EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0552-20180911

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/552/2018-09-11

02004R0552 — BG — 11.09.2018 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 10 март 2004 година

относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение

(Регламент за оперативната съвместимост)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 096, 31.3.2004, p.26)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година

L 212

1

22.8.2018

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02004R0552-20091204
Top