EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0474-20201208

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/474/2020-12-08

02006R0474 — BG — 08.12.2020 — 036.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 474/2006 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2006 година

за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 084, 23.3.2006 г., стp. 14)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 910/2006 of 20 June 2006 (*)

  L 168

16

21.6.2006

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1543/2006 НА КОМИСИЯТА от 12 октомври 2006 година

  L 283

27

14.10.2006

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 235/2007 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2007 година

  L 66

3

6.3.2007

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 787/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2007 година

  L 175

10

5.7.2007

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1043/2007 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2007 година

  L 239

50

12.9.2007

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1400/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2007 година

  L 311

12

29.11.2007

 M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 331/2008 НА КОМИСИЯТА от 11 април 2008 година

  L 102

3

12.4.2008

 M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2008 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2008 година

  L 197

36

25.7.2008

 M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1131/2008 НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 2008 година

  L 306

47

15.11.2008

 M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 298/2009 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2009 година

  L 95

16

9.4.2009

 M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 619/2009 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2009 година

  L 182

4

15.7.2009

 M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1144/2009 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2009 година

  L 312

16

27.11.2009

 M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 273/2010 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2010 година

  L 84

25

31.3.2010

 M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 590/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2010 година

  L 170

9

6.7.2010

 M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 791/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2010 година

  L 237

10

8.9.2010

 M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1071/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2010 година

  L 306

44

23.11.2010

 M17

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 390/2011 НА КОМИСИЯТА от 19 април 2011 година

  L 104

10

20.4.2011

 M18

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1197/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 2011 година

  L 303

14

22.11.2011

 M19

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 295/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 април 2012 година

  L 98

13

4.4.2012

 M20

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1146/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2012 година

  L 333

7

5.12.2012

 M21

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 659/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2013 година

  L 190

54

11.7.2013

 M22

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1264/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2013 година

  L 326

7

6.12.2013

 M23

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 368/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2014 година

  L 108

16

11.4.2014

 M24

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1318/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2014 година

  L 355

8

12.12.2014

 M25

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2015 година

  L 162

65

27.6.2015

 M26

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2322 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2015 година

  L 328

67

12.12.2015

 M27

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/963 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2016 година

  L 160

50

17.6.2016

 M28

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2214 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2016 година

  L 334

6

9.12.2016

 M29

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/830 НА КОМИСИЯТА от 15 май 2017 година

  L 124

3

17.5.2017

 M30

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2215 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2017 година

  L 318

1

2.12.2017

 M31

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/871 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2018 година

  L 152

5

15.6.2018

 M32

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1866 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2018 година

  L 304

10

29.11.2018

 M33

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/618 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2019 година

  L 106

1

17.4.2019

 M34

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2105 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2019 година

  L 318

79

10.12.2019

 M35

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/736 НА КОМИСИЯТА от 2 юни 2020 година

  L 172

7

3.6.2020

►M36

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1992 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2020 година

  L 410

49

7.12.2020(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 474/2006 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2006 година

за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

Настоящият регламент въвежда списък на Общността на въздушни превозвачи, които са предмет на оперативна забрана вътре в Общността, посочено в глава II от Основния регламент.

Член 2

Оперативни забрани

1.  
Въздушните превозвачи, упоменати в приложение А, са предмет на забрана вътре в Общността за всички техни операции.
2.  
Въздушните превозвачи, упоменати в приложение Б, са предмет на операционни ограничения вътре в Общността. Операционните ограничения се състоят от забрана за използване на определен самолет или определен тип, споменат в приложение Б.

Член 3

Привеждане в изпълнение

Държавите-членки информират Комисията за мерките, взети съгласно 3, параграф 1 от Основния регламент, да приведат в изпълнение на тяхна територия, оперативните забрани, включени в списъка на Общността, по отношение на въздушните превозвачи, които са предмет на тези забрани.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M36
ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО Е НАЛОЖЕНА ОПЕРАТИВНА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ ( 1 )Фирма на юридическото лице на въздушния превозвач, посочена в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Венесуела

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Иран

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Нигерия

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Зимбабве

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Афганистан, в това число

 

 

Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines и Heli Malongo, включително

 

 

Ангола

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Ангола

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Неизвестен

Ангола

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Ангола

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Неизвестен

Ангола

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Неизвестен

Ангола

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Неизвестен

Ангола

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Армения, включително

 

 

Армения

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Армения

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Армения

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Армения

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Армения

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM AOC 017

LUR

Армения

MARS AVIA

AM AOC 066

MRS

Армения

SKYBALL

AM AOC 069

N/A

Армения

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Конго (Бразавил), включително

 

 

Конго (Бразавил)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Неизвестен

Конго (Бразавил)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Конго (Бразавил)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Конго (Бразавил)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Конго (Бразавил)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Неизвестен

Конго (Бразавил)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Неизвестен

Демократична република Конго

(ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, в това число

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Киргизстан, включително

 

 

Киргизстан

AIR COMPANY AIR KG

50

Неизвестен

Киргизстан

AIR MANAS

17

MBB

Киргизстан

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизстан

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизстан

TEZ JET

46

TEZ

Киргизстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, в това число

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

AL MAHA AVIATION

030/18

Неизвестен

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Молдова, с изключение на Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo, включително

 

 

Молдова

Î.M „VALAN ICC“ SRL

MD009

VLN

Молдова

CA „AIM AIR“ SRL

MD015

AAM

Молдова

CA „AIR STORK“ SRL

MD018

MSB

Молдова

Î M „MEGAVIATION“ SRL

MD019

ARM

Молдова

CA „PECOTOX-AIR“ SRL

MD020

PXA

Молдова

CA „TERRA AVIA“ SRL

MD022

TVR

Молдова

CA „FLY PRO“ SRL

MD023

PVV

Молдова

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, в това число

 

 

Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Непал

ALTITUDE AIR

085/2016

Неизвестен

Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Непал

SUMMIT AIR

064/2010

Неизвестен

Непал

HELI EVEREST

086/2016

Неизвестен

Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Непал

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Неизвестен

Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Непал

MANANG AIR PVT

082/2014

Неизвестен

Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Непал

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Неизвестен

Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

Неизвестен

Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Непал

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Непал

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сиера Леоне

 

 

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Судан, в това число

 

 

Судан

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Судан

BADR AIRLINES

35

BDR

Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Судан

ELDINDER AVIATION

8

DND

Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Судан

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Судан

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Судан

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Судан

SUN AIR

51

SNR

Судан

TARCO AIR

56

TRQ

Судан
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА ( 2 )Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

Тип на въздухоплавателните средства с ограничение

Регистрационни знаци и (ако има такива) производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият самолетен парк с изключение на: LET 410 UVP.

Целият самолетен парк с изключение на: D6-CAM (851336).

Коморски острови

IRAN AIR

FS100

IRA

Иран

Всички въздухоплавателни средства тип Fokker F100 и тип Boeing B747

Въздухоплавателни средства тип Fokker F100, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства тип Boeing B747, както е посочено в САО.

Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Северна Корея

Целият самолетен парк с изключение на: 2 ВС тип TU 204.

Целият самолетен парк с изключение на: P-632, P-633.

Северна Корея( 1 ) На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за извършване на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, на който не е наложена оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

( 2 ) На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за извършване на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, на който не е наложена оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

Top