EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

COM/2020/172 final

Брюксел, 2.4.2020

COM(2020) 172 final

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 1 („Регламентът за МФР“) като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства се допуска мобилизирането на средства от маржа за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03 % от брутния национален доход на ЕС-28. В техническата корекция на МФР за 2020 г. 2 , извършена въз основа на член 6 от Регламента за МФР, абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства за 2020 г. е определена на 5 096,8 милиона евро.

Днес Комисията представя проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 2/2020 3 . Той включва общо увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за функция 3 Сигурност и гражданство в размер на 3 000,0 милиона евро за покриване на разходите по повторното активиране на Инструмента за спешна подкрепа (ИСП) в рамките на Съюза, за да се помогне на държавите членки да се справят с последиците от разпространението на COVID-19 и да се укрепи допълнително Механизмът за гражданска защита на Съюза/rescEU, така че да се улеснят по-голямото натрупване на запаси и координацията на разпределението на основни ресурси в цяла Европа. Това увеличение допълва други увеличения, засягащи същата функция, в общ размер на 423,3 милиона евро, които вече бяха предложени от Комисията в ПКБ № 1/2020 4 .

Предвид липсата на възможности за преразпределение в рамките на функция 3 и в съответствие с представеното също днес предложение за изменение на Регламента за МФР, като се премахнат ограниченията в обхвата на посочения инструмент 5 , в ПКБ № 2/2020 Комисията предлага да се използва общият марж за поетите задължения за цялата налична сума по този специален инструмент в размер на 2 042,4 милиона евро 6 .

Освен това ПКБ № 2/2020 се придружава от предложение 7 за изменение на Решение (ЕС) 2020/265 относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост през 2020 г. 8 Настоящото предложение, с което размерът на средствата, предложени за мобилизиране, се увеличава с 316,3 милиона евро, води до общо мобилизиране на 1 094,4 милиона евро през 2020 г., като с него се изчерпва наличната сума по този специален инструмент.

И накрая, Комисията предлага като крайна мярка да се мобилизират средства от маржа за непредвидени обстоятелства за 2020 г. в размер на 714,6 милиона евро, за да се гарантира цялостното финансиране на бюджетните кредити за поети задължения, свързани с разходите по функция 3 в общия бюджет на Европейския съюз за 2020 финансова година, над тавана за поетите задължения.

2.ОБОСНОВКА ЗА МОБИЛИЗИРАНЕТО

2.1.ВЪВЕДЕНИЕ

Спешна подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2016/369 може да се предоставя в случай на продължаващи или потенциални природни или причинени от човека бедствия, когато изключителният мащаб и въздействие на бедствието са такива, че пораждат тежки мащабни хуманитарни последици в една или повече държави членки, и само при изключителни обстоятелства, когато другите инструменти, с които разполагат държавите членки и Съюзът, са недостатъчни.

Тежкият остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) и свързаното с него заболяване (COVID-19) бяха определени последователно от Световната здравна организация (СЗО) като извънредна ситуация в областта на общественото здраве в световен мащаб 9 и като световна пандемия 10 . Последиците за общественото здраве от избухването на заразата вече са тежки и широкообхватни в най-засегнатите държави членки и продължават да се влошават с нарастването на броя на сериозно засегнатите държави членки.

Механизмът за гражданска защита на Съюза/rescEU 11 беше укрепен както с ПКБ № 1/2020, така и с ПКБ № 2/2020, беше стартирана Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса за разгръщане на европейските структурни и инвестиционни фондове 12 и други инструменти на Съюза също допринасят за частичното справяне с извънредната ситуация в областта на общественото здраве. Мащабът и обхватът на предизвикателството обаче изискват ефективно справяне със свързаните с общественото здраве хуманитарни последици от избухването на заразата в Съюза.

Предвид горепосоченото Комисията предлага да се активира повторно и да се измени Инструментът за спешна подкрепа (ИСП) по Регламент (ЕС) 2016/369, що се отнася до разпространението на COVID-19 13 .

2.2.МАРЖЪТ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КАТО КРАЙНО СРЕДСТВО

Маржът за непредвидени обстоятелства е определен в член 13, параграф 1 от Регламента за МФР като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства. В съответствие с точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 14 Комисията направи анализ на възможността за преразпределяне на значителни суми в рамките на съществуващия бюджет. В бюджета за 2020 г. Комисията вече предложи да се използва изцяло неразпределеният марж под тавана за поетите задължения по функция 3. Освен това от приетия бюджет бяха мобилизирани 778,1 милиона евро от средствата по линия на Инструмента за гъвкавост. Следователно в рамките на тази функция няма възможност за допълнително преразпределение.

В ПКБ № 1/2020 и ПКБ № 2/2020 беше предложено мобилизирането на средствата, останали по линия на Инструмента за гъвкавост, което води до осигуряване на общо 1 094,4 милиона евро. Обхватът на общия марж за поетите задължения се ограничава до растежа и заетостта, както и до миграцията и сигурността и този марж не може да бъде мобилизиран за мерки във връзка с разпространението на COVID-19. Поради това днес Комисията предлага да се измени Регламентът за МФР, за да се премахне ограничението в обхвата на общия марж за поетите задължения 15 , и да се мобилизират незабавно всички налични средства за Инструмента за спешна подкрепа, както и да се укрепи допълнително rescEU чрез ПКБ № 2/2020. Тъй като съвкупният размер на общия марж за поетите задължения и на Инструмента за гъвкавост е недостатъчен за финансирането на предложеното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения, единственият наличен инструмент за финансирането на оставащите допълнителни разходи над тавана по функция 3 е да се мобилизират средства по маржа за непредвидени обстоятелства за 2020 г. — крайното средство.

2.3.ОТРАЖЕНИЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪРХУ БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 Г.

Комисията предлага да бъдат мобилизирани 714,6 милиона евро чрез маржа за непредвидени обстоятелства, за да се покрият допълнителните нужди, свързани с повторното активиране на ИСП.

Съответните бюджетни кредити за плащания ще се финансират в рамките на тавана за плащанията за 2020 г. (и за следващите години). Не е необходимо да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за плащания.

3.КОМПЕНСИРАНЕ НА МАРЖА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ ТАВАНИТЕ НА МФР 

В член 13, параграф 3 от Регламента за МФР се изисква сумите, предоставени чрез мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства, да се компенсират изцяло от маржовете за текущата финансова година или за следващи финансови години.

Съгласно член 13, параграф 4 от Регламента за МФР компенсираните суми не се използват повече по отношение на МФР, за да не водят до превишаване на общите тавани на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, определени в МФР за текущата финансова година и за следващи финансови години. Следователно при мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за бюджетни кредити за поети задължения през 2020 г. по функция 3 и свързаното с него компенсиране трябва да се спази общият таван за поетите задължения за 2020 г., последната година от периода, обхванат от текущата МФР.

Комисията предлага предложеното увеличение на разходите по функция 3 да се компенсира от неразпределения марж, който е на разположение под тавана за разходите по функция 5 Администрация.

След компенсирането ще останат налични маржове в общ размер на 633,7 милиона евро под таваните за разходите за следните функции:

·514,0 милиона евро по функция 2 (Устойчив растеж: природни ресурси);

·103,4 милиона евро по функция 4 (Глобална Европа);

·16,2 милиона евро по функция 5 (Администрация).

Под другите тавани за разходите няма да останат налични маржове.

Общият таван за поетите задължения за цялата МФР ще остане без промяна.

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

На Европейския парламент и на Съвета се напомня, че в съответствие с последното изречение на член 13, параграф 1 от Регламента за МФР, настоящото решение не може да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз по-късно от датата на публикуване на коригиращ бюджет № 2/2020.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 16 , и по-специално точка 14 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) С член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета 17 е въведен марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03 % от брутния национален доход на Съюза.

(2) В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 Комисията изчисли абсолютната стойност на този марж за непредвидени обстоятелства за 2020 г. в своето Съобщение от 15 май 2019 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД 18 .

(3) Комисията проучи всички други финансови възможности за реагиране на непредвидени обстоятелства в рамките на тавана на разходите за 2020 г. по функция 3 (Сигурност и гражданство), определен в многогодишната финансова рамка (МФР). Комисията предложи за функция 3 от МФР през 2020 г. да се използва общият марж за поетите задължения в общ размер на 2 392 402 163 EUR и да се мобилизират средства по линия на Инструмента за гъвкавост в общ размер на 1 094 414 188 EUR. Въпреки това мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства е необходимо, за да се отговори на нуждите, произтичащи от разпространението на COVID-19, чрез увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 от МФР в общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година, над тавана по тази функция, както се предлага в проект на коригиращ бюджет № 2/2020 19 .

(4) С оглед на тази много специфична ситуация условието за крайно средство, предвидено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, е изпълнено.

(5) Настоящото решение следва да влезе в сила в същия ден като изменението на бюджета за 2020 г., като се има предвид, че маржът за непредвидени обстоятелства позволява финансирането на някои дейности над тавана, определен за бюджета за 2020 г. в МФР,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства, за да се осигури сума в размер на 714 558 138 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поетите задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) от многогодишната финансова рамка.

Член 2

Сумата от 714 558 138 EUR, посочена в член 1, се компенсира от маржа за финансовата 2020 година по функция 5 „Администрация“.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2)    COM(2019) 310, 15.5.2019 г.
(3)    COM(2020) 170, 2.4.2020 г.
(4)    COM(2020) 145, 27.3.2020 г.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020 г.
(6)    Тази сума е от средствата, останали от маржа от 2019 г. (1 316,9 милиона евро), които се предоставят на разположение за 2020 г. чрез приетата днес от Комисията „Техническа корекция по отношение на специален инструмент“ (COM(2020) 173, 2.4.2020 г.).
(7)    Първо предложение за изменение на това решение придружаваше ПКБ № 1/2020, но то се заменя с настоящото второ предложение.
(8)    COM(2020) 171, 2.4.2020 г.
(9)    На 30 януари 2020 г.
(10)    На 11 март 2020 г.
(11)    Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
(12)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 относно специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на епидемичния взрив на COVID-19 [Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса] (COM(2020) 113 final, 13.3.2020 г.).
(13)    COM(2020) 175, 2.4.2020 г.
(14)

   ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(15)    COM(2020) 174, 2.4.2020 г.
(16)    ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(17)    Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(18)    Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 15 май 2019 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (COM(2019) 310).
(19)    COM(2020) 170, 2.4.2020 г.
Top