EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1084

Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/4213

OJ L 156, 20.6.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj

20.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1084 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. по прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, буква а), подточка xiv) и член 1, параграф 1, буква б) от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (2) някои категории помощи се обявяват за съвместими с вътрешния пазар и са освободени от изискването Комисията да бъде уведомена за тях, преди те да бъдат предоставени. В Регламент (ЕС) № 651/2014 беше обявено намерението на Комисията да преразгледа приложното поле на този регламент с оглед включването на други категории помощи, и по-специално помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, след като бъде придобит достатъчен практически опит.

(2)

С оглед на натрупания от Комисията опит и с цел да се опростят и изяснят правилата за държавната помощ, да се намали административната тежест от уведомяването за обикновени мерки за държавна помощ и за да се даде възможност на Комисията да се съсредоточи върху случаите, които потенциално нарушават най-силно конкуренцията, помощта за пристанищните и летищните инфраструктури следва да бъде включена в приложното поле на Регламент (ЕС) № 651/2014.

(3)

Инвестиционните помощи за регионалните летища със среден годишен пътникопоток до три милиона пътници могат да подобрят достъпността на някои региони и местното развитие, в зависимост от характеристиките на съответното летище. Поради това такава инвестиция подкрепя приоритетите на стратегията „Европа 2020“, като допринася за допълнителен икономически растеж и за целите от общ интерес за Съюза. Опитът на Комисията, придобит при прилагането на Насоките относно държавните помощи за летища и авиокомпании (3), показва, че инвестиционните помощи за регионални летища не водят до неоправдано нарушаване на търговията и конкуренцията, при условие че са спазени определени условия. Поради това инвестиционните помощи за регионални летища следва да бъдат обхванати от груповото освобождаване, предвидено в Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че тези условия са спазени. Не би било целесъобразно да се определя праг за уведомяване, изразен в размер на помощта, тъй като въздействието на една мярка за помощ върху конкуренцията зависи главно от големината на летището, а не от размера на помощта.

(4)

Условията за освобождаването на инвестиционна помощ от изискването за уведомяване следва да целят ограничаване на нарушенията на конкуренцията, застрашаващи равнопоставеността във вътрешния пазар, по-специално като се гарантира пропорционалността на размера на помощта. За да бъде пропорционална, инвестиционната помощ трябва да отговаря на две условия. Интензитетът на помощта не следва да надвишава максималния допустим интензитет на помощта, който варира в зависимост от големината на летището. Освен това размерът на помощта следва да не надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията. За много малки летища с годишен пътникопоток до 200 000 пътници следва да се изисква инвестиционната помощ да отговаря само на едно от тези условия. Условията за съвместимост следва да гарантират, че достъпът до инфраструктурата е открит и недискриминационен. Освобождаването не следва да се прилага за инвестиционна помощ за летища, разположени в близост до съществуващо летище, от което се извършват редовни въздушни услуги, тъй като помощта за такива летища създава по-голям риск от нарушаване на конкуренцията и следователно Комисията трябва да бъде уведомена за нея, с изключение на помощ, която е отпусната на много малки летища с до 200 000 пътници годишно, за която няма вероятност да доведе до значително нарушаване на конкуренцията.

(5)

Оперативните помощи за много малки летища с до 200 000 пътници годишно не предизвикват неоправдано нарушаване на търговията и конкуренцията, стига да са спазени определени условия. Условията за съвместимост следва по-специално да гарантират, че размерът на помощта не надхвърля оперативните загуби плюс разумна печалба, както и че е налице открит и недискриминационен достъп до инфраструктурата. Освен това помощ не следва да се отпуска при условието летищният оператор да сключи договорености с една или повече авиокомпании относно летищните такси, маркетинговите плащания или други финансови аспекти от дейностите на авиокомпанията, извършвани на летището. Договорености между летище, разполагащо с публични ресурси, и авиокомпания, могат, при определени условия, да представляват държавна помощ за съответната авиокомпания (4), и за тази помощ следва изцяло да бъде запазено задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

(6)

Морските пристанища са от стратегическо значение за гарантирането на безпроблемното функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както е определено, наред с другото, в стратегията „Европа 2020“ и в Бялата книга на Комисията „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (5). Както се подчертава в Съобщението „Пристанищата: двигател на растежа“ (6), за ефективното функциониране на пристанищата във всички морски региони на Съюза са необходими ефикасни публични и частни инвестиции. Инвестициите са необходими, по-специално за адаптирането на инфраструктурата за достъп до пристанищата и на пристанищната инфраструктура към увеличената големина и сложност на флота, използването на инфраструктура за алтернативни горива и по-строгите изисквания по отношение на екологичните показатели. Липсата на висококачествена пристанищна инфраструктура води до претоварване и допълнителни разходи за превозвачите, транспортните оператори и потребителите.

(7)

Развитието на вътрешните пристанища и тяхната интеграция в мултимодалния транспорт са основна цел на транспортната политика на Съюза. Законодателството на Съюза има изричната цел да засили интермодалността на транспорта и преминаването към по-екологични видове транспорт като железопътния и морския/речния транспорт.

(8)

Условията за освобождаване на помощ за пристанища от изискването за уведомяване следва да цели ограничаване на нарушенията на конкуренцията, застрашаващи равнопоставеността във вътрешния пазар, по-специално като се гарантира пропорционалността на размера на помощта. За да бъде пропорционална, помощта трябва да отговаря на две условия. Интензитетът на помощта не следва да надвишава максималния допустим интензитет на помощта, който за морски пристанища варира в зависимост от големината на проекта. Освен това размерът на помощта не трябва да надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията, с изключение на много малки размери на помощта, за които е подходящ опростен подход, за да се намали административната тежест. Условията за съвместимост следва да гарантират също така, че всяка концесия или друг вид възлагане на трета страна на изграждането, модернизацията, управлението или наемането на подпомагана пристанищна инфраструктура се извършва на конкурентна, прозрачна, недискриминационна и безусловна основа, без да се засягат правилата на Съюза в областта на обществените поръчки и концесиите, когато е приложимо. Следва също да бъде гарантиран равен и недискриминационен достъп до инфраструктурата.

(9)

Инвестициите, включени в работните планове за коридорите на основната мрежа, създадена с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), са проекти от общ интерес с особен стратегически интерес за Съюза. Морските пристанища, които са част от тези мрежи, представляват входните и изходните пунктове на превозваните товари от и за Съюза. Вътрешните пристанища, които са част от тези мрежи, са ключови фактори, които правят възможна мултимодалността на мрежата. Поради това за инвестициите, предназначени за подобряването на функционирането на тези пристанища, следва да се прилага по-висок праг за уведомяване.

(10)

С оглед на опита, придобит при прилагането на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията (8), е целесъобразно също така да се адаптират някои разпоредби от тези регламенти.

(11)

По-специално, що се отнася до схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони, прилагането на различни правила за компенсиране на допълнителните транспортни разходи и други допълнителни разходи се оказа трудно на практика и неподходящо за отстраняването на неблагоприятните структурни условия, посочени в член 349 от Договора, а именно тяхната отдалеченост, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой производства — фактори, чиято дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие, и следователно разпоредбите следва да бъде заменени с метод, който да се прилага за всички допълнителни разходи. Осъществяването на мерки за регионални инвестиции и за оперативна помощ в най-отдалечените региони, които, наред с друго, носят ползи на предприятия, развиващи дейност в сектора на рибарството, следва да бъдат в съответствие със задълженията на Съюза, произтичащи от международни споразумения, по които той е страна. Поради това тези мерки за регионални инвестиции и за оперативна помощ следва да не носят ползи на плавателни съдове, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, и да не допринасят за прекомерен риболов или за увеличаване на риболовния капацитет на плавателните съдове.

(12)

С оглед на ограничените отрицателни последици върху конкуренцията на помощта за култура и опазване на културното наследство и помощите за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, праговете за уведомяване за помощ в тези области следва да бъдат повишени.

(13)

С цел да се опрости изчисляването на допустимите разходи по Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 702/2014 за операциите, които поне отчасти са финансирани посредством фонд на Съюза, позволяващ използването на опростени варианти за разходите, следва да бъдат адаптирани разпоредбите за допустимите разходи.

(14)

В рамките на инструмента за МСП по линия на „Хоризонт 2020“, упоменат в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9), проектите могат да получат знак за качество под формата на печат за високи постижения на Комисията. Тези проекти могат да бъдат освободени от задължението за уведомяване в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 поради ограничения размер на тяхната помощ, който може да бъде максимум 2,5 милиона евро на проект, и поради факта, че са насочени само към МСП.

(15)

Поради това Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 702/2014 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 651/2014 се изменя, както следва:

(1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

букви к) и л) се заменят със следното:

„к)

помощи за спортна и мултифункционална инфраструктура за отдих;

л)

помощи за местни инфраструктури;“;

ii)

добавят се букви м) и н):

„м)

помощи за регионални летища;

н)

помощи за пристанища.“;

б)

в параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)

помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1), с изключение на помощите за обучение, помощите за достъп на МСП до финансиране, помощите за научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, помощите за работещи в неравностойно положение и за работещи с увреждания, регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените региони и схемите за регионална оперативна помощ;

б)

помощи, предоставени в сектора на първично производство на селскостопански продукти, с изключение на регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените региони и схемите за регионална оперативна помощ, помощите за консултантски услуги в полза на МСП, помощите за рисково финансиране, помощите за научноизследователска и развойна дейност, помощите за иновации в полза на МСП, помощите за опазване на околната среда, помощите за обучение и помощите за работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания;

в)

помощи за преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:

i)

когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия;

ii)

когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

г)

помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета (*2);

д)

категориите регионални помощи, които са изключени в член 13.

(*1)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1)."

(*2)  Решение 2010/787/ЕС на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 24).“;"

в)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие, срещу което е издадено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ, предоставена от същата държава членка, се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия;“;

ii)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

помощи за предприятия в затруднено положение, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия, схемите за помощ за стартиращи предприятия и схемите за регионална оперативна помощ, при условие че с тези схеми предприятията в затруднено положение не се третират по-благоприятно от останалите предприятия.“;

(2)

Член 2 се изменя както следва:

а)

точка 39 се заменя със следното:

„39.

„оперативна печалба“ означава разликата между сконтираните приходи и сконтираните оперативни разходи през икономическия живот на инвестицията, като тази разлика е положителна стойност. Оперативните разходи включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на външни изпълнители, комуникации, енергия, поддръжка, наем, управление, но не включват амортизационните разходи и разходите за финансиране, ако те са били покрити с инвестиционна помощ. Сконтирането на приходите и оперативните разходи с подходящ дисконтов процент позволява реализирането на разумна печалба;“;

б)

точка 42 се заменя със следното:

„42.

„регионална оперативна помощ“ означава помощ за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие. Тук се включват разходи за персонал, материали, услуги, възложени на подизпълнители, комуникации, енергия, поддръжка, наем, управление. Тези разходи не включват амортизационните разходи и разходите за финансиране, ако те са били включени в допустимите разходи при предоставянето на инвестиционната помощ;“;

в)

точка 48 се заменя със следното:

„48.

„слабо населени райони“ са регионите по NUTS 2 с по-малко от 8 жители на км (2) или регионите по NUTS 3 с по-малко от 12,5 жители на км (2) или регионите, признати от Комисията като такива в индивидуално решение относно картите на регионалните помощи, което е в сила към момента на предоставяне на помощта;“;

г)

вмъква се следната точка 48a:

„48а.

„много слабо населени райони“ са регионите по NUTS 2 с по-малко от 8 жители на км (2) или регионите, признати от Комисията като такива в индивидуално решение относно картите на регионалните помощи, което е в сила към момента на предоставяне на помощта;“;

д)

точка 55 се заменя със следното:

„55.

„райони, отговарящи на изискванията за оперативна помощ“ означава най-отдалечени региони, посочени в член 349 от Договора, слабо населени райони или много слабо населени райони;“;

е)

вмъква се следната точка 61a:

„61а.

„преместване“ означава прехвърлянето на същата или подобна дейност или част от нея от предприятие в една от договарящите страни по Споразумението за ЕИП (първоначално предприятие) към предприятието, в който се извършват подпомаганите инвестиции, на територията на друга договаряща страна по Споразумението за ЕИП (подпомагано предприятие). Прехвърляне е налице, ако продукт или услуга в първоначалното и в подпомаганото предприятие поне отчасти преследва същите цели и отговаря на търсенето или нуждите на едни и същи клиенти и води до загуба на работни места в същата или подобна дейност в едно от първоначалните предприятия на бенефициера в ЕИП;“;

ж)

след точка 143 се добавят следните заглавия и точки 144—165:

„Определения за помощ за регионални летища

144.

„летищна инфраструктура“ означава инфраструктурата и съоръженията, чрез които летището предоставя летищни услуги на авиокомпаниите и на различните доставчици на услуги, включително пистите, терминалите, стоянките, пътеките за рулиране, централизираната инфраструктура за наземно обслужване и всякакви други съоръжения, използвани пряко за летищни услуги, с изключение на инфраструктурата и оборудването, необходими главно за извършването на невъздухоплавателни дейности;

145.

„авиокомпания“ означава всяка авиокомпания с валиден лиценз за експлоатация, издаден от държава членка или държава от Общоевропейското авиационно пространство съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (*3);

146.

„летище“ означава субект или група субекти, който/която упражнява стопанска дейност, състояща се от предоставянето на летищни услуги на авиокомпании;

147.

„летищни услуги“ означава услугите, които летище или негово дъщерно дружество предоставя на авиокомпаниите, т.е. осигуряване на обслужването на въздухоплавателните средства от кацането до излитането, както и на пътниците и товарите, така че авиокомпаниите да могат да предоставят въздухоплавателни транспортни услуги, включително и предоставянето на услуги по наземно обслужване и централизирана инфраструктура за наземно обслужване;

148.

„среден годишен пътникопоток“ означава стойността, определена въз основа на входящия и изходящия пътникопоток през двете финансови години, предшестващи годината, в която е предоставена помощта;

149.

„централизирана инфраструктура за наземно обслужване“ означава инфраструктурата, която обикновено се управлява от оператора на летището и се предоставя на разположение на различните доставчици на наземни услуги, извършващи дейност на летището в замяна на възнаграждение, с изключение на съоръженията, притежавани или експлоатирани от доставчици на услуги по наземно обслужване;

150.

„високоскоростен влак“ означава влак, способен да достигне скорост над 200 km/h;

151.

„наземни услуги“ означава услугите, предоставяни на ползвателите на летището, съгласно описанието в приложението към Директива 96/67/ЕО (*4) на Съвета;

152.

„невъздухоплавателни дейности“ означава търговски услуги за авиокомпании или други ползватели на летището, включително спомагателни услуги за пътници, за спедитори или други доставчици на услуги, отдаване под наем на помещения за офиси и магазини, паркинги за автомобили и хотели;

153.

„регионално летище“ означава летище с годишен пътникопоток до 3 милиона души;

Определения за помощ за пристанища

154.

„пристанище“ означава наземно и морско пространство, състоящо се от инфраструктура и оборудване, предназначени главно за приемането на плавателни съдове, тяхното товарене и разтоварване, складиране, получаване и предаване на стоки и за качване и слизане от борда на пътници, екипажи и други лица, както и всяка друга инфраструктура, необходима на превозвачите в пристанището;

155.

„морско пристанище“ означава пристанище, предназначено главно за приемането на плавателни съдове по море;

156.

„вътрешно пристанище“ означава пристанище, различно от морско пристанище, за приемането на плавателни съдове по вътрешните водни пътища;

157.

„пристанищна инфраструктура“ означава инфраструктура и съоръжения за предоставяне на транспортни пристанищни услуги, например котвени стоянки, използвани за акостирането на кораби, стени на кейовете, кейове и плаващи понтонни рампи в приливно-отливните области, вътрешни водни басейни, насипи и пресушаване на земя от морето, инфраструктура за алтернативни горива и инфраструктура за събиране на отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари;

158.

„пристанищна суперструктура“ означава повърхностни съоръжения (напр. за съхранение), закрепено оборудване (като складове и сградите на теминала), както и мобилно оборудване (например кранове), намиращи се в пристанището с цел предоставяне на транспортни пристанищни услуги;

159.

„инфраструктура за достъп“ означава всеки вид инфраструктура, необходима за осигуряването на достъп и влизане по суша, море или река от ползвателите до пристанище или в пристанище, по-специално пътища, железопътни коловози, канали и шлюзове;

160.

„драгиране“ означава отстраняване на седименти от дъното на водните пътища за достъп до пристанище или в пристанище;

161.

„инфраструктура за алтернативни горива“ означава закрепена, мобилна или офшорна пристанищна инфраструктура, позволяваща на пристанище да снабдява плавателни съдове с енергийни източници като електричество, водород, биогорива, съгласно определението им в член 2, буква и) от Директива 2009/28/ЕО, синтетични и парафинови горива, природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ) и в течна форма (втечнен природен газ) и втечнен нефтен газ, които служат, поне отчасти, като заместител на изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта, допринасят за неговата декарбонизация и повишават екологичните показатели на транспортния сектор;

162.

„плавателни съдове“ означава плавателни конструкции, самоходни или несамоходни, с един или повече водоизместващи корпуса на повърхността;

163.

„мореплавателни съдове“ означава плавателни съдове, различни от плавателните съдове, които плават само или главно във вътрешни водни пътища или във води в рамките на или прилежащи към защитени води;

164.

„плавателни съдове по вътрешните водни пътища“ означава плавателни съдове, предназначени да плават само или предимно по вътрешни водни пътища или във води в рамките на или прилежащи към защитени води;

165.

„инфраструктура за събиране на отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари“ означава закрепено, плаващо или подвижно пристанищно съоръжение, което може да приема отпадъци от експлоатацията на корабите или остатъци от товари, както е определено в Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*5).

(*3)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3)."

(*4)  Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36)."

(*5)  Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).“;"

(3)

В член 4 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква щ) се заменя със следния текст:

„щ)

за инвестиционни помощи за култура и опазване на културното наследство: 150 милиона евро на проект; за оперативни помощи за култура и опазване на културното наследство: 75 милиона евро на предприятие за година;“;

б)

буква бб) се заменя със следното:

„бб)

за помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих: 30 милиона евро или общите разходи, надхвърлящи 100 милиона евро на проект; оперативни помощи за спортни инфраструктури: 2 милиона евро за инфраструктура за година;“;

в)

добавят се следните точки гг), дд) и ее):

„гг)

за помощи за регионални летища: интензитетите на помощта и размерите на помощта, предвидени в член 56а;

дд)

за помощи за морски пристанища: допустими разходи от 130 милиона евро на проект (или 150 милиона евро на проект в морско пристанище, включено в работния план за коридор на основната мрежа, както е посочено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*6)); що се отнася до драгирането, проектът се определя като всички драгирания, извършени през една календарна година;

ее)

за помощи за вътрешни пристанища: допустими разходи от 40 милиона евро на проект (или 50 милиона евро на проект във вътрешно пристанище, включено в работния план за коридор на основната мрежа, както е посочено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1315/2013); що се отнася до драгирането, проектът се определя като всички драгирания, извършени през една календарна година.

(*6)  Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).“;"

(4)

В член 5, параграф 2 се добавя следната буква к):

„к)

помощи под формата на продажба или отдаване под наем на материални активи под пазарните цени, ако стойността е установена чрез независима експертна оценка, извършена преди сделката, или чрез позоваване на публично достъпен, редовно актуализиран и общоприет показател.“;

(5)

В член 6 параграф 5 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

регионални оперативни помощи и регионални помощи за градско развитие, ако са изпълнени съответните условия, определени в членове 15 и 16;“;

б)

буква г) се заменя със следното:

„г)

помощи за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на работещи с увреждания, и помощи за компенсиране на разходите за оказване на помощ на работещи в неравностойно положение, ако са изпълнени съответните условия, предвидени в членове 34 и 35;“;

(6)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следното изречение:

„Размерите на допустимите разходи могат да бъдат изчислени в съответствие с опростените варианти за разходите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*7), при условие че операцията е поне частично финансирана от фонд на Съюза, позволяващ използването на тези опростени варианти за разходите, и категорията разходи е допустима съгласно съответната разпоредба за освобождаване.

(*7)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).“;"

б)

в параграф 3 първото изречение се заменя със следното:

„Платимите в бъдеще помощи, включително помощите, които се предоставят на няколко части, се сконтират към тяхната стойност към момента на предоставянето им.“;

в)

параграф 4 се заличава;

(7)

В член 8 се добавя следният параграф 7:

„7.   Чрез дерогация от параграфи 1—6, когато се определя дали са спазени таваните за регионална оперативна помощ в най-отдалечените региони, посочени в член 15, параграф 4, следва да се вземат предвид само регионалните оперативни помощи в най-отдалечените региони, приведени в действие съгласно настоящия регламент.“;

(8)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Мониторинг

1.   За да може Комисията да контролира помощите, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, държавите членки или, за помощи, предоставени в полза на проекти по цел „Европейско териториално сътрудничество“, държавата членка, в която е разположен управителният орган, пазят подробна документация, съдържаща информацията и придружаващата документация, които са необходими, за да се установи спазването на всички условия, определени в настоящия регламент. Тази информация се съхранява за период от 10 години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

2.   В случай на схеми, по които автоматично се предоставя фискална помощ, като тези, основаващи се на данъчните декларации на бенефициерите, и когато не се извършва предварителна проверка дали всички условия за съвместимост са спазени за всеки бенефициер, държавите членки проверяват редовно, най-малкото ex post и въз основа на извадка, че са спазени всички условия за допустимост, и правят направени необходимите заключения. Държавите членки пазят подробна документация за проверките за период от поне 10 години от датата на тяхното извършване.

3.   Комисията може да поиска от всяка държава членка цялата информация и придружаващата документация, която Комисията счита за необходима за целите на мониторинга на прилагането на настоящия регламент, включително информацията, посочена в параграфи 1 и 2. Съответната държава членка предоставя на Комисията поисканата информация и придружаваща документация в срок от 20 работни дни от получаването на искането или в по-дълъг срок, който може да е определен в искането.“;

(9)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Обхват на регионалните помощи

Настоящият раздел не се прилага за:

а)

помощи, които благоприятстват дейности в стоманодобива, въгледобива, корабостроенето или производството на синтетични влакна;

б)

помощи за транспортния сектор, както и за свързаната с него инфраструктура и помощи за производството и преноса на енергия и енергийните инфраструктури, с изключение на регионалните инвестиционни помощи в най-отдалечените региони и схемите за регионални оперативни помощи;

в)

регионални помощи под формата на схеми, предназначени за ограничен брой конкретни стопански сектори; схеми, предназначени за туристически дейности, широколентови инфраструктури или преработка и продажба на селскостопански продукти, не се считат за предназначени за конкретни стопански сектори;

г)

регионални оперативни помощи, предоставени на предприятия, чиито основни дейности спадат към раздел К „Финансови и застрахователни дейности“ от NACE Rev. 2, или на предприятия, които извършват дейности в група, чиито основни дейности спадат към класове 70.10 „Дейности на централни офиси“ или 70.22 „Консултантски дейности в областта на управлението“ от NACE Rev. 2.“

(10)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

в параграф 6, втора алинея първото изречение се заменя със следното:

„В случай на придобиване на активите на стопански обект по смисъла на член 2, точка 49 или точка 51, се вземат предвид само разходите за закупуване на активите от трети страни, които не са свързани с купувача.“;

б)

в параграф 7 първото изречение се заменя със следното:

„За помощи, предоставени на големи предприятия за основна промяна в производствения процес, допустимите разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови години.“;

в)

добавят се следните параграфи 16 и 17:

„16.   Бенефициерът потвърждава, че не е извършвал преместване към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете години, предхождащи заявлението за помощ, и се ангажира да не прави това за период до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощ.

17.   В сектора на рибарството и аквакултурите не се предоставя помощ на предприятия, извършили едно или повече от нарушенията, посочени в член 10, параграф 1, букви а)—г) и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*8), и за дейности по член 11 от посочения регламент.

(*8)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).“"

(11)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Регионални оперативни помощи

1.   Схемите за регионална оперативна помощ в най-отдалечените региони, в слабо населените райони и в най-слабо населените райони са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I.

2.   В слабо населените райони схемите за регионални оперативни помощи компенсират допълнителните разходи за транспорт на стоки, които са произведени в райони, които отговарят на условията за оперативна помощ, както и допълнителните разходи за транспорт на стоки, които подлежат на допълнителна преработка в тези райони, при следните условия:

а)

помощта може предварително да бъде изразена количествено по обективен начин въз основа на фиксирана сума или сума за тонкилометър или друга подходяща единица;

б)

допълнителните транспортни разходи се изчисляват въз основа на пробега на стоките в рамките на националните граници на засегнатата държава членка, като се използва транспортното средство, което води до най-ниски разходи за бенефициера.

Интензитетът на помощта не надхвърля 100 % от допълнителните разходи за транспорт, определени в настоящия параграф.

3.   В много слабо населените райони схемите за регионалните оперативни помощи предотвратяват или намаляват обезлюдяването при следните условия:

а)

производствената дейност на бенефициерите е във въпросния район;

б)

годишният размер на помощта за всеки бенефициер по всички схеми за оперативна помощ не надхвърля 20 % от годишните разходи за труд, извършени от бенефициера в съответния район.

4.   В най-отдалечените региони схемите за оперативна помощ трябва да компенсират допълнителните оперативни разходи, възникнали в тези региони като пряко следствие от едно или няколко от постоянните неблагоприятни условия, посочени в член 349 от Договора, когато стопанската дейност на бенефициерите се намира в най-отдалечен регион и при условие че годишният размер на помощта за бенефициер по всички схеми за оперативна помощ, изпълнени по силата на настоящия регламент, не превишава нито един от следните проценти:

а)

35 % от годишната брутна добавена стойност, създадена от бенефициера в съответния най-отдалечен регион;

б)

40 % от годишните разходи за труд, реализирани от бенефициера в съответния най-отдалечен регион;

в)

30 % от годишния оборот на бенефициера, реализиран в съответния най-отдалечен регион.“;

(12)

В член 21 параграф 16 се изменя, както следва:

а)

Въвеждащото изречение се заменя със следното:

„Мерките за рисково финансиране, по които на допустими предприятия се предоставят гаранции или заеми, или се предоставят квазикапиталови инвестиции, структурирани като дълг в допустими предприятия, отговарят на следните условия:“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

за заеми и квазикапиталови инвестиции, структурирани като дълг: номиналният размер на инструмента се взема предвид при изчисляването на максималния размер на инвестицията за целите на параграф 9;“;

(13)

В член 22 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За да отговарят на изискванията за подпомагане, предприятията трябва да бъдат некотирани на борсата малки предприятия до пет години след своето регистриране, които отговарят на следните условия:

а)

не са приемник на дейността на друго предприятие;

б)

все още не са разпределяли печалби;

в)

не са били създадени чрез сливане.

За допустимите предприятия, които не подлежат на регистриране, се счита, че периодът на допустимост от пет години започва да тече от момента, в който предприятието започне своята стопанска дейност или подлежи на данъчно облагане за нея.

Чрез дерогация от буква в) от първата алинея, предприятия, създадени чрез сливане между предприятия, които отговарят на условията за помощ съгласно настоящия член, също се смятат за допустими предприятия до пет години, считано от датата на регистрация на най-старото предприятие.“;

(14)

В член 25 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, включително проекти, които са получили знак за качество под формата на печат за високи постижения в рамките на инструмента за МСП по линия на „Хоризонт 2020“, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I.“;

(15)

В член 31, параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, разходи за настаняване, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение;“;

(16)

В член 52 се добавя следният параграф 2а:

„2а.   Като алтернатива на метода на установяване на допустимите разходи, предвиден в параграф 2, максималният размер на помощта за даден проект може да бъде установен въз основа на конкурентната процедура за подбор, посочена в параграф 4.“;

(17)

Член 53 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

музеи, архиви, библиотеки, артистични и културни центрове и средища, театри, кина, оперни театри, концертни зали, други организации за представления на живо, институции, ангажирани със съхраняване на филмовото наследство, и други подобни артистични и културни инфраструктури, организации и институции;“;

б)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   За помощи, които не надхвърлят 2 милиона евро, максималният размер на помощта може да се определи на равнище 80 % от допустимите разходи като алтернатива на прилагането на метода, посочен в параграфи 6 и 7.“;

в)

в параграф 9, първото изречение се заменя със следното:

„За дейностите, определени в параграф 2, буква е), максималният размер на помощта не надхвърля разликата между допустимите разходи и сконтираните приходи на проекта или 70 % от допустимите разходи.“;

(18)

В член 54, параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„И в двата случая максималните разходи, обвързани със задължения за териториалност на разходите, в никакъв случай не надхвърлят 80 % от общия бюджет на продукцията.

За да бъдат проектите допустими за подпомагане, държавите членки могат да наложат също и минимално равнище на производствена дейност в съответната територия, като това равнище не надхвърля 50 % от общия производствен бюджет.“;

(19)

В член 55 параграф 12 се заменя със следното:

„12.   За помощи, които не надхвърлят 2 милиона евро, максималният размер на помощта може да се определи на равнище 80 % от допустимите разходи като алтернатива за прилагането на метода, посочен в параграфи 10 и 11.“

(20)

Следните раздели 14 и 15 се вмъкват след член 56:

РАЗДЕЛ 14

Помощи за регионални летища

Член 56а

Помощи за регионални летища

1.   Инвестиционните помощи за летище са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 3—14 от настоящия член и в глава I.

2.   Оперативните помощи за летище са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в параграфи 3, 4, 10, 15—18 от настоящия член и в глава I.

3.   Летището е отворено за всички потенциални ползватели. Ако капацитетът е физически ограничен, помощта се разпределя въз основа на подходящи, обективни, прозрачни и недискриминационни критерии.

4.   Помощ не може да бъде предоставена за преместването на съществуващи летища или за изграждането на ново летище за пътнически полети, включително преобразуването на съществуващ авиационен терен в летище за пътнически полети.

5.   Въпросната инвестиция не трябва да надвишава това, което е необходимо, за да се отговори на средносрочния очакван трафик въз основа на разумни прогнози за трафика.

6.   Инвестиционната помощ не се отпуска на летище, намиращо се в периметър до 100 километра или до 60 минути път с лека кола, автобус, влак или високоскоростен влак от съществуващо летище, от което се извършват редовни въздушни услуги по смисъла на член 2, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.

7.   Параграфи 5 и 6 не се прилагат за летища със среден годишен пътникопоток до 200 000 пътници през последните две финансови години, предшестващи годината, в която помощта действително е предоставена, ако не се очаква инвестиционната помощ да доведе до увеличение на средния годишен пътникопоток на летището до над 200 000 пътници в рамките на две финансови години след предоставянето на помощта. Инвестиционната помощ, предоставена за такива летища, трябва да е в съответствие с параграф 11 или с параграфи 13 и 14.

8.   Параграф 6 не се прилага, когато инвестиционната помощ се отпуска на летище, намиращо се на разстояние до 100 километра от съществуващи летища, от които се извършват редовни въздушни услуги по смисъла на член 2, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, при условие че маршрутът между всяко едно от тези други съществуващи летища и летището, получаващо помощта, непременно предполага или време за пътуване чрез превоз по море от общо най-малко 90 минути, или въздушен превоз.

9.   Инвестиционната помощ не се отпуска на летища със среден годишен пътникопоток от повече от три милиона пътници през последните две финансови години, предшестващи годината, в която помощта действително е предоставена. Съгласно очакванията инвестиционната помощ не трябва да може да доведе до увеличение на средния годишен пътникопоток на летището над три милиона пътници в рамките на две финансови години след предоставянето на помощта.

10.   Помощ не може да се предоставя за летища със среден годишен товаропоток от над 200 000 тона през последните две финансови години, предшестващи годината, в която помощта действително е предоставена. Съгласно очакванията помощта не следва да може да доведе до увеличение на средния годишен товаропоток на летището от над 200 000 тона в рамките на две финансови години след предоставянето на помощта.

11.   Размерът на инвестиционната помощ не надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията. Оперативната печалба предварително се приспада от допустимите разходи въз основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства.

12.   Допустими са разходите, свързани с инвестициите в летищна инфраструктура, в това число разходите за планиране.

13.   Размерът на инвестиционната помощ не трябва да превишава:

а)

50 % от допустимите разходи за летища със среден годишен пътникопоток от един до три милиона пътници през последните две финансови години, предшестващи годината, в която помощта действително е предоставена;

б)

75 % от допустимите разходи за летища със среден годишен пътникопоток до един милион пътници през последните две финансови години, предшестващи годината, в която помощта е действително предоставена.

14.   Максималните интензитети на помощта, определени в параграф 13, могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за летища, разположени в отдалечени региони.

15.   Оперативна помощ не може да се предоставя за летища със среден годишен пътникопоток от над 200 000 пътници през последните две финансови години, предшестващи годината, в която помощта действително е предоставена.

16.   Размерът на оперативната помощ не надхвърля необходимото за покриване на оперативната загуба плюс разумна печалба за съответния период. Помощта се отпуска под формата на периодични вноски, определени предварително, които не се увеличават през периода, за който е отпусната помощта, или под формата на суми, определени ex post въз основа на отчетените оперативни загуби.

17.   Оперативна помощ не се изплаща за никоя календарна година, през която годишният пътникопоток на летището надвишава 200 000 пътници.

18.   Оперативна помощ не се отпуска срещу условието да бъдат сключени договорености с конкретни авиокомпании относно летищните такси, маркетинговите плащания или други финансови аспекти от дейностите на авиокомпаниите, извършвани на летището.

РАЗДЕЛ 15

Помощи за пристанища

Член 56б

Помощи за морски пристанища

1.   Помощите за морски пристанища са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I.

2.   Допустимите разходи са разходите, включително разходите за планирането на:

а)

инвестиции за изграждане, замяна или модернизиране на пристанищни инфраструктури;

б)

инвестиции за изграждане, замяна или модернизиране на инфраструктури за достъп;

в)

драгиране.

3.   Не са допустими разходи, свързани с нетранспортни дейности, включително промишлени производствени съоръжения, извършвани дейност в пристанището, офиси или магазини, както и за пристанищни суперструктури.

4.   Размерът на помощта не надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията или драгирането. Оперативната печалба се приспада предварително от допустимите разходи въз основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства.

5.   Интензитетът на помощта за всяка инвестиция по параграф 2, буква а) не надвишава:

а)

100 % от допустимите разходи, когато всички допустими разходи на проекта са до 20 милиона евро;

б)

80 % от допустимите разходи, когато всички допустими разходи на проекта са над 20 милиона евро и до 50 милиона евро:

в)

60 % от допустимите разходи, когато всички допустими разходи на проекта са над 50 милиона евро и до размера, предвиден в член 4, параграф 1, буква дд).

Интензитетът на помощта не надхвърля 100 % от допустимите разходи, определени в параграф 2, букви б) и в) до размера, предвиден в член 4, параграф 1, буква дд).

6.   Интензитетите на помощта, определени в параграф 5, първа алинея, букви б) и в), могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта за инвестиции, осъществени в подпомагани региони, които отговарят на условията по член 107, параграф 3, буква а) от Договора, и с 5 процентни пункта за инвестиции, осъществени в подпомагани региони, които отговарят на условията по член 107, параграф 3, буква в) от Договора.

7.   Всяка концесия или друг вид възлагане на трета страна на изграждането, модернизацията, управлението или наемането на подпомагана пристанищна инфраструктура се извършва на конкурентна, прозрачна, недискриминационна и безусловна основа.

8.   Подпомаганата пристанищна инфраструктура трябва да се предоставя на заинтересованите ползватели на равноправна и недискриминационна основа при пазарни условия.

9.   За помощи, които не надхвърлят 5 млн. EUR, максималният размер на помощта може да се определи на равнище 80 % от допустимите разходи като алтернатива за прилагането на метода, посочен в параграфи 4, 5 и 6.

Член 56в

Помощи за вътрешни пристанища

1.   Помощите за вътрешни пристанища са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в глава I.

2.   Допустимите разходи са разходите, включително разходите за планирането на:

а)

инвестиции за изграждане, замяна или модернизиране на пристанищни инфраструктури;

б)

инвестиции за изграждане, замяна или модернизиране на инфраструктури за достъп;

в)

драгиране.

3.   Не са допустими разходи, свързани с нетранспортни дейности, включително промишлени производствени съоръжения, извършвани дейност в пристанището, офиси или магазини, както и за пристанищни суперструктури.

4.   Размерът на помощта не надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията или драгиране. Оперативната печалба се приспада от допустимите разходи предварително въз основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства.

5.   Интензитетът на помощта не надхвърля 100 % от допустимите разходи до размера, предвиден в член 4, параграф 1, буква ее).

6.   Всяка концесия или друг вид възлагане на трета страна на изграждането, модернизацията, управлението или наемането на подпомагана пристанищна инфраструктура се извършва на конкурентна, прозрачна, недискриминационна и безусловна основа.

7.   Подпомаганата пристанищна инфраструктура трябва да се предоставя на заинтересованите ползватели на равноправна и недискриминационна основа при пазарни условия.

8.   За помощи, които не надхвърлят 2 милиона евро, максималният размер на помощта може да се определи на равнище 80 % от допустимите разходи като алтернатива за прилагането на метода, посочен в параграфи 4 и 5.“;

(21)

Член 58 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Настоящият регламент се прилага за индивидуални помощи, предоставени преди неговите съответни разпоредби да влязат в сила, ако помощите изпълняват всички условия, определени в настоящия регламент, с изключение на член 9.“;

б)

вмъква се следният параграф 3a:

„3а.   Всички индивидуални помощи, предоставени преди 1 юли 2014 г. и 9 юли 2017 г., съгласно разпоредбите на настоящия регламент, приложими към момента на отпускане на помощите, са съвместими с вътрешния пазар и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора. Всички индивидуални помощи, предоставени между 1 юли 2014 г. в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, с изключение на член 9, приложими или преди, или след 10 юли 2017 г., са съвместими с вътрешния пазар и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.“;

в)

добавя се следният параграф 5:

„5.   Ако настоящият регламент бъде изменен, всяка схема за помощ, освободена от задължението за уведомяване в съответствие с настоящия регламент, приложим към момента на влизане в сила на схемата, продължава да бъде освободена през шестмесечен период на приспособяване.“;

(22)

В приложение II част II се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

(23)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

бележка под линия 2 се заменя със следното:

„(2)

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).“;

б)

Първото изречение на бележка под линия 3 се заменя със следното:

„Брутният еквивалент на безвъзмездна помощ, или за мерки по членове 16, 21, 22 или 39 от настоящия регламент, размерът на инвестицията.“

Член 2

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014 се добавя следното изречение:

„Размерите на допустимите разходи могат да бъдат изчислени в съответствие с опростените варианти за разходите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*9), при условие че операцията е поне частично финансирана от ЕЗФРСР и категорията разходи е допустима съгласно съответната разпоредба за освобождаване.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2017 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 99, 4.4.2014 г., стр. 3.

(4)  Вж. по-специално точка 3.5 от Насоките относно държавните помощи за летища и авиокомпании.

(5)  COM(2011) 144.

(6)  COM(2013) 295.

(7)  Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ II

предоставя се чрез установеното от Комисията компютърно приложение, посочено в член 11

Моля, посочете разпоредбата от ОРГО, съгласно която мярката за помощ се привежда в действие.

Основна цел — Общи цели (списък)

Цели (списък)

Максимален интензитет на помощта в % или максимален годишен размер на помощта в национална парична единица (в цели суми)

МСП — бонуси в %

Регионална помощ — инвестиционна помощ (1) (член 14)

Схема

… %

… %

Помощ ad hoc

… %

… %

Регионална помощ — оперативна помощ (член 15)

Транспортни разходи за стоки в регионите, които отговарят на условията за получаване на помощ (член 15, параграф 2, буква а))

… %

… %

Допълнителни разходи в най-отдалечените региони (член 15, параграф 2, буква б))

… %

… %

Регионални помощи за градско развитие (член 16)

… национална парична единица

… %

Помощи за МСП (членове 17, 18, 19, 20)

Инвестиционни помощи за МСП (член 17)

… %

… %

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП (член 18)

… %

… %

Помощи за участие на МСП в панаири (член 19)

… %

… %

Помощи за МСП за разходи за сътрудничество, свързани с проекти по цел „Европейското териториално сътрудничество“ (член 20)

… %

… %

Помощи за МСП — достъп на МСП до финансиране (членове 21—22)

Помощи за рисково финансиране (член 21)

… национална парична единица

… %

Помощи за стартиращи предприятия (член 22)

… национална парична единица

… %

Помощи за МСП — Помощи за алтернативни търговски платформи, специализирани в МСП (член 23)

… %; в случай че мярката за помощ е под формата на помощ за стартиращи предприятия: … национална парична единица

… %

Помощи за МСП — Помощи за проучвателни разходи (член 24)

… %

… %

Помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации (членове 25—30)

Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност (член 25)

Фундаментални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква а))

… %

… %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б))

… %

… %

Експериментално развитие (член 25, параграф 2, буква в))

… %

… %

Проучвания на осъществимостта (член 25, параграф 2, буква г))

… %

… %

Инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури (член 26)

… %

… %

Помощи за иновационни клъстери (член 27)

… %

… %

Помощи за иновации в полза на МСП (член 28)

… %

… %

Помощи за иновации на процеси и организации (член 29)

… %

… %

Помощи за научноизследователска и развойна дейност в секторите на рибарството и аквакултурите (член 30)

… %

… %

Помощи за обучение (член 31)

… %

… %

Помощи за работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания (членове 32—35)

Помощи за наемане на работещи в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати (член 32)

… %

… %

Помощи за наемане на работещи с увреждания под формата на субсидии за заплати (член 33)

… %

… %

Помощи за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с наемането на работещи с увреждания (член 34)

… %

… %

Помощи за компенсиране на разходите за оказване на помощ на работещи в неравностойно положение (член 35)

… %

… %

Помощи за опазване на околната среда (членове 36—49)

Инвестиционни помощи, които дават възможност на предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на околната среда или да повишат равнището на опазване на околната среда при липса на стандарти на Съюза (член 36)

… %

… %

Инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Съюза (член 37)

… %

… %

Инвестиционни помощи за повишаване на енергийната ефективност (член 38)

… %

… %

Инвестиционни помощи за проекти за енергийна ефективност на сгради (член 39)

… национална парична единица

… %

Инвестиционни помощи за високоефективно комбинирано производство на енергия (член 40)

… %

… %

Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници (член 41)

… %

… %

Оперативни помощи за насърчаване на електроенергията от възобновяеми източници (член 42)

… %

… %

Оперативни помощи за насърчаване на електроенергията от възобновяеми източници в маломащабни съоръжения (член 43)

… %

… %

Помощи под формата на намаления на данъци за околната среда по Директива 2003/96/ЕО (член 44)

… %

… %

Инвестиционни помощи за саниране на замърсени обекти (член 45)

… %

… %

Инвестиционни помощи за енергийноефективнo районно отопление и охлаждане (член 46)

… %

… %

Инвестиционни помощи за рециклиране и повторна употреба на отпадъци (член 47)

… %

… %

Инвестиционни помощи за енергийна инфраструктура (член 48)

… %

… %

Помощи за проучвания в областта на околната среда (член 49)

… %

… %

Схеми за помощ за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия (член 50)

Максимален интензитет на помощта

… %

… %

Вид природно бедствие

земетресения

лавини

свлачища

наводнения

торнадо

урагани

изригване на вулкани

горски пожари

Дата на възникване на природното бедствие

от дд/мм/гггг г. до дд/мм/гггг г.

Социални помощи за транспорт за живеещите в отдалечени региони (член 51)

… %

… %

Помощи за широколентови инфраструктури (член 52)

… национална парична единица

… %

Помощи за култура и опазване на културното наследство (член 53)

… %

… %

Схеми за помощ за аудио-визуални произведения (член 54)

 

 

… %

… %

Помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих (член 55)

… %

… %

Инвестиционни помощи за местни инфраструктури (член 56)

… %

… %

Помощи за регионални летища (чл. 56а)

… %

… %

Помощи за морски пристанища (чл. 56б)

… %

… %

Помощи за вътрешни пристанища (чл. 56в)

… %

… %


(1)  При регионална помощ ad hoc, която допълва помощ, предоставена по схема(и) за помощ, моля, посочете интензитета на помощта, предоставена по схемата, както и интензитета на помощта ad hoc.“


Top