EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01987R3976-20040501

Consolidated text: Регламент (ЕИО) № 3976/87 на Съвета от 14 декември 1987 година относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3976/2004-05-01

  The document is unavailable in your User interface language.

1987R3976 — BG — 01.05.2004 — 002.002


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3976/87 НА СЪВЕТА

от 14 декември 1987 година

относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози

(ОВ L 374, 31.12.1987, p.9)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2344/90 of 24 July 1990 (*)

  L 217

15

11.8.1990

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2411/92 НА СЪВЕТА от 23 юли 1992 година

  L 240

19

24.8.1992

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2003 НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година

  L 1

1

4.1.2003

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 411/2004 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2004 година

  L 68

1

6.3.2004


Изменен с

►A1

Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

  C 241

21

29.8.1994(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3976/87 НА СЪВЕТА

от 14 декември 1987 година

относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превозиСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 87 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета ( 4 ) определя процедурата по прилагане на правилата за защита на конкуренцията за предприятия от въздухоплавателния сектор; като има предвид, че Регламент № 17 на Съвета ( 5 ) определя процедурата по прилагане на тези правила по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, различни от пряко отнасящите се за въздухоплавателните услуги;

като има предвид, че член 85, параграф 1 от Договора може да бъде обявен за неприложим за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики, които отговарят на условията на член 85, параграф 3;

като има предвид, че по силата на член 87 би следвало чрез регламент да се приемат единни разпоредби по прилагането на член 85, параграф 3; като има предвид, че по силата на член 87 параграф 2, буква б), подобен регламент следва да съдържа подробни правипа за прилагане на член 85, параграф 3, като отчита, от една страна нуждата да се осигури ефективен надзор, и от друга да се опростят максимално административните процедури; като има предвид, че съобразно член 87 параграф 2, буква г), подобен регламент е необходим за определяне на съответните функции на Комисията и Съпа на Европейските обдчности;

като има предвид, че секторът на въздушния транспорт досега е бил управляван от обвързани помежду си международни споразумения, двустранни споразумения между държави и двустранни и многостранни споразумения между въздушни превозвачи; като има предвид, че налагащите се промени за осигуряване на свобода на конкуренцията в тази международна система на регулиране изискват постепенно приемане, за да се даде възможност за адаптация на сектора на въздухоплаването;

като има предвид, че за тази цел би било целесъобразно за Комисията да определи чрез регламент кои от разпоредбите на член 85, параграф 1 не се прилагат за някои категории споразумения между предприятия, решения на сдружения от предприятия и съгласувани практики;

като има предвид, че следва да се определят конкретните условия и обстоятелства, при които Комисията може да упражнява правомощията си в тясно сътрудничество с компетентните власти на държавите-членки;

като има предвид, че е желателно някои категории споразумения, решения и съгласувани практики да получат право на групово освобождаване; тъй като освобождавания от подобен род би следвало да са временни и предоставяни за ограничен срок, през който въздушните превозвачи да се адаптират към нарастващата конкуренция в сектора си; като има предвид, че в тясна връзка с държавите-членки, Комисията, би следвало да може да определи точния обхват на освобождаванията и свързаните с тях условия;

като има предвид, че не може да има никакви освобождавания, когато не се спазват условията по член 85, параграф 3; като има предвид, че Комисията би следвало да разполага с правомощия да предприема подходящи мерки, когато определено споразумение произвежда последствия несъвместими с член 85, параграф 3; като има предвид, че Комисията би следвало първо да отправя препоръки на засегнатите страни и след това да приема решения по въпроса;

като има предвид, че настоящият регламент не засяга прилагането на член 90 от Договора;

като има предвид, че по време на тяхната срещата през юни 1986 г., държавните и правителствени ръководители се договориха за завършване на вътрешния пазар на въздушни превози към 1992 г. съобразно мерките на Общността водещи към икономическото ѝ и социално сближаване; като има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент, заедно с тези на Директива 87/601/ЕИО на Съвета от 14 декември 1987 г. относно тарифите на въздушни услуги по разписание между държавите- членки ( 6 ) и тези на Решение 87/602/ЕИО на Съвета от 14 декември 1987 г. относно разпределението на пътникопотока между въздушните превозвачи относно въздушни услуги по разписание между държавите-членки и относно достъпа на въздушните превозвачи до редовни въздушни услуги по маршрути между държавите-членки ( 7 ), са първа стъпка в тази насока и, за да отговори на поставените от държавните и правителствени ръководители цели, Съветът ще приеме допълнителни разпоредби за либерализиране до края на първоначалния период от три години,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Настоящият регламент се прилага за ►M2  ————— ◄ въздушни превози ►M4  ————— ◄ .

Член 2

1.  Без да се засяга прилагането на Регламент (ЕИО) № 3975/87 и съобразно член 85, параграф 3 от Договора, Комисията има правомощия да определи чрез регламент кои от разпоредбите на член 85, параграф 1 не се прилагат за някои категории споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики.

▼M2

2.  Комисията може, по-специално, да приеме регламенти по отношение на споразуменията, решенията или съгласуваните практики, които имат за предмет, както следва:

 съвместно планиране и координация на разписания на авиолинии,

 консултации във връзка с тарифите за превоза на пътници и багаж и на товари по редовните въздушни линии,

 договорености за съвместно обслужване по нови или слабо натоварени редовни въздушни линии,

 разпределянето на слотове в летищата и изготвянето на летищни разписания; Комисията ще следи за осигуряване на съгласуваността на тези правила с приетия от Съвета Кодекс за поведение,

 съвместното закупуване, разработка и експлоатация на компютризирани системи за резервация за управление на разписанията, резервациите и издаването на билети от предприятията на въздушния транспорт; Комисията ще следи за съгласуването на тези правила с приетия от Съвета Кодекс за поведение.

▼B

3.  Без да се засяга разпоредбата на параграф 2, подобни регламенти на Комисията определят категориите споразумения, решения или съгласувани практики, за които се прилагат и посочват в частност:

а) ограниченията или клаузите, които са допустими, или недопустими, за споразуменията, решенията и съгласуваните практики;

б) клаузите, които се съдържат задължително в споразуменията, решенията и съгласуваните практики, или други условия, които следва да се изпълняват.

▼M2

Член 3

Всеки регламент, приет в съответствие с член 2, ще бъде за определен период.

Той може да бъде отменен или изменен в случаите, когато обстоятелствата са се променили по отношение на факторите, наложили неговото приемане; в такъв случай, се фиксира период за изменение на тези споразумения и съгласувани практики, към които предходният регламент се е прилагал преди отмяната или изменението.

▼B

Член 4

Приетите по силата на член 2 регламенти задължително съдържат разпоредба по прилагането им с обратна дата за споразумения, решения и съгласувани практики, които са действащи към датата на влизане в сила на въпросните регламенти.

▼A1

Член 4a

Регламент в съответствие с член 2 може да приеме, че забраната, съдържаща се в член 85, параграф 1 от Договора не важи за период, уточнен в регламента, по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, съществуващи към датата на присъединяване, по отношение на които се прилага член 85, параграф 1 от Договора по силата на присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция и които не отговарят на условията по член 85, параграф 3. Настоящият член не се прилага за споразумения и съгласувани практики, които към датата на присъединяване вече попадат под член 53, параграф 1 на Споразумението за ЕИП.

▼B

Член 5

Преди приемането на регламент, Комисията публикува негов проект, като приканва всички заинтересовани лица и организации да представят бележките си в разумен и определен от Комисията срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

▼M3

Член 6

Комисията се допитва до Консултативния комитет, посочен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от Договора ( 8 ), преди да публикува проекторегламент и преди да приеме регламент.

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1988 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ С 182, 9.7.1984 г., стр. 3.

( 2 ) ОВ С 262, 14.10.1985 г. стр 44. ОВ С 190, 20.7.1987 г. стр. 182 и ОВ С 345, 21.12.1987 г.

( 3 ) ОВ С 303, 25.11.1985 г., стр. 31 и

ОВ С 333, 29.12.1986 г. стр. 27.

( 4 ) ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ 13, 21.2.1962 г., стр. 204/62.

( 6 ) ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр. 12.

( 7 ) ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр. 19

( 8 ) ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

Top