EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0223-20150608

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/2015-06-08

2009R0223 — BG — 08.06.2015 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

(ОВ L 087, 31.3.2009 г., стp. 164)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/759 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година

  L 123

90

19.5.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка ( 1 ),

като взеха предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните ( 2 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че:

(1)

За да се гарантира съгласуваност и съпоставимост на европейската статистика, изготвена в съответствие с принципите, установени в член 285, параграф 2 от Договора, следва да се засилят сътрудничеството и координацията между органите, които допринасят за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

(2)

За тази цел сътрудничеството и координацията между тези органи следва да се развиват по-систематично и организирано при пълно зачитане на националните и общностните правомощия и институционална уредба и като се взема предвид потребността от преразглеждане на съществуващата основна правна рамка, за да може тя да се адаптира спрямо сегашната действителност, за да се отговори по-добре на бъдещи предизвикателства и за да се гарантира по-добро хармонизиране на европейската статистика.

(3)

Следователно е необходимо да се консолидират дейностите на Европейската статистическа система (ЕСС) и да се подобри нейното управление, по-специално с оглед на допълнително изясняване на съответните функции на националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, както и на статистическия орган на Общността.

(4)

Поради спецификата на НСИ и другите национални органи, които отговарят във всяка държава-членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, те следва да могат да получават безвъзмездно финансиране без покана за предложения в съответствие с член 168, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности ( 4 ).

(5)

Като отчита поделянето на финансовата тежест между бюджетите на Европейския съюз и държавите-членки във връзка с изпълнението на статистическата програма, Общността следва също така да прави финансови вноски към НСИ и другите национални органи съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности ( 5 ), с цел да покрие изцяло допълнителните разходи, които НСИ и другите национални органи може да направят при извършването на временни преки статистически действия, за които Комисията е взела решение.

(6)

Статистическите органи на държавите — членки на Европейската асоциация за свободна търговия, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство ( 6 ), и на Швейцария следва, както е предвидено съответно в Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално в член 76 от него и протокол 30 към същото споразумение, и в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката ( 7 ), и по-специално в член 2 от него, да бъдат тясно свързани със засиленото сътрудничество и координация.

(7)

Освен това е важно да се гарантира тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСС и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), особено за да се насърчи обменът на поверителни данни между двете системи за статистически цели, в светлината на член 285 от Договора и член 5 от Протокола (№ 18) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора.

(8)

Така европейската статистика ще се разработва, изготвя и разпространява както от ЕСС, така и от ЕСЦБ, но при условията на отделни правни рамки, отразяващи техните съответни структури на управление. Следователно настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка ( 8 ).

(9)

Следователно, въпреки че членовете на ЕСЦБ не участват в изготвянето на европейска статистика по силата на настоящия регламент, при споразумение между национална централна банка и статистическия орган на Общността, в рамките на техните съответни сфери на компетентност и без да се накърняват националните договорености между националната централна банка и НСИ или други национални органи, данните, изготвени от националната централна банка, могат обаче да се използват пряко или непряко от НСИ, другите национални органи и от статистическия орган на Общността за изготвянето на европейска статистика. По подобен начин членовете на ЕСЦБ могат в рамките на техните съответни сфери на компетентност да използват, пряко или непряко, данни, изготвени от ЕСС, доколкото необходимостта е била обоснована.

(10)

В общия контекст на отношенията между ЕСС и ЕСЦБ важна роля играе Комитетът по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета ( 9 ), по специално посредством оказваното на Комисията съдействие при изготвянето и изпълнението на работни програми, отнасящи се до парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс.

(11)

При разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика следва да се отчитат международните препоръки и най-добри практики.

(12)

Важно е да се гарантира тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСС и останалите действащи лица в международната статистическа система, с цел да се насърчава използването на международни концепции, класификации и методи, по-специално с оглед гарантиране на по-голяма съгласуваност и по-добра съпоставимост между статистиките в световен мащаб.

(13)

С цел привеждане в съответствие на понятия и методологии в статистиката следва да се развива съответно интердисциплинарно сътрудничество с академичните институции.

(14)

Функционирането на ЕСС също така трябва да бъде преразгледано, тъй като са необходими по-гъвкави методи за разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика и ясно определяне на приоритети, за да се намали тежестта върху респондентите и членовете на ЕСС и да се подобри наличността и актуалността на европейската статистика. За тази цел следва да бъде създаден Европейски подход към статистиката.

(15)

Макар че европейската статистика обичайно се основава на национални данни, изготвяни и разпространявани от националните статистически органи на всички държави-членки, тя може да се основава и на непубликуван национален принос, от подгрупи на национален принос и от специално създадени европейски статистически изследвания или хармонизирани понятия или методи.

(16)

В тези специални случаи, когато те са надлежно обосновани, следва да е възможно да бъде приложен европейски подход към статистиката, който представлява прагматична стратегия за улесняване на събирането на европейски статистически агрегати, които представляват Европейския съюз като цяло или еврозоната като цяло и са от особено значение за политиките на Общността.

(17)

Възможно е също така да се създават или допълнително да се развиват съвместни структури, инструменти и процеси чрез мрежи за съвместна дейност, обхващащи НСИ или другите национални органи и статистическия орган на Общността и улесняващи специализацията на някои държави-членки в специфични статистически дейности в полза на ЕСС като цяло. Тези мрежи за съвместна дейност между партньори от ЕСС следва да се стремят да предотвратяват дублирането на дейностите и така да постигнат повишаване на ефективността и намаляване на тежестта върху респондентите сред икономическите оператори.

(18)

Същевременно следва да се обърне специално внимание на съгласуваното обработване на данните, събрани в резултат на различни изследвания. За тази цел следва да се създадат интердисциплинарни работни групи.

(19)

Подобрената регулаторна среда за европейската статистика по-специално следва да отговори на потребността от свеждане до минимум на тежестта върху респондентите на изследванията и да допринесе към по-общата цел за намаляване на административната тежест, възникваща на европейско равнище, в съответствие със заключенията на председателството на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г. Следва обаче да се изтъкне и важната роля на НСИ и другите национални органи за свеждане до минимум на тежестта за европейския бизнес на национално равнище.

(20)

За да се повиши доверието в европейската статистика, следва националните статистически органи във всяка държава-членка, както и статистическият орган на Общността в рамките на Комисията, да се ползват с професионална независимост и да гарантират безпристрастност и високо качество при изготвянето на европейска статистика в съответствие с принципите, предвидени в член 285, параграф 2 от Договора, както и принципите, разработени допълнително в Кодекса на европейската статистическа практика, одобрени от Комисията в нейната Препоръка от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи (включваща Кодекса на европейската статистическа практика). Основополагащите принципи на официалната статистика, приети от Икономическата комисия за Европа на ООН на 15 април 1992 г. и от Статистическата комисия на ООН на 14 април 1994 г., следва също така да се вземат под внимание.

(21)

Настоящият регламент гарантира правото на зачитане на частния и семейния живот и на защита на личните данни, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз ( 10 ).

(22)

Настоящият регламент гарантира и защитата на физическите лица, що се касае до обработването на лични данни, и уточнява, що се отнася до европейската статистика, разпоредбите, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 11 ) и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 12 ).

(23)

Поверителната информация, която националните и общностните статистически органи събират за изготвянето на европейска статистика, следва да бъде защитавана, за да бъде спечелено и запазено доверието на страните, които отговарят за предоставянето на тази информация. Поверителността на данните следва да удовлетворява едни и същи принципи във всички държави-членки.

(24)

За тази цел е необходимо да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на данните, използвани за изготвянето на европейска статистика, и на достъпа до тях, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

(25)

Наличието на поверителни данни за нуждите на ЕСС е от особено значение, за да се оптимизират ползите от данните, с цел да се повиши качеството на европейската статистика и да се гарантира гъвкав отговор на нововъзникващите статистически потребности на Общността.

(26)

Научноизследователската общност следва да се ползва с по-широк достъп до поверителни данни, използвани за разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика, за анализ в интерес на научния прогрес в Европа. Достъпът на изследователите до поверителни данни за научни цели следва да бъде подобрен, без да се пожертва високото ниво на защита, което поверителните статистически данни изискват.

(27)

Използването на поверителни данни за цели, които не са изрично статистически, като например административни, правни или данъчни цели или за проверка по статистически единици, следва да бъде строго забранено.

(28)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда ( 13 ) и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността ( 14 ).

(29)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може по-добре да бъде постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел и следователно не засяга националните форми, роли и условия, специфични за националната статистика.

(30)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 15 ).

(31)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, отнасящи се до критериите за качество на европейската статистика и за определяне на формите, правилата и условията, при които може да се предоставя достъп до поверителни данни за научни цели на общностно равнище. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(32)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да заменят тези от Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 16 ), Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета ( 17 ) и Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета ( 18 ). Следователно тези актове следва да бъдат отменени. Мерките за прилагане, установени в Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията от 17 май 2002 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели ( 19 ) и Решение 2004/452/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели ( 20 ) следва да продължат да се прилагат.

(33)

Статистическият програмен комитет беше консултиран,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент създава правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

В съответствие с принципа на субсидиарност и в съответствие с независимостта, интегритета и отчетността на националните и на общностните органи европейската статистика е съответната статистика, необходима за изпълнението на дейностите на Общността. Европейската статистика се определя в Европейската статистическа програма. Тя се разработва, изготвя и разпространява в съответствие със статистическите принципи, предвидени в член 285, параграф 2 от Договора и разработени допълнително в Кодекса на европейската статистическа практика в съответствие с член 11. Тя се прилага в съответствие с настоящия регламент.

Член 2

Статистически принципи

1.  Разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика се ръководят от следните статистически принципи:

▼M1

а) „професионална независимост“, което означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява по независим начин, особено що се отнася до подбора на техники, определения, методологии и източници, които да бъдат използвани, и времето и съдържанието на всички форми на разпространение, и че при изпълнението на тези задачи няма никакъв натиск от политически или заинтересовани групи или от органи на Съюза или национални органи;

▼B

б) „безпристрастност“, която означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява неутрално, и че всички ползватели трябва да се третират еднакво;

в) „обективност“, която означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява по систематичен, надежден и непредубеден начин; това предполага използването на професионални и етични стандарти, както и че следваните политики и практики са прозрачни за ползвателите и респондентите на изследванията;

г) „надеждност“, която означава, че статистиката трябва да измерва възможно най-вярно, точно и последователно действителността, която е предназначена да представи; това предполага, че за подбора на източници, методи и процедури се използват научни критерии;

д) „статистическа поверителност“, която означава защита на поверителните данни, свързани с отделни статистически единици, придобити пряко за статистически цели или непряко от административни или други източници и предполага забрана за използването за нестатистически цели на придобитите данни и за тяхното незаконно оповестяване;

е) „разходна ефективност“, която означава, че разходите за изготвянето на статистика трябва да бъдат съизмерими със значението на резултатите и на търсените ползи, че ресурсите трябва да се използват оптимално и че тежестта върху респондентите трябва да се сведе до минимум. Когато това е възможно, исканата информация трябва да може лесно да се извлече от налични записи или източници.

Статистическите принципи, установени в настоящия параграф, са разработени допълнително в Кодекса на практиката в съответствие с член 11.

2.  При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика се вземат предвид международните препоръки и най-добри практики.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „статистика“ означава количествена и качествена агрегирана и представителна информация, характеризираща едно колективно явление при дадена разгледана съвкупност;

2. „разработване“ означава дейностите, насочени към създаване, укрепване и подобряване на статистическите методи, стандарти и процедури, използвани за производството и разпространението на статистика, както и към създаване на нова статистика и показатели;

3. „изготвяне“ означава всички дейности, свързани със събирането, съхраняването, обработването и анализа, необходими за съставянето на статистика;

4. „разпространение“ означава дейността по осигуряване на достъп до статистика и статистически анализ за ползвателите;

5. „събиране на данни“ означава изследвания и всякакви други методи за извличане на информация от различни източници, включително от административни източници;

6. „статистическа единица“ означава основната единица за наблюдение, а именно физическо лице, домакинство, икономически оператор и други предприятия, посочвани в данните;

7. „поверителни данни“ означава данни, които позволяват разпознаването на статистическите единици, независимо дали пряко или непряко, като по този начин се оповестява индивидуална информация. За да се определи дали дадена статистическа единица е разпознаваема, трябва да се вземат под внимание всички съответни средства, които биха могли в разумна степен да бъдат използвани от трета страна за разпознаването на статистическата единица;

8. „използване за статистически цели“ означава използване изключителното за целите на разработването и изготвянето на статистически резултати и анализи;

9. „пряко идентифициране“ означава идентифициране на статистическа единица по нейното име или адрес, или по публично достъпен идентификационен номер;

10. „непряко идентифициране“ означава идентифициране на статистическа единица чрез всякакви други средства, различни от тези за пряко идентифициране;

11. „длъжностни лица на Комисията (Евростат)“ означава длъжностните лица на Общностите по смисъла на член 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, които работят в статистическия орган на Общността;

12. „друг персонал на Комисията (Евростат)“ означава служителите на Общностите по смисъла на членове 2 — 5 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, които работят в статистическия орган на Общността.ГЛАВА II

УПРАВЛЕНИЕ НА СТАТИСТИКАТА

Член 4

Европейска статистическа система

Европейската статистическа система (ЕСС) e партньорство между статистическия орган на Общността, който е Комисията (Евростат), и националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, отговарящи във всяка държава-членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Член 5

Национални статистически институти и други национални органи

▼M1

1.  Националният статистически орган, определен от всяка държава членка като орган, който носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, които са определени в Европейската статистическа програма в съответствие с член 1, (НСИ) представлява в това отношение единствено звено за контакт с Комисията (Евростат) по статистически въпроси.

Отговорността на НСИ по отношение на координацията обхваща всички други национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, които са определени в Европейската статистическа програма в съответствие с член 1. По-специално, НСИ отговаря на национално равнище за координирането на статистическите програми и доклади, за наблюдението на качеството, методологията, предаването на данни и за съобщенията за статистическите действия на ЕСС. Доколкото част от посочената европейска статистика може да бъде събирана от националните централни банки (НЦБ) в качеството им на членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), НСИ и НЦБ работят в тясно сътрудничество в съответствие с националните договорености с оглед да се осигури изготвянето на пълна и съгласувана европейска статистика, като същевременно се гарантира необходимото сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ, както е посочено в член 9.

▼B

2.  Комисията (Евростат) поддържа и публикува на своя уебсайт списък на НСИ и другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както са определени от държавите-членки.

3.  НСИ и другите национални органи, включени в списъка, посочен в параграф 2 от настоящия член, могат да получават безвъзмездно финансиране без покана за предложения в съответствие с член 168, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

▼M1

Член 5а

Ръководители на НСИ и ръководители по статистическите въпроси на други национални органи

1.  В рамките на своите национални статистически системи държавите членки гарантират професионалната независимост на служителите, които отговарят за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент.

2.  За тази цел ръководителите на НСИ:

а) носят цялата отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандартите и процедурите, както и за съдържанието и времето на оповестяване на статистическите съобщения и публикации на европейската статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана от НСИ;

б) разполагат с правомощия да вземат решения по всички въпроси, свързани с вътрешното управление на НСИ;

в) са независими в действията си при изпълнение на своите свързани със статистиката задачи и не търсят и не получават указания от никое правителство или друга институция, орган, служба или образувание;

г) отговарят за статистическите дейности и за изпълнението на бюджета на НСИ;

д) публикуват годишен доклад и могат да изказват мнения по въпроси относно разпределението на бюджета, свързани със статистическите дейности на НСИ;

е) координират статистическите дейности на всички национални органи, които отговарят за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както е посочено в член 5, параграф 1;

ж) изготвят национални насоки, когато това е необходимо за осигуряване на качеството при разработването, изготвянето и разпространението на цялата европейска статистика в рамките на своята национална статистическа система и наблюдават и правят преглед на тяхното изпълнение, като обаче отговарят за осигуряване на спазването на тези насоки единствено в рамките на НСИ; и

з) представляват своята национална статистическа система в рамките на ЕСС.

3.  Всяка държава членка гарантира, че другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, изпълняват тези задачи в съответствие с националните насоки, изготвени от ръководителя на НСИ.

4.  Държавите членки гарантират, че процедурите за набиране и назначаване на ръководители на НСИ и когато е приложимо, на ръководители по статистическите въпроси на други национални органи, които изготвят европейска статистика, са прозрачни и се основават единствено на професионални критерии. Тези процедури гарантират спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола. Причините за освобождаване от длъжност на ръководители на НСИ или прехвърлянето им на друга длъжност не трябва да засягат професионалната независимост.

5.  Всяка държава членка може да създаде национален орган за гарантиране на професионалната независимост на лицата, изготвящи европейска статистика. Ръководителите на НСИ и когато е приложимо, ръководителите по статистическите въпроси на други национални органи, които изготвят европейска статистика, могат да получават експертни съвети от тези органи. Процедурите за назначаване, преместване и освобождаване на членове на тези органи трябва да са прозрачни и да се основават единствено на професионални критерии. Те гарантират спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола.

▼B

Член 6

Комисия (Евростат)

1.  Статистическият орган на Общността, определен от Комисията да разработва, изготвя и разпространява европейска статистика, се нарича „Комисията (Евростат)“ в настоящия регламент.

▼M1

2.  На равнището на Съюза Комисията (Евростат) е независима в действията си по осигуряване на изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи.

3.  Без да се засяга член 5 от Протокол № 4 относно устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Комисията (Евростат) координира статистическите дейности на институциите и органите на Съюза, по-специално с оглед на гарантиране на последователността и качеството на данните и свеждането до минимум на отчетната тежест. За тази цел Комисията (Евростат) може да покани всяка институция или орган на Съюза за предоставяне на консултации или сътрудничество с нея за целите на разработването на методи и системи за статистически цели в техните съответни области на компетентност. Всяка от тези институции или органи, които предлагат да изготвят статистика, се консултира с Комисията (Евростат) и взема под внимание препоръките, които Комисията (Евростат) би могла да отправи към тях в този контекст.

▼M1

Член 6а

Генерален директор на Комисията (Евростат)

1.  Евростат е статистическият орган на Съюза и генерална дирекция на Комисията. Той се ръководи от генерален директор.

2.  Комисията гарантира, че процедурата за назначаване на генералния директор на Евростат е прозрачна и се основава на професионални критерии. Процедурата гарантира спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола.

3.  Генералният директор носи изключителна отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и публикации за всички статистики, изготвени от Евростат. При изпълнението на тези статистически задачи генералният директор е независим в действията си и не търси и не получава указания от институции или органи на Съюза, нито от правителства или от други институции, органи, служби или агенции.

4.  Генералният директор на Евростат отговаря за статистическите дейности на Евростат. В рамките на диалога по въпросите на статистиката генералният директор се явява веднага след назначаването си от Комисията и всяка година след това пред съответната комисия на Европейския парламент за обсъждане на въпроси, свързани със статистическото управление, методологията и статистическите иновации. Генералният директор на Евростат публикува годишен доклад.

▼B

Член 7

Комитет на Европейската статистическа система

1.  Създава се Комитет на Европейската статистическа система („Комитет на ЕСС“). Той предоставя на ЕСС професионално ръководство при разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика в съответствие със статистическите принципи, определени в член 2, параграф 1.

2.  Комитетът на ЕСС е съставен от представителите на НСИ, които са национални експерти по статистика. Той се председателства от Комисията (Евростат).

3.  Комитетът на ЕСС приема процедурен правилник, който отразява неговите задачи.

4.  Комисията се консултира с Комитета на ЕСС относно:

а) мерки, които Комисията възнамерява да предприеме във връзка с разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, тяхната обосновка въз основа на разходната ефективност, средствата и сроковете за постигането им и тежестта върху респондентите на изследванията;

б) предложено развитие и приоритети в Европейската статистическа програма;

в) инициативи да се приложи на практика промяната на приоритетите и намаляването на тежестта върху респондентите;

г) въпроси, свързани със статистическата поверителност;

д) последващото развитие на Кодекса на практиката; и

е) всеки друг въпрос, по-специално методологически въпроси, произтичащи от създаването или изпълнението на статистически програми, който е повдигнат от председателя на комитета по собствена инициатива или по искане на държава-членка.

Член 8

Сътрудничество с други организации

В съответствие с техните съответни компетенции се провеждат консултации с Европейския статистически консултативен комитет и Европейския консултативен съвет за статистическо управление.

Член 9

Сътрудничество с ЕСЦБ

С оглед минимизиране на отчетната тежест и гарантиране на съгласуваността, необходима за изготвянето на европейска статистика, ЕСС и ЕСЦБ си сътрудничат тясно при съблюдаване на статистическите принципи, определени в член 2, параграф 1.

Член 10

Международно сътрудничество

Без да се засягат позицията и ролята на отделните държави-членки, позицията на ЕСС по въпроси от особено значение за европейската статистика на международно равнище и специфичната уредба относно представителството в международните статистически органи се подготвят от Комитета на ЕСС и се координират от Комисията (Евростат).

Член 11

Кодекс на европейската статистическа практика

1.  Кодексът на практиката има за цел да гарантира обществено доверие в европейската статистика чрез установяване на начините за нейното разработване, изготвяне и разпространение в съответствие със статистическите принципи, установени в член 2, параграф 1 и най-добрите международни статистически практики.

2.  При необходимост Кодексът на практиката се преразглежда и актуализира от Комитета на ЕСС. Комисията публикува измененията на кодекса.

▼M1

3.  Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими мерки за запазване на доверието в европейската статистика. За тази цел „ангажиментите във връзка с доверието в статистиката“ (наричани по-долу „ангажиментите“) на държавите членки и на Комисията имат за цел и гарантиране на общественото доверие в европейската статистика и напредъка при спазването на статистическите принципи, които се съдържат в Кодекса на практиката. Тези ангажименти включват конкретни политически ангажименти за подобряване или запазване, при необходимост, на условията за прилагането на Кодекса на практиката и се публикуват с обобщение за гражданите.

4.  Ангажиментите на държавите членки са обект на редовно наблюдение от страна на Комисията въз основа на годишните доклади, изпращани от държавите членки, и при необходимост се актуализират.

Ако до 9 юни 2017 г. не е публикуван ангажимент, държавата членка представя на Комисията и оповестява публично доклад за напредъка относно прилагането на Кодекса на практиката и ако е приложимо, относно положените усилия за поемане на ангажимент. Тези доклади за напредъка се актуализират периодично, най-малко на всеки две години след първоначалното им публикуване.

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно публикуваните ангажименти и когато е целесъобразно, относно докладите за напредъка до 9 юни 2018 г. и на всеки две години след това.

5.  Поетият от Комисията ангажимент е обект на редовно наблюдение от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). Оценката на ESGAB относно изпълнението на този ангажимент се включва в неговия годишен доклад, представян на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 21 ). ESGAB докладва на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на посочения ангажимент до 9 юни 2018 г.

▼B

Член 12

Качество на статистиката

1.  За да се гарантира качество на резултатите, европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява въз основа на еднообразни стандарти и хармонизирани методи. В това отношение се прилагат следните критерии за качество:

а) „относимост“, който се отнася до степента, в която статистиката отговаря на настоящите и потенциалните потребности на ползвателите;

б) „точност“, който се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;

в) „актуалност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на информацията и събитието или явлението, което тя описва;

г) „навременност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на данните и целевата дата (датата, на която е трябвало да бъдат представени данните);

д) „достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията и формите за получаване, използване и тълкуване на данни от ползвателите;

е) „съпоставимост“, който се отнася до измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия, оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни за различни географски райони, отраслови области или периоди от време;

ж) „съгласуваност“ се отнася до пригодността на данните да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за различни цели.

▼M1

2.  В секторното законодателство също могат да бъдат предвидени специални изисквания за качество, като целеви стойности и минимални стандарти за изготвяне на статистика.

С цел да се гарантира еднаквото прилагане на критериите за качество, предвидени в параграф 1, спрямо данните, обхванати от секторното законодателство в конкретни статистически области, Комисията приема актове за изпълнение за установяване на условията, структурата и периодичността на докладите за качеството, обхванати от секторното законодателство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

3.  Държавите членки представят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на предадените данни, включващи всякакви опасения относно точността на данните. Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените данни въз основа на подходящ анализ и изготвя и публикува доклади и съобщения относно качеството на европейската статистика.

▼M1

4.  В интерес на прозрачността и когато това е целесъобразно, Комисията (Евростат) оповестява публично своята оценка на качеството на националния принос в европейската статистика.

5.  Когато в секторното законодателство се предвиждат глоби в случаите, когато държавите членки представят погрешно статистически данни, Комисията може, при необходимост и в съответствие с Договорите и приложимото секторно законодателство, да започне и проведе разследвания, включително, когато е целесъобразно, да извърши проверки на място, за да установи дали това погрешно представяне е сериозно и умишлено или е в резултат на груба небрежност.

▼BГЛАВА III

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СТАТИСТИКА

Член 13

Европейска статистическа програма

▼M1

1.  Европейската статистическа програма осигурява рамката за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика и определя основните области и целите на предвидените дейности за период, който съответства на периода, обхванат от многогодишната финансова рамка. Програмата се приема от Европейския парламент и от Съвета. Нейното въздействие и разходна ефективност се оценяват, като се отчита становището на независими експерти.

▼B

2.  Европейската статистическа програма определя приоритети относно потребностите от информация с цел осъществяване на дейностите на Общността. Потребностите се преценяват спрямо ресурсите, които са необходими на общностно и национално равнище, за да се осигури изискваната статистика, както и спрямо тежестта за респондентите и свързаните разходи на респондентите.

3.  Комисията въвежда инициативи за определяне на приоритети за намаляване на тежестта върху респондентите за Европейската статистическа програма като цяло или за части от нея.

4.  Комисията представя на Комитета на ЕСС проекта на Европейската статистическа програма за предварително разглеждане.

5.  За всяка Европейска статистическа програма Комисията, след консултация с Комитета на ЕСС, представя междинен доклад за напредъка и окончателен доклад за оценка и ги изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

Член 14

Изпълнение на Европейската статистическа програма

1.  Европейската статистическа програма се изпълнява чрез отделни статистически действия, за които се взема решение:

а) от Европейския парламент и от Съвета;

б) от Комисията в специални и надлежно обосновани случаи, по-специално с цел посрещане на неочаквани нужди, в съответствие с разпоредбите на параграф 2; или

в) посредством споразумение между НСИ или другите национални органи и Комисията (Евростат) в рамките на техните съответни сфери на компетентност. Тези споразумения са в писмена форма.

▼M1

2.  Комисията може чрез актове за изпълнение да вземе решение за временно пряко статистическо действие, при условие че:

а) действието не предвижда събиране на данни, които обхващат повече от три референтни години;

б) данните вече са налични или достъпни в рамките на НСИ и други компетентни национални органи или могат да бъдат получени пряко, като се използват подходящите извадки за наблюдение на статистическата съвкупност на равнището на Съюза при съответно координиране с НСИ и други национални органи; и

в) в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 22 ) Съюзът прави финансови вноски в полза на НСИ и други национални органи, с цел да покрие направените от тях допълнителни разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

▼B

3.  При предлагане на действие, за което се взема решение по параграф 1, буква a) или б), Комисията осигурява информация относно:

а) причините, които обосновават действието, особено в светлината на целите на съответната общностна политика;

б) целите на действието и очакваните резултати;

в) анализ на разходната ефективност, включително оценка на тежестта върху респондентите и на разходите за изготвяне; и

г) начините, по които да се извърши действието, включително неговото времетраене и ролята на Комисията и на държавите-членки.

Член 15

Мрежи за съвместна дейност

При индивидуалните статистически действия при възможност се разработват синергии в рамките на ЕСС чрез мрежи за съвместна дейност, чрез споделянето на експертни знания и резултати или чрез насърчаване на специализацията в специфични задачи. За тази цел се разработва подходяща финансова структура.

Резултатът от тези действия, като например съвместни структури, инструменти, процеси и методи, се предоставя на разположение в цялата ЕСС. Инициативите за създаването на мрежи за съвместна дейност, както и техните резултати, се разглеждат от Комитета на ЕСС.

Член 16

Европейски подход към статистиката

1.  В специални и надлежно обосновани случаи и в рамките на Европейската статистическа програма европейският подход към статистиката има за цел да:

а) оптимизира наличието на статистически агрегати на европейско равнище и да подобрява навременността на европейската статистика;

б) намали тежестта върху респондентите, НСИ и другите националните органи въз основа на анализ на разходната ефективност.

2.  Случаите, в които европейският подход към статистиката е приложим, включват:

а) изготвяне на европейска статистика посредством:

i) непубликуван национален принос или национален принос от подгрупа държави-членки;

ii) специално създадени схеми за изследвания;

iii) частична информация от техники за моделиране;

б) разпространение на статистически агрегати на европейско равнище чрез прилагане на специални техники за контрол на оповестяването на статистиката, без да се нарушават националните разпоредби за оповестяване.

3.  Мерките за прилагане на европейския подход към статистиката се провеждат при пълното участие на държавите-членки. Мерките за прилагане на европейския подход към статистиката се предвиждат в индивидуалните статистически действия, посочени в член 14, параграф 1.

4.  При необходимост се установява координирана политика на оповестяване и ревизиране в сътрудничество с държавите-членки.

▼M1

Член 17

Годишна работна програма

До 30 април Комисията представя на Комитета на ЕСС своята годишна работна програма за следващата година.

При подготовката на всяка годишна работна програма Комисията гарантира ефективно определяне на приоритетите, включително преглед и докладване във връзка със статистическите приоритети и разпределяне на финансовите средства. Комисията взема под внимание във възможно най-голяма степен бележките на Комитета на ЕСС. Всяка годишна работна програма се основава на Европейската статистическа програма и посочва по-специално:

а) дейностите, които Комисията счита за приоритетни, като се имат предвид потребностите на политиките на Съюза, финансовите ограничения на национално равнище и на равнището на Съюза, както и тежестта върху респондентите;

б) инициативите за преглед на приоритетите, включително отрицателните приоритети, и намаляването на тежестта както върху доставчиците на данни, така и върху лицата, изготвящи статистиката; и

в) процедурите и всички правни инструменти, предвидени от Комисията за изпълнението на годишната работна програма.

▼M1

Член 17а

Достъп до административни записи, използване и интегриране на административни записи

1.  За да се намали тежестта върху респондентите, НСИ, посочените в член 4 други национални органи и Комисията (Евростат) имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и интегриране със статистиката, доколкото това е необходимо за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, определена в Европейската статистическа програма в съответствие с член 1.

2.  НСИ и Комисията (Евростат) участват в консултации и се привличат в първоначалното планиране и последващото разработване и преустановяване на използването на административните записи, създадени и поддържани от други органи, с което впоследствие се улеснява използването на тези записи за целите на изготвянето на европейска статистика. Те участват в дейностите по стандартизация по отношение на административните записи, които имат значение за изготвянето на европейска статистика.

3.  Достъпът и участието на НСИ, други национални органи и Комисията (Евростат) съгласно параграфи 1 и 2 са ограничени до административните записи в рамките на съответните им публични административни системи.

4.  Административните записи, които се предоставят от техните притежатели на НСИ, други национални органи и Комисията (Евростат), за да се използват за изготвянето на европейска статистика, се придружават от съответните метаданни.

5.  НСИ и притежателите на административни записи установяват необходимите механизми за сътрудничество.

▼BГЛАВА IV

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАТИСТИКА

Член 18

Мерки за разпространение

1.  Разпространението на европейската статистика се осъществява при пълно съответствие със статистическите принципи, установени в член 2, параграф 1, по-специално по отношение на защитата на статистическата поверителност и гарантирането на равенството на достъпа, изисквано съобразно принципа за безпристрастност.

2.  Разпространението на европейска статистика се извършва от Комисията (Евростат), НСИ и другите национални органи в рамките на техните съответни сфери на компетентност.

3.  Държавите-членки и Комисията, в рамките на техните съответни сфери на компетентност, предоставят необходимата подкрепа, за да се гарантира равенство на достъпа до европейска статистика за всички ползватели.

Член 19

Документи за обществено ползване

Данни относно индивидуални статистически единици могат да се разпространяват под формата на документ за обществено ползване, състоящ се от анонимизирани записи, изготвени по такъв начин, че да не е възможно прякото или непряко разпознаване на статистическата единица, когато се вземат под внимание всички съответни средства, които в разумна степен биха могли да бъдат използвани от трета страна.

Ако данните са били предадени на Комисията (Евростат), се изисква изричното одобрение на НСИ или другия национален орган, предоставил данните.ГЛАВА V

СТАТИСТИЧЕСКА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Член 20

Защита на поверителни данни

1.  За да се гарантира, че поверителните данни се използват изключително за статистически цели и за да се възпрепятства тяхното незаконно оповестяване, се прилагат следните правила и мерки.

2.  Поверителните данни, получени специално за изготвянето на европейска статистика, се използват от НСИ и другите национални органи и от Комисията (Евростат) изключително за статистически цели, освен ако статистическата единица не е дала по недвусмислен начин своето съгласие въпросните данни да се използват за други цели.

3.  Статистически резултати, които биха могли да направят възможно разпознаването на дадена статистическа единица, могат да се разпространяват от НСИ и другите национални органи и от Комисията (Евростат) в следните изключителни случаи:

а) когато конкретни условия и форми се определят от акт на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 251 от Договора и статистическите резултати се изменят по такъв начин, че тяхното разпространение да не накърнява статистическата поверителност, когато това е поискано от статистическата единица; или

б) когато статистическата единица по недвусмислен начин се е съгласила с оповестяването на данни.

4.  В рамките на техните съответни сфери на компетентност НСИ и другите национални органи и Комисията (Евростат) предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки, за да гарантират физическата и логическата защита на поверителните данни (контрол на оповестяването на статистическите данни).

▼M1

НСИ, другите национални органи и Комисията (Евростат) предприемат всички необходими мерки, за да гарантират съобразяването на принципите и насоките по отношение на физическата и логическата защита на поверителните данни. Комисията гарантира това съобразяване чрез актове за изпълнение, без да допълва настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

▼B

5.  Длъжностните лица и останалият персонал на НСИ и другите национални органи, които имат достъп до поверителни данни, са обвързани със запазването на тази поверителност дори след прекратяване на техните функции.

Член 21

Предаване на поверителни данни

1.  Предаването на поверителни данни от органа на ЕСС, посочен в член 4, който е събрал данните, на друг орган на ЕСС може да се осъществява, при условие че е необходимо за ефективното разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика или за повишаване на нейното качество.

2.  Предаването на поверителни данни между органа на ЕСС, който е събрал данните, и член на ЕСЦБ може да се осъществи, при условие че предаването е необходимо за ефективното разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика или за повишаване на качеството на европейската статистика в рамките на съответните сфери на компетентност на ЕСС и ЕСЦБ, и тази необходимост е била обоснована.

3.  Всяко последващо предаване след първото предаване изисква изрично разрешение от страна на органа, който е събрал данните.

4.  Не се допуска позоваване на националните разпоредби за статистическа поверителност, за да се възпрепятства предаването на поверителни данни съгласно параграфи 1 и 2, когато акт на Европейския парламент и на Съвета, действащи в съответствие с член 251 от Договора, предвижда предаването на такива данни.

5.  Предадените в съответствие с настоящия член поверителни данни се използват изключително за статистически цели и единствено персоналът, извършващ статистически дейности в рамките на своята определена област на работа, има достъп до тях.

6.  Разпоредбите относно статистическата поверителност, предвидени в настоящия регламент, се прилагат спрямо всички поверителни данни, предавани в рамките на ЕСС и между ЕСС и ЕСЦБ.

Член 22

Защита на поверителни данни в Комисията (Евростат)

1.  Поверителните данни са достъпни, при спазване на изключенията, предвидени в параграф 2, само за длъжностни лица на Комисията (Евростат) в рамките на тяхната определена област на работа.

2.  В изключителни случаи Комисията (Евростат) може да предостави достъп до поверителни данни на друг свой персонал и на други физически лица, които работят за Комисията (Евростат) по силата на сключен договор, в рамките на тяхната определена област на работа.

3.  Лицата, имащи достъп до поверителни данни, използват тези данни изключително за статистически цели. Те остават обвързани с това ограничение дори след преустановяване на техните функции.

Член 23

Достъп до поверителни данни за научни цели

Комисията (Евростат) или НСИ или другите национални органи в техните съответни сфери на компетентност могат да предоставят достъп до поверителни данни, които позволяват единствено непряко разпознаване на статистическите единици, на изследователи, извършващи статистически анализи за научни цели. Ако данните са били предадени на Комисията (Евростат), се изисква одобрението на НСИ или другия национален орган, предоставил данните.

▼M1

Комисията приема чрез актове за изпълнение договореностите, правилата и условията за достъп на равнището на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

▼M1 —————

▼B

Член 25

Данни от публични източници

Данните, придобити от източници, които на законно основание са обществено достъпни и които продължават да са обществено достъпни съгласно националното законодателство, не се считат за поверителни за целите на разпространението на статистика, получена от тези данни.

▼M1

Член 26

Нарушения на статистическата поверителност

Държавите членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на статистическата поверителност. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

▼BГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 27

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета на ЕСС. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 23 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 28

Отмяна

1.  Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Позоваванията на Комитета по статистическа поверителност, създаден в съответствие с отменения регламент, се считат за позоваванията на Комитета на ЕСС, създаден съгласно член 7 от настоящия регламент.

2.  Регламент (ЕО) № 322/97 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

3.  Решение 89/382/ЕИО, Евратом се отменя.

Позоваванията на Статистическия програмен комитет се считат за позовавания на Комитета на ЕСС, създаден съгласно член 7 от настоящия регламент.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ C 308, 3.12.2008 г., стр. 1.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 19 февруари 2009 г.

( 4 ) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

( 7 ) ОВ L 90, 28.3.2006 г., стр. 2.

( 8 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

( 9 ) ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.

( 10 ) ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

( 12 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

( 13 ) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

( 14 ) ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

( 15 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 16 ) ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 70.

( 17 ) ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

( 18 ) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

( 19 ) ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7.

( 20 ) ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 1.

( 21 ) Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 17).

( 22 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

( 23 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Top