Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(02)

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помош, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти

OJ C 176, 29.7.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/5


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помош, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти

2009/C 176/03

Помощ №: XA 036/08

Държава-членка: Италия

Регион: Provincia autonoma di Bolzano

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството, получател на индивидуалната помощ: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Правно основание: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Годишни разходи, предвидени по схемата или общ годишен размер на индивидуалната помощ, отпусната на дружеството: —

Годишен разход по схемата за помощ: 1 200 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: 75 % и 100 %

Дата на въвеждане:

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Член 16, параграф 1, буква г) и е)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Отглеждане на млеконадойни крави, други видове говеда, коне, овце и кози, свине/прасета, птици и други селскостопански животни.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Интернет адрес: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=94008

Отговорник по отпускане на помощта

Martin PAZELLER

Помощ №: XA 80/08

Държава-членка: Италия

Учреждение: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Правно основание: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Планираните годишни разходи възлизат на около 20 млн. EUR.

Субсидираните заеми, с продължителност от 5 до 10 години (срокът може да бъде удължен до 15 години, но само за проекти в сектора на селскостопанското производство) се изплащат на шестмесечни вноски в края на всеки шестмесечен период.

Приложимият лихвен процент възлиза на 36 % от базисния лихвен процент, публикуван ежемесечно в Официален вестник на Европейския съюз.

Максимален интензитет на помощта: Помощта, която може да бъде предоставена за реализацията на бизнес планове се състои от субсидирани заеми и преки безвъзмездни помощи. Частта от помощта, която подлежи на възстановяване (субсидираните заеми) не може да бъде по-малка от 50 % от общия размер на цялата предоставена помощ.

За инвестициите в земеделските стопанства се прилагат следните максимални интензитети:

60 % от приемливите инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение или в районите, предвидени в член 36, буква а), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент,

50 % от приемливите разходи в останалите райони.

Общият размер на помощите, отпуснати на всяко едно предприятие, не може да надхвърли 400 000 EUR, изплатени за всеки период от три данъчни години или 500 000 EUR, ако предприятието е разположено в район в по-неблагоприятно положение или в районите предвидени в член 36, буква а), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент.

Инвестицията трябва да бъде направена до 5 години от започването на дейността от младите земеделски производители.

Не могат да бъдат предоставени помощи, които не съответстват на забраните и ограниченията в регламентите на Съвета за общата организация на пазара.

Не могат да бъдат предоставени помощи за:

закупуване на права за производство, животни и едногодишни растения,

засаждане на едногодишни растения,

производството на продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти.

Дата на въвеждане: Схемата ще влезе в сила от 18 февруари 2008 г. или в деня след датата на потвърждение от Комисията, чрез обратна разписка с идентификационен номер, за получаване на резюмето.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: шест години

Цел на помощта: Да насърчи новите предприемачи и смяната на поколенията в селското стопанство.

Следните разходи са приемливи за помощта:

За сектора за първично производство може да бъде предоставена помощ за закупуване на земя, освен ако не е предназначена за строеж, при условие, че не надвишава 10 % от общите приемливи инвестиционни разходи.

За сектора за първично производство, разпоредбата, която освобождава настоящата схема е член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство: първично производство.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта: ISMEA

Постоянно седалище:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Административно седалище:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Интернет адрес: www.ismea.it

Прилагаме решението на управителния съвет, което ще бъде публикувано на електронната страница на ISMEA. Пряката интернет връзка ще бъде оповестена при първа възможност.

Друга информация: Настоящата схема касае привеждането на държавна помощ № 336/2001, одобрено от Европейската комисия на 13 февруари 2003 г., в съответствие с новите общностни разпоредби (Регламент (ЕО) № 1857/2006 и Регламент (ЕО) № 70/2001) относно преработката и продажбата на селскостопански продукти. Привеждането в съответствие касае по-специално три мерки: помощ за инвестиции в земеделски стопанства и предприятия за преработка и продажба на селскостопански продукти, за техническа подкрепа и за започване на дейността.

Следните документи са предоставени на Комисията:

резюме на помощите за инвестиции в първичното производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006,

резюме на помощите за инвестиции в сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 70/2001,

резюме на помощите за техническа подкрепа по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006,

резюме за предоставянето на помощ за започване на дейността от младите земеделски производители, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Схемата предвижда също така предоставяне на помощ за техническа подкрепа в сектора на преработката и продажбата на селскостопански продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 от типа „de minimis“ и помощи за инвестиции в дейности, свързани със селския туризъм, съгласно същия регламент.

Генерален директор

Salvatore PETROLI

Помощ №: XA 88/08

Държава-членка: Белгия

Регион: Vlaanderen

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Vlaams Varkensstamboek vzw

Правно основание: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 457 000 EUR

Максимален интензитет на помощта: До 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.

До 70 % от разходите за изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; няма освобождаване за помощта, отпускана за покриването на разходите по мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните, и рутинния качествен контрол на млякото.

Дата на въвеждане: Помощта може да бъде отпусната от 1 март, най-рано 15 дни след подаване на заявление.

Помощта може да се отпуска с изпълнително решение. Тези изпълнителни решения се съставят ежегодно. Предстои да бъде разработен проект за изпълнително решение. В това решение ще бъде включена отлагателна клауза.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Помощта ще бъде отпусната в периода до 31 декември 2008 г.

Цел на помощта: Vlaams Varkensstamboek (VVS) е призната организация с нестопанска цел, която поддържа регистрите на стадата за различни породи свине. Тя посочва, че ще използва помощта за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистрите на стадата, напр. за вписване на данните за раждане и произход в базите данни както и за издаване и предоставяне на зоотехнически справки и свидетелства за произход.

Освен това организацията с нестопанска цел Vlaams Varkensstamboek (VVS) провежда тестове за определяне на генетичното качество или на продуктивността на животните за разплод. Провеждат се три вида тестове:

Помощта попада в приложното поле на разпоредбите на член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 и покрива неговите изисквания.

Член 16, параграф 1, буква а): помощ с интензитет до 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата.

Член 16, параграф 1, буква б): помощ с интензитет до 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните; с изключение на мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Интернет адрес: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Друга информация: —

Генерален секретар

Jules VAN LIEFFERINGE

Помощ №: XA 415/08

Държава-членка: Обединено кралство

Регион: England

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Правно основание: The National Heritage Act 1997

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

декември 2008 г.—март 2009 г.

415 000 GBP

април 2009 г.—март 2010 г.

610 395 GBP

април 2010 г.—март 2011 г.

691 666 GBP

април 2011 гг.—март 2012 г.

12 446 GBP

Общо

1 729 507 GBP

Максимален интензитет на помощта: 100 % когато се отпуска безвъзмездна помощ за съхранение на непроизводствени обекти, които са част от наследството, съгласно член 5. Въпреки това, когато помощта е за производствени активи, максималният интензитет на безвъзмездната помощ ще бъде намален в съответствие с процентите, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията.

Дата на въвеждане: Схемата ще бъде отворена на 10 декември 2008 г. за подаване на заявления.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ: Схемата стартира на 10 декември 2008 г. или на датата, на която Комисията публикува подробности за схемата на своя уебсайт. Същата приключва на 31 март 2012 г. Последното плащане ще се извърши на 31 март 2012 г.

Цел на помощта: Главна цел

Да бъдат подкрепени мерките за съхранение и подобряване на ландшафта и на важни обекти на културно-историческото наследство в областта West Wight.

Да бъде насърчено разбирането и използването на ландшафта, биологичното разнообразие и културното наследство на областта West Wight.

Помощта ще бъде изплащана в съответствие с член 5 — Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради.

Да бъде предоставена подкрепа за опазването и подобряването на природната среда, тази помощ се изплаща в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Селско стопанство

Схемата се прилага за предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти. Предприятията, имащи право на помощ, трябва да са категоризирани като „малки или средни“, което означава, че получателите на помощ по тази схема (за разлика от доставчиците на услуги) трябва да имат по-малко от 250 служители, по-малко от 50 милиона EUR годишен оборот или нетна стойност на активите под 43 милиона EUR и участието на други дружества в капитала им да не надвишава 25 %. Всички видове помощ са разрешени за всички подсектори с изключение на производството и търговското предлагане на продукти, които имитират или заместват млякото и млечните продукти.

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Законовият орган, отговарящ за схемата, е:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Организацията, ръководеща схемата, е:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Интернет адрес: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Може да посетите и централната електронна страница на Обединеното кралство за държавни помощи за селското стопанство на интернет адрес:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Друга информация: Допълнителна и по-подробна информация относно изискванията за приемливост и правилата на схемата може да намерите на посочените по-горе интернет адреси.

West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme подпомага и неселскостопански предприятия както и предприятия за преработка и реализация на селскостопанска продукция, разрешението за държавна помощ се предоставя в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 и NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Помощ №: XA 433/08

Държава-членка: Германия

Регион: Mecklenburg-Vorpommern

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Правно основание: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (все още непубликуван проект)

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 2,49 млн. EUR

Максимален интензитет на помощта: Максимално 100 %

Дата на въвеждане: От датата на публикуване на обявата в Интернет от Комисията в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията, най-рано от 1 януари 2009 г.

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ:

Цел на помощта: Болести по животните (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): A104 — Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenbur

DEUTSCHLAND

Интернет адрес: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Друга информация: —


Top