Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0863

2009/863/ЕО: Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно финансовия принос на Общността за 2010 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните (нотифицирано под номер C(2009) 9343)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 91–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/863/oj

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/91


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

относно финансовия принос на Общността за 2010 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните

(нотифицирано под номер C(2009) 9343)

(само текстовете на английски, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, френски и шведски език са автентични)

(2009/863/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На референтните лаборатории на Общността в областта на контрола на фуражите и храните може да се предостави финансов принос от Общността съгласно член 28 от Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 1754/2006 на Комисията от 28 ноември 2006 г. за определяне на подробни правила за отпускането на финансова помощ от Общността за референтни лаборатории на Общността за фуражи и храни и за ветеринарно-медицинския сектор (3) се предвижда финансов принос на Общността да се отпуска, ако одобрените работни програми се изпълняват ефективно и бенефициерите предоставят цялата необходима информация в рамките на определени срокове.

(3)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 отношенията между Комисията и всяка референтна лаборатория на Общността са регламентирани от споразумение за партньорство, което е подкрепено от многогодишна работна програма.

(4)

Комисията направи оценка на работните програми и съответните прогнозни бюджети за 2010 г., представени от референтните лаборатории на Общността.

(5)

Съобразно с това следва да бъде предоставен финансов принос на Общността на определените референтни лаборатории на Общността, за да се съфинансират техните дейности по изпълнението на функциите и задълженията, предвидени в Регламент (ЕО) № 882/2004. Финансовият принос на Общността следва да е в размер на 100 % от приемливите разходи, определени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1754/2006 се определят правилата за допускане до семинарите, които се организират от референтните лаборатории на Общността. С него се ограничава също така финансовата помощ до максимум 32 участници на семинар. Следва да се предоставят дерогации от това ограничение в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 за дадена референтна лаборатория на Общността, която се нуждае от подпомагане, за да се осигури присъствието на повече от 32 участници с оглед постигането на най-добър резултат от нейните семинари. Дерогациите могат да бъдат предоставени, когато дадена референтна лаборатория на Общността се заеме с ръководенето и отговорността за организацията на семинар съвместно с друга референтна лаборатория на Общността.

(7)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4) програмите за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Наред с това в член 13, втора алинея от посочения регламент се предвижда, че в надлежно обосновани извънредни случаи, за мерки и програми, обхванати с Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (5), извършените разходи под формата на административни разходи и разходи за персонала от държавите-членки и бенефициерите на помощ от ЕФГЗ се поемат от фонда. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), на Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на мляко и млечни продукти.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 302 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 23 000 EUR.

Член 2

1.   Общността отпуска финансова помощ на Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Нидерландия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването за зоонози (салмонела).

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 354 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 30 000 EUR.

Член 3

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Испания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с мониторинга на морските биотоксини.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 260 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 25 000 EUR.

Член 4

1.   Общността отпуска финансова помощ на лабораторията към Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Обединено кралство, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с мониторинга на вирусното и бактериологичното заразяване на двучерупчестите мекотели.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 265 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 35 000 EUR.

Член 5

1.   Общността предоставя финансов принос на Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), на Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на Listeria monocytogenes.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 309 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият принос не надвишава 22 500 EUR.

Член 6

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), на Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на коагулаза-положителни Staphylococci, включително Staphylococccus aureus.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 291 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 22 500 EUR.

Член 7

1.   Общността предоставя финансов принос на Istituto Superiore di Sanità (ISS), Рим, Италия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на Escherichia coli, включително веротоксигенни щамове на Е. Coli (VTEC).

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 250 381 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 20 000 EUR.

Член 8

1.   Общността предоставя финансов принос на Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Швеция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с мониторинга на Campylobacter.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 275 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 30 000 EUR.

Член 9

1.   Общността предоставя финансов принос на Istituto Superiore di Sanità (ISS), Рим, Италия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, по отношение на анализа и изследването на паразити (по-специално Trichinella, Echinococcus и Anisakis).

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 312 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 30 000 EUR.

Член 10

1.   Общността предоставя финансов принос на Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Копенхаген, Дания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с мониторинга на антимикробната резистентност.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 370 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 27 000 EUR.

Член 11

1.   Общността предоставя финансов принос на Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Белгия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на животинските протеини в хранителните смеси.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 525 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 30 000 EUR.

Член 12

1.   Общността отпуска финансова помощ на Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Нидерландия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с определени остатъчни вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО на Съвета (6) и посочени в раздел I, точка 12, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 450 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 25 000 EUR.

Член 13

1.   Общността отпуска финансова помощ на Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Fougères, Франция, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с определени остатъчни вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО и посочени в раздел I, точка 12, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 450 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организация на семинари. Посочената помощ не надвишава 25 000 EUR.

Член 14

1.   Общността отпуска финансова помощ на Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Берлин, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с определени остатъчни вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО и посочени в раздел I, точка 12, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 450 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 25 000 EUR.

Член 15

1.   Общността отпуска финансова помощ на Istituto Superiore di Sanità, Рим, Италия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с определени остатъчни вещества, изброени в приложение I към Директива 96/23/ЕО и посочени в раздел I, точка 12, буква а) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 275 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 25 000 EUR.

Член 16

1.   Общността предоставя финансов принос на Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на остатъци от пестициди в храните от животински произход и стоките с високо съдържание на мазнини.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 198 900 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 25 000 EUR.

Член 17

1.   Общността предоставя финансов принос на Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Копенхаген, Дания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на остатъци от пестициди в зърнените храни и фуражите.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 198 900 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 25 000 EUR.

Член 18

1.   Общността предоставя финансов принос на Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Испания, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на остатъците от пестициди в плодовете и зеленчуците, включително в стоките с високо водно и киселинно съдържание.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 445 840 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 45 000 EUR.

Чрез дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 лабораторията, посочена в параграф 1, има право да поиска финансова помощ за присъствието на максимум 50 участници на един от нейните семинари, посочени в параграф 2 от настоящия член, тъй като тя ще организира съвместен семинар.

Член 19

Общността предоставя финансов принос на Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Щутгарт, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на остатъците от пестициди посредством методи за единични остатъчни вещества.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 352 000 EUR.

Член 20

1.   Общността предоставя финансов принос на Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Германия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 882/2004, свързани с анализа и изследването на диоксини и полихлорирани бифенили (ПХБ) във фуражите и храните.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посоченият финансов принос не надвишава 432 000 EUR.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Общността предоставя финансов принос на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посоченият финансов принос не надвишава 55 410 EUR.

Член 21

Финансовият принос на Общността, посочен в членове 1—21, е в размер на 100 % от приемливите разходи, определени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

Член 22

Адресати на настоящото решение са:

За мляко и млечни продукти: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), към Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Франция;

За анализа и изследването на зоонози (салмонела): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Ниделандия;

За мониторинга на морски биотоксини: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Испания;

За мониторинга на вирусното и бактериологичното заразяване на двучерупчестите мекотели: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Обединено кралство;

За Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), към Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Франция;

За коагулаза-положителни Staphylococci, включително и Staphylococccus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP), към Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Франция;

За Escherichia coli, включително и веротоксигенни E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Италия;

За Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Швеция;

За паразити (по-специално Trichinella, Echinococcus и Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Италия;

За антимикробна резистентност: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Дания;

За животински протеини във фуражите: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Белгия;

За остатъчни вещества: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Ниделандия;

За остатъчни вещества: Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Франция;

За остатъчни вещества: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Германия;

За остатъчни вещества: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Италия;

За анализа и изследването на остатъци от пестициди в храните от животински произход: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Германия;

За анализа и изследването на остатъци от пестициди в зърнените храни: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Дания;

За анализа и изследването на остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Испания;

За анализа и изследването на остатъците от пестициди посредством методи за единични остатъчни вещества: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Германия;

За анализа и изследването на диоксини и полихлорирани бифенили (ПХБ) във фуражите и храните: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Германия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(3)  ОВ L 331, 29.11.2006 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(6)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.


Top