтересованите страни.

3.  За целите на оценката на безопасността, предвидена в параграф 2, изискванията, посочени в членове от 4 до 8 и член 12, се разглеждат и като минимални изисквания за безопасност.

Член 10

Оценка на съответствието

Преди издаването на декларацията на ЕО за съответствие или годност за употреба, посочена в член 5 от Регламент (ЕО) № 552/2004, производителите на компоненти на системите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, или техни упълномощени представители, установени в Общността, оценяват съответствието или годността за употреба на тези компоненти в съответствие с изискванията, предвидени в приложение IV, част A от настоящия регламент.

Член 11

Проверка на системите

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които могат да демонстрират или са демонстрирали, че изпълняват условията, посочени в приложение V, провеждат проверка на системите, посочени в член 1, параграф 2, в съответствие с изискванията, посочени в приложение VI, част А.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които не могат да демонстрират, че изпълняват условията, посочени в приложение V, възлагат на посочен компетентен орган проверка на системите, посочени в член 1, параграф 2. Тази проверка се провежда в съответствие с изискванията, посочени в приложение VI, част Б.

Член 12

Допълнителни изисквания

1.  Операторите в режим S гарантират, че техните служители, които отговарят за прилагането на разпределението на кодовете за запитване, са своевременно запознати със съответните разпоредби от настоящия регламент и са подходящо обучени за служебните си задължения.

2.  Операторите в режим S:

а) изготвят и поддържат работни наръчници за работа в режим S, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволят на персонала, който отговаря за прилагането на разпределението на кодовете за запитване, да прилага разпоредбите на настоящия регламент;

б) гарантират, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като техните актуализация и разпространение са обект на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в) гарантират, че работните методи и оперативните процедури, необходими за прилагане на разпределението на кодовете за запитване, са в съответствие със съответните разпоредби, определени в настоящия регламент.

3.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че персоналът, отговарящ за разпределението на кодовете за запитване, е своевременно запознат със съответните разпоредби от настоящия регламент и е подходящо обучен за служебните си задължения.

4.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че службата за централизирано разпределение на кодове за запитване:

а) изготвя и поддържа работни наръчници, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволи на персонала да прилага разпоредбите на настоящия регламент;

б) гарантира, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са предмет на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в) гарантира, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие със съответните разпоредби, определени в настоящия регламент.

Член 13

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3 се прилага от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

▼M1

Разпоредби на Международната организация за гражданска авиация, посочени в член 3, параграф 1 и приложение III, точка 2

1. Глава 3 „Системи за наблюдение“, раздел 3.1.2.5.2.1.2 „IC: код за запитване“ от приложение 10 на ИКАО „Аеронавигационни телекомуникации“, том IV „Системи за наблюдение и избягване на сблъсък във въздуха“ (пето издание, юли 2014 г., включващо Изменение 89).

2. Глава 5 „SSR в режим S за осъществяване на линия за предаване на данни въздух—земя“, раздел 5.2.9 „Доклад относно възможността за осъществяване на линия за предаване на данни“ от приложение 10 на ИКАО „Аеронавигационни телекомуникации“, том III „Комуникационни системи“ (второ издание, юли 2007 г., включващо Изменение 90).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част А:   Изисквания относно заявленията за кодове за запитване, посочени в член 4, параграф 2 и член 5, параграфи 1 и 2

Заявлението за IC включва поне следните ключови елементи:

а) уникален референтен номер от компетентната държава-членка;

б) пълна информация за представителя на държавата-членка, който отговаря за координиране на разпределението на IC в режим S;

в) пълна информация за контактната точка на оператора в режим S по отношение на въпроси, свързани с разпределението на IC в режим S;

г) наименование на устройството за запитване в режим S;

д) начин на използване на устройството за запитване в режим S (оперативно или тестово);

е) местоположение на устройството за запитване в режим S;

ж) планирана дата за първото предаване в режим S на устройството за запитване в режим S;

з) искано покритие в режим S;

и) конкретни оперативни изисквания;

й) възможност за работа с код SI;

к) възможност за работа чрез „използване на код II/SI“;

л) възможност за работа с карти на покритие.

Част Б:   Изисквания относно разпределението на кодове за запитване, посочени в член 2, параграф 10 и член 4, параграфи 3 и 4

Разпределението на IC включва поне следните елементи:

а) съответния референтен номер от компетентната държава-членка;

б) уникален референтен номер от службата за разпределение на IC;

в) предишните референтни номера, ако това е необходимо;

г) разпределените IC;

д) ограничения в покритието на наблюдението и блокировката под формата на секторни обхвати или карта на покритието в режим S;

е) период за прилагане, по време на който разпределението трябва да бъде въведено в устройството за запитване в режим S, посочено в заявлението;

ж) последователност на прилагане, която трябва да бъде спазена;

з) незадължително и във връзка с други алтернативи: препоръка за образуване на клъстери;

и) специфични оперативни ограничения, ако това е необходимо.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Използване на код II/SI, посочено в член 3, параграф 2

1. При работа с код SI и ако е зададен подходящ оперативен параметър, устройствата за запитване в режим S прехващат целеви устройства също и чрез отговори на общо повикване, закодирани със съответстващ код II.

2. При работа с код SI и ако е зададен подходящ оперативен параметър, устройствата за запитване в режим S, които работят с код SI, считат транспондерите, даващи отговори на общо повикване, закодирани със съответстващ код II, за транспондери, които не поддържат SI, независимо от информацията, посочена в доклада относно възможностите за осъществяване на линия за предаване на данни, определен в документа, посочен в приложение I, точка 2.

3. При работа с код SI и ако е зададен подходящ оперативен параметър, устройствата за запитване в режим S отправят запитвания към транспондерите, които не поддържат код SI, като използват съобщения по протокола за многостранна блокировка в режим S, предвидени за работа с код II. Използваният код II е съответстващият код II.

4. При работа с код SI и ако е зададен подходящ оперативен параметър, устройствата за запитване в режим S трябва да могат да се конфигурират от оператора да:

 не използват блокировка за съответстващия код II за транспондерите, които не са оборудвани за работа с код SI; или

 използват периодично блокировка за съответстващия код II за транспондерите, които не са оборудвани за работа с код SI.

5. При работа с код II и ако е зададен подходящ оперативен параметър, устройствата за запитване в режим S се конфигурират от оператора да:

 не използват блокировка за транспондери, които съобщават, че не поддържат работа със SI, в своя доклад относно възможностите за осъществяване на линия за предаване на данни или не могат да предоставят информация относно възможностите за осъществяване на линия за предаване на данни, или

 използват периодично блокировка за транспондери, които съобщават, че не поддържат работа със SI, в своя доклад относно възможностите за осъществяване на линия за предаване на данни или не могат да предоставят информация относно възможностите за осъществяване на линия за предаване на данни.

6. Когато е активирана възможността за работа с код II/SI, картите на блокировка не се вземат предвид за транспондерите, които нямат възможност за работа с код SI.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Част А:   Изисквания за оценка на съответствието или годността за употреба на компонентите на системите, посочени в член 10

1. Дейностите по проверката демонстрират съответствието на компонентите, поддържащи протоколи за блокировка с кодове II и SI, както и работа с кодове II/SI, с изискванията на настоящия регламент относно оперативната им съвместимост и работа, или тяхната годност за употреба, когато тези компоненти са в действие в средата за изпитване.

2. Прилагането от страна на производителя или на негов упълномощен представител в Общността на модула, описан в част Б, се счита за подходяща процедура за оценка на съответствието, чрез която се гарантира и обявява съответствието на компонентите. Допускат се също еквивалентни или по-строги процедури.

Част Б:   Модул за вътрешен производствен контрол

1. В настоящия модул е описана процедурата, с която производителят или неговият упълномощен представител в Общността, който изпълнява задълженията, посочени в точка 2, гарантира и декларира, че въпросните компоненти отговарят на изискванията на настоящия регламент. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да изготви писмена декларация за съответствие или годност за употреба в съответствие с точка 3 от приложение III към Регламент (ЕО) № 552/2004.

2. Производителят трябва да изготви техническата документация, описана в точка 4, като той или негов упълномощен представител на територията на Общността я държи, в продължение на най-малко 10 години след производството на последния компонент, на разположение на съответните национални контролни органи за проверка, както и на разположение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които включват тези компоненти в техните системи. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, уведомява държавите-членки за това къде и как може да бъде предоставена гореспоменатата техническа документация.

3. Ако производителят не е установен в Общността, той определя лицето/лицата, което/ито пласира/т компонентите на пазара на Общността. Това/тези лице/лица уведомява/т държавите-членки за това къде и как може да бъде предоставена посочената техническа документация.

4. Техническата документация трябва да предоставя възможност за оценка на съответствието на компонентите с изискванията на настоящия регламент. Същата трябва, доколкото това има отношение към подобна оценка, да отразява проектирането, производството и работата на компонентите.

5. Производителят или неговият упълномощен представител трябва да съхранява копие от декларацията за съответствие или годност за употреба заедно с техническата документация.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Условия, посочени в член 11

1. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да разполага в организацията с методи за докладване, които осигуряват и демонстрират безпристрастност и независимост на преценката по отношение на дейностите по проверката.

2. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, извършва проверките с възможно най-голяма професионална точност и с възможно най-голяма техническа компетентност и не е подложен на каквито и да било въздействия и стимули, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от проверките му, особено от лица или групи от лица, засегнати от резултатите от тези проверки.

3. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, има достъп до оборудване, което му дава възможност да извършва правилно необходимите проверки.

4. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е преминал солидно техническо и професионално обучение, има задоволителни знания за изискванията за проверките, които той трябва да провежда, адекватен опит за такива операции, както и способностите, изисквани за изготвянето на декларациите, архивите и протоколите, които демонстрират, че проверките са били проведени.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е в състояние да провежда проверките си безпристрастно. Възнаграждението му не трябва да зависи от броя на извършените проверки или от резултатите от тези проверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Част А:   Изисквания за проверката на системите, посочена в член 11, параграф 1

1. Проверката на системите демонстрира съответствието на тези системи с изискванията на настоящия регламент за оперативна съвместимост, работа, извънредни ситуации, и за безопасност за употреба в среда за извършване на оценка, която отразява оперативния контекст на тези системи. По-специално проверката на устройствата за запитване в режим S демонстрира, че:

 системата работи правилно с код SI, включително и с код II/SI,

 комбинацията от системите и/или процедурите за наблюдение на конфликти при IC, както и аварийният режим на работа намаляват по подходящ начин опасностите от конфликти между IC,

 аварийният режим на работа не е в конфликт с плана за разпределение на IC.

2. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за изпитване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, следва да притежават подходящи функционални възможности.

4. В резултат на проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, възникват елементите на техническото досие, което се изисква в приложение IV, точка 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004, а така също и следните елементи:

 описание на изпълнението,

 протокол от проверките и изпитването, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационни услуги управлява дейностите по проверката, и в частност:

 определя подходящата работна среда и средата за техническа оценка, отразяващи особеностите на работната среда,

 проверява дали планът за изпитване описва интегрирането на системите, посочени в член 1, параграф 2, в работна среда и средата за техническа оценка,

 проверява дали планът за изпитване осигурява пълно покриване на приложимите за случая изисквания на настоящия регламент за оперативна съвместимост, работа, извънредни ситуации и безопасност,

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за изпитване,

 планира организацията на изпитването, персонала, инсталирането и конфигурирането на платформата за изпитване,

 извършва проверките и изпитването, както е посочено в плана за изпитване,

 изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и изпитването.

6. Доставчикът на аеронавигационни услуги трябва да гарантира, че системите, посочени в член 1, параграф 2, експлоатирани в среда за оценка на работата, отговарят на изискванията на настоящия регламент за оперативна съвместимост, работа, извънредни ситуации и безопасност.

7. При удовлетворително приключване на проверката за съответствие доставчиците на аеронавигационно обслужване изготвят декларацията на ЕО за проверка на системата и я представят на националния надзорен орган заедно с техническото досие, в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.

Част Б:   Изисквания за проверката на системите, посочена в член 11, параграф 2

1. Проверката на системите демонстрира съответствието на тези системи с изискванията на настоящия регламент за оперативна съвместимост, работа, извънредни ситуации и за безопасност в среда за оценка, която отразява оперативния контекст на тези системи. По-специално проверката на устройствата за запитване в режим S демонстрира:

 правилната работа с код SI, включително работа с код II/SI,

 че комбинацията от системите за наблюдение на конфликти при IC, както и аварийният режим на работа намаляват по подходящ начин опасностите от конфликти между IC,

 че аварийният режим на работа не е в конфликт с плана за разпределение на IC.

2. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за изпитване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, следва да притежават подходящи функционални възможности.

4. В резултат на проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, се създават елементите на техническото досие, което се изисква в приложение IV, точка 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004, а така също и следните елементи:

 описание на изпълнението,

 протокол от проверките и изпитването, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя подходящата среда за оценка на работното и техническото състояние, отразяваща особеностите на работната среда, и осигурява извършването на дейностите по проверката от посочен компетентен орган.

6. Посоченият орган управлява дейностите по проверката, и по-специално:

 определя подходящата среда за оценка на работното и техническото състояние, отразяваща особеностите на работната среда,

 проверява дали планът за изпитване описва интегрирането на системите, посочени в член 1, параграф 2, в работна среда и средата за техническа оценка,

 проверява дали планът за изпитване осигурява пълно покритие на важащите за случая изисквания за оперативна съвместимост, работа, извънредни ситуации и безопасност на настоящия регламент,

 осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за изпитване,

 планира организацията на изпитването, персонала, инсталирането и конфигурирането на платформата за изпитване,

 извършва проверките и изпитването, както е посочено в плана за изпитване,

 изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и изпитването.

7. Посоченият орган осигурява съответствието на осъществявания обмен на информация, подпомагащ процеса на разпределение и използване на IC в режим S, интегрирани в системи, които работят в симулирана оперативна среда, с изискванията на настоящия регламент за оперативна съвместимост, работа, извънредни ситуации и за безопасност.

8. При удовлетворително приключване на задачите по проверката посоченият орган изготвя сертификат за съответствие по отношение на проверените характеристики.

9. След това доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя декларацията на ЕО за проверка на системата и я представя на националния надзорен орган заедно с техническото досие, в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.( 1 ) ОВ L 335, 21.12.2005 г., стр. 13.

Top