EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0633-20110412

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 633/2007 на Комисията от 7 юни 2007 година за определяне на изискванията към прилагането на протокол за предаване на полетна информация, използван за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение (Текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/633/2011-04-12

2007R0633 — BG — 12.04.2011 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 633/2007 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2007 година

за определяне на изискванията към прилагането на протокол за предаване на полетна информация, използван за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 146, 8.6.2007, p.7)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

Регламент (ЕС) № 283/2011 на Комисията от 22 март 2011 година

  L 77

23

23.3.2011
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 633/2007 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2007 година

за определяне на изискванията към прилагането на протокол за предаване на полетна информация, използван за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение

(Текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламента за оперативната съвместимост) ( 1 ), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамковия регламент) ( 2 ), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Между единиците за контрол на въздушното движение съществува обмен на информация между отделните системи за обработка на полетни данни за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети, а така също и за гражданско-военното координиране. Този обмен на информация трябва да се базира на подходящи и хармонизирани протоколи за комуникация, за да се гарантира неговата оперативна съвместимост.

(2)

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) получи мандат в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 549/2004 да разработи изисквания за протокол за предаване на полетна информация, който следва да бъде използван за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети. Настоящият регламент се основава на получения в резултат мандатен доклад от 31 март 2005 г.

(3)

Стандартът на Евроконтрол за обмен на полетна информация бе приложен към Регламент (ЕО) № 2082/2000 на Комисията от 6 септември 2000 г. за приемане на стандартите на Евроконтрол и за изменение на Директива 97/15/ЕО относно приемане на стандартите на Евроконтрол и за изменение на Директива 93/65/ЕИО ( 3 ) на Съвета, което направи използването му задължително в Общността в случай на придобиване на нови системи за обработка на полетни данни. Тъй като Регламент (ЕО) № 2082/2000 бе отменен, считано от 20 октомври 2005 г., е необходимо да се актуализира законодателството на Общността, за да се осигури съгласуваността на съответните регулаторни разпоредби.

(4)

Поддържането на комуникационно оборудване и софтуер, които да отговарят на стандартите на Евроконтрол за обмен на полетна информация, става все по-трудно и скъпо. Поради това се налага приемането на подходящ нов стандарт, който да осигури обмена на полетна информация.

(5)

Протоколът TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) понастоящем се счита за най-подходящата платформа, която отговаря на комуникационните изисквания за обмен на полетна информация между единиците за контрол на въздушното движение.

(6)

Настоящият регламент следва да обхваща прилагането на протокол за предаване на полетна информация, който се използва за обмен на данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1032/2006 на Комисията от 6 юли 2006 г. за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение ( 4 ).

(7)

Настоящият регламент не следва да обхваща военните операции и обучение, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

(8)

В изявление на държавите-членки относно военните въпроси, отнасящи се до Единното европейско небе ( 5 ), държавите-членки се ангажираха да си сътрудничат, като вземат предвид националните военни изисквания, така че концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство да се прилага изцяло и еднакво във всички държави-членки от всички ползватели на въздушното пространство.

(9)

Прилагането на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство, дефинирано в член 2, параграф 22 от Регламент (ЕО) № 549/2004, изисква създаването на системи за своевременен обмен на полетна информация между единиците за обслужване на въздушното движение и военните контролни единици.

(10)

В съответствие с член 3, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 552/2004 правилата за прилагане за оперативната съвместимост следва да описват специфичните процедури за оценка на съответствието, които се използват за оценка на съответствието или на годността за използване на съставните елементи, както и за проверка на системите.

(11)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 552/2004 датата за прилагане на основните изисквания и преходните разпоредби могат да бъдат специфицирани от съответните правила за прилагане за оперативната съвместимост.

(12)

На производителите и на доставчиците на аеронавигационно обслужване следва да се предостави известен период от време за разработването на нови съставни елементи и системи в съответствие с новите технически изисквания.

(13)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за единно небе, създаден с член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изискванията към прилагането на протокол за предаване на полетна информация при обмена на информация между системите за обработка на полетни данни за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение и за целите на гражданско-военното координиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1032/2006.

2.  Настоящият регламент се прилага за:

а) комуникационните системи, които осигуряват процедурите по координация между единиците за контрол на въздушното движение чрез използването на комуникационен механизъм от тип „peer-to-peer“, и обслужват общото въздушно движение;

б) комуникационните системи, които осигуряват процедурите по координация между единиците за обслужване на въздушното движение и контролните военни единици чрез използването на комуникационен механизъм от тип „peer-to-peer“.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат дефинициите в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Прилагат се също така следните дефиниции:

1) „протокол за предаване на полетна информация“ означава протокол за електронна комуникация, който включва формати за съобщения, тяхното кодиране за обмен и правилата за последователност, използвани при обмена на информация между системите за обработка на полетни данни;

2) „система за обработка на полетни данни“ означава частта от система за обслужване на въздушното движение, която получава, автоматично обработва и разпространява до работните позиции на единиците за контрол на въздушното движение данни за полетните планове и свързани с тях съобщения;

3) „единица за контрол на въздушното движение“ (наричана по-нататък „единица за КВД“) означава в различните случаи районен контролен център, единица за контрол на подхода за кацане или контролна кула на летище;

4) „работна позиция“ означава обзавеждането и техническото оборудване, на които член на персонала на обслужването на въздушното движение осъществява задачи във връзка с работата си;

5) „районен контролен център“ (наричан по-нататък „РКЦ“) означава единица, създадена за осигуряване на обслужване по контрол на въздушното движение на контролирани полети в контролирани райони под негова отговорност;

6) „гражданско-военно координиране“ означава координирането между граждански и военни образувания, оторизирани да вземат решения и да договарят начин на действие;

7) „единица за обслужване на въздушното движение“ (наричана по-нататък „единица за ОВД“) означава единица, гражданска или военна, която отговаря за предоставянето на услуги за въздушното движение;

8) „контролна военна единица“ означава всяка фиксирана или подвижна военна единица, която управлява военен въздушен трафик и/или осъществява други дейности, които поради специфичния им характер могат да изискват резервиране или ограничаване на въздушното пространство;

9) „механизъм „peer-to-peer““ означава механизъм за комуникация, установен между две единици за КВД или между единици за ОВД и контролни военни единици, при който всяка от страните има същите възможности за обмен на информация между системите за обработка на полетни данни и всяка от страните може да започне комуникацията.

Член 3

Прилагане на протокола за предаване на полетна информация

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване осигуряват, че системите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), прилагат протокола за предаване на полетна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост, определени в приложение I.

2.  Държавите-членки осигуряват, че системите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), прилагат протокола за предаване на полетна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост, определени в приложение I.

Член 4

Оценка на съответствието на съставните елементи

Преди издаването на декларация на ЕО за съответствие, посочена в член 5 от Регламент (ЕО) № 552/2004, производителите на съставни елементи за системите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при които се прилага протокол за предаване на полетна информация, оценяват съответствието на тези съставни елементи в съответствие с изискванията, предвидени в приложение II.

Член 5

Проверка на системите

1.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които могат да докажат, че изпълняват условията, изложени в приложение III, провеждат проверка на системите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), в съответствие с изискванията, изложени в приложение IV, част А.

2.  Доставчиците на аеронавигационно обслужване, които не могат да докажат, че изпълняват условията, изложени в приложение III, възлагат на нотифицирана организация проверка на системите, посочени в член 1, параграф 2, буква а).

Тази проверка се провежда в съответствие с изискванията, изложени в приложение IV, част Б.

3.  Държавите-членки гарантират, че проверката на системите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), доказва съответствието на тези системи с изискванията на настоящия регламент за оперативна съвместимост.

Член 6

Спазване

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят спазването на настоящия регламент.

Член 7

Преходни разпоредби

►M1  1. ◄   Основните изисквания, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 552/2004, се прилагат за въвеждането в експлоатация на системите на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (наричана по-нататък ЕМУВД), посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, считано от 1 януари 2009 г.

►M1  2. ◄   Преходните разпоредби, съдържащи се в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004, се прилагат, когато е уместно, от същата дата.

▼M1

3.  Ако държава-членка или доставчик на аеронавигационно обслужване разработва протокол за предаване на полетна информация между своите системи във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1032/2006, не по-късно от 31 декември 2012 г. посочените в член 1, параграф 2, букви а) и б) системи трябва да съответстват на изискванията от приложение I.

4.  Ако държава-членка или доставчик на аеронавигационно обслужване е направил(а) поръчка или е подписал(а) обвързващ договор в този смисъл или е разработил(а) протокол за предаване на полетна информация за системите, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и б), преди настоящият регламент да влезе в сила, така че съответствието с изискванията на точка 6 от приложение I не може да се гарантира, до 31 декември 2014 г. доставчикът на аеронавигационно обслужване или военният орган за контрол може да използва други версии на Internet Protocol за комуникации от вида „peer-to-peer“ (с равноправен достъп) между своите системи.

Въпросните държави-членки и доставчици на аеронавигационно обслужване гарантират, че комуникациите от вида „peer-to-peer“ между техните системи и тези на други държави-членки или доставчици на аеронавигационно обслужване съответстват на изискванията, посочени в приложение I, освен ако дадено двустранно споразумение, сключено преди 20 април 2011 г., не позволява използването на други версии на Internet Protocol за преходен период, който приключва не по-късно от 31 декември 2014 г.

5.  Не по-късно от 20 април 2011 г. държавите-членки, посочени в параграфи 3 и 4, изпращат на Комисията подробна информация за мерките, прилагани от доставчика на аеронавигационно обслужване или от военния орган за контрол с цел гарантиране на оперативна съвместимост на посочените в член 1, параграф 2, букви а) и б) системи в рамките на ЕМУВД.

▼B

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г. спрямо всички ЕУМВД системи, посочени в член 1, параграф 2, чиято експлоатация започва след тази дата.

Той се прилага от 20 април 2011 г. спрямо всички ЕУМВД системи, посочени в член 1, параграф 2, които са в действие към тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за оперативна съвместимост, посочени в член 3

1. Всеки равнопоставен участник в обмена на полетна информация трябва да има идентификатор.

2. Идентификационната функция гарантира, че комуникацията може да се осъществи само между упълномощени равнопоставени участници в обмена на полетна информация.

3. Функция за управление на свръзката установява и освобождава свръзките между равнопоставените участници в обмена на полетна информация, като по този начин се гарантира, че предаването на полетни данни може да се постигне само докато свръзката е активна.

4. Функция за предаване на данни изпраща и приема полетни данни между свързаните равнопоставени участници в обмена на полетна информация.

5. Функция за наблюдение осигурява непрекъснатото обслужване на свръзката между равнопоставените участници в обмена на полетна информация.

6. Всички функции, обменяни между равнопоставените участници в обмена на полетна информация, използват протокол TCP/IP, IP версия 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за оценката на съответствието на съставните елементи, която се извършва съгласно член 4

1. Дейностите по проверката доказват съответствието на съставните елементи, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, с приложимите изисквания за оперативна съвместимост, предвидени в настоящия регламент, когато тези съставни елементи се използват в тестова среда.

2. Производителят управлява дейностите по проверката, и по-специално:

а) определя подходящата среда за тестване;

б) удостоверява, че планът на теста описва съставните елементи в средата на тестване;

в) удостоверява, че планът на теста осигурява пълно покритие на приложимите изисквания;

г) осигурява съвместимостта и качеството на техническата документация и на плана на тестването;

д) планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;

е) извършва инспекциите и тестовете, както е специфицирано в плана на теста;

ж) изготвя доклада, представящ резултатите от инспекциите и тестовете.

3. Производителят гарантира, че съставните елементи, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, включени в тестовата среда, отговарят на приложимите изисквания за оперативна съвместимост, предвидени в настоящия регламент.

4. При задоволяващо завършване на проверката за съответствие производителят на своя отговорност изготвя декларацията на ЕО за съответствие, уточнявайки изрично изискванията на настоящия регламент, които са удовлетворени от съставния елемент и неговите свързани условия за използване в съответствие с приложение III, точка 3 от Регламент (ЕО) № 552/2004.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Условия, посочени в член 5

1. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да разполага в организацията с методи за докладване, които осигуряват и доказват безпристрастност и независимост на преценката във връзка с дейностите по проверката.

2. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да осигури, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, извършва проверките с възможно най-голяма професионална почтеност и с възможно най-голяма техническа компетентност и не е подложен на какъвто и да било натиск и стимули, по-специално от финансов характер, които биха могли да повлияят на преценката или на резултатите от проверките му, по-специално от лица или групи от лица, засегнати от резултатите от тези проверки.

3. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да осигури, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, има достъп до оборудването, което му дава възможност да извършва правилно необходимите проверки.

4. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да осигури, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, притежава солидно техническо и професионално обучение, задоволителни знания за изискванията за проверките, които той трябва да проведе, адекватен опит за такива операции и способностите, които се изискват за изготвянето на декларациите, архивите и докладите, доказващи извършването на проверките.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване трябва да осигури, че персоналът, който е ангажиран в процесите на проверката, е в състояние да провежда проверките си безпристрастно. Възнаграждението му не зависи от броя на извършените проверки или от резултатите от тези проверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Част А:   Изисквания за проверката на системите, която се извършва съгласно член 5, параграф 1

1. Проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, доказва съответствието на тези системи с изискванията за оперативна съвместимост на настоящия регламент в симулирана среда, която отразява оперативния контекст на тези системи.

2. Проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, се извършва съгласно подходящи и признати практики за тестване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, притежават съответните функции, които осигуряват пълното покритие на тестовете.

4. В резултат от проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, се получават елементите на техническото досие, което се изисква в приложение IV, точка 3 към Регламент (ЕО) № 552/2004, а така също и следните елементи:

а) описание на прилагането на протокола за предаване на полетна информация;

б) доклада за инспекциите и тестовете, извършени преди въвеждането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване управлява дейностите по проверката, и по-специално:

а) определя подходящата симулирана оперативна и техническа среда, отразяваща оперативната среда;

б) проверява дали планът за тестване описва интегрирането на протокол за предаване на полетна информация в системата, която се тества в симулирана оперативна и техническа среда;

в) проверява дали планът за тестване осигурява пълно покритие на изискванията за оперативна съвместимост на настоящия регламент;

г) осигурява съвместимостта и качеството на техническата документация и на плана за тестване;

д) планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;

е) извършва инспекциите и тестовете, както е специфицирано в плана на теста;

ж) изготвя доклада, представящ резултатите от инспекциите и тестовете.

6. Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява, че прилагането на протокола за предаване на полетна информация, който е интегриран в системите, експлоатирани в симулирана оперативна среда, отговаря на изискванията за оперативна съвместимост на настоящия регламент.

7. При задоволяващо завършване на проверката за съответствие доставчиците на аеронавигационно обслужване изготвят декларацията на ЕО за проверка на системата и я внасят в националния надзорен орган заедно с техническото досие, в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.

Част Б:   Изисквания за проверката на системите, която се извършва съгласно член 5, параграф 2

1. Проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, доказва съответствието на тези системи с изискванията за оперативна съвместимост на настоящия регламент в симулирана среда, която отразява оперативния контекст на тези системи.

2. Проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, се извършва съгласно подходящи и признати практики за тестване.

3. Инструментите, които се използват при проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, притежават съответните функции, които осигуряват пълното покритие на тестовете.

4. В резултат от проверката на системите, които осъществяват протокола за предаване на полетна информация, се получават елементите на техническото досие, което се изисква в приложение IV, точка 3 към Регламент (ЕО) № 552/2004, а така също и следните елементи:

а) описание на прилагането на протокола за предаване на полетна информация;

б) доклада за инспекциите и тестовете, извършени преди въвеждането на системата в експлоатация.

5. Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя подходящата симулирана оперативна и техническа среда, отразяваща оперативната среда, и осигурява извършването на дейностите по проверката от нотифицирана организация.

6. Нотифицираната организация управлява дейностите по проверката, и по-специално:

а) проверява дали планът за тестване описва интегрирането на протокол за предаване на полетна информация в системата, която се тества в симулирана оперативна и техническа среда;

б) проверява дали планът за тестване осигурява пълно покритие на изискванията за оперативна съвместимост на настоящия регламент;

в) осигурява съвместимостта и качеството на техническата документация и на плана за тестване;

г) планира организацията на тестването, персонала, инсталирането и конфигурирането на тестовата платформа;

д) извършва инспекциите и тестовете, както е специфицирано в плана на теста;

е) написва доклада, представящ резултатите от инспекциите и тестовете.

7. Нотифицираната организация осигурява, че прилагането на протокола за предаване на полетна информация, който е интегриран в системите, експлоатирани в симулирана оперативна среда, отговаря на изискванията за оперативна съвместимост на настоящия регламент.

8. При задоволяващо завършване на задачите по проверката нотифицираната организация изготвя сертификат за съответствие по отношение на задачите, които е осъществила.

9. След това доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя декларацията на ЕО за проверка на системата и я внася в националния надзорен орган заедно с техническото досие, в съответствие с изискванията на член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004.( 1 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

( 2 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 254, 9.10.2000 г., стр. 1. Ргламент, изменен с Регламент (ЕО) № 980/2002 (ОВ L 150, 8.6.2002 г., стр. 38).

( 4 ) ОВ L 186, 7.7.2006 г., стр. 27.

( 5 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 9.

Top