EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0141

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19

COM/2020/141 final

Брюксел, 2.4.2020

COM(2020) 141 final

2020/0058(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Преките и косвените последици от пандемията от COVID-19 продължават да нарастват във всички държави членки. Настоящата ситуация е безпрецедентна и изисква при тези обстоятелства да се прилагат извънредни мерки, адаптирани към ситуацията.

Първата „Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса“ (ИИОК) — пакет от мерки, предложен от Комисията на 13 март 2020 г., въведе редица важни промени, които дават възможност за по-ефективен отговор в настоящата ситуация.

Тази инициатива беше насочена към насърчаване на инвестициите чрез мобилизиране на наличните парични резерви в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за незабавна борба с кризата, последвано от допълнителни мерки, предложени в рамките на „Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса — плюс“. Въпреки това са необходими допълнителни мерки, включително в други области на политиката, по-специално за да се защитят най-уязвимите.

Кризата с коронавируса представлява и безпрецедентно предизвикателство за операциите и доставките за най-нуждаещите се, подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD).

Още по-важно — кризата поражда специфични рискове за най-нуждаещите се сред най-уязвимите групи в нашите общества. Ето защо е необходимо спешно да бъдат предприети конкретни мерки, за да се защитят тези хора и да не станат жертви на болестта, както и за да се гарантира, че помощта по линия на FEAD продължава да достига до тях, например като се осигури необходимото защитно оборудване срещу болестта. Разпределянето на храни и основно материално подпомагане, както и подкрепата за социално приобщаване срещат все повече пречки от гледна точка на логистиката и човешките ресурси, по-специално поради ограниченията на придвижване и спешната необходимост от въвеждане на мерки за социално дистанциране, за да се спре разпространението на вируса. Много от доброволците, които са гръбнакът на Фонда, вече не могат да бъдат мобилизирани, тъй като те често принадлежат към групи с по-висок риск от тежки заболявания, причинени от COVID-19. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че подкрепата продължава да достига до най-нуждаещите се, например чрез нови методи за доставка, които гарантират безопасността на всички хора, участващи в изпълнението на FEAD, и на най-нуждаещите се лица.

Следователно Регламентът за FEAD трябва да даде възможност на управляващите органи, партньорските организации и другите участници в изпълнението на Фонда да реагират бързо на възникващите допълнителни нужди на целевите групи, които са изложени на още по-големи трудности, произтичащи от тази криза.

В съответствие с това Комисията предлага да се измени Регламентът за FEAD, за да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени публичните органи и партньорските организации при изпълнението на FEAD по време на пандемията от COVID-19.

В съответствие с измененията, предложени за европейските структурни и инвестиционни фондове, се предлага да бъдат въведени специални разпоредби, които позволяват на държавите членки бързо да въведат необходимите мерки за преодоляване на тази извънредна ситуация. По подобие на предложеното за европейските структурни и инвестиционни фондове се предлага разходите за операциите по линия на FEAD за укрепване на капацитета за реакция при кризи в контекста на пандемията от COVID-19 да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г. Също така се предлага изменението на някои елементи от оперативната програма, насочени към преодоляване на пандемията от COVID-19, да не изисква одобрение с решение на Комисията. Освен това предложението въвежда възможността органите да предоставят продоволствена помощ/основно материално подпомагане чрез електронни ваучери, тъй като това намалява риска от зараза по време на доставката на храни/основно материално подпомагане.

В допълнение към тези промени се предлага също така да се въведе гъвкавост по отношение на спазването на някои правни изисквания през този безпрецедентен период. По изключение за тази година се предлага удължаване на срока за представяне на годишния доклад за изпълнение и се пояснява, че държавите членки могат да приспособят процедурите за контрол и одит по време на пандемията. Предлага се също да се въведат специални разпоредби относно допустимостта на разходите, направени от бенефициерите, в случай че доставката на храна/основно материално подпомагане или социално подпомагане бъде забавена, както и за спрени или не изцяло осъществени операции.

Накрая, за да се гарантира възможността за мобилизиране на цялата подкрепа от Фонда, така че да се сведат до минимум последиците от кризата, свързана с общественото здраве, за най-нуждаещите се лица, като временна и извънредна мярка, без да се засягат правилата, които следва да се прилагат при нормални обстоятелства, е необходимо да се предвиди временна възможност за съфинансиране в размер на 100 % от бюджета на ЕС.

Съгласуваност с действащите разпоредби в областта на политиката

Настоящото предложение е в съответствие със съществуващите разпоредби в тази област на политиката, по-специално с разпоредбите, предложени от Комисията за европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на пандемията от COVID-19 като част от ИИОК и ИИОК-плюс.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението е в съответствие с други предложения и инициативи, приети от Европейската комисия, по-специално с предложенията, приети от Комисията за европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на пандемията от COVID-19. То е и част от втори законодателен пакет, приет от Комисията, който включва предложения за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се основава на член 175, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз. То предвижда временна възможност за съфинансиране от 100 %, както и яснота относно допустимостта на разходите, засегнати от мерките, въведени в отговор на здравната криза. Освен това то облекчава някои изисквания за държавите членки, създаващи административна тежест, която би могла да забави прилагането на мерките в отговор на кризата. Тези извънредни промени не засягат правилата, които се прилагат при нормални обстоятелства.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Предложението е съобразено с принципа на субсидиарност.

Пропорционалност

Предложението е пропорционално и не включва разпоредби, които не са необходими за постигането на целите на Договора. То се ограничава до измененията, които се считат за необходими за разрешаване на проблемите, пред които са изправени държавите членки по време на кризата, свързана с COVID-19, в контекста на изпълнението на FEAD.

Избор на инструмент

Предлаган инструмент: изменение на действащия регламент.

Комисията разгледа всички възможности за действие съгласно нормативната уредба и счита, че е необходимо да бъдат предложени изменения на Регламент (ЕС) № 223/2014.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на съществуващото законодателство

Предвид специфичните обстоятелства, наложили изготвянето на настоящото предложение, не бяха направени нито последваща оценка, нито проверки за пригодност на съществуващото законодателство.

Консултации със заинтересованите страни

Предвид специфичните обстоятелства, наложили изготвянето на настоящото предложение, не бяха проведени консултации с външни заинтересовани страни.

Събиране и използване на експертни становища

Не беше необходимо използването на външни експертни становища.

Оценка на въздействието

Не се прилага.

Пригодност и опростяване на законодателството

Предложението не е инициатива по линия на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).

Основни права

Предложението не оказва въздействие върху защитата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложеното изменение не предполага промени в годишните тавани за поети задължения и плащания по многогодишната финансова рамка съгласно Регламент (ЕС) № 223/2014. Общата годишна разбивка на бюджетните кредити за поети задължения за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица остава непроменена.    

Предложението ще улесни ускоряването на изпълнението на програмите и ще доведе до отпускане на бюджетни кредити за плащания в началото на периода.

Комисията внимателно ще следи въздействието на предложеното изменение върху бюджетните кредити за плащания през 2020 г., като взема предвид както изпълнението на бюджета, така и преразгледаните прогнози на държавите членки.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

По отношение на изпълнението на мерките ще бъдат извършвани мониторинг и докладване в рамките на общите механизми за докладване, установени в Регламент (ЕС) № 223/2014.

Обяснителни документи (за директивите)

Не се прилага

2020/0058 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 1 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 2 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета 3 установява правила, които се прилагат за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

(2)Държавите членки бяха засегнати по безпрецедентен начин от пандемията от COVID-19. Кризата води до по-големи рискове за най-уязвимите лица, например най-нуждаещите се, като по-специално води до опасност от прекъсване на подкрепата, предоставяна от FEAD.

(3)За да се даде незабавен отговор на въздействието на кризата върху най-нуждаещите се лица, разходите за операции за укрепване на капацитета за реакция при кризи в контекста на пандемията от COVID-19 следва да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г.

(4)С оглед да се облекчи тежестта върху публичните бюджети при отговора на кризисното положение, на държавите членки следва да се даде възможност по изключение да поискат ставка на съфинансиране от 100 %, която да се прилага за счетоводната 2020—2021 година, в съответствие с бюджетните кредити и при наличие на финансиране. Въз основа на оценка на прилагането на тази извънредна ставка на съфинансиране Комисията може да предложи удължаване на срока на действие на тази мярка.

(5)За да се гарантира, че най-нуждаещите се лица могат да продължат да получават помощ от Фонда в безопасна среда, е необходимо да се осигури достатъчна гъвкавост, така че държавите членки да могат да адаптират схемите за подкрепа към настоящия контекст, включително като се даде възможност за алтернативни схеми за доставка чрез електронни ваучери и като се позволи на държавите членки да изменят някои елементи от оперативната програма, без да е необходимо решение на Комисията за приемането им. За да не се нарушават традиционните схеми за доставка, следва също така да бъде възможно да се осигурят необходимите защитни материали и оборудване за партньорските организации извън бюджета за техническа помощ.

(6)Целесъобразно е да се установят специални правила за определяне на допустимите разходи, направени от бенефициерите, в случай че някои операции са забавени, спрени или не изцяло осъществени поради пандемията от COVID-19.

(7)За да се даде възможност на държавите членки да се съсредоточат върху въвеждането на мерки в отговор на кризата и за да се избегнат прекъсвания при оказването на подкрепа на най-нуждаещите се лица поради рисковете от заразяване, е целесъобразно да се предвидят конкретни мерки за намаляване на административната тежест за органите и осигуряване на гъвкавост при спазването на някои законодателни изисквания, по-специално във връзка с мониторинга, контрола и одита.

(8)Тъй като е наложително тези мерки за гарантиране на ефективното прилагане на ФЕПННЛ по време на кризата, свързана с COVID-19, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(9)Предвид пандемията от COVID-19 и необходимостта от незабавни действия по отношение на настъпилата криза, свързана с общественото здраве, бе сметнато за целесъобразно да се предвиди изключение от осемседмичния срок, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Съюза, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(10)Поради това Регламент (ЕС) № 223/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 223/2014 се изменя, както следва:

(1)В член 9 параграф 4 се заменя със следното:

4. Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат с цел изменение на елементи на оперативната програма, попадащи съответно в подраздели 3.5 и 3.6 и раздел 4 от образците на оперативни програми, съдържащи се в приложение I, или на елементите, посочени в член 7, параграф 2, букви а), б), в), г), д) и ж), в случай че бъдат изменени при отговора на кризата, свързана с пандемията от COVID-19.

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение да изменят елементите по първа алинея в срок от един месец от датата на приемане на решението. В решението се посочва датата на влизането му в сила, която не може да предшества датата на неговото приемане.“.

(2)В член 13, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея крайният срок за представяне на годишния доклад за изпълнението за 2019 г. е 30 септември 2020 г.“.

(3)В член 20 се вмъква следният параграф:

„1a    Чрез дерогация от параграф 1, по искане на държавата членка, може да се приложи ставка на съфинансиране от 100 % към публичните разходи, декларирани в заявленията за плащане, за счетоводната година, която започва на 1 юли 2020 г. и завършва на 30 юни 2021 г.

Исканията за промяна на ставката на съфинансиране се правят чрез процедурата за изменение на оперативните програми, посочена в член 9, и се придружават от преразгледаната програма. Ставката на съфинансиране от 100 % се прилага само ако съответното изменение на програмата е одобрено от Комисията най-късно преди представянето на окончателното заявление за междинно плащане в съответствие с член 45, параграф 2.

Преди да подадат първото заявление за плащане за счетоводната година, започваща на 1 юли 2021 г., държавите членки съобщават таблицата, посочена в раздел 5.1 на образците на оперативните програми в приложение I, с която се потвърждава ставката на съфинансиране, която е била приложима през счетоводната година, приключила на 30 юни 2020 г.“.

(4)В член 22, параграф 4 се вмъква следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея разходите за операции за укрепване на капацитета за реакция на пандемията от COVID-19 са допустими от 1 февруари 2020 г.“.

(5)В член 23 се вмъква следният параграф:

„4a    Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко чрез електронни ваучери или карти, при условие че те могат осребрени само под формата на храните и/или основното материално подпомагане, посочени в член 2, параграф 1.“

(6)В член 26 параграф 2 се изменя, както следва:

(1)буква а) се заменя със следното:

„а) разходите по закупуване на храни и/или основно материално подпомагане и разходите по закупуване на защитни материали и оборудване за партньорски организации;“;

(2)Буква в) се заменя със следния текст:

„в) административни разходи и разходи за подготовка, транспорт и съхранение на партньорските организации като единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а); или 5 % от стойността на хранителните продукти, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;“.

(7)Вмъкват се следните членове 26а, 26б и 26в:

„Член 26a

Допустимост на разходи за операции, подпомагани по ОП I, по време на тяхното спиране поради пандемията от COVID-19

Забавянето на доставката на храни/основно материално подпомагане поради пандемията от COVID-19 не води до намаляване на допустимите разходи, направени от органа за покупки или от партньорските организации в съответствие с член 26, параграф 2. Тези разходи могат да бъдат декларирани пред Комисията в съответствие с член 26, параграф 2, преди храните и/или основното материално подпомагане да бъдат доставени на най-нуждаещите се лица, при условие че доставката се възобнови след края на кризата, свързана с COVIC-19.

В случай на разваляне на храни поради спиране на доставките вследствие на пандемията от COVID-19, разходите, посочени в член 26, параграф 2, буква а), не се намаляват.

Член 26б

   Допустимост на разходи за операции, подпомагани по ОП II, или техническа помощ по време на тяхното спиране поради пандемията от COVID-19

1.    За операции, чието изпълнение е спряно поради пандемията от COVID-19, държава членка може да счете разходите по време на спирането за допустими разходи дори ако не са предоставени услуги, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

а)    изпълнението на операцията е спряно след 31 януари 2020 г.;

б)    спирането на операцията се дължи на пандемията от COVID-19;

в)    разходите са направени и платени;

г)    разходите представляват действителен разход за бенефициера и не могат да бъдат събрани или компенсирани; по отношение на събиранията и компенсациите, които не се предоставят от държавата членка, държавата членка може да приеме, че изпълнението на това условие е доказано с декларация от бенефициера; вземанията и компенсациите се приспадат от разходите;

д)    разходите са ограничени до срока на спирането.

2.    За операции, при които на бенефициера се възстановяват суми въз основа на опростени варианти на разходите и изпълнението на действията, представляващи основанието за възстановяване на разходите, е спряно поради пандемията от COVID-19, съответната държава членка може да възстанови разходите на бенефициера въз основа на планираните резултати за периода на спирането, дори ако не са извършени действия, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

а)    изпълнението на действията е спряно след 31 януари 2020 г.;

б)    спирането на действията се дължи на пандемията от COVID-19;

в)    опростените варианти на разходите съответстват на действителни разходи, направени от бенефициера, които се доказват от бенефициера и не могат да бъдат събрани или компенсирани; по отношение на събиранията и компенсациите, които не се предоставят от държавата членка, държавата членка може да приеме, че няма събирания и компенсации, въз основа на декларация от бенефициера; събиранията и компенсациите се приспадат от сумата, съответстваща на опростения вариант на разходите;

г)    възстановяването на разходите на бенефициера е ограничено до срока на спирането.

За операциите, посочени в първа алинея, държавата членка може също така да възстанови разходите на бенефициера въз основа на разходите, посочени в член 25, параграф 1, буква а), ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Ако държава членка възстановява разходи на бенефициера въз основа и на двата варианта, тя гарантира, че едни и същи разходи се възстановяват само веднъж.

Член 26в

Допустимост на разходи за операции, подпомагани по ОП II, или техническа помощ, които не са изцяло изпълнени поради пандемията от COVID-19

1. Държава членка може да счете разходите за операции, които не са изцяло изпълнени поради пандемията от COVID-19, за допустими разходи, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

а) изпълнението на операцията е отменено след 31 януари 2020 г.;

б) отмяната на операцията се дължи на пандемията от COVID-19;

в) разходите, направени преди отмяната на операцията, са направени от бенефициера и платени.

2. За операции, при които на бенефициера се възстановяват суми въз основа на опростени варианти на разходите, държава членка може да счете разходите за операции, които не са изцяло изпълнени поради пандемията от COVID-19, за допустими разходи, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

а)    изпълнението на операцията е отменено след 31 януари 2020 г.;

б)    отмяната на операцията се дължи на пандемията от COVID-19;

в)    действията, обхванати от опростените варианти за разходите, са били изпълнени поне отчасти преди отмяната на операцията.

За операциите, посочени в първа алинея, държавата членка може също така да възстанови разходите на бенефициера въз основа на разходите, посочени в член 25, параграф 1, буква а), ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Ако държава членка възстановява разходите на бенефициера въз основа и на двата варианта, тя гарантира, че едни и същи разходи се възстановяват само веднъж.“.

(8)В член 30 се вмъква следният параграф:

„1a Държавите членки могат да установят въз основа на анализ на потенциалните рискове облекчени изисквания за контрол и одитна следа по отношение на разпределянето на храна/материално подпомагане за най-нуждаещите се лица през периода на пандемията от COVID-19.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цел(и)

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с текущата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 4  

4 Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

04 06 – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

04 06 01 – Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с ново действие 

 Предложението/инициативата е във връзка с ново действие след пилотен проект/подготвително действие 5  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуващо действие 

 Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към ново действие 

1.4.Цел(и)

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Не е приложимо

1.4.2.Конкретна(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Конкретна цел №

Не е приложимо

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Не е приложимо

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието на предложението/инициативата върху бенефициерите/целевите групи.

Не е приложимо

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Не е приложимо

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива

Не е приложимо

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Не е приложимо

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Не е приложимо

1.5.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Не е приложимо

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от 1.7.2020 г. до 30.6.2021 г.

   Финансово отражение от 2020 г. до 2024 г.

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 6

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

от изпълнителните агенции.

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Не е приложимо

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Не е приложимо

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Не е приложимо

2.2.2.Информация за структурата на системата за вътрешен контрол

Не е приложимо

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Не е приложимо

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за предотвратяване и защита.

Не е приложимо

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Финансов принос

Номер
[Функция………………………...……………]

Многогод./едногод. 7

от държави от ЕАСТ 8

от държави кандидатки 9

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1 Интелигентен и приобщаващ растеж

04 06 01 – Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

·Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Финансов принос

Номер
[Функция………………………...……………]

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[XX.ГГ.ГГ.ГГ]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

Предложеното изменение не предполага промени в годишните тавани за поети задължения и плащания по многогодишната финансова рамка съгласно Регламент (ЕС) № 223/2014. Общата годишна разбивка на средствата, отпуснати за ФЕПННЛ, остава без промяна.

Предложението ще доведе до отпускане на бюджетни кредити за плащания в началото на периода за счетоводната година, започваща на 1 юли 2020 г. и приключваща на 30 юни 2021 г., както е изчислено по-долу.

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

В млн. евро по текущи цени (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер

1b

Интелигентен и приобщаващ растеж

ГД: „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

1b Икономическо, социално и териториално сближаване

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Поети задължения

04 06 01 – Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

(1)Плащания

04 06 01 – Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

(2)

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за специфични програми 10  

Не се прилага

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Поети задължения

=1+1а +3

Плащания

=2+2а

+3

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за специфични програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 1b
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за специфични програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

0

0

Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: <....... >

• Човешки ресурси

• Други административни разходи

ОБЩО ГД <…….>

Бюджетни кредити

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

Плащания

41,920

25,200

0,000

-33,560

-33,560

0,00

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения, в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 11

Среден разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Общо брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 12

- Резултат

- Резултат

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2 …

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩА СТОЙНОСТ

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.Резюме

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N 13

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Извън ФУНКЦИЯ 5 14
of the multiannual financial framework

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други административни разходи, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.    

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Разчетните данни се посочват в еквиваленти на пълно работно време

Година
N

Година
N+1

Година N+2

Година N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 15

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от „общия финансов пакет“)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 гг  16

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Външен персонал

3.2.4.Съвместимост с текущата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

   Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните разчетни данни:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

върху собствените ресурси

върху разните приходи

В млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 17

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Добавят се толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия …....

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1)    OВ C , г., стр. .
(2)    OВ C , г., стр. .
(3)    Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).
(4)    УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(5)    Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(6)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_bg.html
(7)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(8)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(9)    Държави кандидати и, ако е приложимо, държави потенциални кандидати от Западните Балкани.
(10)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или действия на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(11)    Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр.: брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(12)    Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели...“
(13)    Година N е годината, през която започва да се изпълнява предложението/инициативата.
(14)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или действия на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(15)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(16)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).
(17)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.
Top