EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0437-20130701

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/2013-07-01

2003R0437 — BG — 01.07.2013 — 005.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 437/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2003 година

относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

(ОВ L 066, 11.3.2003, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1358/2003 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2003 година

  L 194

9

1.8.2003

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2005 година

  L 91

5

9.4.2005

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1791/2006 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

1

20.12.2006

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година

  L 87

109

31.3.2009

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 437/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2003 година

относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздухаЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедура, установена в член 251 от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че:

(1)

За да изпълняват възложените им задачи в контекста на политиката за въздушен транспорт на Общността и на бъдещото развитие на Общата транспортна политика, институциите на Общността следва да имат на разположение сравнима, пълна, синхронизирана и редовна статистическа информация относно обема и развитието на превоза на пътници, товари и поща по въздуха вътре в Общността или към и от Общността.

(2)

Понастоящем няма такава изчерпателна, обхващаща Общността, статистика.

(3)

Решение 1999/126/ЕО на Съвета от 22 декември 1998 г. относно статистическата програма на Общността за 1998 — 2002 г. ( 4 ) посочи нуждата да се създаде такава статистика.

(4)

Общото събиране на данни при сравнима или хармонизирана основа прави възможно предоставянето на интегрирана система с надеждна, пълна и навременна информация.

(5)

Данните за превоз на пътници, товари и поща по въздуха трябва, когато е възможно, да бъде съвместима с международните данни, предоставяни от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), и да бъде сравнима, когато е приложимо, както между държавите-членки, така и за други видове транспорт.

(6)

След определен период Комисията представя доклад с оглед да може да се направи оценка на прилагането на настоящия регламент.

(7)

В съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора, създаването на общи статистически стандарти, които позволяват формиране на хармонизирани данни, е действие, което може да бъде ефективно само ако е предприето на общностно равнище. Такива стандарти трябва да се прилагат във всички държави-членки под ръководството на органи и институции, натоварени да формират официалната статистика.

(8)

Регламент на Съвета (ЕО) № 322/97 от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността ( 5 ) предписва съответната рамка за разпоредбите, постановени с настоящия регламент.

(9)

Необходимите за прилагане на настоящия Регламент мерки следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 6 ).

(10)

Били са проведени консултации със Статистическия програмен комитет, създаден по силата на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета ( 7 ).

(11)

Договорености за по-голямо сътрудничество при използване на летището в Гибралтар са били постигнати в Лондон на 2 декември 1987 г. между Кралство Испания и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съвместната декларация на министрите на външните работи на двете страни, и тези договорености все още трябва да влязат в действие,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Цел

Държавите-членки изготвят статистически данни за превоз на пътници, товари и поща от търговски въздушни превози, както и от движения на граждански въздухоплавателни средства към и от Общността, с изключение на полетите на държавните въздухоплавателни средства.

Член 2

Гибралтар

1.  Прилагането на настоящия регламент за летището на Гибралтар не засяга съответните правни позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на спора за суверенитета над територията, на която е разположено летището.

2.  Прилагането на настоящия регламент за Гибралтар е преустановено до влизането в сила на договореностите в съвместната декларация на външните министри на Кралство Испания и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 2 декември 1987 г. Правителствата на Кралство Испания и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия уведомяват Съвета за датата на влизането в действие.

Член 3

Характеристики на събираните данни

1.  Всяка държава-членка събира статистически данни по отношение на следните променливи:

а) пътници;

б) товари и поща;

в) организация на полети;

г) налични пътнически места;

д) движение на въздухоплавателното средство.

Статистическите променливи във всяка зона, номенклатурите за тяхната класификация, техните периоди за преглед и определения са дадени в приложения I и II.

2.  Всяка държава-членка събира всички данни, посочени в приложение I за всички летища на Общността на нейна територия, чийто трафик надвишава 150 000 пътници годишно.

Списък на летищата на Общността, попадащи под първата алинея, се изготвя от Комисията и, ако е необходимо, се осъвременява в съответствие с процедурата, установена в член 11, параграф 2.

3.  За летища, освен тези, имащи само случаен търговски трафик, които не са обхванати от параграф 2, държавите-членки представят само годишна справка за данни, уточнени в таблица В1 от приложение I.

4.  Независимо от параграфи 2 и 3, за летищата:

а) с по-малко от 1 500 000 пътници годишно, за които към датата на влизане в сила на настоящия регламент не се събира информация, отговаряща на тази, посочена в приложение I;

б) и за които въвеждането на нова система за събиране на данни е доказано много трудно,

държавата-членка може, за ограничен период, не надвишаващ три години, считано от 1 януари 2003 г., в съответствие с процедура, установена в член 11, параграф 2, да предоставя данни не толкова пълни, колкото посочените в приложение I.

5.  Независимо от параграф 2, за летищата:

а) за които към датата на влизане в сила на настоящия регламент не съществува информация, отговаряща на тази в таблица Б1 от приложение I;

б) и за които въвеждането на нова система за събиране на данни е доказано много трудно,

държавата-членка може, до 31 декември 2003 г., в съответствие с процедурата, определена в член 11, параграф 2, да предоставя само съществуващи данни.

Член 4

Събиране на данни

1.  Събирането на данни се базира, когато е възможно, на налични източници, като намаляват тежестите за респондентите.

2.  Респондентите, от които държавите-членки изискват предоставяне на информация, са задължени да дават правдива и пълна информация в рамките на предписаните срокове.

▼M4

Член 5

Точност на статистиката

Събирането на данни се базира върху пълни данни, освен ако са създадени други стандарти за точност от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

▼B

Член 6

Обработване на данните

За обработка на данните държавите-членки използват методи, които гарантират, че данните, събрани съгласно член 3, отговарят на стандартите за точност, установени в член 5.

Член 7

Предаване на резултатите

1.  Държавите-членки предават резултатите от обработването на данните, посочено в член 6, на Статистическата служба на Европейските общности, включително и данни, обявени за поверителни от държавите-членки съгласно местното законодателство или практика за конфиденциалност на статистиката, в съответствие с Регламент (ЕО) № 322/97.

▼M4

2.  Резултатите се предават съгласно файловете с данни, показани в приложение I. Файловете с данни се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Използваните за предаване носители се определят от Комисията съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

▼B

3.  Първият период за преглед започва на 1 януари 2003 г. Предаването се осъществява колкото е възможно по-рано и не по-късно от шест месеца след края на периода за преглед.

Член 8

Разпространение

1.  Условията и редът, които Комисията спазва при публикуване или разпространяване на статистическите резултати, се определят съгласно процедурата, установена в член 11, параграф 2.

2.  Комисията разпространява сред държавите-членки подходящите статистически резултати с честота, подобна на тази, установена за предаването на резултатите.

Член 9

Доклади

1.  По искане на Комисията държавите-членки предоставят цялата информация за методите, използвани при събирането на данни. Държавите-членки също така, когато е необходимо, предоставят на Комисията всички съществени промени в методите, използвани за събирането.

2.  След като данните са събрани за период от три години, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за придобития от прилагането на настоящия регламент опит, по-специално за членове 7 и 8.

▼M4

Член 10

Мерки за прилагане

1.  Следните мерки за прилагане се приемат съгласно процедурата, установена в член 11, параграф 2:

 списъкът на летищата на Общността, обхванати от член 3, параграф 2,

 описание на кодовете на данните и на носителите, които да бъдат ползвани за предаване на резултатите на Комисията (член 7),

 разпространение на статистическите резултати (член 8).

2.  Комисията приема следните мерки за прилагане:

 адаптиране на спецификациите от приложенията към настоящия регламент,

 адаптиране на характеристиките на събирането на данни (член 3),

 точност на статистиката (член 5),

 описание на файловете с данни (член 7).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Член 11

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква а), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРУКТУРА НА ЗАПИСИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ЕВРОСТАТ

Обхватът на отчитаните данни се ограничава до гражданското въздухоплаване.

Полетите за държавни цели и наземно придвижване на пътници, пътуващи с код на полет или товари, изпратени с въздушна товарителница, се изключват.

A.   Таблица за етапите на полета (месечни данни ( 8 ))

Отчитаните в тази таблица данни се отнасят само до търговски полети.Формат на записа във файла с данни

Елементи

Описание на кодирането

Номенклатура

Единица

Таблица

2 букви

„A1“

 

Отчитаща се страна

2 букви

(1) Основно буквено означение на националността по ИКАО

 

Отправна година

2 цифри

Тип „yy“ (2-те последни цифри на годината)

 

Отправен период

2 букви

(2) Експлицитно (или Statra)

 

Отчитащо се летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Следващо/предходно летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Кацане/излитане

1 цифра

1 = кацане,

2 = излитане

 

Редовни/извънредни полети

1 цифра

1 = редовен,

2 = извънреден

 

Пътнически полет/изцяло товаро-пощенски полет

1 цифра

1 = пътнически полет

2 = изцяло товаро-пощенски полет

 

Информация за авиолинията

3 букви

(4) Информация за авиолинията (по желание)

 

Тип на въздухоплавателното средство

4 букви

(5) ИКАО

 

Пътници на борда

12 цифри

 

пътник

Товари и пощенски пратки на борда

12 цифри

 

тон

Търговски полети

12 цифри

 

брой полети

Налични пасажерски места

12 цифри

 

пътническо място

B.   Таблица за изходна точка/местоназначение на полета (месечни данни (8) )

Отчитаните в тази таблица данни се отнасят само до търговските полети.Формат на записа във файла с данни

Елементи

Описание на кодирането

Номенклатура

Единица

Таблица

2 букви

B1

 

Отчитаща се страна

2 букви

(1) Основно буквено означение на националността по ИКАО

 

Отправна година

2 цифри

Тип „yy“ (2-те последни цифри на годината)

 

Отправен период

2 букви

(2) Експлицитно (или Statra)

 

Отчитащо се летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Летище изходна точка/местоназначение на полета

4 букви

(3) ИКАО

 

Кацане/излитане

1 цифра

1 = кацане

2 = излитане

 

Редовни/извънредни полети

1 цифра

1 = редовен

2 = извънреден

 

Пътнически полет/изцяло товаро-пощенски полет

1 цифра

1 = пътнически полет

2 = Изцяло товаро-пощенски полет

 

Информация за авиолинията

3 букви

(4) информация за авиолинията (по желание)

 

Превозени пътници

12 цифри

 

пътник

Натоварени или разтоварени товари и пощенски пратки

12 цифри

 

тон

C.   Таблица за летището (най-малко годишни данни)

Отчитаните в тази таблица данни се отнасят само до търговските полети, с изключение на „общо движения на търговски въздухоплавателни средства“, което се отнася и до всички операции на търговското общо въздухоплаване, и „общо движения на въздухоплавателни средства“, което се отнася до всички движения на граждански въздухоплавателни средства (с изключение на полетите за държавни цели).Формат на записа във файла с данни

Елементи

Описание на кодирането

Номенклатура

Единица

Таблица

2 букви

C1

 

Отчитаща се страна

2 букви

(1) Основно буквено означение на националността по ИКАО

 

Отправна година

2 цифри

Тип „yy“

 

Отправен период

2 букви

(2) Експлицитно (или Statra)

 

Отчитащо се летище

4 букви

(3) ИКАО

 

Информация за авиолинията (1)

3 букви

(4) Информация за авиолинията

 

Общо превозени пътници

12 цифри

 

пътник

Общо пряко транзитни пътници

12 цифри

 

пътник

Общо натоварени/разтоварени товари и пощенски пратки

12 цифри

 

тон

Общо движения на търговски въздухоплавателни средства

12 цифри

 

движение

Общо движения на въздухоплавателни средства

12 цифри

 

движение

(1)   Полето „Информация за авиолинията“ е задължително само за летища, които трябва да подават отчети по таблици A1 и B1. За летища, които не са задължени да подават отчети и по таблици A1 и B1, може да се използва код, обхващащ всички авиолинии.

КОДОВЕ

1.   Отчитаща се страна

Системата на кодиране, която следва да се използва, произтича от индекса на ИКАО на буквените означения на националността за индикаторите на местоположение. Ако за една и съща страна има няколко символа на ИКАО, прилага се само основният символ на ИКАО за основната част от територията.

Белгия

EB

Дания

EK

Германия

ED

Гърция

LG

Испания

LE

Франция

LF

▼M5

Хърватия

LD

▼M1

Ирландия

EI

Италия

LI

Люксембург

EL

Нидерландия

EH

Австрия

LO

Португалия

LP

Финландия

EF

Швеция

ES

Обединено кралство

EG

▼M2

Естония

EE

Кипър

LC

Латвия

EV

Литва

EY

Малта

LM

Полша

EP

Словакия

LZ

Словения

LJ

Унгария

LH

Чешка република

LK

▼M3

България

LB

Румъния

LR

▼M1

2.   Отправен период

AN

(или 45) година

Q1

(или 21) януари-март (първо тримесечие)

Q2

(или 22) април-юни (второ тримесечие)

Q3

(или 23) юли-септември (трето тримесечие)

Q4

(или 24) октомври-декември (четвърто тримесечие)

01 до 12

януари до декември (месец)

3.   Летища

Летищата се кодират съгласно четирибуквените кодове на ИКАО, посочени в документ 7910 на ИКАО. Неизвестните летища се означават с код „ZZZZ“.

4.   Информация за авиолинията

„1EU“ за авиолинии, лицензирани в Европейския съюз,

„1NE“ за авиолинии, нелицензирани в Европейския съюз,

„ZZZ“ за неизвестни авиолинии,

„888“ за „поверително“ (използва се в таблици A1 и B1, когато „информация за авиолинията“ не се предоставя поради съображения за поверителност),

„999“ за всички авиолинии (ползва се само в таблица C1),

Авиолинии с частичен лиценз за ЕС се отчитат като „авиолинии от ЕС“,

По желание може да се използва също и кодът „2“ + код на държава (държава на лицензиране на авиолинията) Iso alpha 2, както и кодът на авиолинията по ИКАО.

5.   Тип на въздухоплавателното средство

Типовете въздухоплавателни средства се кодират съобразно обозначенията за типа на въздухоплавателното средство по ИКАО, посочени в документ 8643 на ИКАО.

Неизвестните типове въздухоплавателни средства се означават с код „ZZZZ“.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕФИНИЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ

Под заглавието на всяка дефиниция на термин е даден списък на членовете или таблиците от регламента, където се среща този термин.

I.   ДЕФИНИЦИИ И ПРОМЕНЛИВИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС

1.    Летища на Общността (членове 1 и 3)

Определена зона на земята или водната повърхност в държава-членка съгласно разпоредбите на договора, предназначена за използване — изцяло или частично — за кацане, излитане или наземно движение на въздухоплавателни средства и отворена за търговски въздушни услуги (вж. -4-).

2.    Полети за държавни цели (член 1 и таблица C1)

Полет от всякакъв вид, извършен от въздухоплавателно средство за военните, митнически, полицейски или други правоприлагащи служби на държавата.

Полет, обявен от държавен орган за „полет с държавна цел“.

Изразът „с изключение на полетите с държавни въздухоплавателни средства“ в член 1 следва да се чете като „с изключение на полетите за държавни цели“.

3.    Пътническа единица (член 3, параграфи 2, 4 и 5)

Една пътническа единица е равна или на един пътник или на 100 кг товари или пощенски пратки.

За целите на изготвянето на списъка на летища на Общността (вж. -1-) съгласно член 3, параграф 2, и за преходния период по член 3, параграфи 4 и 5 при изчисляването на праговете, използващи „пътнически единици“ трябва да се вземат предвид следните данни за летищата на Общността (вж. -1-): общият брой превозени пътници (вж. -16-) плюс общият брой пряко транзитни пътници (вж. -18-) (преброени еднократно) плюс общо натоварени и разтоварени товари и пощенски пратки (вж. -17-).

4.    Търговски полет (член 1 и таблици A1, B1 и С1)

Полет с въздушен транспорт или поредица от полети с въздушен транспорт с цел обществен превоз на пътници и/или товари и пощенски пратки, извършвани срещу заплащане и под наем.

Полетите биват редовни(вж. -5-) или извънредни(вж. -6-).

5.    Редовен полет (Таблици A1 и B1)

Търговски полети (вж. -4-), осъществявани по публикувано разписание или с такава регулярност, че да формират лесно разпознаваема систематична поредица от полети.

Включва допълнителни секционни полети, провеждани по повод на пренатоварен трафик от редовни полети.

6.    Извънреден полет (Таблици A1 и B1)

Търговски полет (вж. -4-), различен от редовния полет(вж. -5-).

7.    Пътнически полет (Таблици A1 и A2)

Редовен (вж. -5-) или извънреден (вж. -6-) полет, извършван от въздухоплавателно средство, превозващо един или повече пътници, осигуряващи приходи, и всеки полет, посочен в публикувано разписание като предлаган свободно за пътници.

Включва полети, превозващи както пътници, така и товари и пощенски пратки, осигуряващи приходи.

8.    Изцяло товаро-пощенски полет (Таблици A1 и B1)

Редовен (вж. -5-) или извънреден (вж. -6-) полет, извършван от въздухоплавателно средство, превозващо товар, различен от пътници, осигуряващи приходи, т.е. товари и пощенски пратки.

Изключва полети, превозващи един или повече пътници, осигуряващи приходи, както и полети, посочени в публикувано разписание като предлагани свободно за пътници.

9.    Авиолиния (оператор на търговски транспортни полети) (Таблици A1, B1 и C1)

Предприятие за въздушен транспорт, притежаващо валиден лиценз за оператор на търговски полети (вж. -13-).

Когато авиолинии имат смесено предприятие или друго договорно правоотношение, изискващо две или повече от тях да поемат отделно отговорност за предлагането и продажбата на въздушно транспортни продукти за полет или съчетание от полети, в отчета се посочва авиолинията, която действително осъществява полета.

II.   ДЕФИНИЦИИ И ПРОМЕНЛИВИ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ТАБЛИЦА A1 (ЕТАП НА ПОЛЕТА)

10.    Етап на полета (Таблица A1)

Работата с въздухоплавателно средство от излитането до следващото кацане.

11.    Пътници на борда (Таблица A1)

Всички пътници на борда на въздухоплавателното средство след кацане на отчитащото се летище или при излитане от отчитащото се летище.

Всички осигуряващи и неосигуряващи приходи пътници на борда на въздухоплавателното средство по време на етап на полета (вж. -10-).

Включва пряко транзитните пътници(вж. -18-) (броени при кацане и излитане).

12.    Товари и пощенски пратки на борда (таблица A1)

Всички товари и пощенски пратки на борда на въздухоплавателното средство след кацане на отчитащото се летище или при излитане от отчитащото се летище.

Всички товари и пощенски пратки на борда на въздухоплавателното средство по време на етап на полета (вж. -10-).

Включва пряко транзитни товари и пощенски пратки (броени при кацане и излитане).

Включва експресни услуги и дипломатически пощенски пратки.

Изключва багажа на пътниците.

13.    Търговски полет (таблица A1)

Полет с въздушен транспорт, с цел обществен превоз на пътници и/или товари и пощенски пратки, извършван срещу заплащане и под наем.

В таблица A1 търговските полети се агрегират с цел изчисляване на стойностите за другите „полета на индикатори“ („Пътници на борда (вж. -11-)“, „Товари и пощенски пратки на борда (вж. -12-)“ и „Налични пасажерски места (вж. -14-)“).

14.    Налични пасажерски места (Таблица A1)

Общият брой пътнически места, които са на разположение за продажба във въздухоплавателното средство, извършващо етап на полета (вж. -10-) между двойка летища.

През етап на полета (вж. -10-) общият брой пътници, осигуряващи приходи, не бива да надвишава общия брой пасажерски места, налични за продажба.

Включва места, които вече са продадени за даден етап на полета, т.е. включително местата, заемани от пряко транзитни пътници (вж. -18-).

Изключва местата, които фактически не могат да се предлагат като налични за превоз на пътници поради ограниченията относно максимално брутно тегло.

Ако липсва информация в това отношение, то трябва да се представи една от следните очаквани стойности, изброени в последователността, в която са за предпочитане (от възможните повече или по-малко подходящи):

1.  конкретната конфигурация на въздухоплавателното средство, изразена като брой налични пасажерски места във въздухоплавателното средство (идентифицира се чрез регистрационния номер на въздухоплавателното средство),

2.  средноаритметичната конфигурация на въздухоплавателното средство, изразена като средноаритметичния брой налични пасажерски места за типа въздухоплавателно средство за авиолинията,

3.  средноаритметичната конфигурация на въздухоплавателното средство, изразена като средноаритметичния брой налични пасажерски места за типа въздухоплавателно средство.

III.   ДЕФИНИЦИИ И ПРОМЕНЛИВИ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ТАБЛИЦА B1 (ИЗХОДНА ТОЧКА/МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛЕТА) И ТАБЛИЦА C1 (ЛЕТИЩА)

15.    Изходна точка/местоназначение на полета (Таблица B1)

Трафикът на търговски полет(вж. -4-), идентифициран посредством индивидуален номер на полета, подразделен по двойки летища в съответствие с точката на качване/натоварване и точката на слизане/разтоварване на същия полет.

По отношение на пътници, товари или пощенски пратки, когато летището на качване/натоварване не е известно, за точка на качване/натоварване се приема изходната точка на въздухоплавателното средство; аналогично, ако летището на слизане/разтоварване не е известно, за точка на слизане/разтоварване се приема местоназначението на въздухоплавателното средство.

16.    Превозени пътници (Таблици B1 и C1)

Всички пътници на даден полет (с един номер на полет), преброени само веднъж, а не неколкократно за всеки етап от полета.

Всички пътници, осигуряващи и неосигуряващи приходи, чието пътуване започва или свършва на отчитащото се летище, както и сменящи полети пътници, които се качват или слизат от дадения полет на отчитащото се летище.

Изключва пряко транзитните пътници(вж. -18-).

17.    Натоварени или разтоварени товари и пощенски пратки (Таблици B1 и C1)

Всички товари и пощенски пратки, натоварени на въздухоплавателно средство или разтоварени от въздухоплавателно средство.

Включва експресни услуги и дипломатически пощенски пратки.

Изключва багажа на пътниците.

Изключва пряко транзитни товари и пощенски пратки.

18.    Пряко транзитни пътници (Таблица C1)

Пътници, които след кратък престой продължават пътуването си със същото въздухоплавателно средство с полет, носещ същия номер като полета, с който са пристигнали.

В общите статистически данни за летищата, както и при изчисляване на пътнически единици(вж. -3-), пряко транзитните пътници се броят само веднъж.

Пътници, които се прехвърлят на друго въздухоплавателно средство поради технически проблем, но продължават полет със същия номер на полета, се броят като пряко транзитни пътници.

При някои полети с междинни кацания се сменя номерът на полета на някое от летищата, за да се означи промяната от пристигащ на заминаващ полет. Например: полет от Барселона до Хамбург, откъдето полетът продължава за Франкфурт, след което се връща в Барселона Когато пътниците на път за междинно местоназначение продължават пътуването си със същото въздухоплавателно средство при такива обстоятелства, те се броят като пряко транзитни пътници.

19.    Общо движения на търговски въздухоплавателни средства (Таблица C1)

Всички излитания и кацания на полети, осъществявани срещу заплащане и под наем.

Включва търговски полети (вж. -4-), както и всички операции на търговското общо въздухоплаване.

20.    Общо движения на въздухоплавателни средства (Таблица C1)

Всички излитания и кацания на въздухоплавателни средства.

Включва общо движения на търговски въздухоплавателни средства (вж. -19-), както и всички операции на нетърговското общо въздухоплаване.

Изключва полети за държавни цели (вж. -2-).

Изключва неуспешни опити за кацане с докосване на пистата, прелитания над летището, при които се отминава пистата без кацане, и неуспешни заходи.( 1 ) ОВ C 325, 6.12.1995 г., стр.11.

( 2 ) ОВ C 39, 12.2.1996 г., стр. 25.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 29 февруари 1996 г. (ОВ C 78, 18.3.1996 г., стр. 28), потвърдено на 16 септември 1999 г. (ОВ C 54, 25.2.2000 г., стр. 79.), Обща позиция на Съвета от 30 септември 2002 г. (ОВ C 275 E, 12.11.2002 г., стр. 33) и Решение на Европейския парламент от 18 декември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

( 4 ) ОВ L 42, 16.2.1999 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 7 ) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

( 8 ) През 2003 г. могат да се приемат данни по тримесечия.

Top