EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R3922-20120408

Consolidated text: Регламент (ЕИО) 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 година относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/2012-04-08

1991R3922 — BG — 08.04.2012 — 008.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 3922/91 НА СЪВЕТА

от 16 декември 1991 година

относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване

(ОВ L 373, 31.12.1991, p.4)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 2176/96 of 13 November 1996 (*)

  L 291

15

14.11.1996

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1069/1999 of 25 May 1999 (*)

  L 130

16

26.5.1999

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2871/2000 of 28 December 2000 (*)

  L 333

47

29.12.2000

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1592/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2002 година

  L 240

1

7.9.2002

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1899/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година

  L 377

1

27.12.2006

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1900/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 2006 година

  L 377

176

27.12.2006

 M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 8/2008 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2007 година

  L 10

1

12.1.2008

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 февруари 2008 година

  L 79

1

19.3.2008

 M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 859/2008 НА КОМИСИЯТА от 20 август 2008 година

  L 254

1

20.9.2008(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 3922/91 НА СЪВЕТА

от 16 декември 1991 година

относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаванеСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че, както е предвидено в член 8а на Договора, би следвало да се приемат мерки с цел прогресивно изграждане на вътрешния пазар в периода, изтичащ на 31 декември 1992 г.; като има предвид, че вътрешният пазар ще представлява пространство без вътрешни граници, в което се гарантира свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали;

като има предвид, че в Европа би следвало да се подържа високо общо равнище на безопасност в гражданската авиация и сегашните технически изисквания и административни процедури в държавите-членки следва да се издигнат до най-високите стандарти, които понастоящем съществуват в Общността;

като има предвид, че безопасността е ключов фактор във въздушния транспорт на Общността; като има предвид, че следва да се взема предвид Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване (КМГВ), подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г., която е предназначена да се прилагат мерки, необходими за гарантиране на безопасно използване на въздухоплавателни средства;

като има предвид, че сегашните ограничения за прехвърляне на въздухоплавателни средства и авиационни продукти и определени услуги в сферата на авиацията между държавите-членки биха причинили смущения на вътрешния пазар;

като има предвид, че Обединените авиационни власти на Европа (JAA), асоцииран орган към Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА), са изработили споразумения за сътрудничество в развитието и прилагането на Общите авиационни изисквания (JARs) във всички сфери, имащи отношение към безопасността на въздухоплавателните средства и техните действия;

като има предвид, че съгласно общата транспортна политика техническите изисквания и административните процедури по отношение безопасността на въздухоплавателните средства и техните действия би следвало да се хармонизират на базата на кодексите за JAR на JAA;

като има предвид, че присъединяването на всички държави-членки към JAA и участието на Комисията в процедурите би улеснило такава хармонизация;

като има предвид, че с оглед постигане целите на Общността по отношение на свободното движение на хора и стоки, както и по отношение на Общата транспортна политика, държавите-членки би следвало да приемат сертифицирането на продукти и на организации и лица, заети в проектирането, производството, подръжката и използването на продукти без по-нататъшна техническа работа по оценяването, когато продуктът, организацията или лицето са били сертифицирани съгласно общите технически изисквания и административни процедури;

като има предвид, че могат да се появят проблеми със сигурността и че в този случай държавите-членки трябва по спешност да предприемат всички необходими мерки; като има предвид, че такива мерки трябва да са надлежно оправдани и, когато общите технически изисквания и административни процедури създават затруднения, е нужно Комисията, упражнявайки своите права, да приеме необходимите допълнения;

▼M5

прилагането на разпоредби относно ограниченията на времето за полети и дежурства може да доведе до значителни нарушения в графика на дежурствата за предприятия, експлоатационните модели, на които се базират изключително на нощната работа. На основата на доказателства, предоставени от засегнатите страни, Комисията следва да извърши оценка и да предложи корекция на разпоредбите относно ограниченията на времето за полети и дежурства, отчитайки тези специални експлоатационни модели;

▼B

като има предвид, че е желателно финансирането от държавите-членки на проучванията за подобряване на авиационната безопасност да се координира, за да се осигури оптимално използване на ресурсите за постигане на максимални ползи;

▼M5

до 16 януари 2009 г. Европейската агенция за авиационна безопасност следва да завърши научната и медицинска оценка на подчаст Р и, при необходимост, на подчаст О от приложение III. Въз основа на резултатите от тази оценка и в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, Комисията следва, при необходимост, да подготви и представи без закъснение предложения за изменение на съответните технически разпоредби;

при прегледа на определени разпоредби, посочени в член 8а, курсът към по-нататъшна хармонизация на изискванията за обучение на кабинния екипаж, одобрени досега, следва да бъде поддържан, за да се улесни свободното движение на членовете на кабинния екипаж в границите на Общността. В този контекст възможността за по-нататъшна хармонизация на квалификациите на кабинния екипаж следва да бъде преразгледана;

▼M5

Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 4 ).

▼B

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

▼M5

1.  Настоящият регламент се прилага за хармонизация на техническите изисквания и административните процедури в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване, свързана с експлоатация и поддръжка на въздухоплавателни средства и лица и организации, изпълняващи тези задачи.

▼B

2.  Хармонизираните техническите изисквания и административните процедури, посочени в параграф 1, се прилагат за всички въздухоплавателни средства, използвани от оператори, определени в член 2, буква а), независимо дали са регистрирани в държавите-членки, или в трета страна.

▼M5

3.  Прилагането на настоящия регламент за летището на Гибралтар не засяга съответните правни позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство относно спора за суверенитета над територията, на която е разположено летището.

4.  Прилагането на настоящия регламент за летището на Гибралтар се преустановява до влизането в сила на разпоредбите, включени в Съвместната декларация, направена от министрите на външните работи на Кралство Испания и Обединеното кралство на 2 декември 1987 г. Правителствата на Испания и на Обединеното кралство информират Съвета за тази дата на влизане в сила.

▼B

Член 2

За целите на настоящия регламент:

а) „оператор“ означава физическо лице, пребиваващо в държава-членка, или юридическо лице, установено в държава-членка, които използват едно или повече въздухоплавателни средства съгласно разпоредбите, прилагани в тази държава-членка, или въздушен превозвач на Общността, както е определен в законодателството на Общността;

б) „продукт“ означава гражданско въздухоплавателно средство, двигател, пропелер или оборудване;

в) „оборудване“ означава всеки инструмент, оборудване, механизъм, апарат или принадлежност, използван или предназначен за използване при операции с въздухоплавателното средство в полет, независимо от това дали е инсталирано, или предназначено за инсталация, или добавено към гражданското въздухоплавателно средство, без да формира част от самолетния корпус, двигател или пропелер;

г) „компонент“ означава материал, част или скрепление, които не са обхванати от определенията на букви б) и в), за използване в гражданските въздухоплавателни средства, двигатели, пропелери или приспособления;

д) „сертифициране“ (на продукт, услуга, организация или лице) означава всяка форма на правно признаване, че такъв продукт, услуга, организация или лице отговарят на приложимите изисквания. Такава сертификация включва две действия:

i) действие по проверка, че такъв продукт, услуга, организация или лице технически отговарят на приложимите изисквания; това действие се означава като „изготвяне на технически заключения“;

ii) действие по формално признаване на такова съответствие с приложимите изисквания чрез издаване на сертификат, лиценз, одобрение или друг документ по начин, изискван от националния закон или процедури; това действие се означава като „изготвяне на юридически заключения“;

е) „поддръжка“ означава всички проверки, обслужване, модернизация и ремонт по време на живота на въздухоплавателното средство, необходими да осигурят оставането му в съответствие с типовото сертифициране, и предлага високо равнище на безопасност при всички обстоятелства; тук се включват частичните модернизации, налагани от органите на властта — страни по споразумения, посочени в буква з) съгласно концепциите за проверка на летателна годност;

ж) „национален вариант“ означава национални изисквания или регламенти, наложени от страната в допълнение или в замяна на JAR;

з) „споразумения“ означава споразумения, разработени под егидата на Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА) за сътрудничество при разработването и прилагането на общи изисквания във всички сфери, отнасящи се до безопасност и безопасно използване на въздухоплавателни средства. Тези споразумения са посочени в приложение 1;

▼M5

и) „Органът“ в приложение III означава компетентният орган, който е издал свидетелството за авиационен оператор (САО).

▼M5

Член 3

1.  Без да се нарушава член 11 общите технически изисквания и административни процедури, приложими в Общността, по отношение на търговския транспорт със самолети са тези, посочени в приложение III.

2.  Позоваванията на подчаст М от приложение III или на някоя от неговите разпоредби се отнасят към подчаст М от Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи ( 5 ) или съответните му разпоредби.

▼B

Член 4

▼M5

1.  По отношение на областите, които не са обхванати от приложение III, общи технически изисквания и административни процедури се приемат на базата на член 80, параграф 2 от Договора. Където е уместно и във възможно най-кратък срок Комисията представя подходящи предложения в тези области.

▼B

2.  До одобряването на предложенията, посочени в параграф 1, държавите-членки могат да прилагат съответните разпоредби на техните съществуващи национални регламенти.

Член 5

Държавите-членки гарантират, че техните граждански въздухоплавателни администрации отговарят на условията за членство в JAA, определени в договореностите, и подписват тези договорености без резерви преди 1 януари 1992 г.

▼M5

Член 6

Въздухоплавателно средство, експлоатирано с разрешение, предоставено от държава-членка в съответствие с общите технически изисквания и административни процедури, може да се експлоатира при същите условия в други държави-членки без по-нататъшни технически изисквания или оценка от тези други държави-членки.

Член 7

Държавите-членки признават сертифицирането, направено съгласно настоящия регламент от друга държава-членка или от орган, действащ от нейно име, на органи или лица под нейна юрисдикция и под нейна власт, които се занимават с поддръжката на продукти и експлоатацията на въздухоплавателни средства.

Член 8

1.  Разпоредбите на членове от 3 до 7 не възпрепятстват държава-членка да реагира незабавно при проблем по безопасността, който включва продукт, лице или организация, предмет на настоящия регламент.

Ако проблемът, свързан с безопасността, произтича от неадекватно ниво на безопасност, предвидено в общите технически изисквания и административни процедури или от недостатъци на тези изисквания и процедури, държавата-членка незабавно информира Комисията и другите държави-членки за предприетите мерки и за техните причини.

Комисията решава в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, дали недостатъчното ниво на безопасност или недостатъкът на общите технически изисквания и административни процедури оправдава продължаващото прилагане на мерките, приети в съответствие с първата алинея на този параграф. В такъв случай Комисията предприема необходимите стъпки за изменение на съответните общи технически изисквания и административни процедури в съответствие с член 4 или член 11. Ако мерките на държавата-членка не са оправдани, Комисията ги отменя.

2.  Държава-членка може да предостави изключение от техническите изисквания и административните процедури, посочени в настоящия регламент, в случай на непредвидени спешни експлоатационни обстоятелства или експлоатационни нужди с ограничена продължителност.

Комисията и другите държави-членки получават информация за всички повтарящи се изключения или за изключения със срок повече от два месеца.

Когато Комисията и другите държави-членки са информирани за изключения, предоставени от държава-членка в съответствие с втората алинея, Комисията проучва дали изключенията съответстват на целите на безопасност от настоящия регламент или на друго съответно правило от законодателството на Общността.

Ако Комисията констатира, че предоставените изключения не съответстват на целите по безопасност от настоящия регламент или на друго съответно правило от законодателството на Общността, тя взема решение за предпазни мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 12а.

В такъв случай съответната държава-членка отменя изключението.

3.  В случаите, когато нивото на безопасност, еквивалентно на постигнатото чрез прилагане на общите технически изисквания и административни процедури, посочени в приложение III, може да бъде достигнато с други средства, държавите-членки, без дискриминация на основата на националността на заявителите и като отчитат необходимостта да не нарушават конкуренцията, могат да предоставят одобрение при дерогация от тези разпоредби.

В такива случаи съответната държава-членка нотифицира на Комисията своето намерение да даде такова одобрение, причините за него и установените условия, за да се осигури постигането на еквивалентно ниво на безопасност.

В срок от три месеца след нотификацията от държавата-членка Комисията започва изпълнение на процедурата, посочена в член 12, параграф 2, за да реши дали предложеното одобрение на мярката може да бъде дадено.

▼M6

В такъв случай Комисията нотифицира за своето решение всички държави-членки, които имат право да прилагат тази мярка. Съответните разпоредби на приложение III могат също така да бъдат изменени в съответствие с член 11, така че да отразят тази мярка.

▼M5

Членове 6 и 7 се прилагат спрямо въпросната мярка.

4.  Независимо от разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 държава-членка може да приеме или запази разпоредби, свързани с OPS 1.1105 точка 6, OPS 1.1110 точки 1.3 и 1.4.1, OPS 1.1115 и OPS 1.1125 точка 2.1 от подчаст Р в приложение III, докато бъдат установени правила на Общността на базата на научна оценка и най-добри практики.

Държавата-членка информира Комисията за разпоредбите, които решава да запази.

За национални разпоредби, отклоняващи се от разпоредбите на OPS 1, посочени в първата алинея, които държава-членка възнамерява да приеме след датата на прилагане на приложение III, Комисията, в срок от три месеца след нотификацията на държавата-членка, започва изпълнение на процедурата, посочена в член 12, параграф 2, за да реши дали тези разпоредби съответстват на целите на безопасност от настоящия регламент или от други актове от законодателството на Общността, както и дали те могат да бъдат направени приложими.

▼M6

В такъв случай Комисията нотифицира за своето решение всички държави-членки, които имат право да прилагат тази мярка. Съответните разпоредби на приложение III могат също така да бъдат изменени в съответствие с член 11, така че да отразят тази мярка.

▼M5

Членове 6 и 7 се прилагат спрямо въпросната мярка.

▼M5

Член 8а

1.  До 16 януари 2009 г. Европейската агенция за авиационна безопасност следва да завърши научната и медицинска оценка на разпоредбите на подчаст Р и, където е подходящо, на подчаст О от приложение III.

2.  Без да се нарушават разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност ( 6 ), Европейската агенция за авиационна безопасност подпомага Комисията при подготовката на предложения за изменение на приложимите технически разпоредби от подчаст О и подчаст Р на приложение III.

▼B

Член 9

Държавите-членки предприемат необходимите стъпки за координация на техните изследователски програми за подобряване безопасността на гражданските въздухоплавателни средства и тяхната експлоатация и информират за това Комисията. След консултации с държавите-членки Комисията може да предприеме всякаква подходяща инициатива да подкрепи такива национални изследователски програми.

Член 10

Държавите-членки информират Комисията за:

а) всяко ново или изменено изискване или процедура, разработени или приети съгласно с процедурите установени в споразуменията; и

б) всяка модификация на споразуменията; и

в) резултати от консултации с индустрията и други заинтересувани организации.

Член 11

▼M6

1.  Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент като го допълват, които се изискват от научния и техническия прогрес и които изменят общите технически изисквания и административни процедури, изброени в приложение III, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3. При наложителни спешни причини Комисията може да следва спешната процедура, посочена в член 12, параграф 4.

▼B

2.  Когато допълнения, споменати в параграф 1, съдържат национален вариант за държава-членка, Комисията, следвайки процедурата, установена ►M6  в член 12, параграф 3 ◄ , решава дали да включи или не този вариант в общите технически условия и административни процедури.

▼M6

Член 12

1.  Комисията се подпомага от комитет по безопасност на въздухоплаването (наричан по-нататък „комитета“).

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите на член 5а, параграфи 1—4 и на член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

4.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите на член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, както и на член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се отчитат разпоредбите на член 8 от него.

▼M5

Член 12а

Когато се прави позоваване на този член, се прилага предпазната процедура, уредена в член 6 от Решение 1999/468/ЕО.

Преди да приеме своето решение, Комисията се консултира с комитета.

Периодът, посочен в член 6, параграф б от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Когато държава-членка отнесе решение на Комисията за разглеждане от Съвета, Съветът може, с квалифицирано мнозинство, да приеме различно решение в срок от три месеца.

▼B

Член 13

1.  Държавите-членки се подпомагат взаимно в прилагането на настоящия регламент и мониторинга за неговото прилагане.

2.  Като част от взаимното подпомагане, уговорено в параграф 1, компетентните органи на държавите-членки редовно обменят цялата достъпна информация за:

 нарушаване на настоящия регламент от лица, които не са постоянно пребиваващи в държавите-членки и наложените поради това санкции,

 санкции, наложени на лица, които са постоянно пребиваващи в държавите-членки от държава-членка поради такива нарушения, направени в друга държава-членка.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1992 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Споразумения по член 2, параграф 1, буква з)

„Споразумения относно разработването, приемането и прилагането на Общите авиационни изисквания (JAR)“, сключени в Кипър на 11 септември 1990 г.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) ОВ C 270, 26.10.1990 г., стр. 3.

( 2 ) ОВ C 267, 14.10.1991 г., стр. 154.

( 3 ) ОВ C 159, 17.6.1991 г., стр. 28.

( 4 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

( 5 ) ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5).

Top