Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0029

2012/833/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 10 декември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2012/29)

OJ L 356, 22.12.2012, p. 94–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 168 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2016; отменен от 32016O0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/833/oj

22.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 356/94


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 декември 2012 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки

(ЕЦБ/2012/29)

(2012/833/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1, 14.3 и 26.4 от него,

като взе предвид приноса на Генералния съвет на Европейската централна банка съгласно второто и третото тире от член 46.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (1) определят правилата за стандартизиране на счетоводното и финансово отчитане на операции, извършвани от националните централни банки.

(2)

В приложение IV към Насоки ЕЦБ/2010/20 вече е уредена под формата на незадължителни правила, под позиция 13 на пасиви — „Провизии“, възможността за създаване на провизии за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото. С оглед важността да се осигури, че националните централни банки имат достатъчно финансови средства, за да покриват значителните рискове, произтичащи от дейността им, и без да се засягат националните счетоводни правила относно провизии за рискове, се счита, че е необходимо тази възможност да се засили чрез добавянето ѝ в постановителната част на Насоки ЕЦБ/2010/20. Препоръката не възпрепятства националните централни банки да поддържат или да въвеждат разпоредби относно допълнителни рискове съгласно техните национални счетоводни правила.

(3)

Финансовата отчетност на операции по помощ за осигуряване на ликвидност следва да бъде хармонизирана и вземанията, произтичащи от такива операции, следва да бъдат споменати в приложение IV към Насоки ЕЦБ/2010/20 под позиция 6 на активи — „Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро“.

(4)

Необходимо е Насоки ЕЦБ/2010/20 да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2010/20 се изменят, както следва:

1.

Добавя се следният член 6а:

„Член 6а

Провизия за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото

Отчитайки характера на дейностите на НЦБ, дадена НЦБ може да създаде в баланса си провизия за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото. Тази НЦБ взема решение относно размера и употребата на провизията въз основа на мотивиран разчет на рисковите експозиции на НЦБ.“

2.

Приложение IV към Насоки ЕЦБ/2010/20 се заменя с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресати

Настоящите насоки са прилагат за всички централни банки на Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 декември 2012 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА БАЛАНСА  (1)

АКТИВИ

Балансова позиция (3)

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

Приложно поле (4)

1

1

Злато и вземания в злато

Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове, на съхранение или „на път“. Монетарно злато, като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните трансакции: а) трансакции за повишаване или понижаване на пробата; и б) суапове, свързани с разположението или чистотата на златото, когато има разлика повече от един работен ден между изписването и получаването

Пазарна стойност

Задължително

2

2

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

2.1

2.1

Вземания от Международния валутен фонд (МВФ)

а)   Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка № 2 на МВФ (сметка в евро за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“

а)   Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

б)   СПТ

Притежавани СПТ (бруто)

б)   СПТ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

в)   Други вземания

Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в управляваните от МВФ фондове на доверително управление

в)   Други вземания

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

2.2

2.2

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи

а)   Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки

а)   Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

б)   Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

i)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iv)   Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Задължително

в)   Външни заеми (депозити) извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 от актива „Други финансови активи“

в)   Външни заеми

Депозити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

Задължително

г)   Други външни активи

Банкноти и монети, емитирани извън еврозоната

г)   Други външни активи

Номинална стойност, конвертирана по пазарен обменен курс

Задължително

3

3

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

а)   Инвестиции в ценни книжа в еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти в еврозоната

i)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iv)   Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Задължително

б)   Други вземания от резиденти от еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Заеми, депозити, обратни репо-сделки, други кредити

б)   Други вземания

Депозити и други кредити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

Задължително

4

4

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

4.1

4.1

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

а)   Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити. Обратни репо-сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани в евро

а)   Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност

Задължително

б)   Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Капиталови инструменти, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

i)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iv)   Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Задължително

в)   Заеми извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 от актива „Други финансови активи“

в)   Заеми извън еврозоната

Депозити по номинална стойност

Задължително

г)   Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“, емитирани от лица извън еврозоната

Ценни книжа, емитирани от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение

i)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

4.2

4.2

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II

Кредитиране в съответствие с условията на ERM II

Номинална стойност

Задължително

5

5

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции от 5.1 до 5.5: трансакции в зависимост от съответните инструменти на паричната политика, описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (5)

 

 

5.1

5.1

Основни операции по рефинансиране

Обичайни обратни трансакции за осигуряване на ликвидност със седмична честота и обикновено едноседмичен падеж

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.2

5.2

Дългосрочни операции по рефинансиране

Обичайни обратни трансакции за осигуряване на ликвидност с месечна честота и обикновено с тримесечен падеж

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.3

5.3

Обратни операции за фино регулиране

Обратни трансакции, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.4

5.4

Структурни обратни операции

Обратни трансакции, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.5

5.5

Пределно кредитно улеснение

Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определена лихва срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.6

5.6

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции

Номинална стойност или разход за придобиване

Задължително

6

6

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция на актива 7 „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“, включително трансакции, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута в еврозоната, и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции извън еврозоната. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата, включително помощ за осигуряване на ликвидност. Всякакви вземания, произтичащи от операции по паричната политика, инициирани от НЦБ преди присъединяването към Евросистемата

Номинална стойност или разход за придобиване

Задължително

7

7

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

7.1

7.1

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

Ценни книжа, емитирани в еврозоната, държани за целите на паричната политика. Дългови сертификати на ЕЦБ, закупени за целите на финото регулиране

а)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

б)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка (само разход за придобиване, когато обезценката е покрита с провизия по позиция от пасива 13 б) „Провизии“)

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

в)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

7.2

7.2

Други ценни книжа

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 7.1 „Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“ и по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“: облигации, полици, облигации с нулев купон, окончателно придобити книжа на паричния пазар, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз, деноминирани в евро. Капиталови инструменти

а)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

б)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

в)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

г)   Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Задължително

8

8

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

Вземания от правителството отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз (нетъргуеми ценни книжа, заеми)

Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по разход за придобиване

Задължително

9

Вземания в рамките на Евросистемата+)

 

 

 

9.1

Дялово участие в ЕЦБ+)

Балансова позиция само за НЦБ.

Капиталовият дял в ЕЦБ на всяка НЦБ съгласно Договора и съответния алгоритъм за участие в капитала на ЕЦБ и вноски съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ

Разход за придобиване

Задължително

9.2

Вземания, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви+)

Балансова позиция само за НЦБ.

Деноминирани в евро вземания от ЕЦБ по отношение на първоначалното и допълнително прехвърляне на чуждестранни резервни активи по член 30 от Устава на ЕСЦБ

Номинална стойност

Задължително

9.3

Вземания, свързани с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ+)

Само в балансовия актив на ЕЦБ.

Вземания в рамките на Евросистемата спрямо НЦБ в резултат на емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Разход за придобиване

Задължително

9.4

Нетни вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата+)  (2)

За НЦБ: нетно вземане, свързано с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите, т.е. включително свързаните с емисията на банкноти от ЕЦБ салда в рамките на Евросистемата, компенсаторната сума и нейния изравняващ счетоводен запис съгласно Решение ЕЦБ/2010/23 от 25 ноември 2010 г. относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (6).

За ЕЦБ: вземания, свързани с емисията на банкноти от ЕЦБ, съгласно Решение ЕЦБ/2010/29

Номинална стойност

Задължително

9.5

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)+)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

 

а)

Нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията - виж също позиция от пасива 10.4 „Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Вземане, произтичащо от разликата между паричния доход, подлежащ на консолидиране и преразпределяне. Валидни само за периода между осчетоводяването на паричния доход като част от процедурите в края на годината и неговия сетълмент в последния работен ден на януари всяка година

б)

Номинална стойност

Задължително

в)

Други деноминирани в евро вземания в рамките на Евросистемата, които могат да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ (2)

в)

Номинална стойност

Задължително

9

10

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване

Номинална стойност

Задължително

9

11

Други активи

 

 

 

9

11.1

Монети от еврозоната

Евромонети, ако НЦБ не е законният емитент

Номинална стойност

Задължително

9

11.2

Материални и нематериални дълготрайни активи

Земя и сгради, обзавеждане и оборудване (включително компютърно оборудване), софтуер

Разход за придобиване минус амортизация

Период на амортизация:

компютри и свързан с тях хардуер/софтуер и транспортни средства: 4 години

оборудване, обзавеждане и инсталации в сградите: 10 години

сгради и капитализирани разходи за основни ремонти: 25 години

Капитализиране на разходите: ограничено (под 10 000 евро без ДДС: не се капитализират)

Препоръчително

9

11.3

Други финансови активи

Дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества, акции, държани по стратегически/политически причини

Ценни книжа, включително акции, други финансови инструменти и баланси, включително срочни депозити и разплащателни сметки, държани като целеви портфейл

Обратни репо-сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция

а)   Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Препоръчително

б)   Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови инструменти, държани като постоянни инвестиции

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Препоръчително

в)   Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия

Нетна стойност на актива

Препоръчително

г)   Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Препоръчително

д)   Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж или държани като постоянна инвестиция

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Препоръчително

е)   Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Препоръчително

ж)   Салда в банки и заеми

Номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс, ако салдата и депозитите са деноминирани в чуждестранни валути

Препоръчително

9

11.4

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, суапове върху лихвени проценти, форуърдни споразумения с лихвено плащане, форуърдни трансакции с ценни книжа, валутни спот трансакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

Задължително

9

11.5

Начисления и разходи за бъдещи периоди

Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви (т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга)

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

Задължително

9

11.6

Други

Аванси, заеми и други второстепенни позиции.

Временни сметки за преоценка (само балансови позиции през годината: нереализирани загуби към датите на преоценка в течение на годината, които не са отразени в съответните сметки за преоценка по позиция на пасива „Сметки за преоценка“). Заеми на доверителна основа. Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти. Монети, деноминирани в национални за еврозоната валутни единици. Текущи разходи (нетна натрупана загуба), загуба от предходната година преди покриването ѝ. Нетни пенсионни активи

Номинална стойност или разход за придобиване

Препоръчително

Временни сметки за преоценка

Разлика от преоценка между средната стойност на придобиване и пазарната стойност, валутата, конвертирана по пазарен курс

Задължително

Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти

Пазарна стойност

Задължително

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата във връзка с кредитни операции на Евросистемата

Неуредени вземания (от неизпълнение)

Номинална/възстановяема стойност (преди/след покриване на загубите)

Задължително

Активи или вземания (спрямо трети лица), придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата при неизпълнение.

Активи или вземания (от неизпълнение)

Разход за придобиване (конвертиран по пазарния обменен курс към момента на придобиване, ако финансовите активи са деноминирани в чуждестранна валута)

Задължително

12

Загуба за годината

 

Номинална стойност

Задължително


ПАСИВИ

Балансова позиция (8)

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

Приложно поле (9)

1

1

Банкноти в обращение  (7)

а)

Евробанкноти плюс/минус корекции във връзка с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите съгласно Насоки ЕЦБ/2010/23 и Решение ЕЦБ/2010/29

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Банкноти, деноминирани в националните валутни единици за еврозоната през годината на преминаване към парична наличност

б)

Номинална стойност

Задължително

2

2

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5: депозити в евро съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14

 

 

2.1

2.1

Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Сметки в евро на кредитни институции, включени в списъка на финансовите институции, към които се прилагат изисквания за поддържане на минимални резерви в съответствие с Устава на ЕСЦБ. Тази позиция съдържа главно сметки, използвани за поддържане на минимални резерви

Номинална стойност

Задължително

2.2

2.2

Депозитно улеснение

Овърнайт депозити с предварително определена лихва (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност

Задължително

2.3

2.3

Срочни депозити

Инкасиране с цел изтегляне на ликвидност при операции за фино регулиране

Номинална стойност

Задължително

2.4

2.4

Обратни операции за фино регулиране

Транзакции, свързани с паричната политика и насочени към изтегляне на ликвидност

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

2.5

2.5

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Депозити на кредитни институции, произтичащи от намаляване стойността на базовите активи по отношение на кредити за тези кредитни институции

Номинална стойност

Задължително

3

3

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

Репо-сделки, свързани с едновременни обратни репо-сделки за управление на портфейли от ценни книжа по позиция 7 от актива „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“. Други операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Не се включват разплащателни сметки на кредитни институции. Всякакви вземания/депозити, произтичащи от операции по паричната политика, инициирани от централна банка преди присъединяването към Евросистемата

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

4

4

Емитирани дългови сертификати

Балансова позиция само за ЕЦБ, за НЦБ това е позиция от преходния баланс.

Дългови сертификати, както са описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Сконтови книжа, издадени с цел изтегляне на ликвидност

Разход за придобиване

Дизажиото се амортизира

Задължително

5

5

Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

5.1

5.1

Сектор „Държавно управление“

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

Задължително

5.2

5.2

Други задължения

Разплащателни сметки на персонала, дружества и клиенти, включително финансови институции, които са освободени от задължението да поддържат минимални резерви (виж позиция 2.1 „Разплащателни сметки“ в пасива); срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

Задължително

6

6

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване, включително сметки за платежни цели и сметки за целите на управлението на резервите: на други банки, централни банки, международни/наднационални институции, включително Европейската комисия; разплащателни сметки на други вложители. Репо-сделки, свързани с едновременни обратни репо-сделки за управлението на ценни книжа, деноминирани в евро.

Салда по сметки в TARGET2 на централните банки на държави-членки, чиято парична единица не е еврото

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

7

7

Задължения към резиденти от еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Разплащателни сметки, задължения по репо-сделки; обикновено инвестиционни трансакции с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

8

8

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

 

8.1

8.1

Депозити, салда и други задължения

Разплащателни сметки. Задължения по репо-сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

8.2

8.2

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II

Получени заеми в съответствие с условията на ERM II

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

9

9

Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

Деноминирана в СПТ позиция, която показва сумата на СПТ, които са били първоначално предоставени на съответната страна/НЦБ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен курс

Задължително

10

Задължения в рамките на Евросистемата+)

 

 

 

10.1

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви+)

Само за балансова позиция на ЕЦБ деноминирана в евро

Номинална стойност

Задължително

10.2

Вземания, свързани с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ+)

Балансова позиция само за НЦБ.

Вземания в рамките на Евросистемата спрямо ЕЦБ в резултат на емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Разход за придобиване

Задължително

10.3

Нетни задължения във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата+)  (7)

Балансова позиция само за НЦБ.

За НЦБ: нетни задължения, свързани с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите, т.е. включително свързаните с емисията на банкноти от ЕЦБ салда в рамките на Евросистемата, компенсаторната сума и нейния изравняващ счетоводен запис, както са определени в Решение ЕЦБ/2010/23

Номинална стойност

Задължително

10.4

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)+)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

 

а)

Нетни задължения, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията — вж. също позиция от актива 9.5 „Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Задължение, произтичащо от разликата между паричния доход, подлежащ на консолидиране и преразпределяне. Валидни само за периода между осчетоводяването на паричния доход като част от процедурите в края на годината и неговия сетълмент в последния работен ден на януари всяка година

б)

Номинална стойност

Задължително

в)

Други деноминирани в евро задължения в рамките на Евросистемата, които могат да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ (7)

в)

Номинална стойност

Задължително

10

11

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (задължения), включително размера на незавършения сетълмент по джиро преводи

Номинална стойност

Задължително

10

12

Други задължения

 

 

 

10

12.1

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, суапове върху лихвени проценти, форуърдни споразумения с лихвено плащане, форуърдни трансакции с ценни книжа, валутни спот трансакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

Задължително

10

12.2

Начисления и доход за бъдещи периоди

Разходи, които стават дължими през бъдещ период, но са свързани с отчетния период. Доходи, получени през отчетния период, но свързани с бъдещ период

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

Задължително

10

12.3

Други

Данъчни временни сметки. Сметки за обезпечаване на кредити или гаранции (в чуждестранна валута). Репо-сделки с кредитни институции във връзка с едновременни обратни репо-сделки за управление на портфейли от ценни книжа към позиция 11.3 в актива „Други финансови активи“. Задължителни депозити извън депозитите по резервите. Други второстепенни позиции. Текущ доход (нетна акумулирана печалба), печалба от предходната година (преди разпределяне). Задължения на доверителна основа. Депозити на клиенти в злато. Монети в обращение, ако НЦБ е законен емитент. Банкноти в обращение, деноминирани в национални валутни единици за еврозоната, която е престанала да бъде законно платежно средство, но все още е в обращение след годината на преминаване към парична наличност, ако не е показана в позиция „Провизии“ в пасива. Нетни пенсионни задължения

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Препоръчително

Депозити на клиенти в злато

Пазарна стойност

Депозити на клиенти в злато: задължително

10

13

Провизии

а)

За пенсии, за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото, а също и за други цели, например очаквани бъдещи разходи, провизии за национални валутни единици за еврозоната, които са престанали да бъдат законно платежно средство, но все още са в обращение след годината на преминаване към парична наличност, ако тези банкноти не са записани в позиция 12.3 „Други задължения/Други“ в пасива.

Вноските от НЦБ за ЕЦБ в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ се консолидират със съответните суми, посочени в позиция 9.1 от актива „Дялово участие в ЕЦБ“+)

а)

Разход за придобиване/номинална стойност

Препоръчително

б)

За кредитни рискове или рискове от контрагентите, възникващи от операции по паричната политика

б)

Номинална стойност

Задължително

11

14

Сметки за преоценка

Сметки за преоценка, свързани с изменение на цената на златото, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в евро, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, и на опции; разлики от пазарна оценка при деривати с лихвен риск; сметки за преоценка, свързани с изменението на обменните курсове за всяка държана нетна валутна позиция, включително валутни суапове/форуърди и СПТ.

Вноските на НЦБ в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ за ЕЦБ се консолидират със съответните суми, посочени в позиция 9.1 от актива „Дялово участие в ЕЦБ+)

Разлика от преоценка между средната стойност на придобиване и пазарната стойност, валутата, конвертирана по пазарен курс

Задължително

12

15

Капитал и резерви

 

 

 

12

15.1

Капитал

Внесен капитал — капиталът на ЕЦБ е консолидиран с капиталовите дялове на НЦБ

Номинална стойност

Задължително

12

15.2

Резерви

Законови резерви и други резерви. Неразпределена печалба.

Вноските на НЦБ за ЕЦБ в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ се консолидират със съответните суми, посочени в позиция 9.1 от актива „Дялово участие в ЕЦБ“+)

Номинална стойност

Задължително

10

16

Печалба за годината

 

Номинална стойност

Задължително


(1)  Разкриването на информация относно евробанкнотите в обращение, олихвяването на нетни вземания/задължения в рамките на Евросистемата от разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата и относно паричния доход следва да бъде хармонизирано в публикуваните годишни финансови отчети на НЦБ. Позициите, които подлежат на хармонизиране, са обозначени със звездичка в приложения IV, VIII и IХ.

(2)  Позиции, подлежащи на хармонизиране. Вж. съображение 5 от настоящите насоки.

(3)  Номерирането в първата колона е свързано с формата на балансите, представени в приложения V, VI и VII (седмични финансови отчети и консолидиран годишен баланс на Евросистемата). Номерирането във втората колона е свързано с формата на баланса, представена в приложение VIII (годишен баланс на централна банка). Позициите, обозначени с „+)“, са консолидирани в седмичните финансови отчети на Евросистемата.

(4)  Структурата и правилата за оценка, изброени в настоящото приложение, се считат за задължителни за сметките на ЕЦБ и за всички материални активи и пасиви по сметките на НЦБ за целите на Евросистемата, т.е. важни за операциите на Евросистемата.

(5)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17.

(7)  Позиции, подлежащи на хармонизиране. Виж съображение 5 от настоящите насоки.

(8)  Номерирането в първата колона е свързано с формата на балансите, представени в приложения V, VI и VII (седмични финансови отчети и консолидиран годишен баланс на Евросистемата). Номерирането във втората колона е свързано с формата на баланса, представена в приложение VIII (годишен баланс на централна банка). Позициите, обозначени с „+)“, са консолидирани в седмичните финансови отчети на Евросистемата.

(9)  Структурата и правилата за оценка, изброени в настоящото приложение, се считат за задължителни за сметките на ЕЦБ и за всички материални активи и пасиви по сметките на НЦБ за целите на Евросистемата, т.е. важни за операциите на Евросистемата.“


Top