EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0219-20140101

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 година за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/2014-01-01

2007R0219 — BG — 01.01.2014 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2007 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2007 година

за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(ОВ L 064, 2.3.2007, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1361/2008 НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година

  L 352

12

31.12.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 721/2014 НА СЪВЕТА от 16 юни 2014 година

  L 192

1

1.7.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2007 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2007 година

за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 171 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

С цел създаване на единното европейско небе на 10 март 2004 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на единно европейско небе („Рамков регламент“) ( 1 ), Регламент (ЕО) № 550/2004 за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе („Регламент за осигуряване на обслужване“) ( 2 ), Регламент (ЕО) № 551/2004 относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе („Регламент за въздушното пространство“) ( 3 ) и Регламент (ЕО) № 552/2004 относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение („Регламент за оперативна съвместимост“) ( 4 ).

(2)

Проектът за модернизиране на управлението на въздушното движение в Европа („проектът SESAR“) е технологичният компонент на единното европейско небе. Неговата цел е до 2020 г. да обезпечи на Общността висококачествена инфраструктура за контрол на въздушното движение, която ще даде възможност за безопасно и екологосъобразно развитие на въздушния транспорт, като се ползва пълноценно от технологичните достижения на програми като „Галилео“.

(3)

След присъединяването на Общността към Евроконтрол Комисията и Евроконтрол подписаха рамково споразумение за сътрудничество с оглед въвеждане на единното европейско небе и извършване на научноизследователска дейност в областта на контрола на въздушното движение.

(4)

Съгласно насоките, приети от Съвета по въпросите на конкурентоспособността от 7 юни 2005 г. относно подготовката на бъдещата Европейска космическа програма, Европейският съюз ще следи за осигуряване на наличие и непрекъснатост на оперативното обслужване в подкрепа на политиките си и ще допринася за развитието, разгръщането и функционирането на европейската космическа инфраструктура, съсредоточавайки усилия върху космическите приложения за осъществяване на политиките си.

(5)

Проектът SESAR има за цел да обедини и съгласува научноизследователската дейност, доскоро осъществявана разпокъсано и некоординирано в рамките на Общността, като включи и най-отдалечените отвъдморски региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора.

(6)

Тъй като предотвратява дублирането на научноизследователски дейности, проектът SESAR няма да доведе до увеличаване общия обем на приноса на ползвателите на въздушното пространство към този вид дейности.

(7)

Проектът SESAR се състои от три фази: фаза на дефиниране, фаза на развитие и фаза на разгръщане.

(8)

Цел на фазата на дефиниране на проекта SESAR е да се определят различните технологични етапи на проекта, приоритетите на програмите за модернизация и плановете за оперативно внедряване. Тя се съфинансира от Общността и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол).

(9)

Фазата на дефиниране започна през октомври 2005 г. и се осъществява под ръководството на Евроконтрол от консорциум от предприятия, подбрани след публична покана за участие в търг. Тя ще приключи през 2008 г. с изготвяне на Европейски генерален план за управление на въздушното движение. Този план ще определи работната програма за прилагане на целевите понятия, включително различните стратегии на разгръщане.

(10)

Фазата на дефиниране ще бъде последвана от фаза на развитие (2008—2013 г.), по време на която ще бъдат разработени нови съоръжения, системи или стандарти, осигуряващи преминаване към напълно оперативно съвместима система за управление на въздушното движение в Европа.

(11)

След фазата на развитие ще се премине към фаза на разгръщане (2014—2020 г.), която ще се изразява в широкомащабно производство и внедряване на новата инфраструктура за управление на въздушното движение. Тази инфраструктура следва да се състои от напълно хармонизирани и оперативно съвместими компоненти, които да гарантират високо качество на въздушния транспорт в Европа.

(12)

Предвид броя на участниците, които ще трябва да се включат в този процес, и необходимите финансови средства и технически експертни умения от съществено значение за оптимизиране на дейностите е да се създаде юридическо лице, което да осигурява управлението на предназначените за проекта SESAR средства по време на фазата на развитие.

(13)

Следователно е необходимо да се създаде съвместно предприятие по смисъла на член 171 от Договора, което ще позволи постигането на значителен напредък в развитието на технологиите, свързани със системите за контрол на въздушното движение по време на фазата на развитие, и ще подготви фазата на разгръщане.

(14)

Основна задача на Съвместното предприятие е да ръководи научноизследователската и развойната дейност и дейността по утвърждаване в рамките на проекта SESAR, като обедини предоставеното от членовете на предприятието финансиране от обществени и частни източници и използва външни технически ресурси, по-специално опита и експертните умения на Евроконтрол.

(15)

Дейността, която Съвместното предприятие извършва в рамките на програма SESAR, е главно научноизследователска и развойна. Поради това финансирането на Общността следва да постъпва в частност по линия на рамковите програми за изследвания и развитие. Допълнителни средства могат да се изплащат от Програмата за трансевропейски транспортни мрежи в съответствие с член 4, буква ж) от Решение 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно насоките на Общността за развитие на трансевропейските транспортни мрежи ( 5 ), което предвижда възможността за финансиране на научноизследователска и развойна дейност.

(16)

Финансирането на Съвместното предприятие от страна на Общността следва на този етап от проекта да се ограничи до фазата на развитие и до периода, обхванат от текущите финансови перспективи за 2007—2013 г. Това обаче не лишава Съвета от възможността да преразгледа обхвата, управлението, финансирането и срока на Съвместното предприятие въз основа на постигнатия през фазата на развитие напредък.

(17)

Съществен елемент на проекта SESAR е значителното участие на авиационната промишленост. Следователно от основно значение е общественият дял от бюджета, предназначен за фазата на развитие на проекта, да бъде допълнен с участието на авиационната промишленост.

(18)

Съвместното предприятие следва да се създаде, преди да е приключила фазата на дефиниране, за да може да проследи работата през тази фаза и да подготви фазата на развитие с цел своевременно прилагане на Европейския генерален план за управление на въздушното движение.

(19)

Съветът следва да одобри с решение Европейския генерален план за управление на въздушното движение, включително неговото прехвърляне към Съвместното предприятие, с оглед модернизиране на управлението на въздушното движение в Европа, и следва също в този смисъл да преразглежда финансирането на проекта SESAR, и по-специално поетите ангажименти за финансово участие от промишлеността в Съвместното предприятие.

(20)

За улесняване на комуникациите с членовете-учредители, седалището на Съвместното предприятие следва да се установи в Брюксел.

(21)

Съвместното предприятие е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява с всички свои средства управление на обществена научноизследователска програма от общоевропейски интерес. Неговите двама членове учредители са международни организации, които извършват дейност от името на своите държави-членки. Това юридическо лице следва да получи, доколкото е възможно, най-значителните данъчни облекчения в държавата домакин.

(22)

Комисията следва да бъде подпомагана от Комитета за единно небе, създаден по силата на член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004. Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕС на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 6 ).

(23)

Необходимо е Комисията да информира редовно Европейския парламент и Съвета относно напредъка на Съвместното предприятие. Тази информация следва да се подава посредством извършваните от Комисията периодични прегледи и годишните доклади за дейността на Съвместното предприятие.

(24)

Правилата за организацията и функционирането на Съвместното предприятие следва да се определят с устав, който е даден в приложението.

(25)

Аеронавигационните такси се изплащат изцяло от ползвателите на въздушното пространство, с което те допринасят за финансиране на научноизследователската и развойната дейност в областта на управлението на въздушното движение. Ето защо те следва да получат подходящо представителство в Съвместното предприятие.

(26)

Общественото финансиране за фазите на дефиниране и развитие на проекта SESAR е значително и инвестициите в ново поколение управление на въздушното движение би следвало да се направят до голяма степен от държавите-членки, включително от определени от тях органи. Държавите-членки (на Европейския съюз и/или на Евроконтрол) следва да получат за нетърговски цели безплатен достъп до познанията, придобити в резултат от осъществяването на проекта, както и да им бъде позволено да използват тези познания за собствени цели, включително покани за търгове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Създаване на Съвместно предприятие

1.  С цел управление на дейностите от фазата на развитие на проекта за модернизиране управлението на въздушното движение в Европа и за повишаване на безопасността („проекта SESAR“) се създава Съвместно предприятие с наименование „Съвместно предприятие SESAR“ („Съвместното предприятие“).

▼M2

2.  Съвместното предприятие престава да съществува на 31 декември 2024 г. За да бъде взета предвид продължителността на „Хоризонт 2020“ —рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), установена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ) (рамкова програма „Хоризонт 2020“), поканите за представяне на предложения в рамките на Съвместното предприятие се отправят най-късно до 31 декември 2020 г. В надлежно обосновани случаи поканите за представяне на предложения могат да бъдат отправяни до 31 декември 2021 г.

▼M2 —————

▼B

4.  Обхватът, администрирането, финансирането и срокът на Съвместното предприятие се преразглеждат при необходимост от Съвета въз основа на предложение от Комисията, в зависимост от развитието на проекта и Генералния план за УВД, като се взема предвид оценката по член 7.

5.  Целта на Съвместното предприятие е да осигури модернизирането на Европейската система за управление на въздушното движение, като обедини и съгласува всички свързани научноизследователски и развойни дейности в Общността. Предприятието отговаря за изпълнението на Генералния план за УВД, и в частност за осъществяването на следните задачи:

 организиране и координиране на дейностите от фазата на развитие на проекта SESAR в съответствие с Генералния план за УВД, изготвен в резултат на ръководената от Евроконтрол фаза на дефиниране на проекта, чрез обединяване и управление на средствата от обществения и частния сектор в рамките на една структура,

 осигуряване на необходимото финансиране за дейностите от фазата на развитие на проекта SESAR в съответствие с Генералния план за УВД,

 осигуряване участието на основните заинтересовани страни в сектора на управление на въздушното движение в Европа, и по-специално: доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, професионалните сдружения на персонала, летищата, производителите на авиационно оборудване и техника, както и съответните научни институции или съответната научна общност,

 организиране на техническата работа във връзка с научноизследователската, развойната, сертификационната и проучвателната дейност, които ще се извършват под негово ръководство, като се избягва разпокъсването им,

▼M2

 осигуряване на контрол над дейностите, свързани с разработването на общи продукти, надлежно идентифицирани в Генералния план за УВД, чрез предоставяне на безвъзмездни средства за членове и чрез най-подходящите мерки, като възлагане на обществени поръчки или отпускане на безвъзмездни средства след покани за представяне на предложения за постигането на заложените в програмата цели, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013.

▼B

6.  Съвместното предприятие започва работа най-късно в момента, в който към него бъде прехвърлен Генералният план за УВД.

7.  Седалището на Съвместното предприятие се намира в Брюксел.

▼M1

Член 2

Правен статут

Съвместното предприятие е орган на Общността и притежава юридическа правосубектност. Във всяка държава-членка то се ползва от възможно най-пълната юридическа правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно правото на тази държава. То може по-специално да придобива или да се разпорежда с движимо или недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

▼M1

Член 2а

Персонал

1.  Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности, Условията за работа на другите служители на Европейските общности, както и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности с цел прилагане на посочените Правилник за длъжностните лица и Условия за работа, се прилагат за персонала на Съвместното предприятие и за неговия изпълнителен директор.

2.  Без да се засяга член 7, параграф 2 от неговия устав, Съвместното предприятие упражнява по отношение на своя персонал правомощията, които са предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на органа, оправомощен да сключва трудови договори съгласно Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

3.  Административният съвет приема съгласувано с Комисията необходимите правила за прилагане, посочени в член 110, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

4.  Персоналът се определя в щатното разписание на Съвместното предприятие, установено в годишния му бюджет.

▼M2

5.  Персоналът на Съвместното предприятие се състои от срочно наети служители и договорно наети служители. Общият срок на наемане не може да надвишава срока на съществуване на Съвместното предприятие.

▼M1

6.  Всички свързани с персонала разходи се поемат от Съвместното предприятие.

Член 2б

Привилегии и имунитети

1.  Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага за Съвместното предприятие и, доколкото за тях се прилагат предвидените в член 2, параграф 1 правила — за неговия персонал и изпълнителен директор. По отношение на данъците и митата Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага към Съвместното предприятие, считано от 15 октомври 2008 г.

2.  Сключа се административно споразумение между Съвместното предприятие и Белгия относно привилегиите и имунитетите и друга подкрепа, която да се предостави на Съвместното предприятие от белгийска страна.

Член 2в

Отговорност

1.  Договорната отговорност на Съвместното предприятие се урежда от съответните договорни разпоредби и приложимото към съответното споразумение или договор право.

2.  В случай на извъндоговорна отговорност Съвместното предприятие действа в съответствие с основните принципи, общи за правните системи на държавите-членки, и поправя всички вреди, причинени от неговия персонал при изпълнението на задълженията му.

3.  Всички плащания от Съвместното предприятие във връзка с посочените в параграфи 1 и 2 задължения и направените разходи и разноски във връзка с тях се считат за разходи на Съвместното предприятие и се покриват от неговите средства.

4.  Съвместното предприятие е единствено отговорно за изпълнението на задълженията си.

Член 2г

Компетентност на Съда на Европейските общности и приложимо право

1.  Съдът на Европейските общности е компетентен:

а) по всякакви спорове между членовете, които се отнасят до предмета на настоящия регламент и/или на устава, посочен в член 3;

б) съгласно всякакви арбитражни клаузи, съдържащи се в сключените от Съвместното предприятие споразумения и договори;

в) по искове, предявени срещу Съвместното предприятие, включително срещу решения на неговите органи, при условията, предвидени в членове 230 и 232 от Договора;

г) по спорове, свързани с обезщетение на вреди, причинени от персонала на Съвместното предприятие при изпълнение на неговите задължения.

2.  По отношение на всеки въпрос, който не е включен в приложното поле на настоящия регламент или на друг акт на правото на Общността, се прилага правото на държавата, в която се намира седалището на Съвместното предприятие.

▼B

Член 3

Устав на Съвместното предприятие

Приема се устав на Съвместното предприятие, който е даден в приложението и представлява неразделна част от настоящия регламент.

Член 4

Източници на финансиране

1.  Съвместното предприятие се финансира от вноски на членовете му, включително частни предприятия, в съответствие с членове 1 и 12 от неговия устав.

▼M2

2.  Вноската на Съюза съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., включително вноски на ЕАСТ, платени от бюджетните кредити, определени за рамковата програма „Хоризонт 2020“, възлиза на 585 000 000 EUR.

Условията за участието на Съюза се определят посредством общо споразумение и годишни финансови споразумения за изпълнение, които се сключват между Комисията от името на Съюза и Съвместното предприятие. Договореностите включват предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да изпълни своите задължения за разпространение на резултатите и за докладване, включително на единния портал за участниците, както и чрез други управлявани от Комисията електронни средства за разпространение на резултатите по линия на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и разпоредби за публикуване на поканите за представяне на предложения от Съвместното предприятие SESAR и на единния портал за участниците, както и чрез други управлявани от Комисията електронни средства за разпространение по линия на рамковата програма „Хоризонт 2020.“

▼M1

Общото споразумение предвижда Комисията да има право да се противопоставя на използването на участието на Общността за цели, за които счита, че противоречат на принципите на посочените в първа алинея програми на Общността или на Финансовия регламент или че увреждат интересите на Общността. В случай че Комисията се противопостави, участието на Общността не може да се използва от Съвместното предприятие за тези цели.

▼M2

3.  Всякакво финансово участие на Общността в Съвместното предприятие се преустановява след изтичане на финансовата перспектива за периода 2014—2020 г., освен ако Съветът не реши друго въз основа на предложение от Комисията.

▼M1

Член 4а

Финансови правила

▼M2

1.  Финансовите правила, приложими за Съвместното предприятие, се приемат от Административния съвет след консултация с Комисията. Те не се отклоняват от Рамковия финансов регламент, освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Съвместното предприятие и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие.

▼M2 —————

▼M1

Член 4б

Освобождаване от отговорност

Освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета за година n на Съвместното предприятие се предоставя от Европейския парламент по препоръка на Съвета преди 15 май на година n + 2. Във финансовите правила на Съвместното предприятие административният съвет предвижда процедура, която да бъде следвана, когато се предоставя освобождаване от отговорност, като се вземат предвид конкретните особености, произтичащи от характера на Съвместното предприятие като публично-частно партньорство, и по-специално от дела на частния сектор в бюджета.

▼B

Член 5

Комитет

1.  Комитетът за единно небе, създаден по силата на член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004 („Комитетът“), се информира редовно за работата на Съвместното предприятие. За тази цел Комисията включва проекта SESAR като точка в дневния ред на заседанията на Комитета.

▼M2

2.  Комисията приема позицията на Съюза в Административния съвет.

▼M2 —————

▼M2

4.  Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, позицията на Съюза в Административния съвет, що се отнася до решенията, засягащи съществени изменения на Генералния план за УВД, се приема от Комисията посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Член 6

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета за единно небе, създаден с Регламент (ЕО) № 549/2004. Това е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 7

Междинна оценка и доклад

До 30 юни 2017 г. Комисията с помощта на независими експерти Комисията извършва междинна оценка на прилагането на настоящия регламент и на постигнатите от Съвместното предприятие резултати, като се съсредоточава по-специално върху въздействието и ефективността на тези конкретни резултати, постигнати в определения срок, в съответствие с Генералния план за УВД. Оценките обхващат и методите на работа, както и общото финансово състояние на Съвместното предприятие. Комисията изготвя доклад за оценката, в който са изложени заключенията от оценката и забележките на Комисията. До 31 декември 2017 г. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от междинната оценка на Съвместното предприятие се вземат предвид при изготвянето на задълбочената оценка и междинната оценка, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) № 1291/2013.

▼B

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Член 1

Членове

1.  Учредители на Съвместното предприятие са, както следва:

 Европейската общност, представлявана от Европейската комисия („Комисията“),

 Европейската организация за безопасност на въздухоплаването („Евроконтрол“), представлявана от нейната агенция.

2.  Членове на Съвместното предприятие могат да станат:

 Европейската инвестиционна банка,

 всяко друго държавно или частно предприятие или орган, включително такива от трети страни, които са сключили поне едно споразумение с Европейската общност в областта на въздушния транспорт.

3.  Всяка молба за присъединяване се отправя до изпълнителния директор, който я предава на Административния съвет. Административният съвет решава дали да разреши започването на преговори. Ако бъде дадено разрешение, изпълнителният директор преговаря по условията на присъединяване и ги предоставя на Административния съвет. Тези условия включват в частност разпоредби относно финансовото участие и представителството в Административния съвет. Проектът на споразумение за членство се внася в Административния съвет за одобрение съгласно член 5, параграф 1, буква г).

4.  Когато решава дали да разреши започване на преговори за присъединяване с държавно или частно предприятие или орган, Административният съвет взема под внимание по-специално следните критерии:

 документирани познания и опит в управлението на въздушното движение и/или производството на такова оборудване и/или услуги с предназначение управление на въздушното движение,

 очакван принос на предприятието или органа към изпълнението на Генералния план за УВД,

 финансова стабилност на предприятието или органа,

 потенциален конфликт на интереси.

5.  Членството в Съвместното предприятие не може да бъде прехвърляно на трети страни освен с предварителното одобрение на Административния съвет, прието с единодушие.

Член 2

Органи на Съвместното предприятие

Органите на Съвместното предприятие са Административният съвет и изпълнителният директор.

Член 3

Състав и председателство на Административния съвет

1.  Административният съвет се състои от:

а) представител на всеки един от членовете на Съвместното предприятие;

б) военен представител;

в) представител на гражданските ползватели на въздушното пространство, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище;

г) представител на доставчиците на аеронавигационно обслужване, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище;

д) представител на производителите на оборудване и техника, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище;

е) представител на летищата, излъчен от представителна организация на европейско равнище;

ж) представител на органите, изразяващи интересите на персонала в сектора на управление на въздушното движение, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище;

з) представител на съответните научни институции или съответната научна общност, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище.

2.  Административният съвет се председателства от представител на Общността.

Член 4

Гласуване в Административния съвет

1.  Представителите, посочени в член 3, параграф 1, букви а) и в), имат право на глас.

2.  Членовете на Съвместното предприятие имат брой гласове, който е пропорционален на участието им в капитала на Съвместното предприятие. Независимо от първото изречение на настоящия параграф обаче Общността и Евроконтрол притежават всяка не по-малко от 25 % от общия брой гласове, а представителят на ползвателите на въздушното пространство, упоменат в член 3, параграф 1, буква в), има най-малко 10 % от общия брой гласове.

3.  Решенията на Административния съвет се приемат с обикновено мнозинство от гласовете, освен ако не е предвидено друго в настоящия устав.

4.  При равенство на гласовете Общността има решаващ глас.

5.  Всяко решение във връзка с присъединяването на нови членове (по смисъла на член 1, параграф 2), назначаването на изпълнителния директор, предложени изменения на настоящия устав, предложения до Комисията относно срока на Съвместното предприятие, прекратяването на Съвместното предприятие или решения, взети съгласно член 23, изисква положителен вот на представителя на Общността в Административния съвет.

6.  Решения във връзка с приемането на Генералния план за УВД и негови изменения изискват положителен вот на учредителите. Независимо от параграф 1 по-горе тези решения не се приемат, когато представителите, посочени в член 3, параграф 1, букви в), г), е) и ж), са единодушно против.

Член 5

Отговорности на Административния съвет

1.  Административният съвет отговаря по-специално за следното:

а) приема Генералния план за УВД, одобрен от Съвета по реда на член 1, параграф 2 от настоящия регламент, и одобрява всяко предложение за изменение на този план;

б) определя насоки и взема решения, необходими за изпълнението на фазата на развитие на проекта SESAR, и упражнява цялостен контрол върху изпълнението на проекта;

в) одобрява работната програма на Съвместното предприятие и годишните работни програми по член 16, параграф 1, както и годишния бюджет, включително плана за персонала;

г) разрешава започването на преговори и взема решение за присъединяването на нови членове и свързаните с това споразумения, както са посочени в член 1, параграф 3;

д) контролира изпълнението на споразуменията между членовете и Съвместното предприятие;

е) назначава и освобождава изпълнителния директор и одобрява организационната структура ►M1  , както и следи за качеството на работата на изпълнителния директор ◄ ;

ж) взема решения за размера на сумите и процедурите за изплащане на паричните вноски на членовете, както и за оценяването на непаричните вноски;

з) приема ►M1  финансови правила ◄ на Съвместното предприятие;

и) одобрява годишния финансов отчет и баланса;

й) приема годишния доклад за напредъка на фазата на развитие на проекта SESAR и финансовото състояние на проекта съгласно член 16, параграф 2;

к) взема решения по предложения до Комисията относно удължаването на срока и прекратяването на Съвместното предприятие;

л) установява процедури за предоставяне права на достъп до материалните и нематериалните активи, собственост на Съвместното предприятие, и прехвърлянето на тези активи;

▼M2

м) определя правилата и процедурите за възлагане на договори или предоставяне на безвъзмездни средства и други споразумения, необходими за изпълнение на Генералния план за УВД, включително специфични процедури относно избягването на конфликти на интереси;

н) взема решения по предложения до Комисията за изменение на устава;

▼B

о) упражнява други такива правомощия и изпълнява други такива функции, включително създаването на помощни органи, когато това е необходимо за целите на фазата на развитие на проекта SESAR;

п) приема разпореждания във връзка с прилагането на член 8.

2.  Административният съвет приема свой процедурен правилник, който гарантира гладкото и ефикасно протичане на работата му, по-специално в случай на значително нарастване на броя на членовете. Процедурният правилник включва също следните разпоредби:

▼M2

а) административният съвет заседава поне три пъти годишно. Извънредни заседания се свикват по искане на една трета от членовете на съвета, представляващи поне 30 % от правото на глас, по искане на Комисията или на изпълнителния директор;

▼B

б) заседанията обикновено се провеждат в седалището на Съвместното предприятие;

в) освен ако не се реши друго в частни случаи, изпълнителният директор участва в заседанията;

г) специфични процедури за откриване и недопускане на конфликти на интереси.

Член 6

Недопускане на конфликти на интереси

▼M2

1.  На членовете на Съвместното предприятие или на Административния съвет и на персонала на Съвместното предприятие не се разрешава да участват в подготовката, оценката или процедурата за отпускане на финансова подкрепа от Съвместното предприятие, по-специално вследствие на покани за участие в търгове или покани за представяне на предложения, ако те притежават, представляват или имат споразумения с органи, които са потенциални кандидати или заявители.

▼B

2.  Членовете на Съвместното предприятие и участниците в Административния съвет са длъжни да оповестят всякакви свои преки или косвени, лични или корпоративни интереси от изхода на обсъжданията на Административния съвет във връзка с който и да е въпрос от дневния ред. Това изискване важи и за персонала по отношение на възложените му задачи.

3.  Въз основа на оповестяването по параграф 2 Административният съвет може да реши да изключи членове, участници или членове на персонала от решения или задачи в случаите, когато е вероятно да възникне конфликт на интереси. Те няма да имат достъп до информация от областите, за които се счита, че са потенциален източник на конфликти на интереси.

Член 7

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Съвместното предприятие и е негов юридически представител. ►M1   По отношение на персонала изпълнителният директор упражнява правомощията, посочени в член 2а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 219/2007. ◄

▼M2

2.  Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Съвместното предприятие съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Съюза. Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Съвместното предприятие се представлява от председателя на Административния съвет.

Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди да изтече този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Съвместното предприятие.

Административният съвет, действайки по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в третата алинея от настоящия параграф, може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил продължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на общия срок.

Изпълнителният директор може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на Административния съвет по предложение на Комисията.

▼B

3.  Изпълнителният директор изпълнява задълженията си при спазване на пълна независимост в рамките на определените му/ѝ пълномощия.

4.  Изпълнителният директор ръководи изпълнението на проекта SESAR в рамките на общите насоки, установени от Административния съвет, пред който той/тя носи отговорност. Той/тя предоставя на Административния съвет цялата информация, необходима за изпълнение на неговите функции.

5.  Изпълнителният директор по-специално:

▼M1

а) наема, ръководи и упражнява надзор над персонала на Съвместното предприятие, включително персонала, посочен в член 8;

▼B

б) организира, ръководи и контролира дейността на Съвместното предприятие;

в) представя на Административния съвет предложенията си относно организационната структура;

г) изготвя и актуализира редовно общата и годишната работна програма на Съвместното предприятие, включително оценка на разходите по програмата, и ги представя на Административния съвет;

д) изготвя в съответствие с ►M1  финансови правила ◄ годишния проектобюджет, включително плана за персонала, и ги представя на Административния съвет;

е) осигурява спазването на задълженията на Съвместното предприятие по договорите и споразуменията, които то сключва;

ж) осигурява изпълнението на дейностите на Съвместното предприятие при пълна независимост и без всякакви конфликти на интереси;

з) изготвя годишния доклад за напредъка на проекта SESAR и неговото финансово състояние, както и други доклади, които Административният съвет може да поиска, и му ги представя;

и) представя на Административния съвет годишния финансов отчет и баланс;

й) представя на Административния съвет предложения за промени в структурата на проекта SESAR.

▼M1

Член 7а

Функция за вътрешен одит

За осъществяването на функциите, поверени на вътрешния одитор на Комисията по силата на член 185, параграф 3 от Финансовия регламент, отговаря административният съвет, който предвижда необходимото за целта, като отчита мащаба и обхвата на дейност на Съвместното предприятие.

▼M1

Член 8

Командироване на персонал в Съвместното предприятие

Всеки член на Съвместното предприятие може да предложи на изпълнителния директор да командирова в предприятието членове на своя персонал при условията на съответното споразумение, посочено в член 1, параграф 3 от настоящия устав. Персоналът, командирован в Съвместното предприятие, трябва да работи при пълна независимост под надзора на изпълнителния директор.

▼B

Член 9

Споразумения

▼M2

1.  За да изпълнява задачите, определени в член 1, параграф 5 от настоящия регламент, Съвместното предприятие може да сключва специфични споразумения с членовете си и да им предоставя безвъзмездни средства в съответствие с приложимите финансови разпоредби.

▼B

2.  Ролята и участието на Евроконтрол се определят в споразумение със Съвместното предприятие. В това споразумение:

а) се определят подробни разпоредби за прехвърляне и използване на резултатите от фазата на дефиниране към Съвместното предприятие;

б) се определят задачите и отговорностите на Евроконтрол при изпълнението на Генералния план за УВД под ръководството на Съвместното предприятие, като например:

i) организиране на научноизследователска и развойна дейност и дейност по утвърждаване в съответствие с работната програма на Съвместното предприятие;

ii) съгласуване на общите достижения за бъдещата система под ръководството на Евроконтрол;

iii) предлагане на възможни изменения на Генералния план за УВД след консултации със заинтересованите страни, изброени в член 1, параграф 5 от настоящия регламент;

iv) актуализиране на показателите за уеднаквяване (Европейски план за уеднаквяване и внедряване на системи за управление на въздушното движение, местен план за уеднаквяване и внедряване на системи за управление на въздушното движение);

v) поддържане на връзка с Международната организация за гражданска авиация.

3.  Всички споразумения с членовете включват подходящи разпоредби, с които се предотвратява възможен конфликт на интереси за членовете при изпълнение на задачите, поставени в тези споразумения.

4.  Представители на членовете на Съвместното предприятие не участват в негови обсъждания, свързани с преговори по сключването на техните собствени споразумения по параграф 1, и не получават достъп до документацията по тези обсъждания.

▼M2

Член 10

Договори и безвъзмездни средства

1.  Независимо от член 9 Съвместното предприятие може да сключва договори за доставка и услуги или споразумения за безвъзмездни средства с предприятия или консорциум от предприятия, по-специално за изпълнение на задачите, предвидени в член 1, параграф 5 от настоящия регламент.

2.  Съвместното предприятие гарантира, че посочените в параграф 1 договори и споразумения за безвъзмездни средства предвиждат правото на Комисията да извършва проверки с оглед осигуряване на защитата на финансовите интереси на Съюза.

3.  Договорите и споразуменията за безвъзмездни средства, посочени в параграф 1, включват всички необходими разпоредби, свързани с правата върху интелектуална собственост, посочени в член 18. С цел недопускане на конфликт на интереси членовете на Съвместното предприятие, участвали в определянето на вид дейност, която е предмет на процедура за възлагане на обществени поръчки или за предоставяне на безвъзмездни средства, включително и техният персонал, командирован съгласно член 8, не могат да вземат участие в извършването на тази дейност.

▼B

Член 11

Работни групи

1.  С цел изпълнение на задачите, предвидени в член 1, параграф 5 от настоящия регламент, Съвместното предприятие може да създаде ограничен брой работни групи, които да извършват дейности, неосъществени на друго място. Тези групи разчитат на експертните умения на професионалисти и работят при пълна прозрачност.

2.  Експертите, които участват в работните групи, не се числят към персонала на Съвместното предприятие.

3.  Работните групи се председателстват от представител на Съвместното предприятие.

Член 12

Финансови разпоредби

1.  Приходите на Съвместното предприятие се формират от източниците, изброени в член 4 от настоящия регламент.

2.  С цел започване на работата на Съвместното предприятие учредителите изплащат минимална начална вноска от 10 милиона EUR в рамките на една година от неговото създаване.

▼M2

3.  Членовете, посочени в член 1, параграф 2, второ тире, се задължават да изплатят минимална начална вноска от 10 млн. евро в рамките на една година от момента, в който е прието присъединяването им към Съвместното предприятие. Тази сума се намалява на 5 млн. евро за членове, които се включват в Съвместното предприятие в рамките на 24 месеца от неговото учредяване или след покана за набиране на нови членове.

▼B

По отношение на предприятия, включващи се за участие самостоятелно или колективно, които се приемат за малки или средни предприятия по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за малките и средните предприятия ( 8 ), размерът на сумата може да бъде намален до 250 000 EUR независимо от момента, в който са станали членове. На новите членове може да се предостави възможността да изплатят началната вноска на няколко части в течение на срок, който се договаря и определя в споразуменията, както е посочено в член 1, параграф 3.

4.  Административният съвет решава относно размера на сумите, които трябва да бъдат внесени от всеки член на Съвместното предприятие пропорционално на договореното с него финансово участие, и определя крайния срок, в който членовете трябва да изплатят своите вноски.

5.  Участие с непарични вноски е възможно освен в случаите, посочени в параграф 2. Непаричните вноски подлежат на оценка на стойността и необходимостта им за дейностите на Съвместното предприятие и се уточняват в споразуменията, посочени в член 1, параграф 3.

6.  Всеки член на Съвместното предприятие, който не успее да изпълни ангажиментите си за участие с непарична вноска или не внесе дължимата сума в определения краен срок, се лишава от право на глас в Административния съвет за шест месеца след изтичане на този краен срок, докато изпълни задължението си. Ако след шестмесечния срок задължението му все още не е изпълнено, неговото членство се отменя.

Член 13

Приходи

1.  Всички приходи на Съвместното предприятие се използват за подпомагане на задачите, посочени в член 1, параграф 5 от настоящия регламент. При спазване разпоредбите на член 25 разпределянето между членовете на Съвместното предприятие на приходи, надвишаващи разходите, се забранява.

▼M2

2.  Всяка лихва, начислена върху вноските, плащани от членовете на Съвместното предприятие, се счита за приход на Съвместното предприятие.

▼M1 —————

▼B

Член 15

Изпълнение и контрол на бюджета

1.  Финансовата година съвпада с календарната.

▼M1

2.  Всяка година изпълнителният директор представя на членовете прогноза за разходите по проекта SESAR, одобрени от административния съвет. Административният съвет предвижда във финансовите правила на Съвместното предприятие процедура, която да бъде следвана при представяне на оценката на разходите.

▼B

3.  Членовете незабавно съобщават на изпълнителният директор своите съображения относно разчета на разходите по проекта, и по-специално относно разчета на приходите и разходите за следващата година.

▼M1

4.  Въз основа на одобрената оценка на прогнозните разходи по проекта и след като вземе предвид получените от членовете бележки, изпълнителният директор подготвя проектобюджета за следващата година и го внася в административния съвет за приемане. Административният съвет предвижда във финансовите правила на Съвместното предприятие процедура, която да бъде следвана при внасяне на проектобюджета.

▼B

5.  В рамките на два месеца след приключване на всяка финансова година изпълнителният директор внася годишния финансов отчет и баланса за предходната година в Сметната палата на Европейските общности. Извършваният от Сметната палата одит се основава на записи и се осъществява на място.

6.  Изпълнителният директор представя годишния финансов отчет и баланса, заедно с доклада на Сметната палата, на Административния съвет, който ги одобрява с мнозинство от 75 % от гласовете. Изпълнителният директор е упълномощен и, по искане на Административния съвет, е длъжен да даде пояснения по доклада.

7.  Сметната палата изпраща своя доклад на членовете на Съвместното предприятие.

Член 16

Работна програма и доклади

▼M2

1.  Съвместното предприятие изготвя работната си програма въз основа на финансовата рамка, посочена в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, и въз основа на доброто управление и счетоводни принципи, определящи ясни цели и срокове. Тази програма се състои от:

▼B

а) обща работна програма, разделена на периоди от тридесет и шест месеца;

б) годишни работни програми, изготвяни ежегодно, в които се определят дейностите, сроковете и разходите на Съвместното предприятие за съответния период.

2.  Годишният доклад отразява напредъка на проекта SESAR, и по-специално сроковете, разходите и изпълнението на проекта.

▼M2

Член 17

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.  Съвместното предприятие взема подходящи мерки, за да гарантира, че когато се изпълняват дейности, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия посредством ефективни проверки, а ако се открият нередности, чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми, и при необходимост посредством ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.  Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи, както и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза.

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е упълномощена да осъществява контрол и проверки на място на икономически оператори, засегнати пряко или косвено от такова финансиране, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета ( 9 ), с оглед да се установи наличието на измама, корупция или всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение или решение за безвъзмездни средства или договор, свързани с финансиране от Съюза.

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с международни организации, споразуменията или решенията за безвъзмездни средства и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, изрично оправомощават Комисията, Сметната палата и OLAF да извършват такива одити, контрол и проверки на място.

▼B

Член 18

Права на собственост

Съвместното предприятие е собственик на всички материални и нематериални активи, които са създадени от него или са му били прехвърлени с оглед фазата на развитие на проекта SESAR, съгласно сключените от предприятието споразумения. Съвместното предприятие може да предостави права на достъп до придобитите в резултат от проекта познания на своите членове, както и на държавите-членки на Европейския съюз и/или Евроконтрол за техни собствени нетърговски цели.

▼M1

Член 19

Прозрачност

1.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ( 10 ) се прилага по отношение на документите, съхранявани от Съвместното предприятие.

2.  Съвместното предприятие приема практическите ред и условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 до 1 юли 2009 г.

3.  Решенията, взети от Съвместното предприятие SESAR съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до Омбудсмана или предмет на иск пред Съда на Европейските общности при условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

▼B

Член 20

Мерки за борба с измамите

1.  За целите на борба с измамите, корупцията и други незаконни действия се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, осъществявани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ( 11 ).

2.  Съвместното предприятие се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ( 12 ) и незабавно приема подходящи разпоредби, приложими за всички служители на Съвместното предприятие.

3.  Сметната палата и OLAF могат при необходимост да извършват проверки на място сред получателите на средства от Съвместното предприятие и длъжностните лица, отговорни за разпределението на тези средства.

▼M1

Член 21

Застраховка

Изпълнителният директор предлага на административния съвет да се сключи необходимата застраховка и Съвместното предприятие сключва договора за застраховката, за която има искане от страна на административния съвет.

▼B

Член 22

Поверителност

Съвместното предприятие гарантира защитата на чувствителна информация, чието неразрешено разкриване може да накърни интересите на договарящите страни. Предприятието прилага принципите и минималните стандарти за сигурност, определени и въведени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на инструкциите за сигурност на Съвета ( 13 ).

Член 23

Прехвърляне на материални и нематериални активи от Съвместното предприятие

След изтичане на срока, посочен в член 1 от настоящия регламент, прехвърлянето от Съвместното предприятие на всички или част от притежаваните от него материални и нематериални активи се извършва със съгласието на Административния съвет.

▼M2 —————

▼B

Член 25

Прекратяване на Съвместното предприятие

За целите на процедурата по прекратяване на Съвместното предприятие Административният съвет назначава един или повече ликвидатори, които спазват решенията на Административния съвет.

Член 26

Приложимо право

За неуредените в настоящия устав въпроси се прилага законодателството на държавата по седалището на Съвместното предприятие.( 1 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

( 3 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

( 4 ) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

( 5 ) ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

( 6 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

( 7 ) Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

( 8 ) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

( 9 ) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

( 10 ) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

( 11 ) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

( 12 ) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

( 13 ) ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2005/952/ЕО (ОВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 18).

Top