Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0443

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO 2 от лекотоварните превозни средства (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 140, 5.6.2009, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 212 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; отменен от 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/443/oj

5.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 443/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да се определят стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили, регистрирани в Общността, което съставлява част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, като едновременно с това се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)

Рамковата конвенция на Обединените нации за изменението на климата, която бе одобрена от името на Европейската общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета (3), изисква всички страни да изготвят и приложат национални и, където е уместно, регионални програми, съдържащи мерки за намаляване на изменението на климата. Във връзка с това Комисията предложи през януари 2007 г. в контекста на международните преговори Европейският съюз да има за цел намаление с 30 % на емисиите на парникови газове на развитите държави до 2020 г. (спрямо нивата от 1990 г.), но и самият Съюз да поеме твърд и независим ангажимент за постигане на намаление на емисиите на парникови газове най-малко с 20 % до 2020 г. (спрямо нивата от 1990 г.) независимо от намалението, постигнато от други развити държави. Тази цел бе одобрена от Европейския парламент и от Съвета.

(3)

Едно от следствията от тези ангажименти е, че ще бъде необходимо всички държави-членки да намалят значително емисиите от леките пътнически автомобили. С цел да се осигурят необходимите значителни намаления на емисиите, на равнище държава-членка и на равнището на Общността следва да се въведат политики и мерки във всички икономически сектори на Общността, а не само в промишления сектор и в сектора на енергетиката. Автомобилният транспорт е вторият сектор в Съюза по обем на емисиите на парникови газове и неговите емисии продължават да нарастват. Ако въздействието на пътния транспорт върху изменението на климата продължи да се увеличава, то ще обезсмисли в значителна степен намаленията, постигнати от другите сектори с цел борба с изменението на климата.

(4)

Общностните цели за новите леки пътнически автомобили дават на производителите повече сигурност при планирането и по-голяма гъвкавост при съобразяване с изискванията за намаляване на CO2, отколкото отделните национални цели за намаляване на емисиите. При определяне на стандартите за обем на емисиите е важно да се вземат предвид техните последици за пазарите и конкурентоспособността на производителите, преките и непреките разходи, наложени на бизнеса, и ползите по отношение на насърчаването на иновациите и намаляването на потреблението на енергия.

(5)

Настоящият регламент се основава на трайно наложен процес за измерване и мониторинг на емисиите на CO2 от превозни средства, регистрирани в Общността, в съответствие с Решение № 1753/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 2000 г. за разработване на схема за мониторинг на средните специфични емисии на СО2 от нови леки автомобили (4). Важно е определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 да продължи да осигурява предвидимост и сигурност при планирането за производителите на превозни средства по отношение на новия им автомобилен парк в Общността.

(6)

Комисията е приела Стратегия на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от леки автомобили през 1995 г. Стратегията се основава на три стълба: доброволно поемане на ангажименти от страна на автомобилната промишленост за намаляване на емисиите, подобряване на информацията за потребителите и насърчаване чрез фискални мерки на производството на ефективни по отношение на горивата леки автомобили.

(7)

През 1998 г. Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) се ангажира да намали средните емисии от продадените нови леки автомобили до 140 g CO2/km до 2008 г., а през 1999 г. Асоциацията на автомобилните производители в Япония (JAMA) и Асоциацията на автомобилните производители в Корея (KAMA) поеха ангажимент да намалят средните емисии от продадените нови коли до 140 g CO2/km до 2009 г. Тези ангажименти бяха признати с Препоръка 1999/125/ЕО на Комисията от 5 февруари 1999 г. относно намаляването на емисиите на CO2 от леките пътнически автомобили (5) (ACEA), Препоръка 2000/303/ЕО на Комисията от 13 април 2000 г. относно намаляването на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили (KAMA) (6) и Препоръка 2000/304/ЕО на Комисията от 13 април 2000 г. относно намаляването на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили (JAMA (7)).

(8)

На 7 февруари 2007 г. Комисията прие две паралелни съобщения: Съобщение относно резултатите от прегледа на стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили и Съобщение относно конкурентна регулаторна рамка за автомобилостроенето през ХХI век (CARS 21). В съобщенията се подчертава, че е постигнат напредък при достигането на целта от 140 g CO2/km до 2008/2009 г., но че общностната цел за 120 g CO2/km няма да бъде достигната през 2012 г. без допълнителни мерки.

(9)

В съобщенията се предлага възприемането на цялостен подход за постигане на целта на Общността от 120 g CO2/km до 2012 г. и се посочва, че Комисията ще предложи законодателна рамка за постигането на целта на Общността, като се акцентира върху задължителните намаления на емисиите на CO2, за да се достигне цел от 130 g CO2/km средно за парка от нови леки автомобили чрез подобрения в технологията на двигателите на превозните средства. В съответствие с подхода при доброволните ангажименти, поети от производителите, са обхванати тези елементи, които се вземат предвид при измерването на емисиите на CO2 на леките пътнически автомобили в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите на леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (8). Допълнително намаление на емисиите с 10 g CO2/km, или равностойно на тях при техническа необходимост, ще се осигури от други технологични подобрения и увеличена употреба на устойчиви биогорива.

(10)

Законодателната рамка за постигане на средните цели за новия автомобилен парк следва да гарантира неутрални за конкуренцията и социално справедливи и устойчиви цели за намаляване на емисиите, които отчитат многообразието на европейските производители на автомобили, и следва да бъде избегнато всяко необосновано нарушаване на конкуренцията между тях. Законодателната рамка следва да бъде съвместима с общата цел за постигане на целите на Общността от Киото и следва да бъде допълнена от други инструменти, които са в по-голяма степен свързани с употребата, като например диференцирани данъци върху леките автомобили и енергията.

(11)

Следва да бъде гарантирано подходящо финансиране в общия бюджет на Европейския съюз, за да се насърчава развитието на технологиите с цел радикално намаляване на емисиите на CO2 от пътните превозни средства.

(12)

За да се запазят многообразието на автомобилния пазар и способността му да отговаря на различни нужди на потребителите, целите за CO2 за леките пътнически автомобили следва да се определят на линейна база в зависимост от тяхната полезност. Подходящ показател за определяне на полезността, е масата, която позволява да се направи връзка с настоящите емисии и следователно води до по-реалистични и неутрални за конкуренцията цели. Още повече че данните за нея са леснодостъпни. Данните за алтернативните параметри на полезността — като например отпечатъка (произведението на широчината на колеята и междуосовото разстояние), следва да се събират, за да се улеснят дългосрочните оценки на подхода, основаващ се на полезността. До 2014 г. Комисията следва да направи преглед на наличността на данните и, при необходимост, да внесе предложение до Европейския парламент и до Съвета за адаптиране на показателя за полезност.

(13)

Целта на настоящия регламент е да се създадат стимули за автомобилната промишленост да инвестира в нови технологии. С настоящия регламент активно се насърчават екологичните иновации и се взема предвид бъдещото развитие на технологиите. Разработването на иновативни технологии за задвижване следва да бъде особено насърчавано, тъй като те водят до по-ниски емисии, отколкото при традиционните леки пътнически автомобили. По този начин се насърчава дългосрочната конкурентоспособност на европейската промишленост и се създават повече качествени работни места. Комисията следва да разгледа възможността за включване на мерки за екологични иновации в прегледа на процедурите по изпитване, в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, като отчете техническото и икономическото въздействие от това включване.

(14)

Като се признават значителните разходи за изследвания и развитие, както и за производство на единица продукция на ранните поколения автомобилни технологии с много ниско съдържание на въглерод, които трябва да бъдат въведени на пазара след влизането му в сила, с настоящия регламент се цели и ограничено във времето ускоряване и улесняване на процеса по въвеждане на общностния пазар на превозни средства с много ниски емисии на въглерод в началните етапи на тяхното предлагане на пазара.

(15)

Използването на някои алтернативни горива може да предложи значително намаляване на емисиите на CO2 по цялата верига — от източника на гориво до потребителя. Следователно настоящият регламент включва специални разпоредби, целящи насърчаването на бъдещото използване на някои превозни средства с алтернативни горива на общностния пазар.

(16)

За да се осигури съгласуваност с подхода, приет в стратегията на Комисията за CO2 и леките автомобили, по-специално по отношение на доброволните ангажименти, поети от асоциациите на производителите, целта следва да се прилага по отношение на новите леки пътнически автомобили, които са регистрирани за първи път в Общността и които не са били регистрирани преди това извън нея, освен с цел избягване на злоупотреби, за ограничен период от време.

(17)

С Директива 2007/46/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (9) се установява хармонизирана рамка, съдържаща административни разпоредби и общи технически изисквания за одобрение на всички нови превозни средства, попадащи в нейното приложно поле. Органът, който отговаря за спазването на настоящия регламент, следва да бъде същият като този, който носи отговорност за всички аспекти на процеса на одобрение на типа в съответствие с посочената директива и за осигуряване на съответствието на производството.

(18)

За целите на одобрението на типа се прилагат специфични изисквания за превозни средства със специално предназначение по смисъла на определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, и следователно те следва да се изключат от приложното поле на настоящия регламент. Като се има предвид, че превозните средства, които са класифицирани като категория M1 преди влизането в сила на настоящия регламент и са създадени специално с търговска цел, така че да може да се осигури използването на инвалидна количка вътре в тях, и отговарят на определението на превозно средство със специално предназначение в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, следва също така да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент в съответствие с политиката на Общността за подпомагане на лицата с увреждания.

(19)

На производителите следва да се осигури гъвкавост при вземане на решение за това как да постигнат целите по настоящия регламент и да се позволи да осредняват емисиите в рамките на парка от нови леки автомобили, вместо да е необходимо да спазват цели за CO2 за всеки отделен лек автомобил. Следователно производителите следва да бъдат задължени да гарантират, че средните специфични емисии за всички нови леки автомобили, регистрирани в Общността, за които те са отговорни, не превишават средната стойност на целите за емисиите за тези леки автомобили. За да се улесни преходът, това изискване следва да се въведе постепенно в периода между 2012 и 2015 г.

(20)

Не е целесъобразно да се използва един и същ метод за определяне на целите за намаляване на емисиите за големите и малките производители, които се разглеждат като независими въз основа на критериите, установени в настоящия регламент. Такива малки производители следва да имат алтернативни цели за намаляване на емисиите, свързани с технологичния потенциал на превозните средства на съответния производител за намаляване на специфичните емисии на СО2 и съответстващи на характеристиките на съответните пазарни сегменти. Тази дерогация следва да бъде предмет на прегледа на конкретните цели за емисиите в приложение I, който трябва да бъде завършен най-късно до началото на 2013 г.

(21)

На тясноспециализираните производители следва да се позволи да се възползват от алтернативна цел, която е с 25 % по-ниска от техните средни специфични емисии на CO2 през 2007 г. Когато не съществува информация за средните специфични емисии на производителите за 2007 г., следва да бъде определена равностойна цел. Тази дерогация следва да бъде предмет на прегледа на целите за специфични емисии в приложение I, който трябва да бъде завършен най-късно до началото на 2013 г.

(22)

При определянето на средната стойност на специфичните емисии на CO2 за всички нови леки автомобили, регистрирани в Общността, за които производителите носят отговорност, следва да се вземат предвид всички леки автомобили, независимо от тяхната маса или други характеристики. Въпреки че Регламент (ЕО) № 715/2007 не обхваща леките пътнически автомобили с референтна маса над 2 610 kg и за които обхватът на одобрението на типа не е разширен съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007, емисиите за тези леки автомобили следва да бъдат измервани съгласно процедурата за измерване, определена за леките пътнически автомобили в Регламент (ЕО) № 692/2008 (10). Получените стойности на емисии на CO2 следва да бъдат въведени в сертификата за съответствие на превозното средство, за да се позволи тяхното включване в схемата за мониторинг.

(23)

За да се осигури гъвкавост с оглед изпълнение на целите по настоящия регламент, производителите може да се споразумеят да се обединят в група на открита, прозрачна и недискриминационна основа. Срокът на споразумението за създаване на група не следва да превишава пет години, но споразумението може да бъде подновявано. Когато производителите са обединени в група, следва да се счита, че те са постигнали целите си съгласно настоящия регламент, ако средните емисии на групата като цяло не превишават целта за емисиите на групата.

(24)

Необходим е стабилен механизъм за осигуряване на спазването, за да се гарантира постигането на целите съгласно настоящия регламент.

(25)

Специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили се измерват на хармонизирана основа в Общността в съответствие с методологията, предвидена в Регламент (ЕО) № 715/2007. За да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, свързана с настоящия регламент, спазването следва да се оценява чрез посочване на данни за регистрациите на нови леки автомобили в Общността, събрани от държавите-членки и докладвани на Комисията. С цел да се осигури съпоставимост на данните, използвани за оценка на степента на спазване, правилата за тяхното събиране и отчитане следва да се хармонизират във възможно най-голяма степен.

(26)

Директива 2007/46/ЕО предвижда, че производителите издават сертификат за съответствие, който трябва да придружава всеки нов лек пътнически автомобил, и че държавите-членки допускат регистрирането и пускането в движение на нови леки пътнически автомобили само ако те са придружени от валиден сертификат за съответствие. Данните, събрани от държавите-членки, следва да са съобразени със сертификата за съответствие, издаден от производителя на лекия пътнически автомобил, и следва да се основават единствено на този референтен документ. Ако държавите-членки поради обосновани причини не използват сертификата за съответствие в процеса на регистрация и пускане в движение на нови леки пътнически автомобили, те следва да въведат необходимите мерки за гарантиране на адекватна точност в процеса на мониторинг. Следва да има стандартна база данни на Общността за данните от сертификатите за съответствие. Тя следва да бъде използвана като единен референтен източник, за да се позволи на държавите-членки по-лесно да поддържат своите данни, свързани с регистрацията, при първоначалната регистрация на превозни средства.

(27)

Спазването на целите по настоящия регламент от страна на производителите следва да се оценява на общностно равнище. Производители, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите по настоящия регламент, следва да плащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година, считано от 2012 г. Таксата следва да се коригира според степента, в която производителите не успяват да спазят целите си. Тя следва да нараства с течение на времето. За да се създадат достатъчно стимули за вземане на мерки за намаляване на специфичните емисии на CO2 от леките пътнически автомобили, таксата следва да отразява технологичните разходи. Сумите от таксите за извънредно количество емисии следва да се считат за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

(28)

Националните мерки, които държавите-членки може да запазят или да въведат в съответствие с член 176 от Договора, не следва, с оглед целите и процедурите, установени с настоящия регламент, да предвиждат допълнителни или по-строги санкции на производителите, които не изпълняват целите по настоящия регламент.

(29)

Настоящият регламент не следва да засяга пълното прилагане на правилата за конкуренция на Общността.

(30)

Комисията следва да разгледа нови начини за постигане на дългосрочната цел, и по-специално наклона на кривата, показателя за полезност и схемата за такси за извънредно количество емисии.

(31)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11).

(32)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на изискванията за мониторинг и отчитане с оглед на опита при прилагането на настоящия регламент, за създаване на методи за събиране на таксите за извънредно количество емисии и за приемане на подробни разпоредби относно дерогацията за определени производители и за адаптиране на приложение I с цел отчитане на промяната на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани в Общността, и отразяване на всяка промяна в регламентираната процедура за изпитване за измерването на специфичните емисии на CO2. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(33)

Решение № 1753/2000/ЕО следва да се отмени с цел опростяване и правна яснота.

(34)

Тъй като целта на настоящия регламент, и по-специално установяването на изисквания по отношение на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и постигането на общата цел на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците на предложеното действие, може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и цели

С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се постигне общата цел на Европейската общност за средни емисии на CO2 от 120 g CO2/km за новия парк от леки автомобили. С настоящия регламент средните емисии на CO2 от новите леки пътнически автомобили се определят на 130 g CO2/km, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и мерките за прилагането му, и които се постигат чрез подобряване на технологиите за двигатели на превозните средства, както и чрез иновативните технологии.

В съответствие с член 13, параграф 5 с настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 95 g CO2/km за новия автомобилен парк.

Настоящият регламент ще бъде допълнен от допълнителни мерки, съответстващи на намаление с 10 g CO2/km като част от цялостния подход на Общността.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за моторни превозни средства от категория M1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО („леки пътнически автомобили“), които са регистрирани за първи път в Общността и които не са били регистрирани преди това извън нея („нови леки пътнически автомобили“).

2.   Не се взема предвид предходна регистрация извън Общността, направена по-малко от три месеца преди регистрацията в Общността.

3.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на превозни средства със специално предназначение съгласно определението в част А, точка 5 от приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„средни специфични емисии на CO2“ означава, по отношение на даден производител, средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили, които той е произвел;

б)

„сертификат за съответствие“ означава сертификатът, посочен в член 18 от Директива 2007/46/ЕО;

в)

„производител“ означава лицето или органът, отговорен пред компетентния орган по одобряването по отношение на всички аспекти на процедурата за ЕО одобрение на типа в съответствие с Директива 2007/46/ЕО и за осигуряване на съответствието на продукцията;

г)

„маса“ означава масата на лекия автомобил заедно с каросерията в готовност за движение, така както е посочена в сертификата за съответствие и е определено в раздел 2.6 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО;

д)

„отпечатък“ означава широчината на колеята, умножена по междуосовото разстояние, както е посочено в сертификата за съответствие и е определено в раздел 2.1 и 2.3 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО;

e)

„специфични емисии на CO2“ означава емисиите на CO2 от даден лек пътнически автомобил, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие. За леките пътнически автомобили, за които няма одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, „специфични емисии на CO2“ означава емисиите на CO2, измерени в съответствие с процедура за измерване като определената за леки пътнически автомобили в Регламент (ЕО) № 692/2008 или в съответствие с приетите от Комисията процедури за определяне на емисиите на CO2 от тези леки пътнически автомобили;

ж)

„цели за специфични емисии“ означава, по отношение на даден производител, средните специфични емисии на CO2, допустими в съответствие с приложение I, за всеки нов лек пътнически автомобил, който той е произвел или, когато на производителя е предоставена дерогация съгласно член 11, целите за специфични емисии, определени съгласно посочената дерогация.

2.   За целите на настоящия регламент „група свързани производители“ означава производител и неговите свързани предприятия. По отношение на даден производител „свързани предприятия“ означава:

а)

предприятия, в които производителят пряко или косвено има:

правомощия да упражнява повече от половината от правата на глас,

правомощия да назначава повече от половината от членовете на надзорния съвет, управителния съвет или на органите, които са законни представители на предприятието, или

право да управлява делата на предприятието;

б)

предприятия, които пряко или косвено притежават в производителя изброените в буква а) права или правомощия;

в)

предприятия, в които предприятие по буква б) пряко или косвено притежава посочените в буква а) права или правомощия;

г)

предприятия, в които производителят заедно с едно или повече от предприятията, посочени в букви а), б) или в), или в които две или повече от предприятията по букви а), б) или в) съвместно притежават изброените в буква а) права или правомощия;

д)

предприятия, в които изброените в буква а) права или правомощия се притежават съвместно от производителя или едно или повече от неговите свързани предприятия, посочени в букви а) — г), и едно или повече трети лица.

Член 4

Цели за специфични емисии

За календарната година, започваща на 1 януари 2012 г., и всяка следваща календарна година всеки производител на леки пътнически автомобили гарантира, че неговите средни специфични емисии на CO2 не превишават целите му за специфични емисии, определени в съответствие с приложение I или, когато на даден производител е предоставена дерогация по член 11, в съответствие с посочената дерогация.

За да се определят средните специфични емисии на CO2 на всеки производител, се взема предвид следният процент от новите леки пътнически автомобили на всеки производител, регистрирани през съответната година:

65 % за 2012 г.,

75 % за 2013 г.,

80 % за 2014 г.,

100 % за 2015 г. и следващите.

Член 5

Облекчения

При изчисляването на средните специфични емисии на CO2 всеки нов лек пътнически автомобил със специфични емисии на CO2 под 50 g CO2/km се счита за:

3,5 леки автомобила за 2012 г.,

3,5 леки автомобила за 2013 г.,

2,5 леки автомобила за 2014 г.,

1,5 леки автомобила за 2015 г.,

1 лек автомобил от 2016 г.

Член 6

Цел за специфични емисии на превозните средства, работещи с алтернативно гориво

При определяне на това, доколко производителите спазват целта за специфични емисии, посочена в член 4, специфичните емисии на CO2 от всяко превозно средство, проектирано по начин, който му позволява да използва смес от бензин и 85 % етанол („Е85“), отговаряща на съответното общностно законодателство или на съответните европейски технически стандарти, се намаляват с 5 % до 31 декември 2015 г. с оглед на по-големите технологични възможности и възможности за намаляване на емисии при употребата на биогорива. Посоченото намаление се прилага само в случаите, когато най-малко 30 % от станциите за зареждане с гориво в държавата-членка, в която превозното средство е регистрирано, предлагат този вид алтернативно гориво при спазване на критериите за устойчивост по отношение на биогоривата, посочени в съответното общностно законодателство.

Член 7

Групи

1.   Производителите, с изключение на тези, на които е била предоставена дерогация съгласно член 11, могат да създадат група с цел изпълнение на задълженията им по член 4.

2.   Споразумението за създаване на група може да се отнася за една или повече календарни години, ако общият му срок не превишава пет календарни години, и трябва да бъде сключено нe по-късно от 31 декември през първата календарна година, за която емисиите ще бъдат обединени. Производителите, които създават група, предоставят на Комисията следната информация:

а)

производителите, които ще бъдат включени в групата;

б)

производителя, определен за ръководител на групата, чрез когото ще се осъществяват контактите с групата и който ще отговаря за плащането на евентуални такси за извънредно количество емисии, начислени на групата в съответствие с член 9; както и

в)

доказателства, че ръководителят на групата ще бъде в състояние да изпълнява задълженията си по буква б).

3.   Комисията уведомява производителите, когато предложеният ръководител на групата не изпълни изискването за заплащане на такса за извънредно количество емисии, наложено на групата в съответствие с член 9.

4.   Производителите, включени в групата, уведомяват съвместно Комисията за всяка промяна на ръководителя на групата или неговото финансово състояние, доколкото това може да окаже влияние върху способността му да изпълни изискването за заплащане на такса за извънредно количество емисии, наложена на групата в съответствие с член 9, и за всички промени на членовете на групата или за прекратяването на съществуването ѝ.

5.   Производителите могат да сключват споразумения за създаване на група, ако тези споразумения са в съответствие с членове 81 и 82 от Договора и ако те позволяват открито, прозрачно и недискриминационно участие при разумни търговски условия на всеки производител, който поиска да стане член на групата. Без да се засяга общата приложимост на общностните правила на конкуренцията по отношение на такива групи, всички членове на групата гарантират по-специално, че не може да се осъществява обмен на данни или информация в контекста на тяхното споразумение за създаване на група, освен по отношение на следната информация:

а)

средните специфични емисии на CO2;

б)

целта за специфични емисии;

в)

общия брой на регистрираните превозни средства.

6.   Параграф 5 не се прилага, когато всички производители, включени в групата, принадлежат към една и съща група свързани производители.

7.   Освен при уведомяване съгласно параграф 3, производителите в група, за която е изпратена информация на Комисията, се считат за един производител за целите на изпълнението на задълженията им по член 4. В централния регистър, посочен в член 8, параграф 4, се вписват, отчитат и предоставят данни за мониторинга и отчитането по отношение на отделни производители, както и на групи производители.

Член 8

Мониторинг и отчитане на средните емисии

1.   За календарната година, започваща на 1 януари 2010 г., и всяка следваща календарна година всяка държава-членка отчита данните, посочени в част А от приложение II, за всеки нов лек пътнически автомобил, регистриран на нейната територия. Тези данни се предоставят на разположение на производителите и на посочените от производителите вносители или представители във всяка държава-членка. Държавите-членки полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин. Всяка държава-членка гарантира, че специфичните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, за които не е издадено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, се измерват и отразяват в сертификата за съответствие.

2.   До 28 февруари на всяка година, като се започне от 2011 г., всяка държава-членка определя и предава на Комисията информацията, посочена в част Б от приложение II за предходната календарна година. Данните се предават в съответствие с посочения в част В от приложение II формат.

3.   По искане на Комисията държавата-членка предава също пълния набор от събрани съгласно параграф 1 данни.

4.   Комисията поддържа централен регистър с данните, отчетени от държавите-членки съгласно настоящия член, и до 30 юни на всяка година, като се започне от 2011 г., прави предварителни изчисления за всеки производител за:

а)

средните специфични емисии на CO2 през предходната календарна година;

б)

целта за специфични емисии през предходната календарна година; и

в)

разликата между неговите средни специфични емисии на CO2 през предходната календарна година и целта му за специфични емисии през същата тази година.

Комисията уведомява всеки производител за своите предварителни изчисления, отнасящи се до него. Уведомлението включва данни относно броя на новите регистрирани леки пътнически автомобили и техните специфични емисии на CO2 за всяка държава-членка.

Регистърът е достъпен за обществеността.

5.   Производителите могат в срок до три месеца след като са били уведомени за предварителните изчисления по параграф 4 да уведомят Комисията за всякакви грешки в данните, като посочват държавата-членка, при която те считат, че е възникнала грешката.

Комисията разглежда всички уведомления от производителите и до 31 октомври потвърждава или изменя предварителните изчисления по параграф 4.

6.   Комисията уведомява производителя, когато въз основа на изчисленията съгласно параграф 5 по отношение на календарната 2010 или 2011 г. прецени, че средните специфични емисии на CO2 на даден производител през тази година превишават целите му за специфични емисии за същата година.

7.   Държавите-членки определят компетентен орган за събирането и предаването на данните от мониторинга съгласно настоящия регламент и информират Комисията за определения компетентен орган не по-късно от 8 декември 2009 г. Комисията впоследствие уведомява Европейския парламент и Съвета за това.

8.   За всяка календарна година, през която се прилага член 6, държавите-членки предоставят на Комисията информация относно дела на станциите за зареждане с гориво и критериите за устойчивост по отношение на горивото Е85, както е посочено в същия член.

9.   Комисията може да приеме подробни правила за мониторинга и отчитането на данни по настоящия член и за прилагането на приложение II в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2.

Комисията може да изменя приложение II с оглед на опита при прилагането на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

Член 9

Такси за извънредно количество емисии

1.   От 2012 г. за всяка календарна година, през която средните специфични емисии на CO2 на даден производител превишават целите му за специфични емисии за същата година, Комисията начислява на производителя или — при група — на ръководителя на групата, такси за извънредно количество емисии.

2.   Таксите за извънредно количество емисии по параграф 1 се изчисляват, като се използват следните формули:

а)

от 2012 до 2018 г.:

i)

когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишават целта му за специфични емисии с повече от 3 g CO2/km:

((Извънредно количество емисии — 3 g CO2/km) × 95 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 25 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × брой нови леки пътнически автомобили;

ii)

когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишават целта му за специфични емисии с повече от 2 g CO2/km, но не повече от 3 g CO2/km:

((Извънредно количество емисии — 2 g CO2/km) × 25 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × брой нови леки пътнически автомобили;

iii)

когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишават целта му за специфични емисии с повече от 1, но не повече от 2 g CO2/km:

((Извънредно количество емисии — 1 g CO2/km) × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × брой нови леки пътнически автомобили;

iv)

когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишават целта му за специфични емисии с не повече от 1 g CO2/km:

(Извънредно количество емисии × 5 EUR/g CO2/km) × брой нови леки пътнически автомобили;

б)

от 2019 г.:

(Извънредно количество емисии × 95 EUR/g CO2/km) × брой нови леки пътнически автомобили.

За целите на настоящия член „извънредно количество емисии“, определено съгласно предвиденото в член 4, означава положителният брой грамове на километър, с който средните специфични емисии на производителя — като се вземе предвид намалението на емисиите на CO2, дължащо се на одобрени иновативни технологии — превишават целта му за специфични емисии през календарната година, закръглен до най-близките три знака след десетичната запетая; и „брой нови леки пътнически автомобили“ означава броят на новите леки пътнически автомобили, произведени от производителя, които са регистрирани през съответната година в съответствие с критериите за постепенно въвеждане, предвидени в член 4.

3.   Комисията установява методи за събиране на таксите за извънредно количество емисии съгласно параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

4.   Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход на общия бюджет на Европейския съюз.

Член 10

Публикуване на резултатите на производителите

1.   До 31 октомври на всяка година, считано от 2011 г., Комисията публикува списък, в който за всеки производител се посочват:

а)

неговата цел за специфични емисии през предходната календарна година;

б)

неговите средни специфични емисии на CO2 през предходната календарна година;

в)

разликата между неговите средни специфични емисии на CO2 през предходната календарна година и целта му за специфични емисии през същата тази година;

г)

средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили в Общността през предходната календарна година; и

д)

средната маса за всички нови леки пътнически автомобили в Общността през предходната календарна година.

2.   От 31 октомври 2013 г. в списъка, публикуван съгласно параграф 1, се посочва и дали производителят е спазил изискванията на член 4 по отношение на предходната календарна година.

Член 11

Дерогации за определени производители

1.   Заявление за дерогация по отношение на целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде направено от производител, който отговаря за по-малко от 10 000 нови леки пътнически автомобила, регистрирани в Общността през календарната година, и:

а)

не е член на група свързани производители; или

б)

е член на група свързани производители, която отговаря като цяло за по-малко от 10 000 нови леки пътнически автомобила, регистрирани в Общността за календарна година; или

в)

е член на група свързани производители, но работи в свои собствени производствени съоръжения и център за проектиране.

2.   Дерогация, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, може да бъде предоставена за максимален срок от пет календарни години. Заявлението се подава до Комисията и включва:

а)

наименование и лице за контакти на производителя;

б)

доказателство, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията по параграф 1;

в)

подробни данни за леките пътнически автомобили, които той произвежда, включително тяхната маса и специфични емисии на CO2; и

г)

цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2., и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждан лек автомобил.

3.   Когато Комисията счита, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, и че целта за специфични емисии на CO2, предложена от него, съответства на потенциала му за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и е съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждан лек автомобил, тя предоставя дерогация на производителя. Дерогацията се прилага от 1 януари на годината, следваща датата на предоставяне на дерогацията.

4.   Заявление за дерогация от целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде подадено от производител, който заедно с всички свои свързани предприятия отговаря за от 10 000 до 300 000 нови леки пътнически автомобила, регистрирани в Общността за календарна година.

Такова заявление може да бъде подадено от производител по отношение на самия него или по отношение на самия него заедно с което и да било от неговите свързани предприятия. Заявлението се подава до Комисията и включва:

a)

цялата информация, посочена в параграф 2, букви a) и в), включително, когато е приложимо, информация за свързани предприятия;

б)

цел, която представлява 25-процентно намаление на средните специфични емисии на CO2 през 2007 г. или, когато дадено заявление се подава по отношение на няколко свързани предприятия — 25-процентно намаление на средната стойност на средните специфични емисии на CO2 на тези предприятия през 2007 г.

Когато не съществува информация за средните специфични емисии на CO2 на даден производител през 2007 г., Комисията определя равностойна цел за намаление въз основа на най-добрите налични технологии за намаляване на емисиите на СО2, използвани в леки пътнически автомобили със сравнима маса, като се съобразява с особеностите на пазара за типа произвеждан лек автомобил. Тази цел се използва от заявителя за целите на буква б).

Комисията предоставя дерогация на производителя, ако е било доказано изпълнението на критериите за дерогация, посочени в настоящия параграф.

5.   Производител, който е получил дерогация съгласно настоящия член, уведомява незабавно Комисията за всяка промяна, която оказва влияние или може да окаже влияние върху способността му да отговаря на условията за предоставяне на дерогация.

6.   Когато Комисията прецени, въз основа на уведомление по параграф 5 или по друга причина, че даден производител вече не отговаря на условията за предоставяне на дерогация, тя отменя дерогацията, считано от 1 януари на следващата календарна година, като уведомява производителя за това.

7.   Когато производителят не изпълнява целта за специфични емисии, Комисията налага на производителя такса за извънредно количество емисии, както е предвидено в член 9.

8.   Комисията може да приеме подробни разпоредби за прилагането на параграфи 1—7, включително за тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации, за съдържанието на заявленията, както и за съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

9.   При спазване на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (12) се осигурява публичен достъп до заявленията за дерогация, включително информацията в подкрепа на заявленията, уведомленията по параграф 5, случаите на отмяна по параграф 6 и всяко налагане на такса за извънредно количество емисии по параграф 7, както и мерките, приети съгласно параграф 8.

Член 12

Екологични иновации

1.   При заявление в тази връзка от доставчик или производител се взема предвид намалението на емисиите СО2, постигнато чрез използване на иновативни технологии. Общият принос на тези технологии за намаляване на целта за специфични емисии на производител може да бъде до 7 g CО2/km.

2.   До 2010 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива иновативни технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2. Тези подробни разпоредби се основават на следните критерии за иновативните технологии:

a)

намалението на CO2, постигнато посредством използването на иновативни технологии, трябва да се дължи на производителя;

б)

иновативните технологии трябва да имат проверен принос за намаляване на СО2;

в)

иновативните технологии трябва да не са обхванати от измерването на СО2 при стандартния цикъл на изпитване или от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на общностното законодателство.

3.   Доставчик или производител, който е подал заявление за одобряването на дадена мярка като иновативна технология, представя на Комисията доклад, включително доклад от проверка, предприета от независим и сертифициран орган. В случай на възможно взаимодействие между тази мярка и друга, вече одобрена иновативна технология, докладът посочва това взаимодействие, а докладът от проверката дава оценка на степента, до която това взаимодействие изменя намалението, постигнато чрез всяка от мерките.

4.   Постигнатото намаление се удостоверява от Комисията въз основа на критериите, посочени в параграф 2.

Член 13

Прегледи и доклади

1.   През 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигнатия напредък при прилагането на цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства.

2.   До 31 октомври 2014 г., а след това веднъж на всеки три години се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки пътнически автомобили през предходните три календарни години.

Тези мерки пораждат действие за пръв път на 1 януари 2016 г., а след това — веднъж на всеки три години.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

3.   От 2012 г. Комисията извършва оценка на въздействието, за да преразгледа до 2014 г., както е предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в споменатия регламент. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно действителните резултати на леките автомобили по отношение на емисиите на СО2 и да включват одобрените иновативни технологии съгласно определението на член 12, които биха могли да бъдат отразени в цикъла на изпитване. Комисията гарантира, че впоследствие тези процедури се преразглеждат редовно.

От началната дата на прилагане на преразгледаната процедура за измерване на емисиите на СО2 повече не се одобряват иновативни технологии съгласно предвидената в член 12 процедурата.

4.   До 2010 г. Комисията преразглежда Директива 2007/46/ЕО, така че всеки тип/вариант/версия да съответства на единствен по рода си набор от иновативни технологии.

5.   В срок до 1 януари 2013 г. Комисията извършва преглед на целите за специфични емисии на СО2, посочени в приложение I, както и на дерогациите по член 11, с цел да определи:

условията за постигане на дългосрочната цел от 95 g CO2/km до 2020 г. по ефективен по отношение на разходите начин, и

аспектите на изпълнението на тази цел, включително таксите за извънредно количество емисии.

Въз основа на този преглед и на нейната оценка на въздействието, включващи цялостна оценка на въздействието върху автомобилната промишленост и върху зависимите от нея промишлени сектори, Комисията, когато е уместно, представя предложение за изменение на настоящия регламент по начин, който е възможно най-неутрален от гледна точка на конкуренцията и който се характеризира със социална справедливост и устойчивост.

6.   В срок до 2014 г. Комисията, след извършването на оценка на въздействието, публикува доклад относно наличието на данни за отпечатъка и неговото използване като показател за полезност за определяне на целите за специфични емисии и, когато е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение I.

7.   Приемат се мерки, за да се осигури необходимото адаптиране на формулите в приложение I, така че да бъдат отразени възможни промени в регламентираната процедура по изпитване за измерването на специфичните емисии на СО2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 9 от Решение № 280/2004/ЕО (13).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 15

Отмяна

Решение (ЕО) № 1753/2000/ЕО се отменя считано от 1 януари 2010 г.

Членове 4, 9 и 10 от същото решение обаче остават в сила, докато Комисията представи на Европейския парламент доклад за данните от мониторинга за календарната 2009 година.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 77, 31.3.2009 г., стр. 1.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 април 2009 г.

(3)  ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 202, 10.8.2000 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 40, 13.2.1999 г., стр. 49.

(6)  ОВ L 100, 20.4.2000 г., стр. 55.

(7)  ОВ L 100, 20.4.2000 г., стр. 57.

(8)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторните превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(12)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(13)  Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото (ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЦЕЛИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЕМИСИИ

1.   За целите на изчисленията в настоящото приложение за всеки нов лек пътнически автомобил специфичните емисии на CO2, измерени в грамове на километър, се определят в съответствие със следните формули:

а)

от 2012 до 2015 г.:

Специфични емисии на CO2 = 130 + a × (M—M0)

където:

M

=

масата на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

1 372,0

a

=

0,0457

б)

от 2016 г.:

Специфична емисия на CO2 = 130 + a × (M—M0)

където:

M

=

масата на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

стойността, приета съгласно член 13, параграф 2

a

=

0,0457

2.   Целта за специфични емисии за даден производител през определена календарна година се изчислява, като се осреднят специфичните емисии на CO2 от всеки регистриран през същата календарна година нов лек пътнически автомобил, който той е произвел.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

ЧАСТ А — Събиране на данни за новите леки пътнически автомобили и определяне на информацията за мониторинга на CO2

1.   За календарната година, започваща на 1 януари 2010 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки отчитат за всеки нов лек пътнически автомобил, регистриран на тяхна територия, следните данни:

а)

производителя;

б)

неговия тип, вариант и версия;

в)

неговите специфични емисии на CO2 (g/km);

г)

неговата маса (kg);

д)

неговото междуосово разстояние (mm); и

е)

широчината на неговата колея (mm).

2.   Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие за съответния лек пътнически автомобил. Когато в сертификата за съответствие се посочват както минималната, така и максималната маса за даден лек пътнически автомобил, държавата-членка използва само максималната стойност за целите на настоящия регламент. При автомобили, задвижвани с два вида гориво (бензин/газ), в чиито сертификати за съответствие са посочени стойности на специфичните емисии на CО2 за всеки от двата вида гориво, държавите-членки използват само стойността, измерена за газа.

3.   За календарната година, започваща на 1 януари 2010 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки определят съгласно методите, описани в част Б, за всеки производител:

а)

общия брой нови леки пътнически автомобили, регистрирани на тяхната територия;

б)

средните специфични емисии CO2 съгласно част Б, точка 2 от настоящото приложение;

в)

средната маса съгласно част Б, точка 3 от настоящото приложение;

г)

за всяка версия от всеки вариант от всеки тип нов лек пътнически автомобил:

i)

общия брой нови леки пътнически автомобили, регистрирани на тяхната територия съгласно част Б, точка 1 от настоящото приложение;

ii)

специфичните емисии на CO2 и дела от намалението на емисиите, постигнато в резултат на иновативни технологии в съответствие с член 12 или на превозни средства, работещи с алтернативно гориво в съответствие с член 6;

iii)

масата;

iv)

отпечатъка на лекия автомобил съгласно част Б, точка 5 от настоящото приложение.

ЧАСТ Б — Методология за определяне на информацията за целите на мониторинга на CO2 за нови леки пътнически автомобили

Определянето на информацията за целите на мониторинга, който държавите-членки са задължени да извършват в съответствие с част А, точка 3, се осъществява съгласно методологията в настоящата част.

1.   Брой регистрирани нови леки пътнически автомобили (N)

Държавите-членки определят броя на новите леки пътнически автомобили, регистрирани на тяхната територия през съответната година на мониторинг (N).

2.   Средни специфични емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили (Save)

Средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки пътнически автомобили, новорегистрирани на територията на дадена държава-членка през годината на мониторинг (Save), се изчисляват, като се раздели сборът на специфичните емисии на CO2 от всеки отделен нов лек пътнически автомобил (S) на броя нови леки пътнически автомобили (N).

Save = (1 / N) × Σ S

3.   Средна маса на новите леки пътнически автомобили

Средната маса на новите леки пътнически автомобили, регистрирани на територията на държавата-членка през годината на мониторинг (Mave), се изчислява, като се раздели сборът от масата на всеки отделен нов лек пътнически автомобил (М) на броя нови леки пътнически автомобили (N).

Mave = (1 / N) × Σ M

4.   Разпределение по версии на новите леки пътнически автомобили

За всяка версия на всеки вариант на всеки тип нов леки пътнически автомобил се отчитат броят новорегистрирани леки пътнически автомобили, масата на превозните средства, специфичните емисии на CO2 и отпечатъкът на лекия автомобил.

5.   Отпечатък

Отпечатъкът на лекия автомобил се изчислява, като се умножи неговото междуосово разстояние по широчината на неговата колея.

ЧАСТ В — Формат за предаване на данните

За всяка година държавите-членки отчитат данните, описани в част А, точка 3, за всеки производител, в следните формати:

Агрегирани данни:

Година:

 

 

 

 

Производител

Общ брой регистрирани нови леки пътнически автомобили

Средни специфични емисии на CO2 (g/km);

Средна маса (kg)

Среден отпечатък (m2)

(Производител 1)

(Производител 2)

Общо за всички производители

Подробни данни на ниво производител:

Година

Производител

Тип лек автомобил

Вариант

Версия

Иновативна технология (1) или съвкупност от иновативни технологии, или превозни средства, работещи с алтернативно гориво (2)

Марка

Търговско наименование

Общо нови регистрации

Специфични емисии на CO2

(g/km)

Маса

(kg)

Отпечатък

(m2)

Намаляване на емисиите чрез иновативни технологии (1) или чрез използване на алтернативно гориво (2)

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 1)

(наименование на вариант 1)

(наименование на версия 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

(наименование на тип 2)

(наименование на вариант 2)

(наименование на версия 2)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

 

Година 1

(наименование на производител 1)

 


(1)  В съответствие с член 12.

(2)  В съответствие с член 6.


Top