EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R2042-20120801

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2042/2012-08-01

2003R2042 — BG — 01.08.2012 — 007.003


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2003 година

относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 315, 28.11.2003 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 707/2006 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2006 година

  L 122

17

9.5.2006

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 376/2007 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2007 година

  L 94

18

4.4.2007

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1056/2008 НА КОМИСИЯТА от 27 октомври 2008 година

  L 283

5

28.10.2008

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 127/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година

  L 40

4

13.2.2010

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 962/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2010 година

  L 281

78

27.10.2010

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1149/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2011 година

  L 298

1

16.11.2011

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 593/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2012 година

  L 176

38

6.7.2012
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2003 година

относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Цел и приложно поле

1.  Настоящият регламент установява общи технически изисквания и административни процедури за осигуряване поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, включително всички компоненти за монтиране в тях, които са:

а) регистрирани в държава-членка, или

б) регистрирани в трета страна и се използват от оператор, над чиято дейност дадена държава-членка упражнява надзор.

2.  Параграф 1 не се прилага за въздухоплавателни средства, чийто регулативен надзор за безопасност е прехвърлен на трета страна и които не се използват от оператор в Общността, както и за въздухоплавателните средства, посочени в приложение II към Основния регламент.

3.  Разпоредбите на настоящия регламент, свързани с търговския въздушен транспорт, се прилагат за лицензираните авиационни превозвачи, както са определени по правото на Общността.

Член 2

Определения

В приложното поле на Основния регламент се използват следните определения:

а) „въздухоплавателно средство“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност;

б) „персонал, отговарящ за сертифицирането“ означава персоналът, който отговаря за повторното въвеждане в експлоатация на въздухоплавателно средство или компонент след извършване на техническо обслужване;

в) „компонент“ означава двигател, витло, част или уред;

г) „поддържане на летателната годност“ означава всички процеси, гарантиращи, че по всяко време от срока на експлоатация въздухоплавателното средство отговаря на изискванията за летателна годност, които са в сила, и е годно за безопасна експлоатация;

д) „САВ“ означава Съвместни авиационни власти (JAA);

е) „ОАИ“ означава Общи авиационни изисквания (JAR);

ж) „голямо въздухоплавателно средство“ означава въздухоплавателно средство, класифицирано като самолет с максимална излетна маса повече от 5 700 кг, или вертолет с повече от един двигател;

з) „техническо обслужване“ означава една от дейностите или комбинация от основен ремонт, поправка, преглед, подмяна, модификация или отстраняване на дефекти от въздухоплавателно средство или компонент с изключение на предполетния преглед;

и) „организация“ означава физическо лице, юридическо лице или част от юридическо лице. Такава организация може да бъде създадена на повече от едно място на територията на държавите-членки или извън нея;

й) „предполетен преглед“ означава преглед, извършван преди полет, за да се установи дали въздухоплавателното средство е годно за планирания полет;

▼M7

к) „въздухоплавателно средство ELA1“ означава всяко от следните пилотирани европейски леки въздухоплавателни средства:

i) самолет с максимална излетна маса (MTOM) от 1 200  kg или по-малко, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство, задвижвано от двигател;

ii) планер или мотопланер с MTOM от 1 200  kg или по-малко;

iii) балон с максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400  m3 за балоните с горещ въздух, 1 050  m3 за балоните с газ и 300 m3 за привързаните балони с газ;

iv) дирижабъл, проектиран за не повече от 4 пътници и максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400  m3 за дирижабли с горещ въздух и 1 000  m3 за дирижабли с газ;

▼M3

л) „въздухоплавателно средство LSA“ означава лек спортен самолет, който притежава всички следни характеристики:

i) максимална излетна маса (MTOM) не повече от 600 kg;

ii) максимална скорост на сриване в конфигурация за кацане (VS0) не повече от 45 възела калибрирана въздушна скорост (CAS) при максимална сертифицирана излетна маса и най-критичния център на тежестта;

iii) максимална пътниковместимост не повече от две лица, включително пилота;

iv) единичен нетурбинен двигател, снабден с витло;

v) салон, който не е херметически затворен.

▼M4

м) „основно място на стопанска дейност“ е главното или регистрираното управление на дадено предприятие, в което биват упражнявани основните финансови функции и оперативен контрол върху дейностите, посочени в настоящия регламент.

▼B

Член 3

Изисквания за поддържане на летателната годност

1.  Поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство и компоненти се извършва в съответствие с разпоредбите на приложение I.

2.  Организациите и персоналът, участващи в поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство и компоненти, включително техническото обслужване, отговарят на разпоредбите на приложение I и ако е целесъобразно, на разпоредбите на членове 4 и 5.

▼M2

3.  Чрез дерогация от параграф 1 поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство, притежаващо разрешение за полет, се осигурява въз основа на конкретните мерки за поддържане на летателната годност, определени в разрешението за полет, издадено в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията.

▼M3

4.  За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, всеки сертификат за преглед на летателната годност или равностоен документ, издаден в съответствие с изискванията на държавата-членка и валиден към 28 септември 2008 г., е валиден до датата на неговото изтичане или до 28 септември 2009 г., което от двете настъпи първо. След изтичането на неговата валидност компетентният орган може да преиздаде или да удължи еднократно сертификата за преглед на летателната годност или равностойния документ за една година, ако това е допустимо съгласно изискванията на държавата-членка. При последващо изтичане компетентният орган може да преиздаде или да удължи още веднъж сертификата за преглед на летателната годност или на равностойния документ за една година, ако това е допустимо съгласно изискванията на държавата-членка. Не се разрешава по-нататъшно преиздаване или продължаване на срока. Ако се прилагат разпоредбите от настоящата точка, при прехвърляне на регистрацията на въздухоплавателно средство в рамките на ЕС се издава нов сертификат за преглед на летателната годност в съответствие с M.A.904.

▼B

Член 4

Одобряване на организации за техническо обслужване

1.  Организациите, участващи в техническото обслужване на големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, и техническото обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства, се одобряват в съответствие с разпоредбите на приложение II.

2.  Одобренията за техническо обслужване, издадени или признати от държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валидни преди влизането в сила на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент. За тази цел, чрез дерогация от разпоредбите на 145.Б.50(2) от приложение II и поради различията, които съществуват между ОАИ 145 и приложение II, несъответствията от второ ниво, свързани с тези различия, могат да бъдат отстранени в срок от една година. Сертификатите за повторно въвеждане в експлоатация и сертификатите за разрешено пускане в експлоатация, издадени от организация, одобрена съгласно изискванията на САВ в рамките на споменатия едногодишен период, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

3.  Персоналът, квалифициран да извършва и/или контролира безразрушително изпитване на конструкцията на въздухоплавателното средство и/или компоненти с цел поддържане на летателната годност, на базата на стандарти, признати от държава-членка преди влизането в сила на настоящия регламент като осигуряващи еквивалентно ниво на квалификация, може да продължи да извършва и/или контролира такива изпитвания.

▼M3

4.  Сертификатите за повторно пускане в експлоатация и сертификатите за разрешено пускане в експлоатация, издадени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент от организация за техническо обслужване, одобрена съгласно изискванията на държавата-членка, се считат за равностойни на сертификатите, изисквани съгласно M.A.801 и M.A.802 от приложение I (част М), съответно.

▼B

Член 5

Персонал, отговарящ за сертифицирането

▼M3

1.  Персоналът, отговарящ за сертифицирането, трябва да бъде квалифициран в съответствие с разпоредбите на приложение III, с изключение на предвиденото в M.A.606(з), M.A.607(б), M.A.801(г) и M.A.803 от приложение I и в 145.A.30(й) от приложение II (част 145) и допълнение IV към приложение II (част 145).

▼B

2.  Всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателно средство и при необходимост и техническите ограничения, свързани с този лиценз, издаден или признат от дадена държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валиден към датата на влизането в сила на настоящия регламент, се счита за издаден в съответствие с настоящия регламент.

▼M6

3.  Счита се, че персонал, отговарящ за сертифицирането, с лиценз, издаден в съответствие с приложение III (част-66) за определена категория/подкатегория, притежава правата за тази категория, описани в точка 66.А.20 буква а) на посоченото приложение. Изискванията относно основните знания, свързани с тези нови права, се считат за удовлетворени за целите на разширяване на обхвата на този лиценз върху нова категория/подкатегория.

4.  Персонал, отговарящ за сертифицирането и притежаващ лиценз, включително за въздухоплавателни средства, които не изискват отделна категоризация за тип, може да продължи да упражнява своите права до първото подновяване или промяна, когато лицензът следва да се преобразува съгласно процедурата от точка 66.Б.125 на приложение III (част-66) в квалификационен клас измежду определените в точка 66.A.45 на същото приложение.

5.  Счита се, че доклади за преобразуване и доклади за признаване на кредит от изпити, отговарящи на изискванията, които са действали преди настоящият регламент да започне да се прилага, са в съответствие с него.

6.  До настъпването на този момент, тъй като настоящият регламент определя изискванията за лицензиране на персонал, отговарящ за сертифицирането:

i) за въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети,

ii) за компоненти,

действащите изисквания в съответната държава-членка продължават да се прилагат, с изключение на организациите по поддръжка, разположени извън Европейския съюз, изискванията за които се определят от Агенцията.

▼B

Член 6

Изисквания към организациите, осигуряващи обучение на персонала

1.  Организациите, осигуряващи обучение на персонала, посочен в член 5, се одобряват в съответствие с приложение IV, за да имат право да:

а) провеждат признати курсове за основно обучение; и/или

б) провеждат признати курсове за обучение за определен вид; и

в) провеждат изпити; и

г) издават сертификати за обучение.

2.  Всяко одобрение на организация, осигуряваща обучение за техническо обслужване, издадено или признато от държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валидни при влизането в сила на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент. За тази цел, чрез дерогация от разпоредбите на 147.В.130(б) от приложение IV, несъответствията от второ ниво, свързани с различията между ОАИ 147 и приложение IV, могат да бъдат отстранени в срок от една година.

▼M6

3.  Курсове за основно обучение в съответствие с изискванията, приложими преди настоящият регламент да започне да се прилага, могат да започват до една година след датата, от която той се прилага. Изпитите за основно обучение, провеждани като част от тези курсове, могат да отговарят на изискванията, приложими преди настоящият регламент да започне да се прилага.

4.  Изпити за проверка на основните знания, отговарящи на изискванията, които са действали преди настоящият регламент да започне да се прилага, и проведени от компетентния орган или проведени от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), които не са част от основен курс на обучение, могат да се провеждат до една година след датата, от която той се прилага.

5.  Курсове за обучение за тип и изпити за тип в съответствие с изискванията, приложими преди настоящият регламент да започне да се прилага, трябва да започнат и приключат не по-късно от една година след датата, от която той се прилага.

▼B

Член 7

Влизане в сила

1.  Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M3

2.  Чрез дерогация от разпоредбата на параграф 1:

а) разпоредбите на приложение I, с изключение на М.А.201 (з)(2) и М.А.708 (в), се прилагат от 28 септември 2005 г.;

б) M.A.201 (е) от приложение I се прилага за въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, използвани от превозвачи от трети държави, считано от 28 септември 2009 г.

▼B

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да решат да не прилагат:

▼M3

а) разпоредбите на приложение I за въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2009 г.;

▼B

б) разпоредбите на приложение I, подчаст I за въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2008 г.;

в) следните разпоредби на приложение II до 28 септември 2006 г.:

 145.А.30(д), елементи на човешкия фактор;

 145.А.30(ж), приложими за големи въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5 700 кг;

 145.А.30(з)(1), приложими за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5 700 кг;

 145.А.30(й)(1), допълнение IV;

 145.А.30(й)(2), допълнение IV;

г) следните разпоредби на приложение II до 28 септември 2008 г.:

 145.А.30(ж), приложими за големи въздухоплавателни средства с максимална излетна маса не повече от 5 700 кг;

 145.А.30(з)(1), приложими за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса не повече от 5 700 кг;

 145.А.30(з)(2);

д) разпоредбите на приложение III, приложими за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5 700 кг до 28 септември 2005 г.;

е) разпоредбите на приложение III, приложими за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса 5 700 кг или по-малко до 28 септември 2006 г.;

▼M5

ж) за въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, различни от големите въздухоплавателни средства, необходимостта от спазване на приложение III (част 66) по отношение на следните разпоредби, до 28 септември 2011 г.:

 M.A.606 (ж) и M.A.801 (б), точка 2 от приложение I (част M),

 145.A.30 (ж) и (з) от приложение II (част 145);

▼M6

з) за техническото обслужване на нехерметизирани самолети с бутален двигател с тегло до 2 000 kg, които не извършват търговски въздушен транспорт:

i) до 28 септември 2012 г., изискването компетентният орган да издава лицензи за техническо обслужване в съответствие с приложение III (част-66) — нови или конвертирани съгласно точка 66.А.70 от настоящото приложение;

ii) до 28 септември 2014 г., изискването да се разполага с персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), което се съдържа в следните разпоредби:

 M.A.606 буква ж) и M.A.801 буква б), точка 2 от приложение I (част-M),

 145.A.30 букви ж) и з) от приложение II (част-145);

и) за техническото обслужване на самолети от тип ELA1, които не извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2015 г.:

i) изискването компетентният орган да издава лицензи за техническо обслужване в съответствие с приложение III (част-66) — нови или преобразувани съгласно точка 66.А.70 от настоящото приложение;

ii) изискването да се разполага с персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), което се съдържа в следните разпоредби:

 M.A.606 буква ж) и M.A.801 буква б), точка 2 от приложение I (част-M),

 145.A.30 букви ж) и з) от приложение II (част-145).

▼B

4.  Държавите-членки могат да издават одобрения във връзка с приложение II и приложение IV с ограничена продължителност до ►M1  28 септември 2007 г. ◄

5.  Когато държава-членка използва разпоредбите на параграфи 3 и 4, тя трябва да уведоми Комисията и Агенцията.

6.  Агенцията извършва оценка на влиянието на разпоредбите на приложение I към настоящия регламент, за да представи на Комисията становище, включващо възможни изменения на приложение I, преди 28 март 2005 г.

▼M4

7.  Чрез дерогация от параграф 1:

а) разпоредбите на точка М.А.706 (к) от приложение I (част М), се прилагат от 28 септември 2010 г.;

б) разпоредбите на точка 7.7 от допълнение I към приложение III (част 66) се прилагат считано от 28 септември 2010 г.;

в) организациите за техническо обслужване, одобрени в съответствие с раздел А, подчаст Е от приложение I (част М) или раздел А от приложение II (част 145), могат да продължат да издават сертификати за разрешено пускане в експлоатация, като използват Формуляр 1 на EASA (първоначално издаване), както е предвидено в допълнение II към приложение I (част М), както и допълнение I към приложение II (част 145), до 28 септември 2010 г.;

г) компетентните органи могат да продължат да издават сертификати (предишно издаване), както е определено в допълнения III, V и VI към приложение I (част М), допълнение III към приложение II (част 145), допълнение V към приложение III (част 66) или допълнение II към приложение IV (част 147) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, в сила преди влизането в сила на настоящия регламент, до 28 септември 2010 г.

▼M6 —————

▼M6

8.  За целите на сроковете, съдържащи се в точки 66.А.25, 66.А.30 и допълнение III към приложение III (част-66), свързани с изпити за проверка на основните знания, първоначален опит, теоретично обучение и изпити за тип, практическо обучение и оценка, изпити за тип и обучение в процеса на работа, завършени преди настоящият регламент да започне да се прилага, за начало на периода се приема датата, от която той се прилага.

9.  Агенцията представя на Комисията становище, включващо предложения за създаването на опростена система за лицензиране на персонала, отговарящ за сертифицирането, който участва в техническото обслужване на самолети от тип ELA1, както и на въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети.

Член 8

Мерки, предприемани от Агенцията

1.  Агенцията разработва приемливи средства за съответствие (наричани по-долу „ПСС“), които компетентните органи, организации и персонал могат да използват за доказване на съответствието с разпоредбите на приложенията към настоящия регламент.

2.  Тези приемливи средства, предоставени от Агенцията, нито въвеждат нови изисквания, нито облекчават изискванията на приложенията към настоящия регламент.

3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 54 и 55 от Регламент (ЕО) № 216/2008, когато са използвани приемливите средства за съответствие, предоставени от Агенцията, изискванията на приложенията към настоящия регламент се смятат за изпълнени без да е необходимо представянето на допълнителни доказателства.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

(Част М)

▼M4

СЪДЪРЖАНИЕ

M.1.

РАЗДЕЛ А — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

M.A.101

Област на приложение

ПОДЧАСТ Б — ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

M.A.201

Отговорности

M.A.202

Докладване на събития

ПОДЧАСТ В — ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.301

Задачи по поддържане на летателната годност

M.A.302

Програма за техническо обслужване

M.A.303

Указания за летателна годност

M.A.304

Данни за модификации и ремонти

M.A.305

Система за записи във връзка с поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства

M.A.306

Технически дневник на оператора

M.A.307

Прехвърляне на документация относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателно средство

ПОДЧАСТ Г — СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.401

Данни за техническото обслужване

M.A.402

Изпълнение на техническото обслужване

M.A.403

Дефекти на въздухоплавателните средства

ПОДЧАСТ Д — КОМПОНЕНТИ

M.A.501

Монтаж

M.A.502

Техническо обслужване на компоненти

M.A.503

Компоненти с ограничен експлоатационен срок

M.A.504

Контрол на негодните за експлоатация компоненти

ПОДЧАСТ Е — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.601

Област на приложение

M.A.602

Заявление

M.A.603

Обхват на одобрението

M.A.604

Ръководство за техническо обслужване на организацията

M.A.605

Помещения

M.A.606

Изисквания към персонала

M.A.607

Персонал, отговарящ за сертифицирането

M.A.608

Компоненти, оборудване и инструменти

M.A.609

Данни за техническо обслужване

M.A.610

Работни заявки за техническо обслужване

M.A.611

Стандарти за техническо обслужване

M.A.612

Сертификат за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

M.A.613

Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

M.A.614

Документация за техническо обслужване

M.A.615

Права на организацията

M.A.616

Организационни прегледи

M.A.617

Промени в одобрената организация за техническо обслужване

M.A.618

Продължаване валидността на одобрението

M.A.619

Несъответствия

ПОДЧАСТ Ж — ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.701

Област на приложение

M.A.702

Заявление

M.A.703

Обхват на одобрението

M.A.704

Спецификации на организацията за поддържането на летателната годност

M.A.705

Помещения

M.A.706

Изисквания към персонала

M.A.707

Персонал за преглед на летателната годност

M.A.708

Управление на поддържането на летателната годност

M.A.709

Документация

M.A.710

Преглед на летателната годност

M.A.711

Права на организацията

M.A.712

Система за качество

M.A.713

Промени в одобрената организация за поддържането на летателната годност

M.A.714

Съхраняване на записи

M.A.715

Продължаване валидността на одобрението

M.A.716

Несъответствия

ПОДЧАСТ З — СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

M.A.801

Сертификат за повторно пускане в експлоатация за въздухоплавателно средство

M.A.802

Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

M.A.803

Разрешително за пилот собственик

ПОДЧАСТ И — СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.901

Преглед на летателната годност

M.A.902

Валидност на сертификата за преглед на летателната годност

M.A.903

Прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в рамките на Европейския съюз

M.A.904

Преглед на летателната годност на въздухоплавателно средство, внесено в Европейския съюз

M.A.905

Констатации

РАЗДЕЛ Б — ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

M.B.101

Област на приложение

M.B.102

Компетентен орган

M.B.104

Съхраняване на записи

M.B.105

Взаимен обмен на информация

ПОДЧАСТ Б — ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

M.B.201

Отговорности

ПОДЧАСТ В — ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.B.301

Програма за техническо обслужване

M.B.302

Освобождавания

M.B.303

Контрол на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

M.B.304

Анулиране, прекратяване и ограничаване

ПОДЧАСТ Г — СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ПОДЧАСТ Д — КОМПОНЕНТИ

ПОДЧАСТ Е — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.B.601

Приложение

M.B.602

Първоначално одобрение

M.B.603

Издаване на одобрение

M.B.604

Непрекъснат контрол

M.B.605

Несъответствия

M.B.606

Промени

M.B.607

Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

ПОДЧАСТ Ж — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.B.701

Приложение

M.B.702

Първоначално одобрение

M.B.703

Издаване на одобрение

M.B.704

Непрекъснат контрол

M.B.705

Констатации

M.B.706

Промени

M.B.707

Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

ПОДЧАСТ З — СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОДЧАСТ И — СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.B.901

Оценка на препоръките

M.B.902

Преглед на летателната годност от компетентния орган

M.B.903

Констатации

Допълнение I— Споразумение за поддържане на летателната годност

Допълнение II — Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение III — Сертификат за преглед на летателната годност — Формуляр 15 на EASA

Допълнение IV — Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст E и в приложение II (част 145)

Допълнение V — Сертификат за одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение I (част М), подчаст Е

Допълнение VI — Сертификат за одобрение на организация за управление поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част М), подчаст Ж

Допълнение VII — Сложни задачи по техническото обслужване

Допълнение VIII — Ограничено техническо обслужване от пилота собственик

▼B

М.1

По смисъла на настоящата част, компетентният орган следва да бъде:

1. за надзор върху поддържане на летателната годност на отделно въздухоплавателно средство и издаването на сертификати за преглед на летателната годност –органът, определен от държавата-членка по регистрация;

2. за надзор на организацията, извършваща техническо обслужване, както е посочено в М.А., подчаст Е:

i) органът, определен от държавата-членка, в която се намира главното седалище на дейност на организацията;

ii) Агенцията, ако организацията се намира в трета страна.

3. за надзор на организацията, ръководеща поддържането на летателната годност, както е посочено в М.А., подчаст Ж:

i) органът, определен от държавата-членка, в която се намира главното седалище на дейност на организацията, ако одобрението не е включено в сертификата на въздушен превозвач,

ii) органът, определен от държавата-членка на оператора, ако одобрението е включено в сертификата на въздушен превозвач,

iii) Агенцията, ако организацията се намира в трета страна.

4. за одобряване на програми за техническо обслужване:

i) органът, определен от държавата-членка на регистрация,

ii) в случай на търговски въздушен транспорт, когато държавата-членка на оператора е различна от държавата на регистрация, одобреният орган, одобрен от посочените по-горе две държави преди одобрението на програмата за техническо обслужване,

▼M3

iii) чрез дерогация от параграф 4 i), когато поддържането на летателна годност на въздухоплавателно средство, което не извършва търговски въздушен транспорт, се управлява от организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), върху която не се упражнява надзор от държавата-членка по регистрация, и само ако е съгласувано с държавата-членка по регистрация преди одобрението на програмата за техническо обслужване:

а) органът, определен от държавата-членка, отговаряща за упражняването на надзор върху организацията за управление поддържането на летателната годност, или

б) агенцията, ако организацията за управление поддържането на летателната годност се намира в трета държава.

▼B

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

М.А.101   Област на приложение

В този раздел се установяват мерките, които следва да се предприемат, за да се осигури поддържане на летателната годност, включително техническото обслужване. Тук се определят и условията, на които трябва да отговарят лицата или организациите, участващи в управлението на поддържане на летателната годност.

ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

М.А.201   Отговорности

а) Собственикът е отговорен за поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство и гарантира, че не се извършват полети, освен ако:

1. въздухоплавателното средство не се поддържа в летателна годност, и;

2. оперативното и аварийното оборудване не е правилно монтирано и е годно за експлоатация или е ясно обозначено като негодно за експлоатация; и

3. сертификатът за летателна годност е валиден; и

4. техническото обслужване на въздухоплавателното средство се извършва в съответствие с одобрена програма за техническо обслужване, както е посочено в М.А.302.

б) Когато въздухоплавателното средство е отдадено на лизинг, отговорностите на собственика се прехвърлят върху лизингополучателя, ако:

1. лизингополучателят е определен в регистрационния документ; или

2. това е посочено в договора за лизинг.

Когато в тази част се използва терминът „собственик“, той означава собственикът или лизингополучателят, според случая.

в) Всяко лице или организация, извършващи техническо обслужване, отговарят за изпълнените задачи.

г) Командирът на въздухоплавателното средство или в случай на търговски въздушен транспорт, операторът, отговаря за задоволителното извършване на предполетния преглед. Този преглед трябва да бъде извършен от пилота или друго квалифицирано лице. Не е необходимо той да се извършва от одобрена организация за поддръжка или персонал за сертифициране съгласно част 66.

▼M3

д) За да изпълни отговорностите, посочени в буква а),

i) собственикът на въздухоплавателното средство може да възложи чрез сключване на договор изпълнението на задачите, свързани с поддържане на летателната годност, на организация за управление поддържането на летателната годност, както е посочено в раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М). В този случай организацията за управление поддържането на летателната годност поема отговорност за точното изпълнение на тези задачи.

ii) Собственик, който реши да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство на своя отговорност, без договор, в съответствие с допълнение I, може да сключи и ограничен договор с организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), за разработването на програма за техническо обслужване и нейното одобрение в съответствие с M.A.302. В този случай ограниченият договор прехвърля отговорността за разработването и одобрението на програмата за техническо обслужване на организацията за управление поддържането на летателната годност, с която е подписан договорът.

▼B

е) По отношение на голямо въздухоплавателно средство, за да изпълни отговорностите, посочени в буква а), собственикът на въздухоплавателното средство трябва да осигури изпълнението на задачите, свързани с поддържане на летателната годност, да се извършва от одобрена организация за поддържане на летателната годност. Трябва да се сключи писмен договор в съответствие с допълнение I. В този случай организацията, ръководеща поддържането на летателната годност, поема отговорност за точното изпълнение на тези задачи.

ж) Техническото обслужване на големи въздухоплавателни средства, въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт и техните компоненти трябва да се извършва от одобрена по част 145 организация за техническо обслужване.

з) В случай на търговски въздушен транспорт операторът е отговорен за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, което експлоатира, и трябва:

1. да бъде одобрен, като част от сертификата за въздушен превозвач, издаден от компетентен орган в съответствие с М.А., подчаст Ж за въздухоплавателното средство, което експлоатира; и

2. да бъде одобрен в съответствие с част 145 или да сключи договор с такава организация; и

3. да осигури изпълнението на изискванията на буква а).

и)  ►M3  Когато държава-членка изисква от даден оператор да притежава удостоверение за търговски операции, различни от търговски въздушен транспорт, операторът трябва: ◄

1. да бъде одобрен в съответствие с М.А., подчаст Ж за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, което експлоатира, или да сключи договор с такава организация; и

2. да бъде одобрен в съответствие с М.А., подчаст Е или част 145 или да сключи договор с такава организация; и

3. да осигури изпълнението на изискванията на буква а).

й) Собственикът/операторът е отговорен за осигуряването на достъп на компетентните органи до организацията/въздухоплавателното средство, за да се определи постоянно спазване на изискванията на тази част.

М.А.202   Докладване на събития

▼M3

а) Всяко лице или организация, отговорни по М.А.201, трябва да докладват на компетентния орган, определен от държавата по регистрация, на организацията, отговаряща за типовия модел или допълнителния типов модел и, ако е приложимо, на държавата-членка на оператора, за всяко установено състояние на въздухоплавателното средство или компонента, което застрашава безопасността на полетите.

▼B

б) Докладите се съставят по образец, установен от Агенцията, и съдържат цялата съответна информация за състоянието, която е известна на лицето или организацията.

в) Когато лицето или организацията, които поддържат въздухоплавателното средство, са сключили договор със собственика или оператора за извършване на техническо обслужване, лицето или организацията също докладват на собственика, оператора или организацията за управление на поддържането на летателната годност за всяко такова състояние, оказващо влияние върху въздухоплавателното средство или компонента на собственика или оператора.

г) Докладите трябва да се изготвят във възможно най-кратък срок, но във всеки случай не по-късно от 72 часа след установяването на състоянието, описвано в доклада, от лицето или организацията.

ПОДЧАСТ В

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.А.301   Задачи по поддържане на летателната годност

Поддържането на летателната годност и функционирането както на оперативното, така и на аварийното оборудване се осигуряват чрез:

1. извършване на предполетни прегледи;

▼M4

2. Отстраняване в съответствие с данните, указани в точка М.А.304 и/или точка М.А.401, на всички дефекти и повреди, които оказват влияние върху безопасната експлоатация, като за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, се има предвид списъкът за минимално оборудване и списъкът с отклонения от конфигурацията, приложими за типа въздухоплавателно средство;

▼B

3. изпълнение на цялото техническо обслужване в съответствие с дадената в М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

4. за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, анализ на ефективността по дадената в М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

5. изпълнение на всички или някои от посочените по-долу изисквания в зависимост от това кои от тях са приложими:

i) указания за летателна годност;

ii) оперативни указания, които засягат поддържането на летателната годност;

iii) изискване на Агенцията за поддържане на летателната годност;

iv) мерки, постановени от съответния компетентен упълномощен орган като незабавна реакция на проблем по безопасността;

6. извършване на модификации и ремонти в съответствие с М.А.304;

7. установяване на обединена политика за незадължителните модификации и/или прегледи за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателните средства, използвани за търговски въздушен транспорт;

8. извършване, при необходимост, на полети за проверка на техническото обслужване.

▼M3

M.A.302   Програма за техническо обслужване

а) Техническото обслужване на всяко въздухоплавателно средство се организира в съответствие с програма за техническо обслужване.

б) Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства и всички последващи изменения се одобряват от компетентния орган.

в) Когато поддържането на летателната годност се управлява от организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), програмата за техническо обслужване и измененията в нея могат да бъдат одобрени по процедура за непряко одобрение.

i) в този случай процедурата за непряко одобрение се установява от организацията за управление поддържането на летателната годност като част от описанието на поддържането на летателната годност и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация за управление поддържането на летателна годност.

ii) организацията за управление поддържането на летателна годност не използва процедурата за непряко одобрение, когато върху тази организация не се упражнява надзор от държавата-членка по регистрация, освен ако съществува споразумение в съответствие с M.1, параграф 4 ii) или 4 iii), както е приложимо, което прехвърля отговорността за одобрението на програмата за техническо обслужване на компетентния орган, който отговаря за организацията за управление поддържането на летателна годност.

▼M7

г) Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства трябва да съответства на:

i) инструкциите, издадени от компетентния орган;

ii) инструкциите за поддържане на летателната годност:

 издадени от притежателите на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, одобрение на проект за значителен ремонт, ETSO разрешение или всяко друго одобрение, издадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1702/2003 и приложението към него (част 21); както и

 включени в сертификационни спецификации, посочени в точка 21А.90Б или 21А.431Б от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, ако е приложимо;

iii) допълнителни или алтернативни инструкции, предложени от собственика или организацията за управление на поддържането на летателната годност, след одобрение съгласно M.A.302, освен в интервалите за посочените в буква д) задачи, свързани с безопасността, които могат да бъдат засилени на базата на проведени достатъчни прегледи съгласно буква ж) и само при наличие на пряко одобрение в съответствие с M.A.302(б).

▼M3

д) Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства съдържа подробни сведения, включително честота на провеждане, за цялата дейност по техническото обслужване, която трябва да се извърши, в това число всички специфични задачи, свързани с вида и спецификата на операциите.

е) За голямо въздухоплавателно средство, когато програмата за техническо обслужване се основава на изискванията на Управителния комитет по техническо обслужване или главно върху наблюдение на състоянието, програмата за техническо обслужване трябва да съдържа програма за надеждност.

ж) Програмата за техническо обслужване се подлага на периодични прегледи и се изменя, когато това е необходимо. Прегледите осигуряват валидността на програмата в светлината на експлоатационния опит и инструкциите от компетентния орган, като същевременно вземат предвид нови и/или променени инструкции за техническо обслужване, обявени от притежателите на типов сертификат и допълнителен типов сертификат и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

▼B

М.А.303   Указания за летателна годност

Всички приложими указания за летателна годност трябва да бъдат изпълнени според изискванията в тях, освен ако Агенцията не е постановила друго.

▼M7

М.А.304    Данни за модификации и ремонти

Повредите се оценяват, а модификациите и ремонтите се изпълняват, като според случая се използват:

а) данни, одобрени от Агенцията, или

б) данни, одобрени от проектантска организация по част 21, или

в) данни, включени в сертификационни спецификации, посочени в точка 21А.90Б или 21А.431Б от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

▼B

М.А.305   Система за записи във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

▼M4

а) При завършване на всяка операция по техническото обслужване сертификатът за повторно пускане в експлоатация по точка М.А.801 или точка 145.А.50 се въвежда в документацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство. Всеки запис се извършва във възможно най-кратък срок, но в никакъв случай по-късно от 30 дни след завършване на техническото обслужване.

▼M3

б) Документацията във връзка с поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство съдържа:

1. дневник на въздухоплавателното средство, дневник/дневници на двигателите или регистрационни карти на двигателните модули, дневник/дневници на витлата и регистрационни карти за всеки компонент с ограничен срок на експлоатация, в зависимост от случая, както и

2. когато това се изисква от M.A.306 за търговски въздушен транспорт или от държавата-членка за търговски операции, различни от търговски въздушен транспорт, техническия дневник на оператора.

▼B

в) Типът и регистрационният знак на въздухоплавателното средство, датата заедно с общото полетно време и/или полетните цикли и/или броят на кацанията, което е подходящо, се вписват в дневниците на въздухоплавателното средство.

г) Документацията във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство съдържа още:

1. текущото състояние на указанията за летателна годност и мерките, постановени от съответния орган като незабавна реакция на проблем по безопасността;

2. текущото състояние на модификациите и ремонтите;

3. съществуващото в момента съответствие с програмата за техническо обслужване;

4. състоянието на компонентите с ограничен срок на експлоатация;

5. отчета за маса и центровка;

6. списък на отложените операции, свързани с техническото обслужване.

▼M4

д) В допълнение към документа за повторно пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA или еквивалентен на него, в съответните дневници на двигателите или витлата се въвежда следната информация, отнасяща се до всички монтирани компоненти (двигател, витло, двигателен модул, компонент с ограничен срок на експлоатация):

1. идентификация на компонента; и

2. типа, серийния номер и регистрацията на въздухоплавателното средство, двигателя, витлото, двигателния модул или компонента с ограничен срок на експлоатация, според случая, на който този компонент е монтиран, заедно с описание на монтажа и отстраняването на компонента; и

3. датата заедно с общото полетно време и/или полетните цикли и/или броя на кацанията и/или календарното време, според случая, и;

4. текущата информация, изисквана по параграф г), отнасяща се за компонента.

▼B

е) Лицето, отговорно за управлението на поддържане на летателната годност в съответствие с М.А., подчаст Б, контролира воденето на документацията, както е описано в този параграф и я представя на компетентния орган при поискване.

ж) Всички записи в документацията относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство трябва да бъдат ясни и точни. Когато е необходимо да се коригира даден запис, корекцията се извършва така, че оригиналният запис да личи ясно.

▼M4

з) Собственикът или операторът осигурява установяването на система за съхраняване на следната документация за определените срокове:

1. цялата подробна документация за техническо обслужване по отношение на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, монтирани на него, до момент, в който съдържаната информация бъде заменена от равностойна по обхват и задълбоченост нова информация, но не по-малко от 36 месеца след повторното пускане в експлоатация на въздухоплавателното средство или компонента, и;

2. общото време в експлоатация (часове, календарно време, полетни цикли и приземявания) на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, най-малко 12 месеца след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство или компонента; и

3. времето в експлоатация (часове, календарно време, полетни цикли и приземявания) според нуждите, след последното планово техническо обслужване на компонента с ограничен срок на експлоатация — най-малко докато бъде извършено следващо планово техническо обслужване на компонента с еквивалентен обем на работата и детайлизиране, и;

4. текущото състояние на съответствието с програма за техническо обслужване, така че да може да бъде установено съответствието с одобрена програма за техническо обслужване — най-малко докато плановото техническо обслужване на въздухоплавателното средство или на даден компонент не бъде последвано от друго планово техническо обслужване с еквивалентен обем на работата и детайлизиране, и

5. текущото състояние на указанията за летателна годност, приложими за въздухоплавателното средство и компонентите — най-малко 12 месеца след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство или даден компонент; и

6. подробности за текущите модификации и ремонти на въздухоплавателното средство, двигателя/двигателите, витлото/витлата и всички други компоненти от първостепенно значение за безопасността на полетите — най-малко 12 месеца след окончателното им извеждане от експлоатация.

▼B

М.А.306   Технически дневник на оператора

а) При търговския въздушен транспорт в допълнение към изискванията на М.А.305 операторът използва технически дневник, който съдържа следната информация за всяко въздухоплавателно средство:

1. информация за всеки полет, необходима, за да се осигури непрекъсната безопасност на полетите; и

2. актуалния сертификат на въздухоплавателното средство за повторно въвеждане в експлоатация; и

3. актуалната декларация за техническо обслужване, в която са посочени плановите и извънплановите технически обслужвания, които следва да бъдат извършени, освен ако компетентният орган не постанови тази декларация да се съхранява на друго място; и

4. всички неизпълнени и отложени отстранявания на дефекти, оказващи влияние върху експлоатацията на въздухоплавателното средство; и

5. всички необходими препоръки относно споразуменията за помощ по техническото обслужване.

б) Техническият дневник на оператора и всички последващи изменения в него се одобряват от компетентния орган.

в) Операторът трябва да осигури съхраняването на техническия дневник на въздухоплавателното средство за срок от 36 месеца след датата на последния запис.

М.А.307   Прехвърляне на документация относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателно средство

а) Когато дадено въздухоплавателно средство се прехвърля за постоянно от един собственик или оператор към друг собственик или оператор, първоначалният собственик или оператор трябва да осигури също така предаването на документацията за поддържане на летателната годност по М.А.305 и техническия дневник на оператора по М.А.306, ако има такъв, на новия собственик/оператор.

б) Когато собственикът сключва договор с организация за управление на поддържането на летателната годност за извършване на задачите по поддържане на летателната годност, той трябва да осигури предаването на документацията за поддържане на летателната годност по М.А.305 на организацията.

в) Сроковете за съхраняване на документацията продължават да важат за новия собственик, оператор или организация за управление на поддържането на летателната годност.

ПОДЧАСТ Г

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

М.А.401   Данни за техническото обслужване

а) Лицето или организацията, които обслужват дадено въздухоплавателно средство, имат достъп и използват само приложимите актуални данни за техническо обслужване при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и ремонтите.

б) За целите на тази част приложими данни за техническо обслужване са:

▼M4

1. всяко приложимо изискване, процедура, стандарт или информация, издадени от компетентния орган или от Агенцията;

▼B

2. всяко приложимо указание за летателна годност;

3. приложими инструкции за поддържане на летателната годност, издадени от притежателите на сертификат за тип, притежателите на допълнителен сертификат за тип и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с част 21;

4. всяка приложима информация, издадена в съответствие със 145.А.45(г).

в) Лицето или организацията, които поддържат въздухоплавателно средство, трябва да осигурят актуалността и готовността за лесно използване при необходимост на всички приложими данни за техническо обслужване. Лицето или организацията създават система от работни карти или работни таблици, които трябва да се използват и или нанасят точно данните за техническото обслужване в тази система, или правят прецизна препратка към отделна задача/задачи от техническото обслужване, които се съдържат в тези данни за техническо обслужване.

М.А.402   Изпълнение на техническото обслужване

а) Цялото техническо обслужване се извършва от квалифициран персонал, като се следват методите, техниките, стандартите и инструкциите, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401). Освен това следва да се извършва независима проверка след всяка задача от техническото обслужване, която е в пряка връзка с безопасността на полетите, освен ако в част 145 или от страна на компетентния орган не е указано друго.

б) Цялото техническо обслужване се извършва с инструментите, оборудването и материалите, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401), освен ако в част 145 не е указано друго. При необходимост инструментите и оборудването се контролират и калибрират в съответствие с официално признат стандарт.

в) Зоната за извършване на техническото обслужване трябва да бъде добре организирана и почистена от прах и замърсявания.

г) Цялото техническо обслужване се извършва при спазване на екологичните ограничения, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401).

д) В случай на неблагоприятно време или продължително техническо обслужване трябва да се използват съответни приспособления и екипировка.

е) След завършване на цялостното техническо обслужване трябва да се извърши обща проверка, за да се установи, че въздухоплавателното средство или компонентът са почистени от инструменти, оборудване и други външни части и материали, както и че всички отстранени панели за достъп са монтирани обратно по местата си.

М.А.403   Дефекти на въздухоплавателните средства

а) Всеки дефект на въздухоплавателното средство, който застрашава сериозно безопасността на полетите, трябва да бъде отстранен преди следващия полет.

б) Само персонал, удостоверяващ техническо обслужване ►M3  съгласно M.A.801(б)1, M.A.801(б)2, M.A.801(в), M.A.801(г) или приложение II (част 145) ◄ може да реши, като използва данните за техническо обслужване М.А.401, дали дефектът на въздухоплавателното средство сериозно застрашава безопасността на полетите, както и да прецени кога и какви действия за отстраняване на дефекта трябва да се предприемат преди следващия полет и какво от дейността може да бъде отложено. Това не се прилага, когато:

1. одобреният от компетентния орган списък за минимално оборудване се използва от пилота; или

2. дефектите на въздухоплавателното средство се определят като приемливи от компетентния орган.

в) Всеки дефект на въздухоплавателното средство, който не застрашава сериозно безопасността на полетите, се отстранява във възможно най-кратък срок след първоначалното установяване на дефекта и в рамките на периода, определен в данните за техническото обслужване.

г) Всеки дефект, който не е отстранен преди полета, трябва да бъде записан в документацията по М.А.305 или в техническия дневник на оператора по М.А.306.

ПОДЧАСТ Д

КОМПОНЕНТИ

М.А.501   Монтаж

а) Никакъв компонент не може да бъде монтиран, ако не се намира в задоволително състояние, не е въведен повторно в експлоатация със сертификат формуляр 1 на EASA или еквивалентен документ и не е маркиран в съответствие с част 21, подчаст Р, ►M3  посочено друго в приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/ 2003, приложение II (част 145) или подчаст Е, раздел А от приложение I към настоящия регламент ◄ .

б) Преди монтажа на компонент във въздухоплавателното средство лицето или одобрената организация за техническо обслужване трябва да се уверят, че съответният компонент подлежи на монтаж, в случай че се прилагат различни модификации и/или указания за летателна годност на конфигурации.

в) Когато в данните за техническото обслужване е специфицирана стандартна част, във въздухоплавателното средство или в компонента се монтират само стандартни части. Стандартните части се монтират, само в случай че са придружени от доказателство за съответствие с приложим стандарт.

г) Даден материал, независимо дали е суровина или консуматив, се използва във въздухоплавателното средство или компонента, само в случай че производителят на въздухоплавателното средство или компонента обяви това в съответните данни за техническо обслужване или ако това е посочено в част 145. Такъв материал се използва само тогава, когато отговаря на спецификациите и това може да се докаже. Всички материали трябва да са придружени от документация, явно отнасяща се до тях, която съдържа доказателства за съответствие със спецификациите, както и данни за производителя и доставчика.

▼M3

M.A.502   Техническо обслужване на компоненти

▼M7

а) С изключение на компонентите, посочени в точка 21А.307, буква в) от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, техническото обслужване на компонентите се извършва от организации за техническо обслужване, надлежно одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145).

▼M3

б) Чрез дерогация от буква a) техническото обслужване на компонент в съответствие с данните за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или, ако е одобрено от компетентния орган, в съответствие с данните за техническо обслужване на компонента, може да бъде извършено от организация, оценена с клас А, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145), както и от персонала, отговарящ за сертифицирането по М.A.801(б)2, само когато тези компоненти са монтирани на въздухоплавателното средство. Независимо от това такава организация или персонал, отговарящ за сертифицирането, може временно да демонтира този компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до компонента, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази буква. За техническото обслужване на компонентите, извършено в съответствие с тази буква, не може да бъде издаден формуляр 1 на EASA; то подлежи на действието на изискванията за повторно пускане в експлоатация по M.A.801.

в) Чрез дерогация от буква a) техническото обслужване на компонента на двигател/спомагателен енергиен агрегат в съответствие с данните за техническото обслужване на двигателя/спомагателния енергиен агрегат или, ако е договорено от компетентния орган, в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да бъде извършено от организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145), оценена с клас В, само когато тези компоненти са монтирани на двигателя/спомагателния енергиен агрегат. Независимо от това, такава организация, оценена с клас В, може временно да демонтира този компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до компонента, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, което не подлежи на действието на разпоредбите на тази буква.

г) Чрез дерогация от буква a) и M.A.801(б)2 техническото обслужване на компонент, докато е монтиран или временно демонтиран от въздухоплавателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт, извършено в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да бъде извършено от персонал, отговарящ за сертифицирането по M.A.801(б)2, с изключение на:

1. основен ремонт на компоненти, различни от двигатели и витла, както и

2. основен ремонт на двигатели и витла за въздухоплавателни средства, различни от CS-VLA, CS-22 и LSA.

За техническо обслужване на компонент, извършено в съответствие с буква г), не може да бъде издаден формуляр 1 на EASA; то подлежи на действието на изискванията за повторно пускане в експлоатация по M.A.801.

▼M7

д) Техническото обслужване на компонентите, посочени в точка 21А.307, буква в) от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, се извършва от организация, оценена с клас А, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или част 145, от персонала, отговарящ за сертифицирането по M.A.801, буква б), точка 2, или от пилота собственик по M.A.801, буква б), точка 3, когато такъв компонент е монтиран на въздухоплавателното средство или временно изваден за улесняване на достъпа. За техническото обслужване на компонентите, извършено съгласно тази буква, не може да бъде издаден Формуляр 1 на EASA и то подлежи на действието на изискванията за повторно пускане в експлоатация по M.A.801.

▼M4

M.A.503   Компоненти с ограничен експлоатационен срок

а) Монтираните компоненти с ограничен експлоатационен срок не трябва да се използват след определения срок за експлоатация, указан в одобрената програма за техническо обслужване и указанията за летателна годност, освен според предвиденото в M.A.504, буква в).

б) Одобреният експлоатационен срок се изразява, според случая, като календарно време, полетни часове, приземявания или полетни цикли.

в) В края на одобрения експлоатационен срок компонентът трябва да бъде демонтиран от въздухоплавателното средство за обслужване или за отстраняване като отпадък, в случай на компоненти със сертифициран ограничен експлоатационен срок.

▼B

М.А.504   Контрол на негодните за експлоатация компоненти

а) Даден компонент трябва да се счита за негоден за експлоатация при някое от следните обстоятелства:

1. изтичане на експлоатационния срок, както е определен в програмата за техническо обслужване;

2. несъответствие с приложими указания и други изисквания за поддържане на летателната годност, постановени от Агенцията;

3. липса на необходимата информация за определяне на летателната годност или годността за монтаж;

4. доказателства за дефекти или неправилно функциониране;

5. претърпян инцидент или злополука, които могат да повлияят върху годността за експлоатация.

▼M3

б) Негодните за експлоатация компоненти се идентифицират и съхраняват на сигурно място под контрола на одобрена организация за техническо обслужване, докато се вземе решение за бъдещото им третиране. Въпреки това за въздухоплавателно средство, което не извършва търговски въздушен транспорт, различно от голямо въздухоплавателно средство, лицето или организацията, която е декларирала компонента като негоден за експлоатация, може да прехвърли отговорността за него, след като го идентифицира като негоден, на собственика на въздухоплавателното средство, при условие че това прехвърляне е отразено в дневника на въздухоплавателното средство/двигателя/компонента.

▼B

в) Компонентите, които са достигнали границата на определения експлоатационен срок или имат непоправими дефекти, се класифицират като „неизползваеми“ и не се разрешава тези компоненти да се връщат в системата за доставка на компоненти, освен ако определеният експлоатационен срок не бъде увеличен или не се намери решение за поправка, одобрено по М.А.304.

г) Всяко лице или организация, която носи отговорност по част М, в случай на неизползваеми компоненти, както е описано в буква в) по-горе:

1. съхранява такъв компонент в мястото, посочено в буква б) по-горе;

2. урежда компонентът да бъде увреден по такъв начин, че възстановяването или поправката му да е икономически неизгодно, преди да се освободи от отговорността за него.

д) Независимо от разпоредбата на буква г) по-горе, лице или организация, която носи отговорност по част М, може да прехвърли отговорността за класифициран като неизползваем компонент на организация за обучение или изследвания, без да го уврежда.

ПОДЧАСТ Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

▼M3

M.A.601   Област на приложение

Тази подчаст съдържа изискванията, на които трябва да отговаря дадена организация, за да ѝ се издаде или продължи одобрението за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти, които не са изброени в М.А.201(ж).

▼M4

M.A.602   Заявление

Трябва да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на организацията за техническо обслужване, като формулярът и редът за това, са определени от компетентния орган.

M.A.603   Обхват на одобрението

а) Организация с дейности, попадащи в обхвата на настоящата подчаст, не трябва да извършва своите дейности, освен ако не са одобрени от компетентния орган. Допълнение V към приложение I (част М) дава образец на сертификата за това одобрение.

б) В ръководството на организацията за техническо обслужване, посочено в М.А.604, трябва да бъде определен обхватът на работата, за която се иска одобрението. В допълнение IV към приложение I (част М) се определят всички възможни класове и категории съгласно подчаст Е.

в) Одобрената организация за техническо обслужване може да създаде, в съответствие с данните за техническото обслужване, ограничен набор от части, които да се използват в процеса на работата в рамките на нейното собствено предприятие, както е указано в ръководството на организацията за техническо обслужване.

▼B

М.А.604   Ръководство за техническо обслужване на организацията

а) Организацията за техническо обслужване осигурява ръководство, което съдържа като минимум следната информация:

1. декларация, подписана от отговорния мениджър, с цел да се потвърди, че организацията ще работи непрекъснато в съответствие с част М и ръководството за техническо обслужване; и

2. обхват на дейност на организацията; и

3. длъжност/длъжности и имена на лицето/лицата, посочени в М.А.606(б); и

4. структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между лицата, посочени в М.А.606(б); и

▼M3

5. списък на персонала, отговарящ за сертифицирането, с неговия обхват на одобрение; и

6. списък на местата, в които се извършва техническо обслужване, заедно с общо описание на съоръженията;

▼B

7. процедури, чрез които организацията за техническо обслужване осигурява съответствие с изискванията на тази част; и

8. процедура/процедури за изменение на ръководството за техническо обслужване на организацията.

б) Ръководството за техническо обслужване на организацията и измененията в него се одобряват от компетентния орган.

в) Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения могат да бъдат одобрявани чрез процедура (наричана по-долу „непряко одобрение“).

М.А.605   Помещения

Организацията гарантира, че:

а) са осигурени помещения за изпълнение на целия обем планирани работи; специализираните цехове и работните места са отделени по подходящ начин, за да се предпазят те и околната среда от замърсяване;

б) са осигурени офиси за управлението на целия обем планирани работи, включително и за осъществяване регистрирането на операциите по техническото обслужване;

в) са осигурени охраняеми складове за компонентите, оборудването, инструментите и материалите. Условията на съхранение осигуряват разделянето на негодните за експлоатация компоненти и материали от всички останали компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията за съхранение са в съответствие с указанията на производителя, а достъпът до складовете е ограничен само за упълномощен персонал.

М.А.606   Изисквания към персонала

а) Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част.

б) Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

в) Лицата по буква б) по-горе трябва да имат съответните познания и практически опит в областта на техническото обслужване на въздухоплавателните средства и/или компоненти.

г) Организацията разполага със съответния персонал за извършване на обикновено предвидената по договор работа. Разрешава се използването на допълнително нает персонал в случай на по-голям от обичайния обем работа. Този допълнително нает персонал няма право да издава сертификат за повторно въвеждане в експлоатация.

д) Квалификацията на целия персонал, участващ в техническото обслужване, се доказва и записва в регистъра.

е) Персоналът, който извършва специализирани задачи като заваряване, безразрушително изпитване /преглед, различен от цветния контраст, трябва да бъде квалифициран в съответствие с официално признат стандарт.

ж) Организацията за техническо обслужване разполага с достатъчно персонал, отговарящ за сертифицирането, за издаване на сертификати за повторно въвеждане в експлоатация по М.А.612 и М.А.613 за въздухоплавателното средство и компонентите. Сертификатите трябва да са в съответствие с изискванията на част 66.

▼M3

з) Чрез дерогация от буква ж) организацията може да използва персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие със следните разпоредби, когато предоставя помощ по техническото обслужване на оператори, които извършват търговски операции, при условие че са одобрени съответните процедури като част от ръководството за техническо обслужване на организацията:

1. При повтарящо се указание за предполетна летателна годност, в което изрично се посочва, че летателният екипаж може да изпълни такова указание за летателна годност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; все пак организацията трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

2. Когато дадено въздухоплавателно средство се експлоатира далеч от база за поддържане на техническа изправност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; организацията обаче трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

▼M3

M.A.607   Персонал, отговарящ за сертифицирането

а) В допълнение към М.А.606(ж) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да упражнява своите права, само ако организацията гарантира, че:

1. персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да докаже, че отговаря на изискванията, посочени в 66.A.20(б) от приложение III (част 66), освен когато приложение III (част 66) се отнася до подзаконови актове на държава-членка, в който случай те трябва да отговарят на изискванията на такъв подзаконов акт, и

2. персоналът, отговарящ за сертифицирането, има адекватни познания за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателните средства, които трябва да бъдат обслужвани в съответствие с процедурите на организацията.

б) В следните непредвидени случаи, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, различно от основната база, където няма персонал, отговарящ за сертифицирането, организацията за техническо обслужване, с която е подписан договор за предоставяне на помощ по техническото обслужване, може да издаде еднократно разрешение за сертифициране:

1. на един от своите служители, който има квалификация за тип въздухоплавателно средство с подобна технология, конструкция или системи; или

2. на всяко лице, което има не по-малко от три години опит в техническото обслужване и притежава валиден лиценз на ИКАО за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с квалификационен клас, отговарящ на въздухоплавателното средство, ако на това място няма организация, одобрена съгласно разпоредбите на настоящата част, а организацията, с която е сключен договор, получава и съхранява доказателства за опита и лиценза на упоменатото лице.

Всички такива случаи трябва да се докладват на компетентния орган в срок от седем дни от издаването на такова разрешение за сертифициране. Одобрената организация за техническо обслужване, издаваща еднократно разрешение за сертифициране, осигурява повторната проверка на такова техническо обслужване, което може да повлияе върху безопасността на полетите.

в) Одобрената организация за техническо обслужване води регистър за персонала, отговарящ за сертифицирането, и поддържа актуален списък на целия персонал, отговарящ за сертифицирането, включително областта на приложение на тяхното одобрение, като част от ръководството за техническо обслужване на организацията по M.A.604(a)5.

▼B

М.А.608   Компоненти, оборудване и инструменти

а) Организацията следва да:

▼M3

1. притежава оборудването и инструментите, посочени в данните за техническото обслужване, описани в M.A.609, или доказано равностойно оборудване и инструменти, посочени в ръководствата за техническо обслужване на организацията, които са необходими за ежедневната работа по техническото обслужване в областта на приложение на одобрението; както и,

▼B

2. докаже, че има достъп до всякакво друго оборудване и инструменти, които се използват само в определени случаи.

б) Инструментите и оборудването се контролират метрологично и се калибрират в съответствие с официално признат стандарт. Документацията за такива калибровки и използвани стандарти се съхранява от организацията.

в) Организацията проверява, класифицира и разделя по подходящ всички постъпващи компоненти.

М.А.609   Данни за техническото обслужване

Одобрената организация за техническо обслужване следва да има на разположение и да използва съответните актуални данни за техническо обслужване, посочени в М.А.401, при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и поправките. Данните за техническото обслужване, предоставени от клиента, са необходими само в процеса на работа.

▼M3

M.A.610   Работни заявки за техническо обслужване

Преди започване на техническото обслужване организацията и организацията, заявила техническото обслужване, попълват писмена работна заявка, в която ясно се определя техническото обслужване, което трябва да бъде извършено.

▼B

М.А.611   Стандарти за техническо обслужване

Цялото техническо обслужване се извършва в съответствие с изискванията на М.А., подчаст Г.

М.А.612   Сертификат за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

След завършване на цялото заявено техническо обслужване на въздухоплавателното средство в съответствие с тази подчаст, се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация в съответствие с М.А.801.

М.А.613   Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

▼M7

а) След завършване на цялото техническо обслужване на компонента съгласно тази подчаст се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация в съответствие с M.A.802. Издава се Формуляр 1 на EASA, освен за онези компоненти, на които се извършва техническо обслужване съгласно M.A.502(б), M.A.502(г) или M.A.502(д), и компоненти, които са изработени в съответствие с M.A.603(б).

▼B

б) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация, формуляр 1 на EASA, може да се генерира от компютърна база данни.

М.А.614   Документация за техническо обслужване

а) Одобрената организация за техническо обслужване води подробни записи за извършената работа. Документацията, доказваща, че са спазени всички изисквания за издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация, включително документите на подизпълнителя, се съхранява.

▼M7

б) Одобрената организация за техническо обслужване предоставя копие от всеки сертификат за повторно пускане в експлоатация на собственика на въздухоплавателното средство, придружено от копие на всички данни, използвани при извършените поправки/модификации.

▼M4

в) Одобрената организация за техническо обслужване съхранява копие от всички записи и всички данни за техническото обслужване в продължение на три години след датата, на която обслуженото въздухоплавателно средство или компонент от въздухоплавателно средство е било повторно пуснато в експлоатация от организацията за техническо обслужване.

1. Документацията във връзка с този параграф се съхранява по начин, който осигурява защитата ѝ от повреда, промяна и кражба.

2. Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване на резервно копие на данните, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние.

3. Когато одобрена организация за техническо обслужване прекрати своята дейност, цялата съхранена документация от последните три години се изпраща на последния собственик или клиент на съответното въздухоплавателно средство или компонент или се съхранява, както е указано от компетентния орган.

▼M3

M.A.615   Права на организацията

Организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М), може да:

а) обслужва всяко въздухоплавателно средство и/или компонент, за което тя е одобрена, в местата, посочени в сертификата за одобрение и ръководството за техническо обслужване.

б) да възлага изпълнението на специализирани услуги под контрола на организацията за техническо обслужване на друга организация, която има съответната квалификация, при условие че са установени съответните процедури като част от нейното ръководство за техническо обслужване, което е пряко одобрено от компетентния орган.

в) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, на всяко място, при възникване на необходимост от такова техническо обслужване, произтичаща или от неизправност на въздухоплавателното средство, или от необходимост временно да се извършва техническо обслужване, при спазване на условията, посочени в ръководството за техническо обслужване.

г) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване в съответствие с M.A.612 или M.A.613.

▼B

М.А.616   Организационни прегледи

За да се осигури, че одобрената организация за техническо обслужване продължава да отговаря на изискванията от тази подчаст, тя организира редовно организационни прегледи.

М.А.617   Промени в одобрената организация за техническо обслужване

За да се даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част, одобрената организация за техническо обслужване го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди да бъдат осъществени тези промени:

1. име на организацията;

2. местонахождение на организацията;

3. допълнителни местонахождения на организацията;

4. отговорен мениджър;

5. някое от лицата, посочени в буква М.А.606(б);

6. съоръженията, оборудването, материалите, процедурите, обхвата на работата и персонала, удостоверяващ техническо обслужване, които могат да окажат влияние върху одобрението.

В случай на промени на персонала, които не са известни предварително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок.

М.А.618   Продължаване на валидността на одобрението

а) Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1. организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на несъответствията, както е посочено в М.А.619; и

2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията тази част; и

3. одобрението не е оттеглено или анулирано.

б) При оттегляне или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган.

М.А.619   Констатации

а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в) След като получи уведомлението за констатациите по М.Б.605, притежателят на одобрение на организация за техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ Ж

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.А.701   Област на приложение

В тази подчаст са посочени изискванията за издаване или удължаване на одобрението на организацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства.

▼M4

M.A.702   Заявление

Необходимо е да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на организацията за поддържането на летателната годност чрез формуляр и по начин, определени от компетентния орган.

▼B

М.А.703   Обхват на одобрението

▼M3

а) Предоставянето на одобрение се изразява в издаване на сертификат, включено в допълнение VI, от компетентния орган.

▼B

б) Независимо от буква а) по-горе, в случаите на търговски въздушен превоз одобрението е част от сертификата на въздушния превозвач, издаден от компетентния орган, за експлоатираното въздухоплавателно средство.

▼M3

в) В описанието на одобрената организация за поддържането на летателната годност по M.A.704 трябва да се определя обхватът на работата, за която се издава одобрението.

▼B

М.А.704   Спецификации на управлението на поддържането на летателната годност

а) Организацията за управление на поддържането на летателната годност представя спецификациите на управлението на поддържането на летателната годност, които съдържат като минимум следната информация:

1. декларация, подписана от отговорния мениджър, в която се потвърждава, че организацията ще работи непрекъснато в съответствие с тази част и спецификациите; и

2. обхвата на дейност на организацията; и

▼M3

3. длъжността/длъжностите и името/имената на лицето/лицата, посочени в M.A.706(a), M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и);

▼M4

4. структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между всички лица, посочени в M.A.706, буква а), M.A.706, буква в), M.A.706, буква г) и M.A.706, буква и); и

5. списък на персонала за летателната годност, посочен в М.А.707, указващ, когато е необходимо, персонала, упълномощен да издава разрешения за полети в съответствие с М.А.711, буква в); и

▼B

6. общо описание и местоположение на съоръженията; и

7. процедури, чрез които организацията за поддържане на летателната годност осигурява съответствие с изискванията на тази част; и

8. процедури за изменение на спецификациите на управлението за поддържане на летателната годност; и

▼M3

9. Списък на одобрените програми за техническо обслужване на въздухоплавателните средства, или, за въздухоплавателните средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, списък на общите и основните програми за техническо обслужване.

▼B

б) Спецификациите на управлението за поддържане на летателната годност и измененията в тях се одобряват от компетентния орган.

▼M3

в) Независимо от изискването на буква б), незначителни изменения в описанието могат да бъдат одобрявани непряко чрез процедура за непряко одобрение. Процедурата за непряко одобрение определя допустимите незначителни изменения; тя се установява от организацията за управление поддържането на летателната годност като част от описанието на поддържането на летателната годност и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация за управление поддържането на летателна годност.

▼B

М.А.705   Помещения

Организацията за управление на поддържането на летателната годност осигурява подходящи помещения в съответните местонахождения за персонала, посочен в М.А.706.

М.А.706   Изисквания към персонала

а) Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на всички дейности по поддържането на летателната годност в съответствие с тази част.

б) За търговския въздушен превоз отговорният мениджър по буква а) по-горе е лице, което има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на всички операции на оператора в съответствие със стандарта, необходим за издаването на сертификат за въздушен превозвач.

в) Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

г) За търговския въздушен превоз отговорният мениджър назначава предложено за поста лице. Това лице отговаря за управлението и надзора на дейностите по поддържане на летателната годност в съответствие с буква в).

д) Предложеното за поста лице, посочено в буква г), не трябва да работи за одобрена по част 145 организация, сключила договор с оператора, освен ако не е изрично договорено с компетентния орган.

е) Организацията трябва да има достатъчен персонал със съответната квалификация за извършване на предвидената работа.

ж) Лицата по букви в) и г) по-горе трябва да имат съответните познания, образование и практически опит, свързани с поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства.

з) Квалификацията на целия персонал, участващ в поддържането на летателната годност, се записва в документацията.

▼M3

и) За организациите, които удължават срока на сертификатите за преглед на летателната годност в съответствие с M.A.711(a)4 и M.A.901(е), организацията назначава лица, които са упълномощени да правят това, при условие че е получено одобрението на компетентния орган.

й) Организацията определя и актуализира в описанието на поддържането на летателната годност длъжността/длъжностите и името/имената на лицето/лицата, посочени в M.A.706(a), M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и).

▼M4

к) За всички големи въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в управлението на поддържането на летателната годност, прегледа на летателната годност и/или проверките на качеството в съответствие с процедура и със стандарт, одобрени от компетентния орган.

▼B

М.А.707   Персонал за преглед на летателната годност

▼M4

а) За да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност и, ако е необходимо, да издава разрешения за летене, одобрената организация за управление поддържането на летателната годност трябва да има съответния персонал за преглед на летателната годност, който да издава сертификати за преглед на летателната годност или препоръки по подчаст И, раздел А и, ако е необходимо, да издава разрешение за летене в съответствие с М.А.711, буква в):

1. За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на балони, този персонал трябва да:

а) има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и

б) притежава съответен лиценз в съответствие с приложение III (част 66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и

в) да е преминал официален курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г) да работи в одобрена организация със съответните отговорности.

д) независимо от посоченото в букви а)—г), изискването, формулирано в M.A.707(а)1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.A.707(а)1(а).

2. За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително и балони, този персонал трябва:

а) да има най-малко 3 години опит в поддържането на летателната годност; и

б) да притежава съответен лиценз в съответствие с приложение III (част 66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и

в) да е преминал съответното обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти, и

г) да работи в одобрената организация със съответните отговорности;

д) независимо от посоченото в букви а)—г), изискването, формулирано в M.A.707(а)2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.A.707(а)2(а).

▼B

б) На персонала за преглед на летателната годност, номиниран от одобрената организация за поддържане на летателната годност, може да бъде издадено пълномощно от одобрената организация за поддържане на летателната годност само след официално одобрение от компетентния орган, получено при завършване на преглед на летателната годност, проведен под наблюдение.

в) Организацията гарантира, че персоналът за преглед на летателната годност може да докаже съответния опит в управлението на поддържането на летателната годност.

г) Всяко лице от персонала за преглед на летателната годност се посочва в спецификациите за управление на поддържането на летателната годност, заедно със справка за получените от него пълномощни за преглед на летателната годност.

д) Организацията поддържа регистър за целия персонал за преглед на летателната годност, която включва квалификацията, съответния опит при управление на поддържането на летателната годност, обучението и копие от разрешението. Тази документация се съхранява в продължение на две години, след като персоналът за преглед на летателната годност напусне организацията.

М.А.708   Управление на поддържането на летателната годност

а) Ръководството на поддържането на летателната годност се извършва в съответствие с изискванията на М.А., подчаст В.

б) За всяко въздухоплавателно средство одобрената организация за ръководство на поддържането на летателната годност:

1. разработва и контролира програма за техническо обслужване, включваща и приложима програма за надеждност;

▼M3

2. представя програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство и измененията в нея на компетентния орган за одобрение, освен ако не е включена в процедура за непряко одобрение в съответствие с M.A.302(в), и предоставя копие от програмата на собственика на въздухоплавателното средство, което не извършва търговски въздушен транспорт;

▼B

3. администрира одобренията за модификации и поправки;

4. следи за изпълнение на цялото техническо обслужване в съответствие с одобрената програма за техническо обслужване и за пускане в експлоатация на обслужените въздухоплавателни средства в съответствие с М.А., подчаст З;

5. следи за прилагането на всички указания за летателна годност и оперативните указания, които оказват влияние върху поддържането на летателната годност;

6. следи за отстраняването на всички дефекти, открити или докладвани по време на плановото техническо обслужване, от съответно одобрената организация за техническо обслужване;

7. следи за насочването на въздухоплавателното средство към съответната одобрената организация за техническо обслужване, когато е необходимо;

8. координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, замяната на части с ограничен експлоатационен срок и прегледите на компоненти, за да осигури правилно изпълнение на работата;

9. администрира и архивира цялата документация по поддържане на летателната годност и/или техническия дневник на оператора;

10. следи дали отчетът за масата и центровката отразява актуалното състояние на въздухоплавателното средство.

в) В случай на търговски въздушен транспорт, когато операторът не е одобрен по част 145, той сключва писмен договор за техническо обслужване с одобрена по част 145 организация за техническо обслужване или с друг оператор; в договора подробно са описани функциите, посочени в М.А.301-2, М.А.301-3, М.А.301-5 и М.А.301-6, осигуряващи извършването на техническото обслужване от одобрена по част 145 организация за техническо обслужване, и определя качеството по М.А.712(б). Договорите за базата на въздухоплавателното средство, плановото линейно техническо обслужване и техническото обслужване на двигателите, заедно с всички изменения в тях, се одобряват от компетентния орган. В случай:

1. че въздухоплавателното средство се нуждае от извънпланово линейно обслужване, договорът може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организация за техническо обслужване по част 145;

2. на техническо обслужване на компонент, включително и двигател, договорът може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организация за техническо обслужване по част 145.

▼M3

M.A.709   Документация

а) Одобрената организация за управление поддържането на летателната годност притежава и използва актуални данни за техническо обслужване съгласно М.А.401 за изпълнението на задачите по поддържане на летателната годност, посочени в М.А.708. Тези данни могат да бъдат предоставени от собственика или оператора, само когато е сключен договор с този собственик или оператор. В такъв случай организацията за управление поддържането на летателна годност трябва да съхранява тези данни само в рамките на срока на валидност на договора, освен ако това се изисква по M.A.714.

б) За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, с цел да се позволи първоначалното одобрение и/или разширението на областта на приложение на съществуващо одобрение на организацията за управление на поддържането на летателната годност, без да има сключен договор съгласно допълнение I към настоящото приложение (част М), се допуска да се разработи „основна“ и/или „обща“ програма за техническо обслужване. Въпросните „основни“ и/или „общи“ програми за техническо обслужване обаче не изключват необходимостта от навременно установяване на адекватна програма за техническо обслужване на въздухоплавателните средства в съответствие с M.A.302 преди упражняване на правата по M.A.711.

▼M4

M.A.710   Преглед на летателната годност

▼M7

а) За да се изпълни изискването за преглед на летателната годност на въздухоплавателни средства по М.А.901, трябва да бъде проведен пълен документиран преглед на записите на въздухоплавателното средство от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност, за да се удостовери, че:

1. полетните часове и съответните полетни цикли за корпуса на въздухоплавателното средство, двигателите и витлата са записани правилно; и

2. ръководството за летателна експлоатация съответства на конфигурацията на въздухоплавателното средство и съдържа последната редакция; и

3. цялото техническо обслужване за това въздухоплавателно средство е извършено в съответствие с одобрената програма за техническо обслужване; и

4. всички известни дефекти са отстранени или, ако е приложимо, съответните срокове за тях са удължени по контролиран начин; и

5. всички съответстващи указания за летателна годност са приложени и регистрирани точно; и

6. всички модификации и поправки, извършени върху въздухоплавателното средство, са регистрирани и са в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003; и

7. всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, монтирани на въздухоплавателното средство, са правилно идентифицирани, регистрирани и не се използват след изтичане на одобрения експлоатационен срок; и

8. всякакво техническо обслужване е завършено в съответствие с приложение I (част М); и

9. отчетът за масата и центровката отразява конфигурацията на въздухоплавателното средство и е валиден; и

10. въздухоплавателното средство съответства на последната ревизия на неговата типова конструкция, одобрена от Агенцията; и

11. ако се изисква, въздухоплавателното средство има сертификат за шума, съответстващ на текущата конфигурация на въздухоплавателното средство в съответствие с подчаст I от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

▼M4

б) Персоналът за преглед на летателната годност в одобрената организация за управление поддържането на летателната годност извършва физически преглед на въздухоплавателното средство. При този преглед персоналът за преглед на летателната годност, който няма подходяща квалификация в съответствие с приложение III (част 66), бива подпомаган от подходящо квалифициран персонал.

в) По време на физическия преглед на въздухоплавателното средство персоналът за преглед на летателната годност трябва да се убеди, че:

1. всички необходими маркировки и табели са правилно монтирани; и

2. въздухоплавателното средство съответства на одобреното за него ръководство за полети; и

3. конфигурацията на въздухоплавателното средство съответства на одобрената документация; и

4. няма видим дефект, за който да не са взети мерки в съответствие с М.А.403; и

5. не се откриват несъответствия между въздухоплавателното средство и документирания преглед на записите по буква а) по-горе.

г) Чрез дерогация от М.А.901, буква а) прегледът на летателната годност може да бъде извършен предварително, като максималният период е 90 дни, без да се нарушава непрекъснатостта на прегледа на летателната годност, за да се даде възможност физическият преглед да се извърши по време на проверката на техническото обслужване.

д) Сертификатът за преглед на летателната годност (Формуляр 15б на EASA) или препоръката за издаване на сертификат за преглед на летателната годност (Формуляр 15а на EASA), споменати в допълнение III към приложение I (част М), могат да бъдат издадени само:

1. от персонал за преглед на летателната годност, съответно упълномощен в съответствие с М.А.707 от името на одобрената организация за управление поддържането на летателната годност, или от сертифициращ персонал, в случаите, предвидени в М.А.901, буква ж), и

2. след удовлетворяване на условието прегледът на летателната годност да е извършен напълно не е установено несъответствие, което би застрашило безопасността на полетите.

e) Ако в срок от 10 дни на държавата-членка на регистрация на въздухоплавателното средство бъде изпратено копие от сертификат за преглед на летателната годност, издаден или удължен за въздухоплавателно средство.

ж) Задачите по прегледа на летателната годност не могат да бъдат възлагани на подизпълнители.

з) Ако резултатът от прегледа на летателната годност е неокончателен, компетентният орган бива уведомен във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 72 часа след като организация е определила състоянието, за което се отнася прегледът.

▼M3

M.A.711   Права на организацията

а) Организацията за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), може:

▼M4

1. да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, с изключение на въздухоплавателните средства изпълняващи търговски полети, както е записано в сертификата за одобрение;

▼M3

2. да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство, изпълняващо търговски полети, когато това е записано както в сертификата за одобрение, така и в свидетелството за авиационен оператор (САО);

3. да договори изпълнението на ограничени задачи по поддържане на летателната годност с която и да било организация подизпълнител, която работи по своя система за качество, както е записано в сертификата за одобрение;

4. да удължава съгласно условията на M.A.901(е) сертификата за преглед на летателната годност, който е бил издаден от компетентния орган или от друга организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М);

б) Одобрената организация за управление поддържането на летателната годност, регистрирана в някоя от държавите-членки, може допълнително да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност по M.A.710 и за:

1. издаване на съответния сертификат за преглед на летателната годност и впоследствие за продължаване на срока съгласно условията на M.A.901(в)2 или M.A.901(д)2, и

2. издаване на препоръка към компетентния орган на държавата-членка по регистрация за извършване на преглед на летателната годност.

▼M4

в) Организация за управление поддържането на летателната годност, чието одобрение включва правата, посочени в М.А.711, буква б), може да бъде допълнително одобрена да издаде разрешение за летене в съответствие с част 21А.711, буква г) от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 за конкретното въздухоплавателно средство, за което организацията е одобрена да издаде сертификата за преглед на летателната годност, когато организацията за поддържане на летателната годност има удостоверено съответствие с одобрените полетни условия, предмет на съответна одобрена процедура в описанието, посочено в М.А.704.

▼B

М.А.712   Система за качество

а) За да удостовери, че продължава да изпълнява изискванията по тази подчаст, одобрената организация за поддържането на летателната годност създава система за качество и назначава мениджър по качеството, който следи за спазването и адекватността на процедурите, необходими за осигуряване на летателна годност на въздухоплавателното средство. Следенето за съответствие включва система за обратна връзка с отговорния мениджър, за да се предприемат коригиращи действия при необходимост.

б) Системата за качество трябва да контролира изпълнението на дейностите по М.А., подчаст Ж. Тя включва като минимум следните функции:

1. контролира, че всички дейности по М.А., подчаст Ж се изпълняват в съответствие с одобрените процедури; и

2. контролира, че техническото обслужване, за което има сключен договор, се изпълнява в съответствие с договора; и

3. контрол на непрекъснатото съответствие с изискванията на тази част.

в) Документацията за тези дейности се съхранява в продължение на поне две години.

г) Когато одобрената организация за поддържане на летателната годност е одобрена в съответствие с друга част, системата за качество може да се комбинира със системата, изисквана по другата част.

д) В случай на търговски въздушен транспорт системата за качество по М.А., подчаст Ж представлява неразделна част от системата за качество на оператора.

▼M3

е) В случай на малка организация, чиято дейност не включва управление поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт, системата за качество може да бъде заменена от извършването на редовни организационни прегледи, при условие че компетентният орган е дал одобрение, освен когато организацията издава сертификати за преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (МТОМ) над 2 730 kg, различни от балони. В случаите когато организацията няма система за качество, тя не може да възлага задачите по управление поддържането на летателната годност на други организации.

▼B

М.А.713   Промени в одобрената организация за поддържане на летателната годност

За да се даде възможност на компетентния орган да определи непрекъснато спазване на изискванията на настоящата част, одобрената организация за поддържане на летателната годност го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди тези промени да бъдат осъществени:

1. име на организацията;

2. местонахождение на организацията;

3. допълнителни местонахождения на организацията;

4. отговорен мениджър;

5. някое от лицата, посочени в параграф М.А.706(в);

6. съоръженията, процедурите, обхвата на работата и персонала, които могат да окажат влияние върху одобрението.

В случай на предложени промени в персонала, които не са известни предварително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок.

▼M4

M.A.714   Съхраняване на записи

а) Организацията за управление поддържането на летателната годност трябва да записва всички подробности по извършената работа. Записите, изисквани по М.А.305 и, ако е приложимо, по М.А.306 се съхраняват.

б) Ако организацията за управление поддържането на летателната годност има правата, посочени в М.А.711, буква б), тя съхранява копие от всеки издаден, или ако това е приложимо, продължен, сертификат и препоръка за преглед на летателната годност, заедно с всички свързани с тях документи. В допълнение, организацията съхранява копие от всеки сертификат за преглед на летателната годност, чийто срок е продължен при упражняване на правата, посочени в M.A.711, буква а), точка 4.

в) Ако организацията за управление поддържането на летателната годност има правата, посочени в М.А.711, буква в), тя съхранява копие от всяко разрешение за летене, издадено в съответствие с разпоредбите на точка 21А.729 от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

г) Организацията за управление поддържането на летателната годност съхранява копие от всички записи, посочени в букви б) и в) по-горе, в продължение на две години след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство.

д) Записите се съхраняват по начин, който осигурява защита от повреда, промяна и кражба.

е) Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване резервно копие на данни, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние.

ж) Когато управлението на поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство се прехвърля на друга организация или лице, цялата съхранена документация се прехвърля на тази организация или лице. Сроковете за съхраняване на документацията остават валидни за новата организация или лице.

з) Когато организацията за управление поддържането на летателната годност прекрати своята дейност, цялата съхранена документация се изпраща на собственика на въздухоплавателното средство.

▼B

М.А.715   Продължаване валидността на одобрението

а) Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1. организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на несъответствия, както е посочено в М.Б.705; и

2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част; и

3. одобрението не е отказано или анулирано.

б) При отказ или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган.

М.А.716   Несъответствия

а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в) След получаване на уведомлението за несъотвествие съгласно М.Б.705 притежателят на одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, които да удовлетворяват компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ З

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

▼M3

M.A.801   Сертификат за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

а) С изключение на въздухоплавателно средство, повторно въведено в експлоатация от организация за техническо обслужване, одобрена съгласно приложение II (част 145), сертификатът за повторно пускане в експлоатация се издава в съответствие с разпоредбите на тази подчаст.

б) Въздухоплавателното средство не може да бъде повторно въведено в експлоатация, ако не е издаден сертификат за повторно пускане, когато цялото необходимо техническо обслужване е било изпълнено задоволително, от:

1. съответния персонал, отговарящ за сертифицирането, от името на организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М); или

2. с изключение на сложните задачи по техническото обслужване, посочени в допълнение VII към настоящото приложение, за които се прилага точка 1, от персонал, отговарящ за сертифицирането, в съответствие с изискванията, залегнали в приложение III (част 66); или

3. от пилота собственик по M.A.803.

в) Чрез дерогация от M.A.801(б)2, за въздухоплавателни средства ELA1, които не извършват търговски въздушен транспорт, сложните задачи по техническото обслужване на въздухоплавателното средство, изброени в допълнение VII, могат да бъдат извършени от персонал по M.A.801(б)2, отговарящ за сертифицирането.

г) Чрез дерогация от M.A.801(б), в случай на непредвидени ситуации, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, където няма организация за техническо обслужване, одобрена съгласно настоящото приложение или приложение II (част 145), или съответен персонал, отговарящ за сертифицирането, собственикът може да упълномощи лице, което има не по-малко от 3 години подходящ опит по техническо обслужване и което притежава съответните квалификации, да извърши техническото обслужване в съответствие със стандартите, заложени в подчаст Г от настоящото приложение, и да пусне повторно в експлоатация въздухоплавателното средство. В този случай собственикът:

1. получава и съхранява в документацията на въздухоплавателното средство подробности за цялата извършена работа и за квалификациите, които притежава лицето, издаващо сертификата, и

2. осигурява повторната проверка на това техническо обслужване и одобрението му от съответно упълномощено лице по M.A.801(б) или организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М), или приложение II (част 145) при първа възможност, но в срок, не по-дълъг от 7 дни, и

3. уведомява организацията, отговаряща за управление поддържането на леталната годност, когато с нея е сключен договор в съответствие с M.A.201(д), или компетентния орган при липсата на такъв договор, в рамките на 7 дни от издаването на такова разрешение за сертифициране.

д) В случай на повторно пускане в експлоатация съгласно M.A.801(б)2 или M.A.801(в) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да бъде подпомаган при изпълнението на задачите по техническото обслужване от едно или повече лица, които са под непрекъснатия пряк контрол на персонала, отговарящ за сертифицирането.

е) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация съдържа поне следното:

1. основни данни за извършеното техническо обслужване; както и

2. датата на извършване на това техническо обслужване; както и

3. наименованието на организацията за техническо обслужване и/или лицето, издало този сертификат, включително:

i) референтния номер на одобрението на организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М), и на персонала, отговарящ за сертифицирането, който издава такъв сертификат; или

ii) в случай на сертификат за повторно пускане в експлоатация по M.A.801(б)2 или M.A.801(в), наименованието и, ако е приложимо, номера на лиценза на персонала, отговарящ за сертифицирането, който е издал този сертификат.

4. ограниченията във връзка с летателната годност или експлоатацията, ако има такива.

ж) Чрез дерогация от буква б) и независимо от разпоредбите на буква з), когато предписаното техническо обслужване не може да бъде завършено, може да се издаде сертификат за повторно пускане в експлоатация с одобрените ограничения за въздухоплавателното средство. Този факт, заедно с всички приложими ограничения на летателната годност или експлоатацията, се записват в сертификата за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателното средство преди издаването на този сертификат като част от информацията, изисквана по буква е), точка 4.

з) Не се издава сертификат за повторно пускане в експлоатация, ако е известна информация за несъответствие, което би застрашило безопасността на полетите.

M.A.802   Сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент

а) Сертификат за повторно пускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване на компонент от въздухоплавателното средства в съответствие с M.A.502.

▼M7

б) Сертификатът за разрешено повторно пускане в експлоатация, идентифициран като Формуляр 1 на EASA, представлява сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонент от въздухоплавателното средство с изключение на случаите, когато това техническо обслужване на компонент от въздухоплавателното средство е било извършено в съответствие с M.A.502(б), M.A.502(г) или M.A.502(д), в който случай техническото обслужване подлежи на процедурите за повторно пускане в експлоатация на въздухоплавателно средство съгласно M.A.801.

▼M3

M.A.803   Разрешително за пилот-собственик

а) За да бъде пилот-собственик, лицето трябва да:

1. притежава валидно свидетелство за летателна правоспособност (или равностойно на него), издадено или потвърдено от държава-членка, за съответния тип или клас въздухоплавателно средство; и

2. притежава въздухоплавателното средство, еднолично или в съдружие; този собственик трябва да е:

i) едно от физическите лица в регистрационния формуляр, или

ii) член на юридическо лице с нестопанска цел, извършващо развлекателна дейност, като юридическото лице е посочено в регистрационния документ като собственик или оператор, като този член участва пряко в процеса на вземане на решения на юридическото лице и е определен от юридическото лице да извършва техническото обслужване, което е задължение на пилота-собственик.

б) За всяко частно експлоатирано несложно въздухоплавателно средство, задвижвано от двигател, с МТОМ 2 730 kg и по-малка, планер, мотопланер или балон, пилотът-собственик може да издаде сертификат за повторно пускане в експлоатация след ограничено техническо обслужване от пилота-собственик, посочено в допълнение VIII.

в) Обхватът на ограниченото техническо обслужване от пилота-собственик се посочва в програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство по M.A.302.

г) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация се вписва в дневниците и съдържа основни данни за извършеното техническо обслужване, данните, използвани за техническото обслужване, датата на завършване на това техническо обслужване и името, подписа и номера на свидетелството за летателна правоспособност на пилота-собственик, издал сертификата.

▼B

ПОДЧАСТ И

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

▼M3

M.A.901   Преглед на летателната годност

За да се осигури валидност на сертификата за летателна годност на въздухоплавателното средство, периодично се извършва преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство и свързаната с нея документация.

а) Сертификатът за преглед на летателната годност се издава в съответствие с допълнение III (формуляр 15a или 15б на EASA) след завършване на прегледа на летателната годност с удовлетворителен резултат. Сертификатът за преглед на летателната годност е валиден една година.

б) Въздухоплавателно средство в контролирана среда е въздухоплавателно средство i) чиято поддръжка на летателната годност през последните 12 месеца постоянно е била управлявана от една организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), и ii) чието техническо обслужване през последните 12 месеца е било извършвано от организации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част М) или приложение II (част 145). Това включва извършването на задачи по техническо обслужване по M.A.803(б) и повторно пускане в експлоатация в съответствие с M.A.801(б)2 или M.A.801(б)3.

в) За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (МТОМ) над 2 730 kg, които са в контролирана среда, с изключение на балони, организацията, посочена в буква б), която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, може, ако е надлежно одобрена и при условие че са спазени изискванията от буква к):

1. да издаде сертификат за преглед на летателната годност в съответствие с M.A.710; и

2. за издадени от нея сертификати за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда, да удължи два пъти срока на валидност на сертификата за преглед на летателната годност, всеки път за срок от една година;

г) За всички въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на балони, i) които не се намират в контролирана среда, или ii) чието управление на летателната годност се извършва от организация за поддържане летателната годност, която няма право да извършва прегледи на летателната годност, сертификатът за преглед на летателната годност се издава от компетентния орган след задоволителна оценка на базата на препоръка от организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с М.А.710.

д) За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, с максимална излетна маса (MTOM) 2 730 kg и по-малка, включително балони, всяка организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), и избрана от собственика или оператора, може, ако е надлежно одобрена и при спазване на буква к):

1. да издаде сертификат за преглед на летателната годност в съответствие с М.А.710; и

2. за издадени от нея сертификати за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда под нейно управление, да удължи два пъти срока на валидност, всеки път за срок от една година;

е) Чрез дерогация от M.A.901(в)2 и M.A.901(д)2, за въздухоплавателни средства, които са в контролирана среда, организацията, посочена в буква б), която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, при условие че са спазени изискванията от буква к), може да удължи два пъти срока на валидност на сертификата за преглед на летателната годност, всеки път за срок от една година, когато той е бил издаден от компетентния орган или друга организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М).

ж) Чрез дерогация от M.A.901(д) и M.A.901(и)2 за въздухоплавателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт и не попада под действието на M.A.201(и), сертификатът за преглед на летателната годност може да бъде издаден и от компетентния орган след удовлетворителна оценка, основана на препоръка от персонала, отговарящ за сертифицирането, с официално одобрение от компетентния орган и съгласно изискванията на приложение III (част 66) и M.A.707(a)2(a), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с М.А.710, и не се издава за повече от две последователни години.

з) Когато обстоятелствата разкриват наличие на потенциална заплаха за безопасността, компетентният орган извършва преглед на летателната годност и издава сертификат за преглед на летателната годност.

и) В допълнение към буква з) компетентният орган може да извърши прегледа на летателната годност и да издаде сертификат за преглед на летателната годност в следните случаи:

▼M4

1. когато въздухоплавателното средство се управлява от организация за управление поддържането на летателната годност, одобрена в съответствие с раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част М), намираща се в трета държава.

▼M3

2. за всички балони и други въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително, ако това се изисква от собственика.

й) Когато компетентният орган извършва преглед на летателната годност и/или издава сертификат за преглед на летателната годност, собственикът или операторът предоставя на компетентния орган:

1. документацията, изисквана от компетентния орган; както и

2. подходящо настаняване на персонала на компетентния орган в съответното местонахождение; както и

3. при необходимост, съдействие от персонал, квалифициран в съответствие с приложение III (част 66) или равностойни изисквания съгласно 145.A.30(й)(1) и (2) от приложение II (част 145).

к) Срокът на валидност на сертификата за преглед на летателната годност не се удължава и не се издава сертификат за преглед на летателната годност, ако съществуват доказателства или причини да се счита, че въздухоплавателното средство няма летателна годност.

▼B

М.А.902   Валидност на сертификата за преглед на летателната годност

а) Сертификатът за преглед на летателната годност става невалиден, ако:

1. е прекратен или анулиран; или

2. сертификатът за летателна годност е прекратен или анулиран; или

3. въздухоплавателното средство не е вписано в регистъра за въздухоплавателни средства на държавата-членка; или

4. сертификатът за тип, съгласно който е издаден сертификатът за летателна годност, е прекратен или анулиран.

▼M7

б) Въздухоплавателното средство не трябва да лети, ако сертификатът за летателна годност е невалиден или ако:

1. поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство или на някакъв компонент, монтиран в него, не отговаря на изискванията за тази част; или

2. въздухоплавателното средство не е в съответствие с типовата конструкция, одобрена от Агенцията; или

3. въздухоплавателното средство се експлоатира извън ограниченията на одобреното ръководство за летателна експлоатация или сертификата за летателна годност, без да се предприемат съответни действия; или

4. въздухоплавателното средство е участвало в инцидент или злополука, които оказват влияние върху летателната годност, без да се предприемат съответни последващи действия за възстановяване на летателната годност; или

5. дадена модификация или поправка не е в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

▼B

в) При оттегляне или анулиране сертификатът за преглед на летателната годност се връща на компетентния орган.

М.А.903   Прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в рамките на Европейския съюз

а) При прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в границите на Европейския съюз кандидатът трябва да:

1. информира предишната държава-членка в коя държава-членка ще бъде регистрирано въздухоплавателното средство;

2. кандидатства в новата държава-членка за издаване на нов сертификат за летателна годност в съответствие с част 21.

б) Независимо от изискването на М.А.902(а)3 предишният сертификат за преглед на летателната годност остава валиден до датата на изтичане на валидността му.

М.А.904   Преглед на летателната годност на въздухоплавателно средство, внесено в Европейския съюз

▼M3

а) Когато въздухоплавателното средство се внася в държава-членка от трета държава, кандидатът трябва да:

1. кандидатства в държавата-членка по регистрация за издаване на нов сертификат за летателна годност в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003; както и

2. за въздухоплавателни средства, които не са нови, да има преглед за летателна годност, преминал задоволително в съответствие с M.A.901; както и

3. има изпълнено цялото техническо обслужване, съгласно одобрената програма за техническо обслужване по M.A.302.

б) Когато прецени, че въздухоплавателното средство отговаря на съответните изисквания, организацията за управление поддържането на летателната годност, ако е приложимо, изпраща документирана препоръка за издаване на сертификат за преглед на летателната годност до държавата-членка по регистрация.

▼B

в) Собственикът осигурява достъп до въздухоплавателното средство за извършване на инспекция от държавата-членка на регистрация.

г) Новият сертификат за летателна годност се издава от държавата-членка по регистрация, когато тя прецени, че въздухоплавателното средство отговаря на предписанията на част 21.

д) Държавата-членка издава също сертификат за преглед на летателната годност, обикновено валиден за срок от една година, освен ако не съществува причина, свързана с безопасността, за намаляване на срока на валидност.

М.А.905   Констатации

а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията на част М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

▼M4

в) След като получи уведомление за констатациите съгласно М.Б.903, отговорното лице или организация, посочени в М.А.201, съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок, включително подходящи коригиращи действия, които предотвратяват повторно възникване на несъответствието и причината за него.

▼B

РАЗДЕЛ Б

ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

М.Б.101   Област на приложение

В настоящия раздел се установяват административните изисквания, които трябва да се спазват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеждането в действие на раздел А от тази част.

М.Б.102   Компетентен орган

а)    Общи сведения

Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отговорности за издаване, продължаване, смяна, прекратяване или анулиране на сертификати и контрол на поддържането на летателната годност. Този компетентен орган създава документирани процедури и организационна структура.

б)    Ресурси

Броят на персонала трябва да е достатъчен за изпълнение на изискванията, посочени в настоящия раздел Б.

в)    Квалификация и обучение

Целият персонал, участващ в дейностите по част М, трябва да бъде подходящо квалифициран, да има необходимите познания, опит, начално и непрекъснато обучение, за да изпълнява възложените му задачи.

г)    Процедури

Компетентният орган създава процедури, в които подробно е описано как се постига съответствие с изискванията на тази част.

Процедурите се преглеждат и променят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

▼M6 —————

▼B

М.Б.104   Съхраняване на записи

а) Компетентните органи създават система за съхраняване на записите, която дава възможност адекватно да се проследи процесът по издаване, продължаване, смяна, временно прекратяване или анулиране на всеки сертификат.

б) Документацията по контрола на одобрените по част М организации включва като минимум:

1. заявление за одобрение на организацията;

2. сертификат за одобрение на организацията с всички промени в него;

3. копие от програмата за одит, в която са изброени датите на бъдещите прегледи, както и датите на вече извършените прегледи;

4. записите за непрекъснат контрол от страна на компетентния орган, включително цялата документация за прегледите;

5. копия от цялата съответна кореспонденция;

6. подробности за всички действия, свързани с изключения и въвеждане в сила;

7. всички доклади от други компетентни органи, свързани с контрола на организацията;

8. описание или ръководство на организацията и въведените изменения;

9. копие от всеки друг документ, пряко одобрен от компетентния орган.

в) Периодът на съхранение на документацията по буква б) по-горе е най-малко четири години.

г) Документацията за контрола на всяко въздухоплавателно средство съдържа като минимум копие от:

1. сертификата за летателна годност на въздухоплавателното средство;

2. сертификата за преглед на летателната годност;

3. препоръките на организацията, описана в раздел А, подчаст Ж;

4. докладите от прегледите на летателната годност, извършени пряко от държавата-членка;

5. цялата съответна кореспонденция, свързана с въздухоплавателното средство;

6. подробности за всички действия, свързани с изключения и въвеждане в сила;

▼M4

7. всеки документ, одобрен от компетентния орган съгласно приложение I (част М) или приложение III (EU-OPS) към Регламент (ЕИО) № 3922/91.

▼B

д) Документацията, посочена в буква г) по-горе, се съхранява в срок от две години след окончателното извеждане на въздухоплавателното средство от експлоатация.

е) Цялата документация, описана в М.Б.104, се представя при поискване от друга държава-членка или от Агенцията.

М.Б.105   Взаимен обмен на информация

а) За да допринесат за повишаване на безопасността на полетите, компетентните органи участват във взаимния обмен на цялата необходима информация в съответствие с член 11 от Основния регламент.

б) Без да се накърняват компетенциите на държавите-членки, в случай на потенциална заплаха за безопасността, отнасяща се за няколко държави-членки, съответните компетентни органи се подпомагат взаимно при изпълнение на контрола.

ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

М.Б.201   Отговорности

Компетентните органи, посочени в М.1, са отговорни за провеждането на прегледи и разследвания, за да се убедят, че са спазени изискванията на тази част.

ПОДЧАСТ В

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.301   Програма за техническо обслужване

а) Компетентният орган проверява съответствието на програмата за техническо обслужване с изискванията на М.А.302.

б) Освен изключенията, посочени в ►M3  M.A.302(в) ◄ , програмата за техническо обслужване и въведените в нея изменения се одобряват пряко от компетентния орган.

в) В случай на непряко одобрение програмата за техническо обслужване се одобрява от компетентния орган чрез описанието на организацията за ръководство на поддържането на летателната годност.

г) За да одобри програмата за техническо обслужване в съответствие с буква б) по-горе, компетентният орган трябва да има достъп до всички данни, изисквани по ►M3  M.A.302(г), (д) и (е) ◄ .

М.Б.302   Освобождавания

Всички освобождавания, предоставени в съответствие с ►M3  член 14, параграф 4 ◄ от Основния регламент, трябва да се регистрират и да се съхраняват от компетентния орган.

М.Б.303   Контрол на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

▼M3

а) Компетентният орган разработва програма за прегледи и контрол на състоянието на летателната годност на въздухоплавателните средства в своя регистър.

▼B

б) Програмата за прегледи и контрол включва изследване на продукти – мостра на въздухоплавателните средства.

в) Програмата се разработва, като се отчитат броят на въздухоплавателните средства в регистъра, местните познания и извършените в миналото дейности по контрол.

г) Изследването на продукта мостра е насочено към ключовите рискови за летателната годност елементи и определя всички несъответствия. След това компетентният орган анализира всяко несъответствие, за да определи основната причина за възникването му.

д) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред лицето или организацията, отговорна в съответствие с М.А.201.

е) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

ж) Ако при прегледа на въздухоплавателното средство бъде открито доказателство за неспазване на изискване по част М, компетентният орган предприема действия в съответствие с М.Б.903.

з) Ако основната причина за несъответствието е неспазване на някоя подчаст или друга част, по отношение на неспазването ще се прилагат разпоредбите на съответната част.

▼M3

и) За да улеснят съответното действие по прилагането, компетентните органи обменят информация за несъответствия, определени съгласно буква з).

▼B

М.Б.304   Анулиране, прекратяване и ограничаване

Компетентният орган следва да:

а) прекрати временно действието на сертификата за преглед на летателната годност в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б) прекрати временно, анулира или ограничи действието на сертификата за преглед на летателната годност в съответствие с М.Б.303(ж).

ПОДЧАСТ Г

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

(Следва да се разработи, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ Д

КОМПОНЕНТИ

(Следва да се разработи, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

М.Б.601   Приложение

Когато съоръженията за техническо обслужване са разположени в повече от една държава-членка, проучването и непрекъснатият контрол на одобрението се извършват заедно с компетентните органи, определени от държавите-членки, на чиято територия са разположени част от съоръженията за техническо обслужване.

М.Б.602   Първоначално одобрение

а) Ако са спазени изискванията на М.А.606 (а) и (б), компетентният орган формално и в писмен вид изразява пред кандидата съгласието си за персонала по М.А.606 (а) и (б).

б) Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в ръководството за техническо обслужване на организацията, съответстват на изискванията на М.А., подчаст Е и осигурява подписването на декларация за поемане на ангажимент от отговорния мениджър.

в) Компетентният орган проверява дали организацията изпълнява изискванията на част М.А, подчаст Е.

г) По време на проучването за издаване на одобрение се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя напълно разбира значимостта на одобрението и причината за подписване на декларация за поемане на ангажимент от страна на организацията за спазване на процедурите, посочени в ръководството за техническо обслужване.

д) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

е) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

ж) За първоначалното одобрение всички несъответствия трябва да бъдат отстранени от организацията и това да бъде проверено от компетентния орган преди издаването на одобрението.

М.Б.603   Издаване на одобрение

а) Компетентният орган трябва да издаде на кандидата сертификат за одобрение формуляр 3 на EASA (допълнение V), който включва степента на одобрението, когато организацията за техническо обслужване е в съответствие с приложимите букви на тази част.

б) Компетентният орган посочва условията, приложени към одобрението по сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA.

в) В сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA се записва справочен номер по начин, указан от Агенцията.

М.Б.604   Непрекъснат контрол

а) Компетентният орган води и актуализира регистър за всички одобрени по М.А., подчаст Е организации за техническо обслужване, които са под неговия надзор, датите на бъдещите и на извършените прегледи.

б) Всяка организация се проверява изцяло, като периодите между две отделни проверки не надвишават 24 месеца.

в) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

г) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

д) На всеки 24 месеца се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя е напълно информиран/а за важните въпроси, възникнали по време на проверките.

М.Б.605   Несъответствия

а) Когато по време на проверките или по друг начин бъде открито доказателство, показващо неспазване на изискване по част М, компетентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за анулиране, ограничаване или временно спиране изцяло или частично, в зависимост от степента на констатация от първо ниво, на действието на одобрението на организацията за техническо обслужване до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.

2. При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на несъответствието, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на несъответствието компетентният орган може да удължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

б) Компетентният орган трябва да предприеме действия за временно спиране, изцяло или частично, на действието на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, определен от компетентния орган.

▼M3

М.Б.606   Промени

а) Компетентният орган спазва приложимите елементи от първоначалното одобрение за всяка промяна във връзка с организацията, за която е изпратено уведомление в съответствие с M.A.617.

б) Компетентният орган може да предпише условия, при които одобрената организация за техническо обслужване може да функционира по време на такива промени, освен ако прецени, че одобрението трябва да бъде временно прекратено поради естеството или мащаба на промените.

в) За всяка промяна в ръководството за техническо обслужване на организацията:

1. В случай на пряко одобрение на промените съгласно M.A.604(б), компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в ръководството, съответстват на настоящото приложение (част М), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2. В случай на непряко одобрение на промените в ръководството за техническо обслужване съгласно M.A.604(в), компетентният орган трябва да гарантира, че i) промените остават несъществени, и ii) да упражнява адекватен контрол над одобрението на промените, така че те да продължават да спазват изискванията от настоящото приложение (част М).

▼B

М.Б.607   Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

Компетентният орган следва:

а) да прекрати временно действието на одобрението по обосновани причини в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б) временно да прекрати, анулира или ограничи действието на одобрението в съответствие с М.Б.605.

ПОДЧАСТ Ж

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.701   Приложение

а) При търговски въздушен превоз компетентният орган получава за одобрение първоначалното заявление за сертификат за въздушен превозвач и когато е приложимо, всички варианти, за които се кандидатства и за всеки тип въздухоплавателно средство, което ще се експлоатира, както и следните документи:

1. спецификации на управлението на поддържане на летателната годност;

2. програмите на оператора за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

3. техническия дневник на оператора;

4. ако е подходящо, техническата спецификация на договорите за техническо обслужване между оператора и одобрената по част 145 организация за техническо обслужване.

б) Когато съоръженията са разположени в повече от една държава-членка, проучването за издаване на одобрение и непрекъснатият контрол върху него се извършват заедно с компетентните органи, определени от държавите-членки, на чиято територия са разположени част от съоръженията.

М.Б.702   Първоначално одобрение

а) Ако са спазени изискванията на М.А.706 (а), (в), (г) и М.А.707, компетентният орган официално и в писмен вид трябва да изрази пред кандидата съгласието си за персонала по М.А.706 (а), (в), (г) и М.А.707.

б) Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в спецификациите на организацията за управление на поддържането на летателната годност, съответстват на изискванията на М.А., подчаст Ж и осигурява подписването на декларация за поемане на ангажимент от отговорния мениджър.

в) Компетентният орган проверява дали организацията спазва изискванията на част М.А, подчаст Ж.

г) По време на проучването за издаване на одобрение се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя разбира напълно значението на одобрението и основанието за подписване на декларация за ангажираност за спазване на спецификациите на организацията с цел спазване на процедурите, посочени в спецификациите на организацията за управление на поддържането на летателната годност.

д) Всички несъответствия трябва да се потвърдят писмено пред организацията кандидат.

е) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

ж) За първоначалното одобрение всички коригиращи действия, изисквани от несъответствията, трябва да бъдат извършени от организацията преди издаването на одобрението.

М.Б.703   Издаване на одобрение

а) Компетентният орган трябва да издаде на кандидата сертификат за одобрение формуляр 14 на EASA (допълнение VI), който включва обхвата на одобрението, когато организацията за управление на поддържането на летателната годност е в съответствие с М.А., подчаст Ж.

б) Компетентният орган посочва валидността на одобрението в сертификата за одобрение формуляр 14 на EASA.

в) В сертификата за одобрение формуляр 14 справочният номер се записва по начин, указан от Агенцията.

г) В случай на търговски въздушен транспорт информацията, съдържаща се във формуляр 14 на EASA, ще бъде включена в сертификата на въздушния превозвач.

М.Б.704   Непрекъснат контрол

а) Компетентният орган води и актуализира регистър за всички одобрени по М.А., подчаст Ж организации за управление на поддържането на летателната годност, които са под неговия надзор, датите, на които ще се извършат посещенията с цел одит и датите, на които са били извършени посещенията с цел одит.

б) Всяка организация се контролира на интервали, които не надвишават 24 месеца.

в) Образец от въздухоплавателното средство, поддържано от одобрена по М.Б., подчаст Ж организация, се изследва на всеки 24 месеца. Размерите на образеца се определят от компетентния орган на базата на резултатите от предишни проверки и изследвания на продукта.

г) Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

д) Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

е) На всеки 24 месеца се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя е напълно информиран/а за значимите въпроси, възникнали по време на проверките.

М.Б.705   Несъответствия

а) Когато по време на проверките или по друг начин бъде открито доказателство, показващо несъответствие с изискване по част М, компетентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за анулиране, ограничаване или временно спиране изцяло или частично, в зависимост от значението на констатацията от първо ниво, на одобрението на организацията за управление на поддържането на летателната годност до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.

2. При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатацията, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на несъответствието компетентният орган може да продължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

б) Компетентният орган предприема действия за временно спиране, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

▼M3

М.Б.706   Промени

а) Компетентният орган спазва приложимите елементи от първоначалното одобрение за всяка промяна на организацията, за която е изпратено уведомление в съответствие с M.A.713.

б) Компетентният орган може да предпише условия, при които одобрената организация за управление поддържането на летателната годност може да функционира по време на такива промени, освен ако прецени, че одобрението трябва да бъде временно прекратено поради естеството или мащаба на промените.

в) За всяка промяна в описанието на поддържането на летателната годност:

1. В случай на пряко одобрение на промените съгласно M.A.704(б) компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в описанието, са в съответствие с настоящото приложение (част М), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2. В случай на непряко одобрение на промените съгласно M.A.704(в) компетентният орган трябва да гарантира, че i) промените остават несъществени, и ii) да упражнява адекватен контрол над одобрението на промените, така че те да продължават да спазват изискванията от настоящото приложение (част М).

▼B

М.Б.707   Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

Компетентният орган следва да:

а) прекрати временно действието на одобрението в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б) прекрати временно, анулира или ограничи действието на одобрението в съответствие с М.Б.705.

ПОДЧАСТ З

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВТОРНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

(Следва да бъде разработена, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ И

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.901   Оценка на препоръките

При получаване на заявление и на съответната препоръка за издаване на сертификат за преглед на летателната годност и в съответствие с ►M3  M.A.901 ◄ се извършва следното:

1. Съответният квалифициран персонал на компетентния орган проверява дали становището за съответствие, съдържащо се в препоръката, доказва, че е извършен пълен преглед на летателната годност по М.А.710.

2. Компетентният орган извършва проучване и може да поиска допълнителна информация, подкрепяща оценката в препоръката.

▼M3

М.Б.902   Преглед на летателната годност от компетентния орган

а) Когато компетентният орган извършва преглед на летателната годност и издава сертификат за преглед на летателната годност — формуляр 15а на EASA (допълнение III), компетентният орган извършва прегледа на летателната годност в съответствие с М.А.710.

б) Компетентният орган трябва да има подходящо квалифициран персонал за извършване на прегледа на летателната годност.

1. За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на балони, този персонал трябва да:

а. има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и

б. притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част 66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато приложение III (част 66) се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеронавигационна степен или равностойна на нея степен; и

в. е преминал утвърден курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г. заема длъжност със съответните отговорности.

Независимо от букви а—г по-горе изискването, посочено в M.Б.902(б)1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.Б.902(б)1(a).

2. За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително и балони, този персонал трябва да:

а. има най-малко три години опит в поддържането на летателната годност; и

б. притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част 66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато приложение III (част 66) се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеронавигационна степен или равностойна на нея степен; и

в. е преминал подходящ курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г. заема длъжност със съответните отговорности.

Независимо от букви а—г по-горе изискването, посочено в M.Б.902(б)2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в M.Б.902(б)2(a).

в) Компетентният орган поддържа регистър за целия персонал за преглед на летателната годност, който включва данни за всяка съответна квалификация, както и обобщение на опита и обучението в областта на управлението поддържането на летателната годност.

г) Компетентният орган трябва да има достъп до съответните данни, посочени в М.А.305, М.А.306 и М.А.401, при извършване на преглед на летателната годност.

д) Персоналът, който извършва прегледа на летателната годност, издава формуляр 15a след удовлетворително завършване на прегледа на летателната годност.

▼B

М.Б.903   Констатации

а) Когато по време на проверките на въздухоплавателното средство или по друг начин бъде открито доказателство, показващо неспазване на изискване по част М, компетентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган изисква да се предприемат коригиращи действия преди следващия полет, а самият той предприема незабавни действия за анулиране или временно спиране на действието на сертификата за преглед на летателната годност.

2. При констатации от второ ниво коригиращите действия, изисквани от компетентния орган, трябва да отговарят на същността на несъответствията.
Допълнение I

Споразумение за поддържане на летателната годност

1. Когато собственик сключи договор с одобрена по М.А., подчаст Ж организация за поддържане на летателната годност в съответствие с М.А.201 за изпълнение на задачите по поддържане на летателната годност, при поискване от компетентния орган собственикът трябва да изпрати копие от това споразумение на компетентния орган в държавата-членка по регистрация, след като споразумението е подписано от двете страни.

2. Споразумението се съставя, като се отчитат изискванията на част М и се посочват задълженията на подписалите го страни във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство.

3. Споразумението съдържа като минимум следното:

 регистрация на въздухоплавателното средство;

 тип на въздухоплавателното средство;

 сериен номер на въздухоплавателното средство;

 данни за собственика или лизингополучателя на въздухоплавателното средство включително и адрес,

данни за одобрената по М.А., подчаст Ж организация за поддържане на летателната годност, включително и адрес.

4. В споразумението се записва следното:

„Собственикът поверява на одобрената организация управлението на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, разработката на програма за техническо обслужване, която да бъде одобрена от компетентните органи в държавата-членка, където е регистрирано въздухоплавателното средство, както и организацията на техническото обслужване на въздухоплавателното средство в съответствие с упоменатата програма за техническо обслужване в одобрена организация.

Според това споразумение двете подписали страни се задължават да спазват съответните задължения на споразумението.

Собственикът потвърждава, че доколкото е уведомен, цялата информация, предоставена на одобрената организация по отношение на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, е и ще бъде точна, както и че въздухоплавателното средство няма да бъде променяно без предварителното одобрение на одобрената организация.

В случай на неспазване на това споразумение от някоя от подписалите го страни, то става невалидно. Тогава собственикът запазва пълната отговорност за всяка задача, свързана с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, и той трябва да информира компетентните органи в държавата-членка по регистрация в срок от две седмици.“

5. Когато собственик сключи договор с одобрена по М.А., подчаст Ж организация за поддържане на летателната годност в съответствие с М.А.201, задълженията на двете страни се разделят, както следва.

▼M3

5.1. Задължения на одобрената организация:

1. типът въздухоплавателно средство трябва да бъде в областта на приложение на нейното одобрение;

2. при поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство да спазва посочените по-долу условия:

а) да разработи програма за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, включително програма за надеждност, ако това е приложимо,

б) да декларира задачите по техническото обслужване (от програмата за техническо обслужване), които могат да бъдат извършвани от пилота-собственик в съответствие с M.A.803(в),

в) да организира одобряването на програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство,

г) да предостави на собственика копие от програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, след като тя бъде одобрена,

д) да организира инспекция, която да позволи плавен преход от предишната програма за техническо обслужване на въздухоплавателното средство,

е) да организира извършването на цялото техническо обслужване от одобрена организация за техническо обслужване,

ж) да организира прилагането на всички подходящи указания за летателна годност,

з) да организира отстраняването от одобрената организация за техническо обслужване на всички дефекти, открити по време на плановото техническо обслужване, при прегледи на летателната годност или докладвани от собственика,

и) да координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, подмяната на части с ограничен експлоатационен срок и изискванията за проверка на компонентите,

й) да информира собственика всеки път, когато въздухоплавателното средство се изпраща в одобрена организация за техническо обслужване,

к) да управлява цялата техническа документация,

л) да архивира цялата техническа документация.

3. да организира одобрението на всяка модификация на въздухоплавателното средство в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, преди тя да бъде въведена;

4. да организира одобрението на всеки ремонт на въздухоплавателното средство в съответствие с приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, преди той да бъде извършен;

5. да информира компетентния орган в държавата-членка по регистрация, когато въздухоплавателното средство не е представено на одобрената организация за техническо обслужване от собственика, както се изисква от одобрената организация;

6. да информира компетентния орган в държавата-членка по регистрация, когато настоящото споразумение не се спазва;

7. при необходимост да извърши преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство и да издаде сертификата за преглед на летателната годност или препоръката към компетентния орган на държавата-членка по регистрация;

8. да изпрати на компетентния орган в държавата-членка по регистрация в рамките на 10 дни копие от всеки сертификат за преглед на летателната годност или сертификат, чийто срок е бил продължен;

9. да докладва за събития, както е указано в съответните регламентиращи документи;

10. да информира компетентния орган на държавата-членка по регистрация в случай, че настоящото споразумение се денонсира от една от страните.

5.2. Задължения на собственика:

1. да има общи познания за одобрената програма за техническо обслужване;

2. да има общи познания по настоящото приложение (част М);

3. да представи въздухоплавателното средство на одобрената организация за техническо обслужване в определеното по искане на одобрената организация време;

4. да не модифицира въздухоплавателното средство, преди да се консултира с одобрената организация;

5. да информира одобрената организация за цялото техническо обслужване, извършено извънредно, без знанието и контрола на одобрената организация;

6. чрез дневника да докладва на одобрената организация за всички дефекти, открити по време на експлоатацията на въздухоплавателното средство;

7. да информира компетентния орган в държавата-членка по регистрация в случай че настоящото споразумение се денонсира от една от страните;

8. да информира компетентния орган в държавата-членка по регистрация и одобрената организация в случай че въздухоплавателното средство бъде продадено;

9. да докладва за събития, както е указано в съответните регламентиращи документи;

10. да информира редовно одобрената организация за летателните часове на въздухоплавателното средство и да ѝ съобщава други данни за използването, както е договорено с одобрената организация;

11. да вписва сертификата за повторно пускане в експлоатация в дневниците, както е посочено в M.A.803(г), когато се извършва техническо обслужване от пилота-собственик, без да се превишава границите на списъка със задачи по техническото обслужване, както е декларирано в одобрената програма за техническо обслужване по M.A.803(в);

12. да информира одобрената организация за управление поддържането на летателната годност, която отговаря за управление поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, не по-късно от 30 дни след завършване на всяка задача по техническото обслужване от пилота-собственик в съответствие с M.A 305(a).

▼M4
Допълнение II

Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Тези указания се отнасят само за използването на Формуляр 1 на EASA за целите на техническото обслужване. Следва да се обърне внимание на допълнение I към приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, което включва използването на Формуляр 1 на EASA за целите на производството.

1.   ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ

1.1 Основна цел на сертификата е да бъде декларирана летателната годност във връзка с дейност по техническото обслужване, проведена върху продукти, части и прибори (наричани по-долу „продукт/и“).

1.2 Трябва да се установи съответствие между сертификата и продукта/продуктите. Издаващият орган трябва да съхранява сертификат под форма, която позволява проверка на първоначалните данни.

1.3 Сертификатът е приемлив за много въздухоплавателни органи, но може да зависи от наличието на двустранни споразумения и/или политиката на въздухоплавателния орган. Следователно посочените в сертификата „одобрени проектни данни“ се отнасят за одобрение от страна на органа на страната вносител, отговарящ за летателната годност.

1.4 Сертификатът не е известие за доставка или транспортиране.

1.5 Не може въздухоплавателни средства да бъдат повторно пускани в експлоатация въз основа на сертификата.

1.6 Сертификатът не предоставя одобрение за монтаж на продукта на конкретно въздухоплавателно средство, двигател или витло, а помага на крайния потребител да получи информация относно одобрението на неговата летателна годност.

1.7 Не е позволено в един сертификат да се смесват продукти, пуснати повторно в експлоатация след производство и такива след техническо обслужване.

2.   ОБЩ ФОРМАТ

2.1 Сертификатът трябва да спазва приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат да се променят в съответствие с отделните заявления, но не до степен, която би направила сертификата неразпознаваем.

2.2 Сертификатът трябва да бъде в хоризонтален формат, като външните размери могат да бъдат значително намалени или увеличени при условие, че сертификатът остава разпознаваем и четлив. Ако има съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.3 Декларацията за отговорност на потребителя/монтажника може да бъде поставена на една от страните на формуляра.

2.4 Печатният текст трябва да бъде ясен и четлив, за да дава възможност за лесно прочитане.

2.5 Удостоверението може да бъде предварително отпечатано или изготвено на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и символи трябва да бъдат ясни и четливи в съответствие с определения формат.

2.6 Сертификатът трябва да е на английски език и, ако това е целесъобразно, на още един или няколко езика.

2.7 Данните, които трябва да се въведат в сертификата, могат да бъдат или отпечатани на машина/компютър, или написани на ръка, като се използват главни букви, като текстът трябва да позволява лесно разчитане.

2.8 Използването на съкращения следва да се сведе до минимум с цел по-голяма яснота.

2.9 Мястото, останало върху обратната страна на сертификата, може да се използва от издаващия орган за нанасяне на допълнителна информация, но не трябва да съдържа части от декларацията за съответствие. Всяко използване на обратната страна на сертификата трябва да бъде посочено в съответното поле на лицевата страна на сертификата.

3.   КОПИЯ

3.1 Няма ограничение за броя на копията от сертификата, изпратени на клиента или съхранени от издаващия орган.

4.   ГРЕШКА/ГРЕШКИ ВЪРХУ СЕРТИФИКАТА

4.1 Ако крайният потребител открие грешка/грешки върху даден сертификат, той трябва да уведоми за това писмено издаващия орган. Издаващият орган може да издаде нов сертификат само ако грешката(ите) може(гат) да бъде(ат) проверен(и) и поправен(и).

4.2 Новият сертификат трябва да има нов номер за проследяване, подпис и дата.

4.3 Молбата за нов сертификат може да бъде удовлетворена без повторна проверка на състоянието на продукта/продуктите. Новият сертификат не представлява декларация относно текущото състояние и в него в поле 12 следва да е посочен предишният сертификат със следната декларация: „С настоящия сертификат се коригира/т грешката/ите в поле/та [впишете съответните полета] в сертификат [впишете номера за проследяване], от дата [впишете дата на първоначално издаване]; той не се отнася до съответствие/условия/пускане в експлоатация“. И двата сертификата се съхраняват в съответствие с периода на съхранение на първия.

5.   СЪСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

Поле 1    Издаващ/а одобрението компетентен орган/страна

Посочете наименованието на компетентния орган и страната, под чиято юрисдикция е издаден този сертификат. Когато компетентният орган е Агенцията, трябва да се посочи единствено „EASA“.

Поле 2    Заглавие на Формуляр 1 на EASA

„СЕРТИФИКАТ ЗА РАЗРЕШЕНО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ФОРМУЛЯР 1 НА EASA“

Поле 3    Номер за проследяване на формуляра

Впишете уникалния номер, генериран от системата/процедурата за номериране на организацията, посочена в поле 4; той може да съдържа букви/цифри.

Поле 4    Име и адрес на организацията

Впишете пълното име и адрес на одобрената организация (вж. формуляр 3 на EASA), която пуска в експлоатация продуктът, за който се отнася сертификатът. Поставянето на логотипи и други знаци е разрешено, ако логотипът може да се събере в рамките на полето.

Поле 5    Работна заявка/договор/фактура

За да бъде улеснен потребителят при проследяване на продукта/продуктите, впишете номера на работната заявка, на договора, на фактурата или друг подобен номер.

Поле 6    Продукт

Впишете номерата на редовете на продукта, когато за един продукт има повече от един ред. Това поле позволява лесно препращане към поле 12 — Забележки.

Поле 7    Описание

Впишете името или описанието на продукта. Следва да се отдава предпочитание на термина, използван в инструкциите за непрекъсната летателна годност или данните за техническото обслужване (напр. илюстриран каталог на частите, ръководство за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, сервизен бюлетин, ръководство за техническо обслужване на компонентите).

Поле 8    Номер на частта

Впишете посочения върху продукта или върху етикета/опаковката номер на частта. За двигатели или витла може да се използва обозначението за типа.

Поле 9    Брой

Посочете броя на продуктите.

Поле 10    Сериен номер

Ако разпоредбите изискват идентификация на продукта по сериен номер, впишете го тук. В допълнение можете да впишете всеки друг сериен номер, който не се изисква от правилника. Ако върху продукта липсва сериен номер, впишете „N/A“.

Поле 11    Статус/задача

Следният текст описва разрешените вписвания за поле 11. Впишете само един от тези термини — когато са приложими повече от един, използвайте този, който описва най-точно по-голямата част от извършената работа и/или състоянието на обекта.

i)

Основно ремонтиран . Означава процес, чрез който се осигурява пълното съответствие на продукта с действащите експлоатационни допуски, определени в инструкциите на притежателя на типов сертификат или на производителя на оборудването по отношение на непрекъснатата летателна годност, или на данните, които са одобрени или приети от органа. Продуктът бива най-малкото разглобен, почистен, проверен, ремонтиран, според нуждите, и повторно сглобен и изпитан съгласно горепосочените данни.

ii)

Поправен . Отстраняване на дефекти(и) при прилагане на действащ стандарт ( 5 ).

iii)

Прегледан/изпитан . Проверка, измерване и т.н. в съответствие с действащ стандарт (5)  (напр. визуален оглед, проверка на работоспособността, изпитване на стенд и т.н.).

iv)

Модифициран . Промяна на продукт с цел съответствие с действащ стандарт (5) .

Поле 12    Забележки

Опишете работата, посочена в поле 11, пряко или чрез посочване на съответната документация, необходима за да могат потребителят или монтажникът да определят летателната годност на продукта/продуктите във връзка с работа, обект на сертифициране. При необходимост може да се използва допълнителен лист, който да се посочи във Формуляр 1 на EASA. Във всяка декларация трябва ясно да се посочва за кой/кои продукт/продукти от поле 6 се отнася той.

Примери за информация за поле 12 са:

i) Използваните данни за техническо обслужване, последна редакция и съответен номер.

ii) Съответствие с указанията за летателна годност или сервизните бюлетини.

iii) Извършени поправки.

iv) Извършени модификации.

v) Монтирани резервни части.

vi) Състояние на части с ограничен експлоатационен срок.

vii) Отклонения от работната заявка на клиента.

viii) Декларации за повторно пускане в експлоатация, за да се изпълни изискване за обслужването от чуждестранен орган за гражданско въздухоплаване.

ix) Информация, необходима при непълна доставка или повторно сглобяване, след доставка.

x) За организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с подчаст Е от приложение I (част М), декларацията за сертификата за повторно пускане в експлоатация на компонент, посочена в M.A.613:

„Декларира, че освен ако не е указано по друг начин в това поле, работата, посочена в поле 11 и описана в това поле, е извършена в съответствие с изискванията на раздел А, подчаст Е от приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, и по отношение на тази работа продуктът се счита за готов за повторно пускане в експлоатация. ТОВА НЕ Е ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ II (ЧАСТ 145) КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003.“

Ако данните се разпечатват от електронен Формуляр 1 на EASA, всички данни, които не могат да бъдат вписани в други полета, се вписват в това поле.

Полета 13а—13д

Общи изисквания за полета 13а—13д: Не се използват за пускане в експлоатация за целите на техническото обслужване. Засивете, потъмнете или маркирайте по друг начин, за да се избегне неволно или неразрешено използване.

Поле 14а

Маркирайте съответното(ите) поле(та), за да посочите кои разпоредби се прилагат за завършената работа. Ако полето „друг подзаконов акт, посочен в поле 12“ е маркирано, разпоредбите на друг(и) орган(и) по летателна годност трябва да бъдат определени в поле 12.

За цялото техническо обслужване от организации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, в полето „друг подзаконов акт, посочен в поле 12“ трябва да има отметка и да се направи декларацията за сертификата за повторно пускане в експлоатация в поле 12. В такъв случай, с информацията „освен ако в това поле не е указано друго“ се имат предвид следните случаи:

а) Техническото обслужване не е било завършено.

б) Техническото обслужване се е отклонило от стандарта, изискван по приложение I (част М).

в) Техническото обслужване е извършено в съответствие с изискване, различно от посоченото в приложение I (част М). В този случай в поле 12 се посочва конкретният национален подзаконов акт.

За цялото техническо обслужване от организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с раздел А от приложение II (част 145) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, с информацията „освен ако в това поле не е указано друго“ се имат предвид следните случаи:

а) Техническото обслужване не е било завършено.

б) Техническото обслужване се е отклонило от стандарта, изискван по приложение II (част 145).

в) Техническото обслужване е извършено в съответствие с изискване, различно от посоченото в приложение II (част 145). В този случай в поле 12 се посочва конкретният национален подзаконов акт.

Поле 14б    Подпис на упълномощено лице

В това поле се подписва упълномощеното лице. Единствено лица, които са изрично упълномощени съгласно правилата и политиките на компетентния орган, имат право да полагат своя подпис в това поле. Може да бъде добавен уникален номер, чрез който се идентифицира упълномощеното лице, за да се улесни неговото разпознаване.

Поле 14в    Номер на сертификата/одобрение

Впишете кода/номера на сертификата/одобрението. Този номер или код се издава от компетентния орган.

Поле 14г    Име

Впишете четливо името на лицето, което полага подписа си в поле 14б.

Поле 14д    Дата

Впишете датата, на която е положен подпис в поле 14б, по следния начин: дд = деня с две цифри, ммм = първите 3 букви от името на месеца, гггг = годината с 4 цифри.

Отговорности на потребителя/монтажника

Включете следната декларация в сертификата, за да уведомите крайните потребители, че те не се освобождават от техните отговорности, свързани с монтажа и използването на който и да било продукт, включен във формуляра:

„НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ НЕ ДАВА АВТОМАТИЧНО ПРАВО ЗА МОНТАЖ НА ПРОДУКТА/ИТЕ.

КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1, ВАЖНО Е ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПРИЕМАТ ПРОДУКТИ ОТ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1.

ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТА 13А И 14А НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МОНТАЖА НА ПРОДУКТА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЕРТИФИКАТ ЗА МОНТАЖА, ИЗДАДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ/МОНТАЖНИКА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ПОЛЕТИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО.“

image
Допълнение III

Сертификат за преглед на летателната годност — Формуляр 15 на EASA

image

image
Допълнение IV

Система от класове и категории, използвани при одобряване на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст Е и в приложение II (част 145)

1. Освен ако не е указано друго за най-малките организации в параграф 12, таблицата, спомената в точка 13 дава стандартна система за одобряването на организация за техническо обслужване в съответствие с подчаст Е на приложение I (част М) и приложение II (част 145). На дадена организация трябва да се издаде одобрение, което варира от само един клас и категория с ограничения до всички класове и категории с ограничения.

2. В допълнение към таблицата, посочена в точка 13, одобрената организация за техническо обслужване трябва да посочи своя обхват на работата в ръководството си/описанието си на организация за техническо обслужване. Вж. също параграф 11.

3. В границите на одобрените клас(ове) и категория(и), давани от компетентния орган, обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, определя точните граници на одобрение. Поради това, от съществено значение е одобрените клас(ове) и категория(и) да са съвместими с обхвата на работата.

4.  Категория от клас А означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извърши техническо обслужване на въздухоплавателно средство и всеки компонент (включително двигатели/спомагателни енергийни агрегати) в съответствие с данните за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или, ако е договорено с компетентния орган, в съответствие с данните за техническо обслужване на компонента, само когато такива компоненти са монтирани на въздухоплавателното средство. Независимо от това, такава одобрена организация, оценена с клас А, може временно да демонтира компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до този компонент, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази точка. Това е предмет на процедура за контрол в описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от държавата-членка. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението.

5.  Категория от клас В означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извършва техническо обслужване на демонтиран двигател и/или спомагателен енергиен агрегат и компоненти на двигател и/или спомагателен енергиен агрегат в съответствие с данните за техническото обслужване за двигателя и/или спомагателния енергиен агрегат или, ако е договорено с компетентния орган, в съответствие с данните за техническото обслужване на компонентите, само когато такива компоненти са монтирани на двигателя и/или спомагателния енергиен агрегат. Независимо от това, такава одобрена организация, оценена с клас В, може временно да демонтира компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до този компонент, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази точка. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението. Организация за техническо обслужване одобрена с категория клас В може също така да извършва техническо обслужване на монтиран двигател по време на „базово“ и „линейно“ техническо обслужване, предмет на процедура за контрол като част от описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от компетентния орган. Обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, следва да отразява тази дейност, когато е разрешена от държавата-членка.

6.  Категория от клас C означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извършва техническо обслужване на демонтирани компоненти (с изключение на двигатели и спомагателни енергийни агрегати), предназначени за монтиране на въздухоплавателното средство или двигател/спомагателен енергиен агрегат. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението. Организация за техническо обслужване, одобрена с категория С, може също така да извършва техническо обслужване на монтиран компонент по време на базово и линейно техническо обслужване или в работно помещение за техническо обслужване на двигател/спомагателен енергиен агрегат, в случай че това е предмет на процедура за контрол като част от описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от компетентния орган. Обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, следва да отразява тази дейност, когато е разрешена от държавата-членка.

7.  Категория от клас D е самостоятелна категория, която не се отнася непременно до определено въздухоплавателно средство, двигател или друг компонент. Категорията D1 — Безразрушителен контрол (БК) е необходима само за одобрена организация за техническо обслужване, която извършва безразрушителен контрол като отделна задача за друга организация. Организация за техническо обслужване, одобрена с категория от клас А, В или С, може да извършва безразрушителен контрол на продукти, на които прави техническо обслужване, ако описанието на организацията за техническо обслужване съдържа процедури за безразрушителен контрол, без да е необходимо организацията да има категория D1.

8. В случай на организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с приложение II (част 145), категория от клас А се подразделя на „базово“ и „линейно“ техническо обслужване. Такава организация може да бъде одобрена или за „базово“ или за „линейно“ техническо обслужване, или и за двете. Следва да се отбележи, че съоръжение за линейно техническо обслужване, което се намира в съоръжение за основно базово техническо обслужване, изисква одобрение за линейно техническо обслужване.

9. Частта за ограничения е предназначена да предоставя на компетентните органи гъвкавост при адаптирането на одобрението за всяка конкретна организация. Категориите се споменават в одобрението само когато има съответни ограничения. Таблицата, посочена в точка 13, дава възможните видове ограничения. Тъй като техническото обслужване е дадено в края на всяка категория, се счита за приемливо да се постави ударението върху задачата за техническо обслужване вместо върху типа или производителя на въздухоплавателното средство или двигателя, ако това е по-подходящо за организацията (като пример може да се посочат авиационните радиоелектронни системи и свързаното с тях техническо обслужване). Такава забележка в частта за ограниченията показва, че организацията за техническо обслужване е одобрена да извършва техническо обслужване до този конкретен тип/задача, включително.

10. Когато се посочва серия, тип и група в частта за ограниченията за клас А и В, серия означава специфичен тип серия, като например Airbus 300, 310 или 319, Boeing серия 737-300 или серия RB211-524, серия Cessna 150, Cessna 172, Beech 55 или серия continental O-200 и т.н; тип означава специфичен тип или модел като например Airbus 310-240, RB 211-524 В4 или Cessna 172RG; може да се цитира всякакъв номер на серия или тип; група означава например Cessna с един бутален двигател или Lycoming с двигатели без компресор и т.н.

11. Когато се използва дълъг списък на одобрените дейности, който може да бъде предмет на чести изменения, тези изменения могат да бъдат в съответствие с процедурата за непряко одобряване, посочена в М.А.604, буква в) и М.Б.606, буква в) или 145.А.70, буква в) и 145.Б.40, според случая.

12.  Организация за техническо обслужване, в която работи само едно лице, което планира и извършва цялото техническо обслужване, може да бъде одобрена само с категория за ограничен обхват на дейностите. Максимално разрешените граници са:КЛАС

КАТЕГОРИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

САМОЛЕТИ КАТЕГОРИЯ А2 5 700 KG И ПО-ЛЕКИ

БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 5 700 KG И ПО-ЛЕК

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ВЕРТОЛЕТИ КАТЕГОРИЯ А3

БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 3 175 KG И ПО-ЛЕК

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО КАТЕГОРИЯ А4, РАЗЛИЧНО ОТ A1, A2 И A3

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ

КЛАС ДВИГАТЕЛИ

БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ КАТЕГОРИЯ B2

ПО-МАЛКО ОТ 450 К.С.

КЛАС КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛИ ИЛИ СПОМАГАТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ

C1 ДО C22

СПОРЕД СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

КЛАС СПЕЦИАЛНИ

БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ D1

МЕТОД(И) ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ, КОЙТО/КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПЕЦИФИЦИРАНИ

Трябва да се отбележи, че такава организация може да има бъде допълнително ограничена от компетентния орган в обхвата на одобрението в зависимост от дейностите на конкретната организация.

13.

 Таблица

КЛАС

КАТЕГОРИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ

БАЗОВО

ЛИНЕЙНО

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

Самолети А1 над 5 700 kg

[Категория, запазена за Организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с приложение II (част 145)]

[Следва да указва производител на самолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: Airbus серия A320

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

Самолети А2, 5 700 kg и по-леки

[Следва да указва производител на самолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: DHC-6 серия Twin Otter

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

Вертолети А3

[Следва да указва производител на вертолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: Robinson R44

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

Въздухоплавателно средство категория А4, различно от А1, А2 и А3

[Следва да указва серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

ДВИГАТЕЛИ

Газотурбинен B1

[Следва да указва серия или тип и/или задачите по техническото обслужване] Пример: Серия PT6A

Бутален B2

[Следва да указва производител на двигателя, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Спомагателен енергиен агрегат B3

[Следва да указва производител на двигателя, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛИ И ОТ СПОМАГАТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ

Климатизация и надналягане C1

[Следва да указва тип на въздухоплавателното средство, производител на въздухоплавателното средство или производител на компонента или конкретния компонент и/или препратка към списък на одобрените дейности в описанието и/или задачата(ите) по техническото обслужване.]

Пример: Регулатор на разхода на гориво PT6A

Автоматично управление на полета C2

Комуникация и навигация C3

Врати и люкове C4

Електрозахранване и осветление C5

Оборудване C6

Двигател — Спомагателен енергиен агрегат C7

Органи за управление на полета С8

Гориво C9

Носещи витла на вертолет C10

Предавателен механизъм на вертолет C11

Хидравлично задвижване C12

Системи за индикация/запис C13

Колесници C14

Кислород C15

Витла C16

Пневматични устройства C17

Защита срещу лед/дъжд/огън C18

Прозорци C19

Конструкция C20

 

Воден баласт C21

 

 

Форсиране на двигателите C22

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

Изпитване без разрушаване D1

[Следва да указва конкретен(ни) метод(и) на изпитване без разрушение]
Допълнение V

Одобрение на организация за техническо обслужване, съгласно приложение I (част М), подчаст Е

image

image
Допълнение VI

Одобряване на организация за управление поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част М), подчаст Ж

image

image

▼B
Допълнение VII

Сложни задачи по техническото обслужване

▼M3

Описаните по-долу задачи съставляват сложните задачи по техническото обслужване, посочени в M.A.502(г)3, M.A.801(б)2 и M.A.801(в):

▼B

1. Модифициране, поправка или замяна чрез занитване, съединяване, валцоване или заваряване на конструктивни части:

а) кутийчата греда;

б) стрингер на крилото или елемент от хорда;

в) надлъжник;

г) фланец на надлъжника;

д) елемент от поддържаща греда;

е) стената на греда;

ж) надлъжна греда или елемент от конструкцията на корпуса;

з) гофриран елемент от обшивката на крилото или от повърхността на опашните плоскости;

и) основно ребро от крилото;

й) конзолни връзки на крилните или опашните повърхности;

к) рама за окачване на двигателя;

л) надлъжник на фюзелажа или щпангоут;

м) страничен елемент от тяга или преградна стена;

н) поддържаща връзка на седалка или конзола;

о) релса за закрепване на креслото;

п) стойка на шасито или усилваща връзка;

р) ос;

с) щурвал;

т) ски или монтажната им рама с изключение смяната на нискофрикционното покритие.

2. Модифициране или поправка на някоя от следните части:

а) обшивката на самолета или обшивката на самолетен поплавък, ако работата изисква използването на стойка, приспособление за захващане или фиксиране;

б) обшивката на самолета в херметичната зона, ако размерите на повредения участък са повече от 15 см (6 инча) във всяко направление;

в) носещите натоварването части от системата за управление, включително щурвалната колонка, педалите, валовете, квадранти, люлка, тяга, управляващи лостове на конзоли с изключение на:

i) щамповането на снадки или въжените накрайници; и

ii) смяната на тягите или накрайниците, които са закрепени чрез занитване;

г) всички други елементи, неизброени в точка 1, които производителят е определил като основни елементи в техническите ръководства, ръководствата за ремонт или инструкциите за поддържане на летателната годност.

▼M3

3. Извършване на следното техническо обслужване на бутален двигател:

а) разглобяване и последващо сглобяване на бутален двигател, с цел, различна от i) получаване на достъп до бутала/цилиндри; или ii) отстраняване на задния капак на агрегатите за проверка и/или подмяна на маслена помпа, когато такава работа не включва отстраняването и обратното поставяне на зъбните колела с вътрешно зацепване;

б) разглобяване и последващо сглобяване на редуктори;

в) заваряване и запояване с твърд припой на съединения, различни от малки поправки чрез заваряване на агрегатите на изпускателната система, и са извършени от надлежно одобрен или упълномощен заварчик, но с изключение на подмяна на компоненти;

г) разцентроването на отделни части на агрегати, които се доставят като агрегати, изпитани в заводски условия, с изключение на подмяната или настройката на части, които обичайно подлежат на подмяна или настройка при обслужването.

4. Балансиране на витлото, с изключение на

а) балансиране с цел сертифициране на статично балансиране, когато се изисква от ръководството за техническо обслужване;

б) динамично балансиране на монтирани витла чрез използването на електронно балансиращо оборудване, когато е разрешено от ръководството за техническо обслужване или други одобрени данни за летателна годност;

5. Всяка допълнителна задача, която изисква:

а) използването на специализирани инструменти, оборудване или съоръжения, или

б) значителни процедури за координация поради дълга продължителност на задачите и участието на няколко лица.

▼M3
Допълнение VIII

Ограничено техническо обслужване от пилота-собственик

В допълнение на изискванията от приложение I (част М) трябва да се спазват следните основни принципи, преди да бъде изпълнена каквато и да било задача съгласно условията на техническото обслужване от пилота-собственик:

а) компетентност и отговорност

1. Пилотът-собственик винаги носи отговорност за всяко техническо обслужване, извършвано от него.

2. Преди изпълнението на задача на пилота-собственик по техническото обслужване, пилотът-собственик трябва да се увери, че той е компетентен да изпълни тази задача. Пилотите-собственици са длъжни да се запознаят със стандартните практики по техническото обслужване за своите въздухоплавателни средства, както и с програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство. Ако пилотът-собственик не е компетентен за задачата, която трябва да бъде изпълнена, тя не може да бъде изпълнена от него.

3. Пилотът-собственик (или организацията за управление поддържането на летателната годност, посочена в подчаст Ж, раздел А от настоящото приложение, с която той има договор) носи отговорност за посочването на задачите на пилота-собственик в програмата за техническо обслужване в съответствие с тези основни принципи и за осигуряване на навременната актуализация на този документ.

4. Одобрението на програмата за техническо обслужване се извършва в съответствие с M.A.302.

б) Задачи

Пилотът-собственик може да извършва обикновени огледи или операции, за да провери общото състояние и за видими повреди, нормално функциониране на конструкцията на въздухоплавателното средство, двигателите, системите и компонентите.

Задачи по техническото обслужване не могат да бъдат извършвани от пилота-собственик, когато задачата:

1. е от ключово значение за безопасността, когато неправилното изпълнение на задачата ще засегне драстично летателната годност на въздухоплавателното средство, или когато това е задача по техническото обслужване, пряко свързана с безопасността, както е посочено в M.A.402(a), и/или

2. изисква отстраняването на основни компоненти или основни агрегати, и/или

3. се извършва в съответствие с указание за летателна годност (УЛГ) или указание по ограничаване на летателната годност (УОЛГ), освен ако е изрично разрешено в УЛГ или УОЛГ, и/или

4. изисква употребата на специални инструменти, калибрирани инструменти (с изключение на динамометричен ключ и пресклещи), и/или

5. изисква употребата на изпитващи оборудвания или специално изпитване (например безразрушителен контрол (БК), системни изпитвания или функционални проверки на авионикс оборудване), и/или

6. се състои от каквато и да била извънпланова специална проверка (например проверка при грубо кацане), и/или

7. засяга системи, които са основни за полетите по прибори (IFR), и/или

▼M7

8. е посочена в допълнение VII или е задача по техническото обслужване на компонент в съответствие с M.A.502, букви а), б), в) или г).

▼M3

Критериите от 1 до 8, посочени по-горе, не могат да бъдат обезсилени от по-слабо ограничителни инструкции, издадени в съответствие с „M.A.302(г) Програма за техническо обслужване.“

Всяка задача, посочена в ръководството за експлоатация на въздухоплавателното средство като подготвяща въздухоплавателното средство за полет (например: сглобяването на крилата на планер или предполетна задача), се счита за задача на пилота, а не задача на пилота-собственик по техническото обслужване и затова не изисква сертификат за повторно пускане в експлоатация.

в) извършване на задачите на пилота-собственик по техническото обслужване и документация

Данните за техническото обслужване, както са посочени в M.A.401, трябва да са винаги налице при извършването на техническото обслужване от пилота-собственик и да се спазват. Подробностите за данните, използвани при извършването на техническото обслужване от пилота-собственик, трябва да бъдат включени в сертификата за повторно пускане в експлоатация в съответствие с M.A.803(г).

Пилотът-собственик трябва да информира одобрената организация за управление поддържането на летателната годност, която отговаря за управление поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства (ако това е приложимо), не по-късно от 30 дни след завършване задачата по техническото обслужване от пилота-собственик в съответствие с M.A 305(a).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Част 145)

▼M6

СЪДЪРЖАНИЕ

Общи положения

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

145.А.10

Област на приложение

145.А.15

Подаване на заявление

145.А.20

Условия на одобрението

145.A.25

Изисквания към помещенията

145.A.30

Изисквания към персонала

145.A.35

Сертифициращ персонал и помощен персонал

145.А.40

Оборудване, инструменти и материали

145.А.42

Приемане на компоненти

145.А.45

Данни за техническо обслужване

145.А.47

Планиране на работата

145.А.50

Удостоверяване на техническо обслужване

145.А.55

Записи за техническо обслужване

145.А.60

Докладване на събития

145.А.65

Политика за безопасност и качество, процедури за техническо обслужване и система за качество

145.А.70

Описание на организацията за техническо обслужване

145.А.75

Права на организацията

145.А.80

Ограничения на организацията

145.А.85

Промени в организацията

145.А.90

Запазване на валидността

145.А.95

Констатации

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

145.Б.1

Област на приложение

145.Б.10

Компетентен орган

145.Б.15

Организации, намиращи се в няколко държави-членки

145.Б.20

Първоначално одобрение

145.Б.25

Издаване на одобрение

145.Б.30

Продължаване на одобрение

145.Б.35

Промени в организацията

145.Б.40

Изменения в описанието на организацията за техническо обслужване

145.Б.45

Отнемане, анулиране и ограничаване на одобрението

145.Б.50

Констатации

145.Б.55

Съхранение на записи

145.Б.60

Освобождавания

Допълнение I —

Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение II —

Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част- М), подчаст E и в приложение II (част-145)

Допълнение III —

Сертификат за одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение II (част-145)

Допълнение IV —

Условия за използване на персонал, който не е квалифициран в съответствие с посоченото в 145.А.30, буква й), параграфи 1 и 2 от приложение III (част-66)

▼B

145.1    Общи сведения

За целите на тази част компетентен орган е:

1. за организациите с основно място на дейност в дадена държава-членка – упълномощеният орган, определен от тази държава-членка;

2. за организациите с основно място на дейност в трета страна – Агенцията.

▼M4

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

▼B

145.А.10    Област на приложение

В този раздел се установяват изискванията за издаване или продължаване на одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти, на които трябва да отговаря дадена организация, за да получи право да издава или продължава одобрения за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти.

▼M4

145.A.15    Подаване на заявление

За издаване или изменение на одобрение трябва да бъде подадено заявление до компетентния орган, като формулярите и начинът на попълване се определят от компетентния орган.

145.A.20    Условия на одобрението

Организацията трябва да посочи в своето описание обхвата на работите, за които се иска одобрението (допълнение IV към приложение I (част М) съдържа таблица с всички класове и категории).

▼B

145.А.25    Изисквания към помещенията

Организацията трябва да се убеди, че:

а) помещенията са подходящи за извършване на цялата планова работа и в частност, че е налице защита от атмосферните влияния. Специализираните работилници и места са отделени по подходящ начин, за да се защитят околната среда и работната зона от замърсявания.

1. За базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства – има хангари, които са достатъчно големи, за да се разположи въздухоплавателното средство по време на плановото базово техническо обслужване.

2. За техническо обслужване на компоненти – има работилници, които са достатъчно големи, за да се разположат в тях компонентите по време на плановото техническо обслужване.

б) има осигурени офиси за управление на плановата работа, посочена в буква а) по-горе, както и сертифициращ персонал, така че да може да изпълни възложените му задачи по начин, осигуряващ постигането на стандарти за добро техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

в) работната среда, включваща хангари за въздухоплавателните средства, работилници за компонентите и офиси, съответства на изпълняваната задача и на специалните изисквания. Освен ако специфичната среда за дадена задача не налага друго, в обичайния случай работната среда е такава, че да не влошава ефективността на работа на персонала:

1. температурата трябва да се поддържа в такива граници, че персоналът да може да изпълнява възложените му задачи, без да изпитва излишен дискомфорт;

2. прахът и другите въздушни замърсявания се свеждат до минимум, като не се разрешава в работната зона количеството им да достига до ниво, при което да са налице видими замърсявания по въздухоплавателното средство или компонента;

3. осветлението трябва да бъде подходящо за извършване на инспекция или изпълнение на задача по ефективен начин;

4. шумът не трябва да разсейва и обърква персонала при извършването на проверки. Когато не е възможно да се контролира източникът на шума, персоналът се снабдява с необходимото лично оборудване, за да се предпази от шум, който би предизвиквал разсейване и объркване по време на проверката;

5. когато специфична задача по техническото обслужване налага да се прилагат специфични условия на околната среда, различни от посочените по-горе, се спазват тези условия. Специфичните условия се посочват в данните за техническото обслужване;

6. работната среда за линейното техническо обслужване е такава, че позволява извършването на определена задача по техническото обслужване или проверка без излишно разсейване и объркване. Следователно при влошаване на работната среда до неприемливо ниво по отношение на температура, влага, градушка, лед, сняг, вятър, осветление, прах/други въздушни замърсявания, изпълнението на определената задача по техническото обслужване или проверката се прекратява до възстановяване на задоволителни условия на работната среда;

г) За компонентите, оборудването, инструментите и материалите са осигурени охраняеми складови помещения. Складовите условия дават възможност за разделяне на годните за експлоатация компоненти и материали от негодните за експлоатация компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията в складовите помещения са в съответствие с изискванията на производителя за предотвратяване влошаване на състоянието и нанасяне на щети на съхраняваните компоненти, материали, оборудване и инструменти. Достъпът до складовите помещения е ограничен само за упълномощения персонал.

145.А.30    Изисквания към персонала

а) Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част. Отговорният мениджър:

1. гарантира, че са налице всички необходими ресурси за извършване на техническото обслужване в съответствие с 145.А.65(б), за да се потвърди одобрението на организацията;

2. създава и насърчава провеждането на политика за безопасност и качество, както е посочено в 145.А.65(а);

3. доказва основно разбиране на разпоредбите на тази част.

б) Организацията определя лице или група от лица, отговорно/и за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази част. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

1. Определеното лице представлява управленската структура на организацията за техническо обслужване и е отговорно за всички функции, посочени в тази част.

2. Определеното лице се определя и препоръките му се предават във вид и по начин, установен от компетентния орган.

3. Определеното лице може да демонстрира съответни познания и задоволителен опит по отношение на техническото обслужване на въздухоплавателните средства и компонентите, както и работно познаване на изискванията на тази част.

4. Създадени са процедури, по които се определят заместници на всяко лице, ако то отсъства за продължителен период от време.

в) Отговорният мениджър по буква а) назначава лице, което отговаря за контрола на системата за качество, включваща и съответната система за обратна връзка, както се изисква от 145.А.65(в). Назначеното лице има пряк достъп до отговорния мениджър, за да може отговорният мениджър да бъде постоянно и правилно информиран по въпросите на качеството и съответствието.

г) Организацията има план за човекочасове на техническото обслужване, който показва, че организацията разполага с достатъчно персонал, за да планира, извършва, упражнява надзор, инспектира и осъществява контрол на качеството в съответствие с одобрението. В допълнение, организацията има разработена процедура за повторно оценяване на работата, която трябва да бъде извършена, когато наличният персонал е по-малко от планираното ниво на персонал за всяка отделна задача или период от време.

д) Организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в извършването на техническо обслужване, управление и/или проверки на качеството, в съответствие с процедура и спрямо стандарт, одобрени от компетентния орган. Освен необходимия опит, свързан със служебните функции, компетентността трябва да включва разбиране и прилагане на въпросите, свързани с човешкия фактор и човешкото изпълнение, съответстващи на личната функция в организацията. „Човешки фактор“ означава принципите, които се прилагат към авиационното проектиране, сертифициране, обучение, експлоатация и техническо обслужване и които търсят безопасна връзка между човека и другите компоненти на системата чрез правилно отчитане на човешкото изпълнение. „Човешко изпълнение“ означава възможностите и ограниченията на човека, които оказват влияние върху безопасността и ефикасността на авиационните операции.

е) Организацията гарантира, че персоналът, който извършва и/или контролира продължително безразрушително изпитване на конструкции на въздухоплавателни средства и/или компоненти за поддържане на летателната годност, е подходящо квалифициран за съответния безразрушителен контрол в съответствие с европейски или еквивалентен стандарт, признат от Агенцията. Персоналът, който изпълнява други специализирани задачи, трябва да бъде подходящо квалифициран в съответствие с официално признати стандарти. Чрез дерогация от тази буква персоналът, посочен в буква ж) и буква з), точки 1 и 2, ►M6  квалифициран като категория B1 или B3 в съответствие с приложение III (част-66) ◄ , може да изпълнява и/или контролира тестове с цветно контрастно вещество.

▼M6

ж) Освен когато в буква й) е посочено друго, в случай на линейно техническо обслужване на въздухоплавателни средства всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разполага със сертифициращ персонал за даденото въздухоплавателно средство, квалифициран съответно като категория В1, В2, В3, според случая, в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35.

Освен това тези организации могат да използват и подходящо обучен за задачата сертифициращ персонал, притежаващ правата, описани в точки 66.A.20, буква а, параграф 1 и 66.A.20, буква а, параграф 3, точка ii), и квалифицран в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.A.35 за изпълнение на малко планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти. Наличието на този сертифициращ персонал не променя необходимостта организацията да разполага съответно със сертифициращ персонал от категории B1, B2, B3.

▼B

з) Всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, освен когато в буква й) е посочено друго, трябва:

1. в случай на базово техническо обслужване на големи въздухоплавателни средства да има сертифициращ персонал за съответния тип въздухоплавателно средство, квалифициран като категория С в съответствие с част 66 и 145.А.35. Освен това организацията трябва да има достатъчно ►M6  квалифициран персонал категории B1, B2, според случая ◄ в съответствие с част 66 и 145.А.35, който да подпомага сертифициращия персонал от категория С.

i) Помощният персонал категории В1 и В2 проверява, че всички съответни задачи или проверки са извършени в съответствие с изисквания стандарт, след което сертифициращият персонал от категория С издава сертификат за повторно пускане в експлоатация;

ii) Организацията води регистър на помощния персонал категории В1 и В2;

iii) Сертифициращият персонал ог категория С проверява дали се спазват разпоредбите на буква и) и дали цялата работа, заявена от клиента, е изпълнена по време на съответната проверка на базовото техническо обслужване или работно опаковане; този персонал оценява също така влиянието на неизвършената работа, като или изисква нейното изпълнение, или се договаря с оператора за нейното отлагане за друга насрочена проверка или за определен период от време.

▼M6

2. в случай на базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства, различни от големи въздухоплавателни средства, има:

i) сертифициращ персонал за съответното въздухоплавателно средство, квалифициран, според случая, като категория B1, B2, B3 в съответсвтие с приложение III (част-66) и точка 145.A.35; или

ii) сертифициращ персонал за съответното въздухоплавателно средство, квалифициран като категория C, подпомаган от помощен персонал, както е посочено в точка 145.A.35, буква а), точка i).

▼B

и) Сертифициращият персонал трябва да бъде в съответствие с част 66.

й)  ►M6  Чрез дерогация от букви ж) и з) във връзка със задължението за съответствие с приложение III (част-66) ◄ организацията може да използва сертифициращ персонал в съответствие със следните разпоредби:

1. За съоръжения на организацията, разположени извън територията на Общността, сертифициращият персонал може да бъде квалифициран в съответствие с националните авиационни разпоредби на страната, в която са регистрирани съоръженията на организацията, предмет на условията, посочени в допълнение IV към тази част.

2. При линейно техническо обслужване, извършвано в база за линейно техническо обслужване на организацията, която е разположена извън територията на Общността, сертифициращият персонал може да бъде квалифициран в съответствие с националните авиационни разпоредби на страната, в която е разположена базата за линейно техническо обслужване, предмет на условията, посочени в допълнение IV към тази част.

3. При повтарящо се указание за предполетна летателна годност, в която изрично се посочва, че екипажът на борда може да изпълни такова указание за летателна годност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство и/или бордния инженер на основата на лиценза на бордния екипаж. Все пак организацията трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и този командир на въздухоплавателното средство или борден инженер може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

4. Когато дадено въздухоплавателно средство се експлоатира далеч от база за поддържане на техническа изправност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство и/или бордния инженер на основата на лиценза на бордния екипаж, ако е удовлетворена от проведеното достатъчно практическо обучение, което е основание да се приеме, че командирът или бордният инженер може да изпълни специфичната задача в съответствие с изисквания стандарт. Разпоредбите на този параграф ще бъдат подробно разработени в описателна процедура.

5. В следните непредвидени случаи, когато въздухоплавателно средство се е приземило на място, различно от основната база, където няма сертифициращ персонал, организацията за техническо обслужване може да издаде еднократно разрешение за сертифициране:

i) на един от неговите служители, който има равностоен тип разрешение за въздухоплавателно средство с подобна технология, конструкция или системи; или

ii) на всяко лице, което има не по-малко от 5 години опит в техническото обслужване и притежава валиден лиценз на ИКАО за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с квалификационен клас за типа на въздухоплавателното средство, което трябва да бъде сертифицирано, ако на това място няма организация, одобрена по тази част, и са налични доказателства за опита и лиценза на упоменатото лице.

Всички такива случаи трябва да се докладват на компетентния орган в срок от седем дни от издаването на разрешение за сертифициране. Организацията, издаваща еднократното разрешение за сертифициране, осигурява повторната проверка от одобрена организация на такова техническо обслужване, което може да повлияе върху безопасността на полетите.

▼M6

145.А.35    Сертифициращ персонал и помощен персонал

а) В допълнение към изискванията на точка 145.А.30, букви ж) и з), организацията гарантира, че сертифициращият персонал и помощният персонал имат адекватни познания за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти, които следва да се обслужват, заедно със свързаните организационни процедури. По отношение на сертифициращия персонал това се извършва преди издаването или преиздаването на разрешение за сертифициране.

i) „Помощен персонал“ е персоналът, който притежава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства за категории B1, B2 и/или B3 със съответните квалификационни класове въздухоплавателни средства по част-66, работещ по базовото техническо обслужване, като не е задължително да има права за сертифициране.

ii) „Съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти“ са онези въздухоплавателни средства или компоненти, които са посочени в определено разрешение за сертифициране.

iii) „Разрешение за сертифициране“ е разрешението, издавано на сертифициращия персонал от организацията, в което разрешение се указва фактът, че този персонал може да подписва от името на одобрената организация сертификати за повторно пускане в експлоатация в рамките на ограниченията, посочени в това разрешение.

б) С изключение на случаите, изброени в точки 145.А.30, буква й) и 66.А.20, буква а), параграф 3, точка ii), организацията може да издава разрешение за сертифициране на сертифициращ персонал само във връзка с основните категории или подкатегории и всеки квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство, посочен в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, съгласно приложение III (част-66), ако лицензът остава валиден през периода на валидност на разрешението, а сертифициращият персонал отговаря на изискванията на приложение III (част-66).

в) Организацията осигурява, че целият сертифициращ персонал и целият помощен персонал има на всеки две години най-малко шест месеца действителен опит в техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство или компонент.

За целите на този параграф „действителен опит в техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство или компонент“ означава, че лицето е участвало в техническото обслужване на въздухоплавателно средство или компонент и/или е упражнявало правата по разрешението за сертифициране, и/или действително е извършвало техническо обслужване на поне няколко от системите на типа въздухоплавателно средство или на групата въздухоплавателни средства, които са посочени в съответното разрешение за сертифициране.

▼B

г) Организацията осигурява, че целият сертифициращ персонал и целият ►M6  помощен персонал ◄ преминава достатъчно текущо обучение на всеки две години, за да поддържа актуални знания по въпросите на съответната технология, организационните процедури и човешкия фактор.

д) Организацията установява програма за текущо обучение на сертифициращия персонал и ►M6  помощен персонал ◄ , включително процедура за съответствие със съответните параграфи от 145.А.35, като основа за издаване на разрешения за сертифициране на персонала по настоящата част от акта, както и процедура за съответствие с част 66.

е) С изключение на прилагането на непредвидените случаи от 145.А.30(й)(5) организацията оценява компетентността, квалификацията и възможностите за изпълнение на задълженията по удостоверяването на целия бъдещ сертифициращ персонал, в съответствие с процедура, както е посочено в описанието на организацията, преди да издаде или преиздаде разрешение за сертифициране по настоящата част.

ж) Когато условията от букви а), б), г), е) и ако е подходящо, буква в), са изпълнени от сертифициращия персонал, организацията издава разрешение за сертифициране, в което ясно са посочени обхватът и ограниченията на това разрешение. Запазването на валидността на разрешението за сертифициране зависи от запазването на съответствието с букви а), б), г) и ако е подходящо, буква в).

з) Разрешението за сертифициране трябва да бъде написано така, че обхватът му да става ясен на сертифициращия персонал и на всяко упълномощено лице, което може да поиска да прегледа разрешението. Когато се използват кодове, за да се дефинира обхватът, организацията трябва да предостави разшифроване на кодовете на достъпно място върху разрешението. „Упълномощено лице“ означава длъжностните лица на компетентните органи, Агенцията и държавата-членка, която е отговорна за контрола на обслуженото въздухоплавателно средство или компонент.

и) Лицето, отговорно за системата за качество, е отговорно от името на организацията и за издаването на разрешения за сертифициране на сертифициращия персонал. Това лице може да определи други лица, които фактически да издават или анулират разрешенията за сертифициране в съответствие с процедура, както е посочено в описанието на организацията за техническо обслужване.

▼M4

й) Организацията води регистър на целия сертифициращ персонал, както и на ►M6  помощен персонал ◄ , който съдържа:

1. подробности за всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, притежаван по приложение III (част 66); и

2. завършено съответно обучение; и

3. обхвата на издадените разрешения за сертифициране, когато има такива; и

4. данни за персонала с ограничени разрешения или с еднократни разрешения за сертифициране.

Организацията съхранява регистъра в продължение най-малко на три години, след като персоналът, посочен в тази точка, е напуснал организацията, или до оттеглянето на разрешението. Освен това, при поискване, организацията за техническо обслужване предоставя на персонала, посочен в тази точка, копие от личните данни в регистъра при напускане на организацията.

При поискване, на персонала, посочен в тази точка, се осигурява достъп до съответните лични данни, както е описано по-горе.

▼B

к) Организацията предоставя на сертифициращия персонал копие от разрешението за сертифициране на хартиен или електронен носител.

л) Сертифициращият персонал представя разрешението си за сертифициране на всяко упълномощено лице в срок от 24 часа.

м) Минималната възраст за сертифициращия персонал и ►M6  помощен персонал ◄ е 21 години.

▼M6

н) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория А може да упражнява правата си за сертифициране само на определен тип въздухоплавателни средства, след като успешно е завършил обучение за съответните за категория А задачи по техническото обслужване на въздухоплавателни средства, проведено от надлежно одобрена по приложение II (част-145) или приложение IV (част-147) организация за обучение. Обучението е практическо и теоретично в съответствие със спецификата на всяка задача. Успешното завършване на обучението се установява чрез изпит или чрез оценка на изпълнението на задача по техническото обслужване на работното място, проведени от организацията.

о) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B2 може да упражнява само правата за сертифициране, описани в точка 66.A.20, буква а), параграф 3, точка ii) от приложение III (част-66), след като успешно е завършил i) обучение за съответните за категория A задачи по техническо обслужване на въздухоплавателни средства и ii) шест месечен документиран практически опит в обхвата на разрешението, което ще бъде издадено. Обучението за задачи по техническо обслужване е практическо и теоретично в съответствие със спецификата на всяка задача. Успешното завършване на обучението се установява чрез изпит или чрез оценка на изпълнение на задача по техническо обслужване на работното място. Обучението за задачи по техническо обслужване и изпитът/оценяването се провеждат от организацията за техническо обслужване, издаваща разрешението на сертифициращия персонал. Практическият опит също се придобива в рамките на такава организация за техническо обслужване.

▼B

145.А.40    Оборудване, инструменти и материали

а) Организацията следва да разполага със и да използва необходимото оборудване, инструменти и материали, за да извършва одобрения обхват от дейности.

1. Когато производителят посочва определен инструмент или оборудване, организацията трябва да използва този инструмент или оборудване, освен ако с компетентния орган не бъде договорено използването на еквивалентен инструмент или оборудване чрез процедури, посочени в описанието.

2. Инструментите и оборудването трябва да се намират постоянно на разположение, освен ако някой инструмент или оборудване се използва толкова рядко, че постоянното му наличие не е необходимо. Такива случаи следва да бъдат подробно описани в процедурата по описване.

3. Одобрената организация за базово техническо обслужване следва да разполага с необходимото оборудване за достъп до въздухоплавателните средства, както и с платформи/хангари, подходящи за правилното извършване на проверките.

б) Организацията осигурява, че всички инструменти, оборудване и особено тестовото оборудване са метрологично контролирани и калибрирани в съответствие с официално признат стандарт през определени периоди от време, за да се осигури тяхната годност и точност. Съответната отчетна документация за такива калибровки и използваните стандарти се съхранява в организацията.

145.А.42    Приемане на компоненти

▼M7

а) Всички компоненти да са класифицирани и съответно разделени в следните категории:

1. Компоненти, които са в задоволително състояние, повторно допуснати в експлоатация с Формуляр 1 на EASA или еквивалентен формуляр и маркирани в съответствие с подчаст Р от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

2. Негодни за експлоатация компоненти, които ще бъдат обслужени в съответствие с този раздел.

3. Невъзстановяеми компоненти, които се класифицират в съответствие с точка 145.А.42(г).

4. Стандартни части, използвани във въздухоплавателно средство, двигател, витло или друг компонент, когато са посочени от производителя в илюстрования каталог на частите и/или в данните за техническото обслужване.

5. Сурови материали и консумативи, използвани в процеса на техническото обслужване, когато организацията е удовлетворена, че материалите отговарят на необходимата спецификация и могат да бъдат проследени. Всички материали трябва да бъдат придружени от документация, ясно указваща конкретния материал, за който се отнася тя, посочваща съответната спецификация, на която отговаря, и съдържаща данни за производителя и доставчика.

6. Компонентите, посочени в точка 21А.307, буква в) от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003.

▼B

б) Преди монтажа на компонента организацията трябва да се убеди, че даденият компонент е приемлив за монтаж, когато е възможно да се прилагат различни стандарти за модификации и/или указания за летателна годност.

в) Организацията може да произведе ограничен набор от части, които да бъдат използвани в процеса на работата в границите на собствените ѝ съоръжения, ако в описанието съществуват процедури за това.

г) Компонентите, които са достигнали одобрения срок на експлоатация или имат непоправим дефект, се класифицират като невъзстановяеми. Не е разрешено такива компоненти да се връщат в системата за доставки, освен ако одобреният срок на експлоатация не бъде увеличен или не се одобри решение за поправка в съответствие с част 21.

▼M7

д) Компонентите, посочени в точка 21А.307, буква в) от приложението (част 21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003, се инсталират само ако се считат от собственика на въздухоплавателното средство за годни за монтиране в собственото му въздухоплавателно средство.

▼B

145.А.45    Данни за техническо обслужване

а) Одобрената организация за техническо обслужване има на разположение и използва приложимите актуални данни за техническо обслужване при извършване на техническото обслужване, включително модификации и поправки. „Приложими“ означава отнасящи се за въздухоплавателно средство, компонент или процес, посочени в класа на правоспособност на организацията и всеки свързан с него списък на одобрените дейности.

Ако данните за техническо обслужване са предоставени от оператора или клиента, организацията съхранява тези данни в процеса на извършване на работата, с изключение на необходимостта да изпълнява 145.А.55(в).

б) За целите на тази част приложимите данни за техническо обслужване ще бъдат някои от следните:

1. Всяко приложимо изискване, процедура, оперативно указание или информация, издадени от компетентния орган, отговорен за контрола на въздухоплавателното средство или компонента.

2. Всяко приложимо указание за летателна годност, издадено от компетентния орган, отговорен за контрола на въздухоплавателното средство или компонента.

3. Инструкции за запазване на летателната годност, издадени от притежателите на типови сертификати, притежателите на допълнителни типови сертификати и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с част 21, а в случай на въздухоплавателно средство или компонент от трети страни – данните за летателната годност, издадени от компетентния орган, отговорен за контрола на въздухоплавателното средство или компонента.

4. Всеки приложим стандарт, като например, но не само, стандартните практики за техническо обслужване, признати от Агенцията като добър стандарт за техническо обслужване.

5. Всички приложими данни, издадени в съответствие с буква г).

в) Организацията създава процедури, за да може, ако бъде открита неточна, непълна или неясна процедура, практика, информация или инструкция за техническо обслужване, съдържаща се в данните за техническо обслужване, използвани от персонала за извършване на техническо обслужване, тя да се запише и авторът на данните за техническо обслужване да бъде уведомен.

г) Организацията може само да променя инструкциите за техническо обслужване в съответствие с процедура, посочена в описанието на организацията за техническо обслужване. По отношение на тези промени организацията трябва да докаже, че те водят до еквивалентни или подобрени стандарти за техническо обслужване и трябва да информира притежателите на типов сертификат за тези промени. За целите на този параграф „инструкции за техническо обслужване“ означава инструкции как да се изпълни определена задача по техническото обслужване; те не включват инженерния дизайн на поправките и модификациите.

д) Организацията предоставя обща система от работни карти или работни таблици, които да се използват в съответните части на организацията. В допълнение, организацията или преписва точно данните за техническо обслужване, съдържащи се в букви б) и г), в тези работни карти или работни таблици, или прави точна препратка към съответната задача или задачи по техническото обслужване, съдържащи се в тези данни за техническо обслужване. Работните карти и таблици могат да бъдат изготвени на компютър и да се съхраняват в електронна база данни с цел адекватно предпазване от неупълномощена промяна, както и в архивна електронна база данни, която се актуализира в срок от 24 часа след въвеждането на запис в основната електронна база данни. Сложните задачи по техническото обслужване се преписват върху работните карти или работните таблици и се разделят на ясно определени етапи, за да се осигури запис на завършването на сложната задача по техническото обслужване.

Когато организацията предоставя техническо обслужване на оператор на въздухоплавателно средство, който изисква да се използва собствената му система от работни карти или работни таблици, това може да бъде направено. В този случай организацията установява процедура, за да се осигури правилно попълване на работните карти или работните таблици на оператора на въздухоплавателното средство.

е) Организацията осигурява, че всички приложими данни за техническо обслужване са налични за употреба, когато са необходими на персонала за техническо обслужване.

ж) Организацията установява процедура, за да осигури актуализацията на контролираните от нея данни за техническо обслужване. В случай че операторът/клиентът контролира и предоставя данните за техническо обслужване, организацията трябва да може да покаже, че или има писмено потвърждение от оператора/клиента, че всички данни са актуални, или че тя има работни заявки, указващи състоянието на промените на данните за техническо обслужване, които трябва да се използват, или организацията може да покаже, че състоянието на промените е в списъка на промените на данните за техническо обслужване, притежаван от оператора/клиента.

145.А.47    Планиране на работата

а) Организацията трябва да има система, съответстваща на количеството и сложността на работата, за да планира наличността на целия необходим персонал, инструменти, оборудване, материали, данни за техническо обслужване и съоръжения с цел осигуряване на безопасно изпълнение на работата по техническото обслужване.

б) При планиране на задачите по техническото обслужване и организацията на сменния режим на работа се вземат предвид ограниченията във връзка с човешкия фактор.

в) Когато се налага задачи по техническото обслужване да се предадат за изпълнение на други хора поради започване на работа на нова смяна или поради смяна на хора, съответната информация се предава от напускащия на постъпващия на работа персонал.

145.А.50    Удостоверяване на техническо обслужване

▼M3

а) Сертификат за повторно пускане в експлоатация се издава от упълномощения сертифициращ персонал от името на организацията, когато е проверено, че цялото заявено техническо обслужване е извършено от организацията в съответствие с процедурите, посочени в 145.А.70, като се отчита наличието и използването на данните за техническо обслужване, посочени в 145.А.45, както и че няма неспазени изисквания, които да застрашават безопасността на полетите.

▼B

б) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване, преди полета.

в) Нови дефекти или незавършени работни заявки за техническо обслужване, открити по време на посоченото по-горе техническо обслужване, се довеждат до знанието на оператора на въздухоплавателното средство, за да се получи неговото съгласие за отстраняване на такива дефекти или завършване на неизпълнените елементи от работната заявка за техническо обслужване. Когато операторът на въздухоплавателното средство не даде съгласие за извършването на такова техническо обслужване по тази буква, се прилага буква д).

▼M7

г) Сертификатът за повторно пускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване на компонент, докато той е демонтиран от въздухоплавателното средство. Сертификатът за разрешено пускане в експлоатация — „Формуляр 1 на EASA“, посочен в допълнение II към приложение I (част М), представлява сертификат за повторно пускане в експлоатация на компонента, освен ако не е посочено друго в M.A.502(б) или M.A.502(д). Когато организацията обслужва технически даден компонент за собствена употреба, Формуляр 1 на ЕАЅА може да не е необходим, в зависимост от вътрешните за организацията процедури за повторно пускане в експлоатация, определени в описанието на организацията.

▼B

д) Чрез дерогация от буква а), когато организацията не е в състояние да завърши цялото заявено техническо обслужване, тя може да издаде сертификат за повторно пускане в експлоатация с одобрените ограничения за въздухоплавателното средство. Организацията следва да впише този факт в сертификата за пускане в експлоатация на въздухоплавателното средство преди издаването на такъв сертификат.

е) Чрез дерогация от буква а) и 145.А.42, когато въздухоплавателно средство се приземи на място, различно от основната база за линейно обслужване или основната база за техническо обслужване, поради липса на компонент със съответния сертификат за пускане в експлоатация, е разрешено временно да се инсталира компонент без съответния сертификат за пускане в експлоатация за максимум 30 полетни часа или докато въздухоплавателното средство се върне в основната база за линейно обслужване или основната база за техническо обслужване, което събитие настъпи първо, ако операторът на въздухоплавателното средство даде съгласие за това и упоменатият компонент съответства на всички приложими изисквания за техническо обслужване и на оперативните изисквания. Тези компоненти се отстраняват след изтичане на предписания срок от време, освен ако междувременно не е придобит съответният сертификат за въвеждане по буква а) и 145.А.42.

145.А.55    Записи за техническо обслужване

а) Организацията води записи за всички детайли от извършените работи по техническото обслужване. Като минимум организацията съхранява записи, необходими за доказване, че са изпълнени всички изисквания за издаване на сертификат за пускане в експлоатация, включително документите за допускане на подизпълнителите.

▼M7

б) Организацията предоставя копие от всеки сертификат за повторно пускане в експлоатация на оператора на въздухоплавателното средство заедно с копие на специфичните данни за поправка/модификация, използвани при извършването на поправката/модификацията.

▼M4

в) Организацията съхранява копие от всички подробни записи за техническо обслужване и всички свързани с тях данни за техническо обслужване в срок от три години след датата, на която въздухоплавателното средство или компонентът, с които е свързана работата, са пуснати в експлоатация от организацията.

1. Документацията във връзка с този параграф се съхранява по начин, който осигурява защитата ѝ от повреда, промяна и кражба.

2. Компютърни дискове, ленти и др. с резервни копия се съхраняват на различно място от работните дискове, ленти и др., в среда, която осигурява запазването им в добро състояние.

3. Когато одобрената по тази част организация прекрати своята дейност, всички съхранени записи за техническо обслужване от последните две години се изпращат до последния собственик или клиент на съответното въздухоплавателно средство или компонент или се съхраняват, както е указано от компетентния орган.

▼B

145.А.60    Докладване на събития

а) Организацията докладва на компетентния орган, страната на регистрация и организацията, отговорна за конструкцията на въздухоплавателното средство или компонента, за всяко състояние на въздухоплавателното средство или компонента, идентифицирано от организацията, което е довело или е можело да доведе до небезопасно състояние, застрашаващо сериозно безопасността на полетите.

б) Организацията установява вътрешна система за докладване на събития, както е дадено в описанието, за да създаде възможност за събиране и оценка на такива доклади, включително оценка и извличане на онези събития, които трябва да бъдат докладвани по буква а). Тази процедура идентифицира неблагоприятните тенденции, коригиращите действия, които са предприети или трябва да се предприемат от организацията, и включва оценка на цялата известна информация, свързана с такива събития, както и начин за разпространяване на информацията, когато е необходимо.

в) Организацията съставя такива доклади във вид и по начин, установени от Агенцията, и гарантира, че те съдържат цялата свързана със събитието информация, както и резултатите от оценката, известни на организацията.

г) Когато организацията е сключила договор с търговски оператор за извършване на техническо обслужване, тя докладва и на оператора за всяко такова състояние, оказващо влияние върху въздухоплавателното средство или компонента на оператора.

д) Организацията създава и представя такива доклади във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 72 часа след идентифициране на събитието, за което се отнася докладът.

145.А.65    Политика за безопасност и качество, процедури за техническо обслужване и система за качество

а) Организацията създава политика за безопасност и качество, която трябва да бъде включена в описанието на организацията по 145.А.70.

▼M7

б) Организацията създава процедури, договорени с компетентния орган, като отчита човешкия фактор и човешките възможности, за да осигури добри практики за техническо обслужване и съответствие с настоящата част, които включват ясна работна заявка или договор, така че въздухоплавателните средства и компонентите да могат да бъдат допускани повторно до експлоатация в съответствие с точка 145.А.50.

1. Процедурите за техническо обслужване по този параграф се прилагат към точките от 145.А.25 до 145.А.95.

2. Процедурите за техническо обслужване, които са установени или трябва да бъдат установени от организацията по тази буква, включват всички аспекти на изпълнението на дейността по техническото обслужване, включително осигуряването и контрола на специализираните услуги, и определят стандартите, по които организацията възнамерява да работи.

3. Във връзка с линейното и базовото техническо обслужване на въздухоплавателни средства организацията създава процедури за свеждане до минимум на риска от многобройни грешки по критичните системи и за гарантиране, че от никое лице не се изисква да извърши и провери всички елементи от дадена задача по техническото обслужване, включваща демонтаж/повторен монтаж на няколко компонента от един и същи тип, монтирани към повече от една система на едно и също въздухоплавателно средство по време на съответна проверка на техническото обслужване. Но когато се разполага само с едно лице за изпълнение на тези задачи, тогава работната карта или работната таблица на организацията включват допълнителен етап за повторна проверка на работата на това лице след завършване на всички задачи.

4. Установяват се процедури за техническо обслужване, за да се гарантира, че повредите се оценяват, а модификациите и поправките се изпълняват, като се използват данни, посочени в точка М.А.304.

▼B

в) Организацията създава система, която включва следното:

1. Независими проверки за следене на съответствието с необходимите стандарти за въздухоплавателни средства и компоненти за тях и адекватността на процедурите, за да се осигури, че тези процедури определят добри практики за техническо обслужване и летателна годност на въздухоплавателните средства и компонентите за тях. В най-малките организации за частта от системата за качество, свързана с независимите проверки, може да бъде сключен договор с друга организация, одобрена по тази част, или с лице с необходимите технически познания и доказан опит при извършването на проверки; и

2. Система за обратна връзка към лице или група лица, посочени в 145.А.30(б), и към отговорния мениджър, което осигурява предприемането на подходящо и навременно коригиращо действие в отговор на докладите на независимите одитори, отговарящи на условията по точка 1.

145.А.70    Описание на организацията за техническо обслужване

а) „Описание на организацията за техническо обслужване“ представлява документ или документи, които съдържат материала, определящ обхвата на дейностите, които се счита, че съставляват одобрението и които показват как организацията възнамерява да поддържа съответствие с настоящата част. Организацията предоставя на компетентния орган описанието на организацията за техническо обслужване, което съдържа следната информация:

1. декларация, подписана от отговорния мениджър и потвърждаваща, че описанието на организацията за техническо обслужване и всички свързани с него ръководства определят съответствието на организацията с настоящата част и ще бъдат изпълнявани по всяко време. Когато отговорният мениджър не е ръководител на организацията, декларацията се подписва и от ръководителя на организацията;

2. политиката за безопасност и качество на организацията, както е посочена в 145.А.65;

3. длъжностите и имената на лицата, определени по 145.А.30(б);

4. задълженията и отговорностите на лицата, определени по 145.А.30(б), включително въпросите, които те могат да разглеждат пряко с компетентния орган от името на организацията;

5. организационна структура, отразяваща отговорностите на лицата, определени по 145.А.30(б);

6. списък на сертифициращия персонал и ►M6  помощния персонал ◄ ;

7. общо описание на човешките ресурси на организацията;

8. общо описание на съоръженията, разположени на всеки адрес, отбелязан в сертификата за одобрение на организацията;

9. описание на обхвата на дейностите на организацията в съответствие с обхвата на одобрението;

10. процедура за уведомяване за промените в организацията в съответствие със 145.А.85;

11. процедура за внасяне на изменения в описанието на организацията;

12. процедурите и системата за качество, създадени от организацията по параграфи от 145.А.25 до 145.А.90;

13. списък на търговските оператори, на чиито въздухоплавателни средства организацията извършва техническо обслужване;

14. списък на организациите, на които организацията е възложила извършването на дейности, както е посочено в 145.А.75(б);

15. списък на базите за линейно обслужване, както е посочено в 145.А.75(г);

16. списък на организациите, с които организацията има сключени договори.

б) Описанието ще бъде изменяно, както е необходимо, за да се поддържа актуално. Описанието и измененията в него се одобряват от компетентния орган.

в) Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения в описанието могат да бъдат одобрявани чрез процедура, съдържаща се в него (наричана по-долу „непряко одобрение“).

145.А.75    Права на организацията

В съответствие с описанието организацията има право да изпълнява следните задачи:

а) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателни средства, за които е одобрена, на места, чиито адреси са посочени в сертификата за одобрение и в описанието;

б) да възлага извършването на техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, на друга организация, която работи в съответствие със системата за контрол на качеството на организацията. Това се отнася за работа, извършвана от организация, която не е съответно одобрена да извършва такова техническо обслужване по настоящата част и е ограничена до обхвата на работата, позволен по процедурите от 145.А.65(б). Този обхват на работа не включва проверка на базовото техническо обслужване на въздухоплавателното средство или цялостен преглед на техническото обслужване в работилница, или ремонт на двигател или модул от двигател;

в) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателни средства, за които е одобрена, на всяко място при възникване на необходимост от такова техническо обслужване, произтичаща или от неизправност на въздухоплавателното средство, или от необходимост временно да се извършва линейно техническо обслужване, предмет на условията, посочени в описанието;

г) да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателни средства, за които е одобрена, на място, посочено като място за оперативно техническо обслужване в малък обем, само в случай че описанието разрешава такава дейност и съдържа списък на такива места;

д) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване в съответствие с 145.А.50.

145.А.80    Ограничения на организацията

Организацията може да извършва техническо обслужване на въздухоплавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, само в случай че са налице всички необходими съоръжения, оборудване, инструменти, материали, данни за техническо обслужване и сертифициращ персонал.

145.А.85    Промени в организацията

Организацията уведомява компетентния орган за всяко предложение да се направи някоя от следните промени, преди действителното извършване на промяната, за да даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изискванията на настоящата част и да измени, ако е необходимо, сертификата за одобрение на организацията, с изключение на случаите, когато се предлагат промени в персонала, които не са известни предварително на организацията. Тези промени трябва да бъдат съобщени при първа възможност:

1. име на организацията;

2. основно местонахождение на организацията;

3. допълнителни местонахождения на организацията;

4. отговорен мениджър;

5. някое от лицата, посочени в параграф 145.А.30(б);

6. съоръженията, оборудването, инструментите, материалите, процедурите, обхвата на работата или сертифициращия персонал, които могат да окажат влияние върху одобрението.

145.А.90    Запазване на валидността

а) Одобрението може да бъде издадено за неограничен срок. То остава валидно, ако:

▼M4

1. Организацията поддържа съответствие с приложение II (част 145), в съответствие с разпоредбите за отстраняване на несъответствия, както е посочено в 145.Б.50; и

▼B

2. на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част; и

3. сертификатът не е отнет или анулиран.

б) При отнемане или анулиране на сертификата той се връща на компетентния орган.

145.А.95    Констатации

а) Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие на изисквания от част 145, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б) Констатация от второ ниво е всяко несъответствие на изисквания от част 145, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в) След като бъде уведомен за несъответствията по 145.Б.50, притежателят на одобрение за организация за техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

РАЗДЕЛ Б

ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

145.Б.01    Област на приложение

В този раздел се установяват административните процедури, които трябва да се следват от компетентните органи, когато изпълняват своите задачи и отговорности по отношение на издаването, продължаването, смяната, временното прекратяване на действието или анулирането на одобрения на организации за техническо обслужване по част 145.

145.Б.10    Компетентен орган

1.    Общи сведения

Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отговорности за издаване, продължаване, замяна, временно прекратяване на действието или анулиране на одобрения за техническо обслужване. Компетентният орган създава документирани процедури и организационна структура.

2.    Ресурси

Броят на персонала е разчетен за изпълнение на изискванията, посочени в настоящата част.

3.    Квалификация и обучение

Целият персонал, участващ в дейностите по част 145, трябва:

а) да бъде подходящо квалифициран, да има необходимите познания, опит и обучение, за да изпълнява възложените му задачи;

б) да е преминал обучение/текущо обучение за част 145, включително значение и стандарти.

4.    Процедури

Компетентният орган създава процедури, в които подробно е описано как се постига съответствие с изискванията на настоящата част Б.

Процедурите се преглеждат и изменят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

145.Б.15    Организации, намиращи се в няколко държави-членки

Когато съоръженията за техническо обслужване са разположени в повече от една държава-членка, проучването за издаване и непрекъснатият контрол на одобрението трябва да се извършват съвместно с компетентните органи от държавите-членки, на чиито територии са разположени част от съоръженията за техническо обслужване.

▼M6 —————

▼B

145.Б.20    Първоначално одобрение

1. Ако са спазени изискванията на 145.А.30(а) и (б), компетентният орган официално и в писмен вид изразява пред кандидата съгласието си за персонала по 145.А.30(а) и (б).

2. Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в описанието на организацията за техническо обслужване, съответстват на изискванията на част 145 и осигурява подписването на декларация за ангажираност от отговорния мениджър.

3. Компетентният орган проверява дали организацията изпълнява изискванията на част 145.

4. По време на проучването за издаване на одобрение се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя напълно разбира значимостта на одобрението и причината за подписване на декларация в описанието за спазване на процедурите, посочени в него.

5. Всички несъответствия се потвърждават писмено пред организацията.

6. Компетентният орган документира всички несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

7. Преди издаването на първоначално одобрение всички несъответствия трябва да бъдат отстранени от организацията и това да бъде проверено от компетентния орган.

145.Б.25    Издаване на одобрение

1. Компетентният орган официално одобрява описанието и издава на кандидата сертификат за одобрение формуляр 3 на EASA, който включва степени на одобрение. Компетентният орган издава сертификата, само ако организацията е в съответствие с част 145.

2. Компетентният орган посочва условията на одобрението в сертификата за одобрение формуляр 3.

3. Референтният номер се записва в сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA по начин, указан от Агенцията.

145.Б.30    Продължаване на одобрение

Продължаването на одобрение се извършва в съответствие с приложимия процес за издаване на „първоначално одобрение“ по 145.Б.20. В допълнение:

1. Компетентният орган поддържа и актуализира регистър, който съдържа одобрените организации за техническо обслужване под негов надзор, датите, на които трябва да се извършат или вече са извършени посещенията за проверка.

2. На всяка организация следва да се направи цялостен преглед за съответствие с част 145, като периодите между два прегледа не трябва да надвишават 24 месеца.

3. Най-малко веднъж на всеки 24 месеца се организира среща с отговорния мениджър, за да се осигури, че той/тя е информиран/а за значимите въпроси, възникнали по време на прегледите.

145.Б.35    Промени в организацията

1. Компетентният орган следва да бъде уведомяван от организацията за всяка предложена промяна, както е посочено в 145.А.85.

Компетентният орган следва да се съобрази с приложимите елементи на параграфите на първоначалния процес за всяка промяна в организацията.

2. Компетентният орган може да предпише условия, при които организацията може да функционира по време на такива промени, освен ако не прецени, че действието на одобрението трябва да бъде временно прекратено.

▼M4

145.Б.40    Изменения в описанието на организацията за техническо обслужване

За всяко изменение в Описанието на организацията за техническо обслужване:

1. В случай на пряко одобрение на измененията в съответствие със 145.А.70, буква б), компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в описанието, са в съответствие с приложение II (част 145), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2. В случай че за одобряването на измененията в съответствие с 145.А.70, буква в) се използва процедура за непряко одобряване, компетентният орган трябва да гарантира, че i) измененията са минимални и ii) той упражнява адекватен контрол върху одобряването на измененията, така че те да продължават да бъдат в съответствие с изискванията на приложение II (част 145).

▼B

145.Б.45    Отнемане, анулиране и ограничаване на одобрението

Компетентният орган трябва да:

а) прекрати временно действието на одобрението в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б) прекрати временно, анулира или ограничи действието на одобрението в съответствие със 145.Б.50.

145.Б.50    Несъответствия

а) Когато по време на прегледите или по друг начин бъде открито доказателство, показващо несъответствие с изискванията по част 145, компетентният орган предприема следните действия:

1. При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за отнемане, ограничаване или временно прекратяване, изцяло или частично в зависимост от степента на несъответствието, на одобрението на организацията за техническо обслужване до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.

2. При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на несъответствието, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на несъответствието компетентният орган може да продължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия, договорен с компетентния орган.

б) Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

145.Б.55    Съхранение на записи

1. Компетентният орган установява система за съхраняване на записи с минимални критерии, които позволяват проследяване на процеса на издаване, продължаване, смяна, временно прекратяване или отнемане на одобрението на всяка отделна организация.

2. Записите включват като минимум:

а) заявление за одобрение на организацията, включително за продължаването му;

б) програма на компетентния орган за непрекъснат надзор, включително всички записи от проверките;

в) сертификат за одобрение на организацията, включващ всяка промяна в него;

г) копие от програмата за проверките със списък на датите, когато предстои да бъдат извършени проверки и датите на извършените проверки;

д) копия от цялата официална кореспонденция, включваща формуляр 4 или еквивалентен документ;

е) детайли за действията по прилагане на изключения или влизане в сила;

ж) други формуляри за отчети от проверки на компетентния орган;

з) описание на организацията за техническо обслужване.

3. Минималният срок за съхранение на тези записи е четири години.

4. Компетентният орган може да избере да използва документи на хартиен носител или компютърна база данни или комбинация от двете, за да осигурява съответния контрол.

145.Б.60    Освобождавания

Всички освобождавания, предоставени в съответствие с член 10, параграф 3 от Основния регламент, се записват и съхраняват от компетентния орган.

▼M4
Допълнение I

Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Прилагат се разпоредбите на допълнение II към приложение I (част М).
Допълнение II

Система от класове и категории, използвани при одобряване на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част М) подчаст Е и в приложение II (част 145)

Прилагат се разпоредбите на допълнение IV към приложение I (част М).
Допълнение III

Одобряване на организация за техническо обслужване съгласно приложение II (част 145)

image

image

▼M6
Допълнение IV

Условия за използване на персонал, който не е квалифициран в съответствие с приложение III (част-66) съгласно 145.A.30, буква й), параграфи 1 и 2

1.

Сертифициращият персонал изпълнява изискванията в съответствие със следните условия, за да изпълни целта на 145.А.30, буква й), параграфи 1 и 2:

а) лицето притежава лиценз или разрешително за сертифициращ персонал, издадено в съответствие с националното законодателство на съответната държава и в съответствие с приложение 1 на ИКАО;

б) обхватът на дейността на лицето не надвишава обхвата на работа, определен от националния лиценз или разрешителното за сертифициращ персонал, в зависимост от това кое е по-рестриктивно;

в) лицето доказва, че е преминало обучение по глави „Човешки фактор“ и „Авиационна нормативна уредба“ съгласно модули 9 и 10 от допълнение I към приложение III (част-66).

г) лицето доказва петгодишен практически опит в техническото обслужване за персонал, удостоверяващ линейно техническо обслужване, и осемгодишен практически опит в техническото обслужване за персонал, удостоверяващ базово техническо обслужване. Лицата, чиито разрешени задачи не излизат извън обхвата на работа на сертифициращ персонал категория А по част-66, е необходимо да имат само три години практически опит в техническото обслужване;

д) персоналът, удостоверяващ линейно техническо обслужване, и помощният персонал за базово техническо обслужване удостоверяват, че са преминали типово обучение и изпит за ниво категория B1, B2 или B3, според случая, съгласно допълнение III към приложение III (част-66) за всеки тип въздухоплавателно средство в обхвата на дейност съгласно буква б). Лицата, чиито обхват на дейност не излиза извън обхвата на сертифициращ персонал категория А, могат обаче да преминат целево обучение за определена задача, вместо цялостно типово обучение.

е) персоналът, удостоверяващ базовото техническо обслужване удостоверява, че е преминал типово обучение и изпит за ниво категория C съгласно допълнение III към приложение III (част-66) за всеки тип въздухоплавателно средство в обхвата на дейността съгласно буква б), като по изключение за първия тип въздухоплавателно средство обучението и изпитът са за ниво категория B1, B2 или B3 по допълнение III.

2.

Защитени права

а) персоналът, имащ права преди влизането в сила на съответните изисквания на приложение III (част-66), може да продължи да ги упражнява, без да е необходимо съответствие с точка 1, букви в)—е);

б) след тази дата сертифициращият персонал, който желае да разшири обхвата на разрешителното, за да се включат в него допълнителни права, изпълнява изискванията на точка 1 по-горе;

в) независимо от параграф 2, буква б) по-горе, в случай на допълнително типово обучение не се изисква съответствие с точка 1, букви в)—г) по-горе.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

(Част-66)

СЪДЪРЖАНИЕ

Компетентен орган

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.A.1

Област на приложение

66.A.3

Лицензни категории

66.A.5

Групи въздухоплавателни средства

66.А.10

Подаване на заявление

66.А.15

Изискване за възраст

66.А.20

Права

66.A.25

Изисквания за основни знания

66.A.30

Основни изисквания за опит

66.А.40

Запазване на валидността на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.A.45

Одобрение на квалификационни класове на въздухоплавателните средства

66.A.50

Ограничения

66.A.55

Свидетелство за квалификация

66.A.70

Разпоредби, свързани с преобразуването на лиценз

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

66.Б.1

Област на приложение

66.Б.10

Компетентен орган

66.Б.20

Съхранение на записи

66.Б.25

Взаимен обмен на информация

66.Б.30

Освобождавания

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.Б.100

Процедура за издаване на лиценз от компетентния орган за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.Б.105

Процедура за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства чрез одобрена по част-145 организация за техническо обслужване

66.Б.110

Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допълнителна основна категория или подкатегория

66.Б.115

Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на класификационен клас на въздухоплавателно средство или премахване на ограничения

66.Б.120

Процедура за подновяване на срока на валидност на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.Б.125

Процедура за преобразуването на лицензи, за включване на класификационни класове за групи въздухоплавателни средства

66.Б.130

Процедура за пряко одобрение на обучение за тип въздухоплавателно средство

ИЗПИТИ

66.Б.200

Изпити, провеждани от компетентния орган

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СЕРТИФИЦИРАЩ ПЕРСОНАЛ

66.Б.300

Общи положения

66.Б.305

Доклад за преобразуване за национални квалификации

66.Б.310

Доклад за преобразуване за разрешителните на одобрените организации за техническо обслужване

ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ИЗПИТИ

66.Б.400

Общи положения

66.Б.405

Доклад за признаване на кредит от изпит

66.Б.410

Проверка на валидността на кредитите

НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ

66.Б.500

Анулиране, временно спиране или ограничаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

ДОПЪЛНЕНИЯ

Допълнение I —

Изисквания за основни знания

Допълнение II —

Основен изпитен стандарт

Допълнение III —

Типово обучение и изпитен стандарт. Обучение на работното място

Допълнение IV —

Изисквания за опит за продължаване на срока на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

Допълнение V —

Формуляр за подаване на заявление — Формуляр 19 на EASA

Допълнение VI —

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства съгласно приложение III (част-66) — Формуляр 26 на EASA.

66.1    Компетентен орган

а) За целите на настоящото приложение (част-66) компетентен орган е:

1. упълномощеният орган, определен от държавата-членка, в която лицето кандидатства първоначално за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или

2. упълномощеният орган, определен от друга държава-членка, в случай че е различен, което е предмет на договореност с посочения в точка 1 орган. В този случай лицензът съгласно точка 1 се отменя, прехвърлят се всички записи, посочени в 66.Б.20, и въз основа на тези записи се издава нов лиценз.

б) Агенцията е отговорна за определянето на:

1. списъка с типовете въздухоплавателни средства; и

2. какви комбинации корпус/двигател са включени във всеки отделен квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство.

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А

ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.А.1    Област на приложение

В този раздел се дава определение за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и се установяват изискванията за подаване на заявление за такъв лиценз, за издаването му и за удължаване на срока на неговата валидност.

66.A.3    Лицензни категории

а) Лицензите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства включват следните категории:

 Категория А

 Категория В1

 Категория В2

 Категория В3

 Категория С

б) Категории А и В1 се разделят допълнително на подкатегории, отнасящи се за комбинации от самолети, вертолети, турбинни и бутални двигатели. Тези подкатегории са:

 A1 и B1.1 Самолети с турбинни двигатели

 A2 и B1.2 Самолети с бутални двигатели

 A3 и B1.3 Вертолети с турбинни двигатели

 A4 и B1.4 Вертолети с бутални двигатели

в) Категория B3 е приложима за самолети с бутални двигатели, нехерметизирани, с максимална излетна маса (MTOM) до 2 000 kg.

66.A.5    Групи въздухоплавателни средства

За целите на квалификационните класове в лицензите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства въздухоплавателните средства са класифицирани в следните групи:

1. Група 1: сложни въздухоплавателни средства, задвижвани от двигател, както и многомоторни вертолети, самолети с максимална сертифицирана експлоатационна височина над FL290, въздухоплавателни средства, снабдени с електродистанционна система за управление, и други въздухоплавателни средства, които изискват квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство, когато това е определено от Агенцията.

2. Група 2: въздухоплавателни средства, различни от тези от група 1, които принадлежат към следните подгрупи:

 подгрупа 2a: самолети с един турбовитлов двигател

 подгрупа 2b: вертолети с един турбинен двигател

 подгрупа 2c: вертолети с един бутален двигател

3. Група 3: самолети с бутален двигател, различни от тези от група 1.

66.А.10    Подаване на заявление

а) Заявление за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за изменение на такъв лиценз се подава, като се използва формуляр 19 на EASA (вж. допълнение V), попълнен по начин, определен от компетентния орган, и подаден до него.

б) Заявление за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се подава до компетентния орган на държавата-членка, който е издал лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

в) Освен документите, изисквани по 66.А.10, буква а), 66.А.10, буква б) и 66.Б.105, кандидатът за включване на допълнителни основни категории или подкатегории в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства представя на компетентния орган оригиналния лиценз заедно с формуляр 19 на EASA.

г) Когато кандидатът за изменение на основните категории получи одобрение за това изменение чрез процедурата, посочена в 66.Б.100, в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е издаден лицензът, заявлението се изпраща до компетентния орган, посочен в 66.1.

д) Когато кандидатът за изменение на основните категории получи одобрение за това изменение чрез процедурата, посочена в 66.Б.105, в държава-членка, различна от държавата-членка, издала лиценза, организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно приложение II (част-145), изпраща лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства заедно със заявлението, формуляр 19 на EASA, до компетентния орган, посочен в 66.1, съответно за поставяне на печат и подпис на изменението или за преиздаване на лиценза.

е) В подкрепа на всяко заявление се представят документи за доказване на съответствие с приложимите изисквания за теоретични знания, практическо обучение и опит към момента на подаване на заявлението.

66.A.15    Изискване за възраст

Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да е навършил поне 18 години.

66.A.20    Права

а) Прилагат се следните разпоредби:

1. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория А разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след незначително планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти в границите на задачите, които са одобрени и посочени в разрешението за сертифициране, посочено в 145.А.35 на приложение II (част-145). Правата за сертифициране са ограничени до работата, която притежателят на лиценза извършва лично в организацията за техническо обслужване, издала разрешението за сертифициране.

2. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B1 разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал категория B1 след:

 извършено техническо обслужване на конструкцията, двигателите и механичните и електрическите системи на въдухоплавателното средство,

 работа по авионикс системите, изискваща само прости тестове, за да се докаже годността за експлоатация, и неизискваща отстраняване на неизправностите.

Категория B1 включва съответната подкатегория A.

3. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B2 разрешава на притежателя:

i) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал за категория B2 за следното:

 техническо обслужване на авиониката и електрическата системи, и

 задачи, свързани с електричеството и авиониката, по задвижването и механичните системи, изискващи прости тестове за доказване на годността им за експлоатация; и

ii) да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след малко планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти в границите на задачите, които са одобрени и посочени в разрешението за сертифициране от 145.A.35 от приложение II (част-145). Това право се ограничава до работата, която притежателят на лиценза извършва лично в организацията за техническо обслужване, издала разрешението за сертифициране, и до вече одобрените и посочени в лиценза за категория B2 квалификационни класове.

Лицензът за категория B2 не включва подкатегории А.

4. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B3 разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал категория B3 за:

 техническо обслужване на конструкцията на самолета, двигателите и механичните и електрическите системи,

 работа по авионикс системите, изискваща само прости тестове за доказване годността им за експлоатация, и неизискваща отстраняване на неизправностите.

5. Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория С разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след базово техническо обслужване на въздухоплавателните средства. Правата важат за цялото въздухоплавателно средство, на което се извършва техническото обслужване.

б) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства може да упражнява правата по него, ако:

1. е в съответствие с приложимите изисквания на приложение I (част-M) и приложение II (част-145); и

2. в предшестващия двегодишен период има или шест месеца опит в техническото обслужване в съответствие с правата, давани от лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или отговаря на разпоредбата за издаване на съответните права; и

3. притежава адекватна компетентност, за да сертифицира техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство; и

4. може да чете, пише и общува на разбираемо ниво на езика/езиците, на който/които е/са написана/и техническата документация и процедурите, използвани при издаването на сертификата за повторно пускане в експлоатация.

66.A.25    Изисквания за основни знания

а) Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавянето на категория или подкатегория в такъв лиценз трябва да покаже чрез изпит ниво на знания по съответните предмети в съответствие с допълнение I към приложение III (част-66). Изпитът се провежда от организация за обучение, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147) или от компетентния орган.

б) Курсовете за обучение и изпитите са положени успешно в рамките на десет години преди подаването на заявление за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавяне на категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. В противен случай, кредитите от изпити могат да бъдат получени в съответствие с буква в).

в) Кандидатът може да подаде заявление пред компетентния орган за пълно или частично признаване на кредити от изпити според изискванията за основни знания при:

1. изпити за основни познания, които не отговарят на изискването, посочено в буква б) по-горе, и

2. друга техническа квалификация, считана от компетентния орган за еквивалентна на стандарта за познания от приложение III (част-66).

Кредити се предоставят в съответствие с подчаст Д от настоящото приложение (част-66).

г) Валидността на кредитите изтича десет години след предоставянето им на кандидата от компетентния орган. След изтичането на валидността кандидатът може да подаде заявление за нови кредити.

66.A.30    Изисквания за опит

а) Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има:

1. за категория A, подкатегории B1.2 и B1.4 и категория B3:

i) три години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, ако кандидатът няма съответно техническо обучение, или

ii) две години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършено обучение, което компетентният орган счита за подходящо като квалифициран работник по техническа специалност, или

iii) една година практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършен основен курс на обучение, одобрен в съответствие с приложение IV (част-147).

2. за категория В2 и подкатегории В1.1 и В1.3:

i) пет години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, ако кандидатът няма съответно техническо обучение, или

ii) три години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършено обучение, което компетентният орган счита за подходящо като квалифициран работник по техническа специалност, или

iii) две години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършен основен курс на обучение, одобрен в съответствие с приложение IV (част-147).

3. за категория С по отношение на големи въздухоплавателни средства:

i) три години опит с правата по категория B1.1, B1.3 или B2 на големи въздухоплавателни средства или като помощен персонал съгласно 145.A.35, или комбинация от двете; или

ii) пет години опит с правата по категория B1.2 или B1.4 на големи въздухоплавателни средства или помощен персонал съгласно 145.A.35, или комбинация от двете.

4. за категория С по отношение на неголеми въздухоплавателни средства: три години опит с правата по категория B1 или B2 на неголеми въздухоплавателни средства или като помощен персонал съгласно 145.A.35(а), или комбинация от двете.

5. за категория С, придобита по академичен път: за кандидат, който има академична степен по техническа дисциплина, придобита в университет или друго висше учебно заведение, признато от компетентния орган — три години опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства в представителен подбор от задачи, пряко свързани с техническото обслужване на въздухоплавателни средства, включващи шест месеца наблюдение на изпълнението на задачи по базово техническо обслужване.

б) Кандидатът за продължаване на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има минимален опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства, съответстващ на изискванията на допълнителната категория или подкатегория, за която кандидатства, както е описано в допълнение IV към настоящото приложение (част-66).

в) Опитът трябва да е практически и да включва изпълнение на представителна част от задачите по техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

г) Най-малко една година от необходимия опит трябва да бъде скорошен и на въздухоплавателно средство от категорията/подкатегорията, за която се кандидатства за издаване на първоначален лиценз за техническо обслужване. За добавяне на следваща категория/подкатегория в издаден лиценз за техническо обслужване допълнителният скорошен опит в техническото обслужване може да бъде по-малко от една година, но минимум три месеца. Необходимият опит зависи от разликата между категорията/подкатегорията, която притежателят вече има в лиценза, и тази, за която кандидатства. Такъв допълнителен опит се изисква при кандидатстване за нова категория/подкатегория към лиценза.

д) Независимо от буква а), опитът в техническото обслужване на въздухоплавателни средства, придобит извън техническо обслужване на граждански въздухоплавателни средства, се признава, когато това техническо обслужване е еквивалентно на изискваното по настоящото приложение (част-66) и фактът е установен от компетентния орган. Все пак, ще се изисква допълнителен опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства, за да се докаже познаване и разбиране на спецификата.

е) Опитът следва да е придобит в рамките на десет години преди подаването на заявлението за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавяне на категория или подкатегория към такъв лиценз.

66.A.40    Запазване на валидността на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

а) Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства става невалиден пет години след датата на неговото последно издаване или изменение, освен ако притежателят не представи своя лиценз за техническо обслужване на компетентния орган, който го е издал, за да се провери, че съдържащата се в лиценза информация е същата като информацията в записите на компетентния орган съгласно 66.Б.120.

б) Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства попълва съответните части на формуляр 19 на EASA (вж. допълнение V) и го представя заедно с копието на притежателя на лиценза пред компетентния орган, издал първоначалния лиценз за техническо обслужване, освен ако притежателят работи в организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част-145), в чието описание е включена процедура, чрез която тази организация може да представи необходимата документация от името на притежателя на лиценза.

в) Всяко право за сертифициране, основаващо се на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, става невалидно, когато самият лиценз стане невалиден.

г) Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства е валиден, когато i) е издаден и/или изменен от компетентния орган и ii) притежателят е подписал документа.

66.A.45    Одобрение на квалификационни класове въздухоплавателни средства

а) За да има право да упражнява правата си за сертифициране на определен тип въздухоплавателни средства, е необходимо лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на притежателя да има одобрение за съответните квалификационни класове.

 Съответните квалификационни класове за категория B1, B2 или C са следните:

 

1. За въздухоплавателни средства от група 1 — съответният квалификационен клас за тип на въздухоплавателното средство.

2. За въздухоплавателни средства от група 2 — съответният квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство, квалификационен клас за подгрупа производители или пълен квалификационен клас за подгрупа въздухоплавателни средства.

3. За въздухоплавателни средства от група 3 — съответният квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство или пълен квалификационен клас за подгрупа въздухоплавателни средства.

 За категория B3 съответният квалификационен клас е „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“,

 За категория A не се изисква квалификационен клас, предмет на съответствие с изискванията на 145.A.35 от приложение II (част-145).

б) Одобрението за квалификационни класове за тип въздухоплавателни средства изисква успешно завършено обучение за тип въздухоплавателно средство за съответната категория B1, B2 или C.

в) В допълнение към изискването в буква б) одобрението за първия квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство в рамките на дадена категория/подкатегория изисква успешно завършено съответно обучение на работното място, съгласно посоченото в допълнение III към приложение III (част-66).

г) Чрез дерогация от букви б) и в), квалификационни класове за въздухоплавателни средства от група 2 и 3 могат да бъдат предоставени след:

 успешно положен изпит за тип въздухоплавателно средство за съответната категория B1, B2 или C, описан в допълнение III към настоящото приложение (част-66), и

 за категории B1 и B2, доказване на практически опит за съответния тип въздухоплавателно средство. В този случай практическият опит включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория.

В случай на квалификационен клас категория С за лице, притежаващо академична степен, както е посочено в 66.А.30, буква а), параграф 5, първият изпит за съответния квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство е на ниво за категория В1 или В2.

д) За въздухоплавателни средства от група 2:

1. одобрението на квалификационни класове за подгрупа производители за притежателите на лиценз за категория B1 и C налага съответсвие с изискванията за определяне на квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за най-малко два типа въздухоплавателни средства от един и същ производител, които в комбинация са представителни за приложимата подгрупа производители;

2. одобрението на пълни квалификационни класове за подгрупа за притежатели на лиценз за категория B1 и C изисква съответствие с изискванията за определяне на квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за най-малко три типа въздухоплавателни средства от различни производители, които в комбинация са представителни за приложимата подгрупа;

3. одобрението за квалификационен клас за подгрупа производители и за пълни квалификационни класове за подгрупа за притежатели на лиценз за категория B2 изисква доказване на практически опит, който включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория и на приложимата подгрупа въздухоплавателни средства.

е) За въздухоплавателни средства от група 3:

1. одобрението за пълен квалификационен клас за група 3 за притежателите на лиценз за категории B1, B2 и C изисква доказване на практически опит, който включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория и на група 3.

2. за категория B1, освен ако кандидатът представи доказателства за съответния опит, квалификационният клас за група 3 е предмет на следните ограничения, които се посочват и в лиценза:

 херметизирани самолети,

 самолети с метална конструкция,

 самолети с композитна конструкция,

 самолети с дървена конструкция,

 самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан.

ж) За категория B3:

1. одобрението за квалификационен клас „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“ изисква доказване на практически опит, който включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория.

2. ако кандидатът не представи доказателства за съответния опит, кавлификационният клас съгласно точка 1 е предмет на следните ограничения, които се посочват и в лиценза:

 самолети с дървена конструкция,

 самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

 самолети с метална конструкция,

 самолети с композитна конструкция.

66.A.50    Ограничения

а) Ограниченията в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства са изключения от правата за сертифициране и оказват влияние върху въздухоплавателното средство в неговата цялост.

б) Ограниченията, посочени в 66.A.45, отпадат при:

1. доказване на съответния опит, или

2. след успешна практическа оценка, извършена от компетентния орган.

в) Ограниченията по 66.А.70 отпадат при успешно издържан изпит по модулите/предметите, определени в приложимия доклад за преобразуване на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства съгласно 66.Б.300.

66.A.55    Свидетелство за квалификация

Персоналът, упражняващ права за сертифициране, както и помощният персонал представят своя лиценз като доказателство за квалификация в срок до 24 часа при поискване от упълномощен орган.

66.A.70    Разпоредби, свързани с преобразуването на лицензи

а) На лице с квалификация на сертифициращ персонал, призната в дадена държава-членка преди датата на влизане в сила на приложение III (част-66), се издава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от компетентния орган в тази държава-членка без да се полагат изпити, при спазване на условията на раздел Б, подчаст Г.

б) Лице, което преминава курс за квалификация на сертифициращ персонал, призната в дадена страна държава-членка преди датата на влизане в сила на приложение III (част-66), може да продължи квалификацията си. След успешното завършване на този курс за квалификация на лицето се издава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от компетентния орган в съответната държава-членка, без да се полагат изпити, но при спазване на условията на раздел Б, подчаст Г.

в) При необходимост лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства да включва ограниченията в съответсвие с 66.A.50, за да се отразят различията между i) обхвата на квалификацията на сертифициращия персонал, призната в държавата-членка преди влизането в сила на настоящия регламент и ii) изискванията за основни знания и основния изпитен стандарт, посочени в допълнения I и II към настоящото приложение (част-66).

г) Чрез дерогация от буква в), по отношение на въздухоплавателни средства, неучастващи в търговски въздушен транспорт, различни от големи въздухоплавателни средства, лицензът за техническо обслужване съдържа ограничения в съостветствие с 66.A.50, с цел да се гарантира, че правата на сертифициращия персонал, признати в държавата-членка преди влизането в сила на настоящия регламент, и правата по преобразувания по част-66 лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства остават едни и същи.

РАЗДЕЛ Б

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

66.Б.1    Област на приложение

В настоящия раздел се установяват процедурите, включително и административните изисквания, които трябва да се изпълняват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеждането в сила на раздел А от настоящото приложение (част-66).

66.Б.10    Компетентен орган

а)    Общи положения

Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отговорности за издаване, продължаване, изменение, временно спиране или анулиране на лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

Този компетентен орган създава адекватна организационна структура, за да се осигури съответствие с настоящото приложение (част-66).

б)    Ресурси

Компетентният орган разполага с достатъчно персонал, за да се осигури изпълнението на изискванията на настоящото приложение (част-66).

в)    Процедури

Компетентният орган установява процедури, в които подробно се описва как се установява съответствие с изискванията на настоящото приложение (част-66). Процедурите се преглеждат и изменят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

66.Б.20    Съхраняване на записи

а) Компетентният орган установява система за съхраняване на записи, която позволява адекватно проследяване на процеса на издаване, повторно валидиране, изменение, временно спиране или анулиране на всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

б) По отношение на всеки лиценз тези записи включват:

1. заявление за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за промяна на този лиценз, придружено от цялата необходима документация;

2. копие от лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, включващ всяка промяна в него;

3. копия от цялата свързана със случая кореспонденция;

4. подробности за действия по прилагане на изключения и влизане в сила;

5. всички доклади от други компетентни органи, отнасящи се до притежателя на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

6. протоколи от изпитите, проведени от компетентния орган;

7. приложимия доклад за преобразуване, използван за преобразуването;

8. приложимият доклад за признати изпити, използван за признаването.

в) Записите, посочени в буква б), параграфи 1—5, се съхраняват в продължение на най-малко на пет години след изтичане на валидността на лиценза.

г) Записите, посочени в буква б), параграфи 6, 7 и 8, се съхраняват за неограничен срок.

66.Б.25    Взаимен обмен на информация

а) С цел изпълнение на изискванията на настоящия регламент, компетентните органи участват във взаимен обмен на информация в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б) Без да се засягат компетентността на държавите-членки, в случай на потенциална заплаха за безопасността на полетите, включваща няколко държави-членки, засегнатите компетентни органи си сътрудничат при изпълнение на необходимите действия по надзора.

66.Б.30    Освобождавания

Всички освобождавания, предоставени в съответствие с член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 216/2008, се записват и съхраняват от компетентния орган.

ПОДЧАСТ Б

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

В настоящата подчаст са посочени процедурите, които трябва да се следват от компетентния орган при издаването, изменението или продължаването на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

66.Б.100    Процедура за издаване на лиценз от компетентния орган за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

а) При получаване на формуляр 19 на EASA и придружаващата документация, компетентният орган проверява дали заявлението е попълнено изцяло и дали посоченият опит съответства на изискванията по настоящото приложение (част-66).

б) Компетентният орган проверява протоколите от изпитите на кандидата и/или потвърждава валидността на кредитите, за да установи дали кандидатът е положил изпити по всички посочени в допълнение I модули, както се изисква в разпоредбите на настоящото приложение (част-66).

в) След като провери самоличността и датата на раждане на кандидата и установи, че кандидатът изпълнява изискванията за знания и опит по настоящото приложение (част-66), компетентният орган издава на кандидата съответния лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Тази информация се съхранява в архива на компетентния орган.

г) Когато типовете или групите въздухоплавателни средства са одобрени в момента на издаването на първоначалния лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, компетентният орган проверява съвответствието с 66.Б.115.

66.Б.105    Процедура за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства чрез одобрена в съответствие с приложение II (част-145) организация за техническо обслужване

а) Организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част-145), на която компетентният орган е разрешил да извършва такава дейност, може i) да изготви лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от името на компетентния орган или ii) да отправи препоръки на компетентния орган във връзка със заявлението на кандидата за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, така че компетентният орган да може да подготви и издаде лиценза.

б) Организациите за техническо обслужване съгласно буква а) осигуряват съответствие с изискванията на 66.Б.100, букви а) и б).

в) Във всички случаи лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства може да бъде издаден на кандидата само от компетентният орган.

66.Б.110    Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допълнителна основна категория или подкатегория

а) При завършване на процедурите, посочени в 66.Б.100 или 66.Б.105, компетентният орган одобрява допълнителна основна категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, като поставя подпис и печат или издава лиценза повторно.

б) Съответните изменения се внасят в системата за записи на компетентния орган.

66.Б.115    Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства за включване на квалификационен клас въздухоплавателно средство или премахване на ограничения

а) При получаване на правилно попълнен формуляр 19 на EASA и на необходимата придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията за приложимия квалификационен клас зедно с лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, компетентният орган:

1. заверява лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на кандидата с приложимия квалификационен клас на въздухоплавателно средство, или

2. преиздава въпросния лиценз, като включва приложимия квалификационен клас въздухоплавателно средство, или

3. премахва приложимите ограничения в съответствие с 66.A.50.

Съответните изменения се внасят в системата за записи на компетентния орган.

б) Когато пълното типово обучение не се провежда от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), компетентният орган се уверява, че всички изисквания за типово обучение са спазени преди издаването на квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство.

в) Когато не се изисква обучение на работното място, квалификационният клас за тип въздухоплавателно средство се одобрява въз основа на сертификат за признаване на квалификация, издаден от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147).

г) Когато типовото обучение за въздухоплавателни средства включва повече от един курс, преди одобрението на квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство компетентният орган се уверява, че съдържанието и продължителността на курсовете напълно отговарят на обхвата на категорията на лиценза и че областите на взаимодействие са правилно застъпени.

д) В случай на обучение по типови разновидности, компетентният орган се уверява, че i) предишната квалификация на кандидата, допълнена от курс, одобрен в съответствие с приложение IV (част-147), или ii) курс, одобрен пряко от компетентния орган, са приемливи за одобрение на квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство.

е) Съответствието с практическите елементи се доказва i) с подробно досие за практическото обучение или с дневник, предоставени от надлежно одобрена в съответствие с приложение II (част-145) организация за техническо обслужване или, където е приложимо, ii) със сертификат за обучение, обхващащ практическата част от обучението, издаден от организация за обучение по техническо обслужване, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147).

ж) Типовото одобрение на въздухоплавателни средства използва квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство, определени от Агенцията.

66.Б.120    Процедура за подновяване на срока на валидност на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

а) Компетентният орган сравнява представения лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства със съхраняваните от него записи и проверява дали са били предприети действия по анулиране, временно спиране или изменение на лиценза съгласно 66.Б.500. Ако документите са идентични и няма предприето действие съгласно 66.Б.500, копието на притежателя се подновява за пет години и съответните изменения се внасят в документацията.

б) Ако лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства не съответства на записите на компетентния орган:

1. компетентният орган проучва причините за тези разлики и може да не поднови валидността на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

2. компетентният орган информира притежателя на лиценза и всяка известна организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение I (част-M) подчаст Е или приложение II (част-145), която може да бъде пряко засегната от този факт;

3. компетентният орган при необходимост предприема действия съгласно 66.Б.500 за анулиране, временно спиране или изменение на въпросния лиценз.

66.Б.125    Процедура за преобразуването на лицензи за включване на квалификационни класове за групи въздухоплавателни средства

а) Вече одобрените в лиценза за техническо обслужване индивидуални квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство, съгласно член 5, точка 4, остават в лиценза и не се преобразуват в нови квалификационни класове, освен ако притежателят на лиценза не отговаря напълно на изискванията за одобрение, посочени в 66.А.45 от настоящото приложение (част-66), за съответните квалификационни класове за група/подгрупа.

б) Преобразуването се извършва в съответствие със следната таблица за преобразуване:

1. за категория В1 или С:

 вертолети с бутален двигател, пълнен квалификационен клас за група: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един бутален двигател, които са от група 1,

 вертолети с бутален двигател, квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответния „квалификационен клас за подгрупа производители 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един бутален двигател на този производител, които са от група 1,

 вертолети с турбинен двигател, пълнен квалификационен клас за група: преобразувани за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2b“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един турбинен двигател, които са от група 1,

 вертолети с турбинен двигател, квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответния „квалификационен клас за подгрупа производители 2b“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един турбинен двигател на този производител, които са от група 1,

 самолети с един бутален двигател — метална конструкция, пълен квалифкационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са вклюючени следните ограничения: самолети с композитна конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

 самолети с повече от един бутален двигател — метална конструкция, пълен квалификационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са включени следните ограничения: самолети с композитна конструкция, самолети с дървена конструкция и с