EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0029-20200308

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията от 16 януари 2009 година за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/29/2020-03-08

02009R0029 — BG — 08.03.2020 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 29/2009 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2009 година

за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 013, 17.1.2009 г., стp. 3)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 441/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2014 година

  L 130

37

1.5.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/310 НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 2015 година

  L 56

30

27.2.2015

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1170 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2019 година

  L 183

6

9.7.2019

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/208 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2020 година

  L 43

72

17.2.2020


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 104, 24.4.2009, стp.  58 (29/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 29/2009 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2009 година

за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изискванията за координирано въвеждане на услуги по осъществяване на линия за предаване на данни въз основа на комуникации при пренос на данни въздух—земя „от точка до точка“, както е определено в член 2, точка 5.

2.  Настоящият регламент се прилага за:

а) 

системите за обработка на полетни данни, техните компоненти и свързаните с тях процедури, системите на интерфейса между човек и машина, техните компоненти и свързаните с тях процедури, обслужващи центровете за управление на полетите, които предоставят услуги на общото въздушно движение;

б) 

компонентите от бордния интерфейс между човек и машина и свързаните процедури;

в) 

комуникационните системи въздух—земя, техните компоненти и свързаните с тях процедури.

▼M2

3.  Настоящият регламент се прилага за всички полети, изпълнявани като общо въздушно движение съгласно правилата за полети по прибори във въздушното пространство над FL285, определено в части А и Б от приложение I.

▼B

4.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на обслужване на въздушното движение (наричани по-долу „доставчици на ATS“), които обслужват общото въздушно движение в рамките на въздушното пространство, посочено в параграф 3, съгласно съответните дати за прилагане.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Прилагат се също и следните определения:

1. 

„услуга по осъществяване на линия за предаване на данни“ означава набор от свързани операции по управление на въздушното движение, подкрепен от комуникации по линия за предаване на данни въздух—земя, които имат ясно определена оперативна цел и започват и завършват при оперативно събитие;

2. 

„оператор“ означава човек, организация или предприятие, занимаващ(о) се или предлагащ(о) да се занимава с експлоатиране на въздухоплавателни средства;

3. 

„орган за обслужване на въздушното движение“ (наричан по-долу „орган за ATS“) означава граждански или военен орган, който отговаря за предоставянето на обслужване на въздушното движение;

4. 

„споразумение за нивото на обслужване“ означава частта от договора за обслужване, сключен между организации, в която се договаря определено ниво на обслужване, по-конкретно във връзка с качеството и изпълнението на услугата по пренос на данни;

5. 

„пренос на данни въздух—земя от точка до точка“ означава двупосочна комуникация между въздухоплавателно средство и наземен комуникационен център, която се основава на набор от разпределени функции, за да постигне:

а) 

възходяща и низходяща посока на предаване и приемане на информационни пакети чрез мобилна линия за предаване на данни между комуникационните системи на земята и във въздухоплавателното средство;

б) 

предаване и приемане на данни между наземните системи и тези на въздухоплавателното средство, които разполагат с приложения въздух—земя, чрез:

i) 

предаване на данни по наземни комуникационни пътеки и мобилни линии за предаване на данни;

ii) 

механизми за коопериране за пренос на данни в двата края;

6. 

„държавно въздухоплавателно средство“ означава всяко въздухоплавателно средство, което се използва за военни, митнически или полицейски цели;

7. 

„държавно въздухоплавателно средство от транспортен тип“ означава държавно въздухоплавателно средство с неподвижно крило, което е проектирано за целите на превоза на хора и/или товари;

8. 

„приложение въздух—земя“ означава набор от хармонизирани функции въздух—земя в подкрепа на обслужването на въздушното движение;

9. 

„комуникация от край до край“ означава пренос на информация между равностойни приложения въздух—земя;

10. 

„комуникация въздух—земя“ означава двупосочна комуникация между въздухоплавателното средство и наземните системи за комуникация;

11. 

„политика на сигурност“ означава набор от цели, правила за поведение на потребителите и администраторите, както и изисквания към системната конфигурация и управление, които заедно са предназначени да опазват съответните комуникационни системи и ресурси, които служат за предоставяне на услуги по осъществяване на линия за предаване на данни, от актове на незаконна намеса;

12. 

„информация за адресиране“ означава информация, свързана със системния или мрежовия адрес на субект, участващ в комуникациите по линия за предаване на данни въздух—земя, която позволява да бъде определено местоположението на този субект по недвусмислен начин;

13. 

„интегрирана система за обработка на начални полетни планове“ (наричана по-долу „IFPS“) означава система в Европейската мрежа за управление на въздушното движение, посредством която се предоставя централизирана услуга за полетно планиране и разпространение и която се занимава с приемане, потвърждаване и разпространение на полетни планове във въздушното пространство, попадащо в обхвата на настоящия регламент;

14. 

„неизправен“ във връзка с компонент от бордната система означава, че компонентът не изпълнява функцията, за която е предназначен, или не функционира постоянно в рамките на своите операционни лимити и толеранси.

Член 3

Услуги по осъществяване на линия за предаване на данни

1.  Доставчиците на ATS гарантират, че органите за ATS, които предоставят обслужване на въздушното движение във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3, имат възможност да предоставят и извършват услугите по осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II.

▼M2

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, операторите гарантират, че въздухоплавателните средства, изпълняващи полетите, посочени в член 1, параграф 3, са в състояние да ползват услугите по линия за предаване на данни, определени в приложение II, считано от 5 февруари 2020 г.

▼M3

3.  Параграф 2 не се прилага за:

а) 

въздухоплавателни средства с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално преди 1 януари 1995 г.;

б) 

въздухоплавателни средства с индивидуално свидетелство за летателна годност, първоначално издадено преди 31 декември 2003 г., които излизат от експлоатация във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3, преди 31 декември 2022 г.;

в) 

въздухоплавателни средства с индивидуално свидетелство за летателна годност, първоначално издадено преди 1 януари 2018 г., които са оборудвани преди тази дата със средства за комуникация по линия за предаване на данни, отговарящи на изискванията на един от документите Eurocae, посочени в приложение III, точка 10;

г) 

въздухоплавателни средства със сертифициран максимален седалков капацитет от ≤ 19 места и сертифицирана излетна маса от ≤ 45 359  kg (100 000 фунта), с първоначален индивидуален сертификат за летателна годност, издаден преди 5 февруари 2020 г.;

д) 

държавни въздухоплавателни средства;

е) 

въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3, за изпитване, доставка или техническо обслужване или с временно неизправни компоненти на линията за предаване на данни при условията, определени в приложимия списък на минималното оборудване, изисквано съгласно приложение III, точка 1.

▼M2

4.  Държавите членки, които решат да оборудват нови държавни въздухоплавателни средства от транспортен тип, влизащи в експлоатация след 1 януари 2019 г., с възможност за комуникации по линия за предаване на данни на базата на стандарти, които не са специфични за военните оперативни изисквания, гарантират, че тези въздухоплавателни средства са в състояние да ползват услугите по линия за предаване на данни, определени в приложение II.

▼B

Член 4

Свързани процедури

Доставчиците на ATS, които предоставят услуги по обслужване на въздушното движение, и операторите, които използват услуги по обслужване на въздушното движение, подкрепени от услугите по осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II, прилагат общи стандартизирани процедури, които са съгласувани със съответните разпоредби на Международната организация за гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „ИКАО“), за:

1. 

установяването на комуникация между ръководителя на полета и пилота по линията за предаване на данни (наричана по-долу „CPDLC“);

2. 

обмена на оперативни съобщения CPDLC;

3. 

прехвърлянето на CPDLC;

4. 

временното прекратяване на използването на запитвания от страна на пилота по CPDLC;

5. 

отказа и прекратяването на CPDLC;

6. 

класифицирането на полетните планове по отношение на информацията за възможността за комуникация по линията за предаване на данни.

Член 5

Задължения на доставчиците на ATS по отношение на комуникациите по линия за предаване на данни

1.  Доставчиците на ATS гарантират, че наземните системи, посочени в член 1, параграф 2, и техните компоненти поддържат приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

2.  Доставчиците на ATS гарантират, че наземните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти прилагат комуникации „от край до край“ съгласно изискванията на приложение IV, част А за обмена на данни от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

3.  Доставчиците на ATS, които разчитат на други организации за предоставянето на комуникационни услуги за обмен на данни с въздухоплавателните средства, които са необходими за приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3, гарантират, че тези услуги се предоставят съгласно реда и условията на споразумение за нивото на обслужване, което включва по-конкретно:

а) 

описание на комуникационните услуги съгласно изискванията за услуги по осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II;

б) 

описание на политиката за сигурност, която е въведена за защита на обмена на данни при приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3;

в) 

съответните материали, които трябва да бъдат представени за целите на мониторинга на качеството на обслужването и осъществяването на комуникационните услуги.

4.  Доставчиците на ATS предприемат съответните мерки, за да гарантират, че може да бъде осъществен обмен на данни с всички въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство, за което те отговарят, и при наличие на възможност за осъществяване на линия за предаване на данни съгласно изискванията на настоящия регламент, като се отчитат възможните ограничения в покритието, присъщи за използваните комуникационни технологии.

5.  В своите системи за обработка на полетните данни доставчиците на ATS прилагат процесите на активизиране на статуса и уведомяване на следващия център за управление на полетите между органите за контрол на въздушното движение съгласно Регламент (ЕО) № 1032/2006 на Комисията ( 1 ) по отношение на изискванията към автоматичните системи за обмен на полетна информация, които поддържат услуги по осъществяване на линия за предаване на данни.

6.  Доставчиците на ATS подлагат на мониторинг качеството на комуникационните услуги и проверяват дали са в съответствие с изискваното равнище за оперативната среда, за която те отговарят.

Член 6

Задължения на операторите по отношение на комуникациите по линия за предаване на данни

1.  Операторите гарантират, че бордните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти, посочени в ►M3  член 3, параграф 2 ◄ , които са инсталирани на борда на въздухоплавателните средства, поддържат приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

2.  Операторите гарантират, че бордните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти, посочени в ►M3  член 3, параграф 2 ◄ , които са инсталирани на борда на въздухоплавателните средства, прилагат комуникации „от край до край“ съгласно изискванията на приложение IV, част А за обмена на данни от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

3.  Операторите гарантират, че бордните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти, посочени в ►M3  член 3, параграф 2 ◄ , които са инсталирани на борда на въздухоплавателните средства, прилагат комуникации въздух—земя съгласно изискванията на приложение IV, част Б или част В за обмена на данни от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

4.  Операторите, посочени в параграф 3, предприемат съответните мерки, за да гарантират, че може да бъде осъществен обмен на данни между техните въздухоплавателни средства, при наличие на възможност за осъществяване на линия за предаване на данни, и всички органи за ATS, които могат да контролират изпълняваните от тях полети във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3, като се отчитат възможните ограничения в покритието, присъщи за използваните комуникационни технологии.

Член 7

Общи задължения на държавите-членки по отношение на комуникациите по линия за предаване на данни

1.  Държавите-членки, които са определили доставчици на ATS във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3, гарантират, че комуникационните услуги въздух—земя, прилагащи изискванията на приложение IV, част Б, са на разположение на операторите на въздухоплавателни средства, изпълняващи полети във въздушното пространство под тяхна отговорност, за обмен на данни чрез приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3, като се отчитат възможните ограничения в покритието, присъщи за използваните комуникационни технологии.

2.  Държавите-членки гарантират, че доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите субекти, които предоставят комуникационни услуги, прилагат подходяща политика на сигурност по отношение на обмена на данни при услугите по осъществяване на линия за предаване на данни, както е определено в приложение II, по-конкретно чрез прилагане на общи правила за сигурност за защита на разпределените физически ресурси, които подкрепят въпросния обмен на данни.

3.  Държавите-членки гарантират прилагането на хармонизирани процедури за управление на информацията за адресиране, за да бъдат идентифицирани по недвусмислен начин въздушните и наземните комуникационни системи, които поддържат обмена на данни между приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

Член 8

Комуникации по линия за предаване на данни за държавни въздухоплавателни средства от транспортен тип

1.  Държавите-членки гарантират, че бордните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти, посочени в ►M3  член 3, параграф 4 ◄ , които са инсталирани на борда на държавни въздухоплавателни средства от транспортен тип, поддържат приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

2.  Държавите-членки гарантират, че бордните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти, посочени в ►M3  член 3, параграф 4 ◄ , които са инсталирани на борда на държавни въздухоплавателни средства от транспортен тип, прилагат комуникации „от край до край“ съгласно изискванията на приложение IV, част А за обмена на данни от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

3.  Държавите-членки гарантират, че бордните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), и техните компоненти, посочени в ►M3  член 3, параграф 4 ◄ , които са инсталирани на борда на държавни въздухоплавателни средства от транспортен тип, прилагат комуникации въздух—земя съгласно изискванията на приложение IV, част Б или част В за обмена на данни от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3.

Член 9

Задължения на доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите субекти по отношение на комуникациите по линия за предаване на данни

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите субекти, които предоставят комуникационни услуги за обмена на данни от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3, гарантират, че наземните системи, посочени в член 1, параграф 2, буква в), прилагат комуникации въздух—земя съгласно изискванията на приложение IV, част Б или част В.

Член 10

Изисквания за безопасност

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в съществуващите системи, посочени в член 1, параграф 2, или въвеждането на нови системи, се предхождат от оценка на безопасността, включително определяне на заплахите, оценка на риска и намаляването му, осъществявани от заинтересованите страни.

Член 11

Съответствие или годност за употреба на компонентите

Преди издаването на декларацията на ЕО за съответствие или годност за употреба, посочена в член 5 от Регламент (ЕО) № 552/2004, производителите на компоненти за системите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, или техните упълномощени представители, установени в Общността, оценяват съответствието или годността за употреба на тези компоненти в съответствие с изискванията, предвидени в приложение V.

Въпреки това, когато се прилагат за бордните компоненти на системите, посочени в член 1, параграф 2, букви б) и в) от настоящия регламент, процесите на сертифициране за летателна годност в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 се считат за приемливи процедури за оценка на съответствието на тези компоненти, ако включват доказателства за съответствие с изискванията на настоящия регламент по отношение на оперативната съвместимост, работата и безопасността.

Член 12

Проверка на системите

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които могат да демонстрират или са демонстрирали, че изпълняват условията, изложени в приложение VI, провеждат проверка на системите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и в) в съответствие с изискванията, изложени в приложение VII, част А.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които не могат да демонстрират, че изпълняват условията, изложени в приложение VI, възлагат на нотифициран орган да извърши проверка на системите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и в). Тази проверка се провежда в съответствие с изискванията, изложени в приложение VII, част Б.

Член 13

Допълнителни изисквания

1.  Доставчиците на ATS гарантират, че обменът на данни въздух—земя от приложенията въздух—земя, определен в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3, се записва съгласно стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 6, 7 и 8, доколкото те са свързани с наземната функция за запис на комуникациите по линията за предаване на данни.

2.  Документът на Eurocae, посочен в приложение III, точка 9, се счита за достатъчно доказателство за съответствие по отношение на изискванията за запис на обмена на данни въздух—земя, посочени в параграф 1 от стандартите на ИКАО, определени в приложение III, точки 6, 7 и 8.

3.  Доставчиците на ATS:

а) 

изготвят и поддържат работни наръчници, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволят на всички съответни служители да прилагат разпоредбите на настоящия регламент;

б) 

гарантират, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са предмет на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в) 

гарантират, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие с настоящия регламент.

4.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че службата по централизирана обработка и разпространение на полетни планове:

а) 

изготвя и поддържа работни наръчници, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволят на всички съответни служители да прилагат разпоредбите на настоящия регламент;

б) 

гарантират, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са предмет на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в) 

гарантира, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие с настоящия регламент.

5.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване гарантират, че всички техни съответни служители са надлежно запознати с разпоредбите на настоящия регламент и са подходящо обучени за служебните си задължения.

6.  Операторите вземат необходимите мерки, за да гарантират, че персоналът, работещ с оборудване за линия за предаване на данни, е надлежно запознат с настоящия регламент и е подходящо обучен за служебните си задължения, както и че когато това е възможно, в пилотската кабина са на разположение инструкции за използване на оборудването за линия за предаване на данни.

7.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че персоналът, ангажиран с планирането на полетите, който отговаря за работата на IFPS, е надлежно запознат с изискванията, предвидени в настоящия регламент, и е подходящо обучен за служебните си задължения.

8.  Държавите-членки гарантират, че съответната информация за използването на услуги по осъществяване на линия за предаване на данни се публикува в националните сборници за аеронавигационна информация.

Член 14

Освобождавания

1.  В случаите, когато въз основа на определените в параграф 3 критерии конкретни обстоятелства пречат на дадени типове въздухоплавателни средства да спазват изискванията на настоящия регламент, най-късно до 31 декември 2012 г. съответните държави-членки изпращат на Комисията подробна информация, която обосновава необходимостта от освобождаване на тези типове въздухоплавателни средства.

2.  Комисията разглежда исканията за освобождаване, посочени в параграф 1, и след консултация със заинтересованите страни приема решение в съответствие с процедурата, предвидена в ►M3  член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139 ◄ .

▼M3

3.  Критериите, посочени в параграф 1, са следните:

а) 

комбинации типове/модели въздухоплавателни средства, които са в края на своя производствен цикъл и се произвеждат в ограничен брой; и

б) 

комбинации типове/модели въздухоплавателни средства, за които разходите за преоборудване биха били несъразмерно високи поради остарелия им дизайн.

▼B

Член 15

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ►M2  5 февруари 2018 г. ◄

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Въздушно пространство, посочено в член 1, параграф 3

ЧАСТ A

Въздушното пространство, посочено в ►C1  член 1, параграф 3, първа алинея ◄ , включва въздушното пространство над FL 285 в рамките на следните райони за полетна информация (FIR) и горни райони за полетна информация (UIR):

— 
Amsterdam FIR,
— 
Wien FIR,
— 
Barcelona UIR,
— 
Brindisi UIR,
— 
Brussels UIR,
— 
Canarias UIR,
— 
France UIR,
— 
Hannover UIR,
— 
Lisboa UIR,
— 
London UIR,
— 
Madrid UIR,
— 
Milano UIR,
— 
Rhein UIR,
— 
Roma UIR,
— 
Scottish UIR,
— 
Shannon UIR.

ЧАСТ Б

Въздушното пространство, посочено в ►C1  член 1, параграф 3, втора алинея ◄ , включва въздушното пространство над FL 285, определено в част А, и в допълнение — следните райони за полетна информация (FIR) и горни райони за полетна информация (UIR):

— 
Bratislava FIR,
— 
Bucuresti FIR,
— 
Budapest FIR,
— 
Kobenhavn FIR,
— 
Ljubljana FIR,
— 
Nicosia FIR,
— 
Praha FIR,
— 
Sofia FIR,
— 
Warszawa FIR,

▼M2

— 
Zagreb FIR,

▼B

— 
Finland UIR южно от 61°30′,
— 
Hellas UIR,
— 
Malta UIR,
— 
Riga UIR,
— 
Sweden UIR южно от 61°30′,
— 
Tallinn UIR,
— 
Vilnius UIR.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Определение за услуги по осъществяване на линия за предаване на данни, посочени в членове 3, 4, 5 и 7 и приложение IV

1.   Определение за възможност за начало на комуникации по линия за предаване на данни (DLIC)

Услугата DLIC прави възможен обмена на необходимата информация за установяване на комуникации по линия за предаване на данни между земята и системите за предаване на данни, които се намират на въздухоплавателното средство.

Услугата DLIC е предвидена да поддържа:

— 
свързване на полетни данни от въздухоплавателното средство с данни от полетния план, използван от органа за ATS, по недвусмислен начин;
— 
обмен на информация за вида и версията на поддържаните приложения въздух—земя; и
— 
предоставяне на информация за адресиране на субекта, на който е разположено приложението.

Обменът между бордните и наземните системи за предаване на данни по линия за осъществяването на DLIC трябва да спазва:

— 
оперативните методи, диаграмите за времева последователност и съобщения за начало на DLIC и функциите за осъществяване на контакт на DLIC, определени в раздел 4.1 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
изискванията за безопасност, определени в раздел 4.2.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
изискванията за работа, определени в раздел 4.3.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11.

2.   Определение за услуга по управление на комуникациите (ACM) на ATC

Услугата ACM предоставя автоматизирано подпомагане на летателните екипажи и ръководителите на полети за осъществяване на пренос на комуникация ATC (глас и данни), включващо:

— 
първоначално установяване на CPDLC с орган за ATS;
— 
пренос на CPDLC и гласова комуникация за отделен полет от един орган за ATS до следващия орган за ATS или даване на нареждане за промяна на гласовия канал в рамките на един орган за ATS или сектор;
— 
нормално приключване на CPDLC с орган за ATS.

Обменът между бордните и наземните системи за предаване на данни по линия за осъществяването на ACM трябва да спазва:

— 
оперативните методи и диаграмите за времева последователност, определени в раздели 5.1.1.1.1—5.1.1.1.7 и 5.1.1.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
изискванията за безопасност, определени в раздел 5.1.2.3 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11, с изключение на изискванията, които се отнасят до позиция след съответното устройство;
— 
изискванията за работа за маршрутната фаза, определени в раздел 5.1.3.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11.

3.   Определение за услуга по даване на разрешения и предоставяне на информация (ACL) на ATC

Услугата ACL предоставя на летателните екипажи и ръководителите на полети възможността да провеждат оперативен обмен, включващ:

— 
искания и доклади от летателните екипажи до ръководителите на полети;
— 
разрешения, инструкции и уведомления, издадени от ръководителите на полети до летателните екипажи.

Обменът между бордните и наземните системи за предаване на данни по линия за осъществяването на ACL трябва да спазва:

— 
оперативните методи и диаграмите за времева последователност, определени в раздели 5.2.1.1.1—5.2.1.1.4 и 5.2.1.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
общия поднабор от елементи на съобщенията, определен в раздел 5.2.1.1.5 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11, според съответната оперативна среда по маршрута;
— 
изискванията за безопасност, определени в раздел 5.2.2.3 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
изискванията за работа за маршрутната фаза, определени в раздел 5.2.3.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11.

4.   Определение за услуга по проверка на микрофона (AMC) на ATC

Услугата AMC предоставя на ръководителите на полети възможността да изпращат инструкции едновременно на няколко въздухоплавателни средства, оборудвани за предаване на данни по линия, за да инструктират летателните екипажи да проверят дали тяхното оборудване за гласова комуникация не блокира определен канал за гласова комуникация.

Тази инструкция се издава само за тези въздухоплавателни средства, които са настроени на блокираната честота.

Обменът между бордните и наземните системи за предаване на данни по линия за осъществяването на AMC трябва да спазва:

— 
оперативните методи и диаграмите за времева последователност, определени в раздели 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.2 и 5.3.1.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
изискванията за безопасност, определени в раздел 5.3.2.3 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11;
— 
изискванията за работа, определени в раздел 5.3.3.2 от документа Eurocae, посочен в приложение III, точка 11.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ III

1. ORO.MLR.105 от приложение III към Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции или приложение 6 на ИКАО — „Експлоатация на въздухоплавателни средства“, част I (Международен търговски въздушен транспорт — самолети) (11-о издание, юли 2018 г., включващо изменение 43), или приложение 6 на ИКАО — Експлоатация на въздухоплавателни средства, част II (Международен въздушен транспорт с общо предназначение — самолети) (10-о издание, юли 2018 г., включващо изменение 36).

2. Глава 3 — Аеронавигационна телекомуникационна мрежа, раздел 3.5.1.1 „Контекстно управление“ (CM), букви а) и б) от приложение 10 на ИКАО — „Аеронавигационни телекомуникации“ — том III, част I (Цифрови комуникационни системи за пренос на данни) (2-ро издание, юли 2007 г., включващо изменения 70—82).

3. Глава 3 — Аеронавигационна телекомуникационна мрежа, раздел 3.5.2.2 „Комуникация между ръководителите на полети и пилотите чрез линия за предаване на данни“ (CPDLC), букви а) и б) от приложение 10 на ИКАО — „Аеронавигационни телекомуникации“ — том III, част I (Цифрови комуникационни системи за пренос на данни) (2-ро издание, юли 2007 г., включващо изменения 70—82).

4. Глава 3 — Аеронавигационна телекомуникационна мрежа, раздели 3.3, 3.4 и 3.6 от приложение 10 на ИКАО — „Аеронавигационни телекомуникации“ — том III, част I (Цифрови комуникационни системи за пренос на данни) (2-ро издание, юли 2007 г., включващо изменения 70—82).

5. Глава 6 — УКВ цифрова връзка въздух — земя (VDL) от приложение 10 на ИКАО — „Аеронавигационни телекомуникации“ — том III, част I (Цифрови комуникационни системи за пренос на данни) (2-ро издание, юли 2007 г., включващо изменение 90).

6. Глава 3 — Общи процедури за международното аеронавигационно телекомуникационно обслужване, раздел 3.5.1.5 от приложение 10 на ИКАО — „Аеронавигационни телекомуникации“ — том II — (Процедури за комуникация, включително процедури със статут на аеронавигационно обслужване) (7-о издание, юли 2016 г., включващо изменения 40—90).

7. Глава 2 — Общи положения — Раздел 2.26.3 от приложение 11 на ИКАО — „Обслужване на въздушното движение“ (14-о издание, юли 2016 г., включващо изменение 50-А).

8. Глава 6 — Изисквания на ATS за комуникациите — раздел 6.1.1.2 от приложение 11 на ИКАО — „Обслужване на въздушното движение“ (14-о издание, юли 2016 г., включващо изменение 50-А).

9. Eurocae ED-111, Функционални спецификации за наземен запис CNS/ATM, юли 2002 г., включващи изменение 1 (30.7.2003 г.).

10. Eurocae ED-100 (септември 2000 г.) и ED-100A (април 2005 г.), Изисквания за оперативна съвместимост за приложенията ATS, които използват ARINC 622 за пренос на данни.

▼M4

11. Eurocae ED-120, Стандарт за изискванията към безопасността и работата на услугите по осъществяване на линия за предаване на данни при въздушния трафик в континенталното въздушно пространство, публикуван през май 2004 г., включващ:

а) 

за операторите:

— 
промяна 1, публикувана през април 2007 г., и промяна 2, публикувана през октомври 2007 г., или
— 
промяна 1, публикувана през април 2007 г., промяна 2, публикувана през октомври 2007 г., и промяна 3, публикувана през септември 2019 г.;
б) 

за доставчиците на ATS:

— 
промяна 1, публикувана през април 2007 г., промяна 2, публикувана през октомври 2007 г., и промяна 3, публикувана през септември 2019 г.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изисквания, посочени в членове 5, 6, 7, 8 и 9

Част А:   Изисквания за комуникации „от край до край“

1. Предаването на данни „от край до край“ гарантира непрекъснатото осигуряване и използване на комуникационни услуги във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3.

2. Комуникациите „от край до край“ поддържат обмена на съобщения в помощ на услугите по осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II, съгласно общ стандартизиран набор от съобщения.

3. Комуникациите „от край до край“ поддържат общ стандартизиран механизъм за защита „от край до край“ за гарантиране на целостта на получаваните съобщения в съответствие с изискванията за безопасност на услугите по осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II.

Част Б:   Изисквания за комуникации въздух—земя въз основа на ATN и VDL режим 2

1. Комуникациите въздух—земя са предназначени да поддържат комуникациите „от край до край“ и да гарантират непрекъснато осигуряване и използване на комуникационни услуги от приложенията въздух—земя съгласно стандартите на ИКАО, определени в приложение III, точки 2 и 3, във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3.

2. Комуникациите въздух—земя спазват изискванията за безопасност и работа на услугите по осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II.

3. Комуникациите въздух—земя се основават на обща схема за адресиране.

4. Предаването и приемането на единици данни между наземните и бордните системи, върху които са инсталирани приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3, се основава на протоколи за комуникация, които съответстват на стандартите на ИКАО, определящи Аеронавигационната телекомуникационна мрежа, посочена в приложение III, точка 4.

5. Характеристиките на наземните и бордните системи за комуникация и предаването и приемането на информационни пакети между комуникационните системи на земята и във въздухоплавателното средство трябва да съответстват на стандартите на ИКАО, определящи цифровата УКВ връзка, VDL режим 2, посочена в приложение III, точка 5.

Част В:   Изисквания към комуникациите въздух—земя, базирани на други протоколи за комуникация

1. Комуникациите въздух—земя са предназначени да поддържат комуникациите „от край до край“ и да гарантират непрекъснато осигуряване и използване на комуникационни услуги от приложенията въздух—земя, определени в стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 2 и 3, във въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3.

2. Комуникациите въздух—земя спазват изискванията за безопасност и работа на услугите за осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II.

3. Комуникациите въздух—земя се основават на обща схема за адресиране.

4. Предаването и приемането на информационни пакети между комуникационните системи на земята и във въздухоплавателното средство трябва да се базират на протоколи за комуникация, които отговарят на условията от част Г.

Част Г:   Условия, посочени в част В

1. Протоколите за комуникация трябва да поддържат комуникации „от край до край“.

2. Протоколите за комуникация трябва да бъдат подложени на изпитване в ситуация, при която се засяга безопасността, за да демонстрират спазване на изискванията за безопасност и работа на услугите за осъществяване на линия за предаване на данни, определени в приложение II.

3. Протоколите за комуникация трябва да поддържат двупосочна комуникация „от точка до точка“ като използват тези части от радиочестотния спектър, които са определени от ИКАО като подходящи за комуникации за предаване на данни въздух—земя в помощ на ATS.

4. Протоколите за комуникация трябва да включват механизъм за прозрачно управление на способността за осъществяване на мобилна връзка между станциите на земята и бордните такива.

5. Протоколите за комуникация трябва да бъдат определени и проверени във връзка с разпоредбите за летателна годност и разпоредбите за оперативно одобрение, приложими за комуникационното оборудване на въздухоплавателните средства.

6. Комуникационните системи, поддържащи тези протоколи, не трябва да водят до вредно въздействие върху бордните и наземните инсталации, които поддържат VDL 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изисквания за оценката на съответствието или годността за употреба на компонентите, посочена в член 11

1. Дейностите по проверката демонстрират съответствието или годността за употреба на компонентите за осъществяване на линия за предаване на данни, комуникация „от край до край“ и комуникация въздух—земя съгласно приложимите изисквания, предвидени в настоящия регламент, когато тези компоненти се използват в тестова среда.

2. Производителят управлява дейностите по оценка на съответствието и в частност:

— 
определя подходящата среда за тестване;
— 
проверява дали планът на теста описва компонентите в средата на тестване;
— 
проверява дали планът на теста обхваща всички приложими изисквания;
— 
осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за тестване;
— 
планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;
— 
извършва проверките и изпитванията, както е посочено в плана за тестване;
— 
изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и тестването.

3. Производителят гарантира, че компонентите за осъществяване на линия за предаване на данни, комуникациите „от край до край“ и комуникациите въздух—земя, включени в тестовата среда, отговарят на приложимите изисквания, предвидени в настоящия регламент.

4. При удовлетворително приключване на проверката за съответствие или годност за употреба, производителят, на своя отговорност, изготвя декларацията на ЕО за съответствие или годност за употреба, като посочва приложимите изисквания на настоящия регламент, които са удовлетворени от компонента и свързаните с това условия за използване в съответствие с приложение III, точка 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Условия, посочени в член 12

1. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да разполага в организацията с методи за докладване, които осигуряват и демонстрират безпристрастност и независимост на преценката по отношение на дейностите по проверката.

2. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, извършва проверките с възможно най-голяма професионална точност и с възможно най-голяма техническа компетентност и не е подложен на каквито и да било въздействия и стимули, особено от финансов характер, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от проверките му, особено от лица или групи от лица, засегнати от резултатите от тези проверки.

3. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, има достъп до оборудване, което му дава възможност да извършва правилно необходимите проверки.

4. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е преминал солидно техническо и професионално обучение, има задоволителни знания за изискванията за проверките, които той трябва да провежда, адекватен опит за такива операции, както и способностите, изисквани за изготвянето на декларациите, архивите и протоколите, които демонстрират, че проверките са били проведени.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е в състояние да провежда проверките си безпристрастно. Възнаграждението му не трябва да зависи от броя на извършените проверки или от резултатите от тези проверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Част А:   Изисквания за проверката на системите, посочена в член 12, параграф 1

1. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, демонстрира, че тези системи отговарят на приложимите изисквания, предвидени в настоящия регламент, в среда за изпитване, която отразява особеностите на работната среда на тези системи.

2. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за тестване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, следва да притежават подходящи функционални възможности.

4. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, възпроизвежда елементите на техническото досие, което се изисква съгласно приложение IV, точка 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004, и включва следните елементи:

— 
описание на изпълнението;
— 
протокола от проверките и тестванията, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване управлява дейностите по проверката и в частност:

— 
определя подходящата работна среда и средата за техническа оценка, отразяващи особеностите на работната среда;
— 
проверява дали планът за тестване описва интегрирането на системите, посочени в член 1, параграф 2, в работната среда и средата за техническа оценка;
— 
проверява дали планът за тестване осигурява пълно покритие на изискванията за оперативна съвместимост и изискванията за работа от настоящия регламент;
— 
осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за тестване;
— 
планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на платформата за тестване;
— 
извършва проверките и тестването, както е посочено в плана за тестване;
— 
изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и тестването.

6. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да гарантира, че системите, посочени в член 1, параграф 2, работещи в среда за оценка на работата, отговарят на приложимите изисквания от настоящия регламент.

7. При удовлетворително приключване на проверката за съответствие доставчиците на аеронавигационно обслужване изготвят декларацията на ЕО за проверка на системата и я представят на националния надзорен орган заедно с техническото досие в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.

Част Б:   Изисквания за проверката на системи, посочена в член 12, параграф 2

1. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, демонстрира, че тези системи отговарят на приложимите изисквания от настоящия регламент в среда за изпитване, която отразява особеностите на работната среда на тези системи.

2. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, се извършва в съответствие с подходящи и утвърдени практики за тестване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, следва да притежават подходящи функционални възможности.

4. Проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, възпроизвежда елементите на техническото досие, което се изисква съгласно приложение IV, точка 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004, и включва следните елементи:

— 
описание на изпълнението;
— 
протокола от проверките и тестването, извършени преди пускането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя подходящата работна среда и средата за техническа оценка, отразяващи особеностите на работната среда, и осигурява извършването на дейностите по проверката от нотифициран орган.

6. Нотифицираният орган управлява дейностите по проверката, и по-специално:

— 
проверява дали планът за тестване описва интегрирането на системите, посочени в член 1, параграф 2, в работната среда и средата за техническа оценка;
— 
проверява дали планът за тестване обхваща всички изисквания на настоящия регламент;
— 
осигурява съответствието и качеството на техническата документация и на плана за тестване;
— 
планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на платформата за тестване;
— 
извършва проверките и тестването, както е посочено в плана за тестване;
— 
изготвя протокола, представящ резултатите от проверките и тестването.

7. Нотифицираният орган гарантира, че системите, посочени в член 1, параграф 2, работещи в среда за оценка на работата, отговарят на приложимите изисквания на настоящия регламент.

8. При удовлетворително приключване на задачите по проверката, нотифицираният орган изготвя сертификат за съответствие по отношение на задачите, които е изпълнил.

9. След това доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя декларацията на ЕО за проверка на системата и я представя на националния надзорен орган заедно с техническото досие в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.( 1 ) ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 27.

Top