EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1358-20130701

Consolidated text: Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1358/2013-07-01

2003R1358 — BG — 01.07.2013 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1358/2003 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2003 година

относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 194, 1.8.2003, p.9)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2005 година

  L 91

5

9.4.2005

 M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1792/2006 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2006 година

  L 362

1

20.12.2006

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 158/2007 НА КОМИСИЯТА от 16 февруари 2007 година

  L 49

9

17.2.2007

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 158

74

10.6.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1358/2003 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2003 година

относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух ( 1 ), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 437/2003 Комисията би следвало да организира прилагането на този регламент.

(2)

Необходимо е да се определи списъкът на летища на Общността, без тези със спорадичен търговски трафик, и да се определят дерогациите от изискванията, които ще се допускат.

(3)

Необходимо е да се определи форматът, в който трябва да се предават данните по достатъчно подробен начин, осигуряващ тяхната бърза и рентабилна обработка.

(4)

Би следвало да се определят условията и редът относно разпространението на статистическите резултати.

(5)

Съгласно член 10, първо тире на Регламент (ЕО) № 437/2003, Комисията би следвало също да приспособи спецификациите, дадени в приложенията към него.

(6)

Необходимо е да се адаптира структурата на записите с оглед предаването на данните, кодовете и дефинициите, определени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 437/2003.

(7)

Поради това се налага в Регламент (ЕО) № 437/2003 да бъдат извършени съответните изменения.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Статистическия програмен комитет (СПК), учреден с Решение 89/382/ЕИО/Евратом ( 2 ),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

За целите на член 3, параграфи 2, 4 и 5 от Регламент (ЕО) 437/2003 списъкът на летищата от Общността, без тези със спорадичен търговски трафик, и списъкът с дерогациите се посочват конкретно в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

За целите на член 7 от Регламент (ЕО) № 437/2003 резултатите се предават в съответствие с описанието на файловете с данни и преносното средство, определено в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

За целите на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 437/2003, Комисията разпространява всички данни, които не са обявени за поверителни от държавите-членки, без разлика от носителя и структурата на данните.

Член 4

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 437/2003 се заменят с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАТЕГОРИИ НА ЛЕТИЩА,СПИСЪЦИ НА ЛЕТИЩА НА ОБЩНОСТТА И ДЕРОГАЦИИ

I.   Категории на летища и взети предвид отправни периоди

Определят се четири категории летища:

 категория 0: Летища с пътникопоток под 15000 пътнически единици годишно се считат за летища, имащи само „спорадичен търговски трафик“ и съгласно член 3, параграф 3, без задължение да докладват,

 категория 1: Летища с пътникопоток между 15000 и 150000 пътнически единици годишно предават само таблица C1,

 категория 2: Летища с пътникопоток над 150000 пътнически единици годишно и под 1500000 пътнически единици годишно предават всички таблици, съдържащи се в приложение I, но съгласно член 3, параграф 4, могат да се ползват от пълни или частични дерогации до 2003 г., 2004 г. или 2005 г.,

 категория 3: Летища с пътникопоток най-малко 1500000 или повече пътнически единици годишно предават всички таблици, съдържащи се в приложение I, но съгласно член 3, параграф 5, могат да се ползват от пълна или частична дерогация по отношение на таблица B1 само през 2003 г.

За целите на дефинирането на категорията на летището през година N, отправната година, която се взема предвид при изчисляването на пътническите единици, е:

 за летищни категории 0, 1 и 2: годината N–2,

 за летищна категория 3: годината N (освен за отчитане на таблиците за 2003 г., където се взимат пътническите единици за 2001 г. и за отчитане на таблиците за 2004 г., където се взимат пътническите единици за 2003 г.).

Летища, за които пътникопотокът показва намаление на пътническите единици през година N–2 в сравнение с година N–1, могат да използват за категоризацията си годината N–1 като отправна година.

II.   Допустими дерогации

Сборна таблица по отчетна година и категория на размера на летищата в Общността.Категория на размера на летищата в Общността

2003 г.

2004 г.

2005 г.

(0)  Под 15000 пътнически единици

Не са задължени да се отчитат

Не са задължени да се отчитат

Не са задължени да се отчитат

(1)  Между 15000 и 150000 пътнически единици

C1 (възможна е дерогация)

C1 (възможна е дерогация)

C1 (възможна е дерогация)

(2)  Над 150000 и под 1500000 пътнически единици

A1 (възможна е дерогация)

B1 (възможна е дерогация)

C1 (възможна е дерогация)

A1 (възможна е дерогация)

B1 (възможна е дерогация)

C1 (възможна е дерогация)

A1 (възможна е дерогация)

B1 (възможна е дерогация)

C1 (възможна е дерогация)

(3)  1500000 или повече пътнически единици

A1 (не се допускат дерогации)

B1 (възможна е дерогация)

C1 (не се допускат дерогации)

A1 (не се допускат дерогации)

B1 (не се допускат дерогации)

C1 (не се допускат дерогации)

A1 (не се допускат дерогации)

B1 (не се допускат дерогации)

C1 (не се допускат дерогации)

Дерогациите биват частични или цялостни.

Частични дерогации могат да бъдат разрешени само за следните полета: „информация за авиолинията“ и „налични пасажерски места“.

Когато е предоставена частична дерогация за такова поле, вместо очаквания код се отчита „код неизвестен“ (за полето „Налични пасажерски места“ се използва неизвестният код „999999999999“).

В случай, че на дадено летище е предоставена дерогация през годината N и летището промени категорията си през годината N, дерогацията престава да важи за въпросната година.

III.   Списък на включени в обхвата летища на Общността и дерогации

Летищата на Общността със спорадичен търговски трафик (категория 0) не са длъжни да подават отчети. Поради това те не са включени в дадените по-долу списъци.

Летищата от категория 1 са посочени в дадените по-долу списъци в курсив.

Летищата от категория 2 са посочени в дадените по-долу списъци в нормален шрифт.

Летищата от категория 3 са посочени в дадените по-долу списъци в удебелен шрифт.

Летищата от категория 3, на които е предоставена дерогация по отношение на таблица B1 през 2003 г., са обозначени със символа „X“ в колона (4) в случай на цялостна дерогация и със символа „P“ в колона (4) — в случай на частична дерогация.

Летищата от категория 2, на които е предоставена дерогация по отношение на таблица A1 и/или B1 до годината N (2003 г., 2004 г. или 2005 г.), са обозначени със символа „година N“ в колона (5.1) и/или (5.2). В случай, че е предоставена само частична дерогация, след годината е отбелязана буквата „P“.

Летищата от категории 1 или 2, на които е предоставена дерогация по отношение на таблица C1 до годината N (2003 г., 2004 г. или 2005 г.), са обозначени със символа „година N“ в колона (5.3). В случай, че е предоставена само частична дерогация, след годината е отбелязана буквата „P“.

След таблиците са дадени подробности относно частичните дерогации, ако има такива.

▼M3Белгия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EBAW

Antwerpen/Deurne

2

EBBR

Bruxelles/National

Brussel/Nationaal

3

EBCI

Charleroi/Brussels South

3

EBLG

Liège/Bierset

3

EBOS

Oostende

2България: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LBBG

Burgas

3

LBPD

Plovdiv

1

LBSF

Sofia

3

LBWN

Varna

3Чешка република: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LKKV

Karlovy Vary

1

LKMT

Ostrava/Mošnov

2

LKPR

Praha/Ruzyně

3

LKTB

Brno-Tuřany

2Дания: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EKAH

Århus

2

EKBI

Billund

3

EKCH

Copenhagen Kastrup

3

EKEB

Esbjerg

2

EKKA

Karup

2

EKRK

Copenhagen Roskilde

1

EKRN

Bornholm

2

EKSB

Sønderborg

1

EKYT

Aalborg

2Германия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EDAC

Altenburg-Nobitz

1

EDDB

Berlin-Schönefeld

3

EDDC

Dresden

3

EDDE

Erfurt

2

EDDF

Frankfurt/Main

3

EDDG

Münster/Osnabrück

2

EDDH

Hamburg

3

EDDI

Berlin-Tempelhof

2

EDDK

Köln/Bonn

3

EDDL

Düsseldorf

3

EDDM

München

3

EDDN

Nürnberg

3

EDDP

Leipzig/Halle

3

EDDR

Saarbrücken

2

EDDS

Stuttgart

3

EDDT

Berlin-Tegel

3

EDDV

Hannover

3

EDDW

Bremen

3

EDFH

Hahn

3

EDFM

Mannheim-Neuostheim

1

EDHK

Kiel-Holtenau

1

EDHL

Lübeck

2

EDLN

Mönchengladbach

1

EDLP

Paderborn/Lippstadt

2

EDLV

Niederrhein

2

EDLW

Dortmund

3

EDMA

Augsburg-Mühlhausen

1

EDNY

Friedrichshafen

2

EDOG

Gransee

1

EDOR

Rostock-Laage

2

EDQM

Hof

1

EDTK

Karlsruhe

2

EDVE

Braunschweig

1

EDWG

Wangerooge

1

EDWJ

Juist

1

EDWS

Norden-Norddeich

1

EDXP

Harle

1

EDXW

Westerland/Sylt

1

ETNU

Neubrandenburg

1Естония: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EECL

Tallinn/City Hall

1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2Гърция: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LGAL

Alexandroupolis

2

LGAV

Athens

3

LGBL

Nea Anchialos

1

LGHI

Chios

2

LGIK

Ikaria

1

LGIO

Ioannina

1

LGIR

Irakleion

3

LGKC

Kithira

1

LGKF

Kefallinia

2

LGKL

Kalamata

1

LGKO

Kos

3

LGKP

Karpathos

2

LGKR

Kerkyra

3

LGKV

Kavala

2

LGLE

Leros

1

LGLM

Limnos

1

LGMK

Mykonos

2

LGML

Milos

1

LGMT

Mytilini

2

LGNX

Naxos

1

LGPA

Paros

1

LGPZ

Aktio

2

LGRP

Rodos

3

LGRX

Araxos

1

LGSA

Chania

3

LGSK

Skiathos

2

LGSM

Samos

2

LGSR

Santorini

2

LGST

Siteia

1

LGTS

Thessaloniki

3

LGZA

Zakynthos

2Испания: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

GCFV

Puerto del Rosario/Fuerteventura

3

GCGM

Gomera

1

GCHI

Hierro

2

GCLA

Santa Cruz de la Palma

2

GCLP

Las Palmas/Gran Canaria

3

GCRR

Arrecife/Lanzarote

3

GCTS

Tenerife Sur-Reina Sofía

3

GCXO

Tenerife Norte

3

GECT

Ceuta

1

GEML

Melilla

2

LEAL

Alicante

3

LEAM

Almería

2

LEAS

Avilés/Asturias

2

LEBB

Bilbao

3

LEBL

Barcelona

3

LEBZ

Badajoz/Talavera la Real

1

LECO

La Coruña

2

LEGE

Girona/Costa Brava

3

LEGR

Granada

2

LEIB

Ibiza

3

LEJR

Jerez

2

LELC

Murcia-San Javier

2

LELN

León

1

LEMD

Madrid/Barajas

3

LEMG

Málaga

3

LEMH

Menorca/Mahón

3

LEPA

Palma de Mallorca

3

LERJ

Logroño

1

LEPP

Pamplona

2

LERS

Reus

2

LESA

Salamanca

1

LESO

San Sebastián

2

LEST

Santiago

3

LEVC

Valencia

3

LEVD

Valladolid

2

LEVT

Vitoria

2

LEVX

Vigo

2

LEXJ

Santander

2

LEZG

Zaragoza

2

LEZL

Sevilla

3Франция: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

FMEE

St-Denis-Roland-Garros (Réunion)

3

FMEP

Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion)

1

LFBA

Agen — La Garenne

1

LFBD

Bordeaux — Mérignac

3

LFBE

Bergerac — Roumanière

2

LFBH

La Rochelle — Île de Ré

1

LFBI

Poitiers — Biard

1

LFBL

Limoges

2

LFBO

Toulouse — Blagnac

3

LFBP

Pau — Pyrénées

2

LFBT

Tarbes — Lourdes — Pyrénées

2

LFBV

Brive — Laroche

1

LFBZ

Biarritz — Bayonne — Anglet

2

LFCK

Castres — Mazamet

1

LFCR

Rodez — Marcillac

2

LFDN

Rochefort — Saint-Agnant

1

LFJL

Metz — Nancy — Lorraine

2

LFKB

Bastia — Poretta

2

LFKC

Calvi — Sainte-Catherine

2

LFKF

Figari — Sud Corse

2

LFKJ

Ajaccio — Campo Dell'Oro

2

LFLB

Chambéry — Aix-les-Bains

2

LFLC

Clermont-Ferrand — Auvergne

2

LFLL

Lyon — St-Exupéry

3

LFLP

Annecy — Meythet

1

LFLS

Grenoble — St-Geoirs

2

LFLW

Aurillac — Tronquières

1

LFLX

Châteauroux/ — Déols

1

LFMD

Cannes — Mandelieu

1

LFMH

St-Étienne — Bouthéon

1

LFMK

Carcassonne

2

LFML

Marseille — Provence

3

LFMN

Nice — Côte d'azur

3

LFMP

Perpignan — Rivesaltes

2

LFMT

Montpellier — Méditerranée

2

LFMU

Béziers — Vias

1

LFMV

Avignon — Caumont

1

LFOB

Beauvais — Tillé

3

LFOH

La Havre — Octeville

1

LFOK

Châlons — Vatry

2

LFOP

Rouen — Vallée de Seine

1

LFOT

Tours — St-Symphorien

1

LFPG

Paris — Charles-de-Gaulle

3

LFPO

Paris — Orly

3

LFQQ

Lille — Lesquin

2

LFRB

Brest — Guipavas

2

LFRD

Dinard — Pleurtuit

2

LFRG

Deauville — St-Gatien

1

LFRH

Lorient

2

LFRK

Caen — Carpiquet

1

LFRN

Rennes — St-Jacques

2

LFRO

Lannion — Servel

1

LFRQ

Quimper — Cornouaille

1

LFRS

Nantes — Atlantique

3

LFSB

Bâle — Mulhouse

3

LFSR

Reims — Champagne

1

LFST

Strasbourg

3

LFTH

Toulon — Hyères

2

LFTW

Nîmes — Arles — Camargue

2

SOCA

Cayenne — Rochambeau (Guyane)

2

TFFF

Fort-de-France (Martinique)

3

TFFG

St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe)

2

TFFJ

St-Barthélemy (Guadeloupe)

2

TFFR

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

3

▼M4Хърватия: Списък на летищата на Общността

Код на

летището по ИКАО

Наименование на

летището

Категория

на летището през 2011 г.

LDZA

Zagreb/Pleso

3

LDSP

Split/Kaštela

2

LDDU

Dubrovnik/Čilipi

2

LDPL

Pula/Pula

2

LDRI

Rijeka/Krk

1

LDZD

Zadar/Zemunik

2

LDOS

Osijek/Klisa

1

▼M3Ирландия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EICA

Connemara Regional Airport

1

EICK

Cork

3

EICM

Galway

2

EIDL

Donegal

1

EIDW

Dublin

3

EIKN

Connaught Regional Airport

2

EIKY

Kerry

2

EINN

Shannon

3

EISG

Sligo Regional Airport

1

EIWF

Waterford

1Италия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LIBC

Crotone

1

LIBD

Bari-Palese Macchie

3

LIBP

Pescara

2

LIBR

Brindisi-Casale

2

LICA

Lamezia Terme

2

LICC

Catania-Fontanarossa

3

LICD

Lampedusa

2

LICG

Pantelleria

1

LICJ

Palermo-Punta Raisi

3

LICR

Reggio di Calabria

1

LICT

Trapani-Birgi

2

LIEA

Alghero-Fertilia

2

LIEE

Cagliari-Elmas

3

LIEO

Olbia-Costa Smeralda

3

LIMC

Milano-Malpensa

3

LIME

Bergamo-Orio al Serio

3

LIMF

Torino-Caselle

3

LIMJ

Genova-Sestri

2

LIML

Milano-Linate

3

LIMP

Parma

1

LIMZ

Cuneo/Levaldigi

1

LIPB

Bolzano

1

LIPE

Bologna-Borgo Panigale

3

LIPH

Treviso-Sant'Angelo

2

LIPK

Forlì

2

LIPO

Brescia-Montichiari

2

LIPQ

Trieste-Ronchi dei Legionari

2

LIPR

Rimini

2

LIPX

Verona-Villafranca

3

LIPY

Ancona-Falconara

2

LIPZ

Venezia-Tessera

3

LIRA

Roma-Ciampino

3

LIRF

Roma-Fiumicino

3

LIRN

Napoli-Capodichino

3

LIRP

Pisa-San Giusto

3

LIRQ

Firenze-Peretola

3

LIRZ

Perugia

1Кипър: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г

LCLK

Larnaka

3

LCPH

Pafos

3Латвия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EVRA

Rīga

3Литва: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EYKA

Kaunas

1

EYPA

Palanga

1

EYVI

Vilnius

2Люксембург: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

ELLX

Luxembourg

3Унгария: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LHBP

Budapest-Ferihegy

3

LHDC

Debrecen

1

LHSM

Sármellék-Balaton

1Малта: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LMML

Malta/Luqa

3Нидерландия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EHAM

Amsterdam/Schiphol

3

EHBK

Maastricht-Aachen

2

EHEH

Eindhoven/Welschap

2

EHGG

Eelde/Groningen

1

EHRD

Rotterdam/Zestienhoven

2Австрия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LOWG

Graz

2

LOWI

Innsbruck

2

LOWK

Klagenfurt

2

LOWL

Linz

2

LOWS

Salzburg

3

LOWW

Wien/Schwechat

3Полша: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EPBG

Bydgoszcz – Szwederowo

1

EPGD

Gdańsk – Rębiechowo

2

EPKK

Kraków – Balice

3

EPKT

Katowice – Pyrzowice

2

EPPO

Poznań – Ławica

2

EPRZ

Rzeszów – Jasionka

1

EPSC

Szczecin – Goleniów

1

EPWA

Warszawa – Okęcie

3

EPWR

Wrocław – Strachowice

2

EPLL

Lódź – Lublinek

1Португалия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LPFL

Flores

1

LPFR

Faro

3

LPFU

Madeira/Madeira

3

LPHR

Horta

2

LPLA

Lajes

2

LPPD

Ponta Delgada

2

LPPO

Santa Maria

1

LPPR

Porto

3

LPPS

Porto Santo

2

LPPT

Lisboa

3Румъния: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LRBC

Bacău

1

LRBS

București/Băneasa

2

LRCK

Constanța/M. Kogălniceanu

1

LRCL

Cluj-Napoca/Someșeni

2

LRIA

Iași

1

LROD

Oradea

1

LROP

București/Otopeni

3

LRSB

Sibiu/Turnișor

1

LRTR

Timișoara/Giarmata

2Словения: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LJLJ

Ljubljana

2Словакия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

LZIB

Bratislava

2

LZKZ

Košice

2

LZSL

Sliač

1

LZTT

Poprad-Tatry

1Финландия: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EFHK

Helsinki-Vantaa

3

EFIV

Ivalo

2

EFJO

Joensuu

2

EFJY

Jyväskylä

2

EFKE

Kemi-Tornio

1

EFKI

Kajaani

1

EFKK

Kruunupyy

1

EFKS

Kuusamo

1

EFKT

Kittilä

2

EFKU

Kuopio

2

EFLP

Lappeenranta

1

EFMA

Mariehamn

1

EFOU

Oulu

2

EFPO

Pori

1

EFRO

Rovaniemi

2

EFSA

Savonlinna

1

EFSI

Seinäjoki

1

EFTP

Tampere-Pirkkala

2

EFTU

Turku

2

EFVA

Vaasa

2

EFVR

Varkaus

1Швеция: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

ESDF

Ronneby

2

ESGG

Göteborg-Landvetter

3

ESGJ

Jönköping

1

ESGP

Göteborg City

2

ESGT

Trollhättan/Vänersborg

1

ESKN

Stockholm/Skavsta

3

ESMK

Kristianstad/Everöd

1

ESMQ

Kalmar

2

ESMS

Malmö-Sturup

3

ESMT

Halmstad

1

ESMX

Växjö/Kronoberg

2

ESNG

Gällivare

1

ESNK

Kramfors

1

ESNL

Lycksele

1

ESNN

Sundsvall-Härnösand

2

ESNO

Örnsköldsvik

1

ESNQ

Kiruna

2

ESNS

Skellefteå

2

ESNU

Umeå

2

ESNX

Arvidsjaur

1

ESOE

Örebro

1

ESOK

Karlstad

2

ESOW

Stockholm/Västerås

2

ESPA

Luleå

2

ESPC

Östersund

2

ESSA

Stockholm-Arlanda

3

ESSB

Stockholm-Bromma

2

ESSD

Borlänge

1

ESSL

Linköping/Saab

1

ESSP

Norrköping

1

ESSV

Visby

2

ESTA

Ängelholm

2Обединено кралство: Списък на летищата на Общността

Летищен код по ICAO

Наименование на летището

Категория на летището през 2007 г.

EGAA

Belfast International

3

EGAC

Belfast City

3

EGAE

City of Derry (Eglinton)

2

EGBB

Birmingham

3

EGBE

Coventry

2

EGCC

Manchester

3

EGCN

Doncaster Sheffield

2

EGDG

Newquay

2

EGFF

Cardiff Wales

3

EGGD

Bristol

3

EGGP

Liverpool

3

EGGW

Luton

3

EGHC

Lands End

1

EGHD

Plymouth

1

EGHE

Isles of Scilly (St.Marys)

1

EGHH

Bournemouth

2

EGHI

Southampton

3

EGHK

Penzance Heliport

1

EGHT

Isles of Scilly (Tresco)

1

EGKK

Gatwick

3

EGLC

London City

3

EGLL

Heathrow

3

EGMH

Kent International

2

EGNH

Blackpool

2

EGNJ

Humberside

2

EGNM

Leeds Bradford

3

EGNR

Hawarden

1

EGNT

Newcastle

3

EGNV

Durham Tees Valley

2

EGNX

Nottingham East Midlands

3

EGPA

Kirkwall

1

EGPB

Sumburgh

1

EGPC

Wick

1

EGPD

Aberdeen

3

EGPE

Inverness

2

EGPF

Glasgow

3

EGPH

Edinburgh

3

EGPI

Islay

1

EGPK

Prestwick

3

EGPL

Benbecula

1

EGPM

Scatsta

2

EGPN

Dundee

1

EGPO

Stornoway

1

EGSH

Norwich

2

EGSS

Stansted

3

EGTE

Exeter

2

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПИСАНИЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА

За предаването на таблиците по регламента се допускат два формата, съвместими с електронния обмен на данни (EDI): „CSV“ (Comma Separated Values) (Стойности с разделителна запетая), с точка и запетая (;) за отделяне на полето, и GESMES-EDIFACT.

Списък и описание на полетата, които следва да се използват за всяка таблица по регламента:

Следната сборна таблица показва списъка на необходимите полета за всяка таблица по регламента (A1, B1 и C1) и за всеки запис (ред). В колоната, отнасящата се до съответната таблица, са обозначени два различни типа полета:

 „X“: полета, които трябва да бъдат включени в дадена таблица,

 „ “(интервал): полета, които не са съотносими към дадената таблица. Тези полета обикновено не би следвало да съществуват в съответните таблици. Въпреки това в този случай се приемат и празни полета (два разделителни знака за поле без данни помежду им).

Формат и размер на полетата:

Форматът на всяко поле бива числов (n) или буквен (a), или буквено-числов (an).

Размерът на полето бива или фиксиран („формат + число“ — напр.: „n4“), или променлива с максимален брой позиции („формат + „…“ + максимален брой позиции — напр.: „n..12““).Позиция

Поле

Формат и размер

Таблици

A1

B1

C1

1

Идентификация на таблицата

an2

X

X

X

2

Отчитаща се страна

a2

X

X

X

3

Отправна година

n2

X

X

X

4

Отправен период

an2

X

X

X

5

Отчитащо се летище

an4

X

X

X

6

Летище-партньор

an4

X

X

 

7

Кацане/излитане

n1

X

X

 

8

Редовни/извънредни полети

n1

X

X

 

9

Пътнически полет/изцяло товаро-пощенски полет

n1

X

X

 

10

Информация за авиолинията

a3

X

X

X

11

Тип на въздухоплавателното средство

an..4

X

 
 

12

Пътници

n..12

X

X

X

13

Пряко транзитни пътници

n..12

 
 

X

14

Товари и пощенски пратки

n..12

X

X

X

15

Търговски полети(таблица „A1“)/общо движения на търговски въздухоплавателни средства(таблица „С1“)

n..12

X

 

X

16

Общо движения на въздухоплавателни средства

n..12

 
 

X

17

Налични пасажерски места

n..12

X

 
 

Една таблица (за един период) трябва да съответства на един файл (или „пратка“), предаден на Евростат.

Всеки файл (таблица) се наименува съобразно следния стандарт: „CCYYPPTT.csv“ (за формат cvs) или „CCYYPPTT.ges“ (за формат gesmes), където „CC“ е кодът на държавата (ISO alpha2), „YY“ е Годината, „PP“ е периодът (AN, Q1..Q4 или 01..12 — съответно за годишен период, 1-во..4-то тримесечие или 01..12-ти месец), а „TT“ е идентификационният код на таблицата („A1“, „B1“ или „C1“).

В случай, че файлът е компресиран, наместо разширението „csv“ или „ges“ се поставя „zip“.

Пренасянето трябва да бъде съвместимо с автоматичния мониторинг и обработка на данни в Евростат.

Следва да се отдава предпочитание на средства, съвместими с електронния обмен на данни. Въпреки това, през определен преходен период могат да се приемат и средства във формати „Pre-EDI“ и структурирани електронни съобщения, изпращани по електронна поща на даден от Евростат адрес.

В случай, че се използва структурирана електронна поща:

 полето за темата на електронното съобщение трябва да съдържа наименованието на предавания файл (таблица),

 файлът (таблицата) се прикрепя към електронното съобщение (приемат се съобщения, към които е прикрепен само един файл),

 коментарите към данните могат да бъдат въведени като обикновен текст в основната част на съобщението, към което е прикрепена таблицата (да не се използва форматиран текст).
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения към приложенията на Регламент (ЕО) № 437/2003
„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРУКТУРА НА ЗАПИСИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ЕВРОСТАТ

Обхватът на отчитаните данни се ограничава до гражданското въздухоплаване.

Полетите за държавни цели и наземно придвижване на пътници, пътуващи с код на полет или товари, изпратени с въздушна товарителница, се изключват.

A.   Таблица за етапите на полета (месечни данни ( 3 )

Отчитаните в тази таблица данни се отнасят само до търговски полети.Формат на записа във файла с данни

Елементи

Описание на кодирането

Номенклатура

Единица

Таблица

2 букви

„A1“

 

Отчитаща се страна

2 букви

(1) Основно буквено означение на националността по ИКАО

 

Отправна година

2 цифри

Тип „yy“ (2-те последни цифри на годината)

 

Отправен период

2 букви

(2) Експлицитно (или Statra)

 

Отчитащо се летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Следващо/предходно летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Кацане/излитане

1 цифра

1 = кацане,

2 = излитане

 

Редовни/извънредни полети

1 цифра

1 = редовен,

2 = извънреден

 

Пътнически полет/изцяло товаро-пощенски полет

1 цифра

1 = пътнически полет

2 = изцяло товаро-пощенски полет

 

Информация за авиолинията

3 букви

(4) Информация за авиолинията (по желание)

 

Тип на въздухоплавателното средство

4 букви

(5) ИКАО

 

Пътници на борда

12 цифри

 

пътник

Товари и пощенски пратки на борда

12 цифри

 

тон

Търговски полети

12 цифри

 

брой полети

Налични пасажерски места

12 цифри

 

пътническо място

B.   Таблица за изходна точка/местоназначение на полета (месечни данни (3) )

Отчитаните в тази таблица данни се отнасят само до търговските полети.Формат на записа във файла с данни

Елементи

Описание на кодирането

Номенклатура

Единица

Таблица

2 букви

B1

 

Отчитаща се страна

2 букви

(1) Основно буквено означение на националността по ИКАО

 

Отправна година

2 цифри

Тип „yy“ (2-те последни цифри на годината)

 

Отправен период

2 букви

(2) Експлицитно (или Statra)

 

Отчитащо се летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Летище изходна точка/местоназначение на полета

4 букви

(3) ИКАО

 

Кацане/излитане

1 цифра

1 = кацане

2 = излитане

 

Редовни/извънредни полети

1 цифра

1 = редовен

2 = извънреден

 

Пътнически полет/изцяло товаро-пощенски полет

1 цифра

1 = пътнически полет

2 = Изцяло товаро-пощенски полет

 

Информация за авиолинията

3 букви

(4) информация за авиолинията (по желание)

 

Превозени пътници

12 цифри

 

пътник

Натоварени или разтоварени товари и пощенски пратки

12 цифри

 

тон

C.   Таблица за летището (най-малко годишни данни)

Отчитаните в тази таблица данни се отнасят само до търговските полети, с изключение на „общо движения на търговски въздухоплавателни средства“, което се отнася и до всички операции на търговското общо въздухоплаване, и „общо движения на въздухоплавателни средства“, което се отнася до всички движения на граждански въздухоплавателни средства (с изключение на полетите за държавни цели).Формат на записа във файла с данни

Елементи

Описание на кодирането

Номенклатура

Единица

Таблица

2 букви

C1

 

Отчитаща се страна

2 букви

(1) Основно буквено означение на националността по ИКАО

 

Отправна година

2 цифри

Тип „yy“

 

Отправен период

2 букви

(2) Експлицитно (или Statra)

 

Отчитащо се летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Информация за авиолинията (1)

3 букви

(4) Информация за авиолинията

 

Общо превозени пътници

12 цифри

 

пътник

Общо пряко транзитни пътници

12 цифри

 

пътник

Общо натоварени/разтоварени товари и пощенски пратки

12 цифри

 

тон

Общо движения на търговски въздухоплавателни средства

12 цифри

 

движение

Общо движения на въздухоплавателни средства

12 цифри

 

движение

(1)   Полето „Информация за авиолинията“ е задължително само за летища, които трябва да подават отчети по таблици A1 и B1. За летища, които не са задължени да подават отчети и по таблици A1 и B1, може да се използва код, обхващащ всички авиолинии.

КОДОВЕ

1.   Отчитаща се страна

Системата на кодиране, която следва да се използва, произтича от индекса на ИКАО на буквените означения на националността за индикаторите на местоположение. Ако за една и съща страна има няколко символа на ИКАО, прилага се само основният символ на ИКАО за основната част от територията.

Белгия

EB

Дания

EK

Германия

ED

Гърция

LG

Испания

LE

Франция

LF

Ирландия

EI

Италия

LI

Люксембург

EL

Нидерландия

EH

Австрия

LO

Португалия

LP

Финландия

EF

Швеция

ES

Обединено кралство

EG

2.   Отправен период

AN

(или 45) година

Q1

(или 21) януари-март (първо тримесечие)

Q2

(или 22) април-юни (второ тримесечие)

Q3

(или 23) юли-септември (трето тримесечие)

Q4

(или 24) октомври-декември (четвърто тримесечие)

01 до 12

януари до декември (месец)

3.   Летища

Летищата се кодират съгласно четирибуквените кодове на ИКАО, посочени в документ 7910 на ИКАО. Неизвестните летища се означават с код „ZZZZ“.

4.   Информация за авиолинията

„1EU“ за авиолинии, лицензирани в Европейския съюз,

„1NE“ за авиолинии, нелицензирани в Европейския съюз,

„ZZZ“ за неизвестни авиолинии,

„888“ за „поверително“ (използва се в таблици A1 и B1, когато „информация за авиолинията“ не се предоставя поради съображения за поверителност),

„999“ за всички авиолинии (ползва се само в таблица C1),

Авиолинии с частичен лиценз за ЕС се отчитат като „авиолинии от ЕС“,

По желание може да се използва също и кодът „2“ + код на държава (държава на лицензиране на авиолинията) Iso alpha 2, както и кодът на авиолинията по ИКАО.

5.   Тип на въздухоплавателното средство

Типовете въздухоплавателни средства се кодират съобразно обозначенията за типа на въздухоплавателното средство по ИКАО, посочени в документ 8643 на ИКАО.

Неизвестните типове въздухоплавателни средства се означават с код „ZZZZ“.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕФИНИЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ

Под заглавието на всяка дефиниция на термин е даден списък на членовете или таблиците от регламента, където се среща този термин.

I.   ДЕФИНИЦИИ И ПРОМЕНЛИВИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

1.    Летища на Общността (членове 1 и 3)

Определена зона на земята или водната повърхност в държава-членка съгласно разпоредбите на договора, предназначена за използване — изцяло или частично — за кацане, излитане или наземно движение на въздухоплавателни средства и отворена за търговски въздушни услуги (вж. -4-).

2.    Полети за държавни цели (член 1 и таблица C1)

Полет от всякакъв вид, извършен от въздухоплавателно средство за военните, митнически, полицейски или други правоприлагащи служби на държавата.

Полет, обявен от държавен орган за „полет с държавна цел“.

Изразът „с изключение на полетите с държавни въздухоплавателни средства“ в член 1 следва да се чете като „с изключение на полетите за държавни цели“.

3.    Пътническа единица (член 3, параграфи 2, 4 и 5)

Една пътническа единица е равна или на един пътник или на 100 кг товари или пощенски пратки.

За целите на изготвянето на списъка на летища на Общността (вж. -1-) съгласно член 3, параграф 2, и за преходния период по член 3, параграфи 4 и 5 при изчисляването на праговете, използващи „пътнически единици“ трябва да се вземат предвид следните данни за летищата на Общността (вж. -1-): общият брой превозени пътници (вж. -16-) плюс общият брой пряко транзитни пътници (вж. -18-) (преброени еднократно) плюс общо натоварени и разтоварени товари и пощенски пратки (вж. -17-).

4.    Търговски полет (член 1 и таблици A1, B1 и С1)

Полет с въздушен транспорт или поредица от полети с въздушен транспорт с цел обществен превоз на пътници и/или товари и пощенски пратки, извършвани срещу заплащане и под наем.

Полетите биват редовни(вж. -5-) или извънредни(вж. -6-).

5.    Редовен полет (Таблици A1 и B1)

Търговски полети (вж. -4-), осъществявани по публикувано разписание или с такава регулярност, че да формират лесно разпознаваема систематична поредица от полети.

Включва допълнителни секционни полети, провеждани по повод на пренатоварен трафик от редовни полети.

6.    Извънреден полет (Таблици A1 и B1)

Търговски полет (вж. -4-), различен от редовния полет(вж. -5-).

7.    Пътнически полет (Таблици A1 и A2)

Редовен (вж. -5-) или извънреден (вж. -6-) полет, извършван от въздухоплавателно средство, превозващо един или повече пътници, осигуряващи приходи, и всеки полет, посочен в публикувано разписание като предлаган свободно за пътници.

Включва полети, превозващи както пътници, така и товари и пощенски пратки, осигуряващи приходи.

8.    Изцяло товаро-пощенски полет (Таблици A1 и B1)

Редовен (вж. -5-) или извънреден (вж. -6-) полет, извършван от въздухоплавателно средство, превозващо товар, различен от пътници, осигуряващи приходи, т.е. товари и пощенски пратки.

Изключва полети, превозващи един или повече пътници, осигуряващи приходи, както и полети, посочени в публикувано разписание като предлагани свободно за пътници.

9.    Авиолиния (оператор на търговски транспортни полети) (Таблици A1, B1 и C1)

Предприятие за въздушен транспорт, притежаващо валиден лиценз за оператор на търговски полети (вж. -13-).

Когато авиолинии имат смесено предприятие или друго договорно правоотношение, изискващо две или повече от тях да поемат отделно отговорност за предлагането и продажбата на въздушно транспортни продукти за полет или съчетание от полети, в отчета се посочва авиолинията, която действително осъществява полета.

II.   ДЕФИНИЦИИ И ПРОМЕНЛИВИ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ТАБЛИЦА A1 (ЕТАП НА ПОЛЕТА)

10.    Етап на полета (Таблица A1)

Работата с въздухоплавателно средство от излитането до следващото кацане.

11.    Пътници на борда (Таблица A1)

Всички пътници на борда на въздухоплавателното средство след кацане на отчитащото се летище или при излитане от отчитащото се летище.

Всички осигуряващи и неосигуряващи приходи пътници на борда на въздухоплавателното средство по време на етап на полета (вж. -10-).

Включва пряко транзитните пътници(вж. -18-) (броени при кацане и излитане).

12.    Товари и пощенски пратки на борда (таблица A1)

Всички товари и пощенски пратки на борда на въздухоплавателното средство след кацане на отчитащото се летище или при излитане от отчитащото се летище.

Всички товари и пощенски пратки на борда на въздухоплавателното средство по време на етап на полета (вж. -10-).

Включва пряко транзитни товари и пощенски пратки (броени при кацане и излитане).

Включва експресни услуги и дипломатически пощенски пратки.

Изключва багажа на пътниците.

13.    Търговски полет (таблица A1)

Полет с въздушен транспорт, с цел обществен превоз на пътници и/или товари и пощенски пратки, извършван срещу заплащане и под наем.

В таблица A1 търговските полети се агрегират с цел изчисляване на стойностите за другите „полета на индикатори“ („Пътници на борда (вж. -11-)“, „Товари и пощенски пратки на борда (вж. -12-)“ и „Налични пасажерски места (вж. -14-)“).

14.    Налични пасажерски места (Таблица A1)

Общият брой пътнически места, които са на разположение за продажба във въздухоплавателното средство, извършващо етап на полета (вж. -10-) между двойка летища.

През етап на полета (вж. -10-) общият брой пътници, осигуряващи приходи, не бива да надвишава общия брой пасажерски места, налични за продажба.

Включва места, които вече са продадени за даден етап на полета, т.е. включително местата, заемани от пряко транзитни пътници (вж. -18-).

Изключва местата, които фактически не могат да се предлагат като налични за превоз на пътници поради ограниченията относно максимално брутно тегло.

Ако липсва информация в това отношение, то трябва да се представи една от следните очаквани стойности, изброени в последователността, в която са за предпочитане (от възможните повече или по-малко подходящи):

1.  конкретната конфигурация на въздухоплавателното средство, изразена като брой налични пасажерски места във въздухоплавателното средство (идентифицира се чрез регистрационния номер на въздухоплавателното средство),

2.  средноаритметичната конфигурация на въздухоплавателното средство, изразена като средноаритметичния брой налични пасажерски места за типа въздухоплавателно средство за авиолинията,

3.  средноаритметичната конфигурация на въздухоплавателното средство, изразена като средноаритметичния брой налични пасажерски места за типа въздухоплавателно средство.

III.   ДЕФИНИЦИИ И ПРОМЕНЛИВИ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ТАБЛИЦА B1 (ИЗХОДНА ТОЧКА/МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛЕТА) И ТАБЛИЦА C1 (ЛЕТИЩА)

15.    Изходна точка/местоназначение на полета (Таблица B1)

Трафикът на търговски полет(вж. -4-), идентифициран посредством индивидуален номер на полета, подразделен по двойки летища в съответствие с точката на качване/натоварване и точката на слизане/разтоварване на същия полет.

По отношение на пътници, товари или пощенски пратки, когато летището на качване/натоварване не е известно, за точка на качване/натоварване се приема изходната точка на въздухоплавателното средство; аналогично, ако летището на слизане/разтоварване не е известно, за точка на слизане/разтоварване се приема местоназначението на въздухоплавателното средство.

16.    Превозени пътници (Таблици B1 и C1)

Всички пътници на даден полет (с един номер на полет), преброени само веднъж, а не неколкократно за всеки етап от полета.

Всички пътници, осигуряващи и неосигуряващи приходи, чието пътуване започва или свършва на отчитащото се летище, както и сменящи полети пътници, които се качват или слизат от дадения полет на отчитащото се летище.

Изключва пряко транзитните пътници(вж. -18-).

17.    Натоварени или разтоварени товари и пощенски пратки (Таблици B1 и C1)

Всички товари и пощенски пратки, натоварени на въздухоплавателно средство или разтоварени от въздухоплавателно средство.

Включва експресни услуги и дипломатически пощенски пратки.

Изключва багажа на пътниците.

Изключва пряко транзитни товари и пощенски пратки.

18.    Пряко транзитни пътници (Таблица C1)

Пътници, които след кратък престой продължават пътуването си със същото въздухоплавателно средство с полет, носещ същия номер като полета, с който са пристигнали.

В общите статистически данни за летищата, както и при изчисляване на пътнически единици(вж. -3-), пряко транзитните пътници се броят само веднъж.

Пътници, които се прехвърлят на друго въздухоплавателно средство поради технически проблем, но продължават полет със същия номер на полета, се броят като пряко транзитни пътници.

При някои полети с междинни кацания се сменя номерът на полета на някое от летищата, за да се означи промяната от пристигащ на заминаващ полет. Например: полет от Барселона до Хамбург, откъдето полетът продължава за Франкфурт, след което се връща в Барселона Когато пътниците на път за междинно местоназначение продължават пътуването си със същото въздухоплавателно средство при такива обстоятелства, те се броят като пряко транзитни пътници.

19.    Общо движения на търговски въздухоплавателни средства (Таблица C1)

Всички излитания и кацания на полети, осъществявани срещу заплащане и под наем.

Включва търговски полети (вж. -4-), както и всички операции на търговското общо въздухоплаване.

20.    Общо движения на въздухоплавателни средства (Таблица C1)

Всички излитания и кацания на въздухоплавателни средства.

Включва общо движения на търговски въздухоплавателни средства (вж. -19-), както и всички операции на нетърговското общо въздухоплаване.

Изключва полети за държавни цели (вж. -2-).

Изключва неуспешни опити за кацане с докосване на пистата, прелитания над летището, при които се отминава пистата без кацане, и неуспешни заходи.“( 1 ) ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

( 3 ) През 2003 г. могат да се приемат данни по тримесечия.

Top