EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0785-20200730

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/785/2020-07-30

02004R0785 — BG — 30.07.2020 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 785/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

(ОВ L 138, 30.4.2004 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година

  L 311

1

21.11.2008

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 285/2010 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2010 година

  L 87

19

7.4.2010

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019

►M4

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1118 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2020 година

  L 243

1

29.7.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 785/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средстваЧлен 1

Цел

1.  Целта на настоящия регламент е да се установят минимални застрахователни изисквания за въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства по отношение на пътници, багаж, товари и трети лица.

2.  По отношение на превоза на поща застрахователните изисквания са тези, които са посочени в Регламент (ЕИО) № 2407/92 и в националното законодателство на държавите-членки.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за всички въздушни превозвачи и всички оператори на въздухоплавателни средства, които летят към, от и над територията на държава-членка, за която се прилага Договора.

2.  Настоящият регламент не се прилага за:

а) 

държавни въздухоплавателни средства, както е посочено в член 3, буква б) от Конвенцията за гражданска авиация, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г.;

б) 

модели на въздухоплавателни средства с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг;

в) 

крачно-катапултирани летателни апарати (включително захранвани с енергия парапланери и ръчни планери);

г) 

привързани балони;

д) 

хвърчила;

е) 

парашути (включително парашути с възходящо и низходящо движение);

ж) 

летателни апарати, включително планери с максимално излетно тегло по-малко от 500 кг и микросветлини, които:

— 
се използват за нетърговски цели или
— 
се използват за локално полетно обучение, в което не се включва пресичане на международни граници,

дотолкова доколкото се засягат застрахователните задължения по настоящия регламент, свързани с рисковете от война и тероризъм.

3.  Прилагането на настоящия регламент за летище Гибралтар се подразбира, че няма да накърни съответните правни положения на Кралство Испания и Обединеното кралство по отношение на спора за суверенитет над територията, на която е разположено летището.

4.  Прилагането на настоящия регламент за летище Гибралтар ще бъде преустановено до влизането в сила на споразумението, включено в съвместната декларация на министрите на външните работи на Кралство Испания и Обединеното кралство от 2 декември 1987 г. Правителствата на Испания и на Обединеното кралство ще информират Съвета за датата на влизането в сила.

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящия регламент:

а)

„въздушен превозвач“означава предприятие за въздушен транспорт с валиден оперативен лиценз;

б)

„въздушен превозвач на Общността“означава въздушен превозвач с валиден лиценз за експлоатация, издаден от държава-членка в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2407/92;

в)

„оператор на въздухоплавателно средство“означава лице или организация, които не са въздушен превозвач, извършващ непрекъснато ефективно използване или експлоатация на въздухоплавателното средство; физическото или юридическото лице, на чието име е регистрирано въздухоплавателното средство, се приема за оператор, освен ако лицето не докаже, че операторът е друго лице;

г)

„полет“ означава:

— 
по отношение на пътниците и нерегистрирания багаж – периодът на транспортиране на пътниците с въздухоплавателното средство, включително качване и слизане от борда,
— 
по отношение на товарите и регистрирания багаж – периодът на транспортиране на багажа и товарите от момента на приемане на багажа или товарите от въздушния превозвач до момента на доставянето му на получателя, който има право,
— 
по отношение на трети лица – използването на въздухоплавателното средство от момента, когато към неговите двигатели се подаде мощност за рулиране или действително излитане до момента, когато въздухоплавателното средство е на земната повърхност или двигателите му са окончателно спрели; в допълнение това означава движението на въздухоплавателното средство чрез средства за теглене или избутване назад или чрез мощности, типични за задвижване или повдигане на въздухоплавателното средство, по-специално въздушни потоци;

д)

„SDR“означава специфично право за изтегляне, както е дефинирано от Международния валутен фонд;

е)

„МТОМ“означава максимално допустимо излетно тегло, което съответства на сертифицирани стойности, специфични за всички видове въздухоплавателни средства, както е посочено в сертификата за летателна годност на въздухоплавателното средство;

ж)

„пътник“означава всяко лице, което участва в полета със съгласието на въздушния превозвач или на оператора на въздухоплавателното средство, с изключение на дежурните членове на летателния и кабинния екипаж;

з)

„трета страна“означава всяко физическо или юридическо лице, с изключение на пътниците и дежурните членове на летателния и кабинния екипаж;

и)

„търговска операция“означава операция, извършвана срещу възнаграждение и/или за сметка на отсрещната страна.

Член 4

Принципи на застраховане

1.  Въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, ще бъдат застраховани в съответствие с настоящия регламент по отношение на тяхната специфична авиационна отговорност във връзка с пътници, багаж, товари и трети лица. Застрахователните рискове включват война, терористични актове, отвличане на въздухоплавателни средства, саботаж, незаконна конфискация на въздухоплавателни средства и граждански безредици.

2.  Въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства осигуряват съществуването на застрахователно покритие за всеки полет независимо дали използваното въздухоплавателно средство е на тяхно разположение като собствено или е взето чрез споразумение за лизинг, или чрез съвместни или франчайзингови операции, споразумение за съвместно използване на кодови обозначения или друго споразумение от този характер.

3.  Настоящият регламент не засяга правилата за отговорност, произтичащи от:

— 
международните конвенции, по които държавите-членки и/или Общността са страни;
— 
правото на Общността и
— 
вътрешното право на държавите-членки.

Член 5

Спазване на регламента

1.  Въздушните превозвачи и, когато се изисква, операторите на въздухоплавателни средства, както е посочено в член 2, доказват съответствие със застрахователните изисквания, описани в настоящия регламент, като представят на компетентните органи на съответната държава-членка застрахователен сертификат или друго доказателство за валидна застраховка.

2.  За целите на този член „съответната държава-членка“ означава държавата-членка, която издава лиценз за експлоатация на въздушен превозвач от Общността, или държавата-членка, в която е регистрирано въздухоплавателното средство или оператора на въздухоплавателното средство. За въздушни превозвачи, регистрирани извън Общността, използващи въздухоплавателни средства, регистрирани извън Общността, „съответната държава-членка“ означава държавата-членка, от или към която се изпълняват полетите.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите-членки, над които се прелита, могат да поискат въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, да представят доказателства за валидна застраховка в съответствие с настоящия регламент.

4.  По отношение на въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства, използващи въздухоплавателни средства, регистрирани в Общността, депозирането на доказателство за застраховка в държавата-членка, посочена в параграф 2, е достатъчно за всички държави-членки, без да се засягат разпоредбите на член 8, параграф 6.

5.  В изключителни случай на срив на застрахователния пазар Комисията може да определи съответни мерки за прилагане на параграф 1 в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2.

Член 6

Застраховка по отношение на отговорност за пътници, багаж и товари

1.  За отговорност по отношение на пътници минималното застрахователно покритие ще бъде 250 000 SDR на пътник. По отношение на нетърговски операции, извършвани с въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло до 2 700  кг, държавите-членки могат да установят по-ниско ниво на минималното застрахователно покритие при условие, че това покритие е най-малко 100 000 SDR на пътник.

▼M4

2.  За отговорност по отношение на багаж минималното застрахователно покритие ще бъде 1 288 SDR на пътник при търговски операции.

3.  За отговорност по отношение на товари минималното застрахователно покритие ще бъде 22 SDR на килограм при търговски операции.

▼B

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на полети над територията на държавите-членки, извършвани от въздушни превозвачи, регистрирани извън Общността и от оператори на въздухоплавателни средства, използващи въздухоплавателни средства, регистрирани извън Общността, които не включват кацане или излитане от тази територия.

▼M3

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на стойностите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, когато изменения в съответните международни споразумения го налагат.

▼B

Член 7

Застраховка по отношение на отговорност към трети лица

1.  Категория

МТОМ

(кг)

Минимална застраховка

(милиони SDR)

1

< 500

0,75

2

< 1000

1,5

3

< 2700

3

4

< 6000

7

5

< 12000

18

6

< 25000

80

7

< 50000

150

8

< 200000

300

9

< 500000

500

10

≥ 500000

700

Ако в даден момент не е налице застрахователното покритие за щети спрямо трети лица, дължащи се на война или терористични действия, не е налице за въздушен превозвач или оператор на въздухоплавателно средство на основата на злополука, този въздушен превозвач или оператор на въздухоплавателно средство може да удовлетвори своето задължение да застрахова такива рискове чрез застраховане на съвкупна база. Комисията отблизо следи прилагането на тази разпоредба, за да гарантира, че такава съвкупност е най-малко еквивалентна на съответната стойност, посочена в таблицата.

▼M3

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на стойностите, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато изменения в съответните международни споразумения го налагат.

▼B

Член 8

Прилагане и санкции

1.  Държавите-членки следят за спазването на настоящия регламент от въздушните превозвачи и операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 2 на настоящия регламент.

2.  За целите на параграф 1 и без да се засяга параграф 7, по отношение на полетите, извършвани от въздушни превозвачи, регистрирани извън Общността, или от въздухоплавателни средства, регистрирани извън Общността, които не включват кацане или излитане от държава-членка, както и по отношение на кацания в държави-членки по причини, несвързани с трафика, съответните държави-членки могат да поискат доказателство за съответствие със застрахователните изисквания, установени в настоящия регламент.

3.  Когато е необходимо, държавите-членки могат да поискат допълнителни доказателства от съответния въздушен превозвач, оператор на въздухоплавателно средство или застраховател.

4.  Санкциите за нарушения на настоящия регламент следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

5.  По отношение на въздушни превозвачи от Общността тези санкции могат да включват отнемане на оперативния лиценз в съответствие с разпоредбите на законодателството на Общността.

6.  По отношение на въздушни превозвачи, регистрирани извън Общността или оператори на въздухоплавателни средства, регистрирани извън Общността, санкциите могат да включват отнемане на правото на кацане на територията на държава-членка.

7.  Когато държавите-членки не са удовлетворени от спазването на условията по настоящия регламент, те няма да дават разрешение на въздухоплавателното средство за излитане, преди съответният въздушен превозвач или оператор на въздухоплавателни средства да представи доказателства за адекватно застрахователно покритие в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

▼M3

Член 8а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 5 и в член 7, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 1 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 5 и член 7, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼B

Член 9

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет, съставен съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. за достъп на въздушните превозвачи от Общността до въздушните трасета в границите на Общността ( 2 ).

2.  Когато има позовавания на този параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е фиксиран на три месеца.

▼M3 —————

▼B

4.  Комитетът може да бъде консултиран от Комисията по всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

Член 10

Доклад и сътрудничество

1.  До 30 април 2008 г. Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за дейността съгласно настоящия регламент.

2.  При поискване, държавите-членки предоставят информация на Комисията във връзка с прилагането на настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила дванадесет месеца след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 240, 24.8.1992, стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕС) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2001, стр. 1).

Top