EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0030-20090206

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 30/2009 на Комисията от 16 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1032/2006 по отношение на изискванията към автоматичните системи за обмен на полетна информация, които поддържат услуги по осъществяване на линия за предаване на данни (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/30/2009-02-06

2009R0030 — BG — 06.02.2009 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 30/2009 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1032/2006 по отношение на изискванията към автоматичните системи за обмен на полетна информация, които поддържат услуги по осъществяване на линия за предаване на данни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 013, 17.1.2009, p.20)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 153, 17.6.2009,  29  (30/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 30/2009 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1032/2006 по отношение на изискванията към автоматичните системи за обмен на полетна информация, които поддържат услуги по осъществяване на линия за предаване на данни

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) ( 1 ), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамков регламент) ( 2 ), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде възможно използването на приложенията за осъществяване на линия за предаване на данни въздух—земя, районните контролни центрове, които предоставят услуги по осъществяване на линия за предаване на данни съгласно Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията от 16 януари 2009 г. за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе ( 3 ), следва да разполагат със своевременен достъп до съответната полетна информация.

(2)

За да може следващият център за управление на полети да започне обмен на данни с въздухоплавателното средство в случаите, когато съответните районни контролни центрове не предоставят услуги по обмен на данни с обща линия за предаване на данни, следва да бъдат използвани автоматизирани процеси, свързани с информацията при влизане в системата и комуникацията със следващия център за управление на полети.

(3)

На Евроконтрол бе даден мандат съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 549/2004 да разработи изисквания за координираното въвеждане на услуги по осъществяване на линия за предаване на данни. Настоящият регламент се основава на получения в резултат на това мандатен доклад от 19 октомври 2007 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 1032/2006 на Комисията от 6 юли 2006 г. за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение ( 4 ) следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единното небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Регламент (ЕО) № 1032/2006 се изменя, както следва:

1. В член 3 ►C1  се добавя следният параграф 3а:

„3a.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване ◄ , които предоставят услуги по осъществяване на линия за предаване на данни съгласно Регламент (ЕО) № 29/2009, гарантират, че посочените в член 1, параграф 2, буква а) системи и обслужващите районни контролни центрове отговарят на изискванията за оперативна съвместимост и на експлоатационните характеристики, посочени в приложение I, части А и Г.“;

2. Приложения I и III се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 1032/2006 се изменят, както следва:

1. В приложение I се добавя следната част Г:

„ЧАСТ Г:   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЦЕСИТЕ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ УСЛУГИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

1.

АКТИВЕН СТАТУС

1.1.

Полетна информация

1.1.1.

Информацията, отнасяща се до активния статус, включва поне следното:

 идентификация на въздухоплавателното средство,

 летище на излитане,

 летище на местоназначение,

 тип статус,

 параметри на статуса.

1.2.

Правила за прилагане

1.2.1.

За всеки активен полет, планиран да пресече границата, се изпълнява един процес на активиране на статуса при осъществяване на линия за предаване на данни.

1.2.2.

Процесът на активиране на статуса при осъществяване на линия за предаване на данни започва в момента на или възможно най-рано след следните събития (което от тях настъпи по-скоро):

 брой минути преди разчетното време при точката на координиране, изчислени съгласно определен параметър,

 времето, в което полетът е на двустранно договорено разстояние от точката на координиране,

в съответствие с писмата за споразумение.

1.2.3.

Критерият за одобряване на процеса на активиране на статуса при осъществяване на линия за предаване на данни е в съответствие с писмата за споразумение.

1.2.4.

Информацията за активиране на статуса се включва със съответната полетна информация в получаващата единица.

1.2.5.

Активният статус на полета може да бъде показан пред съответната работна позиция в получаващата единица.

1.2.6.

Завършването на процеса на активиране на статуса при осъществяване на линия за предаване на данни, включително потвърждението от получаващата единица, се предоставя на прехвърлящата единица.

1.2.7.

Отказът на процеса на активиране на статуса при осъществяване на линия за предаване на данни да потвърди завършване в рамките на действащите условия за качество на обслужването води до начало на запитване към въздухоплавателното средство за осъществяване на линия за предаване на данни въздух—земя.

2.

УВЕДОМЯВАНЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛЕТИ

2.1.

Полетна информация

2.1.1.

Информацията, отнасяща се до процеса на уведомяване на следващия център за управление на полети, включва поне следното:

 идентификация на въздухоплавателното средство,

 летище на излитане,

 летище за местоназначение.

2.2.

Правила за прилагане

2.2.1.

За всеки одобрен полет, планиран да пресече границата, се изпълнява един процес за уведомяване на следващия център за управление на полети.

2.2.2.

Процесът за уведомяване на следващия център за управление на полети започва след като бордната система потвърди запитването към въздухоплавателното средство от страна на следващия център за управление на полети.

2.2.3.

След успешната обработка на информацията за уведомяване на следващия център за управление на полети, получаващата единица стартира комуникация РП (ръководител на полети) — пилот по линия за предаване на данни (CPDLC) с въздухоплавателното средство.

2.2.4.

Ако информацията за уведомяване на следващия център за управление на полети не е получена в рамките на двустранно договорен период от време съгласно определените параметри, получаващата единица прилага местни процедури за стартиране на комуникацията по линия за предаване на данни с въздухоплавателното средство.

2.2.5.

Завършването на процеса по уведомяване на следващия център за управление на полети, включително потвърждението от получаващата единица, се предоставя на прехвърлящата единица.

2.2.6.

Отказът на процеса по уведомяване на следващия център за управление на полети в рамките на действащите условия за качество на обслужването води до стартиране на местните процедури в прехвърлящата единица.“

2. В приложение III точки 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Изискванията за оперативна съвместимост и техническите характеристики, посочени в приложение I, част Б, точки 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 и 6.2.4 и част Г, точки 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 и 2.2.6, се считат също и за изисквания за безопасност.

3. За ревизирането на процесите на координиране, нулирането на коригиране, основните полетни данни, промяната на основни полетни данни, активния статус и уведомяването на следващия център за управление на полети изискванията за качеството на обслужване, посочени в приложение II, се считат също и за изисквания за безопасност.“( 1 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

( 2 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

( 3 ) Вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.

( 4 ) ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 27.

Top