EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1033-20180219

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1033/2006 на Комисията от 4 юли 2006 година за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1033/2018-02-19

02006R1033 — BG — 19.02.2018 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1033/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2006 година

за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 186, 7.7.2006 г., стp. 46)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 929/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 октомври 2010 година

  L 273

4

19.10.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 923/2012 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2012 година

  L 281

1

13.10.2012

 M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 428/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2013 година

  L 127

23

9.5.2013

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2120 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2016 година

  L 329

70

3.12.2016

►M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/139 НА КОМИСИЯТА от 29 януари 2018 година

  L 25

4

30.1.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1033/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2006 година

за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящият регламент определя изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза, за да осигури съгласуваност на полетните планове, повторяемите полетни планове и свързаните с тях актуализирани съобщения между оператори, пилоти и единици за обслужване на въздушното движение посредством IFPS, или в периода, предшестващ първото предаване на разрешение от управлението на въздушното движение за полети, започващи от въздушното пространство, обхванато от настоящия регламент, или за период, предшестващ влизането на други полети в това въздушно пространство.

2.  Настоящият регламент е приложим за всички полети, за които е предвидено да оперират или които оперират като основно въздушно движение съгласно правилата за осъществяване на полета по прибори във въздушното пространство, определено в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 551/2004.

3.  Настоящият регламент се прилага за всяка от следните страни, участващи в предаването, модифицирането, приемането и разпространението на полетни планове:

а) оператори и агенти, действащи от тяхно име;

б) пилоти и агенти, действащи от тяхно име;

в) единици за обслужване на въздушното движение, предоставящи услуги на основно въздушно движение, опериращо съгласно правилата за осъществяване на полети по прибори.

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Регламент (ЕО) № 549/2004.

2.  В допълнение към определенията, посочени в параграф 1, се прилагат следните определения:

1. „полетен план“ означава специфична информация, представена на единиците за обслужване на въздушното движение, отнасяща се до планиран полет или част от полет на въздухоплавателно средство;

2. „предполетна фаза“ означава периода от първото предаване на полетен план до първото предоставяне на разрешение от службите за управление на въздушното движение;

3. „повтаряем полетен план“ означава полетен план, свързан със серия от често повтарящи се, редовно опериращи индивидуални полети с еднакви основни особености, предадени от оператор за запомняне и повтаряща се употреба от единиците за обслужване на въздушното движение;

4. „оператор“ означава човек, организация или предприятие, занимаващ/о се или предлагащ/о да се занимава с опериране на въздухоплавателни средства;

5. „единица за обслужване на въздушното движение“ (наричан по-долу „единица за ОВД“) означава гражданска или военна единица, отговорна за осигуряване на обслужване на въздушното движение;

6. „интегрирана система за обработка на начални полетни планове“ (наричана по-долу IFPS) означава система в Европейската мрежа за управление на въздушното движение, посредством която се предоставя централизирана услуга за полетно планиране и разпространение, която се занимава с приемане, потвърждаване и разпространение на полетни планове във въздушното пространство, обхванато от настоящия регламент;

7. „разрешение от единица за контрол на въздушното движение“ (наричано по-долу „разрешение ОКВД“) означава разрешение за въздухоплавателно средство да продължи при определени условия, определени от единица за контрол на въздушното движение;

▼M2

8. „ППП“ (IFR) е съкращението, използвано за обозначаване на правилата за полети по прибори;

▼B

9. „единица за контрол на въздушното движение“ (наричан по-долу „единица за КВД“) означава различен районен център за контрол, единица за контрол на подхода и летищна контролна кула;

10. „основни позиции на полетен план“ означава следните позиции от полетния план:

а) идентификация на самолета;

б) летище за излитане;

в) разчетна дата за начало на движението;

г) разчетно време за начало на движението;

д) летище за кацане;

е) маршрут, изключващ процедури в района на терминала;

ж) крейсерска/и скорост/и и изисквано/и ниво/а на полета;

з) вид самолет и категория на турбуленция от аеродинамична следа;

и) правила за осъществяване на полета и вид полет;

й) оборудване на самолета и свързаните с него възможности;

11. „създател“ означава човек или организация, представяща полетни планове и всякакви свързани актуализирани съобщения до IFPS, включително пилоти, оператори, или агенти, действащи от тяхно име и единици за ОВД.

12. „начален полетен план“ означава полетен план, първоначално предаден от създателя, който включва промени, ако има такива, въведени и приети от пилоти, оператори и агенти, единица за ОВД или централизираната служба за полетно планиране, обработка и разпространение на полетни планове, по време на предполетната фаза;

13. „идентификация на самолета“ означава група от букви, цифри или тяхна комбинация, която или е идентична на или е кодираният еквивалент на позивната на въздухоплавателното средство, която трябва да се употребява в комуникацията въздух-земя и която се употребява, за да се идентифицира самолетът в комуникациите на обслужването на въздушното движение;

14. „разчетна дата за начало на движението“ означава разчетната дата, на която самолетът ще започне движение, свързано с излитане;

15. „разчетно време за начало на движението“ означава разчетното време, в което самолетът ще започне движение, свързано с излитане;

▼M5

16. „процедури в района на терминала“ означава стандартните отлитания по прибори и стандартните долитания по прибори, както са определени в Процедурите за аеронавигационно обслужване на ИКАО — Експлоатация на въздухоплавателните средства (PANS-OPS, док. 8168 — том 1 — пето издание — 2006 г., включващо всички изменения до № 7).

▼B

Член 3

Оперативна съвместимост и изисквания за изпълнение

▼M2

1.  Разпоредбите, посочени в приложението, се прилагат при предаването, приемането и разпространението на полетните планове за всеки полет, предмет на настоящия регламент, и при всички промени на основните позиции в полетен план в предполетна фаза в съответствие с настоящия регламент.

▼B

2.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят, че когато IFPS получи полетен план или промяна към него, тя:

а) го проверява за съответствие с конвенциите за формата и данните;

б) го проверява за пълнота и доколкото е възможно, за точност;

в) предприема действия, ако е необходимо, да го направи приемлив за службите за управление на въздушното движение; и

г) съобщава на създателя му за приемането на полетния план или промените в него.

3.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят, че IFPS съобщава на всички заинтересовани единици за ОВД приетия полетен план и всякакви предполетни промени в главните позиции на полетния план и свързаните с него актуализирани съобщения.

4.  Създателят, когато не е операторът или пилотът, гарантира, че условията за приемане на полетния план и всякакви необходими промени към тези условия, известени от IFPS, са на разположение на оператора или пилота, който е предал този план.

5.  Операторът гарантира, че условията за приемане на полетния план и всякакви необходими промени към него, както са нотифицирани от IFPS на създателя, ще бъдат включени в планираната полетна операция и ще бъдат съобщени на пилота.

6.  Операторът гарантира преди извършване на полета, че съдържанието на началния полетен план отразява точно оперативните намерения.

7.  Единиците за КВД по време на предполетната фаза чрез IFPS предоставят на разположение всякакви необходими промени, които засягат маршрута или главните позиции на полетното ниво в полетния план, които могат да засегнат безопасното ръководство на полета, за полетни планове и свързаните актуализирани съобщения, предварително получени от тях от IFPS.

Никакви други промени или анулиране на полетен план не могат да се правят от единица за КВД в предполетната фаза без координиране с оператора.

8.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят, че IFPS информира създателя на полетния план за всички необходими промени в предполетната фаза, посочени в параграф 7, първа алинея.

9.  Когато единиците за ОВД не са получили предварително никакъв полетен план от IFPS за полет, влизащ във въздушното пространство под тяхна отговорност, засегнатите единици предоставят на разположение чрез IFPS поне индентификацията на самолета, вида самолет, мястото на навлизане в техния обсег на отговорност, времето и нивото на полет в тази точка, маршрута и летището на предназначение за такива полети.

Член 4

Изисквания за безопасност

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят, че всички промени на съществуващите процедури за полетни планове в предполетната фаза, обхванати от настоящия регламент, или всякакво въвеждане на нови процедури, ще бъдат предшествани от оценка на безопасността, включваща процеси на идентификация на опасностите, оценка на риска и намаляването му, провеждани от заинтересованите страни.

Член 5

Допълнителни изисквания

1.  Единиците за ОВД гарантират, че техните служители, занимаващи се с планирането на полетите, са своевременно запознати със съответните разпоредби от настоящия регламент и са подходящо обучени за служебните си функции.

2.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят, че персоналът, отговарящ за работата на IFPS във връзка с планирането на полетите, е своевременно запознат със съответните разпоредби от настоящия регламент и е подходящо обучен за служебните си функции

3.  Единиците за ОВД:

а) изготвят и поддържат работни наръчници, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволят на оперативния персонал да прилага разпоредбите на настоящия регламент;

б) гарантират, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са предмет на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в) гарантират, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие със съответните разпоредби, определени в настоящия регламент.

4.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че централизираната служба за обработка и разпространение на полетното планиране:

а) изготвя и поддържа работни наръчници, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволи на оперативния персонал да прилага разпоредбите на настоящия регламент;

б) гарантират, че наръчниците, посочени в буква а), са достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са предмет на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в) гарантират, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие със съответните разпоредби, определени в настоящия регламент.

5.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да осигурят съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ

Разпоредби, посочени в член 3, параграф 1

1. Раздел 4 на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията ( 1 ).

▼M5

2. Глава 4, раздел 4.4 (Полетни планове) и глава 11, параграф 11.4.2.2 (Съобщения за движение) от PANS-ATM, док. 4444 на ИКАО (16-о издание от 2016 г., включващо всички изменения до № 7А).

▼M4

3. Глава 2 (Полетни планове) и глава 6, параграф 6.12.3 (Гранични разчети) от Допълнителни регионални процедури, док. 7030, Европейски (ЕUR) допълнителни регионални процедури (5-о издание от 2008 г., включващо всички изменения до № 9).( 1 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

Top