Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0819

Регламент (ЕО) № 819/2007 на Комисията от 12 юли 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

OJ L 183, 13.7.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/819/oj

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 819/2007 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2007 година

относно издаването на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 35, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 678/2007 на Комисията (2) се открива търг, като се определя примерният размер на възстановяванията и примерните количества, за които могат да се издават лицензии за износ по система A3.

(2)

В зависимост от представените оферти следва да се определят максималните ставки на възстановяванията и процентите на отпускане на заявените количества, посочени в офертите, които са на нивото на тези максимални размери.

(3)

За доматите, портокалите, лимоните, десертното грозде, ябълките и прасковите максималната ставка, необходима за предоставяне на лицензии, които не надхвърлят примерното количество и в рамките на предложените количества, не е по-висока от един път и половина над примерната ставка на възстановяванията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За доматите, портокалите, лимоните, десертното грозде, ябълките и прасковите максималната ставка на възстановяване и процентът на отпускане на заявените количества, свързани с търга, открит с Регламент (ЕО) № 678/2007, се определят в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 13 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  OВ L 157, 11.6.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Издаване на лицензии за износ по система A3 в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде, ябълки и праскови)

Продукт

Максимална ставка на възстановяването

(в EUR/t нето)

Процент на отпуснати количества от тези, заявени на нивото на максималната ставка на възстановяване

Домати

30

100 %

Портокали

100 %

Лимони

60

100 %

Десертно грозде

23

100 %

Ябълки

35

100 %

Праскови

20

100 %


Top